Page 1

5X SKIPAS ZDARMA carving|freeride|tour

WORLD SKI

TEST

SNOW 51

prosinec 2009–leden 2010 cena: 74 Kč / 3,49 / 105 Sk

SKIPAS ZDARMA

JEŠTĚD CHOPOK MONÍNEC GEISSKOPF SALAMANDRA

VÁZÁNÍ ZNÁMÁ NEZNÁMÁ

LIBANON

NA LYŽÍCH POD CEDRY


SALOMON

 

 #"%  ! "$& !   !&  !# #  "  

 ! ' " %" #" %'$ &(' ) # & $ "  % 

((($&& %!!

&& %!*#!%$%&% !! !"' !!'# %!#)&%%' $! # / '+%/#!!-# "#! , 

'.%'% !'/!%'0 !& "#! &!! $! '#*+%/#!!-   

$ "  *   


FOTO: ISIFA

“ÆÇÂÃÌ

¦

„ÜÛæñÜäåoßæ— ÃàÙØåæå—áܗñÜäg—çØéØÛæ—ÂØä—êܗçæÛoí[ëÜ£—çØéØÛæ綾ÆۗëÜçãfßæ—Êë —ê—ÚßìÛàåêâ’äà— åëéØêëìáo éæØÛð—âæ éØßf—æÝݤ æé[Úߥ—» •Üå’Úß—ß ì—í—ñØêåg äæ„Ü—áêëܗñؗßæÛàå éàâØëìéæì— í[ãâØ¥—ÂØ Ü—áܗÚoëàë— £—äåæßÛ [Ûåܗäoé 䥗¹ð‰—íã dëíéëgäࣗãìïìê—í[ãÜdå’ä—ñÙæ„Üåàå[ ½ØéØðؗą—çæãæåØßf— ÃàÙØåæåì—áܗëéØÛàdåo—ç„ÜßãoÛâؗêçæÛåoßæ—çé[Ûãؗí—ãð•Ø„êâfä—êë„ÜÛàêâì— „o—ñØßØãÜåo—äìêãठäæÛÜãâð—âæéñìáo—íܗêëìÛÜå’Úߗßæé[ÚߗñÜäg£—âÛܗígë‡àåì—æÙðíØëÜã—ëíæ äæífď

ÍoÚܗæ—ÊÚæëë—ÊÅÆÎÜïçÜÛàëàæå—ÃàÙØåæå—dëgëܗåؗêëéØåg—¯«¥—


REDAKCE L*¾Ê½¼¹ÃÌÇÊ

ÄÑZÍÂÁ¤˜Ì½¼Ñ˜Â˽Å

ÃØçå“ÆâÖÛÔ ãØçå¡æâÖÛÔ³æáâê¡Öí ÒËÌÍÈ»½˜L*¾Ê½¼¹ÃÌÇʹ

Åؗçéíåo—çæßãÜۗáܗëæ—áØêåf¥—&ãæígâ—áܗç[å—ëíæéêëíØ¥—Æí‡Üä—çéæd—áܗ ëæäì—ëØ⣗ëæ—ì•—éØÛgáà—åàâÛæ—åÜíðêígëãìáÜ¥—&ãæígâ—êܗëæëà•—ç„à—Ùãà•‡oä— ñâæìä[åo—æۗñío„Øë—ç„oãà‡—åÜãà‡o¥— ÊëÜáåg—áØâæ—æêëØëåo—•àíf—ëíæéêëíæ—êܗëæëà•—à—dãæígâ—êëØé[—ñÜáäfåؗ æ—åØçãågåo—êí’Úߗñ[âãØÛåoÚߗçæë„Üٗą—áoê룗çoë—Ø—äåæ•àë—êÜ¥—ÆÚßé[åàë— éæÛàå쥗ÇæâìۗÙìÛÜäܗêãÜÛæíØë—ñ[âãØÛåo—ÜïàêëÜådåo—æê죗äÜñà—ãàÛêâæì— Ø—•àíædà‡åæ엄o‡o—äåæßæ—éæñÛo㑗åÜåØáÛÜäÜ¥— ¿æäæ—êØçàÜåê—áܗdãæígâ—äæìÛ钥—ÁܗØãܗêâìëÜdåg—æ—äåæßæ—äæìۄÜá‡o— åܕ—æêëØëåo—•àío—ëíæéæíf¶—Í•Ûð‰—âؕے—ñ—•àíædàÚߑ—êܗéæÛo—ØìëæäØëàÚâð— ëØâ—íðíàåì뒣—ØÙð—í—ÛØå’ÚߗçæÛäoåâ[Úߗçéæ•àã—ÙæßØ뒗•àíæë—æۗñØd[ëâì— Ûæ—âæåÚÜ¥—ÅÜçéæ•oí[—çìÙÜéë죗éæñíæۗØåà—êë؄ÜÚâæì—êÜåàãàë쥥¥—Y[Ûåf—ñío„Ü—åÜäìêo—íð䒇ãÜë—êãæ•àë[—ñ؄oñÜåo£—ØÙð— êܗì•àíàãæ—Ø—ç„Ü•àã楗¹é[åæ—âæãÜä—Ø—âæãÜ䣗ñío„Øëؗêà—•àáo—çæ•àëâ[„ê⒗•àíæë—í—ãìïìê죗âëÜ钗áàä—ç„oéæÛؗñÛØéäؗ çæêâðëìáÜ¥—ºæ—çæë„ÜÙìáo£—äØáo¥ ͇àäågëܗêࣗ•Ü—•àíædàÚßæíf—Øåà—åÜÚßæÛo—Ûæ—çé[Úܘ—Í—ëæäëæ—êígëãܗÙðÚߗêãØíåfßæ—ßæäؗêØçàÜåêܗç„ÜáäÜåæ¤ íØã—êço‡Ü—åؗßæäæ—êëìçàÛì꣗dãæígâ—Ùãْď Ñâìêäܗëæ—ç„Üê—ÝðñàÚâæì—éæíàåì—ą—ëgã楗¿æäæ—êØçàÜåê—ÚßæÛo—Ÿígë‡àåæì —íñç„oäÜ咥—»gã[—ßæ—ëæ—äàäæ„[Ûå’䶗 ͕Ûð‰—ëæ—ìäo—æçàÚÜ£—•àéØÝؗà—âãæâØ套͗çæßðÙæí’ÚߗØâëàíàë[ÚߗÙð—dãæígâ—ÛæêëØã—æۗñío„Øë—çæ„[Ûåæì—ãÜâÚॗ͗Ùgßì— Ùð—êâæådàã—ë„Üëo—æÛñØÛì—ç„Üۗ‡åÜâÜä—Ø—•Üãíæ죗í—çãØí[åo—Ùð—êܗäì—íðêä[ãà—åÜáÜå—éðÙð£—Øãܗäåæño—êìÚßæñÜäÚà— à—çë[Úà˜—ºæ—êܗãfë[åo—ë’dÜ£—Ùðã—Ùð—æÛêæìñÜå—çæìñܗâ—éæãà—Ûàí[âØ¥—½àØêâ楗¸—ëæ—åÜçædoë[ä—êçÜÚà[ãåo—ÛàêÚàçãoåð—áØâæ— ñØßéØÙ[í[åo—êܗÛæ—ñÜäg£—Øçæéëæí[åo—åÜÙæ—ãÜñÜåo—çæ—êëéæäÜÚßď— Å؇ëgêëo—áܗëì—áÜÛåؗígÚ£—âÛܗdãæígâ—åØۗ•àíædàÚßð—Ûæäàåìáܗؗí—êæìëg•à—Ùð—êåØÛåæ—çæéØñàã—ãíØ£—•éØãæâØ£— æçàÚà—à—çØçæì‡âØ¥—&àååæê룗âëÜé[—ãàÛêëíæ—çæêæìí[—Û[ã—êägéÜä—â—ßæÛåæë[ä—Ùæ•êâ’䥗̕—ëì‡oëܶ—ŸÅÜ£—Úðâãàêëàâؗ ëæ—åÜåo£—í•Ûð‰—åؗâæãܗìäo—áÜñÛàë—à—çé‘ägé咗íðÚíàdÜ咗äÜÛígÛ¥ —¸ãܗáØâ—êäg‡å’—Ùð—Ùðã—à—ë„ÜÙؗê[ä—âé[ã—ñío„Ø룗 âÛðÙðÚßæä—äì—åؗçØÚâð—ç„àçÜíåàãà—ãð•Ü—Ø—çìêëàãà—ßæ—ñ—âæçÚܘ—¸å棗áܗëæ—ãð•æí[åo¥— Ãð•æí[åo¥—Í’êæêëå[—ÛÜäæåêëéØÚܗãàÛêëío˜—ÅàâÛæ—Ø—åàڗáàåfßæ—åܕ—dãæígâ—êífíæãåg—åÜÙé[ñÛo—ñØêåg•Üå[—‹Ùædo£— ØÙð—í—ëæä—êßãÜÛ[íØã—êíf—ÜïàêëÜådåo—çæêã[åo¥—¸êà—äìêÜãæ—Ûæáoë—ì—»Øéîàåؗâ—ç„ÜâãÜç죗•Ü—êܗäoêëæ—ßæäæ—êåæîÜåê— ìí[Ûo—êØçàÜå꥗¸åÜÙ旕ܗÙð—ëæ—Ùðã—Ø•—ÛØã‡o—Üíæãìdåo—êëìçÜy¶— ¸‰—ëØâ—dà—æåØ⣗ç„ÜáÜäܗí[ä—ßæÛåg—ç„oãܕàëæêëo—â—æÙáÜíæí[åo—êØäf—çæÛêëØëð—í؇Üßæ—ãð•Ø„êâfßæ—ãàÛêëío¥—¸—Ùæ¤ ßØëæì—ñàä죗íÜêÜãf—Í[åæÚÜ£—çæíÜÛÜ咗åæ풗éæâ—Ø—çgâåf—çædëÜåo˜

•ÅÔ×Øޓ»âßèÕ åÔ×ØÞ¡ÛâßèÕ³æáâê¡Öí ¿Ê¹¾Áù

ÃØç哴áçâák`ØÞ ÀÔåÞbçԓ´áçâák`ÞâéW ÁÆҽʻ½

SNOW, Č. 51, ROČNÍK VIII

¸·¼ÇÂż´¿“

ÃØç哻ÔéØßÞÔ ãØçå¡ÛÔéØßÞÔ³æáâê¡Öí ¼ÁËÌÊÁºÍ»½

ÉØåâáÜÞԓ¾âßW€âéWŸ“¾Ôç؀Üáԓ ÆâÕâçÞâéWŸ“·WƒÔ“½ÔáâèÖÛâéW ×ÜæçåÜÕèÖسæáâê¡Öí ÁÆ̽ÊƽÌ

ÇâàWƒ“ÅâÕÔ çâàÔæ¡åâÕÔ³æáâê¡Öí

ʽ¼¹ÃÌÇIÁ ËÌÄ3˜ËÈÇÄÍÈʹ»ÇÎÆ3»Á ÚØéíàåÞ ¾ÔåØߓ»Ôàãߟ“Çâà“DØãkޟ“Âá×åԓ ¼éÔá“ÆâæáÔ Çàԟ“¾Ôç؀ÜáԓÆâÖÛâéWŸ“ ÝéÜÜéàÛÜ ÀÜÖÛÔߓÅâÕԟ“¾åÜæçÜÔᓻÔáÞ⟓ ½Ôåâàk哾èàØæçåâߓ¿âÝíÔ ÉkçØޓ¿è×ékޟ“½ÔáԓÉßÞâéWŸ“ “ÅâÕÜᓾÔßØçÔ ÇâàWƒ“ÀÔÖØޟ“ÁÔçԃԓ¾Ôà؃Ÿ“ ëæìéëÜãÜ ÇâàWƒ“ÀÔçêÜÞâꟓÅâàÔᓠÀÜÖÛÔߓµèßÜ`ÞÔ ºåÜ֟“½Üààì“ÃØççØåæâ៓¹åØ×åÜޓ ÃØçå“ÁâéâçᎠ¸åÜÖææâ៓¾Ôç؀ÜáԓÆâÕâçÞâéWŸ“ ·WƒÔ“½ÔáâèÖÛâéWŸ“ÅÔ×Üà“ÃâßÖØå

¹¼Ê½Ë¹˜Ê½¼¹Ã»½ ¹ÒÑÃÇΘÃÇʽÃÌÍʹ

ÆÁÂÊ »èæÜçæÞW“¦§§¢©¦“ ¤¦£“££“ÃåÔÛԓ¦ UܑÞâé åØ×ÔÞÖسæáâê¡Öí “¥¥¥“ª«£“¥«©

ÀkæãcéÞ쟓ÙâçâÚåÔÙÜؓԓáWíâåì“ íÔækßØÝçؓáԓÔ×åØæè“åØ×ÔÞÖØ¡

½ÔᓻWÝØޟÇØåØíԓ¾â‘kƒÞâéWŸ“ ÅÔ×Øޓ»âßè՟“½Ü€k“»ÔéØßÞÔ ÈI½ÃĹ¼Ñ

Í×Øácޓ"ÔãØޟ“¼éÔá“Æâæáԟ“ ¾Ôç؀ÜáԓÆâÖÛâéWŸ“½Ü€k“»ÔéØßÞÔ

“

»Çνʘ¾ÇÌDz˜ ÁÆҽʻ½ œ»¸´· “ªª¨“©¤£“ª¨ªŸ“ÜáíØåÖسæáâê¡Öí

ÇÜëé—ÊæÚßؗؗÊÅÆÎ

ÎѼÎ ÈI½¼ÈĹÌÆ* FOTO: PETR SOCHA

§

Æ¿¼À“àØ×Üԓæ¡å¡â¡Ÿ“ âÕÝØ×áWéÞì“áԓêêê¡æáâê¡Öí“áØÕâ ¼"“¥ª¤ª¨¨¤¤Ÿ “ªª¨“Àì“ÆÁÂʓ›ªª¨“©¬ª“©©¬œ »èæÜçæÞW“¦§§¢©¦Ÿ“ÃåÔÛԓ¦ ã€Ø×ãßÔçáb“áԓÆßâéØáæÞè “ž§¥¤“¥§§“§¨«“«¥¤ ¶ØáԓéŽçÜæÞè­ ª§“¾`¢¦Ÿ§¬“¸ÈÅ¢¤£¨“Æޓ ÉìÖÛWík“ªë“åâ`ác¡ “À¾“"Å­“¸¤¦«ª« Çâçâ“`kæßâ“éìƒßⓦ¡“ãåâæÜáÖؓ¥££¬Ÿ“ ×Ô߃k“éìÝ×ؓ¥«¡“ßØ×áԓ¥£¤£¡ ¼ÆÆÁ­“¤¥¤§ £££ª“ ÅâíƒÜ€èÝØ­“ÃÁƓԡ桟“ ÀØ×ÜÔãåÜá瓙“¾Ôãԓ Ĺ“Æ¿¼À“àØ×Üԓæ¡å¡â¡“¥££¬“ ÃåØææØÚåâææâ“æ¡å¡â¡Ÿ“ÃåØææÀØ×Üԓæ¡å¡â¡“ ԓæk…“æãâåçâéákÖۓãåâ×ØÝØá ɃØÖÛáԓãåWéԓéìÛåÔíØáÔ¡“ ÆÁÂÊàÔړÝؓâÖÛåÔááâè“ "ßWáÞì“é“åèÕåÜÖؓ¹´Æ»¼ÂÁ“ÆÇÂÅ̓ íáWàÞâè¡ Ô“À´Å¾¸Ç“Ýæâè“ ÞâàØå`ák“ãåØíØáçÔÖk¡

SNOWMARKET

ÁWÞßÔדÝؓâéc€âéWᓴµ¶“"Å

ǼºÇÊÆ3˜È¹ÊÌƽIÁ îîî¥ØìêëéàØ¥àåÝæ

îîî¥Øçìã¥Úñ

̽¹Å˜ËÆÇϘν˜¾ÇÌǿʹ¾ÁÁĐ

—»åÜê—í—ØâÚà—ÇÜë闿ØíÜãâØ

ÊíØñ—ãð•Ø„‘—&É

¸—ÌÑÍ*ÉÂ̗ÇÉÆ»ÃÌYÌÁ¼—ɼ»—¹ÌÃÃ

¼ÏÂÃÌÑÀÍÅ2—ǸÉËżHÀ

ÉÆÍÅÆÍ¿Ì—Ì»ÉYÌÁ¼

¿æéêâ[—êãì•Ùؗ&É£—æ¥ç¥ê¥

Ë*üÊÅV—ÂÆĽÆÉ˗¸—ÊËÐ׿Ã2»

Ñɸ—º¿ÉÅ2


OBSAH SNOWMAG

3 8 12 18

STOPY KOMIX THE BEST SNOW-PHOTOGRAPHERS: BRYN HUGHES RETRO

SNOWCARVING

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 42 44 46

LYŽOVÁNÍ V PASTI III: INOVACE A IMAGE NAVOSTRO BUDE SNĚHOVÉ EURO? VÁZÁNÍ BETA SE LOUČÍ UNIVERZITA 2010 SERVIS: CO POTŘEBUJEME & JDEME NA TO MAJÍ ZÁVODY V HALÁCH BUDOUCNOST? NEJSTARŠÍ (STOLETÍ) VÍTĚZOVÉ ROZHOVOR: PAVEL ŠŤASTNÝ V CIZÍCH SLUŽBÁCH CO ČEKÁ ČESKÉ SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ V NOVÉ SEZÓNĚ AKTUÁLNĚ Z ČESKÉHO SJEZDOVÉHO LYŽOVÁNÍ WORLDSKITEST 2009

SNOWMAG

70 72 76 78

FAMILY: AKVAPARKY FAMILY: MITTERDORF SVĚDECTVÍ ARCHÍVU HS: UČNI ZTRACENÍ V MLZE A VÁNICI ORBIS PICTUS: SPORTOVNÍ LETY VZDUCHEM

SNOWFREERIDE

84 94

SCOTT SNOW EXPEDITION LIBANON ACG SNOWRIDE 2009: NENDAZ

SNOWTOUR&TELE

98 102

JAK SE VYBAVIT III: NEZTRAŤTE SE V HORÁCH – MAPY A BUZOLY FOTO GUIDE: PISCHAHORN

SNOWATLAS

104 108 126 128 129 130 132 134

ITÁLIE: TAJNÉ TIPY NĚMECKO: ARBER USA: BRECKENRIDGE USA: ASPEN GPS: ŠACHTIČKY BYZNYS: 90. LÉTA – NÁVRAT DO EVROPY BYZNYS: NAKAŽTE JE! APUL NEWS

SNOWMAG

138

YETI SE TĚŠÍ NA SNÍH

142

ADRESÁŘ PRODEJEN – SLEVOVÝ PROGRAM SNOWCARD

FOTO: KATEŘINA SOCHOVÁ – SNOW, MÍSTO: LIBANON

©


QU B W Ç D OP QBTPE

viz str. 139

T

,ÂP VBy ÇELP PE OBC T MÓ B N IPUF S B B UJ[E EÆ

OP

/\åDĜVNRXVH]yQXEH]NRWUPHOFĤ DVSHUIHNWQtPPDQãHVWUHP 9iPSĜHMH

T

LJQB

YT

QUB

DÇWB

DFTUPWOÇLBODFM»Ò

ƒ

-:k07›/§ 7"-1›$)

0OEÒFK#BOL SFQSF[FOUBOU¢3 WBMQTLÃNMZyPW»OÇ

LJ BYT

 ,  

"VyKFOUPQPÂBTÇBCZWZuMP

X XX O F W E B N B D [

*U»MJFM'SBODJFM3BLPVTLPMgW×DBSTLP

"VyKFOUPQPÂBTÇBCZWZuMP

[JNB

WWWNEV DAMACZæsæææ


«


Jasnรก volba Juliena Lizerouxe (Francie) )%+*(% %"% *%) % (% !$'*%%# % %  % %*%*)",%% )(%'%# *)"*% "-% % +*%*%%(%+ *% %'%# ). '%COMP PRO Crazy Blue

          

( '$%!" #" & ""! www.bretton.czOMEGLASS TI


( (($&& %!!

'0%'% !'-!%'. !& "#! &!! $! '#*/%-#!!, www.FashionArenaOutlet.cz

'0%'%%$%!', %#& && %!*#!%$%&% !! !"' !!'# %!#)&%%' $! # - '/%-#!!,# "#! + 


          


ÍÂÂÀ“

—ĸ¾

¤¥

BRYN HUGHES

THE BEST SNOW-PHOTOGRAPHERS


VÝLETU S AKČNÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ EVOTRIP – NÁPAD PROFESIONÁLNÍHO LYŽAŘE A PODNIKATELE BRYCE PHILLIPSE. PŘIPRAVOVALI JSME REPORTÁŽ PRO NEW YORK TIMES A MAGAZÍN SKIING O JEHO SPOLEČNOSTI A AUSTIN SE PŘIPOJIL, ABY SI ZALYŽOVAL V PRAŠANOVÉM KRAJI JAPONSKÝCH ALP.

FOTO: BRYN HUGHES; RIDER: AUSTIN ROSS; MÍSTO: HAKUBA CORTINA KOKUSAI, JAPONSKO

JEDEN SNÍMEK Z ÚŽASNÉHO

¤¦

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: BRYN HUGHES PŘEZDÍVKA: BRYNDIESEL VĚK: 37 NÁRODNOST: KANADSKÁ

ºæ—áܗçæÛãܗëÜÙܗåÜáۑãܕàëgá‡o—çéæ—ë棗 ØÙð—êܗñ—dãæígâؗêëØã—ÛæÙ钗ÝæëæÞéØݗ ñàäåoÚߗêçæé둶 Èàcç“ßì‘âéÔç“Ô“ãÔޓçâ“åìÖÛßؓåâíÕÔßÜç¡ Áܗëí‘á—íñëØߗâ—ãð•æí[åo—åÜÙæ—êåæîÙæ¤ ØéÛàåÞì—ågdoä—åÜæÙðdÜá咶 ¶Øߎ“àÝ“‘Üéâç“æؓé“ãâ×æçÔçc“çâ`k“âÞâßâ“ßì‘âéW ákŸ“‘ÜÝܓé“ÛâåWÖۓԓâÕÞßâãèÝܓæؓæÞécߎàܓßÜ×àܟ“ Þç؀k“ÝؓæçØÝác“ÝÔÞâ“ÝW“åW×ܓâÕÝØéèÝk¡ Ä[‡—ågáØâf—êçÜÚà[ãåo—ÝæëæÞéØă—Úâf— âåæî¤ßæđ•Ü‡—ßæ—çéæñéØÛàë¶ Âæà“ßØç“ÝæØà“ÝØí×Üߓæؓæác‘áŽà“æއçåØàŸ“Ö⑓àܓ èàâ‘áÜßâ“×âæçÔç“æؓáԓàkæçԟ“ÞÔà“æؓàáâÛⓠßÜ×k“ÕØí“æއçå蟓ÛØßÜÞâãçbåì“Ô“íÞèƒØáâæçk“×âæçÔç“ áØà‘Ø¡“ÇÔÞb“ÝæØà“Ûâ×ác“ØëãØåÜàØáçâéÔߓ æ“ÙâçâÔãÔåWçØà“áԓ×WßÞâéb“âéßW×Wák¡ ÁØ⒗ëðç—æÙáÜâëàí엟æßåàêâæíf—íñÛ[ãܤ åæêëࠗçéÜÝÜéìá܇—Ø—çéæd¶ ÉØßàܓ`Ôæçâ“ãâè‘kéWà“¶Ôáâᓪ£ā¥££“àࢥŸ«Ÿ“ ãåâçâ‘Ø“ÝؓæèãØå“âæç厓ԓÖØßÞâéc“éØßàܓ×âÕ厡 ÁØ⒗áܗëí‘á—çéíåo—ñàäåo—êåoäÜ⣗âëÜ钗 ëà—ìíoñã—í—çØägëචÈå`Üçc“·Ôá“ÇåØÔ×êÔì“é“È åÔàãc“éؓÊÛÜæçßØ  åè“ā“àâÝؓãåéák“ÙâçâÚåÔÿ“Ø“âç܃çcáW“é“Ãâê×Øå“ ÀÔÚÔíÜáØ¡

æÖbá術Ãßèæ“Ýؓçâ“àÝ“×âàâ顓·Wßؓ»ÔÞèÕԓ 铽ÔãâáæÞè“ā“‡‘Ôæ᎓æák۟“íWÕÔéáb“ßì‘âéWák“ àØíܓæçåâàì“Ô“ÞåWæ᎓ÞåÔÝ¡“´“ÔåÚØáçÜáæÞb“¿Ôæ“ ¿ØáÔæ“çÔÞçb‘“ãåâ“áW×ÛØåáâè“ÞåÔÝÜáè“Ô“çÔÞb“ áâ`ák“‘Üéâ硓

Çéæd—Ýæëo‡—ñàäåo—êçæéëð¶ Ãåâçâ‘Ø“àc“ÕÔék“çØá“éíåèƒèÝkÖk“‘Üéâçák“æçìߟ“ÖØæ çâéWák“Ô“ßì‘âéWák“é“ÛâåWÖۓæ“×âÕåŽàܓã€WçØßÜ¡

ÁØ⒗áܗëí‘á—æÙãoÙÜ咗å[ägë—Ø—çéæd¶ ȑkéWà“æܓ×ßâèÛÔçWáæÞb“ßÜáÜؓæ“ÕÜړÔÜåì“Ô“àá①æçékà“æç€kÞÔÝkÖkÛâ“æácÛ蟓áØÝßbãؓé“ãâæßØ×ákÖۓ àÜáèçWÖۓ×ØáákÛâ“æécçßÔ¡“

ÁØâ[—áêæì—ëí[—åÜáæÙãoÙÜågá‡o—êë„ÜÛàêâؗ ؗçéæd¶ Áԓãåéákà“àkæçc“ÝؓÊÛÜæçßØå“铵åÜçæÞb“¾âßèàÕÜܓ ãåâ“ÜàãâíÔáçák“ÞåÔÝÜá蟓æØçåéWéÔÝkÖk“æákۓԓãÔåçì“

Ëío—æÙãoÙÜåo—ãð•Ø„à—Ø—êåæîÙæØéÛàêëf¶ ¾×âÞâßÜ韓Þ×â“àW“åWדæåÔá×è“ÕØí“éØßÞb“ ãxíì¡

¿ãÜÛ[‡—àåêçàéØÚà—í—áàåfä—ìägåo¶ ɓÝÜábà“çìãè“ÙâçâÚåÔÿ“ØŸ“×ÔßØÞâ“âדæãâåç術 ¼áæãÜåèÝܓæؓéƒØàܓ×åèÛì“ÙâçâÚåÔÿ“ØŸ“ÖØæçâéÔçØß æÞâ蟓éWßØ`áâ蟓àx×ák“Ôçס ÂÛܗçìÙãàâìá܇—êíf—Ýæëâ𶠽æØà“æØáÜâå“ãÛâçâÚåÔãÛØå“é“àÔÚÔíká蓹åØØæÞÜØå“ Ô“çÔÞb“ãåÔÖèÝܓãåâ“Ãâê×Ø埓Ƶ¶“ÆÞÜØå“Ô“ÆÞÜÜáړ é“ÆØéØåák“´àØåÜÖؓԓãèÕßÜÞèÝܓé“åíáŽÖۓÝÜáŽÖۓ `ÔæâãÜæØÖۓãâ“ÖØßbà“æécçc¡ ÂÛܗ䑕ÜäܗíàÛgë—ëíf—ÛØã‡o—Ýæëâð¶ êêê¡ÕåìáÛèÚÛØæ¡Öâà


FOTOTIP

MŮJ OBLÍBENÝ SNÍMEK NA TOMTO MÍSTĚ JSME BYLI MNOHOKRÁT A ZJISTILI JSME, ŽE TUTO STĚNU OSVÍTÍ SLUNCE AŽ POZDĚ ODPOLEDNE, PŘIČEMŽ ÚPLNĚ NEJPŮSOBIVĚJŠÍ JE JEN PÁR OKAMŽIKŮ PŘED SAMOTNÝM ZÁPADEM. CHTĚL JSEM FOTIT ZEPŘEDU, TAK JSEM DOJEL SKÚTREM NA PROTĚJŠÍ VRCHOLEK A FOTIL NA 200 MM. MOJÍ JEDINOU MOŽNOSTÍ BYLO VYBRAT NEJRYCHLEJŠÍ MOŽNÝ ČAS ZÁVĚRKY (1/800) SE CLONOU OKOLO 4.5, PROTOŽE SVĚTLA JIŽ RYCHLE UBÝVALO. EXPONOVAL JSEM NA FILM PROVIA 100F. S DANEM JSME NA SEBE ŘVALI, ALE KDYŽ BYL ČAS SKOČIT, OBA JSME JIŽ VĚDĚLI, CO DĚLAT. VYČKALI JSME, AŽ BYLO SLUNCE TĚSNĚ PŘED ZÁPADEM A KRÁSNĚ OSVĚTLOVALO OSTROH. TENTO SNÍMEK VYHRÁL FOTOGRAFII ROKU V POWDER MAGAZINE A JE TAKÉ MŮJ NEJPRODÁVANĚJŠÍ.

FOTO: BRYN HUGHES; RIDER: DAN TREADWAY; MÍSTO: WHISTLER, KANADA

ÍÂÂÀ“

—ĸ¾

¤§


FOTO: BRYN HUGHES; RIDER: DAN TREADWAY; MÍSTO: WHISTLER, KANADA

DALŠÍ IMPOZANTNÍ

STOPA VE WHISTLERSKÉ DIVOČINĚ DOSAŽITELNÁ SNĚŽNÝM SKÚTREM. TOTO BYLA DANOVA PRVNÍ JÍZDA NA NOVÝCH LYŽÍCH ROSSIGNOL. JÍZDU ZAČAL SLUŠNÝM DESETIMETROVÝM SKOKEM A PAK SE ROZHODL UDĚLAT UŽ JEN TŘI OBLOUKY A BYL DOLE… PĚKNÝ ZPŮSOB, JAK OTESTOVAT NOVÝ PÁR LYŽÍ.

¤¨


—ĸ¾

FOTO: BRYN HUGHES; RIDER: MATT STERBENZ; MÍSTO: BLACKCOMB GLACIER, KANADA

ÍÂÂÀ“

¤©

TENTO SNÍMEK JSEM POŘÍDIL NA BLACKCOMB GLACIER NA CAMP OF CHAMPIONS PRO TÝM 4FRNT SKI BĚHEM POSLEDNÍCH MINUT DENNÍHO SVĚTLA. RIDERA JSEM OSVĚTLIL ZÁBLESKY ELINCHROM, ABYCH ZMRAZIL AKCI NA TOMTO NÁDHERNÉM POZADÍ.


¤ª


ŸÇÅ“ ROČNÍK XIX.

ÈéçÖãê•ëîéçÝá•ÀÖçÚᕽÖâåá

—º¸ÉÍÀž

¤«

LISTOPAD 1929

ZIMNÍ SPORT Orgán Svazu lyžařů republiky československé

LYŽAŘSTVÍ – BRUSLAŘSTVÍ – HOCKEY – SÁŇKAŘSTVÍ – ALPINISMUS – TURISTIKA ŘÍDÍ VYDAVATELSTVO: IVAN KOMÁREK, Dr. OTAKAR BRAUNER, redaktoři, JOSEF JÍLEK, administrátor Dr. J. Kalábery. – Zodpovědný redaktor a chefredaktor IVAN KOMÁREK. Redakce a administrace Praha II., Žitná ul. 14. – Předplatné Kč 35 – na 10 čísel. – Jednotlivé číslo Kč 4 ,- – Telefon 322-1-3 – Účet pošt. úř. šek. 34*474. – Rukopisy a fotografie neb kresby zaslané k reprodukci se nevracejí. Autoři obrázků i článků ručí za reprodukční právo. NA VALNÉ HROMADĚ HDW, konané dne 10. listopadu v Praze bylo konstatováno, že HDW má 165 spolků s 12 689 členy a 3109 dorostenci. VALNÁ HROMADA SVAZU LYŽAŘŮ RČS. Konala se v neděli 3. listopadu 1929 v sálech Národní kavárny v Praze. Předcházela jí skvělá pracovní schůze náčelníků dne 1. listopadu a schůze správního výboru 2. listopadu. Jako obvykle dokumentoval i letos tento sjezd lyžařských delegátů z celé republiky vysokou technickou, organizační i mravní úroveň čs. lyžařství. Slyšeli jsme o skvělých výsledcích našich závodníků a mužstev doma i v cizině, slyšeli jsme o značném počtu členstva, klubů, o registraci, řádech, dobré finanční a hospodářské situaci, viděli jsme skvělého ducha pravé sportovní kázně, loyality, fair-play, soudržnosti a vzájemné pomoci. Vše šlo hladce, bez debat, s adostí, s uspokojením, za dobrého vědomí poctivě vykonané práce a s pevnou vůlí k další plodné činnosti. Byl to lyžařský sjezd, který může býti příkladem. LYŽAŘSKÉ MŮSTKY. Konečně došlo k velkorysé modernisaci našich můstků. – Pod vedením Tech. odboru Svazu lyžařů rekonstruují se dva největší čsl. můstky pro délky skoků průměrně 60 m – můstek jilemnický a můstek Jarolímkův na Štrbském Plese.V Jilemnici bude již stavba brzo ukončena. Z malé umělé věže přejde rozjezdová dráha klidně na zem, na široký a klidný můstek. Dopad zcela nově prokopávkami i umělými konstrukcemi upraven. Rovněž tak i dojezd. Pořízeny zvl. tribuny pro ředitelství závodů, pro soudce a pro žurnalisty. Zavedeno signalizační zařízení od startu až k dojezdu. Postaveny schody po celé délce můstku a zřízena i řada informačních prostředků pro obecenstvo. Na můstku bude lze skákati více 60 m a slavný Nor S. Ruud jistě nám tam něco takového předvede o našem mistrovství.

ARLBERGSKÉ KURSY. D. A. K. S. ve Sv. Antonínu na Arlbergu v Tyrolích (adresa stačí) uveřejňují v německých odborných listech nový program. Pro čtenáře je zajímavý jich úspěch, který reklamují. Ve třech sezonách měly 3500 účastníků! V sezoně 1929/30 od 2. XII. 1929 do 27. IV. 1930 bude se konati 21!!! kursů pod vrchním vedením Hanesa Schneidra. DOROSTENECKÉ TRAININGOVÉ KURSY LYŽAŘSKÉ. Dorostenecký odbor Svazu lyžařů uspořádá o Vánocích v Jilemnici dorostenecký kurs trainingový pod vedením některého staršího zkušeného závodníka. – Přikročí pak k organisování podobných kursů v různých městech RČS. Za tím účelem sestaví instruktorské družstvo ze 4 starších zkušených závodníků, kteří by každou neděli podle zvl. programu vyučovali závodnický dorost vždy v jiném městě. Zkušení závodníci, kteří by se chtěli této činnosti za náhradu výdajů věnovati, nechť se přihláší ve Svazu lyžařů. Dr. Kal. NOVÝ NORSKÝ TRAINER V ČESKOSLOVENSKU. Je to mladý sympatický student techniky H. Gutormsen, přítel slavného Ruuda. Členské pohostinství mu poskytnul lyž. odb. S. K. Slavia. Mladý závodník je jako všichni Norové výborným běžcem i skokanem. Vrhnul se ihned do práce. Uspořádá pro dorost bezkydské župy zvl. kurs v běhu i skoku ve 4, 5. a 6. ledna 1930 na Bezkydách, péčí dorosteneckého odboru Svazu lyžařů. Dr. Kal. 30 KM „LA NATIONALE“. Pod tímto titulem uspořádá plzeňský lyžařský odbor S. K. Olympia 26. ledna 1930 na Špičáku (Šumava) veřejný 30km závod v běhu na lyžích (otevřený pro župu západočeskou a pražskou). Závod jest dotován krásným neputovním křišťálovým pohárem pojišťovnou „La Nationale“, pod jejíž patronací se koná. – Doporučujeme klubům, aby

neopomněly tento závod obeslati co největším počtem svých závodníků. O ZÁVODU V BĚHU NA 1 KM učinili jsme již zmínku na jiném místě našeho časopisu, aniž bychom se pouštěli do kritiky, zda a jakého významu může podobný závod býti. Vracíme-li se ještě jednou k tomuto závodu, pak příčinou je zprávička v P. L. nadepsaná: Přes 100 km jest hodinná rychlost lyží. – Jistě každý trochu soudný lyžař chytí se již nadpisu za hlavu a až si přečte další, pak si tu hlavu asi ukroutí. Dříve než se vrátíme k uvedené zprávě, musíme našim čtenářům, pokud jsou mladšími lyžaři, sděliti, že až do roku 1914 konány byly u nás závody na 100 m s holemi neb bez holí, jež běhány byly kolem 18 vteřin. Ovšem závod tento neměl žádného sportovního podkladu a byl pouze zajímavým pro diváky a tak technický odbor S. L. závod tento zrušil. A nyní za účelem vyzkoušení rychlosti při závodu v běhu na 1 km při úplně rovné trati, jak jsme již referovali, má býti ve Sv. Mořici tento nový způsob závodu dán na program. PODPORUJTE STAVBU ČESKÉ HORSKÉ BOUDY. Již po 30 let byla snaha našich klubů získati na Mísečných boudách, v nejkrásnějším koutku Krkonoš, vhodné místo pro chatu, leč vždy každý takový pokus byl zmařen nacionálními německými kruhy. Konečně 10. října 1928 podařilo se Českému Ski Klubu-Praha zakoupiti rozestavenou horskou chatu, s překrásnou vyhlídkou na celé údolí Jizerky, přímo ve výši 1050 m nad mořem za obnos Kč 160.000.-. Událostí touto oslavil klub desítiletí republiky a doplnil oslavu 40tiletého jubilea klubu a proto hodlá boudu pojmenovati „Jubilejní chata“. Koupě umožněna byla subvencí Kč 150.000.- udělenou ministerstvem obchodu. Ještě na podzim r. 1928 byla bouda zajištěna před vlivem zimní nepohody, opatřena střechou a ošalována prkny nákladem klubu ve výši Kč 35.000.-. Klub snaží se vybudovati chatu tak, aby důstojně representovala

náš největší a nejstarší lyžařský klub, aby vyhovovala i náročnějším sportovcům a byla hledaným útulkem našeho lyžařství a kruhu turistických. PŘÍPRAVY K XXX. MEZINÁRODNÍMU LYŽAŘSKÉMU MISTROVSTVÍ ČSR konanému 13. a 16. února 1930 v Jilemnici jsou již v plném proudu. V posledních dnech byl Českým krkonošským spolkem „SKI“ Jilemnici značným nákladem úplně zrekonstruován závodní můstek na Chmelnicina němž loňského roku docílil olympionik Nor Sigmund Ruud československého rekordu ve skoku na lyžích skokem 51 m. Po letošní rekonstrukci, kterou provedl Ing. Hylš podle návrhu architekta Karolínka a podle rad a zkušeností S. Ruuda, který za tím účelem do Jilemnice zajel, bude tento můstek jedním z nejlepších v Československu, neboť bude možno na něm docíliti 60–65m skoků. Toto XXX. mezinárodní mistrovství ČSR bude zároveň poslední přípravou našich závodníků pro Holmenkollen. SOKOLSKÁ HORSKÁ BOUDA NA ČERNÉM VRCHU v Krkonoších otevřena byla slavnostním způsobem dne 10. listopadu. Sokolská bouda postavena byla nákladem asi 3 miliónů Kč na hřebenu Černého vrchu svažujícím se k Janským Lázním a má k dispozici 54 pokoje o 105 lůžkách ve třech poschodích skutečně krásné representační budovy a dále jsou tam umístěny dvě společné noclehárny o 42 lůžkách. V pokojích zavedena jest teplá a studená voda a ústřední topení. Všude zavedeno jest elektrické osvětlení. V přízemí jsou dvě velké restaurační místnosti. Celkem bouda budí dojem velkého hotelu. Z oken a terasy směřujících k západu jest skutečně jedinečná vyhlídka do Čech. – V neděli dne 10. listopadu byla uspořádána slavnost otevření boudy a předání této do normálního provozu. K slavnosti této dostavil se velký počet hostů a po zahájení slavnosti předsedou spolku pro postavení sokolské horské boudy Dr. Němečkem bylo proneseno několik řečí a to iniciatorkou celého plánu sestrou Provazníkovou, Dr. Hellerem, ministrem inž. Novákem, ministrem Dr. Viškovským atd. Za Svaz lyžařů pronesl zdravici Dr. Brauner. – Bouda leží na velmi výhodném místě několik minut od konečné stanice visuté dráhy a nájemcem jejím jest bývalý nájemce chaty Kramářovy p. Černý. – Máme za to, že nemusíme našemu členstvu doporučovati návštěvu této boudy, neboť ona se doporučuje pro své výtečné podmínky sama sebou. Dr. O. Br.

ZIMNÍ SPORT BY V ROCE 2009 OSLAVIL 100 LET SVÉHO VYDÁVÁNÍ.


FOTO: ISPO

—º¸ÉÍÀž

¥£

âÕæWÛßb“ã€kåè`Þ쓻Ôá×Õââޓâá“çÛؓ¸ÖâáâàÜÖæ“ âٓÆãâå硓Ĉ¼áâéÔÖؓÝæâè“íWæÔ×ákŸ“Ýæâè“ÛßÔéákà“ ÞâáÞèåØá`ákà“áWæçåâÝØà“é“ÕâÝܓâ“ãâ×kߓáԓçåÛè¡û“ Ãâè`Þ쓀kÞÔÝkŸ“‘Ø“Ýؓç€ØÕԓÜáâéâéÔç“åìÖÛßØÝܓáؑ“ âæçÔçák“Ô“‘Ø“ÞâáÞèåØá`ák“éŽÛâ×è“çÔÞçâ“íkæÞWéW“ çØá“áØÝåìÖÛßØ݃k¡“

¸—ì•—êܗëæ—ßéæäØÛo Æâè`Ôæác“ÔßؓçÔÞb“ãßÔçkŸ“‘Ø“ĈæçÔåb“áWéìÞì“×ßâèÛⓠã€ÜáWƒØÝk“åØßÔçÜéác“éìæâގ“íÜæޟ“Ö⑓æáܑèÝؓ àâçÜéÔÖܓÞؓíàcáWàû“›ÃâåçØ圡“"kà“×bßؓÕè×è“ éìè‘kéÔç“æçWéÔÝkÖk“Ùâåàì“áԓßì‘Ø“`ܓÕâç쟓çkà“ékÖؓ æؓíÛâ×áâÖèÝk¡“ÉŽæßØ×ÞØà“çbçâ“æÖÛÜíâÙåØáÜؓÝæâè“ ãÔޓßì‘Ø“é“ácÞâßÜÞԓ›æÞâåâ“æçØÝáŽÖۜ“éØåíkÖ۟“ æ“åíáŽàܓáWíé쟓èàkæçcáb“ÝÔޓ铀Ô×c“ÅÔÖ؟“çÔޓ ܓÆãâåç“Ô“×â“ç€ØçÜÖؓܓ¿Ô×졓ÃâÞåÔ`âéWák“æçÔåŽÖۓ ãâדáâéŽà“áWíéØà“Ô“ã€Ü×Wák“ékÖؓ`ܓàbác“ íàcácáŽÖۓáâéŽÖÛ¡“´“×â“çâÛâ“Ü“âãåÔé×è“áâébŸ“ ÕԓܓĈÞÔçØÚâåÜØû¡“"Ôæçâ“Ý×ؓÝØá“â“ÞâæàØçÜÖÞâè“ íàcá蟓ÔßؓܓçԓæçÔ`kŸ“ÔÕì“æؓé“ÞÔçÔßâÚè“Ô“ãâãÜæè“ àâÛßâ“âÕÝØéÜç“àÔÚÜÖÞb“ĈáØêû¡“ ÅâææÜÚáâߓÞ×ìæܓàâ×ØߓÂßìàãÜäèؓéìåWÕcߓâד åâÞ蓤¬§£“×ⓤ¬©§Ÿ“ÆçåÔçâ“âדåâÞ蓤¬©§“çÔÞb“ ã€Ø擥£“ßØ硓ÉíáÜÞÔßì“æÞèçØ`ác“ßØÚØá×Wåák“ßì‘ØŸ“ áØÕ⅓àcßì“`Ôæ“íkæÞWéÔç“æßWé術½Øƒçc“áØ×Wéáâ“æؓ ×ØækçÞâéb“€Ô×ì“ÉzßÞߍ“›Ã“¤£“ā“©£œ“âÕàcuâéÔßì“ãⓠ×éâè“ßØçØÖÛ¡“´èçâàâÕÜßÞì“æéb“àâ×Øßì“ÙÔÖØßÜÙçèÝk“ ãâ“`çì€ØÖÛ¡“´ßؓÞâßØÞÖܓßì‘k“×âæçWéWàؓâדÛßÔé ákÖۓéŽåâÕ֍“Þԑ׎“åâޓÝÜáâ術

Åæíf—Ø—Čåæífÿ

LYŽOVÁNÍ V PASTI III:

´á⟓Ĉáâébû­“àÜàâ“ÙåØØæÞÜÜáړæؓíԓãâæßØ×ákÖۓ ¤¨“ßØç“áÜ֓æécçâÕâåábÛâ“áØâÕÝØéÜß⡓ÁØÝ×åԑƒkà“ éWíWákà“áԓçåÛè“ÝؓåØæèæÖÜçâéÔ᎓ãâçâàØޓÁØéÔ ×ì“íؓ©£¡“ßØ硓¾×ؓÝæâè“×áØæÞԓéƒØÖÛáì“ç쓇‘Ôæáb“ ԓéìæâÞb“×ØæÞ첓µâçì“Ýæâè“æéâè“ãâ×æçÔçâè“æçØÝáb“ ÝÔÞâ“ã€Øדç€ÜÖØçܓßØç쭓×á؃ák“¿ÔáÚؓæؓâדçcÖۓ ÕåÔç卓ÀÔÛåØâéŽÖۓí“ßØ瓤¬«£ā«§“àâ֓áØß܃k¡“ ȓßì‘k“ÝæàؓâדáWæçèãè“ÖÔåéÜáÚè“éÜ×cßܓßØÖÖâ染Ôßؓ çkà“áØÝèíáW  éÔác݃kà“Ýæâè“ æçWßؓ`ܓæãkƒØ“ âãcç“ÞßÔæÜÖÞb“ æØá×éÜ`؟“ÝÔÞb“ éÜ×kàؓ葓áԓ €ØíØÖۓíؓª£¡“ ßØ硓ÇÔ×ì“æؓÔßØæãâu“ÛŽÕؓÙåØØ æÖbáԟ“Ü““Þ×쑓æؓ ßØÖÞ×ì“æãkƒ“âãåԃèÝk“æçÔåb“ãâíÔãâàØáèçb“áWãÔ×졓 ɑ×셓ܓãÔçØáç“ÝÔãâáæÞb“ÁÜæÛÜíÔêì“áԓßì‘Ø åâÖÞØ  åì“Þ×Øæܓ×éÔÖØç“ßØç“ßؑØߟ“áؑ“æؓéìåâÕÜßì“Ĉãåéákû“ åâÖÞØåì“áâéb¡ “çâ“âÕçk‘ác݃k“ÝؓáØèæçWßؓácÖâ“éìàŽƒßØ硓Áԓ éŽéâݓæÜÖؓÝ×âè“íáÔ`áb“ãØákí؟“ÔßؓĈÛßÔéák“æßâéⓠàÔÝk“ãåâ×ÔéÔ`ܓԓàÔåÞØçÜáڟû“ÝÔޓãåÔéÜߓՎéÔߎ“ ƒbÙÞâáæçåèÞçbå“ÀÔåÞØå術Éc€kàŸ“‘Ø“éŽéâݓâÕ`Ôæ“ áÔÕk×áؓácÖ⟓Öâ“ãâæßbíؓ×ⓃèãßkÞè“ãâƒßؓ ØÞâáâࡓ´“‘Ø“àÔåÞØçÜáړæؓáØèæçWßؓ×â‘Ô×èÝؓ ÕÔíàØލŸ“ÞçØåb“Õì“àâÛߓæ“ãcÞáŽà“ã€kÕcÛØà“ ØÙØÞçác“íÞâàèáÜÞâéÔ硓Ɏéâݓç€ØÕԓék“`ܓíÝÜæçkŸ“‘Ø“ íÔ×Wák“ÝؓãçWÞâéÜáԓáØÕⓑؓéŽæßØ×ØޓáÜ`Øàè“áØ  ãâà‘ØŸ“ÔßؓÞ×쑓àÔåÞØçÜáړԓéØ×Øák“èæâè×kŸ“‘Ø“ æؓ×âՀؓãåâ×WŸ“ãåâæçc“çâ“áԓçåۓãÝ×Ø¡“´“Þ×쑓

INOVACE A IMAGE u nabídku Minule jsme si ukázali, jak nesmyslně nepřehledno nad tím ještě lyží i bot na nás výrobci a obchod valí. Zkusme se chvíli zamyslet. TEXT: IVAN SOSNA Íéâ×ák“æçâéÞì“éŽåâÕ֍“ßì‘k“Ô“×ØækçÞì“íáÔ`ØޓÕâç“ æؓßØçì“çØá`Üß쟓Ôßؓã€Øæçâ“é“æØíâác“ª©¢ªª“ÝØí×Üßâ“éؓ ÆÓ¤¬“íáÔ`Øޓßì‘k“Ô“¤§“Õâ硓½Øƒçc“é“àÜáèßb“×ØÞW×c“ ÝæàؓàcßܓÔæܓ¤§“çåÔ×Ü`ákÖۓĈéØßގÖÛû“éŽåâÕ֍“ßì‘k¡

Ãð•Ø„ê⒗æãàÞæçæã ͓çâÛâ“éƒØÛâ“íÕìßâ“×áØæ“ÝØᓃØæç“íWæÔ×ákÖۓ ÝàØᓛ´àØ埓½Ôå×Ø៓ÇØÖáÜÖԟ“Åâææܟ“»ØÔן“ ¹ÜæÖÛØ圡“´“çâ“è‘“ÝؓæÜçèÔÖؓçÔÞíéÔábÛâ“âßÜÚâãâ

ßè“ā“×âàÜáèÝkÖk“æÞèãÜá졓ÇÜçâ“ĈÛâƒÜŸ“Öâ“æãâßè“ àßèékûŸ“Ü“Þ×쑓æܓÞâáÞèåèÝkŸ“è‘“áØÕâÝèÝk“ÖØáâè“ā“ çèçâ“ÕÜçéè“âÕæçÔåWéÔÝk“ÛßÔéác“€ØçcíÖ؟“×ÜæÞâáçì“ Ô“ãåâ×ØÝÖܓÜáçØåáØçâék¡“ÉŽåâÕÖܓæؓé“åWàÖܓæéb“ éWßÞì“â“ãâ×kߓáԓçåÛè“æáԑk“æáܑâéÔç“áWÞßÔ×ì“ æçcÛâéWákà“áԓµÔßÞWá“`ܓ×⓴æÜ؟“ÞâáÖØáçåÔÖk“ ԓæìáØåÚÜØàܟ“ÔßؓéØßàܓéŽíáÔàáâè“åâßܓÛåÔÝk“ ÜáâéÔÖØ¡“Ĉɓàâ×Øåák“âßÜÚâãâßák“ÕåÔá‘Ü“àèæk“ ÿ“åàԓÜáâéâéÔ矓ÝÜáÔޓíÔÛìá؟û“€kÞÔÝk“Ôèçâ€Ü“


PROTECT YOUR DREAMS

Í[ãâؗÙÜñ—íoëgñÜ “Áԓ×åèÛb“æçåÔác“ā“ÝÔޓæؓàÔÝk“â×ß܃Ü矓Þ×쑓éƒÜÖÛ áܓéìåWÕcÝk“ãßèæ“àÜáèæ“çâçb‘²“ÃcÞáW“æçâåì“íÔ`káW“ Վç“æÞâåâ“׍ßؑÜçc݃k“áؑ“éŽåâÕØޓæWࡓĈÆçÔåWà“ æؓâ“ç⟓ÔÕìÖÛâà“àcßܓçâ“æãåWéáb“áW€Ô×k“æؓ æãåWéáâè“æçâåìŸû“ã€ÜíáÔߓæébÛâ“`Ôæè“×â“àb×Ük“ ÝØ×ØᓃbٓéŽéâÝØ¡“ÀØדæçâ“ßØçì“æãâßìÞÔߓàÔåÞØçÜáړ áԓåâíéÜáèçŽÖۓçåíkÖۓáØÖØßâè“`çéåçÜáè“ÖØßÞâéŽÖۓ áWÞßÔ׍¡“·áØæ“ã€Øæ“ãâßâéÜá術 ÉØßÞb“ÿ“åàì“ã€Üçâà“áØ×WéÔÝk“×â“éŽéâÝؓàWß⟓ ãåàcåác“Ôæܓ©“˜“âÕåÔç術ÁØàWßâ“í“çcÖÛçâ“ãØ  ácí“âéƒØà“æãâßìÞÔÝk“ĈÙk`èåìû“áØæßâè‘kÖk“ÞؓíÞéÔ  ßÜçácákŸ“áŽÕ呓ޓãåâ×ØÝÜ¡“ÀØæác“é“×èÖÛè“Ĉ×âՀؓçⓠéìãÔ×W“Ô“áÜ`Øàè“çâ“áØéÔ×kû¡“·â“ÝØ×áb“í“áØÝíÕì  çØ`ác݃kÖۓԓã€Üçâà“áØÝ×åԑƒkÖۓÜáâéÔÖk“ßì‘Ô€æގÖۓ ×cÝÜá“ā“æÔàâáâæábÛâ“ÖÔãè“ÀâáâÖâäèؓā“éßâ‘Üߓ ã厓ÆÔßâàâᓃØæç“ßØç“ãåWÖ؟“¨§£“àÜßÜâፓԓ§¥¦“ ãÔçØá獔“ÀâáâÞâÞâéŽÖۓßì‘k“æÜÖؓãåâ×ÔߓæÞâåⓠ©“àÜßÜâፓãW卟“é“ãåâ×èÞçÜéÜçc“æÜßác“ã€ØéWßÖâéÔߓ â×écÞbÛâ“åÜéÔßԓÅâææÜÚáâßԟ“ÔßؓÞéßܓåØáçÔÕÜßÜçc“ ÝÜÖۓàèæØߓåâ`ác“è×Ô瓧££“£££¡“»ØíÞb“ã€Ø×  ÛWuÞì“â“ßk×ØåԓçåÛ譓â“ãWå“ßØç“ãâí×cÝܓÆÔßâàâáԟ“ é샅ÔéØábÛâ“Ý؃çc“çÔÞb“éìáèÖØáŽà“ã€ØÖÛâ×Øà“áԓ ÞßÔæÜÖÞb“`çì€ã€ØíÞâéb“Õâç쟓æãâßÞߓ´×Ü×Ô染ÔÕì“áԓ ácà“çÔÞ쓛ãåÔé×ԟ“Þåâàc“ÚâßÙ蜓ãcÞác“ãåâ×c  ßÔß¡“·áØæ“íՎéW“ãWå“ãâæßØ×ákÖۓàâáâÞâÞâéŽÖۓ àâ×ØߍŸ“×âæç“àâ‘áW“ÀÔ×ؓÜᓵèßÚÔåÜÔ¡“½ÜáÔޓ ÝؓæÔàâáâæáW“æÞâ€ØãÜáԓàåçéW¡“ÀÔåÞØçÜáړàcߓ çØÛ×ì“ÆÔßâàâá“ÝÔæác“áØÝßØãƒk¡“´“ÝÔޓÝæàؓéÜ×cßܓ àÜáèß؟“åâíãâèçÔߓÜàÔÚØâéb“ÕßWíácákŸ“Ô“Þ×쑓 æؓ×â“æÜçèÔÖؓéßâ‘ÜßԓÖÔåéÜáÚâéW“åØéâßèÖ؟“íÔ`Ôßܓ Ýæàؓçâáâèç“é“íWãßÔéc“ÞÔçØÚâåÜk“Ô“àâ×Øߍ¡“ÇÔÞçb‘“ éì`ØåãÔ᎓ÞâáÞèåØáç“ÅâææÜÚáâߓƒØߓ×â“ÞâßØá“â“ãWå“ ßØç“ãâí×cÝÜ¡“ÆáÔדçØÛ×ì“Ý؃çc“áØ×âæãcßܓÞؓíÝ܃çcákŸ“ ‘Ø“ã€Ü“éìåâéáÔábà“ãâæçÔéØák“éŽåâÕލ“áԓçåíkÖۓ áØák“‡ãâåáW“ã€kàW“ÞâáÙåâáçÔÖؓçkà“áØÝßØãƒkà“ ›µèßßàâå؜²“ÈíáWéÔÝk“çâ“ÔßØæãâu“×áØæ²

Ñ[âØñåoâ—ìÙoáÜ咗çØéØÛæïÜä—íæãÙ𠴓Öâ“áԓçâ“íWÞÔíákÞ²“ÇØá“ÝؓéìæçÔéØ᎓ÞßÔæÜÖÞb“ ĈâéØåÖÛâÜÖØûŸ“ã€kß܃“æßâ‘Üçb“éâßÕc“í“ã€kß܃“àáâÛԓ àâ‘áâæçk¡“Æãâç€ØÕÜçØߓé“íWãÔ×ákà“æécçc“ã厓×áØæ“

`Øßk“ãâçØáÖÜWßákà“¤£“àÜßÜÔå×Wà“àâ‘áâæçk“éâßÕì“ àØíܓåíáŽàܓãåâ×èÞçì“Ô“éÔåÜÔáçÔàÜ¡“½Ø“éìíŽéW៓ ‘Ø“àW“ÕŽç“ãâè`ØáŽà“íWÞÔíákÞØàŸ“ÝØá‘Ø“æçWç“ æؓÝkà“ÝؓéØßàܓãåÔÖáb“Ô“éŽæßØ×ØޓáØíÔåè`ØᎡ“ ÆÔàâç᎓ãåâÖØæ“åâíÛâ×áèçk“Ô“éŽÕcåè“æؓæçWéW“ áØã€kÝØàáŽà“ā“Ûâéâ€k“æؓâ“âæâÕákÖۓáWÞßÔ×ØÖۓ ãåâéâíákÖۓ›æçâÝk“çâ“`Ôæ“Ô“áWàÔÛ蜓ԓØàâ`ákÖۓ ›ÞéßܓéâßÕc“æؓçåWãkàŸ“Õԓԑ“è‘kåWà“ã€Ø×æçÔéâ蟓 ‘Ø“ÝÜáW“éâßÕԓàâÛßԓՎç“ßØãƒkœ¡“¿íؓçâ“ã€ÜåâéáÔç“ Þ“ÕØíåÔ×áâæçܓáÔדàáâÛÔæçåWáÞâéŽà“Ýk×Øßákà“ ßkæçÞØà“æ“áÜÖá؀kÞÔÝkÖkàܓáØÕâ“ÖÜíâÞåÔÝáŽàܓáWíé졓 ÉâßÕè“áÔÞâáØ֓àâÛâè“åâíÛâ×áâèç“áؓécÖáb“ ÔåÚèàØáç쟓áŽÕ呓ØàâÖؓæãâÝØáb“æ“åâíÛâ×âéW ákà“›Ĉ葓àc“çâ“áØÕÔékŸ“ÖÛÖܓçâ“àkç“íԓæØÕâ蟓 åâíÛâ×áèçb“×áØæÞÔûœ¡“ÅÔ×âæçáW“íWßؑÜçâæç“ā“ áâéb“ßì‘Ø“Ô“Õâçì“ā“æؓæçWéW“Ô‘“áØã€kÝØàáâ術ÆçÔ`k“ æؓãâ×kéÔç“×â“ßì‘Ô€æގÖۓ×ÜæÞèæk“áԓÜáçØåáØç術 ›´“ãåâ“ãâãèßWåác“ãâ×Ôáâè“çØâåÜܓç€ØÕԓáԓÛØæßⓠµÔååì“ÆÖÛêÔåçí“`ܓÇÛؓÃÔåÔ×âë“âٓ¶ÛâÜÖØ­“ÊÛì“ ÀâåؓÜ擿Øæ桜

AKČNÍ FOTO: AGENCE ZOOM FOTO PRODUKTŮ: STUDIO 404 MARC MULLER

éÜ×kç؟“ÝÔÞb“ãÔçØáçì“æؓçÔÞb“ã€ÜÛßԃèÝk“›ÞâáÞåbçák“ ßÔۍ×ÞÔ­“ácÞâßÜÞÔ×kßáW“×ØæÞԓáԓãåÜáÖÜãè“ãâ×âÕ ábà“ÔèçâàâÕÜßâébàè“æçcåÔ`ܜŸ“íÔ`áØçؓã€ØàŽƒßØç“ â“ØÙØÞçÜéÜçc“çÔÞâéŽÖۓéŽ×Ôݍ¡“´“çâ“Ü“æ“éc×âàkàŸ“ ‘Ø“`Wæç“éìàìƒßØábÛâ“æؓé“ãåÔëܓáØâæéc×`k¡“

ÊãàÙð—Ø—åÜêçãågå[—ædÜâ[í[åo ½Ø“è‘“çÔހÞԓáØàâ‘áb“â××cßÜç“ÜáÙâåàÔÖؓécÖábŸ“ è‘ÜçØ`áb“ԓ׍écåìÛâ×áb“âדáWçßÔÞâéŽÖۓåØÞßÔà ákÖۓæ×cßØák¡ ɓÝØÝÜÖۓåWàÖܓÕâÛè‘Øߓ×âÖÛWík“Ü“ĈçåÜéÜÔßÜíÔÖÜû“ æØåÜâíákÛâ“çbàÔç術¾×ØÝÔÞW“ÙèáÞ`ác“ÝÔßâéW“`ܓ áØéŽíáÔàáW“×åâÕáâæ瓛çéÔå“ã€ØíÞ쟓ƒãÜ`Þì“Õâç쟓 éßâ‘Øák“ãåâè‘Þè“àÔçØåÜWßè“Ôãâסœ“æؓæØåékåèÝؓÝÔÞⓠÞ×âékÝÔÞW“ÜáâéÔÖØ¡“ÀÜík“çÔޓåâí×kߓàØíܓãâ×æçÔç  áŽà“Ô“âÞåÔÝâéŽà¡“µâàÕÔæçÜÖÞb“æßÜÕ쓛Ĉ×éâÝáW  æâÕác“ßØãƒk“×å‘Øákû“Ôãâסœ“æÔàâí€ØÝàc“áØÙèá  ÚèÝk¡“ÉŽåâÕÞ쟓áÔék֓ãâæçܑØáb“áèçáâæçk“æáܑâéÔç“ áWÞßÔ×쟓çÔÞçâ“éìƒåâèÕâéÔáW“â`ØÞWéWák“áØæãßuèÝk¡“ ÀáâÛW“ÛÔßÔæác“ã€Ø×æçÔéØáW“áâéÜáÞԓíWÛì“ãâ  çÜÖÛè“àÜík¡“µåÔá‘Ø“íkæÞWéW“ÜàÔÚؓáØæØåÜxíáâæçܓ ԓÿ“åàì“éØßÞbÛâ“àßèéÞ쟓ÝØÛ⑓æÞèçØޓèçØÞ¡ Ĉ½ÔޓáÔÜéákŸû“€ØÞáØçؓæܓàâ‘áW¡“É‘×셓ÝؓçⓠçÔޓéƒè×ؓԓޓçå‘ákàè“Ûâæãâ×W€æçék“çâ“ãÔç€k¡“½Ø“ çâ“ã€ØÖؓàáâÛØà“ßØãƒk“áؑ“áØèæçWßb“áØ×âæçÔç  Þì“ãßWáâéÜçbÛâ“Ûâæãâ×W€æçék¡“ĈÁÔ×áÔÕk×Þèû“ ãâçÞWéWàؓ×áØæ“Ô“×Øáác¡“Ãåâ`“áؓè“ßì‘k“Ü“æ“çkà“ àÔåÞØçÜáÚâéŽà“ÖÜåÞèæØಠÃåâ`“â“çâà“ÔßؓáØáÔãæÔ粓Ç⟓‘Ø“æؓçÔޓ×cÝ؟“ áØíáÔàØáW“Ý؃çcŸ“‘Ø“Ýؓçâ“×âÕåb“Ô“ãåâæãcƒáb¡“ ÁÔ×àcåáW“áÔÕk×ÞԓԓéŽæßØ×áW“âÕçk‘áâæç“éâßÕì“Ýؓ ×Ô߃k“ãÔæçkŸ“é“ák‘“æؓáØáÔÖÛWík“ÝØáâà“ÕåÔá‘Ø“ÝÔÞⓠçÔÞâéWŸ“ÔßؓܓíWÞÔíákޟ“ÝØÝk“‘ÜéÜçØß¡

ÍÌÇÈÁ½· HÜâågëÜ£—åÜãoÙàãؗÙð—êܗí[ä—åØÙoÛâؗáØâæ—ëØëæ¶ ČÇéæíÜÛãà—áêäܗۑâãØÛåæì—ØåØã’ñì—Ø—ñáàêëàãࣗáØâf—ãð•Ü—Ø—áÜáàÚߗíãØêëåæêëà—ãð•Ø„à—êâìëÜdåg—çæë„ÜÙìáo— ؗáØâf—åÜádØêëgáà—âìçìáo¥—Åؗñ[âãØÛg—ëæßæ—áêäܗÛæêØíØÛåo—ç„ÜÙìáÜãæì—åØÙoÛâì—êßéåìãà—Ûæ—åg¤ âæãàâؗñ[âãØÛåoÚߗäæÛÜ㑥—Áêæì—âæåÚàçæí[åð—ëØ⣗ØÙ𗰧—œ—ãð•Ø„‘—ìêçæâæáàãð—í—°§—œ—êàëìØÚo¥— ÁÜÛåæÛì‡Ü—Ø—ç„ÜßãÜÛåg£—ê—äæëÜä—ČÙØÚâ—ëæ—ÙØêàÚêÿ¥—ÅÜáãÜç‡o—ãð•Ø„à—ą—ñ[íæÛåoÚà—Ø—çéæÝÜêàæå[ãåo— éàÛÜ„à—ą—íðÙoéØáo—åØåÜá풇—ñ—ågâæãàâÜé’Úߗé‘ñå’Úߗãð•o¥—Çéæd—ÙðêëܗçæÛæÙåg—áÜÛåæÛ쇇o—•àíæë—åܤ äæßãà—äoë—à—í𶗻æêë—Ùðãæ—åÜç„ÜßãÜÛåæêëà—Ø—ÛàãÜäØ륗ÍoäÜ£—Úæ—æçéØíÛì—çæë„ÜÙìáÜëÜ£—Ø—ç„Üêåg— ëæ—í[ä—åØÙoñoäÜ¥ÿ Č͇ÜÚߗãð•o£—âëÜéf—í؇à—ñ[âØñåoÚà—êâìëÜdåg—çæë„ÜÙìáo£—åÜåo—íoڗåܕ—çéê둗åؗéìâæì˜ÿ—ą—ëæ—Ùð— äæßã—Ù’ë—êãæÞØå—çéæ—æÙÚßæÛåoâð¥

VÝHRADNÍ DOVOZCE PRO ČR:

www.deneriaz.cz www.volaracing.cz


—º¸ÉÍÀž

¥¥

ÉìÙéàâؗÅØíæêëéæ—ä[—ñؗ‹âæã—çæÙØíà룗åàâæãà—àåÝæéäæíØ륗ÃÚâY•ÙäåäçêbêßmØm•ØÝÖçÖàéÚ硕åçäéä•çÚÙÖàØڕãÚå‚ÞßmâY•äÙåä¢ ëeÙãäèé•ï֕å‚måÖÙãd•ãYèáÚÙàÀِ֓•ßÚë•ã֕èëeée•ă•Þ•âî•èÖâޕă•èڕïÝäÙãäØêßڕém⡕àÙïåèä×m•‰èâeë•ã֕çéÚØݕÙçêݐØÝ£

NOVÝ BYZNYS »æÙؗêܗägåo—Ø—ê—åo—à—çæÛåàâØëÜãêâ[—å[çãy—äåæßؗêìÙáÜâ둥—Êíf—Ùð—æ—ëæä— äæßãð—íðçé[ígë—ãð•Ø„êâf—êÜéíàê𥗠Není to tak dávno, kdy jejich hlavní náplní byla montáž vázání na nové lyže – vyvrtat díry podle šablony, nastavit vyhazovací síly podle tibie lyžaře, vydat potvrzení pro školy. Případně zažehlit vosk, po sezóně pak broušení obvykle na pásové brusce. Přišla ale nová doba a s ní vázání setové, které je dnes na 90 procentech produkce. Servisy si začaly hledat nové uplatnění. Při-

Každý dá přednost nové struktuře před starou

šlo se na to, že velmi důležitý faktor pro kvalitu lyžování je vyladění hran – ideálně parciální tuning na moderním automatu. Tato operace pomohla lyžařským servisům z nejhoršího.

Ovšem do nové etapy, uvozené konečně pořádnými zisky, je odstartoval jiný servisní úkon – nové, přesné, počítačem řízené stroje s velkým brusným kamenem totiž dokáží vykreslit novou strukturu i na starou a zašlou skluznici. Možnost změnit starou strukturu za novou se stala hitem, a to nejen u lyžařů, ale paradoxně i v jiných společenských oblastech. Netrvalo totiž dlouho a všehoschopný software dokázal vytvořit mnohem více než jen radiální či přímou strukturu. A dostal se do hledáčku politicNe vždy se ale dařilo – produkty kých stran. strojů první generace byly hodně Proč myslíte, že se v českých nedokonalé. V podstatě šlo jen zemích objevilo tolik drahých o kosmetický zásah a stará struktura nových servisních automatů? Je přes novou prorostla nazpět. Ostatně přeci bláhové myslet si, že návrat- ani u servisování lyží se jádro nedá ovlivnit… nost investic za mnoho milionů zajistí hobíci s lyžemi. Odpověď je nasnadě: peníze do strojů pocházejí z politiky. Potřeba vytvořit nové struktury ze starých se vynořila zejména z levé strany politického spektra. Plné sklady starých struktur měli zejména komunisté, ale nejen oni. Servisy získaly zástupy vděčných – a hlavně bohatých – zákazníků. Co na tom, že peníze proudí do politiky z kapes daňových poplatníků. Alespoň my lyžaři z tohoto můžeme těžit vždy dostupný a prvotřídní servis.

Nejmodernější stroje dokážou změnit starou strukturu na novou k nepoznání… Stará struktura se vsune zleva a vypadne napravo. Někteří jednotlivci požadují i opačný postup (aby vypadli více vlevo), takové případy se ale v dnešní politice dají považovat spíše za exces.


¥¦

LAVINA NA MARSU ÃØíàåð—çØÛØáo—à—åؗÄØéê죗áØâ—êܗçæÛ؄àã旨°¥—‹åæéؗ ©§§°—ñØÚßðëàë—ØäÜéàÚâf—Ûéì•àÚà—ÄØéê—ÉÜÚæååØàêêØåÚܗ ÆéÙàëÜ饗ÁÜÛå[—êܗæ—çéíåo—çæñæéæí[åo—ç[Ûì—ãØíàåð— äàäæ—ÑÜäॗÅؗæÙé[ñâì—íàÛoäܗØêà—®§§—äÜë鑗íðêæ⒗ ‹ëÜê—êܗêâãæåÜ䗭§—êëìçy‘—ëíæ„Ü咗ñãÜíؗåÜáçéíܗ íéêëíØäà—ãÜÛ죗åo•Ü—êägêo—ãÜÛì—Ø—ç‘Ûð¥—Í—Ûæãåo—d[êëà— áêæì—äåæßÜä—äoéågá‡o—êíØßð—êܗêâãæåÜä—äfåg—åܕ— ÛíØÚÜë—êëìçy‘¥—Ìíæãågåo—ãØíàåð—Ûæçéæí[ño—æÙãØ◠çéØÚß죗í—çéØíf—d[êëà—æÙé[ñâì—íàÛoäܗæÙéæíêâf— çØÛØáoÚo—âìê𥠺æ—ç„Üêåg—ãØíàåì—ñç‘êæÙàã棗åÜåo—ñØëoä—áØêåf¥— фÜáäg—â—ëæäì—ç„àêçgãؗéæñçoåØíæêë—Ø—êëØßæí[åo— ãÜÛì—í—éÜØâÚà—åؗñägåì—ëÜçãæëð£—æë„Üêð—çæíéÚßì—dà—

NA LYŽOVAČKU DO

MAĎARSKA Ä[—êܗçæêëäæÛÜéåo—æÙðíØëÜã—ÞãæÙØãàñæíØåfßæ—êígëؗ á܇ëg—í‘ÙÜڗågdÜäì—Ûàíà붗ÂÛð•—êܗ䑕ܗãð•æíØë—í—ßØãܗ 헻ìÙØáࣗçéæd—Ùð—êܗåÜäæßãæ—ãð•æíØë—í—ÄØeØéêâì¶ ÅÜÙæáëÜ¥—ÇãåæßæÛåæëåf—ëæ—åÜåo£—åàÚäfåg—áoñÛؗåؗ ìägãf—ßäæëg—ÅǗª§£—âëÜéæì—åؗâé[ë⒗êíØߗí—Ê[ëæéØ㤠á؋áßÜãð—àåêëØãæíØãؗàëØãêâ[—ă—éäؗÅÜíÜçãØê룗íðçØÛ[— ؕ—ç„ÜâíØçàíg—Čãð•Ø„êâðÿ¥—ÂæÜă—ÚàÜåëì—ë„Üåo—ç钗áØâæ— ì—êågßì—êܗêàÚܗåÜÚßÚܗíg„à룗ØãܗåؗíàÛÜoÚߗãð•Ø„à— âãæì•æì—æçéØíÛì—ßÜñâð¥—Ëð£—âÛæ—ñؕàãà—âãØêàÚâf—êíØßð— ê—âØéë[dà—Ø—æãÜáæí[åoä—ëéçoÚoÚߗêâãìñåàÚ£—áàêëg—ñØìáäÜ£— •Ü—ÅǗª§—ç钗åÜåo—ë„ÜÙؗåàáØâ—ñíãßdæíØ륗ÇæâìۗíàÛÜؗ åÜâãØäæ죗í—ågáØâfä—ñ[ÙØíåoä—âæäçãÜïì—Ùð—êà—dãæ¤ ígâ—ëØâæíæì—âéØëæÚßíoãà—ç„ÜÛêëØíàë—Ûæâ[ñØ㥗ÇæÛoíÜáëܗ áë¡ êܗêØäà—åؗåÜíÜçãØêë¥Úæ䥗— ““““““ “

íãàí—äÜëÜæéà둥—Áàêëf—áܗáÜÛàåg—ë棗•Ü—áà—åÜì„oñã—ãð•Ø„—±¤ ¥— ÂØäÜéð£—âëÜéf—êãÜÛìáo—ÄØé꣗ñØñåØäÜåØãð—ëàêoÚܗæÙ¤ é[ñ⑗çæä[ßØáoÚoÚߗígÛڑä—Û[ë—ÛæßéæäØÛð—âæìêâð— ÞÜæãæÞàÚâf—ßàêëæéàܗëfëæ—çãØåÜëð¥—ÅgâëÜéf—ÝæëæÞéØă—Ü— ñØñåØäÜåØåf—í—é‘ñå’ÚߗæÙÛæÙoÚߗéæâì—ìâØñìáo— êÜñ|ååo—ñägåð¥—ÑÛ[—êܗæí‡Ü䣗•Ü—çæíéÚߗÄØéêì—êܗ åÜñägåàã—ì•—äàãàæåð—ãÜë¥ ÑØñåØäÜå[åo—ç[Ûì—ãØíàåð—åؗÄØéêì—áܗçéæ—ígÛÚܗ íÜãâæì—ìÛ[ãæêëo¥—ÁÜå—íÜãäà—ñ„oÛâؗêܗáàä—çæÛ؄o—íðÝæëàë— ëØâæíæì—ÛéØäØëàÚâæì—ìÛ[ãæêë—í—ØâÚॗËؗêܗêë[í[— íÜãäà—ì•àëÜdå’ä—å[êëéæáÜ䣗âëÜ钗æÛÙæéåoâ‘ä—çæ¤ ä‘•Ü—æÛßØãàë—åÜáÜåæä—Ûgåo—åؗÄØéê죗Øãܗà—äàåìãæêë— çãØåÜëð—ÑÜäg¥—  èë¡

NENÍ NAD SENO? ºæåÝæéäØÙãÜ£—ÊìçÜéÝÜÜ룗½æéäëßæëàÚ궗ÂÛÜçØ⣗ êÜåæ—áܗëؗêçé[íå[—íãæ•âؗÛæ—Ùæ똗DŽàåÜáäÜå‡oä— çæÛãܗÛæÚÜå둗ñ—¹Ø‰æíð—ìåàíÜéñàëð—íܗÑãoåg¥—Ñßæëæ¤ íàãà—Ø—íðñâæì‡Üãà—ëæëà•—éÜçãàâì—Ùæë—êãØíåfßæ—Bëñàß楗 ¸—åØۗçæçìãØéàñæíØå’ä—çæÛ[åoä—çéæ—í܄Üáåæêë— äæßãð—áoë—åؗí’éæÙÚܗäæÛÜéåo—æÙìíà—äé[âæë𱗠ČëØâæí[—æÙìí—ä[—ãÜç‡o—íãØêëåæêëà—åܕ—äæÛÜéåo— ëéÜâàåÞæí[ÿ—ŸÃŗª§¦§¬¦©§§° ¥—ÇæÛãܗãØÙæéØëæéåoÚߗ äg„Üåo—ç钗ä[—à—äæâéf—êÜåæ—êëÜáåf—Ø—ågâÛð—à—ãÜç‡o— ëÜçÜãåg—àñæãØdåo—íãØêëåæêëà—åܕ—ÞæéܤëÜï—Ø—çæÛæÙ¤ åf¥—ÍéêëíؗêÜåؗÙð—ägãْؗë—ëãìêë[—¨£¬—Ø•—©—Ú䣗 ۑãܕàëf—áܗäàåàäìä—ëíéےÚߗêëfÙÜ㣗âëÜé[—ëãØdo¥— ÆêígÛdàãؗêܗíØã؇êâ[—ČäÜÛígÛo—ëé[íØÿ¥ ºæ—Ùð—dãæígâ—çéæ—êÜÙÜ£—dëÜå[„Ü—à—dØêæçàê—åÜñâì¤ êà㘗Éæñ„ÜñØã—áêÜä—ì•—ågâæãàâÜéð—ãð•Ü—Ø—ågâæãàâÜé[— í[ñ[åo£—ëØâ•Ü—ëé[íؗÙìÛܗÙéåâØdâؘ—Ç„Üê—ãfëæ—áêÜä— çæÚëàíg—êì‡àã—ägââæì—ëéØíàdâ죗êàÚܗåܗäÜÛígÛo£— ØãܗëØâf—ÙÜñ—êëfÙÜ㥗̕—ëؗí‘åg—êÜåؗêë[ãؗñؗë楗

Åؗñàäì—ä[ä—Ùæëð—ëðç엾ÜéãØÚߣ—ëÜÛð—Þìäæã[ëâæ¤ íf—ÞØãæ‡Ü—ê—íåàë„åo—ÝàãÚæíæì—Ùæëàdâæ쥗»æêë—íÜãâf— åؗë棗ØÙðÚߗçæۗÚßæÛàÛãæ—êåØۗà—ëÜå—ÚÜåëàäÜëé— Ø—ç‘ã—åØÚçØ㥗¸—çØâ—êܗìíàÛo¥—ÇØå—ÛæÚÜåë—êàÚܗëíéÛo— ČçæÚßðÙìáࣗ•Ü—Ùð—êà—ågâÛæ—âæìçàã—êÜÙÜçæßæÛãågá‡o— Ùæëð—íðãæ•Üåf—©Úä—íéêëíæì—ägââfßæ—äØëÜéà[ãìÿ— Ÿäoêëæ—êÜåؗç钗䑕ܗْë—à—çgåæí[—ßäæëØ £—Øãܗ Øêà—åÜçæêë[íØã—Ø—åÜçæçæÚß[ñÜã—ÚÜãæì—ñàäì—íÜåâì— åؗäéØñì¥ »æ—Ùæë—ãð•Ø„êâ’Úߗëæ—êØäæñ„Üáäg—åÜç‘áÛÜ¥— À—âÛð•—ą—ëæãàâ—ãð•Ø„‘—ëØâ„âؗçãØíܗíܗíðäØdâØå’Úߗ Ùæëàdâ[Úߗؗç„oãà‡—íÜãâ’ÚߗêâÜãÜëÜÚߣ—•Ü—à—ëØÛð—Ùð— ëØëæ—äÜëæÛؗäæßãؗÝìåÞæíØë¥ ¹ÜéÜäܗëÜÛð—ñãoåê⒗í’ñâìä—áØâæ—í’ñíì—â—ÛØ㤠‡oäì—ñâæìä[åo¥—Ë„ÜÙؗáÜÛåæì—ÛæçãåoäܗâãØêàâæíæ— ČáàåØâ—íæåo—êÜåæ—âæåoä—Ø—áàåØâ—ñØäàãæíØå’äÿ— á܇ëg—æ—ãð•Ø„Ü¥—  áë¡


BUDE SNĚHOVÉ

EURO?

í diskuze o zaS nadcházející sezónou se v Rakousku opět vrac výroby sněhu vedení tzv. Schnee-Euro neboli spolufinancování ovkáři“, arguhoteliéry. Provozovatelé středisek, říkejme jim „lan et procent mentují, že do zasněžování směřuje osmina až dvac ady do dále jejich obratu. Aby nebylo nutné promítat tyto nákl („hoteliéři“) zdražených skipasů, požadují, aby jim ubytovatelé odváděli ze svých příjmů ono „sněžné euro“. TEXT: IVAN SOSNA ÃÔáèÝؓçâçܑ“âÕÔéԟ“‘Ø“ÖØáì“æÞÜãÔ损“é“áØÝ ßØãƒkÖۓæç€Ø×ÜæÖkÖۓíßâàÜéƒk“àÔÚÜÖÞâè“ÛåÔáÜÖܓ §£“¸Èş“×cßÔÝk“í“ßì‘âéWákŸ“ÖÜçèÝàؓí“ÜáçØåákÖۓ àÔçØåÜWߍŸ“Ĉßèëèæák“íÕâ‘kû¡“»âçØßÜb€Ü“çâ“â×àkçÔÝk“ æ“ãâèÞÔíØàŸ“‘Ø“çÔÞçâ“Õì“íԓáÜàܓé“ßbçc“àâÛßԓ

º½Ò˜ÄÑZÇÎÆ3˜Æ½ÄÒ½˜˜ ČÉØâì‡Øåf—êܗ•àío—ëìéàêëð£ÿ—çéØío—íæìêØ뒗‡âæãåo—íëà祗 Áܗåؗågä—ØãܗßæÛåg—çéØíÛ𥠺Üãæêígëæíg—êܗãæåà—çædoë[—êܗª«¬—äàãàæåð— ãð•Ø„êâ’ÚߗÛ呥—Ñ—ëæßæ—ç„àçØÛ[—áÜå—åؗÉØâæìêâæ— ¬­£°—äàãàæåì—ê—åÜáêàãågá‡oä—ËðéæãêâÜä—ê—©­£¬—äàãàæ¤ å𥗟Çéæ—êéæíå[åo£—Kí’ÚØéêâì—ç„àåÜêãؗãæyêâ[—ñàäØ£— åÜáãÜç‡o—ñؗçgë—ãÜ룗©°£ª—äàãàæåì¥ —ÍãØêëåg—êܗëØ◠¨­—œ—êígëæífßæ—ãð•æí[åo—Ÿçædoë[—êܗêØäæñ„Üáäg— à—êåæîÙæØéÛàåÞ£—í‡Ü—ØãܗáÜå—çæâìۗáܗçæÛÚßðÚÜåæ— ñØâæìçÜåoä—êâàçØê젗æÛÜßéØáܗí—ÉØâæìêâ쥗Çéæ¤ íæñæíØëÜãf—éØâæìêâ’Úߗêë„ÜÛàêÜ◟ČãØåæíâ[„àÿ—ÙÜñ— ìÙðëæíØÚoÚߗؗÛØã‡oÚߗêãì•ÜÙ —ëØâ—äØáo—éædåo—æÙéØë— ¬£¯—äàãàØéÛð—¼ÌÉ¥—ÅؗâؕÛæì—éØâæìêâæì—ßãØíì—ëoä— çæäðêãåg—Ûæçìëìáܗª®§—¼Ìɗéædåg¥ ¸åà—âæäçãàâæíØå[—ßæêçæÛ[„êâ[—êàëìØÚܗ åÜñåØäÜåØãؗ‹ëãìä—àåíÜêëàÚ¥—Í—éæÚܗ©§§°—åؗåg— ãØåæíâ[„à—íðåØãæ•àãà—©«§—äàãàæ呗¼ÌÉ¥ —Ÿàê 

ã€ÜÝkç“íÔæؓÚâßÙâéW“ۀ܃çc“Ô“ÞâèãÔß܃çc¡“Åâéác‘“ ÔåÚèàØáçèÝkŸ“‘Ø“áԓíÔæác‘âéWák“Õì“ã€ÜæãkéÔßܓܓçܓ í“ÝØÝÜÖۓÛâæ獟“Þç؀k“çØÖÛáÜÖގ“æákۓáØéìè‘kéÔÝk­“ áØßì‘Ԁܟ“Õc‘ÞԀܟ“æÞÜÔßãÜáÜæçbŸ“ÙåØØåÜ×؀ܡ“ÆãkƒØ“ áÔéåÛèÝkŸ“ÔÕì“íkæÞÔßܓãâ×kߓáԓßÔáâéÞW€æގÖۓ æãâßØ`áâæçØÖۓԓèéW×cÝk“ã€kÞßÔדƒéŽÖÔåæގÖۓ ¹ßÜà染¿ÔÔë“Ô“¹ÔßØåԓԓÝØÝÜÖۓÔÞÖÜâéÞ쓹ÜáÔáí“ ¼áÙåԓ´º¡ µè×âè“ßì‘Ԁܓé“×âÕc“ĈÞåÜíØû“ƒØç€Ü粓ÃâÞèד Ôá⟓áԓ`ØಓɓáWíâåØÖۓáԓâçWíÞì“çâÛâçⓠÛâåÞbÛâ“çbàÔçè“æؓáØæÛâ×èÝk“Ôáܓâ×Õâåák ÖÜ¡“ÁÔã€kÞßÔדácàØÖގ“ÔáÔßìçÜޓÖØæçâéákÛⓠåèÖÛ蓾Ôåߓµâåá“áԓíWÞßÔ×c“ãåíÞèà“èÞßÜ×  uèÝØ­“×âéâßØáW“Ýؓáԓ‘ØՀk`Þè“áØãâæçåÔ×ÔçØß  áŽÖۓÛâ×áâç“éØßàܓéìæâÞ⟓ÛáØדíԓÝk×ßØàŸ“ ãÜçkà“Ô“Õì×ßØákࡓ½Üák“ÖÛßWÖÛâßk“æçÔçÜæçÜÞâ蟓 ‘Ø“ÖØáԓÝؓåâíÛâ×èÝkÖk“ÝØá“ãåⓥ©“˜“ßÜ×k“ ßì‘èÝkÖkÖۓé“ÅÔÞâèæÞ術·Ô߃k“æؓ×âàákéÔÝkŸ“‘Ø“ áWéƒçcéákޓáØÕè×ؓƒØç€Üç“áԓ×âéâßØáb“ÝÔÞⓠçÔÞâéb“›áØÕâßܓ×âã€ØÝؓæܓÝܜŸ“áŽÕ呓ã€Ü“ák¡“ ÍØÝàbáԓãåÔÞçÜÖܟ“çØ×ì“èÕìçâéÔçØßb“æÔàâçák“ ԓÝØÝÜÖۓæ×åè‘ØákŸ“擃Øç€Øákà“æãkƒØ“ãâ`kçÔÝk¡“ ´“çâ“ÝÔޓé“ãâ×âÕc“ãâí×ákÖۓåØíØåéÔÖkŸ“çÔޓ ܓßØéác݃kÛâ“èÕìçâéWák“Ô“ÕØ×ßÜébÛâ“æßØ×âéWák“ ãâàcåè“ÖØáÔ¢æßè‘ÕÔ¡

½Ø“ã€Üçâà“íÔÝkàÔébŸ“ÞâßÜޓáW€Þ“æؓā“Ô“í×Ô ßØÞԓáؓԑ“ßØçâ染Ýؓçâ“éßÔæçác“æãkƒ“ØéØåÚåØØᓠā“é“íØàkÖۓæ“çÔޓéìæâÞâ蓑Üéâçák“‡åâéák“ÝÔÞⓠÁcàØÖÞâ“Ô“ÅÔÞâèæÞâ“âÕÝØéèÝؓáԓÖØáì“æÞÜãÔ  捡“ÁԓÖØßÞâéŽÖۓáWÞßÔ×ØÖۓßì‘Ô€æÞb“×âéâßØáb“ æؓã€Üçâà“ãâ×kßk“Ôáܓáؓç€ØçÜáâ術Ãåàcåác“ éìáÔßâ‘k“ßì‘Ô€“é“ÅÔÞâèæÞ蓤£¥“¸Èœíԓ×Øá“Ô“áԓ ékÖؓáؑ“¦£“¸ÈœíãåàcåâéÔ᎓×Øáák“æÞÜãÔæ“ ÝÜæçc“áØéìÝ×Ø¡“ Àâ‘áW“Ý؃çc“àbác¡“Ãâ×ßؓƒéŽÖÔåæގÖۓ æçÔçÜæçÜޓÝؓçâ“é“ÝØÝÜÖۓâ“ácÖâ“×åԑƒkÖۓÛßÔéákÖۓ æç€Ø×ÜæÖkÖۓçØâåØçÜÖÞ쓨§Ÿ¤£“ÙåÔáލ¢×ØᓛÔæܓ ¬¥£“¾`Ÿ“¦¨“¸ÈŜŸ“ÔßؓãåÔÞçÜÖÞ쟓æؓíÔãâ`çØákà“ Ýkí×ØáØޓãåâ“×cçܟ“àßW×ؑŸ“æØáÜâåì“Ô“åâ×Üá쟓ÝØᓠ¦¥Ÿ«¥“ÙåÔáލ¡“ÇØ×쓩£“˜Ÿ“ã€ØÞéÔãÜéŽÖۓÝØᓠ¨¨«“¾`¡ Àáâík“ÇìåâßWÖܓâéƒØà“ßÞÔÝk“è‘“áÔדçÔހÞԓ ÖØßâçìåâßæÞâ蓛ªª“æç€Ø×ÜæØޟ“¦“¤£¨“Þà“çåÔçkœ“ æØíxáÞâè“íԓĈ×âàWÖkû“ÖØá蓧¦¬“¸Èœ›×cçܓ ¤§¬Ÿ“àßW×ؑ“¥ª¬œċ ÁÔãåâçܓçâàè“`Øæގ“ßì‘Ô€æގ“ÞéØåèßÔá矓çÔޓ áØæãâÞâÝØ᎓×âàԟ“æܓ×âéâßØáâè“íԓæçØÝábŸ“Õԓ ×âÞâáÖؓé샃k“ÖØáì“×âã€WéW“æçWßؓ`ÔæçcÝÜ¡“ÀÔߎ“ íWíåÔޟ“èéW‘kàØ ßܓÛâ×ác“åâí×kßáâè“Þèãák“ækßè“ Ô“×âÝØí×âéb“éí×WßØáâæçÜ¡“

ÂËŽ˜º*'ù˜˜ ¸Ã¼—żÄ*ÃÀ—¹Ðº¿ÆėÌY—¹V˗¸¶ ÉØâæìêâ[—êë[ëåo—çéæçØÞØdåo—Ø—äØéâÜëàåÞæí[—ØÞÜå¤ ëìéؗBêëÜééÜàÚߗÎÜéÙìåޗêà—êíæáܗâãàÜåëð—í—çæÛæÙg— å[í‡ëgíåo⑗ÉØâæìêâؗÛgão—Ûæ—ë„o—âØëÜÞæéào¥ ͗çéíåo£—ëÜÛð—ëéñoÚߗ[dâæí’Úߣ—áêæ엟ñàäؗ§¯¦§° — çæÛãܗñÜäg—ç‘íæÛì—ÅgäÜÚâ棗¿æãØåÛêâ棗ÉØâæìê¤ â棗ÍÜãâ[—¹éàë[åàÜ£—Kí’ÚØéêâ棗¹ÜãÞàÜ£—»[åêâ棗Àë[ãàÜ¥ ¹fdâ؄à—áêæì—Üíéæçêâf—ČåØÛgáåf—ëéßðÿ—Ø—ČÜëØÙ¤ ãæíØåfÿ—åØÛgáåf—ê—äØãæ엇ØåÚo—åؗå[é‘ê뱗½éØåÚàÜ£— êë„ÜÛåo—¼íéæçؗŸç„ÜÛÜí‡oä—Éìêâ棗&Üêâ棗Çæãêâæ— Ø—ÄØeØéêâæ £—êÜíÜéåo—¼íéæçؗŸKífÛêâæ ¥ ÇæêãÜÛåo—Úfdâæ—ç„àÛgãìáo—ñْíØáoÚo䣗ñÜáäfåؗÌʸ£— ¸ìêëé[ãàࣗÁØçæåêâ죗ËßØáêâ죗&oåg£—ÂæéÜáà—Ø—ÀåÛàॠËØâð—êܗç„à—íñé‘êëØáoÚoÚߗçædëÜÚߗå؇àåڑ— ÚÜêëìáoÚoÚߗà—íoÚÜâé[ë—ñؗêÜñ|åì—åؗÙãoñâf—éØâæìêâf— êíØßð—ëéæÚßì—ÛàíoëÜ£—•Ü—áêäܗçéæ—BΗåؗêëÜáåf— ‹éæíåà—áØâæ—ČåÜãð•Ø„êâfÿ—ÄØeØéêâæ—Ø—ÛæâæåÚܗñؗ åo•àåØëæ엹ÜãÞào—Ø—»[åêâÜä¶ »‘íæÛÜä—âØëÜÞæéàܗ¹—áàêëg—åÜÙìÛܗå؇ܗåØۇÜåo— ؗãð•Ø„êâ[—ÞéØäæëåæê룗å’Ù镗åÜáêço‡Ü—éæñÛgãÜåo— Úoãæí’Úߗêâìçàå—çæÛãܗêðêëfäì—Êàåìê¤ÄÜëؤÄàããàÜìê— ßÜàÛÜãÙÜéêâf—ă—éäð—Êàåìê—ÊæÚàæíàêàæ嗾äÙ¿¥—ËØëæ— êÜÞäÜåëØÚܗáܗæç„Üå[—æ—äìãëàâéàëÜéà[ãåo—ØåØã’ñì— çæëÜåÚà[ãåoÚߗâãàÜå둗ÙÜñ—æßãÜÛì—åؗßéØåàÚÜ£—í—åo•— áêæì—êØäæñ„Üáäg—ßãÜÛàêâؗêæÚàæÜâæåæäàÚâ[— Ÿäᥗâìçåo—êoãØ£—ñíðâð£—æÚßæëؗìëé[ÚÜ렗ñåØdåg— ۑãܕàë[¥—HÜdÜåæ—ÙÜñ—ČäØéâÜëàåÞêçÜØâìÿ£—áÜêëãà•Ü— áܗçé‘ägé咗ÛÜååo—í’ÛØá—ãð•Ø„Ü—í—ÉØâæìêâì— ¨§©—¼ÌÉ£—çé‘ägé咗å[í‡ëgíåoâ—ñ—&ɗëæãàâ—ñØëoä— áàêëg—åÜíðåØãæ•o¥ ͇ܗáܗæí‡Üä—äæ•å[—áÜå—æë[ñâæì—dØê쥗Å؇ܗ æÚßæëؗìëé[ÚÜë—ñؗãð•æí[åo—áܗéÜãØëàíåg—ą—íܗíñëØßì— â—ç„oáä‘ä—Ø—âìçåo—êoãܗą—ìédàëg—ígë‡o—åܕ—ì—í—ç鑤 ägéì—äæíàëgá‡oÚߗÅgäڑ£—¹éà둣—¿æãØåeØå‘—à—»[呥— ÂÛðÙð—áܗägãæ—êë[ë—ãð•æí[åo—éÜãØëàíåg—ëæãà⣗Úæ—å[꣗ êçØÛãà—Ùð—‡ìçÜä—Ûæ—ÙfdâؗæåॠŸàê  ŸÌâ[ñâì—êÜÞäÜåëØÚܗçéæ—ågäÜÚ⒗ëéߗåØáÛÜëܗåؗ êæÚàæíàêàæå¥ÛÜ 

FOTO: PETR SOCHA – SNOW

—º¸ÉÍÀž

¥§


KOMERČNÍ PREZENTACE

lyže

ISPO

Noir

helma

Nova

SLAVÍ JIŽ SVÉ ČTYŘICÁTINY! ΘÜçÚh˜¯¦Ć©¨¦˜Œæçê٘ª¨©¨˜ëݘçìÝî…çí˜Úê\æñ˜îÝäÝìêàí˜ÁËÈǤ˜ ãìÝꓘçëäÙîp˜í–˜ëîg˜¬¨¦˜æÙêçòÝæáæñ¦

lyžařs.obuv

Five

taška na lyžařs.obuv

Miss.ion

KOMERČNÍ PREZENTACE

Àêç早§¨§—áܗêØäæñ„Üáäg—æçgë—íÜãÜëéßÜä—åÜáåæígá‡oÚߗëéÜåۑ—Ø—âæäìåàâØdåo— çãØëÝæéäؗçéæ—åæíàåâð—Ø—ëéÜåÛð—ñ—æÙãØêëà—êçæéëæíåoßæ—ñÙæ•o£—áÜÛåàdâؗçéæ— æÙÚßæÛåoâð£—æÛÙæéåoâð—à—åæíàå[„Ü¥—Í’áàäÜd咗ãÜëæê—ÙìÛܗêí’ä—æÙêØßæí’ä— ç„ÜçéØÚæí[åo䥗ÅØ焥—ÝéÜÜéàÛàåÞì—ÙìÛܗígåæí[åؗÚÜã[—ßØãؗ¸ª£—íðëéíØãæêëåo— êçæéëð—ÙìÛæì—çéÜñÜåëæí[åð—í—ßØãܗ¹«—Ø—ëØâ—çæÛæÙåg¥—ºßðÙgë—åÜÙìÛܗØåà— çÜêë钗ÛæçéæíæÛ咗çéæÞéØä—áØâæ—ä|Ûåo—ç„ÜßãoÛâð£—ÛàêâìêÜ£—îæéâêßæçð—åÜÙæ— êçæéëæíåo—ìâ[ñâð—åؕàí楗¹éØåÛÅÜî—ÍàããØÞܗáܗìédÜåؗă—åØãàêë‘ä—¹éØåÛÅÜî— ¸îØéÛ꥗Åæíf—ñåØdâð—ä‘•ÜäܗêßãfÛåæìë—åؗñíã[‡ëåoÚߗçãæÚß[Úߗ¾éÜÜåßæìêܗ ŸæìëÛææé—àêçæ —Ø—ÊâàÃàÝ뗟Êâà—àêçæ ¥— ¸—&Üêâ[—éÜçìÙãàâؗÙìÛܗç„à—ëæ䘗»ãܗØâëì[ãåoÚߗ‹ÛØᑗáܗç„àßã[‡Üåæ—åؗíÜãܤ ëéߗªª—dÜêâ’Úߗí’éæÙڑ—Ø—ædÜâ[í[—êÜ£—•Ü—íÜãÜëéߗåØí‡ëoío—ç„Üꗨ—¬§§—æÙÚßæÛåo¤ ⑗ñ—&ɗؗ¬§§—æÙÚßæÛåo⑗ñܗÊÉ¥ ÁØâæ—êçÜÚà[ãåo—åØÙoÛâؗâܗ«§¥—í’éædo—ÙìÛܗåؗäoêëg—åØÙoñÜåؗçÜéäØåÜåëâؗ ñؗ«§—¼ÌÉ¥ ¼Ùäˆp˜áæÞçêåÙÛݘèêç˜æ\îˆìhîæpãñ˜æÙäÝòæÝìݘèçàçÜäæh˜ æ٘ïïï¦áëèç¦Ûç妘

lyžařs.bunda

Asikkala lyžařs.kalhoty

Seinajoki

exkluzivně u www.sport2000.cz


—º¸ÉÍÀž

¥©

ÎÒÆ3˜ÒÆŘƽÒÆŘ ÊåØۗ旕[Ûåfä—âæìêâì—êíf—í’ñÙéæáܗåÜío—ãð•Ø„—ëØâ—ä[ãæ—áØâæ— æ—í[ñ[åo¥—¸dâæãàí—áÛܗæ—í’éæÙÜâ—ëÜÚßåàÚâð—åÜáêãæ•àëgá‡o£—å؇ܗ âåæî¤ßæî—âæådo—í—åÜáãÜç‡oä—ç„oçØÛg—ì—êëìçåàÚܗåØêëØíÜåo— íðçoåØÚoÚߗäæäÜå둥—Ëo䣗•Ü—êܗí[ñ[åo—í—çæêãÜÛåoÚߗãÜëÜÚߗ êëØãؗëØâ„âؗåÜÛoãåæì—êæìd[êëo—âæäçãÜ둗ê—ãð•o—ą—íñå܇Üåg—áàä— „oâ[äܗêðêëfäð—ą£—ì•—áܗÙÜéÜäܗáØâæ—íoÚÜäfåg—ç„Üßão•Üåæì— êØäæñ„Üáäæêë¥ Ç„Üêëæ—êܗæ—åàÚߗãñܗÛæñígÛgë—çãåæ—ñØáoäØífß楗ÄØáo—êíf— åܗåÜñØáoäØíf—Číåàë„åæêëàÿ£—æÛãà‡åæêëà—Ø—êçÜÚàă—âØ£—Ø—ëØâf— ßæÛåg—ñØáoäØíæì—ßàêëæéàॗÍ[ñ[åo—ägãؗæßéæä咗çæÛoã—åؗ éæñäØÚßì—ãð•æí[åo—í—‡ÜÛÜê[ë’ÚߗãÜëÜÚߗäàåìãfßæ—êëæãÜëo¥— »æ—ëf—ÛæÙð—Ùðãæ—ãð•æí[åo—ñ[ÙØíæì—åÜáÜåæä—Ûæêë—Üãàë[„êâæ죗 ØãܗëØâf—ÚÜãâÜä—åÜÙÜñçÜdåæ쥗Á܇ëg—á[—áêÜä—áØâæ—âãìâ—êãð‡Ü㗠ëéØÛæíØåæì—ñ[êØÛ죗•Ü—çæ„[Û咗ãð•Ø„—êà—Øêçæy—áÜÛåæì—ñؗ •àíæë—ñãæäo—åæß쥗Ëæßæëæ—êëàÞäØëì—ãð•æí[åo—ñÙØíàãؗؕ—ČÙÜñ¤ çÜdåæêëåo—í[ñ[åoÿ¥—ÁØâæ—í’ñíì—áܗÙgßÜä—ågâæãàâؗÛÜêoëÜâ—ãÜë— íñØãؗçÜêëé[—êçæãÜdåæêë—ëÜÚßåà⑗à—ãØà④—âìëà㑗ؗëðçàÚâ’Úߗ çæêÜÛã’Úߗíðå[ãÜñڑ£—ØãܗëØâf—ë’äð—êçÜÚàØãàê둥 Çéæ—ñØd[ëÜâ—ç„àå[‡oäܗñØáoäØ풗ç„oÙgߗäì•Ü£—áÜß敗앗 ÛåÜê—ä[ãæâÛæ—ñå[¥—¸—ÛØã‡o—êëæéð—áÜÛåæßæ—ÜíÜéÞéÜÜå쥗Íܗ ñْíØáoÚoÚߗÛíæì—doêãÜÚߗëfëæ—êÜñæåð—çØâ—åØßãfÛåÜäܗÛæ— ßàêëæéàܗí[ñ[åo—Ø—çæÛoí[äܗêܗà—Ûæ—åàÚߥ—Íg„o䣗•Ü—ìíàÛoëÜ£— áØâ—ä[ãæ—íܗêéæíå[åo—ë„ÜÙؗê—ãð•Üäà—ëæßæ—æ—åàÚߗíoäÜ£—Ø—•Ü— ëìëæ—äÜñÜéì—ØãÜêçæy—ëéæÚßì—ñØçãåoäÜ¥

FOTO: ISIFA

¼ãàëؗågäÜÚâ’ÚߗéØâÜëæí’Úߗâæåêëéìâëf鑥—ÍçéØíæ—í—çæç„ÜÛo—ÎÜéåßÜé— íæ嗹éØì壗ñؗåoä—íÜêëæáܗÉæÙÜéë—ÃìêêÜ饗ÊÜÛoÚo—íÜç„ÜÛì—åÜêëæé— ågäÜÚâfßæ—éØâÜëæífßæ—í’ñâìäì—çéæÝÜêæ闿ÜéäØåå—ÆÙÜéëߥ—ÊåoäÜ◠çæÚß[ño—ñ—éæâ엨°¬­¥

LUFTWAFFE AMERICKÉ RAKETY A VAŠE VÁZÁNÍ ANEB MÁLO ZNÁMÝ PŘÍBĚH INŽENÝRA LUSSERA

dla MesserSouvisí spolu německá Luftwaffe, legendární leta V1, počátky schmidt, válečné bombardování Londýna střelami a vaše vázáamerického kosmického programu, studená válka nuje ní? Dosud jste to jistě netušili, ale spojnici mají. Jme se Robert Lusser a jen málokdo to o něm ví. TEXT: IVAN SOSNA

ÁÆZ½ÆWʘҘȽ½Æ½ÅRƼ½ ÁcàØÖގ“ßØçØÖގ“Üá‘ØáŽåŸ“áÔåâíØ᎓¤«¬¬Ÿ“ áØÝãåéؓÔÞçÜéák“ßØçØ֟“ãåÔÖâéÔߓáԓéŽéâÝܓßØçÔ×Øߓ ÀØææØåæÖÛàÜ×矓ãâçb“ã€ØƒØߓޓÿ“åàc“»ØÜáÞØߓ ԓíԓ×åèÛb“æécçâéb“éWßÞì“éìéÜáèߓãåéák“×éâèàâ çâåâéâè“ãåâè×âéâè“æçkÛÔ`Þ蓻ؓ¥«£Ÿ“ÞçØåW“æؓ ÔßؓáÔÞâáØ֓×â“éŽåâÕì“áØ×âæçÔßÔ¡“É“áØÖÛéÔßác“

íáWàbà“ÃØØáØà‰á×ؓéìçéâ€Üߓæç€Øßè“ ¹ÜØæØßØ哹ܓ¤£¦Ÿ“íáWàâè“ÝÔÞâ“ɤŸ“ íÔçkàÖâ“ÝØÛâ“ÞâßØÚԓԓæéŽà“í㍠æâÕØà“Ü“åÜéÔߓÊØåáÛØå“éâᓵåÔèᓠçÔàçb‘“É¥¡“Ç⟓ÝÔޓâÕc“íÕåÔác“íԓ éWßÞì“×ØéÔæçâéÔßì“ÕåÜçæÞW“àcæçԓ é`Øçác“¿âá׎áԟ“íáWçؓèå`Üçc“ ܓíؓƒÞâßákÛâ“×cÝØãÜæè¡

Ãâ“éWßÖؓæܓ¿èææØåԟ“æçØÝác“ÝÔÞⓀÔ×è“×Ô߃kÖۓ â×ÕâåákލŸ“æçWÛßܓãåâ“æéâÝؓãâç€ØÕ쓴àØåÜ`Ôáb“ ›Ô“ÝÜáb“íÔæؓÅèæâébŸ“éÜ×cßܓÝæçؓçâ“àâ‘áW“Ü“é“ÕåÜç æÞbà“ÛåÔábà“×âÞèàØáçè“é“çØßØéÜíܟ“ÕâÛÔçW“Ýؓ ܓßÜçØåÔçèåԜ¡“¿èææØå“è“áÜÖۓãæâÕÜߓé“ßØçØÖۓ¤¬§«“ ԑ“¤¬¨¬¡“¾×쑓葓ãâ“`Ôæؓã€ØæçÔßԓՎç“æÞèçØ`  áâæ矓‘Ø“éßW×ԓíÔàcæçáWéW“ÕŽéÔßb“ácàØÖÞb“ áØã€WçØßؓí“éWßÞ쟓áØã€ÜÝÔçØßáWŸ“ã€ÜáØæߓܓ`ÔæâãÜæ“ ¿ÜÙؓáԓçÜçèßák“æçåÔác“áÔÔåÔá‘âéÔáb“Ùâçâ“`ç쀠 `ßØáábÛâ“çŽà蟓áԓácà‘“¿èææØå“ÿ“ÚèåèÝؓÝÔÞⓠéâᓵåÔèáé“ÔæÜæçØáç¡ É“´àØåÜÖؓæؓçÔÞb“íÔՎéW“ãåÜáÖÜãØà“æãâßØÛßÜ  éâæçܓæìæçbà“Ô“ãâæçèãác“×âæãkéW“Ô‘“Þ“íWÞâá蟓 ácÞ×ì“âíáÔ`âéÔábàè“ÝÔÞ⓿èææØåé¡

ǼË̹νÆW˜¹Æ¹ÄÑÌÁà Ãâ“áWéåÔçè“×â“ÁcàØÖÞԓæؓéåÔÖk“×â“ÕåÔá‘Ø¡“ µâÛè‘ØߓÔßؓáԓíWÞßÔ×c“æéŽÖۓâéc€Øák“ æãâßØÛßÜéâæçܓã€Ø×ãâék×W“æßÔÕÜáì“ ãåâÝØÞçè“éŽíÕåâÝؓácàØÖÞb“ÔåàW×ì“ æçkÛÔ`ÞÔàܓÆçÔåÿ“ÚÛçØå“Ô“Ýؓéؓæébà“ écÞè“â×æçÔéØᡓ¾×âékŸ“ÞâßÜÞåWç“æܓ çØÛ×Ø݃k“àÜáÜæçå“âÕåÔáì“ÆçåÔèæ染 ÝØ×Øá“í“áØÝéßÜéác݃kÖۓácàØÖ ÞŽÖۓãâßÜçÜލ“æéb“×âÕ쟓ãâí×cÝܓ Äfåg—ñå[䒗ÜïÜäçã[„—êëØéf— áÜÛåæÛìÚßf—áÜÛåæâãæìÙæíf— ‡çàdâ𥗺Üãf—ëgã旇çàdâð— ídÜëåg—Ûé•[⑗çæÛé[•âð— êܗæë[dÜãæ—æâæãæ—êíàê¤ ãfßæ—dÜç엟åؗæÙ饗 íÜã⒗‡éæìÙ ¥


¥ª Å[âéÜê—ñ—çØëÜåëì—É¥—ÃìêêÜéØ£—‡çàdâؗ ê—çéì•àåæì—Ø—çæêëéØååoäà—dÜãàêëäà

éì`Øçߟ“‘Ø“¿èææØåâéì“âÕÔéì“áØéìæßì ƒØß¡“Æ“çåâÖÛâè“æãØÞèßÔÖØ­“ÕìßԓÕì“ áØéíáÜÞßԓÕåÜíÔáçák“ÔÙbåԓÞéßܓçâà蟓 ‘Ø“ã€ØÞâçác“Ô“âƒÜíØác“×âéìÕÔéâéÔáb“ æçkÛÔ`Þ쓿âÖÞÛØØד¹¤£§“ã€Ü“áØÛâ  ×WÖۓã€ÜãåÔéÜßì“ãâæçèãác“â“‘Üéâç“ ¤¤¨“ãÜßâ獡“ÃâãèßWåák“ÕÔéâåæގ“ ãâßÜçÜޟ“íÔã€ÜæWÛߎ“ÔáçÜÞâàèáÜæçԟ“Õì“ áØàcߓáԓÞåÞè“æÞÔá×Wߟ“ã€Ü“ácà‘“Õìߓ ãâ×ØíkåÔ᎓퓛áØãåâÞWíÔábœ“ÞâåèãÖ؟“ ԓÕØí“çbçâ“ÞÔuÞì“æؓàâ‘áW“àâÛߓæçWç“ ÞÔáÖßb€Øà“Ô“ébæç“æéâè“íØàܓçéå׃kà“ ÞèåíØà“é`ܓɎÖÛâ×術›¼“çÔޓè“áWæ“ ãßÔçÜߓíԓáØÝçìãÜ`çc݃kÛâ“åØãåØíØá  çÔáçԓĈíWãÔ×âácàØÖÞbÛâ“àÜßÜçÔåÜæ  àè“Ô“åØéÔáƒÜæàèûċœ

ÃÇÆËÌÊÍÃÌ*ʘÎÒÆ3 ´“Üá‘ØáŽå“¿èææØå“àâÛߓàkç“ÝÜáb“æçÔåâæçÜ¡“ÇÔÞçâ“æؓ`Øåæç鎓׍ÖÛâ×Öؓãßác“éåÛߓáԓ áâéb“ÛâÕÕì“ā“ÕØíãØ`áâæçák“éWíWák¡“½ØÛâ“íWÝØà“ãâækßÜßâ“éßÔæçák“ßì‘Ô€æÞb“íåÔácák“ é“åâÖؓ¤¬©¦¡“ÍÔßâ‘Üߓÿ“åà쓿èææØ哺àÕ»“™“¶â¡“Ô“ÆÞÜ ÆÜÖÛØåÛØÜçæÕÜá×èáÚØᓠ¾ºŸ“áÔæÔ×ÜߓæéÝ“ÔáÔßìçÜÖގ“Üá‘ØáŽåæގ“àâíØޓܓã€kæçèã“Ô“ãâ`káÔÝؓåâÞØà“¤¬©¥“ ãâ×ÔߓácÞâßÜޓíWæÔ×ákÖۓãÔçØá獡“ ÁØíWéÜæßؓáԓÔàØåÜÖÞbà“ãåâãÔÚWçâåè“Þßèíáb“ãâ×ßâ‘Þ쓺âå×âá蓿Üãؓãåâ  æÔíâéÔߓíÛåèÕԓéؓæçØÝáb“×âÕc“çØĀ“âáâéâè“×ØæçÜ`Þè“ãâדƒãÜ`Þâè“Õâç졓·á؃ák“ ´¹·Ÿ“ÔáçÜ ÙåÜÖçÜâá ×ØéÜÖؓécçƒÜáì“ÿ“åØà“›éŽÝÜàÞâè“ ÝؓÀÔåÞØå“æؓæéâè“éŽÞìéáâè“ãâ×ßâ‘Þâè“Ô“ÇìåâßÜԓ æ“âÕc‘áŽà“ãWæÞØà“´µÆœŸ“ÝؓéßÔæçác“ãâÞåÔ`âéWákà“ ãÔçØáç蓿èææØåâéÔ¡ ÁØÝécçƒk“íWæßèÛè“ÔßؓàW“áԓƒãÜ`ÞWÖۓáԃÜÖۓ éWíWák¡“ Íéâ×ác“ÕìßԓécçƒÜáԓƒãÜ`Øޓ×kßØà“áԓâçâ`  ábà“`Øã蟓×â“ácÛ⑓Õâçè“íãâ`WçÞè“ã€ÜçßÔ`âéÔ  ßâ“æçÔåb“ÞÔá×ÔÛÔåâéb“ãbåâ“æ“áÔãkáWÞØࡓ´Õì“ Õâçԓ×å‘Øßԟ“àcßԓƒãÜ`ÞԓæéÜæßb“éŽæçèãÞì“Ô“×ⓠã€Ø×ák“ÛåÔáì“ãâ×åW‘Þì“æؓéìãÜßâéÔßì“â×ãâék  ×ÔÝkÖk“íW€Øí졓½ÜáÔޓ葓ƒãÜ`ÞԓÕâçè“×å‘ØßԓÝØᓠæØæÛâåÔ¡“

'½ÄÁËÌÁ˜"˜Ä¹˜ÄÍËË½Ê ¿èææØå“æܓèéc×âàÜߟ“‘Ø“éÛâ×ác݃k“Ý؟“ÔÕ쓃ãÜ`Þԓ ×å‘ØßԓÕâçè“éØã€Ø×è“íؓæçåÔá“ā“çÔޟ“ÝÔޓÝæàؓíéìÞßk“ ×áØ桓Ĉ"ØßÜæçܓ¤¤“Ô“¤¥“ã€Ø×æçÔéèÝk“ÝØ×Üáâè“âãâåè“Õâçì“ éØã€Ø×èŸû“ãkƒØ“æؓé“ÈƓãÔçØáç蓦©¥ª¦§¤¡“Çâ“èàâ‘áÜßâ“ã€Ü“ ÝØÝÜÖۓéìÖێßØák“ãâ×æçÔçác“×Ø߃k“×åWÛè“ã€Øד×âæԑØákà“ÞåÜçÜÖÞb“ àØíؓԓçÔÞçâ“ÞâáÖÜãâéÔáW“ƒãÜ`ÞԓíkæÞÔßԓáԓØßÔæçÜÖÜçc¡“ÃÔçØáçì“ ÞâèãÜߓÝÔޓÀÔåÞØ埓çÔޓÇìåâßÜԓԓçØÛ×ì“éŽíáÔàáW“ácàØÖÞW“ºØíØ¡“ ÀÔåÞØå“×kÞì“çâàè“ã€ØƒØߓâדßØçÜçb“ÝØ×áâ×èÖÛb“ƒãÜ`Þì“ÆÜàãßØë“í“åâÞè“ ¤¬¨¦Ÿ“æ“ák‘“é“æØíxác“¤¬©¨¢©©“Ý؃çc“íÔ`káÔߓÅâçÔàÔ矓ޓãåéák“àâ×Øåák“ `çì€ÞßâèÕâéb“À§Ÿ“ÞçØåâè“è‘“æçÔåƒk“×âՀؓãÔàÔçèÝk¡“ ·áØæ“çÔÞçâ“×å‘k“Õâçè“éWíWák“éƒØÖÛáÔ¡“ÇìãÜÖÞb“Ýؓçⓠè“ÀÔåÞØå蟓ÇìåâßÜ؟“ÉÜæç蟓áâéc݃kÖۓÆÔßâàâ፟“¿ââލŸ“ ÅâææÜÚáâߍ“Ô“´çâàÜ֍“ãâ`káÔÝؓÁØâëì¡ ·Øÿ“áÜçÜéác“ãâè‘Üçk“çâÛâçâ“ãåÜáÖÜãè“×å‘Øák“Õâçì“èæáÔ×áÜ ßԓæçÔá×Ôå×ÜíÔÖؓÕâç“ãâ×ßؓ×á؃ák“áâåà쓷¼Á¢¼Æ“¨¦¨¨¡“ ¿èææØå“ãâçb“‘Üߓ葓ÝØáâà“ãWå“ßØ硓ÆßØ×âéÔߟ“ÝÔޓã€Ü“ ÔÙb€Ø“¿âÖÞÛØØד×âƒßâ“áԓÝØÛâ“âÕÔé쟓çcæác“æؓÔßؓ áØ×â`ÞÔߓçåÜèàÙ蓴àØåÜ`ÔፓáԓÀcækÖÜ¡“ÇâÛ⟓è“ÝØÛ⑓ ãâ`Wçލ“æçWߓáØã€kàâ“æéŽà“×kßÞØà“Ü“â៓ԓçâÛ⟓ÝØà葓 Þéßܓæßâ‘Üçâæçܓã€Ø×ãâéc×cߓá؇æãcÖÛ¡ Ãâ“ÝØÛâ“æàåçܓā“íØà€ØߓéؓæçØÝ᎓×Øá“ÝÔÞ⓽Ôá“ÃÔßÔÖۓā“ ÿ“åàԓíÔáÜÞßԓԓéWíWák“íàÜíØßÔ¡“Ĉ"ØßÜæçܓ[“ßԓ¿èææØåû“æؓÔßؓ æçÔßì“æÔàâí€ØÝàâæçk¡

ƽËÅÊ̽ÄƘƽι¼¹ ÂÛð•—áÜÛÜå—ñ—çé‘âæçåo⑗ÙÜñçÜdåæêëåoÚߗí[ñ[åo—½éØåÚæìñ—ÁÜØå— ¹Üðã—ñâæåêëéìæíØã—í—éæÚܗ¨°¬§—áÜÛåæÛìÚßæì—ÙÜñçÜdåæêëåo—‡çàdâì— Ø—â—åo—çæñÛgáà—äoêëæ—ç‘íæÛåoßæ—ãØåâؗê—åØçoå[âÜä—à—çØëì—åؗ çæÛæÙåfä—çéàåÚàç죗åÜëì‡à㣗áØ⒗ÜíÜéÞéÜÜå—êÜêëéæáà㥗ÑÜáäfåؗçæ— ÛØã‡oÚߗäÜå‡oÚߗàåæíØÚoÚߥ—¹Üðã—Ùðã—íÜã⒗æÙÛàíæíØëÜ㗸äÜéàâð£—Ø—ëØ◠êíf—í[ñ[åo—åØñíØã—çæÛãܗæÙé[ñâæífßæ—dØêæçàêì—Ãææ⣗äæÛÜã—ê—çØëæì— åؗâãæìÙì—çØâ—ÅÜíØÛØ¥ »oâð—áÜÛåæÛìÚßf—âæåêëéìâÚà—ê—Ûãæìߒäà—çéì•àåØäà—íðåàâØãæ—áÜßæ— í[ñ[åo—íðêæâæì—ÜãØêëàÚàëæ쥗KçàdâؗÅÜíØÛؗÀÀ—ê—Ûãæìߒäà—Ûé•[âð— çæÛ܇íܗÛ[íØãؗçæÚàë—çÜíåfßæ—êÜçgëo—ê—ãð•o£—çØëؗëg•àãؗñ—çéàåÚàçì— æëædåfßæ—ëØão„Ü—å[ä—ëØâ—ñå[äfßæ—ñܗêëØé‡oÚߗÄØéâÜ鑥 ÃfëØ£—ÙؗÛÜêÜëàãÜëo—çãðåìãؗؗëØëæ—í[ñ[åo—êܗägåàãؗáÜå—ä[ã楗 Çæ—ÅÜíØÛg—ÀÀ—Å—¨®£—¬®£—®®¥—ËØâ—áØâæ—à—ì—æêëØëåoÚߗç„àْíØãæ—ågÚæ— çãØêë죗Øãܗç„ÜÛÜí‡oä—åؗäæÛÜãÜÚߗéÜâéÜØdåoÚߥ—Ñ[íæÛåo—äæÛÜ㣗 ê—åo䕗ÚÜãæì—âØéàféì—íðßé[íØã—ËæäÙØ£—Ùðã—Ø•—åؗÛÜêàÞåæíf—ÛéæÙåæêëà— íãØêëåg—çæ„[ۗêâæéæ—êëÜá咥 ÁÜØ嗹Üðã—ì•—êܗäÜñàëoä—íéßã—áàåØ䥗ºðâãàêëf—ñåØáo—áÜßæ—å[‡ãØçåf— çÜÛ[ãð—ñ—éæâ엨°¯«£—áà䕗çéæéØñàã—ÚÜêëì—â—æÙãàÙg—êãØí咗¹ÜéåØۗ ¿àåØìãë—íoëgñêëíoä—åؗËæìé—Ûܗ½éØåÚܗ¨°¯¬¥ ÂÛð•—éæâ엨°®­—íðçé‡Üã—áÜßæ—çØëÜå룗íðëíæ„àã—êíæ엇çàdâì—ê—áÜÛåæì— æêæì—æë[dÜåo—à—ÊØãæäæ套̗áÜßæ—åÜáíðßãÜÛ[íØågá‡oÚߗí[ñ[åo£—æۗ ãÜÞÜåÛ[éåoß旮©®—ç„Üê—åÜÛ[íåæì—ČÛÜíoëàêëæíâæíæìÿ—„ØÛì—çæ—Ûå܇åo— ÊË¿—¨­£—Ùðãð—Ø—áêæì—çæ„[ۗëØâæíf¥ ËðçàÚâ[—çØëؗÃææâ—êܗêçæãì—êܗ‡çàdâØäà—æۗågäÜÚâf—¾ÜñܗêëØãؗ à—ñ[âãØÛÜä—åæí’Úߗí[ñ[åo—ÉæêêàÞåæ㥗Çæêëìçåg—êܗëéæÚßì—ñägåàãؗ çØëØ£—Øãܗñ[íæÛåo—Ѩ¯—Ùðãæ—ą—åÜìíg„àëÜãåg—ą—çæ„[ۗç„oä’ä—çæëæä¤ âÜä—êëØéf—ÛæÙéf—ÅÜíØÛð¥ À—ëØëæ—êëæéð—Øãܗç„Üۗë„Üäà—ãÜëð—êâæådàãØ¥—ÇØëؗç„à‡ãؗæ—ëðçàÚâf—ìÚßð¤ ÚÜåo—åؗçãØëÝæéäg—í—æêܗëàÙàܗؗåØáÜãؗåؗâæåíÜådåo—âæãÜáåàÚܗñؗ Ùæëæ쥗DŽÜÛÜí‡oä—ÝéÜÜêâà܄à—ëÜßÛð—êëØéfßæ—ÛæÙéfßæ—ÃææâؗæçãØâØãॠÑÛ[—êÜ£—•Ü—çãØâØãà—æçéØíÛì—ßæÛåg—Ø—åØíoڗêܗØêà—çæ—âãØêàÚܗçoÛàãà— ëØ⣗•Ü—í—Ãææâ엟í[ñ[åo—ì•—æă—Úà[ãåg—ÛgãØã—áÜå—çæۗå[ñíð—ç„oêãì‡å’Úߗ ñåØdÜâ—ãð•o—êâìçàåð—ÉæêêàÞåæ㠗ëæßãܗí[ñ[åo—íñâ„oêàãॗºoãæíæì—êâìçठåæì—áêæì—áÜÛåæñåØdåg—ÝéÜÜêëðãàêëf£—í[ñ[åo—áêæì—êܗ‡àéæâ’äà—ÙéñÛØäॗ ÅؗëéߗáÛܗáÜÛåØâ—Ǩ«—îàÛÜ£—áÜÛåØâ—Ǩ¯—îàÛÜ¥—¸—çé[íg—Ûéìßf— ñ—åàÚߗáܗçæ„[ۗç„oä’ä—ÛgÛàÚÜ䗹Üðãæíð—çéØêëØéf—ÅÜíØÛð— à—ê—Čçéàäàëàíåoÿ—áÜÛåæâãæìÙæíæ엇çàdâæì¥ ÑؗàäØÞܗêëØéæåæíf—àâæåð—êà—í—Ìʸ—åÜÚß[íØáo— ñØçãØëà뱗«ª°—ÌÊ»—áܗíoڗåܕ—ñ[íæÛåo—æêäå[Úëâð— æêëØëåoÚߗñåØdÜ⥗ÆÙé[ñâð—Ø—ëÜÚßåàÚâf—àåÝæé¤ äØÚܗåØáÛÜëܗåؗîîî¥ãææâçàíæë¥Úæä¥ ÊëÜáåg—ØãܗëØëæ—ÛÜêàÞåæíg—äæÛÜéåàñæíØå[— âãØêàâؗåÜä[—åؗâæíæíg—ÚßãØÛåf—àåÛìêëéà[ãåo— éÜëéæ—ÅÜíØÛð—ç‘íæÛåo£—Û’ÚßØáoÚo—ØëäæêÝf¤ éæì—ÍÜéåÜæíؗؗÑÜäØåæíؗÆÚÜãæífßæ— ägêëØď Ÿàê 


—º¸ÉÍÀž

¥« Ìåàâ[ëåo—Ø—ÜÝÜâëåo—âæåêëéìâÚܗåؗ áÜÛåæä—ñܗêí’ÚߗçéíåoÚߗñæÙéØñÜåo

BETA SE LOUČÍ

skořepinová Od jisté doby bylo jasné, že je to otázka času. Slavná 6, si prožila konstrukce Atomicu, oficiálně představená roku 199 nách už spíše svých deset let slávy, ovšem v posledních dvou sezó ává po ní občekala na odchod do historie. Letos se dočkala. Zůst medailí. rovský úspěch, mnoho vydařených modelů lyží i kupa

TEXT: IVAN SOSNA ¹ÜëؗÙðãؗéÜØâÚo—¸ëæäàÚì—åؗßàë—çæd[ëâ연§¥—ãÜ뗱— êâæ„Üçàåæíf—âæåêëéìâÚܗÄæåæÚæèìܗؗÄæåæÙãæÚ◠ŸÊØãæäæå—Ø—¼ãØå ¥—ÊØãæäæå—ëÜßÛð—ç旇ÜêëàãÜëfä—í’íæáà— ÙæäÙØêëàÚâð—íëéßã—äÜñà—í’éæÙÚܗãð•o—Ø—äæßìëåæì— äØéâÜëàåÞæíæì—âØäçØåo—ç„àåìëàã—í‡ÜÚßåð—æêëØëåo—âܗ âæåêëéìâÚoä—çæÛæÙå’ä—dà—ØãÜêçæy—çæÛæÙåg—íðßão•Ü¤ áoÚo䥗ÁÜáo—êæìd[êëo—Ùðãæ—ñ[âãØÛåo—äæëë汗êØäæåæê咗 çéæă—ã—çæêØñÜ咗ç„oäæ—åؗßéØåð—ñåØäÜå[—ç„o䒗ç„Üåæê— êàã—åؗßéØåð£—Ø—ëoä—à—åÜíoÛØåf—áoñÛåo—íãØêëåæêëॗÅؗéæñÛo㗠æۗÙg•å’Úߗçéæă—ã‘—íܗëíØéì—çãØÚØëfßæ—æÙé[ÚÜåfßæ— Ì—ØãܗÉØâì‡Øåf—ç„à‡ãà—ê—Ì—ČÛíæìßéْäÿ£—ëÜÛð—íãØêëåg— ãܕØë’ä—¹—åÜÙæãà—„ÜÚâæì—ÙÜëæì£—β¥—ŸÅ[ñÜí—àåêçàéæíØ咗 „Üdëàåæì—æêëØëåg—æéàÞàå[ãåo—åÜåo£—íàñ—æäÜÞؗω—ì—»ð¤ åØêëØé쥠— ČÅæífÿ—êâæ„Üçàåæíf—ãð•Ü—ÙÜñ—âãØêàÚâ’ÚߗÙædåàڗñØì¤ áØãð—à—ëíØéæíg—Ø—Ûoâð—äæ•åæêëà—çæëàêâì—åؗÙæÚoÚߗéæíåg•— ÛÜêàÞåæíg¥—Ç„Üêëæ•Ü—ì—åàÚߗ‡ãæ—ç„ÜÛÜí‡oä—æ—ñãÜíågåo— í’éæÙð—ç„à—ìÚßæí[åo—ÛæÙé’ÚߗíãØêëåæêëo£—åØâæåÜڗêܗ çæÛ؄àãð—ãð•Ü—êâìëÜdåg—ÛæÙéf¥—ÁÜåæä—ê—ëæì—ã[Úo—ëæ— äæڗåÜíð‡ã棗åÜÙ扗å[âãØÛð—åؗí’íæá—Ø—ñØíÜÛÜåo—ëfëæ— ëÜÚßåæãæÞàܗñåØdåg—ç„Ü풇àãð—ç‘íæÛåo—ç„ÜÛêëØíð¥—ÅÜᤠçØëéågá‡o—ëæ—Ùðãæ—ì—ØäÜéàÚâfßæ—ÍæãØåë죗âÛܗêܗç‘íæÛåo— äð‡ãÜåâؗçæì•àëo—ãÜíåfßæ—æÚÜãæífßæ—çéæă—ãì—åØâæåÜڗ ñägåàãؗí—ëðçàÚâf—ãð•Ü—äæíàë’Úߗçé[íåo⑗ؗãfâ؄‘¥—¸åà— ¸ëæäàڗꗹÜëæì—åàâÛð—åÜçØë„àã—äÜñà—ñåØdâð—ãÜíåf¥ ÅàáØâ—ëæ—ØãܗåÜíØÛàã棗åÜÙ扗íÜãäà—éðÚßãܗñØÙæÛæíØ㗠í’âæååæêëo¥—¹éñð—çæ—çé‘âæçåàÚâf—çæãæÚØéíàåÞæíf—°¥ª¯— å[êãÜÛæíØãð—ë„à—ñ[êØÛåo—äæÛÜãð¥

˄à—ãÜÞÜåÛð ÇÉÍÅ2±—¹ÜëغØéíϗ°¥¨¯—êܗêëØãؗåÜáçéæÛ[íØågá‡o— ÚØéíàåÞæíæì—ãð•o—ßàêëæéàܗؗíܗí’éæÙg—íðÛé•Üãؗí—åg¤

ÃÜÞÜåÛر—¸ëæäàڗ¹Üëؗ°¥©¯

âæãàâؗÞÜåÜéØÚoÚߗêâæéæ—ÛÜêÜë—ãÜ륗ÁÜáo—ç‘íæÛåo—âéæáÜåo— ¨§¬¤­©¤°«—êܗåؗéæâð—êëØãæ—áØâ’äêà—ÜëØãæåÜä—Ø—Ùðãæ— çæêëìçåg—çæì•àëæ—ì—çgëà—é‘ñå’ÚߗäæÛÜ㑗ídÜëåg—âÛðêà— ëØâ—æÙãoÙÜåfßæ—éØÚÜÚØéíÜé엹ÜëØéØÚܗ°¥©§¥ »ÉÌ¿±—¹ÜëØÉØÚܗ°¥©¯£—í—âæäÜédåo—íÜéñà—ê—ØêðäÜëéàÚ¤ â’ä—âéæáÜåo䗩¯¦ª§—䣗°®¤­¨¤¯©£—çæñÛgáà—íðêë„oÛØå[— äæÛÜã𗨧¥©­—Ÿ°®¤­©¤¯¯£—¨°¯—Ú䦩­—ä —Ø—¨§¥©©¥—Íܗ êçæáÜåo—ê—àâæåæ엿ÜéäØååÜä—ÄØàÜéÜä—êܗêëØãð—ãÜÞÜå¤ Ûæì—Ø—ñ—¸ëæäàÚì—ìÛgãØãð—ñ[íæÛåo—ñåØdâì—Å饗¨¥ ËH¼Ë2±—¹ÜëغØéíϗ°¥¨¨£—çæñÛgáà—¨§¥¨¨£—Üïëéfäåo—ÚØé¤ íÜé—à—ÛåÜꗋÚëðßæÛå’Úߗéæñäg鑗¨©¬¤­¬¤¨§¯£—É—æۗ¯—䥗 ÇéæÙãfäÜä—çéíåoÚߗñ[íæÛåoÚߗäæÛÜ㑗Ùðãؗ áÜáàÚߗå[éædåæêë—Ø—åÜëæãÜéØåëåæê륗ÂÛð•—áêëܗáܗåؗ ßéØåì—çæãæ•àãà—íñæéåg£—ìÛgãØãà—áêëܗ•àíæëåo—æÙãæìâ¥—Ç„à— äØãfä—ñØí[ß[åo—ØãܗëíéÛg—ëéÜêëØãØ£—Ø—ëæ—æÙdØê—à—ÙæéÚܗ ñ—åÜáãÜç‡oÚߥ—ËØâf—çéæë棗•Ü—ÙðãؗÛæêë—ëíéÛ[—í—æßðÙì— Ø—çæêëé[ÛØãؗçãðåìãܗÛ[íâæíØëÜã咗çé‘ßðÙ¥—ÇéæÙãfä— Ą—Üïܗëé[çà㗸ëæäàڗ„ØÛì—ãÜë—Ø—åÜáíoÚܗê—åo—ÙæáæíØã𗠕Üåð¥—͇Øâ—ëØâf—êáÜñÛæíâð—Ø—êìçÜéæلØdâð—Ùðãð—Ø•— åؗç[é—ç‘íæÛåoÚߗçæâìꑗçæ—ÚÜãæì—ÛæÙì—âãØêàÚâ’äà— êÜåÛíàdॗǑíæÛåo—ÙÜëؗåØâæåÜڗñ‘êëØãؗáÜå—ì—d[êëà— ñ[íæÛåoÚߗêãØãæäÜâ¥

»Øã‡o—ÞÜåÜéØÚÜ ÅØæçØâ—Ûoâð—ëæäì—Ùðãð—çéíåo—ìåàíÜéñ[ãâ𗰥¨¯—Ø—°¥¨«— íÜãäà—í’âæååf—ãð•Ü—êçæéëæíåoßæ—ÚßØéØâëÜé쥗ÊåØۗؕ— ç„oãà‡£—Ø—ëØâ—êܗçæêëìçåg—ČæÛæêë„æíØãðÿ£—‹ägéåg—ëæä죗 áØâ—êܗí‡ÜÚßåð—ãð•Ü—êë[íØãð—ägâdoäॗ»Øã‡o—ÞÜåÜéØÚܗ ÙÜëð—êܗæ—ëæ—êåؕàãð—ågâæãàâؗñç‘êæÙð£—ßæéåo—çéæă—ã— æêãØÙàã—Ø—åØæçØâ—ç„àÙðãæ—íåàë„åo—íðñëì•Üåo—âæíæ풤 äà—åÜÙæ—ìßãoâæí’äà—ëéìÙàÚÜäà—ŸçæîÜé—ÚßØååÜãê — ؗÛé[ëð—ŸçæîÜé—éæÛê £—åØâæåÜڗà—åØçæáÜåoä—ÛÜêâð—åؗ

íåàë„åo—âæåêëéìâÚॗËoä—êܗØãܗç‘íæÛåo—Ø•—äØÚßàêëàÚ⒗ ÚßØéØâëÜé—ëæçäæÛÜ㑗ñëé[ÚÜ㥗»æلܗíàÛgë—ëæ—Ùðãæ—åؗ çéíåo—äæÛÜéåg—âéæáÜåf—êãØãæäÚܗ°¥¨©—ŸêÜñ|åؗ§¨¦§© ¥— ȸÞéÜêàíåo£—ëìß[—ď—åÜçæíæão£—ÛðåØäàÚâ[£—íãæ•Üåæì— êoãì—íéØÚo—ñçg룗ØãܗëØâf—ëéÜêë[—ÚßðÙì—ď—äæßã—ÙðÚߗ ê—åo—ßåÜۗñ[íæÛàë£ÿ—âæåêëØëæíØã—ÁØå—ÊØäæßÜ㣗ë„à—éæâð— ç„ÜÛëoä—äàêëé—éÜçìÙãàâð¥—ËØâæíæì—åÜñ[íæÛåo—ãð•à—ì•— ÛåÜêâؗåàâÛܗåÜåØáÛÜëÜ¥— ÇæñÛgá‡o—ÙÜëð—êܗêë[íØãð—âæåêëéìâdåg—êãæ•àëgá‡oäà— Ø—ëoä—à—í’éæÙåg—Ûéؕ‡oäà—ŸíñçæäÜyëܗåؗÄÜëéæ嗹¬à ¥— ÑØdØãð—êܗäåæ•àë—àåÝæéäØÚܗæ—åÜìêçæâæáàíf—•àíæëåæêëॗ ¹ðãæ—áØêåf£—•Ü—âæåÜڗ앗áܗáÜå—æë[ñâæì—dØêì¥ ËãØ○êçg‡å’ÚߗêÜåÛíàd‘£—â—åà䕗êܗíé[ëàãؗ„ØÛؗ ñåØdÜ⣗íñé‘êëØ㥗Çæâìêå’äà—Úßéæìêëð—Ùðãæ—ìâæådÜåo— í’éæÙð—ÄÜëéæ呗ؗáÜáàÚߗå[ßéØÛؗÅæäØÛð£—êëÜáåg— áØâæ—çéíåo—»©£—ČÛíæìçØëéæífÿ—ÛæìÙãÜÛÜÚâÜéð¥—Ì—åàÚߗ áܗêçæÛåo—ëñí¥—ØÛØçëàíåo—äæÛìã—Ûæêë—ägâ⒣—åÜÙ扗 í’êãÜÛåæì—ëìßæêë—Ûæçãyìáܗäæßìëå[—íéÚßåo—ÛÜêâØ£— åØñ’íØå[—äæÛìãÜä—âæåëéæãåo䥗ËØÛð—ì•—Ùð—ÙÜëؗØåà— Ù’ë—åÜäæßãØ¥—ÉæñßæÛåìëo—íêØÛàë—Ûæ—ÙìÛæìÚåؗåؗ ÛæìÙãÜÛÜÚâÜéð—Ùð—ëØâ—ÙÜëì—ñØçìÛàãæ—ëØâ—áØâæ—ëØ⥗ ÁoñÛåoäà—íãØêëåæêëäà—áêæì—åæíf—»©—íØéàæĄ—Üïð—áØêå’ä— âéæâÜä—âìç„ÜÛì—Ø—ãfçܗêܗáÜío—à—êÜåÛíàdܗâãØêàÚâf¥

»æÙؗÛæñé[ãØ£—êçà—êãØÛÚÜ ¹ÜëØ£—çØéØÛæïåg—çéæÛìâë—ÛæÙð—ç„ÜÛÚØéíàåÞæíf£—âëÜ钗 ìÛgãØã—íÜãâæì—âØéàféì—í—f„Ü—ÚØéíàåÞ죗ëØâ—çæ—ëØâ„âؗ çØëå[Úëà—ãÜëÜÚߗç„ÜêëØã—íðßæíæíØë—çæ•ØÛØíâ‘ä—ÛæÙ𥗠¹Üëؗç„àÚß[ñÜãؗäæåìäÜåë[ãåg±—íܗñíã[‡ëåoä—êë[åâì— åؗÀÊÇƗ¨°°­—áà—ç„ÜÛêëØíæíØãؗÛæ—ëf—ÛæÙð—åÜíoÛØå[— êßæî—ê—ìägãæì—äãßæì—Ø—äæåìäÜåë[ãåo—ßìÛÙæ쥗¸—áØ◠ëæ—Ù’í[£—äæì„Üåoå—æÛÚß[ño—åÜå[çØÛåg¥—¸ëæäàڗêܗêàÚܗ í—éÜâãØä[ÚߗêìÞÜêëàíåg—ÚßãìÙo£—•Ü—ČØëæä—Ùðã—éæñ‡ëg¤ çÜåÿ£—Øãܗçæ—êëØéf—ÛæÙéf—ÙÜëg—ì•—Øåà—çÜê—å܇ëgâåÜ¥ »æêãæíؗäàãàæå‘ä—ãð•Ø„‘—ç„àëæä—í—ìçãðåìã’Úߗ ãÜëÜÚߗëØâëæ—âæåêëéìæíØåf—ãð•Ü—Û[íØãð—êçæìêëì—éؤ ÛæêëॗÂæãàâ—ñ—å[ê—çæëíéÛo£—•Ü—ëæ—Ùðãð—åÜáãÜç‡o—ãð•Ü£—áܕ— êܗå[ä—Ûæ—ëf—ÛæÙð—ÛæêëØãð—Ûæ—éìâæ춗ËÜåëæ—dã[åÜ◠åÜÚ߉—áܗëÜÛð—à—ãÜßÚܗåæêëØãÞàÚâ’ä—çæÛgâæí[åoä— Ø—éæñãæìdÜåoä¥ Ägãà—áêäܗëg—é[ÛࣗÙÜë楗ÅؗågâëÜéf—æÙãæìâð— ê—ëÜÙæì—åàâÛð—åÜñØçæäÜåÜäÜ¥

ÆÒÎј¹˜'3ËĹ °¥©¯£—°¥¨¯£—°¥¨¨—ØçæÛ¥±—ÛÜíoëâؗåÜÙðãؗëíéÛæê룗 å’Ù镗çæêëØíÜåo—äæÛÜãì—í—ßàÜéØéÚßàà—„ØÛð¥—ÅÜáçé¤ íܗåÜáíð‡‡o£—çæëæä—êܗæÙáÜíàã𗨧¥—Ø—¨¨¥— &oêãàÚܗñؗëÜdâæì—æñåØdæíØãð—ñçæd[ëâì—é[Ûàì꥗ DŽÜêåg—Ø—íܗí‡ÜÚߗÛfãâ[Úߗëæ—ØãܗåÜæÛçæíoÛؤ ãæ—åàâÛð£—åØ焥—°¥¨«£—°¥¨¯—Ø—çæëf—à—°¥©§—ägãð— âéæáÜåo—ëæëæ•åf¥ Çæëf—Ûéìߒ—éæñägé—ñؗëÜdâæì—ñäàñÜ㣗ëØâ•Ü— ë„ÜÙؗñܗêãØãæäâ𗨨¥¨©—êܗêëØãؗÊñ¨¨£—ñ—°¥¨©— Êñ°—ØçæÛ¥—Åæí[—ÚéæêêâؗÊϗêܗçæáäÜåæíØãؗ ØåØãæÞàÚâð¥—Çæ풇Üåoä—çæëf—íñåàâãð—Ê㗾ʗà—Êϗ ¨©¥—ÁÜáàÚߗßàÜéØéÚßàÚâð—åà•‡o—âæãÜÞðåg—äìêÜãð— äoë—doêãؗåà•‡o£—ëØâ•Ü—Êר¨—Ø—¨§¥—¸—ëoä—áêäܗؕ— ì—êëØíì—ãæyêâfßæ—Ø—ñ[ígéÜdåfßæ¥ ËÜéäàåæãæÞàܗêæìdØêå’ÚߗäæÛÜ㑗doêãؗñ—ígë¤ ‡àåð—âæãÜâÚܗæÛêëéØåàãØ¥—Çæâìۗáêæ죗æñåØdìáo— ç„Üêåg—í—ÛìÚßì—ÛæÙð—‡o„âì—ãð•Ü—íܗêë„ÜÛì¥


VYLEPŠOVACÍ

LYŽOVÁNÍ:

VĚTŠINA ČECHŮ MÁ ŠPATNÝ

LYŽAŘSKÝ POSTOJ ÁÜÛåoä—ñ—ßãØíåoÚߗæéÞØåàñ[ëæ鑗ÍðãÜç¤ ‡æíØÚoßæ—ãð•æí[åo—Ø—ØìëæéÜä—å[çØÛì—áܗ åØۇÜåÜڗÁØå—ÍÜé㥗ËÜ嗋êçg‡åg—ñ[íæÛo— åÜáÜå—í—dÜêâfä—êÜéà[ãì—Çéæ—ÊÜåàæé—Ëæì飗 ØãܗëØâf—íܗêígëæífä—çæß[éì—äØêëÜéê—Ø—åؗ ČäàêëéæíêëíoÚߗêígëØÿ—äØêëÜé꥗¸dâæãà—ãð•æ¤ í[åo—åàâÛð—åÜÙðãæ—áÜßæ—çéæÝÜêo£—áØâæ—ëéÜåfé— êܗçæÛoãÜã—åؗ‹êçg‡åfä—é‘êëì—í’âæååæêëà— ågâëÜé’ÚߗdÜêâ’Úߗ‡çàdâæí’ÚߗêáÜñÛ؄‘¥— »ç˜âݘìç˜îäÙëìæh˜ÎñäÝèˆçîÙÛp˜äñ–çî\æp·˜ ͗•[Ûåfä—ç„oçØÛg—åÜáÛܗæ—Čãð•Ø„ê⒗âìéêÿ¥—Áܗëæ— îæéâêßæç—çéæ—ãð•Ø„Ü£—âë܄o—äØáo—êàãåæì—íåàë„åo—çæë„ÜÙì— êܗñãÜç‡æíØ뗱—Ø—ë棗à—âÛð•—áêæì—Ûæلo¥—Å؇o—êåØßæì—áܗ íñ[áÜäåg—êà—çéæêçgë—Ûàêâìño—åؗîÜÙæí’Úߗêëé[åâ[Úߣ— çæäæÚo—ÝæëæÞéØă—o—Ø—íàÛÜæñ[Ùg鑗ؗßãØíåg—êܗêçæãÜdåg— åؗêågßì—ñÛæâæåØãæíØ륗ÁÛܗæ—ë棗ØÙðÚßæä—ãð•æíØãà—Úæ— åÜáÙÜñçÜdågáà—Ø—ñ[éæíÜy—ëÜÚßåàÚâð—Úæ—åÜáÛæâæåØãÜáॠÂÙãg˜âëçí˜îوݘÛpäݘè…á˜çêßÙæáòçî\æp˜ìhÛàìç˜ ãíêò’· »[ë—ãàÛÜä—ç„oãܕàëæê룗ØÙð—æÛêëéØåàãà—‡çØëåf—å[íðâð— åؗãð•oÚߗؗìçÜíyæíØãà—ëð—ÛæÙéf¥—ÍoäܗåØç„oâãØÛ£— •Ü—íoÚܗåܕ—°¬—çéæÚÜåë—ãàÛo—åؗãð•oÚߗ‡çØëåg—êëæáo˜— Ëfäg„—åàâÛæ—ñ—ÛæÙé’Úߗãð•Ø„‘—åÜÛæâ[•Ü—ífêë—ãð•Ü— çæ—ßéØåg¥—ÂÛð•—ëæ—Ûæâ[•o£—ä[ãæâÛæ—ìäo—êíf—ÚØéíìáoÚo— ãð•Ü—ñíã[Ûåæìë—ëØ⣗ØÙð—ägã—êägé—Ø—éðÚßãæêë—áoñÛð—çæۗ âæåëéæãæì¥ ÃÜç˜âëçí˜äÝãìçêñ˜ãíêò’· Å܄oâÜáäܗáàä—ãÜâëæ„ॗÄð—ä[äܗâ—ãð•Ø„‘ä—áà咗 ç„oêëì籗å܇âæãoäܗáÜ£—ØãܗČÛæçéæí[ñoäÜÿ—â—ÛæêؕÜåo— æêæÙåoßæ—í’âæååæêëåoßæ—íéÚßæã쥗ÍðÚß[ñoäܗñ—ëæß棗 •Ü—âؕے—ãð•Ø„—ä[—êí‘á—ñç‘êæÙ£—áØâ—êܗČíÚoëàëÿ—Ûæ— ãð•æí[åo¥—Å؇àäà—âæåñìãëØåëð—áêæ엇çàdâæío—ãð•Ø„à—ą— íðåàâØáoÚo—ñ[íæÛåoÚࣗäàêë„à—éÜçìÙãàâð—ñ—äàåìãæêëà— à—âíØãàă—âæíØåo—ëéÜåf„ॗ “ ¼\˜ëݘ…pÛᤘ–ݘÎñäÝèˆçîÙÛp˜äñ–çî\æp˜âݘîäÙëì¥ æh˜äñ–çî\æp˜ë˜åáëìêñ· Äðêão䣗•Ü—Øå楗ÁäfåؗáØâæ—ÄàãØå—ËéåâØ£—¿æåñؗ ÊØäæßÜ㣗ÀíØå—ÊæêåØ£—ÁæêÜݗÂÜãÜäÜå—åÜáêæì—äÜñà— ‡çàdâæí’äà—ãð•Ø„à—åÜñå[ä[¥ ÃÜç˜âݘìÙãçî“å˜ìñèáÛã“嘌eÙëìæpãÝå˜ ãíêòí· Áêæì—ëæ—ãàÛf—ê—çæñàëàíåoä—íñëØßÜä—â—çæßðÙ죗äåæßÛ𗠇çàdâæío—êçæéëæíÚà—ñ—áàå’ÚߗæÛígëío¥ ¹˜Ûç˜òÙe\ìÝeæpÛᷘÌhå˜ìÙãg˜èçêÙÜpìÝ· ͇àÚßåà—ä[äܗçæë„ÜÙì—ñãÜç‡æíØë—åÜáÜå—êíæáܗ ãð•æí[åo¥—Íoë[åà—áêæì—çéæëæ—í‡àÚßåà—íܗígâì—æۗ­—Ûæ— ®­—ãÜ륓 êÝÜ¡

ùŘÎÑʹÒÁ̘ҹ˜ÎÑĽÈLÇι»3ŘÄÑZÇÎÆ3Å ©¨¦Ć©«¦˜©ª¦˜ª¨¨±—— ÉæâðëåàÚܗåØۗÁàñÜéæì—ą—éæñáÜñÛàë—êܗؗëéfåæíØë—ÙéØåâ[Úߗ ¬¦Ć©¨¦˜©¦˜ª¨©¨—— É — æâðëåàÚܗåØۗÁàñÜéæì—ą—éæñáÜñÛàë—êÜ£—ëéfåàåâ—í—ÙéØåâ[ÚߗŸæۗ¯¥—Û旨§¥—¨¥—êܗãñܗ‹dØêë¤ åàë—à—ñ[íæۑ ©°¦Ćª©¦˜ª¦—— »æãåo—ÄæéØíؗą—îæéâêßæç ª­¦Ćª°¦˜ª¦—— »æãåo—ÄæéØíؗą—îæéâêßæç ©¦Ć¬¦˜¬¦—— ÉæâðëåàÚܗåØۗÁàñÜéæì—ą—îæéâêßæç ©¨¦Ć©«¦˜®¦—— ÂØìåÜéëØã ÇæÛéæÙåæêëࣗàåÝæéäØÚܗؗç„àßã[‡âð—â—‹dØêëà—åؗîîî¥êåæîêÚßææã¥àåÝ楗͇ÜÚßåð—ëÜéäoåð—áêæì—ìédÜåð—ñ[éæ¤ íÜy—à—ñØd[ëÜdåoâ‘ä—åÜÙæ—äoéåg—çæâéædàã’ä¥ DŽÜÛçãØëàëÜãf—dØêæçàêì—ÊÅÆΗäØáo—åؗîæéâêßæçÜÚߗÍðãÜç‡æíØÚoßæ— ãð•æí[åo—êãÜíì—íÜ—í’‡à—¨§—çéæÚÜå륗OdØêë—åؗČÙìéñܗåؗêågßìÿ—í—ÛÜå— ñØß[áÜåo—çéæíæñì—í—ÉæâðëåàÚà—åØۗÁàñÜéæì—äØáo—ñÛØéäØ¥—


ÈÁ¼É¸ÅͼǴ“¥£¤£“

¿ØååÜê—ÊÚßåÜàÛÜé

—º¸ÉÍÀž

¦£

DŽàñåÜáäܗæí‡Ü䣗•Ü—ëÜßÛÜá‡o—áoñÛؗíܗêâìëÜdåæêëà— ëØâ—êãØíå[—åÜÙðãØ¥—ÁÜñÛàãæ—êܗçæäØã죗êäðâÜ䣗ßæÛåg— ç„oíéØëð£—ågâÛð—à—çãìßÜ䥗DŽÜêëæ—ëà—åÜáãÜç‡o—ê—æßãÜÛÜä— åؗæâæãåæêëà—ìägãà—åؗãð•oÚߗæÙÛàíìßæÛåg—êãì‡åg¥ ÁØâ—ë涗¸—çéæd—åؗëæä—äåæߒ—Ûå܇åo£—äåæßÜä— íðãð•æíØågá‡o—çé‘ägé咗áÜñÛÜڗåÜåo—éÜãØëàíåg—ãfçܶ

ÁÛܗëæ—çæäØãì—à—éðÚßãÜ

DOBRÉ LOUČKY A IDEÁLNÍ HŘBITOVY

Seznamte se: Andrew Rocdvaačtyřicetilekenfield z Yakimy v americkém státě Washington je uje ve volném tý ředitel IT v jedné střední firmě. Nadšený lyžař prac ý chlápek. čase jako učitel lyžování. Úplně obyčejný přehlédnuteln Proč se tedy objevuje v dalším dílu naší série? TEXT: IVAN SOSNA ¸åÛéÜî—êܗçæçéíf—çæêëØíàã—åؗãð•Ü—¨¥—ãÜÛåؗ©§§¯¥—ÅÜÚÜ㒗 éæâ—çæëf—êܗç„àßã[êàã—Ûæ—àåêëéìâëæéêâfßæ—âìéêì—Ø—çæ—ågä— ñØdØã—ìdàë—ñØd[ëÜdåoâð¥—Ñ[ßð—í—Ù„Üñåì—êãæ•àã—áØâæ—åÜáãÜç‡o— ñâæì‡âð—Ø—ñؗÛØã‡o—ägêoڗÜïÚÜãÜåëåg—ØÙêæãíæíØã—ÛØã‡o—ãܤ íÜ㣗ÇÊÀ¸—ÀÀ¥—¸—æâØä•àëg—ñØdØã—çã[åæíØë—æçgë—íð‡‡o—êëìçÜy¥—

Áܗëæ—í‘ÙÜڗäæ•åf¶ ÀåêëéìâëæéÜä—ãð•æí[åo—çæ—éæÚܶ—ÆÙðdÜáå[—âØåÚÜã[„êâ[— âéðêض—ÊàÚܗáêäܗêà—ì•—ñíðâãࣗ•Ü—‡àâæí咗dãæígâ—êܗåØìdo—åؗ Ûå܇åoÚߗãð•oÚߗâéæì•àë—ÛæÚÜãؗéðÚßãÜ£—Øãܗç„ÜÚܗáÜåæäď OíØß죗ñÛؗáܗëæ—íßæÛåf£—êà—åÜÚßäܗåؗç„o‡ëg¥—¹Üéäܗ dàêëg—áÜßæ—ãð•æí[åo¥—ÅؗÐæìËìÙܗåØáÛÜëܗågâæãàâ—íàÛÜo£— äᥗç旪—à—ç旨«—ägêoÚoÚߗŸãàåâð—Û[ä—Ûæ—ÙãæÞì—åؗ êåæî¥Úñ¦ÙãæÞ ¥—ÌíàÛoëÜ£—•Ü—ÛæÚoãÜ咗çæâéæâ—áܗíoÚܗåܕ— çæñæéìßæÛ咗ą—áØââæãà—­ª—ãð•Ø„êâ’ÚߗÛ呗¸åÛéÜîæíؗ çéífßæ—éæâì—áܗçéæ—ígë‡àåì—ãð•Ø„‘—çæéÚo—åؗågâæãàâ—ãÜë¥ ÁØâ—ë棗•Ü—êçæìêëؗÛãæìßæãÜë’Úߗãð•Ø„‘—Ùð—ìédàëg— ëØâæíf—ñâæì‡âð—åÜìÛgãØãض— DŽÜåÜêäܗêܗí—dØêܗßæÛåg—ñç[ëâð¥—Åؗí’äãìíå’Úߗ ñ[ÙgéÜÚߗíàÛoëܗdãÜåð—å؇o—áìåàæéêâf—éÜçéÜñÜåëØÚܗéæâì— ¨°ª¯¥—͇àäågëܗêà—å[âãæå죗ñØßéØågåo—æÙæì—ãð•o£—Čäæ¤ ÛÜéågÿ—‡àéæâf—êëæçð—à—íåàë„åoßæ—âæãÜåؗìíåà넗æÙãæìâ쥗 Íg„àãà—ÙðêëÜ£—•Ü—ëØâëæ—êܗáÜñÛàãæ—ç„Üۗ®§—ãÜë𶠸—Ûæ—ë„ÜëàÚܱ—ãÜÞÜåÛ[éåo—¿ØååÜê—ÊÚßåÜàÛÜé—åؗçãØâ[¤ ëì—çæÛãܗÝæëâð—ñ—éæâ엨°©¯¥—ÅÜåo—‹•Øêåf£—áØâ—Ûæâ[ñØ㗠êëØ钗êâàäÜàêëÜé—áÜë—åؗãð•oÚߗá܇ëg—ÙÜñ—ßéØå¶

ÑؗÛíؗÛåð—íoڗåܕ—ñؗêÜñ|åì ¸•—êܗÛæÛàíoëÜ£—ñâìêoäܗçædoëØ륗Å؇à—æêäå[ÚëàãÜëo—Ùæ¤ éÜdÚà—ëæßæ—í—•àíæëg—äæڗåÜåØãð•æíØãॗÄgãà—áÜå—åÜÛgãÜ£— ç[é—êí[ë④—ågÚæ—çé[ñÛåàå—dà—ÛæíæãÜåf¥—ÆÛßØÛìáì—åÜᤠ풇—ë„àÚÜë—Û呗ñؗêÜñ|å쥗ÂæçÜڗêà—äìêÜãà—ì‡ãØçØ룗åؗ

ëéfåàåâ—êÜßåØë—ëðdÜ£—çæêëØíàë—êãØãæ䣗êëØßæíØ륗Y[Ûåf— íãÜâð¥—K‰Øêë咗ÛÜ壗âÛð—ñíã[Ûãà—ågáØâ’Úߗ©§—êãØãæ䑗åؗ ©¬§ä—êíØß쥗ÍoÚܗåܕ—¨§§—âä—ñؗñàäì—åÜåØáÜñÛàãॠ»åÜêâض—Åؗá؄ܗáêÜä—âàãæäÜëéæ풗êíØߗêáÜ㗨¬ï—ñؗ Ûíg—ßæÛàåð¥—ÍܗíÜãâ’ÚߗØãçêâ’Úߗêë„ÜÛàêÚoÚߗñíã[ÛåÜëܗ ñؗÛÜ嗭§—âàãæäÜë鑥—ÑؗÛíؗÛåð—ë„ÜÙؗíoڗåܕ—Kçæ¤ åØéæíf—Ø—ÁØéæãoäâæíf—ñؗÚÜãæì—êÜñ|å쥗Íæãåf—íoâÜåÛ𣗠êí[ëâð£—çé[ñÛåàåð£—Ûíæáå[êæÙå[—ÛæíæãÜå[¥—Êëæíâð—âàãæ¤ äÜë鑥—Ñؗéæâ—ëæãà⣗Úæ—áìåàæé—âÛðêà—ñؗÚÜãæì—âØéàfé쥗 ¸—ëàêoÚܗæÙãæì⑥—Í—çé‘ägéì—ë„ÜÙؗ¨§§—âé[ëâ’Úߗ åÜÙ旪§—ÛãæìߒÚߗåؗâàãæäÜë鶗Çãåæ—ñ—ëæßæ—åؗéæíåf— íð•ÜßãÜåf—çàêëg£—âÛܗåÜäìêoäܗÛ[íØë—çæñæé—åؗ âØäÜåð£—ëé[í죗ígëíÜ£—å[ígáÜ¥—Ê—äåæßÜä—ÛæâæåØãÜá‡oä— íðÙØíÜåoä¥ ÂéìÚàçoêÜ⣗í•Ûð‰—Ùð—âؕے—êæìdØê咗ãð•Ø„—ägã—Ù’ë— äåæßÜä—ãÜç‡o—åܕ—ëàßãܗêë؄o—ç[çéÛæíf˜—

¸Ùåæéä[ãåg—äæëàíæíØ咗¸åÛéÜî—êܗÛæ—êífßæ—ČçéæáÜâëì— êâàÿ—íéßã—ñØéçìëàãܗؗê—ØåØãðëàÚâæì—Û‘êãÜÛåæêëo¥—ÆÙêëØéØ㗠êà—ãàëÜéØëìé죗àåÝæéäØÚÜ£—ØÙêæãíæíØã—âìéê—à—ãÜëåo—Čâãàåàâìÿ— êܗ‡çàdâæí’äà—ìdàëÜãॗDŽà—ãð•æí[åo—ç„Ü䒇ãÜ㣗Úíàdà㣗çàãæ¤ íØã—âæåâéfëåo—ÛæíÜÛåæêëॗÑÛØãÜâؗåÜåo—ÛæâæåØ㒗ؗÚßðÙo— äì—êØäæñ„Üáäæê룗ìíæãågåæê룗ñâì‡ÜåæêëࣗåÜÙ扗ëð— áܗë„ÜÙؗČíðáÜñÛàëÿ¥—ÁØâæ—ígë‡àåæì—ÜïëÜéåg—âæìdæíØ咗 êØäæìâ—Øãܗìâ[ñØ㣗âØä—êܗãñܗç„à—íÜãâfä—æêæÙåoä—åؤ êØñÜåo—ñؗëØâ—âé[ëâæì—ÛæÙì—ÛæêëØ륗Åؗãð•oÚߗáܗëæ—áàêëg— Üïëéf䣗Øãܗë„ÜÙؗÞæãă—êëf—çæÛæÙåf—åØۇÜåo—ñå[ë—ÙìÛæì¥ ÇæÛãܗågâëÜé’ÚߗñÛéæᑗêܗ앗ç„à—Øêà—¨——¯§§—æçØâæ¤ í[åoÚߗìédàëfßæ—çæßðÙì—ñØdåæì—ëíæ„àë—êíØãæí[—çØäg‰— ؗČíðçØãæíØëÿ—ç„oêãì‡åf—åÜéíæíf—Ûé[ßð¥—Ëðëæ—êçæáܗí—ëñí¥— Ý[ñà—ÞÜåÜéØãàñØÚܗáêæì—á܇ëg—áÜå—ÛædØêåf£—Øãܗçæñæ鱗앗 à—áÜÛåؗáoñÛؗçæ—êáÜñÛæíÚܗñåØäÜå[—êëæíâð—æÙãæì⑗ ؗë„ÜÙؗæågÚߗ¨—¯§§—áàÚߗåØáÜÛÜäܗà—ñؗÛÜ套Çé[íg— åÜå[çØÛåf—äåæßæå[êæÙåf—æçØâæí[åo—çæßðّ—ñç‘êæ¤ ÙìáÜ£—•Ü—ì•—í—ëfëæ—çæd[ëÜdåo—Ý[ñà—ñØëoä—ßéìْÚߗؗä[ãæ— âææéÛàåæíØå’Úߗçæßðّ—Ø—ñÙðëÜdå’Úߗëñí¥—êæìßðّ—êܗ ågâëÜéf—ßæÛåg—Ùéñð—äæßæì—ìçÜíyæíØë—Ø—ă—ïæíØ륗Âؕے— ÛÜå—Ø—ë’ÛÜå—ãð•æí[åo—ç„àå[‡o—æßéæäåf—äåæ•êëío—æçؤ âæí[åo£—Ø—ëØâ—êà—ãð•Ø„—ñؗç[é—ãÜë—ßæÙãæí[åo—êíØߑ—íðëíæ„o— êíf—çæßðÙæíf—ØìëæäØëàêä𥗠ÂÛð•—å[ä—åàâÛæ—å܄ÜâåÜ£—Úæ—áܗ‡çØëåg—Ø—áØâ—áܗ ëæ—êçé[íåg£—áܗëØâ„âؗåÜäæ•åf—åØìdàë—êܗçæßðÙ‘ä— êçé[íå’ä—Ø—íðßåæì뗇çØëå’䥗Ígë‡àåؗãàÛo—ëØâ—Ûæ—êífßæ— ãð•Ø„êâfß旕àíæëؗíêëìçìáܗñØëo•Üåؗçéíæëåoä—ß„oÚßÜä— ‡çØëå’Úߗñ[âãØۑ—Ø—áܕÛgåoä—êà—êíf—ÚßðÙð—Û[ãܗçgêëìáÜ¥— Çæêëàßìáܗëæ—à—Ùæßì•Üã—à—Ûgëà—ñØìdæíØåf—éæÛàdॗ ÇéæÚÜê—ìdÜåo—Ø—ă—ïØÚܗêà—ãñܗç„ÜÛêëØíàë—áØâæ—åÜáçéíܗ çæíéÚßåo—ñ[çàê—Ûæ—å؇o—ČæçÜéØdåo—çØägëàÿ£—âëÜ钗êܗ æçØâæí[åoä—çæêìåìáܗÛæ—çæÛígÛæäo£—åؗČçÜí咗Ûàêâÿ¥— ¸•—ë棗Úæ—åؗågä—ä[äܗìãæ•Üåf£—ëÜÛð—êëØÙàãàñæíØåf£— Ûgã[äܗØìëæäØëàÚâð¥—Áêæì—ëæ—ëØâf—ëðçàÚâf—êëØéf—ÚßðÙ𣗠åؗãæìdÚܗ앗ç„Üâéðëf—åæí’ä—ñ[çàêÜä—í—ɸģ—âëÜéf— Øãܗí—æÙëo•å’ÚߗçæÛäoåâ[ÚߗÚæÙð—êëØé[—áàêëæëؗñ—Ûàêâì— íðêâædo¥—&oä—íoÚܗؗÛfãܗê—ÚßðÙØäà—áÜñÛoäÜ£—ëoä—æÙëo•¤ ågá‡o—áܗç„Üçàê—ëæß棗Úæ—ì•—åؗÛàêâì—ä[äÜ¥—Äåæßæâé[ë— æçØâæíØåf—çæßðÙð—êܗåؗågä—ìßåoñÛo—áØâæ—dÜéíæëæd—íܗ êëØéfä—å[Ùðëâì¥

¼Î¹˜ÈʹÃÌÁ»Ã*˜ÌÁÈÑ ¨¥——âÛð•—ÚíàdoëÜ£—êæìêë„Üeëܗêܗí•Ûð—áÜå—åؗáÜÛåì—ígÚ£—áÜÛÜå—çéíÜâ Çéæ—ă—ïØÚà—ñ[âãØۑ—ą—ñ[çàê—Ûæ—Čçæìßfÿ—æçÜéØdåo—çØägëà—ą—çãØëo—ñ[êØÛر—áÜÛåæÛì‡Ü˜—ÂÛð•—êܗñØäg¤ „ìáÜëܗåؗãð•Ü—dà—åæßð£—åÜâæäÜåëìáëܗéìÚÜ¥—Ç„à—çéíæëåo—ă—ïØÚà—åÜÙæ—ñägåg—áà•—ñؕàëfßæ—çæßðÙì—åÜãñܗ êãÜÛæíØë—íoÚܗígÚo—åØáÜÛåæì—ą—ëæßãܗå؇ܗɸėåÜñíã[Û[¥—ÅØíoڗßéæño—çéæäoÚß[åo—ßãØíåoßæ—Ø—íÜÛãÜᤠ‡oß棗åØ焥—æçéØíæí[åo—íÜÛãÜá‡oÚߗÚßðٗëØ䣗âÛܗáܗë„ÜÙؗ„܇àë—çæÛêëØëåf—ßãØíåo¥ ©¥——âÛð•—ÚíàdoëÜ£—çéæí[ÛgáëܗÚíàâ—åؗäØïàäì䣗ç„Üß[ågáëܗؕ—Ûæ—âéØáåæêëࣗâãàÛåg—Ø•—êäg‡åæêëà Ñ[çàê—çæßðÙì—Ûæ—çØägëà—ìéðÚßãoëܗà—ëØâë楗ÅØíoڗáܗdØêëæ—ë棗Úæ—êܗñÛ[—Ù’ë—ç„ÜßåØåf£—Øâæé[륗ÇæÚàëð— âãØäæ쥗ÅØëædëܗêܗåؗíàÛÜæ—Ø—ìíàÛoëÜ¥—ÂÛð•—ågÚæ—åØÚíàdoëܗí—äØïàä[ãåoä—éæñêØß죗åÜåo—çéæÙãfä— ëéæÚßì—ìÙéØ륗ÅØæçØâ—ç„àÛØë—åØۗé[äÜڗåØÚíàdÜåfßæ—çéæÙãfä—áÜ¥—ÆäÜñàë—ç„ÜÛÙoß[åo—íåàë„åo—ãð•Ü¶— ÅؗçãæÚßfä—áÛgëܗؕ—Ûæ—ČëÜãÜäØéâìÿ—Ø—ägáëܗíÜç„ÜÛì—íågá‡o¥—Åؗçéìۇoä—ëæ—åÜìÛé•oëÜ£—Øãܗñ‘êëØåܗ íܗí[ê—áØâ—çæÚàë—ñ—æåf—êåØßð£—ëØâ—çæßðÙð£—âëÜé’äà—áêëܗČëÜãÜäØéâÿ—ÛæÚàãæíØãॗÆÛâãæå—ëéìç엟ñØãæäܤ åo£—ØåÞìãØÚÜ ¶—ÁÜêëãà•Ü—ëæ—åؗêëéØåg—í—•ÜÙéÜÚߗؗçØêì—çæ„[Ûåg—åÜÚoëoëÜ£—áܗëæ—ä[ãæ¥ Í—ëæäëæ—êà—íÜäëܗç„oâãØۗñ—ÝìåÚØéíÜ鑥—ÂÛð•—êܗç„à—ñâæì‡Üåo—åÜÙìÛæì—êåؕàë—åؗäØïàäì䣗åàâÛð—êà— åؗêåoߗåÜãÜßåæ쥗ÂÛð—áêëܗåØçæêãÜÛð—åؗãð•oÚߗñâæì‡Üãà—ågÚæ—åؗäØïàäìä—íð¶


¦¤

ÅgâÛÜá‡o—dÜêâf—éÜçéÜñÜåëéØdåo—åØÛgáܗKçæåØ饥¥

ÆçØâæí[åo—äØëâؗëÜÚßåàâð

ÊëØé’ä—ñ[íæÛåoâ‘ä—ëØâ—íãØêëåg—êëØdàãæ—éÜãØëàíåg— ÅÜáêäܗçædoëØd—Ø—ñ[çàê—åؗÛàêâ—å[ä—çéæëæ—ëéí[— ä[ã棗åÜÙ扗ßãØíåg—ñçæd[ëâì—äfåg—áÜñÛàãà—Ø—íoÚܗ äåæßÜä—ÛfãÜ¥—Ìí[Ûo—êܗåØ焥—ČçéØíàÛã旨§—ãÜëÿ—dà— Úíàdàãà—ñ[âãØÛåo—çéíâð¥—ÍÜãäà—êæìêë„ÜÛgåg—çéæí[Ûgåf— çÜåñì䗨§—§§§—ßæÛà嗟ëéfåàå◪—ßæÛ¦ÛÜå —çæë„ÜÙå’Úߗ Úíàâð—êܗñØäg„Üåoä—åؗç„Üêåæêë—Ø—ê—çé‘Ùg•åæì— â—ÛæêؕÜåo—‹éæíåg—êígëæíf—‡çàdâð¥—Ñå[ä—ÛæâæåÚܗå[ñæ飗 ñçgëåæì—íØñÙæì—áêæì—çêðÚßàÚâð—å[éædåf—Ø—ëØ○dàååf£— •Ü—êâìëÜdåg—ÛæâæåØãܗñíã[Ûåܗñ[íæÛåoâ—çæë„ÜÙåf— •Ü—áܗåÜáÜåæä—åÜäìêoäÜ£—ØãܗØåà—åÜ䑕ÜäܗÛgãØë— êæìÙæéð—çæßðّ—åÜÙæãà—ÛðåØäàÚâf—êëÜéÜæëðçð—Ø•—íܗ Ûãæìß楗À—çéæëæ—êëØdàãæ—ÁØâìÙì—Ëéåâæíà—ëØâ—éÜãØëàíåg— ígâ죗âÛð—ì•—áܗdØêëæ—çêðÚßàÚâð—à—ÝðñàÚâð—ñؗíéÚßæãÜ䥗Ëæ— ä[ã楗Çéæd—ÛÜêÜëàãÜëo—ñ[íæÛåodÚà—áÜñÛo—ãfçܗåܕ—ígë‡à¤ å[ê—ëé[çàë—åÜäìêo¥—Çéæ—í‡ÜÚßåð—ØãܗçãØëo£—•Ü—ÛæلܗñØ㗤 åؗÛæêçgã’Ú߶—Áêæì—ßæÛåg—åؗêågß죗êåØÛåæ—Ø—éðÚßãܗ ïæíØ咗ؗëÜÚßåàÚâð—êçé[íåg—çéæíÜÛÜ咗çæßðٗíð•ØÛìáܗ êܗìdo£—ØãܗëØâf—ÚoãÜåg—Úíàdo¥ ÛæêëØëÜdåf—äåæ•êëío—áÜßæ—ç„Üêå’ÚߗæçØâæí[åo¥— ËðçàÚ⒗ãð•Ø„—äæÛÜ㗩§§°—êܗåØæçØâ—ç„Üí[•åg—áÜå— À—çæ—í‡ÜÚߗêëé[åâ[Úߗçé‘ägé咗dãæígâ—êܗ䑕ܗåØì¤ íæño¥—ÍðÚßìëå[í[—êࣗ•Ü—êæìdØêåf—ãð•Ü—ßÜñâð—Ø—êåØÛåæ— dàë—Ûæلܣ—ÙؗíÜãäà—Ûæلܗãð•æíØ륗Ëoä—êåØÛågáà—Ø—éðÚßãÜáࣗ ñØë[dÜáo£—Øåà•—Ùð—êܗäìêÜã—äæڗêåؕàë—Ø—ç„Ü䒇ãÜ륗 doä—Û„oíܗؗãfçܗñíã[Ûåܗêçé[íåæì—ëÜÚßåàâì¥ Ñ—åØۇÜåo£—•Ü—Č•[Ûå[—êçé[íå[—ëÜÚßåàâؗ앗åÜÜïàêëìáÜ£— ͗éæÚܗ¨°°«—êܗí—&Üêâì—æÙáÜíàã—ÄàãØå—ËéåâؤÊëܤ ãð•Ü—êëØdo—åØâãæçàë—åؗßéØåìÿ£—ä[äܗÛåÜê—êço‡—ØåØé¤ íÜå꣗ØÙð—ãð•Ø„êâð—çæéØÛàã—êífäì—äãØÛfäì—êðåæíÚà— Úßàॗʗí’áàäâæ엕[⑗ãð•Ø„êâ’Úߗ‡âæ㣗ç[é—ãàÛo—íܗêçæé¤ ÁØâìÙæíॗÄã[ÛÜåÜڗåÜägã—äæڗåØáܕÛgå棗ØãܗêëØdàãæ— ëæíåoÚߗâãìÙÜÚߗؗñ[íæÛåo⑗åàâÛæ—åàڗêðêëÜäØëàÚâð— ç[é—ëéfåàå⑗ñØäg„Üå’Úߗåؗêçé[íåæì—ëÜÚßåàâ죗ØÙð—êܗ åÜÚíàdo¥—ÍÜãäà—æäÜñÜ咗çædÜë—ãð•Ø„‘—ç„à—áoñÛg—ØãÜêçæy— åÜìíg„àëÜãåg—ñãÜç‡àã—Ø—ñØdØã—çæé[•Üë—êæìç܄ܗê—å[êæÙâð— Čäðêão—åؗßéØåìÿ¥—Ígë‡àåؗØãÜ£—áØâäàãܗëæ—áÜå—ëéæÚßì— Û呗åؗêågß쥗 ìêëæáo£—çéæÝédo—êáÜñÛæíâì—Ø—çæßðÙìáܗêܗígë‡àåæì—ëØ◠ÃÜëÜÚâ[—àå•Üå’éâؗؗìdàëÜãâؗãð•æí[åo—»àØåؗÉæÞÜéê— éðÚßãÜ£—•Ü—äðêãÜë—åؗë棗Á¸Â—áÜÛÜ£—ëÜÛð—åؗëÜÚßåàâ죗 åàâÛð—åÜñ[íæÛàãØ¥—ÂÛð•—ñØdØãؗ•oë—ê—âæìdÜ䗿ØéØãÛÜä— åÜñíã[Û[¥—Äìêo—êܗêëØéØë—æ—éðÚßãæê룗ëÜéf壗áàåf—áÜñÛoÚo— ¿ØéÙÜ䣗ñâìêàãؗçæۗáÜßæ—íÜÛÜåoä—êâæéæ—íܗª¬—ãÜëÜÚߗ ãð•Ø„Ü¥—ÅÜêåؕo—êܗ앗àäçæåæíØë—êëðãÜä—áØâæ—âÛðêࣗ ñ[íæÛàë—Ø—ñ[ßð—ÙðãؗêÚßæçå[—áÜñÛàë—åؗéÜÞìãféåoÚߗ½Àʗ å’Ù镗äåæßÛð—êço‡Ü—éðÚßãæêëo£—é[ÛæÙð—æÛíØßæ쥗Ìçéؤ ñ[íæÛÜÚߗí—Ìʸ¥ íÜåf—‡àéæâf—ëéØëg—ą—íãØêëåg—àÛÜ[ãåo—Úíàdå[—ß„à‡ëg—ą—êܗ çØéØÛæïåg—êëØãð—ß„Ùàëæíð—ÛæÙéf—ëÜÚßåàâð¥—

»æÙéf—ãæìdâð—Ø—àÛÜ[ãåo—ß„Ùàëæí𠸗Úæ—ëà—êë؄o—ãð•åoÚ඗Ígë‡àåì—ígÚo—ñ—ëÜæéàܗìdÜåo—åÜñåØãॗ ÅØæçØâ—çæì•oíØãà—ñåØdåg—çéàäàëàíåo—íðÙØíÜåo¥—¸—ëéf¤ åæíØãà—íãØêëåg—ä[ã楗ÁØâ—ë棗•Ü—åؗëgÚߗãð•oÚߗêëæáo—ëØ◠çgâåg¶— DŽÜÛÜí‡o䱗íàÛoäܗëð—åÜáãÜç‡o¥—Ägãà—åØۇÜåo—çéæ—ígÚ¥— ¹ðãà—ãð•Ø„êâð—åØÛé•Üåo£—åÜç„ÜêðÚÜåo¥—Äfåg—ñߒdâØåo£— â—êæÙg—ëíéۇo¥—Ëæ—áêæì—íãØêëåæêëࣗâëÜéf—ñÛæÙo—‡Øäçàæåð— ÛæÛåÜ꥗Í[•àãà—êà—âؕÛf—áoñÛð£—âëÜéæì—êà—ç„ÜÛëoä—äìêÜãà— ñØêãæì•àë—çg‡oä—í’êëìçÜ䥗¸ãܗëØâf±—ìdàãà—êܗåؗâé[ëâ’Úߗ çã懇oÚߗãæìdâ[ÚߗŸêáÜñÛæíâð—åÜÙðã𠣗âÛܗêܗà—âí‘ãà— äåæ•êëío—çÜéäØåÜåëåg—ç„àßão•ÜáoÚoÚߗêçæãìãð•Ø„‘—êåؕàãà— áÜë—ČßÜñâðÿ—ą—ëÜÛð—êæìêë„ÜeæíØãà—êܗåؗçéæíÜÛÜåo£— ëÜÚßåàâ쥗»æÙéf—æíã[Ûåìëo—ãð•o—Ùðãæ—å[éædåf£—äìêÜãæ—êܗ ßæÛåg—Úíàdà룗ëØâæíf—Ûéàãð—çØë„àãð—â—ígÚà—Ø—ägãð—äåæßÜä— íð‡‡o—ČêçæãÜdÜåê⒗êëØëìêÿ¥—Ç„à—í’êëìçÜÚߗåؗâé[ëâf— ãæìÚܗçæñæéåg—êãÜÛæíØãà—ígë‡àåì—áoñÛð—âؕÛfßæ—ÛæÙéfßæ— ÙæéÚܗؗåØçæÛæÙæíØãà—áÜᥗÁÜñÛàãæ—êܗëØä—çæäØãÜáॗ ČÃæìdâ؄Üåoÿ—êܗêàÚܗçæ—íñåàâì—êáÜñÛæíÜâ—êëØãæ—íðêäoíؤ å’ä—ñç‘êæÙÜä—êáo•Ûgåo£—ØãܗáØâæ—ëéfåàåâ—ëÜÚßåàâð—ą—Ùð‰— ígë‡àåæì—ÙÜñ—ëéÜåf鑗ؗáÜáàÚߗàåêëéìâÚo—ą—ÝìåÞæíØãæ¥

ËÜÚßåàâؗÝæéÜíÜé ºæ—ê—ëo䶗ÍàÛoäÜ£—•Ü—ÚÜêëæì—âܗâíØãàëg£—dà—ÛæâæåÚܗ ‹êçgÚßì—áܗà—çéæäð‡ãÜ咗å[Úíàâ—ëÜÚßåàâð¥—Ígåìáo—êܗäì— í‡àÚßåà—‹êçg‡åo—êçæéëæíÚॗÄfÛàؗæ—ëæä—ØãܗäæڗåÜço‡æ죗 dëàígá‡o—Ø—íÛgdågá‡o—áܗæäoãØë—áÜáàÚߗí’áàäÜdåæêë—Ø—ëØãÜå룗 ßæåàë—çàâØåëåæêëà¥

¥¥¥—Ø—ÂìdÜéØ

Âؕے£—âÛæ—ÚßÚܗÛæلܗíðâæå[íØë—ìédàëæì—Øâëàíàëì— ą—ßìÛÙ죗ëØåÜÚ£—ÙØãÜ룗•æåÞãæí[åo£—êçæé뗱£—äìêo— êëé[íàë—åÜäØ㒗dØê—å[ÚíàâÜä—êçé[íåfßæ—çéæí[Ûg¤ åo—ñ[âãØÛåoÚߗçæßðّ—dà—ÛæíÜÛåæêëo¥—ČÇæâéædàã[— ëÜÚßåàâؗáêæì—ñíã[Ûåìëf—ñ[âãØÛð£ÿ—çéØío—ç钗êëØé[— êØäìéØáêâ[—ñ[êØÛؗñܗ¨®¥—êëæãÜëo¥— Êíf—æ—ëæä—ígÛo—ë„ÜÙؗëéàØëãæåàêëf¥—¹’íØ㒗ñ[íæÛåo— çãØíÜڗÙìÛܗäoë—íܗíæÛg—êâæéæ—í•ÛðÚâð—åØíéÚߥ »‘éØñ—åؗêçé[íåf—çæßðÙæíf—ÛæíÜÛåæêëà—Ø—áÜáàÚߗ ìçÜíyæí[åo—ÚíàdÜåoä—åÜåo—ëæëf•—áØâæ—âæåíÜådåo— ØåØãðëàÚ⒗ç„oêëìç—êܗ‡âæãæäÜëêâ’ä—çàëí[åoä— âé[êåfßæ—ãð•æí[åo—åؗßåàÛæçà‡êâf—ÛÜëØàãð¥—ÊÜÙÜÚܤ ãæêëågá‡o—ç„oêëì痟íàñ—ÊÅÆΗ©§§«¦©§§¬£—dã[åÜâ—Ä[ëܗ ëgã棗åÜÙæ—áêëܗëgãæ¶ —çæ„[ۗçéæ—âíØãàëåo—í‡ÜêëéØååf— ãð•æí[åo—çæë„ÜÙìáܗêçé[íåf—çæßðÙð¥ Çé旋çãåæê뱗åÜãñܗçæäàåæìë—éæãà—íßæÛåfßæ—äؤ ëÜéà[ã쥗ÅÜíßæÛåf—ãð•Ü—dà—‡çØëåf—Ùæëð—å[ä—äæßæì— ñíã[Ûåìëo—à—çéæí[Ûgåo—êçé[íå’Úߗçæßðّ—íÜãäà—ñëo•à룗 ؕ—ñåÜäæ•åà륗¸dâæãàí—áܗêæìíàêãæêë—áØêå[£—áܗëæ—Øãܗ앗 ëfäؗçéæ—áà咗dã[åÜ⥠ËÜÚßåàâؗáܗëØâf—ëo䣗Úæ—å[ä—ñ‘êë[í[£—âÛð•—ígâÜä— ìédàëf—çØéØäÜëéð—êã[Ùåæ쥗¸—ãñܗåؗåo—ą—åؗéæñÛo㗠ë„ÜÙؗæۗéðÚßãæêëà—dà—æÙéØëåæêëà—ą—çéØÚæíØë—à—í—Ûæêçg¤ ãæêëॗČÊØäæñ„Üáäg—åؗëæä—åÜáêÜä—ÝðñàÚâð—ëØâ—áØâæ— ç„ÜۗÛÜêÜëà—çØëå[Úëà—ãÜëð¥—Ä[ä—äàñÜéågá‡o—dØê𥗸ãܗ Ûæâ[•ì—íoڗæíã[ÛØë—êíf—ëgãæ£ÿ—çéæßã[êàãؗí—äfÛàoÚߗ çæ—éÜâæéÛì—åؗÃؗÄØåÚßܗñå[ä[—çãØíâðåg—ÐíÜëëؗ ¿ãØí[dæí[¥—Çgâå’ä—ç„oâãØÛÜä—áÜ—à—»àØåؗؗå[‡—ç„oëÜ㗠¸åÛéÜî¥ ¸—Úæ—íð¶—ÅÜÚß[ëܗêܗñØßØåÙàë—êëØé’äà—ç[åð— í—çìäçâ[Ú߶

»ÀÎŘ¾Ê½½ËÌÑÄÍ ÅؗéæñÛoã—æۗÙg•åfßæ—ÙÜñäð‡ãÜåâæíàëfßæ—ßæÙãæí[åo—êíØߑ—êܗÝéÜÜêëðãàêëf—ÚßæíØáo—áàåØ⥗͇àäågëܗêࣗ âæãàâ—êÜåñæäæëæéàÚâfßæ—ìdÜåo—íܗñÛ[åãàífä—çæĄ—Øâæí[åo—çæ—çØéâì—áÜ¥—ºßæÛo—æâæãæ—éØäçð—Ø—çæñæéì¤ áo—Ûéìßf¥—ÅؗáÜÛåf—ç„Üâ[•ÚܗáàÚߗåÜ䑕ܗْë—åØáÜÛåæì—ågâæãà◟áØâæ—êáÜñÛ؄‘—åؗêáÜñÛæíÚÜ £—ëØâ•Ü— æçg뱗çæñæéæí[åo—´—êàãåf—àäàëØdåo—ìdÜåo£—êÛoãÜåo—ê—âØäØé[Û𗴗àåêëéìâdåo—ìdÜåo£—çæâìꗴ—æâØä•àë[— ñçgëå[—íØñÙؗŸêçØÛå죗ÛæçØÛåì—Ûæلܣ—‡çØëåg ¥—Ç„à—âؕÛfä—çéíâ엄܇o—ìédà뒗çæßðÙæ풗çéæÙãf䥗 ¿æÛåg—ñâæì‡o—Ø—ÜïçÜéàäÜåëìáo—´—êØäæêëØëåæêë—Ø—ëíæ„àíæê룗çæêæìí[åo—ã؉âð¥—É[Ûà—êܗÝæëo—Ø—åØë[dÜáo—´— ØåØã’ñØ¥—ÆçØâæí[åo—Ø—æçØâæí[åo—´—ìçÜíyæí[åo¥—¸—ç„àëæä—áܗëæ—ëØâæí[—ßéØí[—çæßæÛàdâØď—Êâígãf˜— ÃàۗêáÜñÛìáoÚo—ä‘•Ü—áÜåæä—ëà‡Ü—ñ[íàÛgë¥ ÅؗÛéìßf—êëéØåg—„ØÛg—ëgÚßëæ—ßæÚߑ—ÚßðÙgáo—ëÜÚßåàÚâf—ñ[âãØÛð—ãð•æí[åo¥—ÊàÚܗêà—çàãìáo—êíf—ëéàâ𣗠áêæì—äæ•å[—Ûæلo—ÝéÜÜêëðãàêëf£—ØãܗåܗÛæلo—ãð•Ø„ॗ&àêëg—í—çØéâì—áàä—ëæ—åÜäìêo—íØÛà룗Øãܗí—ÙØÚ◠Úæìåëéð—êܗ앗ÛæÙéf—ãð•æí[åo—ÙìÛܗßæÛàë¥


ƸÅɼƓ

PARTNER RUBRIKY

—º¸ÉÍÀž

¦¥

ákà“Ûì×åâÞÔåÕâáâéŽàœ“ÝؓƒÜÞâéác݃k“åâíçkåWák­“ Ý×ؓ×âՀ؟“éâæÞè“æãâç€ØÕèÝØàؓâÕéìÞßؓàbác“ ԓàWàؓãâÞåìçâè“ÖØßâè“æÞßèíáÜÖܟ“çÔޑؓæؓ áØ×âæçÔáؓ×â“ÞâáçÔÞçè“æ“ÛâåÞâ蓑ØÛßÜ`Þâ術 ÁÔâãÔޓçéå׎“éâæޓÝؓßbãؓáÔÞÔãÔç¡

ÑؕÜßãìáÜäÜ

CO POTŘEBUJEME &

JDEME NA TO!

tek sezóny, Teorie jsme už prošli dostatek, je tu prosinec a začá že máme mazat, takže přikročme přes zbytek slov k činům. Víme, je nutné lyži proč a zhruba také čím. Na rozdíl od broušení, kde improvizovat. dobře a pevně upnout, lze u mazání docela dobře Také nutné vybavení není zdaleka tak náročné. TEXT: IVAN SOSNA

ºæ—çæë„ÜÙìáÜäÜ WÚÝáÞbàꡓȑ“ãÔ×ß⟓‘Ø“ãâæçÔ`k“Ü“áØáÔãԀâéÔÖk“ çØëçÜßákŸ“Ôßؓ‘Ø“ßì‘Ô€æÞW“ÝؓßØãƒk¡“¾ßÔæÜÖÞW“ßì‘Ô€æÞW“ ÕØí“ØßØÞçåâáÜÞì“ÔáܓáØák“×åÔÛW¡“½ØÝk“ã€Ø×áâæçk“ ÝؓàÔæÜéák“Þâéâéb“×á⟓ÞçØåb“àáâÛØà“ßbãؓ ×å‘k“çØãßâ“áؑ“ßØÛâè`ÞW“‘ØÛßÜ`ÞԓàÔá‘Øß`ÜáÔ¡“ ÁcÞçØåb“ßì‘Ô€æÞb“‘ØÛßÜ`Þì“àÔÝk“×âßؓܓ×åW‘Þ쟓 Ýؑ“áÔãâàWÛÔÝk“åâíçkåWák“éâæÞ術´“æÔàâí€ØÝàc“ æçèãáÜÖܓãâ×ßؓçØãßâ硓ÁâåàÔßâ“éì‘ÜÝؓæ“çØëçÜßákŸ“ ÃØ`ßÜéÞԓáÔáØÝ鎃“ã€ØÖÛâ×ác¡“ÀܓèéԑâéÔáb“ çØãßâçc“¤¥£“ğ¶“áÔæçÔéçؓàÔëÜàWßác“ĈÕÔéßáÔû¡ ¸ÞÙáÞãê•ãÚ×äáޕåáÖèéäëäê•èéeçàê•ã֕ëäèࡓ ÇØáÞW“¦“ààŸ“æÜßáW“¨“àࡓÇßèæçƒk“æؓáØãåâÛá؟“ àcÞ`k“æØ“à‘Ø“Ûâ×Üç“è“ßì‘k“æ“ÞâáÞWéáâæçk“ æÞßèíáÜÖؓ›çìãÜÖÞì“æçÔåƒk“´çâàÜ֜Ÿ“Þ×ؓæؓßbãؓ ×âæçÔáØàؓ×â“ãåâÛßèÕák¡

ÇËÌʘ»Á¼ÄÁƹ˜˜

IéeéÚؕã֕èڅàçÖ×Ö㐕ëäèࡓÃâè‘kéWà“ ãâ×âÕ᎓ãßâÖێ“ÝÔÞâ“áԓÛåÔáì“Ô“ãåÕc‘ác“ã€Ü“ æçÔÛâéWák“éâæޓâàØçWà¡ ÀÖçéYbÚ¡“¾Ô‘×W“ÿ“åàԓáÔÕkík“àØáƒk“âÕ ×bßákÞâéb“ÞÔçØÚâåÜؓÛâÕÕì“Ô“écçƒk“Ô“×åԑƒk“ ãåâÿ“ÞÔåçW`ؓâéWßáb¡“›ÉØ×ßؓçâÛâ“Ý؃çc“ĈåâçÔ`ák“ ãåâÚåÔàû“ÞÔåçW`“áÔæÔíâéÔáŽÖۓáԓâæè“éؓ éåçÔ`Ö؟“Ôßؓçì“ãåâ“áԃؓ‡`Øßì“áØèéԑèÝ術ÀÔÝk“ æàìæߓԑ“ã€Ü“ãåÔéÜ×Øßáb“ãåWÖܓæ“écçƒkà“ãâ`çØà“ ßì‘k¡œ“ÂéWßáb“àÔÝk“Ü“ãWæØޓã€Øæ“åèÞ蟓çÔޑؓæؓ àáâÛØà“ßbãؓ×å‘k¡“·ÜßØàԟ“ÞçØåb“Õè×ؓí€ØÝàc“ €ØƒÜç“ÃØ`ßÜéÞÔ¡ ÁâåàÔßâ“éì‘ÜÝؓæ“ÝØ×ákà“çéå׃kà“áìßâáâ  éŽàŸ“ã€kãÔ×ác“ÞâàÕÜáâéÔáŽà“áìßâá Õåâáí¡“ ÃØ`ßÜéÞԓ葓ÔæܓÕè×ؓàkç“âÕԓæÔàâæçÔçác¡“ ¹ÔáÔçÜޓÕì“æؓàâÛߓæãâÞâÝÜç“æ“âéWßáŽà“Õåâá  íâéŽà“Ô“áìßâáâéŽàŸ“ãâÞèדÕì“ß؃çÜߓéâæÞì“ éìæâÞâĀ“èâåâébŸ“ãâç€ØÕâéÔߓÕì“Ý؃çc“ÞÔåçW`“ í“ÞâuæގÖۓ‘kák¡“µåâáí“ßíؓíéâßÜç“æãkƒØ“çéå׃kŸ“ `ÔæØà“íàcÞáØ¡“¸ëÜæçèÝk“Ü“âÖØßâébŸ“çÔÞb“çì“ çéå׃k“Ô“àcÞ`kŸ“Ôßؓãåâ“áԃؓ‡`Øßì“ÕìÖۓíæçÔߓ è“Õåâáíè¡

©

ÁÜÛÜå—ñ—åÜáígë‡oÚߗçéæÙãf䑥—Ëìç[—ÚàÛãàåؗáܗ çéæ—ñãæê룗æêëé[—áܗçæß[ÛâØ¥—Æêë„àdܗÚàÛãà壗í—åàÚߕ— ç„Üáo•Ûoäܗæêë„àÚo—dÜçÜ㣗áêæì—åÜç„àäg„Üåg—ÛéØßf¥— Êãì‡åg—åØÙéæìêàë—áÛܗç„Üáo•Ûgåoä—ÚàÛãàåæì—çæ— ßéìهoä—çàãåoâ엟æÙé[ÚÜåg—ê—çàãåoâÜä—í—éìÚܗåÜᤠêço‡—åÜìÛé•oäܗéæíàåì ¥—ºàÛãàåì—dàêëoäܗêä’íØdÜä— íæê⑥ ÅÜçæÛãÜßågëܗçæâì‡Üåo—ñÛ[åãàíg—dàê뒗ê܇âéؤ ÙØ咗íæêâ—êÜÙéØë—Ø—çæì•oë—ñåæí쥗͕ÛðÚâð—í—ågä— ìíoñåæì—åÜdàêëæëð£—âëÜéf—Číðë[ßãÿ—ñܗêâãìñåàÚܗŸíàñ— ۄoíܗæ—dà‡ëgåo—êâãìñåàÚܗíæêâÜä—ñØëÜçãØ £—Ø—çéæ— ÛØã‡o—äØñ[åo—íßæÛ咗åÜåo¥—

ÅØå[‡oäܗíæêâ ¸ëÜæçèÝk“×éԓçWÕâå쭓ÞÔãÔ`ܓԓåâíçkåÔ`Ü¡“Ãåéák“ ãâ×å‘k“éâæޓßØÛÖؓáԓ‘ØÛßÜ`ÖؓԓáØÖÛÔÝk“ÛⓠáÔÞÔãÔç“ãâ“×bßÖؓáԓæÞßèíáÜÖÜ¡“·åèík“ÞâæçÞè“ éâæÞè“áÔۀØÝk“áԓ‘ØÛßÜ`ÖؓԓæÞßèíáÜÖܓãâæçèãác“ åâíçkåÔÝk¡“È“àcÞÞbÛâ“éâæÞ蓛ã€Ø×ãâÞßW×Wàؓ ãâ€Wן“‘Ø“àԑØàؓãÔåÔÙkáØà“áØÕâ“èáÜéØåíWß

Ãåéák“åâí‘ØÛßØák“×cßWà“åìÖÛßØ݃kàܓãâÛìÕ쟓 íØÝàbáԓÞ×쑓Õì“éâæޓÕìߓáÔÞÔãÔ᎟“ÔÕì“æؓ éìçéâ€ÜߓÝØ×áâßÜ玓ÿ“ßࡓÃâçb“çWÛáØàؓßØÛ ÖؓâÕcàԓæàcå졓ÂÕéìÞßb“çØàãâ“è“áWàܓ èéԑâéÔáŽÖۓéâæލ“Ýؓãâ×ßؓ×bßÞì“ßì‘Ø“Ôæܓ ¤£ā¤¥“éç؀Üá“áԓÝØ×Øá“æàc塓µcÛØà“`ç쀓ԑ“ ãcçܓçÔۍ“çÔޓÔÕæâßéèÝØàؓíÛåèÕԓàÜáèçè“ íԑØÛßâéWák¡“½ØæçßܑؓáØák“æÞßèíáÜÖؓæçè×Ø  áWŸ“×âæçÔáØàؓ×â“ák“íԓçèçâ“×âÕè“æßèƒáb“ àáâ‘æçék“éâæÞ術ÁâåàÔßâ“à‘Ø“ÕŽç“æãâÞâÝØᎡ“ Ãåâ“àÔëÜàWßák“ÔÕæâåãÖܓæؓèéW×k“`Ô擦“àÜáèçì“ ã€Ü“¤¥£“𶡓Ãâíâå“áԓç⟓‘Ø“íØÝàbáԓçØáÞb“ ßì‘Ø“æ“ÛßÜákÞâéŽàܓáâæáŽàܓãßWç쓛çÜçÔáÔߜ“æؓ ãåâۀkéÔÝk“åìÖÛßØÝܟ“ãâ×âÕác“Ü“çØá`k“ßì‘Ø“×cçæÞb¡“ ÃâÞèדÕì“çØ×ì“ÃØ`ßÜéÞԓÕåÔߓßì‘Ø“ã€Ø×ØۀWçbŸ“ àâÛßì“Õ쓦“àÜáèçì“áԓçØá`kÖۓÞâáÖkÖۓßì‘Ø“ÕŽç“ ԑ“ã€kß܃¡“¾ßÔæÜÖÞW“åÔ×ԓ×âãâåè`âéÔßԓæWÛáâèç“ áԓÛâåák“ãßW瓛ã€Ü“àÔíWák“éØæãâל“ā“ÝؓæãåWéábŸ“ ÝØ ßܓáԓâàÔޓãåâۀW玡“¾×쑓áԓÝԀؓáØÕⓠé“ßbçc“àԑè“ßì‘Ü“âãåÔé×è“çØãßâ蟓ã€ØÝk‘×kà“ ãåWéc“Þéßܓçâàè“ÞâáÖؓßì‘Ø“åìÖÛßØÝÜ¡ Çkàçâ“ãåâۀWçkà“æؓßì‘Ø“ãåâÛáؓâãÔ`ác“ā“ àkæçâ“Õc‘ábÛâ“éíãåèÛè“íkæÞW“Ô‘“çéÔå“àkåábÛⓠåâÖÞØå術ÁØßØÞácçؓæؓçâÛ⟓Ýؓçâ“æãåWéáb¡ ÁØÝæãkƒ“Ýæçؓ葓æßìƒØßܓáØÕâ“`Øçßܟ“‘Ø“éâæޓ áØæàk“Þâè€Ü矓Ö⑓ÝؓíáÔÞØà“ã€ØãÔßâéWák¡“Íԓ ‘ØÛßÜ`Þâè“Õì“àcßԓíæçWéÔç“Ĉ‘ÜéWû“àcÞÞW“ éåæçéÜ`Þԟ“åìÖÛßؓçèÛáâèÖk¡“ÆãåWéác“áÔæçÔéØáW“ ‘ØÛßÜ`Þԓãâ“×âÕåb“éåæçéc“éâæÞè“Þßâè‘Ø“›Ô‘“æÞâåⓠÝÔÞâÕì“ĈãßÔéØûœ“ÛßÔ×ÖؓԓæáÔ×á⡓Áԓ‘ØÛßÜ`Þè“ áØçßÔ`kà؟“ßì‘Ô€æÞW“Ýؓçc‘ÞW“×âæç¡ “

Çæ—íæêâæí[åo ¼ÛáØדãâ“æÞâá`Øák“àÔíWák“æؓàܓâæéc×`èÝؓ ÞåWçÞâè“æçåÔáâè“ÖÜ×ßÜáì“éØßàܓßØÛÖؓæçWÛáâèç“ éâæޓí“ÛåÔá“í“ÕâÞ術ÇØa“çâ“Ý؃çc“Ý×ؓæáÔ×á⟓Ôßؓ ãâ“íçéå×áèçk“éâæÞè“è‘“áԓÖÜ×ßÜáè“àèækàؓçßÔ`Üç“ `kà‘“âÕåèƒèÝØàؓâæç€k“ÛåÔá졓ÁâåàÔßâ“çâ“à‘Ø“ áØÖÛÔç“Վ矓ÃØ`ßÜéÞԓÝ؃çc“çÔÞ쟓Ôßؓ¹ÔáÔçÜޓ葓 ãâÖÜ矓‘Ø“ãØ`ßÜéc“éìß؃çcáâè“ÛåÔáè“ácÖâ“íáØ æécÖèÝ؟“áØãâáØæؓàâ֓×âՀء“½×ؓçâ“ÔßؓçÔÞb“ éì€ØƒÜç“ÝÜáÔޟ“áÔã€kÞßÔדÞâèæÞØà“Úèàâéb“ÛÔ×Ü`  Þì“æ“àÔߎà“íW€ØíØàŸ“Ýkà‘“ÛåÔáè“æ“Ý؃çc“çØãßŽà“ éâæÞØà“ã€ØçWÛáØàØ¡“¶Ü×ßÜáì“àkéÔÝk“é“åâÛè“àÔߎ“ íW€Øퟓèå`Ø᎓ãåWéc“ãåâ“ÛåÔá術½ÔÞâ“ÃØ`ßÜéÞԓ ÕìÖۓÝØݓÔßؓ葓áԓ`Øåæçéc“áÔÕåâèƒØáâè“ÛåÔáè“ áØãâè‘kéÔß¡ ÁÔàÔíÔáW“ßì‘Ø“ãÔç€k“èßâ‘Üç“Ü×ØWßác“×â“ãâ  ÞâÝâéb“çØãßâç졓ȓàcÞގÖۓéâæލ“Ýؓ×âÞâáÔßbŸ“ Þ×쑓çÔޓßì‘Ø“æçâÝk“ã€Øæ“áâ֟“åWáâ“æçWÛáØàؓ ԓéìÞÔåçW`èÝØàØ¡“½ÔÞâ“àÜáÜàèà“`Ôæè“æؓèéW×k“ Ûâ×Üáԟ“ácÞ×ì“Ü“ÝØá“ãßÛâ×Üáԓā“`kà“ékÖ؟“çkà“ ßbãØ¡“Çéå׎“éâæޓàèækàؓæçWÛáâèç“åØßÔçÜéác“ Õåí쟓áØÕ⅓ƒèãÜáÔçk“Ô“æçÔÛèÝؓæؓáØãåÔéÜ×Øßác“ ԓƒãÔçác¡


www.ispo.com

ispo munich – your global sports market since 1970

ÊëØßìáÜäÜ Âæçåâè“ÖÜ×ßÜáâè“çWÛáØàؓâדƒãÜ`Þì“Þ“ãÔçÖؓßì‘Ø¡“Ãåéák“çÔÛì“à‘Øàؓ ×cßÔç“×ßâèÛbŸ“ãâçb“æÞßèíáÜÖܓíÕÔékàؓíÕìçÞè“éâæÞè“ÞåWçގàܓçÔÛ졓ÁØ íÔãâàkáWàؓâàØçÔ瓃çcçØ`ÞØࡓ¶Ü×ßÜáè“×å‘kàؓãØéácŸ“æ“ã€Üàc€ØáŽà“ çßÔÞØàŸ“ÔÕì“ÕåÔßԓéâæޟ“ÔßؓáØåìßԓæÞèíáÜÖÜ¡“ÉŽæßØ×ÞØà“æçÔÛâéWák“Ýؓ æÞßèíáÜÖؓÕØí“éåæçéì“éâæÞ蟓Ôßؓæ“áØéÜ×ÜçØßáâè“æçåèÞçèåâè“ā“ÝØÝk“×åW‘Þì“ íæçWéÔÝk“íÔãßácáb¡ Ãåâ“ÞéÔßÜçák“æçԑØák“ÝؓéŽÕâåábŸ“Þ×쑓Ýؓßì‘Ø“èãáèçW“æçØÝác“×âՀؓ ÝÔÞâ“ãåâ“ÕåâèƒØák¡“¿íؓÔßؓçÔÞb“ÜàãåâéÜíâéÔç¡

ÂØéë[dìáÜäÜ

ÌâãoñoäÜ ÁԓçÔÞçâ“áÔ`Üá`Ôáâè“æÞßèíáÜÖܓԓÛåÔáì“Õì“è‘“áØàcßԓÀ塓¹ÔáÔçÜÞâ éԓ›èàԃçcáW“Ôãâסœ“åèÞԓæWÛáâè硓¿ì‘Ø“æØãáØàؓãWæÞ쓛‘Ø“íáÔßÖܓ ×WéÔÝk“ç€ÜŸ“ãåâæç€Ø×ák“ã€ØדƒãÜ`Þè“éWíWákŸ“è‘“æáÔדékç؜“Ô“Ýؓè×cßWá⟓Ýؓ Ûâçâéâ¡ ÉßÔæçác“Ý؃çc“ãâ“æâÕc“èÞßÜ×Ü硓ɑ×ìÖÞì“æؓéìãßÔçk“àkç“æ“æØÕâè“éØßގ“ ÜÚØßÜ瓛¤Ÿ¨“ë“¥“àœ“áԓíØàŸ“ßâãÔçÞè“Ô“æàØçW`Øޓԓã€kãÔ×ác“éßÔæçák“æW`Øޓ áØÕâ“ÞåÔÕÜÖܓáԓâƒÞåÔÕÔ᎓éâæÞ¡“¾×쑓èÕìçâéÔçØߓéÜ×kŸ“‘Ø“ÝæçؓíԀkíØák“ áԓç⟓ÔÕìæçؓàè“áØíÔæéÜáÜßܓßì‘Wåá蟓æçÔáØçؓæؓÝØÛâ“`ßâécÞØࡓ ´“áÔâãÔÞ¡ ÃâÞèדàԑØçؓéâæޓçØÞè玓áØÕâ“éؓæãåØÝܟ“×å‘çؓæؓáWéâ×è“éŽåâÕÖØ¡“ ÉcçƒÜáâè“ã€Ø×ØãÜæèÝؓÝØ×áâ×èÖÛb“ã€Øß؃çcák¡ ÁÔãåâæçâ“ãåÜàÜçÜéák“íWÖÛåÔáâè“à‘Ø“ÕŽç“Ü“ã€Øހk‘ÞâéWák“æÞßèíáÜÖؓ éâæÞØà“áØÕâ“âÕì`ØÝáâè“æék`Þâè“íÔæçè×ØáÔ¡“·åèێà“ØßØàØáçWåákà“ ÞåâÞØà“Þ“çâàè“ÝؓåâíØç€Øák“éâæÞè“×ßÔákŸ“éìè‘kéÔÝkÖk“ßÜ×æÞbÛâ“çØãßÔ¡“½Ôޓ 葓Ôßؓékàؓ퓇éâ×ákÖۓ×kߍŸ“æÞßèíáÜÖؓÕì“æؓáØàcßԓ×âæçÔç“×â“æçÔé蟓 Þ×ì“çÔÞâéâè“íWÖÛåÔáè“ãâç€ØÕèÝØ¡ ·áØæÞԓçâ“çØ×ì“Õìßâ“ÝØ×áâ×èÖÛb¡“ÀWçؓáÔàÔíWá⟓ÛèåW“×â“ÔÞÖØ¡“ ÃâÞèדíÕì×ؓàkæçâ“ã€kƒçcŸ“à‘Øàؓæܓã€Ü×Ôç“Ý؃çc“ácÝÔÞb“ ×âãßuèÝkÖk“écÖܟ“ã€Ø×Øéƒkà“â“×åèíkÖۓæácÛè“Ô“ÝØÝÜÖۓæãØÖÜÿ  ÞWÖۓéؓéíçÔÛè“Þ“àÔíWákŸ“Ô“×Ô߃k“íÔÝkàÔéâæçÜ¡

čÊÑ»ÀÄ*˜¹˜'ÁËÌ*Ā˜Å¹ÒÆ3˜

pics: klaus polzer, fischer sports gmbh, michael müller, rudolf sterflinger/FVA muc

Áìák“ã€ÜÖÛWík“`Ôæ“ÞÔåçW`¡“ÁâåàÔßâ“áìßâáâéŽàŸ“âæçÔçák“ÕåâáíâéŽà“ éìÞÔåçW`èÝk“éâæޓí“×åW‘ØޓæçåèÞçèåì“Ô“ãßác“ÝܓçÔޓâÕáԑk¡“Àܓ×âÕåbà“ æçԑØák“ÖÜ×ßÜáâè“Õì“àcßâ“æçÔ`Ü瓤£Ÿ“ã€Ü“Ûâåƒkà“ÔæܓçÔޓ¥£“ÞåÔçƒkÖۓÝØ× áâæàcåáŽÖۓçÔۍ“âדƒãÜ`Þì“Þ“ãÔçÖؓßì‘Ø¡“ÁԓÞÔåçW`“àèækàؓãâ€W×ác“ ã€ÜçßÔ`Ü筓ÝØ×áԓåèÞԓæékåW“ÞÔåçW`Ÿ“×åèÛW“Ýܓã€ÜçßÔ`èÝؓáԓۀÕØçè“åèÞ졓ÃⓠâàØçØák“ƒçcçØ`ÞØà“éÜ×kàؓÞåWæáâè“æçåèÞçèå術·Ô߃k“ã€Øß؃çcák“ÝØàácÝ  ƒkà“áìßâáØà“×kßâ“×âÞâá`k¡“¹ÔáÔçÜޓÕì“Ý؃çc“àâÛߓéíkç“áØÔÕåÔæÜéák“›Õkߎœ“ ÿÕØåçØë“Ô“æÞßèíáÜÖܓ×Wßؓ×âß؃çÜç¡ ¾ÔåçW`âéWák“ÝؓáØÝáWåâ`ác݃k“áԓÿëÔÖܓßì‘Ø¡“´ßؓæ“áØãâÛâ×ßkà“Ýؓßíؓ ÝÔޑçÔޑ“íéßW×áâèç“ç€ØÕԓÜàãåâéÜíâéÔác“ÝØ×áâåè`¡ Àܓâ×Þßâáè“ÛåÔáì“â“æçèãØu“Õè×ØàؓàèæØç“âãÔçåáŽà“çÔÛØà“ ÖÜ×ßÜáâ蓛âãcç“ÞåWçÞW“æçåÔáԜ“â×æçåÔáÜç“éâæޓíؓæãâ×ák“ÛåÔá졓ÆÜÖؓ æؓáԓæácÛè“åìÖÛßؓæÝØ×؟“ÔßؓãÔç€k“çâ“Þ“×âÕåbàè“çxá術ÆçØÝác“ÝÔÞⓠâ×æçåÔácák“â×ÞÔãÔábÛâ“Ô“æçØ`ØábÛâ“éâæÞè“í“Õâ`áÜ֟“ã€kãÔ×ác“í“×ØæÞì“ Ô“éWíWák¡“›ÁԓÕâ`áÜÖܓéؓæç€Ø×è“ßì‘Ø“áÔדéWíWákà“à‘Øàؓã€ØדàÔíW  ákà“ÝÔÞâ“âÖÛåÔáè“áÔßØãÜç“ãåèۓßØÛÖؓßØãÜÖk“ãWæÞ졜

ª

ÂãØêàÚâf—äØñ[åo—•Üßãàdâæì—áܗíãØêëåg—æßéæäå’ä—çã’ëí[åoä—íæêâ쥗&[êëÜdåg— êܗëæäì—êåؕo—ñØÙé[åàë—çæì•àëo—íæêâæíØÚoÚߗìëgéÜ⣗âëÜéf—êܗíãæ•o—äÜñà— êâãìñåàÚà—Ø—•Üßãàdâ쥗Ëo䣗•Ü—ñåÜäæ•yìáo—ç„o䒗âæåëØâë—ßæéâf—•Üßãàdâð—êܗ êâãìñåàÚo£—ìäæ•yìáo—çæì•oë—æ—ëéæÚßì—äfåg—íæêâì—Ø—êæìdØêåg—íêë„ÜÙ[íØáo—d[êë— íæêâì—Ø—åÜdàêëæëð¥—Äæßæì—êãæì•àë—à—áØâæ—æÚßéØåؗêâãìñåàÚܗç„à—ñؕÜßãæí[åo— ëíéےÚߗíæê④—íð•ØÛìáoÚoÚߗíð‡‡o—ëÜçãæë엕Üßãàdâð¥ ÅØç„oâãØۗÊîàï—ëìëæ—äÜëæÛ죗íßæÛåæì—çéæ—áÜßæ—ë„à—åÜáägâdo—íæêâ𣗠åØñ’í[—½ºÀÄ£—½Øê뗺ãÜØå—Àéæå—ÄÜëßæÛ¥—»oâð—ìëgéÚܗ½àÙÜéãÜåܗêëØdo—áÜÛÜå—Øêà— ©¬íë܄àåæ풗áÜÛåæêägé咗ëØߗæ—ågÚæ—ëÜçãÜá‡o—•Üßãàdâæ엟¨«§—𺠥—ÊëؕÜåo— ؗâØéë[dæí[åo—êܗåÜíð•ØÛìáÜ£—æí‡Üä—Øåà—åÜíðãìdìáÜ¥—ÅæéäØãæ—áàêëg—åØۇÜåg— êë„oß[—ì‡àäØ¥

7-10 únor 10 Messe München G mbH, Messegelände, 81823 Mnichov, Neˇ mecko, w w w.ispo.com ˇ R a SR, zlevneˇné vstupenky, ubytování: Pouze pro odborníky. Zástupce porˇ adatele pro C EXPO-Consult + Service, Tel./Fax 545 176 159, info@expocs.cz, www.expocs.cz


FOTO: PETR SOCHA – SNOW.CZ, DUBAI, SAE

—º¸ÉÍÀž

¦§

Y V HALÁCH MAJÍ ZÁVOD UCNOST? BUDO

Léto tradičně s nedostatkem sněhu na ledovcích a nejisch udělaly tý příděl na podzim už z tréninku ve sněhovým halá iérové standardní součást přípravy závodníků. Letošní prem a hal ještě dál. „mistrovství Evropy“ ve slalomu ale posouvá tém více? Stanou Budou se tam závody pořádat pravidelně a stále ou se vyvinout se pevnou součástí termínového kalendáře? Moh do jakési obdoby letní Grand Prix skokanů? TEXT: IVAN SOSNA ÍÔçkàÖâ“çåbáÜáޓԓçØæçâéWák“ßì‘k“é“ÛÔßWÖۓæؓ æØçÞWéÔÝk“æ“ÖØßÞØà“ÞßÔ×áŽà“ã€ÜÝØçkàŸ“áWíâåì“ áԓíWéâ×ì“Ýæâè“×âæç“åâíãâßÖØáb¡“Ãâ×kéØÝàؓæؓ çØ×쟓ÝÔÞb“Ýæâè“ÔåÚèàØáçì“Ô“Öâ“æؓíԓáÜàÜ“à‘Ø“ æÞåŽéÔç¡

Çéæd—Øå汗 ÆçWßW“ÞéÔßÜçԓæácÛ蟓àâ‘áâæç“ÔÞÖؓ›çåbáÜáޓܓíW éâ×윓ãØéác“áÔãßWáâéÔç“Ô“ÝÜæçâçԟ“‘Ø“é“çØåàkáè“ ãåâÕcÛáâ術͓ÛÔßì“æܓßíؓã€Ø×æçÔéÜç“Ü“çØßØéÜíák“ ã€Øáâ桓ÃâÛìÕßÜéb“ÞÔàØåì“Õì“àâÛßì“æákàÔç“ éØßàܓØÙØÞçák“íWÕcåì¡

Çéæd—åܱ— Ãåâ“íWéâ×ì“ÖÛìÕk“ÛÔßWà“ã€Ø×ØãæÔáb“ãÔåÔàØçå쟓 íØÝàbáԓ鎃Þâ鎓åâí×kß¡“¾åWçގ“íWéâדáԓĈãßÔÖ ÖØû“ÝؓãâácÞèדÝÜ᎓áؑ“çåÔ×Ü`ák“×ßâèێ“æßÔßâàŸ“ àâÛâè“æؓé“ácà“ãåâæÔíâéÔç“ÝÜák“áؑ“éØáÞè“ ›åâßؓæçÔåç蜟“áØãåâéc€k“çâßÜޓÞéÔßÜçì“Ô“éƒØæçåÔá  áâæç“ÝØí×ÖØ¡“›Áìák“ã€Ü“À¸“ÝØí×Üßܓàè‘Ü“Ôæܓ¦¨Ÿ“ ‘Øá쓦«“éç؀ÜᡓÇâ“ÝؓæÜÖؓÞåWçÞbŸ“Ôßؓ葓ÝÔޑçÔޑ“ æáØæÜçØßáb¡œ“ÍWéâ׍à“ÖÛìÕk“ÛâåæÞW“ÞèßÜæԟ“Ýؑ“ ޓßì‘âéWák“ãæìÖÛâßâÚÜÖÞì“âדáØãÔàcçܓãÔç€k¡“ ÁØák“ÝÜæçbŸ“ÝÔޓÕì“ãâÛßØ×ì“áԓâÖØßâéb“áâæákÞì“ æç€ØÖÛì“àkæçâ“Ôíèåâéb“âÕßâÛì“ã€ÜÝÔßܓ×ÜéWÖܓ

é“çØßØéÜíܓԓé“æâèéÜæßâæçܓæ“çkà“ÜáíØåØáçÜ¡“·â“ÛÔߓ Õì“áÜÞ×ì“áØàâÛßâ“ã€ÜÝkç“çâßÜޓã€kàŽÖۓ×ÜéWލ“ ÝÔÞâ“áԓçåÔ×Ü`ák“æßÔßâà쟓áÔã€kÞßÔדÆÖÛßÔ×àÜáڟ“ ¾ÜçíՉÛØߟ“ÀÔåÜÕâ埓ÍWۀØÕ¡“´“é“áØãâæßØ×ák“ €Ô×c“çkà“åØÞßÔàè“áØíkæÞWéÔÝk“çåÔ×Ü`ák“ÔßãæÞW“ æç€Ø×ÜæÞԟ“áŽÕ呓ßì‘Ô€æÞì“íÖØßԓáØíÔÝkàÔéW“ áØÛâåæÞW“àkæçԓè“éØßގÖۓæãW×âéŽÖۓâÕßÔæçk“ ›Ãâ净kŸ“æØéØåák“ÁcàØÖÞ⟓»âßÔá×æÞ⟓µåÜçWáÜ؟“ Õԓܓ·èÕÔݜ¡ ÀØæçâ“æܓàìæßkàŸ“‘Ø“èå`ÜçW“ƒÔáÖؓçÔ×ì“ÝØ¡“ ÁÜÞâßÜé“ÞßÔæÜÖÞb“æßÔßâàì“áÔÛåÔ×Ü矓áŽÕ呓×âãßáÜ硓 ÆÔàâí€ØÝàc“ãâÞèדçâ“ácÞ×â“íÔãßÔçk¡“Ãåâ`“Õì“ áØàâÛßԓãåâÕcÛáâèç“àØáƒk“ßØçák ãâ×íÜàák“ æbåÜؓãåâ“ç쟓Þ×â“é“åWàÖܓçåbáÜáÞè“ÖÛçcÝk“Þâá  ÙåâáçâéÔç“æéâè“Ùâåà貓UW×᎓éØßގ“×ÜéWÖގ“ÛÜç“ Õì“çâ“æÔàâí€ØÝàc“áØÕìߟ“æçØÝác“ÝÔÞâ“áØÖÛâ×k“ áԓæÞâÞì“áԓÛàâçc“×Ôéì“ÝÔÞâ“áԓ»âßàØáÞâßßØᡓ ´ßãæÞb“ßì‘âéWák“ãåâæçc“æãâåç“Ĉ×â“ÕÔåWÞèû“áØák“ ԓæéâè“ãâ×æçÔçâè“æؓçÔà“áØÛâ×k¡“¶ãWç“ÝؓçÔà“ æÜßâè“áØàW“æàìæß¡“¾×쑓葟“çÔޓ×â“èíÔé€ØáŽÖۓ ãåâæçâ卓àáâÛØà“ßbãؓãÔæèÝؓÙåØØæçìßØ¡“ÀW“ ã€ØÖؓí`WæçܓæãâßØ`áb“ÚØáì“æؓæçåØØçæçìßâ  éŽà“æÞÔçØÕâÔå×ÜáÚØà“Ô“æáâê“ãÔåޓÝؓæéŽà“ íãæâÕØà“âÕ×âÕâè“èßÜ`ákÖۓã€ØÞW‘ØޓԓãÔåލ“ àcæçæގÖÛ¡

ÏÁÌ̽ƺÍÊ¿˜ ÈI½»½˜Â½ÆÇŘ½¼½˜˜

DŽÜۗéæâÜ䣗헄oáå엩§§¯£—ç„ÜíñØãؗâéØÚßìáoÚo— ãð•Ø„êâæì—ßØãì—í—êÜíÜéæågäÜÚâfä—ÎàëëÜåÙìéÞì— ßæãØåÛêâ[—êçæãÜdåæê뗿æëÜ㗿ØäÙìéÞ¤ÎàëëÜåÙìéޗ ÍØå—ÛÜé—ÍØã◾äÙ¿¥—Íãæ•àãؗíÜãâf—çéæêë„ÜÛâð—Ûæ— äØéâÜëàåÞ죗éæñ‡o„àãؗåØÙoÛâì—æ—íæÛåo—ãð•æí[åo— í—ÑØÚßìäì—Ø—ßæëÜã—í—ØéÜ[ãì—êàãågáà—åØÙoÛãؗâæåÞéܤ êæíf—ëìéàêëàÚÜ¥—Oêçg‡å’ä—çædàåÜä—Ùðãæ—ñØíÜÛÜåo— çéæÛìâë엸ãã—ÀåÚãìêàíÜ¥—ÆÙêØñÜåæêë—ßæëÜãì—êܗãÜëæê— í’ñåØäåg—ñíÜÛãؗŸçæÛñàä—áܗØãܗí•Ûð—åÜáêàãågá‡o£— ëØâ•Ü—íðçæíoÛØÚo—êÚßæçåæêë—ëæßæëæ—doêãؗáܗñØëoä— äØã[ ¥—KçØëå[—êàëìØÚܗåؗãÜÛæíÚoÚߗí—ãfëg—Ø—ñؤ d[ëâÜä—çæÛñàäì—ç„àíÜÛãؗßæ—ßØã𗨬§—ëéfåìáoÚoÚߗ ë’ä‘—ñ—ª§—ñÜäo—ą—ç„Üêë棗•Ü—æă—Úà[ãåo—ëéfåàå◠åؗñØçãØÚÜåf—d[êëà—êíØßì—ê—ëðdÜäà—áܗñåØdåg— ÛéØߒ¥—Ëéfåàåâ—êãØãæäì—áܗØãܗêãì‡å’—Ø—í‡Ü—áܗà—Ûoâð— Ûæçãyâæí’ä—Øâëàíàë[ä—ç„oáÜäågá‡o—åܕ—äØdâØåàÚܗ í—ç„Üçãågåfä—ÑÜéäØëëì—dà—ÊØØꗽÜÜ£—âÛܗêà—æêëØëåg— ñؗêíØߗñØdØãà—ëØâð—äØêëåg—‹dëæíØ륗 Á܇ëg—íßæÛågá‡o—åܕ—çéæ—êáÜñÛ؄ܗáêæì—ßØãð—çéæ— ÝéÜÜêëðãàêëð£—؉—ì•—åؗçéâåÜÚߗåÜÙæ—åؗãð•oÚߥ— ÊígÛdo—æ—ëæä—à—ëØägá‡o—íÜãâ[—̤éØäçؗą—ç„Üêåg—ëØ£— Ûæ—åo•—çæ—ç[Ûì—ç„Üê—æÚßéØåæì—êo‰—ÛæçØÛã—í—dÜéíåì— å[‡—Âéð‡ëæݗÂé’ñã—Ø—åÜç„oáÜäåg—êܗñéØåà㥠¹ðãæ—Ùð—Øãܗç„ÜÛdØêåf—ëíéÛà룗•Ü—ëðëæ—ßØãð—Úßðëãð— áØâæìêà—Ûéìßæì—äoñ쥗ÅÜáígë‡o—‡ØåÚà—äØáo—áØâæ— êæìd[êë—ÛæêëØëÜdåg—íÜãâfßæ—Ø—çÜêëéfßæ—ñ[ÙØíåoßæ— âæäçãÜïì—í—ÛæلܗñíæãÜåfä—äoêëg¥—ÇéæÙãfäð—Č¾à¤ éØéÛÜããàßæÿ—¹æëëéæçì—ÛæâØñìáo£—•Ü—êØäؗÜïàêëÜåÚܗ ÛÜêÜëàäàãàæåæíf—êç[Ûæíf—æÙãØêëà—çé‘äðêãæífßæ— Çæ鋄o—åÜêëØdo¥ Ÿàê 

Ãâ×âÕác“ÝÔÞâ“çâçâ“À¸“ãåâÕcÛßâ“éì€ÔíâéÔÖkà“ íãæâÕØà“ãâ“×éâÝÜ`ÞWÖ۟“àâÛߓÕì“æؓçÔޓéåWçÜç“ ãÔåÔßØßák“íWéâס“ÃⓃãÔçáŽÖۓíÞèƒØáâæçØÖۓ æ“çÔÞçÜíâéWákà“铪£¡“ßØçØÖۓÕìߓãâæçèãác“âãèƒçcᓠԓãâè‘kéÔߓæؓé“íWéâ×ØÖۓĈãåâÙØæÜâáWߍû¡“Áâ鎓 Üàãèßæ“ã€kàb“ÞâáÙåâáçÔÖܓ×Ôßì“×ÜæÖÜãßkáì“Öåâææâéb¡ ÁÔÞâáØ֓çâ“ÔßؓéƒØÖÛáâ“æçØÝác“åâíÛâ×áâè“ ãØákíØ¡“´“Þ×âékŸ“ÝÔޓçâ“æ“áÜàܓÕè×Øċ


 &      # % '      !( !# &  #  $# )! * # (!   $   ' '+ )%# #* &, '  % % ! %   "# #

((($&& %!!

&& %!*#!%$%&% !! !"' !!'# %!#)&%%' $! # / '+%/#!!-# "#! , 

'.%'% !'/!%'0 !& "#! &!! $! '#*+%/#!!-   

      


»àÛàÜ闺ìÚßܗą—âÛæ—ìäo£—ìäoď—½æë汗¿ÜØÛ

—º¸ÉÍÀž

¦©

íoëgñêëío£—ñܗêëØéf—ÞØéÛð—áÜÛàåg—ÊÚßéØåñ—Ÿ¨°®©£— ªª—ãÜë ¥—ËØâf—åÜáêëØé‡o—êãØãæä[„à—Ùðãà—ªªãÜëo£—äÜñà— åàäà—à—ÊëÜåäØé⥠ÄàÚßØÜãؗ»æéÝäÜàêëÜé—íܗª©—ãÜëÜÚߗ„[ÛàãؗáØ◠dÜéå[—éìâØ£—ÛØã‡oäà—åÜá‹êçg‡ågá‡oäà—çæêëØé‡o¤ äà—êÙgéØëÜãâØäà—áêæì—ÉÜåØëܗ¾~ëêÚßã—Ø—¸åàëؗ ÎØÚßëÜ饗Č˄àÚoëâ[äÿ—çØë„o—«¬—ëéàìäݑ¥ ÑØáoäØíf±—êìíÜéfååg—ČåÜáêëØé‡oÿ—ÛàêÚàçãàåæì—áܗ êìçÜéæلo—êãØãæ䥗ÅØæçØâ—ČåÜáäãØۇoÿ—êãØãæ䥗 ÅÜÙæãà—ñâì‡Üåæê룗éìëàåؗؗÛÜã‡o—Ûæñé[í[åo—íÜéêìê— ÛéØíæêë—äã[Ûo£—âëÜéf£—á܇ëg—åÜñØëo•Üåf—æÛçæígÛ¤ åæêëo£—æÙdØê—Ûàíæâæì—áoñÛì—ìêëæáo—Ø•—Ûæ—ÚoãÜ¥

ÒÎǼј¾ÁË

NEJSTARŠÍ (STOLETÍ)

VÍTĚZOVÉ

tarší vítěze záTrochu stručněji než minule se podíváme na nejs až příliš bohavodů pod hlavičkou FIS. Jako odměnu za minule vdové perly. tou záplavu dat a jmen mám pro vás na konci opra TEXT: IVAN SOSNA

ÇÄÑÅÈÁÂËÃ*˜ÀÊÑ

ÅÁËÌÊÇÎËÌÎ3˜ËÎ+̹

ÅÜáêëØé‡oä—íoëgñÜä—áܗñ—éæâ엩§§­—¸ØäæÛë— Ÿª« —í—êìçÜ餾¥—ÄàåìãܗáêÜä—ìçæñæéyæíØ㣗•Ü— êà—ßæ—ä[ëܗñØçØäØëæíØë—áØâ早¨ãÜëfßæ—íoëgñܗ ëf•Ü—ÛàêÚàçãàåð—ñ—¸ãÙÜéëíàããܘ—»[ãܗ¼ÙÜéßØéëÜé— Ø—ºéÜëàÜ飗ë„àÚ[ëåo⑗áܗÚÜãâÜä—æê䥗¸•—åؗÑÜåæ— ºæãؗñ—饗¨°¬©—í‡àÚßåà—ñ—åÜáåæígá‡oÚߗãÜ륗Äæ•å[— í[ê—ç„ÜâíØço£—•Ü—Âàãã𗨰­¯—Ùðã—áÜ嗩«ãÜ뒣—ÄØàÜé— í—ÅØÞØå엩¬ãÜ뒣—ÊëÜåäØé◨°¯§—©ªãÜ뒥— »íØØë„àÚ[ëåàÚܗÄàÚßØÜãؗ»æéÝäÜàêëÜé—ä[—Ûíg— ñãØëؗŸÊ¾£—»¿ —Ø—çØâ—ì•—áÜå—Æêêà—ÉÜàÚßÜé뗟ª§ — ñ—éæâ엨°¬­¥—Ë扗í‡Ü¥—Äæ•å[—êà—çØäØëìáÜëÜ£—•Ü— æãðäçà[Ûð—çãæÛàãð—Ûæêë—ç„ÜâíØçàí’ÚߗäãØےÚߗ íoëgñÜ⥗¸ååÜäØéàܗÄæêÜé¤Çé~ã㣗âæådoÚo—êܗ í‡Üäà—åÜç„ÜâæåØå’äà—íoëgñêëíoäà—ñãØëÜ䗨°¯§£— Ùðãæ—áÜå—åÜÚÜã’ÚߗêÜÛäØÛíØÚÜë¥

&Üéêëí’ä—éÜâæéÛäØåÜä—ñ—ãÜëæ‡âؗáܗ»àÛàÜé— ºìÚßܗŸª«£—ʾ £—ë„àÚ[ëåoÚà—Ùðãà—ÚÜãâæíg—‹êçg‡åo— ‡Üêëå[Úâé[륗ÁÜå—Ûíg—ñãØëؗäØáo—ë„àÚ[ëåàÚܱ—ëéؤ ÞàÚâð—ñÜêåìã[—ÉÜÞàåܗºØíØÞåæìۗŸÊ¾ —Ø—êëØé[— ñå[ä[—Æêêà—ÉÜàÚßÜé뗟¾Ê ¥—¸êà—ÙðêëܗåÜdÜâØãࣗ •Ü—åÜáêëØé‡o—íoëgñâæì—êáÜñÛì—áܗÉÜêÚߗŸ©° —ñ—éæâì— ¨°ª¯ď

ËÎ+ÌÇÎW˜ÈÇÀÊ ÄØéÚ旹ÚßÜ㗟ª­—ą—ØÙêæ¤ ãìëåg—åÜáêëØé‡o £—¿ÜéäØåå— ÄØàÜ闟ª¬ £—æÙؗí—êìçÜ餾£— ؗåÜádÜéêëígáà—ºìÚßܗŸª¬£— ¾Ê —ñ—ãÜëæ‡åoßæ—Ê~ãÛÜå쥗 ˄àÚ[ëåoâ‘ä—å[ãܕo—¨°ª—

ÄØéÚ旹ÚßÜã

Ëð—áêæì—ñâéÜêãÜåf—áÜáàÚߗçæ„[Û[åoä—à—í—ãð•Ø„êâð— éæñíæáæí’ÚߗñÜäoÚߥ—ËØâ•Ü—½éØåÚæìñ—ÎØÞåÜé— íðáÜã—Ûæ—KçØågãêâؗؗíܗ«®—ãÜëÜÚߗíðßé[ã—í—åܤ íØãåg—æÙêØñÜåfä—ñ[íæÛg—ê—áÜ嗨¨—ÙæéÚà—í—Úoãॗ ÇæÛæÙåg—áÜÛåæì—Ûæäؗñíoëgñà㗪­ãÜ뒗Àé[åÜÚ¥ ͗åà•‡o—âØëÜÞæéàà—Üåëéð¤ãÜØÞìܗçØâ—åØáÛÜäܗ ÙæéÚÜ£—áÜß敗áêÜä—êãoÙàã—äàåìãÜ¥—ÅàâÛæ—áà咗åܕ— ê[ä—íÜã⒗Çßàã—ÄØßéÜ£—ëéæáå[êæÙ咗íoëgñ—ÊǗ ؗ‡Øäçàæå—æãðäçàáê⒣—íܗêí’Úߗ«°—ãÜëÜÚߥ—͇ܗ í—é[äÚà—êåØßð—âíØãàă—âæíØë—êܗáØâæ—çØÛÜê[ëåo◠åؗäàêëéæíêëío—Ìʸ¥—ËØä—Øãܗ앗âæåâìéÜåÚܗ äãØےÚߗÚßé둗Ùðãؗç„oãà‡—êàãå[¥ ˄àØdëð„àÚÜëàãÜë[—ÀåÞéàۗÊØãíÜåäæêÜé—ëé‘åo—åܤ ñØáoäØífäì—çæ„ØÛo—•Ü套Çéæëæ—â—åàä—ç„àÛÜáäܗ äØ㒗í’ãÜë—â—áàå’ä—ÛàêÚàçãoå[䥗»éìßæì—åÜáêëØé‡o— ñãØëæì—Ùg•âðåo—ç„à—Æ¿—áܗÂØë܄àåؗÅÜìäØååæ¤ í[¥—ÅÜáêëØé‡o—ª¯ãÜë[—íoëgñâؗéðÚßãæêëåoßæ—ñ[íæÛì— áÜãؗ©¨ª—âä¦ß¥

ËÌÇĽÌ3˜Î3Ì+ÒÇÎ* ÁÜå•Ü—ëæßãܗí‡ÜÚßåæ—í‘ÙÜڗåàڗåÜåo¥—ÅÜáêëØé‡o— íoëgñÚܗêåæîÙæØéÛæíf—êæìëg•Ü—áܗ°¯—ãÜ룗ÛØã‡oä— °­£—°¬—Ø—°«—ãÜ똗Íoëgñêëío—äæßãð—æêãØíàë—êܗ êëæãÜë’ä—êåæîÙæØée[âÜä—Ø—ÛØã‡oäà—íܗígâ연¯£— °®—Ø—°¬—ãÜë¥ Æí‡Üä—à—ëàëæ—âäÜëà—Ùð—äìêÜãà—çéæ—çàíæ— ¨§©ãÜëfäì—ëÜãÜäØéâàêëæíà—Ø—ßãØíåg—í‘ÙÜڗ åÜáêëØé‡oäì—ą—¨§¬ãÜëfäì—íoëgñà—áÜÛåæßæ—ñ[íæÛì— í—ÙæìãoÚߥ—¸—á܇ëg—ågÚ汗çéæd—âæådàã—ÍØãÜåëؗ ëØâ—äãØے£—âÛð•—ñ[íæۗáÜßæ—ÛàêÚàçãoåð—Ûæâ[ñØ㗠íðßé[ë—à—¯ªãÜ뒗¸åÞãàdØå¶ Äð—áêäܗêܗí—éÜÛØâÚà—í[•åg—åÜæçàãॗËæßãܗåؗ í[ê—íðãÜñܗñ—æă—Úà[ãåoÚߗêëØëàêëà◽Àʘ—Ñ[ßØÛؗáܗ áÜÛåæÛìÚß[±—âÛð•—çædoëØd—åÜÛæêëØåܗÛÜå—Ø—äg¤ êoڗåØéæñÜåo£—ØìëæäØëàÚâð—ç„à„Øñìáܗ¨¥—ãÜÛÜ套 ¸—âÛð•—äì—ÚßðÙgã—à—éæ⣗íãæ•à㗨°§§—åÜÙ旨°§¨¥— ¸—ÚÜã[—ÙæßØë[—½ÀʗåÜä[—åàâæß棗âÛæ—Ùð—ëÜåëæ— éÜåæåڗæÙáÜíàã—Ø—æçéØíàãď ËØâ•Ü—áêäܗñØêܗæ—ågÚæ—àåÝæéäæíØågá‡o—Ø—Ûoâð— ñ[ígéÜdåf—ãØߑÛÚܗêåØۗà—íÜêÜãÜá‡o¥ Ç[é—ñØáoäØí’ÚߗdoêÜã—çéæ—êéæíå[åo—ä[ä—á܇ëg— í—ñ[ãæñܗçéæç„o‡ëg¥


G(1#&.;&/5/7%'#&)231)$43/101/:

1'33/.21/www.bretton.cz

   BE D

!F << !F F> EFE D! B: EBE"< " ! BEA " !  ! 8 B:! F>E BE " < E!FCF<BE@

LEGEND SPORT ROSSIGNOL 62,;+/59 1#(#

LEGEND SPORT ROSSIGNOL /5/&5/12+9,#7#1#(#

LEGEND SPORT ROSSIGNOL 1''0/13 (5#,/5)%'?#3=4"./*-#

www.bretton.cz www.rossignol-ski.cz


FOTO: ARCHIV PAVLA ŠŤASTÉHO

ÅÂÍ»ÂÉÂœ

—º¸ÉÍÀž

¦«

×ÇØíÜã—K‰Øêë咗åؗêáÜñÛæíf—ëéØëà— í—âØåØÛêâfä—êë„ÜÛàêâì—ÃØâܗÃæìàêÜ¥—ā

V CIZSLÍUCŽBHÁCH Ve světě alpských disciplín bude jméno Pavla Šťastného právem trvale spojeno se jovanou na stříbrnou sjezdovou medailí Olgy Charvátové vybo trenérskou ZOH v Sarajevu v roce 1984. Celou jeho dlouhou české poměry kariéru pak charakterizuje ryzí profesionalita a na e završené neobvyklý internacionalismus. Po dvaceti letech prax ér a lyžařský evidentními úspěchy odešel tento renomovaný tren pedagog v roce 1990 do Spojených států.

TEXT: KAREL HAMPL A PAVEL ZELENKA “æãåWéáâæçܓæébÛâ“çØÛ×Ø݃kÛâ“â×ÖÛâ×è“×â“íÔ ÛåÔáÜ`k“æؓÃÔéØߓG…Ôæç᎓íáâéè“ã€Øæéc×`Üߓé“åâÖؓ ¤¬¬©Ÿ“Þ×ì“ã€ØåèƒÜߓÔáÚԑàW“áԓßì‘Ô€æÞbà“ ÚìàáWíÜè“éؓæçWçc“ÉØåàâáç“Ô“éåWçÜߓæؓ×â“"ØÖÛ¡“ ÇØÛ×ì“æãâßè“æ“ÀÔåçÜáØà“ÉâÞÔçŽà“ã€Ø×ßâ‘Üßܓ æéÔíâéŽà“ÙèáÞÖÜâáW€à“áWéåۓáԓ€kíØák“`ØæÞb“ æÝØí×ԀæÞb“åØãåØíØáçÔÖؓáԓãåâÙØæÜâáWßák“ÕWíܟ“ ÔßؓçÔçâ“×âՀؓàkácáW“ÜáÜÖÜÔçÜéԓæؓáØæØçÞÔßԓ æ“ãâÖÛâãØákࡓɓ"ØÖÛWÖۓã€ØÕìçØ`᎓ԓíÞßÔ  àÔ᎓ā“éåWçÜߓæؓÃÔéØߓG…Ôæç᎓íãcç“áԓæØéØåâ鎠 ÖÛâדÈÆ´Ÿ“Þ×ؓáÔÞâáØ֓æØçåéÔߓԑ“×â“å¡“¥££ª¡“ ·áØ染Þ×ì“ãåÔÖèÝؓ×åèێà“åâÞØà“ãåâ“ÞÔáÔ×æގ“ ßì‘Ô€æގ“æéÔퟓÝæàؓæؓæ؃ßܓæ“áԃkà“ácÞ×ØÝ  ƒkà“ÞâßØÚâè“ã€Ü“ÝØÛâ“íW€ÜÝâéb“áWéƒçcéc“ÃåÔÛ졓 ƓèæãâÞâÝØákà“ÝæàؓæÛßØ×Ôßܟ“‘Ø“áØíÔçåãÞáèߓ ԓâÖÛâçác“â×ãâék×ÔߓáԓáԃؓâçWíÞ졓

Æۗ饗¨°°§—áêà—ç‘êæÙàã—ÚÜãâÜ䗨¯—ãÜë—íܗ ÝìåâÚà—‡fÝëéÜåféؗåؗãð•Ø„êâfä—Þðäå[ñàì— íܗÊëéØëëæåêâ’Úߗßæé[Úߗíܗêë[ëg—ÍÜéäæå륗 ÁØâf—ëéfåàåâæíf—çæÛäoåâð—ëØë旇âæãؗåØÙo¤ ño—Ø—áØ⒗áܗé[äÚæ풗ëéfåàåâæ풗çéæÞéØä¶ GÞâßԓÝؓâåÚÔáÜÖÞâè“æâè`Wæçk“ßì‘Ô€æÞbÛⓠæç€Ø×ÜæÞԓÆçåÔççâá“ÀâèáçÔÜᡓ½Ø“æÜçèâéWáԓ×ⓠç€k“Õè×â顓ɓÔÞÔ×ØàÜÖÞbà“âÕÝØÞçè“Ýæâè“è`ØÕá쟓 æçè×âéáԟ“ÞáÜÛâéáԓԓ€Ø×ÜçØßæçék¡“É“èÕìçâéÔÖkà“ ÝؓÞåâàc“ãâÞâݍ“æçåÔéâéáԓԓíՎéW“æãâåçâéák“ ÛÔßԓæ“ãâæÜßâéáâ蟓åØÛÔÕÜßÜçÔÖk“Ô“ÞÔáÖØßW€Øàܓ çåØáb卡“ÇåbáÜáޓÝؓíØÝàbáԓé“íÜàákÖۓàcækÖkÖۓ éØßÜÖؓÜáçØáíÜéák¡“Æçè×ØáçܓÝæâè“ãåÔÞçÜÖÞì“×Øáác“ áԓæácÛè“ã€kàâ“é“àkæçcŸ“Ô“çâ“Ýܑ“âד«­¦£“Ûâס“ GÞâßák“éŽèÞԓãåâÕkÛW“é“â×ãâßØ×ákÖۓÛâ×ÜáWÖ۟“ âד¤ª“Ûâס“æؓéƒÜÖÛáܓécáèÝk“Þâá×Ü`ák“ã€kãåÔéc“ ԓԑ“âד¤¬“Ûâס“æÔàâæçè×Ü術ɓ`Øåéáè“Ýؓáԓ

ãåâÚåÔàè“çåbáÜáÞâ鎓çWÕâå“áԓßØ×âéÖܓÀ硓 »ââדé“ÂåØÚâá蟓é“íW€k“银ÛÜßؓԓé“ßÜæçâãÔ×è“ ãâ×ßؓãâ×àkáØޓ银âßâåÔ×術ÁԓÝԀؓԓáԓ ãâ×íÜà“ÝؓÛßÔéák“ãâíâåáâæç“écáâéWáԓæçè×Üè“ Ô“éƒØâÕØÖábàè“åâíéâÝܓÞâá×ÜÖØ¡“ ÁØâf—çæÛäoåâð—åØÙoño—ãð•Ø„ê⒗ØéÜ[ã—ÊëéØë¤ ëæå—ÄæìåëØàå¶ ÆçåÔççâáæÞb“Ûâåì“Ýæâè“æâè`Wæçk“ãWæàԓíéÔábÛⓠÍØßØáb“Ûâåì“çéâ€kÖkÛâ“ÝÔÞâèæܓãWç؀“æçWçè“ÉØå àâá硓ÁÔ×àâ€æÞâè“鎃Þâè“Û€ØÕØፓԓíÔßØæác  áâæçk“Ýæâè“çâ“çØåbáì“æåâéáÔçØßáb“ÔæܓæؓGèàÔéâ術 ´åØWߓé“æâèæØ×æçék“ÚìàáWíÜԓ×ÜæãâáèÝؓÝØ×áâè“ ÞÔÕÜáâéâè“ßÔáâéÞâ蟓`çì€àܓƒØæçÜàkæçáŽàܓ æØ×Ô`ÞÔàܓԓ×ØékçܓéßØÞ졓ÍWÞßÔ×áԓÝؓéؓ鎃Öؓ «££“à“á¡“à¡“Ô“¬£“˜“çåÔçk“ÝؓéìÕÔéØáâ“íÔæác‘â  éÔÖk“çØÖÛáâßâÚÜk¡“ Âæãàâ—êëìÛÜå둗êܗíܗ‡âæãܗígåìáܗØãçêâ’ä— ÛàêÚàçãoå[ä—Ø—áØâ—çædÜë咗áܗâ[Ûé—çéæÝÜêàæ¤ å[ãåoÚߗëéÜåf鑶 ÉؓƒÞâßؓãåÔÖèÝؓ¤¥ā¤¨“çåØáb卓écáèÝkÖkÖۓ æؓé“ãåàcå蓩¨“æçè×Øáçà“âד‘Wލ“Ô‘“ãⓠÝèáÜâåì¡ ÁØâ—çéæÙoß[—í’Ùgé—ñ[áÜäڑ—æ—êëìÛàìä¶ ÉŽÕcåâéb“ãåÔÞçÜÖÞb“çØæçì“æؓÞâáÔÝk“é‘×ì“áԓÝԀؓ áԓæácÛ術ÇåØáb€Ü“í×ؓãâæèíèÝk“‡åâéØu“ßì‘Ô€æÞb“ çØÖÛáÜÞì“Þԑ×bÛâ“í“Ô×Øã獟“áWæßØ×ác“ãÔޓÙìíÜÖ  Þb“×ÜæãâíÜÖؓé`Øçác“í×åÔéâçákÛâ“æçÔé術½Ø×áâè“ í“ãâ×àkáØޓãåâ“ã€ÜÝØçk“Ýæâè“âéƒØà“Ü“ÿ“áÔá`ák“ àâ‘áâæçܓåâ×Ü`¡


¦¬ FOTO: ARCHIV PAVLA ŠŤASTÉHO

×ÇØíÜã—K‰Øêë咗êëæáoÚo—çéíåo—ñãÜíؗêܗêí’ä—âØåØÛêâ’ä— ë’äÜä—åؗãÜÛæíÚà—ËßÜæÛìã—åØۗÑÜéäØëëÜ䥗ā ÁØâf—áêæì—í’âæååæêëåo—Úoãܶ »ßÔéákà“ÖkßØà“Ýؓã€kãåÔéԓíWéâ×ákލŸ“Þç؀k“æؓ é“Õè×âèÖáè“ÞéÔßÜÿ“ÞèÝk“×â“åØãåØíØáçÔ`ákÖۓçŽà“ åíáŽÖۓèáÜéØåíÜç“Ô“Õè×âè“æçÔåçâéÔç“é“æâèçc‘kÖۓ Á¶´´¡“ÁØÝßØãƒk“í“ÔÕæâßéØá獓ßì‘Ô€æÞbÛâ“Úìà áWíÜԓÝæâè“ãÔޓíԀÔíâéWáܓ×â“æçåèÞçèåì“çŽà“ åØãåØíØáçèÝkÖkÖۓÈÆ´“é“æâèçc‘kÖۓ¹¼Æ¡ ÁØâ—áܗ‡âæãؗñØáà‡ëgåؗă—åØådåg¶ ͓ÛßØ×ÜæÞԓÿ“áÔáÖâéWák“ã€Ø×æçÔéèÝؓƒÞâßԓ áÔãåâæçâ“æébÕìç᎓æèÕÝØÞ硓ÁԓÝØÝkà“ãåâéâíè“æؓ áØãâ×kßk“ÔáܓæçW矓Ôáܓßì‘Ô€æގ“æéÔí¡“Ãåéâ€Ô×Žà“ í×åâÝØà“ÝؓƒÞâßáb“éؓ鎃ܓ§¨“£££“—“åâ`ác“íԓ ÝØ×áâÛâ“æçè×ØáçÔ¡“Åâ×Ü`ؓÛåÔ×k“Ü“ßì‘Ô€æÞâè“ éŽíÕåâݟ“áWÞßÔ×ì“áԓçåbáÜáÞâéb“çWÕâåì“Ô“‡`Ôæç“ áԓíWéâ×ØÖۓàÜàâ“ÆçåÔççâá“ÀçᡓɓæâèÛåáè“ çâ“ã€Ø×æçÔéèÝؓåâ`ák“`WæçÞè“âÞâß⓪£“£££“ ×âßÔ卡“É“åâíãâ`ç蓃Þâßì“ÝؓåØíØåéԟ“í“ák‘“Ýæâè“ ãâ×ãâåâéWáܓàÜàâ€W×ác“çÔßØáçâéÔák“æçè×ØáçÜ¡“ ·Wßؓæؓ×Ԁk“íkæÞÔç“àÜᡓ¤££“£££“—“ãâ€W×Wákà“ é؀ØÝáŽÖۓíWéâ׍Ÿ“ßì‘Ô€æÞbÛâ“ÕWß蟓ãåâ×ØÝØà“ ßì‘Ô€æÞbÛâ“éìÕÔéØák“Ô“íkæÞWákà“ã€kæãcéލ“âד àÔÝØçáŽÖۓàØÖØáWƒ¡“ÍÔÝ܃çcákà“çbçâ“ãâßâ‘Þì“ Ýæâè“ãâéc€Øáܓ`ßØáâéb“ĈµâÔåדâٓçåèæçØØæû“ā“ ×âÕåâéâßábÛâ“ã€Ø×æçÔéØáæçéԓƒÞâßì¡ Âæãàâ—æÙÛæÙå’Úߗ‡âæã—ñØäg„Üå’Úߗåؗ êáÜñÛæíf—ãð•æí[åo—çéØÚìáܗí—Ìʸ¶ ÃâÞèדãâæèíèÝܓ‡åâéØu“ãb`ؓâ“åâíéâݓæãâåçâé  ákÛâ“çÔßØáçè“æçè×Øá獟“çåbáÜáÞâ鎓ãåâÚåÔàŸ“ ãâ×àkáÞì“Ô“çåÔ×ÜÖܟ“Ýæâè“âÕ×âÕáb“ƒÞâßì“é“ÈÆ´“ ãâèíؓç€Ü¡“ÀØáƒkÖۓƒÞâߓæ“çåbáÜáÞâéâè“ãåÔëk“åØÔ  ßÜíâéÔáâè“ãâèíؓé“íÜàákÖۓàcækÖkÖۓÝؓã€ÜÕßܑác“ ¤£Ÿ“ÔßؓáԓàáâÛԓàkæçØÖۓÔÞçÜéác“æãâßèãåÔÖèÝk“ æ“àkæçákàܓÚìàáWíÜܓæÜßáb“ßì‘Ô€æÞb“ÞßèÕ쟓ÞçØåb“ çÔޓéŽíáÔàác“×âçéW€k“æk…“íÔÖÛìÖèÝkÖk“àßÔ×b“ çÔßØáçì¡

̗å[ê—áܗdoä—Û[ã—dØêëgáà—æçãØâ[í[嗟åÜáÜå— çŽàŸ“áØÕâ“×â“×åè‘æçØ铷Ÿ“¶Ÿ“µ“ԓʶ“åØãåØ äÜñà—êáÜñÛ؄ࠗí—åÜÛ[íåf—äàåìãæêëà—Ýìåâdåo— íØáçèÝkÖkÖۓÈÆ´¡“É“¾ÔáÔ×c“Ýؓçâ“ãâ×âÕáb“ÝØᓠêðêëfä—çfdܗæ—êçæéëæíåg—ëØãÜåëæíØåæì— æ“çkà“åâí×kßØàŸ“‘Ø“ãb`ؓâ“æÝØí×ԀæÞb“çÔßØáçì“ äã[Ûܕ—Ÿêçæéëæíåo—ë„oÛð£—ËÊÄ£—êë„ÜÛàêâؗ é“åØÚÜâáWßákÖۓçŽàØÖۓÝؓãâæçÔéØáԓáԓçcæác݃k“ íéÚßæãæífßæ—êçæéëì—äã[ÛܕܗØëÛ¥ £—âëÜ钗 æãâßèãåWÖܓæ“éØ×Øákà“ÞÔáÔ×æÞbÛâ“ßì‘Ô€æÞbÛⓠÙðã—åؗçæd[ëâ연§¥—ãÜë—ñØíé•Üå—áØâæ—åܤ æéÔíè¡ çæë„ÜÙ咗ç„Ü•àëÜ⥗ƗÛãæìßæãÜëf—çéæêçܤ éàëg—Ø—ÜÝÜâëàíàëg—æÙÛæÙåfßæ—ãð•Ø„êâfßæ— Ëð—í—êæìdØêåæêëà—çéØÚìá܇—çéæ—âØåØÛê⒗ êðêëfäì—éÜØãàñæíØåfßæ—ÛåÜê—í—ÉØâæìêâì— ãð•Ø„ê⒗êíØñ¥—ÁØâf—áêæì—ëíf—Øâëì[ãåo— ؗíܗKí’ÚØéêâì—í‡àÚßåà—ÛæلܗíoäÜ¥—ÁØâ[— ‹âæãð—Ø—doä—êܗßæÛã[‡—ñØْíØë—çæ—êâæådÜåo— áܗí—ëæäëæ—æßãÜÛì—êæìdØêå[—êàëìØÚܗí—Ìʸ£— Čæãðäçàáêâfÿ—êÜñ|åð¶ åÜÙæ—í—ÂØåØÛg¶ ½æØà“çåØábåØà“ÞÔáÔ×æÞbÛâ“åØãåØíØáçÔ`ákÛⓠÁÜ֓ãâ×âÕábÛâ“é“ÈÆ´“Ôáܓ链ÔáÔ×c“áØØëÜæçèÝؓ ×åè‘æçéԓà葍“âåÜØáçâéÔábÛâ“áԓæçÔåçì“é“æâè  Ô“ÝW“ãâÖÛìÕèÝܟ“‘Ø“æؓí×ؓé“Õè×âèÖáè“é“çâàçⓠçc‘kÖۓ¸éåâãæÞbÛâ“ãâÛWåè“é“æØíxác“¥££¬¢¤£¡“ æàcåè“ácÖâ“íàcák¡“ɃØÖÛáì“æãâåçâéác“âåÜ  ÀÝ“ÞâáçåÔÞç“æÞâá`k“íÜàák“âßìàãÜW×â術¼“ãⓠØáçâéÔáb“ƒÞâßì“Ü“ÞßèÕì“Ýæâè“ãåÜéWçák“Ô“åØæãØÞ  ák“ÕìÖۓåWדãâÞåÔ`âéÔߓé“çåØábåæÞb“ãåWÖܟ“ãåⓠçèÝk“æìæçbà“éŽÕcåâéŽÖۓÞåÜçbåÜk“æçÔáâéØáŽÖۓ ÞçØåâè“àWà“áØÝé샃k“àØíÜáWåâ×ák“ÞéÔßÜÿ“ÞÔÖܓ ßì‘Ô€æގà“æéÔíØà“ãåâ“íԀÔíØák“×â“åØÚÜâáWßákÖۓ ԓæáÔדܓ×âæçÔçØޓíÞèƒØáâæçk¡

!×åÝV’ä×âä×ì×àæÓÕג è’ÔbÚç’àӒÞëjÕڒèáÞj’Þ×æáå’ £¢¢—’åæېàj’èÞàç’å’†âäÓèáç’ ¯ ¯°·¥£©’Ó’¶IJċÜĠĵ¿Ģó Ӓß×ßÔäVàáç’É»À¶ÅÆÁ·Ä

ĵĵĵĐ÷¿û¿ĐÏĹ


ÅÂÍ»ÂÉÂœ

×ÍçéØíæ—ÇØíÜã—K‰Øêë咗ê—âØåØÛêâ’ä— éÜçéÜñÜåëØåëÜä—ÁØåÜ䗿ìÛÚÜä—Ø—áÜßæ—æëÚÜ䗗ā

ÅÜìíؕìá܇—æ—çéæÝÜêåoä—å[íéØëì—Ûæ— &ÜÚ߶ ÍÔçkà“áØàWà“é“çb“écÖܓÝÔæá⡓ÁØÝåÔ×cÝܓÕìÖۓ Ý؃çc“ácÝÔގ“`Ôæ“ãåÔÖâéÔߓãåâ“ÞÔáÔ×æގ“æéÔí¡“ µè×Ø ßܓãâí×cÝܓé“"ØÖÛWÖۓíWÝØà“â“àb“æßè‘Õ쟓 åWדãâ×ßؓæéŽÖۓæÖÛâãáâæçk“ãâàâÛè“`ØæÞŽà“ æÝØí×Ԁà¡ Âã[éؗ„o•æí[£—åÜáäãØۇo—dãÜåâؗêæìdØêåf— d꥗êÜåàæéêâf—éÜçéÜñÜåëØÚÜ£—êܗåÜëØáo—ê—ëo䣗 áØâ—áo—çæäæßãؗç„oçéØíؗçæۗëí’ä—íÜÛܤ åoä—åؗÞðäå[ñàì—íܗÊëéØëëæå—Äë套ÁØâ—êܗ ëà—áÜío—áÜáo—í’âæååæêëåo—é‘êë¶ ¾ßWåԓæçè×âéÔßԓԓçåbáâéÔßԓéؓÉØåàâáçè“ ×éÔÞåWç“ãß“åâÞ術Àܓçb“ã€kßؑÜçâæçܓæؓæÛâ×âè“ âÞâßáâæçk“æçØÝác“Õåíì“ÝÔÞâ“ÝØÝk“àÔçÞԓãâæçÔ  éÜßԓáԓæçÔåç“íWéâ×è“ÆécçâébÛâ“ãâÛWåè“Ýܑ“ é“ãÔçáWÖçܓßØçØÖۓ›íWéâדéؓæÝØí×è“é“ÞÔáÔ×  æÞbà“¿ÔÞؓ¿èÜæؓé“åâÖؓ¥££§œ¡“½ØÝk“éŽÞâááâæç“ é“ÞßâèíÔéŽÖۓ×ÜæÖÜãßkáWÖۓƒßԓãÔޓáÔÛâå蟓Ôßؓ Þ×쑓ãâí×cÝܓæçÔåçâéÔßԓé“íWéâ×ØÖۓ¸éåâã  æÞbÛâ“ãâÛWåè“Ô“é“ÝèáÜâåæގÖۓæâèçc‘kÖ۟“ÝØÝk“ éŽÞâááâæçák“éíØæçèã“æؓíãâàÔßÜߟ“Ôáܑ“Õì“ãâ  ßØéÜßԓé“çåbáÜáÞâébà“‡æÜßk¡“ÆÔàâí€ØÝàc“éc€kàŸ“ ‘Ø“Ý؃çc“í×ÔßØÞԓá؀ØÞßԓãâæßØ×ák“æßâé⡓ ͗çæêãÜÛåo—ÛæÙg—í—ãÜëåoÚߗägêoÚoÚߗdØêëæ— åØí‡ëgíìá܇—&ÜÚßð¥—ÅÜçæ•[ÛØã—ëg—ç„à— ëØâæíf—ç„oãܕàëæêëà—ågâÛæ—ñܗêíØñæí’Úߗ ÝìåâÚàæå[„‘—æ—íðêëæìçÜåo—åؗêÜäàå[„ࣗ åÜÙæ—í—é[äÚà—‡âæãÜåo—ëéÜåf鑶—Ç„àáØã—Ùðê— ëØâæíæì—åØÙoÛâì¶ É“ßØçØÖۓ¥££¨“Ô“¥££©“Ýæàؓé“ÂßâàâèÖܓ æãâßè“æ“ãåâÙØæâåØà“ÉÔéØåÞâè“íâåÚÔáÜíâéÔßܓ àØíÜáWåâ×ák“æØàÜáW€“ÚÔåÔáçâéÔ᎓`ØæÞŽà“ ßì‘Ô€æގà“æéÔíØࡓ½ÜáÔޓàc“×€kéؓÔáܓé“æâè  `ÔæáâæçܓáÜÞ×â“í“ÙèáÞÖÜâáW€“áØÞâáçÔÞçâéÔߓ ԓáØã€ÜíéÔߓÞؓæãâßèãåWÖÜ¡“ÅWדÕìÖۓé“çâàçⓠæàcåè“ãâàWÛÔߟ“Ôßؓí×W“æ؟“‘Ø“àWçؓ×âæçÔçØޓ ãâéâßÔáŽÖۓâ×Õâåákލ¡ Áàêëg—êãÜÛìá܇—äàäæ„[Ûåg—‹êçg‡åæì— ñ[íæÛåo—âØéàféì—K[éâð—Ñ[ßéæÙêâf¥—ÇØëå[Úë— ãÜë—Û‘êãÜÛåf—êçæãìçé[Úܗê—æëÚÜä—ÚæÙð— éÜåæäæíØå’ä—ëéÜåféÜä—áà—íðåÜêãæ—Ø•—åؗ êØ䒗êígëæ풗êãØãæä[„ê⒗íéÚßæ㥗ÁØâ—êܗ Ûoí[‡—åؗáÜáo—ãÜëæ‡åo—ç„ÜâíØçàíf—ČæêØäæ¤ êëØëågåoÿ¶ ÇÔçâ“åÔ×ÜÞWßák“íàcáԓé“åؑÜàè“ãâíâåèÛâ×  áŽÖۓßì‘Ô€æގÖۓÔÞçÜéÜç“åâ×Üáì“ÍWÛåâÕæގÖۓ ácÞâßÜޓàcæk֍“ã€ØדÍ»“Ýؓé“íÔÛåÔáÜ`k“ãâæè 

FOTO: ARCHIV PAVLA ŠŤASTÉHO

—º¸ÉÍÀž

§£

íâéWáԓÝÔÞâ“éØßÜÖؓåÜæÞÔáçák“ÞåâޓԓÝؓçâ“Ü“àb“ àkácák¡“GWåÞԓÝؓåâíÛâ×ác“ãâ“ÙìíÜÖÞbŸ“àØá çWßák“Ü“çÔÞçÜÖÞb“æçåWáÖؓéìæãcßW“æßÔßâàW€ÞԓԓÝW“ Ýk“ã€ØÝܟ“ÔÕì“æؓܓíԓáâéŽÖۓâÞâßáâæçk“×âÞWíÔßԓ ×âՀؓã€ÜãåÔéÜç“Ô“Õìßԓ‡æãcƒáW“é“ßØçâƒákÖۓãâ  ÛWåâéŽÖۓíWéâ×ØÖۓܓáԓçåÔçkÖۓãâæçÔéØáŽÖۓ éؓÊÛÜæçßØå蟓ܓÞ×쑓áؓÝØÝkà“âçÖØࡓÆâè`Ôæác“ éWà“âéƒØà“áØíՎéWŸ“áؑ“æؓæàk€Üç“æ“çkàŸ“‘Ø“íԓ `ØæÞâè“æçWçák“åØãåØíØáçÔÖܓé“ÔßãæގÖۓ×ÜæÖÜãßk  áWÖۓÝܑ“ékÖؓÝÔޓ¤£“ßØç“áØáØæؓâ×ãâéc×áâæç“ ßì‘Ô€æގ“æéÔퟓÔßؓæébÕìçáb“åâ×Üááb“çŽà졓 ºæ—Ùðê—åؗñ[ígé—ç„[ã—dÜêâfäì—êáÜñÛæíf¤ äì—ãð•æí[åo—Ûæ—ÙìÛæìÚåض ɎÞâá쟓ÝÔÞb“é“æâè`Ôæáâæçܓãâ×WéÔÝk“éؓéåÖÛâß  áŽÖۓæécçâéŽÖۓæâèçc‘kÖۓÍWÛåâÕæÞWŸ“¾åŽíߟ“ µÔáޓԓÇåØÝÕÔߟ“Ýæâè“éíÛßØ×Øà“Þ“ãâ×àkáÞWà“ âÕ×ÜéèÛâ×áb“Ô“ÕâÛè‘ØߓékÖؓâÖØuâéÔáb“é“íÔ  ÛåÔáÜ`k“áؑ“×âàÔ¡“"ØæÞbàè“ßì‘âéWák“ãåâçⓠã€ØÝܓ×â“Õè×âèÖáԓ×Ô߃k“çÔÞâéb“çÔßØáç쟓ÞçØåb“ æؓâéƒØà“Õè×âè“åâíékÝØç“íԓã€kíáÜéc݃kÖۓãâ×  àkáØÞ¡“KæãcƒáW“åØãåØíØáçÔÖؓé“çÔޓàÔæâéc“ ãåâéâíâéÔábà“æãâåçâéákà“â×écçék“é“"ØÖÛWÖۓ ԓáԓÀâåÔéc“Õì“áØàcßԓՎç“×kßØà“áWÛâ×ì¡

Èà¼ê¦˜È¹Î½Ä˜LN¹ËÌÆW ÅØ饗í—éæÚܗ¨°«­—í—ÇéØñÜ£—•ÜåØ뒣—æëÜڗÛíæì—Ûgëo— ċ˜˜©±®«Ć¯«—ą—Øâëàíåo—ñ[íæÛåoâ¤dãÜå—âãìÙì—Êã[íàؗ Ì—¹éØëàêãØíØ Ċ——¨°­¯—ą—ìâæådàã—êëìÛàìä—åؗ½Øâìãëg—ëgãæí’Úßæíð— ؗêçæéëì—ÌåàíÜéñàëð—ÂæäÜåêâfßæ—í—¹éØëàêãØíg ċ˜˜©±¯¨Ć¯®—ą—ØêàêëÜåë—åؗâØëÜۄܗãð•æí[åo—Ì£— íÜÛæìÚo—ëéÜåfé—ìåàíÜéñàëåoßæ—Ûéì•êëíؗêáÜñÛ؄‘— ċ˜˜©±¯®Ć¯°—ą—íÜÛæìÚo—ëéÜåfé—éÜçéÜñÜåëØdåoßæ— Ûéì•êëíؗáìåàæ鑗&ÊÊÉ ċ˜˜©±¯°Ć°°—ą—íÜÛæìÚo—ëéÜåfé—dÜêâæêãæíÜåêâfßæ— êë[ëåoßæ—éÜçéÜñÜåëØdåoßæ—Ûéì•êëíؗêáÜñÛؤ „Ü◟ºßØéí[ëæí[£—Kæãë’êæí[£—ÄÜÛñàßéØÛêâ[£— ÂÜÙéãæí[ ċ˜˜©±°­Ć°°—ą—dãÜå—çéØÚæíåo—âæäàêܗëéÜåf鑗 ñ„oñÜåf—½Àʗçéæ—Êígëæ풗çæß[é— ċ˜˜©±°°Ć±¨—ą—íÜÛæìÚo—ëéÜåfé—d꥗êë[륗éÜçéÜñÜå¤ ëØdåoßæ—Ûéì•êëíؗêáÜñÛ؄‘—ŸÁìéâ棗¹oé܇  ċ˜˜©±±¨Ć¨¯—ą—íÜÛæìÚo—ëéÜåfé—ãð•Ø„êâfßæ—Þðäå[¤ ñàؗíܗÊëéØëëæå—ÄæìåëØà嗟ÍÜéäæåë  ċ˜˜ª¨¨¯Ć¨°—ą—íÜÛæìÚo—ëéÜåfé—âØåØÛêâfßæ—éÜçéܤ ñÜåëØdåoßæ—Ûéì•êëíؗêáÜñÛ؄Üâ ċ˜˜ª¨¨°Ć©¨—ą—ëéÜåfé—âØåØÛêâfßæ—éÜçéÜñÜåëØdåo¤ ßæ—Ûéì•êëíؗêáÜñÛ؄‘—ñØäg„Üåfßæ—åؗêæìëg•Ü— ¼íéæçêâfßæ—çæß[éì—


FOTO: HEAD

—º¸ÉÍÀž

§¥

K[éâؗÑ[ßéæÙêâ[

CO ČEKÁ

ČESKÉ SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ V NOVÉ SEZÓNĚ?

České sjezdové lyžování má před sebou další sezónu a v inárodní scéně. ní účinkování v řadě klání jak na domácí, tak mez priority zimy Pro členy seniorského reprezentačního áčka jsou ár. jasně dané: olympiáda, Světový pohár, Evropský poh TEXT: DANIEL TICHÝ

Áԓ»åì“×â“ÉÔáÖâèéØåè“æؓãâ×ßؓéƒØÛâ“ãâ×kéW“ àÜáÜàWßác“ƒØæç“áԃÜÖۓíWéâ×ákލŸ“ãâ×ßؓ ×ßâèÛâ×âՎÖۓÞåÜçbåÜk“æçÔáâéØáŽÖۓKæØÞØà“Ôßã æގÖۓ×ÜæÖÜãßká“Æ¿"œæؓçÔçâ“áâàÜáÔ`ák“ÝÜæçâçԓ çŽÞW“GWåÞì“ÍWÛåâÕæÞbŸ“Âá׀ØÝؓµÔáÞԟ“¾åìƒçâÙԓ ¾åŽíßԟ“¹ÜßÜãԓÇåØÝÕÔßԟ“ÃØçåԓÍWÛåâÕæÞbÛⓠԓÀÔåçÜáԓÉåWÕßkÞÔ¡““×Ô߃kÖۓâßìàãÜÝæގÖۓ àkæçØÖۓãåâ“`ØæÞb“æÝØí×ԀؓæؓÕè×ؓÝ؃çc“ÝØ×áÔç“ æ“"ÂɓԓÀØíÜáWåâ×ák“ßì‘Ô€æÞâè“ÙØ×ØåÔÖkŸ“éؓ ۀؓÝؓ×Ô߃k“‡`Ôæç“ÝØ×áâÛ⟓×éâè“`ܓç€k“åØãåØíØá  çÔá獡“¾âáØ`áW“áâàÜáÔÖؓçŽàè“ĈÔßãW`ĉ“ãåâ“

FOTO: MIROSLAV JAROUŠ

PARTNEŘI OSÚ AD SLČR

Í»“¥£¤£“Õè×ؓÞԑ×âãW×ác“×Øÿ“áÜçÜéác“íáWàW“ é“ãâßâéÜác“ßØ×áÔ¡ ·â“çb“×âÕì“`ØÞW“áԓáԃؓåØãåØíØáçÔáçì“ æãâèæçԓéŽíØé“é“åWàÖܓíWéâ׍“æØåÜWßè“ÆécçâébÛⓠԓ¸éåâãæÞbÛâ“ãâÛWå蟓ÞçØåb“èÞW‘kŸ“ÝÔޓÝæâè“áԓ çâà“æ“Ùâåàâè“ã€ØדéåÖÛâßØà“æØíxáì“é“ãâ×âÕc“ æçÔåçè“éؓÉÔáÖâèéØå術Áԓæéc…WÞâéŽÖۓæéÔíkÖۓ àW“ãâÖÛâãÜçØßác“æéâè“ÖØáè“Þԑ×b“èàkæçcák“ é“ØßÜçák“ç€ÜÖkçÖ؟“ã€Ü`Øà‘“æãâßØÛßÜéc“ãßÔçkŸ“‘Ø“`kà“ ékÖؓçèíØàæގÖۓæÝØí×Ԁ“çÔÞâéŽÖÛçⓇæãc Öۍ“×âæWÛá؟“çkà“ãâåâæçؓܓ鎃ؓÞéxçì“"ØæÞb“ åØãèÕßÜÞì“ãåâ“ÝØ×áâçßÜéb“×ÜæÖÜãßká졓ÍÔÖÛâéWák“ ãâ`çè“íWéâ×ákލŸ“ÞçØåb“à‘Ø“`Øæގ“çŽà“áÔæÔ×Üç“ é“ÆÓ×â“ÞâáÞåbçákÛâ“íWéâ×蟓ÔßØæãâu“áԓ‡åâéáܓ ßâuæގÖۓæØíx៓çâ“ÝؓÝØ×Øá“í“ÛßÔéákÖۓ‡Þâߍ“ ãåâ“éƒØÖÛáì“`ßØáì“æØáÜâåæÞbÛâ“åØãåØíØáçÔ`ákÛⓠ×åè‘æçéÔ¡ ½èáÜâ€Ü“Õè×âè“àkç“æéÝ“éåÖÛâߓæØíxáì“áԓ ã€Øßâàè“ßØ×áԓԓ‡áâåԓáԓàÜæçåâéæçék“æécçԓ éؓ¹åÔáÖÜܓéؓæç€Ø×ÜæÖkÖۓÀØÚbé؟“¿Ø擻âèÖÛØæ“ Ô“¿Øæ“ÃßÔáÔå×桓¾åâàc“æçÔåçè“áԓÀƓÕè×âè“ íkæÞWéÔç“ÖØááb“íÞèƒØáâæçܓԓéìßØãƒâéÔç“æܓæéb“ ¹¼Æ“Õâ×ì“ã€Ø×Øéƒkà“áԓĈÿ“æâéŽÖÛĉ“íWéâ×ØÖۓ ×âæãcßb“ÞÔçØÚâåÜØ¡“Ãâàcåác“×âæç“æؓÝÜÖۓÞԑ 

×âåâ`ác“ÞâáW“Ü“áԓáԃØà“‡íØàk“Ô“ÔáܓßØçâƒØޓ áØÕè×ؓé“çâàçâ“æàcåè“éŽÝÜàÞâ術¹¼Æ“íWéâ×ì“ ãâæçèãác“ã€ÜékçÔÝk“GãÜá×ßØåé“Àߎ៓´ßÕåØÖÛçÜÖؓ 铽ÜíØåæގÖۓÛâåWÖ۟“ÃØ֓ãâדÆác‘Þâ蟓¾Ôåßâé“ ãâדÃåÔ×c×ØàŸ“·âßák“ÀâåÔéԓԓ"ØåéØáâÛâåæÞb“ æØ×ß⡓GãÜá×ߓãÔޓÕè×ؓáԓÞâáÖܓՀØíáԓܓçåÔ×Ü` ákà“ÛâæçÜçØßØà“ÀØíÜáWåâ×ákÛâ“àÜæçåâéæçék“"œ é“ÔßãæގÖۓ×ÜæÖÜãßkáWÖ۟“é“ÝØÛ⑓åWàÖܓæؓè×cßèÝk“ ×âàWÖk“æØáÜâåæÞb“Ü“ÝèáÜâåæÞb“çÜçèßì¡ ·éԓçŽ×áì“ã€Ø×çkà“æؓáÔék֓é“çâàçâ“ÞåÞâá⃠ æÞbà“æç€Ø×ÜæÞè“èæÞèçØ`ák“Ü“‘WÞâéæގ“åØãèÕßÜÞâ  éŽ“ƒÔàãÜâáW硓¶â“æؓçŽ`ؓ×Ô߃kÖۓéŽíáÔàáŽÖۓ ÞßWák“í“ãâÛßØ×è“çèíØàæÞbÛâ“æÝØí×ԀæÞbÛⓠàßW×kŸ“èå`Üçc“Ýؓç€ØÕԓíàkáÜç“æbåÜܓåØãèÕßÜÞâéŽÖۓ ÞßÔæÜÿ“ÞÔ`ákÖۓíWéâ׍¡“ÃâãèßWåák“ĈžÍĉ“æØæçWéW“ ãåâ“ßØçâƒák“íÜàè“í“ÖØßÞØà“«“×kߍŸ“Ýؑ“ãåâÕcÛáâè“ áԓ¾ßkáâéÖܟ“é“ÃØÖܓãâדÆác‘Þâ蟓é“Dk`ÞWÖۓ é“ÂåßÜÖގÖۓÛâåWÖۓ›ã€ØדÆÞÜÜáçØåÞåÜçbåÜØàœŸ“ é“ÅâÞìçáÜÖܓáÔד½ÜíØåâ蟓é“ßì‘Ô€æÞbà“ÔåØWßè“ ¾ÔåâßÜáÞԟ“铵kßb“铵ØæÞì×WÖ۟“éؓGãÜá×ßØåâéc“ Àߎác“Ô“é“´ßÕåØÖÛçÜÖkÖۓ铽ÜíØåæގÖۓÛâåWÖÛ¡“ ɎæßØ×Þì“í“çcÖÛçâ“âæàܓíWéâ׍“æؓáWæßØ×ác“ æØ`çâè“Ô“ÖØßÞâéc“éìÛâ×áâçk“ãâדÛßÔéÜ`Þâè“ "ØæÞbÛâ“ãâÛWå術ÁԓíÔÛåÔáÜ`ákÖۓÞâßÕ܃çkÖۓ ãÔޓáԃܓ‘WÖܓãâàc€k“ækßì“æؓæéŽàܓéåæçØéákÞì“áԓ çÔÞâéŽÖۓéìÛßWƒØáŽÖۓíWéâ×ØÖ۟“ÝÔގàܓÝæâè“ ÜçÔßæÞb“ÇåâÙØâ“ÇâãâßÜáâ“`ܓ´ÕØçâá؟“ÙåÔáÖâèíæÞb“ ÉÔߓ×ú¼ægå؟“ÖÛâåéÔçæގ“ÍWۀØՓáØÕâ“ÞÔáÔ×æގ“ ÊÛÜæçßØå¡ ÇÔޓ`ܓâáÔޟ“éƒÜÖÛáܓáԃܓæÝØí×ԀܓàÔÝk“áԓíÔ  `WçÞè“áâéb“æØíxáì“ÝØ×áâ“éØßÞb“ã€Wák­“ÔÕì“Õìßԓ ãâ€W×áW“íÜàԓԓàâÛßܓçØ×ì“é“ãâÛâ×c“ÔÕæâßéâ  éÔç“éƒØÖÛáԓáÔãßWáâéÔáW“ßì‘Ô€æÞW“ÞßWákċ


snappy racing SL

  

snappy racing GS

  

snappy racing GS Alu

 

1960,-

930,-

BIRKI spol. s r. o. !7)&#)   $.$+8( /$)% 3

  /$)

  $* &)!&-(&!&-(&"5

1700,-

222!&-(&"5 $+4'.,001$#$+416 16$/+7


FOTO: ZOOM AGENCY

—º¸ÉÍÀž

§§

ÆåۄÜᗹØåâ

AKTUÁLNĚ Z ČESKÉHO

Í N Á V O Ž Y L O H É V O D Z JE S TEXT: DANIEL TICHÝ

ΘPÎǼ͘ËÎ+ÌÇÎ*Àǘ ÈÇÀÊ͘

êܗæ—ÙæÛæíf—ñàêâð—dÜêâfßæ—ë’äì—çæêëØéØãà— K[éâؗÑ[ßéæÙêâ[—Ø—ÆåۄÜᗹØå⥗K[éâؗ¯¥— äoêëÜä—íܗêãØãæäì—íܗă—åêâfä—ÃÜíࣗÆåÛéؗ©«¥— äoêëÜä—í—æلoä—êãØãæäì—í—éØâæìêâfä—Ê~ãÛܤ å쥗ÆÙñíã[‡ëg—çéæ—ñ[íæÛåoâؗ»ìâãð—ÃàÙÜéÜڗëæ— ÙðãؗíñßãÜÛÜä—â—áÜßæ—å[íéØëì—Ûæ—âæãæëædܗÊǗ çæ—ëØâ„âؗ©§—ägêoÚoÚߗíÜãäà—ç„oáÜäå[—ìÛ[ãæê륗 ČÁêÜä—é[Û£—•Ü—ëæ—íð‡ã棗áܗëæ—çæ—ëØâæíf—ÛæÙg£— Úæ—áêÜä—åÜáÜã—êíg‰[⣗íÜãâ[—íñçéìßؗçéæ— äg—à—çéæ—ä‘á—ë’䥗Æل[â—áܗåØíoڗåÜáëg•‡o— ÛàêÚàçãoåæì—Ø—áܗí•ÛðÚâð—ÛæÙéf—í—ågä—ÙæÛæíØë— Ø—ígÛg룗•Ü—äà—ÛæلܗÝìåÞìáÜ£ÿ—ìíÜÛã—í—Úoãà— ñ[íæÛ엇‰Øêë咗ÆåÛéØ£—çéíåo—ëæ—dÜê⒗êáÜñÛ؄— í—ßàêëæéàࣗáÜä앗êܗåؗå[éædåf—ëéØëà—í—Ê~ãÛÜåì— çæíÜÛãæ—ÛæêëØë—êܗÛæ—Üãàëåo—ë„àÚoëâð¥—ÁÜÛàå’ä— êëoåÜä—áÜßæ—í’Ùæéåfßæ—í’êãÜÛâì—Ùðã—ñãæäÜ咗 çéê룗ëæëæ—ñéØågåo—êà—ç„àíæÛàã—í—çéíåoä—âæãÜ£—âÛð— êà—çéêë—ñãæäàã—æ—ëðdď

Ò¹Ì3ŻǘÃÎA̹˜

å؇Üßæ—Ûéì•êëíؗä앑—çéæ—êëØéë—íܗêíg‰[¤ âæí’ÚߗæلoÚߗêãØãæäÜÚߗíñéæêëãؗñ—doêãؗÛíg— åؗë„à—ŸÛoâð—áà•—ñäàyæíØåfä엋êçgÚßì—ÆåÛé𗠹Øåâؗí—Ê~ãÛÜåì £—ëؗêãØãæä[„êâ[—áܗí—æßéæ¤ •Üåo—í—æçØdåfä—êägé쥗͗çéØïà—ëæ—ñåØäÜå[£— •Ü—d܇ëo—êãØãæä[„ࣗÙìe—ÆåÛéؗ¹Øåâ—åÜÙ旽àãàç— ËéÜáÙØ㣗çæë„ÜÙìáo—ç„à—åÜáÙãà•‡o—ç„oãܕàëæêëà—ñØÙæ¤ ÛæíØ룗ØÙðÚßæä—íܗÊígëæífä—çæß[éì—åÜñëéؤ ëàãà—í—ëfëæ—ÛàêÚàçãoåg—áÜÛåæ—äoêë楗ÉæñßæÛæíØë— êܗëØâ—ÙìÛܗí—çéæêàåÚæífä—êãØãæäì—í—àëØãêâf— ¸ãëؗ¹ØÛàॗKâæÛØ£—•Ü—ågâÛæ—ñ—풇ܗìíÜÛÜåfßæ— ëØåÛÜä엹Øå◱—ËéÜáÙØã—åÜÛæâ[ñØã—Ûæê[ßåæìë— åؗÙæÛð—íܗă—åêâfä—ÃÜíࣗñíã[‡ëg—âÛð•—ČËéÜᤠÙàdÿ—â—åàä—ñÛܗägã—ßæÛåg—Ùãoñâæ—ą—åؗçéíåoä— äÜñàdØêܗÙðã—åÜáéðÚßãÜá‡oä—ÙæéÚÜä—ñܗí‡ÜÚߗ Ÿ˜ £—çØâ—í‡Øâ—ñßéìÙؗí—çæãæíàåg—ëéØëà—ç„à‡ãؗ ÚßðÙØ£—Øãܗà—ëØâ—ßæ—æۗçæêëìçì—Û早¥—âæãؗ Ûgãàãæ—çæìߒÚߗ¨©—êÜëàå—êÜâìåÛð¥—Êä‘ãØ¥—ÅàÚ¤ äfåg—ë棗•Ü—áܗíܗÝæéäg£—çæëíéÛàã—ßåÜۗæ—Ûíؗ

Ûåð—çæñÛgáà—­¥—äoêëÜä—í—ßØãæífä—êãØãæäì— ¼íéæçêâfßæ—çæß[éì—í—ågäÜÚâfä—ÎàëëÜåÙìé¤ Þ죗âÛܗêܗê܇ãؗíÜãäà—êãì‡å[—âæåâìéÜåÚܗŸà — êíg‰[âæí’ÚߗáÜñÛڑ¥

½ÎÊÇÈËÃW˜ÈÇÀʘ ñØêëàßåìã—íÜãäà—Ûæلܗç„àçéØíÜåfßæ—åؗåæíæì— êÜñ|åì—ëf•—ÇÜëéؗÑ[ßéæÙêâfß棗âëÜ钗í—éؤ âæìêâfä—ÉÜàëÜéØãäì—íðÙæáæíØã—í—çæ„ØÛo—‡Üê뒗 ëàëìã—êíf—âØéàféð—í—êìçÜéæلoä—êãØãæä염ǥ—ČÇÜëé— çæéØñà㗾~éÞãØ£—ÉÜàÚßÜãëØ£—ÊëØìÛØÚßÜéØ£—Âæêëܤ ãàdÜ£—ëæ—áêæì—í‡ÜÚßåæ—Üãàëåo—êíg‰[âæío—ÙæéÚॗÁØâæ— ç„ÜÛáÜñÛÜڗêܗëì—ç„ÜÛêëØíàã—ÂãØìê—Âé~ã㣗Ú敗áܗ íoëgñ—ãæyêâfßæ—êìçÜ餾—í—ÂàëñٍßÜã죗ؗà—áÜäì— ÛØã—ÇÜëé—ç„à—êéæíå[åo—dØꑗêÜÛ䣗æêä—ÛÜêÜëàå— íë܄àåð£ÿ—íðñÛíàßã—í’âæå—êífßæ—êíg„ÜåÚܗÇÜëé— Ñ[ßéæÙê⒗êëØé‡o¥—ÅؗæÙؗåðåo—dÜâ[—ÚÜêëؗÛæ— ÂØåØÛð—Ûæ—ÃØâܗÃæìàêÜ£—âÛܗêà—êíæì—çéÜäàféì— í—ãÜëæ‡åoä—éædåoâì—Êígëæífßæ—çæß[éì—æÛÙðÛæì— éðÚßãæêëåo—ÛàêÚàçãoåð¥


FOTO: LUDĚK STREJČEK

FOTO: ZOOM AGENCE

½àãàç—ËéÜáÙØã—ç„à—ÊǗí—ÃÜíà

ƹ˜ÒÅÇIËÃÇ͘ ËÎ+NÃÇÎÇ͘L̹»Á˜ êܗëØâf—Úßðêë[—K[éâؗÑ[ßéæÙêâ[£—âëÜé[—êܗñÛܗ ãæåࣗâæåâéfëåg—í—ØäÜéàÚâf䗸êçÜå죗éØÛæ¤ íØãؗñ—ßàêëæéàÚâfßæ—ëéàìäÝì—í—çæÛæÙg—íoëgñêëío— íܗêãØãæäæífä—âã[åo¥—ÅؗÚæ—åØíØñæíØë—ÙìÛæì— äoë—à—ÆåۄÜᗹØåâ—Ø—Âéð‡ëæݗÂé’ñ㣗ؗëæ—æí‡Üä— åàâæãàí—í—¸êçÜå죗å’Ù镗헹ÜØíÜ闺éÜÜâ쥗 Çéíåg—áäÜåæíØ咗êà—ëì—í—ç„ÜÛäàåìãf—êÜñ|åg— ÛæáÜã—çé旋•Øêåf—ë„Üëo—äoêëæ—í—êìçÜéâæäÙठåØÚࣗáÜßæ—äãØۇo—éÜçéÜñÜåëØdåo—âæãÜÞؗñÛܗ çéæ—ñägåì—í—ãæyêâfä—éædåoâì—íÜãäà—ç„oáÜäåg— ç„ÜâíØçàã—êí’äà—áàêëg—íðáÜë’äà—êíg‰[âæí’äà— ÙæÛð—헾ʥ

¼ÇºÊÇ͘ÒÈÊÎÇ͘ÈÊǘ '½ËÃW˜ÌWŘ áܗåÜçæÚßðÙåg—ë棗•Ü—êܗçæ—ñéØågåo—íéØÚo— â—ñ[íæÛgåo—ÛØã‡o—dãÜåæíf—éÜçéÜñÜåëØdåo—Üâàç𥗠¸‰—áà•—ñäàyæíØ咗Âéð‡ëæݗÂé’ñ㣗âëÜ钗êí‘á—Úæ¤ äÜÙØÚâ—ØÙêæãíæíØã—çé[íg—í—ÃÜíࣗåÜÙæ—ÄØéëàå— Íé[Ùão⣗ÇÜëéؗÑØâæì„àãæí[£—ÃìÚàܗ¿éêëâæí[—dà— Äo‡Ø—Êäìëå[—Ÿí‡ÜÚßåð—ç„àçéØíàãæ—æ—í’ñåØä¤ åæì—d[êë—ìçãåðåìãf—êÜñ|åð—ñéØågåo—âæãÜåÜ ¥ ČÂæãÜåæ—êܗãÜç‡o—âؕےä—ÛåÜ䣗áܗêëØÙàãågá‡o— ؗñçÜíyìáܗêÜ£ÿ—çæÚßíØãæíØãؗêà—Êäìëå[£— ÛÜí[ë[—åÜáãÜç‡o—êãØãæä[„âؗáìåàæéêâfßæ—äàê¤ ëéæíêëío—êígëؗ©§§®£—êëØí—êífßæ—çæêëìçåfßæ— å[íéØëì—åؗêíØßð—ç„à—ãàêëæçØÛæífä—ëéfåàåâæ¤ ífä—çæÙðëì—åؗ¿àåëÜéëìïì¥

ÈÇÒÁÌÁÎÆ+˜ êܗêägéÜä—â—åØÛÚß[ñÜáoÚo—êÜñ|åg—Ûoí[—à—åÜáñâì¤ ‡Üågá‡o—ñ—dÜêâ’ÚߗéÜçéÜñÜåëØåëÜ◼íؗÂìéݍéê¤ ëæí[£—âëÜéæì—ãæåà—åÜëé[çàãð—ñÛéØíæëåo—çéæÙãfä𣗠ØãܗãØç[ãàܗê—äØëÜéà[ãÜ䥗ČÂæäçãÜëåg—áêÜä—æۗ ÉæêêàÞåæãì—ç„܇ãؗåؗñåØdâ엽àêÚßÜ饗Åæ풗äؤ ëÜéà[ã—äà—êÜÛåìã—Ø—çæíؕìáà—ßæ—ñؗíÜãäà—íðÛ؄Ü咥— ÁÜñÛo—êܗäà—ÛæلܗåÜáÜå—ëéØÛàdåg—åؗêãØãæäâ[Úߣ— Øãܗçæ—äåæßؗãÜëÜÚߗà—åؗæلØdâ[Úߣÿ—ÛæÛØãؗ êçæâæáÜåg—ñ[íæÛåàÚܗÊâà—âãìÙì—ÂØéíàå[¥

ºÇÀÍZ½Ä¤˜ âÛæ—ÙìÛܗäìêÜë—ãÜëæ‡åo—êÜñ|åì—æ•ÜãÜ룗áܗ åØÛgáå[—áìåàæéâؗ¸åÛéÜؗÑÜäØåæí[¥—Ç„à—„oáåæ¤ ífä—ëéfåàåâì—íܗ‡í’ÚØéêâfä—ÊØØꤽÜܗÚßðëãؗ í—ÙéØåÚܗȇçàÚØéØÿ—Ø—æëædàãؗêà—âæãÜå楗»àØÞå|¤ ñؗç„Üëé•Üåfßæ—ç„ÜÛåoßæ—ñâ„o•Üåfßæ—íØñì—êà— çæÚßæçàëÜãåg—íð•[ÛØãؗæçÜéØÚà—Ø—êëæç—ñ[íæÛgåo— çæ—ÚÜãæì—ÛæÙì—ãÜëæ‡åo—ñàäð¥—ČÁܗëæ—íÜãàâ[åêâ[— ‡âæÛØ£—ÛàåؗÛæêØßæíØãؗí—ëéfåàåâì—í’Ùæéå’Úߗ dØꑗؗÙðãؗåؗåæíæì—êÜñ|åì—íÜãäà—Ûæلܗ ç„àçéØíÜåØ£ÿ—ãàëæíØã—ñéØågåo—¹æßìäoé—ÑÜäØå— êëØé‡o¥—À—ëØâ—ñ‘êë[í[—áÜßæ—ÛÚÜéؗíÜãâ’ä—ëØãÜåëÜä— å؇Üßæ—êáÜñÛæífßæ—ãð•æí[åo£—í•Ûð‰—áܗ헨­— ãÜëÜÚߗ‹„ØÛìáoÚo—äàêëéðåo—éÜçìÙãàâð—í—êìçÜéæلoä— êãØãæäì—í—Ûæêçgãf—âØëÜÞæéàà˜ ÍoÚܗñ—Øãçêâfßæ—ÊǗídÜëåg—Čëéæáéæñßæíæéìÿ— ê—ÆåÛéæ엹ØåâÜ䣗½àãàçÜä—ËéÜáÙØãÜä—Ø—Âéð‡ëæ¤ ÝÜä—Âé’ñãÜä—åØáÛܤ ëܗåؗÊÅÆÎ¥ºÑ


ÊÂÅ¿·Æ¾¼Ç¸ÆǓ¥££¬““

—º¸ÉÍÀž

§©

Á¼»ÀÅV—˼ÊË£—Â˼ÉV—ÇÆÌY2Í—¸Ä̽ÃY—Ÿ— ˼ÊËÆ͸Å)—ÃÐY¼

09

0 2 WORLDSKITEST již poosmé rakouský Worldskitest 2009. Nahrálo S ještě větší pompou než v minulosti se odehrál ost metropole podpořila jistě nádherné doprovodtomu i místo konání v Semmeringu u Vídně. Blízk čení lyžařského. Tradičně vhodný termín 1. až oble že , ejme přizn – lídky přeh ní mód ně včet akce né í tráví zimu lyžařskými povinnostmi. 3. dubna umožnil účast i těm lidem z branže, kteř TEXT: IVAN SOSNA

ÀßÔ×W“áÔ×cÝؓÀÔåÖØߓ»ÜåæÖÛØå“Ô“áØ݇æãcƒác݃k“ íWéâ×ákޓ¸ßÔá蓵ØåáÔåדÉÔÝ×Ü`“âÕæçÔåÔßܓ‡`Ôæç“ íWéâ×ákލ“×âæèדÔÞçÜéákÖÛ¡“Çcà“ÕŽéÔߎà“âãcç“ éØßØߓ¹åÔá퓾ßÔààØ塓ƓâÕéìÞßؓÕâÛÔçâ蓇`Ôæçk“ åÔÞâèæގÖۓÖØßØÕåÜç›Øޜ“Ô“×Ô߃kÖۓÔÞçb卓ܓíؓíÔ ÛåÔáÜ`k“æؓáԓ»ÜåæÖÛØáÞâÚØß蓛çåÔçc“ÊØæçÛÔáړ ԓƉ×ÛÔáڜ“ãåâÛWácßâ“áԓ¤¨£“çØæçèÝkÖkÖÛ¡“ ¾“×ÜæãâíÜÖܓÝÜà“Õìßâ“æÞâåⓤ££“ãW卓ßì‘k“é“âæàܓ ĈæçÔá×Ôå×ákÖÛû“Ô“ÝØ×áb“ĈâçØé€Øábû“ÞÔçØÚâåÜܓ ›çí顓ÂãØá“ÆãÔÖ؟“ÞâáÚßâàØåWç“ßì‘k“âÕçk‘ác“ íԀÔ×ÜçØßáŽÖۓԓàØáƒkÖۓíáÔ`Øޜ¡“ ÇØåàká“ÔßؓçÔÞb“ÖÛìçߓ×âæç“çØãßb“ãâ`Ôæk“›éíãâ  àkáWçؓáԓçì“æßèáØ`áb“×áì“íÔ`WçÞè“×èÕáÔ²œŸ“ çÔޑؓçØæçâéWák“âãåÔé×è“áԓçéå×bà“æؓÞâáÔç“ áØàâÛßâ“ā“Ö⑓âæçÔçác“é“çèçâ“×âÕè“çÔޓákíÞⓠáÜÞ×â“àâ֓áØ`ØÞÔß¡ ÍéßWƒçáâæçk“çØæçè“ÕŽéW“ÝÜáÔޓ葓áØãâè‘kéÔáW“ àØçâ×ԓáØèçåÔßÜíÔÖؓÛâåák“ãßâÖÛì“ßì‘Ø“`ØåáŽà“

ãâßØãØࡓ·áØæ“é“×âÕc“ÿ“åØàákÖۓéWíWák“è‘“ çÔÞâéb“àÔæÞâéWák“æÔàâí€ØÝàc“íáÔ`Þè“ßì‘Ø“áØ èçÔÝk“Ôáܓã€ØדßÔÜÞØàŸ“Ôßؓã€ØÖؓÝØáâà“×âÞW‘Ø“ ØßÜàÜáâéÔç“ãæìÖÛâßâÚÜÖގ“éßÜé“×ØæÜÚáè“ā“ÔÚåØ  æÜéákÛâ“ĈíWéâaWÖÞbÛâûŸ“Þ€ÜÞßÔébÛâ“`ܓ×ØÖØáçác“ èæØ×ßbÛâ“ā“Ü“áWí鍡 µâÛÔçb“âÿ“ÖÜWßák“íácák“çØæçè“ÞéßܓÝØÛâ“æçWßؓ ÞécçáÔçc݃k“Ô“åâíÝWæÔác݃k“åbçâåÜÖ؟“âÕæÔÛèÝkÖk“ ԑ“ã€kß܃“àáâÛâ“âÞåÔæáŽÖۓԓæØÕØãâÖÛéÔßáŽÖۓ ÕÔáÔßÜç“Ü“éؓæçåè`áŽÖۓÛâ×áâÖØákÖۓßì‘kŸ“æâßÜ×ák“ ßì‘Ô€æގ“`ÔæâãÜæ“Ôáܓèé؀ØÝáÜç“áØà‘Ø¡“Ékàؓ ã€ØÖؓ葓×Wéá⟓‘Ø“ãâ×âÕáb“çØæçì“ā“ácÞçØåb“ ékÖ؟“ÝÜáb“àbác“ā“Ýæâè“é“áØàÔßb“àk€Ø“àÔåÞØ  çÜáÚâéŽà“áWæçåâÝØà“Ô“èå`Üçâè“Ùâåàâè“åØÞßÔà졓 ÉØàçؓãåâçâ“âãcç“íÔé×cޓçÔÕèßÞÔàܓæ“Õâ×졓 ¾Ô‘׎“çØæç“ÝؓÝØáâà“ÝØ×Øá“í“ãâÛßØ׍“áԓéc֓ ԓáԓ‘W×᎓áØßíؓãßác“æãâßbÛÔ硓"çcç؟“èéԑèÝ  ç؟“ãåâÕØåçؓ‡éÔÛì“Ô“×ÜßØàÔçԓç€ØÕԓé“×ÜæÞèæܓáԓ áԃØà“êØÕ蟓ÔßؓÛßÔéác“íÞâèƒØÝçØ¡ Áԓ×Ô߃kÖۓæçåWáÞWÖۓáÔÝ×ØçؓíÝØ×áâ×èƒØáW“ Ûâ×áâÖØák“›éŽÕcå“çØæçb卜“é‘×ì“æØ×àܓáØÝßØã  ƒkÖۓßì‘kÖۓí“áØÝéŽíáÔàác݃kÖۓÞÔçØÚâåÜk¡“ÍÕìßb“ ԓÞâàãßØçák“éŽæßØ×Þì“æؓâÕÝØék“áԓÆÁÂÊ¡¶Í¡


ËÄÇÎÆ3˜ÃÇŽÆÌI½Đ

helma

conquest brýle

advance

snowboard. obuv

pipe boa snowboard

custom

snowboard.vázání

custom pro protektor

basic

exkluzivně u

www.sport2000.cz

Êãæíåo—âæäÜåë[„Ü—â—áÜÛåæëãàí’ä—ãð•oä—ëéØÛàdåg—åÜç„Üëàêâì¤ áÜäÜ¥—¸Ùðêëܗêà—åÜäðêãÜãࣗæ—Úæ—ç„àÚß[ñoëÜ£—çæÛoíÜáëܗêܗåؗ Úæ—åÜáç„Üêågá‡o—ç„ÜâãØۗçæÛêëØëåf—d[êëà—‹íæÛì—âܗâØëÜÞæéàà— ČæلØdÜâÿ£—ëÜÛð—ČÉàÜêÜåêãØãæä—ÉØÚÜÿ± ČÁÜñÛàë—áØâæ—äàêëé—êígëؗê—íð‡ãÜÚßëgå’äà—ñ[íæe[âð—âØëÜÞæ¤ éàܗČÑ[íæÛåo—æلØdâðÿ—åÜåo£—ç„àåÜáäÜå‡oä—Úæ—Ûæ—äØëÜéà[ã죗 •[Û咗çéæÙãf䥗Âé[ãæíêâ[—ë„oÛؗÚØéíàåޑ—çæêâðëìáܗÙéØÚßठ[ãåo—Ûé•Üåo£—ÛÜÚßÙÜéæìÚo—ñéðÚßãÜåo—í—æÙãæìâì—Ø—æßéæäìáoÚo— âãàۗíܗíðêæâ’ÚߗéðÚßãæêëÜÚßď—ËØâ•Ü—ç„à—ÎæéãÛêâàëÜêë엇ãؗ ê—åàäà—Ûæ—ØâÚܗáÜå—êäÜë[åâؗéðÚßão⑗ؗêãØãæäæí’ÚߗÜêď— ÆëÜêëæíØãà—åÜáåæígá‡o—ČñÙéØågÿ—ãð•Ø„êâf—ÙéØå•Ü—ç„à—éØñØåëåoÚߗ êáÜñÛÜÚߗؗÛàíæâ’ÚߗæéÞàoÚߗæÙãæìâ‘ď—Ç„o‡ëo—ñàäؗÙìÛܗ ì—ñ[íæÛåoÚߗãð•o—á܇ëg—éðÚßãÜá‡o—Ø—åÜäàãæêéÛågá‡o—åܕ—äàåìã[¥ÿ ¸Ùð—Ùðãæ—áØêå棗åÜç„àíÜñãà—ëØä—ãð•Ü—íoëgñ‘—Êígëæífßæ— çæß[é쥗ÁÛܗæ—ČÙéØÚßà[ãåo—ñÙéØågÿ£—áܕ—êà—åæéä[ãåg—âæìçoëܗ í—æÙÚßæÛg¥


 ¿BÃù¸º¿¼É

 ¿ÉÆ͸˿

 ʸÃͼÅÄÆʼÉ

 ¿¸É¸Ë

 ÉÆʼŹÀº¿Ã¼É

 ĸɹüÉ

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

¬

®

­

¬

®

«

«

­

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

¬

®

¬

¬

­

¬

¬

«

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

®

®

ª

¬

­

«

­

«

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

­

­

«

«

®

«

®

¬

ÆÍûÅ2

«

­

©

«

­

¬

«

¬

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

­

®

«

­

®

­

¬

¦¥

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

¬

¬

«

­

«

®

­

®

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

¦¥

¬

«

¬

¬

®

­

®

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

¬

ª

«

¬

®

®

­

®

ÆÍûÅ2

«

¬

ª

­

¬

®

­

®

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

­

¦¥

¦¥

©

­

­

¬

¦¥

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

­

«

¦¥

ª

®

¬

©

®

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

«

­

®

¬

­

­

ª

®

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

¬

­

¦¥

§

­

¬

­

¦¥

ÆÍûÅ2

¦¥

«

¦¥

¨

­

¬

ª

®

¼ÅËÃ*˜ËÈÇÊÌÇÎÆ3˜ÄÑZ½ ¹ÌÇÅÁ»“»æìÙãܗºßÜÚâ çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

«®¤­

¼ÑƹË̹ʗ¼ïÚãìêàíܗÇéæ— çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

«°¤­

½Ä¹Æ—ÊçÜÜۗÄØÞàڗ½ìêàæå—ºÊ çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

«¯¤©

TOMÁŠ KRAUS

DVOJNÁSOBNÝ MISTR SVTA A TROJNÁSOBNÝ VÍTZ SVTOVÉHO POHÁRU VE SKICROSSU

Hole Swix Mach CT1 HL Z KOMPOZITOVÝCH MATERIÁL ZALOŽENÝCH NA TECHNOLOGII IPM

(INTERNAL PRESSURE MOLDING – TVAROVÁNÍ VNITNÍM TLAKEM)

POUŽÍVANOU V LETECKÉM PRMYSLU. RUKOJE DD4 S PATENTOVANÝM SYSTÉMEM SWIX AAD TAB.

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR PRO R A SR: SPRINT SPOL. S.R.O.

www.sprintcz.cz

 ¸ļÊ

 ¹Æ¾Å¼É

DÁMSKÉ „RACE SL“

 ½¼Ã»¼É¼É

ÊÂÅ¿·Æ¾¼Ç¸ÆǓ¥££¬““

 ¾¼É¾—¤—üÀËżÉ

—º¸ÉÍÀž

§«


 ½¼Ã»¼É¼É

«®¤­

 ĸɹüÉ

çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

 ÉÆʼŹÀº¿Ã¼É

ÎCÄÃėÉØÚÜëàÞÜé—Ê×ÉØÚàåÞ

 ¸ļÊ

ÊÇËËÁ¿ÆÇėÉØÛàÚØã—É°Ê—Ëà—κ—Æê—ËÇÀ çé‘ägéåf—êâ|éܱ—«®¤ª

 ¿¸É¸Ë

«±¤°

 ʸÃͼÅÄÆʼÉ

çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

 ¿ÉÆ͸˿

À½¹¼—κ—à—Ê×ÊΗÊǨª—

 ¿BÃù¸º¿¼É

«®¤«

 ¹Æ¾Å¼É

çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

 ¾¼É¾—¤—üÀËżÉ

¾ÁË»À½Ê—ɺ—«—ÎæéãÛÚìç—ʺ—Çéæ

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

¬

¦¥

¬

¬

®

¬

­

¦¥

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

ª

®

­

­

«

­

­

­

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

«

®

­

­

­

­

¬

¬

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

«

®

­

­

®

¬

¬

®

ÆÍûÅ2

¨

¬

ª

­

ª

¬

­

­

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

®

¦¥

®

®

®

®

®

­

­

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

ª

®

­

®

¬

¦¥

®

­

®

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

¬

®

­

­

¬

®

¦¥

®

ª

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

®

¦¥

®

­

®

®

®

­

®

ÆÍûÅ2

©

­

¨

®

¬

®

®

­

®

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

­

­

­

®

©

¬

®

¬

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

ª

­

­

®

­

­

¦¥

­

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

ª

®

­

­

¬

¬

®

ª

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

¬

¦¥

®

®

«

¬

®

®

ÆÍûÅ2

«

®

¨

®

ª

¬

®

®

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

¬

®

­

®

¬

ª

®

®

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

¦¥

ª

®

¬

®

¬

¬

­

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

¦¥

¬

­

¬

­

­

­

ª

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

®

­

­

¬

­

¬

­

¬

ÆÍûÅ2

¬

ª

­

«

­

­

­

¬

§¬


ÊÂÅ¿·Æ¾¼Ç¸ÆǓ¥££¬““

 ĸмÉ

 ÊËÉƹÃ

 ͸Á»Àº

 ÊËɸÊʼ¾¾¼É

 ÂÉBÃÃ

 ʺ¿É¸½½Ã

 ½É¸ÅÑ

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

­

­

®

­

­

¬

­

¦¥

¬

®

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

­

¬

¬

¬

­

¬

¬

­

­

¦¥

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

­

­

¦¥

­

­

­

­

¦¥

­

ª

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

­

­

®

®

­

¬

¬

®

¬

®

ÆÍûÅ2

­

¦¥

«

­

­

­

¬

®

­

¦¥

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

®

¦¥

¬

«

¬

­

©

®

¦¥

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

«

®

«

«

¬

­

ª

­

®

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

®

®

«

­

«

­

«

¬

ª

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

®

¦¥

«

¬

¬

­

ª

­

¦¥

ÆÍûÅ2

«

®

«

ª

¬

¬

ª

®

®

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

­

®

­

­

­

¬

ª

ª

®

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

­

¬

­

®

¬

­

­

¬

®

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

­

­

®

¦¥

¬

¬

¬

«

ª

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

¬

¦¥

¬

®

¬

¬

«

­

­

ÆÍûÅ2

®

¦¥

­

®

¬

­

®

ª

®

ÈÆËÃ*˜ËÈÇÊÌÇÎÆ3˜ÄÑZ½ ¹ÌÇÅÁ»—»æìÙãܗ»ÜÚ◻©—ÉØÚܗ çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

¬¨¤«

¼ÑƹË̹ʗÊçÜÜۗºæìéêܗËÀ çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

«®¤°

½Ä¹Æ—¾Êï—ÎØíܗ½ãÜìêàæå—ÉÊ çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

«°¤®

ïïï¦Ą˜ëÛàÝê¥ëãá¦Ûò

 ¼»¼É

 ¸Ì¼ÉÅÀ¾

PÁNSKÉ „RACE SL“

 ÂøÄļÉ

—º¸ÉÍÀž

¨£


ÎCÄÃėÉØÚÜëàÞÜ闾ʗÉØÚàåÞ çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

«¯¤®

 ½É¸ÅÑ

 ¼»¼É

«­¤°

 ʺ¿É¸½½Ã

çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

 ÂÉBÃÃ

˹ÄÇÅÇƗ¼èìàçܗ©Í—ÇæîÜéãàåÜ

 ÊËɸÊʼ¾¾¼É

«¯¤«

 ͸Á»Àº

çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

 ÊËÉƹÃ

À½¹¼—κ—à—ÊçÜÜۗÊΗ

 ĸмÉ

«­¤±

 ¸Ì¼ÉÅÀ¾

çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

 ÂøÄļÉ

¾ÁË»À½Ê—ɺ«—ÎæéãÛÚìç—ɺ—Çéæ

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

­

®

ª

¬

¬

­

­

¬

­

«

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

¬

¬

«

¬

®

¬

¬

«

¬

ª

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

¬

­

ª

¬

­

¬

«

¬

«

ª

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

¬

®

«

¬

­

­

«

¬

¬

¬

ÆÍûÅ2

®

®

ª

¬

­

¬

¬

«

®

«

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

®

¦¥

­

®

®

­

«

­

®

¦¥

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

­

¬

«

­

«

¬

¬

¬

­

¬

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

®

®

®

®

®

¬

«

¬

®

ª

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

®

¦¥

¦¥

®

®

­

«

®

®

®

ÆÍûÅ2

­

­

«

®

­

¬

«

­

­

¬

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

­

®

®

­

­

­

«

®

«

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

«

­

ª

­

¬

®

­

­

«

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

­

­

®

­

­

­

¬

¬

ª

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

®

®

¬

¦¥

­

®

«

­

¬

ÆÍûÅ2

«

­

©

­

­

®

«

­

ª

¨¤

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

­

®

­

«

¬

­

¬

©

¦¥

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

¬

­

¬

¬

­

¦¥

¬

«

¦¥

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

­

­

¬

¬

¬

­

¬

ª

ª

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

­

­

¬

«

¬

®

­

©

®

ÆÍûÅ2

¬

®

¬

¬

­

­

­

¬

¦¥


ÊÂÅ¿·Æ¾¼Ç¸ÆǓ¥££¬““

 ¹Ìú

 ÊËÉƹÃ

 ¹À¸ÃÀÂ

 ÂÉBÃÃ

 ¿¸ÅÊÊ

 ºÀÊѸÂ

 ÎÉÆÅÊÂÀ

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

¬

©

®

®

­

¦¥

®

­

­

¬

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

«

«

­

­

¬

®

«

¬

¬

¬

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

«

«

®

®

¬

¦¥

¬

­

¬

®

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

«

ª

®

¦¥

ª

®

®

­

­

­

ÆÍûÅ2

«

­

®

­

¬

«

­

«

­

­

ÄÑZ½˜čÈÊǘ»½ÄÇ͘ÀÇÊÍĀ ¹ÌÇÅÁ»—¹ãØÚâÜðܗËÀ çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

«°¤®

½Ä¹Æ—ÄØÞă—éܗ®¯—ËÀ—½ìêàæå çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

«°¤±

¾ÁË»À½Ê—ÎØëÜؗ®¯ çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

«°¤©

ê—ÏçãæéÜé—Äϗ¨©¥§ çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

«±¤¨

ÆÇʼÁ»¹—¿æë—Åàëéæìê—Ëà—ϹÀ—ºË çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

«¯¤¨

˹ÄÇÅÇƗϤÎàåޗËæéåØÛæ—ËÀ çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

«°¤¬

ÎCÄÃėÌåãàäàëÜۗ¸º—ª§ çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

«±¤ª

 ÂɼÀļÉ

 μɻ¼ÅÀ¾¾

„ALLMOUNTAIN“

 ÅÀÃÊÊÆÅ

—º¸ÉÍÀž

¨¥

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

®

«

­

¦¥

¦¥

¬

¬

¬

­

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

®

ª

¬

­

®

®

«

«

­

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

®

¬

¬

¦¥

¦¥

®

«

¬

¬

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

®

¬

¬

¦¥

®

¬

«

«

¬

ÆÍûÅ2

®

«

­

¦¥

®

­

ª

«

­

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

¬

®

­

­

«

¬

­

­

­

­

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

«

¬

¬

¬

¬

«

®

­

«

¬

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

¬

®

­

¬

­

©

®

­

¬

­

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

¬

®

¬

¬

ª

ª

­

­

¬

®

ÆÍûÅ2

¬

®

­

­

«

¬

­

­

¬

®

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

¬

­

¬

®

­

¬

­

¬

®

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

¬

¬

­

®

¬

­

¬

­

®

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

¬

¬

­

­

¬

­

¬

¬

®

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

¬

¬

­

®

«

¬

­

«

®

ÆÍûÅ2

¬

¬

¬

­

ª

¬

«

¬

®

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

¬

¬

¬

¬

­

®

¬

®

­

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

«

«

­

­

­

®

«

¬

­

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

¬

¬

­

«

­

®

¬

®

­

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

¬

«

­

«

­

­

¬

­

®

ÆÍûÅ2

¬

¬

­

­

­

­

ª

­

®

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

«

¬

¬

®

¬

®

­

­

­

¬

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

ª

«

­

®

®

¦¥

®

­

¬

«

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

ª

¬

¬

®

­

®

­

¬

¬

­

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

«

¬

¬

®

­

¬

­

¬

­

­

ÆÍûÅ2

«

­

¬

­

­

¬

­

ª

­

­

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

¬

­

®

®

«

«

­

®

«

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

«

®

­

®

­

­

¬

¬

«

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

¬

­

¦¥

¦¥

¬

¬

¬

®

­

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

¬

­

¦¥

¦¥

«

¬

¬

®

­

ÆÍûÅ2

¬

­

­

®

¬

¬

¬

®

«


'#$ &#!$

  "%# !  % ! "$

! 

   ! & % ! 

gĹ&#x17E;oc X]hinaZX]#JkdacÄ&#x17D;iZhZkcVZbbdYZgcÂ&#x2020;blZaacZhhXZcigj

<gVcY]diZaEVc]Vchk{bcVWÂ&#x2020;oÂ&#x2020;eZhigÂ&#x201A;iÂ&#x201A;bVi^X`Â&#x201A;ed`d_Z=dcZnbddcVYVaÂ&#x2020;k

%  %  $ 

! $#

#! ! #! ! Â&#x2122; &meĹ&#x2020;ZcdXdk{cÂ&#x2020; Â&#x2122; JkÂ&#x2020;iVXÂ&#x2020;Yg^c` Â&#x2122; K iZÄ&#x20AC;c{hcÂ&#x2020;YVcÄ&#x17D;[dgbdjkÂ&#x201A;Yh`Â&#x201A;]dhidaj Â&#x2122; )"X]dYdkÂ&#x201A;kZÄ&#x20AC;ZgcÂ&#x2020;bZcjkÄ&#x20AC;ZicÄ&#x17D;hVa{idkÂ&#x201A;]dWVgj( 

Â&#x2122; &meĹ&#x2020;ZcdXdk{cÂ&#x2020;kZ'aĹ&#x17E; `dkÂ&#x201A;bed`d_^Â&#x2122; 7d]Vi{hcÂ&#x2020;YVcÄ&#x17D;[dgbdjkÂ&#x201A;Yh`Â&#x201A;]dhidaj Â&#x2122; :m`ajoÂ&#x2020;kcÂ&#x2020;)"X]dYdkÂ&#x201A;bZcjedYaZkVZ]dk WÄ&#x17D;gj Â&#x2122; EdXZadjYdWjedWnijed]dYac jeVc Â&#x2122; Knj ^iÂ&#x2020;lZaacZhhXZcigVhVjcV!l]^gaedda!e{gV!Ă&#x2018;icZhh!

Â&#x2122; @gni WVoÂ&#x201A;cVhVjcV`gni WVoÂ&#x201A;c!hfjVh]!dg^Zci{acÂ&#x2020;dYedÄ&#x20AC;Â&#x2020;k{gcV

    #"

Â&#x2122; Bd cdhi`dcigdanVcVhiVkZcÂ&#x2020;kV^X]an Â&#x2020; Â&#x2122; EVg`dk{cÂ&#x2020;oYVgbV     #"

 !! Â&#x2122; BVh{ ZVgZaVmVX^ Â&#x2122; Hda{g^jb Â&#x2122; @j Za`n!`jaZÄ&#x20AC;cÂ&#x2020;`!hidacÂ&#x2020;iZc^h Â&#x2122; DhkÄ&#x17D;iaZc Xjga^c\eĹ&#x2020;Â&#x2020;bdj]diZaj Â&#x2122; EgdYZ_an VĹ&#x2020;h` X]eZgbVcZciZ`eĹ&#x2020;Â&#x2020;bdk]diZaj

 !! Â&#x2122; Ă&#x161;aVXVgiZ"GZhiVjgVci!k^cdiÂ&#x201A;`V Â&#x2122; @dbeaZicÂ&#x2020;bVh{ ZVcVWÂ&#x2020;Y`V`dhbZi^X` X]haj ZW Â&#x2122; ?Â&#x2020;oYVcVhVcÂ&#x2020;X]iV Zc X]`dġb^ Â&#x2122; EgdYZ_an VĹ&#x2020;h` X]eZgbVcZciZ`cVgZXZeX^ Â&#x2122; IVm^YdKÂ&#x2020;YcÄ&#x17D;hd`gj cÂ&#x2020;_Â&#x2020;oYdj

G{Y^k{bodYedkÂ&#x2020;bZYVaÂ&#x2020;YdiVon!`dciV`idkVic{hbĹ&#x17E; ZiZ/

IÄ&#x17D;Â&#x2020;bZhZ! Zk{hWjYZbZgdobVoadkVi

IZa# )(%'++)$-+)&!lll#Vgi^h"hZbbZg^c\#Vi

IZa# )(%'++)$-&-&!lll#eVc]Vch#Vi

   !  "    # " 

ERING

SEMM

ARTIS Hotel SEMMERING

( 


 ¾¸Ê˼Ÿ̼É

 ʸÃͼÅÄÆʼÉ

 ¾¼É¾¤Ã¼ÀËżÉ

 ¹Æ¾Å¼É

«

«

«

¬

®

­

®

­

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

¬

©

¬

©

­

«

­

®

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

­

ª

¬

©

­

«

®

¹ÌÇÅÁ»—ºãæìۗ°

­

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

«

«

«

¨

®

¬

®

­

ÆÍûÅ2

«

«

¬

ª

­

¬

¬

çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

«­¤­

®

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

®

­

¬

ª

­

ª

¬

¨

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

®

©

­

­

ª

­

®

©

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

­

©

­

«

«

«

®

½Ä¹Æ—¹ãØÚâ—ÄØÞàڗ½ìêàæ嗺Ê

©

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

­

¬

¬

ª

ª

ª

­

¨

ÆÍûÅ2

®

­

­

ª

¬

­

­

çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

«ª¤©

©

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

®

­

­

®

¬

«

©

®

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

ª

®

­

­

ª

§

©

¦¥

À½¹¼—ºææã—ÆåÜ

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

«

­

¬

­

©

ª

«

®

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

­

®

¬

­

ª

¨

«

®

ÆÍûÅ2

®

®

¬

¬

§

¨

ª

¦¥

çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

««¤­

 ¿¸É¸Ë

 ɼÀº¿¼Ã

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

¼ÅËÃ*˜ÍÆÁνÊÒÄÆ3˜ÄÑZ½

 ¸ļÊ

 ÉÆʼŹÀº¿Ã¼É

DÁMSKÉ „ALLROUND“

 μɻ¼ÅÀ¾¾

ÊÂÅ¿·Æ¾¼Ç¸ÆǓ¥££¬““

 ¹¸Ð¼É

—º¸ÉÍÀž

¨§

lastmiinnuute

lastminute v prosinci

9 990 Kč

bus, 5x nocleh s polopenzí, 5x ski

12 990 Kč

bus, 5x nocleh s polopenzí, 5x ski


«­¤¬

ÎCÄÃė¼êëéÜããØ çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

«­¤©

­

¬

«

®

¦¥

®

¬

©

­

®

­

§

­

«

­

­

©

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

¬

¬

¬

«

«

®

®

­

©

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

­

®

¬

¨

¬

¦¥

®

®

©

ÆÍûÅ2

®

¦¥

«

©

«

­

®

­

©

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

¬

«

®

­

­

¬

¬

­

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

©

ª

­

¦¥

«

®

­

¬

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

«

¨

«

«

¬

­

¬

­

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

¬

¨

­

«

«

¬

«

®

ÆÍûÅ2

¬

«

¬

¦¥

­

¬

«

­

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

­

­

¬

¨

¦¥

­

­

¬

¬

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

«

¨

¬

«

­

­

®

­

«

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

­

«

¬

ª

¬

­

­

«

«

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

ª

­

¬

©

®

®

­

ª

¬

ÆÍûÅ2

¬

®

­

ª

­

¬

­

«

¬

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

­

­

¬

®

­

¬

®

¬

«

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

¬

©

¨

¬

«

«

­

­

«

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

­

«

¬

¬

­

¬

®

¬

«

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

®

­

«

­

­

¬

®

­

«

ÆÍûÅ2

¬

©

©

­

¬

¬

®

­

«

DESIRE CORTINA

JEWEL

BEACH SCANDAL

 ¸ļÊ

­

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

 ¹Æ¾Å¼É

 μɻ¼ÅÀ¾¾

çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

 ¿¸É¸Ë

˹ÄÇÅÇƗÆéàÞàåꗼäÜéØãÛ

 ¾¼É¾¤Ã¼ÀËżÉ

«ª¤°

 ʸÃͼÅÄÆʼÉ

çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

 ¾¸Ê˼Ÿ̼É

ê—ËéìܗÃì헼ÉǗ¨§¥§

 ɼÀº¿¼Ã

«¬¤­

 ÉÆʼŹÀº¿Ã¼É

çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

 ¹¸Ð¼É

ÆÇʼÁ»¹—»éàíܗϹÀ—ºË

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

¨¨


 ¿¸ÅÊÊ

®

®

«

®

­

­

¬

¬

­

ª

­

¬

­

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

­

­

¬

®

­

ª

­

¬

¹ÌÇÅÁ»—»éàíܗºØéÙæå

­

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

­

®

«

­

¬

ª

­

¬

¬

ÆÍûÅ2

ª

®

«

®

ª

©

®

¬

çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

«¯¤«

¬

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

ª

­

®

¦¥

­

«

¬

¬

¬

®

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

­

¬

®

©

®

­

­

­

­

®

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

ª

­

®

¬

¬

«

­

¬

¬

½Ä¹Æ—ÊçÜÜÛîØíܗ¨©—½ìêàæå

®

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

©

®

¬

®

®

«

¬

¬

¬

®

ÆÍûÅ2

­

­

¬

¬

¦¥

ª

­

­

­

çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

«°¤¬

®

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

®

­

¬

¬

¦¥

­

®

­

®

¬

®

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

­

«

«

­

®

¬

®

®

®

«

®

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

­

¬

¬

ª

®

¬

¬

­

­

«

¾ÁË»À½Ê—ÇéæÞéÜêêæ闯¢

­

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

­

¬

¬

¨

®

¬

¬

­

­

«

®

ÆÍûÅ2

«

«

«

ª

®

¬

­

­

­

«

çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

«¯¤±

­

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

­

¬

­

®

­

¬

¬

®

«

­

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

ª

«

®

¬

¬

«

¬

­

¬

¬

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

¬

«

®

­

­

¬

¬

­

«

À½¹¼—ÀÚæå—ËË­§

­

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

®

ª

­

®

®

ª

«

­

¬

­

ÆÍûÅ2

©

ª

­

®

­

©

¬

¬

¬

çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

«°¤©

­

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

¦¥

­

­

«

®

­

®

®

¬

­

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

«

«

¬

®

®

®

¦¥

­

«

­

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

¦¥

¬

­

­

¦¥

¬

­

®

¬

ÆÇʼÁ»¹—ÊçÜÜÛäØÚßàåܗÄØÚߨ—ϹÀ—ºË çé‘ägéåf—êâ|éܱ—«±¤­

­

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

¦¥

«

­

«

¬

¬

­

®

¬

­

ÆÍûÅ2

­

«

¬

¬

®

¬

­

¬

¬

­

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

«

¬

­

®

­

­

¬

­

¬

­

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

­

®

¬

­

®

®

¬

¬

«

­

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

«

¬

­

®

­

¬

¬

¬

¬

˹ÄÇÅÇƗ¸ÜéæäØË

­

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

«

¬

­

®

¬

¬

¬

«

¬

¬

ÆÍûÅ2

«

¬

¬

®

¬

¬

­

«

«

çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

«¯¤«

­

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

¦¥

­

­

©

¦¥

®

­

­

®

«

¬

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

­

¬

¬

¬

®

¦¥

«

­

®

«

¬

ÎCÄÃėºéæêêëàÞÜé—ÊëÜÜã

»ÉY¼Å2—Ÿ—¿É¸Å*

¦¥

­

­

¬

®

­

¬

­

®

«

¬

ÂÃÀ»—Í—Á2Ñ»*

®

¬

­

©

¦¥

­

¬

­

®

¬

«

ÆÍûÅ2

­

¬

¬

©

®

¦¥

«

¬

®

«

çé‘ägéåf—êâ|éܱ—

«±¤¨

¬

 ÂÌÊÊ

 ͼÃÀÂ

«

­

 ÄɸÂ

 ÃÀž¼É—¸

®

ª

 ¿Æ½¼É

­

ÂÉËÂV—ƹÃÆÌÂ

 Ê˼ÀżÉ

»ÃÆÌ¿V—ƹÃÆÌÂ

ÈÆËÃ*˜ÍÆÁνÊÒÄÆ3˜ÄÑZ½

 ÑθÑÃ

 ĸмÉ

PÁNSKÉ „ALLROUND“

 ļÊÊżÉ

ÊÂÅ¿·Æ¾¼Ç¸ÆǓ¥££¬““

 ¹¼É¾¼É

—º¸ÉÍÀž

¨©


¨«

VÍCE ZÁBAVY S JISTOTOU ËÈÇÊ̘ÎŘͼ+Ęʹ¼ÇË̘ÈÇÍÒ½˜Ì½À¼Ñ¤˜ ÈÇÃͼ˜ËÁ˜ºÍ¼½Ì½˜ÂÁËÌÁ¤˜Z½˜Â½˜Á˜º½ÒȽ'ÆW

KOMERČNÍ PREZENTACE

¸‰—Ëðéæãêâf—¸ãçð—dà—åØç„oâãØۗKìäØíØ£—ßæéê⒗êígë—áܗê—áàêëæëæì—áÜÛåoä—ñ—åÜáâé[êågá‡oÚߗ äoêë—çéæ—êçæéëæí[åo¥—ÅܗåØÛØéäæ—êܗëì—êÜëâ[íØáo—ëà—åÜáãÜç‡o—ñ—æÙãØêëà—äæìåëØàåéàÛàåÞ죗 êåæîÙæØéÛàåÞ죗ãð•æí[åo—åÜÙæ—ßæéæãÜñÜÚëío£—ØÙð—êà—íðÚßìëåØãà—éØÛæêë—ñ—çæßðÙì—íܗíæãåf— ç„oéæÛg¥—À—âÛð•—áêæì—ëðëæ—Ûéìßð—êçæé둗ñÚÜãؗæÛãà‡åf£—êçæãÜdå’ä—áäÜåæíØëÜãÜä—êë[ãܗñ‘êë[í[— ۑéØñ—âãØÛÜ咗åؗÙÜñçÜdåæê륗¹Üñ—ßÜãÜä—Ø—çéæëÜâëæ鑗Ùð—êܗëì—Ûæ—ëÜéfåì—åàâÛæ—åÜíðÛØ㥗 ÊëÜáå’ä—çéØíàÛãÜä—Ùð—êܗägãà—„oÛàë—ëØâf—ßæÙÙð—êçæéëæíÚॗ À½ÄŹ²˜ÈÊǘ»ÀÑÌÊ*˜ÀĹÎÑ Ã€ØדácÞâßÜÞԓßØçì“ã€Ø×æçÔéâéÔßì“ÛØßàì“áâ鎓 çåØáן“×áØæ“éƒÔޓ葓ã€ØéW‘áW“écçƒÜáԓæãâåçâé֍“ ÛØßàè“æØÕØéc×âàc“áâæk¡“UW×᎓×Ü韓ÝØ ßܓáWåÔí“ ã€Ü“åìÖÛßâæçܓ¥¨“Þà¢Û“áԓéØßàܓçéå×bà“æácÛâébà“ ãâéåÖÛè“æåâéáÔçØß᎓æ“ãW×Øà“áԓÛßÔéè“í“鎃Þì“ ¥Ÿ¨“ࡓÀܓáWÞèãè“ÛØßàì“×ÕØÝçؓáԓç⟓ÔÕì“×âÕ  €Ø“ãÔ×ßԓԓÕìßâ“Ýܓàâ‘áb“Üá×ÜéÜ×èWßác“áÔæçÔéÜ硓 ÃåWéc“çâ“Ýæâè“çì“ãâ×æçÔçáb“éßÔæçáâæçܟ“áԓÞçØåŽÖۓ écçƒÜáâè“íçåâæÞâçÔÝk“ßØéáb“ÛØßàì“í“×ÜæÞâáçákÖۓ ãåâ×ØÝØᡓÅؗéæñÛoã—æۗåàÚߗáêæì—äæÛÜéåo— ßÜãäð—êçæáÜåoä—æÚßéØåð£—çéØâëàdåæêëà—Ø—ñ[¤ éæíÜy—êãæì•o—áØâæ—ä|Ûåo—Ûæçãågâ± ā““Øëçåbàác“ãâÛâ×ßáb“×kÞì“ã€Øæáb“Ùâåàc“ ԓèßçåԓßØÛÞb“ÞâáæçåèÞÖܓ ā““ãØåÙØÞçák“ÞßÜàÔçÜíÔÖؓ×kÞì“âãçÜàWßák“éØáçÜßÔ  ÖܓԓéŽÕcåè“æãåWéáŽÖۓàÔçØåÜWßè ā““׍ßؑÜçb­“ãâדÛØßàè“áØáâæçؓ`ØãÜÖܟ“ÛØßàԓ çÔޓíçåWÖk“âÖÛåÔááâè“ÙèáÞÖÜ “

ÈÊÇ̽ÃÌÇÊѲ ÒÊÍù˜Ç»ÀʹÆјÈIÁ˜ËÈÇÊÌÍ ÃåâçØÞçâåì“íéìƒèÝk“ÕØíãØ`áâæç“ã€Ü“æãâåç蟓Ôáܑ“ Õì“áØÚÔçÜéác“âéßÜéuâéÔßì“ãâ‘ÜçÞì“Ô“ãâÛìÕ¡“ »ßÔéԟ“íW×ԟ“ÞâßØáԟ“ÛâßØácŸ“æçØÛáԓā“çâ“Ýؓ éŽ`Øç“çcÖۓ`Wæçk“çcßԟ“ÞçØåb“Õì“àcßì“ÕŽç“âÕ íéßWƒçc“ÖÛåWácá졓ÃåâçØÞçâåì“ã€ÜßbÛÔÝk“çcæác“áԓ

ËÈÇÊ̘ª¨¨¨˜Ć˜ZáâÝåݘèêç˜ëèçê왘

çcßâ“Ô“ãâæÞìçèÝk“çkà“âÖÛåÔá蟓æçÔÕÜßÜçè“Ô“çØãß⡓ "Ôæçâ“æߎÖÛWéWàؓâדåíáŽÖۓåâíèàÕåÔ׍“ áWíâ埓‘ؓ׀kéؓáØÕìßì“ãåâçØÞçâåì“Ô“ÛØßàì“áèç áb¡“ÇÔÞâéŽà“ßÜ×Øà“Ýؓãâç€ØÕԓéìæécçßÜ矓‘Ø“æؓ çØáÞåWç“áØÝØí×Üßâ“áԓçéå×bàŸ“èàcßbà“æácÛè“ ÝÔÞâ“×áØæ“Ô“‘Ø“çØÛ×Ø݃k“àÔçØåÜWߓáØã€Üãâèƒçcߓ ×á؃ák“æçìߓÝkí×ì“Ô“éìæâÞâè“åìÖÛßâæç¡ ÄæÛÜéåo—ç[ë܄[âð—êܗíðñåØdìáo—íðêæâ’äà— ÜéÞæåæäàÚâ’äà—êëØåÛØéÛð± ā““Øëçåbàák“ãâÛâ×ßk“×kÞì“ã€Øæáb“Ùâåàc“Ô“èßçåÔ  ßØÛÞb“ÞâáæçåèÞÖܓ ā““ãØåÙØÞçák“ÞßÜàÔçÜíÔÖؓ×kÞì“âãçÜàWßák“éØáçÜßÔ  ÖܓԓéŽÕcåè“æãåWéáŽÖۓàÔçØåÜWߍ ā““éìæâÞW“éâßáâæç“ãâÛìÕè“×kÞì“ØåÚâáâàÜÖÞb“ ÞâáæçåèÞÖÜ ā““âãçÜàWßák“çßèàØák“ãåâ“×âÞâáÔßâè“âÖÛåÔáè“ ãWç؀Ø

ÆÃÍȲ ƹËÄÇÍ»À½Â̽˜ÈÊǾ½ËÁÇÆÄVŠÀܓÞâèãܓáâébÛâ“æãâåçâéákÛâ“áW`Üák“Ýؓ׍ßØ‘Ü çb“æܓãâßâ‘Üç“ácÞâßÜޓíWæÔ×ákÖۓâçWíØÞ¡“ÀØ×Øà“ æܓèÝÔæácç؟“Öâ“èàkçؓԓÖâ“ÖÛÖØçØ¡“Ãâçb“éìÛßØ  ×ØÝçؓâ×Õâåáâè“ãâàâ֓ā“áØÝßbãؓè“ãåâÙØæÜ  âáWߍ“íؓÆÃÂÅǓ¥£££¡“ÀÔÝk“ã€ØÛßØדâ“éƒØÖۓ çåØá×ØÖۓԓÝÜæçc“éWà“Ü“×âՀؓãâåÔ×k¡

ïïï¦ëèçê쪨¨¨¦Ûò


À´Å¾¸Ç“

—ĸ¾

©£

3. VRSTVA

DO VĚTRU A DEŠTĚ

řských. Svrchní oděv je tím, čím se lyžař navelyža dů náro u i í plat to ak nejin A ěka. člov j’ děla Šaty e stylu sledujeme samozřejmě funkční vyspělost nek nejvíce prezentuje, čím hlásá světu, kdo je. Vedl ené… oblečení, to, jak umí ochránit, jak je prodyšné, jak střiž

ǀØçk“éåæçéԓâ×céè“ãßák“âÖÛåÔááâè“ÙèáÞÖܟ“é“ãåÔëܓ çâ“íáÔàØáWŸ“‘Ø“Õì“ã€Øæ“áܓáØàcßԓãåâÝkç“éâ×ԓ ԓékç塓´Õìæçؓæؓã€Ü“éŽÕcåè“éìÕÔéØák“×âÞWíÔßܓ âåÜØáçâéÔ矓èéW×k“éŽåâÕÖܓáԓéÜæÔ`ÞWÖۓÛâ×áâçì“ åÜçéæäæâØíæêëࡓÇÔçâ“Ûâ×áâçԓè×WéWŸ“ÝÔޓ éØßÞbàè“çßÔÞè“éâ×ì“àÔçØåÜWߓâ×âßW¡“ÍԓáØãåâ àâÞÔ鎓æؓãâéԑèÝؓàÔçØåÜWߓâד¥“£££“àà“ éâ×ákÛâ“æßâèãÖ؟“áÜÖàbác“çÔÞâéW“Ûâ×áâçԓÝؓ

ãåâ“âèç×ââåâéb“æãâåç쟓àØíܓác‘“ßì‘âéWák“ãÔç€kŸ“ áØ×âæçÔçØ`áW¡“µc‘ác“áԓéWæ“áÜÞ×â“áØæç€kÞW“ éâ×è“í“ÛÔ×ÜÖ؟“Ôßؓ`Ôæçâ“æܓãâç€ØÕèÝØçؓæØ×áâè矓 ÞßØÞáâèç“áØÕâ“áԓßì‘kÖۓãåâæçc“æãÔ×áØçØ¡“Æéâè“ íÔ×áÜÖk“áԓàâÞåb“æØ×Ô`ÖؓßÔáâéÞì“éìçéâ€kçؓçßÔޓ â×ãâék×ÔÝkÖk“ã€ÜÕßܑác“¨“£££“àà“éâ×ákÛâ“æßâèã Ö؟“ÞßØÞáØçØ ßܓæܓ×â“æácÛ蟓Ýؓçⓤ¥“£££“ààŸ“ çc‘ÞŽ“ÕÔçâۓíãæâÕk“ßâÞWßác“çßÔޓâ×ãâék×ÔÝkÖk“Ô‘“ ¤¨“£££“àà“Ô“ßì‘Ô€“ãÔ×áâèÖk“é“ãßáb“åìÖÛßâæçܓ×ⓠæácÛè“Ô‘“¦£“£££“àࡓÇâ“éƒÔޓáØíáÔàØáWŸ“‘Ø“ Õìæçؓãåâ“Õc‘áb“ãâè‘Üçk“çÔÞâéb“Ûâ×áâçì“ãâç€Ø  ÕâéÔßÜ¡“Ãåâ“ßì‘ԀؓàW“èå`Üçc“æàìæߓÛâ×áâçԓáÔד ¤£“£££“àà“éâ×ákÛâ“æßâèãÖ؟“áØÝßØãƒk“àÔçØåÜWßì“ æؓçØæçèÝk“áԓÛâ×áâç蓥£“£££“ààŸ“Ü“Þ×쑓çⓠáØíáÔàØáW“áÔãåâæçâè“áØãåâàâÞÔéâæ硓ÁcÞçØåb“ àÔçØåÜWßì“éìÞÔíèÝk“ãÔåÔàØçåì“é샃kŸ“Ôßؓ鎃ؓèéØ  ×ØáW“Ûâ×áâçԓæؓãâéԑèÝؓíԓ×âæçÔ`èÝkÖk“Ü“ãåⓠáWåâ`áb“ãâè‘Üçk¡“ Ãåâ“áØãåâàâÞÔéâæç“â×céè“ÝؓéØßàܓ׍ßؑÜçb“ çÔÞb“íãåÔÖâéWák“àÔçØåÜWß蟓íØÝàbáԓãâ×ßØãØák“ ƒé¡“µØí“çâÛâ“ÝؓéWà“æØÕØécçƒk“éâ×ák“æßâèãØ֓ ޓáÜ`Øà蟓ãåâçâ‘Ø“éâ×ԓæؓ×âéáÜ瀓×âæçÔáؓæÞåí“ ×kåÞì“ãⓃÜçk¡“Çâ“æÔàâí€ØÝàc“áØãßÔçk“ãåâ“â×cé쟓 ÞçØåb“Ýæâè“áÔàkæçⓃÜçk“æéԀâéÔáb¡“ÁcÞçØåb“éŽåâÕ  Þì“àÔÝk“ãâ×ßØãØáb“ÝØá“ç쓃é쟓ÞçØåb“Ýæâè“áØÝékÖؓ éìæçÔéØáì“áØã€kíáܓãâ`Ôæk“›è“ÕèáדáÔ〡“åÔàØáԜŸ“ çâ“ÝؓæÔàâí€ØÝàc“ßØãƒkŸ“áؑ“ƒéì“áØãâ×ßØãØábŸ“ áÜÖàbác“Ýؓçâ“ÝØá“ãâßâéÜ`Ôçb“€ØƒØák¡“ ·âæԑØák“×âæçÔçØ`áb“áØãåâàâÞÔéâæçܓáØák“ écçƒÜáâè“ãåâÕßbàŸ“çØá“áÔæçWéWŸ“Þ×쑓ÝØݓÖÛÖØàؓ ÞâàÕÜáâéÔç“æ“×Ô߃kà“ãÔåÔàØçåØàŸ“ÞçØ厓 Õìæçؓàcßܓè“æéåÖÛákÛâ“â×céè“ãâæèíâéÔ硓Çkà“ Ýؓãåâ×ìƒáâæ矓ã€ØæácÝܓ€Ø`Øáâ“çéæçìêëåæêë— çéæ—íæÛåo—ç[éð¡“É“â×céè“í“àÔçØåÜWß蟓ÞçØ厓 áØãåâãâèƒçk“éâ×ák“ãWå蟓æؓíãâçkçؓԓܓéìæâÞW“ áØãåâàâÞÔéâæç“ÝؓéWà“ãÔޓޓáÜ`Øà蟓ãåâçâ  ‘Ø“æؓÕè×ØçؓÞâèãÔç“éؓéßÔæçákà“ãâç術ÃåâçⓠÕì“çìçâ“×éԓãÔåÔàØçåì“àcßì“ÕŽç“é“åâéáâéWíØ¡“ »â×áâçì“æؓè×WéÔÝk“éؓ×éâè“ãâ×âÕWÖÛ­“ÝØ×áâè“ í“áÜÖۓÝؓæáWí“èÖÛâãÜçØßáW“ÀÉÇœ›ÀâÜæçèåؓ ÉÔãâå“ÇåÔáæàÜææÜâá“ÅÔç؜Ÿ“ÞçØåW“è×WéW“àáâ‘æçék“ éâ×ák“ãWå쟓ÞçØåâ蓤“॓àÔçØåÜWßè“ãåâãèæçk“íԓ ¥§“Ûâ×ÜᓛÝØ×áâçÞԓڢॢ¥§“Ûœ¡“ÍԓƒãÜ`Þâéb“æؓ ãâéԑèÝk“Ûâ×áâçì“áÔד¥£“£££“ڢॢ¥§“Û¡“ÃåⓠãâåâéáWákŸ“ã€Ü“ÖۍíܓĈéìãâçkçØû“Ôæܓ¤£“£££“Ú¢

ॢ¥§“ÛŸ“ã€Ü“ÕcÛ蓥£“£££“Ô“ã€Ü“Øëçåbàák“íWçc‘Ü“ ã€Ø擦£“£££“ڢॢ¥§“Û¡“Í“çâÛâ“æÜ“à‘Øçؓè×cßÔç“ âÕåWíØޓâ“çâàŸ“Öâ“Ýؓãåâ“éWæ“éÛâ×áb¡“È“çbçⓠàØçâ×ì“éƒÔޓ×âÖÛWík“×kÞì“éWÚác“áÔæçÔéØáŽà“ áâåàWà“Þ“áØã€ØæáâæçØࡓÀc€Øák“ãåâÕkÛÔÝk“íԓ åíáŽÖۓãâ×àkáØޓ›íØÝàbáԓçØãßâçԓԓéßÛÞâæç“ éác݃kÛâ“ãåâæç€Ø×kŸ“áÔék֓ácÞç؀k“éŽåâÕÖܓàc€k“ ãÔåâãåâãèæçáâæç“æÔàâçáb“àØàÕåWá쟓ÝÜák“Þâà ãßØçákÛâ“ßÔàÜáWç蜓ԓçÔޓ×éԓéŽåâÕÞì“æؓæçØÝáâè“ Ûâ×áâçâè“áØàèæk“ÙèáÚâéÔç“æçØÝác¡ ÀØçâ×ԓÅØç“â×æçåÔuèÝؓácÞçØåb“áØ×èÛì“àØ  çâ×ì“ÀÉÇœā“è×WéW“â×ãâ埓ÞçØ厓àÔçØåÜWߓÞßÔ×ؓ ãåáÜÞè“éâ×ákÖۓãÔ塓"kà“àØáƒk“ÝؓçÔçâ“Ûâ×áâçԟ“ çkà“ßbãØ¡“ÉØßàܓ×âÕåb“Ûâ×áâçì“Ýæâè“ÅØ瓯©“ Ãԡॢʓ›ãåâ“Øëçåbàák“íWçc‘“Ýæâè“èå`Øáì“àÔçØ  åÜWßì“æ“Ûâ×áâçâè“àØáƒk“áؑ“§œŸ“ãåâ“ÔÞçÜéÜçè“áܑƒk“ ÜáçØáíÜçì“éìÛâéèÝk“Ûâ×áâçì“ÅØ瓩ā¤¦“Ãԡॢʡ“ ÅØ籤¦“è‘“áØÝæâè“áԓÔÞçÜéák“ãâÛìՓã€kß܃“éÛâ×áb“ ԓã€Ü“ÅØç±¥£“è‘“ãWåè“ãåÔÞçÜÖÞì“áØãåâãâèƒçk¡“ÇÔçⓠàØçâ×ԓàW“áÔâãÔޓáØéŽÛâ×è“é“çâàŸ“‘Ø“Ýؓè‘Ü  éÔçØßØà“ۍ€Ø“èÖÛâãÜçØßáW“Ô“ácÞçØåŽà“éŽåâÕÖà“ çÔÞb“éìÛâéèÝؓÕØáØéâßØáÖؓãâæèíâéWák“ÀÉÇÅ¡“ Ãåâ“è‘ÜéÔçØßؓÝؓ׍ßؑÜçbŸ“ÔÕì“éŽåâÕØޓâ×ãâék  ×ÔߓÝØÛâ“áWåâލà“é“âÕâè“ãÔåÔàØçåØÖ۟“ãåâçâ“æؓ áØèãkáØÝçؓÝØá“Þ“ÝØ×áâàè“í“áÜÖۓԓޓéŽåâÕÞàŸ“ ÞçØåb“áØèéW×cÝk“âÕԓ×éԓãÔåÔàØçåì“áØÕâ“Ýؓ ÝØ×Øá“í“áÜÖۓéŽåÔíác“áܑƒkŸ“áؑ“×åèێŸ“ãâÝkàØÝçؓ àÜáÜàWßác“ãâ×Øí€Øák¡“·âÕåŽà“éâ×kçÞØà“ã€Ü“ éŽÕcåè“Ýؓèå`Üçc“åØáâàb“éŽåâÕÖؓàÔçØåÜWß術GãÜ`  Þâè“Ýؓÿ“åàԓºÂŸ“›ºÂŸ Ç¸ËœŸ“×Ô߃kàܓéŽåâÕÖܓ æ“×âÕåâè“ãâécæçk“Ýæâè“áÔã€kÞßÔדÇâåÔ쓛·ØåàÜíÔ뜓 `ܓØÉØáç“áØÕâ“ÆìàãÔçØ롓Çâ“áØíáÔàØáWŸ“‘Ø“ âæçÔçák“àÔçØåÜWßì“áØàâÛâè“ÕŽç“ÞéÔßÜçákŸ“Ôßؓ è“鎃ؓíàkácáŽÖۓàWçؓíWåèÞ蟓‘Ø“â×céì“í“ÝØÝÜÖۓ àÔçØåÜWߍ“æãßuèÝk“áWåâ`áb“æçÔá×Ôå×쓛éŽåâÕÖܓ àÔçØåÜWߍ“Ýؓè“éŽåâÕ֍“â×c鍓ÞâáçåâßèÝkœ¡“·áØæ“ àW“æÔàâí€ØÝàc“Þԑ×W“íáÔ`ÞԓĈæéâèû“àØàÕåW  áè“Ô“àáâÛb“í“áÜÖۓÙèáÚèÝk“×âՀ؟“ÔßؓácÞçØåb“ çÔÞb“áØ¡ G…Ôæçáâè“åèÞè” Éæñ‡o„Ü咗dã[åÜâ—æ—ë„Üëo—íéêëíg— ؗçæì•oíØå’ÚߗäØëÜéà[ãÜÚߗåØáÛÜëܗåؗ ÊÅÆÎ¥ºÑ

FOTO: KJUS

TEXT: LUBOŠ SUŠILA


¹Æý̹²˜ »ç˜èçí–pî\ìݘâÙãç˜ëîêÛàæp˜çÜhãÜñ–˜îñê\–pìݘæ٘ ìêgæáæã˜Ù˜Üç˜ìÝêgæí·˜ÃÜñ˜ëá˜çÚägã\ìݘßçêÝ¥ìÝðçîçí˜ ÚíæÜí·˜»ç˜æ٘ëîgå˜çÚäÝeÝæp˜æÝâîpÛݘçÛÝzíâÝìÝ· ÊǺÁƘùĽ̹¤˜'½ËÃW˜¾Ê½½ÊÁ¼½Ê Çæâìۗíðé[•oä—åؗñ[íæÛð£—íæãoä— çf„æíæì—ÙìåÛ죗çéæëæ•Ü—ç„à—åÜìêë[ãfä— dÜâ[åo—êܗdãæígâ—ê[ä—äæڗåÜñØ߄ÜáÜ¥—Íܗ í‡ÜÚߗæêëØëåoÚߗç„oçØÛÜÚߗæÙãfâ[ä—åÜᤠéØÛgáà—ëÜÚßåàÚâæì—åÜñØëÜçãÜåæì—ÙìåÛ죗 æÙíðâãܗÞæéܤëÜïæíæ쥗Äðêãoä—êࣗ•Ü—åؗ æÙãÜdÜåo—áܗáÜÛåæñåØdåg—åÜáۑãܕàëgá‡o— äØëÜéà[ã—Ø—âíØãàëåo—æÛígëé[íØåo¥—ÂÛ𕗠â—ëæäì—ÙìåÛؗåØíoڗÛæلܗíðçØÛ[£—áܗëæ— àÛÜ[ãåo—âæäÙàåØÚÜ¥ ÄÍÃL˜º¹Í½Ê¤˜ÒÎǼÆ3ØΘº+Z½»Ã*ŘÄÑZÇÎÆ3 ÊíéÚßåo—íéêëíì—íæãoä—çæÛãܗçæÛäoåÜⱗ Ûæ—ÚßãØÛågá‡oßæ—çædØêo—ŸçæÛñà䣗ñàäØ — êà—æÙãfâ[ä—åؗëéfåàåâ—åÜçéæÝìâØ풗 æÛg헟åØç„oâãØۗÎàåÛêëæççÜé £—çæâìۗ ë„ÜÙؗçé‡o£—ëØâ—åÜçéæäæâØ풗Ÿ¾æéܤëÜï ¥— DŽà—íæãÙg—ëgÚßëæ—Ùìåۗáܗí•Ûð—Û‘ãܕàëf— íðñâæì‡Ü룗ñÛؗäØáo—æÛígëé[åo£—áÜãàâ敗ëæ— æÙdØê—Ù’í[—âØäÜåÜ䗋éØñ쥗ÉÜåæ¤ äæíØåo—í’éæÙÚà—ëæ—ígë‡àåæì—äØáo—Ûæلܗ ñíã[Ûåìëf¥—Ê[ä—çæì•oí[ä—ñ套Êîàï¥ ÆÁÃÇŘËͼÇΤ˜'½ËØÒÎǼÆÁ»½˜Î˜ºÇÍÄ3»À Åؗëéfåàåâ—åؗãð•Ü—åæêoä—ígë‡àåæì—áØâæ— êíéÚßåo—íéêëíì—Ùìe—ÞæéÜë¤Üïæíæì—ÙìåÛì— åÜÙ棗çæâìۗáܗëÜçã棗ëØâ—ÙìåÛì—êæÝë— êßÜã㥗Ñàäåo—ÙìåÛì—ä[ä—ØãܗéØۇà—ëÜådo— ؗåܗëãìêëæ쥗ÉØÛgáà—êܗçæۗåo—æÙãÜdì— íoÚܗíéêëíØäࣗçæâìۗáܗäà—ñàäØ£—åܕ—ØÙð— äà—Ùðãæ—íÜÛéæ—Ø—åÜäæßãؗáêÜä—êà—áà•—åàڗ êíãfâåæìë¥ Åæêoä—æÙãÜdÜåo—Åàâܗؗåؗågä—åÜáíoÚܗ æÚÜyìáà—áÜßæ—Ýìåâdåæê룗Øãܗñ[éæíÜy— à—êëð㥗ÆÙãÜdÜåo—áܗêàÚܗêçæéëæíåo—Ø—çãåo— êíæì—ÝìåâÚࣗØãܗñ[éæíÜy—áܗÛ[äêâf£—ßÜñâf—Ø—ç„oáÜäåf¥ ŹÊÌÁƘÅÑÃÁËù¤˜»½ËÌÇι̽Ę¹˜ÈÇÄÊÆ3à Åؗçæã[éåo—êëØåàÚà—áêÜä—çæì•oíØ㗠íØëæíØ咗çéØÚæíåo—æÛg헱—ñ—ßãÜÛàêâؗ ßéæñÙð—çæ‡âæñÜåo—áܗéÜãØëàíåg—ãÜí咥¥¥— ÅؗçéæÚß[ñâð—áêÜä—ägã—çf„æíæì—ÙìåÛì— ‡àëæì—ČåؗñØâ[ñâì—Û旸åëØéâëàÛðÿ£—Ùðãؗ Ûãæìß[—çæۗñØÛÜâ—Ø—ägãؗà—Ûãæìßf—éìâ[¤ íð£—ØÙð—êܗí—åo—ÛØãæ—à—ÙàíØâæíØ륗Ägã—áêÜä— â—åo—IJ—êçØÚ[◟åØۗñØÛÜâ £—äåæßæâé[ë— áêÜä—í—åo—à—ÙàíØâæíØã—Ø—ß„[ãؗÙÜñíØÛåg¥— Åؗä|Ûåo—ç„ÜßãoÛâì—ëæ—åÜÙðã棗Øãܗá܇ëg— Ûãæìßæì—ÛæÙì—áêÜä—ê—åo—áÜñÛàã—Ûæ—ßæ饗»æçæêìۗáêÜä—êܗÛæêëØ㗠çæìñܗâܗČÞæéܤëÜïæífÿ—ÙìåÛg—‡àëf—í—ÅÜç[ã쥗¸—ëؗÙæßì•Üã—äæڗ åÜÝìåÞìáܱ—çæëoä—êܗí—åo—Ø—áØâäàãܗñØçé‡o£—ëØâ—ëæ—çéæäæâåÜ¥


À´Å¾¸Ç“

—ĸ¾

©¥

îîî¥ÛàéÜÚëØãçàåÜ¥Úæä »ÀɼºË—¸ÃÇÀż— »¼ÍÀ׸ÃÇÀż

¶¸Á´

®—ª°§ ¾"

¹ìåÛؗíÜãäà—çéæçéØÚæíØåfßæ—êë„àßì— çéæ—ØâÚܗí—ßæé[Úߣ—å[éædåf—ëéÜâð—dà—åؗ Üïëéfäåo—ãð•æí[åo¥—ÁÜÛå[—êܗæ—áÜÛÜå— ñ—ËÆǗçéæÛìâ둗ñåØdâð—»ÀɼºË¸ÃÇÀż¥— ÍÜãäà—æÛæã咗äØëÜéà[ã—ñØéìdìáܗì•àíØëÜãà— äØïàä[ãåo—æÚßéØåì—çéæëà—íæÛg—Ø—ñ[éæ¤ íÜy—íÜãäà—ÛæÙéæì—çéæÛð‡åæê륗ÂØçìÚà— ãñܗç„Üë[ßåæìë—à—ç„Üê—ãð•Ø„êâf—ßÜãä𥗠ÉØäÜåؗؗãæâëð—áêæì—ñÜêoãÜåð—åØãØäàåæ¤ íØå’äà—çéæëÜâëæé𥗹ædåo—ñàçæíf—íêëìçð— çéæ—æÛígëé[åo—ñ[éæíÜy—ìäæ•yìáo—íêëìç— Ûæ—âØçÜê—êçæÛåoÚߗíéêëÜ헟Ą—ÜÜÚܗÙìåÛð— åÜÙæ—çìãæíéì ¥—Çæì•àë[—äÜäÙé[åؗ»Üé¤ äàñØï—ÑÉķ—ŸËæéØð —ê—çØéØäÜëé𱗩§—§§§— ää—í¥ê¥¦ª¯—§§§—Þ—çéæÛð‡åæê륗¿äæëåæêë— ­©§—Þ¥—¹Øéíð±—ãàäÜ룗ØåëéØÚà룗dÜéíÜå[¥—

»ÀɼºË—¸ÃÇÀż— ¾ÌÀ»¼—

¶¸Á´

ÅÜâæäçéæäàêåo—ëÜÚßåàÚâ[—ÙìåÛؗçéæ— åÜáå[éædågá‡o—ØâÚܗí—ßæé[Úߘ—Äàåàä[ãåo— í[ßØ£—åÜáåæígá‡o—ëÜÚßåæãæÞàܗŸÌãëéؤ êæåàڗÙÜñ܇íf—êçæáæí[åo £—àåëÜÞéæíØ咗 æÛé[•Üd—ɼººÆ¥—Kçàdâæí[—ëÜÚßåàÚâ[— ãØߑÛâؗçéæ—ëð—åÜáå[éædågá‡o—ñ—å[꥗ ͒éØñåg—ñ풇Ü咗ãoäÜڗñØáà‡‰ìáܗæÚßéØåì— æÙãàdÜáÜ¥—¸êðäÜëéàÚ⒗ÚÜåëé[ãåo—ñà磗âëÜ钗 åÜñØêØßìáܗÛæ—ÙéØÛð—åÜÙæ—ëí[„Ü¥—Ë„à— ÛæêëØëÜdåf—âØçêð¥—ÆÛígëé[íØÚo—æëíæéð— í—ÙæÚoÚߗÛæêؕàëÜãåf—Ûæلܗà—ê—ÙØëæßÜ䣗 äæ•åæêë—êçæáÜåo—ç„ÜÛåo—Ø—ñØÛåo—d[êëà— æâéØáܗçéì•å’ä—ãØåâÜä—í—éæñâéæâì—çéæ— ñØÙé[ågåo—íðãfñ[åo—ÙìåÛð—åØßæé쥗Çæ¤ ì•àë[—äÜäÙé[åؗ¼åëéØå뗻Ëķ—ŸËæéØ𠗠ê—çØéØäÜëé𱗪§—§§§—ää—í¥ê¥¦©§—§§§— ޗçéæÛð‡åæê륗¿äæëåæê뗪°§—Þ¥—¹Øéí𱗠ãàäÜ룗ØåëéØÚà륗

¬—°°§ ¾"

»ÀɼºË—¸ÃÇÀż— Ê¿ÀÍÃÀž

ÊæÝëêßÜããæí[—ãð•Ø„êâ[—ÙìåÛØ—ê—Ą—ÜÜÚæ¤ íæì—êçæÛåo—íéêëíæì—çéæ—íð‡‡o—àñæãØdåo— âæäÝæé륗ÀÛÜ[ãåo—çéæ—Øâëàíàëð—í—ÚßãØÛ¤ ågá‡oÚߗçæígëéåæêëåoÚߗçæÛäoåâ[Úߥ— DŽoáÜä咣—ägâ⒣—êëéÜdæ풗äØëÜéà[㗠ê—äÜäÙé[åæ엻ÜéäàñØï—ÄÇķ— ŸËæéØð —ą—©§—§§§—ää—í¥ê¥¦¨­—§§§— ޗçéæÛð‡åæê륗ÇÜíå[—âØçìÚÜ£—éØäÜåؗ ؗãæâëð—ñÜêoãÜåð—åØãØäàåæíØå’äà— çéæëÜâëæéð£—æÛígëé[åo—í—çæÛçؕo— çæêìåìëf—Ûæ—ç„ÜÛåoßæ—Ûoãì—çéæ—íð‡‡o— Ýìåâdåæê룗Ûíg—ñàçæíf—âØçêð—Ø—áÜÛåؗ Ûæçãyâæí[—åؗéìâ[í죗çéæÛãæì•Ü咗 ñØÛåo—Ûo㣗ëæ—í‡Ü—í[ä—åÜáÜå—åؗ ßæé[Úߗç„à—ãð•æí[åo—ñØáàêëo—äØïàä[ãåo— âæäÝæé륗¿äæëåæê뗭®§—Þ¥—¹Øéí𱗠dÜéå[£—dÜéíÜå[£—äàéØÞܗŸäæÛé[ ¥— À—Û[äê⒗êë„àߥ

¶¸Á´

«—¯°§ ¾"

îîî¥ßìÛð¥Úñ ÄÀÃü˗ ¾É¼¸Ë—»¸Ð—¾ËϗÁ¸ºÂ¼Ë

ÎÀû—ÉÆʼʗ ¹Ã¸ºÂÃÀ¾¿Ë—Á¸ºÂ¼Ë

¹æåÙ|åÜâ—çéæ—å[éædåf—ãð•Ø„Ü£—ÙìåÛØ£—âëÜéæì— åÜãñܗç„ÜßãfÛåæìë—Øåà—ìçéæêë„ÜۗÛØíì—ãð•Ø„‘— í—ç„Üçãågåf—âØÙàåg—ãØåæíâ𥗸åØëæäàÚ⒗êë„àߗ ê—åØêëØíàëÜãåæì—âØçìÚo£—çæãðäÜéæíf—íðñëì•Üåo— éØäÜ壗åØêëØíàëÜãåf—äØå•Üëð—åؗéìâ[íÜÚߣ— êågßæ풗ãoäÜڗêëØßæí[åo—íܗêçæÛåo—d[êëॗ ÄØëÜéà[㱗¾Æɼ¤Ë¼ÏĨ—ÊæÝë—ÊßÜã㗽ìêàæå— ªÃ£—»ÎÉ ¿äæëåæê뱗¯§§—Þ—ŸÃ ¶¸Á´ ÍÜãàâæêë±—ÊąÏÏà °—°°§ ¹Øéíر—ñÜãÜå[ ¾"

»[äêâ[—ÞæéÜëÜïæí[—ÙìåÛؗê—çéàäØãæÝëÜä—çéæ— çæì•àëo—í—å[éædå’ÚߗçæÛäoåâ[Úߥ—ÅÜçéæÝæìâåÜ£— åÜçéæäæâåÜ£—ÛæلܗےÚß[—Ø—ß„ÜáÜ¥ ÄØëÜéà[㱗¾Æɼ¤Ë¼ÏĨ—Çéæ—ÊßÜãã ¿äæëåæê뱗¬©§—Þ—ŸÄ ÍÜãàâæê뱗ÏÊąÏà ¹Øéíر—äæÛé[£—ñÜãÜå[ ¶¸Á´

°—¬°§ ¾"

ÄÀÃü˗ ø»Ð—¸ÀɗÇÉÀÅ˗Á¸ºÂ¼Ë

¹ìåÛؗê—å[çØÛàë’ä—ÞéØă—Úâ’ä—çæëàêâÜ䣗âëÜ钗áÜå— çæÛëéßìáܗáÜáo—êçæéëæíåo—íñßãÜÛ¥—¸—ãð•æí[åo—êܗêëØåܗëoä— çéØí’ä—çéæ•àëâÜä¥ ÆÛÜçoåØÚo—âØçìÚÜ£—âØçêàdâؗåؗãÜífä—éìâ[í죗êågßæ¤ í’—ãoäÜÚ£—ÜãØêëàÚâf—äØå•Üëð—åؗéìâ[íÜÚߥ— ÄØëÜéà[㱗»éð¼ÛÞÜķ—¿ÜééàåÞÙæåܗÇéàå뗩à ¿äæëåæê뱗¨¨©§—Þ—ŸÄ ÍÜãàâæê뱗ÏÊąÏà ¹Øéíر—Ùoã[£—ñÜãÜå[

¶¸Á´

¬—°¬§ ¾"

¶¸Á´

¶¸Á´

«—¯¬§

®—­¬§

¾"

¾"

ÎÀû—ÉÆʼʗ ËÆÌÉÀž—ÊƽËÊ¿¼Ã× ǸÅËÊ

ÄÀÃü˗ ¾É¼¸Ë—»¸Ð—¾ËϗǸÅË

»æلܗçØÛåæìÚo—Ø—êãì‡àíf—êæÝëêßÜããæíf— âØãßæëð—çéæ—Û[ä𥠩—ç„ÜÛåo—âØçê𣗨—ñØÛåo—âØçêØ£—ñ풇Ü咗 ç[ê—éÜÞìãæíØëÜã咗í—ÙæÚoÚߗêìÚߒä—ñàçÜ䣗 êågßæíf—ãoäÚܗåؗåæßØíàÚoÚߣ—ñÜêoãÜå[— íåàë„åo—d[êë—åæßØíàÚ¥— ÄØëÜéà[㱗ÊæÝë—ÊßÜãã—ÇæîÛÜé ¿äæëåæê뱗¬§§—Þ—ŸÄ ÍÜãàâæêë±—ÊąÏà ¹Øéíر—dÜéå[

Ëæç—äæÛÜã—ãð•Ø„êâ’ÚߗâØãßæ룗âëÜ钗í—âæäÙàåØÚà— ê—ÙìåÛæì—êëÜáåfßæ—áäfåؗìëíæ„o—ÙÜñâæåâìéÜådåo— âæäçãÜë—çéæ—ÝéÜÜéàÛæíf—åØۇÜåÚÜ¥ ¹ædåo—æÛígëé[íØÚo—ñàçð£—çæãðäÜéæíf—íðñëì•Üåo— êçæÛåoÚߗd[êëo—åæßØíàڗêܗñàçð£—êågßæíf—ãoäÚܗåؗ åæßØíàÚoÚߥ— ÄØëÜéà[㱗¾Æɼ¤Ë¼ÏĨ—ÊæÝë—ÊßÜã㗽ìêàæ嗪à ¿äæëåæê뱗®°§—Þ—ŸÃ ÍÜãàâæêë±—ÊąÏÏà ¹Øéíر—‡ÜÛ[

»ÄÊ—ÑÀÄÅ2—¹ÌÅ»¸— ¼ÅÍЗ¿¸ËËÆÉÀ—¿¸ÅÑÆ

¶¸Á´

®—°°° ¾"

ÄØëÜéà[ã—ÊÀ¹¼ÉÀÌėªÃ—©§¥§§§—êëéÜëÚߗą—ë„oíéêë풗ãØäàå[뗱—íæÛgæÛæãåæêë— ©§—§§§—ä䣗çéæÛð‡åæê뗨¬—§§§—ަ䩦©«—ߥ—Æçëàä[ãåo—„܇Üåo—çéæ—åÜáå[éædågá‡o—çéæÝܤ êàæå[ãâð£—âëÜéf—åÜÚßëgáo—Ù’ë—ãàäàëæí[åð—í—çæßðÙì—í—ëgÚߗåÜáÜïëéfäågá‡oÚߗçæÛäoåâ[Úߗ ؗñ[éæíÜy—âãØÛæì—Û‘éØñ—åؗàäØÞÜ¥—Êåg•å’—ç[ê—Ûæçãåg咗êàãàâæåæí’ä—Øåëàêâãìñæí’ä— ç[êÜä—ñØêìåìëÜãå’ä—Ûæ—êëéØ壗ëÜéäæÛàêëéàÙìdåo—äØëÜéà[ã—çæۇoíâð—ê—ÛæÙéæì—ëÜçÜãåæì— àñæãØÚo£—ë[ßãؗçéæ—äØïàä[ãåo—ç„àñç‘êæÙÜåo—‡o„âð£—íåàë„åo—çéæëàêågßæ풗éìâ[í— ê—ãðÚéæí’ä—æëíæéÜä—çéæ—çØãÜÚ£—æÛÜçoåØëÜãå[—äØêâؗÛæ—ÜïëéfäåoÚߗçæÛäoåÜ◠ê—äæ•åæêëo—ìêÚßæí[åo—Ûæ—çæۇoíâð—ÙìåÛð£—çæÛãÜçÜåf—‡íð—ñ[éæíÜy—ê—ãØêÜéÜä— ëíØéæíØå’äà—ãÜçÜå’äà—âØçêØäà—ê—íæÛgæÛæãå’äà—ñàçð—ʹÊĨ—Ø—ço‡‰Øãâؗê—ÙØëÜéâæ쥗 ÆÛÜçoåØëÜãå[—âØçìÚܗê—ëéæáêägéå’ä—êëØßæí[åo䣗ëÜçÜãåg—ãàêæíØ咗â‡àãë—âØçìÚܗ ñØÚßæí[íØáoÚo—êà—êë[㒗ëíØ飗íæÛgæÛæãåf—ñàçð—ʹÊĨ£—âØçêؗê—ÜãØêëàÚâæì—êëéìåæì— çéæ—ç„àÚßðÚÜåo—âãod‘£—âØçêؗê—dàêëàdÜä—åؗÙé’ãÜ£—íåàë„åo—ëÜÚßåàÚâf—âØçêð£—íåàë„åo— ä܇æíf—âØçêð—åؗÙé’ãܗؗÛØã‡o—Ûæçãyâð£—íðñëì•Üå[—íåàë„åo—âØçêؗçéæ—àÇÆ»¦ÄǪ— ç„Üßé[íØd—ê—çé‘ÚßæÛâæì—åؗêãìÚß[ëâØ£—áæ¤áæ—åؗêâàçØ꣗çæÛâéðë—ßãØíåoßæ—ñàçì— ëÜçÜãåg—ãàêæíØ咗çéæ—áÜÛåæÛìÚßæêë—æëÜíoé[åo—Ø—Ûé•Üåo—ëíØé죗ÞØé[•—ßãØíåoßæ— ñàçì—ñ—dÜêØåfßæ—ëéàâæëì—ñØÙéØyìáoÚo—æÛgéì—ÙéØÛð£—åØêëØíàëÜã咗êçæÛåo—ãÜä— çæäæÚo—ÜãØêëàÚâ’Úߗêëéì壗íÜåëàãØÚÜ£—áäÜåæíâئâØçêؗçéæ—dàçæíæì—çÜéäØåÜåëâì— Ø—ØåØëæäàÚâð—ëíØéæíØåf—éìâ[íðď

ÇÅÊ—˼º¿ÅÀºÂ—¹ÌÅ»¸— ª—Í—¨—¼ÅÍЗ¼ÇÀÑƻЗÀÀ

ÄØëÜéà[ã—ÊÀ¹¼ÉÀÌė©§¥§§§—Êɺ—Êʗą—ë„oíéêë풗ãØäàå[뗱—çØéØäÜëéð—íæÛgæÛæ㤠åæêëà—©§—§§§—ää—Ø—çéæÛð‡åæêëà—¨¬—§§§—ަ䩦©«—ߥ ÃØߑÛâæì—çéæ—å[éædåf—ãð•Ø„Ü—Ø—êåæîÙæØéÛàêëð—áܗäæÛÜ㗼ÇÀÑƻЗÀÀ£—âëÜ钗áܗäàäæ¤ „[Ûåg—ëÜÚßåàÚ⒗çéæçéØÚæíØ咗ؗåØíoڗä[—íåàë„åo—æÛåoäØëÜãåæì—íÜêë쥗¸Ùêæãìëåo— åæíàåâæì—ì—ëæßæëæ—äæÛÜãì—áêæì—âØçêð—ëíØéæíØåf—ãØêÜéÜä—Ø—ëØâf—ñãØëf—íæÛgæÛæãåf— ÐÂÂĨ—ñàçð£—âëÜéf—çæÛçæéìáo—Üïâãìñàíåo—àäØÞܗäæÛÜã쥗Çæñæéåæêë—áàêëg—ìçæìë[— áÜáo—íðÛ؄Ü咗ÛÜêàÞå—dÜéåæ¦ñãØëf—âæäÙàåØÚÜ£—ëÜÚßåàÚâf—äØëÜéà[ãð—Ø—äàäæ„[Ûåg— âíØãàëåo—ëÜÚßåàÚâf—ñçéØÚæí[åo—ą—çãåg—çæÛãÜçÜåf—‡íð£—çéæëàêågßæíf—äØå•Üëð—åؗ éìâ[íÜÚߣ—ØåØëæäàÚâð—ëíØéæíØåf—éìâ[íð£—íåàë„åo—íÜåëàãØÚÜ£—çéæëàêågßæ풗ç[꣗ æÚßéØåؗâéâ죗ëéæáêëéØååf—êëØßæí[åo—âØçìÚÜ£—çæìëâؗåؗìÚßðÚÜåo—âܗâØãßæë[ä— Ø—ÛØã‡o—íðÚßðë[íâð¥ ǑíæÛåo—ÚÜåر—¨¨—°°§—Âd£—Øâëì[ãåo—ÚÜåر—­—°°°—Âd ¶¸Á´

­—°°° ¾"

ÄÀÃü˗ ø»Ð—ÊËÆÉЗ¹Æ¸É»—ǸÅË

ÇæâìۗáܗÚßãØÛåæ—í[‡—åÜáígë‡o—åÜç„oëÜ㣗ؗç„Üêëæ—êà—ÙÜñ— ãð•æí[åo—åÜÛæâ[•Üëܗñàäì—ç„ÜÛêëØíà룗âØãßæëð—ê—ß„Üáàíæì— àñæãØdåo—å[çãåo—áêæì—çéæêëg—åìëåæêë¥ ¸åØëæäàÚâð—ëíØéæíØå[—âæãÜåØ£—åØêëØíàëÜã咗ç[ê—êܗñ풇ܤ å’ä—ñØÛåoä—ÛoãÜ䣗êågßæíf—ãoäÚܗåؗåæßØíàÚoÚߥ— ÄØëÜéà[㱗»éð¼ÛÞÜķ—¿ÜééàåÞÙæåܗÇéàå뗩à ¶¸Á´ ¿äæëåæê뱗¯­§—Þ—ŸÄ «—ª¬§ ÍÜãàâæê뱗ª­ą«­ ¾" ¹Øéíر—ñÜãÜå[£—äæÛé[

îîî¥Üåíð¤êçæéë¥Úæä

îîî¥íØíéðê¥Úñ

»ÄÊÂ)—ÑÀÄÅ2—¸ÿÆËЗ ¼ÅÍЗºÆÊüÐ

¿Üêëéؗą—‡çàdâæíf—‡ífÛêâf—éìâØíàÚܗçéæ—êáÜñÛæíf—ãð•æí[åo—Ø—ÛØã‡o—ñàäåo—Øâëàíàë𥗿Üêëéؗ âæäÙàåìáܗëéØÛàdåo—ç„oéæÛåo—äØëÜéà[ãð—ê—äæÛÜéåoäà—ëÜÚßåæãæÞàÜäà—Ø—éìdåo—í’éæÙæ쥗Áܗ ØìëæéÜä—ågâæãàâؗêígëæí’ÚߗçØëÜå둗çéæ—í’éæÙì—çéæÝÜêàæå[ãåoÚߗéìâØíàڗåÜáÜå—çéæ— êçæéëæíåo—‹dÜãð¥

ÄØëÜéà[ã—ÊÀ¹¼ÉÀÌėªÃ—©§¥§§§—êëéÜëÚߗą—ë„oíéê¤ ë풗ãØäàå[뗱—çØéØäÜëéð—íæÛgæÛæãåæêëà—©§—§§§—ää— Ø—çéæÛð‡åæêëà—¨¬—§§§—ަ䩦©«—ߥ —í’áàäÜdåfäì—ÛÜêàÞåì—Û[äêâf—ÙìåÛ𗿸ËËÆÉÀ— ¿¸ÅÑƗçØë„o—êØäæñ„Üáäg—à—æéàÞàå[ãåo—Û[äêâf—âØãßæëð— íܗêëÜáåf—ÙØéíg—Ûæ—ëgÚߗåÜáÜïëéfäågá‡oÚߗ çæÛäoåÜ⥗Ãð•Ø„êâf— âØãßæëð—êܗäæßæì— çæÚßãìÙàë—ÜãØêëàÚâ’ä— ç[êÜä—ê—ë[ßãð—çéæ— äØïàä[ãåo—ìñç‘êæ¤ ÙÜåo—çØê쥗»Øã‡oäà— ç„ÜÛåæêëäà—áêæì—Ûíg— ßãØíåo—âØçêð£—âëÜéf— äØáo—ãØêÜéÜä—ëíØéæíØåf— íæÛgæÛæãåf—ñàçð—ʹʗ êçæãì—ꗼ͸—ñØÛåoä— Úßé[åàdÜä—ÙÜÛÜ饗 ÄÜñà—íðÚßðë[íâð—çØë„o— ÜãØêëàÚ⒗Ûé•[â—âãod‘— í—âØçêÜ£—ëíØéæíØå[— âæãÜåؗçéæ—ãÜç‡o—çæÚàë— ñ—áoñÛð—Ø—êåg•åf—ç[êð— ñØâæådÜåf—Þìäæì—êܗ êàãàâæåÜä—çéæ—äØïàä[ãåo— Ûé•Üåo—åؗãð•Ø„êâf—Ùæëg¥

¶¸Á´

©—°°° ¾"

¿¼ÊËɸ—¸ÉÄЗü¸Ë¿¼É—¿¼ÃÀ—ÊÂÀ

ÇéæÛãæì•Üåf—éìâØíàÚܗê—ç„ÜÛÜßåìë’äà—çéêëð—áêæì—ìédÜåð—çéæ—äàãæíåoâð—çé؇Øåì—Ø—çéæ—ëð£—âÛæ—íð•ØÛìáo— íÜãäà—ëÜçãf—Ø—æÛæãåf—éìâØíàÚÜ¥—Í—ßæéåo—d[êëà—äØáo—êëؕÜåo£—‡o„âؗâæãÜä—ñ[çgêëo—áܗéÜÞìãæí[åؗÍÜãÚéæ— ç[êâÜ䥗Âæíæí[—âØéØÙàåؗìäæ•yìáܗç„àçåìëo—åؗÙØëæߥ—¼ãØêëàÚ⒗ç[êÜâ—êà—åØíãfâåÜëܗåؗéìâì— Ø—í—ç„oçØÛg£—•Ü—êà—äìêoëܗéìâØíàÚܗêìåÛØ룗êãæì•o—áØâæ—ñ[ígê咥— Çéæ—ÛØã‡o—ñ풇Üåo—ëÜçÜãåfßæ—âæäÝæéëì—äæßæì—Ù’ë—éìâØíàÚܗ Ûæçãågåð—é‘ñå’äà—ëðçð—çæÛíãÜâæí’ÚߗéìâØíàÚ¥—Çæì•oíØåf— âØåØÛêâæì—ßæéêâæì—êãì•Ùæì—Ø—ßÜãठêâààåޗçé‘íæÛÚॗ Íågá‡o—äØëÜéà[㱗Ëéàëæå¦ ÇæãðØäàÛ£—ÛãØyæí[—d[ê뗱— âæño—â‘•Ü Íåàë„åo—d[ê뱗æÛåoäØëÜãåf— éìâØíàÚܗ¹ÜäÙÜéÞ ¶¸Á´ ÑØëÜçãÜåo±—ÈìØããæă—ã㦽àÙÜéă—ãã ¨—°°§— ¹Øéíر—dÜéíÜå[£—dÜéå[ ¾" ÍÜãàâæêë౗­ą¨¨

¿¼ÊËɸ—º¤ÑÆż—ü¸Ë¿¼É

ËÜçãf£—çØãÚæíf—éìâØíàÚܗꗗÛãØyæíæì—d[êëo—ñ—àäçéÜÞåæíØåf—âæño—â‘•Ü¥— ÊíéÚßåo—d[êë—áܗñ—íæÛg¤—Ø—ígëéìæÛæãåfßæ—äØëÜéà[ã쥗Ko„âì—âæãÜä— ñ[çgêëo—áܗäæ•åæ—éÜÞìãæíØë—ç[êâÜ䥗ÉìâØíàÚܗáêæì—ñßæ¤ ëæíÜåf—ñ—íÜãäà—âíØãàëåoÚߗäØëÜéà[㑣—âëÜéf—áêæì— çéæÛð‡åf—Ø—ñØéìdìáo—éìâ[ä—ëÜçãæ—Ø—çæßæÛão—à—íܗ íÜãâfä—ÚßãØÛ쥗 Íågá‡o—äØëÜéà[㱗Çéæëæå¦ÇæãðØäàÛÜ£—êܤ äà‡—åؗçØãÚࣗÛãØyæí[—d[ê뗱—âæño—â‘•Ü— Íåàë„åo—d[ê뱗¹ÜäÙÜéÞ¦ÇæãðØäàÛ ÑØëÜçãÜåo±—º—¤—ÑæåÜ ¹Øéíر—dÜéå[£—‡ÜÛ[ ÍÜãàâæêë౗­ą¨¨

¶¸Á´

°°§— ¾"


îîî¥âáìê¥Úñ ½éÜܗÄæëàæå—ÊëéÜëÚߗÙð—ÂÁÌʗ ÄØëÜéà[ã—áܗñ[âãØÛ¥—»oâð—êÜÛäàãÜëfäì—í’íæáà—ä‘•Ü—ãÜëæ‡åo— âæãÜâÚܗÂáìê—ÊâàîÜØé—åØÛÚßåæìë—ãð•Ø„Ü—Üïâãìñàíåo—Ýìåâd¤ åo—ñ[âãØÛåo—ã[ëâæ엫¤îØð—êëéÜëÚߥ—Çéì•åæêë—Ø—Ýìåâdåæêë— æۗíã[âåؗؕ—çæ—äÜäÙé[åì—ìäæ•åìáܗíæãåg—ãð•æíØë— Ø—ÛæâæåØãܗçØÛåæì륗Êë„oñãà풗Ýìåâdåo—ÛÜêàÞå—çéæ—ç[åêâf— æÙãÜdÜåo—Ø—çÜéÝÜâëåo—êë„àߗؗ•Üåêâf—ÛÜëØàãð—çéæ—ãð•Ø„â𥠸Ùêæãìëåoäà—íéÚßæãð—áêæì—ãÜëæê—êÜïð—ãð•Ø„êâf— âæäÙàåfñð—ø»À¼Ê—ÊØã뗝—ÇÜççÜé—Ø—Üïâãìñàíåo—ļŗÊØãë— —ÇÜççÜé—ÙìåÛؗíܗêçÜÚà[ãåoä—êëoåæífä—ÛÜêàÞå쥗 Ëæç—çéæÞéØä—Ç¿¸ÅËÆėļŗæâæìñão—êí’ä— çÜéÝÜâëåoä—ñçéØÚæí[åoä—Ø—ç„oä’ä—Ø—áÜÛåæÛìÚß’ä— êëðãÜ䥗½ìåâÚܗČÑàç¤æåÿ—Ìäæ•yìáܗíðëíæ„àë—ñ—âØãßæë— Ø—ñ—ÙìåÛð—áÜÛÜå—ÚÜãÜ⥗Ìåàâ[ëåo—êðêëfä—Ûíæì—âØçìÚo— í—áÜÛåf—ñíð‡ìáܗâæäÝæéë—ç„à—åæ‡Üåo—ßÜãäð—åÜÙæ—dÜçàÚܗ ç„à—ãð•æí[åo¥

¹ÌÅ»¸—ļŗʸÃ˗—ǼÇǼÉ

¹ìåÛؗļŗÊØã뗝—ÇÜççÜé—çæì•oí[—ÛÜêàÞå—ÙØéÜíåfßæ—êëoå쥗 ˒ä—ÛÜêàÞåf鑗ÂÁÌʗçæãæ•àã—ñØÛåo—Ûoãð—ÙìåÛð—í—æçØdåfä—êägéì— ÙØéÜí£—Ø—ëoä—íðëíæ„àã—íÜãäà—åÜæÙíðâ㒗ؗëÜÚßåàÚ⒗íñßãÜÛ¥—Ãð•Ø„à— æÚÜåo—êëéÜdæ풗äØëÜéà[ã—Ø—àñæãØdåo—äØëÜéà[ã—ËßàåêìãØëܗÊëéÜëÚߣ— âëÜéf—çæêâðëìáo—åÜæäÜñÜåæì—êíæÙæÛì—çæßðÙ쥗¹ìåÛؗæÙêØßìáܗ à—àåëÜãàÞÜåëåo—íåàë„åo—àñæãØdåo—äØëÜéà[ã—ÊÚßæÜããÜéĨ—Ǻėçæì•à뒗 í—çæۇoíÚܗñØÛ£—do䕗ñØáà‡‰ìáܗäàäæ„[Û咗ëÜçÜã咗âæäÝæéë¥

¶¸Á´

ª«—¬§§ ¾"

¶¸Á´

ª¨—¬§§ ¾"

¶¸Á´

¨¬—¬§§ ¾"

ÂÆÄÇü˗¹ÌÅ»¸—¢—¸ÿÆËЗ ÂÁÌʗļŗǿ¸ÅËÆÄ

&àêëf—ãàåàܗؗçìéàêëàÚ⒗êëðã—áêæì—ç„oâãØÛÜä—ÙìåÛð—Ø—âØãßæë—Ç¿¸Å¤ ËÆÄ¥—ÁÜÛåæÛìÚßf—âæåëéØêëåo—áÜßãàÚæíàëf—çéæì•âð—íܗêägéì—Ûæ㑗 â—çؕà—Ø—ëgãì—åØíØñìáo—åؗçéæì•âð—ì—âØãßæë—Ø—íðëí[„Üáo—åÜå[çØÛ咗 ëÜÚßåàÚ⒗íñßãÜÛ¥—¹ìåÛؗؗâØãßæëð—áêæì—êçæãì—êçæáÜåð—ç„Üê—êçæáæíؤ Úo—êðêëfä—ñà瑗í—çØêܗâØãßæë—Ø—êçæÛåoßæ—ãÜäì—êåg•åfßæ—ç[êì—ÙìåÛ𥗠ǿ¸ÅËÆėç„ÜÛêëØíìáܗåæ풗âæäçØëàÙàãåo—êðêëfä—âØçìÚܗê—ç„àãÙæ쥗 ÂØçìÚܗêܗåÜáçéíܗéæñíàåܗÛæ—åæéä[ãåo—íÜãàâæêëà—Ø—çæëf—êܗ䑕ܗ ñígë‡à룗ØÙð—‡ãؗç„Üë[ßåæìë—ç„Üê—ç„àãÙ쥗Çæì•àëoä—êðêëfäì—æßÜÙå’Úߗ êëØßæíØÛÜã—Ø—äØÞåÜ둗êܗâØçìÚܗéðÚßãܗêë[ßåܗñçg륗

t m b nloqnlhrhm frj h vd`q KCL Q? JR $ NCNNCPH_ aicr

ËÀÇЗŸ—ÍÅÆ&Å2—»ÉÂЗÂÁÌÊ ÂÁÌʗ ÊÅÆκ¸Ë— ¹¼¸ÅÀ¼

Êëðãæí[—Û[äêâ[—dÜçàÚÜ¥ ¶¸Á´

¨—ª¬§ ¶¸Á´

¾"

ª—­¬§ ¾"

ÂÁÌʗ¸ÉºËÀº—ÄÀË˼Å

»[äêâf—éìâØíàÚܗ¸éÚëàڗçéæ—ígdåg—ñäéñãf—Û[äð£—âëÜéf—äØáo— ª«§—Þ—ÇéàäØãæÝëì—åؗñØëÜçãÜåo

Autorizovaní partneři KJUS pro Českou a Slovenskou republiku KJUS Skiwear & SPIRIT Collection 09/10 Brno: Ski&Golf · Český Tešín: Domino Sport · Hradec Králové: RM Sport · Ostrava: Total Sport · Praha: Harfa Sport, AZ Sport, Rockpoint · Špindleruv Mlýn: Ski Sport Horka · Bratislava: Yak & Rysy · Poprad: Sport Rysy · Liptovský Mikuláš: Sport Rysy

KJUS Skiwear 09/10 Brno: Helia Sport · Havířov: Santi Sport · Olomouc: Helia Sport · Plzeň: Hannah · Praha: Intersport Myslbek, Helia Sport

Áâéb“æácÛâéb“íãåÔéâ×ÔÝæçékŸ“çØæçì“ßì‘kŸ“ÕÔíÔ埓ċ www.kjus.cz


—ĸ¾

©§

À´Å¾¸Ç“ îîî¥êÜåêæé¥Úñ ¶¸Á´

ʼÅÊÆɗĸ¾ÅÌė

ÍãØêëåæêëà± ¤—Åæ¤ÎàåÛĨ—áܗígëéìæÛæã咗Ą—ÜÜÚæ풗äØëÜéà[ã—æۗă—éäð— ÇæåëÜëæéëæĨ—ą—íðêæâf—ßæÛåæëð—çØéæçéæçìêëåæêëà ¤—Åæ¤ÎàåÛĨ—äÜäÙé[åؗáܗâæäÙàåæíØå[—ê—äàÚéæĄ—ÜÜÚÜä— Ýæéäæì—êÜåÛíàdÜ ¤—éØäÜåؗؗâæåÚܗéìâ[푗ñ—äØëÜéà[ãì—ÊæÝë—ÊßÜããĨ ¤—ØåëàçÜÜãàåÞæí[—‹çéØíØ ¤—Åæ¤ÎàåÛĨ—áܗãÜß⒣—ëÜç㒗ؗç„oáÜä咗åؗæäØâ ¤—çéæ—å[éædåf—æìëÛææéæíf—Øâëàíàëð£—çéæ—Øâëàíåo—êçæéëð— í—ç„oéæÛg ¤—í’Ùæéåf—ëÜéäæàñæãØdåo—íãØêëåæêëà ¤—æÛígëé[åo—í—çæÛçؕo£—áÜÛåæÛæëðâæíf—êëØßæí[åo—í—ãoäÚà ¤—êëØßæí[åo—åؗêçæÛåoä—æâéØáà ¤—åؗÙæÚoÚߗÛíg—íÜãâf—âØçêð£—âØçêؗåؗç„ÜÛåoä—ÛoãÜ ¤—ÜãØêëàÚâf—ìâæådÜåo—éìâ[í‘ ¤—çéæÛãæì•Ü咗ñØÛåo—Ûo㣗éÜĄ—Üïåo—í’çìêëâð ÍÜãàâæêë౗ʣ—Ä£—ã—Ïã—ÏÏÃ

ʼÅÊÆɗ ÊÆÅÀº—

ª—©°¬ ¾"

¶¸Á´

ʼÅÊÆɗ ÄÌÃËÀÊËɼ˺¿

©—®¬¬ ¾"

ÍãØêëåæêëà± ÊæÝë—ÊßÜãã—åà•‡o—ÞéØä[•Ü¥— ͗ÙædåoÚߗÛoãÜÚߗؗí—çæÛçؕo— ÜãØêëàÚ⒗ËÜÚåæêëéÜëÚߥ— Êë„àßæíg—å[éædå[—ÙìåÛؗ ê—çéæÛãæì•Üå’ä—ñØÛåoä— ÛoãÜ䣗íܗ‡íÜÚߗéÜĄ—Üïåo— í’çìêëÜâ—ê—ãæÞÜä—ÊÜåêæ飗 åؗñØÛåoä—Ûoãܗؗåؗéìâ[íì— âØçêØ£—ª»—çæëàê⣗íæÛæëgêåf— ñàçð¥ ÍÜãàâæêë౗ʣ—Ä£—ã—Ïã—ÏÏÃ

ÍãØêëåæêëà± ¤—äØëÜéà[ã—æۗă—éäð—ÇæåëÜëæéëæĨ ¤—íåàë„åo—êëéØåؗçædÜêØå[ ¤—çãæÚßf—‡í𠤗ÞØé[•—åؗÚÜåëé[ãåo—ñàç ¤—í’Ùæéåf—ëÜéäæàñæãØdåo—íãØêë¤ åæêëà—áØâæ—Ûéìß[—íéêëíØ ¤—âæäÝæéëåo—à—ç„à—åæ‡Üåo—ç„oäæ— åØ—â‘•à ¤—æëíæé—çéæ—çØãÜÚ ¤—çæì•àëo—à—äàäæ—êçæéë ÍÜãàâæêë౗ʣ—Ä£—ã—Ïã—ÏÏà ¶¸Á´

SNOWMARKET

¨—­°¬ ¾"

îîî¥ßØååØߥÚñ ¿¸ÅŸ¿—¸É¼ÑÑÆ

¶¸Á´

®—°°§ ¾"

¶¸Á´

͒éØñåg—ÛÜâæéæíØå[—ÙìåÛؗíæãågá‡oßæ—êë„àß엸ɼÑÑƗä[—Ûoâð—äÜä¤ Ùé[åg—ºãàäØëàڗ¼ãÜäÜå뗢©Ã—í’Ùæéåf—çØéØäÜëéð—íæÛæåÜçéæçìêëåæêëà— ¨¬—§§§—ä䗿©Æ—Ø—çéæÛð‡åæêëà—¨©—§§§—ަ䩦©«—ßæÛ¥—ÑåØdâæíf—ÉÀÉÀ— ñàçð—íðåàâØáo—äÜÚßØåàÚâæì—æÛæãåæêëo—í—ÜïëéfäåoÚߗëÜçãæë[ÚߗäÜñà—¤ª§— ؕ—¢—®§—ĸºÜãêàØ£—ñØÙéØyìáo—çéæåàâ[åo—Ì͗ñ[„Üåo—Ø—áêæì—ígëéìíñÛæéåf¥ íÜãàâæêë±—ÊąÏÏà ¶¸Á´

«—°°§ ¾"

¿¸ÅŸ¿— ÀÅͼÉÅÆ

»ÜêàÞåæíg—áÜÛàåÜdå[—ÙìåÛؗ ÀÅͼÉÅƗáܗæçØë„Üåؗñ[ëg¤ éÜ䗻ÉÐǼ¸Â—­§§§—Ø—í’çãåo— »ìéØëßÜé䥗ÆéàÞàå[ãåo—íñßãÜۗ ؗêâígãf—Ýìåâdåo—íãØêëåæêëà— ÛgãØáo—ñ—ÙìåÛð—ÀÅͼÉÅƗ ìåàíÜéñ[ãåo—æìëă—ë—åÜáÜå—çéæ— í؇ܗñàäåo—êçæéëæíåo—Øâëàíàë𣗠Øãܗà—çéæ—íæã咗dØê¥ íÜãàâæêë±—ÊąÏÏÃ

­—°°§ ¾"

¿¸ÅŸ¿—¹¼É¾¸ÄÆ

Ëæç—ç[åêâ[—ÙìåÛؗ¹¼É¾¸ÄƗæêãåo—êíæáo— ÛæâæåØãæêëo—Ø—ëÜÚßåàÚâ’ä—ñçéØÚæí[åo䥗 Çæì•àë[—äÜäÙé[åؗºãàäØëàڗ¼ïëéÜäܗ©Ã— ä[—êâígãf—çØéØäÜëéð—íæÛæåÜçéæçìêëåæêëà— ą—©¬—§§§—ä䗿©Æ—à—çéæÛð‡åæêëà—ą—©¬—§§§— ަ䩦©«—ßæÛ¥—ÑåØdâæíf—ñàçð—У—ɼººÆ— ãæâ[ëæ飗í’çãy—ËßÜéäæéÜ¥ íÜãàâæêë±—ÊąÏÏÃ

îîî¥íæÜãâã¥Úñ ¶¸Á´

¨ª—¬°§ ¾"

îîî¥éæÚâçæàåë¥Úñ

¹ÌÅ»¸—ÍBÃÂ׺¸É¹ÆÅ

Ëæëæ—åÜåo—áÜåæä—ÙìåÛؗą—áܗëæ—ČÚæÚâçàëÿ—çéæ—êçæéëæíåo—ãð•Ø„Ü¥—»æâæåØã[— æÚßéØåؗç„Üۗçæígëéåæêëåoäà—íãàíð£—Ýìåâdåo—ëíØéð£—ëÜçÜã咗âæäÝæéë—Ø—ëæ— í‡ÜÚßåæ—í—ä|Ûåoä—çéæíÜÛÜåo£—çéæêëg—êÜëâ[åo—âãØêàÚâf—ÜãÜÞØåÚܗêܗêçæéëæí¤ åoä—í’âæåÜä—æÙæßØÚÜåf—æ—‡çàdâæíf—í’éæÙåo—çæêëìçð—ă—éäð—Í~ãâ㥠Ñؗñäoåâì—êëæáo—íæÛgæÛæãåæê뗨¬—§§§—ä䗿©Æ—Ø—çØéæçéæçìêëåæêë— ¨¬—§§§—ަ䩦©«—ߣ—âæäçãÜëåg—çæÛãÜçÜåf—‡íð—Ø—ñÜáäfåؗåæí[—ëÜÚßåæãæÞàܗ êçæáÜåo—Ùg•å’ÚߗäØëÜéà[㑗ؗäÜäÙé[åð—í—d[êëÜÚߗæÙãÜdÜåo—íð•ØÛìáoÚoÚߗ ñ풇Ü咗æÛíæۗëgãÜêåf—íãßâæêëà—ŸåØç„oâãØۗí—çæÛçؕÛo ¥—Ëðëæ—d[êëà—áêæì— íðéæÙÜåf—ñ—äØëÜéà[㑗ê—áÜäå’äࣗãØêÜéÜä—íð„ÜñØå’äà—ç|éð¥—ÄÜäÙé[åØ£— âëÜé[—áܗìäoêëgåؗçæۗåàäࣗêܗëØâ—Ûæêë[í[—Ûæ—ç„oäfßæ—âæåëØâëì—ê—íågá‡o— íñÛìÚßÜä—Ø—Ûæâ[•Ü—á܇ëg—ÜÝÜâëàíågáà—æÙãÜdÜåo—æÛígëéØë¥ »æÛ[íØåf—íÜãàâæêë౗«­ą­§

ÄÆÌÅ˸Àŗ¿¸É»Î¼¸É— ÊÐź¿ÉƗÊÂÀ ¶¸Á´

¯—­°§— ¾"

ËÜÚßåàÚâ[—ÙìåÛؗåؗêáÜñÛæíâì—à—ČæÝݗçàêëÜÿ—ãð•æí[åo—í—êæÝëêßÜ㤠ãæífä—çéæíÜÛÜåo¥—»oâð—çæì•àë’ä—äØëÜéà[ã‘ä—Ø—ëÜÚßåæãæÞàoä—áܗ ëÜçã[—Ø—ñ[éæíÜy—ÛæلܗçéæÛð‡å[—Ø—íæÛæåÜçéæçìêëå[¥—ÅØêëØíठëÜãå[—âØçìÚܗê—íðñëì•Üå’ä—â‡àãëÜ䣗íæÛæëgêåf—‡íð—ç„ÜãÜçÜåf— ç[êâæì—ñ—íågá‡o—êëéØåð£—å[çéêåo—âØçêؗê—íæÛæëgêå’ä—ñàçÜ䣗 íåàë„åo—âØçêؗåؗÄǪ¥

ÄÆÌÅ˸Àŗ¿¸É»Î¼¸É— ÊÐź¿ÉÆ

Ç[åêâf—êæÝëêßÜããæíf—âØãßæëð—ìédÜåf—çéæ—ñàäåo— êçæéëð¥—ÍðñåØdìáo—êܗäàäæ„[Ûåæì—æÛæãåæêëo—í‘dà— ØÙéØñà—Ø—ÛæâæåØãæì—æÚßéØåæì—ç„ÜۗÚßãØÛå’ä— çædØêo䥗ÑÜíåà넗ãÜßÚܗñØëÜçãÜåf¥—ÇæêëéØååo— Ûãæìßf—ñàçð—çéæ—ÛæÙéæì—íÜåëàãØÚࣗêí؄æíØåf— âØçêð—ê—íæÛæëgêå’äà—ñàç𥠶¸Á´

¸ÿÆËЗÍBÃÂ×ǼɽÆÉĸź¼

¶¸Á´

¯—ª°§ ¾"

Ëðëæ—âØãßæëð—áêæì—åÜñÙðëå’ä—ÛæçãyâÜä—ÙìåÛð—ºØéÙæå—Ø—áÜÛàåg—ç„à—ëæäëæ— êçæáÜåo—áܗČÚæÚâçàëÿ—çéæ—êçæéëæíåo—ãð•Ø„Ü—ÛæâæåØ㒥—ÁܗëØâ—ñØáà‡ëgåؗëؗêçé[íå[— æÚßéØåؗç„Üۗçæígëéåæêëåoäà—íãàíð¥—Ëðëæ—âØãßæëð—äØáo—Ýìåâdåo—ëíØéð£—ìÛé•ìáo— æçëàä[ãåo—ëÜçÜã咗âæäÝæé룗äØáo—íæÛgæÛæãåæê뗨¬—§§§—ä䗿©Æ—Ø—çØéæçéæçìêë¤ åæê뗨¬—§§§—ަ䩦©«—ߣ—âæäçãÜëåg—çæÛãÜçÜåf—‡íð—Ø—æÙêØßìáo—í‡ÜÚßåð—äðêãàëÜ㤠åf—ëÜÚßåàÚâf—íðÚßðë[íâð£—âæãàâ—áàÚߗáܗáÜå—äæ•åf—Ûæ—âØãßæë—íägêëåØë¥ »æÛ[íØåf—íÜãàâæêë౗«­ą­§

»ÄÊ—¹ÌÅ»¸— ÍBÃÂ×½ÃÆɸ Çé旕Üåð—ëæ—çéØíf˜— ÄØëÜéà[ãð—åØÛêëØåÛØéÛåo—âíØãàë𣗠ßÜÙâf—åؗÛæëÜâ—Ø—åØí’êæêë—çæßæ¤ Ûãåf¥—Êë„àߣ—âëÜ钗åÜÚß[—íðåàâåæìë— ãØÛå’ä—â„àíâ[ä—Û[äêâfßæ— ëgãؗؗÛÜêàÞ壗âëÜ钗áܗä|Ûåo— ؗñ[éæíÜy—íðêæÚܗÝìåâdåo¥—Ëæ—í‡Ü— áܗçØâ—Ûæçãågåæ—çéØâëàÚâ’äà— ëÜÚßåàÚâ’äà—ÛÜëØàãð—Ø—äæÛÜé¤ åoäࣗÝìåâdåoäà—ëÜïëàãàÜäॗ ÍæÛgæÛæãåæê뗨§—§§§—ä䗿©Æ— êãæìçÚܗؗçØéæçéæÛð‡åæêë— ¨§—§§§—ަ䩦©«—ß—ñØáà‡‰ìáo— âæäÝæéëåo—æÛígëé[åo£—ñ[éæíÜy— êçæãÜßãàíg—Úßé[åo—ç„Üۗ ígëéÜä—Ø—íæÛæì¥ »æÛ[íØåf—íÜãàâæêë౗ ª«ą««

¶¸Á´

°—©°§

­—°°§— ¾"

ÃÆμ—¸ÃÇÀż—¸ÃÇÀÅÀÊ˗¾ÃÆͼ ͒Ùæéåf—çéêëæíf—éìâØíàÚܗÛæ—ÚßãØÛ죗Ûíæáàëf—êëØßæí[åo—â‘•Ü—åؗ ÛãØåࣗ¾ËϗäÜäÙé[åؗæÚßé[åo—ç„ÜۗåÜç„oñåo—çædØêo¥

¾"

ÄÆÌÅ˸Àŗ¿¸É»Î¼¸É— ÄÆÅÀ¼ɗ¹¼¸ÅÀ¼ ÍÜãäà—çæßæÛãå[—dÜçàÚܗñܗêägêà—ÙØíãåð—Ø—ØÚéðã쥗 ÉÜíÜéêàÙàãåo—ãæÞæ¥

¶¸Á´

¬ª°— ¾"

¶¸Á´

©—¬°§— ¾"


To nejlepší do volného terénu...

Onyx 1430g

Targa Ascent 1580g

240 Carbon Professional TECH Probe

Alpinist / Alpinist Elle Skins

247g

www.rockpoint.cz

Spitfire LT 123/89/111, 1550g


—ĸ¾

©«

À´Å¾¸Ç“

E C O N Á Á R V U H

Vánoce přicházejí, a co potěší naše blízké více než dárek lyžařský? Na straně druhé, i naše peněženky a konta ponesou ztrátu mnohem snadněji při vědomí, že své peníze zaměnily za něco na lyžování. A nakonec i naše duše si pak budou užívat radost z toho, jak náš blízký na horách pěkně vypadá, jak mu to jezdí a všechno funguje. Jupí! Zpívejme, přátelé! îîî¥äØåÞæçéàãÙð¥Úñ

îîî¥çãØêëàÚßàÚ¥Úñ

ÃÐY¸HÊ—ÇHÀù¸—ĸžƗÎÀÅ»—ÏÇ

îîî¥êãêëéà¥Úñ

¶¸Á´

DŽàãÙؗÄØåÞæ—ÎàåۗÏǗáܗíðéæÙÜåؗëÜÚßåæãæÞào—¿ØéۗêßÜã㣗âëÜé[—ñØáà‡‰ìáܗäØïàä[ãåo— ØÙêæéçÚà—ÜåÜéÞàܗç„à—å[éØñ쥗ÌçoåØÚo—êðêëfä—Éìå—êðêëÜä—çæêâðëìáܗçæßæÛãåf— ؗç„Üêåf—ìêØñÜåo—ç„àãÙð—åؗßãØíg¥— ¶¸Á´“· Ägââf—Ø—æÛåoäØëÜãåf—âéðëð—ì‡o— ¨—¬°§— í’ñåØäåg—ñíð‡ìáo—çæßæÛão—ç„à— ¾" ãð•æí[åo¥—«—íÜãâf—íÜåëàãØdåo—æëíæéð— ìäæ•yìáo—ÛæêëØëÜdåæì—í’ägåì— íñÛìÚßì—çæۗç„àãÙæì—Ø—àÛÜ[ãåo— æÛíæۗíãßâæêëॗÍÜåëàãØdåo—æëíæéð— áêæì—åØíoڗæçØë„Üåf—éÜÞìãØÚo¥ ÍÜãàâæêë౗«¯ą¬©—Ú䣗¬ªą¬¬—Ú䣗 ¬­ą¬¯—Ú䣗¬°ą­¨—Úä ¹Øéíð±—dÜéå[£—Ùoã[£—dÜéíÜå[£—dÜéå[— äØ룗êë„oÙéå[—äØ룗ëàëØåæí[—äØë ºÜåر—¨—¬°§—Âd£—äØëæíf—ÙØéí𗠨—°°§—Âd »æÛ[í[±—ÍÀ͸—ÃØå‡âéæìå— êçæ㥗ê—é¥æ¥

¹Ì'˼—º¿Àº

««§— ¾"

¶¸Á´

°°§—

ÍoëÜáëܗíܗêígëg—ÇãØêëàÚßàÚ£—êàãठâæåæí’ÚߗêçæéëæíåoÚߗßæÛàåÜ⣗ âëÜéf—åæêo—ÍàÚëæéàؗ¹ÜÚâßØä— à—Êàãíà旹ÜéãìêÚæåॗ»æ—êàãàâæåì—áܗ ç„àÛ[å—ëìéäØão壗ç„àéæñÜåg—êܗíð¤ êâðëìáoÚo—äàåÜé[ã—ê—ÙãØßæÛ[éå’äà— ãfdÜÙå’äà—‹dàåâð—ą—çéædà‡‰ìáܗ æéÞØåàêäì꣗ñãÜç‡ìáܗêç[åÜ⣗ çæä[ß[—ìíæãyæíØë—êíØãæíæì— êæìêëØí쥗 Êàãàâæåæíf—ßæÛàåâð—ÇãØêëàÚßàڗ áêæì—â—Ûæêë[åo—í—ÛÜíØëÜå[Úëà— äæÛÜéåoÚߗÙØéí[Úߥ Âæìçoëܗåؗîîî¥çãØêëàÚßàÚ¥Úñ¥

¾"

ÊÃʪ

ÂæäçéÜêåo—çæÛâæãÜåâð—ØäÜéàÚâf—ă—éäð—ÊÃʪ— ç„àå[‡Üáo—ñ풇Üåo—í’âæå죗çéÜíÜåÚà—â„Üdo— ؗìéðÚßãÜåo—éÜÞÜåÜéØÚܗç„à—çéæíæñæí[åo— ígë‡àåð—êçæéëæíåoÚߗæÛígëío—ŸÙgߣ—ÚðâãàêëàâØ£— ãð•æí[åo£—âæãÜâëàíåo—ßéð£ď ¥—Çæä[ßØáo—ëØâf— ç„à—æëæÚoÚߗåæßæì—Ø—ê—â„Üdæí’äà—•oãØäॗ ͗ç„oçØÛg—åÜêçæâæáÜåæêëà—áܗäæ•åæ—íé[ÚÜåo— çÜågñ¥—ÍoÚܗàåÝæéäØÚo—åؗîîî¥êãêëéà¥Úñ¥—

îîî¥ÙãàññØéÛ¥Úñ

îîî¥êçæéëÜå¥Úñ

¹ÃÀÑѸɻ—ÊÂÀ—¿¼Ãļ˗ »É¸¾Æŗº¸É¹ÆŗĸËË

¶¸Á´“·

Çæçà걗ãÜßâ[—àåäæãۗëÜÚßåæãæÞàÜ£—âæãÜdâ棗åØêëØíàëÜãå[— íÜåëàãØÚÜ£—æÛåoäØëÜãåf—ì‡à£—äØë咗çæíéÚߣ—ëéØåêçæéëåo—æÙØ㣗 ÚÜéëàă—âØÚܗçæÛãܗåæéäð—¼Å—¨§®® ¿äæëåæêë±—İ—«§§Þ¥ ÍÜãàâæêë౗¬«¤¬­—ìåࣗ¬®¤¬°—ìåࣗ­§¤­©—ìåà

¨—­°§— ¾"

¶¸Á´

¯—¬°§

ËHÀ—ÅÆÍÀÅÂЗƻ—ÊÇÆÉ˼ÅÌ ¾" ÄæÛÜéåo—ØããäæìåëØà壗âëÜ钗Úëo—çæêãÜÛåo—ëéÜåÛð—êáÜñÛæífßæ—ãð•æí[åo¥— Ñ[âãØÛåo—‡o„âؗçæۗí[ñ[åoä—áܗ®©—ä䣗ëÜÛð—ëØâ—Øâæé[ë—åؗë棗ØÙð—ãð•Ü—ÙðãؗÛæêëØëÜdåg—ìåàíÜéñ[ãåg—çæì•àëÜãå[—åؗí‡ÜÚߗçæíé‡oÚߣ— âëÜéf—êà—ìäoäܗåؗêáÜñÛæíf—ëéØëà—ç„ÜÛêëØíà륗¨©§ä䗇çàdâؗç„ÜÛìédìáܗêàã咗ëØߗÛæ—æÙãæìâì—Ø—äàäæ„[Ûåæì—ØìëæâàåÜëàâì— íðÙoñÜáoÚo—â—éØÛàâ[ãåo—áoñÛg—çæ—ßéØåg¥—Ëæ—í‡Ü—Ùð—å܇ãæ—ÙÜñ—ÛæêëØëÜdåf—ëæéñåo—ëìßæêëࣗâëÜéæì—ñØáà‡‰ìáܗÚÜãæۄÜígåf—á[Ûéæ—ìãæ•Üåf— 헪»—çéæă—ã쥗Kçàdâæíæì—ëÜÚßåæãæÞàà—ñØíé‡ìáܗêàåëéæíØå[—êâãìñåàÚÜ¥— ÇØéØäÜëéð±—ç„à—ÛfãÚܗ¨¬°—Úä—çéæă—ã—¨©§¤®©¤¨§©—ää—Ø—é[Ûàìꗨ©£®—ä ç„à—ÛfãÚܗ¨­¯—Úä—çéæă—ã—¨©§¤®©¤¨§©—ää—Ø—é[Ûàìꗨ«£¯—ä ºÜåؗãð•Ü±—¯—¬°§—Âd ¶¸Á´ ºÜåؗêÜë챗¨¨—­°§—Âd—ŸÊ¼Ë—¤—ÛÜêâؗËÐÉÆÃÀ¸—ÉØàãĄ—Üï—ÀÀ£—í[ñ[åo—ËÐÉÆÃÀ¸—ɽ»—¨¨

ÊÇÆÉ˼ŗɸÇËÆÉ

­—­°§

¶¸Á´“·

¾"

¯°°— ¾"

¹ÃÀÑѸɻ—ÊÂÀ—¾Æ¾¾Ã¼Ê—°§ª— Ä»¸ÍÑ

É[äÜdÜⱗdÜéå[—äØëå[ ÑæéåoⱗæéØå•æ풗ñéÚØÛãæí’ ÍÜåëàãØÚܱ—êâã棗çgåØ ¹ØãÜåo±—âéØÙàdâØ¢çðëãoâ Çæçà걗Ûíæáà뒗ñæéåo⣗¨§§œ—Ì͗ă—ãë飗çéæëàäã•oÚo—‹çéØíØ£—íÜåëàãؤ ÚÜ£—äÜëØãàÚâ[—‹çéØíؗé[äÜdâ죗ñéÚØÛãæ풗ñæéåo⣗æçëàä[ãåg—çØêìáo— Ûæ—ãð•Ø„êâf—ßÜãäð

ÊÇÆÉ˼ŗÄÐÊ˼ÉÐ

¹ÃÀÑѸɻ—ÊÂÀ—¾Æ¾¾Ã¼Ê—°§¬— Ä»¸ÍÑÆ

¶¸Á´“·

®°°—

É[äÜdÜⱗdÜéåæ¦êë„oÙéå[—äÜëØãàÚâ[ Ñæéåoⱗ鑕æ풗ñéÚØÛãæí’ ÍÜåëàãØÚܱ—êâã棗êo‰âØ ¹ØãÜåo±—âéØÙàdâØ¢çðëãoâ Çæçà걗Ûíæáà뒗ñæéåo⣗¨§§œ—Ì͗ă—ãë飗çéæëàäã•oÚo—‹çéØíØ£—íÜåëठãØÚÜ£—äÜëØãàÚâ[—‹çéØíؗé[äÜdâ죗ñéÚØÛãæ풗ñæéåo⣗íßæÛåf—çéæ— ÛàæçëéàÚâf—Ùé’ãÜ£—æçëàä[ãåg—çØêìáo—Ûæ—ãð•Ø„êâf—ßÜãäð

ÄæÛÜéåo—ìåàíÜéñ[ãâؗÚßØéØâëÜéì—éæñ‡o„Üåf—êãØãæäâð—ìédÜå[—çéæ— ñÛØëåf—ãð•Ø„âð¥ Êí’ä—ÚßØéØâëÜéÜä—íßæÛå[—áØâ—çéæ—ìçéØíÜåf—ëéØëg£—ëØâ—Ûæ—ãÜßdoßæ— ëÜéfå쥗ÃÜßdo—Ûoâð—äæÛÜéåg—ª»—ëíØéæíØåfäì—Çæãð½ãð—á[Ûé죗åÜä[— ç„ÜßåØåf—å[éæâð—åؗëÜÚßåàâì—Øåà—êoã쥗ÍßæÛå[—çé旇àéæâæ엇â[ãì— ãð•Ø„Ü⣗ì•àíØëÜãêâð—íÜãäà—ç„oáÜäå[—Ø—íÛgdå[£—áÜÛåؗñ—åÜáìåàíÜéñ[㤠ågá‡oÚߗãð•o—ÊçæéëÜåì¥ ÇØéØäÜëéð±—ç„à—ÛfãÚܗ¨¬¯—Úä—çéæă—ã—¨¨­¤­°¤¨§§—ää—Ø—é[Ûàìê— ¨ª£¨—ä ç„à—ÛfãÚܗ¨­®—Úä—çéæă—ã—¨¨­¤­°¤¨§§—ää—Ø—é[Ûàìꗨ«£¯—ä ºÜåؗãð•Ü±—­—­°§—Âd ºÜåؗêÜë챗°—¨°§—Âd—ŸÊ¼Ë—ą—ÛÜêâؗËÐÉÆÃÀ¸—ÉØàãĄ—Üï—ÀÀ£— í[ñ[åo—ËÐÉÆÃÀ¸—ɽ—¨§

ÊÇÆÉ˼ŗ¾ÌÉÌ

ÊçÜÚà[ãåo—ãð•Ü—çéæ—êâàØãçàåàêäìê—Ø—êâàëæìéàåÞ¥— ÁÜáo—âæåêëéìâÚܗáܗçæۄoñÜåؗçæë„ÜÙ[ä—ëgÚߣ—âÛæ— åؗãð•oÚߗØÙêæãíìáo—Ûãæìßf—ç„ÜÚßæÛð—ê—å[éædå’äà— í’êëìçð—Ø—êáÜñÛð£—ç„oçØÛåg—çéæ—êâàØãçàåàêëð—ñ[íæÛ¤ åoâ𥗻‘éØñ—áܗâãØÛÜå—ñÜáäfåؗåؗäàåàäØãàñØÚà— ßäæëåæêëà—ç„à—ñØÚßæí[åo—í’Ùæéå’ÚߗíãØêëåæêëo— ç„à—êáÜñÛì¥ ÇØéØäÜëéð±—ç„à—ÛfãÚܗ¨­ª—Úä—çéæă—ã—°®¤­«¤®°— ää—Ø—é[Ûàìꗩª£¬—ä ¶¸Á´ ºÜåؗãð•Ü±—¨¨—°¬§—Âd

¨¨—°¬§ ¾"

¾"

îîî¥ëéàåàëðêçæéë¥Úñ ¿ÆËÉÆÅÀº—ÊŸǗ»ÉЗÍÐÊÆÌK¼&

»oâð—äoéåfäì—çéæìÛgåo—ëÜçãfßæ—íñÛìÚßì—æÛí[Ûo—í܇âÜéæì—íãßâæêë—ñ—í؇àÚߗ Ùæë—åÜÙæ—éìâØíàڗŸÛíؗé‘ñåf—å[êëØíÚÜ —Ø—ÛæâæåØãܗáܗíðêì‡o¥—ÁܗíðÙØíÜå— åØêëØíàëÜãå’ä—dØêæíØdÜ䗟ؕ—©«—ßæÛ¥ £—çæ—ìçãðåìëo—åØêëØíÜåf—ÛæÙð—êܗê[ä— íðçåÜ¥—Ä[—íÜãäà—ëàÚߒ—ÚßæÛ¥

¿ÆËÉÆÅÀº—½ÆÆËθÉļɗ ¶¸Á´

ª—°°§

ÍðêæÚܗÝìåâdåo—‡í’ÚØéê⒗í’éæÙÜ⣗âëÜ钗í[ä—ñØéìdo—ÛæâæåØ㒗çæ•àëÜâ—åÜáÜå—ñ—ãð•æí[åo£— ؗëæ—à—ç„à—ëÜçãæë[ÚߗßãìÙæâæ—çæۗåìãæ쥗ÁܗâæåÜڗí؇Üäì—ëé[çÜåo—Ø—ñäéñãf—åæßð—áêæì— äàåìãæêëo¥—ÁÜÛåæÛìÚߒä—ñç‘êæÙÜä—áÜå—åØêëØíoëܗçØë„àdåæì—àåëÜåñàëì—ëæçÜåo—Ø—åàڗíoڗ å܄܇oëÜ¥—¿æëéæåàڗí[ê—ì•—éæñäØñãìáܗê[䥗¹Üñ—ågá—ì•—çéæêëg—åÜÛæâ[•Üëܗْ륗ÄæÛÜã—Ī— ؗī—êܗãà‡o—âØçØÚàëæì—Øâìäìã[ëæ鑥

¾"

ÇÆÀÅ˗»ÉЗ˸K¸—Ÿ—ƹÌ͗ ʗÀÅ˼¾ÉÆ͸ÅVėËÆǼÅ2Ä¥ ¶¸Á´

¨—ª¬§ ¾"

¸Ùêæãìëåo—ßàë—åÜáÜå—çéæ—ãð•Ø„Ü¥—ÂæåÜڗëé[çÜåo—ê—åØñæìí[åoä— íðäéñã’ÚߗÙæ룗âëÜéf—áêëܗçé[íg—íðåÛØãà—ñ—âìÝéì—ØìëØ¥—ºÜêëæì— âܗêáÜñÛæíÚܗêëØdo—ë؇âì—ê—ÙæëØäà—ñØçåæìë—Û旨©Í—ñ[êìíâ𥗠ÉæñÛoã—çæÚoëoëܗæâØä•àëg¥—ÅÜáÜ壗•Ü—êܗêåØÛåæ—æÙìáÜëÜ£—Øãܗíܗ íð߄[ë’ÚߗÙæë[Úߗêà—çæÙðë—åؗêågßì—ÛØãÜâæ—ãfçܗì•àáÜëÜ¥ DŽÜê—åæڗçØâ—í—ë؇Úܗ䑕ÜëܗëØâf—êì‡àë—Ùæëð£—éìâØíàÚÜ£— çæåæ•âðď—ÁܗíðÙØíÜåؗíÜåëàãØdåoäà—æëíæéð—çéæ—æÛígëé[åo— ؗãñܗáà—ñØçåæìë—à—Û早©§Í—ñ[êìíâð¥—Çéæêëg—âæäÝæéë¥

¶¸Á´

ª—°°§ ¾"


îîî¥ÚéØÝë¥Úñ ºÉ¸½Ë—ÇÆøÉ˼º—Á¸ºÂ¼Ë—ą—ÅÆÍÀŸ˜

ËÜçã[—ÚÜãæéæñÜçoåØëÜãå[—ÙìåÛؗñ—ÇæãØéëÜÚ쥗Ìíåà넗ÙìåÛð—ägâ⒗íðdÜêØ咗çæãðÜêëÜé— çéæ—ñØáà‡ëgåo—âæäÝæéëì—ç„à—åæ‡Üåo¥—¨§§œ—çæãðÜêëÜéæíf—íã[âåæ—íðëí[„o—àÛÜ[ãåo—çéæêë„ÜÛo— çéæ—ñØáà‡ëgåo—ëÜçÜãåfßæ—âæäÝæéëì—Ø—ñ[éæíÜy—ÛæêؕÜåo—æÛíæÛì—íãßâæêëà—êägéÜä—æۗ çæâæ•âð¥—ÍðãÜßdÜ咗çæãØéëÜڗçãåo—ñÜáäfåؗàñæãØdåo—ÝìåâÚॗїçæßãÜÛì—ÜêëÜëàÚâfßæ— åÜçæÛãfß[—ëÜåëæ—ëðç—çãÜëÜåàåð—•äæãâæí[åo—ŸØåà—çæ—æçØâæíØåfä—íðçé[åo ¥ ¹ìåÛؗä[—ç„ÜÛëíØéæíØåf—éìâ[íð—ê—ÜÝÜâëåoä—âæåëéØêëåoä—ãÜäæí[åo䥗»íg—ç„ÜÛåo— âØçêð—åؗñàç—ìäoêëgåf—í—âæåëéØêëåoä—ãÜäæí[åo—‡í‘—åؗç„ÜÛåo—d[êëà—ÙìåÛð¥—ÇÜéÝÜâëåo— ØåØëæäàÚ⒗êë„àߗçéæ—ñØáà‡ëgåo—æçëàä[ãåo—íæãåæêëà—çæßðÙì¥ ÄØëÜéà[㱗¨§§—œ—çæãðÜêëÜ闟©­¬—ަ䩠 ¹Øéíð±—ç[åêâf±—dÜéíÜå[£—äæÛéæ¤ñÜãÜå[£—dÜéå[£—Û[äêâf±—ă—Øãæí[£—dÜéíÜå[£—dÜéå[ ÍÜãàâæêë౗ÏÊąÏÏà ºÜåر—¨¯¬§—Âd—Ÿç[åêâ[ £—¨®¬§—Âd—ŸÛ[äêâ[  ¶¸Á´

¨—®¬§—

¶¸Á´

¾"

¨—¯¬§— ¾"

ºÉ¸½Ë—ÇÉƗθÉÄ

Çéæ—ÎØé䗱—Ýìåâdåo—çé[Ûãæ—Ûæ—íÜãäà—ÚßãØÛåfßæ—çædØêo¥—Çéæ—ÎØéä—íðì•oí[— Ûìë’Úߗíã[âÜå—ê—íðêæâæì—êÚßæçåæêëo—ØÙêæéçÚܗëÜçãØ£—æçëàä[ãåo—ëÜéäæéÜÞìãØÚܗ ؗæÛíæÛì—çæëì—áܗÛæêؕÜåæ—Ûoâð—æÛãà‡åf—êëéìâëì„Ü—äØëÜéà[ãì—í—áÜÛåæëãàí’Úߗ ëÜçÜãå’Úߗñ|å[Úߥ—Íðêæ⒗âæäÝæéë—ñØáà‡‰ìáܗëØâf—ÙÜñ܇í[—ëÜÚßåæãæÞàܗؗÜãØêëàÚठëؗçãÜëÜåàåð¥—Çé[Ûãæ—ñ‘êë[í[—êíg•o—à—ÙgßÜä—àåëÜåñàíåoßæ—êçæéëæíåoßæ—í’âæå쥗 ÍßæÛåf—çé[Ûãæ—çéæ—Øãçàåܗãð•æí[åo—Ø—êâàØãçàåàêäìê¥ ÄØëÜéà[㱗­¨œ—çæãðØäàۗŸÛìëf—íã[âåæ £—ª¬—œ—çæãðÜêëÜ飗«—œ—ÜãØêëØ套¿äæë¤ åæê뗨¯§—ą—©©§—ަ䩗Ÿãà‡o—êܗí—áÜÛåæëãàí’Úߗñ|å[Úß ¥ ¹Øéíð±—ç[åêâ[—ą—Ùoã[£—äæÛé[£—dÜéå[²—Û[äêâ[—ą—Ùoã[£—ëäØíg—äæÛé[£—dÜéå[ ÍÜãàâæêëà±—ÊąÏÏןç[åêâf £—ÊąÏÏןÛ[äêâf  ƸÇ

¯°§— ¾"

ºÉ¸½Ë—ÇÉƗ¹¸ÊÀº

Ñ[âãØÛåo—âæãÜâÚܗÝìåâdåoßæ—çé[Ûãؗçéæ—ÛgëॗÂíØãàëåo—çæãðÜêëÜéæíf—íã[âåæ— ñØáà‡‰ìáܗêçæãÜßãà풗æÛíæۗíãßâæêëà—çéðd—æۗçæâæ•âð£—çé[Ûãæ—ìÛé•ìáܗëgãæ— í—êìÚßì—Ø—çæßæÛão¥—ÆéàÞàå[ãåo—ÛÜêàÞå—æÙãoÙÜ咗äÜñà—ÛgëäॠºÜåæíg—í’ßæÛ咗êÜ뗱—Ûãæìߒ—éìâ[í—Ø—êçæÛâð—Ûãæìßf¥ ¹Øéíð±—ñÜãÜå[—Ø—dÜéíÜåæ¤äæÛé[—âæäÙàåØÚܗê—çæëàêâÜä—çéæ—Ûoíâð—Ø—äæÛé[— ؗdÜéåæ¤dÜéíÜå[—âæäÙàåØÚܗê—çæëàêâÜä—çéæ—âãìâð ÍÜãàâæêë౗®«¦¯§—Ú䗱—¨¬¯¦¨­«—Úä ºÜåؗêÜë엟Ûãæìߒ—éìâ[헢—êçæÛâð—Ûãæìßf ±—¯°§—Âd

ºÉ¸½Ë—¹À¾— ÃƾÆ

¶¸Á´

«°§—

Äoéåg—ñØëÜçãÜå[—êçæéëæíåo— dÜçàÚܗêܗñí’éØñågåæì—d[êëo— ãæÞؗºÉ¸½Ë—ą—­—ëÜdâØäà—áØâæ— êæìd[êëo—ÛÜêàÞå쥗 ÄØëÜéà[㱗ª§—œ—íãåØ£—®§—œ— ØÚéð㣗íåàë„åo—d[êë—áܗëíæ„Üåؗ ëÜéäæçé[ÛãÜ䗺ɸ½Ë—Çéæ—ÑÜé棗 âëÜéf—ñØáà‡‰ìáܗæÛíæۗíãßâæêëà— æۗçæâæ•â𥗠¹Øéíر—êígëãܗäæÛé[£—æéØå•æí[£— dÜéå[¥—

¾"

îîî¥ÞØéäàå¥Úñ ¶¸Á´

¯—°°§— ¾"

¾ÇʗÊÇÆÉË˼Ê˼ɗżÁ¼Å— ÇÉƗ¹*¿—¸—ÃÐY¼—

¾¸ÉÄÀŗ½ÆɼÉÌÅżɗ«§¬—¿É—áܗå[éØäâæ풗êçæéëëÜêëÜé— íðÙØíÜ咗íðêæÚܗÚàëãàí’ä—¾Çʗç„àáoäØdÜ䥗»oâð—ågäì—áܗíßæÛ咗åÜáÜå—çéæ— íðì•àëo—ç„à—Ùg•å’ÚߗêçæéëæíåoÚߗÛàêÚàçãoå[Úߣ—áØâæ—áܗÙgߗåÜÙæ—ÚðâãàêëàâØ£— ØãܗëØâf—åØç„oâãØۗçéæ—Ùgߗåؗãð•oÚߣ—àå¤ãàåܗÙéìêãÜåo£—âØåæàêëàâì—åÜÙæ— êáÜñÛæíf—ãð•æí[åo¥—Ìåàâ[ëåoäà—ÝìåâÚÜäà—êçæéëëÜêëÜéì—áܗäæ•åæêë— êæìç܄Üåo—êܗêí’ä—åÜÙæ—Úàñoä—í’âæåÜä—çæäæÚo—ÝìåâÚܗČÍàéëì[ãåo— ëéfåàåâæ풗çØéëåÜéÿ£—äæ•åæêë—ØìëæäØëàÚâf—ÙÜñÛé[ëæíf—êðåÚßéæåàñØÚܗ ê—Ǻ£—êÛoãÜåo—ÛØë—åؗîÜÙæífä—ëéfåàåâæífä—êÜéíÜéì—ÚæååÜÚë¥ÞØéäàå¥ Úæä—åÜÙæ—ñæÙéØñÜåo—ëéØêð—ëéfåàåâì—åØۗäØçæ엾ææÞãܗ¼Øéëߥ—ºÜåؗ ídÜëåg—êåoäØdܗëÜçæíf—ÝéÜâíÜåÚÜ¥

»ÆYÀÍÆËÅ*—¸ÂËÌÃÅ2—¾Çʗ ŸÍÀ¾¸º¼

¾¸ÉÄÀŗÅQÍÀ—¨ª¬§—ÃÀ½¼ËÀļ—áܗç„Üåæêå[— ØìëæäæÙàãæí[—åØíàÞØÚÜ£—âëÜé[—Ûæâ[•Ü—ífêë—êífßæ—äØáàëÜãܗç„à— áoñÛg—ØìëÜä—à—ç„à—çg‡o—çéæÚß[ñÚܗägêëÜ䥗ÄÜñà—ßãØíåo—ç„ÜÛåæêëà— åØíàÞØÚܗçØë„o—ÙÜñçãØëå[—Ûæ•àíæëåo—ØâëìØãàñØÚܗäØ痼íéæç𣗠ìãëéØëÜå⒗‡àéæâæ‹ß㒗ÛàêçãÜá—dà—ÝìåâÚܗ„ØñÜåo—Ûæ—áoñÛåoÚߗçéìߑ¥— Çéæ—åØíàÞØÚà—äàäæ—ØìëæäæÙàã—áܗç„oêëéæá—íðÙØíÜå—ëìéàêëàÚâ’äà— äØçØäà—&ɗåÜÙæ—çæÛçæéæì—ägêëêâ’ÚߗäØ痺àëðÏçãæéÜé— ê—äæ•åæêëo—åØíàÞØÚܗçæäæÚo—Ä¿»¥ ¾Øéäàå—åíà—¨ª¬§—ÃàÝÜëàäÜ£—ÚÜåر—­—®°§—Âd—ê—Ûæ•àíæëåo— ØâëìØãàñØÚo—äØ痼íéæçð ¾Øéäàå—åíà—¨ª¬§£—ÚÜåر—«—®°§—Âd—ê—äØçØäà—«©—ñÜäo— ¼íéæçð—Ø—­§ÛÜååo—ÞØéØåÚo—Øâëì[ãåoÚߗäØç

°æÏõcøÿwĨ ċ¿ĠĪÿÜĠĨ ĴnÕĢ÷nóĂĨ ¿øċĢ÷nóĂĨ øķ¿ŒĢ÷nóĂĨ ĪšûIJ ¶¸Á´“·

«—®°§ ¾"

¶¸Á´

°—°°§

ÆÌË»ÆÆÉÆÍ—¾ÇʗʗɸÊËÉÆÍVÄÀ— ĸǸÄÀ

¾"

ÍoëÜ£—•Ü—åæíf—ÞÜåÜéØÚܗæìëÛææéæí’ÚߗåØíàÞØÚo—ñåØdâð—¾Øéäàå—ìäo—çéØÚæíØë— ê—éØêëéæí’äà—äØçØä඗Çæçéíf—áܗëØâ—ì—¾ÇʗåØíàÞØÚܗäæ•åf—åؗÛàêçãÜá—åØßé[ë— êâìëÜdåg—ãàÙæíæãåæì—äØç쥗¸‰—ì•—êܗáÜÛå[—æ—í’„Üñ—äØ痾ææÞãܗ¼Øéëߣ—åØêâÜåæíØåf— çØçoéæíf—äØçð—åÜÙæ—æéàÜåëØdåo—çã[åÜâ—êëؕÜ咗ñ—àåëÜéåÜë쥗ÄÜñà—ëØâæíf—åØíàÞØÚܗ çØë„o—à—¾¸ÉÄÀŗ»¸ÂÆ˸—©§—¼ÌÉÆǼ—ÃÀ½¼ËÀļ£—æÛæã咗ç„oêëéæᗠê—Ûæëðâæí’ä—ÛàêçãÜáÜ䣗äØçØäà—«©—ñÜäo—¼íéæçð£—ídÜëåg—áÜáàÚߗÙÜñçãØëåf—ØâëìØãàñØÚܗ çæ—ÚÜãæì—ÛæÙ엕àíæëåæêëà—åØíàÞØdåoßæ—ç„oêëéæáܗؗåØç[áÜåoä—åؗÛíg—ëì•âæíf—ÙØëÜéàÜ¥— »ØâæëؗáܗíßæÛå[—çéæ—í‡ÜêëéØååf—íðì•àëo£—ídÜëåg—ãð•æí[åo£—Úðâãàêëàâð£—Øìëæ¤äæëæ—åÜÙæ— ÞÜæÚØÚßàåÞ쥗ºÜåؗídÜëåg—çæÛéæÙåf—ëìéàêëàÚâf—äØçð—&É¥

¶³µª¯·ĨĢċĂøĐĨĢĨĠĐĂĐÒĨ¢ÜlĂĴĢ÷cĨĄĺÝĬħĬÒĨĄĺêĨĺĺĨ³Ġ¿ó¿ĨĄĺĨôĨ¹óŒwÿoĴÜĢ ĪÜøĐÑĨ ēêİĺĨ İĦĥĨ ĺĀĺĨ ĦĄĄÒĨ å¿ĶĐÑĨ İĦĥĨ ĥĄĺĨ ĺĀİÒĨ Üû¿õøÑĨ ĂÆÏóĂÕÿõÅĢċĠõÿĪÏĹĐÏĹ ĵ ĵ ĵ Đ Ģ ċ Ġ õ ÿ Ī Ï Ĺ Đ Ï Ĺ


¹´À¼¿Ì“

—ĸ¾

ÍܗêãæíÜåêâf—ËØëéØãØåÛàà—êà—ì•àáÜëܗÛæêëØëÜâ—ñ[ÙØíð—à—í—ñàäg

PARTNER RUBRIKY

ª£

CÌÒ̹IJ˜ÌÑÊÇÄËÃW˜ÃĽÆÇÌ

FOTO: SACR

TERMDĚÁTILNEOYMRZÍ Mnoha rodičům se honí hlavou: co dělat, když se bavit? Jedzkazí počasí? A co když to děti nebude na lyžích si můžete nou z možností je vybrat takové místo, ze kterého u alpských odskočit do termálního akvaparku. Těch je hlavně lyžařských středisek celá řada.

¼“çìçâ“çØåàWßák“ßWíác“æؓ×ÔÝk“æàcßؓâíáÔ`Üç“íԓ åÔÞâèæÞb“çâã“ā“é“ÇìåâßæÞè“Ýæâè“áÔék֓ÝØ×Üáb¡“ ÈãâèçÔÝk“æéâè“ÔåÖÛÜçØÞçèåâ蓛ç€Ü“ÕÔíbáì“é“ãâ ×âÕc“ßâçâæâéŽÖۓÞéc獟“é“ÝØ×áâà“í“áÜÖۑ“ßíؓ ãâæßâèÖÛÔç“Ûè×Õè“ãâדéâ×â蜓ܓÕâÛÔçâæçk“ÝÔޓ éâ×ákÖۓÔçåÔÞÖkŸ“çÔޓæécçԓæÔèᡓȑ“铤©¡“æçâ  ßØçk“æؓâÕÝØéèÝk“íàkáÞì“â“ÞâèãWák“é“çØåàWßákÖۓ ãåÔàØáØÖۓ铿ZáÚØáÙØß×蟓Þ×ؓæçâÝk“×âçì`᎓ àâ×Øåák“ßWíØuæގ“ÞâàãßØ롓Éâ×ԓí“ßØ×âé֍“ ›¦“£££“àœ“æçbÞW“×â“ÛßâèÕÞ쓤“«££“àŸ“Þ×ؓæؓ âۀkéW“Ô“Ýؓ`ØåãWáԓéíۍåè¡ ·cçܓàÔÝk“é“ßWíØuæÞbà“ÞâàãßØëè“éìÛåÔíØáè“ ÁâØàâéè“ÔåÖÛè“æؓ×écàԓÕÔíbáì“Ô“¬£“à ×ßâèێà“çâÕâÚWáØà¡ ÆÔàâí€ØÝàâæçk“Ýæâè“ã€ØÕÔßâéÔÖk“ãèßçì“Ô“ÛåÔ  Ök“ÞâèçÞì“ãåâ“àÔßb“Ü“écçƒkŸ“Þç؀k“âÖØák“ç€ØÕԓ Õâèß×Øåâéâè“æçcá術ÁØÝàØáƒk“àÔÝk“é“ÞâàãßØëè“ Þ“×ÜæãâíÜÖܓܓéßÔæçák“×cçæÞâè“åØæçÔèåÔÖÜ¡ ÆëÜí„Üåæ—áܗÛÜååg—æۗ°¥§§—Û早ª¥§§—ßæÛà嗟êØìåؗ æۗ¨§¥§§—ßæÛ¥ £—ç„àdÜ䕗í—ç[ëÜâ—Ø—í—êæÙæëì—êܗ ñØíoé[—Ø•—æ—ç‘ãåæÚॗ˄oßæÛàåæ풗íêëìç—êëæáo—íܗ í‡ÜÛåo—ÛÜ嗨­£¬§—¼Ìɗؗæ—íoâÜåÛì—Ø—êí[ëÚoÚߗ¨°— ¼ÌÉ£—Ûgëà—æۗª—Û旨«—ãÜë—çãØëo—¯£—éÜê祗¨§£¬§—¼ÌÉ¥— ͗åØÙoÛÚܗáêæì—à—ñí’ßæÛågåf—éæÛàååf—íêëìçÜåâð¥ ïïï¦ÙéíÙ¥ÜçåݦÙì

TEXT: MICHAELA BUČKOVÁ, AUTORKA JE REDAKTORKOU MF DNES, RADEK HOLUB

LÈÁƼĽÊVΘÅÄWƲ˜ÌIÁ˜ÌǺǿÆÑ É“"ØæÞè“à‘ØçؓæãâÝÜç“ßì‘âéWák“æ“ÞâèãWákà“áÔã€kÞßÔדéؓGãÜá×ßØåâéc“Àߎác¡“½Ø×ákà“í“áØÝécçƒkÖۓ ßWÞÔ×ØߓÝؓ`ßèáâ鎓çâÕâÚW៓ãâ“ÞçØåbà“éWæ“Ô‘“áԓÛßÔ×Üáè“ÕÔíbáè“æéØíؓ`ßèᡓÀc€k“¨¨“àØç卓 ԓÞåâàc“ácݓçè“Ýæâè“çÔÞb“×éԓ×Ô߃k“çâÕâÚWáì“æ“×bßÞâ蓪¥Ÿ¨“Ô“©«Ÿ§“àØçå術¾“×ÜæãâíÜÖܓÝؓàÔßW“Ü“éØß ÞW“ék€ÜéÞԟ“×ÜéâÞW“€ØÞԓԓéßáâÕÜçk¡ ´ÞéÔãÔåޓáÔÕkík“Ü“×cçæގ“ÕÔíbáØޟ“Þ×ؓéâ×ԓ ¸âíØçØéâ—ê—ÙØñfåð—áܗæëÜí„Üå—ÛÜååg—æۗ¨©¥§§—Ûæ— ×âæÔÛèÝؓÝØá“ç€ÜÖØçܓÖØáçÜàØç卡“·cçܓàÔÝk“Þ“×Üæ  ©§¥§§—ßæÛàå—ídÜëåg—êæÙæëð—Ø—åÜÛgãÜ¥ ÊØìåؗؗç[éؗáܗç„oêëìçå[—ÛÜååg—æۗ¨­¥§§—Ûæ— ãâíÜÖܓçÔÞb“Û€kÕØޓæ“ãÔ×ÔÝkÖk“éâ×âè“Ô“áØåØíâ鎓 ©§¥§§—ßæÛàå—Ø—áܗí—ÚÜåg—íêëìçåfßæ¥ æÞßèí¡“ ºÜãæÛÜååo—íêëìçåf—çéæ—Ûgëà—æۗ¨§§—Û旨¬§—Úä— ·âæãcßk“àâÛâè“åØßÔëâéÔç“éؓéØáÞâéákÖۓ ©¨§—Âd£—Ûæêçgão—ª¬§—Âd£—éæÛàååf—íêëìçåf—Ÿ©¢©—Ûæ— Ô“éáÜç€ákÖۓÕÔíbáØÖۓâãÔç€ØáŽÖۓàÔæW‘ákàܓ ¨¬§—Ú䠗°¨§—Âd¥ çåìæÞÔàܓܓãØåßÜ`ÞâéŽàܓàÔæW‘ákàܓߍ‘Þ졓Éâ×ák“ ïïï¦ÙéíÙèÙêãëèáæÜä¦Ûò ÔçåÔÞÖؓ×âãßuèÝؓæÔèáԓԓãÔåák“ßWíØu¡

¸âíØçØéâ—íܗKçàåÛãÜéæíg—Äã’åg—ã[â[—Ûgëà— Ø—Ûæêçgãf—åؗë„à—ëæÙæÞ[åð¥

̹ÌʹĹƼÁ¹²˜ÈÁÊÌËØÄÇ(

ÊãæíÜåêâ[—ËØëéØãØåÛàؗí—Ãàçëæíêâfä—Äàâìã[‡à—ã[â[— í—ñàäg—ç„ÜÛÜí‡oä—ãð•Ø„Ü—ñ—ËØëÜ飗Ýæë汗ʸºÉ

´ÞéÔãÔåޓãâדæßâéØáæގàܓÇÔçåÔàܓæؓãìƒák“ácÞâßÜÞԓáØÝ¡“½Ø“áØÝécçƒk“áԓÆßâéØáæÞè“æؓí€ØÝàc“áØÝ é샃kà“ãâ`çØà“çâÕâÚWፓéؓæç€Ø×ák“¸éåâãc¡“ÇcÖۓçè“àÔÝk“ÖØßÞØà“¥«”“Çkà“áØÝ×Ø߃kà“Ýؓ¤§©“àØç卓 ×ßâèÛW“´áÔÞâá×Ô¡“¿Øçâæ“ã€ÜÕìߓ×Ô߃k­“åÔÙçâéÔÖk“çâÕâÚWá“ÇâåáW×⡓ÁØÖÛìÕk“ÔáܓÕÔíbáØޓãåâ“àÔßb“ ×cçܓæؓæãâèæçâè“ÔçåÔÞÖk¡“Çâ“éƒØ“é“×âæÔÛè“âÕßkÕØáŽÖۓæßâéØáæގÖۓßì‘Ô€æގÖۓÖØáçØå¡ ÃWç؀k“ÖØßbÛâ“ÔåØWßè“Ýؓ¤¤“çØåàWßákÖۓÕÔíb፟“âæà“í“áÜÖۓÙèáÚèÝؓÖØßâåâ`ác¡“µÔíbáì“Ýæâè“áÔãßác  áì“ÚØâçØåàWßák“ßb`Üéâè“éâ×è“â“çØãßâçc“¦«“æçèãu“¶ØßæÜÔ¡“DkÞW“æ؟“‘Ø“âÕæÔÛèÝؓã€kàcæ“éâ×ì“í“àâ€ØŸ“ ÞçØåb“ã€Øד§£“àÜßÜâáì“ßØç“ãâÞåŽéÔßâ“âÞâßk¡“Éâ×ԓãåâçâ“ÕßÔÛâ×Wåác“ãæâÕk“áԓãâÛìÕâéb“ԓ׎ÖÛÔÖk“ ‡æçåâÝk¡“ ÇÔçåÔßÔá×Üԓā“çâ“ÝؓÛßÔéác“åWݓãåâ“àÜßâéákÞì“ ºÜãæÛÜååo—íêëìç—íðáÛܗÛæêçgãfßæ—åؗ¨¬—¼ÌÉ£—Ûoëg— ×âÕåâ×åè‘æçék¡“É“ßbçc“æؓ×cçܓàâÛâè“éì€W×Üç“é“âՀk“ åØۗ¨«§—Úä—çãØëo—¨¨£¬§—¼ÌÉ£—äÜå‡o—Ûgëà—ñØçãØëo— áÔÙèÞâéÔÖk“ãÜåWçæÞb“ßâ×Ü¡“Çbàc€“é“Þԑ×bà“ÕÔíbáè“ ­£¬§—¼ÌÉ¥—ÉæÛàååf—íêëìçåf—ç„àáÛܗåؗª©—¼ÌÉ¥— Ýæâè“éâ×ák“ÔçåÔÞÖؓÝÔÞâ“àÔæW‘ák“æØ×WçÞԟ“éâ×âãW  ïïï¦ìÙìêÙäÙæÜáÙ¦ëã ×쟓ÚØÝíkå쟓éâ×ák“ãåâè×쟓àÔæW‘ák“ÖÛåßÜ`ؓԓÛâè  ãÔ`Þ졓Åâ×Ü`ؓæܓàâÛâè“è‘kç“æÔèáâébÛâ“æécçԟ“ àÔæW‘kŸ“íWÕÔߍ“Ô“×Ô߃kÖۓßWíØuæގÖۓãåâÖØ×è塓


ËÜéä[ãåo—êígë—í—¾ØêëÜàåì—åØÙoño—ÛíؗëæÙæÞ[åð£—çéæìۗ헄ÜÚܗà—íæÛåo—âàå棗Ýæë汗BêëÜééÜàÚߗÎÜéÙìåÞ

¿¹Ë̽ÁƲ˜ÊǼÁÆÆW˜ËÎ+Ì Ãßåâ`ák“×éâÝ`ÔçԓáÔ׃Øác“éŽæÞÔÝk“Ô“ãßWÖÔÝk“×â“éâ×ì“åè`Ü`ÞÔàԟ“Þ×쑓æؓé“áWåè`k“ÕÔÕÜ`Þì“Ô“×c×ì“ áØÖÛÔÝk“ÕØíãØ`ác“èáWƒØç“ãåâè×ØࡓÉØá“í“çØãßb“éâ×ì“æؓÝÜà“áØÖÛÖ؟“Ô“Þ×쑓Ýؓæ“Þ€ÜÞØà“éìçWÛáâ蟓 ×â“ãßÛâ×Üáì“èækáÔÝk“é“ÔèçâæØ×Ô`ÞWÖÛ¡ Çâ“ÝؓçìãÜÖÞW“æÖbáԓí“ÝØ×áâÛâ“í“áØÝécçƒkÖۓÔÞéÔæéc獓é“ÅÔÞâèæÞ蟓áÔÖÛWíØÝkÖkÛâ“æؓé“ßWíØuæÞbà“ æç€Ø×ÜæÞ蓵Ôד»âÙÚÔæçØÜᡓÀ‘Ø“æؓãâÖÛßèÕÜç“âæàáWÖçܓãåÔàØáì“çØåàWßák“åÔ×âáâéb“éâ×ì“â“çØãßâçc“ âד¦ª“×ⓧ¤Ÿ¨“æçèãác“¶ØßæÜÔ¡“¿ì‘âéÔç“à‘ØçؓÕèa“é“æÔàâçábà“ºÔæçØÜáè“áØÕâ“é“áØ×ÔßØÞbà“ÍØßߓ Ôà“ÆØؓ`ܓÛâ×Üáè“éí×WßØábà“æÞÜåØæâåçè“ÆÔÔßÕÔÖÛ »ÜáçØåÚßØàà ¿ØâÚÔáÚ¡ ÇØåàWßák“ãÔåޓæؓæÞßW×W“í“ácÞâßÜÞԓÞâàãßØ덟“ã€Ü`Øà‘“áØÖÛìÕk“â××cßØ᎓ÔåØWߓãåâ“×cçܓԓ×âæãc  ßb¡“·âæãcßk“àÔÝk“æéÝ“ÞßÜדáԓåØßÔëÔÖܟ“íÔçkàÖâ“àÔßb“×cçܓæܓàâÛâè“×â“æìçâæçܓéŽæÞÔç¡ É“×cçæÞbà“æécçc“à‘ØçؓéìíÞâèƒØç“×éԓçâÕâÚWá쟓ÞçØåb“Ýæâè“èå`Øáb“æãkƒØ“æçÔåƒkà“×cçØàŸ“áØÖÛÔç“ æؓèáWƒØç“×âÞâßԓãåâè×Øà“é“çØÞâèÖk“€ØÖ؟“Ýؑ“æؓçâ`k“×âÞâßԓÞâßØà“éâ×ák“àkæçáâæçܟ“Þ×ؓæؓãåâàkçÔÝk“ ×cçæÞb“ÙÜßà졓½Ø“çè“Õåâèí×Ôß܃çcŸ“áØÖÛìÕk“ÛØåáԓÔáܓãåâæçâå“éìÛåÔíØ᎓ãåâ“ã€ØÕÔßâéWák“àÜàÜáØÞ¡ "Wæç“ãåâ“×âæãcßb“Ô“æçÔåƒk“×cçܓçéâ€k“éáÜç€ák“ ԓéØáÞâéák“ÕÔíbá쟓ÝØÝÜÖۑ“æâè`Wæçk“Ýæâè“ék€ÜéÞ쟓 ÆëÜí„Üåæ—ëì—äØáo—æۗÛÜíoëà—é[åæ—Ûæ—ÛÜíoëà—íÜdÜ飗íܗ dëíéëÜ⣗ç[ëÜâ—Ø—êæÙæëì—êܗñØíoé[—Ø•—í—ÛÜêÜ륗ºÜåر— éâ×ák“ãâæçØß؟“ÚØÝíkåì“Ô“×Ô߃k“ÔçåÔÞÖØ¡“ÁØÖÛìÕk“ dëð„à—ßæÛàå𗩩—¼ÌÉ£—Ûgëà—¨ª£¬§—¼ÌÉ¥—ÉæÛàååf— Ôáܓæãâåçâéák“¥¨àØçåâ鎓ÕÔíb៓æécç“æÔèáâéW  íêëìçåf±—ÛíؗéæÛàdܗ¢—Ûíg—Ûgëà—­«—¼ÌÉ¥ ákŸ“ÙÜçáØæ染æâßWåÜèàŸ“ãÔåák“ßWíác“Ô“×Ô߃k“׍ßؑÜçb“ ïïï¦ÙäèÝæìàÝêåݦÛçå ÔçåÔÞÖØ¡“Çâ“éƒØ“æ“éŽÛßØ×Øà“áԓâÞâßák“´ßãì¡

ËÜçãæëؗíæÛð—í—ã[ñåoÚߗ헹ØۗÂãÜàåâàéÚßßÜàäì—êܗçæßðÙìáܗæۗª§—Û旫§—êëìçy‘—ºÜãêàØ£— Ýæë汗BêëÜééÜàÚߗÎÜéÙìåÞ

º¹¼˜ÃĽÁÆÃÁÊ»ÀÀ½ÁŲ˜Æ½ÂĽÈL3˜Ï½ÄÄƽˢΘÃÇÊÍ̹ƽ»À ¿Wíác“áØæâè“áWíØé“ÇÛØåàؓÆ硓¾ÔçÛåØÜá“Ô“áÔÕkíØÝk“ÝØ×ÜáØ`áâè“ÞâàÕÜáÔÖܓêØßßáØææè“Ô“ÞâèãWák¡“½Ø“çè“ ÖØßÞØà“¤“¥££“àØç卓`çéØåØ`ákÖۓéâ×ákÖۓãßâÖÛ¡“·cçܓæؓàâÛâè“éì€W×Üç“áԓæãâèæçc“ÔçåÔÞÖkŸ“ÝÔÞâ“Ýؓ éâ×ák“Þâßâçâ`Ÿ“éâ×ák“Û€Ü՟“àÔæW‘ák“ßØÛWçÞԟ“êÛÜåßãââß졓·cçæÞW“`Wæç“Ýؓèå`Øáԓܓãåâ“ç쓇ãßác“áØÝàØá ƒk“ā“áÔÝ×Øçؓçè“Õåâèí×Ôß܃çc“æ“ã€kÝØàáâè“çØãßâçâ術·Wßؓæؓßíؓãâáâ€Üç“×â“×éâè“éØáÞâéákÖۓçØåàWߍŸ“ ×cçܓÔßؓáØÝékÖؓÕÔék“ãßÔéÔç“é“ã€ØÖÛâ×âéŽÖۓÕÔíbáØÖۓàØíܓéáÜç€ák“Ô“éác݃k“`Wæçk¡“¾Ô‘׎“×Øá“æؓçè“ ãâ€W×W“éâ×ák“ÚìàáÔæçÜÞԟ“é“æÔèáâébà“æécçc“áØÖÛìÕk“ÙÜáæÞW“Ô“ãÔåák“æÔèáԓáØÕâ“ÜáÙåÔ`ØåéØáb“ÞÔÕÜá졓 ɓµÔד¾ßØÜáÞÜåÖÛÛØÜàè“æؓßì‘èÝؓáԓ¤£¦“ÞÜßâàØçåØÖۓçåÔçk“Ô“æç€Ø×ÜæÞâ“ãåâæßÔéÜߓàkæçák“åâ×Wޓ ԓæßÔé᎓íWéâ×ákޓ¹åÔá퓾ßÔààØ塓ÁØák“áWÛâ  ×â蟓‘Ø“ãåWéc“ÝØÛâ“Ýàbáâ“áØæؓáWåâ`áW“¹¼Æ“ ËÜçãæëؗíæÛð—êܗí—áÜÛåæëãàí’ÚߗÙØñfåÜÚߗçæßðÙìáܗ æۗª§—Û旪«—êëìçy‘—ºÜãêàØ¥—Âؕے—ÛÜå—áܗæëÜí„Üåæ— æÝØí×âéÞԓĈ¾ª£û“›áԓãâ`Øæ瓾ßÔààØåâéԓékçcí  æۗ¯—Û早§—ßæÛà套»æêçgão—ñØçãØëo—¨¬£¬§—¼ÌɗŸæۗ æçék“é“åâÖؓ¤¬ª£œ“×ßâèÛW“§Ÿ¨“Þࡓ½æâè“çè“Þ“×Üæ  ¨®—ßæÛà嗨¨£¬§—¼ÌÉ ¥—»gëà—æۗ­—Û旨«—ãÜ뗰£¬§— ãâíÜÖܓ¦“æWuÞԀæÞb“×åWÛ쓛ܓâæécçßØábŸ“ÖØßÞØà“ ŸíÜdÜ问—¼ÌÉ ¥—ÄãØۇo—Ûgëà—ñÛØéäØ¥ ¤¨“ÞàœŸ“Ôßؓܓ×cçæގ“ßì‘Ô€æގ“ÔåØWß¡ ïïï¦ìàÝêåÝ¥ÚÙÜãäÝáæãáêÛààÝáå¦Ùì


¹´À¼¿Ì“

—ĸ¾

ª¥

îîî¥äàëëÜéÛæéÝ¥àåÝæ

1 139 841 m n. m.

298 m 70 %

20 %

10 %

5 km polovina prosince–konec bøezna ÇH¼ÇɸÍÅ2—¸ǸºÀ˸±— 8 000 os./h

º¼Ã¼ėÊÁ¼Ñ»Æͼ±— ʼÑ@Ÿ±—

5

1

ÇɸÂËÀºÂ)—ÀŽÆÉĸº¼±

LYŽAŘSKÝ

CIRKUS

HNED ZA ČESKOU HRANICÍ

Nechcete vozit své ratolesti rodinné středisdlouhou cestu až do Alp? Hledáte malé příjemné jte lyžařské ko v cizině a přitom hned za bukem? Pak vyzkouše em Mitterfircentrum Mitterdorf ve vesničce s krkolomným názv ičním přemiansreut na německé straně Šumavy hned za hran chodem Strážný.

Ċ——Á¸Â—ʼ—˸ė»ÆÊ˸˱—Ñ—Çãñåg—Ûæ—ÊëéØâæåàÚ£—ÍàäçÜé¤ â쥗ÑؗßéØåàdåoä—ç„ÜÚßæÛÜä—Êëé[•å’—ãܕo—ÇßàãàççêéÜì룗 æÛëìۗáܗëæ—Ûæ—ÄàëëÜéă—éäàØåêéÜìëì—çgë—âàãæäÜë鑥 Ċ——Ѹ—ÂÆÃÀ—Ÿ—ÃÐY¼±—»Üå—ãð•æí[åo—êëæáo—¨¯—¼ÌÉ£—Ûgëà— Ûæ—çØëå[Úëà—ãÜë—ñØçãØëo—¨ª—¼ÌÉ¥— Ċ——»¼—ʼ—̹ÐËÆ͸˱—Í—æâæão—æÙÚܗÊëé[•å’—Ÿé[åæ—çØ◠앗áÜå—ç„ÜáÜÛÜëܗßéØåàÚà —ØåÜÙæ—ç„oäæ—í—ÄàëëÜéă—éäठØåêéÜìë쥗ÅØç„oâãØۗí—äØãÜÙåfä—çÜåñàæå엸ååÜäØéàܗ Øãçêâfßæ—êë„àßì—íðáÛܗÛíæì㑕âæ풗çæâæá—åؗª­—¼ÌÉ¥— Ċ———ǸÉÂÆÍÅ2±—ÇØéâæíà‡ëg—çæۗíãÜâð—áܗÙÜñçãØëåf¥ Ċ——ÃÐY¸HÊÂ)—KÂÆÃб—Áêæì—ëì—ë„à—ãð•Ø„êâf—‡âæãð£—âëÜéf— åØÙoñÜáo—à—ñØç‘ádÜåo—ãð•o—Ø—Ùæ륗ÍoÚܗàåÝæéäØÚo—åؗ îîî¥äàëëÜéÛæéÝ¥àåÝæ¥ Ċ——ÇÆ&¼Ë—ɼÊ˸Ìɸº2—Ÿ—Ê͸¿Ì±—Ûíg£—í—ägêëÜdâì— ÛØã‡o—Ûíg Ċ——¸ÇÉ.ʤÊÂÀ±—ÅÜåo—ëæ—ëì—åàáØâ—íØãåf£—íðéØñàë—ä‘•ÜëܗØãܗ åØç„oâãØۗåؗê[yâ؄êâæì—Ûé[ßì¥

ČESKÁ REPUBLIKA

VYSVĚDČENÍ Mitterdorf ˇ ˇ pokrocilí ˇ zacátecníci, třída:.......................................................................................................

jméno:.....................................................................................................

TEXT: MICHAELA BUČKOVÁ, MF DNES

terén lanovky a vleky dětský park ceny komfort resortu ubytování

APRĖS-SKI

´åØWߓÝؓáԓ`ØæÞb“ãâàcåì“×âÖØßԓéØßގŸ“ÕÔ åØé᎟“éØæØߎ“Ô“ã€kÝØàác“‘Üéâ“çè“ÕŽéW“Ü“èãåâæç€Øד çŽ×áØ¡ ¾×쑓×cçܓíéßW×áâè“ãåéák“Þå`Þ쟓àâÛâè“ éìåÔíÜç“áԓĈéØßÞâè“×âæãcßWÖÞâè“æÝØí×âéÞèû¡“ ǀØÕԓáԓéßØޓ´ßàêÜØæØ៓ÞçØ厓éØ×ؓ×âߍ“é“ãâ  ×âÕc“ã€kÝØàáb“àâ×åb“æÝØí×âéÞ졓ÇÔ×ì“àâÛâè“ íkæÞÔç“ãåéák“íÞèƒØáâæçܓԓԑ“ãÔޓéìåÔíÜç“áԓí×Ø݃k“ ÖÛßâèÕè“ā“¤“¥§£“àØç卓×ßâèÛâè“`ØåéØáâè“æÝØí  ×âéÞ蓴ßàÕØåÚ¡“Çè“âÕæßèÛèÝؓæØ×Ô`ÞâéW“ßÔáâé  Þԟ“Þ×ؓæܓáØÝØáâà“×cçæÞb“áâ‘Ü`Þì“â×ãâ`Üáâ術 Çåԅ“ã€kÝØàác“çØ`ؓ×âߍŸ“ÛáØדáԓãåéák“ãâÛßØד ÝؓÔßؓãâíáÔ矓‘Ø“ÝؓáØÝâÕßkÕØác݃k“éؓæç€Ø×ÜæÞ蟓 çè×k‘“çè“à‘Ø“ÕŽç“ãåâ“çì“áØÝàØáƒk“çåâƒÞè“ãßáâ¡ ÁØáWåâ`᎓ԓÞåÔçƒk“ÝؓçÔÞb“àÔߎ“éßØޓ´ßàÕØåړ âíáÔ`Ø᎓`ØåéØáâ蟓ÞçØ厓Þâá`k“è“ÕèÙØçè“áÔד ãÔåÞâé܃çcࡓÁÔßØéâ“âדácݓæçâÝk“Ý؃çc“éßØޓ ¾ÜåÖÛØáßÜÙ矓áØÞâàãßÜÞâéÔáW“ç€kæØçàØçåâéW“àâ×  åW“åԅ¡“ÍãåÔéÜ×ßԓçè“ßì‘èÝk“×cçܓáØÕâ“æܓçè“íÔ`WçØ`  ákÖܓãÜßèÝk“æéb“ãåéák“âÕßâè`Þì¡ ¾×쑓Ôßؓã€ØÝ×ØçؓæÜßáÜÖܓԓæÝØ×Øçؓâ“çåâÖÛè“ ák‘Ÿ“`ØÞW“éWæ“ã€kÝØàáb“Ô“åìÖÛßb“æéØíØák“áԓ `Øåáb“æÝØí×âéÖؓæ“áWíéØà“¾ÜææßÜáÚØ塓Àc€k“æÜÖؓ ÝØᓨ££“àØç卓ԓâÕæßèÛèÝؓÝܓÞâçéԟ“ÔßؓÝؓçⓠåìÖÛßW“çåԅŸ“Þ×ؓáԓÖÛékßܓíÔãâàØáØçؓáԓç⟓‘Ø“ Ýæçؓæؓ×âæèדÛåÕÜßܓԓíéØ×ÔßܓíؓæácÛè“æéb“àÔßb“ åÔçâßØæçÜ¡

LYŽAŘSKÝ AREÁL

½Ø“çâ“çÔÞâéb“×åèÛb“ƒèàÔéæÞb“¿Üãá⡓UW×áb“ áWåâ`áb“çØåbá쟓‘W×áb“ã€kÞåb“æç€ØÖÛ쟓ÔßؓãâÛâ ×âéb“ßì‘âéWákŸ“ÞçØåb“âÖØák“åâ×Üáì“æ“×cçàܟ“ÔéƒÔޓ áØèåÔík“Ôáܓ×âÕåbÛâ“ßì‘Ԁء ¿ì‘Ô€æÞb“ßÔáâéÞì“Ô“éßØÞì“âÕØãkáÔÝk“íؓéƒØÖۓ æçåÔá“ÞâãØ֓´ßàÕØåڟ“ÞçØ厓æؓãáؓ×ⓤ“¤¦¬“ àØç卓áÔדàâ€ØࡓÀÜßâéákÞì“æácÛè“áÔÛâåè“éì  éW‘k“×éâèæØ×Ô`ÞâéW“ßÔáâéÞԟ“ãcç“×éâèàkæçáŽÖۓ éßØލ“Ô“×éԓßÔáâéb“éßØÞì¡ ¶ØßÞØà“æؓçè“×W“ßì‘âéÔç“áԓ×ØæØçܓÞÜßâàØ  çåØÖۓçåÔçkŸ“éØßގ“ãåâæçâå“âéƒØà“ãÔç€k“Ĉßì‘Ô€  æÞbàè“ÖÜåÞèæèû“ãåâ“×cçܓè“æãâ×ák“`Wæçܓàâ×åb“ æÝØí×âéÞ쓴ßàêÜØæØᡓ ½Ø“çâ“ÝØÝÜÖۓèíÔé€Øáb“ÞåWßâéæçékŸ“ÞçØåb“ãâ€Wד áԓécçƒÜác“`ØæގÖۓÛâå“ÖÛìÕk­“éìÝØç“×cçØà“áÔ  Ûâåè“ãâàWÛW“ÞâèíØß᎓ÞâÕØåØ֓›çì“Ýæâè“çè“×â  ÞâáÖؓ×éԜŸ“áØÖÛìÕk“ÔáܓàÔߎ“ßÔáâ鎓éßØÞ¡“·âߍ“ æؓ×cçܓãâèƒçcÝk“í“áØã€kß܃“ã€kÞåbÛâ“Ô“áØ×ßâèÛbÛⓠÞâãÖ؟“áØÖÛìÕk“ÔáܓæßÔßâà“`ܓÞâßâçâ`Ÿ“è“ÞçØåbÛⓠæܓ×cçܓàâÛâè“íÞâèƒØç“æçÔÕÜßÜçè“ÝÔޓáԓßì‘kÖ۟“çÔޓ ç€ØÕԓáԓáÔÙèÞâéÔÖkà“`ßèáè¡ ÆÔàâí€ØÝàâæçk“Ýؓçè“âۀkéWåáԓæ“ÛØåáâè“Ô“æؓ íWÖÛâ×쟓Þ×ؓæؓ×cçØà“æØåékåèÝؓâéâÖ᎓ÕÜâ `ÔÝ¡“ Çâ“éƒØ“íԓãcç“Øèå“áԓ×Øá¡ ÂÕÝØ×áÔç“æÜ“à‘ØçؓܓÖØßâ×Øáák“Ûßk×Wák“×cçkŸ“ ãßÔçk“ãåâ“×cçܓæçÔåƒk“×éâè“ßØç¡

indoor outdoor

2 2 1 2 1-2 2 – 3

ɓÀÜççØå×âåÙè“à‘ØçؓçÔÞb“ãâãåéb“ãâæçÔéÜç“ áԓßì‘Ø“àÔßbÛâ“Õc‘ÞԀء“½æâè“çè“ã€kÝØàáb“ácÞâ ßÜÞÔÞÜßâàØçåâéb“âÞåèÛ쟓áÔã€kÞßÔדç€Ü“ÞÜßâàØçåì“ ×ßâèÛW“ÆßèáØ`ák“çåÔæԓÉâå×ØåÙÜåàÜÔáæåØèç¡ ÀÜççØå×âåٓáØák“‘W×᎓íWíåÔޟ“é‘×셓çÔÞb“ßؑk“ áԓGèàÔécŸ“ÔßؓÝؓçâ“ã€kÝØàáb“ßì‘âéWák“é“àÔßØÕ  áb“éØæáÜÖܓÛáØדíԓ`ØæގàܓÛåÔáÜÖØàÜ¡“´“éƒØÖÛ  áâ“Ýؓçè“çÔޓácÝÔޓãâÛåâàÔ×c“ā“íÔãÔåÞèÝØçؓ ã€kàâ“ãâדæÝØí×âéÞâ蟓éßØÞì“áԓæØÕؓã€kÝØàác“ áÔéÔíèÝk“Ô“áÜÞ×â“æؓçè“áØíçåÔçk¡


PARTNER RUBRIKY

¹Æؼ½̘̼¹ 3Ì+˜¼Ç˜ÄÑZ¹IËÃ*˜

·

½˜Ä½ÈL3 Å ¹˜ÄÑZ3»À˜Í'Á̘Ë ˜Æ Ç ˜À Ç ½º ¤˜Æ ÄÑ Ç LÃ

ËÁÅÇƹ˜ÎѼÊÇÎ åÙæٖÝêã٘æ٘åÙì݅ëãg˜ÜçîçäÝæg Äðêãoä—êࣗ•Ü—êܗñØd[ëâð—ãð•æí[åo—áܗãÜç‡o—êܗ êçæãÜßåæìë—åؗàåêëéìâëæéð—íܗ‡âæãàdâ[ÚߗŸä[äܗ ÛæÙéæì—ñâì‡Üåæêë—ñ—¿ØééØÚßæíØ£—âÛܗå؇ܗÛÚÜéؗ ñØdoåØãؗãð•æíØë ¥—Àåêëéìâëæ„à—áàä—ÛØáo—êçé[íåf— ñ[âãØÛð£—åؗâëÜéf—éæÛàdܗáÜå—åØí[•æ쥗»æêçg㒗 åØíoڗçæë„ÜÙìáܗäoë—ÛæÙéæì—Ýðñàdâ엟åÜdÜâؤ åf—ç„ÜÛâãæåð£—ñ[âãæåð—Ø—Û„Üçð—åÜÚíàdÜåfßæ— Ûæêë—æÛéæíåØáo —Ø—çÜíåf—åÜéíð¥—Í—âæãÜâëàíì—Ûgëo— ؗê—äàã’ä—àåêëéìâëæéÜä—Ûoëg—ëØâ—å܄íÜ¥—ÇØ◠ëæ—æí‡Üä—ÚßÚܗåؗßæéð—áÜñÛàë—Ø—ëéfåæíØ룗Ûgëà— éðÚßãܗñØçæäoåØáo¥—Åðåo—áêäܗíܗÝ[ñࣗ•Ü—áêäܗ ñØçãØëàãà—àåêëéìâëæéØ£—ØÙð—áo—ñؗ©—ï—©—ßæÛàåð—íðêígëãà㣗áØâ—ÛgãØë—ÚØéíàåÞæ풗 æÙãæì⣗ؗæçgë—êܗÛæêëØíàã—åÜìíg„àëÜã咗çæâéæ⥗ÍðçãØëo—êܗëØâf—àåíÜêëæíØë— Ûæ—ÛæÙé’Úߗãð•o—ØåÜÙæ—êà—áܗç‘ádà룗‡çØëå[—ãð•Ü—ÛgëÜä—ì‡âæÛo˜

Giro G9

½Î¹˜¼ÊȽÄÇÎ ¹ÈÍĘ ͒ìâؗÛgëo—í—ãð•Ø„êâf—‡âæãܗáÜ£—äðêãoä—êࣗí’ßæÛ¤ ågá‡o£—åÜÙ扗Ûgëà—êܗìdo—ãð•æíØë—ñ[ÙØíåæì—Ýæé¤ äæì—Ø—ßãØíåg—ÙÜñ—ÚßðÙ£—âëÜéf—Ùð—êܗäæßãð—åؤ ìdàë—çæۗÛæßãÜÛÜä—åÜñâì‡Üå’ÚߗéæÛàd‘—Ø—âëÜéf— êܗçæëæä—ëg•âæ—æÛÙæìé[íØáo¥—ÊØäæñ„Üáäæêëo—áܗ ç„àñç‘êæÙÜåo—êܗàåÛàíàÛì[ãåoä—çæë„ÜÙ[ä—ÛoëgëÜ£— âëÜéf—âíØãàă—âæíØ咗àåêëéìâëæé—éæñçæñå[£—Ø—ä‘•Ü— ëØâ—ñíæãàë—åÜáãÜç‡o—Ýæéäì—í’ìâð¥

Giro Adler

www.sportnawebu.cz

Ò¼½Æ¹˜ËÌI3¼ÇÎ Ühìëã\˜ägãمãÙ Ñ[ãܕo—åؗëðçì—éæÛàd‘£—åؗëðçì—Ûoëgëܗؗåؗëæ䣗 áÜêëãà—áܗ앗Ûoëg—ñíðâãf—Ù’ë—ÙÜñ—éæÛàd‘¥—ÆÙÜÚåg—êà— Øãܗäðêão䣗•Ü—àåêëéìâëæé—íܗ‡âæãàdÚܗÙìÛܗçéæ— Ûoëg—ígë‡o—Øìëæéàëؗåܕ—éæÛàd¥—¸—çéæ—Ûgëà—êëØé‡o—ë„o— ãÜë—åÜåo—ñØåÜÛÙØëÜã咗Øåà—íãàí—Ûgëêâfßæ—âæãÜ⤠ëàíì—í—ãð•Ø„êâf—‡âæãàdÚÜ£—ëÜå—ä‘•Ü—êåØñܗñíã[Û¤ åæìë—çéíåo—ãð•Ø„êâf—æÙãæìdâð—íÜãäà—åØçæäæÚà¥

SLEVA 5 % pro čtenáře magazínu SNOW Při nákupu zadejte do kolonky pro slevový kupon heslo: SNOW-5%. Ceny zboží se pak přepočítají přímo se slevou. Tato sleva neplatí pro akční a výprodejové zboží.


¹´À¼¿Ì“

—ĸ¾

ª§

PARTNER RUBRIKY WWW.APUL.CZ

OD PLUKHE CAURVINGU V minulých číslech jsme odstartovali seriál o výuce dětí pod vedením instruktorů Asociace profesionálních to svýma dětskýma očiučitelů lyžování. Provází nás malý lyžař Vojta tak, jak zatáčet, jezdit na vleku ma vidí on. Vojta už umí sjet z malého kopce, zastavit, a v minulém díle absolvoval i lehký slalom.

TEXT: ONDŘEJ NOVÁK VEDOUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ APUL FOTO: HYNEK DVOŘÁK

·áØæ“Ýæàؓæؓæ“ÉâÝçâè“×âæçÔßܓޓãåâ ÕßØàÔçÜÖؓéŽèÞì“ãÔåÔßØßákÛâ“âÕßâèÞè“ éØåæèæ“ã€kéåÔçábÛâ“ãâæçÔéØák“ßì‘kŸ“ çØ×ì“ãßèÛ¡“½ÔޓÝæçؓíÝÜæçÜßܓãâ“ã€Ø`çØ  ák“ÉâÝçâéԓéìãåWécákŸ“ÖkßØáW“éŽèÞԓ ã€kéåÔçábÛâ“âÕßâèÞ蟓ÞçØ厓ÝؓæçÔÕÜßákà“ àØíÜæçèãácà“àØíܓâÕßâèÞØà“é“ãßèÛè“ Ô“íWÞßÔ×ákà“ãÔåÔßØßákà“âÕßâèÞØàŸ“ è“×cçk“â×ãÔ×W¡“·cçܓíÔãåéb“æßâ‘Ü玓 ãåÕcۓãâÛìÕè“ÔáܓáØãâÖÛâãkŸ“áÔék֓ Ýؓãåâ“ác“ÖkßØáb“×åÜßâéWák“ã€kéåÔçè“ íÖØßԓíÕìçØ`ábŸ“ãåâçâ‘Ø“æؓíéìƒèÝkÖk“ æؓåìÖÛßâæçk“Ô“‡åâéák“ÝØÝÜÖۓ×âéØ×áâæçk“ ÔèçâàÔçÜÖÞì“ã€ØÖÛWíØÝk“ãâ“ácÞâßÜÞԓ ×áØÖۓí“âÕßâèÞè“é“ãßèÛè“×â“ãÔåÔßØßák  Ûâ“ãâæçÔéØák¡“ Àì“æؓÝÜà“ÝØá“æáԑkàؓçØáçâ“ã€Ø  ÖÛâדèßØÛ`Üç“×åâÕáŽàܓåÔ×Ôàܓâ“ã€Ü  æèáèçk“éáÜç€ák“ßì‘Ø“Ô“ãâàâÖܓàáâÛԓ ÖéÜ`Øákàܟ“×kÞì“áÜà‘“×cçܓãâæßbíؓíÝÜæçkŸ“ ‘Ø“éßÔæçác“ÔáܓéáÜç€ák“ßì‘Ü“çâßÜޓáØãâç€Ø  ÕèÝk¡“ÀâÛâè“æؓçØ×ì“æãâßØÛáâèç“ékÖؓ áԓéác݃k“Ô“éáÜç€ák“ã€ÜæâèéÔç“×€kéؓԓ׀k  é؟“Ô‘“áÔÝØ×áâè“æÞâá`k“é“ãÔåÔßØßákà“ ãâæçÔéØák“ßì‘k¡“ÃÔåÔßØßák“ãâæçÔéØák“ßì‘k“ ÝؓãÔޓéØßގà“ãâæèáØà“éؓéŽèÖؓ×kçc  çؓԓéؓéákàWák“ßì‘âéWák“ÝÔÞâ“çÔÞâébÛⓠãåâ“×kçc“æÔàâçáb¡“É“ãåéák“€Ô×c“ÝؓéƒÔޓ áØÝ׍ßؑÜçc݃kà“æçÔéØÕákà“ÞÔàØáØà“ ãåâ“ÖÔåéÜáÚâéb“âÕßâèÞ쟓ÞçØåb“æؓÝ؃çc“ ÉâÝçԓàèæk“áÔè`Ü硓´ßؓâ“çâà“íÔæؓԑ“ ã€kƒçcċ

Jak jsem jel poprvé na opravdické lanovce I když se mi normálně z postele moc nechce, dnes jsem byl na nohou už od sedmi hodin ráno. Půjdu lyžovat!! Ale ne jen tak do školky jako včera nebo předvčírem. Jdu lyžovat na velký kopec s opravdickou lanovkou, kde budeme sedět čtyři kluci a holky dohromady a pojedeme až na ten velký kopec! ta Dnes jsme měli sraz s ostatními dětmi ve školce, protože kousek od ní začínala y, kartičk malé velká lanovka. Tomáš nám rozdal lístky na lanovku, byly to takové , a Tomáš říkal, že si je máme dát do kapsy a až půjdeme skrz tu branku u lanovky řeknou a é kouzeln máme dělat jakoby nic a kartičky nikam nestrkat, protože jsou té brance, že nás má nechat projít. Kamila nám pak vysvětlila, jak se na té lanovce jezdí, že musíme nahoře rychle vystoupit a jet pryč, abychom nepřekáželi ostatním, a taky říkala, abychom se nebáli, protože nám lanovku při nástupu i výstupu ti hodní lanovkáři zpomalí a pomohou nám nasednout. A tak jsme vyrazili. Bylo nás dohromady dvanáct. Deset kluků a holek a Tomáš s Kamilou. Tomáš jel první s třema holkama, co se nejvíc bály, a nás ostatní pak Kamila vždy posadila na sedačku s nějakým dospělým, kterého se předtím zeptala, jestli by na nás na lanovce nedal pozor. A jeli jsme! To byla výška a hlavně taková dálka! Ještě včera jsem jezdil jen na knoflíkovém vleku a dnes taková lanovka, na jejímž konci čekala obrovská a dlouhá sjezdovka! Začínal jsem mít strach, jestli to vůbec dokážu. Tomáš říkal, že ta sjezdovka není prudká, ale je dlouhá, prý víc než jeden kilometr. To jsem si ani nedovedl představit... Nahoře jsme vyskočili z lanovky a ujížděli rychle k Tomášovi, který stál opodál a už na nás mával. Za chvilku přijela i Kamila s posledními dětmi, spočítala nás a šlo se lyžovat. Ani jsem vám neřekl, že nám vlastně Kamila dala dnes ráno takové barevné vestičky, které jsme si na sebe museli obléknout, abychom byli lépe vidět, neztratili se a nikdo do nás nenarazil.


Moc se mi to nelíbilo, protože mi mamka dala k narozeninám novou krásnou bundu, která teď pod tou vestou nebyla vidět, ale zase jsem byl rád, že mě Tomáš pořád uvidí a hlavně že do mě nikdo nenarazí. Kamila řekla, že budeme jezdit v hadu. Vždy ona první a Tomáš poslední, nebo obráceně. Nejdřív jsme vyrazili jen tak si okouknout tu dlouhou sjezdovku a trochu se s ní seznámit, protože tady teď budeme lyžovat skoro celý zbytek týdne. A taky si musíme trochu zopakovat všechno, co jsme se naučili včera, než se začneme zase učit něco nového. Tomáš tedy řekl, ať si vzpomeneme na zatáčku ve stříšce a potom hned špagety, ještě nám to pro jistotu předvedl a vyrazili jsme v hadu. To byla legrace. Jel jsem hned první za Tomášem a byla to zábava. Jen za mnou jel ten Pepík, co mi pořád něco vyvádí, a pořád se mě snažil předjet a narážel do mě. Ale Tomáš si toho všiml a Pepíka posunul za trest až na poslední místo v hadu za všechny holky. To má za to. Nemá mě pořád pošťuchovat. Sjezdovka byla opravdu dlouhá, jak říkal Tomáš. Jeli jsme celou dobu v hadu a střídali stříšku a špagety, často jsme zastavovali, protože někteří kluci a holky se trochu báli toho dlouhého kopce a byli pomalejší než my ostatní. A najednou jsme byli dole. Nebylo to tak těžké. Trvalo nám to prý skoro tři čtvrtě hodiny, ale mě to přišlo, že na první jízdu to není zas tak špatné. A hurá zase nahoru. Kouzelná kartička nás pustila za branku a za chvilku už jsme seděli na lanovce. Nahoře jsme se seřadili do hada a Tomáš řekl, že se budeme učit něco nového. Tedy zas tak nové to vlastně ani nebude, ale zkusíme prý lyžovat o trochu líp. „Děti, pamatujete si všichni pořádně zatáčku ve stříšce a hned po zatáčce špagety?“ Tak teď prý budeme jezdit stejně, jen zkusíme udělat ty špagety o trochu dřív a konec zatáčky už pojedeme ve špagetách. Říká se tomu přívrat, nebo tak nějak to Tomáš povídal, ale taky říkal, že nás to nebude učit stejně jako dospělé, protože to je moc složité stejně jako včera to sesouvání, a že vlastně tedy budeme jen tak lyžovat, zkusíme jezdit o kousek rychleji a přisunout lyži do špaget o trochu dřív. A taky říkal, že když nám to půjde, budeme za chvilku jezdit ve špagetách všechny zatáčky a stříšku nebudeme vůbec potřebovat. A to se taky stalo. Ne hned, ale při čtvrté jízdě na té dlouhé sjezdovce jsem najednou udělal několik zatáček s lyžemi u sebe. Tedy ve špagetách. Opravdu jsem už stříšku v zatáčce skoro nepotřeboval. Tomáš s námi celé dopoledne dělal spousty cvičení, jezdili jsme s oběma rukama na koleni, zašlapávali zlé červené mravence, zkoušeli poskakovat v zatáčce, jezdili jako letadlo a tohle všechno mi najednou pomohlo se zbavit té protivné stříšky, kterou jsem sice dřív potřeboval, protože bez ní žádný kluk ani holka kopec nesjede, ale taky už mě z ní občas bolely nohy a hlavně jsem chtěl lyžovat jako táta, který se kolem nás občas mihnul, a jako ti závodníci v televizi, kteří mají lyže pořád jen ve špagetách a stříšku nepoužívají, protože by je asi zabrzdila. Ale teď už nebyl čas na přemýšlení o závodnících, ale na oběd. Po obědě jsme zase vyrazili na lanovku a Kamila říkala, že budeme celé odpoledne jezdit pořád rychleji, abychom se zbavili té stříšky všichni. Jezdili jsme i na malé skokánky, přejížděli boule, které se udělaly v odpoledním rozježděném sněhu, a Tomáš nás nakonec vzal i na takovou vyježděnou úzkou cestu v lese, která byla takových boulí a skokánků a klopených zatáček plná. Užívali jsme si spoustu legrace, bylo krásně, sluníčko, nikomu nebyla zima a všichni kluci a holky nakonec jezdili skoro pořád ve špagetách a na stříšku si vzpomněli jen na konci sjezdovky, kde to bylo trochu víc z kopce. A takhle hezky ten den taky skončil. Táta už na mě čekal u lanovky a já se sotva stihl rozloučit s Kamilou a Tomášem, protože už jsem se moc těšil, až mu to budu všechno vyprávět. Ale hlavně mi Tomáš slíbil, že mne do konce týdne naučí ten carvingový oblouk, který prý používají závodníci a taky že poslední den budou závody, kde můžu třeba i něco vyhrát! Už se nemohu dočkat, i když to zároveň bude asi můj poslední den v lyžařské školce.


ÆÉ&·¸¶ÇÉ.“´Å¶».Éȓ»Æ“

—ĸ¾

ª©

UČNI

ZTRACENÍ V MLZE A VÁNICI Archivy Horské služby odkrývají na stránkách SNOW své příběhy. Jedním z nich je zpráva o zásahu v Modrém dolu, kdy se při horské túře na Sněžku ztratilo v mlze a vánici 28 učňů. Přečtěte si, jak to dopadlo…

PROTOKOL Dne 21. ledna 1954 v 19 hodin bylo učiněno hlášení na pohotovost Horské záchranné služby v Peci pod Sněžkou. Volal s. Audrlický, správce ze Sluneční chaty v Peci pod Sněžkou, že 28členná skupina učňů bydlící v uvedené chatě se ještě nevrátila ze svého výletu. Zpoždění a zhoršené počasí vedly k obavám, že výprava někde zbloudila. Na telefonický dotaz na Luční boudě se zjistilo, že výprava skutečně v 16.15 procházela kolem Luční boudy, aniž se tam zastavila a pokračovala v cestě směrem ke kapličce. Na Výrovce na dotaz odpověděli, že mimo dvou osob se tam nikdo jiný neobjevil. Dvorská bouda – buffet na rozcestí – Richtrovy boudy a bouda v Modrém dole hlásily, že ani tam nikoho neviděli. Ale již po 15 minutách telefonovala správkyně zotavovny ROH v Modrém dole s. Jiřina Houdková, že právě dojeli dva rekreanti z Výrovky, kteří prý někde východním směrem pod Výrovkou slyšeli z údolí volání větší skupiny mladých hlasů. Na jejich opakované volání se nikdo neozýval a proto v domnění, že tak početná skupina se nemůže ztratit, pokračovali ve své cestě k cíli, kde příhodu nahlásili. Na základě této časově odpovídající zprávy bylo jasné, že bloudí někde v prostoru Modrého dolu. Proto v 19.45 byla sezvána pohotovost horské služby do výzbrojní stanice v Peci pod Sněžkou, učiněno hlášení ÚHZS do Vrchlabí, podána zpráva lékaři a velitelství stanice SNB. Ve 20.15 vyrazilo družstvo na cestu do Modrého dolu, kam došlo v 21.00. Mezi tím bylo v předběžném pátrání vedeném s. Žáčkem, členem HZS, bydlícím v Modrém dole spolu s devíti dobrovolníky z řad rekreantů zjištěno, že v poslední chatě nad Modrým dolem se nachází šest osob ze skupiny zbloudilých ve vyčerpaném stavu. Pět dobrovolníků - rekreantů zůstalo u nich, ostatní se vrátili na chatu, kde čekali, až přijde záchranný oddíl z Pece pod Sněžkou. Ve 21.15 se vydal 17členný oddíl horské služby do prohledávání terénu. Na první vystřelenou raketu se ozvala trojice hochů, kteří se odpojili od ztracené skupiny a pokračovali v cestě na vlastní pěst. Byli posláni do chaty k ošetření přítomnému lékaři MUDr. A. Kmochovi, členu HZS, který mezi tím nařídil pohotovost šesti sanitních vozů z Okresního zdravotního střediska v Trutnově spolu se primářem a ostatními lékaři. Vozy s lékaři čekaly v Peci až do ukončení zásahu a na zprávu doktora Kmocha o zdravotním stavu postižených. Na dotaz, kde jsou ostatní tři nalezení, řekli, že jejich kamarádi zůstali někde v rokli nad lesem. Proto se ubíralo dvěma směry: jedna skupina prohledávala terén podle potoka, druhá terén pod lavinovým polem stáčejíc se směrem k rokli. Na další dvě cestou vypálené rakety se nikdo neozval přesto, že hledaní potvrdili, že všechny tři výstřely viděli. Skupina prohledávající terén shora brzy dospěla k 19 ztraceným, kteří seděli ve sněhovém úkrytu pod větvemi stromů, někteří z nich již vysílením usnuli. Nechtěli již nikam jít a jen díky nesmlouvavému energickému zákroku záchranného oddílu se dala celá skupina na pochod. Bylo už 23.30.


ªª

Jeden z hochů byl v takovém stavu, že ho museli na místě převléct a do chaty ho odnesli na zádech. Členové horské služby zachráněné několikrát spočítali, aby byla jistota, že nikdo nikde nezůstal. Pak odvezli šestičlennou skupinu ukrytou v opuštěné chatě. S posledním úplně vyčerpaným, který se potácel jako opilý, dále s vedoucím neblahé výpravy jdoucím po kolena ve sněhu, dojel s. Kácovský ve 00.05 do chaty. Lékař Kmoch prohlédnul a ošetřil všechny postižené a nařídil je okamžitě uložit do postele. Správa chaty jim nachystala jídlo a teplé nápoje. Vedoucí zotavovny a rekreanti si zaslouží zvláštní dík, neboť ponechali svoje postele postiženým. Za zmínku stojí, že všichni účastníci neblahého výletu byli velmi nedostatečně oblečení, odění pouze do tepláků. V tom přečkali skoro 12 hodin na hřebenu v mlze a vánici. Mnozí neměli ani lyžařské boty, lyže a hole v pořádku. Poztráceli je. Jak k tomu došlo? Podle výpovědi vedoucího výpravy s. Vladimíra Hrbka (narozen 1931) se skupina mládeže Odborného učiliště pracovních záloh z Hořovic, toho času na rekreaci v Peci pod Sněžkou, Sluneční chata, vydala v 11 hodin dopoledne na výlet na Sněžku. Vyšli směrem na Obří důl-Kovárnu na Obří boudu, kde seděli a odpočívali asi hodinu. Z výstupu na Sněžku upustili a pokračovali směrem na Luční boudu, kam došli v 16.15. Na chatě se nestavili, protože počasí se začalo zhoršovat. Vedoucí rozhodl pokračovat v cestě. Při tom si nařídil busolu podle mapy (a že měl na cestě 3 azimuty, na to asi zapomněl). Dobře došli až ke kapličce, odtud pokračovali k odbočce, kde si jasně přečetli tabulku – Modrý důl – a začali sjíždět. Na strmém svahu ve vánici a mlze, kde to každému jelo všelijak, sjeli z cesty směrem dolů a dostali se až nad rokli, kam vedoucí spadl (v mlze není možné rozeznat tvar terénu), probořil se do potoka, důkladně se promočil a přitom ztratil lyži. Když se vyprostil, nařídil ostatním, aby šli za ním a pokračovali lesem nad potokem směrem na Modrý důl. Když vyšel z lesa, uviděl nad sebou chatu. Dostal se dovnitř tím, že vypáčil dveře a zjistil, že za ním dojelo 5 hochů. Bylo 19.30. Rozsvítil lucernu a pověsil ji ven před chatu v domnění, že to stačí ostatním k orientaci. Zatím 22 hochů zbylých v zadní skupině, odepřelo druhému vedoucímu s. Karlu Špatenkovi poslušnost, že prý dál nepůjdou a začali si v lese ve strmém svahu pod hustými větvemi stromů připravovat sněhový útulek, do kterého se ukryli. Mezitím se tři z nich rozhodli pokračovat v cestě dolů. Chatu ani světlo nahoře neviděli, přešli ji, sjeli a sešli (jeden z nich ztratil lyži) dolů, kde se setkali se záchrannou četou. Svědomitostí správce chaty pana Audrlického byla horská služba včas na bloudící upozorněna. Kdyby se to stalo o dvě hodiny později, mnozí z nich by to odnesli omrzlinami a zápalem plic, neboť kolem půlnoci teploměr klesl na -5 oC a vítr zesílil na vichřici. Počasí tohoto dne nebylo takové, aby se kdokoliv mohl vypravit na výlet na hřebeny. V Peci dopoledne silně pršelo při teplotě 0 oC, nahoře padal sníh s deštěm, byly - 2 oC, foukal severozápadní vítr a padla mlha. Záchranné výpravy se zúčastnilo 14 členů horské služby pod vedením oblastního vedoucího s. F. Skalického spolu se čtyřmi dobrovolníky a skupinou devíti rekreantů účinkujících v předběžném pátrání. Za Sbor národní bezpečnosti byl přítomen strážmistr Pokorný, který třemi raketami signalizoval konec zásahu. Mužstvo HZS: Skalický, Lukas, Kácovský, Glásr, Haas, Vyskočil, Honzek, Hofman, Hanzal, Ryšavý, Mužík, Žáček, Berger, MUDr. Kmoch Dobrovolníci: Ing. Mil. Vrba (výzkumníci sněh. poměrů SVTVS) Ing. Bedř. Urbánek Syřiště, lesní praktikant Karhan, holič, oba z Pece p.Sn. Nedostatek osvětlovacích těles, hlavně náplní do nich (monočlánků) silně ztěžoval práci v noci v hluboké rokli a tmavém lese. Těmito prostředky je HZS nedokonale vybavena. Časová rekapitulace: 19.00 přijata zpráva 19.45 vyšetření a svolání pohotovosti 20.15 odchod na místo nehody 21.00 příchod na chatu v Modrém dolu 21.10 nástup k pátrání terénu 23.30 nalezení poslední ze zbloudilých 00.05 dojel uzávěr Oblastní vedoucí v.r.: Skalický Pec pod Sněžkou, dne 22. ledna 1954

Horský vůdce SVTVS při HZS v.r.: Kácovský


Âŵ¼Æ“ü¶ÇÈƓ

—ĸ¾

ª«

SPORTOVNÍ LETY

VZDUCHEM Lety vzduchem – i tak se dají nazvat skoky na lyžích. Je tomu již sto let, kdy byl u nás postaven první skokanský můstek. Na našem území jich za tu dobu vyrostlo neuvěřitelných pět set. Jenže jejich sláva i přes Plocovy, Parmovy, Sakalovy a Jandovy triumfy uvadala, až se dostaly do stavu ohrožení. Dnes už jich funguje pouhých třicet...

ZPRACOVALA: VERONIKA KOLÁŘOVÁ »ÜæçâåÜؓæÞâލ“æãÔ×W“×éc“æçc“ßØç“×âíÔ×術 Ãåéákà“åØÚÜæçåâéÔáŽà“æÞâÞØà“ÝؓéŽÞâá“í“åâÞè“ ¤«£«Ÿ“Þ×ì“ÂßÔé“Åìؓí“ÇØßØàÔåÞè“×âãßÔÖÛçÜߓ ԑ“áԓíáÔ`Þ蓬Ÿ¨“àØç卡“Éؓ×åèÛb“ãâßâéÜác“ ¤¬¡“æçâßØçk“æؓæÞâÞì“åâíékÝØßì“åìÖÛߎà“çØàãØàŸ“ ãâæçèãác“æؓí“ÁâåæÞԓƒk€Üßì“×â“ÖØßb“¸éåâãì“Ü“×ⓠíWàâ€k¡“Âæécçè“íãåâæç€Ø×ÞâéWéÔßܓàÜæç€Ü“éؓ æÞâÞ蟓Þç؀k“çèçâ“×ÜæÖÜãßkáè“éìè`âéÔßÜ¡“ ȓáWæ“àcßì“æÞâÞì“ãåØàÜbåè“é“íÜàc“¤«¬©“ 铷âßákÖۓGçcãÔáÜÖkÖ۟“åâޓãâçb“æؓí×ؓãâ€W×Ôßì“ ãåéák“æÞâÞÔáæÞb“íWéâ×졓Çì“â×æçÔåçâéÔßì“àÔæâ éâè“æçÔéÕè“àæçލ“Ü“ÞâáWák“×Ô߃kÖۓíWéâ׍¡

DŽÜÛÚߑÛÚà—ÍØãÜåëæíà ɓ×âÕc“ã€Øד¥¡“æécçâéâè“éWßÞâè“æؓíÔ`Ôßì“ åâíékÝØç“áØçåÔ×Ü`ák“íWÕÔéáb“æÞâÞ졓ÆÔßçԟ“×éâÝ æÞâÞ쟓çåâÝæÞâÞì“Ü“×Ô߃k“ÔÞåâÕÔçÜÖÞb“ãåéÞì“áØÕìßì“ éŽÝÜàÞâ術ÂÕÝØéÜßܓæؓܓçÔÖkŸ“Þç؀k“ã€ØæÞÔÞâéÔßܓ ÔèçâÕèæ쟓ÞÔåÔéÔáì“`ܓéßÔÞ졓¼“´ß؃“ÉÔßØáçԓÕì“ ÞâèÞÔß¡¡¡

™“Ǹ»·¸½G.“´¾Åµ´Ç¼¶¾%“¿ÌUÂÉÁ.“ ɓ÷Á.“¾´Å¿´“¿ÂŸÁ͸“ ´“ÂÇÇ“ͼÁÁ¸¶¾¸Å´“ɓŶ¸“¤¬¨£


ª¬

™“ƾ¾´ÁƾR“ÆÇÌ¿“ÃÂ"Ǿ¸À“¥£¡“ÆÇ¿¸Ç.

ÁØÝØᓃãÔçác“íéâßØáW“àkæçԓàcßԓíԓáWæßØ ×ØޓÞåÔÖۓàáâÛԓí“áÜÖÛ¡“µcÛØà“éWßÞì“Ü“ãâ“ák“ Õìßԓ€Ô×ԓí“áÜÖۓíáÜ`ØáԓéßÜéØà“Õâè€Øޟ“éÜÖۀÜ֓ ԓÝÜáŽÖۓã€kåâ×ákÖۓÞÔçÔæçåâÙ¡“·Ô߃k“àæçÞ쟓 ޓáԃk“æàß؟“íæçÔßì“ãâ“éWßÖؓáԓ‡íØàk“ÁcàØÖ  ÞÔ¡“ÀØæçâ“æؓ"؃ܓáØáØÖÛÔßܓíßâàÜç“Ô“Ü“áÔ×Wßؓ æéb“ãâÞßÔ×ì“âãåÔéâéÔßܓԓéìßØãƒâéÔßÜ¡ ´‘“áԓã€Øßâàè“âæà×ØæWçŽÖۓԓ×ØéÔ×ØæWçŽÖۓ ßØç“áÔæçÔߓÞâáØ`᎓íßâࡓ¶ÛìÕcßì“ÿ“áÔáÖؓáԓ âÕáâé蟓æãâáíâ€Ü“áØàcßܓíWÝØà“ÜáéØæçâéÔ硓ÁØè  ×å‘âéÔáb“àæçÞì“íÔ`Ôßì“ÖÛWçåÔ矓ãÔ×Ôç“Ô“æçWéÔßì“ æؓíÔæçÔåÔߎàܟ“áØàâ×ØåákàܓԓáØÕØíãØ`áŽàÜ¡ ™“´¾Åµ´Ç¼¶¾R“·É½ƾ¾“É“·Â¿Á.“µ¸"É&

ÀØíܓØßÜçè“é“âÕâåè“ãÔç€ÜßܓÙØáâàØáWßák“áâåƒçk“ ÕåÔç€Ü“Åèè×âébŸ“Þç؀k“âÕÝk‘×cßܓ¸éåâãè“Ü“´àØåÜ Þè“Ô“âÕØÖØáæçéâ“ÞåWßâéæÞì“ÕÔéÜßܓæéŽàܓÞâèæÞ졓 ´“ã€Üƒßܓæܓçkà“áԓãcÞáb“ãØákíØ¡¡¡ Ãåéák“æáÔÛì“â“ÞâàØå`ák“éìè‘Üçk“æÞâލ“Ô“íW  åâéØu“íÔçåÔÞçÜéácák“×ÜæÖÜãßkáì“ãåâ“é؀ØÝáâæç“æؓ æØçÞÔßì“æ“é€Øߎà“âÛßÔæØࡓ

KçØë咗ñØd[ëÜ⣗êäìë咗âæåÜÚ Ãâ“ãåéák“éßác“åâíàÔÖÛè“é“ãâ`WçÖkÖۓ¥£¡“æçâßØçk“ áԓæØÕؓáØáØÖÛÔßԓ×ßâèÛâ“`ØÞÔç“éßáԓ×åèÛW¡“ ¾“áWà“æؓã€ÜÛáÔßԓé“ãÔ×ØæWçŽÖۓԓƒØ×ØæW çŽÖۓßØçØÖۓ¥£¡“æçâßØçk¡“ÃâדÛØæßì“æâÖÜÔßÜæçÜÖÞb“ çcßâéŽÖÛâéì“éìåæçÔßì“àæçÞì“Ü“áԓàkæçØÖ۟“Þ×ؓ Õìßì“áØÝÜæçb“æácÛâéb“ãâ×àkáÞì“`ܓáØØëÜæçâéÔßԓ ßì‘Ô€æÞW“çåÔ×ÜÖØ¡ ™GüÁ·¿¸ÅÂÉƾ%“ÀQÆǾ̓ɓŶ¸“¤¬¨£

Âìéà|ñåo—dà—ñØáoäØíf—ä‘êëâð—ê—ç„o¤ íãØêëâÜä—ČåÜáÿ ÁԓáԃØà“‡íØàk“æçWßâ“ÖÜåÞԓãcç“æØç“æÞâÞÔá æގÖۓàæçލŸ“áԓÞçØåŽÖۓæؓåâ×ÜßܓékçcíâébŸ“ åØÞâå×ì“Ü“ãâåԑØák¡“ÉŽ`Øç“Ô“ãâãÜæ“éƒØÖۓàæçލ“ Õì“ÕìߓÕcۓáԓ×ßâèÛâè“çåԅ¡“Ãâ×kéØÝàؓæؓçØ×ì“ áԓàæçÞ쟓ÞçØåb“Ýæâè“áØÕâ“Õìßì“éŽíáÔàábŸ“ íÔÝkàÔéb“`ܓÞèåÜxíák¡ ÀØíܓáØÝéŽíáÔàác݃k“èå`Üçc“ãÔç€k“¹åØáƒçWç“ ãâדÅÔ×ÛâƒçcàŸ“ÞçØ厓æܓæéâè“æÞâÞÔáæÞâè“ çåÔ×ÜÖܓíÔÖÛâéÔߓ×â×áØ桓Ãåéák“àæçØޓÕìߓ ãâæçÔéØá“âÞâßâ“åâÞ蓤¬¦¥“链âíÜáÖÜ¡“ÁØÝécçƒk“ íWæßèÛè“áԓàÔæâéb“æçÔéÕc“àcߓâßìàãÜÝæގ“ékçcí“ é“ºåØáâÕß蓽܀k“ÅԃÞԟ“ÞçØ厓Õìߓ¹åØáƒçWçØà“ â×ÖÛâéWᡓÃâæçÔéÜßì“æؓáâéb“àæçÞì“æ“èàcßâè“ Ûàâçâè“Ô“ÞØåÔàÜÖÞâè“æçâãâ蟓Þ×ؓæؓ×â×áØæ“ ãâ€W×ÔÝk“íWéâ×ì“áØÝØá“é“íÜàcŸ“Ôßؓܓé“ßbçc¡“ ½ÔÞâ“ĈÀØÞÞèû“æÞâÞÔáæçék“à‘ØàؓáÔíéÔ瓻Ôå  åÔÖÛâ顓½Ü‘“铤¬¥¦“æؓçè“ãâ€W×Ôßâ“æãâåçâéák“ÞßWákŸ“ ÞçØåb“Õìßâ“ã€Ø×Öۍ×ÖØà“ãâí×c݃kÛâ“àÜæçåâéæçék“ æécçÔ¡“É“áWæßØ×èÝkÖkÖۓßØçØÖۓí×ؓãåâÕkÛÔßì“ æécçâéc“éŽíáÔàáb“íWéâ×쟓ÞçØåŽÖۓæؓ‡`ÔæçáÜßì“ Ûécí×ì“æéb“×âÕ졓ÅâÞ蓤¬¨¨“ÛÔååÔÖÛâéæގ“ÔåØWߓ ãâ×æçâèãÜߓíàcáè“ékÖؓáؑ“ÞâæàØçÜÖÞâ術Çbàc€“ âדíWÞßÔ׍“æؓéìÕè×âéÔßì“àÔßb“ā“ÝèáÜâåæÞb“ ā“àæçÞ쟓ÔßؓܓéØßÞb“`ܓàÔàèçkŸ“ÞçØåb“æßâè‘k“×â  ×áØ桓ÁԓáÜÖۓçåbáèÝk“áԃܓåØãåØíØáçÔáçܟ“ÝèáÜâ€Ü“ `ܓ×cçÜ¡“É“íÜàc“Ü“é“ßbçc¡“¾âáÔÝk“æؓí×ؓÆécçâéb“ ãâÛWåì“ÝÔޓéؓæÞâÞè“áԓßì‘kÖ۟“çÔޓé“æØéØåæÞb“ ÞâàÕÜáÔÖܟ“ĈàÔàèçû“ãåÔéÜ×Øßác“Ûâæçk“ÀÜæçåâé  æçék“æécçԓé“ßØçØÖۓáԓßì‘kÖÛ¡ GãÜá×ßØåé“Àߎᡓ¾×â“Õì“áØíáÔߓáØÝíáWàc݃k“ ßì‘Ô€æÞb“æç€Ø×ÜæÞâ“æâè`Ôæáâæçܔ“´ßؓÝØá“àWßâ  Þ×â“ékŸ“‘Ø“áԓàkæçc“×á؃ákÖۓèãåÔéâéÔáŽÖۓ æÝØí×âéØޓÞ×ìæܓæçWßì“æÞâÞÔáæÞb“àæçÞ졓Ãåéák“ í“áÜÖۓéìåâæçߓ葓é“åâÖؓ¤¬£¨“áԓßâèÖؓè“ÛâçØßè“ ¸æãßÔáÔ×Ø¡“Ãâ“éWßÖؓæؓæÞâÞÔáæގ“æãâåç“ã€Øæçc  ÛâéÔߓ×â“ÆéÔçbÛâ“ÃØçåԟ“Þ×ؓæؓãâ“åâÖؓ¤¬§ª“ íÔ`Ôßì“æçÔécç“áâéb“àæçÞ졓¹ÜáWßák“ãâ×âÕè“ ×âæçÔßì“é“åâÖؓ¤¬ª©¡“ÀæçÞì“æ“áâåàâéŽàܓÕâ×ì“ Ã¤«Ÿ“æ©Ÿ“觓ԓ꥓æßâè‘Üßì“àßW×ؑܓܓ×âæãc  ߎà“Ô“ÞâáÔßì“æؓí×ؓàßW×ؑáÜÖÞb“Ü“àØíÜáWåâ×ák“ íWéâ×ì¡ É“åâÖؓ¤¬©¬“éìãåÔÖâéÔߓÔåÖÛÜçØÞ瓾ÔåØߓ ½ÔåâßkàØޓãåâÝØÞç“áԓàÔàèçk“àæçØޓ䥣“ ԓ¾¤ª£Ÿ“ÞçØ厓àcߓéؓGãÜá×ßØåâéc“Àߎác“æçW硓 Ãâ“×ßâèێÖۓ×ÜæÞèíkÖۓÕìߓáÔÞâáØ֓ãâæçÔéØᓠ铻ÔååÔÖÛâéc“Ô“íÕìßb“àæçÞì“áÔÛåÔ×Üßì“æÝØí×âé  Þ쟓ãâ“ÞçØåŽÖۓæؓãåâÛWákàؓ×â×áØæ¡

ȅáèêÙîÝæç˜æ٘ò\ãäÙ¥ Üh˜èíÚäáãÙÛݘÆوݘ ëãçãÙæëãg˜å’ëìãñ˜ ÚêÙì…p˜ËäÙîp㒦˜

™“¾Èż<ÍÁ.“ƾ¾̓Ƹ“¾ÂÁ´¿Ì“¼“ÃD¸Æ“¾´Å´É´ÁÌ

Ãæáàí˜äòݘçÚâÝÜæÙì˜ò٘«¬¨˜Ãe˜æ٘ݥåÙáäçîg˜ ÙÜêÝëݲ˜ÛÙåèáæ߸àÙêêÙÛàçî¦Ûò


Âŵ¼Æ“ü¶ÇÈƓ

—ĸ¾

«£

ÁØÝÞåWæác݃k“ÔåØWߓé“ÖØßb“åØãèÕßÜÖؓÕØíãâÖÛì Õì“æçâÝk“é“¿âàáÜÖܓáÔדÃâãØßÞâ術·ÜæãâáèÝؓãcçܓ àæçÞ쟓ÞçØåb“Ýæâè“ãâÞåìçì“èàcßâè“Ûàâçâ術 ÁØÖÛìÕk“ÔáܓíWíØàk“ãåâ“ãâ€W×Wák“íWéâ׍Ÿ“ èÕìçâéÔÖk“Ô“æçåÔéâéÔÖk“àâ‘áâæçÜ¡“·kÞì“ãb`ܓ àkæçákÛâ“ßì‘Ô€æÞbÛâ“ÞßèÕè“Ýæâè“çè“çì“áØÝßØãƒk“ ãâ×àkáÞì“ãåâ“éŽÖÛâéè“×cçk“Ü“àßW×ؑء

đêëâð—í—êéÛÚoÚߗägêë ÀáâÛâ“àcæç“×âÞWíÔß⟓‘Ø“Þ“ãåâéâíâéWák“ æÞâÞÔáæގÖۓàæçލ“áØák“ç€ØÕԓÛâ塓ÁcÞâßÜޓ àæçލ“éìåâæçßâ“ã€kàâ“é“ÖØáçåØÖۓàcæç¡ Ã€kàâ“èãåâæç€ØדâÕÖؓÉÜßbàâé“è“GßèÞáâéԓ æçWéÔßì“×éԓæÞâÞÔáæÞb“àæçÞì“Ü“æ“×€Øécáâè“ çåÜÕèáâ術ÃåâÕcÛßâ“çè“ácÞâßÜޓé؀ØÝáŽÖۓíWéâ׍“ ԓçb‘“íWéâדâ“ãèçâéák“ãâÛWå“ÆǴÓéؓæÞâÞ術

™ÃÅ“ǴÁÉ´¿·Æ¾%“·&Ǽ“Á¸µÌ¿“ÀQÆǸ¾“ŴżÇÂÈ ´áܓé“"ØæÞb“Ç€ØÕâéb“ÝæçؓíԓæÞâÞÔáæÞŽà“ æãâåçØà“áØàèæØßܓ×ÔßØÞ⡓ɓàcæçæÞb“`Wæçܓ ÃÔåákޓæؓáÔÖÛWíØߓàæçØޓæ“ÞåÜçÜÖގà“Õâ×Øà“ ¤¨“àØç卡“Ãâדákà“æçWßԓßì‘Ô€æÞW“ÖÛÔçԓԓíԓ áWÝØí×Øà“éŽßØçák“ÛâæçÜáØÖ¡“ÁØÝécçƒk“åÔåÜçâè“ àæçÞè“éƒÔޓÕìßԓáWÝØí×âéW“éc‘“ãâæçÔéØáW“ í“Þ€k×ßԓßØçÔ×ßԟ“ÞçØåb“áԓÞâáÖܓéWßÞì“æãÔ×ßⓠáØ×ÔßØÞâ“â×çèס“¼“Þ×쑓æؓí×ؓãâ€W×Ôßì“ÞåÔÝæÞb“ ã€ØÕâåì“Ô“àæçØޓÕìߓácÞâßÜÞåWç“åØÞâáæçåèâ éW៓×áØæ“çÔ×ì“æçâÝk“ãâèíؓ`Wæç“éc‘Ø“Ô“çåÜÕèáì“ í“åâÞ蓤¬§ª¡“É“åâÖؓ¤¬«£“ÖÛÔçԓéìÛâ€ØßԓԓãåⓠáØ×âæçÔçØޓæácÛè“æؓã€ØæçÔßâ“æÞWÞÔç¡

™ÀQÆǸ¾“É“"¸Æ¾%“ÇD¸µÂÉ%

  " 

´“Öâ“çÔÞÛßؓæÞâÞÔáæÞb“àæçÞì“èãåâæç€ØדÕØçâ áâébÛâ“æk×ß܃çc²“É“âæà×ØæWçŽÖۓßØçØÖۓé“ÇÔáéÔß×è“ ‘W×᎓ãåâÕßbà”“ÉØßÞb“àáâ‘æçék“×cçk“é“ÇÔáéÔß×è“ Õìßâ“ã€kæßÜÕØà“ãåâ“áWÕâå“áâéŽÖۓçÔßØá獟“ãåâçⓠÞßèՓáØÖÛÔߓãâæçÔéÜç“×éԓàâ×Øåák“Ô“ÕØíãØ`áb“ àæçÞì“ÛáØדè“ãåÔÛè“ÝØÝÜÖۓ×âà¡“µâÛè‘Øߓæؓ ãâí×cÝܓæçÔßì“ãåâ“ácÞçØåb“ÙèáÞÖÜâáW€Ø“íWçc‘k“Ô“íW  ÝØà“â“ÝØÝÜÖۓíÔÖÛâéWák“áØãåâÝØéÜߓÔáܓÆéÔí“ßì‘Ô€¡“ ɓåâÖؓ¤¬¬ª“Õìßì“çØ×ì“âÕԓàæçÞ쓾¦£“Ü“¾¥£“ åâí€ØíWáì“Ô“×áØæ“ãâ“áÜÖۓíÕìßԓÝØá“èàcßW“Ûàâçԓ ßؑkÖk“áԓæçåWákÖۓçÔáéÔß×æÞbÛâ“æk×ß܃çc¡

)

#!#"$

,%(! '%+*

 ƀ 222.10./ /- $ * ƀ$,$ +$(

$)

   

™ÀQÆǸ¾“ɸ“ɼ¿%ÀÂÉ&“È“G¿È¾ÁÂÉ´

'%)$

   

        

#

  

 

    

'$&+$,#(

,

"

ÁØák“×áØ擑W×áŽà“ ã€ØÞéÔãØákàŸ“‘Ø“áԃܓ åØãåØíØáçÔáçܓçåbáèÝk“ áԓçÔÞíéÔáŽÖۓßØçákÖۓ àæçÖkÖÛ¡“¼“é“×âÕWÖۓ ׀kéc݃kÖۓàìæßØßܓáԓ ßbçâ“Ô“ØéØáçèWßác“ áԓæácÛâéc“ƒãÔçáâè“ íÜà蟓ãåâçâ“Õè×âéÔßܓ àæçÞì“ÖØßâåâ`ák¡ ɓƒØ×ØæWçŽÖۓßØçØÖۓ ÕìߓáԓßÜÕØåØÖÞbà“ ÞâèãÔß܃çܓíWæßèÛâè“ ÀÜß×쓵cßâáâ‘ákÞԓ ãâæçÔéØá“çåbáÜáÞâ鎓 éâ×ák“àæçØÞ¡“Àâ‘áW“ ãâ“Ĉéíâåèû“ßÜÕØåØÖÞâ åâÖÛßÜÖÞbÛâ“ÔåØWßè“íԓ `çì€ÜÖØç“ßØç“ãâæçÔéÜߓ´ß؃“ÉÔßØáçԓæéÝ“´ÞåâÕÔç“ ÃÔåޓéؓGçkçØÖÛ¡“½ØÛâ“àæçØޓçØ×ì“æçâÝk“áԓàkæçc“ çØÛ×Ø݃kÖۓ姓ԓ¾¦ª¡ ·Ô߃k“ßØçák“àæçØޓæçWߓ铵ßkíÞâéc¡“ÅÔåÜçâè“ ÖØßbÛâ“àæçÞè“Õìßì“ßØçák“æÞâÞì“×â“æßWà졓ÆÞâ  ÞÔáܓáÔÝk‘×cßܓáԓæßÔàcáb“åâÛâ‘Ø“Ô“×âãÔ×Ôßܓáԓ àcÞގ“ÞâÕØåØ֓퓀ØíÔáÞì“Ô“ÝØÛßÜ`k¡“É“ãÔ×ØæWçŽÖۓ ßØçØÖۓí×ؓãåâÕcÛßâ“ácÞâßÜޓíWéâ׍¡“ÆßWéì“æܓ ÕßkíÞâéæގ“àæçØޓã€kß܃“áØè‘Üß¡“ÅâÞ蓤¬¨«“ÛⓠæçåÛßԓéÜÖۀÜÖØ¡“

&

 

    

 ($&''#%+ ! ,***&)

 . -  , " 

ÃÜëåo—êâæâð

  

    + * & " # !!!# #

) , *$ %%(+'#

#$
™“ÁÂÉ%“À&ÆÇ“Á´“ÀÂÅ´É&“¤¬©©

ÅVËÌÃј¼Ç¼Æ½Ë˜Î˜ÈÊÇÎÇÒͲ

™Æ¾Â¾Ì“Á´““Æ¿ÀȓÁ´“µ¿.;ÂÉƾ%À“ÀQÆÇ¾È Ãâ×âÕác“ÞâáÖÜãâéWá“ÝÔÞâ“ÕßkíÞâéæގ“àæçØޓÕìߓàæçØޓé“Áâéb“»èçܓ ā“·ŽƒÜác¡“É“íÜàc“·ŽƒÜáԓâ‘kéÔßԓԓã€ØדíåÔÞì“ÕØíàWßԓâæàܓçÜæk֓×ÜéWލ“æܓ éìÖÛèçáWéÔßԓæéâè“æßWéè“í“àØíÜáWåâ×ákÖۓíWéâ׍¡“¾ßWák“æؓ‡`ÔæçáÜßԓܓçØÛ ×Ø݃k“Ûécí×ԓÆÜÚàèáדÅèèס“¼“ã€Øæ“áØåØÔßÜíâéÔáb“ãâßâ‘Øák“èàcßb“Ûàâçì“ àæçØޓé“ßØçákÖۓàcækÖkÖۓáØíÔÛWßØß¡“ÆÞWÞÔßâ“æؓáԓæßWàc“Ô“€ØíÔáÖØ¡“½Øƒçc“ é“ãÔ×ØæWçŽÖۓԓƒØ×ØæWçŽÖۓßØçØÖۓ׎ƒÜáæގ“àæçØޓ‘Üߓé؀ØÝáŽàܓíWéâ×ì¡

ċ˜˜ÀÙêêÙÛàçî˜Ć˜'ÝêŠ\㲗«§£—®§£—°§£—¨©§—ؗ—¨¯¬ ċ˜˜ÀÙêêÙÛàçî˜Ć˜ÃÙå䲗©­£—¨¯ ċ˜˜ÄáÚÝêÝÛ˜Ć˜Â݈ìhܲ—¸—¨©§£—¹—°§£—º—¬§£—»—¨« ċ˜˜ÒÙÜç¯¯ ċ˜˜ÄçåæáÛݘæÙܘÈçèÝäãçí˜Ć˜Î˜ÈçèÝäã\Ûಗ®§£—«ª£— ©®£—¨ª£—­ ċ˜˜ÅÙÛàçî˜Ć˜À’êãÙ²˜Â­«£—Áìåàæé—À—ª«£—Áìåàæé—ÀÀ¤¿æçãؗ ¨°£—ÄØäìë—¨© ċ˜˜¼Ýëæ\˜î˜Â¦˜à¦²—­§£—ª¯—Ÿ•[âæíê⒠£—©§ ċ˜˜ÄáÚÝêÝÛ˜Ć˜ËäÙîáÙ²—ª¨£—©§ ċ˜˜ÄíeÙæñ˜æ¦Æ¦˜Ć˜Àçêæp˜ÄíeÙæñ²—©¯ ċ˜˜¾êÝæˆì\ì˜è¦˜Ê¦˜Ć˜ÀçêÝeãñ²—°§£—«©£—©¨ ċ˜˜Êç–æçî˜è¦˜Ê¦˜Ć˜ºíeáëãÙ²—®§£—ª¬£—¨¬£—® ċ˜˜Æçîg˜Åhëìç˜æ¦Å¦˜Ć˜Æ٘ˆáÚÝæáÛᲗ¬¬£—«§£—©¬ ċ˜˜Æçîg˜Åhëìç˜æ¦Å¦˜Ć˜Í˜èÝã\êÝ沗©®£—¨¬ ċ˜˜Æ“ÜÝã˜Ć˜Ì˜ÌZ˜Ì…áæÝÛ²—«§£—©« ċ˜˜ÃçòäçîáÛݘƘËçãç䲗¨¯£—° ċ˜˜ÎÙäوëã\˜ºñëì…áÛݘƘLÙÛàÝìæg²—«§£—¨°

SPRÁVNÉ VĚCI PRO SPRÁVNÁ MÍSTA LOKACE: MASSIF DU MONT BLANC / FRANCIE / NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 2945 M.N.M. VLHKOST VZDUCHU: 63% / TEPLOTA SNĚHU: -7 °C / RYCHLOST VĚTRU: 56 KM/H TEPOVÁ FREKVENCE: 132 TEPŮ ZA MINUTU / UV FAKTOR OPALOVACÍHO KRÉMU: 30 MEMBRÁNA: CLIMATIC EXTREME 2L 25000 MM H2O / 25000 G/M2 / 24HOD ZIPY: VODONEPROPUSTNÉ YKK / FOTOGRAF: PATRICK LINDQVIST

WWW.HANNAH.CZ

BUNDA: VICENZA

«¤


Âŵ¼Æ“ü¶ÇÈƓ

—ĸ¾

«¥

Ò¹Â3ŹÎÇËÌÁ˜ ҘÅVËÌÃV

¸ÛéÜåØãàåæíf—êâæâð—Ûæ—åÜñå[äØ

ÃìdØåð—ą—ç„Üêëæ•Ü—êܗçéæáÜâë—ñéæÛàã—áà•—í—éæÚܗ ¨°¬ª£—áÜßæ—éÜØãàñØÚܗçéæÙgßãؗåÜÛ[íå楗Åؗ ãìdØåêâ’ÚߗâæçÚoÚߗíðéæêëãð—ßåÜۗë„à—ä‘êëâ𗠩¯£—¨¬£—¯¥—Çæ„[ÛØáo—êܗëì—ñ[íæÛð—•[âæíêâf£— íÜëÜé[åêâf—Ø—áØâæ—çéíåo—í—&Üêâf—éÜçìÙãàÚܗêܗ ñÛܗâæåØãð—í—éæÚܗ©§§©—à—ñ[íæÛð—•Ü嗟˜ ¥

™“ÆÂÈ"´ÆÁR“ÀQÆǸ¾“ ɓ¿È"´Á¸¶»Ÿ“¾Ç¸ÅR“Ƹ“ ÃÂÈU.É“·Â·Á¸Æ

™“ÍÉ·̓ ɓ¿È"´Á¸¶»“ žȓ¥££¥

»í‘é—Âé[ãæíf—åØۗÃØÙÜ䗱—OÛæãod¤ âæ—ą—ëØâ—áØâæ—äåæßæ—íÜêåàڗäìêÜãæ— ìêëæìçàë—ìßÜãå’ä—Ûæã‘䣗äìêÜ㗠ْë—ñéì‡Üå—à—Ûíæéê⒗ä‘êëÜ⥗¸ãܗ âí‘ãà—áàåf—êëØíÙg±—ç„à—ÙìÛæí[åo—êØÝؤ éà—í—éæÚܗ¨°¯°—Ùðã—ä‘êëÜâ—êëé•Üå¥ ÁàãÜäåàÚܗą—ç„oíãØêëÜâ—Čä‘êëÜâ—ë„o— æÙÚoÿ¥—Í—éæÚܗ¨°©©—Ùðã—íðÙìÛæí[å— ä‘êëÜâ—åؗºßäÜãåàÚࣗÞÜæÞéؤ ă—Úâð—áàêëg—åÜáâìéà|ñågá‡o—êëØíÙؗ åؗå؇Ü䗋ñÜäo¥—Å[áÜñۗä‘êëâì— Ùðã—íܗÍoÚßæíf£—æÛéØñæí[—ßéØåؗ 헿éØÙØdæíg—Ø—ÛæáÜñۗ헻æãåoÚߗ KëgçØåàÚoÚߥ—À—âÛð•—êܗñÛܗçæ„[Ûؤ ãð—äÜñàå[éæÛåo—ñ[íæÛð—Ø—êâæâØå¤ êâ[—ëéØÛàÚܗêܗñØdØãؗçê[ë—çé[íg— íܗKëgçØåàÚoÚߣ—ÛåÜê—çæ—ä‘êëÚoÚߗ ñÙðãð—áÜå—ñØéæêëãf—êëé[åg¥ ÇéØßؗą—Âæ‡o„Ü—ą—à—ëØÛð—ägã—êë[ë— êâæâØåê⒗ä‘êëÜ⥗ÇéæáÜâë—í‡Ø◠åÜÙðã—éÜØãàñæí[套

ÀáâÛ×ì“Õìßì“àæçÞì“ãâæçÔéØáì“áÔåìÖÛß⟓íÕåÞßؓԓáØéÛâ×ác¡“ ÉìÕåÔáW“àkæçԓÔÕæâßèçác“áØéìÛâéâéÔßÔ¡“¾åWçÞb“×âÝØí×ì“æؓæçWéÔßì“ æÞâÞÔáà“âæè×áŽàÜ¡“É“çcÖۓßØãƒkÖۓã€kãÔ×ØÖۓÞâá`Üßܓéؓæçè×Øáb“ éâ×cŸ“ácÞ×ì“ÔßؓãÔ×Ôßì“íؓæçåWák¡ ¾“çcà“àbác“áØÕØíãØ`áŽà“ãÔç€ÜߓáÔã€kÞßÔדéßÔæçÜÕâ€æގ“ àßW×ؑáÜÖގ“àæçØޟ“ãÔç€kÖk“í×Ø݃kàè“ÆâÞâß術Èãåâæç€Øד×âÝØí×è“ æçWßԓæâÞâßâéáԓԓãåâçâ“àèæØßì“áԓ€Ô×è“ã€ÜÝkç“ÕÔßkÞì“æßWà쟓ÔÕì“ æؓã€Ø×؃ßⓇåÔíà¡“ÁԓçcÖÛçâ“àæçÖkÖۓéìåæçÔßܓ½Ü€k“ÀÔßØ֓ ԓÀÜåâæßÔ链âãÔß¡ ɓ"Üæçb“è“»âåØޓåâæçߓãåâ“íàcáè“áԓ×âÝØí×è“æçåâàØÞ¡“ÁÔék֓ `Wæç“æçWéÔßԓáԓæâèÞåâàbà“ãâíØàÞè“Ô“íÕìçØޓáԓâÕØÖákࡓ ÀØæ“éƒØÖÛáì“ãâçk‘Ø“çâ“ÕìߓíԓéWßÞì“ÝØ×Øá“í“áØÝßØãƒkÖۓàæçލ“ é“âÞâßk“Ô“ÞâáÔßâ“æؓí×ؓàáâÛâ“íWéâ׍¡“É“¤¬§ª“ÕìߓãâæçÔéØᓠáâ鎓àæçØޟ“ÞçØ厓ãåâÝØÞçâéÔߓÔåÖÛÜçØÞ瓾ÔåØߓ½ÔåâßkàØÞ¡“Àkæçák“ æâÞâßâéb“æܓéƒÔޓæ“áWÞåØæì“éØßÞâè“ÛßÔéè“áØ×cßÔßÜ¡“¹ÜáWßák“àæçØޓ ÕìߓáØÕØíãØ`᎓ԓíÖØßԓáØéìÛâéâéÔߓçØÛ×Ø݃kà“áâåàWà¡ ´‘“×â“écçéâék“áØ×ÔßØÞbÛâ“æçåâàè“ßbçÔßܓæÞâÞÔáܓáԓàæçÞè“ é“Áâéb“ÃØÖÜ¡“É“åâÖؓ¤¬¦¦“ÕìßԓíÔÛWÝØáԓæçÔéÕԓæÞÜÞßèÕØà“ÁâéW“ ÃØÖ¡“ÀæçØޓàcߓèàcߎŸ“íéØ×áè玓×âÝØíדԓã€Ü“åìÖÛßbà“æácÛè“ éìßbçߓæÞâÞÔá“Ô‘“×â“écçék“æçåâà¡“Ãåâçâ“ÕìßԓãâæçÔéØáԓáԓÞâáÖܓ ×âÝØí×è“áâéW“×€ØécáW“ÕÔåÜbåÔ¡“Æàèç᎓âæèדàæçÞè“íãØ`ØçÜߓ ÞâáØ֓éWßÞ졓ÁcàÖܓàæçØޓåâíØÕåÔßܓԓæãWßÜßÜ¡“ Çâ“áÔâãÔޓ铵èÕßÔéc“é“åâÖؓ¤¬¥¦“æçåâàì“éìè‘Üßܓã€Ü“æçÔéÕc“ àæçÞ術½ØÛâ“áWÝØí×âéW“éc‘“áԓæçâÝkÖkÖۓæçåâàØÖÛ¡“ÍWéâ×à“ çØáÞåWç“ã€ÜÛßk‘Øßâ“Ü“çÜæk֓×ÜéWލ¡“

™“KÃÅ´É´“ÀQÆǾȓȓ¿´µÆ¾%“µÂȷ̓ ““µÌ¿´“Í·ÃÂÉ&·Á ™µÈµ¿´ÉƾR“ÀQÆǸ¾Ÿ“¾Ç¸ÅR“À&¿“Á½¸Í·ÂÉÂȓÉ&U“ÃÂÆǴɸÁÂȓ Á´“Æǽ.¶.¶»“ÆÇÅÂÀ¸¶»

™“ÃÂÃÈ¿ÅÁ.“ÀQÆǸ¾“À.Åȓ ´“ÃDǸ¿ÆÇÉ.“Á´“¿´µÆ¾%“µÂÈ·&

™“ÈÀ&¿“»ÀÂÇ´“Á´“ÀQÆǾȓ ÷“Íɼ"¼ÁÂȓ “·Á¸Æ“Ƹ“ÇȓÃÅ»Á.“ ƽ¸Í·´D¼

ÃâÞèדæÞâÞÔá“æéÝ“×âÝØíדáØèÕåí×Üߟ“àcߓçè“`Øæç“éìÞâèãÔç“æؓ 铀k`ÖؓÆàèçáW¡“ÁԓÝØÝkà“ßØébà“Õ€ØÛè“æçWߓÕØÖÛìuæގ“àæçØÞ¡“ Ãâí×cÝܓÕìߓã€Øæ“ãâçâޓãâæçÔéØá“×€Øéc᎓àâæç¡ ÀâÞåŽàܓ×âÝØí×ì“æؓàâÛßԓãâÖÛßèÕÜ瓀Ô×ԓàæçލ¡“¼“银ÛåWæ çܓè“Ãßíác“Þâá`Üßܓàáâík“æÞâÞÔáb“é“€k`Öؓ¾ßÔÕÔéÖ؟“ãâÞèדáØÕìßԓ íÔàåíßW¡“ÆÞâÞÔáæގ“àæçØޓéؓÆçè×áÜÖܓè“ÁâébÛâ“Àcæçԓáԓ ÀâåÔéc“àcߓ×âãÔדéؓéWãØáÖâébà“×âßؓԓ×âÝØíדáԓíÔàåíßbà“ ÝØíkåÞ術¶â“æؓæçÔß⟓Þ×쑓ÝØíkåÞâ“áØíÔàåíß⟓ÔåÖÛÜé“áØèéW×k¡ ÁÔÞâáØ֓áØÝáØÕØíãØ`ác݃k“æçÔéÕÔ­“UܑÞâéæގ“àæçØޓé“åâÖؓ ¤¬¥¬“ãâæçÔéÜߓãåԑæގ“ßì‘Ô€æގ“ÞßèՓéؓæéÔÛè“Þ“‘ØßØíáÜ`ák“ çåÔçܟ“Þ×ؓæÞâÞÔáܓ×âæÔÛâéÔßܓԑ“ç€ÜÖØçܓàØçåâéŽÖۓíáÔ`ØÞ¡“Àܓ çåbáÜáÖkÖۓéƒÔޓácÞâßÜޓíWéâ×ákލ“æÞâޓáØèÕåí×Üßâ“Ô“æç€ØàÛßÔ  éc“ãÔ×Ôßì“íؓæçåWác“æàcåØà“Þ“çåÔçÜ¡“Ãåâçâ“æؓé“íWéâ×c“àèæØßⓠæÞWÞÔç“í“ãßÞì“áWÝØí×è“Ô“æÞâÞì“çÔޓÕìßì“×ßâèÛb“ãâèíؓâÞâßⓠ×éÔÖØçܓàØç卡 ´…“Õìßì“àæçÞì“àÔßbŸ“ßØçák“`ܓácÝÔޓáØÕØíãØ`ábŸ“æßâè‘Üßì“æéb  à蓇`Øß術½Ø“âãåÔé×蓃Þâ×ԟ“‘Ø“æؓíÔÖÛâéÔßԓçÔޓàÔßW“`Wæç¡


LYŽAŘSKÁ DOVOLENÁ SNŮ V HOTELU SUNSTAR V DAVOSU – NEJVÝŠE POLOŽENÉM MĚSTĚ V EVROPĚ

Hotely nabízejí skvělé zázemí, prostředí přátelské k rodinám a vynikající servis. Hotel Sunstar Davos 3* připravil pro letošní zimu atraktivní balíčky ve spolupráci se dvěma českými cestovními kancelářemi – CK SKIPAS a CK FISCHER.

Balíček CK SKIPAS obsahuje: doprava autobusem 5 nocí ve dvoulůžkovém pokoji polopenze: 4chodové menu včetně nápojů (1 x nealko nápoj, pivo nebo sklenka vína) snídaně formou buffet včetně příjezdového dne skipas na 5 dnů zdarma shuttle z hotelu k lanovkám a zpět termíny: 17.–22. 1., 31. 1.–5. 2., 21.–26. 3. bližší informace a rezervace na www.skipas.cz

Balíček CK FISCHER obsahuje: 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji polopenze: 4chodové menu včetně nápojů (1 x nealko nápoj, pivo nebo sklenka vína) snídaně formou buffet skipas 6 dnů zdarma shuttle z hotelu k lanovkám a zpět volný vstup do wellness areálu v Parkhotelu Sunstar 4* vlastní dopravou termíny: 2. 1.–23. 1., 20. 2.–27. 3. bližší informace a rezervace na www.fischer.cz


—½É¼¼ÉÀ»¼

Ǥ

¹Â¶ÈƓ

׿éæäØÛð—êågß죗ؕ—ë„oëàêoÚæíf—âæçÚÜ£—éæñãÜßã[—êë„ÜÛàêâØ¥—¸—ßæÛàåì—áoñÛð—æۗ êáÜñÛæíÜ◕àí[—ç„oäæ„êâ[—ãÜëæíàêâؗؗçãåf—çã[•Ü¥¥¥——ā

LIBANON

VE STÍNU CEDRŮ

Oko zvídavého lyžaře poté, co prozkoumalo Alpy Vzdálenosti se zkracují a lyžařský svět zmenšuje. dál. Pasažéři s lyžařskými vaky nejsou na letišm něka kuje poku í, okol m ližší nejb svém ve hory a na všechny další kontinenty – do Severní i Jižní tích ničím neobvyklým a vedle Evropy cestují snad , či dokonce Afriky. My jsme si to namířili na Ameriky, do Ruska, na Nový Zéland, někteří do Asie Blízký východ, konkrétně do Libanonu.


Ǭ

¹ØØãÙÜ◱—âÛðêà—Ù[áå[—¿fãàæçæãà꣗ÚÜåëéìä—ÚÜãf—ÚàíàãàñØÚÜ¥—»åÜê— áÜÛåæ—ñ—åÜáí’ñåØäågá‡oÚߗØéÚßÜæãæÞàÚâ’ÚߗåØãÜñà‡‰—êígëØ¥——

TEXT: PETR SOCHA FOTO: KATEŘINA SOCHOVÁ, PETR SOCHA

Çéæd—çé[íg—ÃàÙØåæå¶ ÆÔàâí€ØÝàc“‘Ø“æؓíécæçܓâ“ßì‘âéWák“é“¿ÜÕÔáâáè“ ãåâãßbçÔÝk“ÜáÙâåàÔ`ákàܓãÔéè`ÜáÔàܓ葓×ßâèÛW“ ßbçԓԓ×âՀؓáÔæçÔéØ᎓åÔ×Ôå“ÝؓíÔÖÛìçk¡“ÇÔޓ Ýæàؓæؓ×âæßØÖÛßܟ“‘Ø“é“¿ÜÕÔáâáè“ãÔ×W“æãâèæçԓ æácÛ蟓Ýæâè“çÔà“Ô‘“ç€kçÜækÖâéb“ÞâãÖ؟“éØßÞW“ ԓãâãèßWåák“ßì‘Ô€æÞW“æç€Ø×ÜæÞԟ“Ô“çâ“ÛáØד ácÞâßÜÞ¡“´ßؓÛßÔéác­“ã厓æؓçÔà“×W“é“ÝØ×Øá“×ØᓠãßáâÛâ×áâçác“ÞâèãÔç“é“àâ€Ü“Ü“ßì‘âéÔç“íWåâéØu”“ »ßÔéác“çâ“ãâæßØ×ák“ÝؓácÖ⟓Öâ“æܓáØÖÛÖØàؓ áØÖÛÔç“èÝk硓 ¿ÜáÞԓÃåÔÛÔāµØÝå‡ç“æçÔåçèÝؓí“åèíìuæÞbÛⓠßØç܃çc“éؓ¥¤­¨£“áԃØÛâ“`Ôæ術ÀÜæçWák“é“ÛßÔéákà“ àcæçc“¿ÜÕÔáâáè“ÝؓãßWáâéWáâ“áԓ¥­¥£“åWáⓠ`Ôæè“çÔàákÛ⟓ÞçØ厓Ýؓâ“Ûâ×Üáè“ãâæèáèç“ ×âã€Ø×術ɓßØçÔ×ßؓçØ×ì“çåWékàؓãâèÛb“ç€Ü“Ô“ãß“ Ûâ×Üáì“Ô“×âæØ×WàؓáԓãØéáÜáè“áÔæìÖØáâè“ çÔÞâéâè“Þèßçèåák“àØßâ蟓ÞçØåâè“ÝÜá×ؓáԓæécçc“ æâçéԓáÔÝ×ØçØ¡“

Í[ãâð—Ø—ÃàÙØåæå

»½ËÌÇÎÆ3˜¼Ç˜ÄÁº¹ÆÇÆͲ Ċ——Éæñãæßر—¨§—«¬©—âäij Ċ——ÇædÜë—æÙðíØëÜ㱗«—äàãàæåð Ċ——Íoñر—ÇæíæãÜåo—çéæ—íêëìç—Ûæ—ñÜäg—ñؗëìéàêëठâæ엟åؗ¨—ägêoÚ —ãñܗñoêâØë—åؗãàÙØåæåêâ’Úߗ ßéØåàdåoÚߗç„ÜÚßæÛÜÚߗؗåؗäÜñàå[éæÛåoä— ãÜëà‡ëà—í—¹Üáé‹ë쥗ÃàÙØåæåêâf—æéÞ[åð—æÙíðâãܗ âæåëéæãìáo£—ñÛؗä[—•ØÛØëÜã—ñØáà‡ëgåf—ìÙðëæí[åo— ŸßæëÜãæíæì—éÜñÜéíØÚà—ØçæÛ¥ ¥ Ċ——Çæñæ阗Íܗí؇Üä—çØêܗåÜêäo—Ù’ë—àñéØÜãêâf— íoñìä—åÜÙæ—íêëìçåo—dà—í’êëìçåo—éØñoëâæ—áæéÛ[å¤ êâ’Úߗdà—ÜÞðçëêâ’Úߗç„ÜÚßæۑ—åؗßéØåàÚoÚߗ ê—ÀñéØÜãÜä¥ Ċ——ºÜêëæí[åo—çæ—ÃàÙØåæå챗äoêëåoäà—ëØïoâð—åÜÙæ— çéæåØáØë’ä—ØìëÜä

¾×ìÕì“íØàc“èàcßԓàßèéÜ矓ÔæܓÕìÖÛâà“æؓ ã€kÕcۍà“çb“ßÜÕÔáâáæÞb“Ûâ×ác“ãâ×ÜéâéÔßÜ¡“Éì ãåWécßԓÕì“ç€ØÕԓâ“âæk×ßØák“µìÕßâæ蟓áØÝæçÔåƒkÛⓠçåéÔßؓâæk×ßØábÛâ“àcæçԓæécçԟ“Þ×ؓßÜ×b“‘ÜßܓÝܑ“ ãcç“çÜæk֓ßØç“ã€Øדã€kÖÛâ×Øà“¾åÜæçÔ¡““éìæãcߎÖۓ ÞèßçèåWÖ۟“ÞçØåb“éìÕè×âéÔßì“æßÔéáW“àcæçԓÝÔÞⓠ»bßÜâãâßÜ擛×áØ擵ÔÔßÕØޜ“æ“ÖÛåWàì“í“ÞÔàØá  áŽÖۓÕßâލŸ“ÝØÝÜÖۑ“éíáÜޓԓçåÔáæãâåç“áØ×âÞW‘Ø“ ×á؃ák“`ßâécޓéìæécçßÜ硓“àkæØák“Ô“ã€ØßbéWák“ Þèßçè埓ÝØÝÜÖۓéåÖÛâßØÖۓԓãW×ØÖÛ¡“´ßؓÛßÔéác“ â“Þåéܟ“ÞçØåW“æؓ×â“×cÝØãÜæáŽÖۓÞÔãÜçâߓ¿ÜÕÔáâ  áè“éåÔÖk“æ“×cæÜéâè“ÜáçØáíÜçâè“Ü“éؓ¥¤¡“æçâßØçk¡“ ÁØՎç“ãåâßÜçb“Þåé؟“Þ×â“ékŸ“ÝØæçßܓÕì“ßÜÕÔáâáæÞW“ íØàc“ÕìßԓæÖÛâãáԓéì×Ô瓇åâ×èċ ÃâæßØ×ák“éWßÞԓ›çí顓×åèÛW“ßÜÕÔáâáæÞW“éWßÞԜ“ æؓã€ØÛáÔßԓé“ßbçc“¥££©¡“Âãåâçܓãåéák“ßÜÕÔáâá  æÞb“éWßÖ؟“Ö⑓ÕìߓíÝØ×áâ×èƒØác“€Ø`Øáâ“æãâå“ Þ€Øæ…ÔፓԓàèæßÜàŸ“æؓçԓ×åèÛW“×W“éákàÔç“ ÝÔÞâ“æãâßØ`᎓ÕâݓâÕâè“áWÕâ‘ØáæގÖۓæÞèãÜᓠíԓáØíWéÜæßâæ瓿ÜÕÔáâá術ÀèæßÜàâéb“Ô“Þ€Øæ…Ôáb“ æؓéؓæãâßØ`áb“æáÔíؓâ“àkåâ鎓‘Üéâç“ãâæçÔéÜßܓ ãåâçܓÔÚåØæܓ¼íåÔØßØ¡“Áâ€Üç“æؓ×â“ÞåéÔéŽÖۓ×cÝÜá“

íØàc“é“Úâå×ÜÖÞbà“èíßè“Þèßçèå“áØÖÛàؓÛÜæçâ åÜÞàŸ“áWà“æçÔ`k“éc×c矓‘Ø“¿ÜÕÔáâá“ßؑk“é“ØãÜ  ÖØáçåè“ÛÜæçâåÜÖÞâ ãâßÜçÜÖގÖ۟“áWÕâ‘ØáæގÖۓ ԓàâÖØáæގÖۓç€ØáÜ֟“Ô“Ü“Þ×ìÕì“æWà“æØÕØék֓ çkÛáèߓޓàkåâéb“ÖØæçcŸ“í“éßÜ鍓âÞâßákÛâ“ãåâæçâåè“ æؓáØéìàÔák¡“·áØæ“æؓ¿ÜÕÔáâá“æáԑk“çéW€Üç“ÝÔÞⓠíØàc“éƒØÛâ“éƒè×ì“àkåâéWŸ“æçâãì“éWßÞì“Ýæâè“Ôßؓ ×â×áØæ“éƒè×ؓékÖؓáؑ“ãÔçåáb¡“ ½Ø“ÞâáØ֓‡áâåԓԓÕâØÜáړ"Æ´“ÞßØæW“áԓ×åWÛè“ ßØç܃çc“ÅÔÙkÞԓ»ÔåkåkÛ⟓íÔéåԑ×cábÛâ“ãåØàÜbåԟ“ ÞçØ厓éìçWÛߓíØàܓí“ÝØ×áâÛâ“í“ãâéWßØ`áŽÖۓæåÔՍ“ 铫£¡“ßØçØÖۓàÜáèßbÛâ“æçâßØçk“›àÜàâÖÛâ×Øà“ áØ×Wéáâ“âÕæÔ×Üߓàkæçâ“ßÜÕÔáâáæÞbÛâ“ãåØàÜbåԓ ÝØÛâ“æìᜡ“ÇØãßâçԓÝؓáìákŸ“ácÞ×ì“àØíܓãßáâÖk“ ԓåWáØàŸ“¤¨“æçèãu“¶ØßæÜԟ“Ö⑓ßì‘Ô€æގ“íWÝØíד àâ֓áØã€ÜãâàkáW¡“Ãåƒk“Ô“æØà“çÔà“æؓácÞ×ؓ é“×WßÖؓâÕÝØék“ÕßØæÞ¡“¶Ûékßܓ`ØÞWàؓáԓã€Ø×Øà“ æàßèéØáb“çÔëܓ›ÆèÕÔå蓿ØÚÔÖ윓ԓãÔޓéìåW‘kàؓ áÔã€k`“áâ`ákà“µØÝå‡çØà“×â“àkæçԓáԃk“ãåéák“ƒçÔ  Ö؟“ßì‘Ô€æÞbÛâ“æç€Ø×ÜæÞԓ¹ÔåÔìԓÀíÔÔ塓DÜ×Ü`“æܓçⓠéÔßk“ÞâáæçÔáçák“åìÖÛßâæçk“Ô“é“×èÖÛè“ÛØæßԓĈáâ“ãâ  ßÜÖ؟“áâ“åèßØæû“áØåØæãØÞçèÝؓÔáܓæécçØßáW“íáÔ`Øák¡“ ¾éßܓçàc“æÞâåâ“áØák“Öâ“ãâíâåâéÔ矓éákàWàؓÝØ៓ ‘Ø“ÝØ×ØàؓåìÖÛß؟“écçƒÜáâè“íçØàácßâè“àcæçæÞâè“ íWæçÔéÕâè“Ô“éؓ×åèÛb“ãßܓÖØæçì“Ûâ×ác“×â“ÞâãÖØ¡“ ÅÔ×cÝܓæؓæáԑkà“íàåÔíÜç“ÙÔáçÔíÜܟ“ãåâÝk‘×kàؓ æáÔדæçâéÞâè“áØã€ØÛßØ×áâè“íWæçÔéÕâèċ“ÇÔޓ åÔ׃ܓáÔæçÔéèÝܓÖØæçâéÔçØßæގ“æçÔé“àìæßܟ“çÔÞâéb“ àìæßܟ“ÞçØåW“æؓÝØá“×kéW“Ô“áÜ֓á؀؃k¡“ ÃÔޓ葓æؓâÕÝØék“æák۟“Ûâ×ác“æácÛè“Ô“íԓ àâàØáç“Ü“ÛâçØߓÀØåÔ՟“Þ×ؓÕì×ßkàØ¡“ÁWƒ“ ãåéâ×Öؓā“é“çb“×âÕc“Ý؃çc“áØéì×Ô᎓¿âáØßì“ ÃßÔáØ矓ÞçØ厓àܓßÔæÞÔéc“ãâæÞìçߓÝØÛâ“`Øæގ“éì  ×ÔéÔçØߓé“ãb×ØÙÞè“ā“€kÞWŸ“‘Ø“æؓÝØ×áW“â“ÛâçŽßØޓ 擇çèßác“íԀkíØáŽàܓãâÞâÝܓԓàÜáÜÕÔåØࡓÇâ“æܓ é“ãâ×àkáÞWÖۓµßkíÞbÛâ“éŽÖÛâ×è“áØÖÛÖØàؓ åÔ×cÝܓã€Ø×æçÔéâéÔ硓½Øá“Öâ“áWæ“èƒàè×ßÔ᎓åØ  ÖØã`ák“›ÖÛékßܓçåéWŸ“áؑ“Ûâ“ãåâÕØåØàؓíؓæãWá  Þè“çåÔ×Ü`ác“áԓãâ×ßÔí؜“×â“ãâÞâÝkÞè“íÔéØ×؟“ íÝ܃…èÝØà؟“‘Ø“æؓæÞèçØ`ác“ÝØ×áW“â“Øéåâãæގ“ æçÔá×Ôåן“æáÔדæ“éŽÝÜàÞâè“æãåÖÛâébÛâ“Þâèçè“ æؓíWÖÛâ×ØàŸ“ÞçØ厓Õì“æéŽàܓåâíàcåì“áâåàc“ ¸È“èå`Üçc“áØ×âæçWß¡


¹Â¶ÈƓ

—½É¼¼ÉÀ»¼

«©

½ØéØðؗçæëf£—âÛð—æÛ܇ãؗÙæì„Ü¥—Ñ—çØåÜåêâfßæ—çé؇Øåì—êܗí—ä•àâì—êëØã—çØåÜåê⒗Ýàé套ÅgâÛܗí—Û[ãÚܗáܗäæ„Ü—ñؗ¹Üáé‹ëÜä¥

½ØéØðؗÄñØØé—çæçéíf— Æák×Ôác“Þâá`k“铤¤“×âãâßØ×á؟“Ö⑓áWà“éíÛßØ ×Øà“Þ“åÔáákàè“ã€kÝØí×è“éìÛâéèÝ؟“éæçWéWàؓçÔޟ“ ÔÕìÖÛâà“æçÜÛßܓãåWéc“ÝØÝk“ÞâáØÖ¡“ÀÜãåÔéØá“Ýؓ בèæ“Ô“æçÔá×Ôå×ák“ØéåâãæÞW“æák×ÔácŸ“áÔék֓Ýæâè“ ÝØá“ãÜçԓÖÛßØÕì“àÔíÔáb“ÝÔÞâèæܓÔåâàÔçÜÖÞâè“ æØíÔàâéâè“ãÔæçâ術ÉØáÞè“æác‘k“Ô“áØák“éÜ×c硓 ÂÕ`Ôæ“ßíؓæßìƒØç“éí×WßØ᎓Ûåâà“Ô“é“ácÞçØåŽÖۓ ÖÛékßkÖۓæؓÖØáçåèà“Õâè€Ø“ã€ÜÕßk‘k“áÔçâßÜޟ“‘Ø“ ßíؓæãÔç€Üç“Ü“íWÕßØæÞ졓Æác‘Øák“Ô“ÕßØæÞìċ“Áԓ ßì‘âéWák“çâ“åâíÛâ×ác“áØákŸ“çÔޓÝ×ØàؓÔßØæãâu“ âÞâèÞáâèç“âÞâßk¡“ÆÜßáÜÖ؟“éìÙåbíâéÔáb“ÛßèÕâÞⓠéؓæácÛâéb“éåæçécŸ“Ýæâè“ÝØ×ÜáŽàܓæÖۍ×áŽàܓ ÖØæçÔàܟ“àâÛèçáb“æçåâÝؓæçÔåÔÝkÖk“æؓâ“ÝØÝÜÖۓ ‡ÞßÜדæçkÛÔÝk“ÝØá“`WæçØ`ác“Ô“ãcƒk“áWéƒçcéákޓÝؓçè“ éÜ×ÜçØßác“ácÖ⟓æ“`kà“æؓáØãâ`kçW¡“ÆãâáçWáác“ ã€ÜÖÛWíkàؓ×â“áÜçåԓÛâçØß蓼áçØåÖâáçÜáØáçÔß¡“ ÅâíæWÛߎ“ÞâàãßØë“ãcçÜÛécí×Ü`ÞâébÛâ“ÔåØWßè“àW“ ÝØ×Øá“éŽÖÛâדܓã€kàâ“Þ“ßÔáâéÖؓáÔãâÝØáb“áԓ

¾¹Ê¹Ñ¹˜ÅÒ¹¹Ê ŸñØßéåìáܗë„à—æÙãØêëà—ÉÜÝìÞÜ£—ÁæåÚëàæå—Ø—ÎØéÛÜß Ċ——ÅØÛäæ„êâ[—í’‡âر—¨—¯¬§ą©—«­¬—ä—å¥—ä¥ Ċ——ÍãÜâð—Ø—êÜÛØdâ𱗨¯ Ċ——ºÜãæÛÜååo—êâàçØê—çéæ—Ûæêçgãf±—¬§—§§§—ùǗ Ÿ¬­§—Âd£—í‡ÜÛåo—ÛÜå £—¯¬—§§§—ùǗŸ°®§—Âd£— íoâÜåÛ  Ċ——ç‘ádæíåؗãð•Ø„êâfßæ—íðÙØíÜåo£—&ÜéíÜ咗â„o•£— ßæéêâ[—êãì•ÙØ

ßì‘Ô€æގ“ÔåØWߟ“æÞÜãÔæ“áԓáܓãßÔç᎓ÝؓÔßؓ×åԑƒkŸ“ ÔÕì“ÕâÛÔçk“Ûâæçb“áØÕìßܓâÕçc‘âéWáܓßì‘èÝkÖk“ ߍíâ術»âçØߓæÞåŽéW“àÔßb“áWÞèãák“ÖØáçåèàŸ“ ÛØåá쟓ãÝ`âéáì“ßì‘Ô€æÞbÛâ“éìÕÔéØák“›×W“æؓ é“áÜÖۓâÕÝØéÜç“ßØÖÖâ染ßì‘Ø“ÔÞçèWßák“Ô“àèíØÝák“ àâ×Øß윟“êØßßáØæ染ÕÔíbá“Ô“éØ×ßؓèÕìçâéÔÖk“ ÞÔãÔÖÜçì“æÔàâí€ØÝàc“ãâç€ØÕ᎓ãâ`Øç“åØæçÔèåÔÖk¡“ ·WéWàؓæܓÞWé蟓ÞçØåW“Ýؓ铿ÜÕÔáâáè“íWæÔ×ákà“ áWãâÝØࡓÃâ×ßؓãåéâ×ÖؓæؓçԓãåÔéW“ÔåÔÕæÞW“ æØåékåèÝؓé“בØíéc“Ô“ÝؓĈ`ØåáW“ÝÔÞâ“ãØÞß⟓æÜßáW“ ÝÔÞâ“æàåç“Ô“æßÔ×ÞW“ÝÔÞâ“ßWæÞÔû¡“ÆÔßâá“ÛâçØßè“ éƒÔޓ´æÜܓáÜÞçØåÔޓáØã€ÜãâàkáWŸ“æãkƒ“´áÚßÜܓáØÕⓠçÔޓácÖ⡓·WéWàؓæܓÕc‘áb“ãåØææâ“Ô“ÞÔãè`ká⟓ ޓçâàè“éâ×蟓éƒØ“íԓ¥£“çÜæk֓ßÜÕÔáâáæގÖۓ ßÜÕØå“`ÜßܓáØÖØßb“ç€Ü“æçâéÞì“`ØæގÖۓÞâåèᡓ¼áè“

»½ÆјΘÄÑZ¹IËÃW»À˜Ä½ÌÇÎÁË»3»À ŸæÙíðâãܗêܗíÜãäà—ãà‡o—æۗñÙðëâì—ÃàÙØåæåì ± &Øêëæ—êܗìÛ[íØáo—ëØâf—í—ØäÜéàÚâ’ÚߗÛæãØéÜÚߥ— ÇÜí咗âìéñ—áܗ¨—ÌÊ»—´—¨—¬§§—ùǥ Âìéñ±—¨—§§§—ùǗáܗÚÚؗ¨¨—Âd¥ Ċ——¼êçéÜêê汗ª—§§§—ą—­—§§§—Ã¹Ç Ċ——ÍæÛؗ©—ã±—¨—§§§—ą—¬—§§§—Ã¹Ç Ċ——Çàí旧£ª—ã±—­—§§§—Ã¹Ç Ċ——Ëgêëæíàåæíf—áoÛã汗¨©—§§§—Ã¹Ç Ċ——ÄØêæíf—áoÛã汗©§—§§§—ą—ª§—§§§—Ã¹Ç Ċ——ÊØã[뱗¯—§§§—ą—¨¬—§§§—Ã¹Ç Ċ——ÌÙðëæí[åo—çé早—æꥱ—¨¬§—§§§—ùǦåæڗŸ¹Üۗ —¹éÜØâÝØêë  Ċ——¹Üåño嗨—ã±—¨—ª§§—ùÇ

¼áçØåÖâáçÜáØáçÔßċ“ÅÔ×cÝܓæؓéåÔÖkàؓ×â“æébÛⓠÛâçØßâébÛâ“ãâÞâÝkÞè¡

ÍæÛؗñ—ëØáoÚoßæ—êågßì—âéÜêão—•ÜÙéؗåؗêç[ÛåàÚoÚߥ


«ª ¹ðÙãæê—ą—åÜáêëØé‡o—ëéíØãܗæÙðÛãÜåf— ägêëæ—êígëØ¥—Ñ—ßæé—áܗëæ—Øêà—ßæÛàåì— ØìëÜ䥗

Ãð•Ø„êâf—ÚÜåëéì䗽ØéØðØ¥—ÉæñÜêëØígåf—Ûæäð—åàâæßæ—åÜñåÜéí|ñyìáo—Ø—æۗçæåÛgão—Ûæ—ç[ëâì— ç‘êæÙo—í‡Ü—äéëíg¥—Yàíæ뗱—æ—ëæ—ØãܗÙìáØéÜá‡o—ą—êܗëì—çéæÙæìño—çéØíàÛÜãåg—æ—íoâÜåÛÜÚߥ

·Ô߃k“×Øá“æؓãâ`Ôæk“áØçéW€k“ßbã؟“éßØÞì“áØÝØí Æãâ×ák“`Wæç“æç€Ø×ÜæÞԓÝؓáÔéå‘ØáԓíØÝàbáԓ ×kŸ“áÜÖàbác“áÔíâèéWàؓãWæì“Ô“æçâèãWàؓÔßØæ  ãåâ“ßì‘èÝkÖk“íÔ`WçØ`ákÞ졓¿ì‘âéWák“é“¿ÜÕÔáâáè“ ãâu“ãâ×bߓßÔáâéÞ쟓ÝØÝk‘“æßâèãì“ãâè‘kéWàؓÖâÕì“ áØák“àÔæâéÞԟ“æãkƒØ“íWÕÔéԓÕâÛÔçŽÖÛ¡“ÀáâÛⓠçì`âéb“íáÔ`Øák¡“´“æÞßèíáÜÖؓãâãåéb“âÖÛèçáWéÔÝk“ æç€Ø×ÜæØޓÝؓ×â×áØæ“ÞßèÕâéŽÖۓãâèíؓãåâ“`ßØá쟓 ßÜÕÔáâáæގ“æákÛ¡“½Ø×áâè“çâ“ÔßؓæçÔ`kŸ“éåÔÖkàؓæؓ ãâ×âÕác“ÝÔÞâ“çâ“íáWàؓí“ÚâßÙ術ÆÝØí×âéÞì“ ×â“åâßؓãcƒWލ“Ô“æáԑkàؓæؓíÔÕÔéÜç“é“àåçébà“ áØÝécçƒkÛâ“ßÜÕÔáâáæÞbÛâ“æç€Ø×ÜæÞԓçÔޓàèæk“ íÔæác‘Øábà“àcæçc“íÔÛÔßØábà“×â“Õkßb“çà졓 ãâÞåŽç“íØÝàbáԓãâç€ØÕì“ÕâÛÔçŽÖۓÛâæ獟“ ¹ÔåÔìԓÝؓí“éØßÞb“`WæçܓåØÞåØÔ`ák“åØæâå矓ÝØ×áԓ Þç؀k“áØÝ`ÔæçcÝܓã€ÜÝk‘×cÝk“íؓÆç€Ø×ákÛâ“éŽÖÛâ×術 ÝØÛâ“`Wæç“Ýؓ×âÞâáÖؓÖÛåWácáԓíWéâåâè“Ô“çåéÔßؓ ¶ØáçåWßák“ßÔáâéÞԓàW“ãåâçâ“æÞßâá“ÝØá“ácÞâßÜޓ âÕì×ßØáâè“éåWçáÜÖk¡“¿Ü×b“æØà“áÔÝk‘×cÝk“áԓékÞØá  æçèãu“Ô“áԃÜáØ֓ÝؓåWן“‘Ø“æÝØ×ؓÕØí“â×ãÜÖÛâ  ×쟓ã€Øæ“éƒØ×ák“×Ø៓âÕíéßWƒ…“ã€Ü“æác‘ØákŸ“Ýؓçè“ éWák“×âߍ¡“ÉÜ×ÜçØßáâæç“ÞâßkæW“Ô“áØçåéW“çâ“×ßâèÛⓠá؇çèßáâ“Ô‘“×ØãåØæÜéác¡“ÆÜßáÜÖؓãâÞåŽéW“àâÞåW“ ԓí“ßì‘âéWák“æؓæçWéW“áè×ԟ“ÞçØåâè“áØåâíãçŽßk“ æácÛâéW“Õ€Ø`Þԟ“åâíØæçÔécáb“×âà쟓ÞçØåb“ ÔáܓàÜàâ€W×ác“×âÕåb“ßÜÕÔáâáæÞb“ãÜé⓴ßàÔíԓ éæçèãèÝk“×â“Þԑ×bÛⓇÛßè“ßÜ×æÞbÛâ“ãâÛßØ×蟓 ãâ×WéÔáb“æ“àÜëØà“â€kƒÞ“铇×âßákà“ÕèÙØçè“ ØéâÞèÝk“éWßÞ蟓Õ셓çâ“ã厓Ýæâè“ÝØá“áØ×âÞâá`Ø  ÛåèÕc“ÔæÜÝæÞbÛâ“æç€ÜÛè¡ áb“áâéâæçÔéÕìċ“ÅØæçÔèåÔÖؓÝÔÞâ“Õì“æؓæãkƒØ“ ÍáWàؓ葓éƒØÖÛáì“åØæçÔèåÔÖؓéؓ¹ÔåÔìؓ›áØÝ  æÞåŽéÔß쟓áؑ“éâßÔßì“ãåâæç€Ø×áÜÖçékà“ãâèçÔ`“ ßØãƒk“Ýؓçԓé“áԃØà“ÛâçØßè“ÀØåÔ՜Ÿ“×âÛáÔßܓÝæàؓ ãâ“áWéƒçcéc¡“½Ø×Ü᎓‘Üéâç“íÔæçèãèÝk“âՀk“æçåâÝؓ æãWáÞâéb“×ßèÛì“íԓãâæßØ×ák“àcækÖ؟“ßì‘âéWák“ æؓæácÛâéŽàܓÙåbíÔàܓãØåàÔáØáçác“éåákÖk“æéâè“ é“àßíؓáØáÔãßuèÝؓԓ×ØãåØæؓí“áØ`ÜááâæçܓåâæçØ¡“ ×ÜØæØßâéâè“àØßâ×Üܟ“ÞçØåW“æؓáØæؓáԓ×åâÕáŽÖۓ ÅâíÛâ×èÝØàؓæؓãåâ“íàcáè“ãßWá譓í“ĈçèåÜæ獓 ÞåìæçÔßÖkÖۓãÔ×ÔÝkÖkÛâ“æácÛ蓃ÜåâÞâ“×ÔßØÞâ¡ ßì‘Ô€ûŸ“Þç؀k“Ýæâè“èÞâçéØáܓā“`ܓæãkƒØ“èécíác  ĈÇâ“ÝؓçÔ×ì“áâåàWßák²û“ãçWàؓæؓåØÖØã`ák“ áܓā“é“ÛâåWÖۓè“ÝØ×áâÛâ“ÞâãÖ؟“æؓæçÔáØàؓ æ“áÔ×cÝkŸ“‘Ø“áWà“€ØÞá؟“‘Ø“íkçåԓ葓àèæk“ÕŽç“ ĈÖØæçâéÔçØßܟ“Þç؀k“àÔÝk“ßì‘Øû¡“ÂãâèƒçkàؓÛâçØߟ“ ÛØíÞ졓ĈÁâåàWßák¡“ÀØד×ØæØçܓßØçì“çè“çåéÔßԓ çÔëkÞØà“×⓵ØÝå‡çè“áԓßØç܃çcŸ“Þ×ؓæܓãÝ`èÝØàؓ æácÛâéW“Õâè€Ø“áØã€Øçå‘Üçc“`çì€ÜÖØç“×ákŸ“í“ÛâçØßè“ Ôèçâ“Ô“ā“ÝæàؓæéâÕâ×ák” ÝæàؓàèæØßܓéìÖÛWíØç“íؓç€ØçkÛâ“ãÔçåԓԓ×ⓠàcæçԓæؓáØ×Ôßâ“ÝÜáÔޓáؑ“ãcƒÞì¡û“Éc€Üç“æؓáWà“ Æå—ëßܗéæØÛ ´“âדíÔ`WçÞè“Ýؓçâ“ãåÔéb“×âÕåâ×åè‘æçék”“ áØÖÛÖ؟“Ôßؓ×WàԓàW“í€ØÝàc“ãåÔé×蟓ÝÔޓæؓ ·âãåÔéák“æãØÖÜÿ“Þԓ¿ÜÕÔáâáè“Ýæâè“×âՀؓíáWàW“ ãâí×cÝܓ×âékàØ¡“ÁÜÖàbác“íkçåԓàW“è‘“ãåŽ“ÕŽç“ Ô“ã€ØדÕØíâÛßØ×áŽàܓ€Ü×Ü`ܓéÔåèÝؓáWƒ“ãåéâ×Öؓ ßbãØ¡ ÛáØדáԓácÞâßÜÞԓàkæçØÖÛ¡“É“ãåÔëܓÝؓÝkí×ԓãⓠ·Ô߃k“×Øá“æÞèçØ`ác“æãÔç€èÝØàؓáԓÖÛéÜßÞè“ ßÜÕÔáâáæÞb“×WßáÜÖܟ“Þ×ؓÔÕæâßéèÝØàؓãåéák“ àâ×åb“áØÕØ¡“Áؓáԓ×bßؓáؑ“ãWå“àÜáè硓½Øé“Ôßؓ ßØÞÖܓàkæçák“ÔèçâƒÞâß쟓ãâ×âÕáԓãâÖÛâ×è“ ÔæܓãÔçåác“íàWçߓàkæçák“éßØÞԀ؟“Þç؀k“ãâèƒçcÝk“ é“ãåéâàWÝâébà“ãåéâ×è“ā“Þ×â“æؓÞÔà“áÔçßÔ`kŸ“ ßÔáâéÞ쟓Õ셓æؓ×âéÔßÜßԓàßÛԟ“ÝØ×áâéÔÝØ`áW“ çÔà“ÝØ¡“´èçԓáØÝØí×k“é“ßâÚÜÖގÖۓ€Ô×WÖ۟“ÝÔޓ æØæçåԓçb“é`ØåØ݃k¡“¾èãèÝØàؓãß×Øáák“æÞÜãÔæ“ æؓæØà“çÔà“æáԑk“áÔãâéc×cç“Ü“Õkßb“ãåèÛ쟓Ôßؓ ԓíÝ܃…èÝØà؟“‘Ø“ÝØí×k“ÝØá“æãâ×ák“ãÔçå⟓퓤«“ ã€ØßbéÔÝk“æؓçÔޟ“ÔÕì“ØÙØÞçÜéác“íÔãßáÜßԓÖØßâè“ éßØލ“Ô“ßÔáâéØޓÝØᓧŸ“í“çâÛâ“ÝØ×áԓáWà“íÔÞW  íÔáW“ßÔáâéÞԓãåâ“Ûâæçì“ÛâçØß蓼áçØåÖâáçÜáØáçÔß¡“ íãØéácáâè“ãßâÖÛ術ÅìÖÛßk“é“×åÔێÖۓéâíØÖۓ

‡çâ`k“íØíÔ×蟓ÔçÔޓâ`ØÞWéWàؓܓí“âÕâè“Õâލ¡“ ·å‘kàؓæؓåÔ×cÝܓ‡ãßác“éßØé⟓è“áWæ“Õì“æؓ€ØÞßⓠé“áØÝåìÖÛßØ݃kà“ãåèÛ術ÆãØÖÜÔßÜçâè“Ýæâè“Ôèçԓ ÝØ×âèÖk“é“ãåâçÜæàcå蟓ãåâçWÛáâèç“æؓãâ“ÞåÔÝܓ ×WßáÜÖؓácÞÔà“íãcç“áԓéÛâ×áâè“â×Õâ`Þè“Ýؓ áԓßÜÕÔáâáæގÖۓ×WßáÜÖkÖۓÖØßÞØà“Õc‘áW“écÖ¡“ ÆçØÝác“çÔޓáØâíáÔ`Øáb“íãâàÔßâéÔÖk“ãåÔÛì“`ܓ áØ`ØÞÔác“íÔæçÔéèÝkÖk“àÜáÜÕèæì¡¡¡“´“Þ×쑓Ýæàؓ ãâí×cÝܓã€Ü“éŽÝØí×è“×â“Ûâå“æØåãØáçÜáâéâè“æÜßáÜÖk“ ãâ×ßØÛßܓçßÔÞè“Ôèç“íØíÔ×è“Ô“×Ôßܓæؓé“áØã€kß܃“ ã€ØÛßØ×áb“íÔçW`Öؓ×â“ã€Ø×Ýk‘×cák“ÔèçâÕèæ蟓 é“ãåÕcÛè“àÔábéåè“ã€Ø×Ýk‘×k“áWæ“Ü“Õèæ“íWåâéØu“ Ý؃çc“×Ô߃k“ÕâåØÖċ“ ·âãåÔéák“×âÕåâ×åè‘æçék“ÝؓÔßؓáØíÕìçáb“ ޓéâßábàè“ãâÛìÕ蟓ÞçØ厓æܓè‘kéWàØ¡“ÁÔ éƒçcéèÝØàؓãåéák“àcæçԓԓÛÜæçâåÜÖÞb“ãÔàWçÞ쟓 âÖÛèçáWéWàؓæÞèçØ`áb“àkæçák“æãØÖÜÔßÜç쟓ÞçØåb“ áWà“ã€Ü×cßèÝؓßâçØåÜؓÝk×ØßákÖۓßkæçލ“é“ÔåÔՃçÜ  ác¡“ÇåâÖÛè“æ“âÕÔéÔàܓáØÖÛWéWàؓÔèçâ“ãßáb“ ßì‘Ô€æÞb“Ô“ÙâçâéŽÕÔéì“áԓé؀ØÝáŽÖۓãÔåÞâé܃  çkÖ۟“ãâçéåíèÝؓæؓÔßؓæÞèçØ`áâæ矓‘Ø“¿ÜÕÔáâáÖܓ Ýæâè“éØßàܓæßèƒák“Ô“çèåÜæçb“Ýæâè“é“ÝØÝÜÖۓíØàܓ ékçWáܓԓÛßÔéác“é“ÕØíãØ`k¡“Ãâ“×؃çÜéb“áWéƒçcéc“ µìÕßâæè“Ô“ãåéákà“ãâí×åÔéè“àâ€æÞbÛâ“éí×èÖÛè“ ãâÞåÔ`èÝØàؓáԓéŽÖÛâד×â“×Ô߃kÛâ“íáWàbÛⓠåØæâåçè“ā“ÇÛؓ¶Ø×Ôå桓

»æçéØíؗ_—ãؗÃàÙØåæå


—½É¼¼ÉÀ»¼

««

¹Â¶ÈƓ ͗ãàÙØåæåêâ’Úߗßæé[Úߗìäo—åØçØÛåæìë— Ø•—¨¯—äÜë鑗êågß죗áØâ—ìâØñìáܗÛæÙæí[— çæßãÜÛåàÚÜ¥

ËßܗºÜÛØéê ÇÛؓ¶Ø×Ôåæ“ÝؓíWÞßÔ×áԓãâדáØÝé샃kàܓéåÖÛâßÞì“ Æç€Ø×ákÛâ“éŽÖÛâ×術ɍÕØ֓áØÝé샃k“Ûâåâè“ æèÕÞâáçÜáØáçè“Ýؓ¾âåáØç“Ôæ ÆÔè×WŸ“â“çbàc€“ ¬£“àØç卓ã€ØæÔÛèÝؓç€kçÜækÖâéâè“ÛåÔáÜÖܓԓáØák“ áÜÝÔޓæßâ‘Üçb“áԓáܓéìæçâèãÜç“áԓßì‘kÖ۟“ßì‘Ô€æÞb“ éßØÞì“ā“ãÔÞßܑؓÙèáÚèÝk“ā“ÖØæçè“áԓéåÖÛâߓíáÔ`ác“ íÝØ×áâ×èƒk¡“¼“àì“àWàؓãâ×âÕáâè“ÔÞÖܓé“ãßWá術 Âדàâ€Ø“çâ“íáÔàØáW“âæç€Ø“éíۍåè“æÞâåⓠ×éԓçÜækÖؓ鎃ÞâéŽÖۓàØç卟“ã€Ø鎃ØákŸ“áԓÞçØåb“ 铸éåâãc“ÝØá“çÔޓáØáÔåÔíkçØ¡“ÁÔék֓ƒÜåâÞb“æÜßáÜÖؓ æçâèãÔÝk“`Ôæçâ“ã€kàâ“éíۍå蟓çÔޑؓæܓçâ“éÔßkàؓ áԓ`çì€Þè“×ØéÔ×ØæWçÞâ蟓ÝØá“âÕ`Ôæ“áWæ“íÕåí×k“ æØåãØáçÜáÔ¡“ÂÕÝk‘×kàؓ‡×âßk“¾Ô×kƒÔŸ“àÔÚÜÖÞâè“ âÕßÔæ矓Þ×ؓ×â×áØ擑ÜÝk“é“ÝØæÞìákÖۓâæÔàcßk“ ãåâåâÖܓԓÞçØåâè“àáâík“ãâéԑèÝk“íԓáØÝécçƒk“ ã€kåâ×ák“íWíåÔޓ¿ÜÕÔáâá術ÆÞåí“ácÞâßÜޓâÕåác  áŽÖۓæçÔáâé܃…“éÝk‘×kàؓ×â“àåÔލ“Ô“àâ×ßkàؓæ؟“ ÔÕì“æؓ×bƒ…“áØãåâàcáÜߓéؓæákۓã€kß܃“Õåí졓ÁWƒ“ ×åâÕØ`Øޓí“ãÝ`âéáì“Õì“æܓáԓßØçákÖۓãáØèàÔ  çÜÞWÖۓæؓæácÛØà“Ôæܓàâ֓áØãâåÔ×Üß¡“½Ø“çâ“çÔޓ ÔÞâåW矓×âÝk‘×kàؓ`Øåæçéc“æãÔ×Ôáâè“æácÛâéâè“ Õ€Ø`Þâè“ã€ØדáWƒ“ÛâçØß¡“½Øƒçc“ã€Ø×çkà“áWæ“íÔ  æçÔéèÝؓà葓é“Ôèçc“é“ãåâçÜæàcåè“Ô“áÔÕkík“áWà“ ÄØÞàÚ⒗ÚÜÛéæ풗ß[ᥗËg•â旄oÚࣗáܤãà—ç„oêëìç咣—êåoߗí—ñàäg—ç„Üâéðáܗí‡ÜÚßåð—çãæëðď æßè‘Õì“éƒØÛâ“×åèÛ術Ĉ½W“ÝæØà“Çâáܓ´åÜ×Ô¡“¾Ô‘׎“ àc“çÔ×ì“íáW”û“ ܓéØßÞW“Ô“ÕâÛÔçc“éìÕÔéØáW“åØæçÔèåÔÖØ¡“ÉìãÔ×WŸ“ »âçØߓÀâá“ÅØÙèÚ؟“Þ×ؓáWà“æÞÜßØÕ¡Öâà“íÔ  ÌÀ½˜»½¼¹ÊË ÝÔÞâ“Õì“çè×ì“ãåâè×Üßì“æçâéÞì“Ûâæ獓×ØáácŸ“Ôßؓ ÝÜæçÜߓèÕìçâéWákŸ“ã€ÜíáWéWŸ“‘Ø“Ýæàؓ铴æÜÜ¡“ÃâÞâÝؓ Ċ——ÅØÛäæ„êâ[—í’‡âر—¨—°¬§ą©—®§§—ä—å¥—ä¥ áÜÞ×ؓÔáܓáâÛԟ“ÝØá“íÜàÔċ“·Ø×èÞèÝØà؟“‘Ø“ Ýæâè“éØßÞâåìæb“ā“àWàؓÔãÔåçàWáØޓæ“ÞåÕØà“ Ċ——ÍãÜâð—Ø—êÜÛØdâ𱗯 Þ×ìæܓÕâÛÔçb“Ô“‘Üéb“àkæçâ“ã€ÜãåÔéÜßԓâ“çèåÜæçì“ Ô“×écàԓßâ‘áÜÖØàܟ“ÔßؓíؓéƒØÛâ“ÞâßØà“ßíؓÖkçÜç“ Ċ——ºÜãæÛÜååo—êâàçØê—çéæ—Ûæêçgãf±—ª«—¬§§—ùǗ ãâæßØ×ák“éWßÞÔ¡“ ×Wéáâ“íԃßâè“æßWé術ÇØãßâçè“Þ“ã€Ø‘Üçk“íÔÝ܃…èÝؓ Ÿª°§—Âd£—í‡ÜÛåo—ÛÜå £—«¬—§§§—ùǗŸ¬§§—Âd£— íoâÜåÛ  Çâáܓ´åÜ×ԓÝؓàÔÝÜçØߓÛâçØßè“Ô“âÕÖÛâ×è“æ“ãÝ  ØßØÞçåÜÖގ“ã€kàâçâã“íÔãâÝØ᎓ÝØá“é“ßâ‘áÜÖܟ“Ôßؓ Ċ——åÜáêëØé‡o—ãð•Ø„êâf—êë„ÜÛàêâæ—í—Ùãoñâæêëà—ÚÜÛéæífßæ— `âéáâè“ã€ÜßbÛÔÝkÖkÖۓޓçâàè“áԃØà術ÉØ`Øå“ÛⓠàÜàâ“ãâæçØߓæؓé“Õè×âéc“àâ֓éì×å‘Øç“áØ×W¡“ ß[áÜ£—í’Ùæéåf—çæÛäoåâð—çéæ—ÝéÜÜéàÛܗؗêâàëæì¤ íÔÝ×Øàؓãâí×åÔéÜ硓ÁcÞ×Ø݃k“ßì‘Ô€æގ“ãåÞâãákޟ“ ɓÛâçØßè“ÝæàؓÝØ×Üák“ÛâæçbŸ“Ö⑓ãæâÕk“çåâÖÛè“ éàåÞ¥ ×áØæ“è‘“ÛßÔéác“Ûå׎“à葓íéìÞߎ“áԓåâí×WéWák“ æçåԃÜ×Øßác¡“ÃØåæâáWߓçéâ€k“×éc“`ØåáâƒÞì“Ô“×éԓ Ċ——ç‘ádæíåؗãð•Ø„êâfßæ—íðÙØíÜåo£—&ÜéíÜ咗â„o•—ŸáÜå— åâíÞÔ퍓ԓéƒØâÕØÖ᎓åØæãØÞ硓ÂæâÕác“íáWà“ Õkßk“àè‘ÜŸ“æØ×k“è“éåWçáÜÖؓíÔÕÔßØáܓé“×ØÞWÖۓ æ—íoâÜåÛì  ÝØ×ÜábÛâ“"ØÖÛԟ“ÞçØ厓ácÞ×ì“ßì‘âéÔߓ铿ÜÕÔáâ  Ô“ÔáܓÝØ×Øá“áØèàk“ÔáÚßÜÖÞ졓·Üéác“ãæâÕk“


«¬

ď—ëØâ•Ü—êà—ãñܗçæۗؕ—ëàêoڗãÜë—êëØé’äà—ÚÜÛéð—ìÛgãØë—à—ågâæãàâ—æÙãæì⑥— ÍàÛàëÜãåg—ØãܗåÜÙðã—åàâÛ棗âæßæ—Ùð—çæÛæÙå[—dàååæêë—ñØáoäØãØď

á蟓ԓÞ×쑓ÝæØà“à蓀ØÞߟ“‘Ø“ÝæØà“Õìߓé“ÇÛؓ¶Ø×Ôå染 âÞÔà‘Üçc“éìçÔæÜß­“Çâáܓ´åååÜ×Ԕ“Çâáܓ´åÜ×ԓ›éìæßâ éâéWáâ“æ“׍åÔíØà“áԓ圓ã€ÜçÔÛèÝؓçèåÜæçì“àâ‘áW“ ÝØá“ãåâç⟓ÔÕì“àcߓâÕØÖØáæçéâ“ãåâ“æéb“ÛÜæçâåÞì“ Ô“ÞâèæÞ졓½ØÛâ“âÕÖۍ×Þè“éßW×áâè“Þ×ìæܓæßÔéáb“ ÖÛßèãÔçb“Õâçì“ÇØÖáÜÖԓԓ×Ô߃k“ÞâèæÞì“áؓíؓ×åèÛbŸ“ Ôßؓæãkƒ“çÔޓ`çéåçb“åèÞ졓ÂæçÔçác“í×ؓ银Ø×Ôåæ“ÝؓçⓠáâåàWßákŸ“áÔÕk×ÞԓâÕÖÛâ׍“ÝØ×áâíáÔ`ác“èÞÔíèÝؓ áԓç⟓‘Ø“æØà“àk€k“çåâÖÛè“ÝÜáW“ÞßÜØáçØßÔ¡“É“ÛÔåÔà  ãW×kŸ“ÞçØåb“æßâè‘k“Þ“ãÝ`âéWákŸ“áÔßbíWàؓܓÛâßؓ í“ÁÜæÔæãâåç術 ÉæçèãèÝØàؓâÕØí€Øçác“ā“éؓƒçkçè“ÝؓáWãÜæ“ÛâçØߟ“ éŽßâÛԓã€ÜãâàkáW“æãâåçâéák“âÕÖÛâן“íÔçkàÖâ“àì“ ÛßØ×WàؓåØæçÔèåÔÖÜċ“ÆçÔé“écÖk“èéáÜ瀓ã€ÜãâàkáW“ æãkƒØ“èíÔé€Ø᎓åâ×Üá᎓éØ`Ø埓ÞÔà“ÖÜík“Ûâæçb“áØãÔ  ç€k¡“È“éŽßâÛì“æØ×k“ãÔák“´åÜ×âéW“íÔÕÔßØáW“é“×ØÞWÖ۟“ æßØ×èÝؓçØßØéÜíܓԓáԓàÔߎÖۓÞÔàkáÞWÖۓáԓàÔíèç“ âۀkéW“ÞâáéÜ`Þè“æ“`ÔÝØࡓÃâ“ÞåWçÞb“ÞâáéØåíÔÖܓã€Ü“ `ÔÝܓԓÝÔÕßÞè“áWà“ÇâáܓèÞÔíèÝؓåØæçÔèåÔÖܓ›àW“×éԓ ÞåÕ씜“Ô“ÛßÔéác“ÙâçÞè“æéb“×ÖØå쟓ácÞ×Ø݃k“åØãåØíØá  çÔáçÞ쓿ÜÕÔáâáè“éؓæÝØí×âébà“ßì‘âéWákŸ“áԓæãâßØ`  áb“ÙâçâÚåÔÿ“Ü“æ“´ßÕØåçØà“ÇâàÕâè“é“`ÔæØÖۓáØÝécçƒk“ æßWé졓ÅØæçÔèåÔÖؓÝؓâãcç“éØßÞâßØãWŸ“×åÔێ“ÔßÞâÛâߓ éؓéŽßâÛWÖ۟“íáÔ`ÞâéW“ékáԟ“ãåâæÞßØáb“ßØ×áÜÖؓ ãßáb“áWãâݍċ“´ßؓáÜÞ×ؓáÜÞ×⟓ÝØá“çԓæçÔåW“íáWàW“ íÜàÔ¡“·ßâèÛâ“æؓáØí×å‘èÝØà؟“íkçåԓæáÔדÕè×Øàؓ ãâ€W×ác“ßì‘âéÔç¡ Æçè×ØáW“æák×Ôác“éؓæçè×Øáb“Ýk×Øßác“Ô“ãÔޓ ÝØ×ØàؓÔèçØà“ácÞâßÜޓÞÜßâàØç卓éíۍåè“Þ“éßØލࡓ ÉØßÞb“æçåâÝؓáԓâ×ÞßkíØák“æácÛè“Ýæâè“áØèæçWßؓ é“ãØåàÔáØáÖܓԓáØ×ßâèێ“íÔæác‘Ø᎓‡æØޓÖØæçì“ çcæác“ã€ØדéØßގà“ãÔåÞâé܃çcà“æؓƒçcæçkà“íéßW×W  àØ¡“ÆçâÝkàؓè“ãÔçì“`Øåæçéc“íÔæác‘ØábÛâ“æç€Ø×ÜæÞԟ“ æáԑkàؓæؓéákàÔç“ÝØÛâ“åâíàcåì“Ô“àØíܓàåÔÞì“ÛßØ  ×Ôç“áØÝé샃k“ÕâדµßkíÞbÛâ“éŽÖÛâ×術½æâè“çâ“çÔÞâéb“ áÔÙâèÞáèçb“¾åÞâáâƒØŸ“í×W“æØ¡“¿ÔáâéÞì“âÕæßèÛèÝk“ ª¨£“éØåçÜÞWßákÖۓàØç卟“Ýæâè“çè“ç€Ü“æØ×Ô`Þâéb“ßÔ  áâéÞ쟓í“áÜÖۑ“×éc“éØ×âè“×â“æçØÝábÛâ“æØ×ßÔ¡“½Ø×áԓ í“áÜÖۓÝؓÝØ×áâæØ×Ô`ÞâéW“ãåÔÕÔÕÜ`Þԟ“ÞçØåW“ãÔç€k“ßÜ  ÕÔáâáæÞb“ÔåàW×c“ā“ÇÛؓ¶Ø×Ôåæ“Ýؓçâçܑ“àÜàâ“ÝÜáb“ íWÞßÔ×áԓãåâ“ßì‘Ô€æގ“éŽÖéÜޓßÜÕÔáâáæގÖۓéâÝWލ¡“ ÂéƒØà“ÔáܓÝØ×áԓí“ßÔáâéØޓáØÝØí×k¡“Àèækàؓ æéâè“àìæߓãââçâ`Üç“ãâ×ßؓÔæÜÝæÞbÛâ“ÞâàãÔæ術ÇÔ×ì“ æؓÝØí×k“ÝØá“çÔàŸ“Þ×ؓçâ“æçÜÛáâè“åâßÕԀܓèãåÔéÜ矓 ԓãâ×ßؓçâÛ⟓ÞâßÜޓÝؓßÜ×k¡“·áØæ“ÝؓèãåÔéØáԓÝØ×ÜáW“ çåԅ“è“æãâ×ák“ãâàì“èå`Øáb“íÔ`WçØ`ákÞàŸ“áWéƒçcé  ákލ“ÝؓçÔޓàÔëÜàWßác“×éÔÖØ硓ÆàßâèéWà“æßØé蟓íԓ ×ØæØçÜáè“æç€Ø×ÜæÞԓãßÔçkàؓãâßâéÜ`ák“Ýkí×áb“ÝÔÞⓠéƒÜÖÛáܓ×á؃ák“Ûâæçb¡“ ´“ãåâçâ‘Ø“áWæ“çâ“áԓãßâÖÛb“æÝØí×âéÖؓáÜÝÔޓØë  çåԓáØÕØå؟“ãâíáWéWàؓåÔ×cÝܓæãØÖÜÿ“ÞԓßÜÕÔáâáæÞb  Ûâ“ãåԃÔá術ÁØã€Ø×ãâÞßW×WàŸ“‘Ø“Õì“é“¿ÜÕÔáâáè“ æákۓácÞ×ì“íÔãåWƒÜß¡“½Øá“Öâ“æãÔ×á؟“Ýؓçâ“éßÛÞW“ éÔçԟ“ÞçØåW“æؓàcák“æÞâåâ“ã€Øדâ`ÜàÔ¡“ÆÜßáb“æßèáÖؓ ԓÕßkíÞâæç“àâ€Ø“éìÞâáWéÔÝk“æéb¡“Ç€ØÕԓáԓâÞác“ ÔèçԓÝæØà“âÕÝØéÜߓÿ“å៓ÞçØ厓çÔà“ã€Øæ“ÝØ×áè“áâ֓ áÔãÔ×ߓܓèíåWß¡“´ßؓßì‘âéWák“áØák“ƒãÔçáb¡“Éâíkàؓæؓ áԓßâè`ÞWÖۓé“âÞâßk“éßØÞè“Ô“Ökçkà؟“ÝÔޓÝؓÞԑ×âè“ Ýkí×âè“æácÛâéW“éåæçéԓç葃k“Ô“Ûèçác݃k¡“


¹Â¶ÈƓ

—½É¼¼ÉÀ»¼

£

ÅÜáíð‡‡o—ßæéð—¹ãoñâfßæ—í’ÚßæÛ쥗Ãð•ìáܗêܗÛæ—êÜÛãؗ‹çãåg—íçéØí棗åؗ߄ÜÙÜåà—æۗêÜÛãؗíãÜíæ—êܗíðçoå[—åÜáíð‡‡o—ÂæéåÜë—Øê¤ÊØìÛ[£—ª§¯°—ä¥

Ãåâéâíák“×âÕԓæç€Ø×ÜæÞԓÞâá`k“è‘“éؓ¤§“Ûâ ×ÜᡓÀØæác¡“ÁWæ“íÔæçÜÛßԓé“ãßÖؓéßØÞ術ÁØÝãåéؓ æܓàìæßkà؟“‘Ø“æؓÝØ×áW“ÝØá“â“ÞåWçÞâè“íÔæçWéÞ蟓 ÝÔޓçâ“çÔޓâÕéìÞßؓՎéW“é“áԃÜÖۓÞâá`ÜáWÖ۟“ ԓ`ØÞWà؟“Ô‘“æؓÞâçéԓíÔæؓåâíÝØ×Ø¡“ÀÔåácŸ“ æÞèçØ`ác“çâ“ÝؓÞâáØ֓ãåâéâíák“×âÕ졓ÁØéÔ×kŸ“‘Ø“ ácÞç؀k“Ûâæçb“áԓéßØޓãåWéc“áÔæØ×ßÜċ ÀØæ“×âãâßØ×áؓæؓÔßؓåâíçåÛÔßì“àåÔÞì“Ô“àì“ à‘ØàؓÞâáØ`ác“æßØ×âéÔç“áØÝé샃k“Ûâå쓵ßkíÞb  Ûâ“éŽÖÛâ×è“é“ÝØÝÜÖۓãßáb“ÞåWæØ¡“»ßÔéák“Û€ØÕØᓠæؓçWÛáؓéؓçéÔåè“âçØé€Øáb“ãâ×Þâéì“×ÔßØÞⓠԓéìæâÞâ“Ô“ÝؓƒåÔÙâéWá“ãåÔéÜ×ØßáŽàܓ‘ßØÕ졓ÉØ  ÚØçÔÖؓåâæçؓԑ“×âßؓáԓãßâÖÛb“áWÛâåák“ãßÔáÜác¡“ ÂãåâçܓÝÜáŽà“ÛâåWà“àÔÝk“çì“ßÜÕÔáâáæÞb“ÝØ×áè“ éØßÞâè“éŽÛâ×è“ā“ãåÔÞçÜÖÞì“í×ؓáØÛåâík“ßÔéÜá졓 Æákۓæؓí×ؓéØßàܓåìÖÛßؓæãâÝèÝؓԓæçÔÕÜßÜíèÝØ¡“ ɎæßØ×ØÞ­“éØßàܓíÔÝkàÔéb“ۀ܃çc“ãåâ“àÜßâéákÞì“ âæÔàcßbÛâ“ãâÛìÕè“áԓßì‘kÖ۟“æÞÜçâèåÜæç졓 ¼“àì“âÕâèéWàؓæÞÜÔßãÜáÜæçÜÖÞb“Õâç쓛ßì‘Ø“ àWàؓèáÜéØåíWßákœ“Ô“éìåW‘kàؓ×â“áØíáWàb“ã€k  åâ×ì“íԓÛßÔéákà“ÖkßØàŸ“ÞçØ厓íák­“ßì‘âéWák“é“ÖØ  ×åâébà“ßØæØ¡“¶Ø×å“ÝؓáWåâ×ák“æìàÕâߓ¿ÜÕÔáâáè“ Ô“áØæؓÝØݓܓæçWçák“éßÔÝÞÔ¡“´“æç€Ø×ÜæÞâ“ÇÛؓ¶Ø×Ôåæ“ áØáØæؓæéÝ“áWíØé“ÝØá“çÔޓãåâ“áÜ֓íԓáÜÖ¡“É“ÝØÛⓠÕßkíÞâæçܓçâçܑ“ßؑk“ã€kæác“ÖÛåWác᎓ÖØ×åâ鎓ÛWÝ¡“ ¶Ø×å“æؓáØæàk“ÞWÖØ矓ޓéŽåâÕc“æèéØáŽå“æßâè‘k“ ׀Øéâ“í“â×ßâàØáŽÖۓécçék¡“ ¾ßâè‘Øàؓãâ“ãÔáØáæÞb“ãßWáܓԓÞâÖÛWàؓ æؓÜàãâíÔáçákà“âÞâßkࡓÁÜÞ×ؓáÜÞ×⟓ÝØá“àì“ Ô“æákۓԓæßèáÖؓԓÛâåì“ÞâßØࡓµØí“ãW捓ÝÔÞⓠáԓÕc‘ÞWÖۓ×âÞßâè‘Øàؓԑ“ÖØ×åâébàè“ÛWÝܓā“ áԓ€Ô×c“ÝؓÙâÖØák¡“ÆçâèãWàؓԓæÝk‘×kàؓé“âÞâßk“ ܓé“ÛWÝܓæÔàâçábࡓ¶Ø×åì“Ýæâè“ÞåWæábŸ“áØæâè“ âÛåâàáb“æácÛâéb“`ØãÜÖ؟“ÞçØåb“âÕ`Ôæ“æ“Û€àâ  çØà“æãÔ×áâ蟓çÔޓæؓæáԑkàؓãâדécçéØàܓ åÔ×cÝܓáØí×å‘âéÔ硓´“áÔÝØ×áâè“áWæ“éìÛWák“ æâèàåÔÞ¡“ÆâçéԓâãèæçkàؓÛWݟ“áÔåÔíkàؓáԓ ácÞâßÜޓçàÔéŽÖۓãâæçÔé“áԓßì‘kÖÛ¡“ÂÕØæçâèãk“ áWæ“ā“éâÝWÖܟ“æÔÞåÔċ“Í×åÔékàؓԓ×WéWàؓæؓ ×ⓀØ`ܓæ“ÝØÝÜÖۓÝØ×ÜáŽà“àßèé`kࡓ½Ø“çâ“éWƒáÜ鎓 æÞÜÔßãÜáÜæçԟ“¿ÜÕÔáâáØ֟“ÞçØ厓ƒÞâßk“éâÝWÞ쟓àW“ ÛâåæÞb“éí×cßWák“Ô“íԓæØÕâè“ç€ØÕԓܓæßÔé᎓ æÞÜÔßãâ鎓íWéâדí“ÃÔçåâèÜßßؓ×Ø擺ßÔÖÜØåæ“í“ÍØå  àÔççè“×â“ÉØåÕÜØ塓·WéW“áWà“çØßØÙâá“Ô“éìÕkík“ ޓâãÔçåáâæçÜ¡“¿âè`kàؓæؓԓ葓‡ãßáâè“çàâè“ æÝk‘×kàؓácÞÔà“Þؓéæܟ“â×ÞèדíԓƒçcÞâçè“ã捓 Ý×Øàؓãâ“æéŽÖۓ×â“ÛâçØß術´“ãÔޓáԓéØ`؀ܓ ޓÇâáÜà蓴åÜ×âéÜ¡“

×Çéæíæñåo—ÛæÙؗêë„ÜÛàêâؗâæådo—íܗ¨«—ßæÛà套Å[ê—ñؤ êëàßãؗí—ç‘ãÚܗíãÜâ쥗ÅÜáçéíܗêà—äðêãoäÜ£—•Ü—êܗáÜÛå[—áÜå— æ—âé[ëâæì—ñØêë[íâì—Ø—dÜâ[äÜ£—Ø•—êܗâæëíؗñØêܗéæñáÜÛÜ¥— ÄØéåg£—êâìëÜdåg—ëæ—áܗâæåÜڗçéæíæñåo—ÛæÙð¥—ÅÜíØÛo£—•Ü— ågâë܄o—ßæêëf—åؗíãÜâ—çé[íg—åØêÜÛãàď—ā


¬¤

×ÃàÙØåæ套Áäfåæ—äì—ÛØãð—çé[íg—êëÜáåæáäÜååf—ßæéð¥—ā ¿ÜÕÔáâáæÞb“Ýk×ßâ“ÝؓéŽÕâåáb“Ô“Ýؓçâ“ÝØ×Øᓠí“׍éâ׍Ÿ“ãåâ“ÞçØ厓æؓ`ßâécޓÖÛÖؓ×⓿ÜÕÔáâáè“ éåÔÖØ硓ÇåÔ×Ü`ák“àØííؓíáÔàØáWŸ“‘Ø“×âæçÔáØçؓ àáâ‘æçék“àÔߎÖۓçÔßk€Þ“æؓéƒØßÜÝÔގàܓ×âÕåâçÔàܓ ØëâçÜÖގÖۓÖÛèçk“Ô“áWí鍡“µÔÕԓÚÛÔáâèÚۓ›ßÜßÞâéb“ ãìåbœŸ“Ûèààè擛âÖÛèÖØáW“àßØçW“ÖÜíåáԜŸ“ßØÕáØۓ ›ÛèæçW“ÝâÚèåçâéW“ãÔæçԜŸ“Úìåâ染ÙÔßWÙØߓ›ÞÔåÕÔáWçØޓ í“àßØçb“ÖÜíåá윟“ÞÜÕÕØۓ›àÔæâéb“ÞâèßؓáØÝ`ÔæçcÝܓ íؓæÞâãâébÛ✟“åíáb“áÔÞßW×Ôáb“Ü“`Øåæçéb“íØßØáÜ á쟓æØíÔàâéW“æØàkáÞԟ“âßÜé쟓ċ“¾“çâàè“ãÜçԓÖÛßØ  ÕÔ¡“ÇâáܓáWæ“è`k“âãbÞÔç“æܓæãåWéác“ÖÛßØÕԓé“ÞåÕè“ Ô“ÕÔßk“æìåâéb“ÕåÔàÕâåì“×â“ÔßâÕÔßè“Ô“éÞßW×W“Ýؓ×ⓠãâãØßԓ›Ýæâè“è‘“ã€Ø×Øà“åâíÞåâÝØáb“áÔãßŸ“Ö⑓ æؓâÖØák“ã€Ü“ÞâáíèàÔÖܜ¡“ÀØíÜçkà“éìãåWékŸ“Þ×ؓ éƒè×ؓÕìߟ“Öâ“éƒØ“íáWŸ“Ô“áØéìÕkåÔéc“›ÝÔޓÛW×Wàؓ í“çxá蜓ãØæÞèÝؓãØåæâáWß¡“½ØÛâ“ÛßÔéákà“çbàÔçØà“ Ýæâè“åíáW“ÞâèíßԓԓçåÜÞì“Ô“Þékí졓´“ÝÔÞâ“â×àcáè“ íԓáWƒ“íWÝØà“áWà“ãåâíåÔíèÝؓܓÝØ×áâ“Þâèíß⟓áÔד ÞçØåŽà“ÝæàؓæܓßWàÔßܓÛßÔéì“áâ֓ԓ×Øá¡ ÅWáâ“íÔæؓáԓÞâãØÖ¡“¾èãâ×Üéè“æçåâÝؓáØè  ãåÔéÜßì“â“áÜ֓ék֓ãßâÖÛì“áؑ“é`Øåԓԓàì“íÔ`káWàؓ ÖÛWãÔ矓‘Ø“ÔæܓáØák“àâ֓×፟“Þ×ì“æؓ×éâÝæØ×Ô`  ÞԓåâíÝØ×Ø¡“ÂæçÔçác“áWáâæì“æácÛè“áԓæØ×Ô`ÞWÖۓ €kÞÔÝk“æéb¡“Ãâ×Øí€Øßؓåèƒáâ“ÝؓÔßؓè“éâÝØáæÞb“ÝØ×  áâæØ×Ô`Þ쟓ÔåàW×ԓãâ€W×W“ÔÞÖܓãåâ“éØßéìæßÔáÖؓ í“âÞâßákÖۓíØàkŸ“ÝÔޓíÝ܃…èÝØàؓâדã€kçâàáŽÖۓ æßâéØáæގÖۓàÔá‘ØߍŸ“×ÜãßâàÔ獓íؓƎåÜØ¡“ÇÔޓ æؓácÝÔޓã€ÜÙԀkàؓàØíܓØßÜçák“Ûâæçì“Ô“í×Ôåàԓ ÝØ×Øàؓéíۍå蟓Ýؓçâ“ÖØßÞØà“×âÕåâ×åè‘æçék“áÔ  æØ×áâèç“áԓãØéáâè“æØ×Ô`Þè“æ“ßì‘ØàܓԓÕÔçâÛØà“ é“åèÖؓԓáÔÛâ€Ø“æØæØ×áâè矓ÕâÛè‘ØߓæؓÝØ×ؓÝØᓠ×â“àØíÜæçÔáÜÖ؟“áÔÛâåè“Ûßk×ÞԓáØãâèƒçk¡“·Wߓãâ  ÞåÔ`èÝØàؓáԓãWæØÖ۟“íÔçkàÖâ“íâèÙÔßk“×ÜãßâàÔçb“ æؓçåWãk“é“åâíàcÞßb“áØèãåÔéØáb“éÔçc¡“ÁØÝé샃k“ éåÖÛâߓµßkíÞbÛâ“éŽÖÛâ×è“æؓæÖÛâéWéW“é“àåÔÖkÖ۟“ áÔÛâ€Ø“ÙâèÞW“Ô“àì“æؓæà܀èÝØàؓæ“çkàŸ“‘Ø“æؓáԓ ácݓáØ×âæçÔáØàØ¡“É`ØåØ݃k“ĈãåԃÔáû“×âíåWߓ×ⓠàâÞåbÛâ“àcÞÞbÛâ“æácÛ蟓ÞçØ厓ßì‘Ø“æãkƒ“Õåí×kŸ“ ĹÉÄÇÍÉ Ċ——ÅØÛäæ„êâ[—í’‡âر—¨—­¬§ą¨—°©§—ä—å¥—ä¥ Ċ——ÍãÜâð—Ø—êÜÛØdâ𱗰 Ċ——ºÜãæÛÜååo—êâàçØê—çéæ—Ûæêçgãf±—©«—§§§—ùǗ Ÿ©®§—Âd£—í‡ÜÛåo—ÛÜå £—ª«—¬§§—ùǗŸª°§—Âd£— íoâÜåÛ  Ċ——æÙãoÙÜåf—éæÛàååf—êë„ÜÛàêâæ—ñØêØñÜåf—äÜñà—êâ[ã𣗠í’ßãÜۗåؗäæ„Ü

ÝØ×Øá“æÝØíדíؓæØ×ßԓԓÝ×ØàؓáԓæéÔ`Üáè“×â“ÝØ× áâÛâ“í“ÕèÙØ獓áԓãÔåÞâé܃çÜ¡“ÀÔÝÜçØߓáWà“ãâèƒçk“ àÔíèçâéW“ÞÔàkáÞԟ“ã€ÜáØæؓãØãæܓԓéßÔæçáâåè`  ác“ã€ÜãåÔék“ÕÔÚØç術 ÃâæßØ×ák“áWéƒçcéԓÇâáÜÛ⓴åÜ×ì“Ô“×Ô߃k“×ØᓠáÔדåWáØà“âãâèƒçkàؓÇÛؓ¶Ø×Ôåæ“Ô“éì×WéWàؓ æؓ×â“ç€ØçkÛâ“í“ßì‘Ô€æގÖۓÖØáçØå“æ“áWíéØà“ ¿Ôäßâè䡓¶Øæçâè“æÝk‘×kàؓáԓ×áⓇ×âßk“¾Ô×kƒÔŸ“ Þ×ؓ葓éßW×áؓãßáb“ÝÔå⟓ԓáÔã€k`“éìãåÔÛߎàܓ ÛâåÔàܟ“íÔãâàØáèçŽàܓéØæáÜ`ÞÔàܓæ“Þ€Øæ…Ôáæގ  àܓÞâæçØßkÞ쟓ÞâßØà“ãßâ獓æ“âíáÔ`Øákà“Ĉãâíâå“ àÜáìû“Ô“áÔÞâáØ֓âÕÝk‘aÞâè“ā“ãßWáâéÔáW“ÖØæçԓ æؓé“íÜàc“áØãåâçÔÛèÝؓā“×âÝk‘×kàؓáԓàkæç⡓

ÃØèãæìè ¿Ôäßâèä“ãæâÕk“âãåâçܓ¹ÔåÔìؓܓÇÛؓ¶Ø×Ôåæ“ÝÔÞⓠæç€Ø×ÜæÞâ“æãkƒØ“ßâÞWßákÛâ“éŽíáÔà術½æâè“çè“æÜÖؓ ç€Ü“ßÔáâéÞ쟓Ôßؓ×éc“æؓãßâè‘k“æÞâåâ“ãâ“åâéÜácŸ“ÝØᓠçԓç€Øçk“éØ×ؓáԓæßèƒáŽ“ÞâãØÖ¡“Í“éåÖÛâßè“Ýؓí€ØçØß ác“éÜ×cç“àâ€Ø“é“×WßÖؓā“çÔà“àWàؓíԓÖkߓ×âÝØç“ Ý؃çc“×áØ桓·éc“Ûâ×Üáì“ÝÔåákÛâ“ßì‘âéWák“Ýæâè“×âæç“ áԓç⟓ÔÕìÖÛâà“æç€Ø×ÜæÞâ“ãâíáÔßܓԓè×cßÔßܓܓãWå“ ÙâçØޓãåâ“íàcáè“àØíܓâßÜéâéákÞ졓ɓ¿Ôäßâèäè“ ÝؓܓÖâæܓÝÔÞâ“ÙåØØåÜ×â鎓æéÔ۟“éØ×ؓã€kàâ“ãâד ßÔáì“Ô“Ûßk×ÔÝk“Ûâ“éŽæçåԑáb“çÔÕèßØ¡“GbÙâéܓÛâåák“ æçÔáÜÖؓæ“ãÔßØæçÜáâè“áԓÛßÔéc“ÝؓÔßؓ‡ãßác“ÝØ×á⟓ Þ×â“Öâ“ÞâßØà“×cßWŸ“Ô“æØ×k“áØÛáèçc“áԓæßèáÞè“ æ“ã€ØáâæáŽà“ÕØíãØ`áâæçákà“éìãkáÔ`Øà“ßÔáâéÞì“ é“åèÖ؟“ÝÔÞâ“Õì“ÝØÛâ“ãåÔÖâéák“×âÕԓÕìßԓÝØ×áâè“ ×ßâèÛâè“àØ×ÜçÔÖk¡“ÅØæâåç“íÔékåW“éؓç€Ü“Ûâ×Üáì“ â×ãâßØ×á؟“ã€ØéßbÞWàؓæؓ×â“ßØçákÛâ“Ô“àk€kàؓ ×âߍ“Þ“àâ€Ü¡“É“ãßWáè“ÝؓÞâèãWák”“ ÃØèãæìè—ą—æçéØíÛæ풗ÝéÜÜéàÛܗؗí—Û[ãà—äæ„Ü—ŸåØßæ„Ü £—åÜí‡oäØ풗êëé[•Úܗßæéåo—êëØåàÚܗŸÛæãÜ 


¹Â¶ÈƓ

—½É¼¼ÉÀ»¼

´

¹ðÙãæê—í—åæÚॗÆëÜí„Üåf—éÜêëØìéØÚܗê—í’ßãÜÛÜä—åؗäæ„Ü£—ëÜç㒗íãØߒ—íñÛìÚߥ—Ìåàâ[ëåo—Øçékê¤êâ॥¥—

Ãð•Ø„—Ø—äæ„Ü

Äæ„ܘ—É[åæ—âæìçÜ㣗ãð•æíØdâØ£—íÜdÜé—âæìçÜã˜

áWÞßÔ×ì“éæç€k֓çÔÝØàábàè“æØçÞWák“æ“ãâ×Üéáâè“ ËÆ+ÀÇÎ*˜ºÇÍI½˜Î˜ÄÁº¹ÆÇÆͲ Ûàâçâ術½Ø“çâ“íéßWƒçákŸ“Õ셓¿ÜÕÔáâáÖܓàÔÝk“æákۓ Ñàäåo—Ùæì„Ü—íñåàâØáo—êëÜáåg—áØâæ—ëð—ãÜëåo£—ëÜÛð— ÝØá“Ûâ×Üáè“ÖØæçì“âדÛßÔéákÛâ“àcæçԟ“íãæâ í—ç„oçØÛg£—•Ü—íñÛìÚߗç„à—ñÜäà—áܗéÜãØëàíåg—ëÜç㒗 ÕèÝؓçâßÜޓØàâÖk¡“·âßؓáԓãâՀؑk“çâçܑ“áÜÞ×ì“ Ø—ÛæêëØëÜdåg—íãß⒗Ÿç„à—ßãØÛàåg—Êë„ÜÛæñÜäåoßæ— áØæãÔ×áؓԓÝؓàáâÛâ“çÔÞâéŽÖ۟“Þç؀k“ÝØݓíáÔÝk“ äæ„Ü —Ø—åØۗågá—êܗåØêìåܗéÜãØëàíåg—éðÚßãܗŸí—êæì¤ íàêãæêëà—ê—ßãìÙæâæì—ëãØâæíæì—åo•o —íÜãäà—êëìÛÜ咗 ÝØá“í“éìãåWécák¡“ íñÛìÚߗŸñ—Øêàáêâfßæ—íåàëéæñÜäo ¥—Çæâìۗãܕo—åìãæí[— ·âãåÔéák“ÖÛÔâæ“çåéW“Ô‘“Þ“Ökßܟ“Þ×ؓæؓáWà“ ßéØåàÚܗí—Ùãoñâæêëà—ñÜäg—åÜÙæ—áÜå—ëgêåg—åØۗåo£— æâçéԓ×Ԁk“íÔãÔåÞâéÔç“áԓâՀkà“ãÔåÞâé܃çÜ¡“ êé[•âð£—âëÜéf—íðçØÛ[íØáo—ñ—ÚìäìãæåàäÙ죗áêæì— ¾×쑓Ýæàؓçè“Õìßܓã€ØדçŽ×áØàŸ“íØßâ“ãåWí×  æÙíðâãܗí—çÜíåfä—êëØí엟êågßæíf—íãædâð£—âéæìç𠣗 áâçâè“Ô“áØÖÛWãÔßܓÝæàؓÝØÛâ“æàìæß¡“·áØæ“ çéæëæ•Ü—åÜêëàßåæì—ç„ÜۗÛæçØÛÜä—åؗñÜä—éæñë[륗 Ýؓãßáb¡“ÇÔÝØáÞԓéØßÞâÞÔãÔÖÜçákÖۓíԀkíØák“ Áêæì¤ãà—éæñÛoãð—í—ëãØâì—ÛæêëØëÜdåg—íÜãâf£—Ýæìâ[—à—êà㤠ԓÛâáâæáŽÖۓåØæçÔèåÔÖk“ÝؓéìæécçßØáԓā“â‘kéÔÝk“ 咗íoë飗âëÜ钗ëéØåêçæéëìáܗêåoߗí’ßéØÛåg—ëØ䣗âØä— ÝØá“áԓékÞØáה“·cækàؓæؓæçåԃáŽÖۓÙåâá矓 êܗëæ—åÜáäfåg—ßæÛo¥—Í’êãÜÛâÜä—áܗçØâ—ñÛ[åãàíf— êçãðåìëo—ñÜäg—Ø—æÙãæßð£—í’éØñåf—êåo•Üåo—ÛæßãÜÛ¤ áÜÖàbác“íÝ܃…èÝØà؟“‘Ø“ÙåâáçԓÝؓÝØáâà“è“ßÔ  åæêëࣗæÙáÜíìáo—êܗà—ÙãÜêâð£—ß„ägåo—Ø—êàã咗íoëé¥ áâéÞì“ãâדãßÔÖÔçâè“æÝØí×âéÞâ術Áԓãâ€W×áb“ ¸ãÜåؗÑ[éðÙåàÚâ[ ÞâãÖؓæܓçåâèÙáؓÝØá“àWßâÞ×â“Ô“Þè“ãâ×Üéè“ ¸éåâãÔፓÝؓáԓãâ€W×áŽÖۓæÝØí×âéÞWÖۓ ã€kÝØàáb“éâßá⡓ ½Ø“çâ“âãâÝ᎓ãâÖÜ矓Õåâèí×Ôç“æؓãâ“ßì‘âéWák“ ¾âáØ`ác“à‘ØàؓæÛßk‘Øç“í“éåÖÛâߍ“æç€Ø  é“ÞåԅÔæØÖۓáâ`ákà“ÖØáçåØà“áØÝæçÔåƒkÛâ“çåéÔßؓ ×ÜæÞԓáԓµØÝå‡çŸ“ÞçØ厓æؓàÔçác“åŽæèÝؓã€Øæ“ âÕì×ßØábÛâ“àcæçԓæécçԓãåâæìÖØábÛâ“çØãßŽà“ ÿ“ßçå“éâ×ákÖۓãÔå“Ô“æàâÚè“íÔÞâá`Øá“çØàác“ àâ€æގà“éí×èÖÛØàċ“ àâ×åŽà“ßØàØà“ã€ÜßØÛßbÛâ“àâ€Ø¡“È‘kéWàؓ ¿ÜÕÔáâá“ÝؓÞâèíØßᎡ“¿ì‘âéWák“áԓÝØÛâ“Þâã  æܓĈãÔáØáæÞbÛâ“ÿ“åáèûŸ“ã€ØדãWå“×áì“ãåԃÔá蟓 ÖkÖۓÝؓíW‘ÜçÞØà“íÔÝkàÔéŽà“Ô“âÕÝØéáŽàŸ“Ôßؓ׍  ÞçØ厓çåãk“ÝØãÜ`kà“‘ÜéâçØࡓÇÔÝkÖk“æákۓéìÞåØæßÜߓ éâ×ØàŸ“ãåâ`“çÔà“éW‘Üç“ÖØæç蟓ÝؓÞâàãßØë“ÖÛèçk“ Þâã֍à“ÛßèÕâÞb“éåWæÞ쟓ÝØÝÜÖۓâÕåÔíì“åWàèÝØ  ԓÖØßÞâéW“ÔçàâæÙbåԓíØàc¡“¾âÞçØÝߓßì‘k“Ô“àâ€Ø“ àؓÛßØ×W`ÞØà“íåÖÔ×ßâéÞ졓¶â“æؓáWà“áØãâ  ÝؓæÜßác“âãâÝᎡ“¾×쑓ޓçâàè“ã€ÜàkÖÛWàؓácÖⓠéØ×ßâ“é“ãåéákÖۓ`çì€ØÖۓ×áØÖ۟“×áØæ“é“ãâÛâ×c“ ãâÖÛèçÜá“í“áØèéc€ÜçØßác“ÕâÛÔçbÛâ“ÞèßçèåákÛⓠ½ØéØðؗÄñØØé—çæÛéìßf ×âÛWákàØ¡“ ԓã€kåâ×ákÛâ“àØá蟓Ýؓçâ“íW‘ÜçÞâ鎓àØÝ×Ô៓áԓ ÅWáâ“Õè×k`Øޟ“ÞâèãØߓé“àâ€ÜŸ“ÞâáØ`ác“Ü“é“àØ  Â×ãâßØ×áؓæÝk‘×kàؓí“Ûâ埓×âÞâáÖؓæܓçåâèÙ  ÞçØ厓æؓáÜÞ×ì“áØíÔãâàØáØ¡ ×ÜçÔ`ákà“åìçà蟓æák×Ôác“Ô“â×ÝØíד×â“æçÔåb“ áØàؓܓáԓíÞåÔçÞ蟓ãâ×éØ`Øå“çåWékàؓè“àâ€Ø“ æßÔéáb“¹ÔåÔìԓÀíÔÔ塓¾åèۓæؓèíÔékåW¡“½Ø“æâÕâçԟ“ ÞâèãØßk“ā“Ýؓçâ“ék֓áؑ“ãâéÜááb“éìè‘Üçk“ã€kßؑܠ ÀåÝæ—æ—ãð•æí[åo—í—ÃàÙØåæå챘ïïï¦ëãáäÝÚ¦Ûçå áÔÛâåè“×â“Ûâå“æؓéÔßk“ãåâè×ì“Ôèç“Ô“æçÔåŽÖۓ çâæçܓā“Ô“éØ`Øå“áÔßØÛÞâ“âãcç“é“ÖØáçåè“àcæçԟ“ ƒÞâßákÖۓÔèçâÕè损“àáâÛb“íÔæçÔéèÝk“è“ãåé  Þ×ؓæؓéؓæßÔéáŽÖۓ`ÔæØÖۓæÝk‘×cßì“ÝÔÖÛçì“Ô“áԓ ¾çìçßÙäÝêáá˜ò˜ÛÝëìñ ákÖۓæácÛâéŽÖۓâæçåéލ“Ô“éìãâèƒçk“æéb“‘Üéb“ áÜÖۓÖØßØÕåÜç쟓ÔÕì“æܓíԃßì“áԓàØÝ×Ôá“Þ“ÃØãØà術 æÙâÜÝìݘæÙ

ÍÔÝkàÔéâæçk“ßÜÕÔáâáæގÖۓÛâå“Ýؓç⟓‘Ø“æákۓÝؓ ÝØáâà“‡ãßác“áÔÛâ€ØŸ“ÝÔÞâ“Õì“æܓÛâåì“áÔæÔ×Üßì“ æácÛâéâè“`ØãÜÖܓԓÝÜáÔޓæ“ákà“áØÖÛçcßì“àkç“áÜ֓ æãâßØ`ábÛ⡓Ãâ“ãcçܓàÜáèçWÖۓÝæàؓéؓéìãåÔÛ ßŽÖۓÛâåWÖ۟“ãâ“æácÛè“ÔáܓãÔàWçÞ졓¾“àâ€Ü“Ýؓ çâ“áØÖØßb“×éc“Ûâ×Üáì“Ýkí×졓½Ø“çâ“ãâ€Wדí“ÞâãÖ؟“ æÜßáÜÖؓæؓãâàÔßè“åâíƒÜ€èÝ؟“Ô‘“æÝk‘×kàؓáԓ ãâՀؑk“Þ“µìÕßâæ術ÁÜÖàbác“Ý؃çc“áWà“æáÔד Ûâ×Üáè“çåéWŸ“áؑ“áÔÝ×ØàؓácÝÔÞâè“ãßW‘ċ“ ÇÔޑؓæؓáâ€kàؓ×â“Æç€Ø×âíØàákÛâ“àâ€Ø“Ô‘“ æãâßØ`ác“æؓæßèák`ÞØàŸ“ÞçØåb“æؓçÔà“ácÞ×ؓíԓ ákà“èÞßW×W“Þ“æãWáÞ術Éâ×ԓÝؓÙÔÝ៓âæéc‘èÝkÖkŸ“ ÔßؓáؓßØ×âéW“ā“ÝØá“áԓæÞèçØ`áâè“ã€kàâ€æÞâè“ æÜØæçè“é“ãßÔéÞWÖۓáØák“àâ֓`Ôæ術ÇÔޑؓ‡Þâߓ æãßácá“ā“ßì‘âéWák“Ô“ÞâèãWák“é“àâ€Ü“é“åâíæÔÛè“ ácÝÔގÖۓç€k“Ûâ×Üá“âדæØÕؓÝؓíԓáWàܔ“ ´“éì×WéWàؓæؓ×â“èßÜ֓ÕWÝábÛ⓵ìÕßâæ術½Ø“ ÞåWæ᎓çØãߎ“éØ`Ø埓×WéWàؓæܓãÜéâ“áԓçØåÔæؓ æßÔéáb“åØæçÔèåÔÖؓè“ÃØãØÛ⟓àcæçâ“çØãؓãWçØ`ák“ éWƒákŸ“ÞçØåW“æؓáØÝék֓ãåâÝØéèÝؓãåâàØáW×âè“ Ôè矓ÞçØåb“Þåâè‘k“ÝØ×áâ“íԓ×åèێà“ãâ×bߓáWՀؑkŸ“ áØæçì×k“æؓçåâèÕÜç“Ô“Þâ€Øák“æéŽàܓéŽ×ØÖÛì“æßÔ᎓ ԓéßÔێ“ã€kàâ€æގ“éí×èÖÛ¡“ÁWßÔ×ԓÝؓÕèÝÔåW“ā“ í“Ûâå“Ýæàؓæؓã€ØáØæßܓácÞÔà“áԓÛâåÞâÞåØéáâè“ åÜéÜbå術¾âáçåÔæç“Ýؓçâ“ÜàãâíÔáçák¡“


Shugga Thatch Suit

thenorthface.com/eu

Ingrid Backstrom Seen through the lens of Scott Markewitz

The North Face速 Snow Report


—½É¼¼ÉÀ»¼—

¤

´¶º“ÆÁÂÊż·¸“ JIRKA ZELINKA ZUŽITKOVÁVÁ NESNADNÝ PĚŠÍ VÝSTUP.

SNOW

RIDE

2009

NIKE ACG

NENDAZ

MarecotNa další štaci SNOWridu jsme se přesunuli z Les ástí tes do asi 60 km vzdáleného Nendaz, které je souč á změna, obklopily nás obchody, tatn lyžařského regionu 4Vallées. Udála se tedy pods ského typu. restaurace, bary a čilý ruch živého resortu francouz


¬

TEXT A FOTO: LUBOŠ SUŠILA ÀÜàâ“çâ“áWæ“âãcç“ã€ÜékçÔßâ“áW×ÛØåáb“ãâ`Ôæk“ æ“çØãßâçÔàܓéãåÔé×c“ÝÔåákàܟ“çÔޑؓÝæàؓÝܑ“åWáⓠáԓÇåÔÖâèØ瓛¥“¥££“à“á¡“à¡œ“áÔíâèéÔßܓßì‘Ø“ é“àâÞåbà“æácÛ術Áԃؓãåéák“âÕßâèÞì“éØ×âè“ãⓠ`ØåéØáb“æÝØí×âéÖؓáԓ¿Ø“ÃåÔåÜâá“Ô“ãÔޓéíۍåè“ áԓÃßÔá“×蓹â術Áԓãåéákà“‡æØÞè“áWà“Þâçéԓ âÕæßèÛèÝkÖk“`Øåáâè“æÝØí×âéÞè“ãcÞác“ãåâàÔ ækåèÝؓێ‘×c“Ô“àác“×âÖÛWíkŸ“ÝÔޓÝæàؓ×áØæ“ åâíàÔíßØák“æØ×Ô`ÞâéŽàܓßÔáâéÞÔàÜ¡“ÇÔÞâéW“ Þâçéԓáԓ`Øåáb“Õì“àc“ã€ØדãWå“ßØçì“èå`Üçc“ áØåâíÛâ×ÜßÔ¡“·åèێ“‡æØޓâÕæßèÛèÝؓßÔáâéÞԓ æؓ×écàԓéØßގàܓÞÔÕÜáÔàܟ“ã€Ü“`ØÞWák“áԓáܓ âÕÛßk‘kàؓàâ‘áâæçܓáԓçbçâ“æçåÔác“·Øáç“×ؓ ÁØá×Ôí“Ô“ÃßÔá“×蓹â術ÀØÛßØ×᎟“Ôßؓã€Üçâà“ æÞÔßÞÔàܓãâæWíØ᎓çØåbá“æ“€k×ގà“ÕâåâéÜÖâéŽà“ ãâåâæçØà“éìãÔ×W“âãåÔé×è“áW×ÛØåác¡“Éìæâ  Þb“çØãßâçì“áWæ“éƒÔޓ‘Øáâè“×Wß؟“åØæãØÞçÜéؓ 鎃؟“éc€kà؟“‘Ø“ácÞ×ؓàØíܓ¥§¦£“à“éìæâÞŽà“ ÃßÔá“×蓹âè“Ô“¦¦¦£à“Àâá瓹âåçØà“áÔÝ×Øàؓ ÞéÔßÜçák“æákÛ¡“ÁԓÃßÔá“×蓹âè“æؓçØ×ì“ÝØá“ÞåWçÖؓ åâíÛßk‘kàؓԓæßÜáçWàؓáÔדæéÔÛì“ãâ“áԃk“ãåÔéb“ åèÖØ¡“Éì‘Ô×èÝk“ƒßÔãWákŸ“ÔßؓՎç“ãåԃÔ៓çÔ×ì“Õì“ çâ“æçWßâ“íԓç⟓çÔ×ì“Ý┓ɓçcÖÛçâ“ãâ×àkáÞWÖۓÝؓ çâ“éƒÔޓíçåWçԓ`Ôæ術Àkæçâ“çâÛâ“çØ×ì“æÝk‘×kàؓ ãâ“æÝØí×âéÖ؟“ã€ÜãâàkáÔÝkÖk“æéŽà“íéßácáŽà“ ãåâÿ“ßØà“ÛâåæÞâè“×åWÛ蟓×â“ÆÜéÜØí¡ ¶â“ÝؓáԓÁØá×Ôí“æìàãÔçÜÖÞbŸ“ÝؓàØáƒk“ãâ`Øç“ ßÜ×kŸ“áؑ“é“æâèæØ×ákà“ÉØåÕÜØ塓Æç€Ø×ÜæÞâ“áØák“ßÜ  ×èãåWí×ábŸ“Ôßؓ€Ô×ì“áԓßÔáâéÞì“æؓí×ؓáØÞâáÔÝk“ ԓܓáԓæÝØí×âéÖؓàWà“íÔçkà“ãâÖÜç“×âæçÔçØ`ábÛⓠãåâæçâå術ÍÔçâ“æçÔáÜÖؓßÔáâéÞì“ÇâåçÜ៓â×Þèד ßÔáâéÞԓéìéW‘k“ßì‘ԀؓԓçèåÜæçì“×⓶âߓ×ؓ ºØáçÜÔáØ染ã€kß܃“æìàãÔçÜÖÞì“áØãæâÕk¡“Æçåâێ“ ÕØçâ៓‘ØßØíáb“à€k‘Ø“Ô‘“ãâ“æçåâã“Ô“çèåáÜÞØ矓 ÞçØ厓擦£ßÜçåâéŽà“ÕÔçâÛØà“áԓíW×ØÖۓçbàc€“ èÖãWéWàŸ“ãæâÕk“Ô‘“×ØãåØæÜéác¡“ÁØíՎéW“áؑ“ ×âèÙÔ矓‘Ø“åâíæWÛßW“åØÞâáæçåèÞÖؓé“ãåÕcÛè“ßØ  çâƒákÛâ“ßbçԓßÔáâéÖؓãâàâÛßԓܓé“çâàçâ“æàcå術 ÃÔáâåÔàÔçԓæØåékåâéÔáW“íԓâÞáì“ÞÔÕÜáì“ÕcÛØà“ ÖØæçì“éƒÔޓ×Ôßԓáԓã€Ø×ÖÛâík“íW‘ÜçØޓÕåíì“ íÔãâàØáâè硓Áԓ¶âߓ×ؓºØáçÜÔáØæ“ÔÕæâßéèÝØàؓ åìÖÛߎ“ã€Øæçèã“×â“×Ô߃kÛâ“ĈÔèçâÕèæèû“Ô“â“ÖÛékßܓ ãâí×cÝܓæؓâÖÜçWàؓáԓÕWÝábà“éåÖÛâßè“Àâáç“ ¹âå瓦“¦¦£“à“áÔדÛßÔ×Üáâè“àâ€Ø“éâ×ákÛâ“Ô“ác  ÞâßÜޓæçâéØޓàØç卓áÔדàâ€Øà“ßØ×è“áԓâ×éåWÖØ  áb“æçåÔác“Àâá瓹âå硓ÉìÕkíØç“í×ؓÞؓæãâ`Üáèçk“ ԓãâÞâÖÛWák“æؓéŽÛßØ×Øà“áØák“áԓçâàçâ“àkæçc“ ç€ØÕԟ“ãåâæçc“çâ“è×cßWçؓԓæßÔՃk“ãâéÔÛì“àâ‘áW“ èåâák“Ü““ßí蟓çÔÞâéW“Ýؓçâ“áW×ÛØåÔ¡“·â“àìæßܓæؓ éÞåW×ÔÝk“âçWíÞ쟓Öâ“ßؑk“æØéØåác“âדéåÖÛâß蟓í×Ôßܓ Õì“æçWßâ“íԓçâ“ãåâÕâÝâéÔç“æؓã€Ø擇íÞb“Û€ØÕkáÞì“ Ô“æãèæçÜç“æؓáØÝã€kàc݃k“ÖØæçâè“Þ“ã€ØÛåÔ×c“¶ßØ  èæâᡓÃâÞèדçâ“àâ‘áb“Ý؟“àì“çâ“ÕØí“ãåéâ×Öؓ åâíÛâ×ác“åÜæÞâéÔç“áØÕè×ØàØ¡ ´ßؓÔáܓã€ØדÞßÔæÜÖގà“ĈÕÔÖÞæÜ×Øû“Àâáç“ ¹âåçè“æؓáØáØÖÛØÝçؓéŽÛßØ×ì“í“éåÖÛâßè“ã€kß܃“ åâíác‘áÜ矓Ûâåák“`Wæç“íÔ×ák“æçåÔáì“éì‘Ô×èÝؓ ãØéáb“áØåé졓ÍéßWƒ…“ãâÞåŽéW ßܓÝܓÞâàÕÜáÔÖؓ ÕâèßkŸ“Þåèæçì“Ô“èÙâèÞÔábÛâ“æácÛ術¶ÛçcßⓠÕì“çâ“`Øåæç鎓ã€k×cߓãåԃÔá蟓àèæk“áWà“éƒÔޓ æçÔ`Üç“×âÕåâ×åè‘æçék“àkæçâ“ãåԃWáÞâéb“áÜåéWá졓 Àâ‘áâæçܟ“ÝÔޓæؓãåâæàŽÞáâèç“æÞåí“áÜÞçØåÔޓ

LUKÁŠ NIEMCZYK

×ßâèÛb“áØÝæçåàc݃k“ãÔæW‘ØŸ“Ýæâè“×éc“Ô“Þ“âÕcàԓ éWæ“íÔÝÜæçb“áÔéØ×âè“`Øçáb“æçâã졓Í×ؓÝؓéƒÔޓ ×âÕåb“€kÖܟ“‘Ø“çÔÞâ鎓íãæâՓ›æßØ×âéWák“æçâ㜓æؓ é“çcÖÛçâ“ÛâåWÖۓáØàèæk“éìãßÔçÜ硓ÍéßWƒ…“ãâÞèדÝؓ ÝÜÖۓàWß⡓ÁÜÞ×ì“áØékç؟“Þ×â“ã€ØדéWàܓÝØߟ“ç€ØÕԓ ÕìߓæØçæÔÞåÔàØáçæÞì“×âÕ原“àâ‘áW“àcߓßÔáâ“Ô“éì“ íԓåâÛØà“íÝÜæçkç؟“‘Ø“çâ“çè×ì“âãåÔé×è“áØÝ×Ø¡ ½ÔÞàÜßؓæؓâÖÜçáØçؓáԓßØ×âéÖܟ“`ØÞW“éWæ“ è‘“ÝØá“ÙåØØåÜ×âéW“çèåÜæçÜÞԓā“×ßâèÛb“çåÔéØåíì“ ãåâßâ‘Øáb“ácÞâßÜÞԓÞåÔçƒkàܓæÝØí×졓Àâ‘áâæçk“ ÝؓçâßÜޟ“‘Ø“æܓèå`Üçc“áÔÝ×Øçؓçè“æéâ術½Ø“í×ؓ ×âæç“ãÔæW‘kŸ“áԓÞçØåŽÖۓ×kÞì“éÛâ×áb“âåÜØáçÔÖܓ áÔÝ×ØçؓÞéÔßÜçák“æákÛ¡ ÃÔޓ葓ÔÕæâßéèÝØçؓÝØá“áԓÙìíÜ`Þè“áWåâ`ác݃k“ íWécå“ãâ×bߓã€ØÛåÔ×쟓ÞçØ厓æؓé“áØã€kíáÜéŽÖۓ ßÔéÜáâéŽÖۓãâ×àkáÞWÖÛ“à‘Ø“íàcáÜç“é“Ô×åØáÔ ßÜáâ鎓íW‘ÜçØÞ¡“·WéWàؓæܓåâíØæçèãì“Ô“æáԑkàؓ æؓ×âæçÔç“Öâ“áØÝåìÖÛßØÝܓ×â“ÕØíãØ`k¡“ÀØæ“ácÞçØ  åb“ãÔ×ßb“ßÔéÜáâéb“ãâßؓÝ؃çc“áØák“ÔáܓãåâƒßWãßW“ æçâãԓԓçâ“í×ؓåâíÛâ×ác“áØÝæàؓæÔàÜ¡“ÃÔޓ Ý؃çc“ã€Ø‘kç“æÝØíדí“ã€ØÛåÔ×ák“ÛåWíؓԓíWécåØ`᎓

íàåíߎ“çÔáÞâ×åâࡓ·cçæÞW“æÝØí×âéÞԓé“ÆÜéÜØí“Ýؓ ékçÔáŽà“íãØæç€Øákࡓ ÁԓæØ×Ô`ÖؓԓÞâçéc“íؓÆÜéÜØí“áԓÃßÔá“×è“ ¹âè“âãcç“íÞâèàWàؓâÞâßák“æéÔÛì“Ô“é“×èÖÛè“ æßÜÕèÝØà؟“‘Ø“æؓæØà“Öâ“áØÝ׀kéؓéåWçkàØ¡“ ¾éÔßÜçè“í×Ø݃kÖۓçØåbፓ×âÞßW×W“Ü“æÞèçØ`áâæ矓 ‘Ø“ÁØá×Ôퟓã€ØæácÝܓ€Ø`Øáâ“æéÔÛì“ÃßÔá“×蓹âè“ Ûâæçk“ãåØæçܑák“ÙåØØåÜ×â鎓íWéâדÁØá×Ô퓹åØØ åÜ×؟“æâè`Wæ瓹åØØåÜ×ؓÊâåßדÄèÔßÜÿ“Øå“Ô“ã€kàW“ ÞéÔßÜÿ“ÞÔÖؓáԓËçåØàؓÉØåÕÜØ塓ÍÔÝkàÔéâæçk“ãåⓠáWéƒçcéákÞì“ÝؓãÔޓãâ×æçÔç᎓åâí×kߓé“ÖÛÔåÔÞ  çØåè“ácÞçØåŽÖۓãÔæW‘k“ÃßÔá“×蓹âè“Ô“·Øáç“×ؓ ÁØá×Ôí“é“ãâåâéáWák“æ“ßì‘âéWákà“áԓÀâá瓹âåç“ áØÕâ“é“æâèæØ×ákà“ÉØåÕÜØå¡ µØí“íÔÝkàÔéâæçܓáØák“ÔáܓÙÔÞ矓‘Ø“é“ÁØá×Ôí“ áÔÝ×ØçؓéìÛßWƒØ᎓æáâêãÔåÞ¡“½ÔÞâ“éÕØ֓ãåéák“ 铸éåâãc“Õìߓéìçéâ€Øá“ãâ×ßؓÞâáÖØãç蓵èåçâá“Ãåâ  ÚåØææÜâá“ÃÔåޟ“çâ“íáÔàØáWŸ“‘Ø“ã€ØÞW‘Þì“é“çâàçⓠãÔåÞè“åâæçâè“íWåâéØu“æ“éԃkà“ÝØí×ØÖގà“èàcákࡓ ´×ØãçܓÙåØØæçìßè“íÔ`káÔÝk“áԓçcÖۓáØÝæáÔíƒkÖۓԓãâ  æçèãèÝk“ç€ØÕԓԑ“Þ“çcà“âãåÔé×è“áWåâ`áŽà¡


—½É¼¼ÉÀ»¼—

©

´¶º“ÆÁÂÊż·¸“

MONIKA TATARKOVÁ NA JEDNOM ZE SKRYTÝCH MÍST NAD PŘEHRADOU CLEUSON

SNOW

RIDTIEP

2009

NIKE ACG

Ê·ÎÉÄËÃ0 ŸƼ·¸Á¶¸“¿¸“ÃÅ´¶ÂÁ·È“½¸“´Ã´ÅÇÀÁÂÉR“·QÀ“ ¤££“À“·“¶¸ÁÇÅ´“Á¸Á·´Í“´“¤¨£“À“·“ÆÇ´Á¼¶¸“ ¿´ÁÂɾ̡“Á¸·ÉÁ“ÃÂÆǴɸÁ“Ÿͼ·¸Á¶¸“ÉÂÁ.“ ÁÂÉÂÇÂȓ´“·¼ÆÃÂÁȽ¸“¼ÁǸÅÁ¸ÇÂÉRÀ“ʼ ¹¼“ ÃD¼Ã½¸Á.À“´“Æ´ÈÁÂȟ“É.¶“Ç»“µ¸ÍÇ´¾“¾ÉQ¿¼“ ƾÉ&¿%Àȓ½¸U·&Á.“É“Á¸Á·´Í“ÉÌÈU.ǓÁ¸ÆǼ»Á¸Ç¸¡“ Ç“ÉG¸“½¸“ô¾“¾ÂÅÈÁÂÉÁ“ɸ¿À¼“Í´½.À´ÉÂȓ ¶¸ÁÂÈ¡

ÏÍƼ½Êº¹ÍÅ ÅؗÊÅÆÎ¥ºÑ—åØáÛÜëܗëØâf—âé[ëâf—íàÛÜæ— ñ—Åàâܗ¸º¾—ÊÅÆÎéàÛì—í—ÅÜåÛØñ¥—ËÜåëæ—Ûo㗠áܗêçæãÜd咗ê—ÃÜê—ÄØéÜÚæëëÜ꥗»Øã‡o—ñ[Ùgéð— çØâ—åØáÛÜëܗí—åæífä—ă—ãäì—ÎìåÛÜé¤ ÙØì䣗âëÜ钗ä[—åؗêígÛæäo—ÉæÙàå—ÂØãÜëØ¥— ÎìåÛÜéÙØìä—äØçìáܗãæyêâæì—ÝéÜÜéठÛæíæì—êÜñ|åì—ågâëÜé’ÚߗdÜêâ’ÚߗáÜñÛڑ— ؗáÜáàÚߗñØßéØåàdåoÚߗç„[ëÜ㥗ØãܗåÜÙæáëܗ êÜ£—êßãfÛåæìë—áÜá—ñíã[Ûåܗà—ÝéÜÜéàÛæ풗ãØà◠ؗà—ëÜå—äìêo—Ù’ë—ê—çéæÝÜêàæå[ãåg—åØëædÜå’ä— ؗêÜêë„oßØå’ä—íàÛÜÜä—êçæâæáÜå—Ø—æÛåÜêܗêà— ñ—ågá—ßÜñ⒗ñ[•àëÜ⥗ÇæÛêëØëå[—d[êë—äØëÜéà[ãì— Ùðãؗçæ„oñÜåؗçé[íg—åؗãæyêâfä—Åàâܗ¸º¾— ÊÅÆÎéàÛÜ¥—½àãä—ÎìåÛÜéÙØìä—ÙìÛܗÙéñð—âܗ êëؕÜåo—åؗàåëÜéåÜëì¥ À¹Ä•Ë•ÃºÃ¹¶Ï•ËÎÉËFºÁ•Â¶ÉºÇ¾Á¯ ÀÂÁ¼¾´“ǴǴžÂÉŸ“¾´Ç¾´“ƵÂǾÂÉŸ“¿È¾G“ Á¼¸À¶Í̾Ÿ“½¼Å¾´“͸¿¼Á¾´Ÿ“ÇÂÀG“º´¿Ƹ¾“ ´“¿ÈµÂG“ÆÈG¼¿´¡ Ë0¸º•¾Ã»ÄǶ¸0¯• ÊÊÊ¡Á¸É ·´À´¡¶Í¢§ É´¿¿¸¸Æ¢ ÊÊÊ¡Á¸Á·´Í¹Å¸¸Å¼·¸¡¶» ÊÊÊ¡Á¸Á·´Í¡¶» ÊÊÊ¡Á¸Á·´ÍÆÁÂÊôž¡¶»

¾çìçßÙäÝêáݘ٘îáÜÝ٘ò˜Æáãݘ¹»¿˜ ËÆÇÏêáÜݘ¨±˜æÙâÜÝìݘæ٘ËÆÇϦ»Ò™


www.baston.cz tel.: 777 555 461

  

 


ƾ¼ÇÂÈżÁº“

—ËÆÌɗ—˼ü

¬«

PARTNER RUBRIKY

ÍÅ+Æ3˜ÇÊÁ½Æ̹»½ Ċ——Í—ëÜéfåì—êܗäìêoäܗæéàÜåëæíØë—Ø—å؇à—ëéØêì—êà— äìêoäܗìägë—ç„ÜÛêëØíà륗Çæì•oí[äܗçæñæéæí[åo— ëÜéfå죗åØßão•oäܗÛæ—äØçð£—ç„oçØÛåg—ñØçæáìáܤ äܗçØäg‰—ŸÛ„oígá‡o£—êßæÛå[—ë‹éØ ¥ Ċ——ºÜêëæì—äìêoäܗìägë—æÛßØÛæíØë—íñÛ[ãÜåæê룗 êäg飗êâãæå—êíØߑ£—ç„Ü풇Üåo—ØëÛ¥ Ċ——͇Üäà—êäðêãð—êܗêë[ãܗêåؕoäܗíåoäØë—Û‘ãܕàëf— àåÝæéäØÚÜ£—åØç„oâãØۗáØâ’ä—êägéÜä—íØåܗíoë飗 âÛܗç„àëfâ[—çæëæ⣗âÛܗáܗçæíéÚߗêågßì—ëíæ„Üå— âéìêëæìď— Ċ——ÆéàÜåëØdåo—êÚßæçåæêë—ä‘•Üäܗêë[ãܗëéfåæíØë— Ø—éæñíoáÜ룗à—çæâìۗåÜáêäܗæÙÛ؄Üåà—ç„àéæñÜåg— ÛæÙé’ä—êäðêãÜä—çéæ—æéàÜåëØÚॠĊ——Í—äãñܗêܗñÜáäfåؗí—dãÜåàëfä—ëÜéfåì—ä‘•Üäܗ æéàÜåëæíØë—íÜãäà—æÙëo•åg—ÙÜñ—çæäæÚà—ëÜÚßåàÚ¤ â’Úߗçæä‘ÚÜ⥗Çéæëæ—äìêoäܗìägë—çéØÚæíØë— ê—äØçæ죗Ùìñæãæ죗풇âæägéÜä—Ø—¾Çʗؗëðëæ— çæä‘Úâð—äoë—í•Ûð—ê—êÜÙæì¥

—&¼Ä̗ÊÃÆÌY2—ĸǸ ÃâÞèדãâè‘kéWàؓàÔãèŸ“à‘Øàؓܓç‡åè“ æãåWéác“ãßWáâéÔ矓çØ×ì“éìÖÛWíØç“í“áÔàc€ØáŽÖۓ éí×WßØáâæçkŸ“â×Ø`çØáŽÖۓã€Ø鎃ØákŸ“åâíãâíáÔ áŽÖۓàkæç“íàcáì“ÖÛÔåÔÞçØåè“çØåbáè“Ôãâס ɓÞԑ×bà“âÞÔà‘ÜÞè“àèækàؓéc×c矓Þ×ؓ Ýæàؓԓèàcç“æؓáÔÝkç“áԓàÔãc¡“·âéØ×áâæç“ íâåÜØáçâéÔç“àÔãè“ãâ×ßؓåØWßábÛâ“çØåbáè“ ÝؓíWÞßÔס“ÃâÞèדÝؓãåâ“áWæ“Õc‘ábŸ“ÕcÛØà“ ç‡åì“ÞâèÞÔç“×â“àÔãì“Ô“èå`âéÔç“áԓák“æéâè“ ãâßâÛ蟓íkæÞWàؓíÔáØ×ßâèÛâ“×âæçÔçØ`áâè“ ãåÔëܓԓâåÜØáçÔÖؓæؓãåâ“áWæ“æçÔáؓã€kÝØà  áâè“`ÜááâæçkŸ“áÜÞâßܓæçåØæèÝkÖk“áØâÕßkÕØáâè“ ãâéÜááâæçk¡

NEZTRAŤTE SE V HORÁCH

TEXT A FOTO: MICHAL BULIČKA

MAPY A BUZOLY ečného Orientace v horách je základním předpokladem bezp umění oripřístupu ke všem provozovaným aktivitám. Ostatně li podnikat entace je nutnou podmínkou k tomu, abychom moh mapou, kterou túry samostatně. Základem je práce s papírovou m v současné nenahradí ani nejmodernější navigace GPS. Ovše ívem túr a za digitální době je GPS skvělým doplňkem mapy, arch . snížené viditelnosti jediným použitelným vodítkem

ɼ¾ÀÆÅÃÅ2—Æ»ÃÀKÅÆÊËÀ—ĸÇ

ɓæâèæØ×ákà“ÅÔÞâèæÞè“Ýæâè“ÝØ×áâíáÔ`ác“ áØÝßØãƒk“àÔãâéb“ßÜæçì“éì×WéÔáb“¸´É“ā“´ßãØá éØåØÜáØࡓ½æâè“é“àc€kçÞ蓤­¥¨“£££“Ô“éì×WéÔÝk“ æؓé“ßØçák“Ô“íÜàák“éØåíÜ¡“ÁԓçåÛè“Ýæâè“ãâáØÝékÖؓ íÔæçâèãØáì“àÔã쓾âàãÔææ“Ô“¹åØìçÔڙµØåá×硓 ½æâè“éƒÔޓé“àc€kçÞ蓤­¨£“£££“Ô“ÝØÝÜÖۓÞéÔßÜçԓ ԓã€Øæáâæç“áØÝæâè“ãåâ“æØåÜxíákŸ“ãåâ“ã€Øæáâè“ âåÜØáçÔÖܓÝæâè“áØ×âæçÔçØ`áb¡ ÀÔãâéâè“éØßàâÖk“ÝؓGéŽÖÔåæÞ⡓ÀÔãì“éì×WéW“ éؓƒãÜ`Þâéb“ÞéÔßÜçc“æçWçák“çâãâÚåÔÿ“Öގ“‡€Ôס“


¬¬

»À¹Ê¹Ã̽ÊÁËÌÁÃјŹÈÑ Ċ——ÄØçؗáܗñØâéÜêãÜ咗çé‘ägë—âéØáàåð—ñ—í’‡â𥗠Ċ——ÁÜÛàåæì—íÜãàdàåæ죗âëÜé[—åؗäØçg—ç„Üêåg—æÛçæ¤ íoÛ[—êâìëÜdåæêëࣗáܗ‹ßÜ㥗 Ċ——ÅؗêÜíÜéåo—çæãæâæìãà—Ù’í[—êÜíÜé—åؗßæéåoä— æâéØáà—äØçð£—áàߗÛæãÜ£—ñ[çØۗíãÜíæ—Ø—í’Úßæۗ íçéØí楗 Ċ——ÅؗâæäçØêÜÚߗؗÙìñæã[ÚߗÛæäàåìáܗÚàñæáؤ ñðdåf—ñåØdÜåo¥—ÊÜíÜé—áܗŗŸåæéëß £—áàߗʗŸêæìëß £— í’Úßæۗ¼—ŸÜØê렗ؗñ[çØۗǟîÜêë ¥— Ċ——Êëoåæí[åo—éÜãàfÝ쥗ÅؗäØç[ÚߗČêíoëoÿ—êãìåÚܗæۗ êÜíÜéæñ[çØÛì—Ø—ëfëæ—âæåíÜåÚà—æÛçæíoÛØáo—åؗ äØçg—à—êëoåð¥ Ċ——Í—ç„oéæÛg—çæì•oí[äܗåÜáãfçܗäØçð—í—äg„oëâì— ¨±©¬—§§§£—¨—Úä—åؗäØçg—áܗêâìëÜdå’Úߗ©¬—§§§— Ú䗴—©¬§—䥗 Ċ——ÅÜáäÜå‡o—çæì•àëÜãå[—âíØãàëؗáܗ¨±¬§—§§§¥—ÍñÛ[¤ ãÜåæê뗨—âä—ëÜÛð—åؗëØâæíf—äØçg—ç„ÜÛêëØíìáo— ©—Ú䥗 Ċ——¼âíàÛàêëØåÚܗáܗàåÝæéäØÚܗæ—ëæ䣗áØâ’ä— íÜéëàâ[ãåoä—éæñÜêëìç‘ä—æÛçæíoÛØáo—êæìêÜÛåo— íéêëÜíåàÚܗŸd[éð—êçæáìáoÚo—äoêëؗêܗêëÜáåæì—åØÛ¤ äæ„êâæì—í’‡âæì ¥—Ígë‡àåæì—ëæ—Ù’í[—©§—äÜë鑣— ç„àdÜ䕗íéêëÜíåàÚܗñå[ñæéyìáoÚo—ÚÜãf—êëæíâ𣗠ْíØáo—ñí’éØñågåð—æ—ågÚæ—ëãìêë‡o—ãàåâæ쥗 Ċ——Ëàé[•—ìÛ[í[—éæâ—íðÛ[åo—äØçð£—ÛØëìä—çæêãÜÛåo— ØâëìØãàñØÚܗñåØdÜå’ÚߗÚÜêë—Ø—êëØí—ãÜÛæíڑ— ŸãÜëæçædÜë £—‹ÛØáܗçéæ—êçæãìçé[Úà—ê—¾ÇʗŸÝæéä[ë— êæì„ØÛåàÚ£—ÜãàçêæàÛ ¥

Í×Ø݃k“àÔãì“Ýæâè“ãåâæßèßb“éìáÜÞÔÝkÖk“ÞåØæÕâè“ åØßÜbÙ術¶ØßW“íØàc“ÝؓãâÞåìçԓãâ×åâÕáŽàܓßÜæçì“ ¤­¥¨“£££“›Ûác׎“çÜçèߜ¡“ÁØÝæâè“é“áÜÖۓíÔÞåØæßØ áì“íáÔ`Øáb“çåÔæì“ÔáܓíÜàák“ç‡å졓Çì“æؓáÔâãÔޓ âÕÝØéèÝk“áԓßÜæçØÖۓé“àc€kçÞ蓤­¨£“£££Ÿ“ÞçØåb“ æßâè‘k“ÝÔÞâ“íWÞßÔ×ák“ÜáÙâåàÔÖؓâ“çåÔæØ¡“ ¿Øçák“éØåíؓ›âåÔá‘â鎓çÜçèߜ“áØæؓâíáÔ`Øák“ `kæßØà“ĈÇûŸ“áÔã€kÞßÔדÀÜæÖÛÔÕØߓ¥«§“ÇŸ“íÜàák“ éÔåÜÔáçԓ›àâ×厓çÜçèߜ“ĈÆûŸ“çØ×쓥«§“Æ“›ãâÞ厠 éÔÝk“ÝØᓇíØàk“´ß㜡“Ãâ×ßؓçcÖÛçâ“ãåØÖÜíákÖۓ ĈãÔ×ØæWçØÞû“æؓÖÛâ×Üç“×WŸ“Ôßؓã€Øæác݃k“ âåÜØáçÔÖܓã€ÜáWƒØÝk“ĈãcçÔ×éÔÖkçÞìûŸ“ãâ×ßؓáÜÖۓ ÕìÖÛâà“æؓàcßܓé“çØåbáè“âåÜØáçâéÔ硓 ÃÔ×ØæWçÞì“àÔÝk“áԓíÔ×ák“æçåÔác“€Ô×è“×âãß  uèÝkÖkÖۓÜáÙâåàÔÖk“ā“׍ßؑÜçW“çØßØÙâáák“`kæßԟ“ æØíáÔà“ÖÛÔç“æ“ÞâáçÔÞç쟓íWÞßÔ×ák“ÜáÙâåàÔÖؓ â“íáWíâåácáŽÖۓç‡åWÖۓ›âÕçk‘áâæ矓`Ô朓ԓéƒØ  âÕØÖáb“åÔ×ì“ãåâ“ãâÛìՓé“ÛâåWÖÛ¡“ÁԓƒéŽÖÔå  æގÖۓàÔãWÖۓáØáÔÝ×ØçؓßØÚØá×蓛éìæécçßÜéÞì“ éƒØÛ⟓Öâ“ÝؓáԓàÔãc“íÔÞåØæßØáâ“ā“`Wå쟓 ãßâÖÛ쟓íÞåÔçÞì“ÔçסœŸ“çԓÝؓæçåè`ác“ãåâéØ×Øáԓ Ùâåàâè“æÞßW×Ôáb“ÛÔåàâáÜÞ쟓ÞçØåâè“×âæçÔáØ  çؓí×Ôåàԓè“àkæçákÖۓãåâ×ØÝ֍¡ ÁØÝßØãƒk“àÔãì“áԓ‡íØàk“¹åÔáÖÜؓéì×WéW“ æçWçák“‡æçÔ铼ºÁŸ“éŽÕâåáW“ÝؓØ×ÜÖؓÇÂÓ¥¨“ é“àc€kçÞ蓤­¥¨“£££¡“ÂÕéìÞßؓæؓãâדÝØ×ákà“ `çì€àkæçáŽà“`kæßØà“éì×WéÔÝk“íWãÔ×ák“ā“›áÔ〡“ ¦¨¦¤Âǜ“Ô“éŽÖÛâ×ák“›áÔ〡“¦¨¦¤¸Çœ“ßÜæç졓 ÍéßWƒçáâæçk“çcÖÛçâ“àÔã“ÝؓíÔÞåØæßØáW“ØÞéÜ  ×ÜæçÔáÖؓéåæçØéáÜ֓ãⓤ£“àØçåØÖÛ¡“Ãâíâå“Ôßؓ è“ÛåÔáÜ`ákÖۓàÔ㡓ǀØÕԓáԓ`Ôæçâ“ãâè‘kéÔábà“ ßÜæç蓦©¦£“ÂǓ¶ÛÔàâáÜë“Ýæâè“áԓÙåÔáÖâèí  æÞbà“‡íØàk“éåæçØéáÜÖؓãⓤ£“àØçåØÖ۟“áԓ

æâèæØ×ákÖۓÜçÔßæގÖۓԓƒéŽÖÔåæގÖۓÛâåWÖۓãⓠ¥£“àØçåØÖ۟“ÝÔޓÝؓé“çcÖÛçâ“íØàkÖۓâÕéìÞßb¡“ ·Ô߃k“ãâè‘ÜçØßáb“ÙåÔáÖâèíæÞb“àÔãì“æßèƒáb“ ÞéÔßÜçì“×â×WéW“é“àc€kçÞ蓤­¨£“£££“éì×ÔéÔçØß æçék“·Ü×ÜØå“ÅÜÖÛÔåס ÁԓÜçÔßæÞbà“‡íØàk“ÝؓáØÝßØãƒk“ãâè‘kéÔç“ àÔãì“ÇÔÕÔÖÖ⟓èÖÛWíØÝkÖk“ãcçÔ×éÔÖkçÞ쟓 â“ácÖâ“Ûâåƒk“ÝؓØ×ÜÖؓ¼ºÁ¡“¼çWßÜؓáØák“åâíÛâ×  ác“àÔãâéâè“éØßàâÖk¡“ÉŽÕâåáb“àÔãì“áÔÝ×Øàؓ éؓÆÞÔá×ÜáWéÜÜ¡“É“×Ô߃kÖۓíØàkÖۓíWãÔ×ák“ ¸éåâãì“Ýæâè“éØæàcæ“àÔãì“×âæçÔçØ`áb“ÞéÔßÜç쟓 àáâÛØà“Ûâåƒk“ÝؓæÜçèÔÖؓáԓéŽÖÛâ×cŸ“çØ×ì“ é“ÅèàèáæÞ蟓µèßÛÔåæÞ蟓´ßÕWáÜܓáØÕâ“é“íØ  àkÖۓՎéÔßbÛâ“ÆâécçæÞbÛâ“æéÔí術ÀkÝØàáŽà“ ã€ØÞéÔãØákà“Ýæâè“áÔâãÔޓàÔãì“é“ÁØãWß術 "ØæÞb“àÔãì“Ýæâè“áԓæécçâéb“‡åâéáÜ¡“ÃÔ×Ø  æWçÞì“éì×WéÔáb“¾ßèÕØà“`ØæގÖۓçèåÜæ獓í“ãâ×  ÞßÔ׍“ÉâÝØáæÞbÛâ“ÞÔåçâÚÔåÿ“ÖÞbÛⓇæçÔéè“ áØàÔÝk“ÖÛìÕ術ÀØíܓÖìÞßâçèåÜæçì“Ýæâè“âÕßkÕØáb“ ÝÔޓæãØÖÜWßák“àÔãì“íؓ‘ßèçb“Ø×ÜÖؓ¾"ǟ“çÔޓ ܓí“éì×ÔéÔçØßæçék“ƻ¶Ôå硓ɎÕâåáâè“ÞéÔßÜçè“ ×âæçÔáØàؓܓè“æâèæØ׍“áԓÆßâéØáæÞè¡

ÌÁȲ˜Çé[Úà—ê—äØçæì—å[ä—í’éØñåg—ìêåØÛåo—çã[åæ¤ íØÚo—Ý|ãàÜ£—ågäÜÚâð—ČÇãØåñÜàÞÜéÿ¥—Ê—áÜáo—çæäæÚo—åؗ äØçg—éðÚßãܗؗç„Üêåg—åØäg„oäܗØñàäì룗ìédoäܗ íñÛ[ãÜåæêë—Ø—êâãæå—êíØßì—Ø—æÛÜdëÜäܗêæì„ØÛåàÚܗ çé旾ÇÊ¥——Ûæêë[åo—áܗåؗîîî¥ØãçÜåíÜéÜàå¥Øë— í—êÜâÚà—ČÂØéëÜåÿ¥

ÃÇÅȹÌÁºÁÄÁ̹˜Å¹Èј˘¿ÈË Ċ——͇ÜÚßåð—äæÛÜéåo—Ø—êæãàÛåo—äØçð—êܗÛåÜê—ÛæÛ[¤ íØáo—âæäçØëàÙàãåo—ê—¾ÇÊ¥— Ċ——ÄØçì—çæâé’í[—êo‰—çéØíæ‹ßã’Úߗêæì„ØÛåàÚ£—æÙíð⤠ãܗdëíÜéÚܗ¨ï¨—â䥗 Ċ——Í—ëàé[•à—äØçð—åØáÛÜäܗÝæéä[ë—êæì„ØÛåàڗؗÜãàç¤ êæàÛ£—êßæÛåf—äìêoäܗñØÛØë—Û旾ÇʗؗçØâ—áܗ äæ•åf—åØáoë—åؗäØçg—ÙæۗçæÛãܗêæì„ØÛåàڗ¾ÇÊ¥— Ċ——ÅØæçØâ—ñ—äØçð—ãñܗæÛÜdoêë—êæì„ØÛåàÚܗؗñØÛØë—áܗ Û旾ÇʗåØíàÞØÚÜ¥— Ċ——ÆÙíðâãܗáêæì—êæì„ØÛåàÚܗåؗäØçg—íܗÝæéä[ëì— ÌËėÌÇʗؗÜãàçêæàۗξʗ¯«¥

áØÕâ“æܓ×âÞâáÖؓáØÖÛÔç“áԓ×ÜæãßØÝܓãåâÝØç“æéâÝܓ æçâãè“铦·“ÔáÜàÔÖÜ¡ ÍàÜuâéÔáW“×ÜÚÜàÔãԓåÔÞâèæގÖۓ´ßã“áÔÕkík“ Õèa“íØàcãÜæábŸ“áØÕâ“ÈÇÀ“æâè€Ô×áÜÖØ¡ ½ÔÞâ“ã€kÞßÔדæܓèÞW‘ØàؓâÕßkÕØáâè“ç‡åè“áԓ ¹ßèÖÛçÞâÚØߓí“ÉØåáÔÚçۉççؓé“>çíçÔßæގÖۓ´ß ãWÖÛ¡“·ÜÚÜçWßák“àÔãԓáÔÕkík­“íâÕåÔíØák“çåÔæì“ÞßÔ  æÜÖÞb“›âÕ塓¤œ®“çåâÝåâíàcåáb“›âÕ塓¥œ®“ãåâÝk‘aÞԓ çåÔæ쓛âÕ塓¦œ®“àc€Øák“æÞßâáè“æéÔÛ蓛âÕ塓§œ“áԓ éìÕåÔábà“‡æØÞ蓛âíáÔ`Øáâ“`ØåéØáŽàܓçØ`ÞÔàܜ®“ ˜©˜

»À¾ÀËÃÅ2—ĸÇРƓåâíéâÝØà“ºÃƓԓéÕØ֓×ÜÚÜçÔßÜíÔÖؓé؃ÞØåŽÖۓ ×Ôç“ßâÚÜÖÞì“áÔՎéÔÝk“áԓéŽíáÔàè“×ÜÚÜçWßák“àÔã졓 ¶Øßb“鎀Øíì“àÔã“ßíؓ×áØæ“áÔÛåWéÔç“×â“ãÔàc …âéŽÖۓÞÔåØç“áÔéÜÚÔ`ákÖۓã€kæçåâݍ¡“¾ßÔæÜÖÞb“ ãÔãkåâéb“àÔãì“áԓ燀ؓåâíÛâ×ác“áÔÛåÔ×Üç“áØ  àâÛâ術¿ÜàÜçØà“Ýؓã€Ø×Øéƒkà“éØßÜÞâæç“×ÜæãßØÝØ¡ ·ÜÚÜçWßák“àÔãì“æؓ×cßk“áԓ×éԓíWÞßÔ×ák“çìãì“ā“ åÔæçåâéb“Ô“éØÞçâåâéb¡“¼“Þ×쑓æؓàáâík“×âàákéÔÝkŸ“ ‘Ø“×â“áÔéÜÚÔÖØ“à‘ØàؓáÔÛåWç“ÝÔÞâèÞâßܓ×ÜÚÜ  àÔã蟓è“åÔæçåâéb“àÔãì“çâ“àâ‘áb“áØák¡“ÇԓÝ×ؓ ÝØá“×â“ã€kæçåâݍ“Þ“çâàè“èå`ØáŽÖ۟“âíáÔ`ØáŽÖۓ ĈºÃƓÀÔãû“Ô“áÔék֓àèæk“Ýkç“â“æãØÖÜWßák“àÔãì¡ ÅÔæçåâéb“àÔãì“Ýæâè“éŽÕâåáb“ãåâ“ãåWÖܓ é“ãâ`kçÔ`ܟ“çØ×ì“áؓé“çØåbá蟓Ôßؓã€Ü“ãßWáâéWák“ ç‡å졓ÃâÞèדæܓÝÔÞâ“ã€kÞßÔדéØíàØàؓç€ØÕԓ æÞécßb“×ÜÚÜçWßák“àÔãì“åÔÞâèæގÖۓ´ß㓤­¥¨“£££“ âד¸´ÉŸ“à‘Øàؓéìè‘kç“ãâ`Øçáâè“×ÔçÔÕWíܓ ßì‘Ô€æގÖۓç‡å¡“Çì“æÜ“à‘ØàؓáØÝØá“ãåâÛßb×áâèç“ éؓæÛâ×áb“¥·“×ÜàØáíܓÝÔÞâ“áԓàÔãc“ãÔãkåâébŸ“ ÔßؓçÔÞb“é“çåâÝåâíàcåábà“íâÕåÔíØák¡“ÂçW`Ø  ákà“Ô“áÔÞßWácákà“æܓÛâåè“Ô“ßÜáÜܓç‡åì“à‘Øàؓ ãåâÛßb×áâèç“íؓéƒØÖۓæçåÔ៓ÝÔÞâ“íWÞèæØޓ é“ÖèÞåWåác¡“¾“çâàè“ßíؓáÔék֓íàc€Üç“æÞßâᓠæéÔÛè“áԓãâçØáÖÜWßác“áØÕØíãØ`áŽÖۓàkæçØÖ۟“ áÔàc€Üç“éí×WßØáâæ硓Ãåâæçc“Ü×ØWßák“í×åâݓÜáÙâå  àÔÖk¡“ÁÔÞâáØ֓çâ“áØÝßØãƒk“ā“ÖØßâè“çåÔæè“æܓßíؓ áÔÛåWç“×⓺ÃÆ¡ ÁÔâãÔޓÝؓàâ‘áb“ãâ“燀ؓæçWÛáâèç“×Ôçԓ×ⓠãâ`kçÔ`ؓԓãåâÛßb×áâèç“æܓç€ØÕԓ鎃Þâ鎓ãåâÿ“ß“

˜ª˜

˜«˜

˜¬˜


ƾ¼ÇÂÈżÁº“

—ËÆÌɗ—˼ü

¤££

˜°˜

íáWíâåácák“鎃ÞâébÛâ“ãåâÿ“ßè“ç‡å쓛âÕ塓¨œ®“ íàc€Øák“×bßÞ쓇æØÞ蟓é“çâàçâ“ã€kãÔ×c“í“ÅâÙØáè“ Þ“ÖÛÔçc“ÉØåáÔÚçۉççؓ›âÕ塓©œ¡“ÍԓíàkáÞè“ æçâÝk“Ý؃çc“éìÛßØ×WéWák“àkæ硓ÆçÔ`k“ÞßÜÞáâèç“áԓ ×ÔßØÞâÛßØן“íÔ×Ôç“áÔã€kÞßÔדĈÉØåáÔÚçû“Ô“ÛáØד æؓâÕÝØék“áÔÕk×ÞԓéƒØÖۓãâÝà“âÕæÔÛèÝkÖk“çØáçⓠæßâéák“íWÞßÔדáԓéƒØÖۓåÔÞâèæގÖۓàÔãWÖۓ ›âÕ塓ªœ¡“ÆÞécßW“ÙèáÞÖؔ ÉØÞçâåâéb“àÔãì“æßâè‘k“Þ“áÔÛåWéWák“×⓺ÃƓ ã€kæçåâݍ¡“´Õì“×ÔçԓáØÕìßԓçÔޓâÕÝØàáWŸ“áØÝæâè“ çìçâ“àÔãì“çÔޓãâ×åâÕáb“ÝÔÞâ“çì“åÔæçåâéb¡“Áԓ ×âæçÔçØ`áb“‡åâéáܓÝæâè“çÔÞâéb“àÔãì“Þ“×âæçWák“ ãåâ“ÔèçâáÔéÜÚÔÖÜ¡“ÃåⓇ`Øßì“âèç×ââåâéŽÖۓÔÞçÜ éÜç“áØÝæâè“íÔçkà“éØÞçâåâéb“àÔãì“àâ֓åâíƒk€Øáb¡“ ˜­˜

˜®˜

¾Æƾü— ¼¸ÉË¿

˜±˜

¾×â“àW“åWד Ûâåì“Ô“áÔÜáæçÔ ßâéÔߓæܓæÔçØßÜçák“ àÔã蓺ââÚßؓ ¸Ôåç۟“àâ‘áW“ 葓ékŸ“ÝÔޓçc‘Þb“ Ý؟“â×çåÛáâèç“ æؓâדãåâÛßk‘Øák“ áԃk“ÞåWæáb“ãßÔ  áØç졓͓ÛßØ×ÜæÞԓ æÞÜÔßãÜáÜæàè“àW“ çâçâ“íâÕåÔíØák“ íØàæÞbÛâ“ãâ  éåÖÛè“éŽíáÔà“ÝØ×áÔޓã€Ü“éÜåçèWßákà“âÕÛßb×áèçk“ çØåbá蟓áØÝßbãؓéƒÔޓãåâ“ÞâáÙåâáçÔÖܓçåÔæì“áԓ ãÔãkåâéb“àÔãc“æ“ãßÔæçÜÖÞâè“ÔáÜàÔÖk¡“½Ø“çâ“çÔÞb“ éŽÕâåáW“ãâàÖÞԓãåâ“çåbáÜáޓ`çØák“ãÔãkåâéb“ àÔãì“ā“â×ãâék×W“éԃؓãåâæçâåâéW“ã€Ø×æçÔéԓ çØåbáè“â×éâíØáW“í“ãÔãkåâéb“àÔãì“æÞèçØ`áâæçܲ“ ÍÞèæçؓæܓç┠ÂÕßÔæ瓴ß㟓ÞÔà“áԓßì‘Ô€æÞb“ç‡åì“áØÝ`ÔæçcÝܓ éìåW‘kà؟“ÝؓáÔÙâÖØáԓéØßàܓãåØÖÜíácŸ“éÜí“âÕ塓«“ ˜©¨˜

›åØWߜ“Ô“âÕ塓¬“›ºââÚßؓ¸ÔåçۜŸ“éؓéìæâÞbà“åâí ß܃Øák“›áԓåâí×kߓáÔã€kÞßÔדâדáØãWßæÞbÛ⓻ÜàW  ßÔÝ؜¡“Çâ“ÝؓéØßàܓ׍ßؑÜçb“ç€ØÕԓãåâ“íáWíâåácák“ ßØ×âéÖâéŽÖۓçåÛßÜá“ā“ãåâ“ãßWáâéWák“æÞécßW“ãâàâ֓ ā“éÜí“`ßØáÜ玓íßâà“áԓßØ×âéÖܓ¶ÔàÕåØáԓ›âÕ塓¤£œ“ ã€Ü“éŽæçèãè“áԓÃÜí“ÃÔ߉¡“À‘ØàؓæܓíáWíâåáÜç“ ×Ô߃k“Þßk`âéW“àkæçԓç‡å쟓áÔã€kÞßÔדíWécåØ`᎓ ۀØÕØá“Þ“éŽÖÛâ×ákàè“éåÖÛâß蓛âÕ塓¤¤œ¡ ǀ؃áÜ`Þâè“áԓ×âåçè“Ýؓàâ‘áâæç“íâÕåÔíØák“ ãåâƒßb“çåÔæì“íÔíáÔàØáÔáb“ã€kæçåâÝØà“ºÃƓ ā“ékÖؓé“ã€kƒçkà“`kæßØ¡

ºÍÒÇĹ

˜¯˜

˜©©˜

Ċ——¹ìñæãؗáܗâæäçØê—Ûæçãåg咗‹ßãæägéÜä¥ Ċ——ÄØÞåÜëàÚâ[—êë„ÜãâؗÙìñæãð—äo„o—â—êÜíÜéì— ŸÜíéæçêâ[—ÙìñæãؗåÜÝìåÞìáܗåؗáà•åo—çæãæâæìãà ¥— ¾ãæÙ[ãåo—êë„ÜãâؗÝìåÞìáܗåؗÚÜãf—ñÜägâæìãà—ÙÜñ— æäÜñÜåo¥—ÊÜíÜéåo—âæåÜڗêë„Üãâð—Ù’í[—ígë‡àåæì— æñåØdÜå—dÜéíÜåg¥ Ċ——¹ìñæãؗáܗÝìåâdåo—ç„à—ëÜçãæë[Úߗæۗ¤ª§—ğº—Ûæ— ¢¬§—𺥠Ċ——Äg„àÛãؗåؗçéàåÚàçì—Čäì‡âؗą—ßãÜÛoÿ—áêæì— íÜãäà—Û‘ãܕàë[—çéæ—ñ풇Üåo—ç„Üêåæêëà—ç„à—äg„Üåo— Øñàäìëì¥ Ċ——ÑéðÚßãÜåo—Ø—ñç„Üêågåo—ç„à—ìédæí[åo—Øñàäìëì— ìäæ•yìáܗçéàñäØëàÚâf—ßãÜÛo¥— Ċ——»æâæåØãÜá‡o—Ùìñæãð—áêæì—åØíoڗÛæçãågåð—à—êâãæ¤ åæägéÜ䗟âãàåæäÜëé ¥


PARTNER RUBRIKY

Çɺ¼—Ê—¹ÌÑÆÃÆÌ Ãåâ“ãâÛìՓéؓéâßábà“çØåbáè“à‘Øàؓãâè‘kç“Õèíâßè“Þ“àc€Øák“æÞßâáè“ æéÔÛè“ā“éÜí“ák‘Ø¡“ÍWÞßÔ×ák“×âéØ×áâæçܓæ“Õèíâßâè“Ô“àÔãâ蟓ÞçØåb“Ýؓ ×âÕåb“âéßW×Ô矓áÔÝ×Øçؓé“æâèÛåáb“Ùâåàc“áԓêØÕè“êêê¡æáâê¡Öí¡

Ä*H¼Å2—ÊÂÃÆÅ̗Ê͸¿Ì—¹ÌÑÆÃÆÌ Ċ——Çéæí[ÛoäܗÙìñæãæì—êܗêëìçåàÚo—åؗäg„Üåo—êâãæåì—êíØßì—åÜÙæ—êâãæ¤

åæägéÜä¥ Ċ——ÅؗêíØߗç„àãæ•oäܗߑã—ëØ⣗ØÙð—Úæ—åÜáç„Üêågáà—âæçoéæíØãؗçæíéÚߗêíØßì¥ Ċ——Åؗߑã—ç„àãæ•oäܗÙìñæãì—åÜÙæ—êâãæåæäg闟æÙ饗¨© ¥— Ċ——ÅؗêëìçåàÚà—æÛÜdëÜäܗêâãæå—ą—dÜéíÜå[—éðêâؗåؗdÜéíÜåf—êëìçåàÚà—

ŸæÙ饗¨ª ¥— ˜©ª˜

˜©«˜

Ä*H¼Å2—ÊÂÃÆÅ̗Ê͸¿Ì—Ÿ—ĸÇ* Ċ——Åؗçã[åæíØÚo—Ý|ãàà—ŸÇãØåñÜàÞÜé —ä[äܗêëìçåàÚà—éæñÜêëì瑗íéêëÜíåàڗçéæ—

äØç𗨱©¬—§§§—Ø—¨±¬§—§§§—Ø—çéæ—íéêëÜíåàÚܗí—éæñäÜño—©§—ä—åÜÙ旨§—ä¥ Ċ——ÅؗäØçg—ä[äܗêíØߣ—áÜß敗êâãæå—ÚßÚÜäܗäg„à룗ñçéØíàÛãؗñíæãoäܗ

åÜáçéìۇo—äoêëæ—êíØßì¥ Ċ——ÆâéØá—äg„oëâؗç„àãæ•oäܗâæãäæ—åؗíéêëÜíåàÚÜ¥ Ċ——Çæêæìí[äܗäg„oëâÜä—

ëØ⣗ØÙð—êܗ‹êÜdâð— åؗäg„oëâì—ç„Üâ钤 íØãð—ê—íéêëÜíåàÚÜäà— ŸæÙ饗¨« ¥—Í—ëæäëæ— ç„oçØÛg—åØäg„Üå旪ªİ¥ Ċ——Çæì•àëo—ãìçð—ñíð‡ìáܗ ç„Üêåæêë—äg„Üåo¥ Ċ——ÇÆÑÆɘ—Ñäg„àë—ãñܗáÜå— çé‘ägé咗êâãæå—êíØß죗 íܗêâìëÜdåæêëà—ä‘•Ü— ْë—êíØߗí—âé[ëâfä— ‹êÜâì—çéìۇo¥

˜©¬˜

¹ÌÑÆø—¸—¾ÇÊ Ãåâ“ãåWÖܓæ“àÔãâè“ÝؓÕèíâßԓéÛâ×ác݃k“ãâàÖÞâè“Ô“ãâãæÔáb“‡Þâáì“Õì“ àcߓâéßW×Ôç“Þԑ׎Ÿ“Þ×â“éØ×ؓácÝÔÞâè“ç‡å術´…“è‘“æ“ã€WçØßܟ“æ“åâ×Üáâè“áØÕⓠæ“ÞâàØå`ák“æÞèãÜáâ術ºÃƓÝؓæÞécßW“éc֟“ã€Ü“íWÞßÔ×ák“âåÜØáçÔÖܓáÔÛåÔ×k“Õè íâßè“ã€Ü“ÛßØ×Wák“æéb“ãâßâÛì“éؓÖÛékßܟ“Þ×ì“ãÔáèÝؓæák‘ØáW“éÜ×ÜçØßáâæ矓áØßíؓ ÔßؓÜ×ØáçÜÿ“ÞâéÔç“Ô“íÔàc€Üç“íWÖÛìçáb“Õâ×졓“ºÃƓԓÝØÝkà“éìè‘Üçk“ã€kƒçc¡


¹ÂÇ“ºÈ¼·¸“

—ËÆÌɗ—˼ü

¤£¥

Çæ—Ûæçãyâæíf—êåoÛØåà—í—ëÜçãܗÙìÛæ äéØñ죗êãìåÚܗêܗ앗å؇ëgêëo—ñØdoå[íð—íðé[•oäܗÛæ— —çéæÙæìñÜë¥

ÍܗêãìåÚà—äo„oäܗäoéåg—íñߑé죗í‡àÚßåà—êܗêÜñåØäìáo—ê—ãð•Üäà—Ø—ç[êð¥

Çéæ—ë‹éì—åؗÇàêÚßØßæéå—áܗæçëàä[ãåo—íðì•oë— åÜêçæéëæíåo—ç„àÙão•Üåo—ãØåæíâæ쥗Çæâìۗ앗êÜñ|åؗ êâæådàãØ£—äìêoëܗêà—ç„àíêëØë—Ø—êëoßØë—æÛáÜñۗ헮¥ª§¥

ߣ—åàâÛæ—åÜç„ÜãÜëgã—ç„ÜꗄoÛoëâØ¥

Çéíåo—Úíàd咗êáÜñÛoâ—åؗç[êÜÚ

ÍÜéÙæéÞÜå—ÇàêÚßØ¥—Ñäéñãf— Ùoãf—ñãØëæ—ñØdoå[—ägâåæì 룗ç[êð—ãoç—êëæìçØáo¥

ÇæßãÜۗÛæ㑗åؗÂãæêëÜéê¥

Àåêëéìâë[•—êëæìç[åo—çæ—êëéäfä—êíØßì—Ø—ëÜÚßåàâð—æëædÜâ¥

ÄàÚßØã—ìâØñìáÜ£—áØâ—êܗäg„o—êâãæå—êíØßì¥

Çæ—ãìïìêåoä—Ýàéåì—áܗãìïìêåo—êáÜñÛ Í—é[äÚà—ÝéÜÜêâààåÞæífßæ—çæÛåàâì—ÊÅÆν¼Ê˗êܗí—ÛìÙå엩§§°—êáÜãà—Û旻Øíæêì—åØۇÜåo—ãð•Ø„ॗ¹ðãà—äÜñà—åàäà—à—ëØÚo£— âë܄o—Úßëgãà—íðñâæì‡Ü룗áØ⒗•Ü—áܗëÜå—êâàØãçàåàêäì꥗Ë敗ëØâ—áêäܗíðéØñàãॗÊÚæëë—ç‘ádàã—çÜéÝÜâëåg—ç„àçéØíÜåf—ãð•Ü—ê—í[¤ ñ[åoä—ÅØïæ—Ø—ç[êð—ºæããëÜؗëØâ—êà—æêäàdâؗåØۇÜåڑ—ì•àãؗçéíæë„oÛåo—ă—éåæíæì—æÙêÚÜêà—åؗêíØñoÚߗÇàêÚßØßæéåì¥ ÅÜÚßäܗçéæäãìíàë—æÙé[ñâð—ê—âæäÜåë[„Ü䥗½æëæéÜçæéë[•—í—çãåfä—éæñêØßì—åØáÛÜëܗëéØÛàdåg—åؗîîî¥êåæî¥Úñ¥ TEXT: MICHAL BULIČKA FOTO: AUTOR A KATEŘINA SOCHOVÁ


¤£¦

ÅÜáëg•‡o—áܗñؗå[äࣗëÜe—ì•—ç旇àéæâfä—ß„ÜÙoåâì—åؗíéÚßæã¥

Å[Úíàâ—æëædÜâ—åÜêܗæíæÚÜ£—çæêãÜÛåo—ä

Üëéð—åؗíéÚßæã¥

ÂéàëàÚâf—äoêëæ—ą—çæêëØíàë—êܗåؗßéØåð—ñåØäܤ åØãæ—çæÛâãæìñåìëo—ãð•oď—ÍÜéæåàâؗìâ[ñâæíg— ñØëg•ìáܗç[êð¥

ÇæÛäoåâð—çéæ—âæÚß[åo—áêæì—çéæêëg—ÛæâæåØãfď

ÊçæâæáÜå[—çØéëؗ©¨—äÜë鑗çæۗë„oëàêoÚæíæ엋éæíåo¥

Á܇ëg—ñْí[—¯§§—í’‡âæí’ÚߗäÜë鑣—çãå’Úߗí[‡ågď

Ågâæãàâ—êÜë—äÜë鑗‡àéæ⒗âæëÜã—ÄØëëáàêÚßܗË^ããà—Ûæíæãìáܗãð•oä— ‹çãåg—í‡ÜÚßå楗¸åà—åؗêáÜñÛæíÚܗåÜåØáÛÜëܗßãØۇo—êåoßď ¸‰—•àáܗêâàØã瘘˜

ÈʹÃÌÁ»Ã*˜ÁƾÇ

ÌPʹ˜Î˜ÃÇËÌ»½ Ìʹ˹² »~éÝáà—ą—ÇàêÚßØÙØßå—ą—ÍÜéÙæéÞÜå—ÇàêÚßؗą—ÇàêÚßØßæéå— ©—°®°—ä—ą—ÄØëëáàêÚߗË^ãà—ą—êàãåàÚܗåؗ½ãÜãؗÇØêê— ÄÑZ¹IËØǺÌ3ZÆÇË̲ ˜ÆÊÇ'ÆÇË̲˜ Äfåg—å[éædåf—çæ—êëé[åÚܗëÜÚßåàâð—í’êëìçì—à—êáÜñÛ쥗 ĹÎÁÆÇÎ*˜ÊÁÒÁÃDz »½ÄÃÇÎW˜¼Ç½Ų Êâígã[—ë‹éؗçéæ—ñØd[ëÜdåoâð£—ÛæâæåØãf—çØåæéØäؗ ÊàãíéÜëë𣗋•Øê咗êáÜñۗ‡àéæâ[åêâ’ä—Ýàéåæí’ä—âØéÜä¥ Çgë—ßígñÛàdÜâ—áܗåÜáíoÚÜ

— Í) Y2— Æ Ð Å ¼Å Ñ¹Æ º Í)— ÅÆ

ċ˜˜˜Çèìáå\äæp˜çÚÜçÚp²˜í•Ûð£—çæâìۗëæ—Ûæíæão—ãØíàåæí[—êàëìØÚÜ¥ ċ˜˜˜'Ù벘ñ—çØéâæíà‡ëg±—«ą­—ßæۗŸí’êëìç—à—êáÜñÛ £—ê—çæÛçæéæì—ãØåæíâð—©ą«—ßæÛ¥— Ċ—˜˜È…ÝÝæp²— —¬¬§—ä—Ÿê—çæì•àëoä—ãØåæíâ𠣗éÜê祗¨—¨¬§—ä—Ÿñ—çØéâæíà‡ëg £— —¨—¨§§—ä¥ ċ˜˜˜ÎñÚÙîÝæçë처âæäçãÜëåo—íðÙØíÜåo—åؗåÜãÜÛæíÚæíæì—ë‹é죗åؗá؄ܗêëæìçØÚo—ß„ÜÙÜåð˜ ċ˜˜˜ÈçÜèçê٘äÙæçîÝ㲘˜»~éÝáàąÇàêÚßؗŸ©—¬§§—ä ¥—Çæ—êÜñ|åg—ÝéÜÜéàÛæífßæ—êë„ÜÛàêâؗÇàêÚßؗáÜÛܗæÙdØê—áÜÛàå[—éØååo— ãØåæíâؗ헮¥ª§¥ ċ˜˜˜»àÙìñ²˜•[Ûåf ċ˜˜˜½ðèçòáÛݘëîÙàí²˜í’êëìç—à—êáÜñۗÁÑ¥ ċ˜˜˜ÇÚâÝãìáîæp˜æÝÚÝòèÝep²˜˜çæñæé—ç„à—ëéØíÜéñì—åؗíéÚßæãæ풗߄ÜÙÜå—ą—åؗñäéñãf䣗ëíéÛfä—êågßì—åÜÙÜñçÜdo—ç[Ûì— ŸíßæÛåf—êëæìçØÚo—ß„ÜÙÜå𘠥—Í—çéíåo—Ý[ñà—êáÜñÛì—ñ—íéÚßæãì—êëé䒗êíØߗą—çæñæé—åؗãØíàåì— Ø—çæ焥—âØäÜåð¥—Äoéì—åÜÙÜñçÜdo—æíãàíyìáܗßãØíåg—âíØãàëؗêågßæíf—çæâé’íâð¥ ċ˜˜˜ÅÙèñ²—ÃØåÛÜêâØéëܗÛÜé—ÊÚßîÜàñ£—ãàê뗩«¯—Çé^ëëàÞØ죗äg„oëâ旨±¬§—§§§¥

ËÃÁ¹ÄȤ˜¾Ê½½ÊÁ¼½¤˜Ì½Ä½Å¹ÊՕ•èÚéî•áî“Ú• •åYèëYïYãm¡•áÖëÞãäëd•èÚéî


—¸ËøÊ

¤£§

ITÁLITAEJNÉ TIPY

ÊáÜñÛæíâؗÛæ—ÇØãØÝØíÜéð—çæۗÛæßãÜÛÜä—ÄæåëܗÇÜãäؗŸºàíÜëëØ

Kouzlo Itálie tkví i v tom, že leckterá střediska jsou příliš malá a zastíněná na to, aby á na to, aby zrobustněla v rušná letoviska, ale dostatečně velk st sjezdovek, přivábila české lyžaře, kteří si zamilovali upraveno bardino na vysokou pravděpodobnost slunečního svitu, bom místa jsou terase horských chat a italské dolce vita vůbec. Tato by zaostávala v druhé lize zájmu z jiných důvodů než proto, že slavnější. velikostí nebo kvalitou. Prostě jim v cestě stojí jiná,

TEXT A FOTO: RADEK HOLUB

»ÁνÌ̹² ÈÇÀ¼Ã¹˜¼ÇÄÇÅÁÌ ´‘“áԓÝܑákà“âÞåÔÝܓ·âßâàÜç“æؓáØæàcßؓí×éÜÛW“ ácÞâßÜޓ€k×ÖؓíÔßØæácáŽÖۓÔáܓáؓ×éâèçÜækÖâ éŽÖۓãÔÛâåލŸ“ƒÜÞâéác“ãåâãâÝØáŽÖۓ«£Þà“ækçk“ æÝØí×âéØÞ¡“ÁԓíWãÔ×ákà“‡ãÔçk“ßؑk“áԓՀØÛè“ ÝØíØåԓ´ßßØÚÛؓæçØÝáâÝàØááb“çèåÜæçÜÖÞb“àcæ  çØ`Þ⟓áԓéŽÖÛâ×ákà“ãÔޓÞßÜ×áb“éØæáÜÖؓÆØßéԓ ×ܓ¶Ô×âåؓ`ܓÍâß×⡓¿ì‘Ô€æގ“ÔåØWߓÝؓ×âæßâéԓ åâíçÔÛWá“ãâ“íàkácáŽÖۓãÔÛâåÖkÖ۟“ã€Ü`Øà‘“ æÝØí×âéÞì“Ô‘“áԓéŽÝÜàÞì“æçbÞÔÝk“é“ãâÛâ×âéc  åâ×Üáábà“åìçàè“×â“éƒØÖۓæécçâéŽÖۓæçåÔá“

ԓéìçéW€ØÝk“ßØÛÖؓæãßØçÜçâè“æk…Ÿ“é“ák‘“æؓ×W“ã€Ü áØÝàØáƒkà“×éԓ×áì“ã€kÝØàác“ÖØæçâéÔ硓»ßÔéák“ çÔÛì“Ýæâè“âÕæßâè‘Øáb“íãåÔéÜ×ßԓØëãåØæákàܓæØ  ×Ô`ÞâéŽàܓßÔáâéÞÔàܓáØÕâ“ÞÔÕÜáÞÔàܟ“íÔçkàÖⓠáԓéØ×ßØ݃kÖۓæܓÝ؃çc“ç܃ؓéå`k“ßØçÜçbŸ“ÔßؓÝÔÞâÕì“ áØâãâç€ØÕâéÔáb“éßØÞ쟓ÞçØåb“è‘“ÝÜáÔޓ铼çWßÜܓ ãâçÞWçؓÝØá“éŽÝÜàØ`ác¡“ÇkàŸ“‘Ø“Ýæâè“æÝØí×âéÞì“ ãâæÖÛâéWéÔáb“é“âÕ`Ôæábà“ãâåâæç蟓åâíãåâ  æç€Øáb“×â“éØßÞb“ãßâÖÛì“Ô“áÜÞ×ؓáØéìçéW€k“Ûèæçb“ ÞßèÕÞâ“æ“ã€kß܃áâè“ÞâáÖØáçåÔÖk“ßì‘Ô€Ÿ“ãæâÕk“ ÔåØWߓçbàc€“é‘×ì“Þâàâåákà“×âÝàØࡓ»ßÔéákàܓ ãâÛW×ÞâéŽàܓãâæçÔéÔàܓÝæâè“ÔßؓæÔàâí€ØÝàc“ ·âßâàÜçì“ā“í“ÝØ×áb“æçåÔáì“æؓçì`k“ÀâáçؓÃØßà⟓

ã€ÜãâàkáÔÝkÖk“çåá“µâۍŸ“í“×åèÛb“ãÔޓÝ؃çc“ àÔÝØæçWçácÝܓ¶ÜéØççԓæ“âÛåâàáâè“Ô“çØàáâè“ æØéØåâíWãÔ×ák“æçcáâ蟓íÕåWí×cáâè“ÝÔÞâ“âՀk“ éÔåÛÔá졓ÁԓæØéØåâíWãÔ×c“ãÔޓãåâæékçW“ƒãÜ`Ô玓 éåÖÛâߓÀÔåàâßÔ×쟓ܓÞ×쑓ÝØÝk“ßØ×âéØ֓Ýؓã€Ü“ãâ ÛßØ×è“âד¶ÜéØççì“æÞåìç¡ ÁØÝåèƒácÝܓÝؓí“ßì‘Ô€æÞbÛâ“ãâÛßØ×è“é“âÞâßk“ ãÔÛâåÞ蓶âߓ×ØܓµÔß×ܓ›¤“¬¥¥“àœŸ“ÞÔà“æçâèãW“ 퓴ßßØÚÛؓÞÔÕÜáÞâéW“ßÔáâéÞԓԓ×WßؓãÔޓØë  ãåØæák“æØ×Ô`ÞÔ¡“Í“âÕßbÛâ“éåÖÛâßÞè“æؓíãcç“×ⓠ´ßßØÚÛؓæãâèƒçk“ßØæØà“ÖØߎ“écÝk€“çåÔçk“âדâæçåbÛⓠæßÔßâàWÞè“Ô‘“ãâ“ßØÛâè`Þâè“àâ×åâ蟓âÕÞåè‘è  ÝkÖk“éØßގà“âÕßâèÞØà“áØÝæçåàc݃k“ãÔåçÜؓæéÔÛ術 ÁØÕâ“æÝØ×ØçؓÞâèæØޓãâ“àâ×åb“Þ“‡ãÔçk“ Ûâåì“Àâáçؓ¹ØåçÔííԓ›¥“¤££“àœŸ“áԓácݑ“éWæ“ éìéØíؓ§æØ×Ô`Þԓԓí“ácÛ⑓åâßèÝؓí×Ø݃k“áØÝ  ÛØí`k“`ØåéØáb“ÖÔåéÜáÚâéb“ۀ܃çc“æàcåØà“×ⓠÃØæÖèß術´áØÕâ“æؓâ×çèדéì×WçؓéŽãåÔéácÝܓԑ“ ×Ⓡ×âßk“ãâ“×ßâèÛbŸ“æçÜááb“`ØåéØáb“æÝØí×âéÖؓ æ“ãâíéâßáŽàܓãåâàcáÔàܓæÞßâá術Áԓ¹ØåçÔííؓ æçâÝk“ÞåWæáWŸ“×€ØécáW“ÛâåæÞW“ÖÛÔçԟ“ã€Øדák‘“áԓ ÝԀؓéìåæçW“æácÛâ鎓ÕÔå“擇ÖçìÛâ×áâ蓀Ô×âè“ ×âàWÖkÖۓ×ØæçÜßW獡 ·â“ç€ØçÜÖؓéØ×âè“퓶âߓ×ØܓµÔß×ܓã€ØÝØí  ×âéb“ÖØæçì“æ“ãÔáâåÔàÔçÜÖގà“éŽÛßØ×Øà“×ⓠÃÔßÔÙÔéØåì“æ“åâíàÔáÜçâè“Ô“`ßØáÜçâè“`ØåéØáâè“ æÝØí×âéÞâè“Ô“×Wßؓ×â“ßØçâéÜæÞԓÍâß×ԟ“ÞçØåb“Ýؓ ×åèێà“ØãÜÖØáçåØà“ÔåØWß術


¤£¨

Æçì‡ëgåf—áØéåo—ÊØå—ÄØéëàåæ—Ûà—ºØêëéæññؗåؗáàßæí’ÚßæÛg—»æãæäàë

Í×Ø݃kà“æç€Ø×âÕâ×Øà“ÝؓéåÖÛâßØޓ¶åØã“×ܓ ÃØÖâߓ›¤“ª¨©“àœŸ“ÞÔà“ÝØí×k“ÞÔãÔÖÜçák“¤¥àkæç áW“ÞÔÕÜáÞԓԓíãcç“æؓéßák“éØßàܓãåâæçâåáb“ ԓã€Üçâà“×âÖØßԓæéܑáb“æÝØí×âéÞì“ā“ĈßØÛ`kû“ `ØåáW“Ô“ãâÛâ×âéW“`ØåéØáW¡“Áԓâ×éåWÖØáâè“ æçåÔáè“ãÔޓí“éåÖÛâßÞè“ÞßØæW“áØáWåâ`áW“`Øå  éØáWŸ“ÞçØåW“éWæ“×âéØ×ؓÞؓÞåìçb“§æØ×Ô`Öؓ ¶âߓ×ØßßԓºåÔéԓæ“ãcÞáŽà“ßØÛÖؓ`ØåéØáŽà“ ßØç܃çcà“Ô“ã€Øæ“éåÖÛâßØޓçbÛ⑓ÝàbáԓãÔޓÝܑ“ çbàc€“ßÜ×èãåWí×áŽàܓçåÔçcàܓéƒØÖۓáWåâ`  áâæçk“à‘Øçؓ×âÝØç“Ô‘“áԓæßØ㎓âÞåÔݓÔåØWßè“ Ýܑác“âדÍâß×Ô¡ ÆßÔՃkàè“écÛßÔæ蓶ÜéØççì“áÔÛåWéW“Ü“ÙÔÞ矓 ‘Ø“âÕßÔæç“áØã€ØÞìãèÝؓèÕìçâéÔÖk“ÞÔãÔÖÜçâè“ā“ áÔÝ×Øçؓçè“ÔãÔåçàWáì“Ü“ÛâçØß쟓Ôßؓáؓç€ØÕԓ çâßÜޓâÕßkÕØáb“×âàWÖk“ãØáíÜâáÞì“æ“ßÜ×âéâè“ ÖØáâè¡

ºÀͼË˸— îîî¥êâàÚàíÜëëØ¥Úæä

2 100 979 m n. m.

1 121 m 42 %

50 %

8% 80 km ʗ˼º¿ÅÀºÂVėÊÅ*¿¼Ä±— 75 km ʼÑ@Ÿ±— zaèátek prosince–zaèátek dubna ÇH¼ÇɸÍÅ2—¸ǸºÀ˸±— 37 000 os./h º¼Ã¼ėÊÁ¼Ñ»Æͼ±—

10

7

3

2

2

ŘÌÀÍÁĽ²˜Ë¹ÎÇÂËÃW˜ÇºÊ ÁØák“ãÔåÔ×âëákŸ“‘Ø“ÝØ×áâ“í“áØÝécçƒkÖۓÜçÔßæގÖۓ ßì‘Ô€æގÖۓæç€Ø×ÜæØޓÝؓ›áØÝØᜓè“áWæ“çbàc€“ áØíáWàb²“ÁØák“ā“Ýؓԑ“áԓÛåÔáÜÖkÖۓ擹åÔáÖÜk¡“ ´“×â“ÔåØWßè“æؓ×W“áÔæçâèãÜç“Ü“í“çÔàc݃kÛⓠ¿Ô“ÅâæÜgåØ¡“¿ì‘Ô€æގ“ÔåØWߓãâހçc᎓¸æãÔÖؓ µØåáÔå×â“ãâ×ßؓãåæàìÞ蟓ÞçØ厓æؓí×ؓáÔ ÖÛWíkŸ“ÝؓèÞWíÞâéâè“ÞâáÖØáçåÔÖk“ãåâçÜÞßÔ׍“ ÜçÔßæÞbÛâ“Ô“ÙåÔáÖâèíæÞbÛâ“ßì‘âéWák“ā“‡ãåÔéâè“ æÝØí×âéØޓãâ`káÔÝؓԓíáÔ`Øákà“áWåâ`áâæçܓæÝØí  ×âéØޟ“æácÛâéŽàܓãâàcåì“Ô“ãâ`Ôækà“Þâá`Ø¡ ÀØíܓâՀkàܓæÔéâÝæގàܓÔåØWßì“Ýؓ¸æãÔÖؓ µØåáÔå×â“æؓæéŽàܓ¤¨£“Þà“×âÖØßԓãåÖØޟ“Ôßؓ æç€Ø×ác“áWåâ`ábàè“ßì‘ԀܓéìæçÔ`k“Ô‘“Ô‘“Ô“áÔ  ék֓æؓéìÛáؓçìãÜÖÞbàè“ßâàâíè“àØÚÔÖØáçØ塓 ¼çÔßæÞW“æçåÔáԓÔåØWßè“ã€Üçâà“áØÝßbãؓéìÛâék“ àbác“Ô‘“æç€Ø×ác“í×ÔçáŽà“ÝØí×֍ࡓÁØÝæçåàc݃k“ æéÔÛì“æؓæâèæç€Ø×k“×â“æãâ×ákÖۓãÔåçÜk“ÔåØWß蓿ԓ ÇÛèÜßؓԓ×WßؓãÔޓáԓÙåÔáÖâèíæÞâè“æçåÔáè“áÔד ¿Ô“ÅâæÜgåØ¡ ÆçÔåb“ÖØáçåèà“¿Ô“ÇÛèÜßؓÝؓãåâàcácáb“é“ã€k  ÝØàáb“çèåÜæçÜÖÞb“ßØçâéÜæÞ⟓æÔçØßÜçák“èÕìçâéÔÖk“ ÞâàãßØë“ÃßÔáÜÕØߓíÔæؓã€ÜßbÛW“ã€kàâ“Þ“ßÔáâé  ÞWࡓÆÝØí×âéÞì“Ýæâè“çè“âÕéìÞßؓãâßâãåWí×ábŸ“ ã€Ü`Øà‘“éØßÞW“`Wæç“`ØåéØáŽÖۓÝæâè“ßØÛÞbŸ“áØ  áWåâ`áb“çåÔçcŸ“Ü×ØWßák“ãåâ“ãâÛâ×âéb“Þåâè‘Øák¡“ Ãâàcåác“ØÙØÞçÜéák“æìæçbà“ØëãåØæákÖۓßÔáâéØޓ âÕæWÛáؓÖØߎ“ÔåØWߟ“çÔޑؓæؓßíؓéìÛáâèç“çcà“ ãâàÔßè“ÝØ×âèÖkࡠ͓âÞåÔÝâéb“`çéåçܓÃßÔáÜÕØߓæçâèãW“ã€ÜÕßܑâéÔÖk“ ÞÔÕÜáÞԓ×â“àØíÜãÔçåԓ¿Øæ“ÆèÖÛØ染â×Þèדæؓ íãcç“ßØæØà“€kçk“çì“áØÝæçåàc݃k“í×Ø݃k“çåÔçc“›`Øåáb“ ·ÜåØççԟ“Çå؜Ÿ“×Ø߃kà“âÕßâèÞØà“ãÔޓ`ØåéØáb¡“

͓¿Øæ“ÆèÖÛØæ“ãÔޓéØ×ؓáԓۀØÕØá“æ“éåÖÛâßØà“ µØßéØ×ØåؓácÞâßÜޓ×Ô߃kÖۓæØ×Ô`ØޓԓéßØލŸ“âÕ æßèÛèÝkÖk“ãâÛâ×âéb“àâ×åâ `ØåéØáb“çØåbáì“áÔד ÛåÔáÜÖk“ßØæÔ¡“Áԓâ×éåWÖØáb“æçåÔác“Û€ØÕØáؓÝæâè“ æÝØí×âéÞì“â“ácÖâ“æçåàc݃k“Ô“æ“ÔçåÔÞçÜéác݃kà“ éâßáŽà“çØåbáØࡓ¼çÔßæÞb“æéÔÛì“ßؑk“éؓécçƒÜác“ áÔד¥“£££“à“á¡“à¡Ÿ“Ýæâè“âçâ`Øáb“Þ“æØéØåè“Ô‘“ éŽÖÛâ×è“Ô“àÔÝk“åâíæWÛßb“íÔæác‘âéWák¡ ¹åÔáÖâèíæÞb“æéÔÛì“ā“íԓãåæàìÞØà“ÀÔßbÛⓠÆ顓µØåáÔå×ԓā“Ýæâè“âçâ`Øáb“Þ“ÝÜÛè“Ô“çÔàc݃k“ `ØåéØáb“Ýæâè“âãåÔé×è“ãâÖçÜéb¡“´çåÔÞçÜéákà“ íãØæç€Øákà“ÙåØØåÜ×âébÛâ“ßì‘âéWák“ÝؓÛØßÜæÞÜÜáړ ›áØÝßØãƒkà“æãâçØà“ÝؓåèçâÜ土“ÞçØ厓ÝؓãâéâßØᓠÝØá“铼çWßÜÜ¡“»ØßÜÞâãçbåԓéWæ“éìæÔ×k“áԓÜçÔßæÞbà“ ‡íØàkŸ“ÔßؓæÝØíדæؓÔÕæâßéèÝؓãâ“ÙåÔáÖâèíæގÖۓ æéÔíkÖÛ¡

ø—Ë¿ÌÀü— îîî¥ãØëßìàãÜ¥åÜë

2 610 1 175 m n. m.

1 435 m 4%

27 %

52 %

17 % 150 km ʗ˼º¿ÅÀºÂVėÊÅ*¿¼Ä±— 30 km ʼÑ@Ÿ±— polovina prosince–polovina dubna ÇH¼ÇɸÍÅ2—¸ǸºÀ˸±— 52 800 os./h º¼Ã¼ėÊÁ¼Ñ»Æͼ±—

16

10

8

1


—¸ËøÊ

¤£©

ÌÙðëæíØÚo—êØëÜãàë—ÄØÛÜêàäæ—åؗàëØãêâ椇í’ÚØéêâfä—çæäÜño

Íܗí‡ÜÛåo—ÛÜå—Ù’íØáo—êíØßð—í—ÄØÛÜêàäì—çæãæçé[ñÛåf

Ź¼½ËÁÅDz Ç˹Å+ÄW˜ÇËÌÊVνà K×âßk“ÉÔßÖÛÜÔéØááԓæçâèãW“âדÝØíØåԓ¶âàⓠæçåàc“éíۍåè“Þ“æØ×ßè“Æã߉ÚØáãÔæ擛Ü硓ÃÔææⓠÆãßèÚԟ“¥“¤¤¦“à“á¡“à¡œ“Ô“çkæácáb“Ýؓã€Üçâà“ í“âÕâè“æçåÔá“ç€kçÜækÖâéŽàܓÛâåæގàܓۀÕØç졓 ÀÔ×ØæÜàâ“ā“àÔߎ“èÕìçâéÔÖk“æÔçØßÜç“ÙåÔáÖâèí æÞbÛâ“æç€ÜÛè“ā“ÝؓèæÔíØáb“é“ãâæçåÔáákà“‡×âßk`  Þè“铤“¨¨£“à“á¡“à¡Ÿ“Þ×ؓ葓æؓãèæçb“ÞÔàØááb“ Ûâåì“ãâàÔßè“åâíØæçèãèÝkŸ“ÔÕì“æؓßbãؓéìæçÔéÜßì“ ãâÛßØ׍à“ßì‘Ô€¡ Íؓæç€Ø×ÜæÞԓæçâèãÔÝk“àâ×Øåák“Ô“åìÖÛßb“ßÔ  áâéÞì“ãâ“æØéØåâíWãÔ×ákà“‡Õâ`k“¶ÜàԓÆâßؓ ›¥“¤¨£“à“á¡“à¡œŸ“€k×ÖؓíÔßØæácábà“àâ׀ká쟓 ԓãâ“æâèæØ×ákà“Ûâßbà“éåÖÛâß蓶âßàÔáØççԓ ›¥“¥§£“à“á¡“à¡œ¡“ÆÝØí×âéÞì“æؓéßák“ãâáØÝék֓ é“ã€Üàc€Øác“ƒÜåâގÖۓãåæØÖkÖۓԓãâÛâ×âéc“ `ØåéØábà“æÞßâáè“æ“×bßÞâè“âÞâßâ“×éâè“ÞÜßâàØ  ç卡“ÁØÝ×bßؓæؓæéØíØçؓáԓç€ØÖۓãWç؀ákÖۓçåÔ  çkÖۓæàc€èÝkÖkÖۓí“éåÖÛâߍ“¶âßàØáØççԓԓ¶Üàԓ Æâßؓ×â“ÀÔ×ØæÜàԓā“í“ãåéác“ÝàØáâéÔábÛâ“Ý×ؓ â“çbàc€“ç€kÞÜßâàØçåâéâ蟓áØáWåâ`áâè“`ØåéØ  áâè“æÝØí×âéÞè“ÉÔßæØÖÖÛܓæ“écçƒkà“ÞßØæWákà“Ô‘“ é“íWécå蟓¶Üàè“ÆâßؓãÔޓâæç€Ø“ހܑèÝؓƒÜåâÞW“ `ØåáW“¼áçØåãÜæçԟ“ã€ØÖÛWíØÝkÖk“ãâæçèãác“é“àkåác“ ÞßØæÔÝkÖk“åâéÜáÞè“Ô“æãâÝèÝkÖk“æؓæ“çåÔçk“ÉÔßæØÖÖÛÜ¡“ ͓çâÛâçâ“éåÖÛâßè“ãÔޓæãÔ×W“Ý؃çc“`ØåéØáW“ ÉÔáâáܟ“Ýؑ“æáØæؓܓåìÖÛߎ“Ô“ã€Üçâà“áØã€kß܃“áÔ  àWÛÔ鎓ÖÔåéÜáÚ¡“Æéܑáb“Ýæâè“Ü“ãåâæçâåáb“ÞåÔçƒk“

æßÔßâàWÞì“ÀâáçÔßçâ“Ô“ÃÜÔáܓáԓâÞåÔÝkÖۓÔåØWß術 ÇØá“ÝؓހܑâéWá“Ü“ácÞâßÜÞԓĈàâ×åŽàÜû“ÖØæçÔàܟ“ ×kÞì“áÜà‘“ßíؓí“âÕâè“ÛßÔéákÖۓéåÖÛâߍ“æÝØç“×ⓠÞçØåbÛâÞâßÜé“Õâ×è“ãåéákÛâ“ãÔçåԓÔåØWßè¡ ÀáâÛØà“åâíæWÛßØ݃k“æéŽà“ã€Ø鎃ØákàŸ“Ôßؓ æ“àbác“çåÔçcàܓÝؓ×åèÛb“ãÔçå⟓ÞÔà“æؓ×âæçÔ áØçؓæçÔåâè“éÜæèçâè“ÞÔÕÜáâ術ÇԓæãâÝèÝؓ¶Üàè“ ÆâßؓԓéåÖÛâߓÃÜíí⓺åâããØåԓ›¥“¬§«“à“á¡“à¡œ¡“ Íãcç“Þ“ÀÔ×ØæÜàè“æؓâ×çèדâçØékåW“ƒÜåâÞWáæގ“ ‘ßÔ՟“é“ÝØÛ⑓âæؓÝؓéìÞâßkÞâéÔáW“áØèãåÔéâéÔáW“ ԓáØãÔçåâßâéÔáW“çåÔæԓ¶ÔáÔßâáؓæ“çÜækÖÜàØ  çåâéŽà“ã€Ø鎃Øákà“Ô“åØßÔçÜéác“ÕØíãØ`áŽà“ æÞßâáØࡓÂæç€kßØác݃k“ÙåØØåÜ×؀ܓçè“áÔÝ×âè“ Ü“ÕØíãâ`Øç“áWåâ`ác݃kÖۓéÔåÜÔáç“àØíܓ`ØçáŽàܓ æÞÔßÞÔàÜ¡“Ãâ“âãÔ`ábŸ“æØéØåâéŽÖÛâ×ác“âåÜØá  çâéÔáb“æçåÔác“ÃÜíí⓺åâããØåԓæçbÞW“é“ãèæçb“ ÞåÔÝÜác“ãßáb“çØåbáákÖۓéßá“`çé؀ÜÖؓéÔåÜÔáç“ ßØÛ`k“`ØåéØáb“æÝØí×âéÞì“æàcåØà“Þ“ã€ØÛåÔ×ák“ áW×å‘k“ÉÔߓ×ܓ¿ØÜ¡“Çåԅ“Þâá`k“éؓ¥“§¥¦“à“á¡“à¡“ è“æçØÝáâÝàØááb“×€Øécáb“ÖÛÔçì“æ“×åâÕáŽà“ âÕ`ØåæçéØákà“Ô“ãåâæßèácáâè“çØåÔæâè“ā“â×çèד éWæ“áØÞâáØ`áW“×éâèæØ×Ô`ÞԓéìíéØ×áؓíãcç“áԓ ºåâããØå術ÁØåèƒØ᎓éŽÛßØדáԓàâ€Ø“ƒçk獓æÔÛW“ ԑ“Þ“µØåáÜác¡“¾×â“æؓáØéì×W“ãâ“áÔàWÛÔéb“ æÞÜ åâèçؓ¶ÔáÔßâá؟“ãåâÝ×ؓçèáØßØà“íãcç“×ⓠæçÔáÜÖؓéÜæèçb“ÞÔÕÜáì¡ ÀÔ×ØæÜàâ“ÝؓçìãÜÖÞb“ékÞØá×âéb“æç€Ø×ÜæÞⓠâÕìéÔçØߓÀÜßWáԓԓÝØÝÜÖۓáWãâåè“Ýؓã€Üíãæâ  ÕØáԓÞÔãÔÖÜçԓßÔáâéØޓā“ãåéák“ãÔçåâ“ÔåØWßè“

Þåâàc“ÖéÜ`áŽÖۓæéÔۍ“âÕæWÛáؓƒØæç“ØëãåØæákÖۓ `çì€ “Ô“ƒØæçÜæØ×Ô`ØޓԓÝØ×áԓÞÔÕÜáÞâéW“ßÔáâéÞԓ í“ÖØáçåԓÀÔ×ØæÜàÔ¡“ɃØÖÛáì“`çì€æØ×Ô`Þì“Ýæâè“ æ“ãßØëÜæÞßâéâè“ÞÔãâçW‘kŸ“ƒØæçÜæØ×Ô`Þì“ā“Ô“Ýæâè“ çâ“ãÔåÔ×âëác“çì“áØÝékÖؓéìæçÔéØáb“écçåè“ā“Ýk“ éìÕÔéØáb“áØÝæâ術͓‡×âßákÛ⓶Ôàãâ×âßÖÜáԟ“ âæãÔßb“éØæáÜ`Þì“æ“ácÞâßÜÞԓàWßâ“ÛâçØßì“Ô“Ûåæç  Þâè“àkæçákÖۓâÕìéÔçØߟ“æؓãÔޓޓâÞåÔÝܓàÔ×Ø  æÜàæÞbÛâ“ÔåØWßè“ãåâ€ØíWéW“ãâ×íØàák“àØçå⟓ ÝØ×áâ“í“ãâæßØ×ákÖۓãâæçÔéØáŽÖۓ铴ßãWÖۓ›í“å¡“ ¤¬¬©œ¡ ÉؓéƒØ×ákÖۓ×áØÖۓÝؓçØáçâ“ßèëèæák“ã€ØãåÔé  ák“ãÔåޓéìçk‘Øá“ÝØá“èÕìçâéÔáŽàܓáWéƒçcéákÞì“ ÀÔ×ØæÜàԓԓ¶Ôàãâ×âßÖÜáԓԓáØÝØá‘Ø“æâçéԓ ãâçÞWçؓÙåâáç蟓ÔßؓíéßWƒçc“âÞåÔÝâéb“æÝØí×âéÞì“ Õè×ØçؓæÝk‘×cç“ãâ“àÔáƒØæçåè“Ý؃çc“é“ãâí×ákà“ ×âãâßØ×áÜ¡ ÉØßàܓãW×᎓ÔåÚèàØáç“Þ“áWéƒçcéc“Ýؓܓáԓ ÜçÔßæÞb“ãâàcåì“áØék×ÔáW“æácÛâéW“áÔ×kßÞÔ¡“ ÉØßàܓæçåàc“æؓí×éÜÛÔÝkÖk“Û€ØÕØá쓿ØãâáçæގÖۓ ´ßã“í“ÃW×æÞb“ák‘Üáì“íãæâÕèÝk“æÜß᎓áWécçå᎓ ØÙØÞç“ãåâ“âÕßÔ`áâæç“æàc€èÝkÖk“íؓÆç€Ø×âàâ€k“ ā“íéìÞßk“Ýæâè“çè“áԓ×éâèàØçåâéb“ã؀Üá쟓é“áØ  âÕéìÞßؓÛâÝáŽÖۓßØçØÖۓܓékÖؓ›é“å¡“¥££¤“æãÔ×ßⓠÕcÛØà“æØíxáì“éؓÉÔߓ×ܓ¿Øܓ‡ÛåáØà“¤«“àØç卓 æácÛ蟓铇áâå蓥££¬“ßؑØßԓáԓºåâãã؀ؓ écçåØà“èçØàâéÔáW“éåæçéԓ§¤£“Öàœ¡“ÀÜàâçⓠàâÛâè“ÕŽç“éƒØÖÛáì“çåÔçc“ãåéákÛâ“ãÔçåԓãâÞåìçì“ çØÖÛáÜÖގà“æácÛØà¡ ÂæÔàcߎ“ßì‘Ô€æގ“âæçåéØޓáØíÞßÔàؓàbác“ áWåâ`ábÛâ“æÝØí×Ԁ؟“ÕԓáÔâãÔޟ“íԓéì×Ԁؠ áŽÖۓãâ×àkáØޓÕè×ؓçÔÞâ鎓é“æØ×àbà“áØÕÜ¡“ ÁWåâ`ác݃k“ÝØí×Ø֟“éìíâÕWéÔÝkÖk“æãkƒ“æçåàc݃k“ åâßÕâéÔáb“æéÔÛ쟓æçØÝác“ÝÔÞ⓴ßãÔàܓíÖØæçâéÔߎ“ æécçâÕc‘ákޓÕè×ؓáWéƒçcéè“í€ØÝàc“íéԑâéÔç“ék  ÖØ¡“Í×Ø݃k“ÔåØWߓ擨£“Þà“çåÔçk“æؓãåÔÞçÜÖÞì“áØ×W“ ÞâàÕÜáâéÔç“æ“áWéƒçcéâè“ÝÜáŽÖۓæç€Ø×ÜæØޓā“áØÝ  Õßܑƒk“ÆéÔ玓Àâ€Ü֓áØÕ⓵âåàÜâ“Ýæâè“éí×WßØáb“ æÞâåâ“×éc“Ûâ×Üáì“ÖØæçì¡

ĸ»¼ÊÀÄƗ îîî¥êâàØéÜØíØãÚßàØíÜååØ¥àë

2 880 1 082 m n. m.

1 798 m 32 %

55 %

13 % 46 km ʗ˼º¿ÅÀºÂVėÊÅ*¿¼Ä±— 33 km ÊÂÀ¤ÉÆÌ˼±— 6 km ʼÑ@Ÿ±— zaèátek prosince–polovina dubna ÇH¼ÇɸÍÅ2—¸ǸºÀ˸±— 26 260 os./h º¼Ã¼ėÊÁ¼Ñ»Æͼ±—

3

2

4

1

1

1


¤£ª

ÉØëêÚßàåÞê—êܗãÜëæê—Ûædâ[—åæíf—ç„àÙãà•æíØÚo—âØÙàåâæíf—ãØåæíâð

ÏÁÈÈ̹IJ ν˜ËÌ3Æ͘ºÊ½ÆƽÊÍ ½Ø×áâè“í“âãâàkÝØáŽÖۓÜçÔßæގÖۓâÕßÔæçk“ÝؓܓçԓáØÝ Õßܑƒk“ã€Ü“ÖØæçc“ã€Ø擵åØááØåæގ“ãåæàìÞ¡“ÁØâæßák“ éØßÜÞâæçk“ā“é‘×셓éƒØÖÛáԓç€Ü“æç€Ø×ÜæÞԓ×ÔÝk“×â  ÛåâàÔ×ì“ÝØᓩ£“Þà“æÝØí×âéØޟ“Ô“ãåWéc“ãåâçâ“Ýؓ écçƒÜáԓãâçØáÖÜWßákÖۓáWéƒçcéákލ“àÜáؓԓíÔàk€k“ ×â“ÕßkíގÖۓ·âßâàÜç“æ“áØãâàcåác“åâíàÔáÜçc݃kà“ éŽÕcåØࡓÀØæçâ“çìçâ“ÔåØWß쟓æ×åè‘Øáb“×â“æãâßØ`  ábÛâ“æÞÜãÔæè“Ɖ×çÜåâßØå“ÊÜããçÔߟ“áØÝæâè“éÕØ֓ àÔåáb“ā“ÔßØæãâu“ãåâ“çâÛ⟓Þ×â“âÖØák“Ü“àØáƒk“ãâ  `Øç“ÞéÔßÜçákÖۓçåÔçkŸ“åØßÔçÜéák“ÞßÜדԓæç€kíßÜéb“ÖØáì¡ ·â“éƒØÖۓç€k“ÔåØWߍ“æؓåâíÕkÛÔÝk“ÖØæçì“íؓ ÆçØåíÜáÚ蟓æç€Ø×âécÞbÛâ“àcæçØ`Þԓԓã€ÜåâíØáb  Ûâ“ÖØáçåԓÛâåákÛ⓸ÜæÔÖÞçÔß蟓ßؑkÖkà“ã€kàâ“ã€Ü“ ÕåØááØåæÞb“×WßáÜÖÜ¡ ÅâææÞâãٓæؓåâíÞßW×W“ÝÔÞâ“æßèáØ`ák“ÕÔßÞxᓠã€kàâ“áÔדÆçØåíÜáÚØࡓÆçÔåâÕìßb“àcæçâ“æãâÝè  ÝؓæؓæÝØí×âéÞÔàܓÞÔÕÜáÞâéW“ßÔáâéÞԟ“ހܑèÝkÖk“ ×WßáÜÖÜ¡“½Øí×k“æؓã€ØéW‘ác“áÔדÛåÔáÜÖk“ßØæԟ“ÝØᓠ×éc“æÝØí×âéÞì“ā“ãâ×bߓØëãåØæák“§æØ×Ô`Þì“ÆçâÖޓ ā“æؓíÔáâ€èÝk“×â“ßØæákÛâ“ãåæØÞ術͓áØÝé샃kÛâ“

×âæԑÜçØßábÛâ“Õâ×è“ÅâææÞâãÙ蓛¥“¤££“àœ“æؓ écçék“áØÖØßW“×ØækçÞԓã€ØéW‘ác“`ØåéØáŽÖۓçåÔçk“ ÖÔåéÜáÚâéb“ƒk€Ø“æ“ã€Ø鎃Øákà“áØÝ`ÔæçcÝܓâÞâßⓠ¦££“à¡“·â“‡×âßk“æؓßì‘ԀܓéåÔÖØÝk“ÞÔÕÜáÞâ蟓 ÝØá“íԓéŽÝÜàØ`ác“×âÕåŽÖۓãâ×àkáØÞ“à‘Ø“ÕŽç“ æÝkí×᎓ĈéâßáŽû“æéÔۓԑ“×â“àcæçÔ¡ ÍԓۀØÕØáØà“ÅâææÞâãÙè“铇×âßk“ÅÜ×áÔèáçÔߓ ßؑk“àâ×Øåák“ßì‘Ô€æÞb“ÖØáçåèà“ÅÔçæÖÛÜáÚæ“ æ“¥¨“Þà“æÝØí×âéØޟ“âՎéÔÝkÖk“æØéØåák“æéÔÛ쟓 íãßܓãâåâæçßb“Ô“íãßܓÕØíßØæb“æ“ÖØßÞâéŽà“ã€ØéŽ ƒØákà“«££“ࡓÀÜÕßܑâéÔÖk“ßÔáâéÞâè“æؓé“ßØçâƒák“ æØíxác“àkæçâ“æØ×Ô`Þì“æçWéW“áâéW“ÞÔÕÜáÞÔ¡“ ÉåÖÛâßâéâè“ãßWák“éØ×âè“ç€Ü“ØëãåØæák“æØ×Ô`Þâéb“ ßÔáâéÞì“æ“éØæàcæ“æç€Ø×ác“ãåè×ގàܓԓƒÜåâގàܓ æÝØí×âéÞÔàܟ“ãâæÔíØáŽàܓ×â“éŽåÔíác“íéßácáb  Ûâ“çØåbáè“æ“àáâÛԓçØåbáákàܓÛèã졓ÆàcåØà“ Þ“æØ×ß蓽ÔèÙØá“æãÔ×W“Ý؃çc“ÞåÔçƒk“àâ×åb“ۀ܃çc“ 擦æØ×Ô`Þâ術Íãcç“×â“ßØæԓæؓíÔáâ€èÝk“×éc“ `ØåéØáb“æÝØí×âéÞì“ĈàÔÚÜæçåWßìûŸ“ÞçØåb“æؓæãâßè“ æØÝ×âè“çcæác“áÔד‡×âßákà“ãÔåÞâé܃çcà¡ ÁØÝàØáƒkà“ÔåØWßØà“Ýؓ¿Ô×èåáæ“é“ãâæçåÔáákà“ ‡×âßk“ÃÙßØåæÖÛçÔß¡“·éc“áÔéÔíèÝkÖk“§æØ×Ô`Þì“âÕ 

æßèÛèÝk“ÞâàãßØçák“âÕçk‘áâæçák“ƒÞWß蓤¨“Þà“çåÔçkŸ“ èàkæçcáŽÖۓ×â“ÛâåæÞbÛâ“Þâçß؟“í“ácÛ⑓ÝØ×áԓ `ØåéØáW“æÝØí×âéÞԓæçbÞW“ßØæØà“Ô‘“×Ⓡ×âßk¡ ÆçØåíÜáړÝؓÔßçØåáÔçÜéâè“ÞؓÞßÔæÜÖގà“Ûâå æގà“æç€Ø×Üæލà“æ“ã€ØéÔÛâè“çèåÜæ獓áÔד àkæçákàÜ¡“ÀÔßØÕáb“ÛÜæçâåÜÖÞb“ÖØáçåèà“æçâÝk“ã€Ü  áØÝàØáƒkà“íԓãåâÖÛWíÞè“`ܓãâæØíØák“éؓæçìßâéb“ ÞÔéWåáÜ`ÖØ¡“ÁØ×ÔßØÞâ“àcæçԓæؓáԓâæÔàcßbà“ æÞÔßákà“âæçåâÛè“çì`k“ÛåÔדÅØÜÙØáæçØÜ៓ã€Üãâàk  áÔÝkÖk“×Wéáb“`Ôæ쟓Þ×ì“àcæçâ“ÕâÛÔçßâ“áԓçc‘Õc“ æç€kÕåԓ铇×âßk“ÅÜ×áÔèᡓGçâßì“æßâè‘Üß쓫££“ßØç“ Ô“Õìßì“éÕØ֓áØÝ鎃ؓãâßâ‘ØáŽàܓ铸éåâãc¡

ÊQ»ËÀÉÆüɗÎÀÇÇ˸× îîî¥éæêêâæçÝ¥Úæä îîî¥éØëêÚßàÞê¤áØìÝÜå¥àë îîî¥ãØÛìéåê¥àë

2 176 948 m n. m.

1 228 m 23 %

73 %

4% 53 km ʗÌÄ*ÃVėÊÅ*¿¼Ä±— 50 km ʼÑ@Ÿ±— zaèátek prosince–polovina dubna ÇH¼ÇɸÍÅ2—¸ǸºÀ˸±— 29 000 os./h º¼ÃÂÆÍ—»)ø—ÊÁ¼Ñ»Æͼ±—

2

4

3

4

2


—¸ËøÊ

¤£« S

Z

V

ÆÇD¸·¼Æ¾Â­“¸É¹¼É“ µ¿´ÆÇ­“¹¸Ð¼ÉÀʺ¿¼É—θû“ ͸À&­“Å*ļºÂÆ

J

îîî¥ØéÙÜé¥ÛÜ

1 450 1 050 m n. m.

400 m

MALÝ

40 %

VELKÝ JAVOR

prokácen Nejvyšší vrchol Šumavy je ze severní strany poctivě hu připosjezdovkami a osázen moderními lanovkami, až troc ách nabízí míná italský Kronplatz. V daných přírodních podmínk značná obliba, to nejlepší, co si lze představit. Logickou daní je a tedy i návštěvnost. TEXT A FOTO: RADEK HOLUB ÉØßÞâßØ㎟“Ô‘“Ôßãæގ“×âÝØà“éìéâßWéW“½Ôéâå“è‘“ ã€Ü“ã€kÝØí×è“áԓÝØÛⓇãÔçk“ā“ÞÔãÔÖÜçák“ãÔåÞâé܃ çcŸ“áWæçèãák“çØåàÜáWߓæ“ãâÞßÔ×áÔàܟ“ƒÜåâÞWáæÞb“ çåÔçc“ãåâæçkåÔÝkÖk“æؓáԓécçƒÜác“ãßâÖÛì“æéÔÛ術 ÃWç؀k“ÞâãÖؓÝؓàâ×Øåák“ÞÔÕÜáÞâéW“ßÔáâéÞԟ“ í“ák‘“à‘Øçؓâ×ÝØç“áԓÝÔÞâèÞâßÜé“í×Ø݃k“çåԅ¡“ ¾ÔãÔÖÜçác“Ýk“éìãâàWÛW“×ؓÙÔÖçâ“æâèÕc‘áW“ ÞåìçW“©æØ×Ô`ÞԓÁâå×ÛÔáړԓéؓæãâ×ákŸ“ÖéÜ`áb“ `WæçܓæéÔÛè“ÝØí×k“Ý؃çc“ÞèåÜâíác“ÞåWçÞWŸ“ã€ØæçⓠØëãåØæák“©æØ×Ô`ÞԓÆâááØáÛÔáړ›æ“×cçæÞâè“ãâ  ÝÜæçÞâ蟓ÕØí“âãcåÞì“áâÛâ蜡“ÍÞåWçÞԓĈ×âàWÖkû“ ÞâãØ֓éìƒuâ€Ø᎓ÝÔÞâ“Ôßãæގ“ØßØÚWá¡ ÇåÔçc“ãåâÕkÛÔÝk“ÝØá“áØÝé샃kàܓãÔåçÜØàܓÛâå쟓çè  ×k‘“àÔÝk“åØßÔçÜéác“âàØíØáb“ã€Ø鎃ØákŸ“íÔçâ“âéƒØà“ áØâƒÜíØ᎓éŽÕcå“áWåâ`áâæçk“ā“âדÖéÜ`áŽÖۓßèޓ ›ÇÛèåáÛâٜ“ã€Øæ“`ØåéØáb“×WßáÜÖؓ›µzÛàØåêÔßן“ µÔìØåêÔßל“Ô‘“ãâ“æßÔßâàWޓ›Ê¶Ÿ“â“ékÞØá×ØÖۓ ×âãâßØ×áؓèíÔé€Øá“ãåâ“çåbáÜáޜ¡“ÆÝØí×ì“Ýæâè“ ã€ØÛßØ×áb“Ô“ãâàcåác“ãåÔéÜ×Øßác“æÞßâácábŸ“ãâ  æçåW×Ôç“ÕìæçؓàâÛßܓæáÔדécçƒk“çØåbáák“`ßØáÜçâæ硓 ȑƒk“Ô“áÜÝÔޓíéßWƒ…“Ĉ`ØåáWû“ÝؓâÞåÔÝâéW“`ØåáW“çåԅ“ ÂæçÛÔáړâÕkÛÔÝkÖk“Ûâåè“âÕßâèÞØࡓÁԓâãÔ`ábà“ âÞåÔÝܓæéÔÛè“æçbÞÔÝk“àâ×åb“·“Ô“¸Ÿ“ÞçØåb“áWæßØ×ác“ ×âÝk‘×cÝk“íãcç“Þ“áWæçèãákàè“çØåàÜáWßè“çåÔéØåíØࡓ

40 %

20 % 10 km ʗÌÄ*ÃVėÊÅ*¿¼Ä±— 8 km ʼÑ@Ÿ±— zaèátek prosince–polovina dubna ÇH¼ÇɸÍÅ2—¸ǸºÀ˸±— 6 900 os./h º¼ÃÂÆÍ—»)ø—ÊÁ¼Ñ»Æͼ±—

ɓÞåÜçÜÖގÖۓàkæçØÖۓÝæâè“âæÔíØáì“ÕØíãØ`áâæçák“ ækçcŸ“áØÖÛìÕk“ÔáܓíãâàÔßâéÔÖk“ĈíWéâåÔû“ã€Øד ހk‘Øákà“çåÔéØåíè“éØ×âèÖkÛâ“âדÞÔÕÜáÞì“Ô“ÛßÔéák“ `ØåéØáb“æÝØí×âéÞì¡ ÃâדéåÖÛâßØà“çåák“×éc“‡çèßáb“ÕÔéâåæÞb“ åØæçÔèåÔÖؓæ“âÕæßèÛâè“Ô“çåÔ×Ü`ákà“ÕÔéâåæÞŽà“ àØá蓛¾ÔÜæØåæÖÛàÔååØ៓ºåzæçߟ“¾áz×Øßæèãã؟“ ½ZÚÚØåçØ؟“ċœ¡ ½Ôéâå“ÝؓáØÝæãkƒ“ÔÕæâßèçák“éåÖÛâߓåâíéâÝ؟“ ÝÔÞbÛâ“à‘Ø“ÔåØWߓâÕ×âÕáŽÖۓãÔåÔàØç卓 ×âæWÛáâè硓Àkåâ×ák“ßÜàÜçì“áØã€ØÞâáWŸ“Ôßؓ é“åWàÖܓáÜÖۓæގçW“é“ãâ×æçÔçc“ãÔåW×ák“ßì‘âéWák¡“ ÇØÖÛáâßâÚÜÖÞì“æؓàè“×W“æâçéԓácÖâ“éìçÞáâè矓 ÔßؓÛâåæÞâè“åâàÔáçÜÞè“ā“è‘“ÞéßܓéØßÞâßØãb“ ÞÔãÔÖÜçc“ÔåØWßè“ā“áØ`ØÞØÝçØ¡ ÊÂÀÇ¸Ê Ċ—Ûæêçgão—¨—ą—ª—ą—­—Ûåo±—©­—ą—®§—ą—¨¨®—¼ÌÉ Ċ—Ûgëà—Ÿ­ą¨­—ãÜë —¨—ą—ª—ą—­—Ûåo±—©§—ą—«°—ą—®¯—¼ÌÉ Ċ—êÜåàæ„à—Ÿæۗ­§—ãÜ렗¨—ą—ª—ą—­—Ûåo±—©§—ą—«°—ą—®¯—¼ÌÉ

ɼÊÆÉË Ċ——̹ÐËÆÍÅ2±—ßæëÜãð£—çÜåñàæåð£—ØçØéëä[åð£—çæâæáܗ í—êæìâéæäo—ą—¹ØðÜéàêÚߗ¼àêÜåêëÜàå Ċ——ÃÐY¸HÊ—KÂÆø£—ÇUÁ&ÆÍŸ—¸—ʼÉÍÀÊ Ċ——ǸÉÂÆÍÀKË*±—ì—å[êëìçåoÚߗêëØåàڗą—ñÛØéäØ

3

1

1

1

ÂÆĽÆÉˤÊÂÀ—ɸËÀÆ §

¬§§

¨—§§§

690

˼É)Å ÊÁ¼Ñ»ÆÍÂб ʸ½¸ÉÀ±

ÂÆĽÆÉË Ã¸ÅÆÍÂЗ¸—ÍüÂб ÂÆÄǸÂËÅÆÊ˱ ÊÂÀ¤ÀŦÊÂÀ¤ÆÌ˱

ÂÃÀĸ ÊÅ*¿ÆÍ—ÁÀÊËÆ˸± ¼ÏÇÆÑÀº¼—˼É)Å̱

¸ËÄÆʽ)ɸ ʺ¼Å)ÉÀ¼± ¾¼ÅÀÌʗÃƺÀ±

»ÆÇɸ͸ »ÆÊËÌÇÅÆÊ˱

— —‡àéæâf—êáÜñÛæíâð—í‡ÜÚߗå[éædåæêëo — ìãëéØäæÛÜéåo—çØéâ—ãØåæíÜ⠗ ëðçàÚâ[—ÙØíæéêâ[—ÞØêëéæåæäàÜ — —‡ìäØíêâ[—Čëæí[éåØÿ—åؗãð•æí[åo — áÜå—çé‘ägéåf—ç„Ü풇Üåo —


 

    www.loap.cz


—¸ËøÊ

¤¤£

ÎWÀǼÆ*˜º¹Ä3'ÃÑ

SKIAREÁL LIPNO RODINNÁ POHODA NA LIPNĚ ANEB V KRIZI POZNÁŠ

PŘÍTELE

masivní Uplynul ani ne rok, co ve skiareálu Lipno dokončovali té doby oblastní modernizaci za více než 200 mil. Kč, která měla do se cíl splnil regionální středisko vyšvihnout mezi českou elitu. Že spokojených vrchovatě, není pochyb, koneckonců více než 180 000 á jednička návštěvníků by souhlasně přikývlo. A co naše tuzemsk pro rodiny s dětmi přichystala letos? KOMERČNÍ PREZENTACE

Éc€ç؟“‘Ø“áØÝã€kÝØàácÝܓã€ØÞéÔãØáԓÕè×ؓéԃؓ ãØác‘ØáÞÔ¡“¿ÜãØáƒçk“æؓ×å‘k“çåÔ×ÜÖ؟“‘Ø“áØÝßØ㠃k“íWÞÔíákޓÝؓæçWߎ“íWÞÔíákޟ“Ö⑓é“×á؃ákà“ âÕ×âÕk“ÞåÜíؓãßÔçk“×éâÝáWæâÕ¡“½ØæçßܓáØéc€kç؟“ çÔޓãâ`kçØÝçؓæ“áWàÜ¡ ÀkÝØàáb“íÝ܃çcák“éWæ“ãâçÞW“ÛáØדãâ“ã€kÝØí  ×è“áԓãÔåÞâé܃çc¡“½Ø“íÖØßԓí×Ôåàԓԓã€kàⓠè“ßÔáâéÞ졓Ãâ“ßØçâƒákà“åâíƒk€Øák“æؓáԓácݓãâ  Ûâ×ßác“éØÝ×ؓ©¨£“Ôèç“Ô“¥£“ÔèçâÕè捡“ ÃâÞèדàWçؓ×cçܓé“çØØáÔÚØåâéæÞbà“écÞè“ Ô“ÖÛÖØçؓÕcÛØà“éԃk“íÜàák“×âéâßØáb“èƒØç€Ü矓 ãÔޓÕìæçؓàcßܓíãâíâåác硓ÉؓÆÞÜÔåØWß蓿ÜãáⓠÕè×âè“âדßØçâƒák“íÜàì“éƒÜÖÛáܓ×ⓤ«“ßØç“ßì‘â  éÔç“íԓ×cçæÞb“ÖØá쟓`kà‘“æؓáØà‘Ø“ãâÖÛßèÕÜç“ ‘W×᎓ÝÜ᎓`Øæގ“æÞÜÔåØWß¡“·cçܓ×ⓨ“ßØç“íÔãßÔçk“ íԓÝÔގÞâßܓæÞÜãÔ擥£“¾`¡“ ´Õì“çâÛâ“áØÕìßâ“àWß⟓áԓæéb“æܓã€ÜÝ×âè“ écåák“ßì‘ԀܓԓæáâêÕâÔå×Üæçܓ×kÞì“áâébàè“ écåáâæçákàè“æÞÜãÔæ術ÀܓâãÔÞâéÔáŽÖۓáW  éƒçcéWÖۓæÕkåWçؓåíáb“éŽÛâ×ì“Ô“æßØé쟓áÔ〡“ áԓæÞÜæØåéÜæ“Ô“Ýܑ“ãâ“ãWçb“áWéƒçcéc“×âæçÔáØçؓ ÖØßâ×Øáák“æÞÜãÔæ“í×ÔåàÔ¡“ ´“Öâ“Þ×쑓çÔà“ÖÛÖܓÝØá“áԓ×âéâßØáâ貓 ÃÔޓ×âãâåè`èÝØàؓãåâÛßb×áèç“ÞÔçÔßâړßì 

‘Ô€æގÖۓÕÔßk`ލ“áԓêØÕè“æç€Ø×ÜæÞÔ¡“ÆÞÜÔåØWߓ ¿ÜãáⓃçc׀ؓ×âçèÝؓßì‘Ô€æÞb“ãâÕìçì“Ô…“ãåⓠÝØ×áâçßÜéÖ؟“áØÕⓃÞâßì“æßØéâè“áԓæÞÜãÔæ“Ô‘“ ¨£“˜Ÿ“çÔޑؓèÕìçâéWák“æؓæÞÜãÔæØà“ãâ€k×kçؓ Ýܑ“âד¦¨¬“¾`“íԓ×ØᡓÂÞâßâ“æÝØí×âéØޓáÔ ßØíáØçؓÕâÛÔçâè“èÕìçâéÔÖk“ÞÔãÔÖÜçè“`kçÔÝkÖk“ ã€Ø擦“¨££“ߍ‘Øޟ“âדåâ×ÜááŽÖۓãØáíÜâፓ ԓÛâçŽßލ“ãâ“àâ×Øåák“ÔãÔåçàWáâéb“åØæâåçì“ ÝÔÞâ“áÔ〡“¿Ôá×ÔߓÀÔåÜáԓ¿Üãá⡓½Ü‘“×Wéáâ“áØ  ãßÔçk“ĈÞß܃bû“â“ÛâßÔá×æÞb“éØæáÜ`Öؓā“é“ÀÔåÜác“ ¿Üãáâ“æØ“à‘ØçؓÕØí“âÕÔé“èÕìçâéÔ矓Ö⑓×â  ÞÔíèÝk“ã€ÜՎéÔÝkÖk“Ôèçԓæ“ãåԑæÞâè“ØæãbíØçÞâè“ ã€ØדÔãÔåçàWá졓 ɍÕØ֓áØÝßØãƒkà“âÕ×âÕkà“ãåâ“ãâÛâ×âéâè“ ßì‘âéÔ`Þè“Ýؓáԓ¿Üãác“ÕØí“×ØÕÔç“ßØ×Øá“éؓ éƒØ×ák“×á졓Ãâ×àkáÞì“ÕŽéÔÝk“çåÔ×Ü`ác“áØÝßØãƒk“ ԓßÜ×k“çÔޓÔÞâåW硓ÁÔék֟“Þԑ׎“àßW×ؑákޓ×ⓠ¤«“ßØç“×âæçÔáؓéؓéƒØ×ák“×áì“ÖØßâ×Øáák“æÞÜãÔæ“ íԓ¥£“¾`Ÿ“ãâÞèדæ“æØÕâè“áԓßì‘Ø“ã€ÜéØ×ؓÔßØæ  ãâu“ÝØ×áâÛâ“åâ×Ü`Ø¡“ ÍÞåWçÞԓáԓ¿Üãác“×âՀؓéc×kŸ“ÝÔޓæܓÞßÜØá  çØßè“ã€Ø×ÖÛWíØç“é“×âÕWÖۓ×âÕåŽÖۓܓíߎÖÛ¡“ ½Ø“×âÕåb“éc×c矓‘Ø“æçWßؓØëÜæçèÝk“àkæçԟ“Þ×ؓæܓ íWÞÔíákÞԓ×âÞW‘âè“éW‘Ü硓

ÎÝäã\˜êçÜáææ\˜ëäÝîÙ ą——©—Ûæêçgão—¢—©—Ûgëà—´—êâàçØê—çéæ—áÜÛåæ—Ûoëg—Û旨¯—ãÜë— ñÛØéäØ ÊçÜáææ\˜îÝeÝêæp˜ëäÝîÙ ą——éæÛàd—¢—Ûoëg—Û旨¯—ãÜ뗴—Ûgëê⒗íÜdÜéåo—êâàçØê—ñؗ ©§—Âd Îhêæçëìæp˜ëãáèÙë ą——çæ—ç[ëf—ÚÜãæÛÜååo—å[í‡ëgíg—ÚÜãæÛÜååo—êâàçØê—í—ßæÛ¤ åæëg—«°§—Âd—ñÛØéäØ Lãçäæp˜ëäÝîÙ ą——ãð•Ø„êâf—í’Úíàâð—åؗ«—Ø—íoÚܗÛåo—´—êãÜíؗåؗêâàçØê— ¬§—œ—Ø—ìÙðëæí[åo—êܗêëéØíæì—çéæ—ìdàëÜãܗñÛØéäØ ÃçåèäÝìæp˜è…ÝàäÝܘëäÝî˜Ù˜î“àçܘæ٘ ïïï¦äáèæçëÝêîáë¦Ûò

ËÃÁ¹Ê½ĘÄÁÈÆǘΘÃÇËÌ»½ Ċ——dÜêâf—ËÆǗçgëàßígñÛàdâæíf—êë„ÜÛàêâæ Ċ——ª—dëð„êÜÛØdâæíf—ãØåæíâ𣗪—çæßðÙãàíf—âæÙÜéÚܗ Ċ——¯£ª—âä—âæäçãÜëåg—ñØêåg•æíØå’ÚߗêáÜñÛæíÜ◠Ÿ¬ï—äæÛé[£—©ï—dÜéíÜå[ Ċ——êåæîçØéâ—êܗñ[ÙØíåæ엯§§—ä—Ûãæìßæì—êåæî¤Úéæê¤ êæíæì—Ûé[ßæì Ċ——íÜdÜéåo—ãð•æí[åo—åؗ¨—ª§§—ä—Ûãæìßf—ÁÜñÜéåo—êáÜñÛæíÚÜ Ċ——½æïçØéâ—âØçàë[åؗÃàç[åâؗą—åÜáäæÛÜéågá‡o—í’ìâæíf— ߄à‡ëg—í—&ɗŸª—âæìñÜãåf—âæÙÜéÚÜ£—Ûgëê⒗âæãæëæd£— êâ[âØÚo—ßéØÛ£—íð߄oíØå[—ßÜéåØ  Ċ——éÜêëØìéØÚÜ£—Øçékê¤êâà—ÙØéð£—ãð•Ø„êâ[—ç‘ádæíåØ£—‡âæãØ£— êâàêÜéíàê Ċ——ÙÜñçãØëåf—çØéâæíà‡ëg—ç„oäæ—ì—ãØåæíâð—çé旭¬§—Øìë— Ø—©§—ØìëæÙìê‘ Ċ——Ùg•ÜÚ⒗ØéÜ[ã—êܗ«§—âä—êëéæáæíg—ìçéØíæíØå’ÚߗëéØê Ċ——Ùéìêã؄êâ[—Ûé[ßؗåؗñØäéñãfä—Ãàçåg—Ÿ¨¨—âä 

ÆÇÎÁÆÃјª¨¨±§©¨ Ċ——ñãÜíågåo—ÚÜå—çéæ—äã[Ûܕ—ą—í‡àÚßåà—Û旨¯—ãÜë—ãð•ìáo—ñؗ Ûgëêâf—ÚÜåð Ċ——í’êëØíÙؗñ[ÙØíåf—êåæîÚéæêêæíf—Ûé[ßð—çéæ—éæÛàåð— ê—Ûgëäà Ċ——äæÛÜéåàñØÚܗêåæîçØéâì—ą—åæíf—ç„Üâ[•âð—çéæ—Ûgëà— Ø—ñØd[ëÜdåoâð Ċ——Ùéìêã؄êâ[—Ûé[ßؗåؗñØäéñãfä—Ãàçåg—ą—çéØíàÛÜãå[— ‹çéØíؗ¨¨—âä—Ûãæìßf—Ûé[ßð Ċ——ÙÜñÛæëðâæíf—dàçæíf—âØéëð—çéæ—éðÚßãÜá‡o—æÛÙØíÜåo— ãð•Ø„‘ Ċ——ígéåæêëåo—êðêëfä—çéæ—êë[ãf—å[í‡ëgíåoâð—ą—çæ—ç[ëf— å[í‡ëgíg—êâàçØê—ñÛØéäØ Ċ——éæñ‡o„Üåo—âØçØÚàëð—ÙÜñçãØëå’ÚߗçØéâæíØÚoÚߗäoêë— ç„oäæ—ì—ãØåæíâð Ċ——¼ìéæêâàçØê—KìäØíؗą—dÜêâæ¤éØâæìêâf—ãð•æí[åo—íܗ êâàØéÜ[ãÜÚߗÃàçå棗ÊëÜéåêëÜà壗¿æÚßă—Úßë

ïïï¦äáèæçëÝêîáë¦Ûò


¤¤¤

ČESKÝ MONÍNEC

ALPSKÉHO STŘIHU

Už druhá sezóna čeká letos lanovku jen osmdesát na Monínci, lyžařském areálu na České Sibiři. Leží hou sjezkilometrů z Prahy, třicet z Tábora. Přes kilometr dlou ková lanovka. dovku s převýšením 200 metrů obsluhuje čtyřsedač KOMERČNÍ PREZENTACE

Ãåéák“ā“ßâuæÞW“ā“æØíxáԓãåâéâíè“ÔåØWßè“èÞW íÔßԟ“‘Ø“æؓçè“ßÜ×Øà“ßkÕk¡“ÁØák“ãåâçâ“×Üé蟓‘Ø“ ÀâákáØ֓íkæÞÔߓÛßÔéák“ÖØáè“é“ãåéákà“åâ`ákÞè“ æâèçc‘Ø“¾è×ì“í“áè×쓥££¬“ãâ€W×Ôáb“ãâדíW  ƒçÜçâè“ÀÜáÜæçØåæçéԓãåâ“àkæçák“åâíéâݓԓ´æâÖÜÔÖؓ ÞåÔݍ“"œÔÚØáçèåâ蓶íØÖÛÇâèåÜæࡓ“ékçcíæçék“ åâíÛâ×ßܓ`çØáW€Ü“ãâåçWßè“êêê¡Þè×ìíáè×ì¡Öí¡ ÁԓÀâákáÖܓè×cßÔßܓéØßގ“Þèæ“ãåWÖØ¡“¾×ìæܓçè“ æçWßԓÝØá“×éâèæØçàØçåâéW“æÝØí×âéÞԟ“×áØæ“æؓ æéØíØçؓáԓã€kÝØàábà“¤Ÿ¥“ÞÜßâàØçåè“×ßâèÛbà“ ÖÔåéÜáÚâébà“ۀ܃çܓæ“×âæçÔçØ`áâ蓃k€Þâ術½Øᓠé“ÝØ×áb“`Wæçܓā“áԓã€Øàâæçcák“æÜßáÜÖؓā“æؓæÝØí  ×âéÞԓ퇑k“áԓ¤ª“àØç卡 Ãåâ`“ÔßؓÝØç“ßì‘âéÔç“ãåWéc“áԓÀâákáØÖ²“Ĉ¾×ؓ ÝÜá×ؓÕìæçؓàâÛßܓæÝØç“çí顓éØßÕßâè×Ô²“Çâ“Ýؓáԃؓ

Ãåâ“ßØçâƒák“æØíxáè“æܓÀâákáØ֓ã€ÜãåÔéÜߓác ÞâßÜޓáâéÜáØÞ¡“Áԓ¤ª£“àØç卓×ßâèÛb“ßâèÖؓãâד ÛâçØßØàŸ“Þ×ؓ×âæèדßì‘âéÔßì“ÝØá“ßì‘Ô€æÞb“ƒÞâß쟓 éìåâæçߓã€Øæ“ßbçâ“æáâêãÔåÞ¡ ÁØÝàØáƒkà“×cçØà“æؓÛáØדáÔדãÔåÞâé܃  çcà“âçØé€Ø“áâ鎓ãåâæçâå“æ“áWíéØà“ÅØßÔë“ãÔåޓ ā“ۀ܃çc“éìÕÔéØáb“ÙÜÚèåkáÔàܟ“¬¦àØçåâéŽà“ ãâÝkí×áŽà“ÞâÕØåÖØà“›é“"ØÖÛWÖۓáØÝ×Ø߃kàœ“ ԓ×Ô߃kàܓãâàÖÞÔàܓãåâ“ãåéák“ĈÞå`Þìû“áԓ ßì‘kÖÛ¡““ã€kæèá“ØáØåÚÜؓ×cçØà“æؓæçÔåW“éßޓáԓ ßì‘kÖ۟“ÞçØ厓åâíéW‘k“ÖèÞåâéÜáÞì¡ ÉìíÞâèƒØç“çè“à‘ØçؓܓÛÜç“ßØçâƒákÛâ“ßbçԓ ā“æáâêçèÕÜáÚ¡

ã€ØàâæçcákŸ“ã€Øæ“ÞçØåb“æÝØí×âéÞԓéØ×Ø¡“DkÞW“ æؓàè“ÀâákáØÖގ“éØßÕßâèןû“éìæécçßèÝؓ½Ôå×ԓ ¾åØÝ`k“í“ÔåØWßè¡ ÇØá“Ýؓèàkæçcá“áԓæØéØåák“æçåÔác“½Ôéâåâéb“æÞWßì“ ›ª¥§“àØç卓áÔדàâ€ØàœŸ“×kÞì“`Øà葓æؓí×ؓ ßì‘èÝؓãåàcåác“¤££“×ák“é“åâÖØ¡“¾åâàc“çâÛâ“Ýؓ æÝØí×âéÞԓé“ÖØßb“×bßÖؓíÔæác‘âéWáԓçØÖÛáÜÖÞŽà“ æácÛØà“Ô“âæécçßØáԓãåâ“éØ`Øåák“ßì‘âéWák¡“½×ؓ â“×åèÛâè“áØÝ×Ø߃k“âæécçßØáâè“çåԅ“é“"ØæÞ術ɓÛâå ák“`WæçܓæÝØí×âéÞì“áÔéÔíèÝؓáâ鎓×éâèàkæç᎓éßØޓ ·âããØßàÔìå“æ“ÞÔãÔÖÜçâ蓤“¥££“âæâՓíԓÛâ×Üáè¡ ´“ÞâÛâ“ßì‘âéWák“âàåíkŸ“à‘Ø“èæØ×áâèç“×ⓠæÔàââÕæßè‘áb“åØæçÔèåÔÖؓÀ¥“ÔßãæÞbÛâ“æç€ÜÛè“ æؓ×écàԓæçì“àkæçì“Þ“æØíØák“èéáÜ瀓ԓæçØÝáŽà“ ãâ`çØà“áԓçØåÔæØ¡

SKIPAS ZDARMA

¼Ç˜ÅÇÆ3Æ»½˜Æ¹Â¼½Ì½˜Æ¹˜ÎÑÌÊÀι»3˜ ùÊÌ+˜Æ¹˜ÃÇÆ»Á˜'¹ËÇÈÁË͙

1+1 ZDARMA

1 DEN

OBDOBÍ PLATNOSTI: SEZÓNA 2009/10


¤¤¥

NOVÝ JEŠTĚD

vyrůstal lyMálokteré město má takové štěstí, aby mu za zády bruckem či žařský kopec. Liberec jej má, a patří tak spolu s Inns átně dostupGarmisch-Partenkirchenem do společnosti areálů unik přitom byla ných městskou hromadnou dopravou. Tvář Ještědu a areál plánuv posledních letech zkrášlena výraznou modernizací je perspektivní jící především rozšíření stávajících sjezdovek si slibu lyžaři. budoucnost a těší se na své znovuobjevení českými KOMERČNÍ PREZENTACE

&oä—áܗÚßÚܗäàãܗç„ÜâíØçà룗íðêígëãìáܗÄÞ饗ÁØâìٗ &܄æíê⒗ñ—íÜÛÜåo—ØéÜ[ã쥗¸—ñíܗí[ê—åؗå[í‡ëgíì—êܗ êâàçØêÜä—ñÛØéäؘ ÂÛð—áܗæçëàä[ãåo—ÛæÙؗåØí‡ëoíàë—Á܇ëgÛ¶ Á܇ëgۗáØâæ—ëðçàÚâð—ç„oägêëê⒗ØéÜ[ã—ä[—êíæì—å[¤ í‡ëgíåàÚâæ엇çàdâì—æ—êí[ëÚoÚߗؗíoâÜåÛÜÚߣ—åØæçØ◠ç„Üê—ë’ÛÜå—ëì—Ù’í[—ç„oáÜäåg—çæãæçé[ñÛåæ¥ Ñ—ßãÜÛàêâؗêÜñ|åð—áܗíßæÛåæì—ÛæÙæì—Ûoâð—í’¤ âæååfäì—Ø—éæñê[ßãfäì—ñØêåg•æíØÚoäì—êðêëfäì— çéØâëàÚâð—âëÜé[âæãàí¥—»æâ[•ÜäܗñØáàêëàë—íÜãäà—ÛæÙéf— ãð•Ø„êâf—çæÛäoåâð—à—ÙÜñ—ç„oéæÛåoßæ—êågß죗áØâäàãܗ ç[é—Ûåo—äéñåÜ¥ Êågßæí[—áàêëæëْؗíØãؗçéæ—Á܇ëgۗçæågâìۗ çéæÙãf䗱—ç„oéæÛåoßæ—êågßì—ëì—ç„ÜÚà—áÜå—åܤ ْí[—ëæãàâď ºÜãâæ풗çædÜë—êåg•å’ÚߗÛgã—çæâé’íØáoÚo—å؇ܗ êáÜñÛæíâð—doë[—åÜìíg„àëÜãå’Úߗª¬—âìꑣ—ëØâ•Ü—êܗ åÜäìêoäܗñÛé•æíØë—áÜáàÚߗdØêæíg—å[éædå’ä—ç„ܤ êìåæí[åoä—Ø—ñØêåg•ìáÜäܗí—áÜÛÜå—æâØä•àâ—çéØâ¤

ëàÚâð—í‡ìÛÜ¥—Ëæ—áܗâãodæíf¥—Í—ç„ÜÛ܇ã’ÚߗãÜëÜÚߗÙð㗠çéæÙãfä—ßãØíåg—í—ëæ䣗•Ü—êܗÙgßÜä—ç„oßæÛå’Úߗ äéØñàí’ÚߗÛåo—åÜêëØdàã—íðéæÙàë—ÛæêëØëÜâ—êågßì—åؗ çæâéðëo—í‡ÜÚߗêáÜñÛæíÜ⣗í—dÜ䕗êܗêàëìØÚܗà—Ûoâð— àåíÜêëàÚoä—êæìíàêÜáoÚoä—ê—äàêëéæíêëíoä—êígëؗíÜãäà— í’éØñåg—ñãÜç‡àãØ¥—ËØâf—‹çéØíؗêáÜñÛæíÜâ—ñØñåؤ äÜåØãؗí’éØñ咗çæêìå—Ø—í—êæìdØêåf—ÛæÙg—áêäܗ êÚßæçåà—âíØãàëåg—éæãÙæíØë—à—ëð—åÜáêëéägá‡o—‹êÜâð— ØéÜ[ãì—Ûoâð—åÜáäæÛÜéågá‡oä—êëéæá‘ä—åؗ‹çéØíì— ëéØëo¥ ÁØâ—êà—íÜÛܗÁ܇ëgۗí—æë[ñÚܗâæäÝæéëì—ç„ܤ çéØíð¶ ÁܗÚÜãâÜä—ñå[ä棗•Ü—êܗñÛܗí—ìçãðåìã’ÚߗãÜëÜÚߗ ؕ—ç„Üâæëåg—àåíÜêëæíØã楗͇ÜÚßåð—ßãØíåo—êáÜñÛæíâð— áêæì—ÛåÜê—æÙêãæì•Üåð—åæí’äࣗäæÛÜéåoäà—ñ؄oñܤ åoäࣗؗëæ—í—çæÛêëØëg—áÜå—çæßæÛãå’äà—êÜÛØdâæí’äà— ãØåæíâØäॗÉðÚßã[—æÛçæáàëÜãå[—«êÜÛØdâؗíÜÛܗåؗ ÊâØãâ죗ÛØã‡o—«êÜÛØdâؗê—çÜíå’ä—ìÚßðÚÜåoä—êÜÛØdÜ◠ؗå[êëìçåoä—âæÙÜéÚÜä—æÙêãìßìáܗêãØãæäæ풗êíØߗ ؗØêà—åÜáâé[êågá‡o—ØéÜ[ãæíæì—êáÜñÛæíâì—ÇæۗãØåð¥—

îîî¥êâàáÜêëÜÛ¥Úñ

1 000 540 m n. m.

460 m 24 %

66 %

10 % 9,2 km ʗ˼º¿ÅÀºÂVėÊÅ*¿¼Ä±— 7,8 km ʼÑ@Ÿ±— polovina prosince–konec bøezna ÇH¼ÇɸÍÅ2—¸ǸºÀ˸±— 10 900 os./h º¼Ã¼ėÊÁ¼Ñ»Æͼ±—

6

2

1

1

ÅؗäæÛÜéåàñæíØå’ÚߗÇã[åoÚߗåؗæÛíé[ÚÜåf—êëéØåg— Á܇ëgÛêâfßæ—ß„ÜÙÜåì—çØâ—íæño—ãð•Ø„Ü—©êÜÛØdâæí[— ãØåæíâØ¥—ÁÜå—âéØë‡o—êíØß𗟽¤¨§£—¹ìÚßØéâؗؗÊëØéf— Çã[åg —áêæì—æêØñÜåð—ãð•Ø„êâ’äà—íãÜâð¥—Äàäæëæ—ä[äܗ á܇ëg—©—çéæí[ñâæíf—íãÜâð—çéæ—åÜáäÜå‡o¥—»oâð—ëgäëæ— äæÛÜéåoä—ñ؄oñÜåoä—êܗåؗÁ܇ëgÛì—çéØâëàÚâð—åÜëíæ„o— Ýéæåëð—ñå[äf—ñ—äàåìãæêëࣗؗëæ—Øåà—ç„à—ØÙêæãìëåo—çéæ¤ íæñåo—‡çàdÚÜ¥ ÂæäÝæéë—åÜåo—áÜå—æ—ãØåæíâ[Úߣ—Øãܗæ—ÚÜãâæíg— ÙÜñçéæÙãfäæífä—çæßðÙì—çæ—ØéÜ[ãì—Ø—ç„ܤ ÛÜí‡oä—ç„oáÜñÛì—Ø—çØéâæí[åo¥—ÁØâ—í—ëæäëæ— æÙêëæáo—Á܇ëgÛ¶ ÇØéâæíØÚo—çãæÚßð—ä[äܗí—Ùãoñâæêëà—íãÜâ엽¤¨§—Ø—çØ◠ç„ÜÛÜí‡oä—åؗÚÜåëé[ãåo䣗ñd[êëà—ñØêë„܇Üåfä—çØéâæ¤ íà‡ëà—çéæ—íoÚܗåܕ—¬§§—ØìëæäæÙà㑥—Åؗí‡ÜÚߗëgÚßëæ— çãæÚß[Úߗêܗç„àéæñÜåg—çØéâìáܗñÛØéäØ¥ ÁØâ—å[éædåf—ãð•Ø„Ü—æêãæíìáÜëܶ Á܇ëgۗáܗâæçÜڗê—íÜãäà—êãì‡å’äà—çØéØäÜëéð£—ëØâ•Ü— 䑕ܗåØÙoÛåæìë—êáÜñÛæíâð—êâìëÜdåg—í‡ÜÚߗå[éædåæê¤ ëo—ą—ÚÜãâÜä—áܗí—ØéÜ[ãì—íoÚܗåܕ—°—âä—êáÜñÛæíÜ⣗Ú敗 Á܇ëgۗ„ØÛo—â—ëgä—åÜáígë‡oä—í—&Üêâf—éÜçìÙãàÚÜ¥


¤¤¦

ÅÜáå[éædågá‡o—æêãæío—ç„ÜÛÜí‡o䗇àéæ⒗êãØãæäæ풗 êíØߗñ—&Üéåfßæ—íéÚß죗êë„ÜÛåg—å[éædåo—êܗêíÜñæì—åؗ Ûãæìßf—êáÜñÛæíÚܗñܗÊâØãâð—åÜÙæ—åؗéæñ‡o„Üåf—Ø—çãåg— ñØÙÜñçÜdÜåf—ëéØëà—ÇæۗãØåð¥—ÍÜãäà—çgâåf—Ø—ëéæÚßì— æçæäoáÜåf—áêæì—ãÜßdo—Ø•—êë„ÜÛåg—êëéäf—Ø—ßãØíåg—çؤ é[Ûåg—‡àéæâf—êáÜñÛæíâð—åؗÇã[åoÚߥ ÁܗÁ܇ëgۗæçéØíÛì—ëØâ—êåØÛåæ—Ûæêëìç咣—áØ◠êܗñÛ[¶ ÑØáoäØí[—ÛæáÜñÛæí[—íñÛ[ãÜåæêë—çéæ—ãð•æí[åo—Čåؗ æëædâìÿ—áܗßæÛàåØ£—äØïàä[ãåg—ßæÛàåؗؗç‘ã—ÚÜêë𥗠Ñؗëì—ÛæÙì—ÛæáÜÛÜëܗåؗÁ܇ëgۗæÛâìÛâæãàí—ñ—ÇéØß𣗠ñ—&Üéåfßæ—Äæêëì—ëéí[—áoñÛؗçæ—Û[ãåàÚà—Ø•—åؗçØéâæ¤ íà‡ëg—åÜÚÜãæì—ßæÛàå쥗ËØâf—ñܗêägéì—æۗ»gdoåؗêܗ â—å[ä—ÛæêëØåÜëܗéðÚßãܗؗçæßæÛãåg—çæ—éðÚßãæêëåo— âæäìåàâØÚॠÁØâf—ä[—Á܇ëgۗñ[ñÜäo—Ø—ÛæçéæíæÛåf—êãì•Ùð¶ DŽoäæ—í—ØéÜ[ãì—ç‘êæÙo—ågâæãàâ—ç‘ádæíÜå—ãð•Ø„êâfßæ— Ø—êåٗíðÙØíÜåo—ç„oäæ—í—ØéÜ[ã죗êâà—Ø—êåٗêÜéíàê— åØáÛÜëܗç„oäæ—ì—êáÜñÛæíâ𥗻[ãܗáܗåؗÁ܇ëgÛì—í’Ùgé— ñ—ågâæãàâؗãð•Ø„êâ’Úߗ‡âæã—êoÛãoÚoÚߗéæíåg•—ç„oäæ— í—ØéÜ[ã쥗ÍÜãäà—æÙãoÙÜå[—áܗäæÛÜéåo—êØäææÙêãì•å[— éÜêëØìéØÚܗíܗêçé[íåo—ÙìÛæíg—ì—å[êëìçì—åؗ«êÜÛØd¤ âì—&Üé咗íéÚߗؗÛ[ãܗêܗ䑕ÜëܗæÙdÜéêëíàë—í—âàæêÚoÚߗ ì—âؕÛf—ãØåæíâð—Ø—íãÜâì¥ ÁØâ—áêæì—ãÜëæê—åؗÁ܇ëgÛì—åØêëØíÜåð—ÚÜå𶠺æ—êܗë’dܗÚÜåæíf—çæãàëàâð£—Á܇ëgۗÚßÚܗْë—áÜÛåàdâæì— í—çæägéì—ÚÜåئí’âæ套Çéæ—ãÜëæ‡åo—êÜñ|åì—áêäܗçéæëæ— Ç¸ÉÂÆÍÀKË* Ċ———åæíf—ÚÜåëé[ãåo—çØéâæíà‡ëg—çéæ—íoÚܗåܕ—¬§§—ØìëæäæÙà㑗 ŸñÛØéäØ Ċ—ÛØã‡o—çØéâæíØÚo—çãæÚßð—ì—íãÜâ엽¤¨§—ŸñÛØéäØ 

ÅÆÍÀÅÂЗ͗¸É¼Ã̗©§§°¦¨§ Ċ——ÛæâæådÜåo—ëéØíÜéñì—åؗêáÜñÛæíâì—d¥—©—ÇæۗãØåð Ċ——éæñ‡o„àãæ—êܗåÜá앇o—äoêëæ—åؗêáÜñÛæíÚܗd¥—©—ÇæۗãØåð—åØۗ ëìåÜãÜä—Ø—ñ[éæíÜy—Ùðã—ëÜéfå—éÜäæÛÜãæí[å—Ø—àåêëØãæí[åð— ÙÜñçÜdåæêëåo—êoëg Ċ——í—äoêëg—çæÛfã—ãØåæíâð—êܗd[êëÜdåg—éæñ‡o„àãؗêáÜñÛæíâؗ d¥—­—Åæíf—Çã[åg Ċ——ñ—Çã[åo—êܗÛæêëØåÜëܗçæßæÛãåg—ñçgë—Ûæ—ØéÜ[ãì—Ûoâð— âæëíæífäì—íãÜâì—Åؗ߄ÜÙÜå Ċ——åØ풇Üåo—çædëì—êåg•å’ÚߗÛgã—Ê̽¸¾—åؗÙÜñâæåâìéÜåd¤ åoÚߗª¬—âìê‘ Ċ——ígë‡o—çædÜë—äoêë—Úßé[ågå’ÚߗÙÜñçÜdåæêëåoäà—çéíâð

åØêëØíàãà—íÜãäà—íêë„oÚåg—ÚÜåð—çéæ—Ûgëࣗäã[Ûܕ—à—êÜåàæé𣗠ñí’ßæÛyìáÜäܗéæíåg•—ídØê咗å[âìç—êÜñ|ååoßæ—êâàçØê쥗 ÍÜãäà—çÜêëé[—áܗçØãÜëؗdØêæí’ÚߗáoñÛÜåÜ⣗âëÜéf—êܗØâëठíìáo—Ø•—çæ—çéíåoä—çé‘ÚßæÛì—ëìéåàâÜëÜ䗱—•[Û咗ñØçãؤ ÚÜ咗dØê—ëÜÛð—åÜñëéØëoëܗÚÜêëæì—æۗçæâãØÛåð—â—ãØåæíÚÜ¥

º¼ÅЗÊÂÀǸÊU—©§§°¦¨§

Ċ———éæñ‡o„Üå[—åØÙoÛâؗdØêæí’ÚߗáoñÛÜåÜ◟êâàçØê—êܗØâëàíìáܗ ؕ—çæ—çéæáàëo—ëìéåàâÜëÜä Ċ—Ûgëêâf—áoñÛåf—Ø•—Û旨¬—ãÜë Ċ———íoÚÜÛÜååo—áoñÛÜåâð—áܗäæ•åæ—íðì•oë—âÛðâæãàí—ÙgßÜä— êÜñ|åð Ċ—êçÜÚà[ãåo—êãÜíð—çéæ—áìåàæéð—Ø—êÜåàæéð Ċ———Ûgëà—åØ饗©§§§—Ø—äãØۇo—í—ÛæçéæíæÛì—Ûæêçgãfßæ—ñÛØéäؗ ŸåÜçãØëo—çéæ—íãÜ◹ìÚßØéâؗؗÛgëêâf—çéæí[ñâæíf—íãÜâð  Ċ———Ûgëà—åØ饗©§§¬—Ø—äãØۇo—ñÚÜãؗñÛØéäؗŸåÜçãØëo—çéæ—íãÜ◠¹ìÚßØéâؗؗÛgëêâf—çéæí[ñâæíf—íãÜâð  Ċ——êëìÛÜåëà—äãØۇo—©­—ãÜë—áÜñÛo—ñؗáìåàæéêâf—ÚÜåð—çæ— ç„ÜÛãæ•Üåo—ÀÊÀº

¿ãØíåo—êÜñ|åؗæۗ©¬¥—¨©¥—©§§°—Û旨«¥—ª¥—©§¨§

ËÐǗÁ2Ñ»¼ÅÂÐ &Øêæíf—áoñÛÜåâð

»æêçgão

¨—ÛÜå ­—ßæÛàå ¬—ßæÛàå «—ßæÛàå𠪗ßæÛàå𠩗ßæÛàåð æۗ¨«—ßæÛàå їãð•o—Û旸èìØçØéâì ÍoÚÜÛÜååo—áoñÛÜåâ𠩗Ûåð—í—êÜñ|åg ª—Ûåð—í—êÜñ|åg «—Ûåð—í—êÜñ|åg

ÅÆÍÀÅÂЗ͗º¼Å2Â̗©§§°¦¨§

Âæåâéfëåg—ÙðÚߗé[ۗíðñÛíàßã—Ûgëêâf—êãÜíð—Ûæ— ¨¬—ãÜë—åÜÙæ—ÛØã‡o—êãÜíð—çéæ—äã[Ûܕ—Ø—êëìÛÜåë𥗻gëà— åØéæñÜåf—í—饗©§§§—åÜÙæ—çæñÛgáà—ãð•ìáo—í—ÛæçéæíæÛì— Ûæêçgãf—æêæÙð—åؗí‡ÜÚߗßãØíåoÚߗíãÜÚoÚߗؗãØåæíâ[Úߗ ñÚÜãؗñÛØéäØ¥

¬—Û呗í—êÜñ|åg ­—Û呗í—êÜñ|åg ®—Û呗í—êÜñ|åg ¯—Û呗í—êÜñ|åg °—Û呗í—êÜñ|åg ¨§—Û呗í—êÜñ|åg ¨¨—Û呗í—êÜñ|åg ¨©—Û呗í—êÜñ|åg ¨ª—Û呗í—êÜñ|åg ¨«—Û呗í—êÜñ|åg

¬§§ «®§ «ª§ ª°§ ª©§ ©¬§ ©§§ ¬°§

ÊÜå—Ø—Áìå

«§§ ª¯§ ª¬§ ª©§ ©­§ ©§§ ¨­§ «¯§

»gëà

©¬§ ©«§ ©©§ ©§§ ¨®§ ¨ª§ ¨§§ ª§§

ÍÜÛãÜá‡o—êÜñ|åؗÛ早«¥—¨©¥—©§§°—Ø—æۗ¨¬¥—ª¥—©§¨§ »æêçgão

««§ «©§ ª¯§ ª¬§ ©°§ ©©§ ¨®§ ¬ª§

ÊÜå—Ø—Áìå

»gëà

ª­§ ª«§ ª¨§ ©¯§ ©ª§ ¨¯§ ¨«§ «ª§

©ª§ ©©§ ©§§ ¨¯§ ¨¬§ ¨¨§ °§ ©¯§

»æêçgão

ÊÜå—Ø—Áìå

»gëà

»æêçgão

ÊÜå—Ø—Áìå

»gëà

°¯§ ¨—«§§ ¨—®¬§ ©—§§§ ©—©§§ ©—«¬§ ©—­¬§ ©—¯«§ ª—§¬§ ª—©¬§ ª—«©§ ª—­§§ ª—¯§§

®°§ ¨—¨ª§ ¨—«§§ ¨—­©§ ¨—¯§§ ©—§§§ ©—¨«§ ©—ª§§ ©—«®§ ©—­ª§ ©—®®§ ©—°©§ ª—§­§

«°§ ®§§ ¯¯§ ¨—§©§ ¨—¨ª§ ¨—©¬§ ¨—ª¬§ ¨—«¬§ ¨—¬¬§ —¨—­¬§ ¨—®«§ ¨—¯«§ ¨—°ª§

¯­§ ¨—©ª§ ¨—¬©§ ¨—®­§ ¨—°¬§ ©—¨­§ ©—ª©§ ©—¬§§ ©—­¯§ ©—¯­§ ª—§¨§ ª—¨®§ ª—ªª§

®§§ ¨—§§§ ¨—©ª§ ¨—«ª§ ¨—¬¯§ ¨—®¬§ ¨—¯¯§ ©—§©§ ©—¨®§ ©—ª¨§ ©—««§ ©—¬®§ ©—®§§

«¬§ ­«§ ¯§§ °©§ ¨—§©§ ¨—¨ª§ ¨—©¨§ ¨—ª§§ ¨—«§§ ¨—«°§ ¨—¬®§ ¨—­­§ ¨—®«§

»gëà—éædåo◩§§§—Ø—äãØۇo—í—ÛæçéæíæÛì—Ûæêçgãfßæ—ñÛØéäؗŸåÜçãØëo—åؗ¹ìÚßØéÚÜ ¥ Çéæ—êëìÛÜåëð—çãØëo—áìåàæéêâ[—ÚÜåØ£—çæâìۗáêæì—äãØۇo—©­—ãÜë—Ø—çéæâ[•o—êܗÛæâãØÛÜä—æ—êëìÛà엟ÀÊÀº£—àåÛÜï ¥ »gëà—éædåo◩§§¬—Ø—äãØۇo—ñÛØéäؗŸåÜçãØëo—åؗ¹ìÚßØéÚÜ ¥

SKIPAS ZDARMA

ƹ˜Â½LÌ+¼˜Æ¹Â¼½Ì½˜Æ¹˜ÎÑÌÊÀι»3˜ ùÊÌ+˜Æ¹˜ÃÇÆ»Á˜'¹ËÇÈÁË͙

1+1 ZDARMA ZDARMA

1 DEN

ANEBO

(JEN SE SNOWCARD 09/10)

OBDOBÍ PLATNOSTI: OD 1. 1. 10 DO KONCE SEZÓNY


—¸ËøÊ

¤¤§

ÆÊÇ'Æ3˜ÀÇËÌ*˜¼ÇË̹ÄÁ˜¼¹ÄL3˜¼VÎǼ¤˜ ÈÊÇ'˜ËÌÊÎÁ̘ÎÇÄÆW˜'¹Ë˜Î˜'Ê

T GRUND RESO&RSK I GOLF

Ačkoliv jsou Krkonoše pro svoji krásu oblíbeným cílem dovolených, vídající zázemí. náročnějším hostům dosud většinou nenabízely odpo KOMERČNÍ PREZENTACE

ºåèáדÅØæâå瓺âßٙÆÞܟ“ÞçØ厓æؓâçØé€Øߓé“íW€k“ é“ÀßÔ׎ÖۓµèÞWÖ۟“éƒÔޓÞßÜØáçà“ÛßØ×ÔÝkÖkà“ ƒãÜ`Þâéb“æßè‘Õì“Ô“ÞâàÙâåç“áÔÕk×áؓÔåÚèàØá矓 ãåâ`“æؓáԓ×âéâßØáâè“`ܓâ×ãâ`ÜáÞâ鎓ékÞØáדéì ×Ôç“×â“"ØæÞb“åØãèÕßÜÞ졓»âæçb“çè“çâçܑ“áÔßØíáâè“ §Ûécí×Ü`Þâ鎓ÛâçØߟ“åØæçÔèåÔÖܟ“¤«ÝÔàÞâéb“Úâß  Ùâéb“ۀ܃çcŸ“ßì‘Ô€æގ“ÔåØWߓԓàáâÛâ“×âãåâéâ×  áŽÖۓÔÞçÜéÜ矓ÞçØåb“áÔÕkík“ÞåÞâáâƒæÞW“ã€kåâ×Ô¡

¿æëÜ㣗éÜêëØìéØÚÜ£—îÜããåÜêê »âçØߓéؓ`çì€Ûécí×Ü`Þâébà“æçÔá×Ôå×è“ÝؓãâæçÔ éØá“æ“åØæãØÞçØà“ÞؓÞåÞâáâƒæÞb“ÞåÔÝÜácŸ“æ“ÖkßØà“ æؓ×â“ák“âåÚÔáÜÖÞì“íÔ`ßØáÜ矓ԓã€Üçâà“ãâæÞìçáâèç“ Ûâæçà“ã€kÝØàáb“Ô“åâ×Üááb“íWíØàk¡“ĈÁԃÜà“ Ûâæçà“Ûâ×ßWàؓáÔÕk×áâèç“ÞâàÙâåçák“ãåâæç€Ø×k“ ԓƒãÜ`Þâéb“æßè‘Õ쟓æâè`Ôæác“ÖÛÖØà؟“ÔÕì“æؓ è“áWæ“ÖkçÜßܓÝÔÞâ“×âàԟû“€kÞW“€Ø×ÜçØßÞԓÛâçØßè“ ÀÔåçÜáԓºâççæÖÛßÜáÚ¡“¾åâàc“ÞßÔæÜÖÞb“àØíÜáWåâ×  ák“ÞèÖÛìác“Ýæâè“æâè`Wæçk“àØáè“Ü“ÞåÞâáâƒæÞb“æãØ  ÖÜÔßÜç쟓âÕàcuâéÔáb“ãâ×ßؓæØíxááâæçܓãâè‘ÜçŽÖۓ æèåâéÜá“ã€ØéW‘ác“í“àkæçákÖۓí×åâݍ¡“¾“×ÜæãâíÜÖܓ

Ýؓí×ؓ¤¥àØçåâ鎓ÕÔíbá“æ“ãåâçÜãåâè×Øà“Ô“àÔ æW‘ák“ßÔéÜÖkŸ“ék€ÜéÞԓԑ“ãåⓩ“âæâ՟“æÔèáԓԓàèß  çÜÙèáÞ`ák“éÔáԓæ“éÜÕåÔ`ákà“×áØࡓÃØåßÜ`Þâè“Ýæâè“ åâíàÔáÜçb“àÔæW‘ák“Ô“êØßßáØææ“ãåâÖØ×èå졓ºåèáד ÅØæâåç“áÔÕkík“Ü“íWíØàk“ãåâ“ÙÜåØàák“ÔÞÖØ¡“Æâè`Wæçk“ ÛâçØßè“Ýæâè“çâçܑ“ÞßÜàÔçÜíâéÔáb“ÞâáÙØåØá`ák“æWßì“ æؓƒãÜ`ÞâéŽà“çØÖÛáÜÖގà“éìÕÔéØákà¡

ÀåëÜéàféð ¼áçØåÜbåì“ÛâçØßè“éíáÜÞßì“éؓæãâßèãåWÖܓæؓƒãÜ` ÞâéŽà“ÜçÔßæގà“×ØæÜÚábåæގà“ÔçØßÜbåØà“¹ØååÔåܓ ÃÔÚÔáܓÇåØæâß×ܓ´åÖÛÜçØççÜ¡“ÀܓÝØÛâ“íԀÜíâéWák“ ÕìߓÞßÔ×Øá“éØßގ“׍åÔí“áԓÝØ×áâçßÜéb“ãåéÞ쟓×kÞì“ `Øà葓àâÛâè“Ûâæçb“é“ÛâçØßè“áÔßbíç“íÔÝkàÔéâè“ ã€ØÛßk×Þè“æécçâéŽÖۓíáÔ`ØޓáWÕìçÞè“`ܓÜáçØåÜb  åâéŽÖۓ×âãßuލ¡“

ÇæâæáÜ É“ÛâçØßè“Ýؓ¥§“áÔ×æçÔá×Ôå×ákÖۓ×éâèߍ‘ÞâéŽÖۓ ãâÞâݍ“Ô“§“ßèëèæák“ÔãÔåçàW¡“¾Ô‘׎“ãâÞâݓÝؓéì ÕÔéØá“æãåÖÛâéŽà“ÞâèçØàŸ“çØßØéÜík“æؓæÔçØßÜçákà“ ã€kÝàØàŸ“àÜáÜÕÔåØà“Ô“çåØíâåØàŸ“¥“ÔãÔåçàW“

×ÜæãâáèÝk“åâéác‘“ék€ÜéÞâ術ÆÔàâí€ØÝàâæçk“Ýؓã€Ü ãâÝØák“Þ“ÜáçØåáØçè“ãåâæç€Ø×áÜÖçékà“ÊÜ ¹Ü¡ “

¾æãÝæíf—ß„à‡ëg——ãð•Ø„ê⒗ØéÜ[ã ºâßÙâéb“ۀ܃çc“é“ÀßÔ׎ÖۓµèÞWÖۓæØ“à‘Ø“ ãâÖÛßèÕÜç“ÝØ×áâè“í“áØÝÞåWæác݃kÖۓéìÛßk×Øޓ é“íØàÜ¡“½ØÛâ“ÔåØWߓáÔÕkík“ÕØíÞâáÞèåØá`ák“ éŽÛßØ×ì“áԓ¾åÞâáâƒØ“é`Øçác“ÝØÝÜÖۓ×âàÜáÔáç“ "Øåáb“Ûâåì“Ô“Æác‘Þì“Ô“áԓã€ØÞåWæáb“ÉåÔák“éå ÖÛì“Ô“ÍéÜ`Üá術 ¿ì‘Ô€æގ“ÔåØWߓæ“ç€kæØ×Ô`Þâéâè“ßÔáâéâè“ ×åWÛâè“Ô“©“éßØÞì“é“çcæábà“æâèæØ×æçék“ÛâçØßè“ ×ÜæãâáèÝؓ¨“Þà“æÝØí×âéŽÖۓçåÔçk¡“Ãåâ“áWåâ`ác݃k“ ßì‘ԀؓÝؓé“ÕßkíÞâæçܓÝØ×Øá“í“áØÝÞéÔßÜçác݃kÖۓ ßì‘Ô€æގÖۓÔåØWߍ“é“"ØæÞb“åØãèÕßÜÖؓā“ÆÞÜåØæâåç“ "ØåáW“Ûâåԓ›¨“Þàœ¡“

ÎpÛݘæ٘ïïï¦ßêíæÜêÝëçêì¦Ûò˜


¤¤©

850

271 m

579

0%

100 %

º¼Ã¼ėÊÁ¼Ñ»Æͼ±— ʗ˼º¿ÅÀºÂVėÊÅ*¿¼Ä±— ʼÑ@Ÿ±— ÇH¼ÇɸÍÅ2—¸ǸºÀ˸±—

1

m n. m.

0% 1,4 km 1,4 km prosinec–duben 2 400 os./h

T R O S E R A R D N A M A L A S NOVÁ ZJAZDOVKA ZA ATRAKTÍVNE CENY ých mesiacoch Štiavnické vrchy, obľúbené doposiaľ najmä v letn odkryjú v tejto vďaka svojej unikátnej prírode a vodným tajchom, nadšencov zimzimnej sezóne príležitosť pre aktívny relax aj pre áša kvalitnú ných športov. Novootvorené lyžiarske stredisko prin z najzaujímalyžovačku za atraktívne uvádzacie ceny na jednom vejších svahov na Slovensku. KOMERČNÍ PREZENTACE

ßì‘ÜÔåæÞìà“æçåØ×ÜæÞâà“æ“ßÔáâéÞâè“áԓÆßâéØáæÞè“ ãåؓàÔaÔåæގÖۓáWéƒçØéákÞâ顓 ¿ØÚØá×ԓ⓵ÔáæÞØݓGçÜÔéáÜÖܓÛâéâåk“â“×éâÖۓ ÝԃçØåÜ`ÞWÖۓā“æÔßÔàÔá×åWÖ۟“Þçâåb“ãåÜéÜØ×ßܓ ãÔæçÜØåԓޓíßÔçØݓԓæçåÜØÕâåáØݓåè×؟“Ô“ãâßâ‘Üßܓ çÔޓíWÞßÔ×ì“ÕâÛÔçØݓԓæßWéáØݓÕÔákÖÞØݓÛÜæçx åÜؓÕÔáæÞâƒçÜÔéáÜÖÞbÛâ“ÞåÔÝÔ¡“Áâéb“æçåØ×ÜæÞⓠÆÔßÔàÔá×åԓÅØæâåç“åâéáÔÞâ“éØåkŸ“‘Ø“æÔßÔàÔá×åԓ ãåÜéØ×ÜؓíéØ×ÔéŽÖۓáWéƒçØéákÞâé“ÔݓáԓÝØÛâ“æéÔÛì“ Ô“ãâá‡ÞáؓÜà“×yéâדâãÔÞâéÔáؓæԓ×â“æçåØ×ÜæÞԓ éåÔÖԅ“æãâßè“æâ“æéâÝÜàܓåâ×ÜáÔàܓ`ܓãåÜÔçØràÜ¡

ïïï¦ëÙäÙåÙæÜêÙ¦ëã

ÍÝÔí×âéÞԓæ“×q‘Þâ蓤“§¨£“à“Ô“ãåØ鎃Øákà“ ¥«£“à“ãâç؃k“æއæØáŽÖۓßì‘ÜÔåâé“Ü“íÔ`ÜÔçâ`ák Þâé“æéâÝkà“âãçÜàWßáؓáWåâ`áŽà“Ô“íÔèÝkàÔéⓠ`ßØáÜçŽà“çØåbáâà“æ“ÔÕæØáÖÜâè“æçåàŽÖۓ‡æØÞâ顓 ÉaÔÞԓæéâÝØݓæØéØåâíWãÔ×áØݓâåÜØáçWÖÜܓßì‘ÜÔå  æÞØÛâ“æéÔÛ蟓æçåØ×áØݓáWåâ`áâæçܓԓåØßÔçkéáؓ ÖÛßÔ×ábàè“íÜàábàè“ãâ`ÔæÜè“ãÔçåk“Þ“‡íÞØݓæÞè  ãÜáؓéŽáÜàâ`áŽÖۓæßâéØáæގÖۓíÝÔí×âéÜØÞ¡ ¿ì‘ÜÔåæÞؓæçåØ×ÜæÞâ“ÆÔßÔàÔá×åԓÅØæâåç“×Üæãâ  áèÝؓéìæâÞâÞéÔßÜçáŽà“çØÖÛáÜÖގà“éìÕÔéØákà“ Ô“ßÜÖØáÖâéÔáŽà“ãØåæâáWßâà“áԓãåØéW×íÞâéÔáÜؓ ԓåÜÔ×ØáÜؓæçåØ×ÜæÞÔ¡“ÃâÛâ×ßᇓ§ æØ×Ô`Þâ釓 ßÔáâéÞ蓷âããØßàÔìå“æ“ÕèÕßÜáÔàܓâÕâÛÔçÜßⓠæçåØ×ÜæÞâ“â“ÕØíÞâáçÔÞç᎓çèåáÜÞØçâ鎓æìæçbà“ ÆÞÜ·ÔçÔ¡“·âæçÔçâޓæáØÛè“é“çâàçâ“áÔÝÝè‘áØ݃Üؓ ãâßâ‘Øáâà“æçåØ×ÜæÞè“ÞÔãÔÖÜçáؓãâÞåìÝؓàâ  ×ØåáW“íÔæáؑâéÔÖÜԓçØÖÛáÜÞԓÌž“éŽåâÕè“ çØÖÛáÜÖÞbÛâ“æáØÛè“Ôݓãâ`Ôæ“æØíxáì“æ“áܑƒkà“ ãâ`çâà“àåÔíÜéŽÖۓ×ák¡ ͓ÛrÔ×ÜæÞԓ×âæçèãáâæçܓÝؓæçåØ×ÜæÞâ“íÔèÝkàÔ  éb“ãåØ×âéƒØçގà“ãåؓßì‘ÜÔåâé“íâ“íWãÔ×ábÛⓠԓÝè‘ábÛâ“ÆßâéØáæÞÔ¡“ÁÔéìƒØ“ÝؓáÔÝÕßܑƒkà“

SKIPAS ZDARMA

¼Ç˜Ë¹Ä¹Å¹Æ¼Ê¹˜Ê½ËÇÊÌ͘ ƹ¼½Ì½˜Æ¹˜ÎÑÌÊÀι»3˜Ã¹ÊÌ+˜ ƹ˜ÃÇÆ»Á˜'¹ËÇÈÁË͙

1+1 ZDARMA

1 DEN

OBDOBÍ PLATNOSTI: 11. 1.–11. 3. 10


¤¤ª

JASNÁOU KANBÍNÍZKOKVOEU LATNOAVKTOURY S UNIKÁTN

výbornými Jasná Nízke Tatry ako najväčšia lyžiarska aréna s úka na severpodmienkami pre zimné športy na Slovensku pon ít, zábavy nej i južnej strane Chopku nekonečné možnosti aktiv a aktívneho oddychu.

KOMERČNÍ PREZENTACE ÃåØãåÔéáW“ÞÔãÔÖÜçԓßÔáâéÜØޓԓéßØÞâé“ÝؓéÜÔ֓ ÔÞⓥ¦“£££“âæyՓíԓÛâ×Üá術Àâ×Øå᎓íÔæáØ ‘âéÔÖk“æìæçbà“é“×q‘ÞؓéÜÔ֓ÔÞⓤ¨“Þà“ãâæÞìçèÝؓ ÚÔåÔáÖÜè“æáØÛè“àÜáÜàWßáؓ¨“àØæÜÔÖâé“é“åâÞ術 ÀÜßâéákÖܓ×ÜéâÞØݓÝÔí×ì“æܓãåk×è“áԓæéâÝؓé“àáâ  ÛŽÖۓÙåØØåÜ×âéŽÖۓíxáÔÖۓԓé“æÞéØßâà“æáâê“ ãÔåÞè“áԓ½ØßØuâà“Úå‡áÜ¡

ÉØá—çéܗãð•àØéæí—Ø—êåæîÙæØéÛàêëæí—æÙæ¤ ßØëàãؗ¯¤äàÜêëåؗâØÙoåæí[—ãØåæíâØ ÁÔÝéZ`ƒkà“ßWÞÔ×ßâà“çâÛçâåâ`áØݓíÜàì“ÝؓèáÜ ÞWçáԓ« àÜØæçԓÞÔÕkáÞԓíâ“æçåØ×ÜæÞԓÂçèãáb“áԓ µåÛßÜæÞW“›ÜáéØæçkÖÜԓ¤¦“àÜß¡“¸èå✡“ÁâéW“ÞÔÕkáÞԓ Õè×ؓàԅ“âÞåØà“é샃ØݓÞÔãÔÖÜçì“Ôݓéâ“æéØçؓ èáÜÞWçáè“ÙÔåØÕᇓÞâàÕÜáWÖÜè“ā“âåÔá‘âéâ `ÜØå  á蟓çÔޑؓÔݓé“àØáØݓæßáØ`áb“×áܓÕè×ؓé“áâéØݓ ÞÔÕkáؓ铽ÔæáØݓãåÜÝØàáؓĈæßáØ`áâû¡“ÅâíƒkåØákà“ Ô“íÔæáؑØákà“çåÔéØåíè“ÉåÕÜÖÞW“æԓâÕk×ؓæçåàW“ `Ô慓æ‡`ÔæáØݓíÝÔí×âéÞ쟓ÞçâåW“æßÔՃkà“ßì‘ÜÔåâà“ åâÕÜßԓ×âãâæÜÔr“ãåâÕßbàì¡

ÊâàçØêð— åؗíàØڗØâ旬¨—âä—ñáØñÛæíàÜ◠µØíÞâáÞèåØá`ᇓßì‘âéÔ`Þè“æܓÞßÜØáçܓày‘è“è‘Ü…“ áԓéÜÔ֓ÔÞⓨ¤“Þà“ãØåÙØÞçáؓèãåÔéâéÔáŽÖۓ

íÝÔí×âéŽÖۓçåÔçÜÔÖۓé“æçåØ×ÜæÞWÖۓ½ÔæáW“¶Ûâãâޓ æØéØ哙“ÝèۓԓãåܓéÜÔÖ×uâéŽÖۓæÞÜãÔæâÖۓáÔéìƒØ“ é“æçåØ×ÜæÞWÖۓéâ“ÉìæâގÖۓÇÔçåWÖۓā“ÇÔçåÔáæÞW“ ¿âàáÜÖԟ“ÆçÔ厓ÆàâÞâéØ֓ԓ¿ÜãçâéæÞW“ÇØãßÜ`ÞÔ¡“ ÉaÔÞԓÕØí×âçìÞâéŽà“æÞÜãÔæâà“ÝؓáWæçè㓠áԓßÔáâéÞì“ãßìáèߎŸ“ßØÕâ“ÜáçØßÜÚØáç᎓æìæçbà“ áÔ`kçԓæÞÜãÔæ“ßØá“ãåØÖÛâ×âà“âÞâßâ“`kçÔÖÜØÛⓠíÔåÜÔ×ØáÜԓÕØí“áèçáâæçܓéìÕØåԅ“æÞÜãÔæ“í“éåØÖÞԓ ßì‘ÜÔåæÞØÛâ“âÕßØ`ØáÜÔ¡

͇Üëâæ—åؗáÜÛåæä—äàÜêëÜ ¿ì‘ÜÔåæÞԓƒÞâßԓԓƒÞyßÞԟ“ãâ‘Ü`âéuԓԓæØåéÜæ“ßì‘k“ æãâßè“æ“×Øãâçâà“éŽåÔíáؓæÞéÔßÜçuè݇“‡åâéØu“ ãâæÞìçâéÔáŽÖۓæßè‘ÜØÕ¡“¿ì‘ÜÔåܓâÖØuè݇“àâ‘áâ慓 ‡æÖÛâéáؓÕÔçâ‘Üáì“Ô“×Øãâçè“ßì‘k“Ô“ßì‘ÜÔåæÞìÖۓ çâãWáâޟ“Þçâåb“æܓåWáâ“ãâÛâ×ßáؓéìí×éÜÛᇓéì ×ØíÜáÙÜÞâéÔáb“Ô“éìæèƒØáb¡“Ãâ‘Ü`âéáؓãåÜÔàâ“ãåܓ æçÔáÜÖÜÔÖۓßÔáâéÜØޓ懓ÞâàãßØçáؓéìÕÔéØáb“ãåؓ ßì‘ÜÔåâé“Ô“æáâêÕâÔå×Üæçâ韓ÙåØØåÜ×ؓԓÙåØØæçìßؓ ßì‘ÔàܓéìæâÞØݓÞéÔßÜçì“Ô“ƒÜåâÞØݓãâáèÞ졓ɃØçÞì“懓 ×ØááؓæØåéÜæâéÔáb“Ô“áÔéìƒØ“ãâ`Ôæ“×uԓÝؓÜÖۓ àâ‘áb“ãâ×rԓÖÛèçܓàØá܅“ā“ßì‘ØŸ“æáâêÕâÔåן“ `ܓÙåØØåÜ×Ø¡“Çkà“ãåâÙØæÜâáWßáìÖۓÜáƒçåèÞçâåâé“ ßì‘ÜÔåæÞØݓƒÞâßì“ãâá‡ÞԓßØÞÖÜؓãåؓÜá×ÜéÜ×èWßâ韓 æÞèãÜá쟓‡ãßáŽÖۓíÔ`ÜÔçâ`ákÞâé“ÔÞâ“ÔݓßØÞÖÜؓ ãåؓãâÞåâ`ÜߎÖۓßì‘ÜÔåâ韓Þçâåk“æܓÖÛև“éìÖÛèçáԅ“

SKIPAS ZDARMA

Ô×åØáÔßká“éâ“ÙåØØåÜ×ؓíxáÔÖÛ¡“ÃåؓáÔ׃ØáÖâé“ Ô×åØáÔßkáè“Ô“éìÖÜÕåØáØݓçØÖÛáÜÞì“Ýؓãâ`Ôæ“ÖØßØݓ íÜàáØݓæØíxáì“éâráؓãåkæçèã᎓æáâê“ãÔåޓÞçâ 厓ÝؓâçéâåØ᎓çÔޓãåؓæáâêÕâÔå×Üæçâé“ÔÞâ“Ôݓ ãåؓßì‘ÜÔåâ铛æçåØ×ÜæÞâ“ÍWÛåÔ×Þì“ā“½ØßØák“Úå‡uŸ“ ¶ÛâãâޓÆØéØ圡

ÇæÙðëæíf—ÙØãoâð—ê—ª§œ—ñvØíØäà ɓçØÝçâ“æØíxáؓ懓ßÔÖáØ݃Üؓԑ“ⓦ£“˜“âãåâçܓ àÜáèßâåâ`áØݓԓàâçÜéè݇“Þ“×ßۃkà“ãâÕìçâà“áԓ ÛâåWÖÛ¡“ÃåܓއãؓãâÕìçâébÛâ“ÕÔßkÞԓÝؓÖØáԓ ×ØááØݓßì‘âéÔ`Þì“è‘“âד¤©“¸èå¢×Øu¡“ÃåkÞßÔד èÕìçâéÔáÜؓ铃çéâåÛéÜØí×Ü`Þâéâà“ºåÔá×ؓæ“ãâß ãØáíÜâè“áԓ§“áâÖܓԓæÞÜãÔæâà“áԓ§“×áܓÝؓà① áb“`Øåãԅ“è‘“âד¤©¬“¸èå¢â桟“çØ×ԓíԓ§¥“¸èå“ áԓ×ØuŸ“`â“ÝؓéØràܓéŽÛâ×áW“ÖØáԟ“áØÛâéâåÜÔ֓ â“ãâÕìçâéŽÖۓÕÔßkÞâÖۓé“ãØáíÜxáâÖ۟“Þ×ؓæԓ ×W“åØíØåéâéԅ“ßì‘âéÔ`Þԓæ“èÕìçâéÔákà“Ôݓãâד ¥«“¸èå“áԓ×Øu¡

ÇØéâæíØåàÜ ÉƒØçÞì“ãÔåÞâéÜæÞWŸ“Þçâåb“æãåÔéèÝؓæçåØ×ÜæÞⓠ½´ÆÁ“ÁkíÞؓÇÔçå쟓懓ÕØíãßÔçáb“›ÆØéØå“ā“éæçè㓠×⓷ØàZáâéæÞØݓ×âßÜáì“ā“íWÖÛìçáb“ãÔåÞâéÜæÞⓠÃÔé`Üáԓ¿ØÛâçԟ“¿‡`Þ쟓ÍWÛåÔ×Þ쟓µÜØßԓDžŸ“ ÖØáçåWßáؓãÔåÞâéÜæÞâ“ãåܓÛâçØßܓºåÔáן“½èۓā“ ÇåÔáÚâƒÞԟ“Æå×ÜØ`Þ✓ԓéZ`ƒÜáԓÝؓâãÔçåØáW“ ÜáçØßÜÚØáçáŽà“ãÔåÞâéÔÖkà“æìæçbàâà¡ ÍWéØåâàŸ“æßâéØáæÞW“½ÔæáW“íÔèÝàؓéŽÕâåáŽàܓ æáØÛâéŽàܓãâ×àÜØáÞÔàܟ“áW×ÛØåáŽàܓéŽÛrÔ× àܟ“ÞâàãßØëáâè“ãâáèÞâè“ßì‘ÜÔåæÞìÖۓæßè‘ÜØ՟“ ãèßíè݇ÖÜà“áâ`áŽà“‘Üéâçâà“Ôݓàáâ‘æçéâà“×â  ãßáÞâéŽÖۓÔÞçÜékç“íԓéŽÛâ×áb“ÖØáìċ“Ày‘Øàؓ ßØá“Ô“ßØá“×âãâåè`܅¡

ïïï¦âÙëæÙ¦ëã

¼Ç˜¹Ê½Ä͘¹ËƘÆ3ÒÃ*˜Ì¹ÌÊÑ Æ¹Â¼½Ì½˜Æ¹˜ÎÑÌÊÀι»3˜Ã¹ÊÌ+˜ ƹ˜ÃÇÆ»Á˜'¹ËÇÈÁË͙

1+1 ZDARMA

1 DEN

OBDOBÍ PLATNOSTI: 9. 1.–9. 2. 10


—¸ËøÊ

¤¤«

E ZONE NAORFÉRNEEZAEBUDNTETIM ÁTNA VRITK E KT Y, …ZÁŽ

jších a najVo Vrátnej doline sa nachádza jedno z najatraktívne lo zasnemodernejšie vybavených lyžiarskych stredísk s ume kami pre žovanými lyžiarskymi svahmi a vynikajúcimi podmien zmus, freeride zjazdové lyžovanie, snowboarding, bežky, skialpini nadmorská či snowkiting! Severne orientované svahy a vysoká o apríla. výška sú zárukou kvalitnej lyžovačky až do neskoréh KOMERČNÍ PREZENTACE

ÉåWçáԓ¹åØؓÇÜàؓÍâá؟“×åèÛb“í“ÇÂÓßì‘ÜÔåæÞìÖۓ æçåØ×kæޓáԓÆßâéØáæÞ蟓ãåÜÖÛW×íԓâãZ…“æ“×Wé Þâè“áâéÜáÜØޓԓæÞéØߎÖۓƒãâåçâéŽÖۓãâ×èÝÔçk¡“ ÆÞéÔßÜçáØáÜؓæßè‘ÜØՓæçåØ×ÜæÞԓé“íÜàáØݓæØíxáؓ ¥££¬¢¤£“éƒÔޓáØíáÔàØáW“í鎃ØáÜؓÖÜØ៓ãåWéؓ áÔâãÔޓā“ÖØáì“æÞÜãÔææâé“Õèׇ“íák‘Øáb“é“ãåÜØàØåؓ ⓤ¨“˜“âãåâçܓèãßìáèßØݓíÜàáØݓßì‘ÜÔåæÞØݓæØíxáØ¡“ ͓aÔ߃kÖۓáâéÜáÜØޓçåØÕԓæãâàØᇅ“íÔéØ×Ø  áÜؓáâébÛâ“çåâÝÛâ×ÜáâébÛâ“æÞÜãÔææè“Ô“íÔÛåáè  çÜؓéØ`ØåábÛâ“ßì‘âéÔáÜԓéâ“éƒØçގÖۓ¨“Ô“éÜÔ֓ ×uâéŽÖۓæÞÜãÔææâÖÛ¡“·âÕè×âéÔáÜؓíÔæáؑâéÔ  áÜԓé“ßâÞÔßÜçؓÃâßè×uâ鎓ºå‡u“çÜؑ“áØãâÖÛìÕáؓ ãåÜæãØßâ“Þ“èãØéáØáÜè“ßì‘ÜÔåæÞìÖۓíW‘ÜçÞâé“ é“æçåØ×ÜæÞè“ÉåWçáԓ¹åØؓÇÜàؓÍâáØ¡“ÃåؓãâÕì  çâéŽÖۓáWéƒçØéákÞâ韓Þçâåk“æܓÖÛև“éìÖÛèçáԅ“ ÉåWçáè“×ßۃÜؓÔÞâ“ékÞØá×âéŽà“ãâÕìçâàŸ“àW“ æçåØ×ÜæÞâ“ãåÜãåÔéØ᎓ƒãØÖÜWßá쟓éØràܓéŽÛâ×᎓ ÕÔßkޓĈÈÕìçèݓæԓԓßì‘èݓíÔ×Ôåàâû“›éÜÔ֓ÜáÙâ“áԓ êêê¡ßìíâéÔÖÞÔíÔ×Ôåàâ¡æޜ¡ “ÉåWçáԓ¹åØؓÇÜàؓÍâáؓā“çâ“ÝؓéŽÕâåáW“ ßì‘âéÔ`Þԓáԓ¤«“íÝÔí×âéÞWÖۓé“ÖØßÞâéØݓ×q‘Þؓ ¤§“ÞàŸ“í“ÞçâåŽÖۓ«Ÿ¨“Þà“ÝؓèàØßâ“íÔæáØ‘â  éÔáŽÖۓԓ¤¥“Þà“ãåÔéÜ×ØßáؓèãåÔéâéÔáŽÖÛ¡“ ÍÝÔí×âéÞì“æãåkæçèãuèÝؓ¤§“éßØÞâé“Ô“¥“àâ×Øåáb“

ßÔáâéb“×åWÛ쓛§ æØ×Ô`Þԓԓ«àÜØæçáԓÞÔÕkáÞԜ“ æ“ãåØãåÔéáâè“ÞÔãÔÖÜçâè“Ô‘“¤¤“¨££“âæyÕ¢Ûâס“ ɓãâáèÞؓÝؓÔݓéØ`Øåáb“ßì‘âéÔáÜؓáԓÛâàâßâÚÜ  íâéÔáØݓíÝÔí×âéÞØ¡ ÁԓÃÔæØÞWÖ۟“Þçâåb“懓Ü×ØWßáìà“àÜØæçâà“ ãåؓæÞéØ߇“åâ×Üáᇓßì‘âéÔ`Þè“ÉWà“áԓçŽÖۓ áÔÝàØáƒkÖۓ×âÛßÜÔ×áè“ãåâÙØæÜâáWßáܓÜáƒçåèÞçâåܓ é“×ØçæÞâà“ÃÔåÞ蓾¼·Æ“ÍÂÁ¸Ÿ“ÞçâåbÛâ“æ‡`Ôæ…âè“ Ýؓ×ØçæÞW“ßì‘ÜÔåæÞԓԓæáâêÕâÔå×âéW“ƒÞyßÞÔ¡“ ɓÝØÛâ“ÕßkíÞâæçܓæԓéØrÞØݓâÕrèÕؓç؃k“ÕÔÕìæÜç  çÜáڟ“Þ×ؓæԓÉWà“é“çØãßؓâ“éԃؓåÔçâßØæçܓãâ  æçÔåW“ÞéÔßÜÙÜÞâéÔ᎓×âíâå“Ô“Éì“æܓÕè×Øçؓàyօ“ ÞâáØ`áؓãâÞâÝáؓíÔßì‘âéԅ¡ ·yÞÔíâà“ÞéÔßÜçì“Ô“áWåâ`áâæçܓæéÔÛâé“éⓠÉåWçáØݓ懓ÔݓáÔÝßØãƒk“æßâéØáæÞk“íÜàák“ƒãâåçâé  ÖÜ “íÝÔí×WåÞԓÉØåâáÜÞԓÍèíèßâéW“Ô“âßìàãÜâáÜޓ ÅÔ×â“UÜ×Øޟ“ÞçâåŽÖۓày‘ØçؓÔݓç‡çâ“íÜàè“èéÜ  ×Ü؅“ãåܓÔÞçkéáìÖۓçåbáÜáÚâÖ۟“`ܓékÞØá×âéŽÖۓ ÔáÜàÔ`áŽÖۓãåâÚåÔàâÖÛ¡“¼“ç‡çâ“íÜàᇓæØíxáè“ æܓÕèׇ“àyօ“ÙåØØåÜ×ØåܓéìÖÛèçáԅ“æéâÝؓÔ×  åØáÔßkáâéb“íW‘ÜçÞì“é“â`Ôåè݇ÖØݓßâÞÔßÜçؓ¶ÛßØՓ áԓçŽÖۓáÔÝáWåâ`áØ݃kÖۓíÝÔí×âéÞWÖۓéåWçÔáؓ ×éâÖۓÙåØØåÜ×âéŽÖۓíxᡓÁâéÜáÞâè“ÝؓÔݓãåâÙØæÜ  âáWßáì“æÞÜÔßãÜáÜæçÜÖގ“éâ×ÖԔ

“ÁWéƒçØéákÖܓæçåØ×ÜæÞԓÉåWçáԓ¹åØؓÇÜàؓÍâáؓ Õèׇ“àyօ“éìè‘Ü…“Õâáèæ“ÕØíãßÔçábÛâ“ãÔåÞâéÔ áÜԟ“ÕØíãßÔç᎓æÞÜÕèæ“íâ¢×â“UÜßÜáì“Ô“æçåØ×ÜæÞâ鎓 æÞÜÕè桓ɓæãâßèãåWÖܓæâ“UØßØíáÜ`áâè“æãâßâ`áâæ  …âè“ÆßâéØáæÞâ“ÝؓíÔèÝkàÔ鎓Ôݓãåâ×èÞç“ĈæÞÜãÔææ“ ãÔÖÞÜáړßkæçâÞûŸ“Þçâ厓ÉWà“èàâ‘ák“ÖØæçâéԅ“ ԓßì‘âéԅ“ÖØߎ“×ØuŸ“ãåÜ`âà“íÔãßÔçkçؓßØá“íԓÝØ  ×Øá“ßkæçâޔ

ùĽƼʘÈǼ͹Ì3˜Æ¹˜ ƹ¼»À¼Ò¹ÂP»Í˜ÒÁÅÆP˜ ÌÍÊÁËÌÁ»ÃP˜Ë½ÒAÆ͘ª¨¨±§ª¨©¨² ċ˜˜ª®¦˜©ª¦˜ª¨¨±—Æă—Úà[ãåܗæëíæéÜåàܗ ñàäåÜá—êÜñ|åð—ŸØëéØâëoíåð—çéæÞéØä—çéܗ ‡àéæ⋗íÜéÜáåæê‰ ċ˜˜©±¦Ćª¨¦˜©¦˜ª¨©¨—½ÀʗçéÜëÜâð—ČÚÜåؗ ÄØãÜᗽØëéðÿ— ċ˜˜¨¬¦Ć¨®¦˜©¦˜ª¨©¨—ÉæêêàÞåæã—ÛÜäæ—ëæìé ċ˜˜ª®¦Ćª¯¦˜©¦˜ª¨©¨—ÀåëÜéâéàëféàìä—Íé[ëåؗ ©°¥—éædåoâ ċ˜˜ª±¦˜©¦˜ª¨©¨—¼ìé|çêâð—çæß[é—í—êåæî¤ ÙæØéÛàåÞì ċ˜˜«¨¦˜©¦˜ª¨©¨˜¼ìé|çêâð—çæß[闹àÞ¸àé— ċ˜˜«¨¦˜©¦˜ª¨©¨—Êåæî—Êßæ—ÊåæîÙæØéۗ ÄæëæÚéæêê—Êßæ§¨§—Ÿ©¥—éædåoâ  ċ˜˜©«¦˜ª¦˜ª¨©¨—Êåæî—ØÛíÜåëìéܗ©§¨§ ċ˜˜ª¨¦Ćª©¦˜ª¦˜ª¨©¨—ÄàãâؗéæØۗêßæî—

ΈÝìãñ˜æçîáæãñ¤˜èêáèêÙîçîÙæg˜ÙãÛáݘ٘Ù㥠ìí\äæݘáæÞçêå\Ûáݘæ\âÜí˜æ\îˆìÝîæpÛá˜æ٘ ïÝÚçîÝâ˜ëìê\æãݘïïï¦îêÙìæÙ¦ë㦠Äñ–áÙêëãݘëìêÝÜáëãç˜Îê\ìæ٘¾êÝݘÌáåݘÒçæݘ ËìÙꓘÜîçꤘ¨©«˜¨®˜ÌÝêÛàçî\ Ý¥åÙá䲘áæÞçÛÝæìíå¸îêÙìæÙ¦ëã ìÝ䦧ÞÙ𲘣¬ª©˜¬©˜­®˜±­˜®¬« ¿ËŲ˜£¬ª©˜±¨«˜ª®®˜ª«©


¤¤¬

Ñàäåo—ÛæíæãÜå[—åؗêãìåÜdåf— êëéØåg—éØâæìêâ’Úߗ¸ãç

KORUTANY

tanskou vstřícLyžařské nadšení bez hranic s ledovci v pozadí a koru tanských Alpách. ností v popředí. To očekává zimní návštěvníky v koru vou kulisou, Hřebeny probleskující ledovou modří jsou takřka filmo termálních která zve k nadšenému řádění v hlubokém prašanu, a všude. V Kolázních a na světových sjezdech. Zimní požitky vždy kdy chcete. rutanech můžete zažít sníh jak chcete, kde chcete a KOMERČNÍ PREZENTACE

¸ãçêâ[—éæñâ懗åؗãð•oÚߗؗ•[Ûåf—ç„[åo—åÜñ‘êëØåܗ åÜêçãågåf¥—Í—ÂæéìëØåÜÚߗêà—ñàäåo—ëìéàêëf—ä‘•æì—íð¤ ÙéØë—ñ—åÜáã[âØígá‡oÚߗØãçêâ’ÚߗéÜÞàæ呱—¿ÜàãàÞÜåÙãìë— Ø—ÅØêêÝÜãۗØåÜÙ旹ØۗÂãÜàåâàéÚßßÜàä—Ø—Ä~ããëØãê⒗ ãÜÛæíÜÚ¥—ÊãìåÚܗؗêåoߗáêæì—ñØéìdÜå𥗺ÜãâÜä—í[ê— dÜâ[—¨—§ª¨—âä—Øãçêâ’ÚߗêáÜñۑ—Ø—â—ëæäì—Ëæç—êâàçØê— ÂæéìëØå𗝗͒ÚßæÛåo—Ëðéæãêâ棗çãØëoÚo—íܗª«—ãð•Ø„¤ êâ’ÚߗæÙãØêëÜÚߥ »ãæìßæ—åÜßãÜÛØë—Ø—åØáo륗ËØâ—ñåo—ßÜêãæ—í—âæéìëØå¤ êâ’Úߗ¸ãç[ÚߗؗçãØëo—çéæ—âؕÛf—ëfäر—Øãçêâf—ãð•æí[åo£— îÜããåÜêê—Ø—ëÜéä[ãåo—ã[ñåg—ØåÜÙæ—éæÛàååf—åØÙoÛâ𥗠ÊÜñæåؗñØdoå[—í—„oáåì—Ø—çæâéØdìáܗÛãæìßæ—Ûæ—âígëåØ¥— ÅؗÄ~ããëØãêâfä—ãÜÛæíÚà—íܗ풇â[ÚߗâæãÜ䗪—§§§—äÜë¤ é‘—êܗãð•ìáܗÛæâæåÚܗÚÜ㒗éæ⥗ÍðíéÚßæãÜåoä—çéæ—ãð•Ø„Ü— áܗãð•Ø„êâ[—Û[ãåàÚܗȸ—¨ÿ—åؗÂØëêÚßÙÜéÞ챗­—âàãæäܤ ë鑗Ûãæìß[£—çæßæÛãå[—Ø—éæíå[—áØâæ—çéØíoëâ楗͗¹Øۗ ÂãÜàåâàéÚßßÜàäì—í—çæßæ„o—ÅæÚâÙÜéÞܗñؕàáÜëܗêãØêë— áØâæ—êígëæ풗‡Øäçàæ屗áÜÛåؗñ—åÜáêëéägá‡oÚߗêáÜñÛæíÜ◠Êígëæífßæ—çæß[é죗çæáäÜåæíØå[—çæÛãܗåÜáêãØíågá‡oßæ— êðåؗñÛÜá‡oß旋Ûæão±—êáÜñۗ½éØåñܗÂãØääÜéØ¥ Ñàäåo—êçæéë—åÜäìêo—ñåØäÜåØë—áÜå—êíà‡ëgë—çæ— êáÜñÛæíÚܗÛ旋Ûæão¥—¹g•â؄à—åØáÛæì—å[ÛßÜéåf—êëæç𗠟ë„ÜÙؗí—ÃØíØåëëØãì £—ê[yâ؄à—ÛæلܗìçéØíÜåf£—ñd[êëà— æêígëãÜåf—Ûé[ßð—ŸåØ焥—í—¿ÜàãàÞÜåÙãìëì ¥—Êë[ãܗíoÚܗ

ç„oñåàíڑ—êܗíðÛ[í[—åؗë‹éð—åؗêåg•åàÚoÚߣ—ëìéàêëàÚ¤ â’Úߗãð•oÚߗØåÜÙæ—åؗñàäåo—âÜäçàå⥗ÉÜÞàæå—âæãÜä— Äàããêë^ëëêâfßæ—áÜñÜéؗåØÙoño—í‡ÜÚßåð—ëðëæ—äæ•åæêëॗ ͗ãð•Ø„êâf—æÙãØêëà—ÅØêêÝÜãÛ¤¿ÜéäØÞæé—ÝìåÞìáܗåæ풗 ÜïçéÜêåo—ë’ä—ç„oäæ—åؗêáÜñÛæíÚܗą—ñؗçæìߒÚߗ¨§— äàåìë—áêæì—ãð•Ü—æçgë—í—çæ„[Ûâ쥗¸—åæíg—æÙÛé•o—ßæêëf— íðÙéØå’ÚߗìÙðëæíØÚoÚߗâØçØÚàë—ì—áÜñÜéؗÎ~éëßÜéêÜܗ ç„à—©—ç„ÜåæÚæí[åoÚߗáÜÛåæÛÜååo—êâàçØꗾÜéãàëñÜå— ñÛØéäؗŸç„à—«—åæÚoÚߗçØâ—ÛíæìÛÜååo—êâàçØê ¥ ¿æéâæ죗åÜÙæ—êëìÛÜåæ춗—æÛçædàåâì—åؗñàäåo— ÛæíæãÜåf—çØë„o—à—éÜãØïØÚܗí—ëÜéä[ãåoÚߗã[ñåoÚߥ—Í—¹Øۗ ÂãÜàåâàéÚßßÜàäì—êܗç„oäæ—ñܗêáÜñÛæíâð—äo„o—Ûæ— ëÜéä[ãåoßæ—ÙØñfå죗ë„ÜÙؗí—ã[ñåoÚߗÉ~äÜéÙØÛ¥—»Øã‡o— ߄Üáàíf—ëÜéä[ãåo—çéØäÜåð—ç钇ëo—í—ã[ñÜyêâ’Úߗägê¤ ëÜÚߗÎØéäÙØÛ¤ÍàããØÚߗؗ¹Øۗ¹ãÜàÙÜéÞ¥ ÄØão—ãð•Ø„‡ëo—åØۇÜåÚà—áêæì—êéÛÜdåg—íoë[åॗÇéæ—Øì¤ ëæäæÙàãæ풗âãìٗ¸»¸º—çØë„o—ë„ÜÙؗÂØdoâ‘í—êígë—Ûgëo— åؗÂØëêÚßÙÜéÞì—âܗë„Ü䗇çàdâæí’ä—ãð•Ø„êâ’ä—æÙãØê¤ ëÜä—çéæ—Ûgëॗ͇ÜÚßåð—«ßígñÛàdâæíf—ßæëÜãð—í—éÜÞàæåì— åØÙoño—áØâæ—åØÛêëØåÛØéۗçfdà—æ—Ûgëà—Ø—íãØêëåo—îÜã㤠åÜêêæíf—ñ|åð—çéæ—Ûgëॗ¼ïàêëìáܗÛæâæåÚܗîÜããåÜêêæí[— âæìçÜã—ê—Þìäæí’äà—äÜÛíoÛâð˜—Íðßã[‡Üå’ä—‹Ûæãoä— çéæ—éæÛàåð—áܗÃàÜêÜé¤ÄØãëØëØ㣗âÛܗçéæíæñìáo—áÜÛàåæì— äàäàåâæíêâæì—Ø—Ûgëêâæì—íÜêåàdâì—í—ÉØâæìêâì¥

¨—§ª¨—Âė¸—Á¼»ÀÅV—ÊÂÀÇ¸Ê Ëæç—êâàçØê—ÂæéìëØå𗝗͒ÚßæÛåo—Ëðéæãêâæ— çãØëo—åؗ¨—§ª¨—êáÜñÛæíâæí’ÚߗâàãæäÜëéÜÚߗ ؗ©¯°—íãÜÚoÚߗؗãØåæíâ[Úߥ—Åؗ­—Ûåo—êëæáo— çéæ—Ûæêçgãf—æۗ¨¯°—¼ÌÉ£—çéæ—Ûgëà—Û旨«—ãÜë— æۗ°­—¼ÌÉ¥— ÀåÝæéäØÚܱ—îîî¥ëæçêâà¥Øë ¼¹ÄL3˜ÁƾÇÊŹ»½²˜ Ã_êæìÝæ˜ÁæÞçêåÙìáç椘»ÙëáæçèäÙìò˜© ¹¥±ªª¨˜ÎÝäÜÝ椘ÊÙãçíëãç ìÝ䦘£¬« ¨¡¬®«§«¨¨¨ ÞÙ𘣬« ¨¡¬ª¯¬§­ª©¨¨¥­¨ Ý¥åÙá䲘áæÞç¸ãÙÝêæìÝæ¦Ùì áæìÝêæÝ처ïïï¦ãçêíìÙæñ¦Ûçå


¤¥£

GEISSKOPF

driegelem Vrchol Geisskopf (1 097 m) se svým sousedem Einö nejlepších (1 121 m) poblíž města Bischofsmais je jedním z straně Šumavy. a nejoblíbenějších lyžařských kopců na německé láká zejména Devět širokých a terénně rozmanitých sjezdovek – od začátečnírodiny, jejichž každý člen si tu najde trať na míru ků až po nejnáročnější. KOMERČNÍ PREZENTACE

Ãð•Ø„ê⒗ØéÜ[ã—áܗÛæêؕàëÜã咗ç„Üê—YÜãÜñåæì—ÉìÛ죗 ÉÜÞÜå—Ø—¹àêÚßæÝêäØà꣗æÛâìۗ앗ÛæáÜÛÜëܗç„oäæ—åؗ ‹çØëo—¾ÜàêêâæçÝ죗âÛܗáܗÛæêëØëÜdåg—çéæêëæéåf—çØéâæ¤ íà‡ëg—Ø•—çé旨—§§§—Øìë—ç„oäæ—ì—å[êëìçåoÚߗíãÜ⑥ ËÜéfååo—çØéØäÜëéð—êíØߑ—åÜáãfçܗíðßæío—äfåg— ؕ—êë„ÜÛåg—å[éædå’䣗ØãܗåÜÚßðÙo—Øåà—áÜÛåؗdÜéå[— êáÜñÛæíâØ¥ ÑØd[ëÜdåoÚà—êà—ç„àáÛæì—åؗêíf—ç„oäæ—í—ÚÜåëéì—Øéܤ [ã죗âÛܗáêæì—ÛíؗçØéØãÜãåo—íãÜâ𣗇àéæâ[åêâ[—Úíàdå[— ãæìâؗŸ½æéêëßØìꤸÙÝØßéë—À—Ø—ÀÀ —Ø—åؗ‹çØëo—êíØßì—í܇¤ âÜéf—ñ[ñÜäo—æۗßæêçæÛð—Ø•—çæ—ãð•Ø„êâæ엇âæã쥗Äoéåg— çæâéædàão—ñíã[Ûåæì—Ûoâð—‡o„ÚܗëéØëo—à—ígë‡àåì—dÜéíÜå’Úߗ êáÜñÛæíÜâ—í—ØéÜ[ã죗âëÜ钗áܗåØíoڗíÜãäà—ç„ÜßãÜÛ咥— ÊØäæñ„Üáäæêëo—áêæì—àåêëéìâëæ„à—‡âæãÜåo—à—çéæ—í’ìâì— Ûgëo—Ø—åÜÚßðÙo—Øåà—êãì•ÙؗßãoÛ[åo—Ûgëo¥

ÅÜáígë‡o—çæéÚܗêáÜñÛæíÜâ—áܗíðßéØñÜåؗêë„ÜÛåg— å[éædå’ä—ãð•Ø„‘ä—ą—ßåÜۗçgë—dÜéíÜå’ÚߗêáÜñÛæíÜ◠ê—ç„Ü풇Üåoä—ÙÜñä[ãؗª§§—䣗Ú敗áܗåؗ‡ìäØíêâf— çæägéð—êæãàÛåg—çÜêëé[—åØÙoÛâØ¥—Äàäæëæ—áܗñ—íéÚßæ¤ ãæí’ÚߗêëØåàڗíãÜ⑗íÜãâæãÜ璗í’ßãÜۗÛæ—ñíãågåf— âéØáàåð¥ ÅÜáå[éædågá‡oä—áܗâ—ÛàêçæñàÚà—áÜÛåؗdÜéå[—êáÜñ¤ Ûæíâؗñ—íéÚßæã염àå~ÛéàÜÞÜ㣗âëÜéæì—æÙêãìßìáܗíãÜ◠ÉàÜÞÜããàÝ륗ÁÜßæ—å[êëìçåo—êëØåàÚܗáܗÛæêؕàëÜãå[— ñ—¾ÜàêêâæçÝì—çæ—áÜÛåf—ñ—dÜéíÜå’ÚߗêáÜñÛæíÜ◠ÅæéÛßØåÞØÙÝØßé륗&Üéå[—ëé؉—áܗç„àëæä—d[êëÜdåg—íܗ êíf—åÜáçéìۇo—çØê[•à—çæåÜÚß[åؗÙÜñ—‹çéØíð£—ëØâ•Ü—êà— ì•àáo—à—äàãæíåoÚà—Ùæìãæí’ÚߗêíØߑ¥ ËéØëg—¾ÜàêêâæçÝì—æÙêãìßìáܗ‡Üêë—ãð•Ø„êâ’ÚߗíãÜ⑗ ؗáÜÛåؗáÜÛåæêÜÛØdâæí[—ãØåæíâØ¥

SKIPAS ZDARMA

îîî¥ÞÜàêêâæçÝ¥ÛÜ

1 100 835 m n. m.

265 m 25 %

63 %

12 %

8 km 6,4 km ʼÑ@Ÿ±— polovina prosince–konec bøezna ÇH¼ÇɸÍÅ2—¸ǸºÀ˸±— 6 300 os./h ÅÆ&Å2—ÃÐYÆÍÅ2±—— støeda–sobota 18.00–21.45 hod. ÇÉÆÍÆÑÅ2—»Æ¹¸±— 8.30–16.30 hod. º¼Ã¼ėÊÁ¼Ñ»Æͼ±—

ʗ˼º¿ÅÀºÂVėÊÅ*¿¼Ä±—

5

1

øÅÆ͸—ą—Íü—ŸÛfãâØ£—âØçØÚàëØ — ¾ÜàêêâæçݤÊÜêêÜãÙØßå— ¾ÜàêêâæçݤÊÚßãÜççãàÝë— ½æéêëßØìêãàÝë—À— ½æéêëßØìêãàÝë—ÀÀ— ÅæéÛßØåÞãàÝë— ÉàÜÞÜããàÝë— ¹ØÙðãàÝë—

¨—¨«©—ä— ¨—¨«©—ä—— ­§§—ä— ­§§—ä— ¯§§—ä—— ¯¬§—ä—— ¨¬§—ä——

¼Ç˜¹Ê½Ä͘¿½ÁËËÃÇȾ˜ ƹ¼½Ì½˜Æ¹˜ÎÑÌÊÀι»3˜Ã¹ÊÌ+˜ ƹ˜ÃÇÆ»Á˜'¹ËÇÈÁË͙

— — — — — — —

«¬§—æꥦßæÛ¥—— ¨—©§§—æꥦßæÛ¥ ¨—¨§§—æꥦßæÛ¥ ¨—¨­§—æꥦßæÛ¥ ¨—§¨®—æꥦßæÛ¥ ¨—§©¬—æꥦßæÛ¥ «¬§—æꥦßæÛ¥——

ZDARMA

6 HODIN

OBDOBÍ PLATNOSTI: SEZÓNA 2009/10


¤¥¤

˄à—ñܗñÛÜá‡oÚߗêáÜñÛæíÜâ—áêæì—æêígëãÜåð—çéæ—åædåo— ãð•æí[åo—í•Ûð—æۗêë„ÜÛð—Ûæ—êæÙæëð£—Ø—ëæ—æۗ¨¯—Ûæ— ©¨¥«¬—ßæÛ¥ Êågßæíæì—áàêëæë엾ÜàêêâæçÝì—ñØáà‡‰ìáܗêÜíÜéåo—æéàÜåëؤ ÚܗêíØߑ£—ãÜßÚܗåØÛçé‘ägéå[—åØÛäæ„êâ[—í’‡âؗؗâæåÜÚ¤ âæåڑ—à—ëÜÚßåàÚâf—ñØêåg•æí[åo£—çæâé’íØáoÚo—®—êáÜñÛæíÜ⣗ Ú敗dàåo—ñßéìÙؗdëð„à—çgëàåð—çãæÚßð—ñÛÜá‡oÚߗëéØëo¥ Çéæ—êåæîÙæØéÛàêëð—Ø—ÝéÜÜêëðãàêëð—áܗíðßéØñÜå—Ýìå¤ çØéâ—êܗêâæâð£—âàÚâÜéð£—Ùæïð—Ø—éØàã𥗠»ÆÇɸ͸ Z½Ä½ÒÆ ŹÁË ºÇ¼½ÆŹÁË

Êͼ¹

ÒÏÁ½Ë½Ä ʽ¿½Æ ½Ö×ÞèØÝçÞÚÙ ¼ÚÞèèàäåÛ ·ÞèØÝäÛèâÖÞè

ÇÞãØÝãÖØÝ

½äØÝ×çêØà

Ċ—ÇéØßØą¹àêÚßæÝêäØàê— ©¨§—âä— Ċ—ÇãñÜyą¹àêÚßæÝêäØàê— ¨©§—âä— Ċ—&Üêâf—¹ìÛgáæíàÚÜą¹àêÚßæÝêäØàê— ¨«¬—âä—

©¥¬§—ßæÛ¥ ¨¥¬§—ßæÛ¥ ©¥ª§—ßæÛ¥

ÊÂÀÇ¸Ê Ċ—Ûæêçgão—¨—ą—ª—ą—­—Ûåo±—¨°—ą—«°—ą—¯¯—¼ÌÉ Ċ—Ûgëà—Ÿ­ą¨¬—ãÜë —¨—ą—ª—ą—­—Ûåo±—¨¬—ą—ª­—ą—­ª—¼ÌÉ Ċ—Ûæêçgão—©—ą—«—ą—­—ßæÛà屗¨§—ą—¨«—ą—¨®£¬§—¼ÌÉ Ċ—Ûgëà—Ÿ­ą¨¬—ãÜ렗©—ą—«—ą—­—ßæÛà屗¯—ą—¨¨—ą—¨«—¼ÌÉ

ɼÊÆÉË Ċ——̹ÐËÆÍÅ2±—çÜåñàæåð£—ØçØéëä[åð—ą—ÚÜåð—æۗÚÚؗ ¨ª—¼Ìɦæ꥗ؗåæڗêܗêåoÛØåo Ċ——ãð•Ø„êâ[—Ø—êåٗ‡âæãØ£—ç‘ádæíåØ Ċ——ǸÉÂÆÍÀKË*±—ç„oäæ—ì—íãÜ⑗ą—ñÛØéäؗŸ¨—§§§—Øìë Ċ——¸ÇÉ)ʤÊÂÀ±—ªï—ÙØé

Ìåàâ[ëÜ䗾ÜàêêâæçÝì—áܗç„oéæÛåo—ê[yâ؄êâ[— Ûé[ßؗæ—ÛfãÚܗ©—âä—íÜÛæìÚo—ñØãÜêågå’ä—êíØßÜ䣗 åؗågᕗí[ê—íðíÜñܗáÜÛåæêÜÛØdâæí[—ãØåæíâØ¥—Ëé؉— êáÜñÛì—áܗíÜãäà—çÜêëé[—ą—ÙgßÜä—åo—çéæáÜÛÜëܗßåÜۗ ¨§—ñØë[dÜ⥠¸dâæãàí—áܗ¾ÜàêêâæçݗçæågâìۗíñÛ[ãÜågá‡oä—‡ì¤ äØíêâ’ä—êë„ÜÛàêâÜä—ç„à—ÚÜêëg—ñ—&ÜêâØ£—âíØãàëæì—ëÜéf¤ 呗êܗíðéæíå[—à—ëgä—åÜáñå[ägá‡oä—ØéÜ[ã‘ä—Ø—ÚÜåæì— áܗá܇ëg—ç„ÜÛdo¥


—¸ËøÊ

¤¥¥

SULDEJIŽNNÍ/HOSTYOROLLSDKAA NA STŘEŠE

oblastí je ta Jednou z krajinově nejkouzelnějších jihotyrolských Stilfserjoch pod Ortlerem (it. Ortles), v srdci národního parku třítisícovými (Passo dello Stelvio), neboť je obemknuta hned 14 ího Tyrolska vrcholy. Vévodí jim samozřejmě nejvyšší hora Jižn ě horských Ortler se svými 3 905 m. V tomto majestátním svět a Trafoi. velikánů najdete lyžařské oblasti Sulden (Solda) KOMERČNÍ PREZENTACE ÍÜàԓÝؓçè“âãåÔé×è“×âàÔ¡“¿ÔáâéÞì“çè“`ÔæçⓠíÔ`káÔÝk“é“áÔ×àâ€æގÖۓ鎃ÞWÖ۟“é“áÜÖۑ“ÝÜá×ؓ 葓Þâá`k¡“ÀÜçâà“éWæ“â`ØÞWéÔÝk“éŽçØ`ác“ãåØ ãÔåâéÔáb“æÝØí×âéÞ쟓åWíâéÜçb“ßì‘Ô€æÞb“Õâè×쟓 æÞécßb“ÔÞÖؓԓèÕìçâéÔÖk“æßè‘Õì“íԓÔçåÔÞçÜéák“ ÖØá졓´“è‘ÜÝØçؓæܓ`ØåæçébÛ⟓ހ܃…Wßâéc“`ÜæçbÛⓠԓàåÔíÜébÛâ“ÛâåæÞbÛâ“éí×èÖÛè¡ Æèß×Øá“ÝؓàkæçØà“æؓíÔåè`Øáâè“æácÛâéâè“ ãâÞåŽéÞâè“ā“§£“ÞÜßâàØç卓æÝØí×âéØޓâד¦“¥¨£“ ×ⓤ“¬££“à“á¡“à¡“Ô“æØíxáԓâדíÔ`WçÞè“ßÜæçâãÔ  ×è“×â“íÔ`WçÞè“ÞécçáԓÛâéâ€k“æÔàì“íԓæØÕØ¡ ɎÛßØדáԓÚÜÚÔáçì“ÂåçßØå“Ô“¾záÜÚææãÜçíؓ ›ºåÔá“ÍØÕ劜“Ýؓ‡ÖÛéÔçᎡ“ÁØák“×Üé蟓‘Ø“í×ؓ ãåâæßèߎ“ÛâåâßØíØ֓ÅØÜáÛâßדÀØææáØå“í€k×Üߓæéb“ àèíØèà“écáâéÔáb“ßØ×âéŽà“æécçà¡ ÀÜßâéákÖܓßì‘âéWákŸ“Þç؀k“ÖÛçcÝk“éìÖÛèçáÔç“ íÜàák“æßèáÖؓ½Ü‘ákÛâ“ÇìåâßæÞԓ×â“ãâæßØ×ákÛⓠ×âèƒÞ蟓Ýæâè“çè“áԓæãåWéábà“àkæçc¡“ÁØÕâ“Ýؓ áÔâãÔޓßÜÕâ“ácÖâ“áWåâ`ác݃kÛⲓÇÔ×ì“ÝؓáWƒ“ çÜ㭓¾ÔáâáØáåâÛ哛é“ã€ØÞßÔ×è“×cßâéW“ÛßÔéØuœ“ā“

Øëçåbàác“ã€kÞåWŸ“‡íÞW“çåԅŸ“íÔçâ“æ“ÕWÝØ`áŽà“ éŽÛßØ×Øà¡ ¿ì‘Ô€æÞb“æç€Ø×ÜæÞâ“ÇåÔÙâܓ›¤“¨§£ā¥“¨¨£“àœ“ ÝؓâÕíéßWƒçc“éÛâ×áb“ãåâ“åâ×Üá쟓áÔÕkík“éƒÔޓ ܓæãâåçâéák“æéÔÛì“ãåâ“í×Ôçáb“ßì‘Ԁء“´“ãåWéc“ â×çèדÝؓÂåçßØå“áØÝÞåWæác݃k”“ÇåÔÙâܓè“ãåæàìÞè“ ÆçÜßÙæØåÝâÖ۟“åâ×܃çc“íáWàŽÖۓæÝØí×Ԁ“ºèæçÔéԓ ԓÅâßÔáדÇÛzáܟ“áÔÕkík“æéŽà“Ûâæçà“ÖØááb“ ԓéìÛßØ×WéÔáb“éŽÛâ×쭓‘W×᎓æÛâá“Ô“‘W×áW“çßÔ `ØáÜÖؓè“éßØÞ術¾ÔãÔÖÜçԓéßØލ“Ýؓã€ÜíãæâÕØáԓ àkæçák“ߍ‘Þâéb“ÞÔãÔÖÜçc“çÔޟ“‘Ø“ÞßÜ×ác“à‘Øçؓ íÔãâàØáâèç“áԓ`ØÞWák¡“ ÂÕßÔæç“ÂåçßØå“àW“ÝØ×áè“í“áØÝ鎃ؓãâßâ‘ØáŽÖۓ Õc‘ØÖގÖۓçåÔçk“铸éåâãc¡“DÔ×ԓéåÖÛâßáŽÖۓ æãâåçâé֍“éìè‘kéW“çbçâ“áÔ×àâ€æÞb“鎃Þì“Þ“çåb  áÜáÞè“áԓíWéâ×ì¡ ´…“áԓèàcßb“ßØ×âéb“Ûâ€ØŸ“áØÕâ“áԓéâ×â  ãW×è“ā“ßØ×âßØíØák“ÝؓÝØ×áâè“í“çåØá×âéŽÖۓ æãâåçâéákÖۓ×ÜæÖÜãßk៓ÞçØåb“Õìæçؓàcßܓéì  íÞâèƒØç¡

ÆÞÜÔßãÜáÜæçÜÖÞb“ç‡åì“áԓßì‘kÖۓãÔç€k“Þ“áØÝékÖؓ éíåèƒèÝkÖkà“×âÕåâ×åè‘æçékà“é“áԃÜÖۓíØàcãÜæ áŽÖۓƒk€ÞWÖÛ¡“ÂÕßÔæç“ÂåçßØå“èãåâæç€ØדàÔækéè“ ÂåçßØå“ÝؓÜ×ØWßákà“àkæçØà“Þ“éì‘Üçk“éƒØÖۓçì㍓ßì  ‘Ô€¡“¾ßÔæÜÖÞb“ç‡åì“Ü“ãåâ“àbác“çåbáâéÔáb“áÔÝ×Ø  çؓÛáØדáÔ×âæÔۓâדãåØãÔåâéÔáŽÖۓæÝØí×âéØÞ¡“ µØíécç€k“ãâדéåÖÛâßØà“ÂåçßØåè“Ô“áØ×âæçܑ᎓ ãâÛßØדáԓíÜàák“Ûâåì“ãâ×bߓ‡×âßk“ÉÜáæÖÛÚÔè“ ›ÉÔߓÉØáâæçԜ¡“´“àâ‘áW“æؓéWà“ãâƒçcæçk“ãâçÞÔç“ ×âÞâáÖؓܓácÞçØåbÛâ“í“ÛèuÔçŽÖۓÝÔލ“ÅØÜáÛâß×ԓ ÀØææáØåԟ“ÞçØåŽà“æؓí×ؓâ`ÜéÜ×ác“×Ԁk¡

îîî¥æéëãÜé¥àë— ÍºÑÌÇÎÆ3 Ċ———ÊçæéëßæëÜã—ÉÜêàÛÜåÚܗÇØéØÛàÜê—ó—îîî¥êçæéëßæëÜã¤çØéØÛàÜê¥àë ÊãìåÜd咗ë’ÛÜå—ą—®—Ûåo—ê—Ĥ—çÜåño£—ØçÜéàëàí£—ãð•Ø„ê⒗ÛÜå—ê—„ÜÛàëÜãÜä— ßæëÜã죗©¬—äà套ÚíàdÜåo—í—ÙØñfå죗ë‹éؗåؗêåg•åàÚoÚߗê—çé‘íæÛÚÜ䱗 ©¯¥—©¥ą©§¥—ª¥—©§¨§—Ø—­¥—ª¥ą©§¥—ª¥—©§¨§—ñؗ¬¯ª—¼ÌɗñؗæêæÙì ÉÜñÜéíØÚܱ—îîî¥êìÜÛëàéæã¥àåÝæ¦çØéØÛàÜêÖÚê Ċ———ÇØéڗ¿æëÜã—ó—îîî¥çØéÚ¤ßæëÜã¥àë Ñàäؗí—ßæëÜãì—çéæ—Þìéä[åð—ą—®—Ûåo—ê—çæãæçÜåño£—­ÛÜååo—êâàçØê— ÊìãÛÜå¦ÊæãÛر— ¨¥—¨¨¥ą©¯¥—¨¨¥—©§§°—Ø—¨§¥—¨¥ą©«¥—¨¥—©§¨§—ñؗ¬¬§—¼ÌɗñؗÛæêçgãæì— æêæÙì—í—Ûíæì㑕âæífä—çæâæáà ÉÜñÜéíØÚܱ—îîî¥êìÜÛëàéæã¥àåÝæ¦ßæëÜãçØéÚÖÚê Ċ———ÉÜêàÛÜåÚܗą—¾Øéåà—¿Øìê—ËêÚßÜåÜëë—ó—îîî¥ßØìêëêÚßÜåÜëë¥Úæä Ñàäåo—éØÛæí[åâð—ą—®—Ûåo—ìÙðëæí[åo—í—ØçØéëä[åì—ídÜëåg—êåoÛØåg£— ­ÛÜååo—êâàçØê—í—ãð•Ø„êâf—æÙãØêëà—ÊìãÛÜå¦ÊæãÛØ£—íêëìç—Ûæ—ØèìØçØéâì— ÊçæéëîÜãã—í—ÄØãê¦ÄØããÜê± °¥—¨¥ą¨ª¥—©¥—©§¨§—Ø—©§¥—©¥ą©®¥—ª¥—ñؗª©§—¼ÌɗñؗæêæÙì ÉÜñÜéíØÚܱ—îîî¥êìÜÛëàéæã¥àåÝæ¦ëêÚßÜåÜëëÖÚê Ċ——ÉÜêàÛÜåÚܗ¿Øìê—ÇÜÛÜé—ó—îîî¥ßØìê¤çÜÛÜé¥Úæä ¹oãf—ë’Ûåð—ą—®—Ûåo—ÙÜñ—êëéØíð—í—ØçØéëä[åì—çé早—æêæÙ𣗭ÛÜååo— êâàçØê—çéæ—ãð•Ø„êâæì—æÙãØêë—ÊìãÛÜå¦ÊæãÛر °¥—¨¥ąª§¥—¨¥—©§¨§—ñؗª¨¨£¬§—¼ÌɗñؗæêæÙì ÉÜñÜéíØÚܱ—îîî¥êìÜÛëàéæã¥àåÝæ¦çÜÛÜéÖÚê Ċ——¿æëÜ㗾ØäçÜå—ó—îîî¥ÞØäçÜå¥àåÝæ Oåæéæíf—ë’Ûåð—êãØãæäì—ą—®—Ûåo—ê—çæãæçÜåño£—­ÛÜååo—êâàçØ꣗ìíoëØÚo— ç„oçàëÜ⣗êåoÛØåg—Ýæéäæì—ÙìÝÜë죗íÜdÜéåo—äÜå죗ë‹éؗåؗêåg•åàÚoÚß± ª§¥—¨¥ą¨«¥—©¥—©§¨§—Ø—©§¥—©¥ą©®¥—ª¥—©§¨§—æۗ¬¯¬—¼ÌɗñؗæêæÙì ÉÜñÜéíØÚܱ—îîî¥êìÜÛëàéæã¥àåÝæ¦ÞØäçÜåÖÚê


¤¥¦

HOCHPUSTERTAL /ALTA PUSTERIA Í CIMBUŘÍ V ZEMI TŘ

V severovýchodním cípu Dolomit, v zemi tří skalového turismu, ních zubů Drei Zinnen (Tre Cime) a stranou od mas A to přirozenajdete jedny z nejkouzelnějších panoramat Dolomit. é horské chaty, ně není vše, nechybí ani upravené sjezdovky, útuln sněžnicích. prvotřídní běžecké trasy nebo romantické túry na KOMERČNÍ PREZENTACE ÍØàܓǀk“ÖÜàÕè€k“çéâ€k“éØæáÜÖؓÆØëçØᓛÆØæç✟“ ¼ááÜÖÛØᓛÆÔᓶÔá×Ü×✟“ÇâÕßÔÖۓ›·âÕÕÜÔÖ✟“ ÁÜØ×Øå×âåٓ›ÉÜßßÔÕÔææԜ“Ô“‡×âßk“ÃåÔÚæØå“ÇÔߓ›ÉÔßßؓ ×ܓµåÔÜØ朡“ÆÝØí×쟓ÞçØåb“í×Ø“à‘Øçؓãâ×áÜÞáâè矓 æؓã€Üçâà“ÛÔåàâáÜÖÞì“íÔ`ßØuèÝk“×â“àÔßØÕáb“ ÛâåæÞb“ÞèßÜæ쓷âßâàÜç¡ K×âßk“»âÖÛãèæçØåçÔߓ›´ßçԓÃèæçØåÜԜ“Ýؓé“íÜàc“ Ü×ØWßákà“ÖkßØà“ãåâ“âæéc‘èÝkÖk“Ô“ãØæçåâè“×âéâ ßØáâ術ÆìàÕâßØà“çbçâ“âÕßÔæçܓÝæâè“âÞâèíßèÝkÖk“ ԓæßÔéáb“æÞÔßák“éc‘Ø“·åØܓÍÜááØá“Ô“ÝØíØåâ“ÃåÔÚæØå“ ÊÜß×æØؓ›¿ÔÚâ“×ܓµåÔÜØ朡“Íéâ×ák“ÞåÔÝÜáԓÝؓ ÛÔåàâáÜÖÞì“ã€ÜíãæâÕØáԓãåâ“àáâÛâæçåÔááb“ çåWéØák“éâßábÛâ“`Ôæè“Ü“ãåâ“æãâåç¡ É“æØ×àܓßì‘Ô€æގÖۓâÕßÔæçØÖۓàÜßâéákÖܓíÜà  ákÖۓæãâå獓áԓæÝØí×âéÞWÖۓâ“ÖØßÞâéb“×bßÖؓ¨§“ Þà“ãâíáÔÝkŸ“‘Ø“ÝØá“ÞéÔáçÜçԓáØåâíÛâ×èÝØ¡“Âד ßØÛގÖۓæÝØí׍“Ô‘“ãâ“áWåâ`áb“`Øåáb“æÝØí×âéÞ쟓 æWuÞԀæÞb“×åWÛì“Ô“×cçæÞb“ãÔåÞì“ā“çâ“éƒØÖÛáⓠáÔÝ×âè“áÔ׃Øák“æãâåçâéÖܓáԓÛâ€Ø“»Øßà“›Àâáçؓ ¸ßà✟“áԓßâèÞWÖۓÅâçêÔá×êÜØæØᓛÃåÔçܓ¶åâ×ԓ ÅâææԜ“Ô“áԓ»Ôèáâß×蓛ÅâÖÖԓ×ØܓµÔåÔáÖܜ¡“ ÉìæßâéØák“àÜßâéákÖܓã€kåâ×ì“æؓÕè×âè“ÖkçÜç“×âÕ  €Ø“é“àÔߎÖۓßì‘Ô€æގÖۓÔåØWßØÖۓ¾åØèíÕØåڟ“ ÊÔß×ÛØÜàŸ“ÇâÕßÔÖۓԓÃåÔÚ染éÛâ×áŽÖۓãåâ“åâ×Ü  áì“æ“×cçàÜ¡ µcۓáԓßì‘kÖۓÝؓÜá“ԓ铇×âßk“»âÖÛãèæçØåçÔߓÝؓ èæk×ßØá“Ýܑ“ácÞâßÜޓ×ØæØçÜßØçk¡“¾ßÔæÜÖÞb“æç€Ø×ÜæÞâ“

ÕcÛè“áԓßì‘kÖ۟“åâàÔáçÜÖÞb“‡×âßk“¹ÜæÖÛßØÜáçÔߓ ›ÉÔߓ¹ÜæÖÔßÜáԜ“è“ÆØëçØá蓛ÆØæç✓ԓÃåÔÚæØå“ÇÔߓ ›ÉÔßßؓ×ܓµåÔÜæØ朓æ“éìæâÞâ“ãâßâ‘Øáâè“Õc‘ØÖÞâè“ çåÔçk“ÃßZçíêÜØæؓÝæâè“æؓæéŽàܓ¥££“Þà“Õc‘ØÖގÖۓ çåÔçk“ãåÔéŽà“Øß×âåW×Øà“ãåâ“éWƒáÜéb“Õc‘ÞԀء“Âד íÜà쓥£¤£“Ýؓé“ÇâÕßÔÖÛè“Þåâàc“çâÛâ“ßì‘Ô€à“ áԓÕc‘ÞWÖۓޓ×ÜæãâíÜÖܓáâ鎓æçÔ×ÜâᡓÁԓéŽçØ`ác“ èãåÔéØáŽÖۓÕc‘ØÖގÖۓçåÔçkÖۓ铻âÖÛãèæçØåçÔßè“ à‘ØçؓãâçÞÔç“çè“`ܓâáè“æßÔéáâè“âæâÕáâæç“ā“ ÞâáØ`ác“ÇâÕßÔÖۓÝؓåâ×܃çcà“ÁÔçÛÔßÜؓÆÔáçØ埓 àÔá‘ØßÞì“ÕÜÔçßâáÜæçì“Ô“âßìàãÜÝæÞbÛâ“ékçcíؓÂßؓ ¸ÜáÔåԓµÝâØåá×ÔßØáÔ¡“»âÖÛãèæçØåçÔߓÝؓÖØáçåØà“ Õc‘ÞԀæÞbÛâ“åØÚÜâá蓷âßâàÜçܓÁâå×ÜÖæÞܓæ“éØßàܓ ÞéÔßÜçác“ãåØãÔåâéÔáŽàܓ¤“¦££“çåÔæÔàܓ铤¤“ âÕßÔæçØÖÛ¡“ ÍÔæác‘Øáâè“ÞåÔÝÜáâè“éØ×âè“Ü“ãâ`Øçáb“èãåÔ éâéÔáb“çèåÜæçÜÖÞb“ÖØæç졓ÂÕíéßWƒçc“âÕßkÕØáb“Ýؓ áâ`ák“ãèçâéWák“æ“ãâÖÛâ×ácàܓãâדéØ×Øákà“ àkæçákÖۓÛâåæގÖۓé×֍¡“ÁØíÔãâàØáèçØßáb“ âÞÔà‘ÜÞì“áØÝØá“ãåâ“åâàÔáçÜÞì” ÁØÕâ“æؓåÔ׃ܓéì×Wçؓáԓæác‘áÜÖkÖۓãåԃԠ áØಓÍÞèƒØák“àkæçák“Ûâåƒçk“é×ÖܓáÔÕkíØÝk“ç‡åì“ Þԑ×bàè“ãâ×ßؓÝØÛâ“éÞèæ術ÃâÛâ×ßác“Þ“éìæâÞⓠãâßâ‘Øáb“ãßÔáÜác“ÃßZçíêÜØæؓáØÕâ“ãâácÞèדáØ  âÕéìÞßØÝܓޓéìÛßk×Öؓáԓ·åØܓÍÜááØá¡ »âÖÛãèæçØåçÔߓÝؓâÕßÔæçk“ÝÔÞâ“æçéâ€Øáâè“ãåⓠåâ×Üá졓ÀÔßk“áWéƒçcéákÖܓ퓀ÔדíÜàákÖۓæãâåçâé֍“

æܓãâדéØ×Øákà“ßì‘Ô€æގÖۓÜáæçåèÞçâ卓æؓæçWçák“ íÞâèƒÞâè“ã€ÜÝ×âè“áԓæéb“ã€Ø×Øéƒkà“ã€Ü“çí顓 ØëãØ×ÜÖܓçåãÔæßkލ¡“É“íÜàákà“íWÕÔéákà“ÔåØWßè“ ÅâçêÔáדàâÛâè“åâ×Üáì“âÕ×ÜéâéÔç“âՀk“æácÛè ßWÞ쟓Þç؀k“Ýæâè“écçƒk“áؑ“¨“àØç協“Áԓ‡Õâ`kÖۓ ÆØëçØáØå“ÅâçêÔáד‘ÜÝؓܓåâ×ÜáԓæâՍŸ“ÞçØåW“è‘“ àW“¤¤“`ßØ፡“¾åàØák“æâՍŸ“ÞçØåbÛâ“æؓ×cçܓ àâÛâè“í‡`ÔæçáÜç“Þԑ׎“çŽ×Ø៓Ýؓãåâ“àÔßb“Ûâæçì“ íßÔçŽà“Û€ØÕØà“íÜàák“×âéâßØáb¡“

îîî¥ßæÚßçìêëÜéëØã¥àåÝæ ͺÑÌÇÎÆ3 Ċ———¸ãçÜåîÜããåÜêꗿæëÜã—Ê륗ÍÜàë—ó—îîî¥ßæëÜã¤êë¤íÜàë¥Úæä »åð—éæäØåëàÚâf—çæßæÛð—ą—®—Ûåo—ê—çæãæçÜåño£—®ÛÜååo—ÄæÙàãÚØéÛ£— ¨ï—îÜããåÜêê—çéæÚÜÛìéؗí—ÚÜåg± ®¥—¨¥ą­¥—©¥—©§¨§—Ø—©®¥—©¥ąª¨¥—ª¥—©§¨§—ñؗ¬ª§—¼ÌɗñؗæêæÙì éÜñÜéíØÚܱ—îîî¥êìÜÛëàéæã¥àåÝæ¦êëíÜàëÖÚê Ċ———»æãÚܗÍàëؗ½Øäàãð—ºßØãÜë—Çæê뗸ãçàåؗó—îîî¥çæêëßæëÜã¥àë »æãÚܗÍàëؗÎÜããåÜêê—ÊçÜÚàØã—ą—®—Ûåo—çé早—æêæÙð—í—ØçØéëä[åì—ÙÜñ— êëéØí𣗩—éÜãØïØdåo—ØåëàêëéÜêæíf—äØê[•Ü£—¨—âåàßؗæ—äØê[•oÚߣ—¨—¹àæ¤ êÜã—ÄæàêëìéܗËéÜØëäÜå룗¨—¹àæêÜã—ÉÜãØ¨—âæ‡oâ—ê—dÜéêëí’ä—æíæÚÜä± «¥—¨©¥ą©¬¥—¨©¥—©§§°£—­¥—¨¥ąª¨¥—¨¥—©§¨§—Ø—©¨¥—ª¥ą¨¨¥—«¥—©§¨§— ñؗ°­«—¼ÌɗñؗØçØéëä[å—çé早—æêæÙð éÜñÜéíØÚܱ—îîî¥êìÜÛëàéæã¥àåÝæ¦çæêëØãçàåØÖÚê Ċ———¿æëÜ㗾éØìÜ闹^é—ó—îîî¥æéêæßæëÜã¥àë Êâà——¾æìéäÜ뗱—®—Ûåo—ê—çæãæçÜåño£—®—ëfäØëàÚâ’ÚߗÞìéä[åêâ’Úߗ íÜdÜ鑣—­ÛÜååo—êâàçØ꣗ç‘ádæíåؗãð•o—Ø—êØåo£—ÛÜÞìêëØÚܗáàßæëðéæ㤠êâ’Úߗío壗ãð•Ø„ê⒗í’ãÜë—Û旺æéëàåð—ê—çé‘íæÛÚÜä± ¬¥—¨©¥ą©ª¥—¨©¥—©§§°—Ø—¨§¥—¨¥ą¨¬¥—ª¥—©§¨§—ñؗ¯°°—¼ÌɗñؗæêæÙì éÜñÜéíØÚܱ—îîî¥êìÜÛëàéæã¥àåÝæ¦ÞéØìÜéÙØÜéÖÚê Ċ———¿æëÜ㗝—¸ççØéëÜäÜåë—ÊëéæÙã—ó—îîî¥ßæëÜã¤êëéæÙã¥Úæä ˒ÛÜå—ñàäåo—çæß[Ûâð—ą—®—Ûåo—ê—çæãæçÜåño£—­ÛÜååo—êâàçØê—åؗêáÜñ¤ Ûæíâð—¿æÚßçìêëÜéëØ㦸ãëؗÇìêëÜéàØ£—ê[yâæí[åo—ñؗägêodåoßæ—êíàë죗 âìéñ—í؄Üåo—âåÜÛão④—ëðéæãê⒗êÜãê⒗ÙìÝÜë± °¥—¨¥ą­¥—©¥—©§¨§—Ø—­¥—ª¥ą©®¥—ª¥—©§¨§—ñؗ¬°¬—¼ÌɗñؗæêæÙì éÜñÜéíØÚܱ—îîî¥êìÜÛëàéæã¥àåÝæ¦êëéæÙãÖÚê Ċ———¿æëÜã—ÎàÜêÜåßæݗó—îîî¥ßæëÜãîàÜêÜåßæÝ¥Úæä »æãæäàëÜê—Êâà—ÇØéØÛàêܗą—®—åæÚo—ê—çæãæçÜåño£—­ÛÜååo—êâàçØê—¿æ¤ ÚßçìêëÜéëØ㦸ãëؗÇìêëÜéàØ£—ë‹éؗê—çæÚßæÛågäࣗç„oçàëÜâ—åؗìíoëØåæ죗 ¨—ßæÛàåؗãð•Ø„êâfßæ—âìéñì± °¥—¨¥ąª§¥—¨¥—©§¨§—ñؗ¬®§—¼ÌɗñؗæêæÙì éÜñÜéíØÚܱ—îîî¥êìÜÛëàéæã¥àåÝæ¦ßæëÜãîàÜêÜåßæÝÖÚê Ċ———¿æëÜ㗹Øìé—Øã—ÃØÞæ—ó—îîî¥ßæëÜãÙØìé¥àë ÉæÛàå咗ë’ÛÜå—ą—®—Ûåo—ê—çæãæçÜåño£—ìíoëØÚo—ØçÜéàëàí£—¨—íÜdÜé— ÚìéãàåÞì—ê—ç[éëð—Ø—êí؄Üå’ä—íoåÜ䣗¨—íêëìç—Ûæ—ÙØñfå엸ÚèìØÝìå— í—ÀååàÚßÜå¦ÊØ嗺ØåÛàÛ旟Ûgëà—Û旭—ãÜë—ìÙðëæí[åo—ñÛØéäØ£—æۗ­—Ûæ— ¨¬—ãÜ뗬§œ—êãÜíØ ± ®¥—¨¥ąª§¥—¨¥—©§¨§—Ø—©¯¥—©¥ą©¯¥—ª¥—ñؗª¬§—¼ÌɗñؗæêæÙì éÜñÜéíØÚܱ—îîî¥êìÜÛëàéæã¥àåÝæ¦ÙØìéÖÚê


LYŽOVÁNÍ V ZEMI

FOTO: JP NOISILLIER / NUTS.FR

FOTO: PASCAL LEBEAU

—¸ËøÊ

¤¥§

GASTRONOMIE kulinářské Zimní dovolená ve Francii nabízí hned dvojnásobné y a vychutpožitky. Naservírují vám tu dlouhatánské sjezdovk specialitou náte si lanovky bez čekání. Hlavní francouzskou gurmány. jsou totiž rozsáhlé propojené areály pro lyžařské KOMERČNÍ PREZENTACE ÉؓÙåÔáÖâèíæގÖۓ´ßãWÖۓáÔÝ×ØçؓáØÝécçƒk“ßì‘Ô€ æގ“åWݓáԓæécçcŸ“ßì‘Ô€æÞb“ÔåØWßì“æؓæçâéÞÔàܓÞÜ  ßâàØç卓æÝØí×âéØޟ“Þ×ؓáØÕè×ØçؓàèæØç“íԓÖØߎ“ ×Øá“â×Øãáâèç“ßì‘Ø“ÔáܓáÔæçâèãÜç“×â“æÞÜÕèæ術 ǀ؃áÜ`Þâè“áԓ×âåçè“Ýæâè“ãÔޓæç€Ø×ÜæÞԟ“é“áÜÖۑ“ à‘Øçؓí“ßì‘Wåáì“éìÝØç“ã€kàâ“áԓæÝØí×âéÞ졓 ¹åÔáÖÜܓÔßؓ×cßW“¹åÔáÖÜk“íØÝàbáԓçí顓Ôåç“×ؓéÜéåØ¡

¸éë—Ûܗíàíéܗą—íoëÜáëܗíܗ½éØåÚàà— ÇØáçâ“ãâÝØà“é“æâÕc“íÔÛåáèÝؓàáâÛâ“×åâÕáâæçk“ ԓ×âÛåâàÔ×ì“éìçéW€k“áØâ×âßÔçØßáâè“àâíÔÜÞ蟓 ÞçØåb“æؓ€kÞW“ÙåÔáÖâèíæÞW“ÞèßçèåÔ¡“ÀØ×æçÔéçؓæܓ ÙåÔáÖâèíæÞâè“éWƒØu“ãåâ“Ýk×ßâ“Ô“éƒØ“æ“ákà“æãâ ÝØábŸ“ã€ÜàkÖÛØÝçؓéŽÕâåáb“ÔãØåÜçÜéì“Ô“ã€WçØßæÞW“ ãâæØíØák“é“ÕÔåè“è“æÞßØáÜ`Þì“ãÔæçÜæ蟓ãåéâç€k×ák“ ÙåÔáÖâèíæÞW“ékáԓÞؓÞԑ×bàè“Ýk×ß蟓ãâæçâݓ ¹åÔáÖâè퍓ޓ‘Üéâçè“Ô“ÝØÛâ“áWãßáܟ“ÞÔéWåØáæÞâè“ Þèßçèåè“Ô“àÔßbŸ“ãØÞØßác“æÜßáb“ÞWéÜ`Þì“è“àÜáÜÔ  çèåákÖۓæçâßލ“áԓåâÛè“Þԑ×b“èßÜÖØ¡“ÃÔޓã€ÜÛâaçؓ ÞåWæáb“ÙåÔáÖâèíæÞb“écçÜ`Þ쟓áÔ〡“µâá“ÔããbçÜ生“ ãåâæßèßW“çå‘܃çc“ã€ØçbÞÔÝkÖk“íØßØáÜáâ蟓âéâÖØà“ Ô“æŽåì“í“âÞâßákÖۓÙÔåØà“Ô“àkæçák“çåÔ×ÜÖؓԓâéâu  çؓçìãÜÖÞâè“Ô“éƒè×ìã€kçâàáâè“ÔÕæØáÖk“æçåØæè“ í“`ØÛâÞâßÜé“Ô“áØâÖÛâçâè“éãèæçÜç“×⓹åÔáÖÜؓÖâ  ÞâßÜ韓Öâ“ã€ÜãâàkáW“ÛÔàÕèåÚØåì“áØÕâ“åìÖÛßW“âÕ  `ØåæçéØák¡“ÁÔÞâáØ֓çâ“éƒØ“âåWàèÝçؓáØéçkåÔéŽà“ èàcákàŸ“ÔåÖÛÜçØÞçâáÜÖގàܓÞßØáâçì“Ô“‡ÖÛéÔçᎠ àܓãÔáâåÔàÔçÜÖގàܓéŽÛßØ×졓»âçâé┓ÍÛåèÕԓ çÔޓÕì“æؓ×Ôßâ“æÛåáâèç“ÙåÔáÖâèíæÞb“Ôåç“×ؓ éÜéåؓā“èàcák“‘k硓ÁԓÛâåWÖۓæؓޓçcàçâ“éƒØà“ ÜáÚåØ×ÜØáÖkà“ã€Ü×WéÔÝk“Ý؃çc“×Ô߃k“ã€kæÔ×쟓ÝÔ  Þâ“Ýæâè“éìæâÞâÛâåæÞb“ÞßÜàԟ“æßèáÖؓԓ`Øåæç鎓 éí×èÖ۟“ÞçØåb“íßØãƒk“ÖÛ腓ޓÝk×ßè“Ô“åâíÝԀk“Ü“çì“ áØÝécçƒk“Õåè`âèá쟓ÝØá“Öâ“éìæçâèãk“í“ÔèçԓáØÕâ“

ÔèçâÕèæ術´“çâ“áØák“éƒØ¡“ÉԃØàè“ãâÕìçè“×â×ÔÝk“ æãåWé᎓€kí“çÔÞb“àÜßk“âÕìéÔçØßbŸ“ÛâåæÞW“ÔåÖÛÜçØÞ çèåԓԓéì×ÔçáW“ÛâåÔßæÞW“æçåÔéÔ¡“ÆÞèçØ`áb“ÔßãæÞb“ ÞèßÜáW€æÞb“íWíåÔÞì“âÖÛèçáWçؓé“àÔߎÖۓÕÜæçåØÖۓ ›ãâíâ埓çâ“áØák“åìÖÛßb“âÕ`ØåæçéØákŸ“ÔßؓàÔßW“ çìãÜÖÞW“åØæçÔèåÔÖؓÝØ×áâ×èÖÛbÛâ“éíØí€Øák“æ“ãå  éâç€k×ák“ÞèÖÛìákŸ“Þ×ؓæ“ãb`k“âÕæßèÛèÝؓíãåÔéÜ×ßԓ æWà“àÔÝÜçØߜŸ“éìæâÞâÛâåæގÖۓÖÛÔßèãWÖۓáØÕⓠÚÔæçåâáâàÜÖގÖۓåØæçÔèåÔáçØÖۓæ“áØÝé샃kà“âÖØ  ácákࡓÃâ“×áܓæçåWéØábà“áԓ`Øåæçébà“éí×èÖÛè“ éWà“íÖØßԓÝÜæçc“ã€ÜÝ×âè“éÛâדæŽåâéb“æãØÖÜÔßÜç쟓 áÔ〡“æÔéâÝæÞb“Ùâá×è؟“åÔÖßØççؓ`ܓçÔåçÜÙßØçç؟“áØ  Õâ“ÚåØáâÕßØæގ“æÔßWç“Ô“áØâ×âßÔçØß᎓ÕâåéÞâ鎓 ÞâßW`“ÝÔÞâ“×ØíØå硓ÆÔàâí€ØÝàâæçk“Ýæâè“æÞécßW“ àkæçák“ékáԓÞؓÞԑ×bàè“Ýk×ßè“Ô“áԓãâ×ãâåè“ çåWéØák“æÞßØáÜ`ÞԓãØßìuÞâéb“ãWßØáÞì“ÚbábãÜ¡“Áԓ çåÛè“æܓãÔÞ“à‘ØçؓíÔÞâèãÜç“ácÞçØ厓í“àkæçákÖۓ ×âàWÖkÖۓãåâ×èÞ獓íÔåè`Øác“éìåâÕØ᎓æ“ßWæÞâè“ ãØ`ßÜéâè“åèÞâè“×âàWÖkÛâ“ÙÔåàW€Ø“ā“æŽå“âדÞåW  éì“áØÕâ“Þâí쟓ÞçØåW“àW“æéb“Ýàbáâ“Ü“åâ×Üáè“áØÕⓠàØדâדé`ØßÜ`Øޓ퓇ßè“ãâ“×c×âéÜ¡“ ¹åÔáÖâèíæÞb“èàcák“‘kç“ā“Ôåç“×ؓéÜéåؓā“æؓí×W“ Վç“áØèÖÛâãÜçØßábŸ“ÔßؓáØáØÖÛçؓæؓàŽßÜ筓ãåWéc“ ×kÞì“ácàè“Õè×ؓéԃؓ×âéâßØáW“éؓ¹åÔáÖÜܓçÔޓ éŽÝÜàØ`áWŸ“Ô“ãâÞèדæؓ×⓹åÔáÖÜؓÕè×ØçؓéåÔÖØ矓 ãåâáÜÞáؓéWà“ãâדލ‘Ü“Ô“íÔÞâçék“áÔãØéáâ“éؓ éԃØà“‘Üéâçc¡“ÍÔ`áؓéWà“ÖÛìÕcç“ÞÔéWåáÜ`Þԓáԓ åâÛ蟓éŽçØ`᎓×ØíØåç“ÝÔÞâ“æßÔ×ÞW“çØ`ÞԓíԓéŽÕâå  áŽà“âÕc×Øà“Ü“èã€kàác“ãåâáWƒØáW“âçWíÞԓĈ ԓ éÔ²û“›½ÔޓæؓàWçزœ¡¡¡“ ´‘“ßØçâƒák“íÜàè“ãâÝØ×Øçؓßì‘âéÔç“×⓹åÔáÖÜ؟“ áØíÔãâàØuçؓâÖÛèçáÔç“ácÞçØåâè“í“áØã€ØÕØå  áŽÖۓ×âÕåâç“éƒè×ؓÞâßØà“éW桓´“ÝÔޓ€kÞÔÝk“àkæç  ák­“ČÁØÝßØãƒk“æŽå“ÝؓçØ៓ÞçØ厓ÝؓáØÝékÖؓÖkçÜç¡č

ÌÁÈјƹ˜¹Ã»½˜Î½˜ËÌI½¼ÁË»3»À ċ˜˜ª¬¦˜èêçëáæÛݘª¨¨±¤˜ÎÙäåÝáæáÝ겘ÂݖpˆÝã˜Ù–˜ Üç˜îوÝàç˜ÙèÙêìå\æí ½éØåÚæìñêâ[—æÙÛæÙؗÁܕo‡âؗÇgéܗÅæiã—ÙìÛܗÛgëÜä— åØÛgãæíØë—Û[éâð—ç„oäæ—í—áÜáàÚߗØçØéëä[åÜÚߥ—— Ċ——«¦Ć°¦˜äÝÜæ٘ª¨©¨¤˜Êáëçí䲘¾ÝëìáîÙä˜ÞêÙæÛçíò¥ ëãg˜àíÜÚñ Âؕے—íÜdÜé—çæ—ÚÜã’Úߗ‡Üêë—Û呗êܗí—ÙØéÜÚߗؗê[ãÜÚߗ êë„ÜÛàêâؗÙìÛܗâæåØë—ÙÜñçãØë咗âæåÚÜé륗ÍÜdÜéåo— êçæãÜdÜåê⒗çéæÞéØä¥ Ċ——©®¦Ćª¨¦˜äÝÜæ٘ª¨©¨¤˜ÎÙ䘻Ýæá벘ÎÝäã\˜ çÜñëÝÙ ÄÜñàå[éæÛåo—ñ[íæۗçêoÚߗêç„Ü•Üåo—Ûàíæâæì—ç„oéæ¤ Ûæì—í—‹Ûæão—ÄØìéàÜååÜ¥—»àí[Úâð—ØëéØâëàíåo—êëØéëð— ؗÚoãܗñßãfÛåÜëܗí—ÚÜåëéÜÚߗíÜêåàڗí—æÙãØêëà—¿Øìëܗ ÄØìéàÜååÜ¥—&܇ëo—äìêß܄à—êܗçéØíàÛÜãåg—ìäàê‰ìáo—åؗ dÜãåoÚߗçæñàÚoÚߥ— Ċ——ª«¦˜äÝÜæÙĆª¯¦˜Œæçê٘ª¨©¨¤˜ÈÝáëÝñ¥ÎÙääÙæÜ¥ êñ˜ çÚäÙëì˜ÈÙêÙÜáëãᡲ˜ÎÝä㓘ëÝîÝêë㓘ëÝæ ËéØÛàdåo—ë[Ùæ„Üåo—Ø—Øâëàíàëð—íܗêëðãì—ÛØãÜâfßæ—êÜíÜé챗 êåg•åàÚÜ£—åædåo—áoñÛð—åؗÙg•â[Úߣ—çêo—êç„Ü•Üåo£—áoñÛؗ åؗêØåoÚߗëؕÜå’Úߗâæåg䣗ë[ÙæéåàÚâf—ßãoÛâ𥥥 ċ˜˜ª¯¦˜ŒæçêÙĆ®¦˜Ú…Ýòæ٘ª¨©¨¤˜ºêáÜÝë¥äÝ륺Ùáæë˜ ÃØÛàÜê—ÎÜÜ◱—ë’ÛÜå—í’ßéØÛåg—çé旕Üåð£—êçÜÚà[ãåo— çéæäæØâÚÜ£—êãÜíð£—êæìëg•Ü¥ Ċ——©¬¦Ćª¨¦˜Ú…Ýòæ٘ª¨©¨¤˜¾äÙáæݲ˜ºç昹èègìá왘 ¾ìéä[åê⒗ë’ÛÜå—ç„ÜÛêëØío—ëéØÛàdåo—à—äæÛÜéåo— êØíæáêâæì—âìÚßðåॗÅؗçéæÞéØäì—áêæì—âìéñð—í؄Üåo£— êçÜÚà[ãåo—äÜåì—í—éÜêëØìéØåëÜÚߣ—æÚßìëå[íâ𥥥 Ċ——©­¦Ćª©¦˜Ú…Ýòæ٘ª¨©¨¤˜¹íëëçá벘̓ÜÝæ˜äáÜç¥ î“Ûà˜…ÝåÝëÝä˜ Í’ëíØéåf—Ûoãåð—åؗëfäؗçé[ÚܗêܗۄÜíÜ䣗لàÛãàÚo£— ëÜïëàãÜ䣗êâãÜä—Ø—ßãoåæ쥗 Ċ——©°¦Ćª¬¦˜ÜíÚæ٘ª¨©¨¤˜¿êÙæܘºçêæÙæܲ˜®¨¦˜ êçeæpã˜Ò\îçÜí˜äñ–Ù…ëã“Ûà˜áæëìêíãìç꒦— OdØêë—ëfäg„—ª—§§§—àåêëéìâëæ鑗½éØåÚæìñêâf—ãð•Ø„êâf— ‡âæãð—ŸÊ½À ¥—Ìëâ[åo—ČdÜéíÜå’ÚߗêíÜëé‘ÿ—åؗêáÜñÛæíÚܗ áܗågÚæ—äÜñà—ñ[íæÛåo—í„Øíæì—Ø—êÜëâ[åoä—ßæÛå’Úߗ ßæÚߑ¥ Ċ——Âؕے—íÜdÜé—êܗ䑕Üëܗñ‹dØêëåàë—êØíæáêâf—íÜd܄ܗ í—äæåÞæãêâf—áìéëg—í—ßæé[ÚߗåØۗêë„ÜÛàêâÜä—ÃÜê— ¸éÚ꥗»æçéØíؗåؗäoêëæ—íãØêëåoäà—êàãØäà—åؗêåg•åठÚoÚߥ—&Üâ[—í[ê—ç„oáÜäå[—ØëäæêÝféØ¥

ÈʹÃÌÁ»Ã*˜ÁÆ¾Ç Æ٘ÙÜêÝëݘáæÞç¦Ûò¸ÞêÙæÛÝßíáÜݦÛçå˜ëᘠ咖ÝìݘҼ¹ÊŹ˜çÚâÝÜæÙì˜åÙèí˜ÞêÙæ¥ Ûçíòëã“Ûà˜äñ–Ù…ëã“Ûà˜ëì…ÝÜáëÝã˜î˜e݈ìáæh˜ ë˜îñçÚêÙòÝæpå˜îˆÝÛà˜î˜òáåh˜íòÙî…Ýæ“Ûà˜ àçêëã“Ûà˜èê’ëåñ㒘æÝÚç˜ëݘòÙêÝßáëìêçîÙì˜ ã˜çÜÚhêí˜Ý¥æÝïëäÝììÝêí˜Ć˜ÝäÝãìêçæáÛã“Ûà˜ æçîáæÝã˜ò˜¾êÙæÛáݦ˜ Î݈ãÝêg˜èçì…ÝÚæg˜áæÞçêåÙÛݘç˜äñ–çî\æp˜îݘ ÞêÙæÛçíòëã“Ûà˜¹äè\Ûà˜Ü\äݘæÙäÝòæÝìݘæ٘ ïïï¦äñòÝ¥ÞêÙæÛáݦÛçå˜ Ù˜àìì貧§Ûò¦ÞêÙæÛÝßíáÜݦÛç妘


"*%6(',16#&$8<*#96#)0*0 05'-8&:6"6&46-84;

!*',$)*

!&*$63*)

)!$$-'&& !6%(!$!'

 $%!& *+!&6,)&

 6#%6*"1'-#

6&':66 6&:6$05'-8&:6 '66

7

6#%6*"1'-#

6&':66 6&:6$05'-8&:6 '66 7

 6#%6*"1'-# 6&': '66 7

 6#%6*"1'-#6 6&' '676

6<6$4: 6*+<!*#

...(,/+)-$1 *$*#866)&' !&' (,/1626 66

-46(' ''-86*+'-&:6#&$8<


FOTO: RADEK HOLUB

¤¥©

—¸ËøÊ

S

Z

V

J

îîî¥ÙéÜÚâÜåéàÛÞÜ¥Úæä

3 963 2 926 m n. m.

1 036 m 14 %

31 %

19 %

36 % 954 ha ʗ˼º¿ÅÀºÂVėÊÅ*¿¼Ä±— 218 ha ʼÑ@Ÿ±— zaèátek listopadu–polovina dubna ÇH¼ÇɸÍÅ2—¸ǸºÀ˸±— 40 680 os./h ÇÉÆÍÆÑÅ2—»Æ¹¸±—— 8.30–16.00 h

ÆÇD¸·¼Æ¾Â­“¹É¼ºÂ¼ÅÉÀ»¾¼“ µ¿´ÆÇ­“ºÆÃÆɸ»Æ“ ͸À&­“Ìʸ

º¼Ã¼ėÊÁ¼Ñ»Æͼ±—

NEJVYŠŠÍ LYŽOVÁNÍ

COLORADA

i kotlem praSolidně rozsáhlý terén s varhánkovými dálnicemi rá dostupšanu, kouzelné městečko Divokého západu a dob oblíbenou nost z Denveru jsou důvodem, proč je Breckenridge i nedaleké seznamkou s Coloradem. Skipas mimoto pokrývá Creek, jejichž resorty Keystone, Arapahoe Basin, Vail a Beaver návštěvu by byl hřích vynechat.

5

7

9

1

˼É)Å ÊÁ¼Ñ»ÆÍÂб ʸ½¸ÉÀ± ½É¼¼ÉÀ»¼±

OÉÆͼ=—ÃÐY¸H¼ Ѹ&˼&Å2± ÇÆÂÉÆ&ÀÃV± ¼ÏǼÉ˱

ÂÆĽÆÉË Ã¸ÅÆÍÂЗ¸—ÍüÂб ÂÆÄǸÂËÅÆÊ˱ ÊÂÀ¤ÀŦÊÂÀ¤ÆÌ˱

ÂÃÀĸ ÊÅ*¿ÆÍ—ÁÀÊËÆ˸± ¼ÏÇÆÑÀº¼—˼É)Å̱

TEXT: RADEK HOLUB µåØÖÞØáåÜ×Ú؟“ÕŽéÔßb“çc‘Ô€æÞb“àcæçØ`Þâ“éؓ éÜÞçâåÜWáæÞbà“æçìß蟓Ýؓã€kÝØàáŽà“ãåâçÜÞßÔ×Øà“ écçƒÜáì“íáWàŽÖۓÖâßâåÔ×æގÖۓæç€Ø×ÜæØޓÕè×â éÔáŽÖۓÝÔÞâ“ãâÛâ×ßáW“áâÖßØÛWåáÔ¡“ÀcæçⓑÜÝؓ ԓÕè×k“ÖÛ腓æؓçè“ãåâÝk矓áÔÞâèÞáâèç“×â“âÕ  Öۍ×ލ“æؓæèéØáŽåì“áØÕâ“ãâéØ`؀Øç“é“åØæçÔèåÔÖÜ¡ »ßÔéák“ßì‘Ô€æގ“çØåbá“çéâ€k“§“ÛßÔ×Öؓãåâãâ  ÝØáb“éåÖÛâßì“æ“ÝØ×áâ×èÖێàܓáWíéì“ÃØÔޓª“Ô‘“ ¤£¡“½æâè“íÔßØæácáb“Ô“é“Ûèæçbà“æßØ×è“ãåâ`ØæÔ  áb“ÝÔÞâÕì“áÔåŽæâéÔáŽàܓ×WßáÜÖØàܓæÝØí×âéØޓ æ“ã€Ø鎃Øákà“×ⓨ££“à¡“¾Ô‘׎“í“éåÖÛâߍ“Ýؓ âÕæßâè‘Øá“ÝØ×áâè“`ܓ×écàԓãWç؀ákàܓØëãåØæ  ákàܓæØ×Ô`ÞÔàÜ¡“ÇìãÜÖÞì“Ýæâè“çåÔçc“çâÛâçâ“áØ  íWßè×ábÛâ“Õßè×܃çc“é“ÛâåákÖۓãÔåçÜkÖۓæç€Ø×ác“

æçåàb“Ô“×âßؓãÔޓéØßàܓàkåáb¡“´‘“áԓÙåØØåÜ×âéb“ æçå‘Ø“ÃØÔÞ蓬“Ô“¤£“Ýæâè“âéƒØà“ãâàcåác“ÝØ× áâçéWåáb“æ“ÝØ×áâè“×âàÜáèÝkÖk“éßÔæçáâæçkŸ“Ô“çâè“ Ýؓƒk€ÞÔ¡“ÁØÝãâÖçÜécÝܓĈ`ØåéØábû“í“áÜÖۓÝæâè“áԓ àÔãWÖۓܓé“çØåbáè“íáÔ`Øáb“àâ×åâ `ØåácŸ“`kà‘“ æؓµåØÖÞØáåÜ×Úؓã€ÜÕßܑèÝؓØéåâãæÞbàè“íáÔ`Øák“ çåÔçk“›é“´àØåÜÖؓÝÜáÔޓíáÔÝk“ÝØá“íØßØáb“ĈƒÞâßákûŸ“ àâ×åb“ĈáWåâ`ác݃kû“Ô“`Øåáb“ĈáØÝáWåâ`ác݃kû“Ô‘“ ĈØëãØåçákûŸ“âÕéìÞßؓáØèãåÔéØábœ¡ ÁÔד‡åâéØu“ÃØÔލ“éìÕkÛW“§æØ×Ô`Þԓ¼àãØåÜÔߓ ¸ëãåØæ染ÝØÝk‘“éŽæçèãák“æçÔáÜÖؓÝؓáØÝ鎃ؓãâßâ‘Ø  áâè“é“ÆØéØåák“´àØåÜÖؓ›¦“¬¤§“àœ“Ô“æÝØí×âéÞԓ éØ×âèÖk“â×çèדãâ“Û€ØÕØáܓ×âߍ“ÝؓéØßàܓãåÔé  ×cãâ×âÕác“Ü“áØÝ鎃ؓãâßâ‘Øáâè“èãåÔéâéÔáâè“ çåÔçk“áԓæécçc¡“ÁØíÔãâàØáèçØß᎓ÝؓéŽÛßØד

¸ËÄÆʽ)ɸ ʺ¼Å)ÉÀ¼± ¾¼ÅÀÌʗÃƺÀ±

— —ÚØéíàåÞæíf—ÜãÛæé[Ûæ—í—ãÜêܗãÜßdo—Ø•—êë„ÜÛåo—æÙëo•åæêëà — —åÜá풇ܗçæãæ•Üå[—êáÜñÛæíâؗåؗêígëg—Ÿª—°¨«—ä — —ÙÜñãÜêf—ÝéÜÜéàÛæíf—äoêð—í—åÜáíð‡‡oÚߗçØéëàoÚß — —éðÚß㒗ç„Üêìå—äÜñà—áÜÛåæëãàí’äà—íéÚßæãð — —çàëæéÜêâåo—íàâëæéà[åêâf—ägêëÜdâæ — ßãØíåo—ëÜéfå—áܗçæägéåg—áÜÛåæëí[éå’ — — —áÜå—ågâæãàâ—êëéägá‡oÚߗêáÜñÛæíÜ⠗ æÛçæãÜÛåo—å[íéØë—åؗçØéâæíà‡ëg—ãØåæíâæì —


¤¥ª

4

6

5 3

2

FOTO: BOB WINSETT

1

»ÆÇɸ͸ «§

»ÇÄÇʹ¼Ç ÀÚîèéäãÚ ¾Ã¼ÅÎÆÆ»—ÊÇÉÀžÊ

¶ççäìÝÚÖÙ ËÖÞá ®§

·ÚÖëÚ畸çÚÚà ÈãäìâÖèè

¾É¸Å»—ÁÌźËÀÆÅ

¸ÇÉ.ʤÊÂÀ

¶èåÚã ¸çÚèéÚٕ·êééÚ ©«

¹ÆÌû¼É ÌÞãéÚç ÅÖçà

¼½ÆνÊ

ÁäëÚáÖãÙ

¶çÖåÖÝäڕ·ÖèÞã ·çÚØàÚãçÞÙÜÚ ¸äååÚç•ÂäêãéÖÞã ©«

º

Ċ—ê[yâæí[åo£—ÙéìêãÜåo£—áoñÛؗåؗêâ‹ëéì Ċ——äìñÜìä—ëg•Ùð—ñãØëؗŸØ—ÛØã‡o—äìñÜØ £—ã[ñåg£—éÜêëØìéØÚÜ£— ÛàíØÛãæ Ċ—ãÜë—ÙØã|åÜä

ÊÂÀÇ¸Ê Ê¼Ñ@Ÿ—ª¥—¨¥—©§¨§—ą—¨¨¥—©¥—©§¨§— ŸêâàçØê—çãØëo—í—ÂÜðêëæåܗؗ¹éÜÚâÜåéàÛÞÜ Ċ—Ûæêçgão—ªą­—Ûåo±—©ª¨ąª®©—ÌÊ» Ċ—Ûgëà—ªą­—Ûåo—Ÿ¬ą¨©—ãÜë ±—¨¨¨ą©§§—ÌÊ» ÌíÜÛÜå[—ÚÜåؗçãØëo—ç„à—å[âìçì—æå¤ãàåܗç„ÜÛÜä¥ Ê¼Ñ@ÅÅ2—ÊÂÀǸʗŸÍØà㣗¹ÜØíÜ闺éÜÜ⣗¹éÜÚâÜåéàÛÞÜ£— ÂÜðêëæåÜ£—¿ÜØíÜåãð—Ø—¸éØçØßæܗ¹Øêàå  Ċ—Ûæêçgão±—¬°°—ÌÊ» Ċ—Ûgëà—Ÿ¬ą¨©—ãÜë ±—©°°—ÌÊ»

ɼÊÆÉË Ċ——̹ÐËÆÍÅ2±—ßæëÜãð£—ØçØéëä[åð—ŸæۗÚÚؗª§—ÌÊ»¦æ꥗ ؗåæÚ Ċ——ÃÐY¸HÊ—KÂÆø£—ÇUÁ&ÆÍŸ—¸—Oʺ¿ÆÍŸ—Ÿì—å[êëìç¤ åoÚߗêëØåàڗãØåæíÜâ  Ċ——ǸÉÂÆÍÀKË*±—ñ[Úßðëåf—çØéâæíà‡ëg—ì—Ûæãåo—êëØåàÚܗ¹éÜÚ◠ºæååÜÚ뗾æåÛæãؗą—çãØÚÜåf Ċ——ÊÂÀ¹Ìʱ—í—é[äÚà—ÚÜãfßæ—éÜêæéëì—ą—ñÛØéäØ

ÞâåèáâéÔ᎓æçåàŽà“æÝØí×ØàŸ“ÔáØÕâ“鎃ßÔãØà“ áԓÃØÔޓ«“ÆèààÜ瓛¦“¬©¦“àœŸ“ÞçØ厓íã€kæçèãák“ Ý؃çc“鎑Üéác݃k“‘ßÔÕ쓛¼àãØåÜÔߓµâêߟ“ºØâåÚ染 ÇÛèà՜¡“·Ô߃k“ÙåØØåÜ×â鎓çØåbá“æ“`ØåáŽàܓçåÔ çcàܓÝؓã€kæçèã᎓é“áܑƒkÖۓÕØíßØæŽÖۓãÔåçÜkÖۓ àâÛèçábÛâ“ÆèààÜçè¡ Í“áØÝàbác“ÔàÕÜÖÜxíákÛâ“ÃØÔÞ蓪“åâßèÝؓÔæܓ ƒØæçÜÖؓàâ×åŽÖۓçåÔçk“ãåâ“åìÖÛߎŸ“Ôßؓâ×ãâ`Üá  Þâ鎓âÕßâèÞ¡“ÉåÖÛák“Ô“æç€Ø×ák“ãÔæW‘“ÃØÔÞ蓫“ æؓãåâãÔ×W“ékÖ؟“Ô“ãåâçâ“ãâ“ÝØÛⓇÕâ`k“ÞßØæÔÝk“ `Øåáb“ÔáØÕâ“àâ×åâ `Øåáb“çåÔçc“ā“é‘×ì“æ“×ßâè  ÛŽà“ãß⃃kà“×âÝØí×ØࡓK×âßk“àØíܓĈ«û“Ô“Ĉ¬û“ ÝؓæØàØá܃çcà“×ÜÔàÔáçâéŽÖۓçåÔçk“›×âèÕßØ  ÕßÔÖޜ“ā“Øëçåbàác“æéԑÜçŽÖۓÕâèßâéŽÖۓßØæákÖۓ ãåæØލ¡“ÆÔàâçáW“Ĉ¬û“Ýؓâãcç“ãåâƒãÜÞâéWáԓ éØæàcæ“áØáWåâ`áŽàܓåÔáéØÝØàÜ¡“Ĉ·ØækçÞÔû“Ýؓ æçåàc݃kŸ“ÔßؓÔáܓí×ؓáWåâ`áâæç“áØã€ØÞåÔ`èÝؓ áԃܓ`ØåéØáâè¡ ¾Ô‘׎“×Øá“ãâ€W×W“åØæâåç“ÕØíãßÔçáâè“ãåâ  Ûßk×Þè“ÔåØWßè“æ“ãåéâ×ÖØà“Ô“æÝØí×âéÞì“ހܑèÝk“ ×éâè`ßØááb“Ûßk×Þ쟓ÞçØåb“Þ“éWà“ã€ÜæÞâ`k“æ“áÔ  Õk×Þâè“ãâàâÖܟ“ÝØá“Öâ“æؓáԓÖÛékßܓíÔæçÔékçØ¡ ½Ø×áâ×Øáák“áWéƒçcéákÖܓæáÔ×áâ“íÔãÔåÞèÝk“áԓ ›ãßÔÖØábàœ“ãÔåÞâé܃çܓáԓÞåÔÝܓàcæçԟ“â×Þèד Ýؓàâ×Øåák“ÞÔÕÜáÞԓ›µåØÖޓ¶âááØÖ瓺âá×âßԜ“ ã€ÜÕßk‘k“áԓ‡ãÔçk“ÃØÔÞ蓫¡“Íãcç“×â“àcæçԓßíؓ æÝØç“ãâ“íØßØáb“¹âèå“Âď¶ßâÖޓ›ã€kÛâ×ác“ãâ  ÝàØáâéÔáb“ãâ×ßؓ`Ôæè“ãâæßØ×ák“Ýkí×ì“í×Ø݃kÖۓ ßÔáâéØޜŸ“ãâÕßk‘“íWÖÛìçábÛâ“ãÔåÞâé܃çc¡“Áԓ ‡ãÔçk“ÃØÔÞ蓬“æؓçì`k“Ü“èáÜÙâåàák“èÕìçâéÔÖk“ ÞâàãßØë쟓í“áÜÖۑ“ßíؓãâ“ÙåÔáÖâèíæÞè“áÔæçâèãÜç“ ã€kàâ“áԓæéÔÛ¡

1 “¹É¼ºÂ¼ÅÉÀ»¾¼“ā“àcæçØ`Þâ“é×c`k“íԓæéÝ“ éíáÜޓíßÔçb“ÛâåØ`Öؓãâß¡“¤¬¡“æçâßØçkŸ“ã€Ü`Øà‘“éÜÞçâ åÜWáæގ“åWí“ÔåÖÛÜçØÞçèåì“æܓÝØÛâ“ÖØáçåèà“èÖÛâéÔßⓠ×â×áØ桓ÁԓÝØÛâ“ãØåÜÙØåÜܓâéƒØà“éíáÜÞßì“Ü“ÕØí×è  ÖÛb“èÕìçâéÔÖk“ÞâàãßØë쟓í“áÜÖۑ“æؓáÔæçèãèÝؓ ã€kàâ“áԓæéÔÛì“ÃØÔÞ蓬Ÿ“Ô“àâ×Øåák“åØíÜ×ØáÖؓ éíáÜÞÔÝk“Ü“ãâÕßk‘“áWæçèãákÖۓæçÔáÜ֓×Ô߃kÖۓßÔáâéØÞ¡“ ½Ø×áâ×Øáák“áWéƒçcéákÖܓàâÛâè“éìè‘kç“áâéâè“ ã€ÜÕßܑâéÔÖk“ÞÔÕÜáÞ蓛µåØÖޓ¶âááØÖ眓íؓíWÖÛìçáb  Ûâ“ãÔåÞâé܃çc¡“µåØÖÞØáåÜ×ÚؓÝؓÝØ×ákà“í“áØÝ鎃ؓ ãâßâ‘ØáŽÖۓåØæâå獓›¥“¬¥©“à“á¡“à¡œŸ“éìãßÔçk“æؓ áØãâ×ÖØáÜç“ã€Ø×ÖÛâík“ÔÞßÜàÔçÜíÔÖܔ 2 “Ǽ¸Â—®“ā“ãâÛâ×âéb“àâ×åb“åÔáéØÝؓâÕæßèÛâ  éÔáb“ØëãåØæák“©æØ×Ô`Þâè 3 “Ǽ¸Â—¯“ā“`ßØáÜçb“çåÔçc“æ“âæç€Ø݃k“æç€Ø×ák“ãÔ  æW‘k“ãâ×bߓ§æØ×Ô`Þì“ÅâÖÞì“ÀâèáçÔÜ៓àkåác݃k“ ԑ“àkåáb“ãâ×bߓ§æØ×Ô`Þ쓶âßâåÔ×⡓Áԓ‡ãÔçk“æؓ åâíÞßW×W“Ü“âՀk“æáâêãÔåÞ¡“ 4 “ÀÄǼÉÀ¸Ã—¼ÏÇɼÊʓā“áØÝ鎃ؓãâßâ‘ØáW“ §æØ×Ô`Þԓé“ÆØéØåák“´àØåÜÖ؟“ãâ×ßؓéƒØÛâ“Ü“áØÝ鎠 ƒØ“ãâßâ‘ØáW“èãåÔéâéÔáW“çåԅ“æécçԓ›é“ãßWáÞè“áØák“ èéØ×Øáԟ“Ôßؓé“çØåbáè“Ý؜Ÿ“Ûâåák“æçÔáÜÖؓßؑk“ÖÖԓ¨£“ 鎃ÞâéŽÖۓàØç卓ãâדéåÖÛâßØà“ÃØÔޓ«“ÆèààÜçè“ ›¦“¬©¦“àœ¡“¾åâàc“æçåàc݃k“æÝØí×âéÞì“ā“ãâÞåÔ`èÝkÖk“ Õèa“×â“ÔåØWßè“ÃØÔޓ«Ÿ“áØÕâ“ÞåWæáâè“`Øåáâè“æ“çØ  åbáákàܓíßâàì“ãâ×bߓéßØÞè“Ç µÔå“Þ“ÃØÔÞ蓪“ā“éØ×ؓ ÞâçßÜáâè“æç€Ø×ác“áWåâ`᎓ÙåØØåÜ×â鎓çØåbá“æ“àáâ  Ûԓàâ‘áâæçàܓâ×Õâ`Üç“×â“æâèæØ×ákÖۓÞâçßÜᡓ ÁWåâ`ác݃k“åÜ×؀ܓæçâèãÔÝk“áԓæÔàâç᎓éåÖÛâߓÃØÔޓ «“ÆèààÜç“áØÕâ“æâèæØ×kÖk“ÃØÔޓª“ÆèààÜç¡ 5 “Ǽ¸Â—°“ā“ƒÜåâÞWáæÞb“ãâÖçÜéc“àâ×åb“æÝØí×âé  Þ쟓æ“âÕ`ÔæáŽà“`ØåéØáŽà“áW×ØÖÛØࡓÃWç؀k“Ýæâè“ ×éc“ØëãåØæák“§æØ×Ô`Þ쟓ã€Ü`Øà‘“×Ô߃kŸ“ÛÜæçâåÜÖÞW“ ¥æØ×Ô`ÞԓÕØí“æçèãÔ×Øߓ›âíáÔ`ØáW“ÝÔÞâ“Ĉ¸ûœ“íã€k  æçèãuèÝؓØëçåbàák“íÔßØæácáâè“æç呡 6 “Ǽ¸Â—¨§“ā“áØíWßè×áb“`ØåéØábŸ“×âæçÔçØ`ác“ ƒÜåâÞb“Ü“ãåâ“åÔÖØÖÔåéÜáÚ

HURÁ NA LYŽE %"%'%.()%$"(&$+''!'!$'   - ()*%  $$3 (!&(  ")$! *)%

®

$'%/$$. !%*(!% )1"0+2#

%$"$&'% ,,,!%$)/


—¸ËøÊ

¤¥« S

Z

V

J

VŠEDNÍ

LUXUS

m městečku Kosmopolitní aura Aspenu není na starém těžařské luxusu plotem s viktoriánskými domy moc znát. Oproti okázalému žijí i skuteční obehnaného Beaver Creeku je Aspen místem, kde ce a bary. lidé a kde jsou i skutečné obchůdky, kavárny, restaura

ÆÇD¸·¼Æ¾Â­“¸ÊǼœ µ¿´ÆÇ­“ºÆÃÆɸ»Æ“ ͸À&­“Ìʸ

TEXT A FOTO: RADEK HOLUB DŽoäæ—ñ—ägêëؗíðé‘êë[—¸êçÜå—ÄæìåëØà壗çÜêë钗 ؗåÜìíg„àëÜãåg—ãàÛìçé[ñÛ咗êíØߗꗰ°§ä—ç„Ü풇Üåo䣗 í—êæìêÜÛêëío—ß„ÜÙÜ嗸êçÜ嗿àÞßãØåÛê—ê—éÜñàÛÜådåoä— âæäçãÜïÜä—Ø—æ—âìê—Û[ã—á܇ëg—êØëÜãàë—ÊåæîäØêê—ê—åÜᤠígë‡o—âæåÚÜåëéØÚo—êáÜñÛæíÜâ—Ø—ëØâf—åÜáígë‡oä—Øäܤ éàÚâ’ä—ç„Ü풇Üåo䗟¨—ª«¬—ä —ą—ëéæÚßì—åÜâæäçØâëåo£— ØãܗêâàÙìêÜä—ê܇ågéæíØ咗éØåÜڗØéÜ[㑗êܗí‡o䣗Úæ— ä‘•Ü—å[éædågá‡o—ãð•Ø„—ñؗæÚÜ[åÜä—çæßãÜÛ[íØë¥ ¸êçÜå—ãܕo—åؗçéæêëæéåf—å[ßæéåo—çãæ‡àåg—Ÿ©—«©¬—ä £— ñ—åo•—êܗãoåg—íñÛæìíØáo—áØâ—æÙãf—ß„ÜÙoåâð—áØâæÙð— ñØëæìãØåf—ñ—¹ÜêâðÛ£—ëØâ—à—éæÙìêëågá‡o—êâØãåØëf— äØêàíð£—áÜáàÚߕ—í’Ùg•âð—êà—çæÛäØåàãð—à—ÛíؗßãØíåo— ØéÜ[ãð—ą—¸¥—ÄæìåëØàå—ê—íéÚßæãÜä—ÊìåÛÜÚ◟ª—«¨¬—ä — ؗ¸¥—¿àÞßãØåÛê—ê—ÃæÞܗÇÜØâÜ䗟ª—¬­§—ä ¥—Y[Ûåf—ëgêåf— êÜí„Üåo—ßæ飗êço‡—ëì—Û’Úß[—êÜíÜéê⒗çéæêëæ饗Ëæßæ—áܗ äåæßæ—à—åؗìçéØíæíØå’ÚߗêáÜñÛæíâ[Úߗؗí—ÙæîãÜÚߣ— áØâ—í—¸äÜéàÚܗåØñ’íØáo—êíf—ÝéÜÜéàÛæíf—ëÜéfååo—äoêð¥ DŽoäæ—ñ—ØêçÜåêâf—çéæäÜå[Ûð—êëØéëìáܗäæÛÜéåo— ÞæåÛæãؗŸÊàãíÜé—ÈìÜÜ堗åؗíéÚßæã—ÊìåÛÜÚ⥗¿æéì— ñ—æÙæì—êëéØå—é[äìáo—ß„ÜÙoåâð£—äÜñà—åàäà•—êíØßð—êëéäg— êçØÛØáo—Ûæ—ÚÜåëé[ãåo—âæëãàåð—ą—ëæì—âãÜê[—ßãØíåo—äæÛé[— Ÿéæñìägá—çæÚëàí[—dÜéíÜå[ —ÊçØ闾ìãÚߗؗæÙãæìâÜä— êܗêÜä—íãfí[—ÛØã‡o—äæÛé[—ºæççÜ闹æî㥗ÆÙg—áêæì— ëÜéfååg—çéæägåãàíf—Ø—êí[Ûgáo—â—éðÚßãf£—ÛðåØäàÚâf— áoñÛg£—ç„Üêëæ•Ü—åÜáêæì—åàáØâ—ñíã[‡‰—‡àéæâf£—åØßæ„Ü— à—ç„à—ÛæáÜñÛì—êܗí‡Øâ—ígëío—í—ågâæãàâ—ÛØã‡oÚߗíØéàØå륗 ÊâìëÜdåæì—éØåíÜáo—áܗäæÛé[—çãæÚßؗçæۗÜïçéÜêåo— «êÜÛØdâæì—ÉìëßàÜê—åؗçéØífä—ß„ÜÙoåâ쥗їågá—çØÛ[— åÜêçædÜë—dÜéå’ÚߗÙæìãæí’ÚߗíØéàØå뗟ÛæìÙãܤÙãØÚ⠗ Ûæ—ÚÜåëé[ãåo—âæëãàåð£—ÛØã‡o—ßéæñåð—dÜéå’Úߗêâà¤éæìëܗ êâ’ë[—ãÜ풗߄ÜÙÜ嗟¹Üãã—ÉàÛÞÜ ¥ ¸êçÜ嗿àÞßãØåÛê—êܗêØëÜãàëåo—íÜêåàdâæ엟©—«¬§—ä — áܗáÜå—ç[é—äàåìë—ØìëÜä—dà—êâàÙìêÜä—ñ—ägêëؗؗçæ¤ ÛæÙåg—áØâæ—ÄæìåëØàå—áÜá—ëíæ„o—çéæë[ß㒗߄ÜÙÜå—ê—áܤ ÛÜå[ÚëàêÜëäÜëéæí’ä—ç„Ü풇Üåo䣗æÙêãæì•Ü咗ë„Üäà— ÜïçéÜêåoäà—«êÜÛØdâØäॗƗÚæ—çæßæÛæígá‡o—áêæì—ëì— í[ãÚæíØåf—ëéØëg—ŸçæÚàëæíg—áÜå—dÜéíÜåf—Ø•—äæÛéf£—ñܤ

áäfåؗíܗêë„ÜÛåo—d[êëà—êíØßì £—æ—ëæ—ÛàíædÜá‡o—áܗÙæì¤ ãæ풗ëÜéfå—ÛæìÙãܤÙãØÚâ—ëéØëo—ñ—ÃæÞܗÇÜØâì—Ø—ßãØíåg— äoêð—¿àÞßãØåۗ¹æîã—çæۗíéÚßæãÜ䗿àÞßãØåۗÇÜØ◠ê—çé‘ägéå’ä—êâãæåÜä—êíØߑ—ª¬—Ø•—«§—ĸ—ŸåÜáçéìۇo— äoêë旫¯—ĸ˜ £—âØä—çÜåÛãìáܗéæãÙؗŸêåæî¤ÚØë ¥ ÊæìêÜÛÜ䗸êçÜåì—áܗà—äØ㒗íéÚßæãÜ◹ìëëÜéäàã◠êܗñÜãÜåæ¤äæÛé’ä—Úíàdå’ä—ëÜéfåÜä—Ø—á܇ëg—Û[ãܗçØ◠æÙéæíê⒗ÊåæîäØêꗟ©—¬­¬—ä —ê—íãØêëåoä—éÜêæéëÜ䣗 ØãܗêçæãÜdå’ä—êâàçØêÜ䗱—ë„à—çgëàåð—ëéØëo—í—ågä—ñؤ ßéåìë’Úߗãܕo—çé[íg—ñÛÜ¥ ¸êçÜå—ñؕoíØã—êãØíåf—dØêð—áà•—âæåÚÜ䗨°¥—êëæãÜëo£— âÛð—çéæÛìâæíØã—áÜÛå엇Üêëàåì—ØäÜéàÚâfßæ—êë„oÙéؗؗ•àãæ— í—åg䗨©—§§§—æÙðíØëÜ㣗íðÚß[ñÜã旭—åæíàå—Ø—êoÛãàãؗëì— æçÜéØ¥—Í—éæÚܗ¨¯°ª—êܗæí‡Üä—ÚÜåؗêë„oÙéؗñ„oëàãØ£—ägê¤ ëæ—êܗêÚíéâãæ—åؗågâæãàâ—êÜë—æÙðíØëÜã—Ø—íàâëæéà[åêâf— Ûæäð—Ùðãð—dØêÜä—åؗéæñçØÛåìëo¥—Åæíæì—ÜçæÚßì—ñØdØ㗠¸êçÜå—ç早¥—êígëæíf—í[ãÚܗçé[íg—ê—éæñíæáÜä—ãð•æí[åo— ؗÛåÜê—áܗåÜáÜãÜÞØåëågá‡oä—éÜêæéëÜä—ÊâØãàêë’Úߗßæé¥ ¸ÇÉ.ʤÊÂÀ Ċ—îÜããåÜêꗟí—ßæëÜãÜÚß  Ċ—âØí[éåð£—ÙØéð Ċ—ãìïìêåo—æÙÚßæÛð—Ÿä|ÛØ£—‡çÜéâð  Ċ—ÞØãÜéàÜ

ÊÂÀÇ¸Ê Ċ—Ûæêçgão—«ą­—Ûåo±—ª­§ą¬¨­—ÌÊ» Ċ—Ûgëà—«ą­—Ûåo—Ÿ®ą¨©—ãÜë ±—©©«ąª¨©—ÌÊ» Ċ—äã[Ûܕ—«ą­—Ûåo—Ÿ¨ªą¨®—ãÜë ±—ª©«ą«­©—ÌÊ» ºÜåؗçãØëo—ç„à—âæìçà—êâàçØêì—ç„oäæ—í—çæâãØÛåg—ØéÜ[ã죗ç„à— âæìçà—æå¤ãàåܗç„ÜÛÜä—áêæì—çæêâðëæí[åð—êãÜíð¥

ɼÊÆÉË Ċ——̹ÐËÆÍÅ2±—ßæëÜãð£—ØçØéëä[åð Ċ——ÃÐY¸HÊ—KÂÆø£—ÇUÁ&ÆÍŸ—¸—Oʺ¿ÆÍŸ— Ÿì—å[êëìçåoÚߗêëØåàÚ Ċ——ǸÉÂÆÍÀKË*±—ÛÜååo—çØéâæíà‡ëg—ì—å[êëìçåoÚߗêëØåàڗ ãØåæíÜ◟âéæäg—¸¥—ÄæìåëØà堗ą—dØêëæ—çãØÚÜåf Ċ——ÊÂÀ¹Ìʱ—äÜñà—í‡Üäà—«—ØéÜ[ã𗟸¥—ÄæìåëØà壗¸¥—¿àÞߤ ãØåÛ꣗¹ìëëÜéäàã⣗ÊåæîäØêꠗą—ñÛØéäØ

îîî¥ØêçÜåêåæîäØêê¥Úæä

3 815 2 400 m n. m.

1 415 m 10 %

48 %

42 % 1 982 ha ʗ˼º¿ÅÀºÂVėÊÅ*¿¼Ä±— 12 % ʼÑ@Ÿ±— konec listopadu – polovina dubna ÇH¼ÇɸÍÅ2—¸ǸºÀ˸±— 58 565 os./h ÇÉÆÍÆÑÅ2—»Æ¹¸±—— 8.30–16.00 h º¼Ã¼ėÊÁ¼Ñ»Æͼ±—

8

18

13

-

2

-

˼É)Å ÊÁ¼Ñ»ÆÍÂб ʸ½¸ÉÀ± ½É¼¼ÉÀ»¼±

OÉÆͼ=—ÃÐY¸H¼ Ѹ&˼&Å2± ÇÆÂÉÆ&ÀÃV± ¼ÏǼÉ˱

ÂÆĽÆÉË Ã¸ÅÆÍÂЗ¸—ÍüÂб ÂÆÄǸÂËÅÆÊ˱ ÊÂÀ¤ÀŦÊÂÀ¤ÆÌ˱

ÂÃÀĸ ÊÅ*¿ÆÍ—ÁÀÊËÆ˸± ¼ÏÇÆÑÀº¼—˼É)Å̱

¸ËÄÆʽ)ɸ ʺ¼Å)ÉÀ¼± ¾¼ÅÀÌʗÃƺÀ±

— —í’Ùæéåf—Ø—Ûãæìßf—ČdÜéíÜåfÿ—êáÜñÛæíâð — —êëéäf—Ø—åÜáêëéägá‡o—ÝéÜÜéàÛæíf—ëÜéfåð—ą—Ùæìãæíf—à—íæãåf— ŸÙæîãê £—í•Ûð—çØëéæãæíØåf — ãàÛìçé[ñÛåf—ëéØëg — •àíf—Ø—‡ØéäØåëåo—ägêëÜdâ旟åؗØäÜéàÚâf—çæägé𠠗 «—é‘ñåf—ØéÜ[ãð—êçæáÜåf—êâàÙìêÜä — — áÜÛåæ—ñ—åÜáÛéؕ‡oÚߗäoêë—í‘ÙÜÚ —

-


¤¥¬

ŠACHTIČKY

300 m º¼Ã¼ėÊÁ¼Ñ»Æͼ±—

NÍZKÉ TATRY

Černé tratě jsou na Šachtič- SLOVENSKO – o Dielu kách dvě. První, Tréningová – č. 3, vede od Panskéh 2, padá strmě přímo k hotelu Šachtičky. Druhá, Obráková – č. do údolí k hlavnímu vleku.

TEXT A FOTO: KRISTIAN HANKO Ãâ“éŽÝØí×è“éßØÞØà“àèækçؓޓíÔ`WçÞè“ÂÕåWÞâéb“ àkåác“ã€ØÕåèæßÜç“ã€Øæ“ãßâÖێ“éåÖÛâߓÃÔáæÞbÛⓠ·ÜØß蓛ãâàâÛßԓÕì“æØ×Ô`ÞԜ¡“Ãâ×ßؓ‡×Ôݍ“ºÃƓ çåԅ“ã€ØÞâáWéW“áԓáØÖØߎÖۓ¤“¦££“àØçåØÖۓ ã€Ø鎃Øák“¦££“àØç卡“Ãåàcå᎓æÞßâᓥ¨“˜“æؓ áØí×W“ÕŽç“áÜÝÔޓáWåâ`᎟“ÔéƒÔޓÝØÛâ“àÔëÜàWßák“ Ûâ×áâçԓ×âæÔÛèÝؓ©¬“˜¡“½Ø“çâ“íãæâÕØáâ“`ßØ áÜçâæçk“æÝØí×術ÉåÖÛák“`Wæç“í“éåÖÛâßè“ÃÔáæÞbÛⓠ·ÜØßè“éØ×ؓæãâßØ`ác“æ“×åWÛâè“ĈÝØ×áÜ`Þìû“Ô“Ýؓ éØßàܓàkåáW“Ô“ƒÜåâÞW¡“Èàâ‘uèÝؓåâíØۀWçk“ãâ  Ûâ×âéŽàܓâÕßâèÞ쟓ԓçâ“íԓæçWߎÖۓéŽÛßØ׍“áԓ éìæâÞâÛâåæÞâè“ÞèßÜæè“ÁkíގÖۓÇÔçØ塓Æç€Ø×ák“ ãÔåçÜؓÝؓçìãÜÖÞì“`Øåáâè“ãÔæW‘k“æ“âæçåŽà“æÞßâ 

1100

áØࡓÁWæßØ×èÝؓހk‘Øák“æ“àâ×åŽà“æÝØí×Øà“ áÔíéÔáŽà“Ĉ¶Øí“æØ×ßâû¡“ÇØáçⓇæØÞ“à‘Ø“ÕŽç“ é“æØíxác“éØßàܓáØÕØíãØ`Ꭱ“¾€k‘Øák“ĈåìÖÛßbû“ `Øåáb“æ“ĈãâàÔßâèû“àâ×åâ蟓Þ×ؓæؓéìæÞìçèÝk“ íÔ`WçØ`ákÖܟ“Õì“àâÛßâ“ÕŽç“é“çØåbáè“ßbãؓéìíáÔ `Øá⡓Ãâçb“ãâÞåÔ`èÝؓƒÜåâގ“æÝØíד‘ßÔÕØàŸ“âãcç“ ãâàcåác“åìÖÛߎ“Ô“éØßàܓƒÜåâގ“Ô‘“ÞؓæãâÝØák“ æ“ÛßÔéák“æÝØí×âéÞâ蓛`¡“¤œ¡“Â×çèדÝؓçâ“ã€ÜÕßܑác“ §££“àØç卓Ýܑ“áØáWåâ`áŽà“×âÝØí×Øà“âÞâßⓠéâ×ák“áW×å‘Ø“Þ“ÛßÔéákàè“éßØÞ術 Çåԅ“áØák“¤££˜“íÔæác‘âéWáԓā“é“ÝÔåákÖۓàc  ækÖkÖۓçÔޓÛåâíkŸ“‘Ø“áØÕè×ؓé“ãåâéâíè“é“ãßábà“ ãåâÙÜß術

m n. m.

1060 1020 980 940 900 860 820 780 740 700

0m

130

260

ºÜêëæíåo—âØåÚÜã[„—½¼»¼ ½ØåèíÔßbàæÞW“¦Ÿ“¤££“££“ÃåÔÛԓ¤ çØß­““ž§¥£“¥¥§“¤§¥“¦¨£ çØß­““ž§¥£“¥¥§“¤§¥“¦§£ ÙÔ뭓ž§¥£“¥¥§“¤§¥“¦§¤ ¸àÔÜß­“ÙØ×سÙØ×Ø¡Öí

390

520

650

780

910

1 100 800 m n. m.

1040

1170

îîî¥ÝÜÛÜ¥Úñ

ãð•æí[åo—í—ÀËÃÀÀ

1300

ʗ˼º¿ÅÀºÂVėÊÅ*¿¼Ä±—

5

10 km 2,8 km

ɼÊÆÉ˱— ȵÌÇÂÉÁ.Ÿ“µ"¸ÅÆÇɸÁ.Ÿ“ƸÅɼƓ ´“ÃQ½"ÂÉÁ´

ÃƸÃÀ˸±“G´¶»Ç¼"¾Ì“›Á.;%“Ç´ÇÅ̜ ËɸM±“µÅ¾ÂÉ“ā“"¡“¥“›"¸ÅÁœ KÀÂÄ—»)ø±“¤“¥¬¥“à Ÿ»ÄÆHÊ—ÍVK¸±“«££ā¤“¤£¥“à ÇH¼ÍVK¼Å2±“¦£¥“à ÇÉUÄ*ÉÅV—ÊÂÃÆű“¥§Ÿ¦“˜“¢“¤¦Ÿª“İ ĸÏÀÄÃÅ2—ÊÂÃÆű“©¬Ÿ£“˜“¢“¦§Ÿ©“İ

ÅoñâæëØëéØåêâf—KØÚßëàdâð—áêæì—Ûæäæíêâ’ä— êë„ÜÛàêâÜ䗹Øåêâf—¹ðêëéàÚÜ£—æۗåo•—áêæì—íñÛ[¤ ãÜåð—çæìߒÚߗ¨§—âàãæäÜë鑥—Êíæì—çæãæßæì— Ø—éæñãæßæì—äæßæì—âæåâìéæíØë—à—åÜáígë‡oä— êãæíÜåêâ’ä—êë„ÜÛàêâ‘䣗Ùð‰—Ûàêçæåìáo—êâéæä¤ ågá‡oä—ëÜÚßåàÚâ’ä—íðÙØíÜåo䥗»ÜêÜë—âàãæäÜë鑗 dãÜåàë’Úߣ—íÜãäà—‡àéæâ’ÚߗëéØëo—ê—Ø•—ª§§äÜëéæí’ä— ç„Ü풇Üåoä—äØáo—çæëÜåÚà[ã—íð•àëo—çéæ—í‡ÜÚßåð— ëðçð—ãð•Ø„‘¥—͇ÜÚßåð—êáo•Ûgáo—ñ—íéÚßì—ÇØåê⒗»àÜ㗠Ÿ¨—¨§©—ä—å¥—ä¥ —Ø—í‡ÜÚßåð—äØáo—êíf—âæìñãæ—ą—ç„ठåÜáäÜå‡oä—çØåæéØäØëàÚâf¥—Áà•åo—åØÙoñÜáo—âé[êåf— í’ßãÜÛð—åؗ¹Øåêâæ엹ðêëéàÚì—Ø—ÚÜãæì—ÑíæãÜåêâæì— âæëãàå죗êÜíÜéåo—æâæìñãìáo—çæßãÜÛð—åؗåÜÛØãÜâf— íéÚßæãâð—Åoñâ’ÚߗËØëÜé—Ø—ÍÜvâf—½Øëéð¥—Í’Ùgéì— å[éædåæêëo—êáÜñۑ—ãñܗí—ç„oçØÛg—çãåfßæ—çéæíæñì— êë„ÜÛàêâؗêëg•o—Úæ—íðëâåæì룗í‡ÜÚßåð—áêæì—íñ[¤ áÜäåg—çéæçæáÜåð—Ø—åàâÛܗåÜäìêoëܗñæìíØë—ãð•Ü¥— ¼ïÚÜãÜåëåo—êáÜñÛæíâæì—áܗëé؉—d¥—©—ą—dÜéå[£—íÜãäà— ‡àéæâ[£—dãÜåàë[—Ø—êܗêæãàÛåoä—êâãæåÜ䥗¸åà—æêëØë¤ åo—êáÜñÛð—äæڗåÜñØæêë[íØáo¥— ÅؗKØÚßëàdâ[ÚߗÚßðÙo—êÜÛØdâæí[—ãØåæíâؗą— áêæì—ñÛܗë„à—íÜãâf—íãÜâð£—áÜÛÜå—âéØë‡o—Ø—áÜÛÜå— Ûgëê⒥—ºÜãâæí[—âØçØÚàëؗ©—®¬§—æꥦßæÛ¥—êܗñÛ[— ْë—äØã[¥—ÇæۗëÜÚßåàÚâ’ä—êågßÜä—áܗë„Üëàåؗ ëéØëo¥—¹g•â؄ܗìíoë[—¨§—âä—êëæ祗Í܇âÜéf—ñ[ñÜäo— áܗêägéæí[åæ—Ûæ—âæäçãÜïì—ßæëÜãì—KØÚßëàdâ𥗠ÅؗêáÜñÛæíâ[ÚߗçØâ—åØãÜñåÜëܗÙìÝÜë—åؗíéÚßæãì— ÇØåêâfß旻àÜã죗ì—çØéâæíà‡ëg—Ø—åؗáà•åoÚߗêíؤ ñoÚߥ—Ç„oáÜñۗÛæ—ØéÜ[ãì—áܗÙÜñçéæÙãfäæ풣—í—êܤ ñ|åg—êܗæí‡Üä—Ûæçæéìdìáܗäoë—ê—êÜÙæì—êågßæíf— „Üëgñð¥—ÆÛÙædâؗñ—¹Øåêâf—¹ðêëéàÚܗåÜí’éØñå[£—íܗ êägéì—æۗ¹éÜñåؗåÜæñåØdÜåØ£—åìëåæ—êáÜë—êägé— ÅÜäÚܗؗçØâ—ç„Üê—æÙÚܗÂðåÚÜvæí[—Ø—ÅÜäÚÜ¥— ÇØéâæíà‡ëg—ç„oäæ—ì—êë„ÜÛàêâØ£—ÙÜñ—çæçãØëâ죗âؤ çØÚàëؗÚÚؗ¨§§—Øìë¥


µÌÍÁÌƓ

—¸ËøÊ

¤¦£

&ÊË͗ÙÛgã—Oêë„ÜÛåo—í’Ùæé—&ÜêâæêãæíÜåêâfßæ—êíØñì— ëgãÜêåf—í’Úßæíð—êܗêæìÛéìßÜä—ç„ÜÛêÜÛæì—æçgë— êÚßí[ãÜå’ä—O͗ÂÊ&¥—ÊæìÛéìߗç„ÜÛêÜÛؗ&ÊË͗êܗëÜߤ Ûð—áäÜåæíØã—àåÞ¥—ÍãØÛàäoé—ÊéÙ¥—Yܗáܗí[ä—ëæ—áäfåæ—çæ¤ ígÛæäf¶—Êçé[íåg˜—ÊæìÛéìߗàåÞ¥—ÍãØÛàäoé—Êéٗ‡fÝìáܗ ëæëà•—dÜêâfäì—êçæéëì—ÛæÛåÜ꥗DŽÜêëØã—Ù’ë—êæìÛéìßÜ䣗 Øãܗç„ÜÛêÜÛæì—&ÊË͗áܗçæ—êífä—çæãàëàÚâfä—ç„ÜäÜëì—ą— êígëܗÛàí—êܗą—çéØíÛgçæÛæÙåg—åؗÛæ•àíæëo¥ Çéíåo—çæãæíàåؗÛÜíØÛÜê[ë’ÚߗãÜë—ëØâ—Ùðãؗí—ßæé¤ êâfä—Ùðñåðêì—çæÛæÙåg—áØâæ—áàåÛܗßæÛåg—ČñÜäàë[ÿ¥— ƗéÜíæãìÚà—ëæ—ëÜßÛð—äæڗåÜÙðã楗ÑØdØãæ—êܗêço‡Ü— ç„ÜäØãæí[íØ륗&ÜéíÜå[—ÙØéíؗ‡ãؗñ—âìéñì—Ø—ñ—å¥ç¥—êܗ êë[íØãð—äåæßÛܗåÜçé‘ßãÜÛåf—Ø¥ê¥

ÇéàíØëàñØÚÜ£—åÜÙæ—âæêäÜëàÚâf— ‹çéØíð¶ ÂÛæ—êà—äðêãÜ㣗•Ü—êæëíؗÛæñåo—Úàåâæë—âãod‘—åؗdÜêâ’Úߗ å[ägêëoÚߗçæ—ČêØäÜëæíf—éÜíæãìÚàÿ£—ÛæáÛܗâܗñägåg— íãØêëåàÚâ’Úߗêëéìâëì飗ä’ãàã—êÜ¥ ËࣗâÛæ—êܗÛé•Üãà—êí’ÚߗÙæã‡ÜíàÚâ’Úߗâæé’ëÜâ—Ø—âæéð룗 êܗáàÚߗą—çæâìۗëæ—áÜåæä—ëéæÚß엇ãæ—ą—åÜÚßëgãà—ÛæÙ¤ éæíæãåg—áÜå—ëØâ—çìêëà륗Ëg䣗âë܄o—Ùð—êåØۗâæìçàë—ñØêܗ ågÚæ—ÚßëgãࣗêÚß[ñÜãð—çÜåoñܗą—Ø—äæ•å[—ëØâf—ígë‡o— ñâì‡Üåæêë—Ø—æÛíØßØ¥— Æåæ—ëæßæ—ëÜÛð—íãØêëåg—åؗßæé[ÚߗñØê—Ø•—ëØâ—äæڗ âܗâìçæí[åo—åÜÙðãæ—Ø—åØíoڗêܗí‘ÙÜڗåÜígÛgã棗áØâ—ëæ— ÙìÛܗê—çæñÜäâð—åÜáÜå—êëØíÜÙ£—ØãܗßãØíåg—ê—éæñê[ߤ ã’äà—çæñÜäâð—êáÜñÛæíÜ⥗ÅÜígÛgãæ—êÜ£—âæäì—ÙìÛæì— çæñÜäâð—íãØêëåg—çØë„à룗âØä—êܗñܗêë[ëåoßæ—íãØêëåàÚ¤ ëío—ÛÜãàäàëìáo—Ø—âæä죗âÛܗؗí—áØâfä—éæñêØßì—êܗíé[ëo— í—é[äÚà—íðßã[‡Üå’ÚߗéÜêëàëìÚo—äØáÜëâì¥ Çéíåo—çéæëæ—ñØdØãð—çæßðÙð—í—é[äÚà—&ÊËÍ¥—ÍÜãâf— ãð•Ø„êâf—ØéÜ[ãð—êܗí—é[äÚà—&ÊË͗ñܗêë„ÜÛàêÜâ—ÆʗËї &ÊË͗í—âãàÛì—Ø—ëàÚßæêëà—ëéØåêÝæéäæíØãð—åؗØâÚàæíf— êçæãÜdåæêëॗËéØåêÝæéäØÚܗą—ëæ—Ùðãæ—ëÜßÛð—ßæÛåg— ÝéÜâíÜåëæíØåf—êãæí楗ÄØáÜëÜâ—êܗäoêë旄[Ûåf—çéàíؤ ëàñØdåo—êæìëg•Ü—ê—íoëgñÜä—åÜáígë‡o—ă—åØådåo—åØÙoÛâð— Úàă—Úâ[—í‡Øâ—ÙðãؗêàëìØÚܗí—&ÜêâæêãæíÜåêâfä—êíØñì— ČågáØâ—ç„܇äæÛéÚßØãÿ—åؗáàåæì—çé[íåo—êëéìâëìéì— ëgãÜêåf—í’Úßæíð—ŸÛ[ãܗáÜå—&ÊËÍ ¥ ؗßåÜۗëæ—íðçØÛØãæ—í‡ÜÚßå旋•Øêåg—çéàí[ëåg—Ø—Čñ[¤ ËÜå—Ùðã—åÜáígë‡oä—ëìñÜäêâ’ä—çéæíæñæíØëÜãÜä— çØÛågÿ¥— ßæéêâf—ãØåæíf—ÛæçéØí𥗸—âéæäg—åo—çéæíæñæíØ㗠Äoêëæ—åæífß棗éðñܗçéàí[ëåoßæ—çæÛåàâì—ëÜÛð— à—çãØíÜÚâf—ÙØñfåð£—ågâëÜéf—ßØãð—åؗãÜÛåo—ßæâÜᗠؗâéØêæÙéìêãÜåo£—ågâëÜéf—íÜêã؄êâf—âæäçãÜïð£—ØëãÜëàÚâf— íñåàâãæ—ågâæãàâ—ØâÚàæí’ÚߗêçæãÜdåæêëo—ê—äØáæéàëæì— êëØéfß棗ÛæÙéfßæ—Ø—æêígÛdÜåfßæ—&ÊËÍ¥—Çéæëæ—ëØä— êëØÛàæåð£—ßæéêâf—ÚßØãìçð£—ßæëÜãð—Ø—éÜêëØìéØÚܗŸç„Üê— äØáæéàëåo—äØáàëÜã—à—ígë‡àåؗãàÛo£—âë܄o—æ—ëæäëæ—äØáÜëâì— ©§§—æÙáÜâ둠£—ÙìÝÜëð£—êâæâØåêâf—ä‘êëâð£—Ùg•ÜÚâf— ãð•Ø„êâf—ëéØëg£—êçæéëæíåo—âæäçãÜïð—í—Áàdoåg£—ÅðäÙìéÚÜ£— éæñßæÛæíØãà—ñؗČÙæã‡ÜíàâØÿ£—ñ‘êë[íØãà—çéØâëàÚâð—êëÜáåo¥— ёêë[íØáo—ßãØíåg—í—äØåؕÜéêâ’ÚߗçæñàÚoÚߣ—ÛæñæédoÚߗ ÁÜåo‡æíg—åؗÃàçåg—åÜÙæ—ë„ÜÙؗí—Ë„ÜÙæåà—ØëÛ¥—Çæۗ OÊËї&ÊË͗&ɗëÜßÛð—êçØÛØãð—à—åÜáígë‡o—dÜêâf—ãð•Ø„êâf— ؗêçé[íåoÚߗéØÛ[Úߣ—æí‡Üä—ñؗåÜêâæåØãܗáàåf—åܕ— ۄoígá‡o—çÜåoñÜ¥—»æâæåÚÜ£—Ø—ëæ—áܗäðêãoä—æçéØíÛæ풗 ØéÜ[ãð—íܗKçàåÛãÜéæíg—Äã’åg—ŸÊíØ뒗ÇÜëé—à—ÄÜÛígÛoå £— ìåàâ[룗à—ëÜå—åÜáíð‡‡o˜—ÑܗêØäæëåfß棗O͗ÂÊ&—êÚßí[¤ ¿ØééØÚßæíg£—ÇÜÚà—çæۗÊåg•âæ죗¹ÜãíÜÛÜé—í—YÜãÜñåf— ãÜåfßæ—êæìÛéìßؗç„ÜÛêÜÛð—&ÊËÍ£—áܗåðåo—êãæíìë咗çØå— ÉìÛg£—ÑØÛæíg£—»Ü‡ëåf—í—Æ¥¦ß¥£—ÇéØÛgÛì—í—ÁÜêÜåoâ[Úߗ ç„ÜÛêÜÛØ¥—ËÜå—áܗëØä—íܗêíf—âØåÚÜã[„à—ÛæÛåÜ꥗¸—ëæ— Ø—ÇìêëÜíå[Úߗ헹ÜêâðÛÜÚߥ ëØâf—æ—ågdÜä—êígÛdo¥— &ÊË͗ÛàêçæåæíØã—à—í’éæÙåoäà—çæÛåàâð¥—Ëð—çéæ— ¸—äoêëæ—êçæãÜdåæêëà—ßæãÛàåÞæífßæ—ëðçì—åÜÙæ— ëgãæí’Úßæíì—íðé[Ùgãð—åØç„oâãØۗêçæéëæíåo—ßØã𣗠áÜÛåf—íÜãâf—ØâÚàæíf—êçæãÜdåæêëà—ê—áÜÛåæì—ØÛäàåàê¤ êígëÜãåf—ßæÛàåð£—çãØêëæíf—æçã‘ëâð—çéæ—êçæéëæíà‡ëg£— ëéØëàíæì—ê—ågâæãàâؗçéæíæñåoäà—êë„ÜÛàêâð—ëØâ—í—é[äÚà— çãØêëæíf—çæíéÚßð—çéæ—ëÜåàê—Ø—ìåàíÜéñ[ãåo—çæì•àëo£—Øãܗ &ÊË͗íñåàâ[—ãð•Ø„êâ’ÚߗØâÚàæíÜâ—ßåÜۗågâæãà⥗ åØ焥—à—êëéæáܗåؗ‹çéØíì—êáÜñÛæí’ÚߗؗÙg•ÜÚâ’Úߗ »æâæåÚܗÛíg—êØäæêëØëåf—íܗKçàåÛã엟ÄÜÛígÛoå— ëéØëo—ñåØdâð—ÃØíàåؗñØêܗȄoÛàãØÿ—Êçé[íؗí’éæÙåoÚߗ ؗÊíØ뒗ÇÜëé £—âëÜéf—êܗØãܗñؗågâæãàâ—ãÜë—êçæáìáo—íܗ çæÛåà⑗&ÊËÍ¥ ÊâàØéÜ[ã—KçàåÛãÜé‘í—Äã’å—إ꥗Çæëæä—Êçæéëæíåo—ØéÜ[㗠¸—åØۗëoä—í‡oä—ÙÛgã—&Üê⒗‹êë„ÜÛåo—í’Ùæé—&ÊË͗ ¿ØééØÚßæí—إꥣ—Êâà—ÇÜڗإ꥗ą—Ø—ëØâf—áÜÛå旇ìäØíêâf— Ÿ&O͗&ÊËÍ —êܗêæìÛéìßÜä—ç„ÜÛêÜÛæì—êÚßí[ãÜå’ä— ê¥é¥æ¥£—ÑØÛæí¥—ÂæåÜÚâæåڑ—çéæd—äoë—áÜÛåæß旄ÜÛàëÜãܗ êØäæëå’ä—O͗ÂÊ&¥—HoâØãؗêܗëæäì—åæäÜåâãØëìéåo— ؗêçé[íåo—éØÛì—áÜÛåf—íÜãâf—ă—éäð£—âÛð•—ä‘•Üäܗäoë— ÝìåâÚÜ¥—ÅØۗêØäæêëØëå’ä—dÜêâ’ä—Ø—êãæíÜåêâ’ä—

90. LÉTA

NÁVRAT DO EVROPY

Právě slavíme dvacáté 20 lety skončilo výročí od listopadové „sametové“ revoluce. Před ý hleděl do buzvonění klíčů na Václavském náměstí a snad každ návrat českého doucích dnů s nadějí. I čeští horalé. Jak probíhal horského byznysu do Evropy? TEXT A FOTO: ING. VÍT MOUDRÝ

ÉÜíæãìÚܗí—ßæéêâfä—Ùðñåðêì »ãæìßæ—êܗåÜâæåØãØ¥—ÅgâÛð—ä[ä—çæÚà룗•Ü—êܗåÜâæ¤ åØãؗçæ„[Ûåg—íãØêëåg—ÛæÛåÜ꥗Çéæd¶ Ëæì—éÜíæãìÚo—ägãْؗë—ñägåؗäØáÜëâæíf—êëéìâëìéð— ãØåæí’ÚߗÛéØߗؗÛØã‡oÚߗd[êëo—ßæéêâfßæ—Ùðñåðê쥗Ëæ— Ùðãæ—íÚÜãâì—áØêåf¥—ÁÜåæä—êܗßåÜۗñâéØáܗåÜígÛgãæ— çæ„[Ûåg—áØ⥗Çéæë棗åܕ—êܗéæñߒÙØãð—&ÜêâæêãæíÜåêâf— êë[ëåo—Ûé[ßð£—íãØêëåoÚà—¬—ãØåæí’ÚߗÛéØߣ—ìçãðåìãæ— ågâæãàâ—ãÜ륗&Øêæíg—çæÛæÙåf—ëæ—Ùðãæ—à—ì—áàå’Úߗ íãØêëåo⑗ą—&ʸ»—Ø—æÙÚo¥—ÄìêÜãð—êܗëæëà•—ç„àçéØíàë— çéàíØëàñØdåo—çéØíàÛãØ£—íðßã[êàë—çéàíØëàñØdåo—êæìëg•Ü£— ØÙð—êܗñáàêëàã棗•Ü—áêæì—ç„àçéØíÜåð—‡çØëåg£—Ø—ÛgãØãð—êܗ ãÜÚâÛܗåØåæí楗ÇæÛæÙåf—ëæ—Ùðãæ—êܗêëæíâØäà—ßæé¤ êâ’ÚߗÚßØãì磗ßæëÜ㑣—éÜêëØìéØÚo—Ø—ÛØã‡oÚߗêãì•ÜÙ¥ »Øã‡oä—æÙéæíêâ’ä—çéæÙãfäÜä—Ùðãð—ñØdoåØáoÚo— éÜêëàëìdåo—å[éæâ𥗹ìÛæí—à—çæñÜä⑥—¸—çéæÛÜáëܗågÚ棗 Úæ—í[ä—ñؗéæâ—ñØêܗågâÛæ—êÜÙÜéÜ£—çéæëæ•Ü—ëæ—Ùðãæ— ågâæäì—íé[ÚÜåæ—í—éÜêëàëìÚॗÅØíoڗéÜêëàëìdåo—å[éæâð— çæñÜä⑗åؗßæé[ÚߗåÜáêæì—íð„܇Üåð—ÛæÛåÜ꥗¿ãØíåg— ëð—ÚoéâÜíåo—Ø—‡ãÜÚßëàÚâf¥—¸—ëæ—áܗçéæêo䗩§—ãÜë—çæ— ãàêëæçØÛ엯°˜ ¸—âÛð•—Ùð—êåØۗ‡ãæ—ågÚæ—ì•—æçéØíÛì—çéæÛØ룗ígë‡à¤ åؗåؗëæ—ñØêܗåÜägãؗçÜåoñÜ¥—¸—ëࣗâë܄o—áܗägãࣗñØêܗ åÜÙðãà—äåæßÛð—çéæ—êë[ë—åÜÙæ—çéæÛ[íØáoÚo—æéÞØåàñØÚܗ ۑígéðßæÛåo¥—ÅÜÙðãæ—ë旋çãåg—áÜÛåæÛìÚßf¥—ÑÚÜãؗêçܤ


¤¦¤

„ÜÛàëÜ㑣—êçé[íåoÚߗéØۗؗâæåëéæãåg¤éÜíàñåoÚߗâæäàêo— ê—íðêæâ’äà—çæêëð—çéæ—Čêç„oñågåfÿ—ßåÜۗågâæãà⣗•Ü¶— ͗ëæä—ägãà—ëgãæí’Úßæíåo—ČØçØé[ëdoÚàÿ—áØêåæ—ßåÜÛ¥— ¸—çgâåg—áØâæ—çæêëØé죗ëð—äg£—á[—ëæÙg£—éìdâؗéìdâìď— ºæ—åؗëæ䣗•Ü—áܗëæìëæ—ČçêÜìÛæçéàíØëàñØÚoÿ—ñëo•Üå— êçæãÜd咗éðÚß㒗éæñíæá—ëgÚßëæ—êçæãÜdåæêëo—ßæêçæÛ؄ܤ åoä—Čê[ä—åؗêÜÙÜÿ—ê—æÙëo•åæì—äæ•åæêëo—ØâìäìãØÚܗ âØçàë[ãì—Ø—äØáÜëâì—çæë„ÜÙåæì—åؗíðêæâf—àåíÜêëàÚܗ Ûæ—æÙãØêëà—ßæéêâ’ÚߗëÜÚßåæãæÞào¥—YܗáܗñÛÜ—à—©§—ãÜë— Ÿ˜ —çæ—êØäÜëæíf—éÜíæãìÚà—éæñë„o‡ëgå[£—êØäæêëØëå[— çéæçØÞØÚܗؗäØéâÜëàåÞ£—âÛð—êçæãÜdå[—çéæçØÞØÚܗ í‡ÜÚߗإ꥗ÛæßéæäØÛð—áÜÛåæßæ—äØáæéàëåoßæ—äØáàëÜãܗ áܗåìãæí[˜—ÂÛð—áܗÝØë[ãåo—ØÙêìéÛàëæì—åÜâæäçØëàÙàãàëؗ æÛÙØíæíØÚoÚߗêðêëf䑗ãð•Ø„‘£—ñØÙéØyìáoÚo—åÜáÜå— íñåàâì—êçæãÜdåfßæ—êâàçØêì—í—é[äÚà—êçæãÜdåfßæ—äؤ áÜëâì—ØâÚàæíÜâ—&ÊËÍ£—åØë敗ČêìçÜéêâàçØêì—Âéâæåæ‡Üÿ— ê—æêëØëåoäà—âéâæåæ‡êâ’äà—ãð•Ø„êâ’äà—êë„ÜÛàêâð˜ ÆçéØíÛì—êà—åÜÛæíÜÛì—ç„ÜÛêëØíà룗•Ü—Ùð—áÜÛåؗñ—åÜᤠígë‡oÚߗêçæãÜdåæêëo—åؗêígëg£—éØâæìêâ[—¾ãÜëêÚßÜéÙØßå— ¾äÙ¿—åÜÙæ—àëØãêâ[—»æãæäàëà—ÊìçÜéêâà—ägãؗçéæ— âؕÛf—êíf—ígë‡o—ãð•Ø„êâf—êë„ÜÛàêâæ—Čêíæìÿ—êØäæ¤ êëØëåæì—ØâÚàæíæì—êçæãÜdåæê룗íÜÛÜåo£—êçé[íåo—éØÛ죗 Ûæñæédo—æéÞ[壗êØäæêëØëåæì—Üâæåæäàâ죗äØáÜëÜ⣗ åØíoڗåÜáÜÛåæë咗æÛÙØíæíØÚo—êðêëfä—Ø—éæñë„o‡ëgåæì— çéæçØÞØÚàď ÆêëØëåo—éÜÞàæå[ãåo—êë„ÜÛàêâؗ„oñÜå[—í—äàåìãæêëà— áÜÛåæëãàí’äà—ÆʗËї&ÊË͗Ÿ¹ÜãíÜÛÜ闱—YÜãÜñå[—ÉìÛØ£— »Ü‡ëåf—í—Æé㥗ßæé[Úߣ—ÇéØÛgۗؗÇìêëÜíåð —Ùðãؗ ëØâf—ČëéØåêÝæéäæí[åØÿ¥—ÊØäæñ„Üáäg—•Ü—ÙÜñ‹çãØëåg¥— ËÜåëæâé[ë—ågâëÜé’ä—ëgãæí’Úßæíå’ä—áÜÛåæë[䣗âëÜéf— íñåÜêãð—çæ•ØÛØíÜâ—åؗÛÜãàäàëØÚà—ëgãæí’Úßæíåfßæ— äØáÜëâì—í—áÜáàÚߗçéæêçgÚߥ Çéíåo—âãæìÛåæì—çéàíØëàñØÚo—í—é[äÚà—éÜçìÙãàâð—ëØ◠Ùðã—Ø•—ãð•Ø„ê⒗ØéÜ[ã—ÂãoåæíÜڗêÜíÜ飗âëÜ钗ñ—áÜÛåæßæ— Úßæäìëæíêâfßæ—çæÛåàâì—êãì•ÜٗŸÍ¼ÉÆʗºßæäìëæí — ñoêâØãؗçéàí[ëåo—êçæãÜdåæê뗼Ç—ê¥é¥æ¥—ºßæäìëæ헱— ÙìÛÜäܗæ—åo—í—ç„o‡ëoä—Ûoãܗá܇ëg—ßæíæ„à륗 Y[Ûå[—êðêëÜäØëàÚâ[—Ø—íÜãâ[—çéàíØëàñØÚܗãð•Ø„êâ’Úߗ ØéÜ[㑗ؗêë„ÜÛàêÜâ—Û„oíܗČêçæãÜdåfßæ—äØáÜëâìÿ— êæìêë„ÜÛgåfßæ—í—é[äÚà—åÜáé‘ñågá‡oÚߗæéÞØåàñØÚo—çæۗ â„oÛãð—âÛðêà—í‡ÜäæÚåf—Ø—í‡ÜäØáÜëåf—Å[éæÛåo—Ýéæåëð— êܗëÜÛð—í‘ÙÜڗåÜâæåØãØ¥—ÂÛð•—áêÜä—åؗČåÜçéàíØëàñؤ Úàÿ—ëæßæëæ—æÙéæíêâfßæ—äØáÜëâì—í—„[ÛÜÚߗågâæãàâؗ äàãàØéۗâæéìå—æă—Úà[ãåg—ìçæñæéåàã—åؗÉØÛg—ÚÜêëæíåoßæ— éìÚßì—&ɗågâÛð—âæãÜä—éæâ엨°°ªą°«—ñ—çæñàÚܗ äØåؕÜéؗÊíØñì—çéæíæñæíØëÜ㑗ãØåæíÜâ—Ø—íãÜ⑗&ɗ ëÜßÛÜá‡o—çéØíàÚæíæì—íã[Û죗Ùðãæ—äà—æêæÙåg—çéæêë„ÜÛ¤ åàÚëíoä—áàåØâ—íÜãäà—êðäçØëàÚâfßæ—äàåàêëéؗÂØéãؗ»ðÙ𣗠ëÜßÛÜá‡oßæ—äàåàêëéؗæÙÚßæÛì—Ø—ÚÜêëæíåoßæ—éìÚßì— &É£—êÛgãÜå棗•Ü—êܗåؗëðëæ—ČÛéæÙåfÿ—êðêëfäæíg—áØâêà— çæñØçæäågãæď ÊØäæñ„Üáäg—•Ü—êܗåÜçæñØçæäågã棗ígÛgãæ—êÜ£—Øãܗ åÜÚßëgãæ—êÜ¥—ÅÜígÛgãæ—êܗäæ•å[£—Úæ—ê—ëo䣗äæ•å[— êܗà—ßæÛåg—ãæÙÙæíØã棗ëØâ—êܗëæ—åÜÚßØãæ—Číðßåoëÿď— »åÜê—êܗëæä엄oâ[£—•Ü—ČåÜÙðãؗçæãàëàÚâ[—í‘ãÜÿ¥— —äØáÜëâæíf—êëéìâëì„Ü—dÜêâ’Úߗãð•Ø„êâ’ÚߗØéÜ[㑗 êܗçæÛéæÙågáà—íé[ëoäܗí—ç„o‡ëoä—Ûoãܗëæßæëæ—êÜéà[ãì— æ—ßæéêâfä—Ùðñåðê쥗 ÅàÚäfåg—ëæ—Ùðãð—ñÜäåo—dØêð—ÙÜñçéæêë„ÜÛåg—çæ— ãàêëæçØÛ엯°£—ñÜáäfåؗäÜñà—ãfë𗨰°§ą¨°°¬¥—¸—Úæ— å[íéØë—Û旼íéæçð¶

ºÜêëؗÛ旼íéæçð Å[íéØë—ßæéêâfßæ—Ùðñåðêì—áØâæ—ÙéØå•Ü—Û旼íéæçð—Ùð㗠åؗéæñÛoã—æۗâæêëéÙØëf—Ø—åæëåg—ñØç[ÚßØáoÚo—ČçêÜìÛæ¤ çéàíØëàñØÚÜÿ—ÛæêãæíؗÝØä|ñåo¥—ÅؗçæÛñà䗨°°§—áêæì— ñ[êëìçÚà—åÜñ[íàêãfßæ—ÊíØñì—çéæíæñæíØëÜ㑗ãØåæíÜ◠ؗíãÜ⑗&ɗŸÊÇÃ͗&É £—áÜßæ—êçæãìñØâãØÛØëÜ㣗åðågá‡o— êÜå[ëæé—Ø—êëØéæêëؗâéì‡åæßæéêâfß旹æ•oß旻Øéì— àåÞ¥—ÁØ嗿æéåoâ—Ø—ågâæãàâ—ÛØã‡oÚߗßæéØ㑗çæñí[åà—Ûæ— ‡í’ÚØéêâfßæ—Ê륗¾ØããÜåì—åؗíÜã⒗Üíéæçê⒗íÜãÜëéߗ ßæéêâfßæ—Ùðñåðêì—ÀåÝéØëæìéàê륗ÉæñáÜãà—áêäܗêܗëØä— á܇ëg—ç„Üê—æÙéæíêâf£—Ûæêãæíؗêëé؇àÛÜãåf—ñ[ëØéØêð—åؗ ßéØåàÚoÚߣ—ê—âØåðêëéð—ÙÜåñoåì—çæۗêÜÛØÛãð—å؇àÚߗ íæñàÛÜã—KâæÛؗ¨©§—ã—âëÜéf—êà—áØçæå‡ëo—ëìéàêëf—íܗK풤 ÚØéêâì—ñì„àíg—Ýæëàãà—áØâæ—ìåàâ[ëð£—Úæ—í—•àíæëg—åÜíàÛgãࣗ ç[é—äØéâØäà—Ø—‡í’ÚØéêâ’äà—ÝéØåâð—í—âØçêܗؗ‡à‡âæì— ãæíÜÚâfßæ—êØã[äì—í—ë؇ÚÜ¥ Êæìd[êëo—íÜãÜëéßì—Ùðãؗà—âæåÞéÜêæí[—d[ê룗âÛð—åg¤ âæãàâ—êÜ뗋dØêëåo⑗ñ—ÚÜãf—¼íéæçð—Ùæì„ãàíg—ØçãØìÛìáܗ ‡í’ÚØéêâfäì—çéÜñàÛÜåë엽¥À¥¸¥Å¥¼¥Ë¥—ŸÜíéæçêâfäì— ÊíØñì—å[éæÛåoÚߗãØåæíâ[„êâ’ÚߗêíØñ‘ —ÉàÜë—íæå—ËßÜì¤ êæíà—Ø—åæíàå[„êâf—ãÜÞÜåÛg—ßæéêâfßæ—Ùðñåðê엿Øåê— »àÜëÜé—ÊÚßäæããæíà—ñ—ÅgäÜÚâؗáÜáàÚߗç„àíoëØÚo—ñÛéØíàÚà— êíæÙæÛå’ä—dÜêâ’ä—ßæéØã‘ä—í—¼íéæçg¥ Åؗíñå܇Üåæê룗ÜìÝæéàà—à—áÜÛàåÜdåæêë—ëæßæëæ— æâØä•àâì—é[ۗíñçæäoå[䥗ÅÜáÜåæä—çéæë棗•Ü—æÙؗ áäÜåæíØåo—êܗêëØãà—ä’äà—çæñÛgá‡oäà—ç„[ëÜãࣗØãܗà—çéæ— áÜáàÚߗå[êãÜÛåæì—íÜãâæì—çæäæڗí—é[äÚà—åØêëØéëæí[åo— ؗêëØÙàãàñØÚܗdÜêâfßæ—ßæéêâfßæ—æÙÚßæÛåoßæ—Ùðñåðê쥗 ÅàÚäfåg—áêäܗêãì‡åg—çæÛgâæíØãà—Ø—„Üâãà—áêäܗæçgë— ñؗÙæì„ãàífßæ—ØçãØìê죗•Ü—êܗå؇ëgêëo—åàâØä—íéØÚÜë— åÜäìêoäÜ£—çéæëæ•Ü—áêäܗ¼íéæçì—åàâÛð—åÜæçìêëàãॗ Áà•—í—éæÚܗ¨°°©—áܗÊÇÃ͗í—ÇÜÚà—çæۗÊåg•âæì—çæ„[¤ Û[å—çéíåo—íÜãÜëéߗßæéêâfßæ—Ùðñåðêì—ÀåëÜéäæìåëØàå— ê—ë„oÛÜååoä—âæåÞéÜêÜä—ê—­©Ÿ˜ —ç„ÜÛå[‡ÜáoÚoäà—ñ—ÚÜãf— ¼íéæçð¥—Æۗçæãæíàåð—ÛÜíØÛÜê[ë’ÚߗãÜë—êܗíÜãÜëéßì— çéØíàÛÜãåg—‹dØêëåo—âæãÜ䗨©§—ă—éÜä—ídÜëåg—ëgÚߗ åÜáÜãàëågá‡oÚߥ—ÊÇÃ͗æۗéæâ엨°°§—íðÛ[í[—ÀåÝæéäØdåo— ÙìããÜëà壗äØÞØñoå—æ—ßæéêâfä—Ùðñåðê죗âëÜ钗êܗæۗ ñ[ígéì—ÛÜíØÛÜê[ë’ÚߗãÜ뗄ØÛo—áà•—äÜñà—ë„à—åÜáìñå[íؤ ågá‡o—dØêæçàêð—æ—ßæéêâfä—Ùðñåðêì—í—¼íéæçg¥ ͗çæãæíàåg—ÛÜíØÛÜê[ë’ÚߗãÜë—íðÛ[í[—ÊÇÃ͗í—d܇ëàåg£— ågädàåg—à—ØåÞãàdëàåg—ßàêëæéàÚâð—çéíåo—ÊâàØëãØê—&É¥— À—åÜæÙðdÜáåg—íðêæ⒗å[âãØۗídÜëåg—Ûæëàê⑗í—æÙáÜäì— ¨§—§§§—âê—áܗí—âé[ëâf—ÛæÙg—ÛæâæåØãܗéæñÜÙé[套 Å[êãÜÛìáo—çéæáÜâëð—ÂØëÜÞæéàñØÚܗãð•Ø„êâ’ÚߗØéÜ[㑗 &É£—íܗêçæãìçé[Úà—êܗêë[ëåo—ØÛäàåàêëéØëàíæì—áܗêëØÙàãठñæí[å—Ø—êáÜÛåæÚÜå—æÙêØߗëÜÚßåàÚâæ¤êçé[íåoÚߗñ[âæ呗 ؗåæéÜä—éÜêçÜâëìáoÚo—çæêëìã[ëð—¼Ì—Ø—çéæ—çéØíàÛãؗ ßæéêâfßæ—Ùðñåðêì—áêæì—çæêëìçåg—ñçéØÚæí[í[åؗ헼̗ æÙíðâã[—ÛØã‡o—çéØíàÛãؗؗñ[âæåàëæêëॠÁÜå—ä[ãæâÛæ—ío£—•Ü—ÊÇÃ͗çéæêØÛàã—í—çéíåo—çæãæíàåg— ÛÜíØÛÜê[ë’ÚߗãÜë—çæ—ë„oãÜëfä—êåؕÜåo—ì—ÄKÄ˗&ɗ êðêëfäæíf—éæñãæ•Üåo—áØéåoÚߗçé[ñÛåàå—Û旇Üêëà—ë’Û呥— »æ—ëf—ÛæÙð—êܗÛgëà—åؗßæé[ÚߗäØêØâéæíØãð—í—áÜÛàåfä— íðßã[‡Üåfä—ëÜéäoå쥗Çæ—å[äà—çéæíÜÛÜåf—ÛÜäæÞéØă—Ú¤ âf—êëìÛàà—êܗÛæ—áÜÛåæëãàí’ÚߗëÜéäo呗ëÜßÛÜá‡o—æâéÜêð— êç[Ûæíg—éæñÛgãàãð—ëØ⣗ØÙð—íñ[áÜäåg—åÜâæãàÛæíØãð¥ Çæ—êëé[åÚܗêðêëfäæíf£—æÙÚßæÛåo—Ø—êçæãâæíf—áêäܗ ëÜÛð—í—¼íéæçg¥—Ê—ëÜÚßåàÚâ’ä—Ø—ëÜÚßåæãæÞàÚâ’ä—éæñíæ¤ áÜä—ãð•Ø„êâ’ÚߗØéÜ[㑗ídÜëåg—êæìíàêÜáoÚoÚߗêãì•Üٗáܗ ëæ—ßæé‡o¥—¸ãܗæ—ëæä—Ø•—í—ç„o‡ëoÚߗÛoãÜÚߗå؇Üßæ—êÜéà[ãì¥

¹Ø͘Å+˜Ò¹'¹Ä˜ ÇÈʹμÇÎW˜ÀÇÊËÃW˜ºÑÒÆÑË ÑØáoäØíf—ç„oÙgßð—í[•Üå’Úߗßæéêâ’ÚߗâæãÜޑ—Ùð—íðÛØãð—åؗ âåàß죗ØãܗØÙðÚߗêܗågâæßæ—åÜÛæëâ㣗åØêëoåoä—åÜãÜßâæì— çæãàêëæçØÛæíæì—êàëìØÚà—í—ßæéêâfä—Ùðñåðêì—éØÛgáà—åؗÛgåo— âæãÜä—êÜÙÜ¥— ͗éæÚܗ¨°¯¯—ç„ÜÚß[ñoä—ñ—áàåf—æÙãØêëà—ÛæçéØíð—åؗOʗËї &ÊËÍ¥—ÑÛÜ£—åؗéæñÛoã—æۗäfßæ—Ù’íØãfßæ—ñØägêëåØíØëÜãÜ£— äg—Ùðãà—æÚßæëåà—Ûoâð—æÛíØñܗçéæíæñåoßæ—å[ägêëâؗàåÞ¥— ÇéæíØñåoâؗؗäf—çéØïà—ñØägêëåØë—ÙÜñ—dãÜåêëío—í—ÂÊ&¥—Äg㗠áêÜä—äoë—åؗêëØéæêëà—ëØâf—ãØåæíæì—ÛæçéØí죗áo•—Ùðãæ—&ÊË͗ą— áØâ—Ùðãæ—풇ܗ„ÜdÜåæ—ą—í’ñåØäå’ä—çéæíæñæíØëÜãÜ䥗 ÂÛð•—Ùðã—ñØd[ëâÜä—éæâ엨°°§—áäÜåæí[å—êæìÛéìßÜä— àåÞ¥—Í¥—ÊéÙÜä—åæ풗êæìÛéìߗ„ÜÛàëÜ㣗ëÜßÛÜá‡o—åÜáäÜåæ¤ íØ咗å[ägêëÜ◄ÜÛàëÜãܗÊçé[íð—í’éæÙåoÚߗçæÛåà⑗&ÊËÍ£— éæíåæì—æñå[äà㣗•Ü—çéØÚæíåoâ—åÜçæÛçæéìáoÚo—ãàåàà—áÜßæ— Ø—ÂÊ&—ÙìÛܗą—áØâ—Ùðãæ—ñؗÙæã‡ÜíàâؗñíðâÜ䗱—ñãàâíàÛæ¤ í[å—íðßæñÜåoä—Ø—ñ[ñåØäÜä—Ûæ—Čâ[Ûéæífßæÿ—çæêìÛâ쥗 Ëì—Čêä‘ãìÿ—áêÜ䗱—áØâæ—äåæßæ—ÛØã‡oÚߗą—ägã—à—á[¥—¸—ëæ— í‡ÜÚßåæ—çéæêoä—í—ÛæÙg£—âÛð—ÛàêàÛÜåë—Í[ÚãØ헿ØíÜã—áà•—çéܤ ñàÛÜåëæíØã—åؗÇéؕêâfä—ßéØÛg¥—ÅؗåÜÛ[íåfä—Ï¥—âæåÞéÜêì— ÊÇÃ͗áêÜä—ê—Ûígäؗ‹dØêëåoâð—æ—ëfßãܗČÜêëé[Ûgÿ—ą—ÛåÜê—áà•— çæÙØíÜåg—ą—ßæíæ„à㥠ËÜßÛð—äà—í‡Øâ—Ûæ—êäoÚßì—åÜÙðã楗Êä‘ãì—áêÜä—ëÜßÛð— äg㥗Çæä[ßØã—áêÜä—àåàÚàæíØë—íñåàâ—ÆÙdØåêâfßæ—Ý|éؗáØ◠Čí—å؇Üä—ÙØé[âìÿ£—ëØâ—à—åؗí‡ÜÚߗÆÙãØêëåoÚߗêçé[í[ÚߗËї &ÊË͗íܗí‡ÜÚߗâéØáoÚߥ—ÊæìdØêåg—ê—ëoä—áêÜä—í—ëf—ÛæÙg— êçæãìñØâã[ÛØã—åæ풗åÜñ[íàê㒗ÊíØñ—çéæíæñæíØëÜ㑗ãØåæíÜ◠ؗíãÜ⑗&É£—Ø—ëæ—ëÜßÛð—ç„Ü•oíØáoÚoä—êæìÛéìߑä—ÙæßØëg— êëØdàãæ—åؗäæì—ßæÛàåæíæì—í’çæíge¥—Ëì—êàÚܗÛéìߒ—ÛÜå— êë[ßãà—ê—æçé[íågåæì—æÙØíæì—çéæëàçé[íåoßæ—áÜÛå[åo£—Øãܗçæ— ç[é—ë’ÛåÜÚߗáêÜä—êëÜáåg—ČãÜëgãÿ—ê—í’çæígÛo—åØçØêæíØåæì— åؗČæéÞØåàñØdåo—ñägåðÿ¥— ¹ðãæ—ëæ—æۗëÜßÛÜá‡oÚߗëgãæí’Úßæíå’Úߗêë[ãÜêæìÛéìߑ— ČÝØáåÿ¥—ÄæڗÛæلܗígÛgãࣗÚæ—äà—íðßØñæíÜä—ñç‘êæÙo¥— »æÛgã[íØã—áêÜä—Ûàçãæäâì—åؗÛ[ãâæífä—êëìÛàì—Üâæåæ¤ äàÚâf—íðêæâf—‡âæãð£—ägã—ç„Üۗêë[ëåàÚÜäࣗägã—áêÜä—äoë— ñܗñ[âæåؗë„à—ägêoÚܗêëìÛàáåo—íæãåæ—Ø—äØå•ÜãâؗÙðãؗÙÜñ— ç„oáäì—åؗäØë܄êâfď—ÇéæëãæìâØã—áêÜä—êܗëgÚߗç‘ã—éæâì— Ûæ—êë[ëåàÚ£—áØâ—ëæ—áÜåæ䗇ã楗¹éØã—áêÜä—ç[é—âæéìå—çæÛçæéð— í—åÜñØägêëåØåæêëࣗíܗÛåܗêܗìdàã—åؗêë[ëåàÚÜ£—í—åæÚà— áÜñÛàã—çæ—åæÚoÚߗáØâæ—dÜé咗ëØïàâ[„£—çØâ—ç[é—ßæÛàå—êçØ㗠ؗí‡ÜÚßåæ—åØåæí楗»æ—ëæßæ—áêÜä—çæä[ßØã—ØâëàíæíØë—áØâæ— äØåؕÜé—ÙÜñ—çãØëì—ą—åؗâëÜ钗áêäܗëÜßÛð—åÜägãà—çÜåoñܗą— áà•—ñäoåg咗ãØåæíâ[„ê⒗êíØñ£—çéíåo—ê¥é¥æ¥—Ø—çéíåo—æÙÚßæÛ𥗠¿æéê⒗Ùðñåðê—çéæ—äg—ëÜÛð—ñØdØã—íðßØñæíÜä—ñ—çé[ÚÜ¥— ÄØâØã—áêÜä—Û旋äæéì—áØâ旄ØÛؗÛØã‡oÚߣ—âÛæ—ëÜßÛð— ñØdoåØãà—ê—æçéØíÛæí’ä—ßæéêâ’ä—ÙðñåðêÜ䥗ÅgâÛ𗩤ª—Ûåð— ÙÜñ—êç[åâ죗ê—ç[é—ÛéæÙå’äà—í—âØçêÜ¥ ÊæìÛéìñà—Ø—áÜáàÚߗç„[ëÜãf—êà—ñØëoä—í—ëàÚßæêëà—ČëéØåêÝæé¤ äØÚoÿ—éæñÛgãæíØãà—Ø—ç„àÛgãæíØãà—æÙéæíêâf—äØáÜëâð—åÜÙæ— ìçÜíyæíØãà—åæíf—çæñàÚܗí—åæí’ÚߗçæÛåàÚoÚߗؗØâÚàæí’Úߗ êçæãÜdåæêëÜÚߥ

¹ÊÆ3˜ÈÊÒ¼ÆÁÆÑ˜Ć˜PËÈ+»À˜ËÈÄÎ ¹ðã—ëæ—ÊÇÃÍ£—âÛæ—çéæêØÛàã—éæñãæ•Üåo—áØéåoÚߗçé[ñÛåàå—Ûæ— ‡Üêëà—ë’Û呥—Æۗëf—ÛæÙð—ä[—áØéåo—çé[ñÛåàåð—ÇéØßؗ¨—Ø•—¬£— æ—ë’ÛÜå—çæñÛgáà—­—Ø•—¨§—Ø—æ—ÛØã‡o—ë’ÛÜå—åØ焥—æâéÜê—ÇéØßؗ ą—í’ÚßæÛ¥—ËÜéäoåð—â—ëæäì—á܇ëg—éæëìáo—ëØ⣗•Ü—êܗåØ焥—Čä‘áÿ— ëÜéäoå—ÛØã‡o—éæâ—çæêìåܗæ—ë’ÛÜå—Ûæç„ÜÛì—Ø—âÛð•—Ûæêçgáà— åؗâæåÜڗ‡Üêëàë’ÛÜååoßæ—ãàäàë죗íé[ëoä—êܗÛØã‡o—éæâ—æçgë— åؗñØd[ëÜ◇Üêëàë’ÛÜååoßæ—Úðâãì¥ Â—ëæäì—êܗá܇ëg—ê—äàåàêëÜéêëíÜ䗇âæãêëío—Ø—ñØßéØåàdo— ÛæáÜÛå[íØãؗßØéäæåàñØÚܗáØéåoÚߗçé[ñÛåàå—æâæãåoÚߗ êë[둣—ëÜÛð—ÊãæíÜåêâØ£—ÇæãêâØ£—ÅgäÜÚâؗؗëØâf—¿æãØåÛêâØ£— áÜáàÚߕ—ëìéàêëf—â—å[ä—í—ñàäg—ßæáåg—ç„àáo•Ûo¥ Åؗßæéð—ëØâ—äæßæì—çæßæÛãåg—í‡ÜÚßåð—ÛgëࣗâëÜéf—æ—ëæ— äØáo—ñ[áÜ䥗ËÜåëæ—êðêëfä—êçæãÜßãàíg—ÝìåÞìáܗáà•—ëfäg„—¨¬— ãÜ륗¸—çæÛæÙå’Úߗç„oâãØۑ—êðêëfäæí’Úߗñägå—çæ—ãàêëæçؤ Ûì—Ē¯°—Ùð—êܗÛØãð—ìífêë—ÛÜêoëâð¥


—¸ËøÊ

¤¦¥

µÌÍÁÌƓ

NAKAŽTE JE! Toto je příležitost pro každý tuzemský skiareál zrevidovat kritickým okem svou dosavadní marketingovou strategii. Produkuje vám návratnost, jakou jste od ní očekávali? Pokud celý váš marketing spočívá v každoročním natištění letáčků se skimapami a občasné reklamě v rádiu, možná byste měli posoudit nějaký inovativnější přístup. Co třeba založit frekventovanou řízenou konverzaci a dlouhodobý, oboustranně uspokojující vztah se svými budoucími zákazníky? A neutratit za to prakticky nic? Zní vám to zajímavě? TEXT: TOM ŘEPÍK, SKIINDEX.COM Ñؗ êëØé’Úߗ Ÿäæ•å[— ÛæÙé’Úߣ— Øí‡Ø◠åØí•Ûð— ìçãðåìã’Úß — dØꑗ Ùð㗠äØéâܤ ëàåޗ í— âëÜéfäâæãà— æÛígëío— ‹ñÚܗ êçáØë— êܗñÛéæáà—ą—ãàÛêâ’äà—à—ÝàåØådåoäà—ą—ëf— âëÜéf— æéÞØåàñØÚÜ¥— »[ë— æ— êæÙg— ñ[âØñ¤ åoâ‘ä— íܗ í‡ÜÚߗ æßãÜÛÜÚߗ ØÛÜâí[ëåg— ígÛgë—Ùðãæ—ìägåo䥗Êígë—çæì•oíØã—íठÛàëÜãåf£—ßäØëØëÜãåf£—ñ—Ûå܇åoßæ—éÜëéæ— çæßãÜÛì— ČâãØêàÚâfÿ— äÜëæÛð— çéæçؤ ÞØÚܗ áØâæ— ëà‡ëgåf— äØëÜéà[ã𣗠ëÜãÜíàñåo— ؗ éæñßãØêæíf— êçæë𣗠ëàêâæíf— ñçé[íð— ØåÜÙæ— ‹dØêë— åؗ í’êëØí[Úߗ ؗ íÜãÜëé¤ ñoÚߥ— Åܗ •Ü— Ùð— ëðëæ— å[êëéæáܗ 앗 ÛåÜê— åÜÝìåÞæíØã𣗠áÜå— áܗ ígë‡àåؗ ñ— åàÚߗ å[âãØÛå[—Ø—ä[ãæ—ÜÝÜâëàíåo¥—͇Øâ—ëØâf— éÜâãØäåoä— çé‘äðêãÜä— âæãìáܗ êåØۗ æÛáØâ•àíؗéæñëæäà㒗Øïàæ䱗ČÇæãæíàåì— çÜågñ— äØéâÜëàåÞæífßæ— éæñçædëì— çæ¤ âؕÛf— íðßæÛoäܗ æâåÜä— ą— ‡âæÛؗ áÜ壗 •Ü—åÜçæñå[äܗâëÜéæì¥ÿ ÁÜå•Ü—ëðßãܗdØêð—ì•—áêæì—ßàêëæéào£—ëæ— Ùðãæ—äàåìãf—êëæãÜëo¥—»åÜê—ìäo—Ù’ë—äØé¤ âÜëàåޗæ—äåæßæ—ØÛéÜêågá‡o—Ø—àåëÜéØ⤠ëàíågá‡o¥— ̕— åÜáÛܗ æ— ìägåo— ؗ ñÛéæáܗ åÜßéØáo—éæãॗÇæì•oíØë—ČåÜíàÛàëÜãå’Úßÿ— äÜëæۗ ؗ ëÜÚßåæãæÞào— ◠ñoêâ[í[åo— ñ[¤ âØñåo⑗ ؗ âæäìåàâØÚà— ê— åàäà— ÛåÜê— ä‘•Ü—ÛæêãæíؗâÛæâæãॗ—æågä—êëØéæ¤ ä|Ûåoä—âãØêàÚâ’ä—äÜëæÛ[ä—êܗêë[ãܗ êØß[—ą—ñÜáäfåؗñؗ‹dÜãÜä—äØêàíåoßæ— æêãæíÜåo— çæëÜåÚà[ãåoÚߗ âãàÜå둥— »[ã— ê— åàäà— âæäìåàâæíØë— Ø— çæâìêàë— êܗ áܗ çéæägåàë— í— çãØëoÚo— ñ[âØñåoâð— í‡Ø◠앗 äåæßÜä—ÜÝÜâëàíågáà—Ûæâ[•Ü—çéæêë„ÜÛ¤ åàÚëíoä— åæí’Úߗ ëÜÚßåæãæÞào— ëØâñíØ咗 íàé[ãåo—äØéâÜëàåÞ¥ ÑØãæ•Üå—åؗêØäæ‡à„àëÜãåæêëà—êâéñ—êíf— íãØêëåo— ì•àíØëÜãܗ ؗ êÚßæçÜå— ãÜíåg— ñØê[ßåæìë— ëoä— êçé[íå’ä— íñâØñÜä— âæåâéfëåo— Úoãæíæì— êâìçàåì— íðÛæْí[— êà—íàé[ãåo—äØéâÜëàåޗéÜêçÜâë—í—âؕÛfä— æÛígëío— Ùðñåðê쥗 ¸— ëæ— ëØ◠ñåØd咣— •Ü— Ýàéäð— ñØdoåØáo— ç„ÜêæìíØë— íܗ êí’Úߗ éæñçædëÜÚߗ êë[ãܗ íoÚܗ çéæêë„ÜÛ⑗ æۗ âãØêàÚâ’ÚߗÝæéÜä—Ûæ—æå¤ãàåܗëÜÚßåæãæ¤ Þào— ídÜëåg— çé[íg— íàé[ãåoÚߥ—Í— ãð•Ø„êâf— ÙéØå•à— êܗ ëÜåëæ— éÜâãØäåo— ÝÜåæäfå—

ëÜçéíܗ çædoå[— ìáoäØ륗 ¸äÜéàâؗ áؤ âæ— æÙíðâãܗ íܗ í‡Üä— äØéâÜëàåÞæífä— ê— å[êâæâÜä— íÜÛÜ£— ¼íéæçؗ êܗ ñØdØãؗ æçØëéåg— éæñâæìâ[íØ룗 í— &Üêâì— êܗ ñؤ ëoä—á܇ëg—êço¥— ÉÜêæéëð£—âëÜéf—íàé[ã—çæì•oíØáo£—ñáàêëàã𣗠•Ü—áÜáàÚߗßæêëf—Úßëgáo—ë„à—ígÚ౗êÜÞäÜå¤ ëØÚà— ŸØ‰— éÜêæéë— äãìío— ç„oäæ— â— äf— íg¤ âæíf¦ñ[áäæíf—êâìçàåg £—çÜéêæåØãàñØÚà— ŸêëðãÜä—Ø—áØñðâÜ䣗âëÜéfäì—éæñìäo䠗 ؗÛàØãæޗŸØ‰—äg—ëØâf—åÜÚßØáo—„oÚë—Ø—íð¤ êãÜÚßåæ죗Úæ—ä[ä—åؗêéÛÚà ¥ ÊoãؗãàÛêâf—çØíìdàåð ÅØéØñàãà— áêëܗ ågâÛð— åؗ àåëÜéåÜëì— åؗ êëé[åâ𣗠dã[åÜ⣗ ågáØ⒗ âìç|壗 åؤ ÙoÛâì— ØåÜÙæ— Úæâæãà— áàåfß棗 Úæ— åؗ í[ê— ìÛgãØãæ— ëØ◠êàã咗 ÛæáÜ䣗 •Ü— áêëܗ æ— ëæä— æâØä•àëg— ÛØãà— ígÛgë— ågâæäì— ÛØã‡oä춗 Çæâìۗ Øå棗 ñØçæáàãà— áêëܗ êܗ Ûæ— íàé[ãåoßæ— äØéâÜëàåÞì— ŸÍÄ ¥— ÁÛܗ æ— íðêæÚܗ ÜÝÜâëàíåo— Čëéàâÿ£— áØ◠çã[åæ¤ íØåg— åØâØñàë— ç„oáÜäÚܗ çæäðêãå’ä— íàéÜä— ågáØâfßæ— êÛgãÜåo— ëØ⣗ •Ü— æå— ê[ä—êܗêçæåë[ååg—çéæägåo—í—ÛØã‡oßæ— ‡à„àëÜãÜ¥—ÂæéÜâëåg—ØçãàâæíØå[—êëéØëÜÞàܗ êܗ êåØÛåæ— êçæì‡ëo£— áܗ ãÜíå[£— Ùg•o— ëf¤ äg„—êØäØ£—ãñܗáà—ç„Üêåg—Úoãàë—Ø—ñoêâ[í[— íðêæâæì—Ø—éðÚßãæì—æÛÜñíì¥ Å[ñÜí—Číàé[ãåo—äØéâÜëàåÞÿ—êܗçæçé¤ íf— æÙáÜíàã— í— éæÚܗ ¨°°®£— í— éÜãØëàíåoÚߗ ñØd[ëÚoÚߗ äØêæífßæ— íðì•àëo— àåëÜéåܤ ë죗 âÛð— êܗ ñؗ çæì•oí[åo— ܤäØàãæí’Úߗ êÚßé[åÜ◠Ùg•åg— çãØëàã楗 ËÜßÛð— ç„à‡Ü㗠çæéë[㗠¿æëäØàã— ê— éÜíæãìdåo— åØÙoÛâæì— Ü¤äØàãæíf— êÚßé[åâð— ñÛØéäØ¥— Ñíæãà㗠áÜÛåæÛìÚßæì— éÜâãØäåo— êëéØëÜÞà౗ Ûæ— ñ[çØëo— âؕÛf— ܤäØàãæíf— ñçé[íð— êí’Úߗ ñ[âØñåo⑗ ç„àÛØ㗠„[ÛÜ◠ČÑoêâÜáëܗ êíæì— Ü¤äØàãæíæì— êÚßé[åâì— ñÛØéäؗ åؗ ¿æëäØàã¥Úæä¥ÿ— Ɨ æêëØëåo— êܗ çæ¤ êëØéØãà— ì•àíØëÜãf— êãì•Ù𥗠¹gßÜä— éܤ âæéÛåg—âé[ëâf—ÛæÙð—êܗ¿æëäØàã—ëoäëæ— ñç‘êæÙÜä—êëØã—åÜáígë‡oä—ܤäØàãæí’ä— çæêâðëæíØëÜãÜä— í— „ØÛg— ñÜäo£— Øåà•— Ùð— ñؗëæ—ìëéØëàã—ågáØâf—çÜåoñÜ¥ Íė ãñܗ çæì•oë— Ùìeëæ— ØÙðÚߗ ÛØ㗠êígëì— æ— ågdÜä— åæífä— ígÛg룗 Øåܤ

Ùæ— ØÙðÚߗ êëàäìãæíØ㗠ågáØâæì— âæå¤ âéfëåo— Øâëàíàëì— æßãÜÛåg— áà•— ñå[äf— ígÚॗ ÇæäæÚo— ØâdåoÚߗ êæÚà[ãåoÚߗ êoëo— Ûæâ[•Ü— Íė ñØê[ßåæìë— ç„ÜâíØçàíg— æÙéæíêâf— äåæ•êëío— ãàÛo— åÜç„ÜÛêëؤ íàëÜãåg— éðÚßãܗ çæÛæÙåg— áØâæ— ë„ÜÙؗ íàéìê— Ú߄àçâ𥗠¹Üñ— åØÛê[ñâð— ą— áÜÛÜå— ÛÜå— åàâÛæ— åؗ êígëg— åÜêãð‡Üã— æ— ågáؤ âf䗿æëäØàã죗ÛØã‡o—ÛÜå—Ùð㗿æëäØà㗠í‡ìÛÜ¥ ¾ÜåàØãàëؗ ÜÝÜâëàíåæêëà— Íė êçædoí[— í— ëæ䣗 •Ü— éÜâãØäåo— íñâØñ— ç„Üå[‡o— ÛæÙéæíæãåg—åÜêëéØå咗ì•àíØëÜ㣗áÜä앗 åæ풗ç„oáÜäÚܗêÛgãÜåo—íg„o£—çéæëæ•Ü—áÜᗠæêæÙåg—ñå[—Ø—íàÛo—Ø—Úoëo—æåì—êçæåë[ååo— åÜçæÛáØëæê륗 ºæ— íoÚ£— à— ëÜåëæ— ç„oáÜäÚܗ ÙìÛܗ çéØíÛgçæÛæÙåg— æÚßæëÜå— ê[ä— æۗ êÜÙܗ Čâ’Úßåæìëÿ— íñâØñ— åؗ ÛØ㤠‡o— êíf— ñå[äf£— ñëæëæ•åo¤ãà— êܗ ê— åo䥗 »‘íæۑ—â—‡o„Üåo—ñçé[í—äæßæì—äoë—ãàÛf— ÚÜãæ엄ØÛì—ą—êÛgãÜåo—çéæ—åg—ä‘•Ü—äoë— ígÚåæì—dà—ÜäæÚàæå[ãåo—ßæÛåæë죗ëæì•o— êëíéÛàë—êà—Ÿdà—åØíÜåÜâ—ÛÜâãØéæíØë —êí‘á— êæÚà[ãåo— êëØëìê— ØåÜÙæ— äØáo— çæìßæì— çæë„ÜÙì— ìÛé•æíØë— êæÚà[ãåo— íØñÙð— êܗ êí’ä—æâæãoä¥ ÍàéŸëì [ãåo—¹æÙ ÂؕÛ[—ÛæÙé[—íàé[ãåo—âØäçØy—Ùð—ägãؗ ْë—ñØäg„Üåؗåؗë棗Úæ—Ûgã[ëܗą—åàâæ¤ ãàí—âÛæ—åÜÙæ—Úæ—áêëÜ¥—ÊÛgãÜåo—Ùð—ägãæ— Ù’ë—åØëæãàâ—ØçÜãìáoÚo£—ØÙð—êܗç„oáÜäÚܗ åÜñÛé[ßØ㗠çæêãØë— áÜᗠÛ[㥗 ÊâìëÜdåg— ‹êçg‡å[—ÍėâØäçØy—çØâ—êâãàÛo—äÜÛठ[ãåo— çæñæéåæêë— äåæßæå[êæÙåg— íð‡‡o— ßæÛåæë𣗠åܕ— âæãà◠áÜáo— êçì‡ëgåo— 瑤 íæÛåg—êë[ã楗 Çgâå’ä— ç„oâãØÛÜä— íàé[ãåo— ëéÜÝð— Ûæ— dÜéåfßæ—ñ—ãð•Ø„êâfßæ—êígëؗáܗØåàäæ¤ íØå[— ÝàÞìéâؗ Č¹æÙÿ— åؗ îÜÙì— Øäܤ éàÚâfßæ—éÜêæéë염ãâ—ÄæìåëØà套¹æٗáܗ íàéëì[ãåo—çé‘íæÛÚܗí‡o䣗Úæ—áܗí—éÜêæé¤ ëì— åæífßæ— Ø— ñØáoäØífß棗 앗 æۗ éæâì— ©§§­¥—¿åÜۗçéíåo—êÜñ|åì—êܗêëØã—äÜñà— ãàÛäà—åØëæãàâ—çæçìã[éåo䣗•Ü—êë„ÜÛàêâæ— ñ— ågᗠìÛgãØãæ— êífßæ— äØêâæëØ¥— Ñ[ßð— êܗ æÙáÜíà㗠åؗ ëà‡ëgå’Úߗ äØëÜéà[ãÜÚߣ— êìíÜå’éÜÚߣ— ÛæêëØ㗠êܗ à— åؗ âæãÜâÚà— çéæÛ[íØåfßæ— æÙãÜdÜåo— ؗ ñØägêëåؤ åÜÚâf—ìåàÝæéäð¥ Åؗ¹æÙؗ헼ãâ—ÄæìåëØàå—ç„à‡ãࣗâÛ𕗠êܗçæâæì‡Üãà—ñ[ÙØíå’ä—Ø—ñØçØäØëæ¤ íØëÜãå’ä—ñç‘êæÙÜä—æÛãà‡àë—æۗæâæãåo— âæåâìéÜåÚÜ¥— ͒íæᗠؗ àäçãÜäÜåëØÚܗ åؗîÜٗáܗêë[㗛ª—§§§£—ØãܗßåÜۗÙg¤ ßÜä— çéíåoÚߗ ë„o— ägêoڑ— ¹æÙæíؗ íàé¤ ëì[ãåoß旕àíæëؗêܗêë„ÜÛàêâì—çæÛ؄àã旗 ÙÜñä[ãؗ ñÛíæáå[êæÙàë— å[í‡ëgíåæêë— êífßæ— îÜÙ쥗 Çæçìã[éåo— ¹æٗ áܗ çæ¤ ÚßæçàëÜãåg— åؕàíì— ÛæÛåÜê— ą— åØáÛÜëܗ áÜᗠåؗ Ûæäæíêâf— êëé[åÚܗ éÜêæéëì— åؗ îîî¥ÜãâêâàÜé¥Úæä¥

Çæ‡ãà—ëæ—Û[ã ÁÜãàâ敗áܗëØëæ—äØéâÜëàåÞæí[—êëéØëÜÞàÜ£— çæÛæÙåg—áØâæ—ëfäg„—í‡ÜÚßåæ—àåëÜéåܤ ëæíf£— éÜãØëàíåg— åæí[— ؗ åÜÛæÙ[ÛØå[— ŸäÜëæÛð—Íėêܗêë[ãܗíðíoáo—Ø—ñÛæâæåؤ ãìáo £—ígë‡àåؗæéÞØåàñØÚo—ÛæÛåÜê—Ûæلܗ åÜío£— í— dÜä— Íė ç„ÜåÜêÜå— Ûæ— çéØïܗ êçædoí[— ؗ áØ◠áÜᗠ‹dàååg— ØçãàâæíØë— íܗ êíf—âæåâéfëåo—êàëìØÚॗÃð•Ø„êâ[—ÙéØå•Ü— åÜåo—í—ëæäëæ—æßãÜÛì—í’áàäâæ쥗 ÇæêãØãà— áêëܗ ågâÛð— Û[㗠ågáØ⒗ åÜæ¤ ÛæãØëÜã咗íëàç—dà—áàåæì—ãÜÞé[Úâ죗âëÜé[— Úßíoãà— ç„ÜÛëoä— ç„àêë[ãؗ íܗ í؇Üä— Ü¤ äØàã춗 Áàêëg•Ü— çæêãØãࣗ ëØ◠áØâæ— êåØۗ âؕے¥— ÇæÛãܗ äåæßؗ êëìÛào— °— ñ— ¨§— Ûæêçgã’Úߗ àåëÜéåÜëæí’Úߗ ì•àíØëÜ㑗 êÛoão— ç„Üçæêã[åoä— ç„Üê— Ü¤äØà㗠ågáØ⒗ ñØáoäØ풗 æÙêØߗ ê— ågâ’ä— áàå’䥗Ëæ— áܗ ëØâf—çéàä[éåo—ãæÞàâæì—âæåÚÜçëì—ÍÄ¥ Åؗëf—åÜáñ[âãØÛågá‡o—‹éæíåà—ŸØ—ëØ⤠ëæ— êܗ ëØâf— ê— Íė ñØdoåØã栗 äæßæì— êâàéÜêæéëð— å[í‡ëgíåoâ‘ä— åØÙoÛåæìë— êíf— áÜÛåæÛìÚßf— æÛÜêoãØÚo— ØçãàâØÚܗ áØâæ— Čçæ‡ãà— ç„[ëÜã‘äÿ£— Čçæ‡ãà— âìçæå— ñå[äfäìÿ— dà— ČÛæçæéìd— ëÜåëæ— îÜÙ¦ dã[åÜâÿ¥—ÇéØÚågá‡o£—çéæ—ç„oáÜäÚܗí‡Ø◠ñ[ÙØíågá‡o— ؗ çéæ— éÜêæéë— ÜÝÜâëàíågá‡o— ÚÜêëæì—ä‘•Ü—Ù’ë—íð•[ÛØåf—éæñÜêoã[åo— æéàÞàå[ãåoÚߗ ČåæíàåÜâÿ— ą— åܗ í‡Ø◠ædàíàÛå’Úߗ éÜâãØäåoÚߗ åØÙoÛÜ⣗ ëØ◠áØâæ— ëæ— Ûgã[— âؕے— Ûéìߒ£— å’Ù镗 ç„ठãæ•àë—â—ç‘íæÛåoäì—êÛgãÜåo—ñØáoäØíæì— ŸåØç„oâãØۗñåØãæêë—äoêëåoßæ—êâàØéÜ[ãì— dà—ãð•Ø„êâf—ßàêëæéàܗéæñíoáÜáoÚo —æë[ñâì— Ø— ñܗ êçé[íå’Úߗ æÛçæígÛo— íðãæêæíØë— í’ßÜéÚܗ dÜßæâæãà— Ÿíæãåf— áoñÛÜåâ𣗠ë„ÜÙØ ¥ ͗êoëà—ç„[ëÜã »åÜê— êܗ í‡Ø◠ØéÜ[ã‘ä— åØÙoño— Ûæâæ¤ åØãÜá‡o— íàé[ãåo— å[êëéæᗠą— êæÚà[ãåo— êoëg£— ؗ áêæì— áàÚߗ êëæíâð— ؗ êëæíâ𥗠Âؕے— ñ„Üáäg— êãð‡Ü㗠ågâëÜé[— ñ— áäÜå— áØâæ— ½ØÚÜÙææ⣗ ËîàëëÜ飗 ÐæìËìÙÜ£— »àÞÞ£— ¹ÜÙ棗 »Üã¥àÚàæ¥ì꣗ ½ãàÚâ飗 Äàåàºãàç— åܤ Ùæ—ÄðÊçØÚÜ¥—Ç„Üê—åg—äæßæì—ì•àíØëÜãf— íâã[ÛØë—íàÛÜØ£—Ýæëâð£—ç„àÛ[íØë—âæäÜå¤ ë[„Ü£—çê[ë—ÙãæÞð£—âéÜêãàë—íܗÝãØêߗëÜÚߤ åæãæÞàࣗêÜñåØäæíØë—êܗŸåØç„oâãØۗåؗ ñ[âãØÛg— êçæãÜdå’Úߗ êçÜÚàÝàÚâ’Úߗ ñ[¤ á䑠£— íðì•oíØë— àåëÜéåo— ܤäØàãæ풗 êðê¤ ëf䣗 ßé[ë— ßéð— ؗ êæìdØêåg— êãÜÛæíØë— í’êãÜÛâð—æêëØëåoÚߗØçæÛ¥ ÉÜêæéë— êà— áÜÛåæÛì‡Ü— æëÜí„Ü— åؗ ç„o¤ êãì‡åf—êæÚà[ãåo—êoëà—‹dÜë—Ø—å[í‡ëgíåoÚà— êà— áÜᗠç„àÛØáo— Ûæ— êífßæ— çæéëÝæãàؗ ëñí¥— ç„[ëÜ㥗 Ëfäg„— âؕے— êâàØéÜ[㗠ä[— ñ[¤ áÜä— ã[âØë— ígâæ풗 êÜÞäÜåë— ¤å[Úëàãܤ ë’Úߣ— Ú敗 áܗ ç„Üêåg— ëؗ ÛÜäæÞéØÝàÚâ[— êâìçàåØ£— âëÜé[— êæÚà[ãåo— êoëg— íðì•oí[— åÜáäØêæígáॗ ÄãØÛo— ëì— äÜñà— êÜÙæì— âæäìåàâìáo— ëØ◠áØâæ— ëØ⣗ ؗ çæâìۗ ÛæÙéæíæãåg— äÜñà— êÜÙܗ êë„ÜÛàêâæ— ç„ठÙÜéæ죗 ëæ— ä[— ÚÜååæì— ‡ØåÚà— êܗ Úßðë„Ü— ñØçæáà륗 ÊâìëÜdåæê룗 •Ü— ëæßæ— ÛæÚoão— ÛæÚÜãؗ ñÛØéäØ£— çéæ— ågᗠëf•— åÜÙìÛܗ â—ñØßæñÜåo¥— Âؕے— éÜâéÜØdåo— éÜêæé룗 âëÜ钗 êà— æëÜí„Ü— êí‘á— æÝàÚà[ãåo— ‹dÜë— åؗ ågâëܤ éfä— ŸØåÜÙæ— ë„ÜÙؗ í‡ÜÚß — ñܗ êæì¤ dØêåg— åÜáçæçìã[éågá‡oÚߗ êæÚà[ãåoÚߗ êÜéíÜ鑗 ą— ëÜÛ𗠽ØÚÜÙææâ죗 ËîàëëÜéì— ØåÜÙæ— ÐæìËìÙܗ ą£— 䑕ܗ éÜØãàêëàÚâð— ædÜâ[íØë—æâØä•à뒗ؗñ[éæíÜy—åÜìêë[¤ 㒗 ç„oãàí— åæí’Úߗ å[êãÜÛæíåo⑗ ą— ëæ— áܗ


¤¦¦

ÞØéØåëæíØ咗 ÝØâ륗 ͗ &Üêâì— æÛßØÛìáà— ãàäàëð— ç„[ëÜ㗠êë„ÜÛàêÜâ— í— „[Ûì— êëæíÜ⣗ í— ¸äÜéàÚܗ áêæì— ëæ— áÜÛåæëãàíf— ëàêoÚÜ¥— ˄ÜÙؗ ÍØà㗠ä[— í— ÛæÙg— çêØåo— ëæßæëæ— ëÜïëì— æâæãæ— êÜÛäà— ëàêoڗ ÝØåۑ— åؗ ½ØÚÜÙææâì— Ø— ©£¬— ëàêoÚܗ åؗ ËîàëëÜé쥗 ¸ÙðÚßæä— í‡Ø◠ñoêâØãà— êçé[íåf— äg„oë¤ â汗ÃØåÚܗ¸éäêëéæåޗä[—íܗêëÜáåf—Ûæ¤ Ùg—åؗËîàëëÜéì—íðêæâæ—ç„Üꗩ—äàãàæåð— éÜÞàêëéæíØå’Úߗå[êãÜÛæíåo⑥ ÊåæîÄØëÜ Å[âãØÛågá‡o— ØãëÜéåØëàíæì— áܗ çØ◠풤 íæᗠíãØêëåoßæ— íàé[ãåoßæ— çéæÞéØä죗 ç„à— áÜß敗 ØçãàâØÚà— æÙÛé•o— âؕے— ì•àíØëÜ㗠ØìëæäØëàÚâð— à— éÜâãØäåo— êÛgãÜåo£— çæ¤ ÛæÙåg—áØâæ—íܗñå[äfä—çé‘âæçåàÚâfä— ç„oçØÛg— ¿æëäØàã쥗 ͗ ãð•Ø„êâf— ÙéØå•à— áܗáØâ’äêà—çàæå’éÜä—ñÛܗáà•—ñäàyæíؤ 咗 ØäÜéàÚ⒗ éÜêæéë— ÍØà㥗 ËÜå— íðíàåì㗠çéæÞéØä— åØñíØ咗 ÊåæîÄØëÜ£— âëÜ钗 êà—âؕے—ñ[áÜäÚܗ䑕ܗñÛØéäؗêë[ߤ åæìë— Ûæ— êífßæ— çædoëØdܗ ؗ Ûæêë[íØë— ëØâ— í— éÜ[ãåfä— dØêܗ ØâëìØãàñæíØåf— éÜçæéëð—ë’âØáoÚo—êܗí‡Üßæ—çæÛêëØëåfßæ— íܗ êë„ÜÛàêâì— ą— æۗ çædØêo£— êågßæí’Úߗ çæÛäoåÜ⣗ ÚÜåæí’Úߗ ØâÚo£— åæí’Úߗ íàÛÜæâãà瑗 ؗ çæÛæÙåg¥— ÊåæîÄØëܗ áܗ çæÚßæçàëÜãåg— æçgë— çéæçæáÜå— ç„Üê— ½ØÚÜÙææ⣗ËîàëëÜé—Ø—ÉÊʗâØå[ãð—çéæ—Úæ— åÜáêåØñ‡o—‡o„Üåo—Û[㥗 ÍØà㗠êçìêëà㗠çéíåo— íÜéñà— ÊåæîÄØëܗ çéæÞéØäì— í— ãÜÛåì— ©§§«— ؗ Ûæ— âæåÚܗ ëf•Ü— êÜñ|åð— í— dÜéíåì— ñØñåØäÜåØ㗠ÙgßÜä—çgëà—ägêoڑ—¬¬—§§§—êëؕÜå’Úߗ ØçãàâØÚo—Ø—ç„Üꗛ—©§§—§§§—êæìíàêÜáoÚo¤ ßæ—íðêëæçæíØëÜãåfßæ—æÙéØëì—í—æå¤ãàåܗ å[âìçÜÚߗ ؗ éÜñÜéíØÚoÚߥ— ͗ êæìdØêåf— ÛæÙg— áܗ áà•— ◠ä[åo— ë„Üëo— ÞÜåÜéØÚܗ êæÝëîØéì¥

Ko„Üåo—å[âØñð Ñ[âãØÛÜ䗋êçgÚßì—áܗç„àáoë—ê—âæåÚÜç¤ ëÜ䣗 âëÜ钗 áܗ êåØÛåæ— ç„ÜåæêàëÜã咗 ؗä[—çæë„ÜÙåæì—êoãì—êÛgãÜåo—ŸØ‰—ì•—Úæ— Ûæ— ñØáoäØíæêëࣗ âæåëéæíÜéñåæêëࣗ ßì¤ äæéì—dà—ßæÛåæëð—æÙêØßì £—•Ü—êà—áÜá—ãàÛf— ÙìÛæì— êØäà— æۗ êÜÙܗ Úßëoë— ç„ÜÛ[íØ룗 ç„oçØÛåg—æ—ågä—ÛàêâìëæíØ륗 DŽÜåÜêÜåæ— Ûæ— ãð•Ø„êâf— çéØïÜ£— ç„ÜÛêëØíäܗ êà— éÜêæéëÜä— íðßã[‡Üåæì— êæìëg•—æ—åÜáãÜç‡o—íàÛÜæ—ê—ëéàâð—í—äoêë¤ åoä— êåæîçØéâì— æ— ČäÜÛà[ãåo— êã[íìÿ— dà— ÚÜå𣗠åÜáãoç— æÙæáo¥— ÉÜêæéë— íðëíæ¤ „o— ñíã[‡ëåo— çæÛêëé[åâ죗 ñ— åo•— 䑕ܗ âؕے— å[í‡ëgíåo◠êí[— íàÛÜؗ åØßé[ë— Ø—ñ؄ØÛàë—Ûæ—êæìëg•Ü¥—ÇæÛêëé[åâؗä[— í—êæÙg—ëØâf—ßãØêæíØÚo—ëãØdoëâæ—Ø—‡o„oÚo— å[êëéæᗠŸçæ‡ãà— ç„oëÜãࣗ ÉÊÊ£— ËîàëëÜé— dà—áàåf ¥—

ÄÑZ¹IËÃ*˜ÎÁÊÄÆ3˜Ò˹¼Ñ ÇæâìۗdëÜëܗëðë旄[Ûâð—Ø—ì•—í—ÛìÚßì—ç„Ü䒇ãoëܗæ—êíf—ÙìÛæìÚo—íàé[ãåo—ëØâëàÚܗą—åàâÛð— åÜÙìeëܗí‘dà—êífäì—àåëÜéåÜëæífäì—çìÙãàâì—íëoéØío¥—Í؇ܗêÛgãÜåo—åÜÚ߉—áܗãêëàíf£—Û‘íëàçåf£— çéæçéØÚæíØåf£—ñ[â܄åg—Úßðëéf£—äØñØåf—Ø—åÜÝféæíg—åÜæÛæãØëÜãåf²—åÜëãØdëܗí‡Øâ—åؗçàã쥗 Çæêìeëܗå[êãÜÛìáoÚo—êÜÛäÜé棗åؗÚæ—Ùðêëܗêܗägãà—íܗíàé[ãåo—âØäçØåà—êæìêë„ÜÛàë± ¨¥—ÑåÜáëܗêíf—çìÙãàâìä Í؇ܗâØäçØy—äìêo—æÙêØßæíØë—ågÚæ—Û‘ãܕàëfßæ—çéæ—í؇à—âãodæíæì—êâìçàåì—àåëÜéåÜëæífßæ— æÙÜÚÜåêëíØ£—Úæ—áܗñØìáäܗؗñØçæáo—Û旇o„Üåo¥—ËìÛo•—Ùðêëܗägãà—ñáàêëàë—Ø—Ûæلܗçæéæñìäg룗Úæ— í‘ÙÜڗëØëæ—êâìçàåؗí—éæíàåg—í؇o—ç‘êæÙåæêëà—ÚßÚÜ£—Úæ—çæë„ÜÙìáÜ£—Ú旄܇o£—Úæ—áà—ëé[ço¥—ÁØ◠ëæ—ñáàêëoëܶ—ÅÜáãoç—âÛð•—ÙìÛÜëܗëØ䣗âÛܗêܗñÛé•ìáo—Ø—âæäìåàâìáo—à—æåॗ½ØÚÜÙææ⣗ËîàëëÜ飗 ÄðÊçØÚÜ—åÜñØçæäÜyëܗäãìíàë—áÜáàÚߗ„Üdo¥—ÑØäg„oëܤãà—êܗåؗ풇ܗñäoågåfß旹æÙؗ ñ—¼ãâ—ÄæìåëØà壗êßãÜÛ[ëÜ£—•Ü—ëÜå—çØå[â—ä[—ëðçàÚâf—äØå’éð—à—êãØåޗŸígdåg —äãØےÚߗãð•Ø„‘¥— ÉæñßæÛåg—åؗçéíåo—ÛæáÜ䗋êçg‡åg—ñØç„Ü—êí‘á—ç‘íæۗą—‹dÜãæíg—íðéæÙÜåfßæ—äØÞåÜëì— â—çæâãØÛå[ä—êâàØéÜ[ã쥗 ©¥—¹ìÛëܗêëéìdåo£—í’êëà•åo£—ígÚåo ÆÙêØߗí؇Üßæ—êÛgãÜåo—äìêo—Ù’ë—êéæñìäàëÜã咗ؗáoë—éæíåæì—â—ígÚॗÇØäØëìáëÜ£—•Ü—ä[ëܗ®—íë܄àå— åؗë棗ØÙðêëܗìçæìëØãà—çæñæéåæêë—ëðçàÚâfßæ—àåëÜéåÜëæífßæ—âæåñìäÜåëؗؗæíãàíåàãà—áÜßæ—ñ[áÜä— doêë—Û[㥗Í[‡—íñâØñ£—âéæä—í‡Üßæ—áà•—ñäoågåfß棗äìêo—åØçê[å—åؗæÙéØñæíÚܗŸà—íðëà‡ëgå—åؗ çØço„Ü —íðçØÛØë—áØâæ—ç„ÜßãÜÛ咗ؗêåØÛåæ—íêë„ÜÙØëÜã咥—Çæì•oíÜáëܗâé[ëâf—æÛêëØíÚÜ£—ç„oçØÛåg— æÛé[•âð¥—ÍðíØéìáëܗêܗç„oãà‡å’ÚߗÞéØă—Úâ’Úߗêãæ•àëæêëo£—âëÜéf—ñç‘êæÙo—ñÛãæìßØíf—åØdoë[åo— ì—ëgÚߣ—âë܄o—åÜäØáo—íðêæâæéðÚßãæêëåo—ç„àçæáÜåo¥—ÁÜÛåæÛìÚßf—ígÚà—æÙíðâãܗÝìåÞìáo—åÜáão痱—íܗ íàé[ãì—áØâæ—âÛÜâæãà—áàåÛܗí—å؇àÚߗ•àíæëÜÚߥ

Íàé[ãåo— å[Ùæᗠêæìëg•Ü— êçædoí[— í— ëæ䣗 •Ü— ñíoëgño— íàÛÜæ— åàâæãà— ê— æÙ¤ áÜâëàíåg— åÜáãÜç‡oä— æÙêØßÜ䣗 å’Ù镗 ë棗 âëÜéf— ñoêâ[— åÜáíoÚܗ ßãØꑥ— Âؕے— ØêçàéØåë— åؗ í’ßéì— ëÜÛð— ÙìÛܗ äoë— êåØßì— ñØçæáàë— Ûæ— ßãØêæí[åo— êíæì— êæÚà[ãåo—êo‰—ç„[ëÜãď—ç„ÜÛêëØíì—ä[ëÜ¥— ¸— í܇âÜ钗 dØ꣗ âëÜ钗 ëàëæ— ãàÛf— êëé[ío— åؗ çæÛêëé[åÚܗ íàÛÜæêæìëg•Ü£— áܗ ëØâf— dØêÜ䣗 âÛð— êܗ áàä— ÜïàêëÜåÚܗ éÜêæéëì— Ø—áÜßæ—åØÙoÛâؗñØçàêìáܗÛæ—çæÛígÛæ¤ äo— ą— Øåà•— Ùð— ëæ— ëì‡àãà— dà— ê— ëoä— äæßãà— ågÚæ—ÛgãØë¥ ÑãØëf—íàé[ãåo—ñ[êØÛð ºæ— áܗ åؗ íàé[ãåoä— âæåÚÜçëì— æÙñíã[‡‰— íñéì‡ìáoÚo£— áܗ êâìëÜdåæê룗 •Ü— Ûæ— Íė âØäçØåg— êܗ 䑕ܗ çìêëàë— Ûæêãæíؗ âؕے¥— ÅÜáÛܗ æ— ÛØã‡o— åÜÛæêëìçåæì— éÜâãØäåo— êëéØëÜÞàà— íðßéØñÜåæì— áÜå— íÜãâ’ä— ßé[d‘䥗 ÊëÜáåf— ‡ØåÚܗ í— åo— ìêçgë—äØáo—âæäæéåo—Âãoåð£—Êæã[y—åÜÙæ— Êäé•æíâؗ êëÜáåg— áØâæ— æلo— ÍØà㥗 Çéæd— Ùð—åܶ—͇ÜÚßå棗Úæ—áܗçæë„ÜÙؗŸâéæä— í‘ãܗçìêëàë—êܗÛæ—çé[ÚÜ £—áܗç„àáoë—ê—åg¤ do䣗 Úæ— ãàÛà— ñØìáäܗ ؗ æ— Úæ— êܗ ÙìÛæ엗 Úßëoë—çæÛgãàë—ê—æêëØëåoäॠDŽÜÛÚßæño— ígëؗ áܗ âéàëàÚâð— ۑãܕठë[¥— Çæâìۗ ä[— Ù’ë— éÜâãØäåo— çæêÜ㤠êëío£—âëÜéf—êà—êë„ÜÛàêâæ—ç„Üáܗé敇o„à룗 æçéØíÛì— íàé[ãåo£— äìêo— áoë— æ— ìåàâ[ëåo— ígÚ£—íðêæÚܗàåÝæéäØëàíåo—dà—ñ[ÙØíåæì— ØåÜÙæ—ßæÛåæëåæì—ëo䣗•Ü—ÙìÛܗ„܇àë— ìédà뒗çéæÙãf䣗âëÜ钗䑕ܗç„oáÜäÚܗ ëo•à륗 Çæâìۗ êܗ åؗ éæñÜêoãØ咗 æÙêØߗ åàڗ ñ— ç„ÜÛ܇ãfßæ— åÜØçãàâìáÜ£— åÜáÜå¤ •Ü— ÙìÛܗ ãàÛäà— æâØä•àëg— çéæâæìâåìë— áØâæ— ædàíàÛå[— åÜêëðÛØë[— éÜâãØäؗ ؗ ñ‘êëØåܗ ÙÜñ— æÛÜñí𣗠Øãܗ ëØâæí’ëæ— éÜêæéë— ñëéØëo— ì— êífßæ— æÙÜÚÜåêëíؗ ۑígéðßæÛåæê륗Ígë‡àåؗ ãàÛo— í— ëæäëæ— æßãÜÛì—åÜÛ[í[—Ûéìßf—‡ØåÚÜ¥

ª¥—ÅÜñØçæäÜyëÜ£—çéæd—ëæ—çæêoã[ëÜ Çéæ—êØäæì—ëØâëàâì—Ø—æçØëéåæêë—í‡Øâ—åÜêäoëܗñëéØëàë—ñܗñ„ÜëÜãÜ£—Úæ—áܗßãØíåo䗟ë„ÜÙؕܗ åØçæßãÜۗêâéðë’ä —‹dÜãÜä—í؇o—íàé[ãåo—âØäçØåg¥—ÃæÞàÚâæì—Ø—åÜádØêëgáà—çæì•oíØåæì—ÚÜêëæì—áܗ äæëàíæíØë—ãàÛà—ÚßæÛàë—åؗí؇ܗîÜÙêëé[åâð—Úæ—åÜádØêëgáà—ą—ëo䣗Úæ—åؗåg—ç‘êæÙo—åÜáíoÚÜ¥—Çæâìۗ êà—êØäà—êí’ä—íãØêëåoä—çé‘ñâìäÜä—åÜñáàêëoëÜ£—•Ü—åؗåg—íoڗç‘êæÙo—ågÚæ—áàåfß棗ígñëÜ£—•Ü— êëØéæì—ÛæÙéæì—âãØêàâæì—áêæì—êãÜíæíf—âìç|åð£—áÜÛåæé[ñæíf—dØêæíg—æäÜñÜåf—êãÜíð—åØÙoñÜåf—ܤ äØàãÜ䗟åÜáãfçܗØÛéÜêå’ä—ą—æêãæíìáoÚoä—âæåâéfëåoßæ—ç„oáÜäÚܗáÜßæ—áäfåÜä £—é‘ñåf—êæìëg•Ü— Ÿíàñ—풇ܗåØíé•Ü咗ç„oâãØۗñܗêåæîçØéâ젗ؗßæÛåæë咗dÜéêë풗æÙêØߥ—Ñäoåg咗ÊåæîÄØëܗ ñ—ÍØàã—éÜêæéëì—çæêãæì•o—áØâæ—ÜïÚÜãÜåëåo—ç„oâãØÛ¥ «¥—ÅÜÚßæeëܗâæãÜä—ßæéâf—âØ‡Ü ÍðÙoÛågëܗãàÛà—â—ëæä죗Úæ—ÚßÚÜëÜ£—ØÙð—ìÛgãØãॗÅÜåØñåØdìáëܗą—áÜÛåæÛì‡Ü—Ø—ç„oäæd؄ܗáܗ æ—ëæ—çæ•[ÛÜáëÜ¥—ÍðߒÙØíæê룗æçØëéåæêë—Ø—Ù[ñãàíæêë—åÜä[—í’ñåØ䗱—ëؗí—Ùðñåðêì—åÜÝìåÞìáÜ¥— ºßÚÜëÜ£—ØÙð—êà—âæìçàãà—êâàçØê—åؗâæåâéfëåo—æÙÛæÙo¶—ËØâ—áܗç„Üêåg—æ—ëæ—Ûæêãæíؗçæ•[ÛÜáëÜ£— åØíéßågëܗáàä—ë昗¸ãܗßåÜۗç„àçæáëܗíðêígëãÜåo£—çéæd—áܗëæ—çéæ—åg—í’ßæÛåf¥—ÍØàã—åؗêí’Úߗ êëé[åâ[ÚߗçæÛågÚìáܗãàÛà—â—ëæä죗ØÙð—êà—êë[ßãà—ÊåæîÄØëܗØçãàâØÚࣗؗñۑíæÛyìáÜ£—âæãà◠ñ[ÙØíð—êà—Ûoâð—ëæäì—ì•àáo£—ñØëoäÚæ—ÙìÛæì—àåÝæéäæí[åà—æ—Ûgåo—í—ØéÜ[ãì—í—éÜ[ãåfä—dØêÜ¥ ¬¥—Ç„àßæeëܗêëàäìã ÁØâ’âæãà—ßäæë咗ÙÜåÜă—ë—áܗçéæ—ãàÛà—ëoä—åÜáãÜç‡oä—äæëàí[ëæéÜ䗱—äàåàä[ãåg—ì•—æۗÛæÙ£—âÛð— Ùðãð—íðåØãÜñÜåð—ãð•Ü—Ø—êåoߥ—Æâæ„Üyëܗêíæì—åØÙoÛâì—çæÛågëÜä—ëðç챗ČÇæ‡ãÜëܗêífäì—ñå[¤ äfäì—Ø—ÙìÛÜëܗñ؄ØñÜåà—Ûæ—êãæêæí[åo—æďÿ—¸—ëgäëæ—êãæêæí[íØå’ä—çØâ—âãàÛåg—íð‡éæìÙìáëܗ çæÙoÛâì—ñåæí챗ČÇæ‡ãÜëܗÚÜãâÜä—çgëà—êí’ä—ñå[ä’ä—Ø—ñoêâÜáëܗÙÜñçãØëåæìďÿ ­¥—ÅÜíg„ëܗåàâæäì Çéæëæ•Ü—Øåà—í[ä—åÜíg„o—åàâÛ棗âÛæ—í[ê—æêæÙåg—åÜñå[¥—»æ—âؕÛfßæ—êífßæ—êÛgãÜåo—Ø—âؕÛf— íàé[ãåo—îÜÙæíf—äàâéæêëé[åâð—Ùðêëܗägãà—ídãÜåàë—æÛâØñ—Ûæ—êÜâÚܗæ—æÚßéØåg—æêæÙåoÚߗ‹ÛØᑗ ؗíàÛàëÜãåg—åØÙoÛåæìë—áÜÛåæÛìÚߒ—ñç‘êæٗâܗñéì‡Üåo—æÛÙgéì—ñçé[í—dà—íðí[ñ[åo—êܗñܗíñ[áÜäåf— âæäìåàâØÚÜ¥—Ígë‡àåؗàåëÜéåÜëæíg—ÞéØäæëå’ÚߗãàÛo—ÛåÜê—ÙìÛܗŸñØçã؉ç[åÙ옠—æë[ãÜë—çæêâðëåæìë— êíæì—çéØíæì—ܤäØàãæíæì—ØÛéÜê죗Øåà•—Ùð—ígÛgãØ£—â—dÜäì—Ø—ñؗáØâ’ÚߗçæÛäoåÜâ—áà—ñØ䒇ãoëܗ çæì•o룗ؗåÜíàÛgãؗáØêåæì—ÚÜêëì—âܗñéì‡Üåo—âæåëØâë죗çæâìۗêܗâ—ëæäì—í—ÙìÛæìÚåì—éæñßæÛåæ쥗 ÅàڗåÜçæâØñoëܗëØâf—ÛØã‡oä—æÛâØñÜä—íÜÛæìÚoä—â—í؇àä—âæäçãÜëåoä—âæåëØâëåo䗋ÛØá‘ä¥ ®¥—ÅÜåÜÚßëܗêܗñØêâædàë Íàé[ãåo—ëØâëàâð—ìäo—ç„ÜâíØçàë—ÜïçæåÜåÚà[ãåo䣗íçéØíÛg—åÜâæåëéæãæíØëÜãå’ä—é‘êëÜ䥗Íð—ëæ— „ÜâåÜëܗë„Üä—ãàÛÜ䣗ëà—ë旄Üâåæì—âؕے—ë„Üä—ÛØã‡o䣗ëØäëà—ÛØã‡oä—ë„Üä—Ø—ëØâ—Û[㥗ÍÜãäà— dØêëæ—êܗêë[í[£—•Ü—å[ß㒗å[íØã—ì•àíØëÜ㑗ñØßãëo—ŸØåÜÙæ—à—êßæÛo—æÝĄ—àåÜ —ÛØåæì—îÜÙêëé[åâ죗 áØâ—êܗÛØí—åØé[ñ—êåؕo—ñØéÜÞàêëéæíØ룗êë[ßåæìë—ØçãàâØÚࣗåØßé[ë—íàÛÜ棗dà—ÛæâæåÚܗåØâæìçà륗 Çæâìۗáܗíàé[ãåo—âØäçØy—æçéØíÛì—êàãå[—Ø—ØçÜãìáoÚo£—êåØÛåæ—ä‘•Üäܗßæíæ„àë—æ—ÛÜêÜëगؕ—êëæ¤ å[êæÙâì—í؇o—Ùg•åf—ÛÜååo—å[í‡ëgíåæêëࣗí‡Ü—ŸÙæßì•Üã—çéæ—êðêëf䠗æÙíðâãܗñâæåÚÜåëéæíØåf— Ûæ—ågâæãàâؗä[ãæ—åÜáÝéÜâíÜåëæíØågá‡oÚߗÛÜååoÚߗßæÛà套Áܗۑãܕàëf£—åÜñ[íàêãܗåؗëæ䣗áØâæì— ëÜÚßåæãæÞàà—çæì•oí[ëÜ£—ØÙð—í[‡—êðêëfä—ídÜëåg—ßæêëàåÞì—ëðëæ—äàäæ„[Ûåf—å[í‡ëgíåàÚâf—‡çàdâð— ñíã[ÛØ㥗ÅÜåo—ëæëà•—åàڗíoڗÝéìêëéìáoÚoßæ—ą—çéæ—å[í‡ëgíåoâð—à—éÜêæé뗱£—åܕ—âÛð•—íàåæì—ëÜÚßåàâð— åÜáêëܗêÚßæçåà—ÛæÛØë—ë棗Úæ—áêëܗêãoÙàãࣗؗå؇ãà—êà—çéæ—ëæ—ÛæâæåÚܗà—ñ[áÜäÚÜ¥


APUL NEWS

¤¦§

¸êæÚàØÚܗçéæÝÜêàæå[ãåoÚߗìdàëÜ㑗ãð•æí[åo—Ø—ãð•Ø„êâ’Úߗ‡âæã—í—&ɗŸ¸ÇÌà TEXT: ONDŘEJ NOVÁK, VEDOUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ APUL A TELEMARKOVÉHO LEKTORSKÉHO SBORU APUL

ÑÁ¼Ä—Ɨ˼üĸÉÂÆÍ)— ÍÑ»*ÃÅ2 ÉÆÊ˼ Êëéìâëìéؗ ÚÜãfßæ— íñÛgã[åo— çéæÝÜêठæå[ãåoßæ—ìdàëÜãܗãð•æí[åo—êܗêâã[Û[— ñ—äåæßؗâìéñ‘¥—ÁÜÛågäà—ñ—ëgÚßëæ— âìéñ‘—áêæì—à—âìéñð—ëÜãÜäØéâæíf¥— ÇØßØàÔåޓãåâ‘kéW“é“æâè`Ôæáb“×âÕc“éØßގ“ÖâàØ ÕÔÖÞ¡“½Ø“çâ“×ؓÙÔÖçâ“áØÝæçÔåƒk“çØÖÛáÜÞԓÝkí×ì“áԓ ßì‘kÖۓ ԓ ×áØæ“ æؓ Ýܓ ×kÞì“ àâ×Øåákàè“ éìÕÔéØákŸ“ ÝÔÞⓠÝæâè“ æãØÖÜWßák“ çØßØàÔåÞâéb“ ãßÔæçâéb“ Õâçì“ Ô“ ƒÜåâÞb“ ÖÔåéÜáÚâéb“ ßì‘ØŸ“ à‘Ø“ áÔè`Üç“ Þԑ׎¡“ ´ãèߓ çÔޓ çéâåÕâè“ ×éâèæçèãuâébÛⓠçØßØàÔåÞâ  ébÛâ“éí×cßWák“åØÔÚèÝؓáØÝØá“áԓãâ‘Ô×ÔéÞì“æéŽÖۓ `ßØፓā“ÜáæçåèÞçâ卟“ÔßؓÛßÔéác“áԓãâãçWéÞè“ÞßÜ  Øá獓ÞâàØå`ákÖۓßì‘Ô€æގÖۓƒÞâß¡ ÇØßØàÔåޓæؓéØ×ßؓæáâêÕâÔå×ÜáÚè“Ô“ÙåØØæçìßè“ æçWéW“ ×Ô߃kà“ ãßáâÛâ×áâçáŽà“ æãâåçØà“ áԓ æác  Û蟓ÞçØåbàè“æؓíÔ`káW“écáâéÔç“æçWßؓékÖؓßì‘Ô€“ ܓæáâêÕâÔå×Üæ獡“ÁØák“çâ“ÝØá“éíãâàkáÞԓáԓæçÔåb“ `Ôæì“ā“Ýkí×è“éؓéßácábà“æéØçåè“Ô“çìãÜÖÞbà“ãâÞßØ  Þè“ āŸ“ ÞçØåb“ íáWàؓ í“ ßÔ×áŽÖۓ ×âãÔ׍“ æÞâÞÔፓ áԓßì‘kÖÛ¡“ÁԓçØßØàÔåÞâéŽÖۓßì‘kÖۓæؓ×áØæ“íWéâ  ×k“é“âՀkà“æßÔßâà蟓çØßØàÔåÞÜæçì“à‘Øçؓé“ÛâÝáb“ àk€Ø“ãâçÞÔç“Ü“éؓæáâêãÔåÖkÖ۟“áԓßì‘Ԁؓæ“éâßáâè“ ãÔçâè“áÔåÔíkçؓ`Ôæçâ“Ü“àØíܓãåÔéâécåáŽàܓÙåØØåÜ  ×Øå졓Ãåâ“í×âÞâáÔßØák“Ô“áWÖéÜޓåâéáâéWÛì“ãâè  ‘kéÔÝk“çØßØàÔåÞâéb“éìÕÔéØák“Ü“ƒãÜ`Þâék“íWéâ×ákÖܓ ÆécçâébÛⓠãâÛWå術 ÉíØæçè㓠çØßØàÔåÞâébÛⓠßì  ‘âéWák“é“ãâæßØ×ák“×âÕc“éŽåÔíác“ãâ×ãâ€ÜߓܓéíáÜޓ Ĉ¾âàÜæؓ ãåⓠçØßØàÔåޓ ã€Ü“ ÆéÔíè“ ßì‘Ô€“ "ØæÞb“ åØãèÕßÜÞìûŸ“ ÞçØåW“ Õè×ؓ 葓 âד ßØçâƒák“ æØíâáì“ æãâßèãåÔÖâéÔç“ áԓ éí×cßWéWák“ çØßØàÔåÞâéŽÖۓ Üá  æçåèÞçâ卓擴ãèß¡

¾¼Å¼ÉÃÅ2—ǸÉËżɗ¸ÇÌñ

Çéíåo—ñâì‡ÜÙåo—áoñÛð—ą—ìíæãåàë—çØë죗çæâédàë—í—âæãÜåæì¥

Àåêëéìâëæé—ëÜãÜäØéâì ɓãåéákà“æçèãáܓçØßØàÔåÞâébÛâ“éí×cßWák“íÔ`káW àؓæçØÝác“ÝÔÞâ“è“ßì‘Ô€æގÖۓÞèå퍓æØíáWàØákà“ æ“àÔçØåÜWßØà“Ô“ã€Øæ“ÖéÜ`Øák“áԓàkæçc“Ô“é“ãâÛì  Õ蟓 ÞçØåŽà“ Ýؓ é“ ãåÔëܓ écáâéWáⓠ×kÞì“ æãØÖÜÿ“Ö 

ǸÉËżHÀ—¸ÇÌñ

Þbàè“ íWÞßÔ×ákàè“ ãâæçâÝܓ àáâÛⓠ`Ôæ蟓 æؓ ×â æçWéWàؓޓíWÞßÔ×ákà“çØßØàÔåÞâéŽà“âÕßâèÞàŸ“ çØßØÖÔåéÜáÚ蟓ÞåWçގà“çØßØàÔåÞâéŽà“âÕßâèÞà“ Ô“ çØÖÛáÜÖؓ æÞâÞè“ æ“ ×âãÔ×Øà“ é“ çØßØàÔåÞâébà“ ãâæçâÝÜ¡


APUL NEWS

¤¦¨

Ëéfåàåâ—ñ[âãØÛåoßæ—ëÜãÜäØéâæífßæ—çæêëæáܗåؗäoêëg¥

¾èåí“ÝؓæØ×àÜ×Øáák“Ô“àW“íԓÖkߓã€ÜãåÔéÜç“Õè×âèÖk“ÜáæçåèÞçâåì“çØßØàÔåÞè“ áԓéŽèÞè“íÔ`WçØ`ákލ“Ô“àkåác“ãâÞåâ`ÜߎÖۓÞÔá×Ü×W獓æçÔåâáâébÛâ“æçìß術 ÁԓèÖÛÔíØ`ؓÝæâ蟓æçØÝác“ÝÔÞâ“é“ãåÕcÛè“ÖØßbÛâ“éí×cßWák“´ÃÈ¿Ÿ“ÞßÔ×Øáì“ éìæâÞb“áWåâÞì“áØÝØá“é“ã€Ø×éØ×Øák“íÞâèƒÞâéŽÖۓãâ‘Ô×Ôéލ“ã€kàâ“áԓæéÔ Û蟓Ôßؓܓí“âÕâåè“ãØ×ÔÚâÚÜÞì“Ô“ÞâàèáÜÞÔÖؓé“ÖÜíkà“ÝÔíìÖØ¡“·Øáák“ãåâÚåÔà“ íÔÛåáèÝؓ¨“Ûâ×Üá“áԓæéÔÛè“Ô“×Wßؓãcç“Ûâ×Üá“çØâåØçÜÖގÖۓã€Ø×áWƒØޓԓÝÔ  íìÞâéŽÖۓæØàÜáW€“é“ÝØ×áâçßÜéŽÖۓæÞèãÜáWÖÛ¡ ¾èåí“ÝؓãÔޓíÔÞâá`Øá“íÞâèƒÞâè“í“àØçâ×ÜÖÞbÛâ“éŽæçèãè“é“ÖÜíkà“ÝÔíìÖ؟“ ãkæØàáâè“íÞâèƒÞâè“í“çØâåÜؓԓƒØæçܓãåÔÞçÜÖގàܓèÞWíÞÔàܓÝkíס“Çì“æؓæçØÝác“ ÝÔÞâ“áԓßì‘Ô€æÞbà“Þèåí蓵“×cßk“áԓĈƒÞâßákûŸ“è“ÞçØåŽÖۓæؓékÖؓíÔàc€èÝØàؓáԓ æãåWé᎓ãåÕcۓãâÛìÕ蟓×âÞâáÔߎ“íWÞßÔ×ák“ãâæçâݓԓãåØÖÜíáâæç“ãåâéØ×ØákŸ“ ԓáԓĈÝkí×ì“é“çØåbáèûŸ“Þ×ؓæؓßØÞçâ€Ü“éؓæéŽÖۓÛâ×áâÖØákÖۓékÖؓæâèæç€Ø×k“áԓ ×ìáÔàÜÞè“ãåâéØ×ØákŸ“íéßW×áèçk“çc‘ƒkÛâ“çØåbáè“Ô“ÖØßÞâ鎓×âÝØà“í“Ýkí×졓 Ãⓠ‡æãcƒábà“ ÔÕæâßéâéWák“ èÖÛÔíØ`“ âÕ×å‘k“ ßÜÖØáÖܓ Ĉ¼áæçåèÞçâå“ çØßØàÔå  Þèû¡“ÍWåâéØu“çÔޓæãßák“ãâ×àkáÞè“Ĉ×åèÛbÛâ“áWæçåâÝØûŸ“ÞçØ厓ÝؓÝÔޓé“ã€kãÔ  ×c“ßì‘Ô€“çÔޓæáâêÕâÔå×Üæ獓ç€ØÕԓޓãâæçèãè“áԓáØÝé샃k“ßԅÞè“é“‘ØՀk`Þè“ éí×cßWéWák“´ãèߟ“çØ×ì“×â“Þèåí蓴¡“Çâèçâ“ãåâÕßØàÔçÜÞâè“æؓÕè×ØàؓíÔՎ  éÔç“é“ácÞçØåbà“í“ãâí×c݃kÖۓ`kæØߓÆÁÂʓã€Ü“ÞâàãßØëákà“åâíÕâåè“æçåèÞçèåì“ éí×cßWéWák“´ãèß¡

ºíàdàëÜã—ëÜãÜäØéâì ·åèێ“æçèãØu“çØßØàÔåÞâébÛâ“éí×cßWák“ÕìÖÛâà“è“áWæ“àâÛßܓãâéԑâéÔç“íԓ èå`Üçâè“áÔ×æçÔéÕ術ɓãåÔëܓçâàè“çÔޓâãåÔé×è“ÝØ¡“ÃâãçWéÞԓãâ“çØßØàÔåÞè“ áØák“áÜÝÔޓíWéåÔçáW“Ô“écçƒÜác“çØßØàÔåÞâéŽÖۓÜáæçåèÞçâ卓æçÔ`k“ÝØá“ãåéák“æçè &üÅÊÂ)—ÃÐY¸HÊÂ)—KÂÆÃЗ¸ÇÌ×ÇÉƗʼÑ@Å̗©§§°¦¨§

SKI & BOARD SCHOOL

ãØu“éí×cßWák¡“´ßؓÞ×â“æܓçØßØàÔåޓíÔàÜßèÝؓԓíÔ`áؓÝkà“‘k矓åâíÛâ×ác“Õì“ ×åèÛâè“ã€k`Þè“ÖéÜ`ÜçØßؓçØßØàÔåÞè“áØàcߓéìáØÖÛÔç¡ ÁWãßák“×åèÛbÛâ“Þèåíè“çØßØàÔåÞ蟓ÞçØ厓æؓáԓåâí×kߓâדãåéákÛâ“â×ØÛåWéW“ é“ÅÔÞâèæÞ蟓áØák“ÝØá“ãåâÕkåÔáW“àØçâ×ÜÞԓãâÞåŽéÔÝkÖk“ãåâÕßØàÔçÜÞè“éƒØÖۓ çØßØàÔåÞâéŽÖۓ âÕßâèލ“ ԓ ÖØßÞâéb“ í×âÞâáÔßØák“ ×âéØ×áâæçk“ ÝØ×áâçßÜéŽÖۓ èÖÛÔíØ`“ãåâéWíØáb“èãØéuâéWákà“×âÕåbÛâ“íWÞßÔ×ákÛâ“ãâæçâÝ؟“×ØçÔÜßákà“ åâíÕâåØà“ã€Ü“áWÖéÜÞè“íÞâèƒÞâéŽÖۓÝkíדԓÛßÔéác“Ýkí×ԓéؓéâßábà“çØåbá術 »ßèÕâގ“æák۟“Õâèß؟“åâíÕÜ玓çØåb៓áWÖéÜޓçØÖÛáÜÞì“íWéâ×ákÛâ“çØßØàÔåÞè“ Ýæâè“æçc‘ØÝákàܓÕâ×ì“ãåÔÞçÜÖÞbÛâ“Ü“çØâåØçÜÖÞbÛâ“ãåâÚåÔàè“Þèåí術 ·Øáák“ ãåâÚåÔà“ Ýؓ ãâ×âÕ᎓ ÝÔÞⓠáԓ ãåéákà“ çØßØàÔåÞâébà“ Þèåí蟓 ÝØᓠçbàÔçԓã€Ø×áWƒØáW“é“åWàÖܓçØâåÜؓæؓãåâÕkåÔÝk“×â“ÛßâèÕÞì“Ô“ÝÔíìÞâéb“æØàÜ áW€Ø“æçÔék“ékÖؓáԓÝܑ“áÔÕìçŽÖۓíáÔßâæçØÖۓí“ãåÔëØ¡“ÀáâÛâ“`Ôæè“æؓécáèÝؓ åâíÕâåè“éÜ×ØԓԓÔáÔߎíؓÖÛìÕ¡“´“çÔÞb“åØÚØáØåÔÖܟ“ÞçØåâè“æܓçcßâ“ãâ“ÖØßâ  ×Øáákà“çØßØàÔåÞâéWák“áԓçÔޓéìæâÞb“‡åâéáܓ‘W×W¡“¾èå퓶éÜ`ÜçØߓçØßØàÔåÞè“ Ýؓ×ØékçÜ×ØáákŸ“íÔÞâá`Ø᎓íÞâèƒÞÔàܓí“çØâåÜ؟“àØçâ×ÜÖގà“éŽæçèãØà“é“ÖÜ  íkà“ÝÔíìÖؓԓƒØæçܓãåÔÞçÜÖގàܓèÞWíÞÔàܓÝkíס“Çì“âãcç“×cßkàؓáԓĈƒÞâßákû“ ԓáԓĈÝkí×ì“é“çØåbáèûŸ“áԓÞçØåb“ÝؓÞßÔ×Øá“éØßގ“׍åÔí¡“

Êåæîêçæéë—Ýæé—Øãã ´ãèߓ×kÞì“çØßØàÔåÞâébàè“éí×cßWák“áìák“ÝÔÞâ“ÝØ×Ü᎓áԓçåÛè“ãâÞåŽéW“æéŽà“ éí×cßWéÔÖkà“ãåâÚåÔàØà“ƒÜåâÞâè“æÞèãÜáè“éƒØÖۓæãâå獓áԓæácÛ術ÁØák“çⓠÝØá“çØßØàÔåޓáØÕâ“ç€kæçèãuâéb“ßì‘Ô€æÞb“Ü“æáâêÕâÔå×âéb“éí×cßWák¡“É“×Ôß ƒkÖۓ`kæßØÖۓÆÁÂʓâçØé€Øàؓãâæçèãác“Ü“×é؀ؓâדÞâàáÔç“íéÔáŽÖۓÙåØØæçì  ß؟“ÙåØØåÜ×ؓԓæ“áÜàܓæâèéÜæØÝkÖkÖۓéí×cßWéÔÖkÖۓÞèå퍡


SUN JOURNAL

¤¦©

INFORMAČNÍ STRANY LYŽAŘSKÉ A SNB ŠKOLY SUN SKI&BOARD SCHOOL

KOMERČNÍ PREZENTACE

SUN JOURNAL

STAŇTE SE PROFI LYŽAŘEM ASOCIACE PROFESIONÁLNÍCH LYŽAŘSKÝCH ŠKOL JE DRUHÝM NEJSILNĚJŠÍM SUBJEKTEM SVÉHO DRUHU V ČESKU. VÍCE O NÍ NÁM POVĚDĚL TOMÁŠ PESLAR, JEDNATEL SPOLEČNOSTI. ¨¥—Í؇ܗØêæÚàØÚܗêÛéì•ìáܗ«§§—çéæÝo④—ìdàëÜ㑗 ãð•æí[åo¥—ºæ—äìêo—dãæígâ—ìÛgãØë—çéæ—ë棗ØÙð— êܗêëØã—áÜÛåoä—ñ—í[ê¶ Áԃؓ´æâÖÜÔÖؓãåâÙØæÜâáWßákÖۓßì‘Ô€æގÖۓƒÞâߓ ԓÛßÔéác“áØÝécçƒk“ßì‘Ô€æÞW“ƒÞâßԓé“"ØæÞb“åØ ãèÕßÜÖؓÆèá“ÆÞܓ™“µâÔåדæÖÛââߓæ×åè‘èÝؓékÖؓ ÝÔޓãcç“æØç“ãåâÙØæÜâáWßákÖۓè`ÜçØߍ“ßì‘âéWákŸ“ Þç؀k“æؓéŽèÞâè“ßì‘âéWák“íÔՎéÔÝk“Õèa“áԓíÖØßԓ ãåâÙØæÜâáWßák“‡åâéáܟ“áØÕâ“ékÞØá×âéc“`ܓåØ  ÞåØÔ`ác¡“Ãßác“ãåâÙØæÜâáWßák“è`ÜçØߓÝؓécçƒÜáâè“ íÔàcæçáWá“Ýܑ“âדíÔ`WçÞè“Õ€ØíáԓáԓßØ×âé  ÖkÖۓé“ÅÔÞâèæÞè“áØÕâ“é“áԃÜÖۓßì‘Ô€æގÖۓ ƒÞâßWÖ۟“Þ×ؓæؓécáèÝؓãâ×íÜàák“ã€kãåÔéc“áԓ íÜàák“æØíxá術ÆØíxáè“ãÔޓèíÔékåW“écçƒÜáâè“ ÞâáÖØà“×èÕáԟ“Þ×ì“Þâá`k“ãåâéâí“é؃ÞØåŽÖۓ áԃÜÖۓíÜàákÖۓæç€Ø×ÜæØÞ¡“ÃÔޓæؓãâ“ÞåWçÞb“ ãÔèíؓã€ØæâèéW“áԓÝܑák“ãâßâÞâèßܓÞâáÞåbçác“ ×⓴èæçåWßÜ؟“áԓÁâ鎓ÍbßÔáדáØÕ⓶ÛÜßؓ`ܓ ÝÜáb“íØàc“½Ü‘ák“´àØåÜÞ쟓Þ×ؓíÔ`káW“íÜàák“ æØíxáԓé“ãßÖؓ`ØåéáԓԓÞâá`k“é“íW€k¡“Í“çâÛⓠÝÔæác“ãßìá؟“‘Ø“Ýؓçâ“ÖØßâåâ`ák“ãåWÖؓæ“à① áâæçk“ÖØæçâéWák“×â“ØëâçÜÖގÖۓíØàk¡“¾“çâà蟓 ÔÕì“æؓ`ßâécޓàâÛߓéì×Ôç“áԓçèçâ“ÝÜæçc“éØßÜÖؓ íÔÝkàÔéâè“ÞÔåÜbå蟓àèæk“ÔÕæâßéâéÔç“æìæçbà“ éí×cßWákŸ“ÞçØ厓àWàؓã€ÜãåÔéØ᎓éؓæãâßèãåW  Öܓ擴æâÖÜÔÖk“ãåâÙØæÜâáWßákÖۓè`ÜçØߍ“ßì‘âéWák¡“ ɎèÞԓíÔ`káW“×ØékçÜ×Øáákà“ÞèåíØà“¶Ÿ“ÞçØ厓 ãåâÕkÛW“é“ácàØÖÞbà“áØÕâ“ÔáÚßÜÖÞbà“ÝÔíìÖØ¡“ ÁԓçØáçâ“íWÞßÔ×ák“ãåâÚåÔà“áÔéÔíèÝؓÞèå퓵Ÿ“ ÞçØ厓Ýؓ葓ãâ€W×Wá“é“åÔÞâèæގÖۓ´ßãWÖۓéؓ æãâßèãåWÖܓæ“ácÞçØåŽà“åÔÞâèæގà“æéÔíØࡓÃⓠÞèåí蓵“áWæßØ×èÝk“Þèåíì“éØßÜÖؓíÔÝkàÔébŸ“Ô“çⓠÞèåí“ßÔéÜáâ鎓ãâ€W×Ô᎓éؓæãâßèãåWÖܓ擻âå  æÞâè“æßè‘Õâè“"œáØÕâ“Þèåí“æßÔßâàâ鎓ãâד éØ×Øákà“ã€Ø×ákÖۓçåØáb卓ÔßãæގÖۓ×ÜæÖÜãßkᓠãâÛìÕèÝkÖkÖۓæؓé“çŽàØÖۓáԃÜÖۓåØãåØíØáçÔá  ç¡“Éí×cßWák“æܓßíؓçÔÞb“åâíƒk€Üç“â“Þèåí“Õc‘ØÖގ“ áØÕâ“æáâêÕâÔå×â鎡“ÇÔçâ“ÖØæçԓÝؓíÔÞâá`Øáԓ ÞèåíØà“´“ã⟓ÞçØåbà“æؓçÔÞçâ“éìƒÞâßØ᎓ ÝØ×ÜáØ֟“æçÔáؓ×å‘ÜçØßØà“àØíÜáWåâ×ák“íáWàÞì“ ¼Æ¼´“›àØíÜáWåâ×ák“âåÚÔáÜíÔÖؓãåâÙØæÜâáWß  ákÖۓè`ÜçØߍ“ßì‘âéWákœŸ“áØÝé샃kÛâ“àâ‘ábÛⓠéí×cßWák“é“ÕåÔá‘Ü¡“Çâçâ“éí×cßWák“åØæãØÞçèÝؓ ã€Øæ“ãÔ×ØæWç“íØàk“ÖØßbÛâ“æécçԓé`Øçác“ÈÆ´“

ԓ½ÔãâáæÞÔ¡“Çèçâ“íÔÝkàÔéâè“ãåWÖÜ“à‘Øçؓ çÔÞb“éìÞâáWéÔç“ÝØá“íWÝàâéc“ÛßÔéác“â“éWáâ` ákÖۓæéWçÖkÖ۟“éؓíÞâèƒÞâébà“âÕ×âÕk“áØÕⓠâ“ékÞØá×ØÖÛ¡“Ãâ×åâÕáâè“çØåàkáâéâè“ßÜæçÜáè“ é؃ÞØåŽÖۓÞèå퍓áÔßØíáØçؓáԓæçåWáÞWÖۓáԃk“ ßì‘Ô€æÞb“ƒÞâßì“êêê¡æèáæÞÜ¡Öí¡ ©¥—Äåæßæ—ãàÛo—íàÛo—çé[Úà—ãð•Ø„êâfßæ—àåêëéìâëæ¤ éؗáØâæ—åÜêâìëÜdåæì—çæßæÛ쥗ÅÜäìêo—dÜâØë— íܗÝéæåë[Úߣ—çæ„[ۗåؗêíØßì—Ø—ñÛØéäØ£—åÜì¤ êë[ãܗêܗìdo£—â—ëæäì—ÙÜéܗçãØ륗Áܗëæ—ëØⶠ½Ø“çâ“ãâèíؓ‡ÛØߓãâÛßØ×術È`Øák“ßì‘âéWák“Ýؓ ãåWÖؓÝÔÞâ“Þԑ×W“ÝÜáW¡“ÉŽÛâ×ԓÝ؟“‘Ø“àWçؓ èÕìçâéWák“áԓÛâåWÖ۟“íÜàák“ÞéÔßÜçák“×âՀؓéì  ãÔ×ÔÝkÖk“âÕßØ`ØákŸ“ãØåàÔáØáçÞè“í×ÔåàԓԓÝ؃çc“ æãâèæçè“×Ô߃kÖۓéŽÛâס“Áԓ×åèÛâè“æçåÔáè“Ôßؓ àèækçؓè`Ü矓ܓÞ×쑓ãåƒkŸ“Ýؓàkáèæ“×éÔÖØç“áØÕⓠÉWà“Ûâåì“ã€ÜÖÛìæçÔÝk“ÝÜáb“ã€ØÞéÔãØák¡“½Ø×áâ×è  ƒØ“€Ø`Øá⟓áØák“çâ“ãåWÖؓãåâ“ĈÕWÕâéÞìû“­ œ


¤¦ª

SUN JOURNAL

ª¥—ÂÛܗêܗçæßðÙìáo—çãØëð—ãð•Ø„êâ’Úߗàåêëéì⤠ëæ鑶—Áêæì—ßæåæéæí[åà—ă—ïåg£—åÜÙæ—êço‡—çæÛãܗ ãÜâÚo¶ Æìæçbà“ãßÔ獓ßì‘Ô€æގÖۓè`ÜçØߍ“ÝؓéØßàܓíWéÜæߎ“ áԓÞâáÞåbçákà“ã€kæçèãè“ÝØ×ÜáÖؓԓæÔàâí€ØÝ àc“áԓæçèãáܓéí×cßWákŸ“çÔޓÝÔÞâ“Ýؓçâ“é“Þԑ×b“ ÝÜáb“ãåWÖÜ¡“ÃâÞèדÝؓçâ“`ßâécޟ“ÞçØ厓æؓáԓ ãåWÖܓĈÛâ×kĉŸ“àW“ÝܓåWדԓÝؓçâ“éÜ×cç“áԓçâàŸ“ ‘Ø“×âÞW‘Ø“íÔÝÜæçÜ矓ÔÕì“æؓæãâÞâÝØ᎓ÞßÜØáç“×ⓠƒÞâßì“éåWçÜߓãåWéc“Þéßܓácà蟓æܓ×âÞW‘Ø“ã€ÜÝkç“áԓ æßèƒáb“ãØákíØ¡“½ÜáÔޓâåÜØáçÔ`ác“ãßÔçì“íÔ`káÔÝk“áԓ ¤££“¾`“íԓÛâ×Üá蟓ÔßؓÝؓãâç€ØÕԓæܓèéc×âàÜç“ éƒØÖÛáì“éŽÛâ×쟓ÞçØåb“Ýæâè“æ“çkàçâ“ãßÔçØà“ æãâÝØáì“Ô“áØÝæâè“éÜ×cç“ā“èÕìçâéWákŸ“âÕßØ`ØákŸ“ ãØåàÔáØáçÞì“Ô“×Ô߃k¡¡¡ «¥—Í؇ܗØêæÚàØÚܗìÛgãìáܗãàÚÜåÚܗìdàëÜ㑗ãð•æ¤ í[åo¶—ÁØâ—áêæì—éæñÛgãÜåð—çæÛãܗdoêÜ㶗Âæãà◠êëæáo—âìéñð—çÜågñ¶ ÁԃؓÞèåíì“Ýæâè“åâí×cßØáì“ãâ×ßؓãkæàØᡓ ÂÕ×âÕác“ÝÔÞâ“é“ÔèçâƒÞâßؓíÔ`káWàؓÞèåíØà“ ¶Ÿ“µŸ“áWæßØ×èÝؓÞèåí“ßÔéÜáâ鎟“æßÔßâàâ鎟“ÆÁµŸ“ Õc‘ØÖގ“Ô“´“Ô“áØßíؓé“çâàçâ“æìæçbàè“ã€ØæÞÔ  ÞâéÔç“áØÕâ“àcáÜ硓ÃâèíؓáØák“ãâç€ØÕԓàkç“ Õc‘ØÖގ“Ü“æáâêÕâÔå×â鎟“æçÔ`k“ÝØ×Øá“í“áÜÖÛ¡“ ÍWÞßÔ×ák“Þèå퓶“Ýؓ×ØékçÜ×Øáák“Ô“×âçâéÔáW“ ÖØáԓÞèåíè“Ýؓ§“¬¬£“¾`“æ“çkàŸ“‘Ø“ãâÞèדéìè  ‘ÜÝØçؓçèçâ“×âçâéÔáâè“ÖØá蟓àèækçؓãåÔÖâéÔç“ ¤££“Ûâ×Üá“é“áԃk“ßì‘Ô€æÞb“ƒÞâßØ¡“ÃßáW“ÖØáԓ Þèåíè“Ýؓª“¬¬£“¾`¡“É“Þèåíâéábà“áØák“×âãåÔéԟ“ ãØåàÔáØáçÞԓԓÝk×ß⡓Áԃؓßì‘Ô€æÞW“ƒÞâßԓÆèᓠÆÞܓ™“µâÔåדæÖÛââߓ×âÞâáÖؓáÔÕkíkŸ“‘Ø“ãâÞèד æܓácÞ×â“Þèåí“è×cßW“Ô“íæçÔáؓè`Üç“ÖØßâè“æØ  íxá蟓Þèåíâéáb“àè“áԓÞâáÖܓíÜàì“èÛåÔ×kàØ¡¡¡“ "ÜßܓÞèåí“Ýؓí×ÔåàԔ“¶ØßW“ÖØæçԓéí×cßWák“Ô‘“×ⓠãåâÙØæÜâáWßák“‡åâéác“ãâ“Þèåí蓴“æçâÝk“ã€ÜÕßܑác“ æçâ“çÜæk֓Þâåèá¡

¬¥—Ãð•Ø„êâ’ä—àåêëéìâëæéÜä—êܗäæßì—êë[ë—áÜå—ì—ëØâæíf—ØêæÚàØÚÜ£—åÜÙæ—äà—ãàÚÜåÚà—ìÛgão—à—áàåÛܶ ÃåâÙØæÜâáWßákà“è`ÜçØßØà“ßì‘âéWák“æ“ãßÔçáâè“íáWàÞâ蓼Ƽ´“æØ“à‘ØçؓæçWç“ãâèíؓáԓéí×cßWéÔÖkÖۓ ÞèåíØÖۓáԃÜÖۓ´Ã¿G“áØÕâ“è“áԃÜÖۓÞâßØڍ“é“´ÃÈ¿¡ ­¥—Áêæì—äÜñà—àåêëéìâëæéð—ågáØÚo—äØëØÛæ„ࣗâë܄o—ëì—çé[Úà—ÛgãØáo—ï—ãÜë—Ø—ñؕàãà—ì•—ë„ÜÙؗäåæßæ— ëð瑗ãð•o¶ ½Ø“çâ“ãåWÖؓԓÝW“âæâÕác“Ýܓ×cßWà“Ýܑ“ékÖؓáؑ“ãÔçáWÖç“ßØ硓ÍáWà“ácÞâßÜޓÞâßØڍŸ“Þç؀k“Ýܑ“âæßÔéÜßܓÞèßÔ çâè“æØ×à×ØæWçÞ術ÉؓGãÜá×ßØåâéc“Àߎác“Ýؓ×âÞâáÖؓÝØ×Øá“ÞâßØÚԟ“ÞçØ厓àW“ã€Øæ“âæà×ØæWç“ßØçċ ¾Ô‘×âãW×ác“ÕìÖۓÖÛçcߓáԓíWécå“ãâíéÔç“íԓáWàܓáԓÛâåì“éƒØÖÛá쟓ÞçØåb“Ûâåì“ã€ÜçÔÛèÝkŸ“ÙÔæÖÜáèÝk“ ԓíÜàè“ãåâæçc“àÜßèÝk“­ œ

ÎѺ½Ê˜ËÁ˜ËÎ*˜ËÌI½¼ÁËÃǤ˜ ü½˜»À»½L˜Í'Á̙ ¹ËÇ»Á¹»½˜ÈÊǾ½ËÁÇÆÄÆ3»À˜ÄÑZ¹IËÃW»À˜LÃÇėŸ¸ÇÃK —ͼ—ÊÇÆÃ̤ ÇɺÀ—ʼ—ËÍƘËÃÁ˜ž˜ºÇ¹Ê¼˜Ë»ÀÇÇėË*—Ñͼ—Ÿ—ÂÌÉїÀÅÊËÉÌÂËÆɗÃФ YÆÍÅ2—Čºÿ—¹Ãʽ¼ÁÌÇιÆW˜ÅÁÆÁË̽ÊËÌνŘLÃÇÄËÌÎ3¤˜Åļ½Z½˜ ¹˜Ì+ÄÇÎW»ÀÇÎј'Ê¥—Á¼»Å—ʼ—Æ—ÑÂø»Å2—ÂÌÉї͗ÉÆÑʸ¿Ì—¨§—»ÅU¥— º2üėÁ¼—ÇHÀÇɸÍÀ˗½É¼ÂͼÅ˸ÅËЗÂÌÉÑ̗ÇƗÊËÉź¼—ÇɸÂËÀºÂ)— À—˼ÆɼËÀºÂ)—Ÿ—ÇÉƽ¼ÊÀÆÅÃÅ2—ͼ»¼Å2—ÍVÌÂЗÃÐYÆÍÅ2—Ѹ&˼&Å2¤ ÂU¥—ÂÌÉїÁ¼—ÌÉ&¼Å—ÇÉƗÍK¼º¿ÅУ—Â˼H2—ʼ—º¿Ë*Á2—ÊË˗ÀÅÊËÉÌÂËÆÉЗ ÃÐYÆÍÅ2—Í—ÂÆļÉ&Å2º¿—ÃÐY¸HÊÂVº¿—¸—ÊÅÆιƸɻÆÍVº¿—KÂƤ ú¿—À—Ÿ—ÃÐY¸HÊÂVº¿—ÂÌÉѼº¿—ÇÆH»¸ÅVº¿—ÑÂø»Å2ÄÀ£— ÊËH¼»Å2ÄÀ—¸—ÍÐÊÆÂVÄÀ—KÂÆøÄÀ¥ ŸÇÀK—ÊÀ—Æ—ÀŽƗ»Æ—ÊËH¼»Àʸ—»¼—¹Ðʗº¿Ë*×Ì&À˱— ËÌI½¼ÁËù² ÃêãçæçˆÝ²—— ÂÝëÝæpãñ²—— — ºÝëãñÜñ²—— ÂáòÝêëãg˜àçêñ²— ÇêäáÛãg˜àçêñ²—

KçàåÛ㣗ÇÜÚ£—¿ØééØÚßæí£—ÉæâðëåàÚÜ£—ÄãØÛf—¹ìâð£—&Üé咗ۑ㠹éØå[£—&ÜéíÜåæßæéêâf—êÜÛã棗»æãåo—ÄæéØíØ£—ÁÜêÜåoâ𣗠DŽÜäðêãæí£—ÉØäñæí[£—ÑãØëf—ßæé𣠹oãØ£—ÇìêëÜíåð£—Äæêëð—ì—ÁØÙãìåâæíØ£—ÄÜñàíæÛo ÇØêÜâð &ÜåâæíàÚÜ


´ÈÇ“

PARTNER RUBRIKY

—ĸ¾

¤¦«

DÍKY VYŠŠÍ „SVĚTLÉ“ VÝŠCE KAROSERIE PROJEDE YETI I HODNĚ ZASNĚŽENOU SILNICI.

YETI

SE TĚŠÍ NA SNÍH

Svou první zimu má před sebou Yeti. Nejde o leje tomu, že dového muže, ale o novou škodovku. Vše nasvědču , který se ji zvládne bez zaváhání. Škoda Yeti je totiž nováčkem zvané SUV. velmi dobře poučil od starších spolužáků ze třídy TEXT: PETR BUČEK

FOTO: ŠKODA AUTO

¸dâæãàí—éÜâãØäؗåؗåæíæ엇âæÛæíâì—ç„ÜÛêëØíìáܗ ðÜëàßæ—ìçéæêë„ÜۗãÜêØ£—íØãå[—ígë‡àåؗáÜßæ—äØáàëÜ㑗 ê—åoä—ÙìÛܗáÜñÛàë—çæ—êàãåàÚॗ¸—í—ñàäg—åؗßæéð¥—HàÛàdà—êà— äæßæì—Ù’ë—áàêëࣗ•Ü—áܗí‘ñ—êܗáäfåÜä—êåg•åfßæ—äì•Ü— åÜñâãØäÜ¥— Çæßæå—í‡ÜÚߗâæã—çØë„o—â—æêígÛdÜå’ä—d[êëÜä—åæíf— ‡âæÛæíâð¥—Áܗñ[éìâæì—ÛæÙéfßæ—éæñáÜñÛì—Ø—ñ[Ùgéì—åؗ êìÚßf£—äæâéf—à—í—ñàäg—åؗñØêåg•Üåf—êàãåàÚॗ¸åà—ãÜß⒗ ëÜéfå—åÜÙæ—dÜéêëíg—åØçØÛØ咗êåoߗåÜåo—çéæ—ðÜëàßæ— ç„Üâ[•âæì¥ ÉæñÛgãÜåo—çæßæåì—äÜñà—í‡ÜÚßåؗâæãؗñØáà‡‰ìáܗáØâæ— æÙíðâãܗ엇âæÛæíÜâ—äÜñàå[çéØíæí[—êçæáâؗ¿ØãÛÜ綾 »gão—êoãì—äæëæéì—çæÛãܗçæë„ÜÙð—äÜñà—ç„ÜÛåo—Ø—ñØÛåo— å[çéØíæì¥ Äàäæ—êàãåàÚܗçæä[ß[—áoñÛg—ëãØdoëâæ—æÝݤéæØۗą—ëæ— íðì•àáÜëܗí—ãfëg—à—í—ñàäg¥—Çæ—áÜßæ—ñä[dâåìëo—êܗäæëæé— Ø—ØêàêëÜådåo—êðêëfäð—ç„àñç‘êæÙo—çæäØãfäì—ção•Üåo— ç„Üê—åÜéæíåæêëॗ͗ëØâæíf—êàëìØÚà—í‘ñ—ßãoÛ[—âؕے—

äÜëé—Ø—ñؗíæãØåëÜä—áܗÚoëà룗áØâ—êà—ç„à„ØñìáܗؗæÛçæáìáܗ ñØÛåo—å[çéØí죗ØÙð—Ùðã—ë„ÜÙؗêáÜñۗñ—çéìÛâfßæ—âæçÚܗ Úæ—åÜáÙÜñçÜdågá‡o¥— Êæìd[êëo—ëÜéfååo—í’ÙØíð—áܗà—ëØâñíØ咗éæñáÜñÛæ풗 ØêàêëÜå륗ËÜå—ç„àáÛܗíßæۗëØâf—åؗßæé[Úߗç„à—âؕÛæ¤ ÛÜååoÚߗéæñáÜñÛÜÚߗÛæ—âæçÚÜ¥—HàÛàd—åÜäìêo—ñØëØßæíØë— éìdåo—ÙéñÛ죗çéæëæ•Ü—Øìëæ—çæ—Ûíg—íë܄àåð—ØìëæäØëàÚâð— ÙéñÛo—êØä楗ÆêæÙؗñؗíæãØåëÜä—ä[—Ûæêë—dØê죗ØÙð—êܗ çãðåìãܗéæñáÜãØ¥ ÉÜÛØâÚܗ¸ìëÜä¹ÜñçÜdåg¥Úñ—íðñâæì‡Üãؗçéæêë„ÜÛåo— í’âæåæíæì—íØéàØåëì—äæëæé엩¥§—Ë»À—êܗ¨§ª—âǟ¨«§— â ¥—¸ìëæäæÙàãâؗáÜá—êçæáìáܗí’ßéØÛåg—ê—çæßæåÜä— í‡ÜÚߗâæ㥗

»ìÚߗÍæãâêîØÞÜåì KâæÛæíâؗ앗ç[é—ãÜë—êëØío—Øìëؗçæ—íñæéì—ÍæãâêîØÞÜå쥗 ÍÜãäà—ÛæÙéæì—ëÜÚßåàâì—âæäÙàåìáܗê—çéÜÚàñåoä—ñçéؤ Úæí[åoä—Ø—í’êãÜÛâÜä—áܗ‹ëìãåf—Øìë棗âëÜéf—êܗí’Ùæéåg— æíã[Û[¥—ÐÜëà—åÜåo—í’áàäâæ쥗

Çéðd—áêæì—ÛæÙð£—âÛð—Øìëæ—êܗñ풇Üåæì—âØéæêÜéào—Øì¤ ëæäØëàÚâð—ñåØäÜåØãæ—åÜç„oáÜäåf—å[âãæåð—í—ñØë[dâ[Úߥ— Åæí[—ÊÌÍ£—äÜñà—åg•—ðÜëà—çØë„o£—êܗ„oÛo—êëÜáåg—ç„oáÜäåg— áØâæ—Ùg•å[—åoñâ[—ØìëØ¥—Æçéæëà—ëgä—í‡Øâ—åØÙoñÜáo—íð‡‡o— êÜñÜåo¥— ÐÜëà—åÜåo—åؗÛfãâ엕[Ûå’ä—æÙéÜ䥗ʗçØéØäÜëéÜä— «£©—äÜëéì—êà—åÜå[éæâìáܗäæڗçØéâæíØÚoßæ—äoêëØ¥—Áܗ ÛæâæåÚܗæ—åÜÚÜãf—ÛíؗÚÜåëàäÜëéð—âéØë‡o—åܕ—½ØÙàؗ ºæäÙà—Ø—æ—ñßéìÙؗêëÜá咗âæìêÜâ—ÛÜã‡o—åܕ—éææäêëÜ饗 ÑíÜåâì—êܗí‘ñ—áÜío—íð‡‡o—Ûoâð—êë„܇åoä—ãà•àå[䥗Åؗåg— ñØäo„o—êë„܇åo—åæêàd£—Ùæï—Ø—Ûæ—áÜß旋ëéæٗãð•Ü¥—ÐÜëà—á܇ëg— åÜåo—ëØâ—íðêæ⒣—•Ü—Ùð—êܗ‡çØëåg—åØâã[ÛØãð¥ ʗéææäêëÜéÜä—çæáo—ðÜëàßæ—çéØâëàÚâ[—Ûéìß[—„ØÛؗ êØäæêëØëå’ÚߗؗíðáoäØëÜãå’ÚߗêÜÛØÛÜ㥗͗çéæêëæéì—çéæ— åØâã[Û[åo—ñØíØñØÛÜã—í‡Øâ—éææäêëÜé—íoëgño¥— ÂìÝé—ðÜëàßæ—ä[—æÙáÜ䗫§¬—Ø•—¬¨§—ãàë鑗çæÛãܗçæãæßð— ñØÛåoÚߗçæêìíå’ÚߗêÜÛØÛÜ㥗OÛØáܗçãØëo—çéæ—Øìëæ— ÙÜñ—éÜñÜéíð—êܗêØÛæì—åؗæçéØíì—çéæçoÚßåìëfßæ—âæãؗ çéæ—åæìñæíf—ÛæáÜëo¥—ÑؗéÜñÜéíì—êܗì—ðÜëàßæ—ç„àçã[Úo— ¨—®¬§—âæéìå—Ø—æÙáÜä—âìÝéì—ê—åo—âãÜê[¥— ÂÛæ—áÜñÛo—âæäÙoâÜä—íÜãàâæêëà—æÚëØíàܗåÜÙæ—íÜãâæçéæ¤ êëæéæí’ä—ØìëÜ䣗áØâæ—áܗÉÜåØìãë—ÊÚfåàÚ£—åØáÛܗí—ðÜëàä— äfåg—äoêëØ¥—ÅؗñØÛåoÚߗêÜÛØÛãÜÚߗæí‡Üä—ñØéìdìáܗðÜëà— í—æÙãØêëà—åæßæì—ÛæêëØëÜâ—çæßæÛão¥—

ÁØâ—íæñàë—ãð•Ü—ìíåàë„ ÍñØÛì—ãñܗçæêæìíØë—âéØáåo—êÜÛØÛãؗæ—åæë咗âìê—Ûæç„ÜÛì— Ø—ëoä—ñígë‡àë—ñØíØñØÛãæ풗çéæêëæ饗Çéæêë„ÜÛåo—êÜÛØÛãæ— ñ‘êë[í[—åؗäoêëg£—êëÜáåg—áØâæ—ì—æÙæì—êæìêÜۑ—ì—ågá—áܗ äæ•åf—æ—ågáØ⒗êëìçÜy—êâãæçàë—æçgéØÛãæ—Ø—ë„ÜÙؗëØ◠ñägåàë—ç„à—Ûãæìßf—áoñÛg—ÚÜêëæíåo—çæãæßì¥ Í‡ÜÚßåؗêÜÛØÛãؗíñØÛì—ãñܗàåÛàíàÛì[ãåg—íðáoäØë— Ø—ëoä—ç„àñç‘êæÙàë—àåëÜéàfé—æâØä•àë’ä—çæë„ÜÙ[䥗Êؤ äæëåf—íðáäìëo—êÜÛØdâð—Ø—æçgëæíåf—ç„àçæáÜåo—áܗêåØÛåf— ؗàåëìàëàíåo£—åÜåo—â—ëæäì—åìëåæ—êëìÛæíØë—å[íæÛ¥— »oâð—ë„Üä—êØäæêëØëå’ä—êÜÛØÛã‘ä—êà—áܗäæ•åf— íðÙéØ룗åؗäoêëæ—âëÜéfßæ—ñØäo„o—ãð•Ü—ç„à—áÜáàÚߗç„Üíæñì— ìíåà넗ðÜëàß楗ÊÜÛØÛãæ—êܗêâãæço—Ø—ãð•Ü—ñ—âìÝéì—çéæåàâ¤

Zprávy o autech, testy pneumatik, testy dětských autosedaček, statistiky spolehlivosti, rozhovory


¤¦¬

LIŽINY, NA KTERÉ SE PŘIPEVNÍ STŘEŠNÍ BOX, JSOU V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ NOVÉ ŠKODOVKY. Kàéæâ[—åØÙoÛâؗäæëæ鑗ؗíÜéño—Ûgã[—ñ—ðÜëàßæ—Øìëæ—çéæ— é‘ñåf—‹dÜãð¥—ÍÜã⒗ñ[áÜä—êܗædÜâ[í[—æ—ñ[âãØÛåo—íÜéñà— ê—ç„ÜçãyæíØå’ä—äæëæéÜ䗨¥©—ËÊÀ£—áÜ啗ä[—ç„oñåàíæì— ÚÜåæíâ엪­§—ëàêoڗâæéìå—Ø—çæßæå—çæìñܗç„ÜÛåoÚߗâæ㥗Ëؤ âæíf—Øìëæ—ä‘•Ü—Ù’ë—ØãëÜéåØëàíæì—çé旄àÛàdܗåÜÙ旄àÛàdâì— ßãÜÛØáoÚo—êëðãæíâì—Ûæ—ägêëØ£—Øãܗà—äàäæ—ågᥗÆçéæëà—ÝØÙàoä— åØÙoño—íð‡‡o—êÜñÜåo—Ø—ãÜç‡o—ç„ÜßãÜۗæ—ägêëêâfä—çéæíæñ쥗 ¸—â—ëæäì—íØéàØÙàãåo—çéæêëæé—çéæ—ñØíØñØÛãØ¥— ʗÙÜåñàåæí’ä—äæëæéÜ䗨¥¯—ËÊÀ—åÜÙæ—ëìéÙæÛàÜêÜãÜä— ©¥§—Ë»À—êëæáo—ðÜëà—ì•—æâæãæ—ç‘ã—äàãàæåì—âæéì套DŽÜêÜÛåæì— Ûæ—ågá—ågâë܄o—ñ[âØñåoÚࣗâë܄o—íæãàãà—æÚëØíàܗؗçæÛæÙåf— íæñð¥—ÂëÜé[—KâæÛؗÐÜëà—íoÚܗñØìáäܗâìçìáoÚo£—ìâ[•Ü—dØê¥

åæì—Ûæ—âØÙàå𥗸ãܗçæñæ饗͗ëØâæífä—ç„oçØÛg—åÜåo—ÛæÙ¤ éf—ãð•Ü—åÜÚßØë—ãܕÜë—íæãåg£—ØÙð—ç„à—åÜßæÛg—åÜæßéæñàãð— çæê[Ûâ쥗KâæÛæíâؗçéæ—ëÜåëæ—ç„oçØۗåØÙoño—ìåàÙØޗåؗ ãð•Ü—ñؗª—§§§—âæéì壗âëÜ钗ãð•Ü—êÚßæí[—Ø—åÜæëéØíìáܗÚÜê¤ ëìáoÚo—ëØáoÚoä—êågßÜ䥗Ç[êð—áÜá—çÜíåg—Ûé•o—ì—êâãæçÜåfßæ— çéæêë„ÜÛåoßæ—êÜÛØÛãØ¥

¨«§—åÜâãàÛå’Úߗâæåo ÑؗíæãØåëÜä—Ø—åؗêÜÛØÛãܗêçæãìáÜñÛÚܗêܗí—ÊÌ͗æۗ KâæÛæíâð—äoêo—çæÚàëð—ñ—æÚëØíào—Ø—ÝØÙàÜ¥—Ê—åÜáäÜå‡o— ‡âæÛæíâæì—çæáo—ðÜëàßæ—ÛæÚÜãؗäØã[—Ùædåo—æâåؗà—åoñâf— dÜãåo—êâã楗ÇæßæÛão£—çØãìÙåo—ÛÜêâؗؗáoñÛؗêØäæëå[— ç„àçæäoå[—ígë‡o—æÚëØíàॗ ¸dâæãàí—ëìéÙæÛàÜêÜãæí’ä—äæëæé—ê—í’âæåÜ䗨«§— âæåo—ÛæêëØã—äæÛÜéågá‡o—ëÜÚßåæãæÞàà—ºæääæå¤ÉØà㣗 ê—áÜßæ—ç„ÜÛÚߑÛÚà—æñåØdæíØå’äà—ñâéØëâæì—Ç»—áÜá—êë[ãܗ çæáo—ßãìdågá‡o—ÚßæÛ¥—Äåæño—âæåâìéÜåëà—ÛåÜê—ìäo—ÛgãØë—

ëìéÙæÛàÜêÜãæí[—Øìëؗëà‡‡o¥—ËØâf—ñ[Ùgé—ëìéÙؗêܗçéæáÜío— í’âæåæí’ä—êâæâÜ䣗Ú敗ëéæÚßì—åØéì‡ìáܗçãðåìãæì— áoñÛ쥗 ÅؗÛéìßæì—êëéØåì—ëÜêëæíØ咗í‘ñ—äæß㗄àÛàdà—í•Ûð— ñØéìdà뗋êçæéåf—ÚÜêëæí[åo¥—Ç旨—©§§—åØáÜë’Úߗâàãæ¤ äÜëéÜÚߗìâ[ñØã—çØãìÙåo—çædoëØd—çé‘ägéåæì—êçæë„ÜÙì— ­£°—ãàëéì—åØÝëð—åؗ¨§§—âàãæäÜë鑥—¸êà—çæãæíàåì—ëÜêëì— éÜÛØâÚܗ¸ìëÜä¹ÜñçÜdåg¥Úñ—ç„àëæä—ðÜëà—ØÙêæãíæíØã—åؗ ågäÜÚâ’ÚߗÛ[ãåàÚoÚߣ—âÛܗågâëÜéf—‹êÜâð—ØÙêæãíæíØ㗠éðÚßãæêëo—Ø•—¨¯§—âä¦ß¥— ÇæÛãܗ‹ÛØᑗØìëæäæÙàãâð—dàåo—çé‘ägéå[—êçæë„ÜÙؗ ­£¨—ãàëé쥗 ČÁÜñÛo—ç„oáÜäåg—Ø—ÙÜñçÜdåg—áØâæ—åæéä[ãåo—ãàäìñoåؗ ؗí—ç„oçØÛg—çæë„ÜÙð—åØÙoño—í’ßæÛð—ëÜéfååoßæ—íæñ죙— ëØâëæ—ñåo—í’êãÜÛÜâ—ëÜêëì—ðÜëàßæ—åؗågäÜÚâfä—çæéë[ãì— «îßÜÜãÝì壗âëÜ钗êܗñØäg„ìáܗåؗØìëؗæñåØdâæíØå[— áØâæ—ÊÌÍ¥—

SNOW.CZ

¸ìëæé—áܗ‡fÝéÜÛØâëæéÜä—çæéë[ãì— ¸ìëÜä¹ÜñçÜdåg¥Úñ

DRUHOU ŘADU TVOŘÍ TŘI SAMOSTATNÁ SEDADLA, KTERÁ LZE ODDĚLENĚ SKLÁPĚT NEBO ÚPLNĚ Z AUTA VYJMOUT.

INOVUJE

ÅÜáéæñê[ßãÜá‡oäì—ãð•Ø„êâfäì—çæéë[ãì—çæêëìçåg— ç„àْíØáo—ÝìåâÚÜ¥—ÄÜñà—ëð—åÜáñØáoäØígá‡o— çØë„o—Øâëì[ãåo—dÜêâf—Ø—Üíéæçêâf—êågßæíf— ñçéØíæÛØáêëío£—Û[ãܗåØç„oâãØۗêÜâÚܗê—ëÜêëð— ãð•o—Ø—ÛØã‡oßæ—íðÙØíÜåo£—âëÜéf—éÜÛØâÚܗÊÅÆΗ éÜØãàñæíØãؗí—ìçãðåìã’ÚߗãÜëÜÚߥ

ÍÃÒù˜Ò˜ÃÇĽû½˜ÈI½¼ÈĹÌÁ̽ÄËÃW»À˜º¹Ä3'ÃV˜ª¨¨±§©¨ ŸçéæÛìâëð—ãñܗñoêâØë—áØâæ—ÙØãodÜâ—â—ç„ÜÛçãØëåfäì—ą—ågâëÜéf—äæßæì—Ù’ë—ê—ÛæçãØëâÜä

̽ÊÅǘÈʼÄÇ

ʼÅÊÆɗą— ÂÆüº¼— ÊÅÆÎ

¹ÀÉÂÀ—ą—ÂÆüº¼—ÊÅÆÎ

ŸÀÃÌÊËɸ&Å2—½ÆËÆ

Àº¼¹É¼¸Â¼É—ą— ÂÆüº¼—ÊÅÆÎ

̽ÊÅǘ ÈʼÄÇ

ÀÇĽ

ËÆ+ZÆÁ»½

̽ÊÅǘÈʼÄÇ ¼ÅÍЗą—ÂÆüº¼—ÊÅÆÎ

º¹ÌÇÀ ÃƸǗą—ÂÆüº¼—ÊÅÆÎ

¦¦¦˜¹˜¼¹ÄL3˜¹˜¼¹ÄL3 ÍðæÙéØñÜåo£—çæçàê—áÜÛåæëãàí’ÚߗçéæÛìâ둗ؗçæÛäoåâð—í’Ùgéì—áÜÛåæëãàí’ÚߗÙØãod⑗åØáÛÜëܗåؗîîî¥êåæî¥Úñ¦çéÜÛçãØëåÜ¥

ÇÉƗÇH¼»ÇøËÅ)—ŸÍKËÀÍ˼—ÊÅÆÎ¥ºÑ£—ÍÆüÁ˼—®®¬—ÄЗÊÅÆǟ®®¬—­°®—­­° —ż¹Æ—ÇÀK˼—Ÿ—çéÜÛçãØëåÜ·êåæî¥Úñ˜—


ª

©

ÀÕÀËÀÍÂÇğÂÀÌÏÒ¹ Ÿ±²­č±³­Ÿ°­Ÿ±¯°¯«Ÿ±¯ ­č±°­Ÿ±­Ÿ±¯°¯ ÀÊÇÏΕÁ¶Ë¾ÃÄË'•·ºÏź$ÃÄÈɾ•Å Ĺ•Ëº¹ºÃ0•½ÄÇÈÀ'½Ä•ËS¹¸º•Ê ¾¶¼Â•Ë¾ÀÉÄǶ•ÀÄF0ÏÀ¶•½È•ÀÇÀÄ ÃÄIºž

ÒÍ2aÊÎÔ ­č±°­Ÿ±­Ÿ±¯°¯ŸčŸÏÄŸÏÎß •ÅĹ•Ëº¹ºÃ0•Èź¸¾¶Á¾ÏÄ¢ Ÿ ÑÄÄÒÊÈÓÄÒӟÎÏÄ͹Ÿ±¯ Å ÁʕȕËTÊÀÄʕÏÀÁ¶¹S•»ÇººÈÉÎÁÊ ý•ÈÅÄ ººÈÀ¾ ¾Ã•»Ç ÊÃɶ ÁÁ¢ÂÄ 0•¶•Ċ¶ ˺Fº¿Ã'•ÉºÈÉÄËÃ0•Å¶ÇÀÄËT¸½•ÁÎW £ ÁΞ¿ÈÀ'½Ä•Ë0É(Ϻ•¶ÁºIº•Ë¶ÁºÃÉΠ˶ÃT¸½•¾ÃÈÉÇÊÀÉÄÇS•¶•Ï¶•M$¶Èɾ•Ä

«

ŸÉÀÁËÎÍÄŸÉÈÁÁÈÍƟÉÀ̟±¯°¯¹Ÿ´­Ÿ±­Ÿ±¯ °¯Ÿ¬ŸÉÀÁËÎÍÄŸÍÀßÍÈÒÎÔ ÀÊÁÉÄËÃ0•Â(ÈÉÈÀ•ÈÉǺºÉ•ÈºÈȾÄá•Ëº$ºÇÃ0•ÅĹ0˶ÕÅÇÄ•Ë Iº¸½ÃΡ•À¹º•Ãº¸½Î·0•W¹ÃT•Ï•ÉÄŕ¿ºÏ¹¸S•ÃºÌȸ½ÄÄÁ–

¬

ŸčŸÑÄÉÃÈÂÄ ÏÄ͟°¯¹Ÿµ­Ÿ²­Ÿ±¯°¯ Ÿ ÙÄÂǟÅÑÄÄÒÊȟΠ ÄźÈÉÎÁº•Ï¶•M$¶Èɾ• º•ÈÁ •$Ç•Ë ÈÉË0 ÇÄË Ä¹Ã0½Ä•Â¾ÈÉ ¿¾W•¹ÇʽT•ÇÄ$Ã0À•ÂºÏ¾ÃÇ ¿ºÏ¹¸S•Ï•Ã(ÀÄÁ¾À¶•ÏºÂ0–

­ ®

Ÿ ÍÎÖÅÄÒӟ±¯°¯¹Ÿ±°­č±¶­Ÿ²­Ÿ±¯°¯ŸčŸÃÀÕÎÒ«ŸSÕ^ÂÀÑÒÊÎ Ò ÉǶ¹¾$Ã0•ËÎËǸ½ÄÁºÃ0•$ºÈÀ'•»ÇººÇ¾¹ÄË'•ÈºÏ>ÃΕă•ÀÄÊ$¾Ã¼¡•ÉºÈÉΕÁÎW0¡• ÈÀ¾ÉÄÊǾü¡•Á¶Ë¾ÃÄËT•ÀÊÇÏ£££

Ÿ ÂÎÓӟÂÙÄÂǟÑÈÃ𱯰¯¹Ÿ±µ­č±·­Ÿ²­Ÿ±¯°¯ Ò ÂºÏ¾ÃÇĹÃ0•Â¾ÈÉÇÄËÈÉË0•$Ǖ˺•»ÇººÇ¾¹Ê¡•ÁºÉÄȕ¿¶ÀĕÀ˶Á¾»¾À¶¸º ö•»ÇººÇ¾¹º•ÌÄÇÁ¹•ÉÄÊǖ

ÖÖÖ­ÒÍÎÖÓÎÔÑ­ÂÙ


-ZyBÒTLÃ[»KF[EZNÓyFUFPCKFEOBU0/-*/&OBXXXOFWEBNBD[ÂJPTPCOÆOBUÆDIUPQSPEFKOÇDINÇTUFDI #SBUJTMBWB

$IPUÆCPÒ

0MPNPVD

'*1UPVS*OH"OOB3BE[PW» .JMBOB.BSFÂLB #SBUJTMBWB UFM NPCJM àQUPVS!àQUPVSTL XXXàQUPVSTL

;EFÌLBgUFG»OLPW»$"gUFà5PVS ,S»MF+BOB $IPUÆCPÒ UFM NPCJM JOGP!TUFàUPVSD[ XXXTUFàUPVSD[

$"%"."

10/5*44, TSP 1BOFOTL» #SBUJTMBWB NPCJM QPOUJT!QPOUJTTL XXXQPOUJTTL

#SOP $"%"." (PSLÃIP #SOP UFM NPCJM CSOP!DLEBNBD[ XXXDLEBNBD[ $§(-&340'58"3& BT EJWJ[F$FTUPWOÇBHFOUVSB 3PTUJTMBWPWPO»N #SOP UFM NPCJM NDJHMFS!NPOFZD[ XXXNPOFZD[ $,)0-*%":#3/0 1PuUPWTL»D #SOP UFM WMBELB!IPMJEBZCSOPD[ XXXIPMJEBZCSOPD[ '03-*/&5063 +PuUPWB #SOP UFM NPCJM QSPEFK!GPSMJOFD[ XXXGPSMJOFD[ (04&37*$&%BOB)BSW»OLPW» 4UBSPCSOÆOTL» #SOP UFM NPCJM DL!HPTFSWJDFD[ XXXHPTFSWJDFD[ )0-*%":#3/0 ,P[Ç #SOP UFM WMBELB!IPMJEBZCSOPD[ XXXIPMJEBZCSOPD[ 506341035 +PTFGTL» #SOP UFM NPCJM JOGP!UPVSTQPSUD[ XXXUPVSTQPSUD[

¢FTLÃ#VEÆKPWJDF 304-0TSP 4PLPMTL» ¢FTLÃ#VEÆKPWJDF UFM NPCJM SPTMP!SPTMPD[ XXXSPTMPD[ 304-0TSP /»N1ÒFNZTMB0UBLBSB** ¢#VEÆKPWJDF UFM NPCJM SPTMP!SPTMPD[ XXXSPTMPD[

)SBEFD,S»MPWÃ $"%"." 7FMLÃO»N )SBEFD,S»MPWÃ UFM NPCJM ISBEFD!DLEBNBD[ XXXDLEBNBD[

-JUWÇOPW $;&$)3&/5"4,* +BO»ÂLPWB $IVEFÒÇO-JUWÇOPW UFM NPCJM NBSJP!SFOUBTLJD[ XXXSFOUBTLJD[

+BCMPOFDOBE/JTPV $FTUPWOÇLBODFM»Ò1FUS.BVUIOFS 1PuUPWOÇ +BCMPOFDOBE/JTPV UFM MBTUNJOVUF!FTDBQFD[ XXXNBVUIOFSD[ 1FUS.BVUIOFSDFTUPWOÇLBODFM»Ò /B7SuLV +BCMPOFDOBE/JTPV UFM NPCJM MBTUNJOVUF!FTDBQFD[ XXXNBVUIOFSD[

+BOPWOBE/JTPV 1BFE%S+BSPTMBW.PUUM "DUJWFHVJEFUSBWFMBHFODZ )SBOJÂO» +BOPWOBE/JTPV UFM NPCJM BDUJWF!XPD[ XXXBDUJWFHVJEFD[

,BSWJO» 57"3#&5.03"7*"BT )PEPOÇO$,,0/5",5.03"7*" 5Ò-JTUPQBEV ,BSWJO» UFM IPEPOJO!LNUSBWFMD[ XXXLPOUBLUNPSBWJBD[

-JCFSFD $"%"." 1BQÇSPW» WDIPE[FgJSPLÃVM -JCFSFD UFM NPCJM MJCFSFD!DLEBNBD[ XXXDLEBNBD[

.PTU *OH)BOB5SBYNBOEMPW» 1PE3FTTMFN .PTU UFM NPCJM USBYUPVS!JPMD[ XXXXFCUFMFDPND[USBYUPVS

/ÆNÂJDFOBE)BOPV #SBCDPW»)FMFOB$, 7SDIPTMBWJDF /ÆNÂJDFOBE)BOPV UFM NPCJM CSBCDPWB!RVJDLD[ XXXQBMNBDLD[

&SCFOPWB 0MPNPVD UFM NPCJM PMPNPVD!DLEBNBD[ XXXDLEBNBD[ $,3&,04 4MPWFOTL» 0MPNPVD UFM NPCJM SFLPT!SFLPTD[ XXXSFLPTD[

0SMPW»-VUZOÆ "3.*5063$&4507/§,"/$&-›² ,QU+BSPuF 0SMPW»-VUZOÆ UFM NPCJM BSNJUPVS!BSNJUPVSD[ XXXBSNJUPVSD[

0TUSBWB $"%"." ÒÇKOB 0TUSBWB 'S×EMBOUTLÃNPTUZUPÂOBUSPMFKCVTÓ UFM NPCJM PTUSBWB!DLEBNBD[ XXXDLEBNBD[ .03"7"5PVSTSP .JMÇÂPWB 0TUSBWB UFM JOGP!NPSBWBUPVSD[ XXXNPSBWBUPVSD[

1M[FÌ $"%"." 5ZMPWB 1M[FÌ UFM NPCJM QM[FO!DLEBNBD[ XXXDLEBNBD[ $,1MBOFU )BWMÇÂLPWB 1M[FÌ UFM NPCJM DLQMBOFU!DLQMBOFUD[ XXXDLQMBOFUD[ &6304,*$; 1SPLPQPWB 1M[FÌ UFM JOGP!FVSPTLJD[ XXXFVSPTLJD[ 1BFE%S+BO)ZCu$,.1M[FÌ %PNJOJL»OTL» 1M[FÌ UFM NPCJM DLN@QM[FO!WPMOZD[ XXXDLNQM[FOD[

)MBWOÇNÆTUP1SBIB $"%"."1SBIB 3FWPMVÂOÇ 1SBIB UFM NPCJM QSBIB!DLEBNBD[ XXXDLEBNBD[

$"%"."1SBIB 4MF[TL» 1SBIB UFM NPCJM QSBIB!DLEBNBD[ XXXDLEBNBD[

$"%"."1SBIB 7SuPWJDLÃO»N 1SBIB UFM NPCJM QSBIB!DLEBNBD[ XXXDLEBNBD[ $,1*/0$$)*07*"((*TSP 7PEJÂLPWB 1SBIB QBT»yEJWBEMB"#$ UFM JOGP!QJOPDDIJPD[ XXXQJOPDDIJPD[ *OH.BSUJO$JDBMB$*$"-" /B%PMJO»DI 1SBIB UFM NPCJM JOGP!DJDBMBD[ XXXDJDBMBD[ .HS#PIVTMBWBgLW»SPW»$,/&0/ ,PNPÒBOTL» 1SBIB UFM NPCJM JOGP!DLOFPOD[ XXXDLOFPOD[ 3BEFL,SFECB $FTUPWOÇLBODFM»Ò1&3.0/ 0MCSBDIUPWB 1SBIB UFM DLQFSNPO!DLQFSNPODPN XXXDLQFSNPODPN "5-"/5*," -JEJDL» 1SBIB UFM DL!BUMBOUJLBD[ XXXBUMBOUJLBD[ 5"-1" /B)ÒFCFOL»DIB 1SBIB UFM NPCJM UBMQB!UBMQBD[ XXXUBMQBD[ .HS+BSPTMBW,PQFDL× $"'SBOLMJO5SBWFM /B,PEZNDF 1SBIB UFM NPCJM GSBOLMJOUSBWFM!TF[OBND[ XXXGSBOLMJOUSBWFMD[ -*#6g&g3"+&307›"--*4&37*4 -FUPISBETL» 1SBIB UFM JOGP!BMMJTFSWJTD[ XXXBMMJTFSWJTD[ -66-5063 *OH.JMPTMBWB-VQSJDIPW» ,MBQLPWB 1SBIB UFM MVDJF!QFOTJPOMVDJFD[ XXXQFOTJPOMVDJFD[

1ÒFSPW ."+›,501 ,SBUPDIWÇMPWB 1ÒFSPW UFM NPCJM DLNBKBL!NBKBLUPQD[ XXXNBKBLUPQD[

4WJUBWZ .HS+BSPTMBW,PQFDL× $"'SBOLMJO5SBWFM %FTO» 4WJUBWZ UFM NPCJM GSBOLMJOUSBWFM!TF[OBND[ XXXGSBOLMJOUSBWFMD[

5BDIPW *SFOB)03›¢,07› /»N3FQVCMJLZ 5BDIPW UFM NBSMB[OF!UPVSDFOUSVND[ XXXUPVSDFOUSVND[

5FQMJDF $,5&15063 .BTBSZLPWB 5FQMJDF UFM NPCJM MBTUNJOVUF!UFQUPVSD[ XXXUFQUPVSD[

5SBQMJDF '"+/5063 4VuJDF 5SBQMJDF UFM NPCJM JOGP!FKBESBOD[ XXXFKBESBOD[

´TUÇOBE-BCFN .HS)FMHB)SBEFDL» $,4QFDJ»M 7BOÇÂLPWB ´TUÇOBE-BCFN UFM NPCJM VTUJ!DLTQFDJBMD[ XXXDLTQFDJBMD[

´TUÇOBE0SMJDÇ $".B+B.J ;BKÇÂLPW».BSDFMB /»N.ÇSV ´TUÇOBE0SMJDÇ UFM NPCJM DLNBKBNJ!JPMD[ XXXNBKBNJD[

7PUJDF ,BNJM,361,"26*$,5063 1SByTL» 7PUJDF UFM JOGPDC!RVJDLUPVSD[ XXXRVJDLUPVSD[

7ZuLPW 57"3#&5.03"7*"BT )PEPOÇO$,,0/5",5.03"7*" 4VuJMPWB 7ZuLPW UFM IPEPOJO!LNUSBWFMD[ XXXLPOUBLUNPSBWJBD[

;MÇO $"%"." ;BS»NÇ ;MÇO UFM NPCJM [MJO!DLEBNBD[ XXXDLEBNBD[

;OPKNP "#$5PVST 7FML».JDIFMTL» ;OPKNP UFM JOGP!USBWFMBCDUPVSTD[ XXXUSBWFMBCDUPVSTD[ 'SBNP;OPKNPTQPMTSP 3VEPMFDLÃIP ;OPKNP UFM DL!GSBNPD[ XXXGSBNPD[

0CKFEO»WFKUFLBUBMPHOBXXXOFWEBNBD[OFCP


¤§¥

ADRESÁŘ PRODEJEN SNOW

ØÛéÜê[„—çéæÛÜáڑ—ßãÜÛÜáëܗà—åØ

ANEB KDE LZE ČASOPIS ZAKOUPIT

ÇéØßØ ºÂ—ºÆÅËÀ Áàåۄà‡êâ[—ª§£—¨¨§—§§—ÇéØßؗ¨ îîî¥ÚâÚæåëà¥Úñ

ĸÇÀÊ êçÜÚàØãàêëؗåؗäØçð—Ø—çé‘íæÛÚÜ KëÜÝ[åàâæíؗ­ª£—¨¬§—§§—ÇéØßؗ¬ îîî¥äØçàê¥Úñ

ÄÌÁÊÇÆÉË ÉÜíæãìdåo—©©£—¨¨§—§§—ÇéØßؗ¨ îîî¥äìáêçæéë¥Úñ

ÄÆÅ˸Ÿ—ÊÇÆÉË Ãð•Ø„êâf—êÜéíàêåo—ÚÜåëéì䗤—çéæÛÜᣗç‘ádæí¤ åØ£—êÜéíàê „o•ÜåÜÚâfßæ—å[ägêëo—°°§£—¨¬©§§—ÇéØßؗ¬¤¿ãìÙædÜçð

ÂÀÎÀ—ÊÍ*˗ĸǗ¸—ÇÉUÍÆ»ºU êçÜÚàØãàñæíØåf—äØçâìçÜÚëío—ؗܤêßæ籗 äØçð£—çé‘íæÛÚÜ£—¾ÇÊ£—ØëãØêð—Ø—í‡Ü— æ—ÚÜêëæí[åo ÁìåÞäØååæíؗ©ª£—¨¨§—§§—ÇéØßؗ¨ îîî¥âàîàÚâ¥Úñ

ÊÂÀ——¹À¼—º¼ÅËÉÌėɸ»ÆË2Å êçÜÚàØãàñæíØå[—çéæÛÜáåؗؗêÜéíàꗤ—Í~ãâ㣗©£— ½àêÚßÜ飗»ðåØêëØ飗ËÜÚåàÚØ£—ÅæéÛàÚØ£—ÊçðÛÜé ËæçØêæí[—¨£—¨¬ª—§§—ÇéØßؗ¬¤ÉØÛæëoå îîî¥êâàêÜéíàê¥Úñ

ʼÅÊÆɗ½ÉÀ¼Å»Ê¿ÀǗÊËÆɼ í‡Ü—ê—ãæÞÜä—ʼÅÊÆÉ ÂãàäÜåëêâ[—ª«£—¨¨§—§§—ÇéØßؗ¨ ëÜ㥱—©©©—ª¨©—ª°¬ îîî¥êÜåêæé¥Úñ ¿Ì»Ð—ÊÇÆÉË ÊãÜñêâ[—¯£—¨©§—§§—ÇéØßؗ© ëÜ㥱—©©©—¬©©—«¬§ îîî¥ßìÛð¥Úñ ÊÂÀ—ÊÌɽ—ÊÇÆÉË Í—Ë‘åoÚߗ¨¨£—¨©§—§§—ÇéØßؗ© ëÜ㥱—©©«—°«©—§§® ¸¤Ñ—ÊÇÆÉË ÊãÜñêâ[—¨©£——ÇéØßؗ© ëÜ㥱—©©©—¬®­—®¯° îîî¥Øñêçæéë¥Úñ Éƺ—ÇÆÀÅ˗Ǹú—½Ã@ɸ ÍàåæßéØÛêâ[—¨¬¨£—¨ª§—§§—ÇéØßؗª ëÜ㥱—©¬¬—®«©—§¨¯£—©¬¬—®«©—¨°« îîî¥éæÚâçæàåë¥Úñ ¿¸ÇÇЗÊÇÆÉ˗ǸÅÂɺ ÅؗÇØåâé[Úà—ŸäÜñà—êëØåàÚÜäà—äÜëéؗº—ÇØåâé[ڗ ؗÇéؕêâfßæ—çæíêë[åo £—¨«§—§§—ÇéØßؗ« ëÜ㥱—©«¨—«§ª—°«ª îîî¥ßØççðêçæéë¥Úñ ¸¤Ñ—ÊÇÆÉË ÃàÛàÚâ[—®£—¨¬§—§§—ÇéØßؗ¬ ëÜ㥱—©®­—¬¯°—«­© îîî¥Øñêçæéë¥Úñ

¿¸É½¸—ÊÇÆÉË ÊëéØâæåàÚâ[—¯¨£—¨°§—§§—ÇéØßؗ¬ ëÜ㥱—©¬®—©©©—©¨¨ îîî¥ßØéÝØêçæéë¥Úñ ¿¸ÇÇЗÊÇÆÉ˗ÂÌøM Å[éæÛåo—æÙéØå𗨭£—¨­§—§§—ÇéØßؗ­ ëÜ㥱—©©«—ª©¬—¬­§ îîî¥ßØççðêçæéë¥Úñ ¹ÀäÊÇÆÉË Ì—Ígëéåoâ엪£—¨­§—§§—ÇéØßؗ­¤ÇÜë„àåð îîî¥Ùàãêçæéë¥Úñ Éƺ—ÇÆÀÅ˗K¼Ê˸ ½Øáëãæíؗ¨§°§¦¨£—¨­¨—§§—ÇéØßؗ­ îîî¥éæÚâçæàåë¥Úñ ºÑ¼—ÊÇÆÉË »gãåàÚâ[—«©£—¨®§—§§—ÇéØßؗ® ëÜ㥱—©¯ª—¯®©—§§« ÊÂÀ—ʼÉÍÀʤÇUÁ&ÆÍŸ¤¹¸Ñ¸É ½éØåëà‡âؗ„o•âؗ¨©£—¨®§—§§—ÇéØßؗ® ëÜ㥱—©ªª—ª®°—§­­£—©©§—¬®¨—©¨¬ îîî¥êâàêÜéíàêçéØßØ¥Úñ ¹Æ¸ËǸÉ Êæâæãæíêâ[—¨«­¦ª¬°£—¨¯­—§§—ÇéØßؗ¯ îîî¥ÙæØëçØéâ¥Úñ ¿¼ÃÀ¸—ÊÇÆÉË ÂãØçâæíؗª«¦®ª¨£—¨¯©—§§—ÇéØßؗ¯¤ÂæÙðãàêð îîî¥ßÜãàØêçæéë¥Úñ

½¸Å¸ËÀº——½©—ÊÌɽº¼ÅËÉÌÄ ¹ãàññØéÛ£—»ØãÙÜãã棗½©£—ÃÜâࣗÊîØå꣗Í~ãâã ÑÜåâãæíؗ¨­¯£—ÇéØßؗ¯ îîî¥ãðñÜêÜêãÜíæì¥Úñ îîî¥ÝØåØëàÚ¥Úñ ¿¸É½¸—ÊÇÆÉË &ÜêâæäæéØíêâ[—«¨£—¨°§—§§—ÇéØßؗ° ëÜ㥱—©¯«—¯¨¨—©¨© îîî¥ßØéÝØêçæéë¥Úñ Éƺ—ÇÆÀÅ˗üË=¸ÅÐ ÍÜêÜãêâ[—­­ª£—¨°§—§§—ÇéØßؗ° îîî¥éæÚâçæàåë¥Úñ ¿¸ÇÇЗÊÇÆÉ˗üË=¸ÅÐ ¹ÜéØåæí’Úߗ¨©¬£—¨°°—§§—ÇéØßؗ° ëÜ㥱—©¯­—°©§—¨¨© îîî¥ßØççðêçæéë¥Úñ ÊÇÆÉ˗Â̹= ÂìÙ[åêâf—å[䥗¨£—¨§§—§§—ÇéØßؗ¨§ ëÜ㥱—©®«—®¯©—­©ª ÀÅ˼ÉÊÇÆÉ˗ÇéØßؗǼÂÊÇÆÉË Íé‡æíàÚâ[—««­¦­©£—¨§¨—§§—ÇéØßؗ¨§ îîî¥çÜâêçæéë¥Úñ

Êë„ÜÛædÜê⒗âéØá &[êãØí ÊÇÆÉ˗ʼÉÍÀʗ¹É¸À¼É êçæé룗êÜéíàê—Ø—ç‘ádæíåؗãð•o—Ø—êåÙ Yà•âæíæ—å[ägêëo—¨­«£—©¯­—§¨—&[êãØí ëÜ㥱—ª©®—ª¨­—°ª©

¿æêëàíàÚÜ ÇÉƾɼÊʗºÐºÃ¼ çéæÛÜá—ãð•Ø„êâfßæ—íðÙØíÜåo—ą—êÜéíàê— ÎàåëÜéêëÜàÞÜé ÇØãæìâ𗨪®¨£—ÃæÞàêëàڗÇØéâ—Ëìãàç[壗©¬ª—§¨—¿æêëàíàÚÜ ëÜ㥱—©ª¬—ª¨¨—¯¯¯ ÜäØà㱗çéæÛÜáåØ¥ßæêëàíàÚÜ·çéæÞéÜêêÚðÚãÜ¥Úñ îîî¥çéæÞéÜêêÚðÚãÜ¥Úñ

ÂãØÛåæ

Âæãoå

ÂØéãæíØéê⒗âéØá

ÀÅ˼ÉÊÇÆÉ˗Âæãoå ÉæéÜáÚæíؗŸÆº—½ìëìéìä £—©¯§—§©—Âæãoå

ÄØéà[åêâf—Ã[ñåg ÇØíÜ㗻Üåâ ¿ãØíåo—©­«¦¨£—ª¬ª§¨—ÄØéà[åêâf—Ã[ñåg

ÍÐÊÂÆ&À×Á¸ÉÆÄ2É ÂäæÚßæíؗ«§­£—©¯§—§©—Âæãoå

ÄãØÛ[—¹æãÜêãØí

ÁàßædÜê⒗âéØá

&¼ÊÂV—ÉÁ—¤—ʼÅÊÆɗ½ÉÀ¼Å»Ê¿ÀǗÊËÆɼ äæڗçgâ咗æÙÚßæۗíܗۄÜíg ÅÜéìÛæíؗ­¨­¦ª§£—©°ª—§¨—ÄãØÛ[—¹æãÜêãØí ëÜ㥱—ª©­—®©ª—ª¯« îîî¥êÜåêæé¥Úñ

&Üêâf—¹ìÛgáæíàÚÜ ÊÇÆÉ˗¹Ç Êæâæãê⒗æêëéæ헨£—ª®§—§¨—&Üêâf—¹ìÛgáæíàÚÜ îîî¥êçæéëÙç¥Úñ

¿¸É½¸—ÊÇÆÉ˗ Å[ägêëo—éÜçìÙãàâ𗯩ª£—©°ª—§¨—ÄãØÛ[—¹æãÜêãØí ëÜ㥱—ª©­—ªª«—««« îîî¥ßØéÝØêçæéë¥Úñ

θͼÊÇÆÉË çéæÛÜᣗç‘ádæíåØ£—êÜéíàê—Ø—ÙØñØé ÉìÛæãÝæíêâ[—­«£—ª®§—§¨—&Üêâf—¹ìÛgáæíàÚÜ

Ägãåoâ

OêëÜÚ⒗âéØá

ÊÂÀ—ÊÇÆÉ˗Ä*ÃÅ2 Å[Ûéؕåo—¨®¬§£—©®­§¨—Ägãåoâ

ºßæäìëæí

ÍÜêëÜÚ

ÂÆø—¤—ÃÐY¼—»ÍÆH ÂØéæãàåð—Êígëãf—¨°ª«£—«ª§—§©—ºßæäìëæí ëÜ㥱—«®«—­©¬—¬¬¬ îîî¥âæãؤÛíæéØâ¥Úñ

ÄàÚßØã—Íæê[ßãæ—ą—¸ÊǼŗÊÇÆÉ˗ Êçæéëæíåo—«¬®£—©¬©—«©—ÍÜêëÜÚ

Äæêë

ÇãñÜyê⒗âéØá

¹À¼—ǸɗÄÆÊË ¹ìÛæíØëÜ㑗©°¬®£—«ª«—§¨—Äæêë

ÇãñÜy

ËÜçãàÚÜ

¿¸ÅŸ¿—ºÑ¼º¿ ¸äÜéàÚâ[—¬«£—ª§¨—§§—ÇãñÜy îîî¥ßØååØߥÚñ

ɼ¾¸Ã¹À¼ êâࣗêåٗą—çéæÛÜá—Ø—êÜéíà꣗âæãؗؗÛæçãyâð &꥗ÃÜÞào—¨§£—«¨¬—§¨—ËÜçãàÚÜ ëÜ㥱—«¨®—¬­©—¨§ª îîî¥éÜÞØãÙàâÜ¥Úñ

¼ÌÉÆÊÂÀ¥ºÑ Çéæâæçæíؗ©°£—ª§¨—ª¬—ÇãñÜy ëÜ㥱—ª®®—ªª§—ª§§ îîî¥Üìéæêâà¥Úñ

ÃàÙÜéÜÚ⒗âéØá

ʼÉÍÀʗÊÇÆÉ˗&¼ÉͼŸ çéæÛÜᣗêÜéíà꣗ç‘ádæíåؗؗÙØñØé ¿ØÙéäØååæíæ—å[䥗©£—ª¨©—§§—ÇãñÜy

¿ØééØÚßæí ÊÌŗÊÂÀ—ʺ¿ÆÆã—ÇÜåñàæå—ÊÌÅÊÂÀ ãð•Ø„êâ[—‡âæãؗؗç‘ádæíåØ ¿ØééØÚßæ헭§¬£—¬¨©—«­—¿ØééØÚßæí îîî¥êìåêâà¥Úñ

ÀÅ˼ÉÊÇÆÉ˗ÂãØÛåæ 넥—Ë¥—¾¥—ÄØêØéðâؗ©°§£—©®©—§§—ÂãØÛåæ ëÜ㥱—ª¨©—©«ª—ª©¬

SEZNAM SLEV A VÝHOD

09/10

ÈÃÄÌØÖçٕä×Ùç“m•àِ֓•å‚ÚÙåáÖéÞéÚá•èåäáê•è•bÖèäåÞèÚâ•ÈÃÄÌ¡•ÃÄǹ¾¸âÖܕ֕»ÇººÈÀ¾•äٕåäáäëÞãmßã֕§¥¥®–

º¼ÊËÆÍÅ2—¸ź¼ÃH¼ ª®™ž

ºÂ—Êçæéë—Í[ÚãØíoâ êãÜíؗñ—åØÙoÛâð—çéæ—áÜÛåæëãàíÚÜ£—ñ—ÚÜåð— ÙÜñ—êâàçØêì ̗¿„à‡ëg—¨ª©¬£—ÍêÜëoå ëÜ㱗¬®¨«¨°°¨­£—­§©®©®®°° îîî¥Úâêçæéë¤íØÚãØíàâ¥Úñ

±™ž™

ºÂ—½ÜÛܗ ÁÜéìñØãfäêâ[—ª£—ÇéØßؗ¨ îîî¥ÝÜÛÜ¥Úñ

°™ž ºÂ—ºÆÅËÀ

äØ綾¨§§§—Âd—åؗæêæÙì¦ñ[áÜñÛ¥—ÍñëØßì¤ áܗêܗåؗØìëæâØéæíf—ñ[áÜñÛð—Ø—çæÙðëð— åؗ®—åæÚo¥ Áàåۄà‡êâ[—ª§£—¨¨§—§§—ÇéØßؗ¨ îîî¥ÚâÚæåëà¥Úñ

®™ž

ÊäØéë—ËéØíÜã äØ綾¬§§—âd ¹ãØëÜåêâ[—¨¨¨£—ºßæäìëæí îîî¥êäØéëëéØíÜã¥Úñ

®™ž

ºÂ—Áìß[êñ êãÜíؗñܗñ[âãØÛåo—ÚÜåð— çéæ—âؕÛæì—æêæÙì—åؗ ÚÜê륗êäãæìíg ºÂ—ÁÌ¿ÊÑ£—ÄØêØéðâæíؗ¨ª©ª£—®ª¬¨«—Æéãæí[— ¤—Ãìëðåg îîî¥áìßØêñ¥Úñ

®™ž™

ºÂ—ÇÜëéꗗ———— ãð•æí[åo—í—¸ãç[Úß äØ綾«§§—Âd¦æꥣ—åìëåæ—ßã[êàë áà•—ç„à—çéíåo—çæçë[íÚܗ————— ÂØë܄àåêâ[—¨ª£—ÇéØßؗ© îîî¥çÜëéê¥Úñ

ÇUÁ&ÆÍÅЗ¸—ʼÉÍÀÊÐ ª©©™ž

ÃÜíåÜãðñÜ¥Úñ ËÜêëæíØÚo—ÚÜåëéìä—ñåØdÜ◻ðåØêëØé— Ø—ÉæêêàÞåæ㲗ç‘ádÜåo—ãð•o—åؗª—ßæÛàåð— í—ëÜêëÚÜåëéì—ÊÅÆÎ ¿ØééØÚßæí¤É’•æíà‡ëg îîî¥ãÜíåÜãðñÜ¥Úñ

1

®©™ž

ÊßÜéçؗÉÜåëØ㗠ËÜêëÚÜåëéìä—ÅæéÛàÚØ êãÜíؗåؗ©—ßæÛàåæíæì—í’ç‘ádâì—í—ÊßÜé¤ çؗÉÜåëØã—ËÜêëÚÜåëéì—ÅæéÛàÚØ ÄØã[—Äæé[íâؤÂØéãæí£—ÇéØÛgÛ ëÜ㱗®®«—­®­—¯­­

«©™ž

ÊÜéíàê—Êçæéë—&ÜéíÜåâؗ çéíåo—êÜéíàê—ì—å[ê—ñØâæìçÜå’Úߗåæí’Úߗãð•o ¿ØÙéäØååæíæ—å[䥗©£—ÇãñÜy îîî¥êÜéíàêÚÜéíÜåâØ¥ñÛÜ¥Úñ

«©™ž

Êçæé뗩§§§—ÉÜå뗝—Êçæéë— ÁÜêÜåoâð Ãàçæíêâ[—¯ª¦¯£—ÁÜêÜåoâ

«©™ž

½ìå—Êçæéë êÜéíàê—ãð•o—Ø—êåÙ KØÝ؄oâæíؗ¬¯¨£—¿éØÛÜڗÂé[ãæíf îîî¥Ýìåêçæéë¥Úñ

«©™ž

ÉæÚâ—Çæàåë í—êoëà—æÙÚßæۑ—ÉæÚâ—Çæàåë ììì£çäØàåäÞãé£Øï

«©™ž

ª®™ž

Çæìçgëæíؗ«£—ÆãæäæìÚ

ª®™ž

¿ØéëäØå—Êçæéë êÜéíàê—ãð•o£—êåٗؗÙg•Ü◟¨§§œ—êãÜíؗ åؗçéíåo—êÜéíàê—ì—å[ê—ñØâæìçÜå’Úߗ ãð•o—Ø—êåÙ —

LYŽE :: KOLA :: SERVIS

4

5

KǸüÂÊÂÀ ÃàÚß[—ª¯£—¨«ª§§—ÇéØßؗ«—¤—ºßæãìçàÚÜ îîî¥êçØãÜâêâà¥Úñ

«©™ž

¿¼¸»—êâà—˼ÊË æۗçéæêàåÚܗ©§§°—Ûæ—ÛìÙåؗ©§¨§ ÂæåÜdå[—êëØåàÚܗãØåæíâð— ÊíØ뒗ÇÜë闱—KçàåÛãÜé‘í—Äã’å— — ßÜØÛêâàëÜêë·ÜäØàã¥Úñ

ª©™ž™

ÅØäÚßÜ êâàØãçæí[—ç‘ádæíåØ£—êÜéíàê—Ø—âìéñð ¿ÜðÛìâæíؗ¨¬¯°¦­£—ÇéØßؗ¯¤ÇØãäæíâØ îîî¥åØäÚßÜ¥Úñ

«©™ž

ª©™ž™

ÊâàÚÜåëéì䗼ÛÜå êãÜíؗåؗêÜéíàê—ãð•o—Ø—êåٗåؗçædâ[åo ÍãØÛàíæêëæÚâ[—©£—¨§§—§§—ÇéØßؗ¨§—— îîî¥êâàÚÜåëéìäÜÛÜå¥Úñ

¾ãæÙÜëéæëëÜ闺ї ç‘ádæíåؗæÙðëå’ÚߗØìëæäæÙà㑗çéæ— ÚÜãæéædåo—çéæíæñ ÇéØßؗ«£—ëÜ㥗®©¯—§­¨—¯°¬ îîî¥æÙðëâð¥Úñ

KçØãÜâêâà êãÜíؗåؗêÜéíàê—ãð•o—Ø—êåٗåؗØìëæäØëì— ÉÜàÚßäØå嗟çéíåo—êÜéíàê—ñÛØéäؗåؗ ãð•Ü—Ø—êåٗñØâæìçÜå’Úߗì—å[ê ÃàÚß[—ª¯£—ÇéØßؗ«¤ºßæãìçàÚÜ îîî¥êçØãÜâêâà¥Úñ

PRAHA - HOSTIVICE

3

ÊçæéëäØï—ÁÜêÜåoâ âæäçãÜëåo—êÜéíàê—ãð•o ÂØéãؗ&ØçâؗŸåØçéæëà—âàåì £—ÁÜêÜåoâ

îîî¥ßØéëäØåêçæéë¥Úñ

ª®™ž

2

ª©™ž

ÄØÛÜáؗÊçæéë— êãÜíؗåؗç‘ádæíåf—Ø—êÜéíàê ©¯¥—„oáåؗ©©®£—ÆêëéØíØ îîî¥äØÛÜáØêçæéë¥Úñ

 "  $!   ! " 

    (  #! % 

!# " $!

 ! &!'%%%

 ! &!' ! !  


¤§¦ ÁØÙãæåÜڗåØۗÅàêæì

Âé[ãæífßéØÛÜÚ⒗âéØá

ÊÇÆÉ˗©§§§ Çæ‡ëæíåo—°—ŸÆ»—¼Í¼ÂÆ £—«­­—§¨—ÁØÙãæåÜڗåØۗÅàêæì ëÜ㥱—«¯ª—ª¨¨—¨§­ îîî¥êçæé멧§§áØÙãæåÜÚ¥Úñ

¿éØÛÜڗÂé[ãæíf

ÃàÙÜéÜÚ Ê¼ÅÊÆɗ½ÉÀ¼Å»Ê¿ÀǗÊËÆɼ í‡Ü—ê—ãæÞÜä—ʼÅÊÆÉ YÜãÜñå[—¨­£—«­§—§¨—ÃàÙÜéÜÚ ëÜ㥱—«¯©—®¨§—­¨¨ îîî¥êÜåêæé¥Úñ

½ÌŗÊÇÆÉË çéæÛÜᣗçæéØÛÜåêëío£—ëÜêëæíØÚo—ÚÜåëéì䣗 çéæÝÜêàæå[ãåo—êÜéíàê—ÄÆÅ˸Ÿ KØÝ؄oâæíؗ¬¯¨£—¬§§—§©—¿éØÛÜڗÂé[ãæíf ëÜ㥱—«°¬—¬¨ª—ª§¬ îîî¥Ýìåêçæéë¥Úñ ÉėÊÇÆÉË êçÜÚàØãàêëؗ»ðåØêëØ飗ÃØåÞÜ£—Ãææ⣗ ÊçðÛÜé—Ø—Âáìê ¾æd[éæíؗ¬§«£—¬§§—§¨—¿éØÛÜڗÂé[ãæíf îîî¥éä¤êçæéë¥Úñ

ÊÇÆÉ˗©§§§ Çéؕêâ[—¨ª¦¨°£—«­§—§¨—ÃàÙÜéÜڗ¨ ëÜ㥱—«¯¬—¨§§—«¬­ îîî¥êçæé멧§§ãàÙÜéÜÚ¥Úñ

ÊÂÀ—ÊÇÆÉ˗»É¸¿ÆÉ» çéæÛÜᣗêÜéíà꣗ÙØñØé—Ø—ëÜêë—ÚÜåëéì䗽àêÚßÜé ¿ØÙéäØåæíؗ¨­­£—¬§§—§©—¿éØÛÜڗÂé[ãæíf ëÜ㥱—«°¬—¬ª«—­°¬

¿—ÊÇÆÉË Çéؕêâ[—ª®­¦ª­Ø£—«­§—§¨—ÃàÙÜéÜÚ

»æÙéì‡âØ

ÊÇÆÉ˗©§§§ ¿æÛâæíàÚâ[—¨­£—«­§—§©—ÃàÙÜéÜÚ¤»æìÙo ëÜ㥱—«¯¬—¨ª§—§¬® îîî¥êçæé멧§§ãàÙÜéÜÚ¥Úñ

ÉėÊÇÆÉË êçÜÚàØãàêëؗ»ðåØêëØ飗ÃØåÞÜ£—Ãææ⣗ÊçðÛÜé— Ø—Âáìê ÂæêëÜãåo—®£—¬¨¯—§¨—»æÙéì‡âØ îîî¥éä¤êçæéë¥Úñ

Éƺ—ÇÆÀÅ˗ÃÀ¹¼É¼º—ÇɸYÊ Çéؕêâ[—¨¬¦©£—«­§—§¨—ÃàÙÜéÜÚ îîî¥éæÚâçæàåë¥Úñ

ÁØéæäg„

Éƺ—ÇÆÀÅ˗¿ÐǼÉÅÆ͸—ÅÀʸ &Üêâf—äã[Ûܕܗ«¬­£—«­§—§ª—ÃàÙÜéÜڗ¤—»æìÙo îîî¥éæÚâçæàåë¥Úñ

¸ºËÀͼ—ÊÇÆÉ˗ºÑ êâà—Ø—êåæîÙæØéۗÚÜåëéìä ¿éØÛÜÚâ[—¨¬°£—¬¬¨—§¨—ÁØéæäg„ îîî¥ØÚëàíÜêçæéë¥Úñ

ÃæäåàÚܗåØۗÇæçÜãâæì

ÊÇÆÉ˗¹ÉÑ Ê[ñØíêâ[—­«¯£—«­ª—§¨—ÃàÙÜéÜڗª ëÜ㥱—«¯­—¨«©—©§§ îîî¥ÙéñØâ¥Úñ

ÁÆʼ½—YÀËÅ2—ºÐÂÃƗÊÂÀ—ÊÊ êçæéëêÜéíà꣗çéæÛÜᗤ—êÜéíàê—ÄÆÅ˸Ÿ— Êîàêꗤ—ëÜêë—ÚÜåëéì䗽àêÚßÜ闤—ç‘ádæíåØ ¬¥—âígëåؗ®©¯£—ÃæäåàÚܗåØۗÇæçÜãâæì£ Áàdo壗ßçä—ËÜêÚæ ëÜ㥱—­§ª—¯©®—ª¯«—æÙÚßæÛ£—®ª¨—««ª—¯ª®—êÜéíàê îîî¥ãÜíåðêçæéë¥Úñ

ÊÜäàãð ÊÂÀÊÇÆÉ˗ʼÄÀÃÐ ÇÜë„àåæíؗ©¬¬£—¬¨ª—§¨—ÊÜäàãð îîî¥êâà¤êÜäàãð¥Úñ

Åæí[—ÇØâØ

ÊëØéf—ÊçãØíð

ºÐÂÃƗÊÂÀ—YÀËÅ2 Âéâæåæ‡êâ[—¨¯«ª£—¬§°—§¨—Åæí[—ÇØâØ îîî¥ãÜíåðêçæéë¥Úñ

ÊÇÆÉ˗Ǹ̻¼É¸ Âé[ãܗÍ[ÚãØíؗÀÀ—©¯§£—«®¨—­ª—ÊëØéf—ÊçãØíð ëÜ㥱—«¯®—¯®ª—©®¬ îîî¥êçæéëçØìÛÜéØ¥Úñ

ÇÜڗçæۗÊåg•âæì ¿¸ÇÇЗ¿ÀÃפ—Êƺ¿ÆɗÊÂÀ—ʺ¿ÆÆà ‡âæãØ£—ç‘ádæíåØ£—êÜéíà꣗æÙÚßæÛ£—ìÙðëæí[åo

ÇÜڗçæۗÊåg•âæ엩««£—¬«©—©¨—ÇÜڗçæۗÊåg•âæì ëÜ㥱—«°°—®ª­—«ª© îîî¥ßØççðßàãã¥Úñ

ª©™ž

ÊÇÆÉËÆÍÅ2—ƹº¿Æ»Ð «©™ž

Êçæéë—KÜÝdoâ ÂܗÊëØÛàæå엩§°¬£—¹Üå܇æí ëÜ㥗ª¨®—®©­—®®® îîî¥êçæéëêÜÝÚàâ¥Úñ

Êçæéë—ÇæÛÜêë[ë ñåØdâæí[—çéæÛÜáåؗ¸ëæäàÚ£—½àêÚßÜ飗 ¿ØãëࣗºæãìäÙàØ£—¿ØååØߣ—¿¿£—ºéØÝ룗 ¸º¾£—ÉÜìêÚߣ—ÌíÜï Å[ägêëo—Äoé역«£—»æäؕãàÚÜ îîî¥êçæéëçæÛÜêëØë¥Úñ

ª©™ž

ÊâàÚÜåëéì䗹éåæ Á¥—¹ØÙ[âؗ°£—¹éåæ¤Âé[ãæíæ—ÇæãÜ ëÜ㱗¬«¨©«¬¯¬ª îîî¥êâàÚÜåëéìä¤Ùéåæ¥Úñ

«©™ž

ª©ž

êãÜíؗåؗå[âìç—ñÙæ•o—í—¸º¾—Åàâܗ ÊËÆɼ ¿Øççð—¿àãã—ÊæÚßæé ÇÜڗçæۗÊåg•âæì ëÜ㱗«°°®ª¯«ª© îîî¥ßØççðßàãã¥Úñ

Êçæé뗧«—ÊÚæëë ñàäåo—ñÙæ•o—ʺÆËË »ãæìß[—­¨«¦¨§£—ÇéØßؗ¨ îîî¥êÚæëëêçæéëê¥Úñ

ª®™ž

ùʗÊçæéë êãÜíؗåؗêâà—êÜéíàꗟç„à—çãØëÙg—í—ßæ¤ ëæíæêëà ÅؗÄØåàå[Úߗ¬§¦°§§£—ÇéØßؗ®

&Üê⒗É[á—ÆìëÛææé—Êçæéëê ÅÜéìÛæíؗ­¨­£—ÄãØÛ[—¹æãÜêãØí ÊãÜíؗçãØëo—áØâ—çéæ—å[âìç— í—âØäÜååf—çéæÛÜáåg£—ëØâ—åؗå[âìç— í—ܤêßæçì¥ ËÜ㥱—ª©­—®©ª—ª¯«£—äæÙà㱗®®®—¯ª¯—­©­ îîî¥ÚÜêâðéØá¥Úæä

®™ž

ª®™ž

±™ž

ÊâàÚÜåëéì䗿éØåàÚÜ êÜéíàê—Ø—ç‘ádæíåؗãð•o£—êåÙ£—Ùg•Üâ—Ø—dãìå‘ Ë„oÛؗ&ʸ—¬«­£—¿éØåàÚÜ îîî¥êâàÚÜåëéìäßéØåàÚÜ¥Úñ

Êçæé뗩§§§—ÃàÙÜéÜÚ Çéؕêâ[—¨ª¦¨°£—ÃàÙÜéÜڗ îîî¥êçæé멧§§ãàÙÜéÜÚ¥Úñ

®™ž™

Êçæé뗩§§§—ÃàÙÜéÜڗ¤—»æìÙo ¿æÛâæíàÚâ[—¨­£—ÃàÙÜéÜڗ»æìÙo îîî¥êçæé멧§§ãàÙÜéÜÚ¥Úñ

ê

Ǒádæíåؗêâà——êåÙ ÊÜÛãæyæ헨¬¬£—ÊÜÛãæyæí—í—ÆéãàÚâ’Úߗßæé[Úß îîî¥êâàêÜÛãæåæí¥Úñ

ª®™ž ª®™ž

Êçæé뗩§§§—ÁØÙãæåÜڗåØۗÅàêæì Çæ‡ëæíåo—°—¤—Æ»—¼Í¼ÂÆ£—ÁØÙãæåÜڗ套ť îîî¥êçæé멧§§áØÙãæåÜÚ¥Úñ

ÁÆʼ½—YÀËÅ2—ºÐÂÃƗÊÂÀ—ÊÊ êçæéëêÜéíà꣗çéæÛÜᗤ—êÜéíàê—ÄÆÅ˸Ÿ— Êîàêꗤ—ëÜêë—ÚÜåëéì䗽àêÚßÜ闤—ç‘ádæíåØ ÇÜڗçæۗÊåg•âæ죗ßæëÜ㗿ígñÛØ ëÜ㥱—­§ª—¯©®—ª¯«—æÙÚßæÛ£—®ª¨—««ª—¯ª®—êÜéíàê îîî¥ãÜíåðêçæéë¥Úñ

KçàåÛãÜé‘í—Äã’å

»ãæìßæyæíàÚÜ ¿¼ÃÀ¸—ÊÇÆÉË »ãæìßæyæíàÚܗ¬¨£—¬­«—§¨—YØäÙÜéâ îîî¥ßÜãàØêçæéë¥Úñ

ÃØå‡âéæìå

ÊÂÀ—ÊÇÆÉ˗ÊÃÌź¼—¤—ÊÌŗÊÂÀ——¹Æ¸É»— ʺ¿ÆÆà ¹ÜۄàÚßæ헨°£—¬«ª—¬¨—KçàåÛãÜé‘í—Äã’å îîî¥êìåêâà¥Úñ

ÊÌŗêçæé뗱—ÄØéëàå—ÁæñØ ÊÌŗÊÂÀ——¹Æ¸É»—ʺ¿ÆÆà ãð•Ø„êâ[—‡âæãؗؗç‘ádæíåØ ©¯¥—„oáåؗ©ª£—¬­ª—§¨—ÃØå‡âéæìå îîî¥êìåêâà¥Úñ

ÍéÚßãØÙo

Oêëo—åØۗÆéãàÚo

ÊÂÀ—ͼÃÂÆƹº¿Æ» Å[Ûéؕåo—¨­«£—¬«ª—§¨—ÍéÚßãØÙo

ÉėÊÇÆÉË êçÜÚàØãàêëؗ»ðåØêëØ飗ÃØåÞÜ£—Ãææ⣗ ÊçðÛÜé—Ø—Âáìê Ë¥—¾¥—ÄØêØéðâؗ¨§©£—¬­©—§¨—Oêëo—åØۗÆéãàÚo îîî¥éä¤êçæéë¥Úñ

͸ź×ÊÇÆÉË Ãð•Ø„êâf—êÜéíàêåo—ÚÜåëéì䗤—çéæÛÜᣗç‘ádæí¤ åØ£—êÜéíàê ¿æéêâ[—¨¨®£—¬«ª—§©—ÍéÚßãØÙo ëÜ㥱—«°°—­°©—®¨­ îîî¥íØåÚãêçæéë¥Úñ

Å[ÚßæÛ É¸»Àº¸Ã—ÊÇÆÉË Ëæç—êâà—êÜéíàÚܗËÜØä—ÄæåëØåØ¡¡¡¡¡ ÇæÛgÙéØÛæíؗ«©¯£—¬«®—§¨—Å[ÚßæÛ ëÜ㱗«°¨—«©©—¬¯¬ îîî¥éØÛàÚØãêçæéë¥Úñ

»Ü‡ëåf—í—ÆéãàÚâ’Úߗßæé[Úß ÇUÁ&ÆÍŸKÂÆÃÀ&¸—ÊÂÀÊŹ ÊÜÛãæyæ헨¬¬£—ÊÜÛãæyæí—í—ÆéãàÚâ’Úߗßæé[Úß îîî¥êâàêÜÛãæåæí¥Úñ

ÇØéÛìÙàÚ⒗âéØá ÁØÙãæååf—åØۗÆéãàÚo ÊÇÆÉ˗º¼ÅËÉÌė»Æü&¼Â çéæÛÜᣗêÜéíàê—Ø—ç‘ádæíåؗãð•o—Ø—êåÙ ¸ãæàêܗ¿Øåì‡Ü—¨©©£—¬­¨—­«—ÁØÙãæååf—åØۗÆéãàÚo îîî¥êçæéëÛæãÜÚÜâ¥Úñ

ÇØéÛìÙàÚÜ ½ÌŗÊÇÆÉË çéæÛÜᣗçæéØÛÜåêëío£—ëÜêëæíØÚo—ÚÜåëéì䣗 çéæÝÜêàæå[ãåo—êÜéíàê—ÄÆÅ˸Ÿ Áàåۄà‡êâ[—©®ª£—¬ª§—§©—ÇØéÛìÙàÚÜ ëÜ㥱—«­­—¬¨©—§§ª îîî¥Ýìåêçæéë¥Úñ

ª®™ž

½ØåØëàڗ—½©—ÊìéÝÚÜåëéìä ¹ãàññØéÛ£—»ØãÙÜãã棗½©£—ÃÜâࣗÊîØå꣗Í~ãâã ÑÜåâãæíؗ¨­¯£—ÇéØßؗ¯ îîî¥ãðñÜêÜêãÜíæì¥Úñ îîî¥ÝØåØëàÚ¥Úñ

ª«™ž

ÃÜíåÜãðñÜ¥Úñ ËÜêëæíØÚo—ÚÜåëéìä—ñåØdÜ◻ðåØêëØé—Ø—ÉæêêàÞåæã êãÜíؗåؗàåëÜéåÜëæíf—æÙÚßæÛð—ãÜíåÜãðñÜ¥Úñ îîî¥ãÜíåÜãðñÜ¥Úñ

ª«™ž

Êâàêçæéë—ÊÜäàãð Å[Ûéؕåo—¨­«£—ÊÜäàãð îîî¥êâà¤êÜäàãð¥Úñ

ª«™ž

¿—Êçæéë Çéؕêâ[—ª®­¦ª­Ø£—ÃàÙÜéÜÚ

ª©™ž

¹àã¤Êçæéë— Ì—Ígëéåoâ엪£—ÇéØßؗ­¤ÇÜë„àåð îîî¥Ùàãêçæéë¥Úñ

ª©™ž™

ÊÂÀçæàåë—ÆãÛؗÍæåÛé[‡Üâ ç„à—áÜÛåæé[ñæífä—å[âìçì—åØۗ¬§§§— Âd—ÙìÛܗçæêâðëåìëؗÊÂÀçæàåëÜä— ÍÀǗ¹ÆÅÌʗº¸É»—ê—¨§œ—ÙæåìêÜä—Ø— ÛØã‡oäà—í’ßæÛØäà ÁàéÜdâæíؗ¯¦¨§§¯£—ÇéØßؗ®¤ÃÜëå[ àåÝæ·êâàçæàåë¥Úñ îîî¥êâàçæàåë¥Úñ

ª©™ž

¹É¸Í¸—êçæé뗹ãàññØéÛ¤ÅìëéÜåÛ åÜãñܗìçãØëåàë—åؗáà•—ñãÜíågåf—ñÙæ•o Å[䥗¨¥—ä[áܗ«£—ºßæäìëæí îîî¥ÙéØíØ¥Úñ

ÍðêædàåØ ¿Øíãodâ‘í—¹éæÛ ¿À¾¿Ã¸Å»—ÊÇÆÉË ¿Øíãodâæíؗªª§¬£—¬¯§—§¨—¿Øíãodâ‘í—¹éæÛ ëÜ㥱—¬­°—«©¬—©«¬ îîî¥ßàÞßãØåÛ¤êçæéë¥Úñ

Åæíf—Ägêëæ—åؗÄæéØíg ÊÇÆÉ˼Ší’éæÙÚܗÙg•Ü⣗ãð•o—Ø—êå٠̗ÇæßãÜÛÚܗ¨ª«®£—¬°©—ª¨—Åæíf—Ägêëæ—åؗÄæéØíg îîî¥êçæéëÜå¥Úñ

Ye[é—åØۗÊ[ñØíæì ¿À¾¿Ã¸Å»—ÊÇÆÉË ÇØãØÚßæíؗ©©¯¬¦ª°£—¬°¨—§¨—Ye[é—åØۗÊ[ñØíæì ëÜ㥱—¬­­—­©§—©­§ îîî¥ßàÞßãØåÛ¤êçæéë¥Úñ

ÁàßæäæéØíê⒗âéØá

¾¼Äĸ—ÊÇÆÉË ÇÜâ؄êâ[—©¬£—­§©—§§—¹éåæ îîî¥ÞÜääØêçæéë¥Úñ ¿¼ÃÀ¸—ÊÇÆÉË Oíæñ—¬°¦­¨£—­§©—§§—¹éåæ îîî¥ßÜãàØêçæéë¥Úñ ÄėÊÂÀº¼ÅËÉÌÄ ¹éÜÚßëæíؗ®£—­ª¯—§§—¹éåæ îîî¥ääêâàÚÜåëéìä¥Úñ ÄÌÁÊÇÆÉË ÂæÙãà•å[—¬£—­§©—§§—¹éåæ îîî¥äìáêçæéë¥Úñ Éƺ—ÇÆÀÅË ÄØêØéðâæíؗ¨­£—­§©—§§—¹éåæ îîî¥éæÚâçæàåë¥Úñ Éƺ—ÇÆÀÅ˗ ¾¸Ã¼ÉÀ¼—͸=ÂÆ͸ ÍܗÍØyâæíÚܗ¨£—­§©—§§—¹éåæ îîî¥éæÚâçæàåë¥Úñ êâàêâà——ÞæãÝÞæãÝ Ä¥ÇØã[ڗą—¿Üé‡çàÚâ[—¯¨«¦¬Ø£—­ª°—§§—¹éåæ ëÜ㥱—¬«ª—©¨«—«©¨ îîî¥êâà¤ÞæãÝ¥Úñ ʼÅÊÆɗ½ÉÀ¼Å»Ê¿ÀǗÊËÆɼ å[ägêëo—ÊíæÙæÛ𣗭§©—§§—¹éåæ ëÜ㥱—¬«©—©¨ª—®©§

îîî¥êÜåêæé¥Úñ

ÊÂÀº¼ÅËÉÌė¹ÉÅÆ Á¥—¹ØÙ[âؗ°—ŸíÜÛãܗËÜãÜÚæäì £—­¨©—§§—¹éåæ îîî¥êâàÚÜåëéìä¤Ùéåæ¥Úñ º¸ÉÍÀž—Ê¿ÆÇ ÂæëãØåæíؗ¨£—­©¯—§§—¹éåæ¤Ão‡Üy îîî¥ÚØéí¥Úñ

ÍÜêÜão—åؗÄæéØíg ¿ÆǼ—ÊÇÆÉË ÄØêØéðâæíؗ¨©«£—­°¯—§¨—ÍÜêÜão—åØۗÄæéØíæì ËÜ㥱—¬¨¯—ª©«—¬©§ íÜêÜãà·êâà¤êçæéë¥Úñ îîî¥êâà¤êçæéë¥Úñ

¹éåæ ½É¼Ð˸¾¤¹¼ÉŻˤçéæÛÜáåؗ¾¼Æ¸ÉË ÍØÚßæíؗ¯£—­§©—§§—¹éåæ îîî¥ÝéÜðëØÞÙÜéåÛë¥Úñ

ÄæéØíêâæêãÜñê⒗âéØá

¹¸ÉżϗÊÇ☺ÉË ãð•Ü£—êåæîÙæØéÛ£—Ùg•âð—ą—çéæÛÜᣗç‘ádæíåØ£—êÜéíàê— ą—ÉæêêàÞåæ㣗¼ãØ壗ÅæéÛàÚØ ¹éØëàêãØíêâ[—®£—­§©—§§—¹éåæ ëÜ㥱—¬«¬—©«¬—¯«® îîî¥ÙØéåÜïêçæéë¥Úñ

¹¼ÊÂлЗÊÇÆÉË ¹oã[—¨«°£—®ª°—¨¬—çæ‡ëؗÊëØéf—¿Øäéð ëÜ㥱—®®«—¨¬¬—ª¯§ îîî¥êìåêâà¥Úñ

ª©™ž™

ª©™ž

¹¤Ê¿ÆǗ åÜãñܗâæäÙàåæíØë— ê—áàåæì—Øâdåo—åØÙoÛâæì—Øåà—í’ßæÛæ첗 åÜíñëØßìáܗêܗåؗí’çéæÛÜáÜ£—ÙØñØéæíf— ñÙæ•o—Ø—áàåf—äØéâÜëàåÞæíf—ØâÚÜ ÅؗÑ[ßìäÜåo—¬¬£—Ãìëoå ëÜ㥱—®®ª—¬§¬—§¨§ îîî¥Ù¤êßæç¥Úñ

ª©™ž

ɼ¾¸Ã¹À¼—ÄØéëàå—ÇæÛêÜÛåoâ &꥗ÃÜÞào—¨§£—ËÜçãàÚÜ ëÜ㥱—«¨®—¬­©—¨§ª îîî¥éÜÞØãÙàâÜ¥Úñ

ª©ž

ºðâãæØéë å[âìç—åØۗ¬§§—Âd£—êãÜíؗåÜãñܗêdoëØë— Ø—åÜíñëØßìáܗêܗåؗáà•—ñãÜíågåf—dà— Øâdåo—ñÙæ•o &Üêâ[—ª¨¯£—Âæç„àíåàÚÜ ëÜ㱗¬¬­¯©¨­©«£—­§ª¬®¬­©¨ îîî¥ÚðâãæØéë¥Úñ

ª©ž

Êâà—Êçæé뗻éØßæé[Û êãÜíؗåؗå[âìç—ãð•Ø„êâfßæ—ñÙæ•o ¿ØÙéäØåæíؗ¨­­£—¿éØÛÜڗÂé[ãæíf

ª©™ž

»Øíàۗ¸åÛg㗤—ÊçæéëêÜéíàê ç„à—å[âìçì—åØۗª—§§§—Âd YÜéæëoåæíؗ¨ª©¨£—ÍêÜëoå

ª©™ž

Êçæéë—ÑæåÜ ¿æëÜ㗿æéØ㣗KçàåÛãÜé‘í—Äã’å

Českomoravská 41 (500m od O2 Arény) tel.: 284 811 212 otevřeno denně 9-21

¹oã[

¾Ä—Êçæéë ÙØñØ飗ç‘ádæíåØ£—êÜéíàê ÃØñÜÚâ[—¨¨¬£—ÆãæäæìÚ îîî¥Þäêçæéë¥Úñ

ª©™ž

ÌãëéØêçæéë ÇéØßؗ¨£—ÂãàäÜåëêâ[—ª«£—ëÜ㥱—©©©—ª¨©—ª°¬ ÊíàëØí𣗹éågåêâ[—©«£—ëÜ㥱—«­¨—¬ª§—­¨«— ¹éå棗ÂæìåàÚæíؗ©®¨¦¨ª£—ëÜ㥱—®®¬—¯¬©—¯§ª———————— îîî¥êÜåêæé¥Úñ£—îîî¥ìãëéØêçæéë¥Úñ

ª©™ž™

Êâà—Êçæé뗤—ºðâãæ—ÊÜéíàê—ÄodâØ ç„à—å[âìçì—åØۗ¨§§§—Âd ¿Øíãodâæíؗ°ª£—Êì‡àÚÜ ëÜ㱗ª®­—¬©ª—ª¯«£—­§ª—¬«ª—¬§ª îîî¥ÚðâãæêÜéíàê¥êìäØíØ¥åÜë

ª©™ž

Äàêă—ë—çéæÛÜáåØ æÙÚßæۗíðçÜdÜåÜá—áØâæ—ÙØÞÜëØ ÂæäìåØéۑ—¬¨£—ÇéØßؗ® îîî¥äàêă—ë¥Úñ

ª©™ž

¼åíð—ÊëæéÜ êêãÜíؗíܗí‡ÜÚߗçéæÛÜáå[Úߗêoëg—¼åí𣗠çãØëo—à—åؗáà•—ñãÜíågåf—äæÛÜãð îîî¥Üåíð¥Úñ

ª©™ž

¹ãàññØéÛ çéæÛÜᣗêÜéíàê—Ø—ëÜêëÚÜåëéì䗹ãàññØéÛ Åؗ¹„ÜñàåÚܗ°¨©¦¯£—ÇéØßؗ¬ îîî¥ÙãàññØéÛ¥Úñ


¤§§ ¹éìåë[ã

ÆçØíØ

Ñãoåê⒗âéØá

ÌßÜéêâf—¿éØÛà‡ëg

ÁÜêÜåoâ

¿¼ÃÀ¸—ÊÇÆÉË Âé[ëâ[—©£—®°©—§¨—¹éìåë[ã îîî¥ßÜãàØêçæéë¥Úñ

ÊÂÀ—ʼÉÍÀʗÁ¸¾Ã¸ÉÑ çéæÛÜᣗêÜéíà꣗ç‘ádæíåؗíðÙØíÜåo Í[íéæíàÚâ[—©«£—®«­—§¨—ÆçØíؤÇØãßØåÜÚ ëÜ㥱—®®®—¯¬«—«¨§ îîî¥äêçæéë¥Úñ

¹[åæí

ʼÅѸ—ÊÇÆÉË ¿éØÛà‡‰êâ[—¨°©©—£—­¯­—§©—ÌßÜéêâf—¿éØÛà‡ëg

ÊÇÆÉËÄ¸Ï ÂØéãؗ&Øçâؗ©ª®£—®°§—§¨—ÁÜêÜåoâ ëÜ㥱—¬¯«—«¨¨—¬¨®

&Üê⒗Ëg‡oå ÊÇÆÉ˗º¼ÅËÉÌėÊÌÇ2 &Øçâæíؗ©§ª£—®ª®—§¨—&Üê⒗Ëg‡oå ÊÇÆÉ˗º¼ÅËÉÌėÊÌÇ2 Å[Ûéؕåo—¨®£—®ª®—§¨—&Üê⒗Ëg‡oå

½é’ÛÜâ¤ÄoêëÜ⠿̻ЗÊÇÆÉË å[䥗ÊíæÙæÛ𗫪£—®ª¯—§©—½é’ÛÜâ¤ÄoêëÜâ îîî¥ßìÛð¥Úñ

ÁØÙãìåâæí ÊÇÆÉ˗º¼ÅËÉÌėÊÌÇ2 ÄØéà[åêâf—å[ägêëo—¨­£—®ª°—§¨—ÁØÙãìåâæí

Åæ풗Áàdoå ÀÅ˼ÉÊÇÆÉ˗Åæ풗Áàdoå ÄØêØéðâæíæ—å[䥗«¦¬£—®«¨—§¨—Åæ풗Áàdoå îîî¥ßÜãàØêçæéë¥Úñ

ÆêëéØíØ ¿ÆǼ—ÊÇÆÉË ¿Øíãodâæíæ—å[لܕo—©¯£—®§ª—§§—ÆêëéØíØ ËÜ㥱—¬®®—«ªª—®®ª æêëéØíØ·êâà¤êçæéë¥Úñ îîî¥êâà¤êçæéë¥Úñ

ª©™ž

ÊåæîÙæØéۗÑÜñìãØ çãØëo—í—ܤêßæç죗çéæÛÜáåg—í—¹éåg£— åÜíñëØßìáܗêܗåؗáà•—ñãÜíågåf—ñÙæ•o£— ñÙæ•o—í—ØâÚࣗí’ßæÛåf—âæäçãÜë𣗠ç‘ádæíåì—Ø—êÜéíàê¥ ¿ìÛÚæíؗ©Ø£—¹éåæ îîî¥êåæîÙæØéÛ¤ñÜñìãØ¥Úñ

²™ž

ÉæÚâ—Çæàåë í—êoëà—æÙÚßæۑ—ÉæÚâ—Çæàåë îîî¥éæÚâçæàåë¥Úñ

°™ž

¿ìÛð í—êoëà—æÙÚßæۑ—¿ìÛð—Êçæéë îîî¥ßìÛð¥Úñ

°™ž™

Éƺ—ÇÆÀÅË Çæ‡ëæíåo—ª—ŸÂì„o—ÉðåÜâ £—®§©—§§—ÆêëéØíØ îîî¥éæÚâçæàåë¥Úñ «—ÊÂÀ »ØãàÙæéæíؗª£—®§°—§§—ÆêëéØíØ ëÜ㥱—¬°­—­©©—°§¨ îîêâà¥Úñ£—àåÝæ·«êâà¥Úñ

Íø»ÀÄ2ɗ¸Äüɗ¤—ͼÃÆʼÉÍÀÊ çéæÛÜá—âæ㣗ãð•o—¤—¼ãØ壗¹ãàññØéÛ ¨°ª£—®¬­—¨«—½éØåÚæíؗÃßæëØ ëÜ㥱—¬®¨—«¬¯—§«¬—

ÊÂÀ—ÊÇÆÉ˗¸ÊÉŸ Âæã؄oâæíؗ¨ª­ª£—®¬®—§¨—ÍØã؇êâf—ÄÜñà„odo— ëÜ㥱—­§ª—¨­§—¨©© îîî¥êâàêçæéë¤âØêØéåØ¥îñ¥Úñ

¿¼ÃÀ¸—ÊÇÆÉË ÇæéìÙêâ[—®§¯£—®§¯—§§—ÆêëéØíØ îîî¥ßÜãàØêçæéë¥Úñ

¿æéåo—¹ÜdíØ

Ñãoå

ÊÌŗÊÂÀ——¹Æ¸É»—ʺ¿ÆÆà Êâà—ØéÜ[ã—ÇìêëÜíå𣗿æéê⒗ßæëÜã—ËØåÜdåàÚØ£—®¬­¬®— ¿æéåo—¹ÜdíØ ëÜ㥱—®®«—¨¬¬—ª®¬ îîî¥êìåêâà¥Úñ

¿ÆǼ—ÊÇÆÉË Âíoëâæí[—¯§£—®­§§¨—Ñãoå ËÜ㥱—¬®®—«ªª—®®ª ñãàå·êâà¤êçæéë¥Úñ îîî¥êâà¤êçæéë¥Úñ

ÂìåæíàÚÜ

¿Ì»Ð—ÊÇÆÉ˗ÑÃ2Å ÍæÛåo—«¬ª£—®­§—§¨—Ñãoå îîî¥ßìÛð¥Úñ

ÆêëéØíàÚÜ ÉÌĸ—ÊÇÆÉË ÆêëéØíàÚܗ©¨ª£—®ª°—¨« ëÜ㥱—­§ª—©«§—°­° äØé¥éìñàÚâØ·ëàêÚØãà¥Úñ

DŽoÙæé ¸ÃÇÀ—ÊÇÆÉ˗º¼ÅËÉÌÄ Áàdoåêâ[—¨¬£—®«©—¬¯—Ç„oÙæé îîî¥Øãçàêçæéë¥Úñ

Êçæéë—KÜÝdoâ ÂܗÊëØÛàæå엩§°¬£—¹Üå܇æí£— ëÜ㥗ª¨®—®©­—®®® îîî¥êçæéëêÜÝÚàâ¥Úñ

Æêëéì•å[ ÊÌŗÊÂÀ——¹Æ¸É»—ʺ¿ÆÆà ãð•Ø„êâ[—‡âæãؗؗç‘ádæíåØ ÉØäñæí[—ª«©£—®¯¯—©¬—Æêëéì•å[ îîî¥êìåêâà¥Úñ

ÆãæäæìÚ⒗âéØá ÊÂÀ—º¼ÅËÉÌė¿É¸ÅÀº¼ çéæÛÜᣗêÜéíà꣗ç‘ádæíåؗŸà—äæ륗dãìå‘ Ë„oÛؗ&ê㥗Øéä[Û𗬫­£—®¬ª—§¨—¿éØåàÚÜ îîî¥êâàÚÜåëéìäßéØåàÚÜ¥Úñ

®™ž

«©™ž™

¸¹º—Êçæéë ãð•Ü—ÊçæéëÜå—Ø—ñÙæ•o—í—ܤêßæçì &Üéåæ‡àÚâ[—¬§ª£—ÇéØßؗ¬

®™ž™

½ìå—Êçæéë ç„à—å[âìç여§§§—Âd—êãÜíؗ¯œ KØÝ؄oâæíؗ¬¯¨£—¿éØÛÜڗÂé[ãæíf Áàåۄà‡êâ[—©®ª£—¬ª§—§©—ÇØéÛìÙàÚÜ îîî¥Ýìåêçæéë¥Úñ

®™ž

¿Øççð—¿àãã—ÊæÚßæé— êãÜíؗåؗÛgëêâæì—í’ìâì ÇÜڗçæۗÊåg•âæ죗&Üé咗»‘㣗ÄØã[—OçØ ëÜ㱗«°°®ª­«ª© îîî¥ßØççðßàãã¥Úñ

ª®™ž™

ª©™ž™

ÊßÜéçؗÊâà—Ø—¹æØéۗÊÚßææã êãÜíؗåؗÚÜãæÛÜååo—í’ìâì—ÚØéíàåÞ죗êåÙ£— ëÜãÜäØéâì—Ø—åؗçéíåo—ßæÛàåì—í—Ûgëêâf— ‡âæãÚܗí•Ûð—íܗí‡ÜÛåo—ÛÜå ÄØã[—Äæé[íâؤÂØéãæí£—ÇéØÛgÛ£—ÂØéãæí—ì—ÇØêÜâ𣗗 ëÜ㥱—­§«—­¯¨—¨§§ îîî¥êßÜéçØêâà¥Úñ

ÜÊâà—êÚßææã ¿æëÜ㗿æéØ㣗KçàåÛãÜé‘í—Äã’å îîî¥Üêâà¥Úñ

®©™ž™

®™ž

¬©™ž

ÄØÛÜáؗÊçæéë ©¯¥—„oáåؗ©©®£—ÆêëéØíØ îîî¥äØÛÜáØêçæéë¥Úñ

»ØåìëàäàåÞ æéÞØåàñØÚܗؗÜãÜâëéæåàÚâf—äg„Üåo—ñ[íæۑ îîî¥Üêâà¥Úñ

®™ž™

«®™ž™

ÊãæíÜåêâ[—êâàØãçàåàêëàÚâ[ ØêæÚà[ÚàØ ‹dØêëåàÚâf—çæçãØëâð—ç„à—ñ[íæÛÜÚߗ ŸÊʸ £—êéØñÜÚߣ—ç„ÜÚßæÛÜÚߗßæ飗íñÛgã[¤ íØÚoÚߗçéæÞéØäÜÚß ËéàÜÛؗÊÅǗ«§£—¹Øåêâؗ¹ðêëéàÚØ îîî¥êâàØãç«ì¥êâ

®™ž™™™™™™

®™ž

®™ž

KÂÆÃЗ¸—ÂÌÉÑÐ °©™ž

ê

Kâæãàdâؗêâà——êåÙ ÊÜÛãæyæ헨¬¬£—ÊÜÛãæyæí—í—ÆéãàÚâ’Úߗßæé[Úß îîî¥êâàêÜÛãæåæí¥Úñ Êâà—ºØäç êãÜíؗåؗñØßéØåàdåo—í’ìâæíf£—ëÜêëæíØÚo—Ø— äæëàíØdåo—ØâÚÜ îîî¥êâàÚØäç

ÊâàÜéꗼÛÞÜ ãð•Ø„ê⒗ëéÜåؕfé îîî¥êâàÜéêÜÛÞÜ¥Úñ

¿ØéëäØå—Êçæéë Çæìçgëæíؗ«£—Æãæäæìڗ ëÜ㥗¬¯¬—«©«—§°¬ îîî¥ßØéëäØåêçæéë¥Úñ

®™ž

¸ÇÌà åؗâìéñ—ãàÚÜåÚܗ¸ÇÌ׺ îîî¥Øçìã¥Úñ

Ëàëëð—ËîàêëÜé »Üåàêæíؗ©¯£—ÆãæäæìÚ Å[Ûéؕåo—©°£—ÆêëéØíØ îîî¥êâØëÜêßæç¥Úñ

ÊØãæäæå—Êßæç ƺ—ºßæÛæ헟©¥—çØëéæ £—ÇéØßؗ« îîî¥ÊØãæäæåÊçæéëê¥Úæä

Êâà—ÚÜåëéì䗿éØåàÚÜ Ë„oÛؗ&ʸ£—¿éØåàÚÜ îîî¥êâàÚÜåëéìäßéØåàÚÜ¥Úñ

ÊÌŗÊÂÀ—ÊÇÆÉË »æãåo—¿Üádoåêâ[—ª­£—®®°—§§—ÆãæäæìÚ îîî¥êìåêâà¥Úñ

ÊÇÆÉ˗º¼ÅËÉÌėÊÌÇ2 å[䥗ÊíæÙæÛ𗬩®£—®ª°—­¨—Ë„àåÜÚ

®™ž™

®™ž

¿¼ÃÀ¸—ÊÇÆÉË À¥—Ç¥—ÇØíãæíؗ¨¨­£—®®°—§§—ÆãæäæìÚ îîî¥ßÜãàØêçæéë¥Úñ

¿éØåàÚܗåؗÄæéØíg

Êåæîêçæéë—ÊÚßææ㗠ÇÜڗçæۗÊåg•âæì —êãÜíؗåؗãÜâÚܗëÜãÜäØéâì ÇÜڗçæۗÊåg•âæ엨®§£—ÇÜڗçæۗÊåg•âæì ëÜ㱗®ª°—ª§°—©®©£—®ª°—ªª­—§¬¬ îîî¥êåæîêçæéëêÚßææã¥Úñ

Êçæéëêßæç—Ñãoå Çé‡ëåf—¨­¨—Ÿë„¥Ë¥—¹Øëà £—Ñãoå êçæéëêßæç¥ñãàå·íæãåð¥Úñ

¾Ä—ÊÇÆÉË ÙØñØ飗ç‘ádæíåؗؗêÜéíàê ÃØñÜÚâ[—¨¨¬£—®®®—§§—ÆãæäæìÚ ëÜ㥱—¬¯¬—©©§—¯°® îîî¥Þäêçæéë¥Úñ

¿ÆǼ—ÊÇÆÉË Ì—Å[Ûéؕo—¨®­¬£—­¯¯§¨—ÌßÜéê⒗¹éæÛ ËÜ㥱—¬®©—­ª¨—ªª° ìߥÙéæÛ·êâà¤êçæéë¥Úñ îîî¥êâà¤êçæéë¥Úñ

®™ž™

®™ž™

Éƺ—ÇÆÀÅË ÉàÜÞéæíؗ«§¬£—®®°—§§—ÆãæäæìÚ ëÜ㥱—¬¯¬—©«©—®§¨ îîî¥éæÚâçæàåë¥Úñ

ÌßÜéê⒗¹éæÛ

˄àåÜÚ

°ž™

¿ØååØߗºñÜÚß íܗí‡ÜÚߗêoëoÚߗæÙÚßæۑ—¿ØååØߗºñÜÚß îîî¥ßØååØߥÚñ

¿ÆǼ—ÊÇÆÉË ¿ðçÜéåæíؗÂìåæíàÚÜ£—­¯­—§«—ÂìåæíàÚÜ ËÜ㥱—¬®©—¬«¯—°®® âìåæíàÚÜ·êâà¤êçæéë¥Úñ îîî¥êâà¤êçæéë¥Úñ

ÆãæäæìÚ

»¸ÍÀ»—¸Å»*פ—ÊÇÆÉËʼÉÍÀÊ YÜéæëoåæíؗ¨ª©¨£—®¬¬—§¨—ÍêÜëoå

ÍØã؇êâf—ÄÜñà„odo

ÊâàÚÜåëéì䗹éåæ Á¥—¹ØÙ[âؗ°£—¹éåæ¤Âé[ãæíæ—ÇæãÜ ëÜ㱗¬«¨©«¬¯¬ª îîî¥êâàÚÜåëéìä¤Ùéåæ¥Úñ

®™ž™

ÍêÜëoå

½éØåÚæíؗÃßæëØ

ÅØäÚßÜ ¿ÜðÛìâæíؗ¨¬¯°¦­£—ÇéØßؗ¯¤ÇØãäæíâØ îîî¥åØäÚßÜ¥Úñ ½ãæéà[å—Êçæéë— ÁØå[dâæíؗ¨§¯°¦©§£—ÆêëéØíؤÄæéØíêâ[—ÆêëéØíؗ ëÜ㥱—¬°­—¨¨§—®¬° îîî¥Ą—æéàØåêçæéë¥Úñ

¿ÆǼ—ÊÇÆÉË ¹[åæ헩®«£—­¯®¬«—¹[åæí ËÜ㥱—¬®©—­«­—©ª¨ ÙØåæí·êâà¤êçæéë¥Úñ îîî¥êâà¤êçæéë¥Úñ

ÜÊÂÀ ܤêßæç îîî¥Üêâà¥Úñ

ª©™ž™

ª©™ž™

Êåæîêçæéë—ÊÚßææ㗠ÇÜڗçæۗÊåg•âæì— êãÜíؗåؗí܇âÜéf—êãì•Ùð ÇÜڗçæۗÊåg•âæ엨®§£—ÇÜڗçæۗÊåg•âæì ëÜ㥱—®ª°—ª§°—©®©£—®ª°—ªª­—§¬¬ îîî¥êåæîêçæéëêÚßææã¥Úñ

ª©™ž

Ãð•Ø„êâ[—‡âæãؗÇæëæâ ÇÜڗçæۗÊåg•âæ죗ëÜ㥱—­§ª—¯§°—ª­¬ îîî¥çæëæâ¥Úñ

ª©™ž

ÊâàêÚßææ㗼åíð—ÉØäñæí[ ëÜ㥱—­§«—°¬°—©¯ª îîî¥êâàÚÜåëéìä¤Ùéåæ¥Úñ

°™ž™

¿ØéØâàéà—âàëÜÙæØéÛàåÞ êãÜíؗåؗêåæîâàëàåޗؗâàëÜÙæØéÛàåÞ îîî¥âàëܤâìéñð¥Úñ£—îîî¥âàëܤâìéñð¥êâ

®™ž™

ÊãæíÜåêâ[—êâàØãçàåàêëàÚâ[— ØêæÚà[ÚàØ çæáà‡ëgåo—çéæ—çæßðٗíܗíæãåfä—ëÜéfåì—åؗ ßæé[Úߗçæ—ÚÜãfä—êígëg—¸ãçÜåíÜéÜàå—Ø—Êʸ ËéàÜÛؗÊÅǗ«§£—¹Øåêâؗ¹ðêëéàÚØ îîî¥êâàØãç«ì¥êâ

ÆÊ˸ËÅ2 «©™ž

ÄØêf闹æٗą—ÉæÙÜéë—ÇØíÜã äØê[•åo—ëÜéØçàܗçéæ—äØäàåâð£—éÜÞÜåܤ éØdåo—Ø—êçæéëæíåo—äØê[•Ü áÜÛåæé[ñæí[—êãÜíؗçãØëo—åؗ¨—äØê[• ÄÜÛà¤ÚÜåëéìä—ÊâØãâØ£—ÅÜÛígñêâ[—©©©ª¦©°£— ÇéØßؗ¨§ ëÜ㥱—®©¨—¯©¬—§®ª²—©©©—°«¨—§«® îîî¥äØêØñܤÙæÙ¥Úñ

ª©™ž

ÇãØêëàÚßàڗ¤—Áà„o—Ëæä[åÜ◠êãÜíؗåؗå[âìç—ßæÛàåÜâ—ÇãØêëàÚßàÚ ÂØéØă—[ëæíؗ®®«£—ÂãØëæíð ëÜ㥱—®ª­—®®­—®§§ æÙÚßæÛ·çãØêëàÚßàÚ¥Úñ îîî¥çãØêëàÚßàÚ¥Úñ

DŽÜéæí ¿¼ÃÀ¸—ÊÇÆÉË YÜéæëoåæíæ—å[䥗©«£—®¬§—§§—Ç„Üéæí îîî¥ßÜãàØêçæéë¥Úñ

«©™ž™åò—Ú†ìä]™‰äèåÚ ª©™ž™é“ãfèïçÚ ®™ž™èÛÜáèÝ ÊÌŗÊÂÀ——¹Æ¸É»—ʺ¿ÆÆà îîî¥êìåêâà¥Úñ ºÜåëé[ãØ£—»æãåo—¿Üádoåêâ[—ª­£—ÆãæäæìÚ ãð•Ø„êâ[—‡âæãØ£—ç‘ádæíåØ£—æÙÚßæÛ ÊÌŗÊçæé룗©¯¥—„oáåؗ©ª£—ÃØå‡âéæìå—ą— æÙÚßæÛ &ÜåâæíàÚܗą—ãð•Ø„êâ[—‡âæãØ£—ç‘ádæíåØ Êâà—Êçæéë—ÊãìåÚÜ£—¹ÜۄàÚßæ헨°£—KçàåÛãÜé‘í—Äã’å— ą—ãð•Ø„êâ[—‡âæãØ£—ç‘ádæíåØ£—æÙÚßæÛ ¿éæäæíâؗÊâà——ÊåٗÑæåÜ£—KçàåÛãÜé‘í—Äã’å ãð•Ø„êâ[—‡âæãØ£—ç‘ádæíåØ &Üé咗»‘ã—¨°¬—ą—ãð•Ø„êâ[—‡âæãØ£—ç‘ádæíåØ Êâà—ÇØéâ—ÄãØÛf—¹ìâð—ą—ãð•Ø„êâ[—‡âæãØ£— ç‘ádæíåØ ¿ØééØÚßæ헨¯¬—ą—ãð•Ø„êâ[—‡âæãØ£—ç‘ádæíåØ ¿æéåo—ÉæâðëåàÚܗåØۗÁàñÜéæ엨¬«—ą— ãð•Ø„êâ[—‡âæãØ£—ç‘ádæíåØ ÇÜåñàæå—Ì—ÁØåæì‡â‘£—ÇØêÜâð—åØۗÁàñÜéæì—ą ãð•Ø„êâ[—‡âæãØ£—ç‘ádæíåØ Êâà—ØéÜ[㗹oã[—í—¹ÜêâðÛÜÚߗą—ãð•Ø„êâ[— ‡âæãØ£—ç‘ádæíåØ£—æÙÚßæÛ Êâà—ØéÜ[ã—ÇìêëÜíåð—ą—¿æéê⒗ßæëÜã—ËØåÜdåàÚØ£— ¿æéåo—¹Üdíؗą—ã𕥗‡âæãØ£—ç‘ádæíåØ£—æÙÚßæÛ Êâà—ØéÜ[ã—Äæêëð—ì—ÁØÙãìåâæíؗą—ã𕥗‡âæãØ Êâà—ØéÜ[ã—ÊÜíÜéâØ£—»æãåo—Ãæäå[— ãð•Ø„êâ[—‡âæãØ£—ç‘ádæíåØ Êâà—ØéÜ[ã—&ÜéíÜåæßæéêâf—êÜÛã棗Âæìëð—åØۗ »Üêåæ엨§®—ą—ã𕥗‡âæãØ£—ç‘ádæíåØ£— æÙÚßæÛ Êâà—ØéÜ[ã—Ígëé咗íéÚߗą—»æãåo—ÄæéØíؗą—ãð•Ø„¤ êâ[—‡âæãØ£—ç‘ádæíåØ£—æÙÚßæÛ Ãð•Ø„ê⒗ØéÜ[ã—Çéæêâà㣗¹éØåå[—ą—ãð•Ø„êâ[— ‡âæãØ£—ç‘ádæíåØ Êâà—ØéÜ[ã—ÉØäñæí[—ą—ã𕥗‡âæãØ£—ç‘ádæíåØ ¿æëÜã—ÇéæäÜëßÜìê—ą—ÊâàÚÜåëéìä—Êåg•åo◠»æãåo—ÄæéØíØ ãð•Ø„êâ[—‡âæãØ£—ç‘ádæíåØ å[䥗˾ģ—ÁÜêÜåoâ ãð•Ø„êâ[—‡âæãØ£—ç‘ádæíåØ£—æÙÚßæÛ ¸éÜ[㗹æßÜäؗÑãØëf—¿æé𗮨¨¦© ãð•Ø„êâ[—‡âæãØ£—ç‘ádæíåØ ÑãØëf—¿æéð—ą—çæÙædâؗ¿æëÜ㗸ìéì䣗ÑãØëf—¿æéð ãð•Ø„êâ[—‡âæãØ£—ç‘ádæíåØ


¤§¨ ÊÃÆͼÅÊÂÆ

Ãàçëæíê⒗Äàâìã[‡

¹Øåêâ[—¹ðêëéàÚØ

ÀËƺ¸—ÄÞ饗Åæéؗ¾Ø•æí[ Kë‹éæí[—©£—ª¨—§¨—Ãàçëæíê⒗Äàâìã[‡

¼Â—ÊÂÀ—º¼ÅËÉÌÄ ÄØãØÚßæíêâ[—ÚÜêëؗ©°£—°®«—§¬—¹Øåêâ[—¹ðêëéàÚØ ëÜ㥱—¢«©¨—°¨¬—®°©—¬¯« îîî¥Üâêâà¥êâ ËɼŻ—ÊÇÆÉË ì㥗©°¥—ØìÞìêëؗ©¬£—°®«§¨—¹Øåêâؗ¹ðêëéàÚØ ëÜ㥱—¢«©¨—°§¬—ª«°—¬«­ îîî¥ëéÜåÛêçæéë¥êâ

¹éØëàêãØíØ ËɼÂøŻ—ƺ—»¸Å̹À¸ ÇØå|åêâ[—ÚÜêëؗ¨­£—¯¬¨—§«—¹éØëàêãØíØ ëÜ㥱—¢«©¨—°¨®—ª««—«¯« îîî¥ëéÜâãØåÛ¤ÛØåìÙàØ¥êâ и—Ê˼¸Ä Ñ[ßéØÛåoÚâؗ°ª—£—¯©¨—§¯—¹éØëàêãØíØ îîî¥ðØâêëÜØä¥êâ

ÄØéëàå ¸»Í¼ÅËÌɸ—KÇÆÉË ©°¥—ØìÞìêëؗ­£—ª­§¨—ÄØéëàå îîî¥ØÛíÜåëìéØêçæéë¥êâ

Odàå咗ëéfåàå◠ÛðåØäàÚâf— êoãð£—íðëéíØãæêëࣗ éæíåæí[ß𣗠áàêëæëðď

ËéêëÜå[ ÊÇÆÉˤÉƹÀ Çæ•àØéåàâæ헫©®£—§©¯—§¨—ËéêëÜå[ ëÜ㥱—¢«©¨—°§¬—®«§—°¨« îîî¥éæÙà¥êâ

YàãàåØ

Ígéåg—êàäìãìáܗ ÚØéíàåÞæ풗 êëðã—áoñÛð¥

Ë¹Ë ¿æé咗ÍØ㗩­£—§¨§§¨—YàãàåØ ëÜ㥱—¢«©¨—«¨¬—­©¬—§¨­

©—Ê¿ÆǗ¸ÌǸÉ ÃÜëå[—¨£—¯ª¨—§ª—¹éØëàêãØíØ ëÜ㥱—¢«©¨—°§ª—ª§¬—°ª«

ØÛéÜê[„—çéæÛÜáڑ—ßãÜÛÜáëܗà—åØ

[âãÞæޙéëè™ìéèëíš

DŽÜÛêëØíìáÜäܗñÚÜãؗåæ풗ÊâàÜé×ꗼÛÞܗÈʬ— ؗÈʬ—ÌçÞéØÛܗÂàë—çéæ—êë[íØáoÚo—äØáàëÜãܗêëéæᑠÄgêëæ

Å[ñÜí—çéæÛÜáåð

ÌãàÚÜ

¹[åæí

¿ÆǼ—ÊÇÆÉË

¹[åæ헩®«

­¯®¬«

¹ÜۄàÚßæí

ÊÇÆÉ˗©§§§—¹ÜۄàÚßæí—

¹ÜۄàÚßæ헗ª¬

«­¯—¨©

¹Üå܇æí

ÊÇÆÉ˗K¼½&2Â

ÂܗÊëØÛàæå엩§°¬

©¬­—§¨—

¹éåæ

¿¼ÃÀ¸—ÊÇÆÉË

Oíæñ—¬°¦­¨

­§©—§§—

¹éåæ

ÄėÊÂÀº¼ÅËÉÌÄ

¹éÜÚßëæíؗ®

­ª¯—§§—

¹éæìäæí

ÊÇÆÉ˗¿ÆËɼÂ

Äoéæíf—å[䥗°¯

¬¬§—§¨—

¹éìåë[ã

¿¼ÃÀ¸—ÊÇÆÉË

Âé[ëâ[—©

®°©—§¨—

&Üé咗»‘ã

ÊÌŗÊÂÀ—ºÑ

&Üé咗»‘ã—¨§©

¬«ª—««—

&Üêâ[—Ë„ÜÙæí[

ÊÇÆÉ˗©§§§—¹¸ÉËÆK

Ãàëæäð‡ãêâ[—©­¯

¬­§—§©—

&Üêâf—¹ìÛgáæíàÚÜ

θͼ—ÊÇÆÉË

ÉìÛæãÝæíêâ[—¨«°¦­«

ª®§—§¨

¿ØééØÚßæí

ÊÇÆÉ˗©§§§—ÊÇÆÉ˗&¼ÉÄÂ

¿ØééØÚßæ헭©©

¿Øíãodâ‘í—¹éæÛ

¿À¾¿Ã¸Å»—ÊÇÆÉ˗¿Øíãodâ‘í—¹éæÛ

¿Øíãodâæíؗªª§¬

¬¯§—§¨

¿æÛæåoå

ÀÅÊÇÆÉË

ÍÜãâæäæéØíêâ[—©©§©¦©

­°¬—§¨—

ÁØÙãæåÜڗåØۗÅàêæì

ÊÇÆÉ˗©§§§—ÁØÙãæåÜÚ

Çæ‡ëæíåo——°

«­­—§¨

ÁÜêÜåoâ

ÊÇÆÉ˗©§§§—ÁÜêÜåoâ

©¯¥„oáåؗ¨ª­§¦«©

®°§§¨

ÁàßãØíØ

ÊÇÆÉ˗©§§§

ÄØêØéðâæíæ—å[ägêëo—¨©¨©¦«°

¬¯­—§¨

ÂãØÛåæ

ÊÇÆÉ˗©§§§—ÊÐÄǸ

Í[yæíؗ°§¯

©®©—§¨—

Âæìëð—åØۗ»Üêåæì

¿¼ÃÀ¸—ÊÇÆÉË

Âæìëð—åØۗ»Üêåæì

®¯¯—¨¨—

ÂìåæíàÚÜ

ÊÇÆÉ˗©§§§—¿ÆǼ—ÊÇÆÉË

˄¥Íoëgñêëío—¨

­¯­§«

Âìå•Øâ

ÊÂÀ—ʼÉÍÀʗÂÌÅY¸Â

¿éØÛÜÚâ[—¨­§

ª®¯—­©—

Âðáæí

ĸ˼ʗÊÇÆÉË

»æÙéæíêâfß旭©¨

­°®—§¨—

ÃØå‡âéæìå

ÊÌŗÊÇÆÉË

©¯¥—„oáåؗ©ª

¬­ª—§¨—

ÃàÙÜéÜڗ¤—»æìÙà

ÊÇÆÉ˗©§§§—ÃàÙÜéÜڗ»æìÙo

¿æÛâæíàÚâ[—ì㥗¨­

«­§—§©

ÃàÙÜéÜڗ¨

ÊÇÆÉ˗©§§§—ÃàÙÜéÜÚ

Çéؕêâ[——¨ª¦¨°

«­§—§¨

Ãàçåæ—åØۗÍãëØíæì

ÊÇÆÉ˗©§§§—θͼ—ÊÇÆÉË

Ãàçåæ—åØۗÍãëØíæ엮¯

ª¯©—®¯

ÄØéà[åêâf—Ã[ñåg

ÊÇÆÉ˗©§§§—»¼Å—ÊÇÆÉË

¿ãØíåo—©­®

ª¬ª—§¨

ÄØéà[åêâf—Ã[ñåg

ÊÇÆÉ˗©§§§—»¼Å—ÊÇÆÉË

ÊÂÀ¸É¼¸£—ßæëÜã—ÂæãàÙØ

ª¬ª—§¨

Ägãåoâ

ÊÇÆÉ˗©§§§—ÊÂÀ—ÊÇÆÉ˗Ä*ÃÅ2Â

Å[Ûéؕåo—¨®¬§

©®­—§¨—

ÄãØÛf—¹ìâð

ÊÌŗÊÂÀ—ºÑ

ÊâàØéÜ[ã—ÄãØÛf—¹ìâð

¬«©—©ª—

Å[ÚßæÛ

ÊÇÆÉ˗¿ÆËɼÂ

ÂØäÜåàÚܗ¯­

¬«®—§¨—

æâé¥YØäÙÜéâ

¿¼ÃÀ¸—ÊÇÆÉË

»ãæìßæyæíàÚܗ¬¨

¬­«—§¨—

ÆãæäæìÚ

¿¼ÃÀ¸—ÊÇÆÉË

À¥Ç¥—ÇØíãæíؗ¨¨­

®®°—§§—

ÆãæäæìÚ

ÊÇÆÉ˗©§§§—¿¸ÉËĸÅÊÇÆÉË

Çæìçgëæíؗ«

®®°—§§—

ÆêëéØíØ

¿¼ÃÀ¸—ÊÇÆÉË

ÇæéìÙêâ[—®§¯

®§¯—§§—

ÆêëéØíØ

¿ÆǼ—ÊÇÆÉË

¿Øíãodâæíæ—å[لܕo—©¯

®§ª§§

ÆêëéØíØ

«ÊÂÀ—

©¯¥—„oáåؗ©©¨

®§°—§§—

ÇÜã߄àäæí

ÊÇÆÉ˗©§§§—ÇÜã߄àäæí

ÊãæíØåêâfßæ—ÙéØëéêëío—¨°®«

ª°ª—§¨

ÇéØßؗ­

¹À×ÊÇÆÉË

̗Ígëéåoâ엪

¨­©—§§—

ÇéØßؗ­—¤—»ÜáíàÚÜ

ÊÇÆÉ˗©§§§—ļÃÀº¿¸É—ÊÇÆÉË

Åؗ¿ìëoÚߗ¬¯©¦ª

¨­§—§§—

ÇéØßؗ¯—ÂæÙðãàêð

¿¼ÃÀ¸—ÊÇÆÉË

ÂãØçâæíؗª«¦®ª¨

¨¯©—§§—

DŽÜéæí

¿¼ÃÀ¸—ÊÇÆÉË

YÜéæëoåæíæ—å[ägêëo—©«

®¬§—§§—

ÉæâðëåàÚܗåØۗÁàñÜéæì

Ǥ—ÊÇÆÉË

¿æéåo—å[ägêëo—­¬«

¬¨©—«¬—

ÉæâðëåàÚܗåØۗÁàñÜéæì

Ǥ—ÊÇÆÉË

»æãåo—å[ägêëo—ª

¬¨©—««—

KçàåÛãÜé‘í—Äã’å

ÊÌŗÊÂÀ—ºÑ

¹ÜۄàÚßæ헨°

¬«ª—¬¨—

KçàåÛãÜé‘í—Äã’å

ÊÌŗÊÂÀ—ºÑ

ê륗祗©§©

¬«ª—¬¨—

ËØåíØãÛ

ÊÇÆÉ˗&¼ÉÄÂ

Âéâæåæ‡êâ[—¨¨­

«¯­—«¨

˄ÜÙod

ËÆÌɗÊÇÆÉË

ÁÜáâæíêâ[—Ùé[åؗª

­®«—§¨

˄ÜÙod

ÊÇÆÉ˗©§§§—ÅÆÉ»—¹Ã¸Åº

ÊçæáæíØÚo—¨ª«­

­®«—§¨

Ëéìëåæí

ÂėÊÇÆÉË

¹ìãßØéêâ[—¨«©

¬«¨—§¨

ÌßÜéê⒗¹éæÛ

ÊÇÆÉ˗©§§§—¿ÆǼ—ÊÇÆÉË

̗Å[Ûéؕo—¨®­¬

­¯¯—§¨

ÍÜãâf—Çæ„odo

ÊÇÆÉ˗¿ÆËɼÂ

Å[ÚßæÛêâ[—¬«¯

¬«°—ª©—

ÍÜêÜão—åØۗÄæéØíæì

ÊÇÆÉ˗©§§§—¿ÆǼ—ÊÇÆÉË

ÄØêØéðâæíؗ¨®«

­°¯—§¨

ÍéÚßãØÙo

ÊÇÆÉ˗©§§§—ÍéÚßãØÙo

Âéâæåæ‡êâ[—¨«

¬«ª—§¨—

Ñ[لÜß

»¼Å¸ÃÀ—ÊÇÆÉË

&ÜêâæêãæíÜåêâf—Øéä[Ûð—°

®¯°—§¨—

Ñ[لÜß

»¼Å¸ÃÀ—ÊÇÆÉË

©¯¥—„oáåؗª

Ñãoå

ÊÇÆÉ˗©§§§—¿ÆǼ—ÊÇÆÉË

Âíoëâæíؗ¯§

®­§—§¨

Ye[é—åØۗÊ[ñØíæ역

¿À¾¿Ã¸Å»—ÊÇÆÉ˗Ye[é—åØۗÊ[ñØíæì

ÇØãØÚßæíؗ©©¯¬¦ª°

¬°§—§¨

ììì£èåäç駥¥¥£Øï

ÇÊ&

¬¨©—«­

®¯°—§¨—

ːëäßä됕éâ•âeá•ê•âäÙÚáê•ÆȪ•Ùë֕ÝáÖëãm•ØmáÚ£•ËîâîèáÚé•ãÚßåáî¢ ãêáÚ߅m•Ö•ãÚßéޅ…m•èéçäߕÈàÞÚçœè•ºÙÜÚ¡•àéÚ琕×îá•àÙî•ëîçä×Ú㡕֕ïYçäëÚw• êâä“ãÞ顕Ö×î•Þ•âÖßÞéÚád•èéÖç…mØݕâäÙÚᏕâäÝáޕèëß•èéçäߕêåÜçÖÙäëÖé• ã֕èéÚßãäꕉçäëÚw•ëàäããäèéÞ£ ¸ëÞbÚãm•ã֕èéçäßޕÆȪ•ßڕßÖàä•×îèéڕßÚáޕã֕ª•ØÚãéÞâÚéçÚØݕåçÖ¢ ØÝäëdÝä•èãeÝê•ãÖåÖÙÖãdâ•ã֕åçÚØÞïãmâ•âÖã…ÚèéçꡕéÖà•éÞØÝd¡•“Ú• èáî…méڕéáêàäé•ëáÖèéãmÝä•èçÙØÚ¡•éÖà•åáîãêád¡•“Ú•ãÚ×êÙÚéڕØÝémé•ïÖèéÖëÞ飕 ËîáÚå…ÚéڕèڕèéçäßޕÈàÞÚçœè•ºÙÜڕÙçÖâÖéÞØàî•èëäê•áî“Ö‚èàäê•éÚØÝãÞàê• Ö•ëàäããäè飕“ÚéڕïÖbmé•ê“•éêéä•èÚïzãê– Èîèédâ•ÆȪ•ßڕà•ÙÞèåäïÞØޕåçä•ë…ÚØÝãî•ëÚáÞàäèéޕçY⏕㕸áÖèèÞؕ ÈÚçÞÚ衕·ÞܕÂäêãéÖÞã•ÈÚçÞÚè•Ö•Ìäçáٕ¸êå•ÅáîäâÚéçÞؕÅäìÚç•ÈÚçÞÚè£

WWW.TRENAZER.CZ

NOVINKA

WWW.SKIERSEDGE.CZ

 

®

:.?76*6*97?.6167=E$'(*B =G,.6.B <+>;7=*,G,03*8*,1;= :;H.-1:,G,0

#*37<:37;C41.&$@=I,*9:37 F5.,37 3*;*47/>?*A4.5.)# *<;73*9.57-HG26*-73=F;6*7- D:318*: *<;.5<+>; 6*5G9<41+7=746I87D.;67,G7- D 67, 4.;.,3>&$:8.6'*14.>:;76.7-  D4.;.63* :4<B+>6*5G9<897:3<816<197-16<

      !       ! %16-H1A:3C 37<:.37-=FB."#

878C 07- ;.4       :7<;FB7?C2.?-?-*95*897-.276416.3*B-I :;I=>09C=C6*

  


Zde zapište svůj aktivační kód, jméno a datum aktivace: (kód získáte na www.SKIPAS-ZDARMA.cz) aktivační kód:

datum aktivace:

jméno: ÆÙêãìßؗçæâãØÛåð—ä‘•Ü—ç„à—í’ägåg—âìç|åì—ñؗíêëìçÜåâì—çæ•ØÛæíØë— çéæâ[ñ[åo—ëæëæ•åæêëà—ñؗ‹dÜãÜä—ñØäÜñÜåo—ñåÜì•àëo—ØâÚÜ¥—Íðì•àëoä—âìç|åì— ìÛgãìáÜëܗíðÛØíØëÜãà—êæìßãØê—ê—äØéâÜëàåÞæí’ä—ñçéØÚæí[åoä—çæêâðë¤ åìë’Úߗ‹ÛØᑗÛãܗñ[âæåؗd¥—¨§¨¦©§§§—ÊÙ¥£—Ø—ëæ—åؗÛæÙì—åÜìédàëæ쥗ËÜåëæ— êæìßãØê—ä‘•ÜëܗâÛðâæãàí—ÙÜñçãØëåg—æÛíæãØë—åؗØÛéÜêܗíðÛØíØëÜãêëío¥

Zde zapište svůj aktivační kód, jméno a datum aktivace: (kód získáte na www.SKIPAS-ZDARMA.cz) aktivační kód:

datum aktivace:

jméno: ÆÙêãìßؗçæâãØÛåð—ä‘•Ü—ç„à—í’ägåg—âìç|åì—ñؗíêëìçÜåâì—çæ•ØÛæíØë— çéæâ[ñ[åo—ëæëæ•åæêëà—ñؗ‹dÜãÜä—ñØäÜñÜåo—ñåÜì•àëo—ØâÚÜ¥—Íðì•àëoä—âìç|åì— ìÛgãìáÜëܗíðÛØíØëÜãà—êæìßãØê—ê—äØéâÜëàåÞæí’ä—ñçéØÚæí[åoä—çæêâðë¤ åìë’Úߗ‹ÛØᑗÛãܗñ[âæåؗd¥—¨§¨¦©§§§—ÊÙ¥£—Ø—ëæ—åؗÛæÙì—åÜìédàëæ쥗ËÜåëæ— êæìßãØê—ä‘•ÜëܗâÛðâæãàí—ÙÜñçãØëåg—æÛíæãØë—åؗØÛéÜêܗíðÛØíØëÜãêëío¥

6 HODIN

NEVYTRHÁVEJTE

KUPÓN AKTIVUJTE NA www.SKIPAS-ZDARMA.cz

NEVYTRHÁVEJTE

KUPÓN AKTIVUJTE NA www.SKIPAS-ZDARMA.cz

NEVYTRHÁVEJTE

OBDOBÍ PLATNOSTI: SEZÓNA 2009/10 OBDOBÍ PLATNOSTI: OD 1. 1. 10 DO KONCE SEZ ÓNY

GEISSKOPF (NĚMECKO)

NEVYTRHÁVEJTE

JASNÁ NÍZKE TATRY (SLOVENSKO)

NEVYTRHÁVEJTE

ÆÙêãìßؗçæâãØÛåð—ä‘•Ü—ç„à—í’ägåg—âìç|åì—ñؗíêëìçÜåâì—çæ•ØÛæíØë— çéæâ[ñ[åo—ëæëæ•åæêëà—ñؗ‹dÜãÜä—ñØäÜñÜåo—ñåÜì•àëo—ØâÚÜ¥—Íðì•àëoä—âìç|åì— ìÛgãìáÜëܗíðÛØíØëÜãà—êæìßãØê—ê—äØéâÜëàåÞæí’ä—ñçéØÚæí[åoä—çæêâðë¤ åìë’Úߗ‹ÛØᑗÛãܗñ[âæåؗd¥—¨§¨¦©§§§—ÊÙ¥£—Ø—ëæ—åؗÛæÙì—åÜìédàëæ쥗ËÜåëæ— êæìßãØê—ä‘•ÜëܗâÛðâæãàí—ÙÜñçãØëåg—æÛíæãØë—åؗØÛéÜêܗíðÛØíØëÜãêëío¥

KUPÓN AKTIVUJTE NA www.SKIPAS-ZDARMA.cz

datum aktivace:

jméno:

KUPÓN AKTIVUJTE NA www.SKIPAS-ZDARMA.cz

aktivační kód:

KUPÓN AKTIVUJTE NA www.SKIPAS-ZDARMA.cz

(kód získáte na www.SKIPAS-ZDARMA.cz)

POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR!

Zde zapište svůj aktivační kód, jméno a datum aktivace:

OBDOBÍ PLATNOSTI: 9. 1.–9. 2. 10

SALAMANDRA RESORT (SLOVENSKO)

OBDOBÍ PLATNOSTI: SEZÓNA 2009/10

ÆÙêãìßؗçæâãØÛåð—ä‘•Ü—ç„à—í’ägåg—âìç|åì—ñؗíêëìçÜåâì—çæ•ØÛæíØë— çéæâ[ñ[åo—ëæëæ•åæêëà—ñؗ‹dÜãÜä—ñØäÜñÜåo—ñåÜì•àëo—ØâÚÜ¥—Íðì•àëoä—âìç|åì— ìÛgãìáÜëܗíðÛØíØëÜãà—êæìßãØê—ê—äØéâÜëàåÞæí’ä—ñçéØÚæí[åoä—çæêâðë¤ åìë’Úߗ‹ÛØᑗÛãܗñ[âæåؗd¥—¨§¨¦©§§§—ÊÙ¥£—Ø—ëæ—åؗÛæÙì—åÜìédàëæ쥗ËÜåëæ— êæìßãØê—ä‘•ÜëܗâÛðâæãàí—ÙÜñçãØëåg—æÛíæãØë—åؗØÛéÜêܗíðÛØíØëÜãêëío¥

1 DEN

datum aktivace:

jméno:

1 DEN

aktivační kód:

1 DEN

(kód získáte na www.SKIPAS-ZDARMA.cz)

1+1 ZDARMA

Zde zapište svůj aktivační kód, jméno a datum aktivace:

1+1 ZDARMA ZDARMA

ANEBO

JEŠTĚD

OBDOBÍ PLATNOSTI: 11. 1.–11. 3. 10

ÆÙêãìßؗçæâãØÛåð—ä‘•Ü—ç„à—í’ägåg—âìç|åì—ñؗêâàçØê—çæ•ØÛæíØë— çéæâ[ñ[åo—ëæëæ•åæêëà—ñؗ‹dÜãÜä—ñØäÜñÜåo—ñåÜì•àëo—ØâÚÜ¥—Íðì•àëoä—âìç|åì— ìÛgãìáÜëܗíðÛØíØëÜãà—êæìßãØê—ê—äØéâÜëàåÞæí’ä—ñçéØÚæí[åoä—çæêâðë¤ åìë’Úߗ‹ÛØᑗÛãܗñ[âæåؗd¥—¨§¨¦©§§§—ÊÙ¥£—Ø—ëæ—åؗÛæÙì—åÜìédàëæ쥗ËÜåëæ— êæìßãØê—ä‘•ÜëܗâÛðâæãàí—ÙÜñçãØëåg—æÛíæãØë—åؗØÛéÜêܗíðÛØíØëÜãêëío¥

1+1 ZDARMA

datum aktivace:

jméno:

ZDARMA

aktivační kód:

1 DEN

(kód získáte na www.SKIPAS-ZDARMA.cz)

(JEN SE SNOWCARD 09/1 0)

Zde zapište svůj aktivační kód, jméno a datum aktivace:

1+1 ZDARMA

MONÍNEC


JAK ZÍSKAT SKIPAS ZDARMA: ¨¥——Âìç|å—åÜáçéíܗØâëàíìáëܗåؗîîî¥ÊÂÀǸʤѻ¸Éĸ¥Úñ—íðçãågåoä—êífßæ—áäfåØ£—ç„oáäÜåo£—ØÛéÜêð£—ÛØëؗåØéæñÜåo— ؗܤäØàã죗ؗëæ—åÜáçæñÛgáà—©«—ßæÛàå—ç„Üۗå[í‡ëgíæì—ØéÜ[ã쥗ÆÙéØëÜä—êܗñæÙéØño—í[‡—ØâëàíØdåo—â|ۗؗØìëæäØëàÚâð—áÜᗠñ[éæíÜy—æÙÛé•oëܗܤäØàãÜ䥗¸âëàíØÚܗåÜñØíØñìáܗâ—å[í‡ëgíg—ØéÜ[ãì—Ø—çãØëo—çæ—ÚÜãf—æÙÛæÙo—ëéí[åo—ØâÚÜ¥ ©¥——Åؗâìç|å—íðçãyëܗñoêâØ咗ØâëàíØdåo—â|Û¥ ª¥——Âìç|å—íðëéßågëܗåؗçæâðå—æÙêãìßð—í—çæâãØÛåg—ØéÜ[ãì—Ø—æÛÜíñÛÜáëܗáÜᥗ ͗ãð•Ø„êâf—êÜñ|åg—çØâ—ç„à—å[âìçì—áÜÛåæÛÜååoßæ—êâàçØêì—ñoêâ[ëܗÛéìߒ—áÜÛåæÛÜååo—êâàçØê—ñÛØéäØ¥ Âؕے—dëÜå[„—ä[—å[éæâ—åؗí’ägåì—áÜÛåæßæ—âìç|åì—ÙgßÜä—çãØëåæêëà—ØâÚÜ¥—Í—ç„oçØÛg£—•Ü—ØâëàíØdåo—‹ÛØáܗíðçãågåf— åؗîîî¥ÊÂÀǸʤѻ¸Éĸ¥Úñ—åÜêæìßãØêo—ê—‹ÛØáà—åؗÛæâãØÛì—ëæ•åæêëà—ØåÜÙæ—ØâëàíØÚܗåÜåo—çéæíÜÛÜåؗØãÜêçæy— ©«—ßæÛàå—ç„Üۗå[í‡ëgíæ죗å[éæâ—ñØåàâ[¥—ÑägåؗíðßéØñÜåØ¥

ïïï¦åçæáæÝÛ¦Ûò

JAK ZÍSKAT SKIPAS ZDARMA: ¨¥——Âìç|å—åÜáçéíܗØâëàíìáëܗåؗîîî¥ÊÂÀǸʤѻ¸Éĸ¥Úñ—íðçãågåoä—êífßæ—áäfåØ£—ç„oáäÜåo£—ØÛéÜêð£—ÛØëؗåØéæñÜåo— ؗܤäØàã죗ؗëæ—åÜáçæñÛgáà—©«—ßæÛàå—ç„Üۗå[í‡ëgíæì—ØéÜ[ã쥗ÆÙéØëÜä—êܗñæÙéØño—í[‡—ØâëàíØdåo—â|ۗؗØìëæäØëàÚâð—áÜᗠñ[éæíÜy—æÙÛé•oëܗܤäØàãÜ䥗¸âëàíØÚܗåÜñØíØñìáܗâ—å[í‡ëgíg—ØéÜ[ãì—Ø—çãØëo—çæ—ÚÜãf—æÙÛæÙo—ëéí[åo—ØâÚÜ¥ ©¥——Åؗâìç|å—íðçãyëܗñoêâØ咗ØâëàíØdåo—â|Û¥ ª¥——Âìç|å—íðëéßågëܗåؗçæâðå—æÙêãìßð—í—çæâãØÛåg—ØéÜ[ãì—Ø—æÛÜíñÛÜáëܗáÜᥗÁêëܤãà—ç„ÜÛçãØëàëÜãŸâØ £—çéæâؕëܗêܗ ëØâf—áäÜåæíàëg—íðçãågåæì—ÊÅÆÎÚØéۗ§°¦¨§£—åؗåo•—ÙìÛܗíðñåØdÜåæ—íðì•àëo—âìç|åì¥ Í—æÙÛæÙo—æۗ¨¥—¨¥—©§¨§—Ûæ—âæåÚܗêÜñ|åð—çØâ—ç„à—å[âìçì—áÜÛåæÛÜååoßæ—êâàçØêì—ñoêâ[ëܗÛéìߒ—áÜÛåæÛÜååo—êâàçØê— ñÛØéäØ¥—Ç„ÜÛçãØëàëÜãf—æÙÛé•o—áÜÛåæÛÜååo—êâàçØê—ñÚÜãؗñÛØéäØ¥ Âؕے—dëÜå[„—ä[—å[éæâ—åؗí’ägåì—áÜÛåæßæ—âìç|åì—ÙgßÜä—çãØëåæêëà—ØâÚÜ¥—Í—ç„oçØÛg£—•Ü—ØâëàíØdåo—‹ÛØáܗíðçãågåf— åؗîîî¥ÊÂÀǸʤѻ¸Éĸ¥Úñ—åÜêæìßãØêo—ê—‹ÛØáà—åؗÛæâãØÛì—ëæ•åæêëà—ØåÜÙæ—ØâëàíØÚܗåÜåo—çéæíÜÛÜåؗØãÜêçæy— ©«—ßæÛàå—ç„Üۗå[í‡ëgíæ죗å[éæâ—ñØåàâ[¥—ÑägåؗíðßéØñÜåØ¥

ïïï¦ëãáâÝëìÝܦÛò

JAK ZÍSKAT SKIPAS ZDARMA: ¨¥——Âìç|å—åÜáçéíܗØâëàíìáëܗåؗîîî¥ÊÂÀǸʤѻ¸Éĸ¥Úñ—íðçãågåoä—êífßæ—áäfåØ£—ç„oáäÜåo£—ØÛéÜêð£—ÛØëؗåØéæñÜåo— ؗܤäØàã죗ؗëæ—åÜáçæñÛgáà—©«—ßæÛàå—ç„Üۗå[í‡ëgíæì—ØéÜ[ã쥗ÆÙéØëÜä—êܗñæÙéØño—í[‡—ØâëàíØdåo—â|ۗؗØìëæäØëàÚâð—áÜᗠñ[éæíÜy—æÙÛé•oëܗܤäØàãÜ䥗¸âëàíØÚܗåÜñØíØñìáܗâ—å[í‡ëgíg—ØéÜ[ãì—Ø—çãØëo—çæ—ÚÜãf—æÙÛæÙo—ëéí[åo—ØâÚÜ¥ ©¥——Åؗâìç|å—íðçãyëܗñoêâØ咗ØâëàíØdåo—â|Û¥ ª¥——Âìç|å—íðëéßågëܗåؗçæâðå—æÙêãìßð—í—çæâãØÛåg—ØéÜ[ãì—Ø—æÛÜíñÛÜáëܗáÜᥗ ͗æÙÛæÙo—æۗ¨¨¥—¨¥—Û旨¨¥—ª¥—©§¨§—çØâ—ç„à—å[âìçì—áÜÛåæÛÜååoßæ—êâàçØêì—ñoêâ[ëܗÛéìߒ—áÜÛåæÛÜååo—êâàçØê—ñÛØéäØ¥— Âؕے—dëÜå[„—ä[—å[éæâ—åؗí’ägåì—áÜÛåæßæ—âìç|åì—ÙgßÜä—çãØëåæêëà—ØâÚÜ¥—Í—ç„oçØÛg£—•Ü—ØâëàíØdåo—‹ÛØáܗíðçãågåf— åؗîîî¥ÊÂÀǸʤѻ¸Éĸ¥Úñ—åÜêæìßãØêo—ê—‹ÛØáà—åؗÛæâãØÛì—ëæ•åæêëà—ØåÜÙæ—ØâëàíØÚܗåÜåo—çéæíÜÛÜåؗØãÜêçæy— ©«—ßæÛàå—ç„Üۗå[í‡ëgíæ죗å[éæâ—ñØåàâ[¥—ÑägåؗíðßéØñÜåØ¥

ïïï¦ëÙäÙåÙæÜêÙ¦ëã

JAK ZÍSKAT SKIPAS ZDARMA: ¨¥——Âìç|å—åÜáçéíܗØâëàíìáëܗåؗîîî¥ÊÂÀǸʤѻ¸Éĸ¥Úñ—íðçãågåoä—êífßæ—áäfåØ£—ç„oáäÜåo£—ØÛéÜêð£—ÛØëؗåØéæñÜåo— ؗܤäØàã죗ؗëæ—åÜáçæñÛgáà—©«—ßæÛàå—ç„Üۗå[í‡ëgíæì—ØéÜ[ã쥗ÆÙéØëÜä—êܗñæÙéØño—í[‡—ØâëàíØdåo—â|ۗؗØìëæäØëàÚâð—áÜᗠñ[éæíÜy—æÙÛé•oëܗܤäØàãÜ䥗¸âëàíØÚܗåÜñØíØñìáܗâ—å[í‡ëgíg—ØéÜ[ãì—Ø—çãØëo—çæ—ÚÜãf—æÙÛæÙo—ëéí[åo—ØâÚÜ¥ ©¥——Åؗâìç|å—íðçãyëܗñoêâØ咗ØâëàíØdåo—â|Û¥ ª¥——Âìç|å—íðëéßågëܗåؗçæâðå—æÙêãìßð—í—àåÝæÚÜåëé엹àÜãؗNj‰—Ø—æÛÜíñÛÜáëܗáÜᥗ ͗æÙÛæÙo—æۗ°¥—¨¥—Û旰¥—©¥—©§¨§—çØâ—ç„à—å[âìçì—áÜÛåæÛÜååoßæ—êâàçØêì—ñoêâ[ëܗÛéìߒ—áÜÛåæÛÜååo—êâàçØê—ñÛØéäؗ ŸêâàçØê—çãØëo—çæìñܗí—ØéÜ[ã엺ßæçæâ—ÊÜíÜé ¥— Âؕے—dëÜå[„—ä[—å[éæâ—åؗí’ägåì—áÜÛåæßæ—âìç|åì—ÙgßÜä—çãØëåæêëà—ØâÚÜ¥—Í—ç„oçØÛg£—•Ü—ØâëàíØdåo—‹ÛØáܗíðçãågåf— åؗîîî¥ÊÂÀǸʤѻ¸Éĸ¥Úñ—åÜêæìßãØêo—ê—‹ÛØáà—åؗÛæâãØÛì—ëæ•åæêëà—ØåÜÙæ—ØâëàíØÚܗåÜåo—çéæíÜÛÜåؗØãÜêçæy— ©«—ßæÛàå—ç„Üۗå[í‡ëgíæ죗å[éæâ—ñØåàâ[¥—ÑägåؗíðßéØñÜåØ¥

ïïï¦âÙëæÙ¦ëã

JAK ZÍSKAT SKIPAS ZDARMA: ¨¥——Âìç|å—åÜáçéíܗØâëàíìáëܗåؗîîî¥ÊÂÀǸʤѻ¸Éĸ¥Úñ—íðçãågåoä—êífßæ—áäfåØ£—ç„oáäÜåo£—ØÛéÜêð£—ÛØëؗåØéæñÜåo— ؗܤäØàã죗ؗëæ—åÜáçæñÛgáà—©«—ßæÛàå—ç„Üۗå[í‡ëgíæì—ØéÜ[ã쥗ÆÙéØëÜä—êܗñæÙéØño—í[‡—ØâëàíØdåo—â|ۗؗØìëæäØëàÚâð—áÜᗠñ[éæíÜy—æÙÛé•oëܗܤäØàãÜ䥗¸âëàíØÚܗåÜñØíØñìáܗâ—å[í‡ëgíg—ØéÜ[ãì—Ø—çãØëo—çæ—ÚÜãf—æÙÛæÙo—ëéí[åo—ØâÚÜ¥ ©¥——Åؗâìç|å—íðçãyëܗñoêâØ咗ØâëàíØdåo—â|Û¥ ª¥——Âìç|å—íðëéßågëܗåؗçæâðå—æÙêãìßð—í—çæâãØÛåg—ØéÜ[ãì—Ø—æÛÜíñÛÜáëܗáÜᥗ ͗ãð•Ø„êâf—êÜñ|åg—©§§°¦¨§—çØâ—ñoêâ[ëܗáÜÛÜ嗭ßæÛàåæ풗êâàçØê—ñÛØéäØ¥ Âؕے—dëÜå[„—ä[—å[éæâ—åؗí’ägåì—áÜÛåæßæ—âìç|åì—ÙgßÜä—çãØëåæêëà—ØâÚÜ¥—Í—ç„oçØÛg£—•Ü—ØâëàíØdåo—‹ÛØáܗíðçãågåf— åؗîîî¥ÊÂÀǸʤѻ¸Éĸ¥Úñ—åÜêæìßãØêo—ê—‹ÛØáà—åؗÛæâãØÛì—ëæ•åæêëà—ØåÜÙæ—ØâëàíØÚܗåÜåo—çéæíÜÛÜåؗØãÜêçæy— ©«—ßæÛàå—ç„Üۗå[í‡ëgíæ죗å[éæâ—ñØåàâ[¥—ÑägåؗíðßéØñÜåØ¥

ïïï¦ßÝáëëãçèÞ¦ÜÝ


SCARPA ECO

CESTA DO STŘEDU „BÍLÉ“ PLANETY.

|

SCARPA ECO

TORNADO ECO free-ride

Idealní pro ty, kdo žijí a pracují na lyžích.

SKI-TOURING / FREE-RIDE / TELEMARK SCARPA® se neustále vyvíjí po celou dobu své sedmdesátileté existence a hledá prostor pro nová řešení a inovace. Ani stav naší planety a přírody jí není lhostejný.

ski-touring

|

FLASH ECO

free-ride, ski-touring

ski-touring

|

DIVA

|

VELVET ECO

free-ride, ski-touring

ski-touring

světě

SPIRIT 4

ve

STAR LITE

|

|

F1 CARBON

Maximální odlehčení závodního skialpinismu.

|

free-ride, ski-touring

|

T2 ECO

Bota pro výkonnostní telemark, komfortní pro sjezd i chůzi.

ski-touring

SKOOKOM

Dámská verze univerzálních SPIRIT 4.

SPIRIT 3

|

Dámská varianta modelu Flash ECO.

|

free-ride

Vynikající kontrola při sjezdu bez jakýchkoliv ústupků při l stoupání.

ski-touring lite

TORNADO ECO

Všestranná bota pro jistý sjezd bez ztráty komfortu při cestě na vrchol.

F3

|

Bota, která splní nároky skialpinistů inklinujících k free ridu.

|

free-ride

Dámská verze skialpových bot SPIRIT3 .

Nejrevolučnější bota. Díky své lehkosti a použitému know - how.

ski-touring lite

TYPHOON

Idealní pro ty, kdo žijí a pracují na lyžích.

F1

|

Jiná dimenze ve skialpových botech. Lehkost a pevnost.

|

free-ride

Pravá freeridová bota s výhodou snadné chůze.

HURRICANE

Lehkost a rychlost jsou hlavní doménou těchto bot.

|

Pro agresivní lyžaře v jakémkoli terénu.

SCARPA® se stala kultovní značkou pro mnoho nadšených lyžařů, ať už vyznávají freeride, ski-touring nebo telemark. Pro ty, kteří chtějí stejně jako SCARPA® přispět k ochraně „bílé“ planety a trvale udržitelnému rozvoji, je v každé kategorii z kolekce zima 2009 připraven model ECO z řady „Scarpa Planet Friendly“. Pro výrobu skeletů těchto bot je použitý materiál přátelský k životnímu prostředí – Pebax® RNew Arkema®. Tento plast, vyrobený ze 100% přírodní, obnovitelné suroviny (semen skočce obecného), je plně recyklovatelný.

ski-touring lite

telemark

nessun luogo e’ lontano - nikam není daleko

dovozce pro ČR: ALPSPORT s.r.o. - www.scarpa.cz - 596 122 441


SNOW 51 - prosinec 2009  
SNOW 51 - prosinec 2009  

SNOW - lyže, lyžování, freeride, telemark, skialpinismus, snowboard. WORLD SKI test 2009-2010.

Advertisement