Better Tomorrow Yearbook FY22 Sodexo Sverige

Page 49

Better Tomorrow Yearbook FY22

Sverige Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)
Sodexo

Genom nära partnerskap når vi våra hållbarhetsmål

Sodexos globala hållbarhetsplan ”Better Tomorrow 2025” som har tagits fram i enlighet med FN:s 17 globala hållbarhetsmål, omfattar nio konkreta och mätbara åtaganden.

Med denna plan fick Sodexo det prestigefulla priset ”Global Sustainability Award 2022” inom kategorin ”Restaurants & Leisure Facilities” av Dow Jones för 17:e året

i rad. Vi tilldelades detta pris för vårt ihållande arbete med att på alla plan integrera hållbara lösningar i våra serviceerbjudanden.

Sodexos ansvarstagande och integrering av CR i vår verksamhet stärker våra medarbetares engagemang, samarbetet med våra kunder, det främjar miljön och samhället samt bidrar till bättre lönsamhet.

I årets CR Yearbook för Sodexo Sverige hittar du information och berättelser från det senaste verksamhetsåret, om vad vi gör för att driva på en positiv och långsiktigt hållbar utveckling tillsammans med våra kunder, medarbetare och leverantörer.

• Vi hade äran att delta som föreläsare angående vårt integrerade hållbarhetsarbete inom måltidsservice under Stockholm+50, som arrangerade av FN. 2022 var det femtio år sedan FN:s första miljökonferens som hölls just i Stockholm. Ambitionen med Stockholm+50 var att bidra till ökning av takten i omställningen mot en mer hållbar framtid och samla det internationella samfundet genom stärkt samarbete och handling.

I vårt hållbarhetsarbete arbetar vi bland annat för:

• Ökad mångfald, rättvisa och inkludering

• Fler hållbara måltidsalternativ

• Fler tjänster som underlättar ett säkert och flexibelt arbetsliv

• Minskat matsvinn

• Minskat koldioxidavtryck

• Utfasning av engångsplaster

• Ökat samarbete med lokala leverantörer

• Stöd till personer som lever i utsatthet

Vi har bestämt oss, vi ska ligga längst fram i vår bransch. Därför har vi valt att integrera hållbarhet i hela vår verksamhet.

Vi känner ödmjukhet inför de utmaningar som ligger framför oss, men även stolthet över de framgångar som vi rönt på många olika plan. Vår styrka är att vi arbetar i nära partnerskap med våra kunder och leverantörer där vi tillsammans strävar efter att nå våra mål i linje med FN:s hållbarhetsmål.

Här skulle jag vill framhålla ett axplock av aktiviteter:

• Stop hunger är Sodexos unika filantropiska stiftelse, som startades 1999. Idag är det ett globalt ickevinstdrivande nätverk som finns i 54 länder där man verkar lokalt och hållbart för en hungerfri värld. Under 2022 gick vårt stöd till Sveriges stadsmissioner, och deras insatser för ukrainska flyktingar i Sverige. Genom en insamlingskampanj över hela landet samlade vi ihop drygt 60 000 kr vilket kunde hjälpa över tusen personer.

• Vi välkomnar trender och innovationer inom hållbar utveckling. Via vårt framgångsrika, nordiska acceleratorprogram Sparx, samarbetar vi med flera nytänkande och innovativa företag som har miljö och hållbarhet i fokus.

• Under hela verksamhetsåret har vi fortsatt sammanställa rapporter baserade på arbetslivsundersökningar från Novus. Med hjälp av de slutsatser vi kommit fram till i rapporterna, har vi kunnat leda och guida våra kunder och andra intressenter med såväl värdefulla insikter som användbara tips och råd när det gäller det nya hybrida arbetslivet.

Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)
Peter Mellin, VD Sodexo AB

Innehåll

13

Förbättra våra medarbetares livskvalitet på ett säkert sätt

27

20 Erbjuda och uppmuntra våra konsumenter till att göra hälsosamma livsstilsval

Säkerställa mångfald, rättvisa och en inkluderande kultur som speglar och berikar samhällen där vi har verksamhet 31 Främja lokal utveckling samt rättvisa, inkluderande och hållbara verksamhetssätt

23 Agera hållbart för en hungerfri värld

36 Driva mångfald och inkludering som katalysator för samhällsförändring

38 Främja en kultur med miljömässigt ansvarstagande hos våra medarbetare och på våra arbetsplatser

40 Använda resurser på ett ansvarsfullt sätt och erbjuda tjänster som minskar koldioxidutsläpp

43 Vara bäst på hållbar resursanvändning

Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)

Över 50 år av ansvarstagande

Sodexo globalt (31 augusti, 2022)

• 422 000 medarbetare

• Verksamhet i 53 länder

• 100 miljoner kunder tar del av vår service varje dag

1989

Sodexo Sverige är först ut inom branschen med miljömärkta städkemikalier.

• Världens 19:e största privata arbetsgivare

• 13,3 miljarder euro i omsättning (5 januari 2023)

Första gasdrivna mindre servicefordonet börjar användas inom Sodexo Sverige.

2009

Sodexo Sverige blir kvalitetscertifierat (ISO 9001). Startskottet går för den globala

Sodexo-kampanjen WasteLESS Week.

2013

Mångfaldsnätverket bildas inom Sodexo Sverige.

2007

Sodexo globalt lanserar Better Tomorrow Plan för en hållbar framtid.

Sodexo Sverige blir miljöcertifierat (ISO 14001).

Sodexo Sverige börjar med Stop Hungeraktiviteter.

2012

Sodexo Sverige inför rutiner för minskat matsvinn på alla restauranger.

Första eldrivna servicefordonet börjar användas inom Sodexo i Sverige.

2015

2014

Hälften av medlemmarna i högsta ledningen för Sodexo i Sverige är kvinnor.

Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)

Över 50 år av ansvarstagande

Sodexo i Sverige (31 augusti, 2022)

• 330 miljoner euro i omsättning

• 4 000 medarbetare

2016

Sodexo globalt åtar sig att endast använda ägg från frigående höns från och med 2025.

Sodexo fyller 50 år.

Hållbarhetsplanen Better Tomorrow 2025 lanseras.

2018

Peter Mellin tar över som VD för Sodexo Sverige efter Azita Shariati.

2020

Sodexo i Sverige börjar erbjuda vårdnära servicetjänster.

2017

Sodexo trippelcertifierar sin nordiska verksamhet.

2019

Sodexos nordiska verksamhet certifieras enligt arbetsmiljöstandarden ISO 45001.

2022

2021

Sodexos grundare och Emeritus Pierre Bellon går bort den 31 januari i Paris, 92 år gammal.

Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)

Nio åtaganden för en bättre morgondag

Sodexo globalt har utarbetat nio åtaganden som ska guida oss fram till år 2025. Varje åtagande är mätbart så att vi kan följa våra framsteg och samarbeta för att finna lösningar på utmaningarna.

Öppenhet i rapporteringen hjälper oss att förstå vad som har gått bra och vilka områden vi har mött utmaningar inom, och som vi kan hitta lösningar på tillsammans med våra partners.

Årlig rapportering hjälper oss att bygga förtroende bland alla våra intressenter. Den vittnar om hur vi förbättrar livskvaliteten i de samhällen där vi är verksamma.

Nyckeltalen som anges för respektive åtagande i rapporten är globala.

VÅR ROLL SOM SERVICELEVERANTÖR

VÅR PÅVERKAN PÅ INDIVIDER

VÅR PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLEN VÅR PÅVERKAN PÅ MILJÖN

Förbättra livskvaliteten för våra medarbetare på ett säkert sätt

80 % engagemangsgrad

Säkerställa en mångfaldig arbetsstyrka och

inkluderande kultur som speglar och berikar samhällen där vi har verksamhet

100 % våra medarbetare

arbetar i länder som har jämn könsfördelning bland sina chefer

Främja en kultur med miljömässigt ansvarstagande hos våra medarbetare och på våra arbetsplatser

100 % av våra medarbetare är utbildade i hållbara arbetssätt

Erbjuda och uppmuntra våra konsumenter till att göra hälsosamma livsstilsval

100 % av våra konsumenter erbjuds hälsosamma livsstilsval varje dag

Främja lokal utveckling samt rättvisa, inkluderande och hållbara verksamhetssätt

10 miljarder euro av vårt affärsvärde ska gynna små och medelstora företag

Använda resurser på ett ansvarsfullt sätt och erbjuda tjänster som minskar koldioxidutsläpp

34 % mindre koldioxidutsläpp

Agera hållbart för en hungerfri värld

100 miljoner får hjälp genom Stop Hunger

Driva mångfald och inkludering som katalysator för samhällsförändring

500 000 kvinnor bemyndigade i samhällen

Vara bäst på hållbar resursanvändning

50 % minskning av matsvinn

Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)
VÅR ROLL SOM ARBETSGIVARE VÅR ROLL SOM SAMHÄLLSAKTÖR
1.1 2.1 3.1 1.2 1.3 2.2 2.3 3.2 3.3
Våra utmärkelser

Våra etiska principer

Lojalitet

För Sodexo är förtroende en hjärtesak i relationerna med både kunder och medarbetare.

Respekt för andra

Sodexo värdesätter respekt, värdighet och omtanke för alla människor, oavsett deras bakgrund, ålder, kön, livsåskådning och levnadsval.

Öppenhet

Vi säkerställer att våra kunder, medarbetare och aktieägare får korrekt och tydlig information om våra tjänster.

Affärsintegritet

Sodexo fördömer all verksamhet som inte baseras på ärlighet, integritet och rättvisa.

Våra värderingar

SERVICEANDA UTVECKLING LAGANDA

Sodexo följer den europeiska uppförandekoden för ansvarsfull affärs- och marknadsföringspraxis

Genom att arbeta ansvarsfullt och minska all påverkan till följd av aktiviteter inom våra verksamheter, bidrog Sodexo under 2021 till ett arbete som genomförts av Europeiska kommissionen. Samarbetet ledde till att EU-kommissionen upprättade en ambitiös europeisk uppförandekod för ansvarsfull affärs- och marknadsföringspraxis. Med företags och andra intressenters aktiva engagemang kommer uppförandekoden att påskynda omställningen till en hållbar livsmedelsförsörjning.

Som ett franskt företag med global räckvidd, med mer än 60 000 medarbetare som levererar tjänster för bättre livskvalitet i 18 europeiska länder, är Sodexo stolta över att följa den europeiska uppförandekoden för ansvarsfull affärs-och marknadsföringspraxis.

Uppförandekoden stärker Sodexos hållbarhetsåtagande och vår ambition att utveckla ett ansvarsfullt jordbruk, som baseras på bevarandet av naturresurser med respekt för biologisk mångfald, social rättvisa och ekonomisk livskraft.

Samarbetet för att förstärka övergången till en hållbar livsmedelsförsörjning är en del av den positiva effekten av att göra affärer med Sodexo.

Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)

Vi arbetar enligt FN:s hållbarhetsmål

FN:s hållbarhetsmål som lanserades 2015 är världens gemensamma arbetsplan för att bekämpa globala utmaningar inom klimat och miljö, ekonomi och sociala förhållanden. Hållbarhetsmålen omfattar 17 mål som gäller för alla länder i världen, såväl rika som fattiga. Det innebär att även myndigheter, verksamheter och samhällen i Sverige måste jobba tillsammans för att skapa en mer hållbar, rättvis och jämlik värld innan 2030.

Som en global aktör med verksamhet i 53 länder tar Sodexo ansvar för att bidra till att vi når FN:s hållbarhetsmål både lokalt och globalt. Under 2017 justerade vi vår egen hållbarhetsplan så att den överensstämmer med de globala hållbarhetsmålen.

Vi har ett antal mål kopplade till de 17 huvudmålen och vi jobbar för att uppnå totalt 330 nyckeltal inom ramen för vår årliga hållbarhetsrapportering.

För ett företag med 420 000 medarbetare i 53 länder innebär det att vi har en stor inverkan både lokalt och globalt. Inget enskilt företag kan skapa en hållbar morgondag på egen hand. Vi måste jobba tillsammans för att uppnå varaktiga förbättringar.

Inom Sodexo jobbar vi med globala organisationer för att göra skillnad. Vid flera tillfällen har vi även startat upp egna initiativ för att kunna hjälpa andra på ett bättre sätt.

Vi jobbar också tätt med våra kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. Med FN:s globala mål upplever vi att vi har en gemensam utgångspunkt och gemensamma mål, som vi kan jobba för att uppnå tillsammans.

Symbolerna vid artiklarna i rapporten visar vilket eller vilka av FN:s globala hållbarhetsmål de har koppling till.

Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)

Sodexos varumärke har fått ett syfte och en ny tagline

På Sodexos årliga bolagsstämma den 14 december 2021, lanserades syftet med vårt varumärke och vår nya tagline till Sodexologgan, "It all starts with the everyday”.

Vad är syftet med vårt varumärke?

VAD vi gör

Vi förbättrar livskvaliteten för de vi servar och för våra medarbetare samt bidrar till den ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen i de samhällen, regioner och länder där vi har verksamhet.

HUR vi gör det

Med omsorg servar vi miljontals människors dagliga behov. Vi driver vår verksamhet på ett inkluderande, engagerande och ansvarstagande sätt.

VARFÖR vi gör det

At Sodexo our purpose is to create a better everyday for everyone to build a better life for all.*

*På Sodexo skapar vi en bättre vardag för ett bättre liv för alla.

Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag för ett bättre liv för alla.

Vår tvådelade mission

• Att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla vi servar

• Att bidra till den ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen i de samhällen, regioner och länder där vi har verksamhet

Se video!

Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)
"At Sodexo our purpose is to create a better everyday for everyone to build a better life for all." *
*På

Sahar Mazooji blev finalist i ”Årets städare”

Vår medarbetare Sahar Mazooji var väldigt nära att bli ”Årets städare” i CLEAN Bright Awards, branschpriset som lyfter fram förebilder och framtidslöften inom den svenska städ- och servicebranschen.

Utmärkelsen ”Årets städare” ska tilldelas en städare som är flexibel, tar egna initiativ och som snabbt kan lösa problem med allt från smittspridning till golvvård. Man ska ha kunskaper om rengöringstekniker, produkter, material och städmaskiner.

Sahar stämmer väl in på alla kriterier. Under bara drygt ett år som städerska på Vrinnevisjukhuset i Norrköping har hon utvecklats till en fullfjädrad kollega. Hon är en fena på att städa känsliga utrymmen som operationssalar och utför även patientnära tjänster där man behöver stor förståelse för patienternas behov.

”Rengöringsbehoven inom vården skiljer sig från andra verksamheter eftersom det handlar om patienternas hälsa och liv. En ren miljö främjar läkning och är en bra arbetsplats. Vi jobbar med patientsäkerhet och bidrar till ett bättre samhälle”, säger Sahar Mazooji.

Hennes chef beskriver henne som ambitiös, snabblärd, nyfiken, noggrann och engagerad. Hon har ett stort kundfokus och gillar att motivera och introducera nya kollegor på arbetsplatsen.

Hon gillar att städyrket innehåller många sociala kontakter och att det finns stora utvecklingsmöjligheter. För att undvika belastningsskador är hon noga med arbetstekniken. Hon använder maskiner på stora ytor för att spara på axlarna och styrketränar ett par dagar i veckan för att förebygga slitage och skador.

musklerna som i sin tur skyddar leder och skelett. Det ökar också rörlighet och balans vilket leder till minskad risk för fallskador och benbrott. Man blir helt enkelt starkare och piggare”.

”Regelbunden rörelse stärker
Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)
Läs mer!

Brinkskolan utsedd till Årets skolrestaurang

Äntligen! Efter flera år med nomineringar i olika kategorier blev det en riktig fullträff i White guide junior 2022. Ett av de mest prestigefulla priserna, ”Årets skolrestaurang”, tilldelades Brinkskolan i Täby. Måltiden som helhet fick 95 av 100 poäng och själva maten fick 19 av 20.

”Brinkskolans vinst och alla övriga nomineringar är ett kvitto på att vi gör rätt. Vi lagar god mat och har skapat delaktighet och engagemang hos både gäster och medarbetare”, säger Kim Duggin som är platschef för Täby skolor. Totalt fick Täby skolor åtta nomineringar i kategorierna: Årets skolkock, Årets skolrestaurang och Årets gröna skolmåltid.

Enligt juryn var maten på Brinkskolan den bästa de ätit under tävlingens tioåriga historia. I motiveringen skrev de: ”Sodexo har orkestrerat denna näst intill perfekta upplevelse och skolan, med rektorn Magnus Johansson i spetsen, är med på noterna – men det är köksmästaren Michael Oskarsson som spelar förstafiolen, flankerad av ett gäng vassa kollegor som inte bara tillåts, utan verkligen uppmuntras, att ta plats.”

Dialogen med eleverna Skolorna arbetar enligt måltidskonceptet ”Köket by Sodexo” där den dagliga ambitionen är att laga god, hälsosam och miljövänlig mat. På menyerna redovisas matens klimatpåverkan både i utbildningssyfte och för att ge eleverna möjlighet att göra klimatsmarta val.

Dialogen med eleverna är också en framgångsfaktor. Forumet ”Frukostkocken” är ett möte där en klass i taget får äta frukost tillsammans med skolans kock. Man diskuterar idéer kring maten, matsvinnet och måltidsmiljön. Önskemålet om en lugnare miljö resulterade efter dialog med skolledningen i träd, växter och ett akvarium som dämpar ljudnivån i skolrestaurangen.

Mat och pedagogik

”En annan idé från ett frukostmöte är ”Tema världens mat” där leverna fick rösta fram maträtter från olika länder och så hängde vi upp flaggor och information om länderna. Aktiviteten plockades även upp i skolornas pedagogiska arbete”, säger Kim.

Även föräldrarna bjuds in till dialogen kring måltiderna. Under pandemin hölls mötena digitalt och föräldrarna fick hämta upp provsmakningslådor. Lösningen fungerade bra och till och med ökade antalet deltagare.

”Att få måltidernas finaste pris har ökat stoltheten och teamkänslan. En av våra skolrestauranger vann och sju var snubblande nära. Nu är de andra skolorna sugna på ett pris”.

WGJ-nomineringar 2022

Årets skolkock

Michael Oscarsson Brinkskolan

Nevena Misic Hägerneholmsskolan

Årets Gröna Skolmåltid

Hägerneholmsskolan

Årets Skolrestaurang

Brinkskolan

Hägerneholmsskolan

Näsbyparksskolan

Skolhagenskolan

Åva Gymnasium

Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31) Läs mer!
Fotograf: Magnus Sandberg, Magasin Måltid

Vår påverkan på individer

Att förbättra allas

livskvalitet på ett hållbart

sätt

Sodexos medarbetare bidrar till att förbättra vardagen för miljontals konsumenter runt om i världen genom att göra en hållbar skillnad i livskvalitet för alla.

Sodexo är en ansvarsfull arbetsgivare med stort engagemang i våra medarbetares hälsa, välbefinnande och säkerhet. Utbildning, stöd och utveckling är avgörande för deras engagemang och för att visa uppskattning.

Sodexo erbjuder medarbetarna de kunskaper och verktyg som krävs för att avancera inom företaget.

Sodexo erbjuder personliga menyer baserade på kundernas specifika behov, som äldre eller patienter på sjukhus.

Sodexo erbjuder alla sina kunder varierade sorters livsmedel genom ansvarsfulla inköp. Med engagemang och beslutsamhet bekräftar

Sodexo sin roll som samhällsmedborgare

genom att agera mot hunger genom den

ideella organisationen Stop Hunger, företagets största hjärtesak.

Sodexos globala räckvidd skapar en enorm kraft av positivt inflytande som driver framsteg inom avgörande områden som distribution av livsmedel och kvinnors egenmakt som hävstång att bekämpa hunger.

80 % medarbetarengagemang

1.1 Förbättra våra medarbetares livskvalitet
ett säkert sätt
Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31) VÅR PÅVERKAN PÅ
INDIVIDER

FÖRBÄTTRA

VÅRA MEDARBETARES LIVSKVALITET

PÅ ETT SÄKERT SÄTT

Arbetslivet efter pandemin

För att bättre förstå och utveckla våra tjänster inför framtidens arbetsliv har Sodexo i samarbete med Novus sedan 2020 undersökt svenska tjänstemäns och chefers inställningar och attityder till arbetslivet, distansarbete och vad som skapar skav och trivsel. Utifrån ett forskningsbaserat arbete har vi hittills presenterat resultaten i sju rapporter.

Pandemin blev en katalysator för distansarbete. I en av rapporterna ser vi att var femte som jobbat på distans tycker att det varit bättre än nio till fem på kontoret, samtidigt tycker fyra av tio att arbetet under pandemin fungerat sämre. Tiden det tar för jobbpendling och arbetsresor är en av orsakerna till att man vill fortsätta jobba hemifrån.

1.1 Läs våra arbetslivsrapporter!

Anarki eller detaljstyrning?

– Arbetslivet när kontoren öppnar igen

(28 september, 2021)

”Det finns behov av nya tjänster, tekniska lösningar och innovationer som förbättrar arbetssituationen i det hybrida arbetslivet. Ledarskapet bör ha en coachande snarare

än kontrollerande funktion, där tid och resurser investeras i att förstå medarbetarnas individuella drivkrafter, förutsättningar och behov”, säger

Johanna Langer, marknadshef Corporate Services.

Webbinarium Anarki eller detaljstyrning

Vi har även tittat på produktivitet och varför den ökade hos vissa tjänstemän under pandemin. I vår sjunde rapport undersökte vi tjänstemännens förväntningar och farhågor om arbetslivet 2030. Fem arbetslivstrender kommer enligt undersökningen att vara särskilt viktiga för hur arbetslivet ser ut 2030; distansarbete, syftes- och värderingsdriv, individualisering, globalisering och tjänstefiering.

Den gemensamma arbetsplatsens viktigaste funktion är fortsatt socialt utbyte. På önskelistan av vad tjänstemännen vill att arbetslivet 2030 ska innebära kommer kortare arbetsvecka i topp, följt av mer flexibla arbetstider och att kunna välja att jobba varifrån i världen som helst.

Mindre tid på jobbet –mer tid för jobbet

Därför ökar produktiviteten vid distansarbete

(7 december 2021)

Nya krav på arbetsgivare när kampen om talangerna tätnar

– En rapport om anställdas behov och motivationsfaktorer det nya arbetslivet

(8 juni, 2022)

Det flexibla och individualiserade

arbetslivet 2030

– utopi eller dystopi?

(5 december, 2022)

Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)
VÅR PÅVERKAN PÅ INDIVIDER

FÖRBÄTTRA VÅRA MEDARBETARES LIVSKVALITET

Förebyggande arbete minskar antalet svåra olyckor

Sodexos grundinställning är att ingen ska behöva skada sig på arbetet. Ibland händer det dessvärre ändå. Svåra olyckor där någon av våra medarbetare behöver sjukskrivas på grund av en händelse som skett på arbetsplatsen, kallar vi inom Sodexo för Lost Time Injuries, LTI:er.

Vi jobbar extra mycket för att minska antalet sådana. Allra viktigast är att jobba proaktivt och förebyggande. En pusselbit är riskbedömningar, som vi arbetar mycket aktivt med. En riskbedömning innebär att man försöker identifiera och värdera möjliga risker, för att kunna sätta in åtgärder så att riskerna inte resulterar i olyckor.

Ett område som kan upplevas som svårt att riskbedöma är användningen av kemiska produkter. Där har vi under året infört ett nytt verktyg i form av ett kemikaliehanteringssystem, Chemsoft.

I systemet finns bland annat:

• Kemikalieförteckningar

• Aktuella säkerhetsdatablad

• Regler kopplade till olika kemiska produkter

• Riskbedömningar av våra kemiska riskkällor

"Vårt verktyg Chemsoft hjälper alla våra verksamheter att ha kontroll över de risker vår kemikalieanvändning medför. Dessutom stödjer systemet oss i arbetet med att uppfylla de dokumentationskrav som finns för kemikalier ”, säger Sofia Eleftheriadis, HSE Manager.

Så här har utvecklingen av LTIR sett ut under de senaste fyra åren. I grafen är antalet LTIR relaterade till antalet arbetade timmar.

1.1 Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)
VÅR PÅVERKAN PÅ INDIVIDER
PÅ ETT SÄKERT SÄTT
1,39 0,88 1,09 0,88 FY19 FY20 FY21 FY22
LTIR

1.1 Våld i nära relationer

Våld i nära relationer har ökat avsevärt under pandemin. Socialstyrelsen beräknar att det idag sjukskrivs drygt 1 person i timmen på grund av våld i nära relation, mörkertalet är mycket högre. Statistiken visar att både kvinnor och män är utsatta för våld i nära relation.

Våld i nära relation skapar inte bara en negativ livskvalitet för den enskilda medarbetaren utan våldet följer med till arbetsplatsen, det påverkar arbetsförmågan och det ekonomiska resultatet i form av hög sjukfrånvaro och produktionsbortfall.

För att försöka komma till rätta med de negativa effekterna som våld i nära relationer medför, har vi inlett ett samarbete med Change Collective, som är specialister på de här frågorna. Vi erbjuder därför en möjlighet, ett stödprogram för alla våra medarbetare, att avsluta relationer där våld förekommer.

Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)
VÅR PÅVERKAN PÅ INDIVIDER
FÖRBÄTTRA VÅRA MEDARBETARES LIVSKVALITET PÅ ETT SÄKERT SÄTT
Läs mer! Se video!

1.1

FÖRBÄTTRA VÅRA MEDARBETARES LIVSKVALITET

PÅ ETT SÄKERT SÄTT

Vi har gått över till digitala utbildningar i matsäkerhet

Under verksamhetsåret har Sodexos grundutbildning i matsäkerhet som riktar sig till medarbetare inom våra måltidsuppdrag uppdaterats, digitaliserats samt delats upp i två olika utbildningsdelar. Vilken typ av kök medarbetaren jobbar i avgör om hen behöver genomföra endast en utbildningsdel eller båda delarna.

Del ett av utbildningen riktar sig till medarbetare i mindre kök med begränsad hantering. För att de medarbetare som arbetar i kök med all typ av hantering ska få rätt kunskaper för sina arbetsuppgifter, måste de genomföra både del ett och två av utbildningen.

Denna grundutbildning kompletteras även med en obligatorisk allergiutbildning, och den gäller för alla medarbetare inom måltidsuppdrag, oavsett kökstillhörighet.

Digitaliseringen av utbildningen har gjort det enklare för medarbetarna att ta den till sig, eftersom den är interaktiv och man kan genomföra den i sin egen takt då den finns tillgänglig online.

”Vi har valt att dela upp utbildningen i två olika delar för att underlätta för medarbetare som jobbar i kök med begränsad hantering”, säger Patrik Lundh, Food Safety Manager.

Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)
VÅR PÅVERKAN PÅ INDIVIDER
video!
Se

FÖRBÄTTRA VÅRA MEDARBETARES LIVSKVALITET PÅ ETT SÄKERT SÄTT

Glada miner när Emelie kommer körande

Emelie Brudin jobbar som parkarbetare på Sodexos uppdrag för Mora kommun. På sommaren sköter hon blommor och rensning i rabatterna och på vintern handlar jobbet mest om sandning och snöskottning.

Jobbet på Sodexo är hennes första heltidsanställning. Hon började på lokalvården sommaren 2020 och i maj 2021 gick hon över till utemiljöerna. Ett passande jobb för en tjej med mycket energi och som trivs med att vara ute i friska luften.

Hade bara sett killar köra lastmaskiner

Inför vintern 2021-2022 behövde beredskapen stärkas och hon fick frågan om hon var intresserad av att ta lastmaskinskörkort. Det var med skräckblandad förtjusning hon svarade ja.

”Jag hade bara sett killar köra hjullastare och tänkte ska jag sitta där? Samtidigt lät det spännande och kul att göra något nytt och utmanade”.

Fordonet som hon kör går under namnet L30, en lite mindre typ av hjullastare som får köras i max 30 kilometer i timmen. Hon minns hur nervös hon var första gången hon satte sig i maskinen och det blev inte bättre av att kollegorna stod runt om och tittade.

”Det var en skön känsla när jag fick köra iväg alldeles själv. Då tänkte jag att Emelie du kan ju det här. Det går ju.”

Att köra på gång- och cykelvägar där det finns både gående och cyklister

kräver att man har ögon överallt och full kontroll på fordonet.

Emelie tycker att det är skönt att veta att hennes arbetsledare inte vill att någon stressar. Säkerhet och noggrannhet är viktigare än snabbt.

Positiv respons från invånarna Att det fortfarande är relativt ovanligt att se en tjej komma körande i den här typen av fordon märks på människors reaktioner.

”Jag får mycket positiv respons, en tumme upp och glada miner. Killarna på jobbet brukar komma in mot slutet av arbetsdagen och berätta det motsatta.”

Häromdagen var hon och en annan kvinnlig kollega på en grundskola. Kollegan körde och Emelie höll undan barnen. Ett av barnen sa: ” Va, kan en tjej köra en maskin?”

Det var lite så som Sodexo resonerade när de erbjöd henne att ta ett lastmaskinskörkort och Emelie ser sig gärna som en förebild som inspirerar andra tjejer att köra lastmaskin. Jobbet handlar dock inte bara om att sitta i en maskin.

Rabattrensning och snöskottning sker med handkraft. Det är inte världens mest ergonomiska arbete men hon gillar att jobbet gör synlig skillnad.

”Jag trivs verkligen jättebra med jobbet, kollegorna och ledningen

är toppen. De hittar på bra saker för att stärka gruppen och är lyhörda för olika önskemål”.

1.1 Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)
VÅR PÅVERKAN PÅ INDIVIDER

FÖRBÄTTRA VÅRA MEDARBETARES LIVSKVALITET PÅ ETT SÄKERT

SÄTT

Vi gav William chansen att komma framåt

William Adimi kom till Sverige från

Ville testa något nytt

Rädsla för att få sparken

”Sodexo var det första företaget som gav mig en chans att komma in på arbetsmarknaden och jag har på kort tid fått utvecklas. Det har varit bra.”

Syrien i samband med den stora flyktingvågen 2015. Han var bara 15 år och hade inga föräldrar med sig. En tuff start för ung människa med drömmar om att bli ingenjör.

Eftersom William var tonåring fick han plats på en gymnasieskola i Göteborg. Till en början var det svårt med språket men så småningom lossnade det. Han har inte gått på någon språkutbildning utan lärt sig genom att prata med kollegor och vänner.

2017 fick han kontakt med Sodexo via en vän som städade på Stena Linebåtarna i Göteborg.

”Jag behövde ett jobb och tyckte det min kompis berättade lät bra. Jag

kontaktade Magnus Orest som är regionchef och fick ett

helgjobb under studietiden”, säger William Adimi.

Så småningom fick William lära sig specialstäd och när det strax innan

pandemin dök upp ett vikariat som tågstädare sökte han det.

”Vi hade mindre att göra på båtarna och jag ville testa något nytt.”

Vikariatet blev hans och tågstädning visade sig passa perfekt för en nattuggla som honom.

”Jag gillar att jobba natt och älskar att komma till jobbet. Vi skrattar mycket och är som en liten familj som även umgås privat ibland”, berättar William.

Numera växlar han mellan att vara koordinator och gruppledare. Under koordinatorveckan håller han koll på ankomsttiderna och ser till att tågen blir städade. Veckan som gruppledare handlar om att kontrollera att städningen håller avtalad kvalitet.

Att komma ensam till Sverige har inneburit att William utöver studier också varit tvungen att försörja sig. Ett tag hade han flera jobb samtidigt. Ibland hann han bara sova tre timmar och under en period kom han försent till sina arbetspass.

”Jag hade inte berättat om min dåliga ekonomi för någon på jobbet. Magnus och hans team pratade med mig och vi löste situationen. Jag är tacksam att jag inte fick sparken.”

Vill lära sig mer

William har hittat en plats i livet där han trivs. Sverige säger han känns som hemma. Drömmen om att bli ingenjör är inte längre lika tydlig. Han har fortfarande planer på att plugga vidare men först vill han bli bättre på svenska och lära sig mer inom sitt nuvarande arbetsområde.

1.1 Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)
VÅR PÅVERKAN PÅ INDIVIDER

1.2 Erbjuda och uppmuntra våra konsumenter att göra hälsosamma livsstilsval

100 % av våra konsumenter erbjuds hälsosamma livsstilsalternativ varje dag

Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)
VÅR PÅVERKAN PÅ INDIVIDER

1.2

ERBJUDA OCH UPPMUNTRA VÅRA KONSUMENTER ATT GÖRA HÄLSOSAMMA LIVSSTILSVAL

Ny certifiering i livsmedelssäkerhet

Sodexo i Sverige har sedan tidigare ISO-certifieringarna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018.

Under detta verksamhetsår har Stjärnköket, ett av våra stora produktionskök utanför Stockholm, certifierat sig mot ISO 22000, ledningssystem för livsmedelssäkerhet.

Våra ISO-certifieringar

• ISO 9001:2015

• ISO 14001:2015

• ISO 45001:2018

• ISO 22000

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för miljö

Ledningssystem för arbetsmiljö

Ledningssystem för livsmedelssäkerhet

Certifieringen fokuserar på:

• Interaktiv kommunikation och ledning av systemet

• HACCP-principer och grundförutsättningar

I och med att vårt arbete granskas av en extern part, kan vi visa att vi har ett systematiskt arbetssätt avseende livsmedelssäkerhet, vilket också innebär att vi ständigt förbättrar oss.

VÅR PÅVERKAN PÅ INDIVIDER Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)

1.2

ERBJUDA OCH UPPMUNTRA VÅRA KONSUMENTER ATT GÖRA HÄLSOSAMMA LIVSSTILSVAL

Culinary Report 2022

Vår globala rapport ”Global Annual Culinary Report” för 2022, visar hur våra kockar förnyar sig och hur de spelar en viktig roll genom sitt arbete för en mer hållbar värld.

Våra matgäster är ute efter mer hälsosamma och mer miljövänliga måltidsalternativ, och våra kockar och culinary teams har tagit fasta på gästernas önskemål och behov. De har skapat fler växtbaserade rätter som bjuder på härliga smakupplevelser, samtidigt som de är mer klimatvänliga alternativ som minskar vår påverkan på miljön.

I 2022 års rapport kan du bland annat läsa om forskningsinitiativ som vi gör tillsammans med våra partners genom Future Food Collective, samt ta del av intressanta berättelser med koppling till våra måltidsverksamheter runtom i världen.

Läs rapporten!

VÅR PÅVERKAN PÅ INDIVIDER Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)

ERBJUDA OCH UPPMUNTRA VÅRA KONSUMENTER ATT GÖRA HÄLSOSAMMA LIVSSTILSVAL

Eat Green Academy – utbildningar i hållbar gastronomi

I november 2021 inledde Sodexo ett samarbete med Eat Green Academy, ett nystartat företag som genom utbildningar vill öka kunskaper inom hållbar gastronomi i de offentliga köken.

Fem av utbildningsfilmerna är inspelade i kök som drivs av Sodexo. I filmerna ger våra medarbetare tips på hur man lagar grönare husmanskost till skolelever och mer hållbar mat till seniorer. De delar också med sig av inspirerande vegorätter från olika matkulturer och hur man kan ta hand om överbliven mat för att minska matsvinnet.

”Mer växtbaserad mat bidrar till gästernas hälsa och är en förutsättning för att vi ska nå våra klimatmål. Vi ser samarbetet som ett kunskapsutbyte där vi delar med oss av våra lärdomar till andra offentliga kök, samtidigt som våra matlagare får tillgång till ny inspiration och nya matlagningskunskaper”, säger Eva Kristensson, kommunikationschef Sodexo AB.

Bakom Eat Green Academy står entreprenören Pär Bergkvist som bland annat driver White Guide Junior, en tävling där skolornas måltider poängsätts och Gustav Johansson som driver Sveriges största veganblogg ”Jävligt gott”.

”Det är väldigt roligt och hedrande att få utveckla kurserna tillsammans med Sodexo, De har arbetat länge med hållbarhetsfrågan inom offentlig måltid och det märks”, säger Gustav Johansson, Eat Green Academy.

Eat Green Academy Jävligt gott

1.2
VÅR PÅVERKAN PÅ INDIVIDER Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31) Läs mer!
Fotograf: Gustav Johansson

1.3 Agera hållbart för en hungerfri värld

100 miljoner förmånstagare genom Stop Hunger

Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)
PÅ INDIVIDER
VÅR PÅVERKAN

1.3 Stop Hunger –för en hungerfri värld

AGERA HÅLLBART FÖR EN HUNGERFRI VÄRLD

Stop Hunger är ett globalt ideellt nätverk som grundades av Sodexo 1996. Stop Hunger bidrar till FN:s mål om en hungersfri värld genom samarbeten med välgörenhetsorganisationer, vars verksamhet går ut på att stötta lokala organisationer, stärka kvinnor och bistå vid katastrofer.

Ungefär 820 miljoner människor är drabbade av att inte ha tillräckligt med mat. Det motsvarar 10 % av jordens befolkning. 60 % av dessa är kvinnor. 45 miljoner människor i 43 länder lider av svält.

25 000 människor dör varje dag, av dessa är 10 000 barn. Det är fler offer än under Covid-19-pandemin. Men hunger är inte oundvikligt, och ett av FN:s hållbarhetsmål är att få ett slut på hunger i världen till 2030.

I Sverige arbetar vi med att stärka vårt lokala arbete, både genom det stöd vi kan ge i form av vår service, till exempel genom att skänka mat, och genom volontärverksamhet som kan handla om exempelvis utbildning, innovation och matsvinn.

Vi strävar även efter att öka lokalt förankrade samarbeten med kunder och leverantörer samt hjälporganisationer som Sveriges Stadsmissioner, Matakuten, Hela människan, Verdandi med flera.

Våra fokusområden är:

• Volontärskap – där vi som arbetsgivare varje år erbjuder alla medarbetare en volontärdag på betald arbetstid.

• Donation av mat/måltider - i första hand överskott för att minska matsvinnet.

• Women empowerment - stötta projekt som hjälper kvinnor att hjälpa sig själva och sina familjer.Insamling och donation av pengar.

• Servathon april-juni – ett Servicemarathon med Sveriges Stadsmissioner som förmånstagare.

Hemsida Stop Hunger

• Använda Stop Hungerambassadörer - involvera kunder samt leverantörer

Global video om Stop HungerStop Hunger – Feeding The Future

Stop Hunger Impact Report 2022

Under verksamhetsåret 2022 har våra Stop Hunger-insatser i Sverige kommit cirka 10 000 människor till nytta.

• 6 500 måltider och 1 300 kilo mat

VÅR PÅVERKAN PÅ INDIVIDER Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)

1.3 Stop Hunger Servathon 2022 blev ett rekordår

Stop Hunger Servathon är en årlig kraftsamling då Sodexo över hela världen gör extra insatser under våren. 2022 kändes det självklart att hjälpa flyktingar från Ukraina. Genom en insamlingskampanj kunde vi stötta Sveriges stadsmissioner i deras hjälpinsatser.

Sveriges stadsmissioner har lång och upparbetad erfarenhet av att snabbt ställa om sina verksamheter för att möta akuta kriser. De genomförde tidigt en mobilisering för att rikta sina resurser till att hantera den ökade flyktingströmmen från Ukraina till Sverige.

Stadsmissionerna arbetar med iordningställande av trygga och lugna boendemöjligheter för dem som flyr till Sverige från kriget i Ukraina. Fokus ligger på barn då det primärt är barn och deras mammor som kommer, men även äldre ingår i målgrupperna.

Utöver boende erbjuds även bland annat mat, kläder, leksaker och hygienartiklar. Stadsmissionen har personal med kompetens och erfarenhet av psykosocialt arbete samt engagerade volontärer som hjälper till.

I ett längre perspektiv kan de erbjuda fortsatt stöd genom bland annat enskilda samtal, vägledning, studiestöd, aktiviteter och mötesplatser.

Det insamlade beloppet matchades av Sodexo och därmed kunde över 60000 kronor gå till insatser som Sveriges stadsmissioner genomför för dessa flyktingar.

VÅR PÅVERKAN PÅ INDIVIDER Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)
AGERA HÅLLBART FÖR EN HUNGERFRI VÄRLD
Video om ServathonGet moving for Stop Hunger Anette Håkansson och Sofia Wikenstedt sålde Stop Hunger-bakelser hos Astra Zeneca. Stop Hunger Servathon 2022 blev ett rekordår Loppis och auktion på huvudkontoret i Solna. Stop Hunger i Sverige

Främja en inkluderande samhällsutveckling

Sodexo stödjer och främjar mångfald, lika möjligheter och att utveckla en inkluderande arbetsplatskultur i alla länder där vi är verksamma. Eftersom våra medarbetare finns över hela världen måste vi spegla den mångfald och inkludering

som finns. Vi är i slutändan en integrerad del av de samhällen vi servar.

Vår påverkan på samhällen

Sodexo arbetar för att stärka inkludering genom nya sätt att främja mångfald och förbättra arbetsvillkoren för våra medarbetare. Sodexo är övertygad om att jämställdhet i våra team gynnar alla.

Som tjänsteleverantör har de produkter och tjänster vi köper en stark inverkan på våra samhällen.

Det är därför vi är fast beslutna att prioritera inköp från små och medelstora företag för att återföra affärsvärde till de samhällen där vi är verksamma.

Sodexo fokuserar på att arbeta med partners som uppmuntrar mångfald, jämlikhet och inkludering.

Vi samarbetar med lokala organisationer och påverkansgrupper, och våra välgörenhetsinitiativ fokuserar på att stärka minoritetsbefolkningar.

2.1 Säkerställa mångfald och en inkluderande kultur som berikar samhällen där vi har verksamhet

100 % av våra medarbetare arbetar i länder som har jämn könsfördelning bland sina chefer

2
Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31) VÅR PÅVERKAN PÅ
SAMHÄLLEN

2.1

SÄKERSTÄLLA MÅNGFALD OCH EN INKLUDERANDE KULTUR SOM BERIKAR SAMHÄLLEN DÄR VI HAR VERKSAMHET

5 dimensioner inom mångfald, rättvisa

och inkludering

Vi tror att om vi använder oss av den fulla potentialen i våra medarbetares mångfald blir vi ett starkare och mer innovativt företag som bättre kan bidra till mångfald. Därför utbildar vi alla våra chefer i inkluderande ledarskap.

Några nyckeltal Sverige

• 57,98 % av vår totala arbetskraft är kvinnor

• 49,5 % kvinnor i ledande befattningar

• 46,2 % kvinnor i svenska ledningsgruppen

KÖN

Mål att nå 40 % kvinnor i ledande befattningar senast 2025 och säkerställa en jämn könsfördelning 40–60 % i ledningsgrupper.

SEXUELL LÄGGNING OCH KÖNSIDENTITET

Vi har åtagit oss att säkerställa en säker och inkluderande arbetsmiljö med acceptans och jämlikhet för lesbiska, homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer medarbetare som känner utanförskap så att de kan ta med hela sitt jag till jobbet.

FUNKTIONSVARIATIONER

Vårt ständiga engagemang: senast 2025 kommer 100 % av våra medarbetare ha tillgång till initiativ som stöder inkluderingen av personer med funktionsvariationer.

KULTUR OCH URSPRUNG

Vi har åtagit oss att främja en kulturellt mångsidig, rättvis och inkluderande upplevelse för våra medarbetare, att ge kompetens för att arbeta effektivt över kulturer och skapa en känsla av tillhörighet för alla våra medarbetare.

GENERATIONER

Vi har åtagit oss att ha en positiv inverkan på medarbetarnas upplevelse av att ha medarbetare i alla åldersgrupper för att engagera, behålla och attrahera talanger från olika generationer

Vi samarbetar med AlphaCE

Alpha CE är ett utbildnings- och matchningsföretag som arbetar för en arbetsmarknad för alla. Mahmoud från Syrien är en av de som fått heltidsjobb som kock på Sodexo efter en lyckad rekrytering via Alpha CE.

Läs mer!

VÅR PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLEN Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)
Mahmoud med sin chef Göran Pändel Berggren.

SÄKERSTÄLLA MÅNGFALD OCH EN INKLUDERANDE KULTUR SOM BERIKAR SAMHÄLLEN DÄR VI HAR VERKSAMHET

Hjälpmedel som gör nytta för människor i andra länder

Sodexo driver hjälpmedelsverksamhet på uppdrag av ett antal regioner och kommuner i Sverige. Kraven på hjälpmedel är högt ställda i Sverige, inte bara utefter funktion utan också efter slitage. I många andra länder är bristen på hjälpmedel stor och människor med funktionsvariationer riskerar att bli liggandes i en säng. När vi såg att det som blir över hos oss kan göra stor nytta på andra håll i världen var valet enkelt.

Genom samarbeten med Vaggan och Human Bridge kommer hjälpmedel som inte lever upp till svensk standard till nytta i andra länder. Hjälpmedel som inte är tjänliga kasseras.

”Det är en ynnest att jobba med hjälpmedel, det bidrar till något viktigt. Att hjälpa andra känns bra i hjärtat och stämmer överens med Sodexos värderingar. Det är en av sakerna som jag värdesätter som anställd hos Sodexo”, säger Jan Möller, platschef hjälpmedel i Östergötland.

Under året skänkte hjälpmedelsverksamheten i Stockholm allt från kryckkäppar till sängar till organisationen Vaggan. Ungefär en halv trailer i månaden har kommit till nytta för framför allt barn i Lettland och Litauen. Sedan Ryssland invaderade Ukraina skickar Vaggan hjälpmedel även till Ukraina.

Vår hjälpmedelsverksamhet i Linköping samarbetar med biståndsorganisationen Human Bridge. Huvuddelen av det vi skänkt har gått till länder i Afrika, en tredjedel har gått till Ukraina. Efterfrågan på rullstolar är särskilt stor och 2022 hade vi möjlighet att skänka 120 rullstolar till Human Bridge. Till det kommer 80 rullatorer, gåbockar och kryckor.

Hjälpmedel har också skickats via Blågula bilen som skänker utrustning och förnödenheter till människor i Ukraina. Tre lastbilar med rullstolar, rullatorer, duschstolar och så kallade överförflyttningshjälpmedel, hjälpmedel som underlättar för personal att flytta en person, har kommit till nytta för människor i Ukraina.

2.1
VÅR PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLEN Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)
Vaggan Human Bridge Blågula bilen Fotot är taget av Human Bridge i samband med en invigning av ett rehabcenter för barn i Ukraina.

2.2

Främja lokal utveckling och rättvisa samt inkluderande och hållbara verksamhetssätt

10 miljarder euro av vårt affärsvärde ska gynna små och medelstora företag

Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)
VÅR PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLEN

FRÄMJA LOKAL UTVECKLING OCH RÄTTVISA SAMT INKLUDERANDE OCH HÅLLBARA VERKSAMHETSSÄTT

Våra inköpare har en viktig roll i hållbarhetsarbetet

Våra inköp styrs både av kundernas krav och ekonomiska ramar men också av våra egna krav på oss själva. Vårt mål är att fortsätta knuffa den hållbara utvecklingen i Sverige framåt.

Inköparnas engagemang, kunskaper och erfarenheter spelar en viktig roll i hållbarhetsarbetet. De ställer krav på och förhandlar med våra leverantörer.

”CODE OF CONDUCT”

Uppförandekoder är riktlinjer för hur vi ska bedriva vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljövänligt sätt. För några år sedan uppdaterades våra uppförandekoder för att ännu tydligare koppla dem till FN:s globala hållbarhetsmål.

SMÅ OCH MEDELSTORA

FÖRETAG

Vi arbetar för att göra det lättare för små och medelstora företag att bli godkända leverantörer till oss.

Genom oss kan de bli leverantörer till företag, kommuner och landsting utan att själva behöva delta i omfattande upphandlingsprocesser.

STÄDNING

Utvecklingen inom städområdet har gått framåt de senaste åren. Idag används kemfri städning där det är möjligt och vi försöker använda så torra städmetoder som möjligt.

Närmare 90 procent av städprodukterna som vi använder har en miljömärkning och våra pappersinköp har Svanenmärkning.

MÅLTIDSTJÄNSTER

Hållbarhetsarbetet inom måltidsområdet är komplext.

Matproduktion har stor påverkan på miljö och klimat men det handlar också om livsmedelssäkerhet, djurskydd och arbetsvillkor.

Upphandlingsmyndighetens, UHM:s, kriterier som till stora delar stämmer överens med våra egna regler för djuromsorg.

FIVE FREEDOMS

Våra leverantörer undertecknar avtal där de åtar sig att som minst leva upp till våra stadgar som bygger på ”Five freedoms”, fem friheter där djuren ska:

• Ha tillgång till rent vatten och foder som bidrar till deras hälsa.

• Växa upp i lämplig miljö där det finns plats för skydd och vila.

• Få tillgång till snabb diagnos och behandling vid eventuell skada eller sjukdom.

• Ha möjlighet att uttrycka sitt normala beteende.

• Ha levnadsförhållanden och behandling som inte utsätter dem för psykiskt lidande.

2.2
Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31) VÅR PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLEN

FRÄMJA LOKAL UTVECKLING OCH RÄTTVISA SAMT INKLUDERANDE OCH HÅLLBARA VERKSAMHETSSÄTT

Nyckeltal för hållbara inköp

Vi har valt ut några produkter där vi lagt extra fokus för att driva på utvecklingen av hållbara inköp.

ÄGG

Sodexos globala mål är att fasa ut ägg från burhöns till 2025. I Sverige är vi redan framme vid målet. Ägg från burhöns förekommer bara när vår leverantör inte har tillgång till något annat. Under verksamhetsåret kom 100 % av inköpen av flytande ägg och 99 % av cirka 1,5 miljoner hela ägg från frigående höns.

FISK

Vi värnar om havsmiljöerna och köper bara fisk som inte finns på Världsnaturfondens röda lista. Cirka 93 % av fisken som vi serverade var miljömärkt enligt MSC (vildfångad) eller ASC (odlad).

KAFFE

Av de cirka 8 miljoner koppar kaffe som serverades i våra restauranger hade 98 % en eller flera certifieringar enligt ECO, Fairtrade och Rainforest Alliance. Målet är att öka andelen certifierat kaffe ytterligare.

KYCKLING

72 % av kycklinginköpen följde kraven hos svenska Upphandlingsmyndigheten.

2019 signerade Sodexo European Chicken Committment (ECC) och

åtog sig därmed att arbeta aktivt med att påverka och stötta uppfödarna i en omställning som förbättrar djurvälfärden för kycklingarna.

Målet är att all kyckling som serveras av Sodexo i Europa ska leva upp till djurskyddskraven inom ECC senast 2026.

PLAST

Vår policy är att så långt det är möjligt undvika användningen av engångsartiklar i våra restauranger. I andra hand vill vi ersätta

engångsartiklar med återanvändningsbara alternativ i ett cirkulärt flöde.

I tredje hand, om en engångsartikel är det enda alternativet, ska produkter i naturmaterial väljas.

Vi arbetar kontinuerligt med att finna nya bättre hållbara alternativ i vårt sortiment och stötta våra restauranger i att kunna erbjuda våra kunder bättre hållbara alternativ inom denna kategori.

PAPPER

Vi köper stora mänger hygienpapper och kontorspapper. Sodexo strävar efter att allt papper ska vara miljöcertifierat. Under året var 95,2 % av allt hygienpapper certifierat och 99 % av allt kontorspapper.

2.2
Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31) VÅR PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLEN

2.2 Sparx .

FRÄMJA LOKAL UTVECKLING SAMT RÄTTVISA, INKLUDERANDE OCH HÅLLBARA VERKSAMHETSSÄTT

Vi spelar en viktig roll i klimatomställningen

I höst blir det fem år sedan Sodexos nordiska acceleratorprogram Sparx startades. I programmet samarbetar vi med företag som har drivna entreprenörer, och som vi ser förflyttar servicebranschen framåt i en tid när arbetslivet förändras snabbt och det finns ett stort behov av nya innovationer.

Under programmets gång under tre månader får entreprenörerna tillgång till:

• Lärande: Senior branschexpertis och mentorskap inom kommersialisering

• Testning: Global testmiljö med möjlighet att nå människor i över 50 länder

• Skalbarhet: Ett globalt nätverk och en framtida marknad för sin innovation

2018 var Klimato en av uppstickarna i Sodexos acceleratorprogram Sparx. Sedan dess har samarbetet fördjupats och under verksamhetsåret fattade Peter Mellin, vd på Sodexo AB, ett avgörande beslut för att skynda på minskningen av matens klimatpåverkan.

Genom att ta kostnaden för Klimatos verktyg på central nivå skickas en tydlig signal om att Sodexo är fast beslutna om att driva på för att få ner matens klimatpåverkan. Och det ska ske genom att göra, inte vänta och se. Det räcker inte med att Sverige och övriga Norden kommit längre än övriga Europa i det arbetet.

”Det kommer att krävas fler åtgärder för att klara både Sodexos egna och

FN:s klimatmål. Vi har kunskapen om hur klimatpåverkan kan minskas och spelar en viktig roll i omställningen.

Klimatverktyget hjälper oss att välja

råvaror med lägre klimatpåverkan och

Klimato

Klimato grundades 2017 av ett gäng barndomskompisar med en vision om att minska klimatpåverkan från mat.

Med hjälp av en algoritm och en enkel klimatmärkning guidas både restaurangbesökare och de som tar fram recept och menyer i att göra klimatmedvetna val.

Klimato hjälper företag att

minska klimatpåverkan

Läs mer!

klimatsymbolen på menyerna ger gästerna möjlighet att göra

klimatsmarta val”, säger Anna Stridh, Head of Food platform.

från mat.

Klimato Klimatos kli(mat)smarta blogg

Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31) VÅR PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLEN

2.3 Driva mångfald och inkludering som katalysator för samhällsförändring

Stärka 500 000 kvinnor

Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)
VÅR PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLEN

2.3

DRIVA MÅNGFALD OCH INKLUDERING SOM KATALYSATOR FÖR SAMHÄLLSFÖRÄNDRING

Sodexos volontärprogram

Sodexos volontärprogram som introducerades under verksamhetsåret 2019, erbjuder alla medarbetare en betald dag per år för att arbeta i en volontärorganisation. Initiativet ligger i linje med våra värderingar samt vår ambition att bidra till social hållbarhet och lokal närvaro.

Volontärprogrammet ger varje enskild medarbetare möjlighet att göra en insats på arbetstid. Det står var och en fritt att välja en ideell organisation som riktar sig till att stödja samhället, miljön, djur eller människor. Den ideella organisationen måste följa Sodexos värderingar och principerna för mänskliga rättigheter.

Volontärprogrammet ska stödja och stimulera medarbetarnas engagemang och det kompletterar de stödinsatser som vi gör sedan många år tillbaka för

välgörenhetsorganisationer på olika platser i landet inom ramen för Stop Hunger.

Rolig, miljömedveten volontärdag

Volontärprogrammet

En glad, miljömedveten skara på sex medarbetare från olika funktioner på Sodexos huvudkontor i Arenastaden i Solna, lyckades pricka in den perfekta sommardagen för fyra timmars volontärarbete.

Volontärinsatserna som genomfördes i form av skräpplockning utmed promenadstråket vid Råstasjön i Solna och Lötsjön i Sundbyberg, sammanföll lämpligt nog både med internationella temadagen Världshavens dag (8 juni) samt ett större nationaldagsfirande vid naturreservatet Lötsjön-Golfängarna ett par dagar tidigare. Så det fanns ovanligt gott om skräp att ta hand om i området just denna dag.

”Jag vill absolut rekommendera alla på Sodexo att utnyttja volontärdagen. Att göra något positivt för samhället tillsammans med sina kollegor, oavsett om det handlar om skräpplockning, soppkök eller något helt annat, är en chans jag tycker man ska ta”, säger Anna Burholm, Head of QHSE Sverige/Danmark.

Volontärerna från vänster: Sofia Eleftheriadis, Patrik Lundh, Anna Burholm, Susanna Strömberg, Anders Hansson och Monica Lövrén.

Utrustade med skyddande plasthandskar gav sig gänget på allt som låg och skräpade i deras gångväg. Cigarettfimpar, portionssnus, tuggummin, glass- och godispapper, servetter, kapsyler, pantburkar och till och med ett gammalt rostigt grillgaller åkte ned i de medhavda soppåsarna. Påsarna fylldes till bristningsgränsen och allt skräp på cirka 6 kilo fick möta sitt slutgiltiga öde tack vare volontärerna just den dagen.

Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)
VÅR PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLEN

Vår påverkan på miljön

Avsevärt minska vårt miljöavtryck

Sodexo arbetar nära alla sina intressenter för att skapa, förbättra och leverera tjänster som har en låg miljöpåverkan.

Sodexo ger sina medarbetare utbildning för att hjälpa till att minska miljöpåverkan från företagets verksamhet, samt enkla, vardagliga tips för att värna miljön i hemmet.

Storleken på vårt företag gör att även små insatser som görs av våra medarbetare kan göra en stor skillnad.

Sodexo säkerställer också ansvarsfulla inköp genom att uppmuntra hållbart jordbruk, genom att samutveckla produkter och tjänster, följa principerna för en cirkulär ekonomi samt effektivisera resursanvändningen.

Sodexos tjänster kan fungera som en katalysator för framsteg i viktiga frågor. Under många år har Sodexo fokuserat på kampen mot matsvinn som ett av de viktigaste sätten att avvärja de värsta effekterna av klimatförändringarna.

3.1 Främja en kultur med miljömässigt ansvarstagande hos våra medarbetare och på våra arbetsplatser

100 % av våra medarbetare är utbildade i hållbara arbetssätt

Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)
VÅR PÅVERKAN PÅ MILJÖN

FRÄMJA EN KULTUR MED MILJÖMÄSSIGT

ANSVARSTAGANDE HOS VÅRA MEDARBETARE OCH PÅ

VÅRAARBETSPLATSER

Miljömål nås med kunniga och engagerade medarbetare

Utbildning i miljöfrågor

Att utbilda våra medarbetare på verksamheterna i miljöfrågor är viktigt för att förbättra våra tjänster, öka medvetenheten och påverka beteenden i riktning mot hållbarhet. Allas kunskap och engagemang är nödvändigt för att vi ska nå våra högt ställda miljömål – och där vi kan bidra till att även våra kunder når sina mål.

Vi har utbildat våra medarbetare i miljöfrågor i många år. Sedan 2014 har vi en obligatorisk miljöutbildning för alla våra medarbetare. Sedan 2019 finns den tillgänglig via e-learning.

Under verksamhetsåret växlade vi upp och numera lyfter vi miljöfrågorna för alla våra medarbetare redan i vår introduktion "Sodexo DNA”. De finns även med i utbildningen för våra ledare om hur vi arbetar med socialt ansvarstagande och miljö, "Better tomorrow 2025”.

Site Engagement Assesment – SEA

Vi har även påbörjat implementeringen av ett interaktivt verktyg kallat SEA på våra uppdrag.

Verktyget används för bedömning av hållbarhetsprestanda och ger våra platschefer möjlighet att:

• Följa utvecklingen med feedback i realtid i form av nyckeltal för hållbarhet, och dela dessa uppgifter med andra

• Göra jämförelser med andra företag

• Analysera brister och få rekommendationer om möjligheter till förbättringar

Det interaktiva verktyget SEA

ger våra platschefer möjlighet att bedöma hållbarhetsprestandan.

3.1
VÅR PÅVERKAN PÅ MILJÖN
Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)

3.2 Använda resurser på ett ansvarsfullt sätt och erbjuda tjänster som minskar koldioxidutsläpp

34 % mindre koldioxidutsläpp

Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31) VÅR
PÅVERKAN PÅ MILJÖN

ANVÄNDA RESURSER PÅ ETT ANSVARSFULLT SÄTT OCH ERBJUDA TJÄNSTER SOM MINSKAR KOLDIOXIDUTSLÄPP

Klimatsmarta förändringarna som kan rädda planeten

Smartare och bättre val kan mer än halvera matens negativa miljö- och klimatpåverkan. På Restaraung Björken i Uppsala hjälper Sodexos köksmästare Oscar Jonasson och hans team gästerna att ställa om. Utan att göra avkall på vare sig smak eller kvalitet. Låt oss bjuda på några tips som du kan ta till dig oavsett om du ska laga mat till dig själv, familjen eller på en restaurang.

Mäta och räkna

För att förändra behöver man mäta. 2019 låg den genomsnittliga måltidens klimatpåverkan på Restaraung Björken på 1,7 kg CO2e. De är ungefär som i de svenska hemmen, men långt från Världsnaturfondens idealtallrik One Planet Plate som har en maxgräns på 0,5 kg CO2e.

Hösten 2020 tog Oscar Jonasson och hans gäng det krafttag som behövdes för att få matens genomsnittliga klimatpåverkan att sjunka till 1,0 kg CO2e. 30 procent av gästerna valde den maträtt som hade lägst klimatpåverkan, max 0,5 kg CO2e.

”Jag sätter upp tuffa mål och tävlar med mig själv. Jag tummar aldrig på smaken. Vi märker att även ordval kan göra skillnad. Barbequeburgare med rödbetor och linser låter i mångas öron betydligt roligare än en vegetarisk burgare”, säger Oscar Jonasson.

Halverad klimatpåverkan

Under 2021 gjordes fler klimatsmarta förändringar och man genomförde en klimatvecka i samarbete med vår kund Cytiva Life Sciences. Det blev en lyckad satsning. Genom att redovisa matens klimatpåverkan för gästerna ökade deras kunskaper och möjlighet att göra klimatsmarta val.

Engagemanget på siten har gett resultat. 2021 låg genomsnittet på 0,7 kg CO2e vilket är mer än en halvering sedan mätningens start. Gäster som valde en maträtt med den lägsta klimatpåverkan, max 0,5 kg CO2e, ökade till 35 procent av. Endast 3 procent valde maträtt med stor klimatpåverkan , 1,5 kg CO2e eller högre.

Oscar har nyligen anslutit sig till ”Sodexos Chef Round Table”, en intern grupp av kreativa kockar som ska vidareutveckla Sodexos centrala recept både vad gäller smak och miljöpåverkan.

3.2
VÅR PÅVERKAN PÅ MILJÖN
Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)

3.2

Oscars klimatsmarta tips

1. Laga god mat. Alltid och oavsett maträtt.

2. Kunskap! Lär dig vad som är bra och dåliga för klimatet. När du väl kan det går det av bara farten.

3. Klimatberäkna alla menyer och kapa topparna, dvs ta bort eller minska råvaror med stora klimatavtryck, till exempel nötkött och räkor.

4. Redovisa maträtternas klimatavtryck så att gästerna får möjlighet att göra medvetna val. Vi använder klimatberäkningsverktyget Klimato.

5. Håll koll på svinnet. Låt rester bli en extra rätt på en buffé eller använd i andra rätter under veckan.

6. Servera helt växtbaserade måltider (vegan) istället för vegetariskt som har en större klimatpåverkan.

7. Servera kött men var smart. Byt ut nötkött helt eller servera max en gång per månad. En schnitzel på fläskkött istället för kalv minskar utsläppen från 4,3 till 0,7 kg CO2e.

8. Undvik ris som har nästan 30 gånger så hög klimatpåverkan som potatis, pasta och bröd.

9. Laga populära rätter i vegansk version, till exempel växtbaserade burgare, tacos eller något friterat. Det är en bra inkörsport för de som är tveksamma till mer grönt.

10.Använd flera proteinkällor. Berika maträtten genom att byta ut en del av köttet mot linser, bönor och ärtor (blötlägg och mixa).

VÅR PÅVERKAN PÅ MILJÖN
Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)
ANVÄNDA RESURSER PÅ ETT ANSVARSFULLT SÄTT OCH ERBJUDA TJÄNSTER SOM MINSKAR KOLDIOXIDUTSLÄPP
3.3 Vara bäst på hållbar användning av resurser 50 % minskning av matsvinn Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31) VÅR PÅVERKAN PÅ MILJÖN

VARA BÄST PÅ HÅLLBAR

RESURSANVÄNDNING

Vår klimatpåverkan ska minskas med 34 % till år 2025

De globala utsläppen av växthusgaser behöver vändas från dagens ökning till en kraftig minskning om vi ska kunna stanna kvar på en nivå med hanterliga risker för allvarliga klimateffekter. Alla världens länder påverkas och alla är både en del av problemet och en del av lösningen.

Vårt miljömål är att minska vår klimatpåverkan med 34 % till år 2025, med basår 2017. Åtagandet är i linje med the Intergovernmental Panel on Climate Change´s (IPPC) rapporters vägledning att minska uppvärmningen till 1,5°C.

För att vi ska nå våra uppsatta mål behövs kunskap och därför har vi i Sverige sedan 2014 en miljöutbildning som är obligatorisk för alla medarbetare.

Vi mäter vår klimatpåverkan enligt den internationellt vedertagna standarden från Global Reporting Initiative (GRI), där det finns en direkt och indirekt kategorisering av koldioxidutsläpp som koldioxidekvivalenter.

Möjligheten för oss att göra skillnad är störst inom området indirekta utsläpp, framför allt sådana som är relaterade till de råvaror vi använder när vi lagar mat i våra kök. Vi jobbar dock aktivt med alla våra klimatpåverkande utsläpp, till exempel de direkta utsläppen från våra transporter.

”Under verksamhetsåret 2022 utökade vi vår elfordonsflotta med 29 nya fordon, och vi fortsätter arbeta för en ökad elektrifiering”, säger Thommy Larsen, Segment Supply Manager Sodexo.

3.3
VÅR PÅVERKAN PÅ MILJÖN
Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31) .​

Climate Fresk – därför är det bråttom!

Climate Fresk är en fransk ideell organisation som grundades av Cédric Ringenbach i december 2018 med syftet att öka allmänhetens medvetenhet om de bakomliggande orsakerna till klimatförändringarna, och varför det är bråttom.

I en workshop på tre timmar får deltagarna lära sig den grundläggande vetenskapen bakom klimatförändringarna. Det som presenteras kommer från IPCC-rapporterna, FN:s mellanstatliga klimatpanel som sammanställer det vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringarnas konsekvenser och lösningar.

Hittills har drygt 800 000 deltagit i Climate Fresk och organisationen har över 35 000 volontärer i 50 länder. Tanken är att utbildade deltagare ska ta en aktiv roll när det gäller att sprida kunskaperna vidare till andra.

På Sodexo i Sverige hölls en första

Climate Fresk-workshop i maj 2022.

13 ledare deltog och Anna Burholm Head of QHSE var en av dem.

”Det är kanske konstigt att säga men jag blev faktiskt lite glad när jag såg ångesten i folks ögon. Det var som att polletterna trillade ner. Klimatfrågan är komplex och Climate Fresk visar genom vetenskap vad som händer när halten av växthusgaser ökar och varför det är bråttom att agera. Efter det här har jag märkt att klimat och miljö kommit ännu mer i fokus”, säger Anna Burholm.

Planen är att fortsätta sprida innehållet

i Climate Fresk så att fler medarbetare

får ökade kunskaper och att man

därigenom lättare kan hitta och driva igenom lösningar som minskar klimatpåverkan.

3.3
VÅR PÅVERKAN PÅ MILJÖN
HÅLLBAR
Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)
VARA BÄST PÅ
RESURSANVÄNDNING
Med hjälp av faktakort visas samband mellan mänsklig aktivitet och konsekvenser i olika led.

Sodexos vd lyfte miljöfrågor i internationellt klimatmöte

I början av juni arrangerade Stockholms stad och Världsnaturfonden WWF ett toppmöte i anslutning till den internationella FN-konferensen Stockholm+50, ett högnivåmöte dit alla FN:s medlemsländer bjudits in för att diskutera hur man kan öka takten i omställningen mot en mer hållbar framtid.

Sodexos vd Peter Mellin var inbjuden till en paneldiskussion för att diskutera vad vi och andra måltidsleverantörer kan bidra med för att stödja övergången till mer hållbara kostvanor.

"Det var ärofyllt att vara med och prata om lösningar i en av världens viktigaste hållbarhetsfrågor. Jag lyfte fram konkreta framsteg som Sodexo redan gjort och pratade också om vikten av samarbete för att nå klimatmålen. Det krävs en omställning av matkulturen i både Sverige och många andra länder, hur gör man den?"

I paneldiskussionerna medverkade borgmästare från ett dussintal internationella städer och företagsledare från världsledande bolag i olika branscher. Bland deltagarna fanns också Johan Rockström som leder ett av världens ledande centrum för klimat- och hållbarhetsforskning.

Evenemanget var en del av ”Appetites for Change”, en endagskonferens med fokus på övergången till hållbar konsumtion och produktion inom livsmedel och måltider. Det genomfördes i form av ett hybridmöte som arrangerades av Stockholms stad, WWF:s Food Practice i samarbete med One Planet Network, WWF Sverige och associerade partners.

3.3
VÅR PÅVERKAN PÅ MILJÖN
Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)
VARA BÄST PÅ HÅLLBAR RESURSANVÄNDNING
Läs mer! Se video!

VARA BÄST PÅ HÅLLBAR RESURSANVÄNDNING

Gästernas klimatavtryck styrs från köket

Som måltidsleverantör har vi ett särskilt ansvar när det handlar om att minska gästernas klimatavtryck. Fem av våra sex mätpunkter av matsvinn är kopplade till det som görs i köket.

På vårt uppdrag hos Electrolux i Stockholm samlas teamet dagligen för att gå igenom mängden matsvinn och matens klimatbelastning. Det gäller att använda allt som finns i förråden och mot slutet av lunchserveringen serveras maten i mindre kärl. Det minskar svinnet samtidigt som det ser välfyllt ut även för gäster som kommer sent.

Genom att ta bort salladsassietterna sparas disk och risken för att gästerna tar mer mat än de orkar äta minskar. Plastprodukter har ersatts med miljövänliga alternativ, men för att skydda maten finns ännu inget bra alternativ till plastfilm.

Ökad medvetenhet hos gästerna

På en stor digital skärm i restaurangen kan gästerna följa mängden matsvinn per dag och portion. Genomsnittet för det som gästerna skrapar av från sina tallrikar är 30 gram per portion vilket i vikt är ungefär som tre körsbärstomater.

Men det räcker inte med att bara jobba mot matsvinnet. Det som serveras ska vara så klimatvänligt som möjligt. I toppen på menyerna presenteras den maträtt som har minst klimatpåverkan och vid buffén möts gästerna först av färgsprakande grönsaker, därefter kolhydrater som till exempel potatis. Proteinet kommer på slutet, först det veganska proteinet och allra sist det animaliska. Efter två år har rätternas genomsnittliga klimatpåverkan minskat med 23 %.

Den som går till caféet för att köpa cappuccino och annat specialkaffe erbjuds 20 % rabatt om de återanvänder sin mugg. Man måste tänka både stort och smått och aldrig underskatta effekten av många bäckar små.

3.3
VÅR PÅVERKAN PÅ MILJÖN
Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31) Läs mer!

3.3

VARA BÄST PÅ HÅLLBAR RESURSANVÄNDNING

Vi nådde vårt matsvinnsmål

Vi jobbar hårt och målmedvetet med att minska vårt matsvinn. Under året hade vi som mål att komma under 50 gram matsvinn per portion, vilket vi lyckades med då vi nådde 46 gram/portion.

Målet omfattar både kökssvinn och tallrikssvinn, det vill säga både svinn som uppstår i kök under tillagning och vid servering, samt sådant som gästerna inte äter upp på tallriken. Vi nöjer oss dock inte med det.

Sodexo har ett globalt mål att minska matsvinnet med 50 % till 2025 och där behöver vi i Sverige vara med och bidra.

Hur stort vårt matsvinn är påverkar givetvis vårt klimatavtryck, på så sätt att det går åt mer råvaror än vad som är nödvändigt. Men klimatpåverkan från maten är också beroende av vilken mat vi serverar och vad gästerna väljer. Avgörande är vilken proteinkälla som används och äts. Rött kött har till exempel har cirka 10 gånger högre klimatpåverkan per kilo än kyckling, som i sin tur har högre klimatpåverkan än de flesta vegetariska alternativ.

VÅR PÅVERKAN PÅ MILJÖN
Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)

De halverade sitt matsvinn inom ett år

På våra skolrestauranger i Solnaområdet serveras cirka en miljon portioner per år. När det visade sig att mängden matsvinn var högre i verkligheten än vad skolornas egna mätningar visat, satte Sodexos platschef Theodora Savvaki och hennes team upp ett mål om att halvera sitt matsvinn inom ett år. De lyckades nå det målet tack vare engagerade medarbetare och genom att involvera eleverna i matsvinnsarbetet.

Vilka åtgärder har genomförts?

• Medarbetarna har utbildats i matsvinnsfrågor

• En ny rapporteringsmall för matsvinn togs fram och har börjat användas

• Olika sätt att ta hand om rester har införts

• Det har skapats en receptbank för grönsaker och annat som blir över

• Man har löpande diskussioner med skolexpeditionen för korrekt information om antal portioner

• Det hålls ordning och reda i skåpen för snabb överblick om vad som finns och behöver beställas

• Mindre uppläggningsfat används mot serveringens slut för att minska risken att ställa fram för mycket mat

Eleverna involveras genom att:

• Tallrikssvinnet dagligen redovisas

• Det pratas om matsvinn på matråden

• Temadagar och tävlingar anordnas

• Eleverna bjuds på uppmuntrande belöningar i form av extra godsaker till maten när uppsatta mål nås

”Vår erfarenhet är att vi regelbundet måste göra aktiviteter och påminna både oss själva och eleverna om att hålla ner matsvinnet. Annars ökar det igen”, säger Theodora Savvaki,

3.3
VÅR PÅVERKAN PÅ MILJÖN
Better Tomorrow Yearbook FY22 - Sodexo Sverige (2021.09.01-2022-08.31)
VARA BÄST PÅ HÅLLBAR RESURSANVÄNDNING
platschef.
Video Matsvinn, Solna skolor
Sodexo AB Dalvägen 22, 169 03 Solna kommunikation.se@sodexo.com se.sodexo.com @SodexoSverige @SodexoAB @Sodexo @SodexoAB @sodexosverige Följ oss:

Articles inside

De halverade sitt matsvinn inom ett år article cover image

De halverade sitt matsvinn inom ett år

1min
page 49
Vi nådde vårt matsvinnsmål article cover image

Vi nådde vårt matsvinnsmål

1min
page 48
VARA BÄST PÅ HÅLLBAR RESURSANVÄNDNING Gästernas klimatavtryck styrs från köket article cover image

VARA BÄST PÅ HÅLLBAR RESURSANVÄNDNING Gästernas klimatavtryck styrs från köket

1min
page 47
Sodexos vd lyfte miljöfrågor i internationellt klimatmöte article cover image

Sodexos vd lyfte miljöfrågor i internationellt klimatmöte

1min
page 46
RESURSANVÄNDNING Vår klimatpåverkan ska minskas med 34 % till år 2025 article cover image

RESURSANVÄNDNING Vår klimatpåverkan ska minskas med 34 % till år 2025

1min
pages 44-45
Oscars klimatsmarta tips article cover image

Oscars klimatsmarta tips

1min
pages 42-44
ANVÄNDA RESURSER PÅ ETT ANSVARSFULLT SÄTT OCH ERBJUDA TJÄNSTER SOM MINSKAR KOLDIOXIDUTSLÄPP Klimatsmarta förändringarna som kan rädda planeten article cover image

ANVÄNDA RESURSER PÅ ETT ANSVARSFULLT SÄTT OCH ERBJUDA TJÄNSTER SOM MINSKAR KOLDIOXIDUTSLÄPP Klimatsmarta förändringarna som kan rädda planeten

1min
page 41
Miljömål nås med kunniga och engagerade medarbetare article cover image

Miljömål nås med kunniga och engagerade medarbetare

1min
pages 39-40
Vår påverkan på miljön Avsevärt minska vårt miljöavtryck article cover image

Vår påverkan på miljön Avsevärt minska vårt miljöavtryck

1min
pages 37-39
FRÄMJA LOKAL UTVECKLING SAMT RÄTTVISA, INKLUDERANDE OCH HÅLLBARA VERKSAMHETSSÄTT Vi spelar en viktig roll i klimatomställningen article cover image

FRÄMJA LOKAL UTVECKLING SAMT RÄTTVISA, INKLUDERANDE OCH HÅLLBARA VERKSAMHETSSÄTT Vi spelar en viktig roll i klimatomställningen

2min
pages 34-36
Nyckeltal för hållbara inköp article cover image

Nyckeltal för hållbara inköp

1min
page 33
FRÄMJA LOKAL UTVECKLING OCH RÄTTVISA SAMT INKLUDERANDE OCH HÅLLBARA VERKSAMHETSSÄTT Våra inköpare har en viktig roll i hållbarhetsarbetet article cover image

FRÄMJA LOKAL UTVECKLING OCH RÄTTVISA SAMT INKLUDERANDE OCH HÅLLBARA VERKSAMHETSSÄTT Våra inköpare har en viktig roll i hållbarhetsarbetet

1min
pages 32-33
Hjälpmedel som gör nytta för människor i andra länder article cover image

Hjälpmedel som gör nytta för människor i andra länder

1min
pages 30-31
och inkludering article cover image

och inkludering

1min
pages 29-30
Vår påverkan på samhällen article cover image

Vår påverkan på samhällen

1min
pages 27-29
1.3 Stop Hunger Servathon 2022 blev ett rekordår article cover image

1.3 Stop Hunger Servathon 2022 blev ett rekordår

1min
page 26
Eat Green Academy – utbildningar i hållbar gastronomi article cover image

Eat Green Academy – utbildningar i hållbar gastronomi

2min
pages 23-25
Culinary Report 2022 article cover image

Culinary Report 2022

1min
pages 22-23
Vi gav William chansen att komma framåt article cover image

Vi gav William chansen att komma framåt

2min
pages 19-21
Vi har gått över till digitala utbildningar i matsäkerhet article cover image

Vi har gått över till digitala utbildningar i matsäkerhet

2min
pages 17-18
1.1 Våld i nära relationer article cover image

1.1 Våld i nära relationer

1min
page 16
FÖRBÄTTRA VÅRA MEDARBETARES LIVSKVALITET Förebyggande arbete minskar antalet svåra olyckor article cover image

FÖRBÄTTRA VÅRA MEDARBETARES LIVSKVALITET Förebyggande arbete minskar antalet svåra olyckor

1min
page 15
VÅRA MEDARBETARES LIVSKVALITET article cover image

VÅRA MEDARBETARES LIVSKVALITET

1min
page 14
livskvalitet på ett hållbart article cover image

livskvalitet på ett hållbart

1min
pages 12-14
Brinkskolan utsedd till Årets skolrestaurang article cover image

Brinkskolan utsedd till Årets skolrestaurang

1min
page 11
Sahar Mazooji blev finalist i ”Årets städare” article cover image

Sahar Mazooji blev finalist i ”Årets städare”

1min
page 10
Sodexos varumärke har fått ett syfte och en ny tagline article cover image

Sodexos varumärke har fått ett syfte och en ny tagline

1min
page 9
Vi arbetar enligt FN:s hållbarhetsmål article cover image

Vi arbetar enligt FN:s hållbarhetsmål

1min
page 8
Våra värderingar SERVICEANDA UTVECKLING LAGANDA article cover image

Våra värderingar SERVICEANDA UTVECKLING LAGANDA

1min
page 7
Nio åtaganden för en bättre morgondag article cover image

Nio åtaganden för en bättre morgondag

1min
page 6
Genom nära partnerskap når vi våra hållbarhetsmål article cover image

Genom nära partnerskap når vi våra hållbarhetsmål

2min
page 2
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.