NFFs medlemsforsikringer 2023

Page 1

NFFs forsikringer 20 23

Kjære medlem,

I NFF får du tilgang til svært mange gode medlemsfordeler, og forsikring er en av de viktigste.

Over mange år har vi jobbet for at du skal få tilgang på gunstige forsikringer.

Nytt av året er at innholdet i grunnforsikringen er forbedret uten at prisen økes. Forsikringssummen ved dødsfall er økt fra kr 500 000 til kr 600 000, og advokatforsikringen inkluderer nå også rådgivning som angår trygderett. Jeg benytter samtidig anledning til å minne dere på at dere har 20 timers gratis juridisk rådgivning hvert år! Dette gjelder privatrettslige forhold.

Vårt mål med medlemsforsikringene er at dere skal ha økonomisk trygghet i hverdagen deres. Det er opp til hver og en å kjøpe forsikring for seg selv og sine, men med NFFs grunnpakke har dere en god basis i bunn. Denne kan bygges videre på ut fra de behovene som hver enkelt har.

Forsikring kan for mange av oss virke litt vanskelig, og vi prioriterer ikke å bruke tid på det. Her har NFF allerede gjort mesteparten av jobben for deg. De kollektive medlemsforsikringene er ferdigforhandlet på pris og vilkår. Vi har også vårt eget forsikringskontor hvor dyktige rådgivere er klare til å hjelpe deg med dine spørsmål.

Du finner også mye informasjon og kan kjøpe forsikringer på forsikringssiden vår: www.fysioforsikring.no

For deg som driver egen fysioterapipraksis, tilbyr vi egne løsninger. Det som er aller viktigst her er at du husker å sikre egen inntekt. En sykemelding vil gi deg et stort inntektstap, mens kostnadene fortsatt er der. Har du NFFs sykeavbruddforsikring, får du dekket tapet ditt, og kan håndtere de faste kostnadene.

NFF har gjort mesteparten av jobben for deg, og medlemsforsikringene er ferdigforhandlet på pris og vilkår.

Jeg oppfordrer til å la 2023 bli det året du tar en ordentlig gjennomgang av forsikringene dine. Vi tenker at alle våre medlemmer vil ha god nytte av det.

Med vennlig hilsen Gerty Lund forbundsleder

2

Kortversjon

Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsvilkårene, forsikringsbeviset og avtalene mellom NFF og det aktuelle forsikringsselskap som legges til grunn.

Medlemsforsikringene

Forsikringsavtalene inngås mellom NFF og det enkelte forsikringsselskap, slik at NFF er forsikringstaker på vegne av medlemmene. Megling og forvaltning ivaretas av Söderberg & Partners (orgnr. 971 189 452) etter avtale med NFF.

Forbehold om trykkfeil

Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

Forsikringsleverandører

Tryg og Storebrand er hovedleverandører for NFFs medlemsforsikringer. Gouda leverer reiseforsikringen, DNB Livsforsikring leverer tjenestepensjon og Legal Insurance group leverer advokatforsikring inkludert webhjelp og ID-tyveri.

INNHOLD

Forsikringskontoret side 4

Obligatorisk grunnforsikring

Livs-, uføre- og ulykkesforsikring side 5

Kritisk sykdom, advokatforsikring side 6

Tilleggsforsikringer

Livs- og uføreforsikring side 7

Uførerente side 8

Forsikring ved kritisk sykdom side 9

Barneforsikring side 10

Ulykkesforsikring side 11

Innboforsikring side 11

Reiseforsikring side 12

Private skadeforsikringer side 13

Studentforsikringer side 14

Fire gratis studentforsikringer

Obligatorisk grunnforsikring

Tilleggsforsikring

Næringsforsikringer Ansvarsforsikring side 14 Yrkesskadeforsikring side 15 Sykeavbruddsforsikring side 16 Instituttforsikring side 18

Driftsavbruddforsikring side 18 Tjenestepensjon side 19

3
Reiseforsikring

FORSIKRINGSKONTORET

Som medlem i NFF har du et eget forsikringskontor hvor du kan henvende deg for å få råd og hjelp. Hit kan du ringe når du lurer på:

• Hvilke forsikringer du har behov for

• Om du har forsikring

• Hva som er dekket av vilkårene

• Behandling av skadesaker

• Betaling av forsikring

All rådgivning er helt uforpliktende og gratis, og det er ingen som prøver å selge deg forsikringer du ikke har bruk for. Når du ringer til NFFs forsikringskontor får du råd og hjelp til de aller fleste forsikringsspørsmål.

Vi snakkes!

På vår nettportal finner du mer informasjon om våre forsikringsprodukter. Her kan du selv beregne pris og bestille de forsikringene du trenger. Portalen har også en «Mine forsikringer» funksjon, hvor du som medlem kan logge deg inn og få oversikt over hvilke forsikringer du har, fakturaer, forsikringsbevis og vilkår.

NFFs forsikringskontor

Telefon: 22 93 30 69

E-post: post@fysioforsikring.no

Web: www.fysioforsikring.no

4
www.fysioforsikring.no
Franck Sara Sindre Bent Bardhyl Kathe

NFFs obligatoriske grunnforsikring

LIVSFORSIKRING - UFØREFORSIKRING - ULYKKESFORSIKRINGFORSIKRING VED KRITISK SYKDOM - ADVOKATFORSIKRING

Som medlem er du med i den obligatoriske grunnforsikringen, dersom du ikke har reservert deg.

Forsikringen består av fem produkter, og kan ikke kjøpes hver for seg:

1. Livsforsikring

2. Uføreforsikring

3. Ulykkesforsikring – med faginvaliditet

4. Forsikring ved kritisk sykdom

5. Advokatforsikring inkl. Websafe og ID­tyveriforsikring

For medlemmer som reserverer seg mot forsikringen, vil det ved eventuell senere innmelding kreves tilfredsstillende helseerklæring.

1. Livsforsikring

Forsikringssummen er økt til kr 600 000

Ved død blir forsikringssummen på kr 600 000 utbetalt til de etterlatte. Forsikringen gjelder i arbeid og fritid over hele verden, uansett dødsårsak, ut det år du fyller 70.

2. Uføreforsikring

Forsikringssummen er på kr 400 000. Beløpet nedtrappes med kr 10 000 for hvert år etter fylte 25 år.

Eks.: Medlem som er henholdsvis 30, 40, eller 50 år vil på utbetalingstidspunktet få utbetalt følgende:

30 år kr 350 000

40 år kr 250 000

50 år kr 150 000

Uføreforsikringen gir en engangsutbetaling om du får minst 40 % varig uførepensjon fra folketrygden, forutsatt at første dag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode inntrer før utgangen av det året du fyller 60.

Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 40 % sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget slik stønad for ytterligere 12 måneder.

Invaliditet

Med medisinsk invaliditet menes “Legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid”

Uførhet

Med uførhet menes redusert evne til å arbeide.

3. Ulykkesforsikring

Forsikringen dekker deg og familien ved ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Forsikringssum er kr 1,2 mill/ kr 1,5 mill avhengig av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. Dekker også bruddskader og alvorlig brannskade.

Dekningsmatrise

Enslig medlem kr 1 200 000

Medlem

Ektefelle/samboer

Medlem

Ektefelle/samboer

Barn*

Medlem

Barn*

kr 600 000

kr 600 000

kr 300 000

kr 300 000

kr 600 000

kr 600 000

kr 600 000

* Forsikringssummen gjelder for familier med ett barn. For to eller flere barn økes samlet forsikringssum til kr 900 000.

Ved delvis invaliditet følger erstatningen invaliditetsgraden helt ned til 1 %. For barn gjelder forsikringen ut det året de fyller 21, for voksne ut året de fyller 70. Har du behov for en høyere forsikringssum kan du i tillegg kjøpe en frivillig ulykkesforskring.

Faginvaliditet

Ulykkesforsikringen har dekning for faginvaliditet. Det betyr at ved tap av eller fullstendig ubrukbar arm, hånd eller finger samt tap av syn eller hørsel vil dette gi en forhøyet invaliditetsgrad.

Forskringen dekker også:

• Behandlingsutgifter ­ inntil 5 % av forsikringssummen. Egenandel kr 500

• Benbrudd

• Brannskader

• Ombygging av bolig

5
FEM I EN!

NFFs obligatoriske grunnforsikring

4. Forsikring ved kritisk sykdom

Forsikringen gir en engangserstatning på kr 100 000, og utbetales dersom forsikrede får endelig stilt diagnose for nærmere angitte sykdommer eller operasjoner. Forsikringen gjelder ut det året du fyller 70 år, og du må være kommet inn i forsikringen før fylte 60 år.

Dette er noen av de sykdommene som er dekket:

• Hjerteinfarkt

• Hjerneslag

• Hjernesvulst

• Multippel sklerose

• Kreft

• Parkinson før fylte 60 år

Komplett liste av sykdommer og operasjoner som er dekket under denne forsikringen finner du på www.fysioforsikring.no

5. Advokatforsikring

− for deg og de du er glad i

Advokatforsikring er en rettshjelpsforsikring som dekker de viktigste rettsområder som du og din familie har behov for. Det kan blant annet være ved kjøp og salg, samlivsbrudd, skilsmisse eller arv. Forsikringen gir deg også rådgivning slik at det er mulig å finne løsninger før det oppstår en tvist. I dette ligger for eksempel hjelp til å skrive testamenter, samboerkontrakter, rådgivning ved arveplanlegging etc. Forsikringen gjelder privatrettslige forhold.

Dette dekkes:

• 20 timer rådgivning i året.

• Bistand ved tvist inntil 3 mill. Egenandel kr 3 000.

• Idømte saksomkostninger er inkludert.

• Rettsområder som er dekket: familierett, arverett, vergemålsrett – begrenset til opparbeidelse av fremtidsfullmakt, saker etter folketrygdloven (frem til det foreligger avgjørelse fra trygderetten), forbrukerkjøp av varer og håndverkstjenester, privat kjøp av varer, fast eiendom, naboforhold etter naboloven, førerkortbeslag og ID­tyveri.

• Webhelp.

• Hele husstanden er dekket, barn ut det året de fyller 20 år.

• Forsikringen gjelder ut det året medlemmet fyller 70 år.

Pris

De fem dekningene koster til sammen kr 204 per måned.

Definisjon samboer

Som samboer regnes person som den forsikrede lever sammen med i ekteskaps eller partnerskapsliknende forhold, hvis det i Folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme bolig de siste to årene, eller person som har felles barn og felles bolig med den forsikrede.

En person regnes likevel ikke som samboer dersom det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntreffer forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås, jf. ekteskapsloven §§ 1 til 5a og §§ 8 og 9.

En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er oppfylt.

Normal utbetalingsrekkefølge

Ved utbetaling av erstatning under dødsfallsdekningene gjelder følgende rekkefølge, såfremt det ikke er foretatt særskilte begunstigelser eller disponert over forsikringssum i testament:

1. Ektefelle /samboer* (*Jf samboerdefinisjon)

2. Livsarvinger

3. Testament

4. Arvinger etter loven

6
Livs­, uføre­, ulykkesforsikring og forsikring ved kritisk sykdom leveres av Storebrand. Legal insurance group dekker advokatforsikringen.
Nå er også trygderett inkludert!

NFFs tilleggsforsikringer

LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Den obligatoriske grunnforsikringen gir deg en solid grunnmur i dine personforsikringer, men de fleste av oss har behov for høyere forsikringssummer. Da har du flere valgmuligheter:

• Du kan kjøpe ekstra livsforsikring eller uføreforsikring, eller begge.

• Du kan velge mellom 12, 24 eller 36 G i forsikringssum.

• Du kan forsikre ektefelle/samboer.

Kan gi en utbetaling på 4 mill!

Livsforsikring

Livsforsikringen sikrer at dine etterlatte slipper å gå fra hus og hjem på grunn av sviktende økonomi, om du skulle falle fra. En solid livsforsikring gir trygghet til dine nærmeste. Du kan også forsikre din kjære slik at du selv ikke havner i en økonomisk klemme.

I stedet for gjeldsforsikring

Med dekning på mer enn 4 mill kan livsforsikringen i de fleste tilfeller være et bedre alternativ enn gjeldsforsikring. Det er som regel rimeligere, og det gir de etterlatte handlefrihet i forhold til hvordan de vil benytte erstatningen.

Erstatningen utbetales ved død til dine etterlatte. Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, utbetales forsikringssummen til din ektefelle/samboer.

Ved medforsikredes død utbetales forsikringssummen til medlemmet, dersom det ikke er oppnevnt særskilt begunstiget. Livsforsikringen opphører ved utgangen av det året den forsikrede fyller 70 år.

Uføreforsikring

Uføreforsikringen dekker arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden. Uføreforsikringen gir en engangsutbetaling om du får minst 40 % varig uførepensjon fra folketrygden, forutsatt at første dag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode inntrer før utgangen av det året du fyller 60.

Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 40 % sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget slik stønad for ytterligere 12 måneder.

Bestill

Bestill forsikringen på www.fysioforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

Pris per år

For dekning 24 G og 36 G henholdsvis dobles og tredobles prisene. Forsikringssummen regnes i forhold til folketrygdens grunnbeløp (G). Grunnbeløpet (G) fastsettes av Stortinget og er kr 111 477 (1G) per 01.05.2022. Forsikringssummen reguleres årlig ut fra G per 1. januar.

12 G = kr 1 337 724

24 G = kr 2 675 448

36 G = kr 4 013 172

Livs- og uføreforsikringen leveres av Storebrand.

7
Død 12 G Ufør 12 G Alder Medlem Ektefelle/ samboer Medlem Ektefelle/ samboer Under 30 kr 130 kr 130 kr 2 049 kr 2 049 31­35 kr 438 kr 388 kr 1 990 kr 1 990 36­40 kr 524 kr 474 kr 3 053 kr 3 053 41­45 kr 694 kr 644 kr 4 253 kr 4 253 46­50 kr 911 kr 861 kr 6 379 kr 6 379 51­55 kr 1 343 kr 1 293 kr 8 709 kr 8 709 56­60 kr 1 772 kr 1 722 kr 11 243 kr 11 243 61­65 kr 2 633 kr 2 583 66­70 kr 3 924 kr 3 874

NFFs tilleggsforsikringer

UFØRERENTE

Uførerente er en forsikring som gir deg en månedlig utbetaling i inntil 4 år dersom du blir 40 % arbeidsufør eller mer.

Blir du ufør uten å ha forsikring, forsvinner store deler av inntekten din. Med uførerente reduserer du inntektstapet ved langvarig sykdom eller skade.

Etter 12 måneder sykemelding må du over på arbeidsavklaringspenger fra NAV, noe som betyr en vesentlig lavere inntekt. Uførerenten er med på å kompensere for dette inntektstapet.

Erstatningen er skattepliktig med 4,4 %.

Etter ett års sammenhengende sykemelding, reduseres inntekten din til maks 66 % av inntekt opp til 6G.

Velg mellom to ulike erstatningsbeløp:

• Kr 111 477 (1G)

• Kr 222 954 (2G)

Pris på forsikringen finner du i tabellen til høyre.

Krav til deltakelse i obligatorisk grunnforsikring

For at du som medlem, eller din ektefelle/samboer skal kunne kjøpe uførerente er det et krav at medlemmet er med i NFFs obligatoriske grunnforsikring. Man må også ha en uføreforsikring med en engangsutbetaling på 12, 24 eller 36G.

Opphør

Forsikringen opphører senest ved utgangen av det kalenderåret forsikrede fyller 60 år, men må kjøpes innen fylte 55 år.

Pris per år for 1G

Alder Pris for 1G

<30 kr 596

31­35 år kr 761

36­40 år kr 951

41­45 år kr 1 160

46­50 år kr 1 758

51­55 år kr 2 282

56­60 år kr 2 542

Uførerenten leveres av Storebrand.

Prisen for 2G er dobbelt av 1G.

Bestill forsikringen på www.fysioforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

8

NFFs tilleggsforsikringer

FORSIKRING VED KRITISK SYKDOM

Denne forsikringen kan du kjøpe i tillegg til den du har i den obligatoriske grunnforsikringen.

Grunnbeløpet

G er grunnbeløpet i Folketrygden. Per 1. mai 2022 er beløpet kr 111 477.

Begunstigelse

Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt dødsfall­erstatningen etter deg, og du kan dele erstatningsbeløpet på flere personer. Dette kalles begunstigelse.

Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får fra forsikringskontoret.

Over 60 000 nordmenn rammes av alvorlig sykdom hvert år, og sykdom rammer som regel også økonomien. Nå kan du kjøpe forsikringsdekning som gir erstatning dersom du blir rammet av en av de sykdommene eller diagnosene som forsikringen dekker.

Dette er noen av de sykdommene som er dekket:

• Hjerteinfarkt

• Hjerneslag

• Hjernesvulst

• Multippel sklerose

• Kreft

• Parkinson før fylte 60 år

Forsikringssummen blir utbetalt raskt etter at diagnosen er endelig stilt, operasjon gjennomført eller du er oppført på venteliste.

Inntil 1 million

Du kan kjøpe dekning i klosser à kr 200 000, maksimalt 5 klosser (kr 1 mill), både for deg selv og for ektefelle/samboer. Dere kan velge dekning uavhengig av hverandre. Forsikringen varer ut det året forsikrede fyller 70 år. Helseerklæring må leveres for å få kjøpt forsikringen.

Erstatningen

Utbetalingen kan f.eks. benyttes til å søke andre behandlinger, du kan kjøpe tjenester som gjør sykdomsperioden lettere å komme gjennom, eller du kan rett og slett ta en lang ferie for å komme til hektene igjen. Du bestemmer selv hva pengene skal brukes til.

Kun nye sykdommer

Ved nyinnmelding vil allerede konstaterte diagnoser, og diagnoser som har vist tegn eller symptom innen de 3 første måneder, være unntatt fra forsikringen.

Pris per år

Alder Pris per kloss á kr 200 000

<30 kr 496

31­35 år kr 660

36­40 år kr 907

41­45 år kr

46­50 år kr

51­55 år kr

56­60 år kr

Bestill

Bestill forsikringen på www.fysioforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

1 304

1 946

2 936

9
4
10
ved kritisk sykdom leveres av Storebrand.
505 61­67 år kr 7 982 68­70 år kr
146 Forsikring

NFFs tilleggsforsikringer

BARNEFORSIKRING

I Norge er vi heldige som har gode offentlige ytelser hvis uhellet først skulle være ute. Kjøper man en barneforsikring vil det være et viktig og godt supplement til disse ytelsene. Det gir en økonomisk trygghet i hverdagen når det står på som verst, og sikrer barnet økonomisk frem i tid. NFFs barneforsikring er en av de mest omfattende du kan få. Den dekker små og store skader, både ved sykdom og ulykke. I tillegg gir forsikringen erstatning ved arbeidsuførhet. Forsikringen kan tegnes fra barnet er 3 måneder og frem til de er 18 år. Forsikringen gjelder ut det året barnet fyller 26 år.

Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander

Det gis erstatning på kr 400 000 dersom det konstateres f.eks. MS, kreft, leddgikt eller cystisk fibrose. Forsikringen dekker i alt 18 diagnoser/sykdommer.

Bestill

Bestill forsikringen på www.fysioforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

Pris per år

Kr 2 500 per barn.

Økonomisk

Mentale

Barneforsikringen leveres av Tryg.

10
Barnets alder ved start 3 måneder ­ 18 år Forsikringens varighet 3 måneder ­ 26 år Medisinsk invaliditet ved ulykke Inntil kr 2 000 000 Medisinsk invaliditet ved sykdom Inntil kr 2 000 000 Behandlingsutgifter ved ulykke Inntil kr 100 000 Erstatning ved dødsfall Kr 100 000
ved sykehusopphold Kr 1 000 per dag i inntil 365 dager Merutgifter ved langvarig pleie Inntil kr 200 000 per år i inntil 5 år Ombyggingsstønad, inkl. tekniske hjelpemidler Inntil kr 300 000 Uførekapital Kr 900 000
Dagpenger
trygghet ved alvorlige tilstander Kr 400 000
selvhjelpsprogrammer Dekkes for barn over 16 år

NFFs tilleggsforsikringer

ULYKKESFORSIKRING

Denne ulykkesforsikringen kan du kjøpe i tillegg til den du har i den obligatoriske grunnforsikringen. Begge forsikringene gir erstatning, det er ingen samordning eller avkortning. Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. Du kan også få erstatning etter benbrudd og brannskader, behandlingsutgifter og dagpenger ved sykehusopphold ut over fem døgn.

Dekningsområde

• Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid over hele verden.

• Forsikringen dekker medlem, ektefelle/samboer og barn ut det året de fyller 21 år.

• Forsikringen varer til utgangen av året forsikrede fyller 70 år.

Dekning

• Forsikringssummen er avhengig av familiesammensetningen på skadedagen (se tabellen).

• Invaliditetsgrad helt ned til 1 %.

• Behandlingsutgifter inntil 5 % av forsikringssummen.

• Faginvaliditet dekkes for medlemmet.

• Benbrudd og brannskader.

Familie-

1 G = kr 111 477 per 1. mai 2022

Pris per år kr 1 120

INNBOFORSIKRING

NFFs innboforsikring dekker flere skadetilfeller og har høyere beløpsgrenser for erstatning enn ordinære innboforsikringer.

Forsikringen dekker i hovedsak skade og tap av innbo og løsøre som følge av brann, vannskade eller tyveri. Den inkluderer bekjempelse av skadeinsekter, mus og rotter. Erstatning etter tyveri av sykkel, el­sykkel og sykkeltilhenger er også inkludert.

Egenandelen ved skade er kun kr 2 000.

OBS! Elektriske sparkesykler har blitt motorvogner fra 01.01.23, og er ikke lenger omfattet av innboforsikringen. Det er innført forsikringsplikt på disse slik at de må ha en egen forsikring.

Pris per år

Sone

Sone 2: Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Asker, Bærum, Nordre Follo og Nesodden

Sone

Innboforsikringen leveres av Tryg.

11
Ektefelle/
Per barn
30 G Medlem med ektefelle/samboer 15 G 15 G Medlem med barn 15 G 15 G Medlem med ektefelle og barn 10 G 10 G 10 G
sammensetning Medlem
samboer
Enslig
Dekning kr 750 000 Dekning 1,5 mill Dekning 2 mill Dekning 3 mill
1: Oslo kr 1 625 kr 2 463 kr 3 192 kr 3 931
kr 1 172 kr 1 771 kr 2 312 kr 3 017
kr 909 kr 1 370 kr 1 797 kr 2 349
3: Resten av landet

NFFs tilleggsforsikringer

REISEFORSIKRING

Forsikret fra øyeblikket du forlater hjemmet ditt.

NFFs reiseforsikring gjelder ferie­ og fritidsreiser i hele verden. Forsikringen gjelder for enslig medlem, eller for medlem/ ektefelle/samboer, med samme adresse i folkeregistret. Barn under 21 år er omfattet så lenge de er folkeregistrert hos en av sine foreldre. For medlemmer gjelder forsikringen også på tjenestereise.

Forsikringen dekker blant annet:

• Reisegods ­ ingen øvre sumbegrensning Enkeltgjenstander erstattes med inntil kr 40 000

• Avbestilling enkeltperson kr 200 000, familie kr 300 000

• Forsinket bagasje inntil kr 5 000 for en person, familie inntil kr 25 000

• Forsinkelse som medfører overnatting ­ dekker nødvendige merutgifter til mat/overnatting med inntil kr 30 000 for en person, maks kr 75 000 for en familie

• Leiebil ­ egenandelen erstattes på feriereiser med minst en overnatting

• Evakuering ­ ingen sumbegrensning

• Reisesyke og eventuell hjemtransport ved sykdom uten beløpsbegrensning

Dette får du:

• En reisegods­ og reisesykeforsikring som gjelder på reiser av inntil 90 dagers varighet i hele verden, også dagsreiser, til/fra jobb, skole etc

• En avbestillingsforsikring som gjelder hele året

• Ingen egenandel ved skade

Pris per år

Reise én person kr 1 042

Reise familie kr 1 431

Reiseforsikringen leveres av Gouda Reiseforsikring – en del av Gjensidige Forsikring ASA.

12
Vi anbefaler å kjøpe helårsreise forsikring

Inntil 30 %

NFFs tilleggsforsikringer

ØVRIGE FORSIKRINGER

Som medlem får du inntil 30 % rabatt på alle individuelle skadeforsikringer hos Tryg. Med individuelle skadeforsikringer menes hus­, hytte­, bil­, båt­, eller andre tingforsikringer.

Som medlem av NFF er du automatisk omfattet av Trygs fordelsprogram når du kjøper en individuell skadeforsikring direkte i Tryg. Her får du tilgang til unike fordeler som gjør hverdagen tryggere for deg og familien.

• Tryg Bolighjelp – gratis telefontjeneste som gir deg råd og veiledning om vedlikehold, påbygg og forebygging av skader på eiendommen din

• Tryg Omsorg – tilgang til profesjonell samtalepartner ved personlig krise

• Tryg ID – hjelp ved ID­tyveri eller ved misbruk av profiler og bilder på nettet

Forsikringene kommer i tillegg til de kollektive forsikringene NFF tilbyr, og som er presentert i denne brosjyren.

Du kan også ta kontakt med Tryg på 55 17 26 69 for å få tilbud på private skadeforsikringer. Husk å oppgi at du er medlem i NFF.

RABATTSTRUKTUR

TRYG GIR DEG:

• Inntil 75 % startbonus på bil nummer 2.

• Ungdomsbonus – barn av Tryg ­ kunder opparbeider seg egen bonus ved bruk av foreldres bil. Ungdomsbonus opparbeides med 10 % per år + 20 % startbonus, maksimalt 50 %.

• Dekning for parkeringsskader: Hvis du kjøper Trygs bilforsikring med Bil Ekstra, vil du ikke få bonustap hvis du utsettes for parkeringsskader. Dette er en unik fordel som mange forsikringsselskap ikke tilbyr.

13
Medlem Medlem Medlem Hus eller bil Hus eller bil Valgfri forsikring Valgfri forsikring Valgfri forsikring Hus eller bil Valgfri forsikring 17­20 % rabatt 22­25 % rabatt inntil 30 % rabatt + + + + + + + = = =
rabatt!

NFFs tilleggsforsikringer

STUDENTFORSIKRINGER

Gratis studentforsikringer

Innboforsikring

Innboforsikringen dekker det du har av innbo og løsøre inntil kr 200 000. Har du behov for en høyere forsikringssum kan du kjøpe NFFs innbo student med 1,5 mill i forsikringssum til bare kr 980 per år.

Tyveriforsikring

Tyveri av mobil, pc, nettbrett dekkes inntil kr 20 000.

ID-tyveri forsikring

Du får hjelp til å å begrense og rette opp de økonomiske konsekvensene tilknyttet et ID­tyveri. Forsikringssummen er på kr 25 000.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen har en forsikringssum på kr 500 000 og vil dekke medisinsk invaliditet, behandlingsutgifter, benbrudd­ og alvorlige brannskader etter en ulykke.

Studentforsikringene gjelder ut det året du fyller 40 år.

Obligatorisk grunnforsikring

Som student kan du også kjøpe den obligatoriske grunnforsikringen som de ordinære medlemmene har. Den betaler du kun kr 684 for i året, og det er under halv pris!

Forsikringen inneholder disse fem dekningene:

Livsforsikring Kr 600 000

Uføreforsikring Inntil kr 400 000

Ulykkesforsikring Inntil 1,5 mill

Kritisk sykdom Kr 100 000

Advokatforsikring Inntil 3 mill

NFFs næringsforsikringer

ANSVARSFORSIKRING

NFFs ansvarsforsikring dekker de områder som ikke omfattes av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og vil være et viktig tillegg for deg som selvstendig næringdrivende fysioterapeut. NPE dekker fagansvaret fysioterapeuten har for pasienter under behandling i Norge.

NFFs ansvarsforsikring dekker blant annet:

• Behandling som ikke er omfattet av pasientskadeloven.

• Oppreisning til pasienter med inntil kr 200 000.

• Rettshjelp for deg som selvstendig næringdrivende fysioterapeut med inntil kr 300 000.

• Fagansvar for skade utenfor Norge.

Egenandel ved skade kr 5 000.

Gratis forsikringer i medlemskapet!

Bestill forsikringen på www.fysioforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

Tilleggsforsikring

Tallet på uføre vokser og stadig flere unge mister arbeidsevnen. Antallet uføre under 30 år har økt med nesten 25 % de fire siste årene. Blir du ufør før du fyller 26 år, får du bare utbetalt litt mer enn minstepensjonen, rundt kr 200 000 per år.

Har du behov for høyere forsikringssummer enn de du har i den obligatoriske grunnforsikringen kan du kjøpe en tilleggsforsikring.

Våre livs­ og uføreforsikringer er særdeles rimelige for unge mennesker, og har du allerede etablert boliggjeld er vår livsforsikring sannsynligvis den rimeligste gjeldsforsikringen du kan få tak i! Både du som medlem og din ektefelle/samboer kan tegne disse forsikringene hos oss.

Her er et eksempel på årspris for forsikringssum

12 G (kr 1 337 724) for personer under 30 år:

12 G død

12 G uførhet

kr 130 kr 2 049

Du kan doble dekningen til 24 G, eller tredoble den til 36 G. Prisen vil da doble eller tredoble seg.

Reiseforsikring

For en person koster reiseforsikringen kun kr 1 042 for hele 2023. Har du denne forsikringen kan du være på reisefot i hele 90 dager sammenhengenede.

Kan kjøpes av alle

NFFs ansvarsforsikring kan benyttes av alle våre selvstendig næringdrivende medlemmer, uavhengig av om du har driftsavtale eller ikke.

Pris per år

Kr 358

Ansvarsforsikringen leveres av Tryg.

Les mer om

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) på nettsiden www.npe.no

14

NFFs næringsforsikringer

YRKESSKADEFORSIKRING

Forsikringen er lovpålagt og alle arbeidsgivere plikter å kjøpe yrkesskadeforsikring for sine ansatte, enten de arbeider heltid eller deltid. Forsikringen gjelder ved skade og sykdommer som den ansatte påføres under arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden.

Frivillig yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring kan også etableres på frivillig basis for selvstendig næringsdrivende. Forsikringen gir tilnærmelsesvis rett til de samme erstatninger som for ansatte.

Pris

Du betaler for det antall årsverk som utføres i virksomheten. Lovpålagt yrkesskadeforsikring og frivillig yrkesskadeforsikring har samme pris.

Yrkestyper Pris per årsverk

Administrasjon kr 570

Fysioterapeut kr 951

Ergoterapeut kr 951

Treningsinstruktør kr 951

Renholder kr 1 984

Helseveileder inne kr 726

Helseveileder ute kr 1 264

HUSK!

Dekker reise til og fra jobb

En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger:

Erstatning Tilfaller Yrkesulykke Yrkessykdom

Ménerstatning Ansatte 4,5 G 4,5 G

Ervervserstatning Ansatte 22 – 30 G 22 – 30 G Dødsfallserstatning 15 G 6,5 G 15 G 6,5 G

Utvidet persondekning Forsikringen er et tillegg til lovpålagt og frivillig yrkesskadeforsikring.

Følgende er inkludert:

• Yrkesskader som gir under 15 % invaliditet (frivillig yrkesinvaliditet)

• Fritidsulykkesforsikring

• Kriseforsikring

Utvidet persondekning koster kr 836 per person. For mer informasjon om forsikringen se www.fysioforsikring.no.

Yrkesskadeforsikringen leveres av Tryg.

Frivillig yrkesskadetrygd i NAV ! - aktuelt for selvstendig næringsdrivende

For å være omfattet av alle særytelsene ved yrkesskade bør du i tillegg til yrkesskadeforsikringen kjøpe frivillig yrkesskadetrygd gjennom NAV. Særytelsene i frivillig yrkesskadetrygd gir blant annet full dekning for utgifter til lege, tannlege, fysikalsk behandling og legemidler ved en yrkesskade eller yrkessykdom.

I tillegg dekker yrkesskadetrygden arbeidsavklaringspenger ned til 30 % reduksjon av arbeidsevnen, og du kan også få uførepensjon ved uføregrad ned til 30 %.

Ta kontakt med ditt lokale NAV­kontor så får du en oversikt over alle særytelsene.

Dersom du er ansatt i ditt eget AS, må ditt AS kjøpe yrkeskadeforsikring på deg, dette er lovpålagt. Har du andre ansatte må også de ha en yrkesskadeforsikring.

Pris

Frivillig yrkesskadetrygd koster 0,4 % av pensjonsgivende inntekt per år og kjøpes direkte hos NAV.

15

NFFs næringsforsikringer

Pris per år

SYKEAVBRUDDSFORSIKRING

Blir du langvarig syk vil som oftest dine faste utgifter løpe hele tiden, mens inntekten vil bli kraftig redusert. NFFs sykeavbruddsforsikring dekker opp for dette ved at den utbetaler dagpenger så lenge du er minst 50 % sykmeldt.

NFFs sykeavbruddsforsikring kan benyttes til å dekke:

• Bortfall av inntekt

• Faste kostnader

• Bortfall av driftstilskudd

Sykeavbruddsforsikringen er fleksibel ut fra eget behov. Du kan velge dagpengeerstatning fra kr 172 til kr 1 715 per dag.

Forsikringen må kjøpes innen du fyller 60 år. Du kan likevel beholde forsikringen til utgangen av det året du fyller 70 år.

Utbetalingen fra sykeavbruddsforsikringen starter ved 17. sykedag og fortsetter så lenge du er minst 50 % arbeidsufør i inntil 365 dager.

Forsikringen trer i kraft etter at helseerklæring er godkjent av selskapet. Sykeavbruddsforsikringen gjelder bare nye sykdommer. Sykdom som har vist symptomer i de første 30 dagene etter at forsikringen trådte i kraft, gir ikke rett til erstatning.

Bestill

Bestill forsikringen på www.fysioforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

Sykeavbruddsforsikringen leveres av Tryg.

Sykepenger fra NAV som selvstendig næringdrivende

16
Dagpengesats Erstatning 349 dager Pris per år kr 172 kr 60 028 kr 3 679 kr 229 kr 79 921 kr 4 856 kr 343 kr 119 707 kr 7 357 kr 686 kr 239 414 kr 14 715 kr 1 029 kr 359 121 kr 22 072 kr 1 372 kr 478 828 kr 29 428 kr 1 715 kr 598 535 kr 36 785
Eksempel: Inntekt kr 800 000 – Sykepenger 80 % av maks 6G kr 535 090 = Inntektstap kr 264 910

Riktig forsikring berget økonomien da sykdommen traff

Ashish fikk erfare hvor verdifullt det er å være riktig forsikret.

Etter en periode som ansatt i Berlevåg kommune hvor han var godt forsikret, startet Ashish Sharma egen praksis som ambulerende fysioterapeut i Bærum kommune. Brått var han selv ansvarlig for forsikringer.

«Som organisert i NFF fikk jeg tilgang til et veldig godt forsikringstilbud. Jeg fikk god hjelp til å kartlegge mitt forsikringsbehov og sette sammen riktig løsning for meg og min familie.»

Fikk bruk for forsikringen

Ashish opplevde også å få bruk for forsikringen under pandemien. Han ble intensivpasient og brukte lang tid på å komme tilbake i full jobb. Utbetalinger fra

sykeavbruddsforsikringen har dekket faste kostnader som blant annet boliglån.

«I denne perioden har det vært godt å ikke ha økonomiske bekymringer i tillegg til sykdomsbelastningen.», sier han. Ashish har også kjøpt full pakke av personforsikringer.

«Det å drive som selvstendig næringsdrivende gjør at det ikke blir noe klart skille mellom privatøkonomi og praksisen min. Du vet aldri hva som kan skje. Jeg vil også at mine etterlatte skal være sikret økonomisk hvis det verste skulle skje, at jeg dør.»

«Husk at det er bedre å ha litt dekning enn ingen. Medlemsforsikringene som NFF tilbyr er så rimelige at det er ingen grunn til å la være!»

Ashish Sharma, selvstendig fysioterapeut

17

NFFs næringsforsikringer

INSTITUTTFORSIKRING

Driver du eget institutt alene eller sammen med andre, dekker NFFs instituttforsikring skader på maskiner, inventar og løsøre som skyldes brann, vann, innbrudd og naturskade.

Forsikringen omfatter blant annet:

• Kontoransvar

• Kriminalitetsforsikring

• Ansvarsforsikring for treningsutstyr

• Bygningsmessig innredning

• Rekonstruksjon av arkiver og data

• Seks valgfrie forsikringssummer

• Avbrudd ved skade for omsetning inntil kr 2 mill

karens 24 timer

• En fysioterapeut i virksomheten

• Ulykkesforsikring for pasienter med forsikringssum kr 300 000

Pris

DRIFTSAVBRUDDSFORSIKRING

Leier du deg inn på et institutt risikerer du å være uten arbeidssted dersom dette skulle brenne eller få en vannskade. Vi tilbyr nå en forsikring som dekker tap av driftsinntekter dersom skader skulle inntreffe.

Følgende er inkludert:

• Tap av driftsinntekter.

• Dekning inntil 12 måneders stans.

• Ingen egenandel ­ 24 timers karenstid.

Pris

Driftsinntekt Pris

kr 0 ­ 1 mill kr 391

kr 1 mill ­ 2 mill kr 704

Utvidelser og tillegg

Leier du deg inn på et institutt og i tillegg har egne eiendeler, kan dette inkluderes i forsikringen.

Da dekker løsningen i tillegg til tap av driftsinntekter:

• Skade på egne eiendeler som skyldes brann, vann, innbrudd og naturskade.

• Kontoransvar med forsikringssum kr 10 mill.

Ta kontakt med forsikringskontoret på telefon 22 93 30 69 eller per e­post til post@fysioforsikring.no. Institutt- og driftsavbruddforsikringen leveres av Tryg.

18
Eiendeler inntil kr 100 000 kr 1 104 Eiendeler inntil kr 200 000 kr 1 967 Eiendeler inntil kr. 300 000 kr 2 951 Ulykkesdekning for pasienter med forsikringssum kr 300 000 kr 652 Bærbart elektronisk utstyr inntil kr 25 000 kr 339
Utvidelser - Driftsavbrudd Pris
Utvidelser - Instituttforsikring Pris Avbrudd for omsetning kr 2 – 4 mill kr 327 2 fysioterapeuter i virksomheten kr 435 3 eller flere fysioterapeuter i virksomheten kr 652 Bærbart elektronisk utstyr inntil kr 25 000 kr 339 Ansvar treningssenter, inntil 100 medlemmer kr 725 Ansvar treningssenter, inntil 500 medlemmer kr 1 389 Forsikringssum Pris Inntil kr 250 000 kr 2 889 Inntil kr 750 000 kr 3 902 Inntil kr 1,5 mill kr 5 292 Inntil kr 2 mill kr 6 825 Inntil kr 2,5 mill kr 7 927 Inntil kr 3 mill kr 8 400

NFFs næringsforsikringer

TJENESTEPENSJON

Tjenestepensjon utbetales som alderspensjon i tillegg til folketrygden.

Selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende kan etablere tjenestepensjon med fullt skattefradrag for innbetalt premie. Du kan nå spare inntil 7 % av brutto personinntekt mellom 0 G og 12 G.

Innskuddsfritak

I tilknytning til tjenestepensjonen må alle tegne en obligatorisk forsikringsdekning som kalles innskuddsfritak. Denne forsikringen fortsetter sparingen på gitte vilkår dersom du skulle bli helt eller delvis arbeidsufør etter 12 måneders sykmelding.

Uførepensjon

For å sikre deg enda bedre kan du knytte uførepensjon til avtalen. Den erstatter inntektstap ved uførhet, og kommer i tillegg til arbeidsavklaringspenger eller uførepensjonen fra folketrygden. Erstatning blir utbetalt månedlig dersom du får nedsatt din arbeidsevne med minst 20 % i mer enn ett år. Utbetalingen starter etter 12 måneders sykemelding, dersom du mottar arbeidsavklarings­penger fra NAV.

Premie til uførepensjon gir fullt skattefradrag.

Plikt til å etablere tjenestepensjon

Driver du et foretak med ansatte er du pliktig til å ha tjenestepensjon. Minimumskravet er 2 % av lønn mellom 0 G og 12 G. Alle ansatte uansett alder og stillingsprosent skal være med.

I tillegg skal ordningen omfatte innskuddsfritak slik at sparing til alderspensjon opprettholdes for ansatte som blir langtidssyke eller helt eller delvis arbeidsuføre.

Sparing for bedrifter med ansatte

Bedrifter som har ansatte, kan innbetale mer enn minstekravet på 2 %. Innskuddsgrensene er slik:

• Opp til 7 % av lønn inntil 7,1 G (kr 791 487).

• Opp til 25,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G (kr 1 337 724)

Kostnader

NFFs tjenestepensjon er forhandlet fram for en større gruppe. Det betyr at kostnadene fordeles på mange, og blir mye lavere enn ved kjøp av individuell pensjon.

Foruten utgiftene til sparing og innskuddsfritak påløper følgende omkostninger:

• Administrasjonskostnader på kr 334 per ansatt per år (0,30 % av G). Tillegg på kr 156 (0,14 % av G) hvis uførepensjon tilknyttes.

• Forvaltningskostnader på 0,25 % for indeksforvaltede pensjonsprofiler.

Tjenestepensjon tilbys av DNB Livsforsikring.

19

NFF

Besøksadresse: Kirkegata 15 0153 OSLO

Postadresse: Postboks 147 Sentrum 0102 OSLO

Telefon 22 93 30 50 E-post nff@fysio.no www.fysio.no

NFFs forsikringskontor

Boks 553, 1327 Lysaker

Telefon 22 93 30 69 E-post post@fysioforsikring.no www.fysioforsikring.no

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.