Page 1

Full Informatiu de l’Agrupació Socialista d’Estellencs. núm. 30. novembre 2009

Compromiso de Costas con Estellencs

Socialistes d’Estellencs

¡NO a la extracción de arena de nuestra costa! ¡SÍ a la regeneración de la Cala de Estellencs! La agrupación Socialista de Estellencs mantuvo una reunión con el alcalde del municipio y con Celestí Alomar, Jefe de la Demarcación de Costas, en la que manifestó el compromiso de la institución con nuestro municipio para que no se extraiga arena del litoral para la regeneración de Cala Agulla después del rechazo a este proyecto manifestado por los vecinos de Estellencs. Alomar también confirmó que lo que sí que se llevará a cabo es un proyecto de regeneración de la Cala de Estellencs que prevé contruir un espigón sumergido.

¿A qué jugamos? La Agrupación Socialista de Estellencs no entiende como el alcalde de nuestro municipio hace unas manifestaciones en un periódico local diciendo que está satisfecho con la reunión y con el compromiso adquirido por parte de la Demarcación de Costas y al día siguiente, en unas declaraciones a TV Mallorca dice todo lo contrario creando dudas y malestar entre los

vecinos que no entienden el porqué de la incoherencia del alcalde. Los Socialistas de Estellencs creemos que los vecinos de nuestro pueblo se merecen un poco más de respeto por parte de su alcalde, pues con declaraciones tan contradictorias como estas, sólo se consigue crear mal ambiente y malos entendidos

www.socialistesestellencs.org


Decrets i Llicències d’obres 5 de juny de 2009 DECRET pel que es resol renovar el Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Interior i aquest Ajuntament, que es va firmar l’any passat, per potenciar la coordinació policial i la seguretat pública en el nostre municipi. 17 de juny de 2009 Llicència Municipal d’obres a Julia Bujosa, expedient 12/2009, per fer una finestra nova i reparar la façana de la vivenda situada al carrer Triquet nº 9, del TM d’Estellencs, amb un pressupost de 1.407,36 euros. 18 de juny de 2009 Llicència municipal d’obres a Mateu Bosch Balaguer, expedient 16/2009, per reforma de coberta en edifici entre mitgeres al carrer Sa Siqui nº 10, esquerra, del Tm d’Estellencs, amb un pressupost de 14.600 euros. Llicència municipal d’obres a Isabel Álvarez Martínez, expedient 7/2009, per canvi de vidrieres, canvi d’instal·lació elèctrica, reforma de bany, pintura exterior i enrajolat interior de la vivenda situada al polígon 3, parcel·la 226 del TM d’Estellencs, amb un pressupost de 29.142,90 euros. Llicència municipal d’obres a Arquino Rodríguez, expedient 13/2009, per millora d’accés amb la construcció de dues columnes a la finca situada al polígon 2, parcel·la 21, del TM d’Estellencs, amb un pressuposts de 928 euros. 29 de juny de 2009 Llicència municipal d’obres a Maria del Mar García Iñiguez, expedient 14/2009, per enlluir partes, pujar dues columnes i enlluir safareigs a la finca del polígon 3, parcel·la 227, del TM d’Estellencs, amb un pressupost de 3.100 euros. Llicència municipal d’obres a Manuel Chamizo Juzgados, expedient 17/2009, per reparació de cobertes en edifici entre mitgeres, anivellació pel paviment interior del garatge, canvi de canal, reparació de xemeneia i enrajolat de paviment de bugaderia a la vivenda del carrer Magraners nº 8, del TM d’Estellencs, amb un pressupost de 7.946 euros. 3 de juliol de 2009 Llicència municipal d’obres a Maria Merce Gomila Mas, expedient 11/2009, per pintar façana de la vivenda situada al polígon 4, parcel·la 47, del TM d’Estellencs, amb un pressupost de 1.200 euros. 22 de juliol de 2009 Llicència municipal d’obres a Picapedrers Esporlerins SL, expedient 20/2009, per col·locació de comptador d’obres a la finca situada a Camí de Port nº 4, del Tm d’Estellencs, amb un pressupost de 1.200 euros. 23 de juliol de 2009 Llicència Municipal d’obres a Bartomeu Pericàs Garcia i Remeis Alorda Perez, expedient 2/2009, per construcció de vivenda unifamiliar al Camí Vell d’Andratx n1 4, del TM d’Estellencs, amb un pressupost de 305.442,92 euros. 12 d’agost de 2009 Llicència municipal d’obres a Jordi Monterde Planas, expedient 26/2009, per reparació de marjada existent al polígon 4, parcel·la 58, del TM d’Estellencs. Llicència municipal d’obres a Manuel Chamizo Juzgados, expedient 24/2009, per repicat de parets, terrecat i enrajolat de parets, enrajolat de terra, formació de moble de cuina i instal·lacions a la vivenda situada al carrer Magraners nº 8, del TM d’Estellencs, amb un pressupost de 2.800 euros. Llicència municipal d’obres a Miquel Nadal Ballesteros, expedient 23/2009, per reparació de teules de la vivenda situada al carrer Eusebio Pasqual n1 3, del TM d’Estellencs, amb un pressupost de 200 euros. 14 d’agost de 2009 DECRET pel que es resol: Requerir a la compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución proceda a ingresar 12.392 euros en la cuenta del Ayuntamiento de Estellencs. 17 d’agost de 2009 Llicència municipal d’obres a Klaus Wilhelm Gerber, expedient 5/2009, per canvi de coberta de la vivenda situada al carrer Sa Siquia nº 16, del TM d’Estellencs, amb un pressupost de 7.344,36 euros. Llicència municipal d’obres a Hotel Maristel SA, expedient 67/2007, per dotació de serveis UE 4 a la carretera Camí del Port, del TM d’Estellencs, amb un pressupost de 97.884,51 euros. 21 d’agost de 2009 DECRET per el qual atès que l’empresa Ferrer Pons Hermanos SA és l’única, de les convidades, que ha presentat oferta dins termini, atès la negociació realitzada i l’oferta final feta per dita empresa i atès la proposta de la mesa. He resolt: Primer.- adjudicar provisionalment les obres de l’obra denominada Adequació del local municipal per escoleta infantil, mitjançant procediment negociat amb publicitat i tramitació urgent, a l’empresa Ferrer Pons Hermanos SA per un preu de 385.988,31 euros de valor estimat i 61.758,13 euros d’IVA. Segon.- Aprovar la despesa amb càrrec al vigent pressupost general. Tercer.- Que es notifiqui al contractista la present resolució d’adjudicació del contracte i se’l requereixi perquè dins el termini de quinze dies comptats des de la data de publicació de l’adjudicació provisional en el perfil del contractant, presenti la documentació sol·licitada a més del document que acrediti haver constituït garantia definitiva. Quart.- Nomenar director de les obres al tècnic municipal. 2 de setembre de 2009 Llicència municipal d’obres a Miquel Nadal Ballesteros, expedient 31/2009, per construcció de bany i sortida de connexió de fecals de la vivenda de Placeta d’en Palmer nº 1, del TM d’Estellencs, amb un pressupost de 3.700 euros. 4 de setembre de 2009 Llicència municipal d’obres a INESTUR, expedient 58/2008, per adequació de camí i reforma interior de refugi existent al polígon 4, parcel·la 108, del TM d’Estellencs, amb un pressupost de 130.620,41 euros.


L’Ajuntament demana al Consell que financi les obres de clavegueram fins al CP Gabriel Palmer L’Ajuntament d’Estellencs va sol·licitar al Consell de Mallorca que financi les obres de la xarxa de clavegueram fins al CP Gabriel Alomar. En el passat Ple del Consistori, es va aprovar la sol·licitud de finançament al Consell Insular de Mallorca de l’obra de dotació

de xarxa de clavegueram fins al Col·legi Públic Gabriel Palmer inclosa dins el Pla d’Obres i Serveis per a l’any 2010. El pressupost d’execució per contracte és de 196.681,11 euros, dels que es sol·licita una subvenció a fons perdut del 90% del total del pressupost al Con-

sell de Mallorca, mentre que el 10% restant es finançarà mitjançant l’aportació municipal de 19.668,11 euros. Així doncs, gràcies al Pla d’Obres i Serveis que impulsa el Consell de Mallorca, per fi es dotarà de xarxa de clavegueram a aquesta zona del nostre poble.

Los Socialistas de Estellencs se ofrecen para consensuar los proyectos del nuevo Plan E La Agrupación Socialista de Estellencs ha mostrado su disposición a consensuar con el equipo de gobierno del Partido Popular del Ayuntamient los proyectos que van a presentar con motivo del nuevo Fondo Estatal para el Trabajo y la Sostenibilidad que ha aprobado el Gobierno de Zapatero y por el que corresponden unos 42.000 euros a Estellencs. Marta Aguirre, Portavoz de los Socialistas de Estellencs, ha manifestado que “los Socialistas estamos abiertos al diálogo y al consenso para legir los mejores proyectos para el municipio con esta inversión del gobierno central”. Aguirre ha explicado que “sería bueno que, por una vez, el equipo de gobierno escuche lo que pide el pueblo, por lo que las propuestas que nosotros presentamos son las que también reclama la Agenda Local 21 de nuestro municipio”. En concreto, los Socialistas proponen que el dinero de este fondo se destine a: -crear una zona wifi en el pueblo, -cambiar la zona del parque infantil y ampliarlo porque está en una zona peligrosa, - contratar a personal para cuidar a la gente mayor, - eliminar la zona de aparcamientos de la Plaza des

Triquet para tener una plaza en condiciones, -poner badenes elevados en la entrada y salida del pueblo y en la zona escolar para evitar que los coches circulen a gran velocidad. Los Socialistas de Estellencs creen que “es muy importante que las propuestas que se hagan desde el Ayuntamiento cuenten con el apoyo mayoritario de todo el pueblo y, así, asegurarnos de que nuestro Ayuntamiento realmente gobierna para todos.

Comida de la Agrupación Socialista de Estellencs El próximo sábado 12 de diciembre, tendrá lugar la tradicional comida de la Agrupación Socialista de Estellencs que celebramos todos los años con motivo de las fiestas navideñas. Las personas que estén interesadas en venir sólo tienen que ponerse en contacto con Marta o Agustí.


Dubon explica les candidatura de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat Maria Lluïsa Dubon, Consellera de Territori del Consell de Mallorca, va visitar Estellencs per explicar la candidatura de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. La xerrada va servir per a informar de la iniciativa i per a recollir les aportacions ciutadanes. La proposta que impulsa el Consell de Mallorca es centra en la consideració d’aquest paratge com a paisatge cultural. Es volen potenciar els elements propis relacionats amb l’agricultura, amb les manifestacions artístiques i culturals pròpies, i amb la conservació i recuperació de tot el patrimoni cultural present a la serra.

Se adjudican las obras de adecuación del local municipal para la Escoleta Infantil En el pasado Pleno del Ayuntamiento de Estellencs se adjudicaron las obras de adecuació del local municipal para que pueda albergar la Escoleta Infantil del municipio. Gracias al Pla d’Obres i Serveis que impulsa el Consell de Mallorca para el año 2009, se va a realizar esta necesaria inversión

para nuestro municipio que hará posible que contemos con una Escoleta Infantil. Definitivamente, se ha adjudicado la obra a la empresa Ferrer Pons Hermanos SA mediante un procedimiento negociado con publicidad y tramitación urgente por un precio de 385.988,31 euros de valor estimado y 61.758,13

euros de IVA, mejora de materiales 5.000 euros y otras mejoras en beneficio del proyecto: 9.726,91 más 1.556,31 euros de IVA hacen un total de 11.283,22euros, después de negociar las mejores condiciones para el proyecto. Los Socialistas están satisfechos porqué pronto la Escoleta será una realidad.

Apuntes - Las fiestas locales elegidas por el Ayuntamiento para 2010 serán el 30 de agosto y el 7 de diciembre. - Los Socialistas de Estellencs reclaman la necesariedad de poner badenes elevados en la zona escolar, en la calle Sa Siqui y en la entrada del pueblo desde Andratx. - Cuándo van a empezar las obras de la carretera de la Cala? Y las de s’Arraval? Y el párking?

Socialistes d'Estellencs  
Socialistes d'Estellencs  

Full informatiu dels Socialistes d'Estellencs d'octubre de 2009.

Advertisement