Page 1

Dosarul nr. 3 –913/11                                                               H O T Ă R Î R E                                                                  în numele legii     15 decembrie  2011                                                                                                mun. Chişinău  Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău  Avînd în componenţa sa pe :  Preşedintele şedinţei de judecată                               N. Traciuc  Grefierul                                                                    L. Goncearenco  Judecînd în şedinţă  deschisă cauza civilă în ordine de  contencios administrativ la cererea de  chemare în judecată înaintată de Procuratura  mun. Chișinău în interesele  locatarilor  invalizi  și  pensionarilor  din  str.  Pietrarilor,  14/2,  14/4,  mun.  Chișinău  către  Primăria  mun.  Chișinău  și  Consiliul  mun.  Chișinău,  intervenienții  accesorii  ÎM ,,F&S Internazionale­M” SRL și SC ,,Euro Mansarde” SRL privind contestarea actului administrativ,                                                              C O N S T A T Ă :             Procuratura  mun.  Chișinău  în  interesele  locatarilor  invalizi  și  pensionarilor  Enachi  Ana,  Tofan  Petru,  Stafii  Maria,  Vartic  Larisa,  Ciubotaru  Alexandru,  Platon  Constantin, Jereghi Andrei Ungureanu Sava, Cojocaru Nicolae, Ivanov Tatiana din str. Pietrarilor, 14/2, 14/4,  mun. Chișinău,  la 29  aprilie 2010, a înaintat o acţiune  în  instanţa  de  contencios  administrativ  al  Curţii  de  Apel  Chişinău  împotriva  Primăria  mun.  Chișinău  și  Consiliul  mun.  Chișinău,  intervenienții  accesorii  ÎM  ,,F&S  Internazionale­M” SRL și SC ,,Euro Mansarde” SRL privind contestarea actului administrativ.       În motivarea acţiunii se invocă că, Procuratura municipiului Chişinău a efectuat un control în baza plângerii colective a invalizilor, locatari ai blocurilor de locuit din  str. Pietrarilor 14/1, 14/2, 14/3, 14/4 mun. Chişinău cu privire la dezacordul construirii de către întreprinderea Mixtă moldo­italiană „F&S Intemazzionale­M” SRL a  mansardelor pe blocurile locative indicate. S­a constatat că, la 23 decembrie 2008, întreprinderea Mixtă moldo­italiană ..F&S Internazionale­M” SRL în baza deciziei  Consiliului  mun.Chişinău  nr.16/5 din  02.08.2001  „  Cu  privire  la aprobarea  Concepţiei  construcţiei  mansardelor  la casele  de  locuit  din  municipiul Chişinău”  i­a  fost  perfectate şi eliberate autorizaţii de construire nr. 1290, 1289, 1291, pentru executarea lucrărilor de construire a mansardelor pentru fiecare bloc locativ în parte, după  cum  urmează  nr.  14/1,  14/2,  14/3  de  pe  adresa  nominalizată.  Pentru  executarea  lucrărilor  de  construire  a  mansardei  la  blocul  locativ  din  str.  Pietrarilor  14/4,  la  22.02.2008 fost eliberată autorizaţia de construire nr. 171.       Consideră că, Decizia Primăriei mun.Chişinău nr.16/5 din 02.08.2001, în partea solicitării doar a acordului locatarilor plasaţi la ultimul etaj, deasupra cărora se va  realiza  mansarda  este  ilegală  şi  pasibilă  anulării  deoarece,  prin  decizia  Primăriei  mun.Chişinău  nr.16/5  din  02.08.2001  a  fost  aprobată  ..Concepţia  construcţiei  mansardelor  la  casele  de  locuit  din  municipiul  Chişinău”,  care  stabileşte  noţiunea  şi  condiţiile  efectuării  lucrărilor  de  construcţie  a  încăperilor  în  spaţiul  situat  sub  acoperişul  blocului locativ.  Conform  prevederilor  pct. II  al  „Concepţiei”  principalul suport  pentru  realizarea  concepţiei este  acordul  locatarilor  ultimului etaj,  asupra  locuinţelor cărora va fi construită mansarda. Solicitarea acordului la construirea mansardelor doar al acestor locatari constituie o încălcare a drepturilor celorlalţi locatari  ai blocului, din  considerentul că art.5 al  Legii condominiului în fondul  locativ, nr.913­XIV din 30.03.2000,  stipulează expres că „proprietatea  comună în condominiu  include toate părţile proprietăţii aliate în folosinţă comună: terenul pe care este construit blocul (blocurile), zidurile, acoperişul, terasele, coşurile de fum, casele scărilor,  holurile,  subsolurile, pivniţele  şi etajele  tehnice, tubulaturile  de gunoi,  ascensoarele, utilajul  şi sistemele  inginereşti din  interiorul sau  exteriorul  locuinţelor (încăperilor),  care deservesc mai multe locuinţe (încăperi)”.       Mai susține că, în conformitate cu prevederile  alin. (1) art. 366 al Codului civil, în cazul în care dreptul de proprietate aparţine concomitent mai multor persoane fară  ca vreuna dintre ele să fie titularul unei cote­părţi ideale din bunul comun, proprietatea este comună în devălmăşie. Iar conform prevederilor alin. (1) art. 369 al Codului  Civil, pentru actele de dispoziţie asupra bunurilor imobile proprietate comună în devălmăşie este necesar acordul scris al tuturor coproprietarilor devălmaşi. Reeşind din  prevederile alin. (1) şi (2) al art. 316 al Codului civil, proprietatea este, în condiţiile legii, inviolabilă, iar dreptul de proprietate este garantat. Astfel pct. II al “Concepţiei  construcţiei  mansardelor  la  casele  de  locuit  din  municipiul  Chişinău”  contravine  legislaţiei,  fiind  încălcat  dreptul  de  proprietate  comună  în  devălmăşie  al  locatarilor  fondului locativ din mun. Chişinău.      Solicită, declararea nulă a deciziei  Primăriei mun. Chișinău nr. 16/5 din 02.08.2001 în partea solicitării doar  a acordului locatarilor plăsați la ultimul etaj, deasupra  cărora se va realiza mansarda.       Ulterior,  la data de  16.06.2010, Procuratura mun. Chișinău  în interesele locatarilor  invalizi și pensionarilor  din str. Pietrarilor,  14/2, 14/4 mun. Chișinău   a depus  cerere de concretizare a cerințelor, la cerere depuse la 29 aprilie 2010, în care a solicitat, declararea nulității a deciziei Primăriei mun. Chișinău nr. 16/5 din 02.08.2001  în partea solicitării doar a acordului locatarilor plasați la ultimul etaj, deasupra cărora se va realiza mansarda, cu introducerea în text ,,acordul tuturor locatarilor blocului  respectiv”.        În  şedinţa  de  judecată,   reprezentantul  Procuraturii  mun.  Chișinău  Chișinău  în  interesele  locatarilor  invalizi  și  pensionarilor  din  str.  Pietrarilor,  14/2,  14/4,  mun.  Chișinău, Ursu Silvia, cît și reprezentantul reclamantei Stafii Maria­ Stafii Natalia în şedinţa de judecată au susţinut acţiunea, integral.        Reclamanții Enachi  Ana,  Tofan  Petru, Stafii  Maria,  Vartic  Larisa, Ciubotaru  Alexandru,  Platon  Constantin, Jereghi  Andrei  Ungureanu  Sava, Cojocaru  Nicolae,  Ivanov  Tatiana,  în ședința  de  judecată   nu  s­au  prezentat, despre  locul,  data  și  ora judecării  cauzei  au  fost  înștiințați  în mod  legal,  dar  care  au solicitat  prin  cerere  examinarea cauzei în lipsa lor.      Reprezentantul pîrîților Primăria mun. Chișinău și Consiliul mun. Chișinău, în baza procurii Ghiorghiță Oleg, nu a recunoscut acţiunea integral şi a solictat respingerea  ei ca nefondată,   indicînd că, conform pct. II al  cadrului juridic din „Concepţia construcţiei mansardelor  la casele de locuit din mun.  Chişinău”, aprobată prin decizia  Consiliului mun. Chişinău nr. 16/5 din 02.08.2001 se prevede, că principalul suport pentru realizarea concepţiei este acordul locatarilor plasaţi la ultimul etaj, deasupra  căruia  va  fi  realizată  mansarda.  Acestea  pot  fi  solicitate  atât  de  la  locatarii  sus­menţionaţi,  pentru  extinderea  spaţiului  locativ,valorificând  apartamentul  în  două  nivele,precum şi de alţi beneficiari­persoane fizice sau juridice,prin acordul  gestionarului blocului locativ respectiv. Pe parcursul anului 2009, ţinând cont de multiplele  petiţii  a locatarilor  blocurilor  de locuit  str.  Diordiţa  4, Alexandru  cel  Bun, 96,  str.Trandafirilor,  13/1, Petrarilor,  14/4,  mun. Chişinău  privind  dezacordul acestora  la  construcţia mansardelor pe acoperişul caselor nominalizate cât şi nemijlocit de sesizarea Procuraturii mun. Chişinău Nr. 06­116/3883C din 14.07.2009, la 10.08.2009  Direcţia  Generală  Locativ  ­  Comunală  şi  Amenajare  a  înaintat  un  demers  către  Consiliului  Municipal  Chişinău  privind  modificărea  pct.   II  al  cadrului  juridic  din  „Concepţia construcţiei mansardelor la casele de locuit din mun.Chişinău”, aprobată prin decizia Consiliului mun.Chişinău nr. 16/5 din 02.08.2001 în partea solicitării  doar a acordului locatarilor plasaţi Ia ultimul etaj, deasupra cărora se va realiza mansarda. În cadrul Primăriei Municipiului Chişinău s­a constituit un grup de lucru, care  se  va  ocupa  cu  revizuirea  Deciziei  CMC  nr.16/5  din  02.08.2001  şi  elaborarea  unui  Regulament,  care  va  prevedea  toate  obiecţiile  parvenite  precum  şi  etapele  în  vederea eliberării Autorizaţiei de construire.      În ședința de judecată, reprezentanții intervenienților accesorii ÎM ,,F&S Internazionale­M” SRL și SC ,,Euro Mansarde” SRL, nu s­a prezentat, despre locul, data  și ora judecării cauzei au fost înștiințați în mod legal.        Analizînd  materialele  cauzei,  audiind  explicaţiile  şi  obiecţiile  participanţilor  la  proces,  instanţa  de  contencios  administrativ  al  Curţii  de  Apel  Chişinău  consideră  acţiunea reclamantului ca întemeiată şi necesită a fi admisă integral din următoarele considerente :         În temeiul art. 3 alin. (1) a Legii contenciosului administrativ, obiect al acţiunii în contenciosul administrativ îl constituie actele, cu caracter normativ şi individual, prin  care  este  vătămat  un  drept  recunoscut  de  lege  al  unei  persoane,  inclusiv  al  unui  terţ,  emise  de  autorităţile  publice  şi  autorităţile  asimilate  acestora,  subdiviziunile  autorităţilor publice, funcţionarii din structurile specificate.       Conform  alin. (2) al aceluiaşi  articol, obiect al acţiunii  în contenciosul administrativ  poate fi şi nesoluţionarea  în termenul legal a  unei cereri referitoare  la un drept  recunoscut de lege.        Din materialele cauzei rezultă că, Procuratura municipiului Chişinău a efectuat un control în baza plângerii colective a invalizilor, locatari ai blocurilor de locuit din str.  Pietrarilor  14/1,  14/2,  14/3,  14/4.  mun. Chişinău  cu  privire  la  dezacordul  construirii  de  către  întreprinderea  Mixtă moldo­italiană  „F&S  Intemazzionale­M”  Page 1SRL  / 2 a  mansardelor pe blocurile locative indicate.       La data de 15.03.2010 Procuratura mun. Chişinău a contestat  decizia Primăriei mun. Chişinău nr. 16/5 din 02.08.2001. 


Conform alin. (2) al aceluiaşi  articol, obiect al acţiunii  în contenciosul administrativ  poate fi şi nesoluţionarea  în termenul legal a  unei cereri referitoare  la un drept  recunoscut de lege.        Din materialele cauzei rezultă că, Procuratura municipiului Chişinău a efectuat un control în baza plângerii colective a invalizilor, locatari ai blocurilor de locuit din str.  Pietrarilor  14/1,  14/2,  14/3,  14/4.  mun. Chişinău  cu  privire  la  dezacordul  construirii  de  către  întreprinderea  Mixtă moldo­italiană  „F&S  Intemazzionale­M”  SRL  a  mansardelor pe blocurile locative indicate.       La data de 15.03.2010 Procuratura mun. Chişinău a contestat  decizia Primăriei mun. Chişinău nr. 16/5 din 02.08.2001.      Prin scrisoarea nr. 367/10 din 25.03.2010, semnată de Directorul  Direcţie Generale Locativ­Comunală şi Amenajare a Consiliului mun. Chişinău, Petru Gontea a  fost informată Procuratura mun.  Chişinău că anterior Consiliului mun. Chişinău i­ai  fost expediate propuneri de a efectua modificări  la decizia Primăriei mun. Chişinăi  contestată.        Instanța  a constatat că, la 23 decembrie 2008, întreprinderea Mixtă moldo­italiană ,,F&S Internazionale­M” SRL în baza deciziei Consiliului mun.Chişinău nr.16/5  din  02.08.200 „Cu  privire la  aprobarea  Concepţiei construcţiei  mansardelor la  casele  de locuit  din municipiul  Chişinău”  i­a fost  perfectate şi  eliberate autorizaţii  de  construire nr. 1290, 1289, 1291, pentru executarea lucrărilor de construire a mansardelor pentru fiecare bloc locativ în parte, după cum urmează nr. 14/1, 14/2, 14/3  de pe adresa nominalizată. Pentru executarea lucrărilor de construire a mansardei la blocul locativ din str. Pietrarilor 14/4, la 22.02.2008 fost eliberată autorizaţia de  construire nr. 171.       Prin decizia Primăriei mun.Chişinău nr.16/5 din 02.08.2001, a fost aprobată „Concepţia construcţiei mansardelor la casele de locuit din municipiul Chişinău”, care  stabileşte noţiunea şi condiţiile efectuării lucrărilor de construcţie a încăperilor în spaţiul situat sub acoperişul blocului locativ.        Conform  prevederilor pct.  II  al  „Concepţiei” principalul  suport  pentru  realizarea concepţiei  este  acordul  locatarilor  ultimului etaj,  asupra  locuinţelor  cărora va  fi  construită mansarda.       Instanța consideră  că, solicitarea acordului la  construirea mansardelor doar al  acestor locatari constituie o încălcare  a drepturilor celorlalţi locatari  ai blocului, din  considerentul  că art.  5 al  Legii condominiului  în fondul  locativ, nr.913­XIV  din 30.03.2000,  stipulează expres  că „proprietatea  comună în condominiu  include toate  părţile  proprietăţii  aflate  în folosinţă  comună:  terenul  pe  care  este  construit blocul  (blocurile),  zidurile,  acoperişul,  terasele,  coşurile  de fum,  casele  scărilor,  holurile,  subsolurile,  pivniţele  şi  etajele  tehnice,  tubulaturile  de  gunoi,  ascensoarele,  utilajul  şi  sistemele  inginereşti  din  interiorul  sau  exteriorul  locuinţelor  (încăperilor),  care  deservesc mai multe locuinţe (încăperi)”.       Conform prevederilor alin. (1)  art. 366 al Codului civil, în cazul în care dreptul de proprietate aparţine concomitent mai multor persoane fară ca vreuna dintre ele să  fie titularul unei cote­părţi ideale din bunul comun, proprietatea este comună în devălmăşie.        Iar conform  prevederilor  alin. (1),  art.  369  al Codului  Civil,  pentru actele  de  dispoziţie asupra  bunurilor  imobile  proprietate comună în  devălmăşie este  necesar  acordul scris al tuturor coproprietarilor devălmaşi.       Astfel, instanța ajunge la concluzia că, pct. II al “Concepţiei construcţiei mansardelor la casele de locuit din municipiul Chişinău” contravine legislaţiei, fiind încălcat  dreptul de proprietate comună în devălmăşie a locatarilor fondului locativ din mun. Chişinău.       La fel, nu pot fi reținute de către instanță argumentele intervenienților accesorii, precum că construcția mansardei nu afectează  locatarii blocului, deoarece instanța  consideră  că, în  procesul  executării  lucrărilor  de  construcție  și  în  perioada  exploatării  mansardei  locative  pe  acoperișul  acestui  bloc,  afectează  nemijlocit  interesele  locatarilor acestuia.       În aceeși ordine de idei instanța ține să menționeze că, în cadrul examinării pricinii în instanţa de contencios administrativ pîrîții nu au prezentat careva probe prin care  ar combate argumentele invocate de reclamanţi şi Procuratură întru susţinerea poziției sale. Cu atît mai mult, în rezultatul intervenirii Procuraturii mun. Chişinău cu acte  de  reacţionare  privind  contestarea  actului  administrativ,  organul  emitent  nu  le­a  respins,  ci  prin  demersul  din  10.08.2009  a  înaintat  Consiliului  municipal  Chişinău  cerinţele identice celor solicitate prin prezenta cerere de chemare în judecată.       Potrivit art. 24 alin. (3) a Legii contenciosului administrativ nr. 793 ­ XIV din 10.02.2000, la examinarea în instanţa de contencios administrativ a cererii în anulare,  sarcina probaţiunii este pusă pe seama pîrîtului, iar în materie de despăgubire, sarcina probaţiunii revine ambelor părţi.       Instanţa consideră că, pîrîții nu au prezentat instanţei probe incontestabile, pertinente, potrivit art. art. 121­122 CPC, ce ar servi temei pentru respingerea integrală a  pretenţiilor invocate de reclamant, deaceea instanţa a pus la baza adoptării prezentei hotărîri argumentele şi înscrisurile prezentate de Procuratura mun. Chișinău, prin  care fapt admite acţiunea integral.       Conform art. 25 alin. (1) lit. b ) al Legii Contenciosului Administrativ, judecând acţiunea instanţa de contencios administrativ admite acţiunea şi anulează în tot sau în  parte actul administrativ sau obligă pârâtul să emită actul administrativ cerut de reclamant ori să elibereze un certificat, o adeverinţă sau oricare alt înscris, ori să înlăture  încălcările pe care le­a comis, precum şi dispune adjudecarea în contul reclamantului a despăgubirilor pentru întârzierea executării hotării.       Cele relatate dau dovadă de a admite integral acţiunea înaintată de Procuratura mun. Chișinău în interesele locatarilor invalizi și pensionarilor din str. Pietrarilor, 14/2,  mun. Chișinău către Primăria mun. Chișinău și Consiliul mun. Chișinău, intervenienții accesorii ÎM ,,F&S Internazionale­M” SRL și SC ,,Euro Mansarde” SRL  privind  contestarea actului administrativ, în condiţiile art. 25 alin. (1) lit. b) a Legii contenciosului administrativ.       În conformitate cu art. art. 237, 277 – 278 CPC, art. art. 25 ­ 27  a Legii contenciosului administrativ, instanţa judecătorească,                                                      H O T Ă R Ă Ş T E :          Se admite acțiunea Procuraturii mun. Chișinău integral.       Se anulează  decizia Primăriei mun. Chișinău nr.  16/5 din 02.08.2001 în partea  solicitării doar a acordului locatarilor  plasați la ultimul etaj, deasupra  cărora se va  realiza mansarda potrivit pct. II din Concepție.       Se obligă Consiliul mun. Chișinău să emită în această parte o decizie nouă cu introducerea în text ,,acordul tuturor locatarilor blocului respectiv”.       Hotărârea cu drept de recurs la  Curtea Supremă de Justiţie în termen de 15 – e zile.                  Preşedintele şedinţei,         judecătorul                                                           

Page 2 / 2

Решение Аппелиацонного Суда Кишинева о разрешении жителей на мансарды  
Решение Аппелиацонного Суда Кишинева о разрешении жителей на мансарды  

Согласно этому решению, аннулируется решение Примарии от 2001 года о том, что для мансард нужно только разрешение жителей верхних этажей. От...

Advertisement