Page 1

okt

11

2013

D e k r a n t v a n S o c i a a l F o n d s Ta x i v o o r w e r k n e m e r s i n d e t a x i b r a n c h e

De boordcomputer komt eraan

De BCT komt eraan (vervolg pag 1)

2

Eerste taxilerarendag druk bezocht

2

Taxisector staat onder druk

3

AxiTaxi in de praktijk

4

Weg met papieren rompslomp

Kort taxi nieuws

4

Op 1 juli 2014 moet het taxi­

Preventiedag: 13 december 2013

5

Test uw verkeerskennis

5

De dag van Theunis Miedema

6

Kort taxi nieuws

6

Mijn taxi

7

Pauze puzzel

7

Column Henk Bröker

8

Verdwijnt het doelgroepenvervoer?

8

Vrijwilligersvervoer: hype of trend?

8

Colofon

8

Inhoudsopgave

Vragen over je loonstrook? Bel voor gratis advies

vervoer verplicht gebruikmaken van de boordcomputer (BCT).

Daarmee komt een einde aan het papieren gehannes. Dat levert

tijdwinst op en scheelt ergernis. Taxibedrijven zijn verplicht om de gegevens over taxiritten en arbeidstijden goed te registreren. Veel taxibedrijven doen dit nu nog handmatig. Dit kost tijd, het is onhandig en ook nog eens fraudegevoelig. Met de boord­ computer behoren deze nadelen voortaan tot het verleden. De BCT registreert de gegevens digitaal. Chauffeurs en ondernemers zijn hiermee af van de papieren administratie. Sociaal Fonds Taxi Met de BCT kan Sociaal Fonds Taxi (SFT) straks beter de arbeidstijd­ administratie controleren. SFT heeft als taak te controleren op naleving van de cao. Eén van de kernbepalingen in de cao is de arbeidstijdadministratie. Waar

voorheen steekproefsgewijs gecontroleerd werd, is het nu met behulp van de BCT mogelijk de administratie volledig te controle­ ren. De werkgever is verplicht de BCT-gegevens aan SFT beschikbaar te stellen. Dit kan straks via

internet of gewoon via een usb-stick. Deze gegevens vergelijkt SFT met de verloning. Afwijkingen zal de werkgever dan moeten verklaren. Het is daarom van belang dat de chauffeur de BCT juist bedient. Iedere chauffeur

hoort vooraf een goede instructie te krijgen van zijn werkgever. Daarnaast is SFT van plan om eind dit jaar een voorlichtingsfilm over de BCT op haar website te plaatsen.

Vervolg op pagina 2

Eerder stoppen met werken? Denk aan uw prepensioen Denkt u wel eens aan eerder stoppen met werken? Het is prettig als dat kan, maar u wilt dan wel uw rekeningen kunnen

blijven betalen. Wilt u toch graag eerder

stoppen? Bekijk dan ook eens de mogelijk­ heden van het prepensioen.

Wie heeft er recht op prepensioen?

Als u geboren bent vóór 1 januari 1950, dan bouwt u sinds 1 januari 2004 prepensioen op. U kunt dit prepensioen gebruiken om gedeeltelijk, of zelfs eerder te stoppen met werken. Hoeveel pre­ pensioen u heeft opgebouwd, is afhankelijk van uw situatie. In het Uniform Pensioenoverzicht dat u ieder jaar ontvangt, staat hoeveel prepensioen u heeft ­opgebouwd. Bent u geboren op of na 1 januari 1950? Dan geldt de prepensioenregeling niet meer voor u. Voor u zijn er andere mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. Kijk hiervoor op www.pfvervoer.nl bij ‘Eerder of later met pensioen gaan’.

Wanneer kan ik met prepensioen?

U kunt met prepensioen vanaf uw 62ste. Later kan ook, dan is het prepensioen hoger. Het prepensioen stopt als u 65 wordt. Daarna ontvangt u zo lang u leeft uw ouderdomspensioen.

Gedeeltelijk doorwerken

Misschien wilt u nog niet volledig stoppen met werken. U kunt dan gedeeltelijk met prepensioen (deeltijdprepensioen). U ontvangt dan naast uw salaris een gedeeltelijk prepensioen. Hoeveel u krijgt, hangt af van het moment waarop u gedeeltelijk stopt met werken en hoeveel uren minder u gaat werken. U kunt het aantal uren dat u werkt terugbrengen in stappen van 20%. U kunt dus voor 20%, 40%, 60% of 80% met prepensioen gaan. U kunt dit percentage jaarlijks aanpassen. Als uw prepensioen te laag is om volledig te stoppen, bijvoorbeeld omdat u niet in aanmerking komt voor het aanvullend prepensioen, dan kunt u uw prepensioen wellicht gebruiken om toch wat minder te gaan werken.

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 11 - oktober 2013

Ik wil doorwerken

Natuurlijk kunt u ook doorwerken tot uw AOW-leeftijd. U maakt dan geen gebruik van uw prepensioen. Het prepensioen dat u heeft opgebouwd wordt dan omgezet naar ouderdoms­ pensioen (tot een maximum van 100% van uw laatste loon). Hiermee wordt uw aanspraak op ouderdomspensioen dus verhoogd.

Aanvullend prepensioen

Naast het prepensioen kunt u mogelijk een aan­vullend prepensioen krijgen. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet u voldoen aan de onderstaande voorwaarden: • tussen 1 april 1942 en 1 januari 1950 zijn geboren; • zowel op 31 december 2003 gewerkt hebben bij een werkgever die toen was aangesloten bij de VUT personenvervoer, als vanaf 1 januari 2004 tot aan de prepensioendatum onafgebroken prepensioen hebben opgebouwd; • minimaal tien jaar vóór uw 62ste onafgebroken bij een werkgever in het personenvervoer hebben gewerkt.

Maakt u aanspraak op het aanvullend pre­ pensioen? Dan moet u uiterlijk met prepensioen gaan 1 maand voor uw pensioendatum (de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt). Anders vervalt het aanvullend prepensioen. Dat zou zonde zijn, want het aanvullend prepensioen kan een hoog bedrag zijn.

Prepensioen aanvragen

Vraag uw (aanvullend) prepensioen minimaal drie maanden voordat u met prepensioen gaat aan. U weet dan zeker dat het op tijd is geregeld. Wilt u graag eerst weten hoeveel prepensioen u krijgt? Vraag dan een voorlopige berekening aan. U kunt beide aanvraagformulieren downloaden van www.pfvervoer.nl. Vul de formulieren samen met uw werkgever in. Heeft u vragen over uw pensioen of over het prepensioen? Neem dan contact op met Pensioen­ fonds Vervoer via 0900 - 1964 (8 cent per minuut). (Bron: Pensioenfonds Vervoer)

1


De boordcomputer komt eraan Vervolg van pagina 1

Belastingdienst De BCT maakt niet alleen een einde aan tijdrovende, papieren rompslomp. Hij zorgt ook voor betere betrouwbaarheid onder meer ten opzichte van de Belas­ tingdienst. Een taxiondernemer heeft een aantal verplichtingen tegenover de Belastingdienst. Het is belangrijk dat de admini­ stratie goed wordt bijgehouden en bewaard. Hiermee kan de ondernemer (of zijn boekhouder) op tijd een juiste en volledige belastingaangifte doen. De administratie wordt voor een belangrijk deel door de chauffeur bijgehouden: de ritten, rij- en rusttijden en de kasadministratie. De Belastingdienst accepteert de BCT als onderdeel van de adminis­ tratie voor fiscale doeleinden. Vervoerders die de auto zowel privé als zakelijk gebruiken, moeten ook het sóórt ritten goed vastleggen. Dit om bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor teruggave of vrijstellingen.

Dankzij de BCT wordt dit ­ gemakkelijker. Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) Ook de autoriteit Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), belast met het toezicht en de naleving van de rij- en rusttijden, omarmt de introductie van de BCT. De organisatie houdt reguliere bedrijfscontroles en toezicht op straat en verwacht een afname van misverstanden, onduidelijk­ heid en fraude. Het hanteren van twee werkmappen wordt bijvoor­ beeld onmogelijk. Er is daarmee minder kans op oneerlijke concur­ rentie door taxibedrijven die zich niet aan de regels houden. Dit maakt de branche gezond. Ook reizigers hebben baat bij de invoering van de BCT. Zo worden ook de GPS-coördinaten van de taxirit op de ritbon vermeld. Dit helpt de klant om achteraf nog beter te controleren of hij goed is vervoerd.

De fabrikanten van de boordcomputer hebben een basisset aan mogelijkheden opgenomen. Het gaat dan om de meest voorkomende ritten: beladen en onbeladen, maar ook het tanken, wassen, onderhoud. En bijvoorbeeld rouw- en trouwvervoer, het bezorgen van pakketjes en het woon-werkverkeer. Gemakkelijk voor de chauffeur. Als er discussie ontstaat, dan geeft de boordcomputer het bewijs van de plaats of tijdstip. De inbouw van de boordcomputers is in het voorjaar van 2013 begonnen. Na de inbouw wordt de BCT geactiveerd. Dit mag alleen in daarvoor erkende werkplaatsen. Daarna is de boordcomputer klaar voor gebruik. De RDW registreert alle boordcomputers die zijn geactiveerd. De boordcomputer werkt naast de taxameter, maar kan hier ook aan worden gekoppeld. Taxibedrijven kunnen subsidie krijgen om de BCT te kopen. Deze subsidie mogen zij aanvragen voor elke boordcomputer die is goedgekeurd door de RDW. Voorwaarde is dat het kenteken van de taxi op naam van de taxiondernemer staat. Al het taxivervoer moet een BCT hebben ingebouwd vóór 1 juli 2014. Voor geregeld contractvervoer is de uiterlijke datum 1 februari 2015, maar dan vervalt de subsidieregeling. Het werken met de BCT is eenvoudig. Met de persoonsgebonden chauffeurskaart logt de chauffeur bij aanvang van de dienst in en de boordcomputer houdt alles bij wat de chauffeur voorheen in de rittenstaat en weekstaten bijhield. Aan het einde van de dienst haalt hij de kaart uit de BCT en hiermee sluit hij als het ware de dienst af. Voor de vraag hoe een chauffeur achteraf inzicht krijgt in zijn gegevens, zijn diverse oplossingen. Dit is met name van belang om te kunnen controleren of de verloning aansluit bij de gewerkte uren. Een optie is dat de werkgever deze achteraf verstrekt, maar het kan ook via internet.

Eerste taxilerarendag druk bezocht

Taxileraren spijkeren kennis bij In mei organiseerde Sociaal Fonds Taxi (SFT) een informatieve dag speciaal voor taxileraren. Ruim 80 deelnemers bezochten de dag en luisterden met

veel interesse naar de sprekers. Ook konden ze hun kennis bijspijkeren tijdens de diverse workshops. Veel taxileraren maakten bovendien gebruik van de gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen. Uiteraard kwamen de taxileraren zelf ook aan het woord

Hieruit bleek dat het ontbreken van voldoende cursusmateriaal waarmee de taxileraren kunnen werken, een belangrijk punt is. Dit probleem speelt voornamelijk bij de bedrijven die zelf niet in staat zijn om dit materiaal te ontwikkelen of bij derden in te kopen. Ondersteuning vanuit TX-Keur of vanuit de branche (SFT) is op dit punt zeer gewenst. Cursusmateriaal SFT Taxileraren kunnen nu al via de website van SFT cursusmateriaal vergaren, zoals: • ‘Veilig in de Taxi’, bestaande uit de onderdelen ‘Omgaan met agressie’ en ‘Opvang en nazorg’; • ‘Introductiecursus Leerlingenvervoer’; • ‘Lastige situaties in de Taxi’, waarbij wordt ingegaan op de gedragscode en

het protocol waarover steeds meer bedrijven op verzoek van hun opdracht­ gevers dienen te beschikken; • ‘Omgaan met dialysepatiënten in de taxi’; • ‘Het rolstoel ABC’. Voor al deze cursussen geldt dat de deel­ nemers aan het einde van de cursus een toets maken waarvoor men een certificaat ontvangt. Voor het bedrijf betekent dit dat er een mogelijkheid is om te controleren of men een cursus heeft gevolgd. In 2014 verwacht SFT nog andere cursussen te kunnen presenteren. Zo staat al vast dat er een nieuwe cursus komt die ingaat op alles rond de introductie van de Boordcomputer Taxi (BCT).

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 11 - oktober 2013

Extra scholing Verder bleek dat een aanzienlijk aantal taxileraren behoefte heeft aan aanvullende scholing. Met name op het gebied van het voorbereiden en het geven van lessen/ trainingen. Voor velen is de gevolgde basisopleiding niet voldoende om hun taak naar behoren te kunnen vervullen. Ook hierover is de wens geuit om vanuit de branche ondersteund te worden. Bij- en nascholingsprogramma Om tegemoet te komen aan de vraag om extra scholing zal SFT een bij- en nascho­ lingsprogramma voor taxileraren opstellen. De reeds bekende train-de-trainer-bijeen­ komsten worden daarin opgenomen. Verder gaat SFT bijeenkomsten organiseren waarin wordt in gegaan op onderwijs­

kundige onderwerpen. SFT zal de eerste bijeenkomsten van dit bij- en nascholings­ programma begin 2014 plannen. Dit najaar worden data en locaties op de website van SFT bekendgemaakt en kunnen taxileraren zich inschrijven. Voorjaar 2014 Na het succes van dit jaar zal SFT ook in het voorjaar van 2014 een Taxilerarendag organiseren. Tijdens die dag krijgt u opnieuw de gelegenheid om met ons en met elkaar over actuele onderwerpen in gesprek te gaan, is er ruimte om ervaringen uit te wisselen en kunt u deelnemen aan ­verschillende workshops die ingaan op actuele thema’s.

2


Failliet! Taxisector staat onder druk

Veel sectoren hebben het moeilijk. Ook het groepsvervoer, waar steeds meer

bedrijven failliet gaan. De gevolgen van een faillissement zijn voor werknemers ingrijpend. De Taxikrant laat slachtoffers én deskundigen aan het woord.

Hélène Hulshof (53) was bijna 9 jaar werkzaam voor Medi-­ Expresse Nederland B.V. “Ik was chauffeur/visite-assistent HAP en teamleider van een ploeg met 10 mensen. Medi-Expresse was een grote speler in de markt van het huisartsenvervoer. In 2011 ging het fout, met in januari 2012 het faillissement als gevolg. Voor mij was dat geen verrassing, want ik onderhield nauw contact met de directie, collega-teamleiders, de vakbond, medewerkers en later ook curato­ ren. Toch verwijt ik mezelf dat ik zo lang op een goede afloop heb gehoopt. De cijfers en de vooruit­ zichten werden hoe langer hoe slechter. Misschien heb ik me wel zand in de ogen laten strooien.”

Remko Mast (FNV)

“De impact van een faillissement is voor iedereen die erbij ­betrokken is enorm.”

Tips “Maar toen het doek eenmaal was gevallen, heb ik me ondanks de teleurstelling strijdlustig opge­ steld. Daarom heb ik ook best wel wat adviezen voor werknemers die vrezen dat hun werkgever failliet gaat. Neem elk signaal serieus en ga van het ergste uit. Bereid je voor om te solliciteren. Maak een curriculum vitae en een brief. Volg desnoods een cursus. Houd alle personeelsadvertenties in de krant en op internet in de gaten. En gebruik vakantiedagen om te solliciteren. Verder is het ook raadzaam om veel uren te draaien als je een 0 of 1 uren contract hebt. Het UWV kijkt namelijk naar de laatse weken bij de bepaling van de uitkering. Zorg er ook voor dat alle vergoedingen

die je van je werkgever krijgt onder je reguliere arbeidscontract vallen en niet apart in een supple­ ment worden beschreven. De kans is namelijk reëel dat het UWV hier geen rekening mee houdt.” Nieuwe baan Hoe het nu gaat? “Mijn blik is weer op de toekomst gericht. Ik heb een nieuwe baan en ben ook weer aan het studeren geslagen. Maar ik ben vooral blij dat deze donkere periode ­inmiddels achter de rug is, want het heeft veel energie gekost.” Elkaar steunen Ook Setax, de onderneming waar Johan de Jong (48) werkte, heeft met een faillissement te maken gehad. “Dat was in augustus 2012. Ik was er toen drie jaar werkzaam als chauffeur en planner. Het was een zware tijd. Niet alleen omdat er banen op het spel stonden, maar ook omdat we een hechte club vormden die uit elkaar dreigde te vallen. Ik heb collega’s die er tien, twintig jaar werkten zien huilen. Iedereen stond onder hoogspanning. Geloof me, dat doet echt iets met je. Mijn eerste advies voor collega-chauffeurs die zich in een soortgelijke situatie bevinden, richt zich op het emotionele en het sociale aspect. Je moet elkaar steunen door te praten. Verder raad ik iedereen aan zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen en ook de bonden in te schakelen. Overigens is in onze situatie nog alles redelijk op z’n pootjes terechtgekomen dankzij taxibedrijf Noot Ede die er tijdig is ingestapt en Setax heeft overgenomen. Een groot gedeelte van het personeel werkt nu voor Noot, en degenen die buiten de overname vielen, hebben ook weer een baan. Niemand is buiten de boot gevallen.” CAO “Een zorgwekkende tendens” zegt vakbondsman Remko Mast van het FNV over het groeiend aantal faillissementen. “De impact van een faillissement is voor iedereen die erbij betrokken is enorm. Bedrijven grijpen steeds sneller naar het middel in de hoop schuldenvrij met een doorstart te kunnen beginnen. Daarbij zien ze mogelijke alternatieven over het hoofd en ontstaat er maatschap­ pelijke schade.” Mast hoopt dat de branche snel weer gezond wordt, maar richt zich voorlopig op de CAO besprekingen om de positie

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 11 - oktober 2013

van de werknemer te bewaken. “Er moet meer duidelijkheid komen in de regeling rij- en rusttijden. Deze zorgt nog voor te veel misverstanden en zelfs conflicten. Verder onderhandelen we over een verhoging van het salaris en vinden we dat er een code verantwoord aanbesteden moet komen.” Samenwerken Tjitze van Rijssel (CNV) “De druiven van een faillissement zijn voor de werknemer zuur. Hij verliest niet alleen zijn inkomen, maar ook zijn gevoel voor eigen­ waarde. En dat in een slopend proces van onzekerheid en machteloosheid. Daarnaast is het maar de vraag of hij ooit weer aan het werk komt. Een eventuele doorstart van een bedrijf kan uitkomst bieden, maar ook daar zitten haken en ogen aan. Hoe zit het met het aantal dienstjaren? Raakt hij die kwijt? En moet hij bij een nieuw contract een proeftijd accepteren? Dat zijn vervelende

Tjitze van Rijssel (CNV)

“Een eventuele door­ start van een bedrijf kan uitkomst bieden, maar ook daar zitten haken en ogen aan.”

vraagstukken.” Toch is het wat van Rijssel betreft niet alleen kommer en kwel. “Veel chauffeurs vinden relatief snel een nieuwe baan. Een faillissement komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Als je je actief opstelt en tijdig deskundig advies inwint, kun je er sterk uitkomen. Her en der zie ik ook signalen van herstel en worden er - vooral op lokaal niveau - creatieve initiatie­ ven ontplooid waarbij de deelne­ mende partijen, dus gemeente,

werkgever en werknemers, nadrukkelijk met elkaar samen­ werken.” Concurrentie “In de markt voor contractvervoer is de prijsconcurrentie al jaren hevig, omdat het een markt is waar vervoerders met het bieden op aanbestedingen hun werk moeten binnenhalen. En de macht van de aanbestedende opdracht­ gevers (gemeenten, provincies, zorgverzekeraars, grote zorginstel­ lingen) is onevenredig groot.” Dat is volgens Hubert Andela (KNV) de belangrijkste reden dat de afgelopen jaren steeds meer vervoerders hun activiteiten nood­ gedwongen hebben moeten staken. Andela: “Er is niet voor niets kortgeleden een nieuwe aan­ bestedingswet gekomen. Maar de effecten daarvan, een betere positie voor de aanbieders ten opzichte van de aanbestedende partij, moeten nog uitkristallise­ ren.” Naast de prijsconcurrentie hebben overheden en zorginstel­ lingen veel lagere budgetten voor vervoer. Daardoor krimpt de omzet voor taxivervoerders. En dalende omzetten, terwijl de marges al klein waren kunnen een vervoerder het laatste zetje geven richting faillissement.” Niet stilzitten Hij drukt chauffeurs op het hart snel te handelen en alert te blijven. “Als je je baan verliest vanwege een faillissement moet je zorgen dat je zo snel mogelijk weer aan de slag komt bij een andere vervoerder die het werk overneemt, of als het nodig is buiten de taxisector. De totale omzet van de bedrijfstak is aan het dalen, dus er zal niet voor alle chauffeurs werk meer zijn. Blijf je wel in de taxisector werken, dan zul je de schouders er onder moeten zetten, want je weet dat je werkgever het niet gemakkelijk heeft. Door ook als werknemer het bedrijf te helpen om deze

Hubert Andela (KNV)

“Naast de prijs­ concurrentie ­hebben overheden en zorg­ instellingen veel lagere budgetten voor vervoer.”

zware periode door te komen, creëer je de grootste kans dat je over een paar jaar nog steeds die afwisselende baan op de taxi hebt.” Kosten besparen Kan het tij gekeerd worden? Hubert Andela (KNV): “Ik hoop het. Maar dan zullen bedrijven alle zeilen moeten bijzetten om maximaal kosten te besparen. De sector zal deze periode van omzetdaling en slechte marges doorkomen, maar het komt er nu wel op aan dat je als bedrijf overleeft en niet je laatste financiële reserves uitgeeft. Als sector blijven we bij opdracht­ gevers pleiten voor reële offertes, zonder onnodige kostenver­ hogende eisen. En wijzen we opdrachtgevers erop dat zij er belang bij hebben dat er redelijke ­contracten worden afgesloten. Zodat er over een paar jaar nog voldoende aanbieders zijn als ze een vervoersopdracht in de markt zetten.”

Tips voor werknemers:

neem elk signaal van slechte bedrijfsresultaten serieus; bereid je voor op solliciteren (cv, brief, cursus, lezen van vacatures); gebruik vakantiedagen om te solliciteren; probeer zoveel mogelijk diensten te draaien; zorg dat alle uitbetalingen onder je reguliere contract vallen; praat met elkaar, help en steun elkaar; houd de personeelsadvertenties in de bladen en op internet in de gaten; • win tijdig juridisch advies in; • schakel een vakbond in. • • • • • • •

3


In het vorige nummer van de Taxikrant stelden we u voor aan twee coaches van AxiTaxi. Steeds meer chauffeurs weten AxiTaxi nu ook zelf te vinden.

We laten één van hen aan het woord over zijn ervaringen met dit bijzondere

initiatief van FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen om de CAO begrijpelijker te maken. “Het advies van AxiTaxi was een hele geruststelling.”

“Erg geschrokken!” “Dat het niet altijd makkelijk werken is in de taxibranche, weten we allemaal. Je hebt vaak ook geen idee wat je rechtspositie is. Ik heb bijvoorbeeld twee keer achtereen van dezelfde werkgever een nulurencontract voor zes maanden gekregen - de tweede keer zonder dat daar met mij een gesprek over is gevoerd. Niet ideaal natuurlijk, ik heb helemaal geen zekerheid maar welke keuze heb je in deze moeilijke tijden? Beter wel werk dan geen werk, toch? Maar goed, de relatie met mijn baas is op z’n zachtst gezegd moeizaam. Het werd er laatst niet beter op… Het volgende was het geval. Na een lange werkdag kwam ik terug in de garage van mijn werkgever. Ik moest tanken, plaatste de slang in de tank en zette het handvat met het automati­ sche kliksysteem vast. Terwijl de tank gevuld werd, werkte ik in de auto mijn administratie bij. Voor mij stond een collega zijn auto te stofzuigen. Hij reed weg en ik reed naar voren om ook te stofzuigen. Ik was die brandstofslang helemaal vergeten. Afijn, die scheurde af. Heel vervelend natuurlijk. Ik liep direct naar mijn baas. Voordat ik kon uitleggen wat er gebeurd was, riep hij al dat ik de schade moest betalen. Dat stond ook in de CAO, zei hij erbij. Hij zou de kosten op mijn loon in mindering brengen. Alsof ik dat geld kan missen!

Nog diezelfde dag stuurde ik een mailtje naar AxiTaxi, zo erg was ik geschrokken. Binnen 48 uur kreeg ik antwoord. Alles bleek om artikel 1.10.8 uit de CAO te draaien. Samengevat stond er in de e-mail van AxiTaxi: ‘schade die de werknemer bij de uitvoering van zijn werkzaamheden toebrengt aan de werkgever kan in beginsel niet op de werknemer worden verhaald’. Pff, een hele opluchting. Maar… hoge uitzondering is als er sprake is van roekeloos gedrag, van opzet van de kant van de werknemer. Nou, niemand kan me verwijten dat ik zomaar die slang heb losgescheurd. Ik las bovendien dat de bewijslast bij mijn werkgever ligt. Als die kan aantonen dat ik schuldig ben, kan hij mij daarop aanspreken. Maar alleen dan dus. Ik moet daarvan dan ook nog binnen een maand schriftelijk bericht ontvangen. We zijn nu bijna drie weken verder. Ik heb nog niets ontvangen. Over een paar dagen krijg ik mijn salaris uit­ betaald. Ik ben benieuwd of en hoeveel mijn baas erop inhoudt. Maar als dat gebeurt, kan ik altijd bezwaar maken. Ik sta in mijn recht. Tja, en als mijn werkgever dan niets wil terugbe­ talen moet ik helaas naar de rechter. Niet leuk, maar gelukkig kan AxiTaxi me in contact brengen met een AxiTaxi-coach bij mij in de buurt. Die helpt me dan verder. Dat vind ik top.”

Vragen over je loon? De A xiTaxi-coach geef t gratis advies.

(Je hoeft geen lid te zijn van de vakbond!)

Thomas de Bruyn, 46 jaar

Kort taxi nieuws

Taxi Expo 2013 - De ontmoetingsplek bij uitstek voor u als professional in de branche kleinschalig personenvervoer De branche kleinschalig personenvervoer is continu in beweging. De laatste trends, de nieuwste producten en innovaties zijn te zien op Taxi Expo 2013 op 25 en 26 oktober in Amsterdam RAI. Taxi Expo biedt een bewezen en hoogwaardig netwerkplatform om nieuwe contacten te leggen en vertrouwd te raken met alle (innovatieve) producten en diensten in de branche. Nieuw dit jaar is het seminarprogramma op vrijdag en zaterdag. Op vrijdag staat het seminar in het teken van vrijwilligers in het AWBZ-vervoer en op zaterdag worden de eerste ervaringen met en het toekomstbeeld van de TTO’s uitgebreid besproken. Daarnaast is er net als vorig jaar een interactief buiten­ programma waar diverse auto’s getest

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 11 - oktober 2013

kunnen worden en op zaterdag een behendig­ heidsparcours afgelegd kan worden. Ç Vind een compleet overzicht van de ontwikkelingen

in de branche

Ç Ontmoet (nieuwe) relaties en experts uit uw wereld Ç Bezoek één van de seminars voor een onmisbare update uit uw branche

Ç Neem deel aan het interactieve buitenprogramma met o.a. proefrijden

Ç Doe efficiënt zaken in een professionele omgeving

Deze editie van Taxi Expo kent een nog completer overzicht van de markt dan vorige edities. Naast de bestaande groep deelnemers waarvan bijna iedereen wederom aanwezig is,

zullen er nieuwe (internationale) bedrijven op de beursvloer staan. Reis voor slechts € 8,50 naar Taxi Expo Reis voordelig naar Taxi Expo. Bestel bij uw registratie een NS-dagretour voor slechts € 8,50 per persoon. Geldig vanaf elk NS-­station in Nederland naar Station ­Amsterdam RAI en terug. Kijk voor meer informatie op www.taxi-expo.nl. Wilt u als taxiwerknemer ook graag de beurs bezoeken? Dat kan. U bent op zaterdag van harte welkom. We wensen u alvast een inspirerende en gezellige dag! U kunt zich gratis aan­melden op de Taxi Expo website: www.taxi-expo.nl Bron: Taxi Expo

4


Preventiedag: 13 december 2013

Een goede voorbereiding is het halve werk In navolging van de onlangs gehouden ­Taxilerarendag

­organiseert Sociaal Fonds Taxi (SFT) op vrijdag 13 december

de Preventiedag voor preventiemedewerkers en personeels­ functionarissen van taxibedrijven. De dag start met een

­gezamenlijke bijeenkomst waarin een aantal actuele thema’s op het g ­ ebied van ziekteverzuim en preventie aan bod komt.

Ook de positie van de preventiemedewerker en de personeelsfunctionaris in het bedrijf komt aan de orde. Verder wordt de dag gevuld met diverse workshops. De onderwerpen waarmee de preventiemedewerker zich dagelijks bezighoudt hebben niet altijd de volle belang­ stelling van de werkgever. In de praktijk blijkt dat deze onder­ werpen pas aandacht krijgen zodra de werkgever te maken krijgt met hoog oplopende kosten. Dat is het moment waarop hij ­verwacht dat de preventie­medewerker in actie komt om het dreigende onheil te voor­komen. Met andere woorden: de werk­gever

v­ erwacht van de preventie­ medewerker dat hij op dit soort situaties voorbereid is.

aanwezigen hulpmiddelen aan waarmee zij hun voordeel kunnen doen.

Voorbereiding Tijdens het evenement ­bespreken wij met de deel­ nemers hoe zij ervoor kunnen zorgen dat ze op tijd de aan­ dacht en de ruimte krijgen van hun werkgever om het bedrijf voor te bereiden op onvoorziene gebeurtenissen, zoals ziekte­ verzuim en arbeidsongeschikt­ heid. Daarnaast reiken wij de

Ontmoet collega’s Minstens zo belangrijk is het om op die dag collega’s te ontmoeten. Hoe hebben zij het aan­gepakt en welke successen hebben zij behaald? Er zal dan ook voldoende gelegenheid zijn om contacten te leggen en elkaar te spreken.

verkeerskennis

Test uw

Workshops Na de gezamenlijke bijeen­ komst bieden wij de deel­ nemers een aantal workshops aan waaruit zij een keuze kunnen maken. Op dit moment is het workshop­programma nog niet definitief vast­gesteld. Wij noemen hierbij toch alvast een aantal workshops waarover wij in gesprek zijn: • Workshop zitinstructie; • Workshop Wet beperking ziekteverzuim en arbeidson­ geschiktheid ‘vangnetters’;

• Workshop Gedifferentieerde

WGA en ZW premie;

• Workshop Werk en leefstijl; • Schuldhulpverlening; • Workshop Alcohol in Verkeer.

Deelname Heeft u belangstelling om gratis deel te nemen aan deze dag? Reserveer dan 13 december in ­ uw agenda. Medio oktober publiceren wij het programma en kunt u zich via onze website inschrijven.

In deze nieuwe rubriek komen voortaan chauffeurs aan het woord over

nieuwe verkeersborden of vreemde verkeerssituaties. Is Nederland echt een doolhof of gewoon hartstikke duidelijk?

Doolhof of duidelijk? Ons land doet zijn naam als verkeers­ bordenland aardig eer aan met de intro­ ductie van een aantal nieuwe exemplaren. De taxikrant vroeg twee chauffeurs of ze onderstaande nieuwe borden al eens op hun route waren tegengekomen. “Een beetje onduidelijkheid om scherp te blijven” Christa Kuipers (49) werkt als chauffeuse voor Verkuijl Vervoersdiensten bv, een business taxibedrijf onder de rook van Schiphol. Het bedrijf is actief op de zakelijke markt en werkt alleen op ­afspraak. Dit jaar gaat ze haar twaalfde jaar in. Ze heeft dus aardig wat verkeersbor­ den zien gaan en komen. Over de twee afbeeldin­ gen zegt zij: “Het bord van 130 kom ik zeer regelmatig tegen, vooral op de A2, op de A6 en op de Afsluitdijk. Natuurlijk is het prettig dat je af en toe het gaspedaal wat

dieper kunt intrappen, bijvoorbeeld als je ’s nachts je laatste rit hebt gehad en snel naar huis wilt. Overdag maakt het bord nog niet zoveel verschil omdat je dan toch veel meer rekening moet houden met het overige verkeer. Wat het 15 bord betreft, denk ik dat het vooral waarde heeft voor buitenlandse bestuurders. Dit is duidelijker dan een doorsnee woonerf bord, of de term stapvoets. Of ik nog een algemene visie heb op de verkeersborden in Neder­ land? Ik zou het niet fair vinden om Nederland zomaar als verkeersborden­ doolhof te typeren. Maar soms kom je wel verwarrende situaties tegen. Met name onderborden zijn niet altijd even helder. Die moet je bovendien in één oogopslag inter­ preteren terwijl je 100 km of harder rijdt. Ook de matrix borden boven de snelweg roepen nogal wat vragen op. In de Randstad kan het zomaar voorkomen dat je binnen

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 11 - oktober 2013

twee kilometer drie keer je snelheid moet aanpassen of dat de aangegeven snelheid erg onlogisch is. De komst van navigatie­ systemen maakt de boel er bovendien niet makkelij­ ker op. Maar ik ben een positief ingesteld persoon en hanteer daarom maar het motto dat een beetje onduide­ lijkheid je scherp houdt.” Lippen stiften Martien Swanenberg (59) is sinds 2009 chauffeur schoolvervoer bij van Driel Vervoersservice in Oss. Daarvoor was hij actief als militair. “Het bord met 15 km heb ik nog nooit live gezien, maar het lijkt me een nuttige toevoeging vanwege de duidelijkheid die het met zich meebrengt. Ik kom de borden met 130 km wel regel­ matig tegen maar ik pas mijn gedrag er absoluut niet op aan. Ik rijd altijd zo rond de 110 km per uur op de snelweg en vind dit een prima snelheid. Ik vervoer school­

kinderen en heb veiligheid hoog in het vaandel staan, zowel beroepsmatig als privé. Kortom, wat mij betreft had de maxi­ mumsnelheid helemaal niet hoeven worden aangepast. Als je op tijd van huis gaat, hoef je je ook niet te haasten, is mijn motto. Ik heb mijn hele leven nog nooit een bekeuring gekregen voor te hard rijden. Ik zou alle bestuurders willen adviseren eens te kijken hoe de mensen zich in Engeland op de weg gedragen. Daar is iedereen nog steeds een heer in het verkeer, echte gentlemen. Ik vind dat er in Nederland niet alleen veel asocialen rondrijden, het lijkt ook wel alsof iedereen achter het stuur bezig is met alles behalve op de weg letten: telefoneren, lippen stiften of zelfs de krant lezen.” Heeft u een vraag, mening, opmerking of anekdote over een nieuw verkeersbord of een vreemde situatie, stuur deze dan naar: info@sociaalfondstaxi.nl onder ­vermelding van ‘verkeersrubriek Taxikrant’

5


De dag van… Theunis Miedema “Ja, natuurlijk keten ze weleens.” Het is onduidelijk over wie Theunis – Theun - Miedema het heeft: de leerlingen van De Twine die hij iedere dag naar school rijdt óf zijn collega’s die hij ’s avonds les geeft. Gaandeweg de dag bij Taxicentrale Waaksma komen we er wel achter. Die dag begint voor de 52-jarige chauffeur annex bedrijfsleider annex taxileraar om zeven uur.

08.20 uur

11.30 uur

07.00 uur

Mooie tijd om op te staan. Toen Theun en zijn vrouw in 1994 hun eigen taxibedrijf kochten, waren de werk­ tijden wel anders. Zeker de eerste jaren waren ze vaak dag en nacht in de weer. Maar de vier kinderen vroegen steeds meer aandacht. En voor de grote aan­bestedingen waren ze te klein. Opgelucht verkochten ze de zaak in 2004. Nog drie jaar werkte Theun als coördinator leerlingenvervoer voor zijn nieuwe baas. Toen Waaksma dat contract overnam, stapte Theun ook over. De kinderen rijdt hij nog steeds naar school. De eerste haalt hij op in zijn woonplaats Holwert, de laatste in Niawier.

08.20 uur

Aankomst bij De Twine in Dokkum, een christelijke school voor speciaal basis­ onderwijs. Nooit gedonder in de bus? “Welnee”, zegt Theun, “hooguit als ik moet rijden met andere kinderen. Die proberen je dan uit, ‘van die andere chauffeur mag het altijd wel’. Ach….” Dan rijdt Theun door naar de vestiging in Dokkum van Waaksma waar hij bedrijfsleider is. Hij parkeert de bus, haalt binnen wat paperassen op en neemt de Skoda-taxi naar Kootstertille. Hij is deze dagen veel op het hoofdkan­ toor. “We reorganiseren”, vertelt Theun. “De branche is voortdurend in bewe­

ging. Zeker met die aanbestedingen. Dan weer heb je mensen nodig, dan moet je weer afscheid van ze nemen.” Waaksma heeft op dit moment zo’n 170 mannen en vrouwen in dienst.

10.00 uur

De onderwerpen ‘aanbestedingen’ en ‘speciaal vervoer’ lopen als een rode draad door de dag van Theun Miede­ ma. Hij heeft er veel werk aan. Behalve scholieren vervoert Waaksma mensen in het kader van de Wmo – bij elkaar goed voor 60% van de omzet. Theun heeft wel wat met de Wmo’ers. “In 1995 is dat begonnen. Je haalde toen oudere mensen op die in geen twintig jaar buiten hun dorp waren geweest. Die durfden ook niets aan hun buren te vragen, schaamden zich voor hun immobiliteit. Aandoenlijk hoe dank­ baar ze waren als je ze dan thuis ophaalde.”

14.30 uur als er een cliënt ziek is. Wel zo ­efficiënt.”

14.30 uur

Als taxileraar bereidt Theun de lessen voor de opleiding in het kader van TX-Keur*) voor vanavond voor. Hij verzorgt ook modules leerlingen­ vervoer, het nieuwe rijden en Wmo. In 2012 is er binnen Taxi Waaksma een cursus Mbo 2 Taxichauffeur gedraaid. Theun gaf een groot deel van de praktijkgerichte lessen. Hij zegt: “Die TX-Keur- en Wmo-lessen geef ik in het dorpshuis in Kootstertille, aan een mannetje of zestig.” Hoe is hij in het onderwijs terecht gekomen? Theun lacht: “Eigenlijk ben ik gediplomeerd boer. Maar ik ben overal altijd maar zo’n beetje ingerold. Ik had veel taxi-­ ervaring plus het ondernemersdiploma

Taxi- en Touringcarbedrijf. Toen vond ik het ook wel leuk om de opleiding tot taxileraar bij de Verkeersacademie in Nieuwegein te volgen. En vervolgens ga je dan zelf lesgeven.”

19.45 uur

’s Avonds vindt het personeelsoverleg bij Waaksma plaats. Aansluitend, tussen 21.00 en 22.00 uur, praat Theun collega’s bij over de opleidingen in het kader van TX-Keur. Vinden ze het leuk? “Voor de meesten is het een verplich­ ting. Maar met wat verhalen uit de praktijk komen ze het uur wel door. Anekdotes genoeg natuurlijk.” Zo is het. Vraag Theun maar eens naar die man die ‘naar Janneke’ moest. Een school­ voorbeeld van hoe winstgevend een comfortabele, veilige, TX-goedgekeurde taxirit kan zijn…

11.30 uur

Overleg over de Vervoerspilot Zorg. Theun is nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit samenwer­ kingsverband tussen Waaksma en een aantal zorginstellingen. “Dankzij internet kan de klant steeds meer zelf doen,” zegt hij. “In deze pilot kunnen instellingen inloggen in ons ritagendapakket en hun eigen mutaties doorvoeren. Bijvoorbeeld

*) TX-Keur is het landelijke kwaliteitskeurmerk voor taxivervoer.

21.00 uur

Kort taxi nieuws

Laatste nieuws omwissel actie BCT

Vorig jaar heeft Kiwa Register bijna 46.000 chauffeurs­ passen vervangen door boordcomputerkaarten. Inmiddels is Kiwa Register zover dat op een kleine 2% van de tijdelijke kaarten na de ­omwisseling een feit is. Onze aandacht richt zich nu nog op chauffeurs die: • zonder geboortedatum staan ingeschreven in het GBA of een geboortejaar hebben in plaats van geboorte­ datum (bijv. 00-00-1975). • ten tijde van de omwissel actie in het buitenland woonachtig waren

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 11 - oktober 2013

• woonachtig zijn op een adres waarbij een cijfer in de straatnaam is verwerkt • woonachtig zijn op een adres waarbij het huisnummer wordt onderbroken/ is voorzien van een toevoeging. Zodra de laatste technische problemen zijn verholpen krijgt elke chauffeur een definitieve boord­computerkaart. Via de website www.kiwaregister.nl blijft u op de hoogte van het laatste nieuws.

Agenda 25 en 26 oktober

>

Taxi Expo

13 november

>

Cursus preventie-

13 december

>

22 januari 2014

>

(Amsterdam RAI)

medewerker (Oirschot) Preventiedag voor

preventiemedewerkers en p&o’ers (Zeist)

Cursus preventie­

medewerker (Dordrecht)

Bron: Kiwa Register

6


mijn taxi

Blind vertrouwen? Na een dramatisch ongeluk tien jaar geleden waarbij hij blind raakte, maakt Maikel Bader zeer geregeld gebruik van taxi’s. Zowel van groepsvervoer (Valys, Connexxion, AOV) als van straattaxi’s. Dat doet hij niet alleen, maar met zijn blindengeleidehond. Openhartig vertelt hij over zijn ervaringen.

Maikel is geboren met 40 procent zicht. Ondanks deze handicap heeft hij tot aan zijn zestiende een min of meer normaal leven kunnen leiden. Toen sloeg het nood­lot toe.“Ik ben aangereden door een bus. Ik had een schedelbasis fractuur en heb in coma gelegen. Bovendien heb ik glas­ splinters in mijn ogen gekregen. Na het ongeluk had ik nog maar vijf procent zicht.” Privéritten Die dramatische gebeurtenis heeft Maikels leven ingrijpend veranderd. Eén van die veranderingen is dat hij sindsdien enorm veel gebruikmaakt van het openbaar vervoer en van taxivervoer in het bijzonder. We kunnen hem dan ook gerust als taxi-deskundige omschrijven. “Ik gebruik de taxi vooral voor privé­ ritten. Naar familie, vrienden en naar de Amsterdam ArenA voor de thuiswed­ strijden van Ajax. Mijn vrienden maken daar vaak grappen over. “Ajax? dat is inderdaad niet om aan te zien” zeggen ze. Of: “Floot die blinde scheidsrechter weer?”

Paspoort Groepsvervoer Een andere belangrijke verandering in zijn leven is dat Maikel al jaren wordt bijgestaan door blindengeleidehonden. Momenteel is dat Lodewijk, een potige reu Labrador met letterlijk hondstrouwe ogen. Het gespreksonderwerp leidt al snel naar hoe de taxiwereld hem en met name Lodewijk bejegent. Voordat hij antwoordt neemt Maikel behoedzaam een slok van zijn cappuccino, zucht en zegt dan: “De tendens is positief, maar ik zou liegen wanneer ik zou beweren dat ik nooit een negatieve ervaring heb gehad. Het groepsvervoer is over het algemeen altijd wel flexibel en tolerant geweest. Ik vind het sowieso prettig om daar gebruik van te maken. Je hoeft niet dagen van tevoren te bellen en kunt een uur voor je vertrek nog een rit boeken. Vaak zit ik alleen, maar soms word ik vergezeld door één of twee mede­ passagiers. Ik maak gebruik van de diensten van Valys, Connexxion en AOV (Aanvullend Openbaar Vervoer). De tarieven zijn gunstig en Lodewijk

pauze puzzel

Meedoen is eenvoudig. Zoek de woorden en streep ze weg. De woorden kunnen horizontaal, verticaal en diagonaal staan. Van links naar rechts maar ook van rechts naar links. Letters kunnen meerdere keren gebruikt worden. De overgebleven letters vormen de uitkomst van de puzzel. We verloten onder de goede inzenders vier Nationale Autowas­bonnen. Met deze spetterende bon kunt u bij een groot aantal professionele wasgelegenheden terecht om uw auto weer te laten glimmen. Dus maak de Pauzepuzzel en stuur de o ­ plossing naar: info@sociaalfondstaxi.nl. U kunt uw inzending insturen tot 31 december 2013 onder ­vermelding van ‘pauzepuzzel’. Vergeet u niet om uw naam en adres in uw e-mail te vermelden? Of stuur uw oplossing per post naar: Sociaal Fonds Taxi, Postbus 154, 4100 AD Culemborg.

Winnaar

Pauzepuzzel Taxikrant 10 Dit is de naam van de winnaar: Mevrouw T. Schoppers – Firing uit Winterswijk. Zij won twee toegangskaartjes voor de Efteling.

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 11 - oktober 2013

Naam: Leeftijd: Woonplaats: Beroep: Hobby’s: Huisdier:

Maikel Bader 26 Amsterdam Management ondersteuner bij de NS Voetbal Lodewijk, blindengeleidehond

zit gewoon los tussen mijn benen. Veel chauffeurs vinden dat een grappig gezicht.” Undercover Maar op de standplaatsen voor Amster­ dam Centraal Station is Maikel meer dan eens geweigerd. “Sommige chauffeurs zijn bang voor haren op de bekleding, anderen vervoeren geen honden uit geloofsovertuiging, dat vinden ze onrein. Een paar jaar geleden was ik dat zo beu dat ik de media heb opgezocht. Eerst de locale tv-zender AT5, maar voor ik het wist, was ik een item bij Hart van

Nederland bij SBS6 en RTL Nieuws, compleet met undercover acties. Dat heeft uiteindelijk wel effect gehad. De directeur van TCA heeft mij een bos bloemen gestuurd en – belangrijker nog – hij heeft zijn chauffers te verstaan gegeven voortaan geen blinden met geleidehonden te weigeren. En inder­ daad, het komt tegenwoordig nog maar zelden voor dat een chauffeur mij ‘nee’ verkoopt. Maar ik vind het uiteindelijk toch een zaak van de politiek én van goed fatsoen. Bovendien heb ik zo’n druk en prettig leven dat ik me graag bezighoud met leuke dingen. Zoals de komende wedstrijd van Ajax bijvoorbeeld. Hopelijk is die wel om aan te zien.” Praatje ‘Heeft Maikel als taxi-deskundige nog een favoriete chauffeur’ vragen we ons tot slot af. Maikel: “Sommige chauffeurs ken ik bij naam en onderweg maken we een gezellig praatje maar ik vraag nooit specifiek of die ene chauffeur mij en Lodewijk wil vervoeren.”

Even pauzeren? Los de puzzel op en win één van de vier Nationale Autowasbonnen. AGENDA

VERVOER

ARBEIDSMARKT

VRIJWILLIGER

V

R

I

J

W

I

L

L

I

G

E

R

S

B

C

A

R

B

E

I

D

S

M

A

R

K

T

A

H

T

BASISONDERWIJS

S

R

E

I

G

A

S

S

A

P

A

S

A

R

N

BOORDCOMPUTER

O

N

D

E

R

W

I

J

S

A

I

U

E

A

E

BUSJE

N

E

O

I

S

N

E

P

L

S

F

S

J

A

M

V

S

C

H

A

D

E

P

O

F

G

R

S

R

E

FAILLISSEMENT

E

A

I

N

T

E

R

N

E

T

E

U

U

E

S

GROEPSVERVOER

R

G

L

E

I

E

D

U

D

E

H

C

B

L

S

V

E

R

K

E

E

R

S

B

O

R

D

E

N

I

LERAAR

O

N

O

K

R

S

L

E

E

R

L

I

N

G

L

ONDERWIJS

E

D

R

W

P

V

A

K

B

O

N

D

E

N

L

R

A

I

A

W

E

R

K

N

E

M

E

R

S

I

PAUZEPUZZEL

P

J

S

L

E

Z

Z

U

P

E

Z

U

A

P

A

PENSIOEN

S

G

R

O

E

P

S

V

E

R

V

O

E

R

F

B

O

O

R

D

C

O

M

P

U

T

E

R

N

D

CHAUFFEURSPAS CURSUS

INTERNET LEERLING

PARKEERPLAATS PASSAGIERS

SCHADE VAKBONDEN VERKEERSBORDEN

7


Column Henk Bröker

“Een chauffeur met een luchtje….”

Ja, ze leek zo aantrekkelijk! Maar toen ik de deur voor haar open hield en de veiligheidsriem aangaf zag ik dat ze haar neus ophaalde. Bezorgd inspecteerde ik mezelf toen ik achter de auto om naar de bestuurdersplaats liep. Schoenveters vast, stropdas recht, hemd in de broek, geen vlekken, alles keurig! Ik had ook geen pindakaas of knoflook gegeten. En de auto stond er net zo strak bij als ik in het pak stak. Enigszins geërgerd nam ik plaats achter het stuur en nam mij voor vooral beleefd te blijven. Maar het pakte anders uit dan ik dacht!

Verdwijnt het doelgroepenvervoer?

Afgelopen tijd stonden in de kranten artikelen over bezuinigingen in het leerlingenvervoer. ­Scholieren

moeten met het openbaar ­vervoer of met de fiets in plaats van met het taxibusje. ­Ook het budget van

de AWBZ instellingen voor het vervoer is drastisch gekort. Is er in de toekomst nog wel sprake van taxibusjes die mensen uit specifieke doelgroepen ­vervoeren?

Het was al aangekondigd maar nu zijn de effecten ook merkbaar. Gemeenten en AWBZ instellingen bezuinigingen sterk op het vervoer. Door aanbestedingen was er al scherpe prijsconcurrentie maar de hoeveelheid mensen die vervoerd werden bleef gelijk. Nu lijkt het wel alsof de opdrachtgevers ernaar streven om zo min mogelijk mensen met de taxi te laten vervoeren. Voorbeelden hiervan zijn het strenger indiceren, waardoor mensen minder snel recht hebben op vervoer, het verhogen van eigen bijdragen en de inzet van vrijwilligers. Wat betekent dit voor de chauffeurs? De werkgelegenheid in de taxibranche neemt af. Er is dus minder behoefte aan nieuwe chauffeurs. Ook als een vervoersopdracht na een aanbesteding aan een nieuwe vervoerder wordt gegund bestaat de kans dat er minder mensen mee overgaan omdat het aantal ritten kleiner wordt. De verwachting is dat na een paar jaar de werkgelegen­ heid weer stabiliseert. Op welk niveau? Dat weet niemand, want behalve bezuinigingen zijn er voor de taxibranche ook positieve ontwikkelingen. Zoals de vergrijzing die ervoor zorgt dat meer mensen een beroep zullen doen op de taxi.

Na een paar kilometer met a ­ lleen de noodzakelijke communica­ tie zei ze opeens met een ­brede glimlach: “mijnheer, wat ruikt u toch lekker!” “Wat zullen we nou krijgen, afstand houden” dacht ik en verbouwereerd schoof ik voor de zekerheid meer naar mijn portierkant. “Ja” zei ik, “al onze chauffeurs ruiken zo, bedrijfsvoorschrift”. Haar brede lach brak het ijs en ik voelde me wat meer op m’n gemak. “Ik zal mijn vrouw uw complimenten overbrengen” zei ik nog om voor de zekerheid de juiste afstand te scheppen. Maar weer snoof ze vol genoegen mijn kant op en toen kwam de grote teleur­stelling: “U doet me denken aan mijn overleden vader” zei ze. “Die rook ook zo lekker, vast dezelfde ­aftershave”. Met een schok was ik t­ erug in de werkelijkheid. Laat ik me nou even heel wat anders ingebeeld hebben! Sindsdien ben ik alert op snuivende ­passagiers. Maar ja, niemand heeft zijn neus meer voor mij opgehaald. Zouden ze mijn luchtje wel g ­ ewend zijn? Gezien de gemiddelde leeftijd zou dat best kunnen….

Vrijwilligersvervoer: hype of trend?

Wie het nieuws een beetje volgt, zal het opvallen dat de overheid steeds vaker een beroep doet op zelfredzaamheid van burgers. Kleinschalige particuliere initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond, óók in de vervoersector. Grote vraag is natuurlijk of deze ontwikkeling zich voortzet en welke gevolgen dit heeft voor de zittende vervoerders. Toon­ aangevende organisaties waar­ onder het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) verwachten dat er verschuivingen plaatsvinden wanneer de kleinschaligheid van vrijwilligersorganisaties verdwijnt. Of dat gebeurt, is afhankelijk van de weg die de overheid inslaat. De voortekenen zijn niet erg gunstig. Zo onderzoekt staats­ secretaris Martin van Rijn (VWS) de mogelijkheden om verder te bezuinigen op het contractvervoer.

Reacties uit de branche Remko Mast (FNV):“Personenvervoer is een vak. Het is logisch dat we de ontwikkelingen kritisch blijven volgen. Niet alleen om de positie van professionele chauffeurs te bewaken maar ook om de kwaliteit in de gaten te h ­ ouden. Sommige klanten hebben hoogwaardige, specialistische begeleiding nodig. Daar mag niet aan worden voorbij g ­ egaan.” Hubert Andela (KNV): “De overheid gaat op ons verzoek voorlichting geven aan gemeenten en instellingen over de ­wettelijke grenzen aan vrijwilligersvervoer. Soms gaat er zoveel geld in om, dat het doodgewoon snorren is. Dat is ­illegaal en riskant tegelijk. Want heeft de vrijwilligersorganisatie of de zorginstelling de chauffeurs wel g ­ evraagd om een VOG, een verklaring van goed gedrag van de gemeente? Zijn de chauffeurs wel medisch o ­ nderzocht? Zijn de rolstoelvoertuigen in het vrijwilligersvervoer veilig? Is er instructie gegeven hoe je een rolstoel veilig vastzet? Bovendien waar zouden al die vrijwilligers vandaan moeten komen? Ik ben er dan ook niet ongerust over dat vrijwilligers alle ­zorgvervoer gaan overnemen.” Tjitze van Rijssel (CNV): “Nu er veel werklozen zijn, is het makkelijker om vrijwilligers te vinden. Als de economie ­aantrekt zul je zien dat het moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Er zijn nu te veel taxibedrijven en er is te weinig werk. Logisch dat bedrijven zich druk maken over dit vervoer. Afgezien hiervan blijft het de vraag of de ­vrijwilligers ook bij calamiteiten op de juiste manier reageren. Beroepschauffeurs hebben niet voor niets trainingen gevolgd over hoe om te gaan met een specifieke doelgroep, het verrichten van levensreddende handelingen, etc. En hoe is de ­aansprakelijkheid geregeld bij bijvoorbeeld een verkeersongeluk?”

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 11 - oktober 2013

Hoe pakt dit uit in de praktijk? Jan Goverde, directeur van taxi­bedrijf Goverde; “Ik had acht taxibusjes rijden voor een AWBZ-instelling, en nu worden dat er vier. Dat is dus 50% minder. In totaal heb ik 40 busjes voor het AWBZ-vervoer, dus dan gaat het hard”. Maarten van Driel, directeur van Vervoerservice van Driel BV; “Ook bij ons is het AWBZ-vervoer 50% minder geworden. Op dit moment heb ik dan ook veel taxibusjes te koop staan”.

colofon De Taxikrant is een uitgave van Sociaal Fonds Taxi en informeert werknemers en werkgevers in de taxibranche over CAO, opleidingen, arbo- en aanverwante zaken. Concept, ontwerp en realisatie H&N Communicatie Hoofdredactie R. Bos (Sociaal Fonds Taxi) Eindredactie P. Smittenaar Tekst SFT, H. Bröker, Kiwa Register P. Smittenaar, F. Wijvekate, Pensioenfonds Vervoer, RAI Fotografie Beeldbank SFT, P. Smittenaar, O. Hammelburg, F. Wijvekate, W. Bosch Drukwerk & distributie Meijer Rotatie, Nieuw-Vennep Sociaal Fonds Taxi Postbus 154 4100 AD Culemborg (0345) 478473 Info@sociaalfondstaxi.nl www.sociaalfondstaxi.nl Oplage: 32.600

8

Profile for Sociaal Fonds Taxi

Taxikrant editie 11 (oktober 2013)  

De gratis krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche verschijnt 2x per jaar.

Taxikrant editie 11 (oktober 2013)  

De gratis krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche verschijnt 2x per jaar.

Advertisement