NRF medlemsforsikringer 2023

Page 1

MEDLEMSFORSIKRINGER 2023
Foto: Sverre Jarlid

Leder

Kjære medlem

Vi er stolte av å kunne tilby dere som medlemmer gode forsikringsordninger, og det vil vi fortsette med i årene som kommer. Mange benytter seg av tilbudet allerede, og jo flere vi er som gjør det, jo bedre betingelser oppnår vi.

NRF har siden 2012 hatt sitt eget forsikringskontor, og det gir deg som medlem en unik mulighet til å få hjelp med dine forsikringer. I vår forsikringsportal finnes også et godt selvbetjeningsverktøy.

Her er det enkelt og oversiktlig for deg å se hvilke forsikringer du har i dag og laste ned tilhørende forsikringsdokumenter. Bruk også forsikringsportalen til å lese om det fullstendige forsikringstilbudet vi tilbyr eller til å bestille nye forsikringer.

Norsk Radiografforbunds grunnforsikring er et viktig og solidarisk sikkerhetsnett mellom og for våre

medlemmer. Til en gunstig pris, og uten krav om helseerklæring, får du livsforsikring, uføreforsikring og ulykkesforsikring.

Ulykkesdekningen gjelder også dine familiemedlemmer. Det er viktig å være klar over at dersom du velger å reservere deg mot den obligatoriske forsikringen når du melder deg inn i forbundet, og i etterkant ombestemmer deg – vil kravet da være at du må fylle ut egenerklæring om din helse.

For 2023 beholder vi samme pris på vår fordelaktige grunnforsikring. Denne forsikringen er svært godt priset i forhold til den dekningen den gir.

Alle har et behov for økonomisk trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Opplever vi kriser i form av dødsfall eller arbeidsuførhet, kan vi med de rette forsikringene allikevel opprettholde en økonomisk stabilitet og forutsigbarhet.

radiografforsikring.no

Sjekk våre nettsider, her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene. Du kan logge

Dersom du ikke allerede har benyttet deg av en av våre mange gunstige forsikringer, så er tiden inne for å gjøre det nå. Ta steget i 2023 du også, og benytt deg av dette gode medlemstilbudet vårt! Sjekk ut vår forsikringsportal, det er enklere enn du tror!

Med vennlig hilsen

Bent Ronny Mikalsen

Forbundsleder

deg inn og se hvilke forsikringer du allerede har, finne fakturaer og samtidig bestille nye forsikringer direkte på nettet.

Alle medlemsforsikringene er beskrevet kortfattet og forenklet. Ønsker du mer detaljert informasjon, finner du dette ved å logge deg inn på Mine forsikringer. Her vil du finne forsikringsbevis og vilkår.

Godt å vite

Grunnbeløpet

G er grunnbeløpet i folketrygden.

Fra 1. mai 2022 er beløpet kr 111 477.

2
Foto: Anne Elisabeth Næss

NRFs forsikringskontor

– Vi er der for deg!

Visste du at du får gratis rådgivning vedrørende de fleste forsikringsspørsmål hos NRFs forsikringskontor?

Om du vet hvilke forsikringer som gjelder på arbeidsplassen din, og hva du har privat, kan vi se om du mangler noen viktige dekninger – eller er overforsikret.

Vi selger deg ikke forsikringer du ikke trenger, men gir deg den informasjonen du behøver for å ta dine egne beslutninger. Du bør gjennomgå dine forsikringer med jevne mellomrom, slik at du har riktige dekninger i forhold til den livssituasjonen du befinner deg i.

Boks 553, 1327 Lysaker

NRFs forsikringskontor

Tlf: 23 11 35 89

E-post: post@ radiografforsikring.no

Kollektive medlemsforsikringer

NRF er forsikringstaker i de kollektive forsikringsavtalene. Medlemmene er forsikret/sikret. Megling og forvaltning av forsikringsavtalene ivaretas av Söderberg & Partners (orgnr. 971 189 452) etter avtale med NRF.

Godt å vite

Kortversjon

Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene som legges til grunn.

Begunstigelse

Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt dødsfallerstatningen etter deg, og du kan dele erstatningsbeløpet på flere personer. Dette kalles begunstigelse.

Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får fra forsikringskontoret.

Forbehold om trykkfeil

Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

Alle illustrasjonsfoto: 123rf.com

3
Franck Sara Sindre Bent Bardhyl Kathe

Grunnforsikring – uten helseerklæring

Ved innmelding i forbundet blir alle* medlemmer under 67 år med på grunnforsikringen ­ med mindre man reserverer seg. Ved en eventuell senere innmelding i forsikringen kreves tilfredsstillende helseerklæring. Forsikringen består av livsforsikring, uføreforsikring og ulykkesforsikring.

*Studentmedlemmer som er innmeldt 1.1.2018 eller senere er ikke omfattet av forsikringen. Studentmedlemmer meldes inn i den obligatoriske forsikringen den 1. juli det året de avslutter bacherlorutdanningen.

Pris per måned

kr 189

Livsforsikring

Ved dødsfall blir forsikringssummen på kr 500 000 utbetalt uansett dødsårsak. Forsikringen gjelder ut det året du fyller 67 år. Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i følgende rekkefølge:

1. Ektefelle/partner/samboer*

(*Jf samboerdefinisjon side 6)

2. Livsarvinger

3. Øvrige arvinger etter lov eller testament

Uføreforsikring

Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. Forsikringssummen på uføreforsikringen er kr 400 000. Beløpet trappes ned etter fylte 25 år, og opphører etter fylte 60 år.

Ulykkesforsikring

Forsikringen dekker deg og familien etter ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen avhenger av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. Ved 100 % invaliditet utbetales hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet følger erstatningen invaliditetsgraden.

Forsikringen gjelder hele døgnet i arbeid og fritid. Ved utenlandsopphold utenfor Norden gjelder forsikringen inntil 12 måneder. For barn gjelder forsikringen ut det året de fyller 21 år. For voksne gjelder forsikringen ut det året de fyller 67 år.

De aller fleste har behov for høyere forsikringssummer på livs­ og uføreforsikring. Les mer på side 6.

Godt å vite

Begravelsesstøtte:

Alle medlemmer i NRF er dekket av en livsforsikring på kr 50 000. Denne forsikringen er inkludert i medlemskontingenten, og gjelder ut det året du fyller 70 år.

4

Godt å vite

Karenstid

Selskapet svarer ikke for arbeidsuførhet som inntreffer innen 2 år etter at selskapets ansvar begynte å løpe, og som skyldes sykdom, lyte eller mén som du hadde ved innmelding i forsikringsordningen, og som det må antas at du kjente til.

Premiefritak

Dersom du har fått utbetalt uføreerstatning, har du rett til å fortsette med livsforsikringen uten å betale premie til du fyller 67 år.

Dekning

Ved 100 % medisinsk invaliditet

Livs­ og uføreforsikringen leveres av Storebrand. Ulykkesforsikringen leveres av Tryg

5
Hvem Beløp Enslig medlem kr 2 000 000 Medlem kr 1 000 000 Ektefelle/samboer kr 1 000 000 Medlem kr 600 000 Ektefelle/samboer kr 600 000 Barn kr 1 000 000 Medlem kr 1 000 000 Barn kr 1 000 000

Frivillige forsikringer – med helseerklæring

Livs- og uføreforsikring

NRFs livs­ og uføreforsikring er lagt opp til å dekke ulike behov. Du og ektefelle/samboer kan kjøpe livsforsikring, eller uføreforsikring, eller begge.

Spar penger

Livs­ og uføreforsikring er et naturlig påbygg på den obligatoriske grunnforsikringen. I tillegg kan du spare store beløp ved å benytte deg av disse forsikringene. Sammenlignet med å kjøpe produktet direkte i et forsikringsselskap (uten organisasjonstilknytning), snakker vi om flere tusen kroner!

Livsforsikring

Det er viktig å sikre de etterlatte økonomisk ved dødsfall. Sorgen er tung nok å takle om man ikke skal få økonomiske bekymringer i tillegg. Sørg for å ha livsforsikringen på plass. Forsikringen gjelder ut det året du fyller 70 år, og utbetales ved dødsfall uansett årsak.

Uføreforsikring

Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling dersom du har fått innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. Erstatningen nedtrappes etter fylte 50 år og opphører ved fylte 60 år.

Velg mellom tre ulike forsikringssummer:

12 G: 1 337 724

24 G: 2 675 448

36 G: 4 013 172

Priser

Oppgitte priser gjelder for 12 G. For dekning 24 G eller 36 G henholdsvis dobles og tredobles prisene.

Godt å vite

Uførhet

Med uførhet menes redusert evne til å arbeide.

Invaliditet

Med medisinsk invaliditet menes «legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid».

Uførevilkår

Vilkårene som er beskrevet under avsnittene uføreforsikring gjelder for 2023. For tidligere årganger kan andre vilkår være gjeldende.

Samboerdefinisjon

Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år –samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås, jf. ekteskapsloven §§ 1 til 5a og §§ 8 og 9.

En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er oppfylt.

6
Pris
Medlem Ektefelle samboer Alder Liv Ufør Liv Ufør Under 30 år kr 395 kr 1 702 kr 438 kr 1 349 31 ­ 35 år kr 475 kr 1 732 kr 528 kr 1 526 36 ­ 40 år kr 706 kr 2 192 kr 784 kr 1 873 41 ­ 45 år kr 1 338 kr 3 631 kr 1 486 kr 3 154 46 ­ 50 år kr 1 656 kr 5 571 kr 1 840 kr 5 863 51 ­ 55 år kr 2 739 kr 7 636 kr 3 044 kr 6 831 56 ­ 60 år kr 3 168 kr 10 060 kr 3 519 kr 10 060 61 ­ 65 år kr 4 181 kr 4 644 66 ­ 70 år kr 6 881 kr 7 643 Forsikringen leveres av Storebrand.
per år

Kritisk sykdom

– dekning inntil 1 million

Flere enn 60 000 nordmenn rammes av alvorlig sykdom hvert år, og sykdom rammer som regel også økonomien.

Hos oss kan du kjøpe forsikringsdekning i tilfelle du blir rammet. Forsikringen dekker 16 kritiske sykdommer eller diagnoser, noen av disse er:

• Hjerteinfarkt

• Hjerneslag

• Kreft

• Nyresvikt

• Hjerteoperasjon

• Organtransplantasjon

Inntil 1 million

Du kan kjøpe dekning i klosser à kr 200 000, maksimalt 5 klosser (kr 1 million), både for deg selv og for ektefelle/samboer. Dere kan velge forsikringssum uavhengig av hverandre.

Maks 67 år

Du kan kjøpe forsikringen til utgangen av det året du fyller 60 år, og du kan ha den til utgangen av det året du fyller 67 år.

Dette er prisene per år

Erstatningen

Beløpet du får utbetalt kan du bruke til det du ønsker og har behov for. Du kan kjøpe tjenester som gjør sykdomsperioden lettere å komme gjennom, eller kanskje et helsebringene opphold. Partneren din kan få mulighet til å ta permisjon en stund for å ta seg av deg i en tøff periode. Dette bestemmer du selv.

Kun nye sykdommer

Forsikringen dekker ikke sykdommer som har vist symptomer eller tegn de første tre månedene etter at du søkte om forsikringen.

Forsikringen gjelder ut det året du fyller 67 år.

Forsikringen leveres av Storebrand

Bestilling

Bestill forsikringen på www.radiografforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

Godt å vite

Rask utbetaling

I motsetning til uføreforsikring som ofte ikke gir utbetaling før etter noen år, vil forsikringssummen på kritisk sykdomsforsikring bli utbetalt raskt etter at diagnose er endelig stilt, operasjon er gjennomført, eller du er oppført på venteliste. Forsikringen gir dermed stor handlefrihet i en vanskelig tid. Vi anbefaler kritisk sykdomsforsikring som et supplement til uføreforsikring.

7
Alder Pris per kloss á kr 200 000 Under 30 år kr 524 31 – 35 år kr 670 36 – 40 år kr 877 41 – 45 år kr 1 348 46 – 50 år kr 1 873 51 – 55 år kr 2 769 56 – 60 år kr 4 021 61 – 67 år kr 6 638

Frivillige forsikringer

Barneforsikring

Forsikringen er blant markedets aller beste og gjelder for barn og ungdom fra 3 måneder og ut det året de fyller 26 år. Den dekker medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke med inntil kr 2 000 000.

Erstatning ved arbeidsuførhet

Forsikringen gir engangserstatning på kr 900 000 hvis barnet rammes av sykdom eller ulykkesskade som medfører en arbeidsuførhet på minst 50 %. Retten til uføreerstatning inntreffer når uførheten har vart i minst 2 år og er vurdert til å være varig. Erstatning for uførekapital kan først komme til utbetaling etter fylte 18 år.

Alvorlige tilstander

Barnet er dekket ved at det gis en erstatning på kr 400 000 dersom det konstateres kritiske sykdommer som f.eks. MS, kreft, leddgikt eller cystisk fibrose. Det er også dekning for større brannskader.

Dagpenger

Foreldrene har rett til dagpenger ved lengre sykehusopphold for barnet og ved langvarig sykdom (når det er medisinsk nødvendig at barnet har tilsyn av en forelder). Ved innleggelse eller langvarig sykdom lenger enn 9 dager gir forsikringen rett til erstatning fra første dag på kr 1 000 per dag i inntil 365 dager.

AV1 robot

Forsikringen dekker leie av AV1 robot ved langvarig fravær fra skole på grunn av skade eller sykdom. Roboten sørger for at man kan følge med i undervisningen fra sykesengen.

Prisen per år er kr 2 562 .

Dekninger Øvrige

Godt å vite

Hvorfor barneforsikring?

Forsikringen er et ekstra sikkerhetsnett i tillegg til folketrygden, dersom barnet skulle bli rammet av sykdom eller ulykke. Forsikringen bidrar til å sikre barnets økonomiske framtid. I tillegg gis det økonomisk støtte til foreldrene i form av dagpenger ved lengre sykehusopphold, langvarig sykdom og ombygging av bolig. Husk at du kan kjøpe forsikring til dine barn helt til de fyller 18 år.

1 000 per dag i inntil 365 dager Merutgifter ved langvarig

Ombyggingsstønad, inkl.

Inntil kr 300 000

Uførekapital Kr 900 000

Økonomisk trygghet ved

alvorlige tilstander Kr 400 000

Mentale selvhjelpsprogrammer

Forsikringen leveres av Tryg

Dekkes for barn over 16 år

8
dekninger: Barnets alder ved start 3 måneder ­ 18 år Forsikringens varighet 3 måneder ­ 26 år Medisinsk invaliditet ved ulykke Inntil kr 2 000 000 Medisinsk invaliditet ved sykdom Inntil kr 2 000 000 Behandlingsutgifter ved ulykke Inntil kr 100
000
sykehusopphold Kr
pleie Inntil
Erstatning ved dødsfall Kr 100 000 Dagpenger ved
kr 200 000 per år i inntil 5 år
tekniske
hjelpemidler

Innboforsikring

De fleste har større verdier i hjemmet enn man tror. Skulle uhellet være ute, vil det kunne være mye som går tapt. Det er derfor viktig å ha en god forsikring med høy nok forsikringssum.

Innboforsikringen vår dekker de vanligste skadene som brann­, natur­, vann­ og tyveriskader. I tillegg dekker vi tingene dine i hele Norden når du tar de med deg ut av hjemmet ditt. Forsikringen dekker også erstatningsansvar og rettshjelp for deg som privatperson.

Vår innboforsikring gir deg ekstra trygghet fordi den dekker flere skadetilfeller og har høyere grenser for erstatningsbeløp enn den vanlige innboforsikringen. Mange har sikkert opplevd at ting faller ned og knuser, blir ødelagt under transport eller av en vilter hund. Som oftest er det småting, men en dag skjer det kanskje med noe virkelig verdifullt. Vår innboforsikring dekker slike skader i hele Norden.

Forsikringen dekker blant annet:

• Skade forårsaket av dyr

• Skade inntruffet under flytting

• Tyveri av låst sykkel på gaten med inntil kr 40 000

• Gjenstander som faller ned

• Varetilhenger til personbil med inntil kr 40 000

• Tyveri og hærverk på privat uteareal med inntil kr 40 000

• Bekjempelse av alle skadeinsekter, mus og rotter

• Ansvar ved bruk av privat drone

Pris per år

Prisen på forsikringen er avhengig av bosted, og du kan velge mellom fem alternative forsikringssummer.

Student kr 729 for dekning kr 300 000

Sone 1: Oslo

Sone 2: Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Asker, Bærum, Nordre Follo og Nesodden

Sone 3: Resten av landet

Standard egenandel er kr 3 000.

Forsikringen leveres av Tryg

9
Kr 500 000 Kr 1 mill Kr 1,5 mill Kr 2 mill Kr 3 mill Sone 1 kr 1 176 kr 1 672 kr 2 139 kr 2 594 kr 3 269 Sone 2 kr 1 003 kr 1 250 kr 1 556 kr 1 845 kr 2 459
3 kr 806 kr 1 038 kr 1 285 kr 1 605 kr 2 140
Sone

Frivillige forsikringer

Reiseforsikring

– dekker reiser med inntil 100 dagers varighet!

Forsikret fra øyeblikket du går ut døra hjemme.

NRFs reiseforsikring gjelder enten for enkelt medlem (en person), eller for enkelt medlem og ektefelle/samboer med samme adresse i folkeregisteret (familie).

For begge alternativene er medlemmets barn dekket. Hvis barnet ikke har samme folkeregistrerte adresse som sikrede, vil det være dekket dersom det har folkeregistrert adresse med den andre forelderen. Barn er også dekket av forsikringen når de reiser alene. Forsikringen dekker barnet frem til første hovedforfall etter fylte 21 år.

Forsikringen gjelder ferie­ og fritidsreiser i hele verden. For medlemmer gjelder forsikringen også på tjenestereiser inntil 365 dager.

Pris per år

En person kr 975

Familie kr 1 072

Har du behov for en forsikring som dekker reiser utover 100 dager, kan du kjøpe utvidelse. Kontakt i så fall forsikringskontoret.

Dekninger

Forsikringen dekker blant annet:

Hoveddekninger Forsikringssum per familie

Avbestilling kr 250 000

Reisegods kr 200 000

Forsinkelse

• Forsinket bagasje per familie kr 25 000

• Forsinket avgang per familie kr 200/time, maks kr 9 000

• Forsinket innhenting av reiserute kr 75 000

Evakuering Ubegrenset

Reisesyke og

hjemtransport Ubegrenset

Karantene kr 60 000

Egenandelsforsikring

leiebil kr 30 000

Videolege Inkludert

Forsikringen leveres av AIG

10
AIG Travel Assistance Last ned appen
11

Frivillige forsikringer

Ulykkesforsikring

– dekker hele familien

Du kan kjøpe denne ulykkesforsikringen i tillegg til den som ligger i den obligatoriske grunnforsikringen (side 4). Begge forsikringene gir erstatning, det er ingen samordning eller avkortning.

Bor du i en relativ vanlig husholdning sammen med ektefelle/samboer, og ett eller to barn?

Sørg for å ha en ulykkesforsikring for hele familien med høye nok forsikringssummer! Denne frivillige ulykkesforsikringen, sammen med den nevnte obligatoriske, vil kunne være en perfekt kombinasjon for deg og din familie.

Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. I tillegg er en rekke ekstradekninger tatt inn i forsikringsvilkårene. Vet du at du kan få erstatning etter bl.a. benbrudd og brannskader, og dagpenger ved sykehusopphold?

Prisen per år er kr 1 979.

Dekning

• Medisinsk invaliditet

• Benbrudd og brannskade

• Behandlingsutgifter

• Ombygging av bolig

• Dagpenger ved sykehusopphold

• Erstatning ved barns dødsfall etter ulykke

Dekningsområde

• Forsikringen gjelder 24 timer i døgnet i hele verden

• Forsikringen dekker medlem, ektefelle/samboer og barn under 21 år

• Dekker ikke sykdom, belastningslidelser, ekstremsport eller krigsrisiko

• Forsikringssummen er avhengig av familiesammensetningen på skadetidspunktet og graden av medisinsk invaliditet.

Forsikringssummer

Familiesammensetning Medlem Ektefelle/ samboer Per barn

Forsikringen leveres av Tryg

Godt å vite

1 G = kr 111 477 per 1. mai 2022

Erstatningen til enslig medlem som blir 100 % medisinsk invalid er kr 6 688 620. Blir du 10 % invalid får du 10 % av forsikringssummen (kr 668 862).

12
Enslig 60 G Medlem med ektefelle/ samboer 30 G 30 G Medlem med barn 30 G 36 G Medlem med ektefelle og barn 20 G 20 G 26 G

Studentforsikring

Innboforsikring

Studentpris er kr 729 per år, uavhengig av hvor du bor i Norge. Da er du dekket for inntil kr 300 000. Les mer om innboforsikringen på side 9.

Reiseforsikring

Du kan kjøpe en av markedets beste reiseforsikringer, og du er forsikret i inntil 100 dager per reise. Les mer om reiseforsikringen på side 10.

Pris per år

En person kr 975

Familie kr 1 072

Ulykkesforsikring

Kjøp NRFs omfattende ulykkesforsikring. Da er du forsikret døgnet rundt, i hele verden, også på studiestedet. Forsikringssum er inntil kr 6 688 620 ved 100 % medisinsk invaliditet.

Pris per år

kr 1 979

Uføreforsikring

– utrolig rimelig for unge medlemmer!

Vet du hva slags ytelser du får av staten hvis du skulle bli ufør? Studenter som blir uføre må regne med å leve resten av livet nærmest som minstepensjonister. Du kan sikre deg en økonomisk buffer ved å tegne uføreforsikring.

Livsforsikring

For deg som har felles gjeld med samboer/ektefelle, eller som har barn, er det viktig å sikre dine kjære hvis du skulle falle fra. Dette løser du med en livsforsikring som utbetales til dine etterlatte.

Priseksempler

Aldersgruppe 18 – 30 år

Dekning 12 G = kr 1 337 724

Pris per år kr 1 702 kr 395

Reiseforsikringen leveres av AIG, innbo­ og ulykkesforsikringen leveres av Tryg, livs­ og uføreforsikringen leveres av Storebrand

13
Uføreforsikring Livsforsikring

Øvrige forsikringer

Skadeforsikring

– inntil 27 % rabatt!

Samarbeidsavtalen mellom NRF og Tryg gir deg som medlem inntil 27 % rabatt på individuelle skadeforsikringer. Med individuelle skadeforsikringer menes hus­, hytte­, bil­, båt­, eller andre tingforsikringer.

Fordeler som skaper trygghet

Som medlem i NRF er du automatisk omfattet av Trygs fordelsprogram når du kjøper en individuell skadeforsikring direkte i Tryg.

• Tryg Bolighjelp – gratis telefontjeneste som gir deg råd og veiledning om vedlikehold, påbygg og forebygging av skader på eiendommen din

• Tryg Omsorg – tilgang til profesjonell samtalepartner ved personlig krise

• Tryg ID – hjelp ved ID­tyveri eller ved misbruk av profiler og bilder på nettet

Nye regler

Fra 1. januar 2023 er det lovpålagt med ansvarsforsikring på elsparkesykkel eid av privatpersoner. Ta kontakt med forsikringskontoret, så hjelper vi deg med riktig forsikring.

Bilforsikring med unike fordeler

• Parkeringsskade uten bonustap ­ med vår beste bilforsikring taper du ikke bonus hvis noen skader bilen din mens den står parkert

• Ungdomsbonus ­ har du ungdom under 23 år som kjører bilen din, kan de spare opptil 50 % i egen startbonus

• Opptil 75 % startbonus på bil nr. 2

Prisvinnende hundeforsikring

Dette er en omfattende forsikring for din beste venn med en rekke tilleggsdekninger. Den har også inkludert en online veterinærtjeneste.

Godt å vite
14

Rabattstruktur

15
Medlem Medlem Medlem Valgfri
Valgfri
Valgfri
Valgfri
forsikring
forsikring
forsikring forsikring
17 % rabatt
22 % rabatt
+ + + + + + + = = Hus
=
27 % rabatt
eller bil Hus eller bil Hus eller bil

Norsk Radiografforbund

Besøksadresse: Rådhusgata 4

0151 OSLO

Forsikringskontoret

Boks 553, 1327 Lysaker

Telefon 23 11 35 89

E­post post@radiografforsikring.no www.radiografforsikring.no

AIG

Boks 1588, Vika

0118 Oslo

Skadekontor telefon 22 00 20 80

Tryg

Boks 7070

5020 Bergen

Telefon 55 17 26 69

Storebrand

Boks 500

1327 Lysaker

Telefon 915 08 880

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.