Page 1

JAARVERSLAG 2010


2


INHOUD JAARVERSLAG SOCIAAL FONDS TAXI 1 Voorwoord

4

2 Sociaal Fonds Taxi

7

2.1

Sociaal Fonds Taxi

2.2 Wat doet Sociaal Fonds Taxi

3 Activiteiten 2010

3.1

3.2 Regeling overgang personeel

11

CAO-controle bij overgang vervoerscontracten

3.3 Opleidingen

3.4 Arbo en veiligheid

3.5 Europees Sociaal Fonds

3.6 Premie-inning

3.7

Communicatie

4 Vooruitblik op 2011

23

5 Financieel jaarverslag: Sociaal Fonds Taxi in cijfers

24

Balans en resultatenrekening

Toelichting

3


1. VOORWOORD

VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2010 van Sociaal Fonds Taxi (SFT). Het jaar waarin de nieuwe CAO algemeen verbindend werd verklaard voor de taxibranche. Een CAO met een substantiële loonsverhoging voor werknemers om het vak van taxichauffeur een passende beloning te geven. De relatief lange looptijd van de CAO creëert rust en biedt voldoende mogelijkheden voor bedrijven en opdracht­ gevers om op de loonsverhoging te anticiperen. De effecten van de CAO komen tot uitdrukking in de NEA-index, die een afspiegeling is van de specifieke kosten­ ontwikkeling in de branche. 2010 was ook het jaar waarin Sociaal Fonds Taxi voor het eerst zelf premie is gaan innen. Er is getracht zoveel mogelijk aan de wensen van de bedrijven tegemoet te komen door diverse vormen van betalingen aan te bieden. Dit heeft geresulteerd in een erg goed incasso resultaat. In 2010 is de internetcursus leerlingenvervoer gelanceerd. Deze internetcursus, die voor iedereen toegankelijk is, past in het streven van sociale partners om chauffeurs op specifieke onderdelen van hun vak bij te scholen. In 2010 is de opdracht gegeven een gedragscode voor chauffeurs te maken voor het omgaan met lastige situaties, waaronder sexueel ongewenst gedrag. Voor leidinggevenden wordt een protocol gemaakt. Ook in 2010 heeft Sociaal Fonds Taxi middels ESF subsidie de branche financieel gestimuleerd om personeel op te leiden.

4


2010

Terugkijkend op 2010 komen bestuur en directie tot de conclusie dat zij wederom een stap voorwaarts hebben gezet op weg naar een transparant, effectief en efficiĂŤnt werkend fonds met als einddoel een ordentelijke en gezonde taxibranche, waarin het prettig is om te werken en te ondernemen. Ondanks de bezuinigingen die ook de taxibranche zullen raken. Bestuur en directie zijn tevreden over de prestaties en uitvoering van de activiteiten van het fonds in 2010.

Augustus 2011 Namens het bestuur,

Jappie Sweijen, Voorzitter Sociaal Fonds Taxi

Namens de directie,

Remko Mast, Vice-voorzitter Sociaal Fonds Taxi

Henk van Gelderen, Directeur Sociaal Fonds Taxi

5


3. WAT DOET SFT

6


2010

SOCIAAL FONDS TAXI 2.1 SOCIAAL FONDS TAXI Wie is Sociaal Fonds Taxi Sociaal Fonds Taxi is opgericht door KNV Taxi, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen en werkt zowel voor werknemers als voor werkgevers. Sociaal Fonds Taxi zet zich in voor: • Goede arbeidsverhoudingen tussen werknemers en werkgevers in de taxibranche; • Vergroting van de vakbekwaamheid; • Goede arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid; • Eerlijke concurrentieverhoudingen in de bedrijfstak.

Missie Sociaal Fonds Taxi vervult binnen de bedrijfstak taxi de rol van toezichthouder voor de CAO Taxivervoer en is een kenniscentrum op het gebied van opleidingen, arbo, veiligheid en de CAO Taxivervoer. Ondernemers en werk­ nemers mogen rekenen op een betrouwbaar en deskundig advies en een correcte uitvoering van de controlewerkzaamheden. Sociaal Fonds Taxi profileert zich als onafhankelijke en betrouwbare gesprekspartner voor allerlei partijen in het speelveld van de taxibranche. Met haar activiteiten bevordert ze de goede arbeidsverhoudingen in de bedrijfstak taxi ten gunste van werkgevers en werknemers. De medewerkers van Sociaal Fonds Taxi mogen rekenen op een inspirerende en veilige werkomgeving. Maar evenzeer doet Sociaal Fonds Taxi een beroep op hun persoonlijke verantwoordelijkheid.

Visie Sociaal Fonds Taxi streeft ernaar om binnen de bedrijfstak taxi een sterke positie te verwerven als toonaan­ gevend, onafhankelijk expertisecentrum, gesprekspartner en toezichthouder. De activiteiten van Sociaal Fonds Taxi dragen bij aan de verdere professionalisering van de taxibranche.

7


2. SOCIAAL FONDS TAXI

Kernwaarden Sociaal Fonds Taxi opereert vanuit vijf kernwaarden: Deskundig Wij handelen servicegericht, dienstverlenend en adviserend vanuit de gedachte dat we een schat aan kennis en ervaring in huis hebben die we graag met partijen in het speelveld van de taxibranche delen. Op basis van deze kennis en ervaring zijn we bovendien in staat relevante producten en diensten te initiëren en te ontwikkelen, die structureel kunnen bijdragen aan een hogere kwaliteit van de taxibranche. We weten daarvoor ook - waar nodig - de juiste partijen bij elkaar te brengen, vanuit ons zorgvuldig opgebouwde en onderhouden netwerk binnen de branche. Transparant Wij werken aan een toegankelijke en laagdrempelige organisatie met een transparante en heldere structuur. We stralen vriendelijkheid uit en delen als professionele collega’s kennis en ervaring met elkaar. Wij communiceren actief en reiken onze doelgroepen de hand. Bevoegd We zijn een kenniscentrum, maar hebben ook een controlerende taak. We zien erop toe dat gemaakte afspraken binnen de branche over de CAO Taxivervoer daadwerkelijk worden nageleefd, om oneerlijke concurrentie te voor­ komen. Daarom nemen we ook de verantwoordelijkheid om als autoriteit, zakelijk, daadkrachtig en controlerend op te treden. Hiertoe hebben we de bevoegdheid gekregen. Onafhankelijk Wij handelen onafhankelijk vanuit de gedachte dat we er zijn voor werkgevers én werknemers, zonder stelling te nemen. Ons doel is om gezamenlijk te komen tot een betere branche. Daarom ontwikkelen en leveren we producten en diensten die werkgevers en werknemers helpen zelf verder te professionaliseren en de eigen omstandigheden te verbeteren. Onze voorlichting en adviezen over arbo-zaken, opleidingen, veiligheid en de CAO Taxivervoer zijn dan ook betrouwbaar en onafhankelijk. Met kwaliteit Wij waarborgen de kwaliteit binnen de taxibranche. Onze blik is gericht op de toekomst: we werken mee aan of initiëren nieuwe, innovatieve projecten door alert in te spelen op vragen uit de markt. Wij hanteren de regels zoals ze zijn afgesproken en fungeren als middelpunt van de branche op het gebied van kennis en ervaring. Een goede interne organisatie en professionele communicatie zijn daarvoor een belangrijke basis.

8


2010

2.2 WAT DOET SOCIAAL FONDS TAXI Controle op naleving van de CAO Taxivervoer In de cao staan de arbeidsvoorwaarden waar alle bedrijven met personeel in loondienst zich aan dienen te houden. Als een bedrijf de arbeidsvoorwaarden ontduikt, kan het tegen lagere prijzen werken dan bonafide ondernemers. Dat levert oneerlijke concurrentie op en het beschadigt het imago van de branche. Sociaal Fonds Taxi controleert daarom taxibedrijven op het naleven van de CAO Taxivervoer. De controleurs bezoeken alle taxibedrijven met personeel in loondienst in Nederland. Sociaal Fonds Taxi ziet daarmee actief toe op een correcte naleving van de CAO Taxivervoer, waaronder de regeling voor de overgang van personeel bij de overgang van vervoerscontracten.

Voorlichting en advies over opleiding en arbozaken Voor vragen over vakopleidingen kunnen (aankomende) chauffeurs en werkgevers terecht bij Sociaal Fonds Taxi. Sociaal Fonds Taxi zet zich in voor de ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van opleidingen en examens. Daarnaast zijn de medewerkers betrokken bij diverse opleidings gerelateerde projecten, zoals de ontwikkeling van de opleiding voor het leerlingenvervoer. Sociaal Fonds Taxi ontwikkelt diverse diensten en producten en voert diverse activiteiten uit om het ziekteverzuim in de taxibranche terug te dringen. Sociaal Fonds Taxi speelt bij de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten zoveel mogelijk in op de actuele thema’s die spelen in de branche. Informatie hierover krijgt de afdeling arbo, opleidingen en veiligheid onder andere door persoonlijk contact met betrokken partijen en het uitzetten van vragenlijsten.

Collectieve regelingen Naast deze twee hoofdactiviteiten realiseert Sociaal Fonds Taxi collectieve regelingen voor de taxibranche zoals een levensloopregeling en een collectieve ziektekostenverzekering via Menzis.

SOCIAAL FONDS TAXI ZIET ACTIEF TOE OP EEN CORRECTE NALEVING VAN DE CAO TAXIVERVOER. 9


3. WAT DOET SFT

10


2010

ACTIVITEITEN 2010 3.1 CAO-CONTROLE De handhaving op de naleving van de CAO Taxivervoer is één van de belangrijkste taken van Sociaal Fonds Taxi. Elk taxibedrijf met personeel in loondienst wordt gecontroleerd. De controle richt zich op de zogenaamde kernbepalingen. Dit zijn op geld waardeerbare CAO-bepalingen zoals functieloon, toeslagen, vakantiegeld en vakantiedagen, etc. Het doel van de controles is het voorkomen van (oneerlijke) concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Indien tijdens een controle wordt geconstateerd dat de CAO niet of slechts gedeeltelijk wordt nageleefd, wordt het bedrijf in de gelegenheid gesteld de zaken op orde te brengen middels nabetalingen. Indien het bedrijf hier geen gehoor aan geeft, wordt een forfaitaire schadevergoeding aangezegd. Als het bedrijf niet meewerkt wordt de schadevergoeding middels een gerechtelijke procedure opgevorderd. In 2010 zijn negen rechtszaken gevoerd waarvan zeven in het voordeel van Sociaal Fonds Taxi zijn beslecht. In een bodemprocedure is één verloren zaak alsnog gewonnen. In 2009 is een nieuwe CAO van kracht geworden waarin de controlefrequentie verder is aangescherpt. Bedrijven met het bedrijfsoordeel ‘goed’ worden na 3 jaar weer gecontroleerd, bedrijven met bedrijfsoordeel ‘voldoende’ worden na 2 jaar gecontroleerd. En bedrijven met bedrijfsoordeel ‘slecht’ en ‘onvoldoende’ worden na 1 jaar weer gecontroleerd. Achterliggende gedachte is om bonafide bedrijven te ’belonen’ en om meer tijd en aandacht aan de minder goede bedrijven te besteden. In de nieuwe CAO die tot 31 december 2013 van kracht is, staat de nieuwe bepaling dat indien een bedrijf naar aanleiding van een controle een bedrag aan werknemers dient na te betalen, dit bedrag met 10% wordt verhoogd. Een andere nieuwe relevante bepaling is de maximering van het gebruikmaken van personeel dat niet onder de CAO valt tot een maximum van 15% van de loonsom.

11


3. ACTIVITEITEN 2010

Rapportage 2010 controle naleving cao CONTROLES

1ste Kwart

2de Kwart

3de Kwart

4de Kwart

2010

68

84

79

101

332

1ste Kwart

2de Kwart

3de Kwart

4de Kwart

2010

Aantal dossiers naar de advocaat

21

3

4

10

38

Aantal dossiers naar de rechter

4

2

1

2

9

Aantal gewonnen procedures

4

1

1

1

7

Aantal verloren procedures

0

1

0

1

2

1ste Kwart

2de Kwart

3de Kwart

4de Kwart

2010

Totaal afgesloten onderzoeken JURIDISCHE DOSSIERS

OP GELD WAARDEERBARE CORRECTIES Aantal op geld waardeerbare correcties Bedrag op geld waardeerbare correcties (in euro) BOETES, FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDINGEN, DWANGSOMMEN, SCHIKKINGEN EN SPOED足 CONTROLES Ge誰ncasseerde boetes (in euro)

12

206

205

270

274

955

273.733

235.460

457.526

432.590

1.399.309

1ste Kwart

2de Kwart

3de Kwart

4de Kwart

2010

31.071

34.843

41.670

23.618

131.202


2010

3.2 REGELING OVERGANG PERSONEEL BIJ OVERGANG VERVOERSCONTRACTEN In goed overleg hebben de werkgeversorganisatie KNV, de werknemersorganisaties FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen besloten om deze regeling in de CAO op te nemen. Doel van de regeling is dat personeel het vervoerscontract volgt; het personeel ‘verhuist’ mee met het vervoerscontract als het vervoer na een aanbesteding in handen komt van een andere vervoerder. De regeling draagt zodoende bij aan de werkzekerheid en het behoud van kwaliteit en deskundigheid van de medewerkers in de taxibranche.

Wat houdt de regeling in? Kort samengevat heeft de overdragende vervoerder de verplichting om aan Sociaal Fonds Taxi een opgave te doen van het personeel dat bij het betreffende vervoer betrokken was. De regeling is van toepassing bij aanbestedingen waarvan de contractwaarde boven de € 300.000 per jaar ligt. De verkrijgende vervoerder is vervolgens verplicht om 75% van dit personeel op basis van het totaal der betrokken uren een arbeidsovereenkomst aan te bieden. De nieuwe vervoerder biedt de betrokken werknemer een (minimaal) gelijkwaardig contract in arbeidsuren, contractduur en inhoud van de functie aan. Uiteindelijk dienen de betreffende werk­ nemers zelf een keuze te maken of zij van het baanaanbod gebruik willen maken.

Hoe wordt de regeling uitgevoerd? De verantwoordelijkheid voor de correcte naleving van de regeling ligt bij de vervoerders. Sociaal Fonds Taxi ziet er op toe dat de regeling volgens de afspraken in de CAO Taxivervoer wordt uitgevoerd en coördineert de opgaven van de betrokken personeelslijsten.

DE REGELING DRAAGT BIJ AAN DE WERKZEKERHEID EN HET BEHOUD VAN KWALITEIT EN DESKUNDIGHEID VAN DE MEDEWERKERS IN DE TAXIBRANCHE.

13


3. ACTIVITEITEN 2010

TOTAAL AANTAL AANBESTEDINGEN Aantal afgeronde aanbestedingen

97

Aantal aanbestedingen overgang personeel van toepassing

64

Aantal aanbestedingen waarbij regeling n.v.t. bleek

33

OVERGANG PERSONEEL AFGERONDE AANBESTEDINGEN

Totaal aantal 2010

Aantal werknemers opgegeven door overdragende partij

1.830

Aantal werknemers aanbod gedaan door verkrijgende partij

1.474

Aantal werknemers overgenomen door verkrijgende partij

14

Aantal 2010

741

Percentage opgegeven / aanbod gedaan

81%

Percentage aanbod gedaan / daadwerkelijk overgegaan

50%

Percentage opgegeven / overgenomen (effectiviteit)

41%


2010

Van de 1.830 betrokken werknemers hebben er 1.474 een baanaanbod gehad van de verkrijgende contractpartij. Omgerekend is dit 80,5% (ruim boven de gestelde grens van 75%). Van deze 1.474 werknemers, hebben uiteindelijk één op de twee werknemers het baanaanbod aanvaard en de feitelijke overstap naar de verkrijgende vervoerder gemaakt. Afgerond maar liefst 50%. Kijken we naar het geheel, dan kunnen we stellen dat 741 betrokken werknemers van de overdragende contractpartij t.o.v. het totaal (1.830 opgegeven werknemers) het betreffende vervoer bij de nieuwe werkgever hebben voortgezet. Kortom een effectiviteit van 41%. Dit betekent een behoorlijke stijging (+ 19%) van het daadwerkelijke effect ten opzichte van het jaar 2009.

Conclusies en trends Zoals uit de cijfers blijkt zijn er 741 werknemers ingegaan op een baanaanbod conform CAO artikel 9.2.3.B. Zij zijn met behoud van contract c.q. garantie-uren mee verhuisd met het betreffende vervoer. In vergelijking met 2009 is dat een behoorlijke stijging, zowel procentueel als in absolute aantallen. In 2009 stapten één op de vijf betrokken werknemers over naar de nieuwe contractpartij. In 2010 is dit verdubbeld en wist ruim twee op de vijf werknemers het vervoer bij de nieuwe contractpartij te continueren. Het hogere aantal (741 nu en vorig jaar slechts 198) werknemers wordt deels verklaard door een drietal grote CVV vervoerscontracten (Regiotaxi Noord/Zuid Kennemerland, Taxbus/SRE Eindhoven en Regiotaxi Midden Brabant) die in 2010 zijn overgegaan. De financiële waarden van deze relatief grote vervoerscontracten bij elkaar, bedragen naar schatting alleen al € 18 miljoen per contractjaar. Tijdens steekproefsgewijze eindcontroles heeft Sociaal Fonds Taxi in een aantal gevallen vastgesteld, dat formeel overgenomen werknemers op het laatste moment toch hebben gekozen om bij hun ‘oude’ werk­ gever te blijven werken. Aan de andere kant komt het ook regelmatig voor dat werknemers die formeel niet betrokken zijn in de zin van de CAO-regeling, uiteindelijk toch via het tweede spoor door de verkrijgende vervoerder zijn overgenomen. Teneinde de CAO-regeling OPOV voor alle betrokkenen helder te houden, zal in 2011 een evaluatie werkgroep bekijken of aanpassingen in de regeling in de toekomst nodig zijn.

15


3. ACTIVITEITEN 2010

3.3 OPLEIDINGEN Sociaal Fonds Taxi vervult namens de branche de rol als kenniscentrum op het terrein van opleidingen. Uitgangspunt daarbij zijn de door sociale partners vastgestelde beroepscompetentieprofielen. Zij vormen de basis voor de vervolgactiviteiten. In 2010 heeft Sociaal Fonds Taxi actief contact gezocht met opdrachtgevers van vervoer en ver­tegenwoordigers van passagiers ten einde beter zicht te krijgen op de vereiste kennis en vaardigheden van de taxichauffeur. Voorbeelden van projecten waaraan Sociaal Fonds Taxi actief heeft deelgenomen zijn ‘Naar beter contractvervoer’ en ‘Grip op Vervoer’. Daarnaast onderhoudt Sociaal Fonds Taxi contacten met deskundigen en partijen die doelgroepen vertegenwoordigen. Mede op basis van de via de projecten en op andere wijze verzamelde informatie is Sociaal Fonds Taxi in 2010 gestart met de ontwikkeling van de eisen voor branche erkenning van de MBO 2 opleiding voor taxichauffeurs en in het verlengde hiervan zal uiteindelijk ook de branche opleidingsstructuur worden vormgegeven. Medio 2010 is de internetcursus leerlingenvervoer opgeleverd waarmee de complete leergang leerlingenvervoer is afgerond. Eind 2010 is er een project in gang gezet dat uiteindelijk zal leiden tot voorlichting rond het onderwerp seksueel ongewenst gedrag middels een gedragscode, een protocol en een internetcursus.

Train-de-trainer bijeenkomsten Het Sociaal Fonds Taxi beleid ten aanzien van branche gericht opleiden is dat waar mogelijk de bedrijven zelf ingezet dienen te worden bij het opleiden van hun medewerkers. Hierbij richt Sociaal Fonds Taxi zich op de bij de taxibedrijven aanwezige taxileraren en -coaches. In 2010 heeft Sociaal Fonds Taxi voor deze functionarissen de volgende bijeenkomsten georganiseerd: - train-de-trainerscursus Leerlingenvervoer; - intervisie bijeenkomsten Leerlingenvervoer; - train-de-trainerscursus Spaar je Rug. Deelnemers aan deze bijeenkomsten worden opgenomen in een door Sociaal Fonds Taxi te onderhouden register.

16


2010

Cursussen Sociaal Fonds Taxi Naast de verschillende activiteiten op het terrein van vakbekwaamheid van de taxichauffeur heeft Sociaal Fonds Taxi cursussen ontwikkeld en verzorgd gericht op de leidinggevenden binnen de bedrijven.

Cursus ‘Beter communiceren’ Een cursus waarin (lastige) gesprekssituaties worden geoefend met een acteur. Onderwerpen zijn: Communicatie en Gespreksvoering, Sociale Veiligheid ‘opvang en nazorg’, Werkdruk en Werkstress en Verzuimbegeleiding en Re-integratie. De training is bedoeld voor leidinggevende en coördinerende functionarissen. In 2010 zijn er 6 bijeenkomsten geweest, waarvan 2 in company.

Cursus Preventiemedewerker Praktijkgerichte cursus met onderwerpen als: taken preventiemedewerker, Arbowetgeving, Arbobeleid, Branche­­ risico’s en -instrumenten en de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. De cursus is bedoeld voor (aankomend) preventiemedewerkers.

Leerroute OR-PVT Hierin komen aan bod: wettelijke kaders, rol/taak OR-PVT, onderwerpen als CAO en Arbo, en communicatie­ technieken. Het programma is geschikt voor (aspirant) leden van een ondernemingsraad (OR) of personeels­ vertegenwoordiging (PVT).

IN 2010 HEEFT SOCIAAL FONDS TAXI BETER ZICHT GEKREGEN OP DE VEREISTE KENNIS EN VAARDIGHEDEN VAN DE TAXICHAUFFEUR.

17


3. ACTIVITEITEN 2010

3.4 ARBO EN VEILIGHEID Voorlichting, advisering en ondersteuning Het aantal uitgevoerde bedrijfsbezoeken en binnengekomen vragen bij de arbo helpdesk is in 2010 gegroeid. Niet alleen weten steeds meer werkgevers Sociaal Fonds Taxi te vinden, ook is er een toename van vragen van werknemers. Werkgevers en werknemers hebben behoefte aan gericht advies in actuele probleemsituaties rond thema’s als verzuim en re-integratie. Wat opvalt is dat, veelal de kleinere, taxibedrijven niet voldoen aan verplichtingen zoals aansluiting bij een arbodienst, uitvoeren van de RI&E, aanstellen van een preventiemedewerker, het voeren van een verzuim- en re-integratiebeleid, etc. Vaak is men niet op de hoogte van de (wettelijke) verplichtingen en wordt er aandacht aan besteed als er sprake is van een calamiteit. Men wordt dan met de (financiële) gevolgen geconfronteerd. Ook in 2010 heeft Sociaal Fonds Taxi op verschillende manieren voorlichting verzorgd rond de arbo en verzuimthema’s. Er zijn regionale bijeenkomsten voor werkgevers georganiseerd en de arbo-coach heeft diverse bedrijfsbezoeken afgelegd. Tijdens de jaarlijkse Taxi Expo is een nieuwe campagne gestart onder de noemer ‘Gezond aan het Stuur’. Deze campagne richt zich op gezond, vitaal en veilig werken.

18


2010

3.5 EUROPEES SOCIAAL FONDS Werkgevers konden in 2010 gebruik maken van subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor opleidingen die medewerkers gevolgd hadden. De subsidie is een vast percentage van 40% van de subsidiabele kosten. Er waren dit jaar twee ‘actieve’ ESF-subsidieprojecten voor de taxibranche en het besloten busvervoer. De subsidietrajecten zijn opgezet in samenspraak met STAOBB (Stichting Arbeidsomstandigheden en Opleidingen voor het Besloten Busvervoer), het opleidingsfonds voor de bedrijfstak touringcarvervoer. In 2010 zijn meer opleiders erkend zodat een nog betere landelijke dekking is gerealiseerd en marktwerking tussen de opleiders is gestimuleerd. In het kader van de twee ESF subsidieprojecten is in 2010 € 242.688 subsidie uitgekeerd voor 1.926 deelnemers. 180 bedrijven hebben gebruik gemaakt van de subsidiemogelijkheid. Naast de subsidie voor opleidingen heeft Sociaal Fonds Taxi voor projecten op het gebied van levensfase bewust personeelsbeleid projectsubsidies aangevraagd en ontvangen. Voor de activiteiten die gericht zijn op het promoten van een gezonde levensstijl is subsidie gekregen van het Nationaal Instatituut voor Sport en Beweging (NISB).

3.6 PREMIE-INNING Per 1 september 2010 is aangevangen met de premie-inning. Tot 1 september 2010 is er geen premie geïnd omdat er geen algemeen verbindend verklaarde CAO was. Tot en met 2013 is de premie grondslag 0,9% van de loonsom SV. De opbrengsten in 2010 waren € 1.507.000. In 2010 waren in totaal 1.410 bedrijven premie­ plichtig. De premie wordt op kwartaalbasis geïnd. Dit zijn voorschotten die naderhand op basis van de ver­ zamelloonstaat definitief worden verrrekend.

19


3. ACTIVITEITEN 2010

3.7 COMMUNICATIE De communicatie-afdeling van Sociaal Fonds Taxi heeft het afgelopen jaar extra inspanning geleverd op het gebied van voorlichting over de CAO Taxivervoer. Daarnaast is er hard gewerkt aan het verbeteren van de communicatie naar de 38.000 werknemers en 1.450 werkgevers. Een kort overzicht van de belangrijkste projecten:

Bijlage van het CAO-boekje In opdracht van CAO-partijen heeft Sociaal Fonds Taxi het boekje ‘Taxibranche en arbeidsrecht: weet hoe het werkt!’ samengesteld. Naast het CAO-boekje geeft dit handige naslagwerk extra informatie over regels en wetten die te maken hebben met arbeidsvoorwaarden, verzuim, arbeidsongeschiktheid, arbeidsomstandigheden, scholing en subsidie. In september 2010 is het boekje naar werkgevers en werknemers gestuurd. De digitale versie staat op de website van Sociaal Fonds Taxi.

Gezond aan het Stuur campagne In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) is Sociaal Fonds Taxi in de tweede helft van het jaar gestart met nieuwe activiteiten voor de campagne Gezond aan het Stuur. Er werd een speciale website voor in het leven geroepen. Hier konden werknemers lezen over de 10 gouden tips, meedoen aan de digitale beweegtest en de speciale voetbal aanvragen voor de foto/video-wedstrijd. De wedstrijd duurde een half jaar.

Taxi Expo Op 19 en 20 november 2010 vond de Taxi Expo plaats in Houten. De beursdeelname van Sociaal Fonds Taxi stond geheel in het teken van de campagne Gezond aan het Stuur. Door mee te doen aan een viertal sportieve activiteiten op de beursvloer kon men een voetbal verdienen.

20


2010

Website Via de website houdt Sociaal Fonds Taxi werkgevers en werknemers op de hoogte van het nieuws uit de taxibranche, de dienstverlening van Sociaal Fonds Taxi en de ontwikkelingen op het gebied van de CAO Taxivervoer.

Taxikrant De krant verschijnt twee keer per jaar speciaal voor medewerkers in de taxibranche. Het doel van de krant is alle medewerkers in de taxibranche op een laagdrempelige manier te informeren over nieuwtjes uit de branche. De focus van Sociaal Fonds Taxi ligt daarbij met name op de CAO Taxivervoer, arbo, opleidingen en veiligheid. Deze artikelen worden afgewisseld met verhalen uit de praktijk.

Communicatie rond subsidieprojecten van het Europees Sociaal Fonds (ESF) Alle ESF projecten worden uitgebreid onder de aandacht gebracht van werkgevers, werknemers en opleiders in de taxibranche. Daarvoor maakt Sociaal Fonds Taxi o.a. gebruik van eigen media (bijvoorbeeld via de Taxikrant en de website), mailings en advertenties in vakbladen.

DE COMMUNICATIE-AFDELING HEEFT HARD GEWERKT AAN HET VERBETEREN VAN DE COMMUNICATIE NAAR DE 38.000 WERKNEMERS EN 1.450 WERKGEVERS.

21


4. VOORUITBLIK

22


2010

VOORUITBLIK 4. VOORUITBLIK OP 2011 In 2011 zal het bedrijfsoordeel, d.w.z. de mate waarin het bedrijf gedurende de controle periode de CAO na­ leefde, kenbaar worden gemaakt aan de bedrijven. Tot nu toe wisten de bedrijven niet welk bedrijfsoordeel ze hadden. Het bedrijf krijgt een afsluitende verklaring zodra geconstateerd is dat de CAO wordt nageleefd. In veel gevallen is dat nadat de geconstateerde overtredingen zijn hersteld. Uit de afsluitende verklaring blijkt niet in welke mate de CAO werd nageleefd. Dat zal met het vermelden van het bedrijfsoordeel wel duidelijk worden. De verwachting is dat opdrachtgevers een verklaring met het bedrijfsoordeel ‘voldoende’ zullen gaan eisen als voorwaarde om te mogen inschrijven op aanbestedingen. In het kader van de zorgvuldigheid zal ook een bezwaarcommissie worden ingesteld. In november 2011 zal de boordcomputer zijn intrede doen. Voor Sociaal Fonds Taxi betekent dit dat de arbeidstijdadministratie van taxibedrijven niet meer op papier (rittenstaten, etc.) wordt aangeleverd maar digitaal. Dit biedt de mogelijkheid om efficiënter de data te verwerken en het rendement van de CAO- controles te verbeteren.

23


5. SOCIAAL FONDS TAXI IN CIJFERS

FINANCIEEL JAARVERSLAG 5.

SOCIAAL FONDS TAXI IN CIJFERS BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING) PER 31 DECEMBER 2010 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA Materiele vaste activa Beleggingen Kortlopende vorderingen Liquide middelen TOTAAL ACTIVA

31-12-2010 959 5.371 551 508 7.389

PASSIVA Reserves

7.131

Kortlopende schulden

258

TOTAAL PASSIVA

24

7.389


2010

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2010 (in eenheden van duizend euro) BATEN Bijdragen Beleggingsopbrengsten Andere baten TOTAAL BATEN

jaar 2010 1.507 494 155 2.156

LASTEN Subsidies Overige lasten

3.087 481

TOTAAL LASTEN

3.568

SALDO BOEKJAAR

-1.412

25


5. SOCIAAL FONDS TAXI IN CIJFERS

TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2010 (in eenheden van duizend euro) BATEN

Jaar 2010

Bijdragen Vastgestelde en nog vast te stellen bijdragen Nadere vaststelling over voorgaande jaren

1.481 26 1.507

Beleggingsopbrengsten Directe beleggingsopbrengsten (rente/dividend) Koersresultaten (aandelen/obligaties)

80 425

Opbrengst liquide middelen (rekening-courant)

4

Interest wegens te late betaling (premie-inning)

1 510

Beleggingskosten Kosten toegerekend aan beleggingen

-16 494

Andere baten Vrijval boekingsverschillen Achmea voorgaande jaren

71

Huuropbrengsten

84 155

26


2010

TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2010 (in eenheden van duizend euro) LASTEN

Jaar 2010

Subsidies Stichting Kwaliteitsbevordering Kleinschalig Personenvervoer (SKKP) Afrekening 2008

0

Werkgeversorganisatie KNV

230

KNV CAO partijen

46

KNV CAO partijen afrekening 2009

16 292

Werknemersorganisatie FNV

465

CNV

253 718

Uitvoeringsorganisatie Sociaal Fonds Taxi

2.077

Totaal verleende subsidie aan subsidiĂŤnten

3.087

Overige lasten Kosten fonds

409

Kosten dubieuze debiteuren Toevoeging aan de voorziening tegen verlies op te vorderen bijdragen

72 481

27


5. SOCIAAL FONDS TAXI IN CIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR BALANSWAARDERING EN RESULTAATBEPALING GRONDSLAGEN VOOR BALANSWAARDERING Algemeen De activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Voor eventuele oninbare vorderingen vindt waardering plaats onder aftrek van een voorziening. Alle in dit rapport vermelde bedragen zijn in euro’s weergegeven. Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde verminderd met lineaire afschrijvingen op basis van de te verwachten economische levensduur van de betreffende activa. In het jaar van aanschaf wordt tijdsevenredig afgeschreven. Beleggingen Participaties in beleggingsfondsen/aandelen De participaties in beleg­gings­fondsen/aandelen worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Voor participaties in be­ leggingsfondsen/aandelen is dit de berekende intrinsieke waarde. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien niet anders vermeld staan deze ter vrije beschikking. Reserves Beleggingsreserve De beleggingsreserve is het verschil tussen de actuele waarde van de beleggingen enerzijds en de aankoopwaarde anderzijds. Negatieve ongerealiseerde verschillen worden aan de beleggingsreserve onttrokken voor zover deze toereikend is.

28

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Algemeen Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Bijdragen De bijdragen voor het verslagjaar zijn ten dele nog op een raming gebaseerd, omdat ten tijde van het samenstellen van de jaarrekening van een deel van de aangesloten werkgevers de loonopgaven niet was ontvangen. Bij de raming van dit nog niet vastgestelde deel van de bijdragen wordt de loonontwikkeling in aanmerking genomen, zoals deze zich bij de overige aangesloten werkgevers heeft voorgedaan. Het verschil tussen deze raming en de werkelijke bijdragen wordt in de staat van baten en lasten van het volgend jaar als nader vastgestelde bijdragen over voorgaande jaren opgenomen. Directe beleggingsopbrengsten Directe beleggingsopbrengsten hebben voornamelijk betrekking op intrest en opbrengsten uit beleggings­­- fondsen/aandelen. Indirecte beleggingsopbrengsten Indirecte beleggingsopbrengsten hebben betrekking op gerealiseerde en ongerealiseerde waardestijgingen of waardedalingen. Overige kosten en opbrengsten Deze zijn opgenomen voor de aan het boekjaar toe te rekenen bedragen.


2010

Colofon ONTWERP De Regiekamer, Zaltbommel REDACTIE Sociaal Fonds Taxi BEELD

beeldbank Sociaal Fonds Taxi


Sociaal Fonds Taxi Boschweg 2, 4105 DL Culemborg Postbus 154, 4100 AD Culemborg T 0345 - 478 473 F 0345 - 478 480 E info@sociaalfondstaxi.nl I www.sociaalfondstaxi.nl

Jaarverslag Sociaal Fonds Taxi 2010  

Jaarverslag over het jaar 2010 van Sociaal Fonds Taxi.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you