Page 1

®§¨³ħħħ&˜®¨«¢®ħ«­¨ħ¥µYħ¹ħ®§¨³š¨˜­œħĦħ&2®¥¨ħĂĥħĦħħħħŽ ǸÆÇÌ­“¿ÌU¸“´¿¼´Æ“U¸ÁÌ“Ć“·ÂÉ¿¸Á“¥££¨“Ć“ÆÈøŴǿ´Æ“¹Å´Á¶¼¸“Ć“ÃD¼¿µÌ“Ć“¹Å¸¸Å¼·¸“´Å¿µ¸Åº


ĂĺĺčħĀÑÙħ©òõõÙĞĎ

¤ ¨©›ħ ¢«° °´ªª °ħ ¶«°¨Ÿħ ž´®ħ ħ °W¨ ħ ¥ž›°´±ħ ħ §«¨ §ž ħ ±ª«¶ħ ħ ÁĞòôĀĎËĀø µ•ðкÑýqħĹºġĩĀIJĉÙýqħĉĞĀħ%°Íħ¨ĀøħĩкÑòýéÎħġĎĞĎĀĎÎħĩÙõĎÎâºĶÍħİĤçħÚĂþħİÚĤÎħÙñøºòõÍħõĀøĩкÑòýéÀĴĀõýķĎËĹÎħĵĵĵĎÁĞòôĀĎËĹ


ī

®¯¨«µ

®¯¨«µ ¶ÛWãØçؓ葟“‘Ø“ßì‘Ø“Ýæâè“áØÝáØÕØíãØ`ác݃k“æãâåç“ãåâ“àè‘ز“¾Ô‘׎“í“áWæ“èçåãk“áԓÛâåWÖۓæå×Ø`ák“éÔ×蟓ÔéƒÔޓæéâè“áØàâ֓æáWƒk“×âÞâáÖؓæ“ÝÔæáâè“àìæßk¡“É‘×셓íԓ çâ“íkæÞÔߓÞÔàÔåW×Þ蟓ÝÔÞb“Õì“áÜÞ×ؓÝÜá×ؓáØãâíáÔß¡“ÇÔÞâéâè“ÞÔàÔåW×Þ蟓ÞçØåW“æؓáØßØÞW“æácÛâéb“Õâè€Ø“ÔáܓáØÙuèÞW“ãåâ“æàW`Øáb“åèÞÔéÜÖØ¡“ ÀßÔ×b“×cé`ؓàèæk“ÕŽç“àßÔ×bŸ“áØÝØá“æéŽàܓßØç쟓ÔßؓܓæéŽà“‘ÜéâçØࡓÆéb“àßW×k“æܓèÖÛâéW“ÝØá“æãâåçØࡓÀÜßb“×kéÞ쟓áØíÔÛÔíèÝçؓãâàW×ì“Ô“Öåbàì“áԓãß؅Ÿ“ÞçØåb“éWà“ àÔÝk“éåWçÜç“áØÕâ“èÖÛâéÔç“àßÔ×Üæçéb“éíØí€Øák¡“ÁØíÔÛÔíèÝçؓÝ؟“Ôßؓ×ØÝçؓÝؓæébàè“ÞÔàÔåW×è“ÖÛØàÜÞâéܟ“ÞçØ厓ޓçcàçâ“ãÔåÙåèàâéŽà“àÔæçáâçWà“›ékçؓ×âՀ؟“‘Ø“áÜ֓ ÝÜábÛâ“çâ“áØákœ“ã€Ü×W“ácÖâ“ãåWƒÞâébÛâ“×ØÛç蟓æéԀk“çâ“Ô“Õè×Øçؓí“çâÛâ“àkç“éŽçØ`᎓éâæޓáԓßì‘Ø¡“´“èéÜ×kç؟“‘Ø“Þ×쑓Õè×ØçؓãÜßác“æéâÝؓßì‘Ø“çkàÛßؓÖåbàØà“àÔíÔç“ Ô“Ý؃çc“ãÜßácÝܓáԓáÜÖۓÝØí×Ü矓‘Ø“æÞèçØ`ác“×âæWÛáØçؓæßÜÕâéÔáb“ÞåWæì“Ô“æéc‘ØæçÜ¡“ÀÜßb“æãâçÚÜåß染ÞßÔ×âè“æؓáԓéWæ“`Øçáb“ãâ‘Ô×ÔéÞ졓Çâ“íáÔàØáWŸ“‘Ø“Ü“éì“ã€Ü“éƒk“æéb“ æÞåâàáâæçܓàèækçؓÝؓàkç“çÔÞ졓Éâßçؓæéb“ÞÔàÔåW×ì“ÝØá“í“âácÖ۟“Þç؀k“×âéØ×âè“éìæâèæçåèÛâéÔç“ÔßØæãâu“ãcç“çØßØàÔåލ“ÕØí“íÔæçÔéØák“áØÕâ“Þç؀k“Ýæâè“æܓÝÜæçܓÞåÜæçÜÔáÜk“ áÔßØéⓛÞåÜæçÜÔáÜؓáÔãåÔéâ“àܓ×âæèד×âՀؓáØæØ×kœ¡“´“àcÝçؓãåâ“ác“ā“ãåâ“çì“ÞÔàÔåW×ì“ā“é“ÞÔãæؓé‘×ì“ÞâèæØޓ`âÞâßW×졓ÈéÜ×kç؟“‘Ø“æؓéWà“çâ“é‘×ì“×âՀؓåØáçèÝØ¡“ »âÖۓéWà“íԓçâ“áÔàԑؓßì‘Ø“ÝØ×áԓåÔ×âæç¡

&2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺçħ Žħ ®§¨³

¹âç⭓ÔåÖÛÜé“ÆÁÂÊ

¿Ü×âéb“áâéÜá쟓¤¬¥§


¨š®˜¡

âĀÈIJġÍ ÑĀĴĀõÙý[ ħ

ɓáÔÕk×ÞWÖۓ`ØæގÖۓÖØæçâéØޓæؓàáâ‘k“íWÝØí×ì“×â“áØçåÔ×Ü`ákÖۓáØÕⓠéí×WßØáŽÖۓ Þâè獓 ßì‘Ô€æÞbÛⓠæécçԓ ›µèßÛÔåæÞ⟓ ÁâåæÞ⟓ ¾ÔáÔ×ԜŸ“ `Ôæçⓠܓ ØëâçÜÖގÖۓ ›ÀÔåâÞ⟓ ¾ÔéÞÔ휡“ ¼“ âæéc×`Øáb“ ßâÞÔßÜçì“ Ôßؓ àèæk“ Ĉæébû“ Ûâæçì“ ÛŽ`ÞÔ硓 ´…“ 葓 áâéŽàܓ ßÔáâéÞÔàܓ áØÕⓠákíގàܓ ÖØáÔàÜ¡“ ÉØßÞb“ âÕßÜÕc“ æؓ çcƒk“ ÞåÔçƒk“ áؑ“ çŽ×Øáák“ ßì‘Ô€æÞb“ ãâÕìç쟓 áԓ ÞçØåb“ æܓ àáâík“éìåÔík“Ü“ékÖÞåWç“íԓæØíxáè¡ Ã€ØÛßØד Ýؓ æàcæÜÖk“ íWÝØí׍Ÿ“ ÞçØåb“ Ýæâè“ `kàÞâßÜé“ íؓ íàkácábÛⓠãâ íâåèÛâ×áb“ā“Ô…“è‘“ÖØáâ蟓ØëâçÜÞâè“áØÕâ“ÞâàÙâåçØà“ā“íÞåWçÞԓĈáØÝû¡“ ÁØÖÛçؓæؓÜáæãÜåâéÔç”

Foto:

çç

§ÙóħĹ[óÙĹÑ

¦“ ©“ «“

Æçâãì ¾âàÜë ͓åØ×ÔÞÖØ

ÌÇÈÐÍÞìí ¦¥“ ¿ì‘Ø“æ“×ké`k“çéW€k ¦§“ ÇØæç쭓éc`áb“×ÜßØàÔ ¦©“ ÆÁÂÊçØæç

®§¨³ħ Žħ &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

ÌÇÈÐÆâñ ¤£“ ¤¦“ ¤§“ ¤«“ ¥¥“ ¥©“

ÇÜ㭓Æç€Ø×ÜæÞԓãåⓑØáì Ãâדßèãâ蓺ÃÆ­““»ÔååÔÖÛâé“ “ÅŽ‘âé܃çc »âç“Æãâç擠“Æécçâ鎓ãâÛWå“æçÔåçèÝØ ¸äèÜãàØá筓íWéâ×ák“Õâçì ¸äèÜãàØá筓ÙâçâÔãÔåWçì“áԓÛâåì ¿ì‘âéWák“ÝÔÞⓃâèÕìíáì擼¼

ÌÇÈÐÌíòåÞ ¥«“ ÉzßÞߓÆÁÂÊåÜ×ؓ “ÙåØØåÜ×âéW“çâè埓çØá  çâÞåWç“é“•àØÞÞWÖە“¶ÛÔàâáÜë“Ô“´åßÕØåÚ

©ª“ ¹åØØåÜ×Ø­“ÆâááØáÞâãٓ›´åßÕØåڜ ©¬“ ¹åÔáÖÜØ­“ßì‘âéWák“í“€kƒØ“æፓā“æèãØåÔçßÔæ“ áØÝßØãƒkÖۓÙåÔáÖâèíæގÖۓæç€Ø×ÜæØÞ

ÌÇÈÐÀîâÝÞ ÌÇÈпèÜîì §§“ ÁØݓíWÝØí× §©“ ½ÔޓèƒØç€Üç“ã€Ü“ßì‘âéWák

«©“ «ª“ ©«“ ¬£“

ÃâßÜÞßÜáÜÞԓ ¹âçâãâåÔ×áÔ­“ÝÔޓßì‘èÝؓãåØíÜ×Øá瓾ßÔèæ² ÈáÜéØåíÜçÔ­“½Øí×kçؓØÞâáâàÜÖÞì² Æçâã“âå“Úâ

ÌÇÈкíåÚì ¨£“ ¨©“ ©£“ ©¤“ ©¦“ ©¨“

Æáâê“ÜᓴàØåÜÖÔ­“¾ÔßÜÙâåáÜØ ·âՀؓíÔÞâãÔ᎓ãâÞßÔ× "çØáW€æÞW“æâèçc‘“â“ßì‘Ô€æގ“ãâÕìç GãÜ`WޓáԓGèàÔéc ÍÜáÔß ºåÜàØáçí ¾ßØÜáêÔßæØåçÔß

ÌÇÈÐÆÚëäÞí ¬©“ µØí“ÛØßàì“ÔáܓâÕßâèÞ ¤£¦“ ´×åØæW€“ãåâ×ØÝ֍ ¤£¨“ ÍØßØáb“æçåWáÞì“ÔÞçÜéákÛâ“ßì‘Ô€Ø ¤£©“ ¹ßÔæÛ


§Ùó‡òЇo

ÛÝëìçîæp˜ãÙæÛÝä\…

ý·¾oÑô·ħõķ•ĀĴ[ýoħ

Ûäé䯕ÈìÞéïÚçáÖãٕÉäêçÞèâêè

•—æÛ à á — ð å ÚÜ —æê¥Úo ¦ — d  — ¨¥°°§[åì—åؗ®—åÛæåo

ëmØڕãړ•…ÞçäàY•ãÖ×mÙà֕áî“äëYãm•ë•¾éYáÞޕĈ•çäï…m‚Úãd•ãÖ×mÙà֕ ÇÖàäêèà֕Ĉ•å‚ÚÙÚë…mâ•éä•ãÚßáÚå…m•ï•»çÖãØÞڕĈ•å‚ÚàëÖåÞëd• ֕àëÖáÞéãm•IëØÖçèàä•Ĉ•ãäëÞãà֕áÚéä…ãm•èÚïzãî•ÈáäëÞãèàä•

éëä —­— í—ØçØ àçØêÜä—åØ êܗêâ

ëmØڕãړ•­¥•áî“Ö‚èàØݕèé‚ÚÙÞèÚà ã֕édâe‚•¨¥¥•èéçYãàYØݕàëÖáÞéãmÝä•àÖéÖáäÜê ëáÖèéãmâ•ëäïÚâ•Þ•Öêéä×êèÚâ•ï•ØÚád•$Ç¡ èåÚØÞYáãm•åäÙâmãàî•åçä•èàêåÞãî•Ö•…àäáî¡ áî“äëYãm•ã֕âmçê•Þ•āçÚâãm•ÖàØڕã֕èãeÝê

ؗßãØíåg—ëð—ÚÜåð—ď ÀäâåáÚéãm•ãÖ×mÙàê•ïYßÚïُ•ãÖáÚïãÚéڕãÖ

îîî¥åÜí¤ÛØäØ¥Úñ ëbÚéãe•èÚïãÖâê•åçäÙÚßãmØݕâmèé•ã֕‰ïÚâm•ØÚád•$Ç¡•àÙڕ ßڕâä“ãä•ïYßÚïÙî•ïÖàäêåÞéž

ÃÚ×ä•ëäáÚßéڕïÙÖçâ֕×ÚïåáÖéãäê•áÞãàê

¯§§—¨§§—©ª«


®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

ĥ


1. cena 1x lyžařský zájezd pro dva

do TOP lyžařského střediska Francie v ceně 30.000 Kč! Vyhrává předplatitel s pořadovým číslem 1000!

2.-3. cena 2x lyžařské hodinky Sunuto S6 v ceně 10.990 Kč

(měří sklon svahu, rychlost lyžaře, nadmořskou výšku, atmosférický tlak, teplotu, kompas, kompatibilní s PC…) Vyhrávají předplatitelé s pořadovým číslem 10 a 2000!

předplaťte si a vyhrajte i Vy!ħ «„ÙÑĉõ·‰ĩÙħġòħ®§¨³ħĹ·ħĉĀIJð’Èðħ330Kčħ ·ħôħĩĀøIJħĹoġôÙóĩÙħô·ĞĩIJħ­¦§²Ç¶ĞÐÞ ¯·ħ²[øħĉ·ôħĉ„òýÙġÙħýÙġĉĀdÙĩħôõIJ¾ĀĴ’Èðħ Ĵ’ðĀÑħĀÑħĩÙġĩĀĴ[ýoħõķ•oÎħħġôòĉ·ġ‘ħĹÑ·Ğø·ħ ĉĀħĴ‡ÙÈðýķħÑĞIJðķħġõÙĴħòħøĀ•ýĀġĩòħ‹d·ġĩýòĩħ ġÙħôõIJ¾ĀĴ’Èðħ·ôÈoÛħ­¦§²Ç¶ĞÐħġÙħ²[øħ ġĩ·ýÙħôõodÙøħôħ¾Ğ·ý[øħĹòøýoÈðħġý‘à

4.-6. cena 3x supersportovní lyže SPORTEN AHV 05 v ceně 9450 Kč! Je to lyže téměř totožná s novou závodní slalomkou, konstrukce sendvič s titanalem. Vyhrávají předplatitelé s pořadovým číslem 500, 1500 a 2500!

§·ĴoÈħ²[øħĀĩÙĴ„ÙħÑĴلÙħÑĀħĴÙõôfħ ĉ„ÙÑĉõ·ĩòĩÙõġôfħðĞķħóøfýÙøħ¤¶Ĵðü¶ħÐZĞòĎħ ¯·øħý·ħ²[ġħdÙô[ħ333ħdárků ĴħðĀÑýĀĩgħ İĺĺĎĺĺĺħ¤dàħ¤·•Ñ’ħø‘•ÙħĴķðĞ[ĩÎħô·•Ñ’ħ ø‘•ÙħġĴĀIJħĴ’ðĞIJħĀĴõòĴýòĩà

7.-56. cena 50x odběrní poukázka na zboží v hodnotě 1000

Kč – výběr z libovolného zboží v prodejnách sítě HSH sport! Vyhrávají předplatitelé s pořadovým číslem 700 - 749!

57.-133. cena 77x Samolepicí reflektor RECCO

v hodnotě 499 Kč. Vyhrává prvních 77 předplatitelů z AKCE SNOW & SUUNTO viz strana 41

134.-233. cena 100x moderní lyžařská čepice

Kama v hodnotě 400 Kč! Vyhrává prvních 100 nových předplatitelů!

234.-333. cena 100x značkové tričko v hodnotě 380 Kč!

Oĉõýgħô·•Ñ’ħĹoġô[Ĵ[ħ·IJĩĀø·ĩòÈôķħÑ[Ğôķħ ·ħôõIJ¾ĀĴfħĴ’ðĀÑķħĉĞĀħÑĞ•òĩÙõÙħ­¦§²Ç¶ĞÐÎħ óÙóòÈðħôĀ‡ħġÙħ¾IJÑÙħĉĞ‘¾g•ýgħĹĴgĩ‡ĀĴ·ĩħ ·ħĞĀĹĞ‘ġĩ·ĩĎħ§·õÙĹýÙĩÙħĴħýgøħġôòĉ·ġķÎħ ĩfø·ĩòÈôfħ¾ĞĀ•IJĞķÎħÑ·õ‡oħÑĞĀ¾ýfħÑ[Ğôķħ ·ħðõ·Ĵýgħ¾·õoôħĹ·óoø·Ĵ’ÈðħġõÙĴħÝħóÙóòÈðħ ġÙĹý·øħd·ġÙøħý·óÑÙĩÙħĴħ·ÑĞÙġ[„òħ­¦§²ħ ý·ħôĀýÈòħd·ġĀĉòġIJàħ

˜ôĩIJ[õýoħòýâĀĞø·ÈÙħóġĀIJħôħÑòġĉĀĹòÈòħ

www.snow.cz

ý·ħ

Vyhrává prvních 100 předplatitelek žen!

Každý předplatitel získává automaticky atlas slovenských lyžařských středisek SkiContact

¶·ôõÙĉÙóĩÙħ ý·ħ¾Ğ[ýIJħġĴgĩ·ħ®§¨³àħ

www.snow.cz

®õÙÑIJóĩÙħ

Jak si předplatit? navštivte www.snow.cz! nebo Volejte 775MYSNOW neboli 775697669 nebo vyplňte objednávkový kupón na konci tohoto SNOW! Co je to pořadové číslo předplatitele? Dne 15. prosince seřadíme všechny aktivní předplatitele podle abecedy – pořadí, na kterém se ocitnete, bude Vaším pořadovým číslem rozhodujícím o výhře.


&2®¥¨ħĂĥÎħ­¨&§2¤ħ¢¢¢

Ú

­œ˜¤› šéfredaktor:

«ÙĩĞħ®ĀÈð· ĉÙĩĞĎġĀÈð·½ġýĀĵĎÈĹ zástupce šéfredaktora:

ħ­·ÑÙôħ¡ĀõIJ¾ Ğ·ÑÙôĎðĀõIJ¾½ġýĀĵĎÈĹ art director:

Ĵ·ħ¦·Èð[dôĀĴ[ ÙĴ·Ďø·Èð·ÈôĀĴ·½ġýĀĵĎÈĹ obchodní ředitel:

ħ¢ýéĎħ«ÙĩĞħ¡·ĴÙõô· ĉÙĩĞĎð·ĴÙõô·½ġýĀĵĎÈĹ distribuce:

ħ¯Āø[‡ħ«Ùġõ·Ğ ĩĀø·ġĎĉÙġõ·Ğ½ġýĀĵĎÈĹ

Æâåq™ï‰âÜáç⥠Ĵoĩ[øÙħĴ[ġħĀĉgĩħĴÙħ®§¨³Ďħ¶òø·ħġÙħĉ„òġIJýIJóÙħ¾õo•ħ·ħ¾õo•ħ·ħġħýoħċÑĀIJñ âÙóøÙČħġýoðĎħ˜ħó·ôĀħýÙÑĀdô·Ĵoħġô„oĩÈòħġÙħġ¾oð·óoħĀĩ[Ĺôķħý·ħĩfø·ÎħÈĀħ ġħýoĎħ¤·øÎħôÑķÎħ·õÙħĩ·ôfħġħô’øħĴķĞ·ĹòĩĎ ®¶òħĩ×ÐķħÛħġħòĩ×ĞÿIJĔ §Āħóòġĩgħġħĩ·ôĀĴĀIJÎħôĩÙĞ[ħý[øħóÙħøòõ[Ďħ§ÙóøòõÙó‡oĎħ¤ĩÙĞ[ħÑĀô[•ÙħIJøĀÈyĀĴ·ĩħĉĞĀ•òĩÙôħ·ħĴĞ·ÈÙĩħ Ğ·ÑĀġĩħó·ôĀħĩÙýòġĩ·ħĉĀÑ[ýoĎħ£Ù•ħġħý[øòħĴġĩĀIJĉoħĩ·øÎħôÑÙħġ¾gĞħĹòøýoÈðħĹ[•òĩôĀĴ’ÈðħĉõĀёħ¾IJÑÙħ ýÙó¾Āð·ĩ‡oĎħ¤ĩÙĞ[ħý[ġħĉĀÑĞ•oÎħ·õÙħòħĉĀĩ„Ù¾IJóÙĎħ®ħĩĀIJÎħġħýo•ħġÙħĉĀðķ¾IJóÙøÙħĴħð·ĞøĀýòòĎħ §gôÑĀħø[ħĴħĩĀøĩĀħ‡ĩgġĩoĎħ®ĴĀIJħøòõĀIJħóò•ħý·õÙĹõĎħ£òý’ħġĩ[õÙħðõÙÑ[Ďħ£ġĀIJħòħĩ·ÈoÎħôĩلoħġÙħġħóÙÑýoøħĉ·ĞĩýÙñ ĞÙøħýÙġĉĀôĀóoħ·ħġĩ„oÑ·óoħóÙħĩ„Ù¾·ħĉĀÑõÙħý[õ·ÑķĎħ²‡òÈðýòħ·õÙħ·ġòħĴoøÙÎħ•ÙħĴ’¾gĞħýÙýoħĴ‘¾ÙÈħóÙÑýĀÑIJÈð’Ďħ ¤ÑĀħġòħĉĀdô[ÎħĩÙýħġÙħÑĀdô[Ďħ¤ÑĀħĹ·ýÙѾ[ħĴ’¾gĞÎħøIJġoħġÙħĴķ¾·ĴòĩħĴgĩ‡oħĩĀõÙĞ·ýĩýĀġĩoħ·ħ¾’ĩħĉ„òñ ĉĞ·ĴÙýħôħ‹ġĩIJĉô‘øĎħ§gôÑķħ·õÙħø‘•Ùħý·ĩĞÙâòĩħòħý·ħĉgôýĀIJħðķġĩÙĞôIJħýÙ¾ĀħÑĀøòý·ýĩýoħ·ħýÙĉĀñ ġõIJ‡ýĀIJħâIJĞòòĎħ¨Ĵ‡ÙøħĩĀÎħÈĀħĹħĩĀðĀħĴĹÙóÑÙÎħóÙħý·ôĀýÙÈħĴ•ÑķħħÑoõÙøħġĉĀõÙdý’øĎħ¶ĀÑĉĀĴgÑýĀġĩħ ýÙġĀIJħĀ¾·ħġĩÙóýĀIJĎħ ›ĀħĉĀĞ·ÑòĩĔħ§Ù•ħġòħĴķ¾ÙĞÙĩÙÎħÑĴ·ôĞ[ĩħøg„ĩÙĎħ®ĩIJÑIJóĩÙÎħĩÙġĩIJóĩÙĎħ˜õÙħĩ·ôfħĴýoøÙóĩÙÎħÈò‰ĩÙħ·ħёĴg„IJóĩÙħ òýĩIJòÈòĎħ˜ħôÑķ•ħIJ•ħġÙħóÙÑýĀIJħĞĀĹðĀÑýÙĩÙÎħĉgôýgħġÙħĀħġĴĀIJħĉĀõĀĴòdôIJħġĩ·ĞÙóĩÙĎħ¨‡Ùĩ„IJóĩÙħóÙóoħ¾Āõoġĩñ ôķÎħý·ħôĀġøÙĩòÈÙħýهÙĩ„ÙĩÙÎħÑ[ĴÙóĩÙħý·ħýòħĉĀĹĀĞħ·ħIJÑĞ•IJóĩÙħÑĀ¾„Ùħý·õ·ÑgýĀIJÛħ £ÙñõòħøĀôĞ[ÎħĀġIJ‡ĩÙħóòĎħ£ÙÑýĀIJħdòħõfĉÙħÑĴ·ôĞ[ĩħĹ·ħĞĀôħóòħýÙÈðĩÙħĉĀÑĞĀ¾òĩħ„[ÑýfħĉĞĀðõoÑÈÙĎħ®Ĵ·ĹIJóĩÙħħ ÈòĩõòĴgħ·ħĉ„ÙĴ[•ÙóĩÙħĴ’ðĞ·ÑýgħĴÙħĴ·ôIJĎħ §ĀÎħġý·ÑħóġĩÙħġÙħøĀÈħýÙĉĀõÙô·õòħÝħ„Ùdħ¾ķõ·ħĉĀÈðĀĉòĩÙõýgħĀħõķ•oÈðĎħ£ÙóòÈðħĴ’¾gĞħóÙħĩĀĩò•ħĀĉĞ·ĴÑIJħ ĉĀÑĀ¾ý’ħó·ôĀħĴ’¾gĞħĉ·ĞĩýÙĞôķħÝħĴ•Ñķ‰ħĴķħ·ħõķ•ÙħġĉĀõIJħĩ·ôfħĩĴĀ„oĩÙħóÙÑòýÙdý’ħĉ[ĞÎħóÙÑòýÙdý’ħ ĴĹĩ·ðĎħ²oÈÙħôħĩfø·ĩIJħĴ’¾gĞIJħõķ•oħý·õÙĹýÙĩÙħIJĴýòĩ„ħd·ġĀĉòġIJħÝħýÙĩĞ·ÑòdýgħġòħĉĀø[ð[øÙħĉĞ[Ĵgħ ĩoøÎħ•Ùħõķ•ÙħġĞĀĴý[Ĵ[øÙħġħõòÑøòħċôĀýôĞfĩýgħġÙħ•Ùý·øòČĎħ®ý·ÑħĴ[ġħĩÙýĩĀħĉ„oġĩIJĉħĀ¾Āð·ĩoħòýâĀĞñ ø·dýgħ òħ Ā¾ĴÙġÙõoĎħ ²•Ñķ‰ħ ý·ħ ġĴgĩgħ óġøÙħ ĉĞĀĩĀÎħ ·¾ķÈðĀøħ •òõòħ Ğ·ÑĀġĩýgÎħ ·ħ ýÙóĴgĩ‡oħ Ğ·ÑĀġĩòħ ý[øħ ĉ„òý[‡oħĀ¾óÙôĩķħý·‡oħÑIJ‡òħ¾õoĹôfħÝħõòÑfħòħĴgÈòĎ

®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

«„ÙóÙøÙħ ²[øħ ÑĀ¾ĞĀIJħ ĩĞÙâIJħ ĉ„òħ Ĵ’¾gĞIJħ ýÙóÙýħ õķ•oĎħ ¯ķħ ø‘•ÙĩÙħ ôĀýÙÈôĀýȑħ Ĵħ ĉ„oĉ·Ñgħ ôĞ·ÈðIJħ Ĵ·‡ÙðĀħĴĹĩ·ðIJħôÑķôĀõòħĴķøgýòĩĎħ

®¯¥2ħ®«¨¥±«­˜›¨²§2›¢ ¯ĀøħHÙĉoô ¢ýéĎħ¦òõĀ‡ħ²Ğ¾· ¢ýéĎħ­Āø·ýħ ĞòÈħħ «·ĴÙõħ¶ÙõÙýô·ħħ ²oĩÙôħ¥IJÑĴoô ¶ÑÙýgôħ¤õIJdô· ¨ýÑĞ·ħ¯‘ø· Ÿòõòĉħ­‘•òdô·ħħ ¤·ĞÙõħ¡·øĉõ ¯Āø[‡ħ¦·ÈÙô £·ý·ħ²õôĀĴ[ ¦òÈð·õħ¤ĞÙIJĩÙĞ ¢ýéĎħ¤Ğòġĩò·ýħ¡·ýôĀ

­œ˜¤¯¨H¢ħ ¢Ĵ·ýħ®Āġý· ·õĉġôfħõķ•ĀĴ[ýoÎħø·ĩÙĞò[õ

¡ĀýĹ·ħ®Èð·IJÙĞ âĞÙÙġôòòýéÎħø·ĩÙĞò[õ

«ÙĩĞħ§ĀĴĀĩý’ħ ĩÙõÙø·Ğôòýé

¦òÈð·õħ­Ā¾· òõIJġĩĞ·ÈÙħ·ħâĀĩĀøĀÑÙõòýé

¦òÈð·õħšIJõòdô· ġôò·õĉòýòġøIJġÎħġôòĩĀIJĞòýéħ·ħòý•Ùý’Ğħ ÑõĀIJðfðĀħĀ¾õĀIJôIJ

˜œ­®˜ħ­œ˜¤›Í jazyková korektura: ¡IJġòĩġô[ħþĺħ £ò„oħ¡·ĴÙõô· Ăīĺħĺĺħħ«Ğ·ð·ħīħÝħYò•ôĀĴ ­·ÑÙôħ¡ĀõIJ¾ distribuce: ›ðÈÙĩÙñõòħĉĞĀÑ[Ĵ·ĩħ®§¨³ħĴÙħġĴfħ ħ ĉĞĀÑÙóýgÎħĴĀõÙóĩÙħĥĺīħĂÚİħĥĥĂħýÙ¾Āħ ²µœ²Í ĉò‡ĩÙħý·ħĩĀø·ġĎĉÙġõ·Ğ½ġýĀĵĎÈĹ ®¥¢¦ħøÙÑò·ÎħġĎħĞĎħĀĎ inzerce:ħ ¡IJġòĩġô[ħþĺħ Ĺ·óò‡‰IJóÙħ®¥¢¦ħøÙÑò·ÎħġĎħĞĎħĀĎ Ăīĺħĺĺħħ«Ğ·ð·ħīħÝħYò•ôĀĴ ¡IJġòĩġô[ħþĺÎħĂīĺħĺĺħ«Ğ·ð·ħī ĞÙÑ·ôÈÙ½ġýĀĵĎÈĹ Ā¾ÈðĀÑýoħĀÑÑgõÙýo ħĤĤäħĥĂĺħĤäĤ «„oġĉgĴôķÎħâĀĩĀéĞ·âòÙħ·ħý[ĹĀĞķħĹ·ġoõÙóĩÙħħ òýĹÙĞÈÙ½ġýĀĵĎÈĹ ý·ħ·ÑĞÙġIJħĞÙÑ·ôÈÙĎ ħ předplatné: Ïħ®¥¢¦ħøÙÑò·ÎħġĎħĞĎħĀĎħİĺĺç ¨¾óÙÑý[ĴÙóĩÙħý·Íħ ĵĵĵĎġýĀĵĎÈĹ ²‡ÙÈðý·ħĉĞ[Ĵ·ħĴķðĞ·ĹÙý·Ď ®§¨³ħóÙħĀÈðĞ·ýýĀIJħ ħĤĤäħ¦µ®§¨³ħċĤĤäħĥþĤħĥĥþČ Ĺý[øôĀIJĎ ýÙ¾Āħ «ĀÑ[Ĵ[ýoħýĀĴòýĀĴ’ÈðħĹ[ġòõÙôħ ĉĞÙÑĉõ·ĩýÙ½ġýĀĵĎÈĹħ ĞÙÑ·ôÈÙ½ġýĀĵĎÈĹ ħİİİħĤÚĺħİÚĥ

ĉĀĴĀõÙýĀħ&ÙġôĀIJħĉĀ‡ĩĀIJÎħġĎĉĎÎħ Āчĩgĉý’ħĹ[ĴĀÑħ«„ÙĉĞ·Ĵ·

›Ùý·ħĴ’ĩòġôIJÍ ĥþħ¤dħċþþħ®ôČ ¦¤ħ&­ÍħĂīÚĤÚħħħ¢®®§ÍħĂİĂçñĺĺĺĤħ ²ķÈð[ĹoħĥĶħĞĀdýgÎ ĩĀĩĀħdoġõĀħĴķ‡õĀħĂĺĎħõòġĩĀĉ·ÑIJħİĺĺçÎħ Ñ·õ‡oħdoġõ·ħĴķóÑĀIJħħ ĴħĉĞĀġòýÈòħİĺĺçħ·ħĴħõÙÑýIJħ·ħ¾„ÙĹýIJħİĺĺä ħ ­ĀŇò„IJóÙÍħ«§®ħ·ĎġĎÎħħ ¦ÙÑò·ĉĞòýĩħ¹ħ¤·ĉ·ħ«ĞÙġġÙéĞĀġġĀÎħġĎĞĎĀĎ

¨œš¨­§2ħ«˜­¯§H¢ħÍ

®¥¢¦ħøÙÑò·ÎħġĎħĞĎħĀĎħ ¡IJġòĩġô[ħþĺÎħĂīĺħĺĺħ«Ğ·ð·ħī ħİİİħĤÚĺħİÚĥħ â·ĶÍħİİİħĤÚİħçþīħ ĵĵĵĎġýĀĵĎÈĹ ÊÙõāğāfþqħĊ†ÙÑĊõ¹ĩþhħīīĺħ¦f §ÙĉĀÑÙĉġ·ýfħdõ[ýôķħħĴħĞIJ¾ĞòÈÙħ¦·ĞôÙĩħ ·ħdõ[ýôķħĀĹý·dÙýfħħ PR ħħóġĀIJħĉõ·ÈÙýfħĞÙôõ·øýoħ dõ[ýôķĎ ŸĀĩĀħý·ħĩòĩIJõýoħġĩĞ·ýgÍħ ­ÙѾIJõõĦ›ðĞòġĩò·ýħ«ĀýÑÙõõ·

ĵĵĵĎĞ·ôĀIJġôĀĎÈĀø

ÉÞíë™ÌèÜáÚ K)Ÿ­œ˜¤¯¨­ħ®§¨³ ĵĵĵĎ·ĉIJõĎÈĹ

ĵĵĵĎõķĹÙñâĞ·ýÈòÙĎÈĀø

˜ħ±¶²*­¤±ħ«­¨œ¥±Y±£ħ­œħš±¥¥ exkluzivní partneři

­œ˜¤›¢ħ¨š¥)¤ħ

§¤¥˜œħ§¨®2

«¨ħ®²*¯*ħ§¨®2


ăĺ

Text: Radek Holub, Petr Socha, Michal Bulička Foto: TVB Engelberg, Bad Kleinkirchheim

Lyžařská střediska jsou s oblibou a často zevrubně hodnocena, zejména vyhovuje-li převýšení, počet lanovek a sjezdovek nebo sněhové podmínky. Můžeme však říci, že je taková analýza spolehlivým vodítkem ke spokojenosti i pro něžné pohlaví? Na to nelze odpovědět, protože ženská přání jsou často nevyzpytatelná. Přesto není důvod rezignovat. SNOW se pokusil o tři tipy, které by měly z nejrůznějších důvodů potěšit právě ženy.

®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

Madonna di Campiglio – pro dámy a spořivé Už samotné jméno naznačuje, že toto italské středisko má se ženami mnoho společného. A je tomu tak i na druhý pohled. Její lyžařské zrození se datuje do třicátých let, ale přestože je – pardon – dámou v letech, na její tváři to není vůbec znát. Čarovné kouzlo dolomitické skalní krajiny je zřejmě věčné a mondénní středisko neustále vstřebává dobové změny. Lyžařské terény obklopují luxusní městečko ze všech stran. Na jedné se sjezdovky spouštějí z vrcholků Pradalago a 5 Laghi, na druhé sahají po bezlesých pláních až k průsmyku Grosté v divoce rozeklaném hřebeni Brenty. Zde vládnou přehledné a mírné až středně strmé tratě a teprve po tom, co se zanoří do lesa, nabírají na sklonu. Přebornicí je trať Direttissima, padající z vrcholu Spinale „kolmo“ až do města. Protilehlý svah je vesměs prudší než severní svah pod Gro-

sté, což završují dvě černé – Amazonia a slalomák pro Světový pohár. Téměř vždy ale vede souběžně více obtížnostních variant sjezdovek, takže zdatný lyžař s opatrnější lyžařkou (anebo naopak!) nemusí opustit jeden druhého na dlouho. Madonna je dámou v nejlepších letech a umí lyžařům i lyžařkám zpříjemňovat život. Není výjimečně řeč o hospůdkách nebo pohodlných lanovkách, ale o takové „maličkosti“, jakou je most z jedné stráně přes silnici na druhou, po kterém pohodlně sjedete na lyžích (a zpět na pojízdném „koberci“). Nakonec je možno prozradit možná to nejlákavější – totiž, že dámy, ženy i dívky mohou jeden (předvánoční) den v roce lyžovat v Madonně zdarma.

Pro svobodné Villars – květinky a krásní muži Co jiného udělá ženám větší radost, než květina. Může být řezaná, ale třeba i ta u horské cesty potěší oči a srdce, zejména dívčí. Ne že by ve Villars rostly luční květy podél sjezdovek, setkat se nimi ale můžete i v zimě, a to velmi zblízka. Kde? V tamním hotelu jménem Eurotel Victoria. Každé ráno tam personál vedený „květinoznalcem“ Joëlem Quentinem vyráží na čerstvé rostlinky, které tvoří jedinečný doplněk či základ


ăă

Bad Kleinkirchheim

pokrmů hotelové restaurace Peppino. Můžete si tak objednat třeba mušle s břečťanovým krémem, jehněčí na medvědím česneku, jahodový salát s mátou a muškátovou zmrzlinou… Vše bývá dozdobeno živou oblohou v podobě čerstvých fialek a podobných květin. (Alergičky, pozor!) Ovšem květinové pokochání přijde většinou až po lyžování. Tedy jen letmo, ve Villars není nač si stěžovat ani po stránce sportovní. V celém rozlehlém areálu se 120 km sjezdovek je opravdu hodně co navštívit: můžete vyjet na slavný ledovec Les Diablerets visutou lanovkou či třeba vláčkem do Gryonu. A i kdyby přesto bylo volání květinové restaurace natolik mocné, že by vás demotivovalo od lyžování, objednejte si lyžařského instruktora. Proslýchá se totiž, že ve Villars učí lyžovat ti nejkrásnější!

Pro čerstvě zamilované Bad Kleinkirchheim – Snow & termál

Pochutnat si na jídle je samozřejmě tuze příjemná kratochvíle. Sklenka dobrého vína, příjemná nenáročná konverzace, decentní osvětlení svíčkou, tlumená hudba… Ve fázi restaurační předehry je cílem vytvořit pohodu a spřízněnou náladu. Jak zřejmě tušíte, přijde zanedlouho ona zlomová chvíle, kdy je třeba zúročit všechny předehry ve zdařilý výsledek. To ale buďte bez obav – v Bad Kleinkirchheimu a po takto nabitém dni usnete jako dudci, jen co se na postel svalíte. A než se nadějete, je tady ráno a nový nezapomenutelný lyžařský den!

středisko

Madonna di Campiglio

Bad Kleinkirchheim

Villars

vzdálenost z Prahy

740 km

550 km

920 km

nadmořská výška

1 550 – 2 500 m

1 100 – 2 050 m

1 200 – 2 971 m

lanovky a vleky

21

26

45

sjezdovky

70 km

90 km

125 km

lyžařský profil

Velmi pestré středisko s modrými „dálnicemi“ i ostrými slalomáky. Téměř ze všech vrcholů vedou souběžně s prudšími tratěmi i jejich mírné varianty.

Sportovní tratě se soustředí na severních svazích Kaiserburgu a Strohsacku, kde je i závodní trať Franze Klammera. Rodinnější sjezdovky se najdou v oblasti Nockberge.

Lyžařská houpačka Les Diablerets – Villars – Gryon nemá vyhraněný charakter, převažují carvingově červené sjezdovky, částečně v lese nebo řídkém porostu. K oblasti náleží také ledovec Diablerets s mírnými svahy i dlouhou a místy velmi prudkou návratovou tratí.

čím láká ženy

18. prosince 2004 ženy lyžují zdarma

příjemná kombinace lyžování, aprésski a termálních koupelí

vyhlášená květinová restaurace a sympatičtí instruktoři

skipas (dospělí) v hlavní sezóně 1 – 3 – 6 dní

34 – 94 – 162 euro

34 – 94 – 164 euro

54 – 142 – 255 CHF

skipas (děti*) v hlavní sezóně 1 – 3 – 6 dní

30 – 75 – 129 euro

27,2 – 75 – 132 euro

32 – 85 – 153 CHF

info

www.campiglio.net

www.bkk.at

www.villars.ch

* děti: Madonna di Campiglio – narozené po 30. 11. 1988, Villars – od 5 do 15 let

&2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺçħ Ž ®§¨³

Pokud, milé dámy, svého druha již máte a chcete jej vzít s sebou na romantický víkend či týden „snow“, je volba prostředí nanejvýš důležitá. Může být něco lepšího než kombinace lyžování, termálních lázní, dobrého jídla a slunného klimatu? Těžko! Proto zamiřte do nejjižnější části Rakouska, do Korutan. Najdete tam lázeňské městečko Bad Kleinkirchheim, kde horké prameny blahodárně působí už více než 1 000 let. Dnes si můžeme horkou vodu užít ve dvou lázeňských domech – Römerbad a St. Katherin. Přijela jste ale především lyžovat se svým milým. Oba areály lyžařského střediska Bad Kleinkirchheim jsou dostatečně rozsáhlé a přímo nad městem se dokonce vine sjezdovka, která byla i dějištěm závodu Světového poháru v super-G. Bude zajisté produktivní mu znalost tohoto faktu připomenout. Zároveň můžete citlivě odstraňovat jeho

lyžařské chyby, ale hlavně citlivě! Stále se naň usmívejte a vůbec se za všech okolností chovejte jako „gentlemanky“. Je to totiž první fáze předehry, tzv. předehra na chladném čerstvém vzduchu. Po pozdním obědě, popřípadě odpoledním štrůdlu s kávou se z lyží přemístíme do jednoho z termálních areálů. Z venkovního bazénu můžete hledět na rolbou upravované sjezdovky, ale pozor, nenechte se unést představou zítřejšího lyžování, aby se vám neztratila nit vašeho zdejšího poslání. Raději proplavme do bazénů vnitřních, kde laškujeme v různých vířivkách, zrychlených proudech a dalších příjemných atrakcích. Fázi halové předehry v teplé vodě můžeme zakončit saunou. Pozor ale, aby se vaše drahá polovička příliš neunavila!


Ä”Ă

ý¡ĴĀĥĊĞĀ

SLIM JIĹ˝ MĂ

035&380/4 -ZӞǑĜ̴ ÍĽMBČœĚŁÍ™Ó? LEZCÓ˛TͳǒIPEÎ?Ó?ͳǣ ͳȏKÇ‘LȍͨŇ‘ÓŠÇ‘Ě™Ó?Ó§JEȤͥMȺä̊D͙̾SǛґOÎ?Ó? ČœĚŁÓĽÍ™Ó? Ó…UÍ?ӅͨUČŞQоґWČŁIÎĽŇ‘SČ›DȺǣoͳɂ̛ ̴͔MȺäʚ,EZÔ‚Ç‘MČş͔ґ̴ѺĜɚWĤțĥȪ͸ äȺ ҙ͙ӅUÉ„OČźTÇ‘NÇŁѸÎ?WŇ‘UǑҿ̴ͳȪͼӤäȺ [Ç‘KFČĄ ͛͊̾ Ň“W̴̢̙͊ȢMF̑Ǒ͊ҿ͊̾Í™S̨ҭJÇ’ÍŠÍ™Ó?ÇŁŇ‘UÎ?KĚŠĂ? /ȢCÎĽUÇ‘LČťͳȺ/ČŞÓ…ÍĽĚŠĂ?Í?Ě´Ň•Čşҿ̣ͼUÎĽ[ŃšÓŒŇ•ÎĽ ȑȪͨ[ǚґUÇ‘W̢ҿ̴ UPÔ‚EČŞKǚґQÎ?ÍşѸPÓ¸Î?S Ç‘CÓ˛T ̴͔ͳȪњĜȪKȢͥ ͳȢCÎĽͳȪӅQBČœÍĄѺĜɚÍŠĚ´ ͳȢCĐś ÓŠͽȑÎ?Ó?UÉˆĚ™UÎĽѺĜ̣QBEÉ‚Ě›CZ͔̾ͳȢCÓ˛MÎĽ ѸÎ?NPӞȪOÎĽÇ‘ÍŠĚ´[ÇŁͧǒ͛"LEZÔ‚Ó?Ô‚LÎ?OÉ„ ͳȟČ?VEÉœѺĜFČ vÍŠĚľiŇ‘Uǒҿ̴ ͧǒͨ[ÇŁUÎĽ äȺ ČœJÇ‘MPĚ‘ Í—UČŞSâČ?VEČşͳǛҙMFEÎ?ӊǑҿ̴ ҉P[W̢OČş Ň•ČşͳǛҙMFEÎ?WOČź 0OÇŁ"DĚ› ͳȢCӲͥCӲґUČşUÇ‘Í›MǚҙLÇ‘ÓŠy 5Z+Ⱥͼ̴Í?ĚŁUÎĽ Ň™MÉ„OÎĽ Ç‘MČşÓŠŇ‘UÇ‘OÎ?ÓŠĂˆDĚ› ͧȣIÎĽÍ—Í?Ó…Č?Ó?ŃşSÇ‘WĚľўǑSBHSÇ‘GĂşMȪ͸Í—Í?Ó…Č?Ó? ͳɚͼ̾ѸÎ?NΕDĚ´EÇ’NČź Í—UČŞSǤÓ…QBČœMÇŁ Ç‘MČş ͳǑњSо̴UÎ?ÍĽÓ?͔Ⱥ͔ȢIÎĽŇ‘ÓŠÇ‘UÎ?Ó?ѸÎ?W̢͊OΕґҿ̾ ̴͔ѸÎ?Vĥ̢ҿ̴ 0OÇŁ"MČş͔Ǒ͛Ň•ČşUÎĽEȤMǤ +ǤҕȺґUÇ’MČşѸΕҕÎ?Ó? ӨǒͨÍŠĚľÔ‚ÇŁÍŠĚľÔ‚ 5Z1PEÇ›Ă?ӨӲґWĘ MČŞÍŠĚľ /BÄĄČşÓşÎ?OÇŁ+Ç‘Í›ͽ̙SÎ?ÍĽOČźMȢ̙LČť Ç‘UČ  1SÎĽEÇ‘Í?Ň“Ěľ҉P[IÎ?WÎ?SͳȲȺY̨ҭӅKĚľĂ¤ĂˆČ›OČťѺĜFČ  Ѿ̨TZͧZǚґQÎ?ÍşÎĽĂ¤ĂˆČ›OâDĚ›ͳȪWĚŁNČş

;̢ͼ͊̾Ň‘QÎ?SÓ‚ 

4/08

„

VLASTNĂ? SOCHU!

Postava naĹĄeho komixovĂŠho Slima se stĂĄvĂĄ populĂĄrnÄ›jĹĄĂ­ a populĂĄrnÄ›jĹĄĂ­. Od tĂŠ doby, co osvĂ­tila svÄ›tlo svÄ›ta spoleÄ?nÄ› s prvnĂ­m SNOW, Slimova hvÄ›zda neustĂĄle stoupĂĄ. Jeho autor, umÄ›lec fĹĄeho druhu (kreslĂ­Ĺ™, spisovatel, hudebnĂ­k, keramik, lyĹžaĹ™) Ufd. Ondra TĹŻma, k tomu říkĂĄ: „NevĂ­m, proÄ? se mi to tak povedlo. ProstÄ› jsem nÄ›jak chytil slimuâ€Śâ€œ Slim pĹ™ekonĂĄvĂĄ v hitparĂĄdĂĄch vĹĄechny konkurenty o třídu. MyslĂ­te, Ĺže tĹ™eba takovĂ­ Teletubbies Ä?i jakĂ˝si Harry Potter majĂ­ jiĹž vlastnĂ­ sochu? Sotva. To Slim ano! Vznikla rukou neznĂĄmĂŠho italskĂŠho umÄ›lce, kterĂ˝ se obvykle specializuje pouze na busty. Slima zachytil v pozici pro Slima charakteristickĂŠ, po jednom jeho odvĂĄĹžnĂŠm pĂĄdu, kterĂ˝ se mu zjevil ve snech. Sochu mĹŻĹžete na vlastnĂ­ oÄ?i spatĹ™it v ĂşdolĂ­ Ĺ™eky Maggia ps ve ĹĄvĂ˝carskĂŠm Ticinu.

ß×ù

NEJVÄšTĹ Ă? SNÄšHOVĂ? ĂšHRN

Největťí úhrn sněhových sråŞek v historii měření sněhovÊ pokrývky se vyskytl v Severní Americe, ve ståtě Washington. V okolí hory Mt. Rainer nasněŞilo za 12 měsíců od 19. února 1971 do 18. února 1972 celých 31,102 metrů sněhu! ps

„

NEJSTARŠ� LYŽE NA SVĚTĚ

NejstarĹĄĂ­ lyĹže na svÄ›tÄ› prĂ˝ majĂ­ 5 200 let. Byly objeveny na poÄ?ĂĄtku minulĂŠho stoletĂ­ ve Ĺ vĂŠdsku, měřily 204 cm (coĹž je s podivem, vzhledem k tomu, Ĺže v tĂŠ dobÄ› byli lidĂŠ cca o 3040 cm menĹĄĂ­ neĹž jsme dnes) a ĹĄirokĂŠ jsou 15 cm. Tvaru byly rozĹĄiĹ™ujĂ­cĂ­ho se, podobnÄ› jako pĂĄdlo. Byly vyrobeny z borovicovĂŠho dĹ™eva, opracovanĂŠ pravdÄ›podobnÄ› kamennĂ˝m nĂĄstrojem. Je a mnohĂŠ dalĹĄĂ­ jejich nĂĄsledovnice je moĹžnĂŠ spatĹ™it v muzeu Gamila ve ĹĄvĂŠdskĂŠm mÄ›stÄ› Umea. em


autor: Kristian Hanko

ăī

£ Ğò ÿü ÿ† ×ħ ¶ĞĞ¶Ç î ÿĴħïħ¬‘ ”ÿ Ĵ ð†ĩf »ÔååÔÖÛâ铠“ÅŽ‘âé܃çc“›¾åÞâáâƒØœ ÂÕØÖáb“ÜáÙâ“â“æç€Ø×ÜæÞè

¼áÙâ“â“àc€Øáb“çåÔçܓºÃƓã€kæçåâÝØà

åØÛäæ„êâ[—í’‡âØ

­­¬¤¨—§©©—ä

ãæâØãàëØ

&Üéëæíؗßæéؗ ą—¿ØééØÚßæí

çædÜë—ÝìåâdåoÚߗíãÜ⑗¦—ãØåæíÜâ

¨—¦—ª

ëé؉

d¥—«—¤—dÜéå[

ÛfãâؗñåØdÜå’ÚߗëéØëo—ÚÜãâÜä

­£°—âä

‡àâä[—ÛfãâØ

¨—¨®¬—ä

ÛfãâؗëéØëo—ÚÜãâÜä

­£°—âä

åØÛäæ„êâ[—í’‡âØ

­°¯—¤—¨—§¨°—ä

çéØíàÛÜãåg—ìçéØíæíØåf—ëéØëg

­£°—âä

ç„Ü풇Üåo

ª©¨—ä

ìäg㒗êåoߗ¦—æêígëãÜåo

ª£¬—¦—§£¬—âä

çé‘ägé咗êâãæ嗜—¦—ĸ

©¯£¬—œ—¦—¨¬£°ĸ

êÜéíàꗦ—ç‘ádæíåØ

Øå旦—Øåæ

äØïàä[ãåo—êâãæ嗜—¦—ĸ

­­£ª—œ—¦—ªª£¬ĸ

ìÙðëæí[åo—¦—æÙdÜéêëíÜåo

Øå旦—Øåæ

¨ÑħĴĞÈðĀõĀĴfħġĩ·ýòÈÙħdĩķ„ġÙÑ·dôĀĴfħõ·ýĀĴôķħ ġÙħ ĴķÑ[øÙħ ÑĀĉĞ·Ĵ·ħ ċĉ„òħ ĉĀðõÙÑIJħ ĹÙħ ġÙÑ·dñ ôķČĎħ «Ğ[Ĵgħ ĹÑÙħ Ĺ·doý[ħ ð·ĞĞ·ÈðĀĴġô[ħ dÙĞý[ħ ġħ ÈÙõôĀĴ’øħ ĉ„ÙĴ’‡Ùýoøħ īİĺħ øĎħ «ĞĴýoÈðħ ĉ[Ğħ ÑÙġoĩÙôħ øÙĩĞ‘ħ øIJġoĩÙħ ĹÑĀõ·ĩħ Ĺ·ħ ĉĀøĀÈòħ ĀÑñ

Âe‚Úãä•å‚mèéçäßÚ╠¼ÖçâÞ㕼ÅÈâÖ啬«È¡• ãÚå‚Úèãäèé•ī•¦¥š

¦¯¨

Ÿ

¡·ĞĞ·ÈðĀĴħ óÙħ ýÙóĹ[ĉ·Ñýgó‡oøħ õķ•·„ġô’øħ ÈÙýĩĞÙøħ Ĵħ ¤ĞôĀýĀ‡oÈðĎħ £Ùħ Ĺý[øħ ýÙóÙýĀøħ ĉĞ·ĴòÑÙõýgħ IJĉĞ·ĴĀĴ·ý’øòħ ¾g•ô·„ġô’øòÎħ ·õÙħ òħ ġóÙĹÑĀĴ’øòħ ĩĞ·ĩgøòĎħ ²‡ÙÈðýķħ Ĺ·doý·óoħ ý·ħ ĴĞÈðĀõIJħ &ÙĞĩĀĴķħ ðĀĞķħ ċĂħ ĺİİħ øħ ýĎøĎČħ ·ħ ôõÙñ ġ·óoħ¾IJeħĉ„oøĀħġøgĞÙøħôħ¡·ĞĞ·ÈðĀĴIJÎħýÙ¾Āħ ÑĀħ d[ġĩòħ ĹĴ·ýfħ ­’•ĀĴò‡ĩgĎħ «„ÙġĩĀ•Ùħ Ĵħ ·ĞÙ[õIJħ ý·õÙĹýÙĩÙħ ĉĀIJĹÙħ dĩķ„òħ ėĉ„ò¾õò•ĀĴ·Ñõ·Ęħ ċīħ ġÙñ Ñ·dôķħ·ħĂħĴõÙôČÎħøĀðĀIJħĹÑÙħġóÙĹÑ·„òħóÙĹÑòĩħý·ħ ÈÙõôÙøħ Ĥħ ôøħ ĩĞ·ĩoħ Ğ‘Ĺýfħ Ā¾ĩo•ýĀġĩòĎħ £ÙõòôĀ•ħ ġóÙĹÑĀĴfħ ġĴ·ðķħ óġĀIJħ ĀĞòÙýĩĀĴ[ýķħ ĉ„ÙÑÙĴ‡oøħ ġÙĴÙĞýgħ ýÙ¾Āħ ġÙĴÙĞĀĴ’ÈðĀÑýgÎħ óÙħ ġýoðħ IJ‡Ùĩñ „Ùýħĉ·ĉĞġô‘ħġòõýfðĀħó·ĞýoðĀħġõIJýodô·Îħ·ħĩ·ôħġÙħ ĹÑÙħ ø‘•Ùħ õķ•ĀĴ·ĩħ ĹĉĞ·ĴòÑõ·ħ ·•ħ ÑĀħ ĉĀõĀĴòýķħ ÑIJ¾ý·Ďħ ¤Ñķ¾ķħ ĉ„ÙġĩĀħ ýÙ¾ķõ·ħ ĉ„oĞĀÑ·ħ ‡ĩgÑĞ[ħ ôħøòõĀĴýoô‘øħ¾oõfðĀħġĉĀĞĩIJÎħĉĀġĩ·Ğ[ħġÙħĀħýgħ ġķġĩføħIJøgõfðĀħĹ·ġýg•ĀĴ[ýoÎħôĩÙĞ’ħĉĀôĞ’Ĵ[ħ ĴoÈÙħýٕħĉĀõĀĴòýIJħĩĞ·ĩoĎħ«ĞĀħġýĀĵ¾Ā·ĞÑòġĩķħóÙħ ĹÑÙħ ĴķdõÙýgýħ óÙýħ ĴÙõøòħ ø·õ’ħ ôĀIJĩÙôÎħ óÙóòÈðħ ġýĀĵ¾Ā·ĞÑĉ·ĞôÙøħ ġÙħ ĩÙÑķħ ¡·ĞĞ·ÈðĀĴħ ·ġòħ ýÙġĩ·ýÙĎħ§òÈøfýgħòħóÙóòÈðħġĞÑÈÙħøĀðĀIJħĉõÙġ·ĩħ ý·ÑħĴÙõøòħôĴ·õòĩýoħ‹ĉĞ·ĴĀIJħĹÑÙó‡oÈðħġóÙĹÑĀñ ĴÙôĎħ«ĞĀħõķ•·„ÙħĀĉĀĹÑòõÈÙħóÙħĉ„òĉĞ·ĴÙýĀħĩ·ôfħ ô·•ÑĀÑÙýýoħĴÙdÙĞýoħõķ•ĀĴ[ýoĎ

ºåÔÿÖގ“àâ×Øߓ¤­¦“åØÔßÜæçÜ`çcÝܓíÔÖÛìÖèÝؓ ãåâæçâåâéb“éákàWák“æÞßâáè“æÝØí×âéb“ çåÔçc“Ô“ÝؓÖÜçßÜéc݃k“áԓíàcáì“é“ãåÕcÛè“ Þ€ÜéÞ졓ÁØâ×ãâék×W“ÔßؓæÞèçØ`áâæçÜ¡“Çb“ â×ãâék×W“ÚåÔÿÖގ“àâ×Øߓ¤­¤¡

¦¯¦

Ğ[•Ùýoħ ġÙħ ðĀõÙøòÎħ ·¾ķġĩÙħ óò•ħ Ĵħ Ĺ[ĉgĩoħ øĀðõòħ ġôõĀýħ dÙĞýfħ ¾ĞĹÑòĩħ ĉĀÈĩòĴ’øòħ Ā¾õĀIJdôķĎħ «„Ùġħ Ăħ Ăĺĺħ øÙĩĞ‘ħ ÑõĀIJð[ħ ĩĞ·‰ħ óÙħ ġĉÙÈòãÈô[ħ ġĴ’øħ ĩføg„ħôĀýġĩ·ýĩýoøħġôõĀýÙøħĴħýÙóĉĞIJчoħĉ·ñ ġ[•òĎħ²ħĉĞ‘øgĞIJħóÙħĩĀħýÙÈÙõ’ÈðħääħčÎħĴħø·Ķòñ øIJħĉ·ôħĥĥħčĎħ§ÙóÑÙħĀħÙĶĩĞføýoħðĀÑýĀĩķÎħýòÈñ øfýgħ ĩÙýĩĀħ ‹ġÙôħ óÙħ ÑõĀIJð’ħ Úĺĺħ øÙĩĞ‘Îħ ·ħ ĩ·ôħ óòġĩgħ õÙÈôĩÙĞ’øħ ĴoôÙýÑĀĴ’øħ õķ•·„‘øħ ¾IJÑÙħ ĉ„òħ ĉĀÈĩòĴføħ ĩĀdÙýoħ ý·ħ óÙÑÙýħ Ĺ[ĩ·ðħ Ĺĉ‘ġĀñ ¾ĀĴ·ĩħ ġõIJ‡ýfħ ¾ĀõÙġĩòħ ġĴ·õ‘ħ ÑĀõýoÈðħ ôĀýdÙĩòýĎħ £ÙõòôĀ•ħóÙħġóÙĹÑĀĴô·ħøÙÈð·ýòÈôķħIJĉĞ·ĴĀĴ[ý·ħ ĴħÈÙõfħġĴfħÑfõÈÙħô·•Ñ’ħÑÙýÎħĹôIJ‡Ùýoħõķ•·„òħġòħ ĹÑÙħøĀðĀIJħĴħÑĀĉĀõÙÑýoÈðħðĀÑòý[ÈðħÑĀĴĀõòĩħ

òħĴķôĞ·óĀĴ[ýoħĴgĩ‡oÈðħĀ¾õĀIJô‘ħ·ħĞķÈðõÙó‡oħóoĹñ ÑIJĎħ šgðÙøħ ĀÑĉĀõÙÑýÙħ óò•ħ ġĴfħ Ā¾õĀIJôķħ ôĴ‘õòħ ĴķĩĴĀ„Ùý’øħ ¾IJ¾ý‘øħ øIJġoħ ôĞĀĩòĩħ òħ ĩòħ ýÙóõÙĉñ ‡oĎħ ›Ùõ[ħ ĩĞ·‰ħ óÙħ ĉ„ÙðõÙÑý[Îħ ¾ÙĹħ ó·ô’ÈðôĀõòĴħ ý[ġĩĞ·ðÎħ ·ħ ÑĀġĩ·ĩÙdýgħ ‡òĞĀô[Ďħ £Ùýħ Ĵħ Ĺ[ĴgĞÙdñ ýføħ ÑĀóÙĹÑIJħ ôħ õ·ýĀĴÈÙÎħ ·ġòħ īĺĺħ øÙĩĞ‘ħ ĉ„ÙÑħ ÈoõÙøÎħ ġÙħ ý[ĉ·Ñýgħ ŋ•oĎħ ¶ÑÙħ ¾ķġĩÙħ øgõòħ ġĴ[ħ ĉĞôý·ħĹħĀ¾õĀIJô‘ħĉĀĴĀõòĩħ‹ĉõýgÎħĉĀôIJÑħġòħ·õÙħ ýÙ¾IJÑÙĩÙħÈðĩoĩħóoĹÑIJħĹĉÙġĩ„òĩħ¾ĞIJġõÙýoøħ·ħ‡õ·ñ ĉ[ýoøĎħ˜ýĀÎħĉĀħİäĺħøÙĩĞÙÈðħĀÑĉĀdòýôĀĴfðĀħ ġóÙĹÑIJħ õÙġýoøħ ĉĞ‘ġÙôÙøħ ġøg„IJóÙħ Ĺ[ĴgĞÙdñ ý’ÈðħäĺħøÙĩĞ‘ħøoĞýgħĴĹð‘ĞIJĎ Ç


text: Ivan Sosna

ăç

Světový pohár:

Hot Shots

®õĀĴòýÙÈħ«Ùĉòħ®ĩĞĀ¾õ œõĀIJðĀÑĀ¾fħġĉĀĞķħĉĀĉIJõ[ĞýoðĀħ«ÙĉòðĀħ®ĩĞĀ¾õ·ħ Ĵķ‹ġĩòõķħĴħ·ĉõòô·ÈòħėøÙĩĀÑķħ òĞ·ĞÑÙõõòĘĎħ¯ķĞĀõ[ôħ ó·ôĀħĉĀõÙýĀħĹħø·õfðĀħ¡ĀõĹé·IJħĴħ¥ÙÈðĩ·õIJħĴķIJñ •òõħ ġĴfðĀħ ġõĀĴòýġôfðĀħ ĉĞ·ÑgÑÙdô·ħ ċĴħ ¾’Ĵ·õføħ ­·ôĀIJġôĀñ±ðÙĞġôIJħ ġÙħ ĩĀħ ĉ„ÙÈÙħ øõÙõĀħ Ĵ‡Ùõòó·ôČħ ·ħ ĀÑħ õÙĩĀ‡ýoðĀħ Ĺ[„oħ ġÙħ ĀãÈò[õýgħ ġĩ·õħ ®õĀĴòýÈÙøĎħ ¶ħ øIJ•ÙÎħ óÙý•ħ ġÙħ Ĵħ ĉĀġõÙÑýoÈðħ õÙĩÙÈðħ Ĵħ ôĞIJĩfħ Ğ·ôĀIJġôfħ ôĀýôIJĞÙýÈòħ óÙýħ ġħ Ā¾ĩo•Ùøòħ ÑĀġĩ[Ĵ·õħ øÙĹòħ dĩķ„òÎħ óòø•ħ Ÿ¢®ħ ĉĀĴĀõIJóÙħ ĞÙĉĞÙĹÙýĩ·Èòħ ý·ħ ĴĞÈðĀõý’Èðħ·ôÈoÈðÎħġÙħĞ[ĹÙøħġĩ[Ĵ[ħĴÙõô[ħġõĀĴòýñ ġô[ħ ðĴgĹÑ·Ďħ «Ùĉòħ ¾ķħ Ĺ·ħ ġÙ¾ĀIJħ øgõħ Ĵķĩ[ðýĀIJĩħ ĉ„ÙÑÙĴ‡oøħ ôõĀIJĹ·ĴĀIJħ d[ġĩħ Āøõ·ĹÙýfħ ġõĀĴòýġôfħ ĞÙĉĞÙĹÙýĩ·ÈÙħ ýÙ¾Āõòħ ĉĀøĀÈòħ ĩ·øgó‡oøħ ĩĞ·Ñòdýgħ ġõ·¾’øħÑòġÈòĉõòý[øĎ ¯„òÈÙĩòõÙĩ’ħ ®ĩĞĀ¾õħ ĴķðĞ[õħ ġÙÑøħ Ĺ[ĴĀёħ ®«ħ ċīĶħġóÙĹÑÎħİĶħ® ÎħĂĶħ¨®¥ÎħĂĶħôĀø¾òý·ÈÙÎħý·ĉĀñ ġõÙÑķħĴħ‹ýĀĞIJħİĺĺĺČÎħ·õÙħýòôÑķħýÙĹoġô·õħøÙÑ·òõòħ Ĺħ¦®ħċýÙóõfĉÙħäĎħĴħ® ħý·ħ¦®ħĂþþĤČĎħ¨ô·ø•òĩĀIJħ ġõ[ĴIJħ ġòħ Ĺoġô·õħ ó·ôĀħ ÑĴ·ÈÙĩòõÙĩ’ħ ýĀĴ[dÙôħ ĴÙħ ²·õħ Ñ¢ġÙĞÙħ ġÙýĹ·dýoøħ ĀIJĩġòÑÙĞġô’øħ ĴoĩgĹġĩĴoøħ ġÙħ ġĩ·ĞĩĀĴýoøħ doġõÙøħ ĥĂĎħ ¶Ùóøfý·ħ Ĵħ ĞĀÈÙħ ĂþþĤħ ġÙħ ÈĀ¾ķħĩgġýgħĩ„ÙĩoħĴÙħ®«ħċĉĀIJð’ÈðħĂĺþħ¾ĀёħĹ·ħĴoñ ĩgĹÙøħ ˜õĉð·ýÑÙøČÎħ ýÙóõÙĉ‡oħ ­·ôIJ‡·ýħ ·ħ óÙĹÑÙÈħ ġÙħ ġòõý’øòħ ĩ„Ùøòħ ÑòġÈòĉõòý·øòħ óÙĴòõħ ó·ôĀħ Ĵ[•ý’ħ IJÈð·ĹÙdħĀħýÙóĴķ‡‡oħĉ„odôķħ®«ÎħĩÙýħĉĀġõÙÑýoħôĞĀôħ ý·ħĴĞÈðĀõħ·õÙħøoġĩĀħýgóħIJdòýòõħýĀĴ’ħĀ¾óÙĴħ¦·òÙĞĎħ ¶øgýĀIJħ Ā¾d·ýġĩĴoħ ĉ„ÙÑýÙÑ[ĴýÙøħ ĴķðĞĀñ •ĀĴ·õħ òħ ˜ýÑĞÙ·ġħ ®ÈðòââÙĞÙĞĎħ «„ÙÑħ «Ùĉòøħ ġÙħ ôÙħ ġõĀĴòýġôfħ õòÈÙýÈòħ Ĵħ ġÙĹĀýgħ þĤĦþÚħ IJÈð’õòõħ òħ šÙĞñ ýð·ĞÑħ¤ý·IJġġÎħġĩ·Ğ‡oħ¾Ğ·ĩĞħĹý[øýgó‡oðĀħ¡·ýġÙĎħ šÙĞýð·ĞÑħġÙħĉĀħġôĀýdÙýoħĴÙõًġĉg‡ýfħĉĞĀãñô·ñ ĞòfĞķħĴħ±®˜ħÈðĩgõħĞĀĹõĀIJdòĩħĴÙħ®ĴgĩĀĴføħĉĀð[ĞIJÎħ Ĵħý·¾òĩfħĞ·ôĀIJġôfħôĀýôIJĞÙýÈòħ·õÙħIJ•ħýÙøgõħ‡·ýñ ÈòĎħ¶¨¡ħĂþþÚħĩ·ôħ·¾ġĀõĴĀĴ·õħĹ·ħ®õĀĴòýġôĀĎħ §Ùóġõ·Ĵýgó‡oħ ýÙĀñ®õĀĴòýôĀIJħ óÙħ IJĞdòĩgħ Ĵgðõ·ġñ ý[ħ ó·ø·óġô[ħ ·ĩõÙĩô·ñġĉĞòýĩÙĞô·ħ ¦·ĞõÙýÙħ ¨ĩĩÙķĎħ ¯fø·ħ Ĺ·ðĞ·ýòdýoħ õòÈÙýÈÙħ ġÙħ ý·ħ ĉĀÑĹòøħ ÑĀĩôõĀħ òħý[ġħĴħġĀIJĴòġõĀġĩòħġħĩ·ð·ýòÈÙøòħĀħĞÙĉĞÙĹÙýĩ·dýoħ ġøõĀIJĴIJħ¤·ĩلòýķħ§ÙIJø·ýýĀĴfĎħ

®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

­·ôĀIJ‡ĩoħĴÙĩÙĞ[ýòħôĀýdo ¡·ýýÙġħ¯ĞòýôõÎħøòġĩĞħġĴgĩ·ħĴÙħġóÙĹÑIJħİĺĺĂÎħ‡Ùġĩ·ĩ„òñ ÈÙĩòõÙĩ’ħĞ·ôĀIJġô’ħĴÙĩÙĞ[ýÎħóÙĹÑÙÈħ¡Ù·ÑIJÎħĴoĩgĹħ‡Ùġñ ĩòħĹ[ĴĀёħ¦®ÎħIJôĀýdòõħĉĀħõĀyġôfħġÙĹĀýgħô·ĞòfĞIJĎħ £ÙÑÙýħĹħĉĀġõÙÑýoÈðħĞķĹoÈðħġĉÙÈò·õòġĩ‘ħġóÙĹÑIJÎħĹÙøòñ ĩ’ħĴÙýôĀĴ·ýħġħĩ„ÙøòħÑgĩøòÎħġĀIJd·ġýgħ·õÙħġôĞĀøý’ħ ġķøĉ·‰[ôħ¾ÙĹħðĴgĹÑý’Èðħø·ý’ĞÎħÑĀġĩ[Ĵ[ħĀÑħý·Ññ Èð[ĹÙóoÈoħġÙĹĀýķħĴÙħġĴføħÑĀø[Èoøħ¡òýĩÙĞġĩĀÑÙĞIJħ ¡·ýýÙġħ¯Ğòýôõħ³ÙõĩÈIJĉħ®ĩĞÙÈôÙĎ

®ĀIJd·ġýgħġÙħĞĀĹõĀIJdòõħòħóÙÑÙýħĹħýÙóĴgĩ‡oÈðÎħ·õÙħ ýÙóýÙĹÑĀõýgó‡oÈðħ ġøĀõ·„‘Îħ óÙðĀħ ôĞ·ó·ýħ ġħ ý[øħ øòõ’øħ óøfýÙøħ «ÙĩÙĞħ ­ĹÙð·ôĎħ £Ùýħ ø[õĀôÑĀħ ġÙħ ÑĀô[Ĺ·õħ Ĵħ ý·¾òĩføħ Ğ·ôĀIJġôføħ ĵÙõĩÈIJĉĀĴføħ ĩ’øIJħĉĀħĩĀõòô·ħĹĞ·ýgýoÈðħĀĉ·ôĀĴ·ýgħĴĞ·ÈÙĩĎħ›Āñ øÙ¾·Èôħ ·ħ õ·ħ ¾ÙĞð·ĞĩÙĞħ ġÙħ øIJħ ĀĴ‡Ùøħ ýÙĹÑ·„òõħ ·ħĴ•Ñķħ¾ķõħĴÙħġĩoýIJħĉĞĴýoħé·ĞýòĩIJĞķĎ

®óÙĹÑ·„ġôfħġĩ„oĉôķħ §gøÙÈôfħġóÙĹÑ·„ôķħĹôĀIJ‡ÙõķħĴħĉ„oĉĞ·Ĵgħòħ¾ĀĶĎħ §·ħġĀIJġĩ„ÙÑgýoħĴħ¡·ø¾IJĞôIJħġòħġħÈðIJĩoħĹ·ĉ|ĹĀñ Ĵ·õķħĴÙÑõÙħġôIJĩÙdý’Èðħ¾ĀĶÙĞġô’ÈðħÙġĎħ±ĴòÑoøÙÎħ ĹÑ·ħ ġÙħ ĩ·ôĀĴ[ħ ĉ„oĉĞ·Ĵ·ħ ĉĞĀóÙĴoħ Ĵħ ¾ĀóĀĴýĀġĩòħ ·ħ·éĞÙġòĴòĩgħý·ħĩĞ·ĩòÎħ·ħĹÑ·ħĉĞ[Ĵgħĩ·ôĀĴ’ħĉĞĀóÙĴħ ¾IJÑÙħĩoøħĉĞ·Ĵ’øħĀ„ÙÈðĀĴ’øĎ ¶·ĩĀħóÙóòÈðħýÙóĴgĩ‡oħøõ·Ñ[ħý·ÑgóÙÎħdÙĞġĩĴ’ħø·ñ ĩIJĞ·ýĩħŸÙõòĶħ§ÙIJĞÙIJĩðÙĞħċġķýħġõ·Ĵý’ÈðħĹ[ĴĀÑýoñ ô‘ħ­Āġòħ¦òĩĩÙĞø·òÙĞħ·ħ›ðĞòġĩò·ý·ħ§ÙIJĞÙIJĩðÙĞ·ČÎħ øgõħøÙý‡oħĉĞĀ¾õføķħġÙħġĞÑÈÙøĎħ¯ķħġÙħýÙĴķðýIJñ õķħ ·ýòħ ¢ĴòÈĀĴòħ¤ĀġĩÙõòdĀĴòÎħôĩÙĞ’ħøIJġÙõħĉ„ÙĞIJ‡òĩħ ĉĀÑĹòøýoħ ĩĞfýòýôħ ·ħ ÈðĴ[ĩ·ĩħ ý·ħ Ĵķ‡Ùĩ„Ùýoħ ôĴ‘õòħ ĹĴ’‡ÙýføIJħĉIJõġIJĎħ ¡‘„Ùħ ÑĀĉ·Ñõòħ Ğ·ôĀIJġô’ħ ĴÙĩÙĞ[ýħ ›ðĞòġĩò·ýħ ¦·ķÙĞħ·ħ˜øÙĞòd·ýħdÙġôfðĀħĉ‘ĴĀÑIJħ£·ôIJ¾ħŸò·õ·Ďħ ¨¾·ħġòħÝħġ·øĀńÙóøgħýÙĹ[ĴòġõÙħý·ħġĀ¾għÝħĴħõÙĩýoħ ĉ„oĉĞ·ĴgħĹõĀøòõòħýĀðIJĎ

¦òõõÙĞħĴĀõoħ¤ÙĞĞķðĀ «Āħ‹ĴĀÑýoøħĹ[ĴĀÑgħ®«ħĴħ®~õÑÙýIJħÈðĴ[ĩ·õħšĀÑÙħ ¦òõõÙĞħÑĀħ˜øÙĞòôķÎħ·¾ķħøòøĀħóòýfħÑ·õħġĴ‘óħðõ·ġħ £ĀðýIJħ¤ÙĞĞķøIJĎħė¢ħðĀýÙġĩõķħðĀĉÙħðÙħĵòõõħĵòýÎĘħħ ÑĀIJâ[øÎħ•ÙħĴķðĞ·óÙÎħýÙġôĞ’Ĵ·õħĉĞĀħøfÑò·ħġĴĀIJħ ĀġĀ¾ýoħĴĀõ¾IJĎ

šĞòĩĀĴfħÑĀħ‹ĩĀôIJ šĞòĩ‡ĩoħġóÙĹÑ·„òħĴķġĩĞ·‡òõòħýÙÑ[ĴýĀħġĴgĩÎħôÑķ•ħġõ·ñ õĀø[„ħ˜õ·òýħš·ĶĩÙĞħġôĀýdòõħý·ħĉĀġõÙÑýoħĀõķøĉòñ [Ñgħĩ„ÙĩoĎħ«ĀġõfĹÙħĀĴ‡ÙøħĀħøÙÑ·òõòħĉ„ò‡ÙõħôĴ‘õòħ ÑĀĉòýéĀĴføIJħ ý[õÙĹIJħ ·ħ ĀÑħ ĩfħ ÑĀ¾ķħ ĉĀÑĀ¾ý’ħ Ĵ’ġõÙÑÙôħ ýÙĹĀĉ·ôĀĴ·õĎħ ¥ÙĩĀġÎħ ĉõýħ ÈðIJĩòħ ċçĺĎħ ĴÙħ ġĴgĩĀĴføħ •Ù¾„odôIJħ ĴÙħ ġõ·õĀøIJČħ ·ħ ġħ ĉĀÑĉĀĞĀIJħ øõ·Ñ‡oðĀħ¾Ğ·ĩĞ·ħ§ĀÙõ·Îħġõò¾IJóÙħÈĀøÙ¾·ÈôĎħœĞIJñ ðĀIJħ ý·Ñgóoħ šĞòĩ‘ħ óÙħ ĴÙõòÈÙħ ðÙĹô[ħ ÑõĀIJðĀĴõ[ġô·ħ ›ðÙøøķħ˜õÈĀĩĩÎħôĩÙĞ[ħIJ•ħĴÙħ®«ħ¾ĀÑĀĴ·õ·ħõĀýòĎħ ¯’øħ óÙħ ýĀĴgħ Ĵķ¾·ĴÙøħ Ā¾õÙdÙýoøħ ²¢®¯Ďħ ®ĩ[õĀIJħ Ĺ[ôõ·ÑýIJħø·óoħĴħĞ·ôĀIJġôføħ¥ĀâÙĞIJÎħĀÑôIJÑħ¾IJñ ÑĀIJħĴķĞ[•ÙĩħĉĀħĹ[ĴĀÑÙÈðĎ ²ħġ·øĀĩýfħšĞòĩ[ýòòÎħĴħ ĞÙ·ĩħšõ·ôÙýð·øIJÎħġÙħ ĉ„òĉĞ·ĴIJóÙħġĩ·Ĵ¾·ħġôIJĩÙdýgħĴÙõòôfħõķ•·„ġôfħð·õķħ ġħ ĞĀĹĉĀdĩÙøħ äīçħ øòõòĀý‘ħ ÑĀõ·Ğ‘Ďħ «·Ğ·øÙĩĞķħ

¶³¥£ª ­ª¾°º ¯1Ĩ³µ°¤¥«¯½Ĩ­½a:Ĩ¶«¥¾¤ħ¢2© Ĩ

Angličan Baxter

ĂĥĺĺħĶħīİÚħġĩĀĉħċĉ„ÙġħäĺĺħøÙĩĞ‘ħÑfõô·ħ·ħĴoÈÙħýٕħ Ăĺĺħ øÙĩĞ‘ħ ĉ„ÙĴ’‡ÙýoČħ IJ•ħ ġõò¾IJóoħ ĉõýĀðĀÑýĀĩý’ħ ġõ·õĀøĀĴ’ħ·ħġõIJ‡ý’ħĀ¾„[ôĀĴ’ħĩĞfýòýôĎ ¨ħ ĩĀøÎħ •Ùħ šĞòĩĀĴfħ ¾ķõòħ Ĵõ·ġĩýgħ ĉĞ‘ôĀĉýoôķħ ·õĉġôfðĀħ Ĺ[ĴĀÑgýoÎħ ġÙħ Ĵ‡ÙĀ¾ÙÈýgħ ĴoĎħ ¦Ā•ý[ħ ·õÙħĉ„ÙôĴ·ĉoÎħ•ÙħĴħġ·ø’ÈðħĹ·d[ĩÈoÈðħ®ĴgĩĀĴfðĀħ ĉĀð[ĞIJħĴķġĩĀIJĉòõ·ħý·ħġĩIJĉýgħĴoĩgőħĴÙħġõ·õĀøIJħ Ďħ ¡·ĩðĀĞýħ ·ħ ĴÙħ ġóÙĹÑIJħ œòĴòý·ħ  ·õòÈ·Îħ óٕħ ĩf•ħ ĉĞ·ĴòÑÙõýgħ ¾ĀÑĀĴ·õ·ħ Ĵħ Ā¾„oøħ ġõ·õĀøIJħ ċĀĴ‡Ùøħ ôÑĀĴoÎħó·ôħĩĀħġħóÙóoøħòĩ·õĀ¾ĞòĩġĩĴoøħ¾ķõĀĎĎĎČħħħħħħħħħÇ

¶Ùø„Ùõ·ħ›ðĞòġĩõħ›Ğ·ýĹ §ÙóĴgĩ‡oħġ¾gĞ·ĩÙõô·ħøòġĩĞĀĴġô’ÈðħĩòĩIJõ‘ÎħýgøÙÈñ ô[ħ Ĺ[ĴĀÑýòÈÙħ ›ðĞòġĩõħ ›Ğ·ýĹħ šĀĞÈðÙĞġÎħ ĹÙø„Ùõ·ħ ôĀýÈÙøħĹ[„oħýÙÑõĀIJðĀħĉĀħÑĀ•òĩ’ÈðħþĺĎħý·ĞĀĹÙñ ýòý[ÈðħċĂĎħĤĎČĎħ®Ĵ’ÈðħĂĤħøÙÑ·òõoħý·ġðĞĀø[•Ñòõ·ħ Ĺ·ħĞÙõ·ĩòĴýgħĴÙõøòħôĞ[ĩôĀIJħÑĀ¾IJħĴħõÙĩÙÈðħĂþīçñ īþÎħĩÙÑķħĴħÑĀ¾gÎħôÑķħóهĩgħ•ÙýġôfħĹ[ĴĀÑgýoħ¾ķõĀħ ÑĀġõĀĴ·ħĴħĉõÙýô[ÈðĎħ§Ù¾’ĩħÑĞIJðfħġĴgĩĀĴfħĴ[õôķÎħ øĀðõ·ħøoĩħġ¾oĞôIJħóهĩgħĴgĩ‡oĎħœĀø[ÈoħĩòĩIJõķħġ¾oñ Ğ·õ·ħÑĀħĞĀôIJħĂþçĂÎħôÑķħĉĀħġøĞĩòħ¾Ğ·ĩĞ·ħĴÙħĴ[õÈÙħ ô·ĞòfĞIJħ IJôĀýdòõ·Ďħ ²ķġĩIJÑĀĴ·ý[ħ ĩgõĀÈĴòô[„ô·ñãñ õĀõĀ•ô·ħĴÙÑõ·ħ·•ħÑĀħĞĀôIJħĂþÚĤħĴõ·ġĩýoħõķ•·„ġôĀIJħ ‡ôĀõIJħĴÙħ®ĩÙò¾òġĎħ§·ĉġ·õ·ħòħdĩķ„òħõķ•·„ġôfħôýòðķĎħ œĀ¾IJħ ĉ„ÙѾgðõ·ħ IJ•ħ ĞĀôIJħ Ăþīäħ ôýòðĀIJħ ®ôòõ·IJâħ âĞħÑòÙħŸĞ·IJħċ¥ķ•ĀĴ[ýoħĉĞĀħ•ÙýķČĎħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħħ

Žebříčky před startem SP Pozor na Italy! Lyžařský svět žije Millerem a jeho očekávaným soubojem s Maierem. Všimněme si ale, jak skvěle jsou ve světovém žebříčku v základní disciplině – obřáku – zapsaní Italové: 3. Blardone, 5. Simoncelli, 11. Rieder, 12. Schieppati a do třicítky další tři. Žebříček vede Miller, slalomový Schönfelder, sjezdový Eberharter a superobří Maier. Z našich mužů najdeme na skvělém 89. místě mladého (1985) Filipa Trejbala z Rokytnice (trenér Milan Jon). Slalom je stále naše parketa Sladkým čtením je slalomový žebříček žen. Šárka Záhrobská v první skupině a 11. s krásnými 4,42 body a hlavně ze všech nejmladší (další ročník 1985, Američanka Resi Stiegler, je 22.). Na 54. místě je Eva Kurfürstová a na 64. Petra Zakouřilová. Žebříček vede Anja Pärson, podobně i obřákový. V obou klouzavých disciplinách kraluje Renate Götschl.

GGG81B61C@?BD3J 81B61C@?BD¾xUc[_]_bQfc[v$!@bQXQ)

@B?45: 

@B?69C5BF9C

@ß:x?F>1

21J1B

81B61C@?BD=\QTv2_\Uc\Qf>v]BU`eR\Y[i("# 81B61C@?BDÏ`Y^T\Ubáf=\ç^SU^dbe]


œWˆêz†•„…ˆ•

l˜•’yzjnꆌˆêê¾êêw’•—•„Œ—®êqt­êm„™•ˆê¾êêh†—Œ’‘®êj­êt„•Š’—

ššš­–„’’‘–“’•—–­†’

w•’ê ™Oˆ†‹‘œê œW„dˆ±ê Ž—ˆdBê ™œ‘5™„Bê „Žê B‡˜ê ‘„ê ˜“•„™ˆ‘U†‹ê –ˆ‡’™Ž5†‹±ê —„Žê Œê B‡˜ê ™ˆê ™’‘>ê —ˆ•>‘˜­êv…˜—ˆêœWˆêz†•„…ˆ•ê„ê’…ˆ™—ˆ±ê†’ꝑ„ˆ‘5êB‡„ê™ê‹’•5†‹ê…ˆê‹•„‘Œ†­

}U‹•„‡‘Bꇒ™’†ˆê„ꇌ–—•Œ…˜—’•ê‘„:Žœêz„’’‘®ê„‡Œ‡„–êyꖭ•­’­±êwˆŽ„d–Ž5ꡪ±ê¡¥ªêªªêêw•„‹„ꥱꈾ„Œ®ê–„’’‘Í„‡Œ‡„–­†


ăĥ

AMERICKÁ LEGENDA

BODE MILLER Americký lyžař Bode Miller vystoupil v uplynulých letech mnohokrát na stupně vítězů a získal si srdce příznivců alpského lyžování po celém světě. Jeho kariéra vstoupila do další etapy, když se na startu poprvé objevil s lyžemi, botami a vázáním Atomic. BODE MILLER

®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

Datum a místo narození: 12. 10. 1977, Easton, New Hampshire (USA) Výška: 187 cm , Váha: 95 kg NEJLEPŠÍ DOSAŽENÉ VÝSLEDKY: Sezona 2003/2004: 4. místo v celkovém pořadí Světového poháru, 1. místo v obřím slalomu, 1. místo v alpské kombinaci, 5. místo ve slalomu Sezona 2002/2003: zlatá medaile na Mistrovství světa v obřím slalomu a stříbrná v kombinaci, stříbro ve sjezdu, 2. místo v celkovém pořadí Světového poháru, 1. místo v kombinaci, 2. místo v obřím slalomu Sezona 2001/2002: olympijská stříbrná medaile v obřím slalomu a v kombinaci, 4. místo v celkovém pořadí Světového poháru, 2. místo ve slalomu, 4. místo v kombinaci, 7. místo v obřím slalomu Sezona 2000/2001: první medaile ve Světovém poháru, bronz v obřím slalomu ve Val d´Isère

PR

Všechno, nebo nic! Bode Miller vždy zdolává sjezdovky pokud možno co nejrychleji a na samé hranici rizika. Když Miller vystupuje na stupně vítězů, časový odstup od ostatních závodníků je obvykle mimořádně velký. A pokud nezvítězí, často zůstává ležet i se svým vybavením na sněhu a závod nedokončí. Jeho styl je zkrátka agresivní. Bode Miller končí na sněhu tak často, jako sbírá trofeje. Bezkonfliktní člověk, který respektuje své soupeře, extrovert, úspěšný a divoký – to vše jsou přízviska, která lze použít jako charakteristiku Bode Millera. Je mezinárodní hvězdou, a co je pro alpské lyžování nejdůležitější, je Američan. Svou účastí ve Světovém poháru obrátil Bode Miller na dlouhou dobu zájem celého světa k alpskému lyžování v USA. Velký respekt však nemá jen ve Spojených státech, ale jeho výkony a osobnost si získaly své místo i v srdcích Evropanů. Rakušané například víceméně adoptovali Millera jako rodilého Rakušana – v současné době tráví zimy v tyrolském Innsbrucku. Na konci minulé sezony podepsal Bode Miller dvouletou smlouvu se značkou Atomic. Říká se, že Miller dostal několik dalších, lukrativnějších nabídek od jiných značek, v Millerově rozhodování však nejdůležitější roli sehrálo vybavení této značky.

„Jsem si jistý, že budu mít veškerou podporu potřebnou pro vítězství v každé disciplině,“ říká Miller. Lyžařská technika Bode Millera je ve velké míře originální. Jeho těžiště zůstává vzadu – je to ovšem klíč k jeho neuvěřitelné rychlosti.

AMERICKÁ JEDNIČKA

Bode Miller dosáhl větších úspěchů ve Světovém poháru v alpském lyžování než kterýkoli jiný Američan od doby bratrů Mahrových v osmdesátých letech 20. století. Jeho první start ve Světovém poháru byl senzací: v prosinci 1997 získal Miller v obřím slalomu v Park City skvělé 11. místo. Tento výkon překvapil nejednoho diváka, a to zejména proto, že jeho startovní číslo bylo 69. Po svém oslnivém startu si mladý Američan musel na další úspěchy nějaký čas počkat. Svůj skutečný potenciál ukázal Miller až na přelomu tisíciletí. 17. prosinec 2000 byl jakýmsi milníkem v historii alpského lyžování, protože toho dne Bode Miller získal bronz ve Val d´Isère v obřím slalomu Světového poháru, takže zakončil smolnou éru amerického lyžařského sportu trvající téměř dvacet let. Skutečný průlom v Millerově kariéře přišel v roce 2002, kdy získal olympijské stříbro v obřím slalomu a v alpské kombinaci na hrách v Salt Lake City, tedy ve své vlastní zemi. V zimě 2003 zahájil Bode Miller celou sérii úspěchů. Na konci sezony Světového poháru se stal vítězem alpské kombinace a skončil druhý v obřím slalomu. Ze závodu Světového poháru v St. Moritz přivezl suvenýry v podobě zlatých medailí v obřím slalomu a alpské kombinaci a stří-

brné medaile ve sjezdu. Také poslední sezona pro něj byla téměř dokonalá: zvítězil ve Světovém poháru v obřím slalomu a v alpské kombinaci a získal obdivuhodné páté místo ve slalomu.

SOUPEŘI

Minulou zimu se Bode Miller pustil do tvrdého souboje s Kalle Pallanderem o vedení ve světových tabulkách. O vítězi obřího slalomu nebylo rozhodnuto až do téměř tragikomického finále Světového poháru v italském Sestriere. Příští sezonu bude souboj těchto soupeřů ještě zajímavější, protože oba budou používat stejnou značku lyží, bot a vázání. Pallander a Miller mají mnoho společného: oba jsou rychlí, úspěšní, pozitivní, komunikativní a nedotčení svou popularitou u veřejnosti. Oba jsou také velmi soutěživí a soustředění a klidní na startu. Pro Bode Millera bude nové vybavení s jistotou velkým přínosem, Pallander ale nemá úmysl se vzdávat. Nadcházející sezona slibuje vzrušující podívanou: dvě silné osobnosti a superrychlí lyžaři se utkají o vedení ve Světovém poháru, a to s vybavením stejné kvality. Karty jsou rozdány, souboj může začít!

www.bodemillerusa.com www.atomicsnow.cz


text: Ivan Sosna

ăÚ

Jaké jsou

závodní boty

Boty, v nichž se spouštějí ze svahu skuteční závodníci, jsou pro veřejnost ještě mnohem větší neznámou než jejich lyže. Až na výjimky nejsou volně v prodeji ani jejich měkčí verze. Zatímco k lyžím je přece jen možné se dostat a třeba je jen vyzkoušet, jsou takové boty „z voleje“ nelyžovatelné. Také proto se o nich ví velmi málo a také proto je obchod do distribuce nenabízí.

Jako americký seržant Jsou jako typický seržant v amerických filmech: tvrdé, přesné a náročné. Je to stoprocentně účelová pracovní obuv, vhodná pro časově omezené nasazení v závodě a tréninku, ne pro celodenní hoblování svahů s postáváním. Ve škále jejich ctností je úplně nahoře to, jak těsně sednou na na nohu, a přímý, přesný a rychlý přenos sil. V duchu „něco za něco“ jsou pak především teplo a částečně i pohodlí v pozadí. Taková bota předpokládá vysoce odborné individuální dotvarování skeletu, někdy teprve sestaveného pro konkrétního uživatele. Už sám výběr je malým dobrodružstvím, protože je nutné vybírat co nejmenší velikost, do níž ještě botař po úpravách nohu dostane. Proto se vyrábějí jen v omezené škále velikostí bez půlčísel, např. Lange do délky podešve 323 mm. Samozřejmostí jsou tvarované vložky, precizně na míru vyladěná botička, často individuální jazyk. Obsahují minimum nastavitelných prvků, neboť takovou botu ladí v dílně botař, ne sám lyžař pomocí vestavěných „hejblátek“. Jinými slovy, opravdová závodní bota je na rozdíl od ostatních „instantních“ vlastně polotovar, z nějž musí odborník funkční botu teprve vytvořit. Běžné je frézování (tlustý plast umožňuje i třeba 5 mm), vytahování po nahřátí (to je ale vysoce odborná operace, protože použité plasty nebývají snadno roztažitelné), úhlování podešve zbroušením a podkládání liftery. Botička je tenká, málo „vyfutrovaná“ a nepříliš teplá. Samozřejmostí je rozepínání přezek mimo jízdu a zouvání v delších pauzách, např. mezi koly závodu. Výjimkou není fén, jímž si nositel kamenně tvrdou botu nahřívá před zouváním. Když budete držet v ruce nejtvrdší Lange, nebudete se divit fénu, nýbrž tomu, jak se do nich a z nich vůbec leze (nejlépe asi v sauně)...

®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

Retro Právě tyto skutečné závodní boty, mezinárodně známé pod anglickým názvem „plug boots“, jsou největším lyžařským skanzenem. Kromě nových Fischer Soma jsou všechny postavené na bázi skeletů ze 70. let minulého století s minimálními změnami. Dokonce i firmy, jež tehdy závodní boty neměly, v podstatě okopírovaly tyto staré skelety. Návaznost mezi dvacet let starými oranžovými botami bratrů Mahreů a současnými Lange LR je nepopiratelná. Na nordikách Dobermann, výjimce v běžné distribuci, je střídmé retro dokonce součástí jejich jedinečného image.

Z takzvaných závodních bot dostupných běžnému lyžaři lze vybrat jedinou skutečně závodní – Nordica Dobermann (vpravo nahoře)

A přece se mění Základní „kopyto“ je sice pořád stejné, komín bot se ale přece mění. Vlastně ani nejde hovořit o komínu jednom, protože k dispozici jich bývá více s různou tuhostí. V posledních letech v souvislosti se změnami v technice („carvingové“) jízdy i tyto boty změkly do nákleku. Paradoxně tak dnes některé z nich jsou v tomto směru měkčí než kvazizávodní modely komerční (např. plug boots Lange LR v měkké i střední verzi oproti starším „závodním“ L10). Naopak stranově a dozadu jsou „plugy“ bezkonkurenčně tvrdé.

Nordica Dobermann V podstatě jediný „plug“ dostupný v běžném obchodě. První rok své existence byly k dispozici verze Med a Soft, ovšem už i softy byly navzdory svému názvu (neplést s polotextilními rekreačními „softy“ posledních tří let!) bestiálně tuhé. Nyní

se komerční Soft jmenuje Worldcup 150, měkčí verze Pro 130 je už na přechodu k dalším modelům kolekce. Dobermann je nejužší botou na trhu s přední šířkou jen 95 mm. I mezi Američany s pověstně úzkýma nohama jsem na internetu četl: „Neznám nikoho, kdo by měl Dobie bez úprav skeletu.“ Botička se šněrováním, podle některých vůbec nejlepší v této kategorii bot, se napřed obouvá na nohu a potom se teprve nasouvá do skeletu. Do loňska bota Bode Millera.

Tecnica Diablo Race Maličko civilnější verzi původního závodního modelu Formula představovaly už dosavadní XTéčka, především tvrdší XT 24. Strohá bota bez tradičních vymožeností bot Tecnica je přesto jedinou, kterou lze při troše štěstí používat bez botařských úprav. Reference na nové „ďábelské“ Diablo Race jsou velmi pochvalné.

Kupte si lyže na www.EsoSport.cz a máte: široký výběr, doručení zdarma, nižší ceny!


 - .

ÙēIJòĉøÙýĊ 

KONEC TRĂ PENĂ? V ÄŒECHĂ CH!

VsaÄ?te se, Ĺže nanejvýť dva lyĹžaĹ™i z deseti majĂ­ po vĹĄech strĂĄnkĂĄch jakĹžtakĹž vyhovujĂ­cĂ­ boty. UrÄ?itÄ› osm ne: příliĹĄ velkĂŠ (pĹ™ece ten pocit vyĹžvejkĂĄnĂ­ taky znĂĄte!), ĂşzkĂŠ vepĹ™edu nebo naopak tlaÄ?Ă­cĂ­ na patÄ›, nevhodnÄ› tuhĂŠ Ä?i mÄ›kkĂŠ, s nevhodnĂ˝m nĂĄklonem komĂ­nu, ĹĄpatnÄ› naklonÄ›nĂŠ stranovÄ›, seĹĄmajdanĂŠ... MĂĄm pokraÄ?ovat? VĂ˝Ä?itky ale nejsou ĂşplnÄ› namĂ­stÄ›. Co s tĂ­m? StarĂŠho mistra ĹĄevce ĹživnostnĂ­ka, jehoĹž potomek se mohl specializovat prĂĄvÄ› na lyŞåky, zniÄ?ili uĹž dĂĄvno komunistĂŠ. LyĹže mĹŻĹžete odnĂŠst do vĂ˝bornĂ˝ch servisĹŻ, ale boty? PĂĄr nejzkuĹĄenÄ›jĹĄĂ­ch obchodĹŻ Ä?i servisĹŻ urÄ?itĂŠ hrubÄ›jĹĄĂ­ Ăşpravy dÄ›lĂĄ, ale odbornĂĄ botaĹ™ina to nenĂ­. V tyrolskĂŠm Bichlbachu, nedaleko Zugspitze a blĂ­zko mÄ›sta Reutte, se botami uĹž skoro 150 let v nÄ›kolikĂĄtĂŠ generaci zabĂ˝vĂĄ rodina Leitnerova. Mistr a ĹĄĂŠf rodinnĂŠ firmy Johann je v Rakousku pojmem. VĂ˝bornĂ˝ veterĂĄnskĂ˝ zĂĄvodnĂ­k, ale pĹ™edevĹĄĂ­m jeden z elitnĂ­ skupiny svÄ›tovĂ˝ch botařů. O jeho kvalitĂĄch by mohli vyprĂĄvÄ›t zĂĄvodnĂ­ci kalibru Kjuse, Aamodta, Schierera, Sonji Nef, Petry Kronberger nebo novĂŠ superhvÄ›zdy Niki Hosp. Nedosti na tom: je hlavnĂ­m duchovnĂ­m otcem bot Fischer Soma. V kaĹždĂŠm případÄ› ĹĄpiÄ?kovĂ˝m odbornĂ­kem se zkuĹĄenostmi, vzdÄ›lĂĄnĂ­m i praxĂ­. DoplĹˆuje ho syn Andreas, uĹž takĂŠ ĹĄevcovskĂ˝ mistr. Tento tĂ˝m je nynĂ­ dĂ­ky exkluzivnĂ­ dohodÄ› k dispozici i vĂĄm! Pro pĹ™edplatitele SNOW s kartou poskytuje na veĹĄkerĂŠ svĂŠ botaĹ™skĂŠ prĂĄce 10% slevu. VyuĹžijte tĂŠto příleĹžitosti i tĹ™eba jen k prvnĂ­mu kontaktu. Zkuste pro zaÄ?ĂĄtek tĹ™eba jen individuĂĄlnÄ› vytvarovanĂŠ vloĹžky. Pak uĹž nebudete věřit, Ĺže jste nÄ›kdy lyĹžovali bez nich. A pokud se nĂĄhodou trĂĄpĂ­te s nÄ›jakĂ˝m problĂŠmem, uĹž jste tam dĂĄvno mÄ›li bĂ˝t. VÄ›tĹĄina smrtelnĂ­kĹŻ totiĹž ani nevĂ­, o co lepĹĄĂ­ by jejich boty a tedy i vlastnĂ­ lyĹžovĂĄnĂ­ a pocity pĹ™i nÄ›m mohly bĂ˝t. U nĂĄs se zatĂ­m bavĂ­me hlavnÄ› o lyŞích. Boty jsme se jeĹĄtÄ› „nenauÄ?ili“. Je ale nejvyĹĄĹĄĂ­ Ä?as. Nohy mĂĄme jen dvÄ› a prĂĄvÄ› jimi pĹ™ece lyĹže ovlĂĄdĂĄme. NaĹĄe lyĹžovĂĄnĂ­ mĹŻĹže bĂ˝t jen tak dobrĂŠ a příjemnĂŠ, jak dobrĂŠ jsou naĹĄe boty. Schuhhaus Leitner se na vĂĄs těťí. www.shuhsport-leitner.at j.leitner@eunet.at tel. +43 5674 5306 fax +43 5674 5578 Sämerhof 46, A-6621 Bichlbach (odboÄ?ka Bichlbach/Berwang ze silnice 314 na Reutte, cca 10 km od Ehrwaldu pod Zugspitze pĹ™i cestÄ› pĹ™es Ga-Pa na Fernpass, v Bichlbachu asi 0,5 km stĂĄle po hlavnĂ­, Schuhhaus Leitner po levĂŠ stranÄ› - nepĹ™ehlĂŠdnete, otevĹ™eno po – pĂĄ 9-12 a 14-18, so 9-12 h)Exkluz #" ! mokne

Nepro

!

ukne eprofo

N

ivnĂ­!

ProdĂĄvajĂ­ jen ti nejlepĹĄĂ­!

 $/!#1%&(#& ,#/&$#1$$!+"%' 0$*2$&)

  

  

Head Race G

TypickĂ˝ příklad boty, jeĹž nemĂĄ s komerÄ?nĂ­m „sloĹženĂ˝m“ modelem TriTech nic spoleÄ?nĂŠho. (Pro Ăşplnost: TriTech prĂ˝ pouŞívĂĄ ĹĄpiÄ?kovĂ˝ sjezdaĹ™ Francouz Deneriaz.) KlasickĂ˝ dvoudĂ­lnĂ˝ skelet, pevnĂĄ robustnĂ­ podeĹĄev. Atomic u svĂ˝ch bot pĹ™edloni Ĺ™eĹĄil urÄ?itĂŠ problĂŠmy a pĹ™iĹĄel o vÄ›tĹĄinu svĂ˝ch nejznĂĄmÄ›jĹĄĂ­ch zĂĄvodnĂ­kĹŻ. Ti se postupnÄ› vracejĂ­, Pallander na nich uĹž loni řådil jako Ä?ernĂĄ ruka. Jezdit v nich bude i Bode Miller.

Letos se s koncem tradiÄ?nĂ­ch ĹžlutĂ˝ch WorldcupĹŻ a nĂĄstupem Ä?ernoĹĄedĂ˝ch RS objevil i nekatalogovĂ˝ Ä?ernĂ˝ model, kterĂ˝ je s nejvÄ›tĹĄĂ­ pravdÄ›podobnostĂ­ i v cenĂ­ku jako RD 96. Tato bota si tak uchovĂĄvĂĄ tradiÄ?nÄ› Ăşzkou pĹ™ednĂ­ Ä?ĂĄst (96 mm), dalĹĄĂ­ informace zatĂ­m chybĂ­. Boty Head zatĂ­m sice nedisponujĂ­ plejĂĄdou zvuÄ?nĂ˝ch jezdcĹŻ (ovĹĄem naĹĄe Ĺ ĂĄrka ZĂĄhrobskĂĄ by se uĹž skoro mohla cĂ­tit ukĹ™ivdÄ›nÄ›, ano, je s nimi velmi spokojenĂĄ), ale mezi odbornĂ­ky z branĹže se Worldcupy zejmĂŠna poslednĂ­ch dvou sezon těťily vysokĂŠmu renomĂŠ. Ç

Fischer Soma Race BliŞťí informace zatĂ­m chybÄ›jĂ­, ale hned v prvnĂ­ sezonÄ› se novince svěřila nastupujĂ­cĂ­ velkĂĄ hvÄ›zda Nicol Hosp a vyjela jĂ­ prvnĂ­ vĂ­tÄ›zstvĂ­ ve SP. Letos se pĹ™idĂĄvĂĄ AmeriÄ?anka Donna Mendes.

Lange LR 1 Klasika, s nĂ­Ĺž vyhrĂĄvajĂ­ Maier a Eberharter a kterĂĄ neotĹ™esitelnÄ› dominuje vĹĄem tabulkĂĄm bodĹŻ, medailĂ­ a pohĂĄrĹŻ. OdvozujĂ­ se od starĂŠ „Z“-formy, pĹ™eÄ?kaly vĹĄechny drobnĂŠ modernizace komerÄ?nĂ­ch skeletĹŻ a nakonec i nedĂĄvnou revoluci se zaoblenĂ˝mi pininfarinovskĂ˝mi tvary. BěŞnÄ› ve tĹ™ech tuhostech a jak zmiĹˆuji výťe, dnes do nĂĄkleku znatelnÄ› mÄ›kÄ?Ă­. NastříbĹ™enĂ˝ komĂ­n mĂĄ alespoĹˆ zdĂĄlky pĹ™ipomĂ­nat „boty pro lidi“.

Rossignol World Cup Race DalĹĄĂ­ příklad boty, jeĹž neodpovĂ­dĂĄ komerÄ?nĂ­m modelĹŻm. I ona mĂĄ za zĂĄklad skelet Lange, takĹže jsem vidÄ›l i ĹĄkĂĄdlivĂŠ oznaÄ?enĂ­ „Langinol“. ÄŒtyĹ™i verze tuhosti (G 4000 – G 4003), spodek skeletu/komĂ­n: soft/soft, medium/soft, medium/ medium, sti/medium. (NaĹĄe Eva KurfĂźrstovĂĄ podle vlastnĂ­ch slov pouŞívĂĄ „to nejtvrdĹĄĂ­, co existuje“.) TakĂŠ tato bota dostĂĄvĂĄ prĂ˝ dokonce ruÄ?nĂ­ koloraci tak, aby barevnÄ› odpovĂ­dala modelĹŻm komerÄ?nĂ­m.

Salomon Course X2 LAB Ani zde nepĹ™ekvapĂ­, Ĺže jde o ĂşplnÄ› jinou botu neĹž komerÄ?nĂ­ Course, pĹ™estoĹže i zde se snaŞí jĂ­ designem odpovĂ­dat. Na rozdĂ­l od nĂ­ mĂĄ i mnohem nĂ­Ĺže posazenou nohu a vzpřímenÄ›jĹĄĂ­ zanĂ˝tovanĂ˝ komĂ­n. JezdĂ­ na nĂ­ prakticky vĹĄichni jezdci a jezdkynÄ› Salomonu.

VĂ­te, Ĺže • Lange se sprĂĄvnÄ› vyslovujĂ­ [lange] a ne [landĹže]? • Rossignol zahĂĄjil vĂ˝robu svĂ˝ch bot pĹ™ed 15 lety na zĂĄkladÄ› bĂ˝valĂ˝ch slavnĂ˝ch bot Caber? Cabery v roce 1986 koupila firma Lange a tu pak 1989 Rossignol. • boty Atomic majĂ­ podobnÄ› za zĂĄklad rakouskou znaÄ?ku Koflach, nejĂşspěťnÄ›jĹĄĂ­ boty MS 1991 (Eberharter, Nierlich, Stangassinger)? • ze 7 znaÄ?ek „medailovĂ˝ch“ bot na MS pĹ™ed 14 lety (1991) uĹž existujĂ­ jen dvÄ› (Lange a Nordica)? • boty Head jsou pokraÄ?ovĂĄnĂ­m znaÄ?ky San Marco? JejĂ­m poslednĂ­m medailistou byl olympijskĂ˝ vĂ­tÄ›z 1992 a mistr svÄ›ta Patrick Ortlieb, i kdyĹž se v kuloĂĄrech říkalo, Ĺže jeden Ä?as jezdil v pĹ™emalovanĂ˝ch botĂĄch Lange. • ideovĂ˝mi pĹ™edchĹŻdci bot Fischer byly japonskĂŠ boty Rexxam, jimĹž pĹ™edloni dokonce Niki Hosp vyjela vĂ­tÄ›zstvĂ­ v zĂĄvodÄ› SP? • pĹ™ed skoro 30 lety se objevil prvnĂ­ model bot Salomon se zadnĂ­m nĂĄstupem a Ĺže ve slavnĂ˝ch SX 90 vyhrĂĄl v 80. letech Marc Girardelli SvÄ›tovĂ˝ pohĂĄr? • uĹž legendĂĄrnĂ­ Toni Sailer mÄ›l pĹ™i olympiĂĄdÄ› 1956 (vyhrĂĄl vĹĄechny discipliny) na jednotlivĂŠ discipliny jinĂŠ boty, tehdy jeĹĄtÄ› samozĹ™ejmÄ› ĹĄnÄ›rovacĂ­? • poslednĂ­mi slavnĂ˝mi zĂĄvodnĂ­ky dnes uĹž neexistujĂ­cĂ­ lyĹžaĹ™skĂŠ znaÄ?ky Raichle byli Markus Wasmeier, Vreni Schneider, Katja Seizinger a Alexandra Meissnitzer? • Jean-Claude Killy vyhrĂĄl vĹĄechny discipliny na ZOH 1968 v botĂĄch uĹž dĂĄvno neexistujĂ­cĂ­ znaÄ?ky Trappeur?

 *!$"'%!&

-  -  .3 . www.dale.cz

tel.: 777 109 544, 416 738 846

:22/(181'(5:($5

 

#$"&* 2!#""21& OBLÉKAL F. NANSENA, R. AMUNDSENA A OBLÉKà I ...

 , +  -3

JEDINÉ OPRAVDU TEPLÉ VLNÄŽNÉ FUNKĂżNĂ? PRĂ DLO U NĂ S ("'($%&(/*.$"(4(%/ (2$5*!/($%&()*$'60 #$&!0&#!"'*"

tel.: 416 738 846

www.devold.cz

#'# "&" #- %!(&)%"+#$, (

Atomic Race Tech

KA IN V O


äØéâÜë

İĺ

ALPINA

®§¨³

ACS

NOVÝ ZÁKAZNICKÝ SYSTÉM VÝBĚRU LYŽAŘSKÉ OBUVI Firma Alpina přichází na trh s novou nabídkou v prodeji lyžařské sjezdové obuvi. Každý zákazník si může před nákupem nového páru sjezdové obuvi nejdřív otestovat na speciálním skeneru, jaký tvar nohou má a jaká bota mu nejlépe padne.

Hlavními přednostmi ACS bot jsou: 1. Všechny ACS boty jsou vytvořeny na základě naší databáze nohou, díky čemuž je zaručeno, že vám boty dokonale padnou. 2. V rámci každé velikosti jsme k sobě na základě podobných charakteristik přiřadili určité nohy – pro každou skupinu jsme pak vytvořili speciálně tvarované boty. 3. Boty ACS prodáváme pouze za použití skenerů nohou. Naskenujeme obě nohy zákazníka a na základě provedených měření skener navrhne, která bota zákazníkovi na kterou nohu nejlépe padne. Dokonce i když nohy zákazníka nejsou symetrické, jsme schopni vybrat takové boty, které dokonale padnou na obě nohy zákazníka.

®§¨³ħ Žħ &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

Laser proměří rozměry každé nohy do posledních detailů a navrhne nejvhodnější botičku. Ty se dělají ve třech verzích s tím, že na každou nohu vám může být přidělena jiná. Toto speciální skenovací zařízení, vyvinuté firmou Alpina, které bylo v minulé sezóně velmi úspěšně testováno v lyžařském středisku Pitztal v Rakousku, se letos v testovací sérii objeví na 4 obchodních místech na světě a mezi nimi také u nás, v České Republice.

SYSTÉM ACS – INDIVIDUÁLNÍ ZÁKAZNICKÝ SYSTÉM FIRMY ALPINA Ve oddělení výzkumu a vývoje firmy Alpina máme k dispozici velmi přesné trojrozměrné skenery nohou, které používáme již déle než tři roky k vytvoření databáze nohou našich zákazníků. Když jsme provedli analýzu naší databáze, zjistili jsme, že existuje velké množství různých typů nohou. Na základě těchto poznatků jsme vytvořili systém ACS – INDIVIDUÁLNÍ ZÁKAZNICKÝ SYSTÉM FIRMY ALPINA. - zařízení bude umístěno ve sportovné prodejně Trtík Sport a dáno do provozu slavnostně v sobotu 20. listopadu 2004 - bude fungovat po celou zimní sezónu až do vyprodání zásob - k dispozici budou modely C7.0 a L7.0 za speciální cenu a zájemce o tuto obuv si bude moci nechat své nohy „oskenovat” na tomto unikátním přístroji, na základě provedených měření skener navrhne, která botička na kterou nohu nejlépe padne.

TRTÍK SPORT, Příkop 15/17, BRNO

PR

horní pohled

boční pohled

příčný pohled

www.inasport.cz , www.trtiksport.cz


İă

Akce SNOW – kalendář lyžařských tipů Testujte & carvujte!

s časopisem SNOW, www.levnelyze.cz a CZ Sport Jičín O možnostech testovat lyže společně se SNOW a jeho partnery jsme již psali. Máme tu ale jednu více než zajímavou novinku! V rámci testovacích dnů si navíc bude možné zdokonalit carvingovou techniku pod vedením profesionálních instruktorů, kteří vás za jeden den provedou všemi taji moderní jízdy po hraně. Lyžujte s úsměvem a využijte osvědčených, avšak netradičních metod a pomůcek. Akce jsou vhodné pro každého – začátečníky i pokročilé, malé i velké… To vše s možností zkoušení a kombinování špičkových lyží nabízí jedinečnou možnost, jak prožít naplněný lyžařský den! Registrační poplatek 250,–Kč/ osoba a den. Pro držitele SNOWcard 50 % sleva! Termíny: 8. ledna 16. ledna 22. ledna 29. ledna 5. února 12. února 19. února 26. února 5. března 19. března

Klínovec - Krušné hory Turnov - lyžařský areál Struhy Albrechtice v Jiz. horách Telnice - Krušné hory Mladé Buky - Krkonoše Rejdice - Jizerské hory Bedřichov - Jizerské hory Deštné - Orlické hory Stupava - Chřiby Kralický Sněžník - Hrubý Jeseník

Seznam slev v jednotlivých prodejnách naleznete již v následujícím SNOW!

Testujte a lyžujte výhodně se SNOWcard: 3 hodiny zapůjčení lyží na SNOWcard ZDARMA v Testcentru SNOW & Levnelyze.cz v Harrachově na Rýžovišti! www.levnelyze.cz EFA Špindlerův Mlýn – sleva na veškeré služby testcentra Atomic 50 %! www.efa.cz Lipno – Kramolín 30% sleva na skipas do 17. prosince, 1.–31. ledna a od 14. března 2005 do konce sezony!

Ledovcový terén Zásady postupu a lyžování v ledovcovém terénu, vyproštění z ledovcové trhliny, výstup a sjíždění v lanovém družstvu Teoretický základ se bude probírat na chatě večer po túře, většina výuky bude začleněna do programu túr s důrazem na praktickou aplikaci.

Vysoké Taury – základní kurz Rudolfshütte 2 310 m - neledovcový skialpinismus, ledovcový skialpinismus, termíny 11.–14. 2. 2005 a 4.–7. 3. 2005 Walliské Alpy – nejsnadnější alpské 4000vky, Saas-Fee, Britannia Hütte 3 030 m, ledovcový skialpinismus, termín 16.–20. 3. 2005 Průvodce: Michal Bulička, instruktor skialpinismu rakouského Alpenvereinu (staatlich geprüfter Hochtouren-, Skitouren- und Skihochtouren Instruktor). Více info na www.transalp.cz

Otevřete sezonu se švýcarským Wallisem!

Škola skialpinismu 2005: Pořádají Snow & Michal Bulička & Alpinus

Naučíte se: Neledovcový terén Vše o vybavení, práci s lavinovým vyhledávačem, plánování a volba túry, jak se chovat na túře, jak rozpoznat druhy sněhu, strategii pohybu v lavinovém terénu STOP OR GO, zásady orientace v terénu, budování nouzového bivaku…

11. 12. švýcarský Wallis a SNOW otevírá sezonu v lyžařském středisku Monínec! Jízdné ZDARMA, promítání lyžařských fotek ze švýcarského Wallisu, vystoupí superstar Petr Poláček a Táňa Poláčková! Monínec leží asi 80 km od Prahy směrem na Tábor nedaleko Sedlece-Prčice. V případě nepříznivého počasí redukce programu. Aktuální info na www.snow.cz.

j


text a foto: Petr Havelka

İİ

S fotoaparátem Jaký foťák na hory?

nahoru a dolů Dnes se už jen málokdo vydá na výlet či dovolenou bez fotoaparátu nebo videokamery. Zachycení atmosféry, místa a zážitků se stalo téměř samozřejmostí. Dámy se pak svým kamarádkám u sklenky vína chlubí, kde že to byly a jak se povedlo počasí, takže chytily krásný bronz a italští manekýni se kolem nich jen točili… Chlapi si v hospůdce nad fotkami popovídají o tom, jaký kopec se jim podařilo zdolat, jak jsou spokojeni s novými carvingy a jak to večer rozbalili na místní diskotéce… Fotograf si volí aparát především dle svých záměrů, potřeb, a také ceny. Pro někoho bude malý kompakt ideální volbou, někomu bude více sedět poloprofesionální zrcadlovka. Následující řádky vám mohou pomoci při výběru vhodného aparátu a poradit při zimním focení. Porovnání digitálních a klasických aparátů ponecháváme odbornému tisku.

S rodinou na horách Pro nenáročné zvěčnění dovolené velké většině lyžařů-fotografů bohatě postačí malý kompaktní aparát. Je výborný v tom, že je skladný a vejde se i s pouzdrem pod bundu. Ovládání je jednoduché a přehledné. Většina uživatelů těchto aparátů spoléhá zcela na expoziční automatiku a do nastavení nijak aktivně nezasahuje, i když některé „kompakty“ již disponují i manuálními režimy expozice a mohou tedy být vhodné i pro začátečníky, kteří by rádi pronikli do tajů fotografie. Cenou za malé rozměry, nízkou hmotnost a nižší pořizovací cenu bývá nižší obrazová kvalita, což je dáno především omezeními malých objektivů, obzvláště pak transfokátorů (zoomů), pomalejší a nepřesnější autofokus (automatické ostření), omezené expoziční časy (rychlost závěrky nemusí být dostatečná pro akční snímky), pomalejší reakce spouště.

„ Když je opravdu zima…

®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

Nízké teploty mívají neblahý vliv především na moderní elektronické aparáty. Životnost baterií se v chladu rapidně snižuje, některé aparáty mají navíc tendenci „zamrznout“. Nezbytností je tedy mít dostatek náhradních baterií. Pokud máte kompaktní aparát a vejde se vám pod svrchní vrstvu, můžete jej nosit pěkně v „teple“. Někdo vtěsná pod bundu i zrcadlovku…

„ ... a v hospůdce teplo Určitě znáte situaci, kdy se vám při přechodu ze zimy do vyhřáté místnosti zamlžily brýle nebo objektiv. Podobný proces, byť v menší míře, se může odehrávat i uvnitř aparátu, a to může mít špatný vliv na elektroniku přístroje. Proto je vhodné nechat aparát chvíli v obalu, aby se nedostal do kontaktu se vzdušnou vlhkostí a pozvolna se ohřál na teplotu v místnosti.


ÙēIJòĉøÙýĊ

   

přehled Canon IXUS 40

MalĂ˝, kompaktnĂ­ digitĂĄlnĂ­ fotoaparĂĄt. 3x optickĂ˝ zoom, rozliĹĄenĂ­ 4 miliony pixelĹŻ, 9 ostřícĂ­ch bodĹŻ, kompletnĂ­ menu v Ä?eĹĄtinÄ›, velkĂ˝ LCD displej 2“, kovovĂŠ tÄ›lo. OrientaÄ?nĂ­ cena 13 900 KÄ?.

Canon IXUSi5

StylovĂ˝ celokovovĂ˝ minaturnĂ­ fotoaparĂĄt. PevnĂŠ ohnisko 39 mm, f 2,8. RozliĹĄenĂ­ 5 milionĹŻ pixelĹŻ, 9 ostřícĂ­ch bodĹŻ, 4 atraktivnĂ­ barevnĂŠ varianty. KompletnĂ­ menu v Ä?eĹĄtinÄ›. Hmotnost: 100g. OrientaÄ?nĂ­ cena 13 900 KÄ?.

Fuji FinePix E500

DigitĂĄlnĂ­ fotoaparĂĄt, 1/2,5“ CCD - 4,23 miliony bodĹŻ (2304x1728), formĂĄt JPEG, AVI, 3,2x optickĂ˝ zoom (28–91 mm ekvivalent pro kinofilm). Makro od 6,7 cm. Citlivost 80-400 ISO dle nastavenĂŠho programu. ZĂĄvÄ›rka 1/2000 - 2 s. PĹ™ednastavenĂŠ reĹžimy, moĹžnost manuĂĄlnĂ­ho nastavenĂ­. OrientaÄ?nĂ­ cena 9 490 KÄ?.

HP photosmart R507

Kompaktní fotoaparåt s kovovým tělem, rozliťení 4,1 MP, 21x celkový zoom (kombinace optickÊho a elektronickÊho), panoramatický reŞim. Rozměry (ť x h x v): 87 x 57 x 28 mm . Hmotnost: 157 g (s bateriemi).

  

Fomei PZ-115 ZOOM Data

KlasickĂ˝ kompaktnĂ­ ZOOM fotoaparĂĄt s objektivem 38-115mm F4,0-F11,4, infraÄ?ervenĂ˝ pasĂ­vnĂ­ AF ostřícĂ­ od 0,6m, AE zĂĄvÄ›rka 1/4-1/250sec. Auto DX ISO 50-1600, reĹžimy blesku: Auto/Flash ON/Flash OFF/ synchronizace pĹ™i dlouhĂ˝ch Ä?asech, samospoĹĄĹĽ + moĹžnost IR ovlĂĄdĂĄnĂ­, motorovĂŠ pĹ™evĂ­jenĂ­ s moĹžnostĂ­ pĹ™evĂ­jenĂ­ nedokonÄ?enĂŠho filmu, napĂĄjenĂ­ CR 123 A 1x, dodĂĄvĂĄ se vÄ?etnÄ› pouzdra.

Kodak EasyShare DX 7440

RozliĹĄenĂ­ 4 megapixely, ĹĄpiÄ?kovĂ˝ objektiv Schneider-Kreuznach Variogon, 4x optickĂ˝ a 4x digitĂĄlnĂ­ zoom, paměżovĂĄ mĂŠdia SD/MMC, vnitĹ™nĂ­ paměż 32MB, napĂĄjenĂ­ Li-ion akumulĂĄtor (1700mAh), scĂŠnickĂŠ reĹžimy (16), manuĂĄlnĂ­ nastavenĂ­ (P, A,S,M, Custom), rychlost zĂĄvÄ›rky: automaticky - 1/8-1/2000 s, manuĂĄlnĂ­ - 64-1/1000 sec. OrientaÄ?nĂ­ cena 10 590 KÄ?.

Minolta DiMAGE Z3

DigitĂĄlnĂ­ fotoaparĂĄt se snĂ­maÄ?em CCD se 4 megapixely, systĂŠmem Anti-Shake (funkce vestavÄ›nĂĄ do tÄ›la fotoaparĂĄtu) a 12Ă— optickĂ˝m Mega zoomem. Objektiv Konica Minolta GT APO. JednoduchĂĄ obsluha, lehkĂŠ a kompaktnĂ­ tÄ›lo. OrientaÄ?nĂ­ cena 16 590 KÄ?.

Olympus C-70

KompaktnĂ­ digitĂĄlnĂ­ fotoaparĂĄt, rozliĹĄenĂ­ 7,1 megapixelu, 5x optickĂ˝ a 6x digitĂĄlnĂ­ zoom. CelokovovĂŠ tÄ›lo, velice kompaktnĂ­ a lehkĂ˝. AntisluneÄ?nĂ­ LCD obrazovka s ĂşhlopříÄ?kou 5,1cm – obraz je viditelnĂ˝ i za přímĂŠho sluneÄ?nĂ­ho svitu. OrientaÄ?nĂ­ cena 19 490 KÄ?.

Panasonic Lumix DMC-FX7

KovovĂŠ tÄ›lo, 3x optickĂ˝ zoom, objektiv Leica DC Vario-Elmarit. Mega-optickĂ˝ stabilizĂĄtor obrazu (OIS), CCD s rozliĹĄenĂ­m 5.0 Megapixel. SĂŠriovĂŠ snĂ­mĂĄnĂ­ MEGA BURST (3 snĂ­mky/sec), LCD panel s rozliĹĄenĂ­m 114K pixelĹŻ. Motion JPEG ozvuÄ?enĂŠ videoklipy. DodĂĄvĂĄ se vÄ?etnÄ› SD karty. StříbrnĂŠ, Ä?ernĂŠ, modrĂŠ nebo bronzovĂŠ provedenĂ­. OrientaÄ?nĂ­ cena 16 900 KÄ?.

Pentax Optio 750Z

DigitĂĄlnĂ­ kompatknĂ­ fotoaparĂĄt s 7.0 MP (CCD 1/1.8“), 5x optickĂ˝ zoom, 8x digitĂĄlnĂ­ zoom. Videoklipy v kvalitÄ› VGA 640 x 480 se zvukem (30 fps). AutomatickĂ˝ blesk s kompenzacĂ­ Âą2EV v krocĂ­ch po 1/3. Funkce digitĂĄlnĂ­ho spotmetru. OrientaÄ?nĂ­

*, ) ' ,# !,%" *,   ,., ! *, $ # , .2,$!,&%,

*, # ,.,# ! *,"! "% !& ,4/ !, ! *,) # ,"/2,%,# #1 *,$ !   , !!,,+5,. *,(  ! ,!2, 2, , #1! *, ! ,!.,.,/ *, $!% ,#+%,!.2,!1 0, *, !% ,,5, ,",/, *, % ! ! !%  ! " )  

    ,.",#53, ,,,-, /, +2!,#5"#0, ,'(,##0,%+#.2) !2,,#%/.2,&. 


İç

Zimní krajina před objektivem Zasněžená krajina dokáže vykouzlit nádherné obrazy a zimní snímky mají specifickou atmosféru. Dobrá krajinářská fotka ale nevznikne jen tak, je třeba cit pro kompozici, dobré světlo, na které se často čeká i hodiny, přesná expozice… Vhodný typ aparátu se v tomto případě dá těžko doporučit. Fotografům amatérům může postačit slušný kompaktní digitál s kvalitním objektivem (např. poloprofesionální Canon G6), profesionál se vydá do kopců se středoformátovým aparátem a sadou špičkových objektivů. Zcela automatické přístroje nejsou pro tento typ focení vhodné, protože možnost kreativního nastavení je nezbytná zejména pro dosažení potřebné hloubky ostrosti. Režim priority clony by tedy neměl chybět. Vzhledem k tomu, že je často vyžadována velká hloubka ostrosti, aby bylo ostré jak popředí, tak i pozadí, je nutno dostatečně přiclonit a zároveň prodloužit čas. Stativ se proto bude hodit, a to především při večerním nebo ranním focení. Přes den bývá díky všudypřítomné bílé barvě sněhu hladina světla vysoká a stativ není nezbytný. Ve vyšších nadmořských výškách stoupá i hladina UV záření, což může mít vliv především na snížení kontrastu obrazu. UV

„ Nebojte se protisvětla! Nevěřte pověře, že fotit proti slunci se nesmí. Bílý sníh odráží tolik světla, že i stinné partie jsou dobře prokresleny. Nebojte se proto experimentovat a obraťte svůj aparát i proti slunci, které vám třeba pomůže udělat působivý zimní snímek.

„ Chraňte svého miláčka Jestli máte svůj fotoaparát rádi, měli byste ho i dobře chránit. Zimní sporty jsou náročné a občasný pád potká i zkušeného lyžaře či snowboardistu. Kvalitní a především tuhý obal či brašna váš fotoaparát potěší. Brašna Lowepro PhotoRun

filtr by na objektivu neměl chybět. Krajináři uplatní i polarizační filtr pro zvýraznění barvy oblohy a přechodové filtry mohou rozšířit kreativní záměry fotografa. Pokud je pro vás záběr důležitý, neváhejte zhotovit několik expozičních variant.

Akce na sněhu Skoky, dlouhé oblouky v panenském prašanu, maximální náklony na carvingových lyžích, akrobacie na prkně ve snowparku… Vše se odehrává tak rychle, že vystižení toho pravého okamžiku bývá často věcí intuice, dlouhodobé praxe a často i náhody. Pro zimní akční snímky jsou nejvhodnější jednooké zrcadlovky, maximální důraz je potřeba klást na okamžitou reakci spouště. Uplatní se velmi krátké expoziční časy pro zmrazení děje (1/2000 vteřiny jakožto nejkratší čas většinou postačí). Pokud chcete při snímcích z menší vzdálenosti uplatnit i blesk pro jemné přisvětlení, měli byste mít moderní systémový blesk synchronizující i s krátkými časy závěrky. V podvečer můžete naopak zaexperimentovat s delšími expozicemi a efektním doblesknutím. Při rychlé akci (navíc na bílém sněhu) může někdy zlobit autofokus, v takových případech se vyplatí manuálně předostřit do potřebného místa. Za zmínku stojí i využití sekvenčního snímání, kterým můžete zachytit jednotlivé fáze akce. Zde platí: čím rychlejší posun filmu, tím lepší. Snímání rychlostí okolo 2 obr./s většinou nestačí, proto v takových případech raději vyčkejte na jeden

nejvýstižnější moment celé akce.

S fotoaparátem na túře

Výlety na skialpech nebo běžkách jsou vhodné jak pro krajinářské snímky, tak pro akční snímky ze sjezdů. Váha celého vybavení je při náročných túrách také důležitá. Vhodná je například lehká zrcadlovka se základním zoomovým objektivem, nebo slušný digitální (poloprofesionální) kompakt, který je lehký a skladný. Pro náročnější a delší expedice, kde není možnost pravidelně dobíjet akumulátory, se více hodí energeticky méně náročné klasické aparáty. Z kompaktů na kinofilm můžeme doporučit již mnohými expedicemi prověřený Olympus „mjú“ s pevným objektivem. Nadšení fotografové ovšem často neodolají a mají pak batoh o nějaké to kilo těžší.

Tip pro experty „ Jak exponovat, aby bílá bílá byla

Fotoaparáty zmíněné v tomto článku stanovují expoziční hodnoty na základě měření odraženého světla. Zjednodušeně řečeno, zabudované expozimetry počítají s tím, že průměrná scéna pohltí cca 18 % světla a zbytek odrazí (jako expoziční pomůcka se používá například standardizovaná tabulka s 18% šedou plochou). Jelikož na zimních snímcích převládá barva bílá, je scéna pro expozimetr atypická. Bílá barva odrazí podstatně více světla a expozici je vhodné korigovat. Všeobecně se doporučuje přidat jeden expoziční stupeň (korekci nastavit na + 1 EV). Nejméně problematické je focení na negativ, který má největší expoziční pružnost a jemné nepřesnosti v expozici toleruje. Při focení na diapozitiv je vhodné udělat více expozičních variant. Zmíněná šedá tabulka také pomůže s expozicí, profesionálové pravděpodobně použijí externí expozimetr měřící dopadající světlo. Při focení na digitální aparáty je vhodné udělat expoziční testy (několik snímků s různými korekcemi expozice), protože CCD snímače mají omezený expoziční rozsah a může se stát, že při plusové korekci expozice se některé části obrazu takzvaně „vypálí“ a jsou zcela bez kresby (obrazových informací). U digitálů je tedy často lepší spoléhat na expoziční automatiku a expozici nekorigovat. V případě, že je sníh na výsledném snímku zašedlý, malá barevná úprava v grafickém editoru je pro zkušenějšího uživatele hračkou. Pokud byl pro vás tento odstavec zbytečně složitý a nic vám neřekl, nebojte se a důvěřujte plně automatice svého aparátu, která uspokojivě řeší většinu světelných situací.

®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

V přehledu fotoaparátů zcela dominují digitály, což je současný trend. Ovšem pro focení v náročných zimních podmínkách nabízejí klasické aparáty pořád zajímavé výhody...


ÙēIJòĉøÙýĊ

7+(75,**(5²&/,&.$1'*2

 

(;./8=,91ĂŒ/(.,3$7(17352 9Ä‘7Ă¤ĂŒ%(=3(Ăż1267$32+2'/ĂŒ

pĹ™ehled Ricoh GX Caplio 3x optickĂ˝ Zoom (28–85mm/F 2,5–4,9), 0,12 s reakce zĂĄvÄ›rky po stisku spouĹĄtÄ›. 5,13 MP CCD vyuĹžitĂ˝ch bodĹŻ. 1 cm MACRO. VnitĹ™nĂ­ paměż 16 MB. Slot pro SD kartu, sĂĄĹˆky pro externĂ­ blesk. NapĂĄjenĂ­ 2 x AA nebo LiON DB 43. PĹ™edvolba clony, manuĂĄlnĂ­ nastavenĂ­ Ä?as/clona, moĹžnost pouĹžitĂ­ sluneÄ?nĂ­ clony a filtrĹŻ. PřísluĹĄenstvĂ­ pro ASTRO a MICROSKOP fotografii.

Sanyo VPC-C1EX DigitĂĄlnĂ­ videokamera a fotoaparĂĄt v jednom s rozliĹĄenĂ­m 3,2 megapixelu, supermakro reĹžim, samospouĹĄĹĽ, zĂĄznamovĂŠ mĂŠdium SD (v dodĂĄvce karta SD 128MB), hmotnost 155 g, 5,6x optickĂ˝ a 10x digitĂĄlnĂ­ zoom, barevnĂŠ provedenĂ­ Ä?ernĂŠ, stříbrnĂŠ a Ä?ervenĂŠ. OrientaÄ?nĂ­ cena 21 900 KÄ?.

Sony Cyber-Shot DSC-P41 RozliĹĄenĂ­ 4,2 megapixelĹŻ, 3x digitĂĄlnĂ­ zoom, optickĂ˝ hledĂĄÄ?ek, makro od 10 cm, ozvuÄ?enĂŠ MPEG VX Fine (30 snĂ­mkĹŻ/s) videoklipy ve VGA rozliĹĄenĂ­; 6 pĹ™ednastavenĂ˝ch scĂŠn, paměżovĂĄ mĂŠdia MS PRO, napĂĄjenĂ­ 2 x AA baterie. OrientaÄ?nĂ­ cena 7 900 KÄ?.

Umax Premier 6331 Kompakt s velkĂ˝m rozliĹĄenĂ­m a bohatou Ĺ™adou funkcĂ­, z nichĹž nÄ›kterĂŠ byly doposud vĂ˝hradou profesionĂĄlnĂ­ch foĹĽĂĄkĹŻ. KovovĂŠm tÄ›lo, 6M CCD Ä?ip v nativnĂ­m rozliĹĄenĂ­, 3nĂĄsobnĂ˝ optickĂ˝ zoom (35–110 mm), velkĂ˝ 2,0“ TFT display a 9 reĹžimĹŻ snĂ­mĂĄnĂ­. V reĹžimech snĂ­mĂĄnĂ­ jsou napĹ™. expoziÄ?nĂ­ bracketing, manuĂĄlnĂ­ reĹžim a video. Autofocus TTL je doplnÄ›n o pĹ™isvÄ›tlovacĂ­ paprsek pro nĂ­zkĂŠ intenzity osvÄ›tlenĂ­. OrientaÄ?nĂ­ cena 9 900 KÄ?.

Yashica Kyocera Finecam M410R

9(6-(='29e0/<ĂŚ29Ă&#x2030;1Ă&#x152;

 %( ('"'  #%'

 

EfektivnĂ­ rozliĹĄenĂ­ 4 megapixely, optickĂ˝ zoom 10x (37â&#x20AC;&#x201C;370 mm) a 6x digitĂĄlnĂ­ zoom, F 2,8â&#x20AC;&#x201C;3,1. ElektronickĂ˝ hledĂĄÄ?ek s Ferroelectric Liquide Crystal technologiĂ­ s rozliĹĄenĂ­m 300.000 bodĹŻ. ManuĂĄlnĂ­ Ĺ&#x2122;Ă­zenĂ­ expozice, Ä?asovĂĄ a clonovĂĄ automatika, kreativnĂ­ reĹžimy. AutomatickĂŠ a manuĂĄlnĂ­ ostĹ&#x2122;enĂ­, kontinuĂĄlnĂ­ autofokus pĹ&#x2122;i sĂŠrii 2 fps. OcenÄ&#x203A;nĂĄ RTUNE-technologie, kontinuĂĄlnĂ­ expozice v plnĂŠm rozliĹĄenĂ­ snĂ­maÄ?e 3,3 fps bez omezenĂ­ poÄ?tu snĂ­mkĹŻ. Video VGA v rozliĹĄenĂ­ 640 x 480 s rychlostĂ­ snĂ­mĂĄnĂ­ 30 snĂ­mkĹŻ bez omezenĂ­ dĂŠlky zĂĄznamu. ManuĂĄlnĂ­ vyvĂĄĹženĂ­ bĂ­lĂŠ, ISO 100 â&#x20AC;&#x201C; 800, korekce expozice, integrovanĂ˝ blesk s dosahem 4,5m. OrientaÄ?nĂ­ cena 14 490 KÄ?.Minolta Dynax 7D PrvnĂ­ digitalnĂ­ jednookĂĄ zrcadlovka s vĂ˝mÄ&#x203A;nnĂ˝mi objektivy s revoluÄ?nĂ­ integrovanou technologiĂ­ Anti-Shake. JednoduchĂ˝ systĂŠm ovlĂĄdĂĄnĂ­ s otoÄ?nĂ˝mi pĹ&#x2122;epĂ­naÄ?i a pĂĄÄ?kou. CCD s vysokĂ˝m rozliĹĄenĂ­m 6,1 milionu efektivnĂ­ch pixelĹŻ a technologiĂ­ zpracovĂĄnĂ­ obrazu CxProcessâ&#x201E;˘ III. OrientaÄ?nĂ­ cena 44 900 KÄ?.Nikon D70 Zrcadlovka roku 2004. CCD snĂ­maÄ? formĂĄtu Nikon DX s 6,1 milionem pixelĹŻ, pokrokovĂŠ zpracovĂĄnĂ­ digitĂĄlnĂ­ho obrazu. OdolnĂŠ tÄ&#x203A;lo se zachovĂĄnĂ­m malĂ˝ch rozmÄ&#x203A;rĹŻ a nĂ­zkĂŠ hmotnosti. VestavÄ&#x203A;nĂ˝ blesk se systĂŠmem i-TTL. OrientaÄ?nĂ­ cena 34 900 KÄ? (s obj. 28-80).

Panasonic Lumix DMC-FZ20 DigitĂĄlnĂ­ fotoaparĂĄt se superzoomem (12x optickĂ˝ zoom). Objektiv Leica DC Vario-Elmarit, mega-optickĂ˝ stabilizĂĄtor obrazu (OIS). CCD s rozliĹĄenĂ­m 5.0 Megapixel. Ă&#x161;plnĂŠ moĹžnosti manuĂĄlnĂ­ho nastavenĂ­. MasivnĂ­ ostĹ&#x2122;Ă­cĂ­ prstenec na objektivu. SĂŠriovĂŠ snĂ­mĂĄnĂ­ MEGA BURST (3 snĂ­mky/s). 2.0â&#x20AC;&#x153; LCD panel s rozliĹĄenĂ­m 130K pixelĹŻ. Motion JPEG ozvuÄ?enĂŠ videoklipy. StĹ&#x2122;Ă­brnĂŠ nebo Ä?ernĂŠ provedenĂ­. OrientaÄ?nĂ­ cena 22 590 KÄ?.

9<%(57(6, 3287.275,**(532:(5675$3 =Ă&#x2030;92'1Ă&#x152;3287.295$&(75,**(5675$3 58.$9,&(675,**(56<67(0(0  !" "' &

 !

 !


text: Ivan Sosna

İĥ

ČÁST DRUHÁ:

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU

ANNEMARIE PŘEDBĚHLA DOBU Snad neoprávněně až po pánech jsem si ale nechal hvězdu nejhvězdovatější – pihaté vesnické děvče Annemarie Moserová, jež na lyžích dokázala to, co nikdo jiný, a po zásluze se stala v již zmiňované anketě WSA Lyžařkou století. Pro pořádný lyžařský šoubyznys se ale bohužel narodila trochu brzy (1953): většinu své kariéry prožila v oněch pseudoamatérských pokryteckých letech. Když po šňůře pěti celkových vítězství ve SP poprvé skončila, nedokázala bez dluhů postavit poměrně velkou, ale nikterak rozmařilou kavárnu! Neměla to lehké: mluvit moc neuměla, musela si zvykat na davy lidí kolem sebe, svět médií jí byl cizí. Rychle se ale „orazila“ a už ve dvaceti platila za namyšlenou a arogantní primadonu. Těžko říci, zda takovou byla skutečně či zda ji tak spoluvytvořila média. Asi se moc nelíbila svou svéhlavostí, možná i neporazitelností a tím, že se všechno srovnávalo s ní a vztahovalo k ní – faktem je, že ženskou sjezdařinu táhla deset let nejenom sportovně, ale i mediálně. Psalo se o ní ostošest, byla nazvaná i „božskou Annemarie“, ale navzdory výjimečným výsledkům nebyla hubatá a tvrdohlavá kuřačka, ctižádostivá a sportovně tvrdá jako chlapi, která se navíc už v necelých třiadvaceti vdala, tím správným typem pro klasické fanouškovské zbožnění. Snad lze říci, že doba samostatných a nepoddajných žen, neučesaných podle mustru „hodné skromné děvče v dirndlu“, ještě nenastala a pro tuto roli ještě nebylo v lyžařském světě místo.

ZLATÁ POPELKA Milovat ženy je ale přirozené, a tak i na tu lásku nakonec došlo. Rosi Mittermaierová závodila deset let, zažila spoustu smůly a skoro nikdy nic pořádného nevyhrála. Milé, skromné a usměvavé děvče, proti kterému nikdo nemohl říci nic špatného, žádná

vpravo Maria Walliserová dnes

j

®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

Annemarie Moserová

j j

vlevo Rosi Mittermaierová

vyhlášená krasavice, ale taková, již by každý rodič bral za dceru a každá máma za snachu... A teď najednou, při olympiádě uprostřed Alp, se tahle Popelka smůlovatá rozjela ke dvěma zlatům a stříbru a jen o pár setin jí uniklo to, co zvládli Sailer a Killy, ale dosud žádná žena. Zlatá Rosi dokázala přesně to, co chybělo Annemarie: získala si srdce. Stala se mezinárodním miláčkem, vyhrála ještě i Světový pohár a snově odešla na tom nejabsolutnějším myslitelném vrcholu. Byla asi první sjezdařkou, která svůj úspěch a svou osobnost perfektně zhodnotila. Dodneška je pojmem a nedovedu si představit, co by ji o doživotní úctívání mohlo připravit. Rosi si stále pečlivě udržuje svůj image spíše konzervativní ženušky v pozadí a matky a v pohodovém páru s manželem Christianem Neureutherem jako by hladili, uklidňovali a šli vzorem. Popelka je zkrátka neselhávající archetyp. Ale aby to všechno nevyznělo tak ošklivě: Rosi je pořád nepředstavitelně milá a příjemná. Prostě zlaté děvče, které nelze nemilovat...

80. LÉTA: KONEC DOBRÝ, VŠECHNO DOBRÉ Začátek 80. let byl po inflaci osobností předchozí dekády dosti tristní. Stále vyhrávajícího a stále nemluvného Stenmarka odstavili od Světových pohárů důrazem na kombinace, tato preference „zprůměrovaných“ hrdinů ale žádnou brizantní hvězdu nenastolila. V ženách kralovala Hanni Wenzelová, další typ milé a hodné dívky, která ale oproti svým předchůdkyním nic nového nepřinesla. Dokonce i fantastická dvě zlata a stříbro z olympiády 1980 byly vlastně „jen“ opakováním Rosi. Hanni si zkrátka vybrala trochu nešikovnou dobu... Do světa lyžařského šoubyznysu se ale zapsala jinak: spolu s manželem Harti Weiratherem (a původně i bratrem Andreasem) založila reklamní a marketingovou

agenturu a nyní v něm tedy působí na druhé straně barikády. Pokud vím, jako první. Phil Mahre byl zcela jistě jedním z nejlepších lyžařů začátku 80. let a přemýšlím, proč se navzdory třem velkým globům nestal větší hvězdou. Američan z nelyžařské země? Vítěz Poháru díky podceňovaným kombinacím? Ubralo mu kus image nerozeznatelné dvojče Steve? V jejich stínu se ale mezitím rozjížděli ti, kdo měli této dekádě vládnout. Všichni čtyři byly výrazné typy a každý jiný. Snad bychom je mohli nazvat kráska, zvíře, sonnyboy a odpadlík.

SLADKÁ, MILOVANÁ, NEZKROTNÁ Milovat ženy je přirozené, napsal jsem o kousek výše, a milovat ženy krásné je krásné. Maria Walliserová taková byla. Krásná, milá, vítězící – s trochou patetického výraziva lze říci, že nebylo vhodnějších nohou, u nichž by mohl lyžařský svět ležet. Člověk má chuť se rozněžnit a vzpomenout na West Side Story: Maria, jen jediné jméno znám, Maria... V její osobě vidím i kus ženské emancipace: už ne bezkonftliktní, alpsky konzervativní Rosi, ale sice milá a přátelská, ale moderní samostatná žena, neváhající jít do konfliktu se švýcarským svazem. Žena nezávislá, se stabilním přítelem a posléze i životním partnerem z bankovnictví (jsme přece ve Švýcarsku!), která své soukromí nenechala zatáhnout do žádného skandálu. Stala se velkou hvězdou, ne však poslušným mediálním objektem. A okouzlující a nesmírně milou ženou je dodnes. Další švýcarské hvězdy té doby se ve stínu její charismatické osobnosti poněkud ztrácely, i když sportovně patří do lyžařské historie v nemenší míře: Michela Figiniová, Erika Hessová, Vreni Schneiderová. Jen ta poslední z nich vydržela až do 90. let a svých hvězdných dnů se dočkala. Ç


Budoucnost nikdy nevypadala lépe Dny otevřených dveří 23.27. října

Nový Citroe¨n C5 100% užitečné technologie

Pod dokonalé křivky moderního designu jsme totiž skryli celou řadu užitečných technologií zítřka. Bezpečnost posádky hlídá 7 airbagů včetně kolenního, ESP + ASR nové generace a natáčecí bixenonové světlomety. Naprostou novinkou je systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu. Jistotu vám dodá přední i zadní parkovací asistent, omezovač rychlosti a tempomat. Jízdní pohodu zajišťuje hydropneumatické odpružení Hydractive 3 a akustický komfort pak vrstvené sklo bočních oken. Citro°n C5 je nabízen s ekologickými dieselovými motory s filtry pevných částic a oblíbenými benzínovými motory ve spojení s manuální nebo automatickou převodovkou. Jízdu s Citro°nem C5 si na 100 % vychutnáte.

Svou testovací jízdu si můžete rezervovat na Infolince 222 111 196 nebo u všech autorizovaných prodejců značky Citro°n. www.citroen.cz

ISO 9001:2000

Citro°n C5 již od 599 000 Kč


®§¨³

Text: Vítek Ludvík, Petr Socha

No. 2 St. Anton

No. 5 Lötschental, ®§¨³ħĂþ No. 3 St. Foy, ®§¨³ħĂĤ No. 4 La Plagne, ®§¨³ħĂÚ

No. 1 Wallis, ®§¨³ħĂä

ħħ

®¯µ¥ħ Žħ ®¯­˜§˜ħĂħĹÙħç

²~õôõħ®§¨³ĞòÑÙħ§ĀĎİ

›ð·øĀøòĶħċŸĞ·ýÈòÙČħ ˜Ğõ¾ÙĞéħċ­·ôĀIJġôĀČ

í

¤·ĞĀõoý·ħĴķĞ·Ĺòõ·ħĀġĩ„ÙÎħó·ôħóÙħóÙóoøħĹĴķôÙøĎħ®ý·•òõħóġÙøħġÙħóoħ ёĴg„ĀĴ·ĩĎħ›ĀħóòýfðĀħøòħĩ·ôķħĹ¾’Ĵ·õĀĎħœ‘ĴgĞ·ħøgħ·õÙħħĉ„Ù‡õ·Îħ ôÑķ•ħý[ġħĴħ­ĀôķÈ·ýÙÈðħý·ħôĞIJð[dòħø[õÙøħĞĀĹġĩ„Ùõòõ·ħô·ĞĀġ·Ďħ «·ôħ IJ•ħ ·õÙħ ¾ķõĀħ Ĵ‡ÙÈðýĀħ Ĵħ ĉĀðĀĎħ ¤·ĞĀõħ „oÑòõ·Îħ ó·ôħ ġÙħ ġõIJ‡oħ ·ħĉ·ĩ„oħý·ħøõ·ÑĀIJħôĀdôIJħĴħý·‡õ[ĉýIJĩ’ħô[„ÙÎħĩ·ô•ÙħóġÙøħøgõħ Ādòħý·ħġĩĀĉô[Èðħ·•ħÑĀħĉ‘õýĀÈòÎħôÑķħóġøÙħÑĀĞ·Ĺòõòħý·ħøoġĩĀĎ

Hory mají vlastní tvář V Chamonix vyrukoval Honza se zdánlivě podivnou myšlenkou. Jeden z mnoha tamních žlebů označil za ten, který účinkoval v inzerátu na lyže Völkl Gotama – tedy zrovna na ty lyže, jež jsme měli na nohou. Nebral jsem to vážně, vždyť podobných žlebů musí být nekonečně mnoho. Nicméně Honza místo vyfotil, večer jsme ho porovnali s reklamou v časopise a skutečně. Byl to tentýž žleb. Podivná shoda…

®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

Völkl SNOWride – hledání nejlepšího prašanu, focení skoků a lajn, život v dodávce… Předchozí díl jsme strávili ve střediscích švýcarského Wallisu, zejména v Zermattu a na Aletschi. V tomto týdnu nás čeká Chamomix a Arlberg – dvě freeridová superstřediska. Bohužel se moc nepovedlo počasí, takže výtěžnost tohoto týdne nebyla nejlepší – ale i o tom je život v horách. Naši trojici doplnil fotograf a snowboardista Vítek Ludvík a jako host přijede i Karolína Salavcová – tu asi netřeba představovat. Vítek s Karolínou jedou z Prahy, Karolína řídí a Vítek? Vítek píše. Předejme mu tedy slovo…

¨¾ķĩý’ħ·IJĩĀħÙĶĉÙÑòÈÙħ²~õôõħ®§¨³ĞòÑÙħóġøÙħ Ā¾óÙĴòõòħýÙÑ·õÙôĀħĹ·ħ®òĀýÙøħĴÙħĴġòħóøfýÙøħ­·ñ ĞĀýĎħšķõ·ħĩø·ÎħĹòø·ħ·ħóÙÑòý’ħøĀĩĀĞðĀøÙħýهõĀħ ĉ„ÙðõoÑýĀIJĩĎħ§ÙøĀðõòħóġøÙħġÙħġĉõfġĩĎħ¤õIJÈòħĹĞĀĴñ ý·ħ IJôõoĹÙõòħ ¾·Ğ¾ÙÈIJÙħ ·ħ Èðķġĩ·õòħ ġÙħ óoĩħ ġĉ[ĩÎħ ·¾ķħ øĀðõòħ ¾ĞĹķħ Ğ[ýĀħ ĴķĞ·Ĺòĩħ ÑĀħ ›ð·øĀýòĶĎħ ħ œoôķħ ý·‡ÙøIJħĉ„oóÙĹÑIJħġÙħ·õÙħĉ[ÑħÑĀħġĉ·È[ô‘ħĴ’Ğ·Ĺýgħ ĀÑÑ[õòõĎħœĀĹĴgÑgõòħóġøÙħġÙÎħĀħÈĀħĴ‡ÙÈðýĀħóġøÙħĴÙħ KĴ’È·ĞġôIJħĉ„ò‡õòħ·ħdÙðĀħóġøÙħ¾ķõòħIJ‡Ùĩ„ÙýòÎħĉĀĉòõòħ óġøÙħĉõÙÈðĀĴôĀĴĀIJħĉõĹÙyħ·ħĉ·ôħĉ·Ñõòħ‹ý·ĴĀIJĎħ ²ġĩ[Ĵ[øÙħ ¾ĞĹķÎħ ·¾ķÈðĀøħ ġĩòðõòħ ĉĞĴýoħ ĴõÙñ ôķħ Ĵħ ›ð·øĀýòĶĎħ ¨ġĀ¾[ôÙøħ óġøÙħ ĩ·øħ ÑĀĞ·Ĺòõòħ Āħ ĉ[Ğħ ðĀÑòýħ фoĴħ ýٕħ ôõIJÈòĎħ §Ù¾ķõòħ óġøÙħ ĩ·øħ ĉĀĉĞĴfÎħ ĩ·ôħ ý[ġħ ýòÈħ ýÙĉ„ÙôĴ·ĉòõĀĎħ §òÈÎħ ĉĞĀĩĀñ •ÙħĀħĩĀøÎħ•ÙħġýoðħĴħ›ð·øĀýòĶħĴħĩfħÑĀ¾għĹ·ħýòÈħ ýÙġĩ[õÎħóġøÙħĴgÑgõòħIJ•ħĹħòýĩÙĞýÙĩIJĎħ«„òÑ·õĀħġÙħ·õÙħ òħ‡ĉ·ĩýfħĉĀd·ġoÎħĩ·ô•Ùħý·‡ÙħĀdÙô[Ĵ[ýoħĉĀø·õIJħ ¾Ğ·õ·ħ Ĺ·ħ ġĴfĎħ œòâIJĹÙÎħ ġâĀIJô·ýfħ ġĴ·ðķÛħ §òÈħ øĀÈħý·ħóٕÑgýoħ·ħĴ‘¾ÙÈħýòÈħý·ħâĀÈÙýoĎħ«Ād·ġoħóÙħ ðĀõĩħý·Ñħõķ•·„òħĉ[ýÙøĎħ

­ğôþāħþÙù]ħÀğĹÑòfôķ ªħĩāùħġÙħ´qĩÙôħĊ†ÙġĴiÑfòõħĴħð¹ùāñ þòĶďħ­†òħóÙÑþhħĹħùþāð¹ħâāĩāéğ¹ãÊôñ ”ÊðħĹ¹ġĩ]ĴÙôħġÙħùIJħþÙĊāѹ†òõāħ ġþāĵÀā¹ğÑħÀÙĹĊÙfþiħĹ¹óòġĩòĩħ¹ħĩÙþħġÙħ ĊIJġĩòõħġ]ùħÑāõ“ħāÀğāĴġô”ùħ—õÙÀÙùďħ ³—ħóġùÙħðāħĹ¹f¹õòħāĊõ¹ô]Ĵ¹ĩħ¹ħÊÙġĩIJħ ĴħóÙðāħġĩāĊ]ÊðħóġùÙħĊāĴ¹—āĴ¹õòħ ġĊq‰ÙħĹ¹ħâāğù]õþqħĊāð†ÙÀþqħĊğ“ĴāÑďħ ©òÊùhþiÎħó¹ôāħĹ]Ĺğ¹ôÙùħóġùÙħ ðāħĹ¹þÙÑõāIJðāħāÀóÙĴòõòħÝħĹÊÙõ¹ħ þÙĊā‰ôāĹÙþhďħ¦IJĊāÑòĴIJħþ]ġħĩāħ þÙġĩ]õāħ¹þòħùāÊħ‰õ¹Ċ]þqď

í

êëðãÜ

İÚ

§·‡Ùħ ĩ„òħ Ñýķħ Ĵħ ›ð·øħ ý[øħ ÑĀĴĀõòõķħ ĉĀ¾’ĩħ ĴħĀôĀõoħ Ğ·ýÑÙħ¦ĀýĩÙÎħóòý·øħóġøÙħġÙħýÙĉĀÑoĴ·ñ õòĎħ²ķóø·ħøgġĩ·ħ·ħ¾·ĹfýIJÎħô·øħý[ġħýÙÈðĩgõòħĉIJġñ ĩòĩħôĴ‘õòħýĀð·ĴòdôĀĴ’øħĉõ·Ĵô[øĎħ®õòĉķħóòøħ·õÙħ ýÙĴ·ÑòõķÛħœĞIJðĀIJħýĀÈħý·ħĉ·ĞôĀĴò‡ĩòħĉĀÑħóÙÑñ ýĀIJħ Ĺħ ýÙóġõ·Ĵýgó‡oÈðħ õ·ýĀĴÙôħ ġĴgĩ·ħ ý·ħ˜òéIJòõõÙħ ÑIJħ ¦òÑòħ ÑĀġĉ[Ĵ[øÙħ Ĵħ øĞ·ĹIJħ ċ·ôIJøIJõ[ĩĀĞķħ ýÙĴķÑĞ•ÙõķČÎħ·ħĩ·ôħĴ‡ÙħĉĀ¾oĹoħôħĩĀøIJħĹøgýòĩħõĀñ ô[õĎħ¨ĉĀIJ‡ĩoøÙħĩÙÑķħIJýòô[ĩýoħ›ð·øĀýòĶħ·ħIJ•ħġÙħ ĴòÑoøÙħĴħÑ·õ‡oøħÈoõòħÝħĞ·ôĀIJġôføħ®ĩĎħ˜ýĩĀýIJà

SĩĎħ˜ýĩĀý ²Ĺ·õĀħĩĀÎħĩg•ôĀħ„oÈĩħôĀõòôÎħġĉ·õħóġÙøħÈÙõĀIJħÈÙġñ ĩIJÎħ·ġòħÑÙġÙĩħýÙ¾ĀħÑĴ·ÈÙĩħðĀÑòýħĴÙħġĉ·È[ôIJħý·ħ ĉĀðĀĴÈÙħ Ĵħ Ĺ[Ñòħ ·IJĩ·Ďħ §Ù•ħ óġøÙħ ĉĀħ ôõòô·ĩ’Èðħ ðĀĞġô’ÈðħġòõýòÈoÈðħÑĀĞ·ĹòõòħÑĀħĞ·ôĀIJġôfðĀħ˜Ğñ


İÿ

foto: Petr Socha/Völkl SNOWride, Arlberg

nahoře: Převěje Robina více než inspirovaly. Zpočátku je pouze opatrně osahával, ale poté, co zjistil, že masa sněhu není nijak nebezpečná, vyvolával lavinky úmyslně a bavil se tím, že jim ujížděl. Věděl ale, co dělá, i kdyby ho zasáhly, svou mohutností by ho maximálně tak povalily vlevo: Honza a jeho prašanová extáze

®¯­˜§˜ħİħĹÙħçħ Žħ ®¯µ¥

õ¾ÙĞéIJĎħ¨ħġĩ„ÙÑòġôIJħóġÙøħĴgÑgõħóÙýħĩĀÎħ•ÙħóÙħĴÙõñ ôfħ·ħĴķðõ[‡ÙýfħĴÙÑõÙħIJýòô[ĩýoÈðħâĞÙÙĞòёħĩ·ôfħ ġĴ’øòħĹ[ĴĞ·ĩý’øòħÈÙý·øòĎħ «„Ùġĉ[Ĵ[øÙħóهĩgħýgôÑÙħý·ħĉ·ĞôĀĴò‡ĩòĎħ­[ýĀħ óÙħ ýÙĀ¾Ĵķôõfħ ĩÙĉõĀÎħ øĞ·ôķħ óġĀIJħ dÙĞĴÙýfħ Ýħ ġ·ñ ð·Ğġô’ħ ĉoġÙôĎħ ¤·ĞĀõoý·ħ ý[øħ ĴķġĴgĩõIJóÙÎħ •Ùħ ġĉĀõÙdýgħġħóò•ýoøħâfýÙøħ·ħġ·ð·Ğġô’øħĉĞ·ÈðÙøħ ĉ„òĉõĀIJĴ·óoħĉĀÑòĴýfħĩ·óÙøýfħĴõòĴķÎħĩ·ô•ÙħĴ•Ñķħ ĉĞIJÑÈÙħ ġĩĀIJĉ[ħ ĉĀdÙĩħ ġÙ¾ÙĴĞ·•ÑĎħ «„ÙġĀIJĴ[øÙħ ġÙħÑĀħ®ĩĎħ˜ýĩĀýIJĎħ¤·ĞĀõħġÙħĹĩĞ·ĩòõ·ĎħŸfýħóòħý·‡ĩgġñ ĩoħýÙÑĀĴÙÑõħý·ħøĀġĩħġÙ¾ÙĴĞ·ð‘Îħ·õÙħĀÑĴ[õħóòħôÙħ Ĺý[ø’øħÑĀħ¢ýýġ¾ĞIJÈôIJĎħ±•ħóòħýÙIJĴòÑoøÙĎ ˜õÙħóġøÙħĴħ®ĩĎħ˜ýĩĀýIJÎħôĀõÙøħĉIJõġIJóÙħõķ•·„ñ ġô’ħ ĞIJÈðÎħ óÙħ ÑĀĉĀõÙÑýÙÎħ ġôòĉ·ġķħ ø[øÙħ Ĵħ ô·ĉñ ġ[ÈðÎħ·ħĩ·ôħĴķĞ[•oøÙħý·ħĉĞ‘ĹôIJøħĩÙĞfýIJĎħ±•ħý·ħ ĉĞĴýoħĉĀðõÙÑħôĞ[ġ·Ďħ«„ÙġĩĀ•ÙħĴoøÙÎħ•ÙħIJ•ħÑõĀIJðĀħ ýÙġýg•òõĀħ·ħ•Ùħý[ġħýÙdÙô[ħýòÈħóòýfðĀħýٕħðĀ¾õĀñ Ĵ[ýoħ õÙÑĀĴ’Èðħ ðĀĞĎħ «„ÙġĩĀħ ý·Èð[ĹoøÙħ ĉgôýfħ õ·óýķħ òħ ġõIJ‡ý’ħ ġýoðħ ðõ·Ĵýgħ Ĵħ ġÙĴÙĞýoÈðħ ġĩgý[Èðħ ·ħ•õÙ¾ÙÈðĎ ¨ħÈĀħðĀЇoħóġĀIJħĉĀÑøoýôķħý·ħõķ•ĀĴ[ýoÎħĀħĩĀħ õfĉÙħġòħðĀĴoøÙħĴÙħėĴĀõýføħd·ġÙĘĎħ§[‡ħĉĀóoĹÑý’ħ ÑĀøÙôħĉ·ĞôIJóÙøÙħĴħõIJĶIJġýoøħôÙøĉIJÎħĴħÈÙýgħ óÙħ ¾·Ĺfýħ ·ħ ġôĴgõÙħ Ĵķ¾·ĴÙýfħ õ[Ĺýgħ ġÙħ ġ·IJýĀIJÎħ Ğ‘Ĺý’øòħ ĉ·Ğýoøòħ õ[ĹýgøòÎħ õÙÑĀĴĀIJħ óÙġôķýoħ ·ħ Ñ·õ‡oøòħ øýĀð·ħ ·ĩĞ·ôÈÙøòĎħ ¯·øħ ĩĞ[ĴoøÙħ ĴÙñ dÙĞķħ ĉĀħ ĩĴĞÑfħ ĉĞ[ÈòĎħ «Ğ·ĴòÑÙõýgħ ý[ġħ IJôõoĹÙdôķħ Ĵķð·ĹIJóoħġÙħĹ·ĴoĞ·dôĀIJÛ

Völkl SNOWride team Kateřina Salavcová

Host. Profesionální snowboardistka, někdejší členka české reprezentace, nyní se specializuje na freeride.

Snowboardista, dobrodruh, fotograf (např. obálková strana SNOW 12)

foto: Vítek Ludvík/Völkl SNOWride, Arlberg

+ základ: Robin Kaleta, Honza Schauer, Petr Socha

&2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺçħ Ž ®§¨³

Vítek Ludvík


Camping Arlberg

®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

pětihvězdičkový kemp

Zimní kempování je zejména v Rakousku aktivitou velice oblíbenou. Pozor, nejedná se však o žádné spaní ve stanu a v omezeném pohodlí. „Trempové“ si vozí svůj domek s sebou. Už ten sám je plně vybaven, nechybí chemické WC ani koupelna s teplou vodou a sprchou, lednička, plynový sporák, někdy dokonce myčka nádobí. Camping Arlberg, kde jsme bydleli, pak poskytoval ke každému karavanu ještě přístavek s luxusní koupelnou, WC a kuchyní. V areálu kempu pak naleznete vše, co v nejluxusnějším hotelu – wellness centra, bazény a různé lázně, restaurace, obchůdky… Proč ne, hosté se rekrutují povětšinou z bohatého Německa a už jen koupě či zápůjčka luxusního karavanu hovoří dost jasně o jejich platebních schopnostech. Každopádně, proč to alespoň jednou nezkusit – lyžování a caravaning je kombinace neobvyklá, takže zajisté zanechá spoustu nezapomenutelných momentů.

www.camping-arlberg.at

¯āÀòþħāħšğõÀÙğéIJÍħ Ûħ¥Ùħĩāħ¹ġòħġþiðāĴiħþÙóõÙĊ‰qħġĩ†ÙÑòġñ ôāħĴħ¯¹ôāIJġôIJďħ§qÀòħġÙħùòÎħ—Ùħāôāõþqħ ðāğķħóġāIJħğÙõ¹ĩòĴþiħþqĹôhÎħ¹ħĊğāĩāħ ĹÑÙħþÙþqħ—]Ñþ”ħõÙÑāĴÙÊħñħóÙþħþ]ÑðÙğñ þhħ¹ħĊāùiğþiħÀÙĹĊÙfþhħĴāõþhħĩÙğhþķďħ (¹ġĩāħóÙþħôāIJġÙôħāÑħġóÙĹÑāĴôķħ āÀóÙĴqĩÙħĊ¹þÙþġôhħġĴ¹ðķħġħĊ𹉹þÙùħ óىĩiħÑõāIJðāħĊāħġþi—Ùþqďħž“ô¹ĹÙùħ ôĴ¹õòĩķħóÙħòħĩāÎħ—ÙħĹÑÙħ—òóÙħ¹ħĩğhþIJóÙħ ġĊāIJġĩ¹ħâğÙÙğòÑÙğġďħ

Čtenářský kroužek Nemožnost podniknout pořádnou akci nás v Chamonix naplnila pocitem jakéhosi pracovního dluhu – tak jsme po večerech alespoň četli. Tedy do chvíle, než nám došly baterky a zhasla světla. Baterky poté nemohly napájet čerpadlo plynového topení, takže jako čtenářskou daň jsme museli absolvovat noc v mrazu. Zajímavé bylo, že se v autě sešly různé knihy výhradně od jednoho autora – Paula Coelha. K tomu měl ještě Vítek jedno dílo ve zvukové verzi na iPodu. Tak jsme to všichni louskali a měli o čem diskutovat.

foto: Honza Schauer

œ·õ‡oħÑÙýħóÙħĉĀd·ġoħóهĩgħðĀЇoÎħõÙÑħĩĴĞчoħ·ħĴòñ ÑòĩÙõýĀġĩħġôĀĞĀħýIJõĀĴ[Ďħ®ý·ÑħóÙýħĉĞĀâÙġòĀý[õýoħ ĉĀĴòýýĀġĩħ ý[ġħ Ĵķð[ýoħ ý·ħ ôĀĉÈÙÎħ ·¾ķÈðĀøħ ·õÙħ Ĺ·ħ ýgó·ôĀIJħ ðĀÑòýIJħ ĞÙĹòéýĀĴ·õòħ ·ħ ĉ„ÙġIJýIJõòħ ġÙħ ÑĀħý·‡òÈðħĴgĞý’Èðħ·ħġĉ[ġý’Èðħõ[ĹýoĎħ¦gõòħóġøÙħ ĀĴ‡ÙøħĴoÈÙħýٕħòýĩÙýĹòĴýoħĉĀÈòĩÎħ•ÙħĀÑĉĀdòýôIJħ IJ•ħ ¾ķõĀħ ÑĀġĩàħ ˜ħ Ĺ¾’Ĵ[ħ ý[øħ ĉĀġõÙÑýoħ ÑÙýħ ĴÙħ ®Ĵ·ĩføħ˜ýĩĀýIJàħ «„ÙġħÑÙýħ·ħýĀÈħý·ġýg•òõĀàħ¤ĀĉÈÙħý·ħĉĀðõÙÑħ ý[ÑðÙĞýfÎħ ĩĞð·ýÈÙħ øĞ·ô‘ħ Ā¾d·ġħ ÑĀôĀýÈÙħ Ĵķñ dòġĩòõķħÈÙġĩIJħĉĞĀħġõIJýÈÙÎħôĩÙĞfħóġøÙħýÙĴòÑgõòÎħ·ýòħ ýÙĉ·ø·ĩIJóÙøÙĎħ¯·ôħġý·ÑħôĀýÙdýgħÑýÙġĎħ ²ķĞ[•oøÙħ ý·ħ ĀġĴgÑdÙý’ħ ®ĩĎħ ›ðĞòġĩĀĉðĎħ «‘õħ øÙĩĞIJħ ĉf„ĀĴfðĀħ ġýgðIJħ âĀĞøĀĴ·ýfðĀħ ĴgĩĞÙøħ ĩĴĀ„oħôĞ[ġýĀIJħôIJõòġIJħĉĞĀħý·‡Ùħġý·ðķħÝħĴķø’‡õoñ øÙÎħâĀĩoøÙÎħóÙĹÑoøÙħĩ·ôħĞķÈðõÙÎħó·ôħĩĀħóÙýħĉĀġõÙÑñ ýoħÑýķħÈðĀÑoĎħ«ĀÑøoýôķħýÙóġĀIJħĹÑ·õÙô·ħòÑÙ[õýoÎħ ĴÙõøòħd·ġĩĀħĹ·ġô„oĉÙħĉĀÑħĉĞ[‡òĴĀIJħĉلòýĀIJħġĩ·Ğ’ħ õÙÑĀĴ’ħĉĀÑôõ·ÑÎħ·õÙħ­Ā¾òýħĴ‡ÙħĹĴõ[Ñ[ħġħóòġĩĀĩĀIJĎħ §·ġĩ[Ĵ[ħĉĞĴýoħðĞ·ħġħõ·Ĵòý·øòĎħ«„ÙĴgóÙħġÙħĞ·ñ ÑĀġĩýgħĩĞð·óoÎħ­Ā¾òýħġÙħġøgóÙħ·ħøķħâĀĩĀéĞ·âĀĴfħ ġÙħ¾ĀóoøÙÎħ·¾ķÈðĀøħóÙóħýÙøIJġÙõòħðõÙÑ·ĩħýgôÑÙħ ý·ħÑýgħġýgðĀĴfħðĞĀø·ÑķĎħ§·‡ĩgġĩoħóÙħĩĀħĉ„Ùġýgħ ĩ·ôħý·ħġĉĀÑýoħðĞ·ýgħĞòĹòô·ħċdÙøIJ•ħIJĴg„oøÙħ·•ħ ý·ħ ôĀýÈòħ ÑýÙČĎħ «„òÈð[Ĺoħ òħ ĉĞĴýoħ ­Ā¾òý‘Ĵħ ĉ„Ùñ ġĩ„ÙõĎħ£·ôġòħ‡ĉ·ĩýgħġòħĉĞĀðõfÑõħġô·õôIJħdòħġĉo‡Ùħġfñ Ğòòħġô·õħċýĀħøĀ•ý[ħóġøÙħðĀħòħ‡ĉ·ĩýgħý·ĴÙÑõòħĴķñ ġoõ·dôĀIJČÎħĩ·ô•ÙħĉĀÑħĉõ[ýĀĴ·ýĀIJħġô[õĀIJħdÙô·õ·ħ ýÙdÙô·ýgħóÙÑý·ħÑ·õ‡oħ·ħĴ’Ğ·ĹýgħĴgĩ‡oĎħ›ðõ·Ñý[ħ

foto: Petr Socha/Völkl SNOWride, Arlberg

¦Ğ·ĹòĴ’ħĴoĩĞħĴħýĀÈòħĴo„oħġýoðħ·ħøķħġòħĉ„ÙóÙøÙÎħ ·¾ķħĉ„ò‡õ·ħĴ[ýòÈÙħ·ħý·Ñgõòõ·ħý[øħĉ‘õħýÙ¾Āħзчòħ øÙĩĞħ·ħĉ‘õħĉĞ·‡·ýIJĎħ§òÈĎħ­[ýĀħóÙħĹ·ġÙħó·ĞýoÎħĩĞĀÈðIJħ ðÙĹôķÎħĩĞĀÈðIJħĉĀÑħøĞ·ôÙøĎħ®ýoðħĩ·óÙħ·ħøķħóÙÑÙøÙħ ÑĀħ¶ĞġIJĎħŸòĞýħóÙħĩ·ôħĉĀø·õ’Îħó·ôħóÙýħãĞý IJøo ¾’ĩĎ ­Ā¾òýħý·Èð[ĹoħýgôĀõòôħõ·óýÎħôĩÙĞ’øòħġÙħĉĀĹÑgóòħĹ·ħ ·ĉõ·IJġIJħĀ¾ÙÈÙýġĩĴ·ħý·ħõ·ýĀĴô[Èðħ·ħġóÙĹÑĀĴô[Èðħħ ĉĀIJ‡ĩoĎħŸĀĩoøÙħòħĉ„Ùġħ‡ĉ·ĩýfħġĴgĩõĀĎħ˜ħðõÙÑ[øÙħĹ·ñ ĉĀøÙýIJĩfħôĀIJĩķħðĀĞĎħ§gôĩÙĞfħý·‡ÙħĴ’ĉĞ·ĴķħĉĞķdħ ĀÑħ õķ•·„ġôfħ ÈòĴòõòĹ·ÈÙħ óġĀIJħ ðĀÑýgħ ÑĀ¾ĞĀÑĞIJ•ýfĎħ ¯Ğ·ĴÙĞĹķħĉĀÑħġô·õýoøòħġĩgý·øòÎħĉĞĴýoħġĩĀĉķħÑĀħ ġĩ·„òdôfðĀħøgôôfðĀħġýgðIJĎħ¡õÙÑ[øÙħý·ÑħġĩĞ•Ùñ øòħĴðĀÑýfħÈÙġĩķħ·ħ‹Ĺô’øòħĉĞ‘óÙĹÑķħĉĞĀġô·ôIJóÙñ øÙħĉĀħõ·ĴòýĀĴ’Èðħó·ĹķÈoÈðħĴ•ÑķħĀħĉ·ĩĞĀħýo•Ďħ­Āñ ¾òýĀĴòħĩĀħýòÈħýÙÑgõ[Îħ·õÙħĀġĩ·ĩýoøħĩĀħĞĀĹôõÙĉ[Ĵ[ħ ôĀõÙý·ħ Ýħ ·dôĀõòħ Ĵ‡òÈðýòħ Ñgõ·óoħ ó·ôĀħ ¾ķħ ýòÈĎħ ¡ĀĞķħ ôħý[øħóġĀIJħøòõfÎħýÙIJĴgĹýoħý[ġħÝħ‡õ·ĉ[ýoħ¾ķħĴħĩfħ ¾„ÙdÈÙħ¾ķõĀħĴÙõøòħýÙĉ„oóÙøýfħ·ħý·ÑõĀIJðĀĎħ ®Ĵ·doøÙħĹ·ħó·ĞýoðĀħĴõðôfðĀħĩÙĉõ·ħIJĉĞĀġĩ„ÙÑħ ĩòÈð’ÈðħðĀĞħýgó·ôfħĩķdòýôķÎħdĀôĀõ[ÑķÎħĉĀĉoóoøÙħ ĞÙѾIJõõķħ·ħøõIJĴoøÙħĀħóÙÑòýføħÝħÑýÙÈðħĉõý’Èðħ ĉĞ·‡·ýIJħ ·ħ ġõIJýÈÙĎħ ¤Ñķ¾ķħ ·ġĉĀyħ ¾ķõĀħ ø·õòýôĀħ ĴðĀÑýfħġĴgĩõĀħýÙħýgó·ôfħâĀĩôķÛħ ¨ÑĉĀõÙÑýÙħ ġÙħ ĉ„ÙġĀIJĴ[øÙħ ý·ħ ÑĞIJðĀIJħ ġĩĞ·ýIJħ‹ÑĀõoħġħý·ÑgóoÎħ•Ùħĩ·øħýÙ¾IJÑÙħġýoðħĩ·ôħ øĀôĞ’Ďħ £ÙĎħ˜ġòħ ¾ķõķħ ý·‡Ùħ øĀÑõòĩ¾ķħ ø[õĀħ ý·õfñ ð·ĴfÎħ ôħ ĉĀ„[Ñý’øIJħ âĞÙÙĞòÑIJħ ġÙħ ¾ÙĹħ ĉĀÑĉĀĞķħ ĉ„oĞĀÑķħ dõĀĴgôħ ýÙÑĀġĩ·ýÙĎħ «„ÙġĩĀħ Ā¾óÙĴIJóÙøÙħ ýgôĀõòôħ Ĺ·óoø·Ĵ’Èðħ ÈÙġĩĎħ ¯ĀIJħ ýÙóõÙĉ‡oħ óÙħ ·ġòħ ĩ·ħ Ĺħ¦·ÑõĀÈðóĀÈðIJÎħġÙÑõ·ħý·Ñħ¶ĞġÙøÎħĀÑôIJÑħġÙħ ø‘•ÙħÑĀħ¥ÙÈðIJħġóÙĩħĉĀħĩĹĴĎħġôòĞĀIJĩÙĎħ¦ķħóġøÙħġÙħ ĀÑġIJýIJõòħÑĀħ¾ĀdýoÈðħ•õÙ¾‘ħ·ħý·õÙĹõòħ·ġĉĀyħýgñ ó·ôĀIJÎħ¾ķ‰ħĩĞĀÈðIJħý[ġòõýgħĴķĩõ·dÙýĀIJħĞ·ÑĀġĩħĴÙħ âĀĞøgħġĴ·ð‘ħġÙħġĩ·ĞĀĉ·ýÙýġô’øħġýgðÙøĎħ¥Ùĉñ ‡oħġĩ·Ğ[ħĉ·ýý·ħýٕħýgó·ô[ħĞĀĹóٕÑgý[ħĉòġĩ·Ûħ

foto: Petr Socha/Völkl SNOWride, Arlberg

®¯µ¥ħ Žħ ®¯­˜§˜ħīħĹÙħç

®§¨³

êëðãÜ

īĺ


[Z_UV [d^V

GwÛV_‚kw\Rk_‚TZAC@DA@CEAC292gèYcRU_‚U`g`kTV`SfgZ =@H2 R `feU``c`gèTY a͂acRg\â >T?6EE U` yC \ #&"!#!!% aÍVdeŽY`gR] dg`f ac`g`k`g_f _R _`g`f RUcVdf  E‚^ dV ^Ž_‚ Z^‚de`ac`gjÍZk`gw_‚kwcf{_‚Y`Ra`kwcf{_‚Y`dVcgZdf?RTYwk‚ dV$\^`U6I:Ef#Uw]_ZTV5"aÍZa`Y]VUfkAcRYjg]Vg``U5" RdZga`]`gZ_ŽgkUw]V_`deZ^VkZ4Y`U`gV^RAcâY`_ZTV^Z 8ADD`fÍRU_ZTVH8D)%+6"%‘$#Ä%)ÄÄ?&!‘!!Ä%*ÄÄ AÊÙ;6K52FE6> K5"6I:E#4Y`U`g_R[VUV^V_R 4YZ]d\`fd^Žc>@aRe`gR]V[VÓeŽaÍVU>_Racg_‚\ÍZÛ`gReTV`U S`{‚^VgacRg`U`@aRe`gd\~Rk_‚_Racg_‚\ÍZÛ`gReTV`US`{‚^V `aŽegacRg`U`<ReVÍZ_d\~d^Žc`g\R<ReVÍZ_\já[VkU <ReVÍZ_d\wa]j_f]VaÍV[UVgV7`c^R_d\`faRcR]V]_‚dUw]_ZT‚A` #)\^U`[VUV^V_R^R]~_w^Žde‚{\`dg]Vg``US`{f[‚T‚f]ZT‚<V ^]è_fAc`da`ce[V_Re`^e`c`YfgVU]Vac`UV[_jdeRgVS_Z_ AÊÙ;6K5>95 2fe`Sfdj$#%$)&$'$'deR_ZT`U> @aRe`ggèdefa_RdeR_ZTZ<Df\`gf_Re`^_w^Žde‚{\fgá[VkUf

í

foto: Vítek Ludvík

6I:E# 49@5@G

Grilovat v zimě? Proč ne! Člověk se u grilu alespoň trochu zahřeje a nemusí se tísnit při vaření v obytném voze. V autě jsme sice měli tříplotýnkový plynový sporák, ale tísnit se ve čtyřech až pěti uvnitř není vždy příjemné. Navíc v údolních kempech je narozdíl od vysoko položených zimních středisek zima jen nakrátko, takže už koncem února můžete vstřebávat první jarní teplo. První grilování jsme okusili ještě ve Švýcarsku a pošmákli si všichni, včetně vegetariánské části výpravy.

Ê:?D

í

­Ā¾òýĀĴ·ħðõ·Ĵ·ħĩĀħĴ‡·ôħĹĴõ[Ñõ·ħĩ·ôÎħ•ÙħôĀõÙøñ óÑĀIJÈoħ¾ķħýÙĩIJ‡òõÎħ•ÙħĩĀħýÙ¾ķõĀħ‹øķġõýgĎħœĀõ‘ħ ĉ„òóÙõħ ·ÑĞÙý·õòýĀĴgħ ĞĀĹÙġø[ĩ’Ûħ ė¯ķħ ĴĀõÙÎħ ĩĀħ ¾ķõĀħâ·ôĩħÈĀĀõàęÎħĹýgõĀħ¡ĀýĹĀĴĀħIJĹý[ýoĎħ ²ÙdÙĞħġÙħĉ„ò¾õo•òõĎħ£Ù‡ĩgħóÙÑÙýħĴ’ġĩIJĉħý·ħġĩĞ[yħ ĀġĴoÈÙýĀIJħĹ·ĉ·Ñ·óoÈoøħġõIJýÈÙøħ·ħIJ•ħ¾·õoøÙħĉĞñ ô’ýô·ħ·ħĴ‡ÙÈðýĀħý[dòýoħÑĀħý·‡oħĀ¾ķĩôķĎħ¥ĀIJdoøÙħ ġÙħġÙħ®ĩĎħ˜ýĩĀýÙøħ·ħĩg‡oøÙħġÙħý·ħĉ„o‡ĩoħý[Ĵ‡ĩgñ ĴIJħĹ·ħġõIJýýfðĀħĉĀd·ġoĎħœĀħøķġõoħġÙħý[øħ·õÙħIJ•ħ ĴôĞ[Ñ[ħÑ·õ‡oħÈÙġĩ·Ďħ¯ÙýĩĀôĞ[ĩÙħøo„oøÙħÑĀħŸĞ·ýñ ÈòÙĎħ®ĩ„ÙÑòġôĀħ®ĩĎħŸĀķħóÙħġòÈÙħø[õĀħĹý[øfÎħ·õÙħĉĞ’ħ ĉĞ·‡·ýĀĴgħIJýòô[ĩýoĎħ£ò•ħ¾ĞĹķħĩĀħĹóòġĩoøÙĎħħħħħħħħħħħŽ

Zimní barbecue

Ö

< 2E 6

¯āÀòþħāħð¹ùāþòĶÍħ ÝħóÙħĩāħĊāÊðāĊòĩÙõþiħĴÙõôhħġĩ†ÙÑòġôāÎħ ġôIJĩÙfþhħÊÙþĩğIJùħÙĶĩğhùþqÊðħ ġĊāğĩ“ďħħšõÙħāġāÀþiħĊğÙâÙğIJóòħġĊq‰Ùħ óòþ]ħġĩ†ÙÑòġô¹ďħ£āğķħôāõÙùħð¹ùāñ þòĶħóġāIJħāÀğāĴġôhħ¹ħġô”ĩ¹óqħĴÙõôhħ ùā—þāġĩòÎħ¹õÙħħÀÙĹħĴķġāôāðāğġô”Êðħ fòħðāğāõÙĹÙÊô”ÊðħĹôIJ‰ÙþāġĩqħþÙÀāħ ðāğġôhðāħĊğ“ĴāÑÊÙħóÙħĩāħðāÑþiħ þÙÀÙĹĊÙfþhďħ©¹ĴqÊħóÙħĩ¹ùħþ¹ħù“óħ ĴôIJġħðāÑþiħĴķġāô]ħôāþÊÙþĩğ¹ÊÙħ âğÙÙğòÑÙğ“ÎħÊā—ħĊ¹ôħāÑþÙġÙħfòġĩāĩ¹ħ ġĴ¹ð“ď

@GD<

4 9 := D< Ö

@ A2 E

5"

3

C?

?D

a` 7@C \cR{f >2 [V ?D< Ö

@ce`W`e`™86@5:DAC292dc`E'!$#)&$))#)$*#$!"* 6>Z_W`1XV`UZdacRYRTk

7@C

>2?

D<Ö

 a`

\cR

{`g

w_‚

á;6K5

@WZTZw]_‚kRde`faV_‚=@H2R>T?6EEgyC+

AC@DA@CEAC292 dc`

<V^]è_f""%*!!AcRYR%á[VkU?@GÖ25C6D2 eV]+#%"%)$$$)kâdewgwWRi+#%"%)$$$&?@GsyÙD=@ gVÓ\Vc~a`Uc`S_`deZ_RhVSf+hhhac`da`ceTk V^RZ]+`USje1ac`da`ceTkac`da`ce1ac`da`ceTk


®§¨³

ëÜêë

īİ

¥ķ•ÙħġħÑoĴdoħ

®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

®§¨³ħ¯®¯ħŽħ ®¯­˜§˜ħĂħĹħĂİ

ħħħħħħħħħħħħħĩĴ[„o

Text: Petr Socha, Michal Bulička Foto: Redbull/Christian Pondella, Redbull/Lang-WillaR Myriam, Petr Havelka Kresby: Eva Macháčková


í

¤ÑÙħĩķħĴ‡ÙÈðýķħðĀõôķħóġĀIJÛ

œķõāħôğ¹ġþhħ¹ĊğqõāĴhħĊāf¹ġqħ¹ħó]ħùiõħĩIJħfÙġĩħÀ”ĩħIJħĩāðāďħ´Ùħ‰Ĵ”ʹğġôhùħ °¹¹ġñ¡ÙÙÎħĹĴ¹þhùħĊÙğõ¹ħšõĊÎħĊāġIJĹāĴ¹õ¹ħĊ¹ğĩ¹ħþ¹Ñ‰Ùþʓħ‰òğāôāIJħĊ¹õÙĩIJħ ġôĴiõ”Êðħõķ—qħĴ‰ÙÊðħĴ”Ĺþ¹ùþ”ÊðħĹþ¹fÙôďħ©iôĩنqħÀķõòħðāÑþiħâIJþÑāĴ¹þqÎħ óòþqħāħþiÊāħùhþiďħ©¹ħĩÙġĩāĴ¹Êqħô¹ğĩIJħóġÙùħùiõħĴķĊõ{āĴ¹ĩħ†¹ÑIJħÊòĹqÊðħġõāĴÎħ óÙóòÊð—ħĊ†Ùġþ”ħĴ”Ĺþ¹ùħùā—þ]ħ¹þòħÑāÀğ”ħõķ—¹†ħĊ†ÙġþiħþÙĹþ]ďďďħ°õIJþôāħùòħ ġĴqĩòõāħþ¹ħðõ¹ĴIJÎħ¹ħĩ¹ôħóġÙùħġÙħþ¹ħõ¹þāĴÊÙħĹ¹ġþòõďħ¨qġĩāħ¹IJĩāôòþÙĩòôķÎħĴ¹ñ ğò¹ÀòõòĩķÎħÙõ¹ġĩòÊòĩķħóġÙùħġþòõħāħõ¹Ñþ”Êðħô†òĴô]ÊðħõÙĊ”ÊðħÑiĴÎħĩ¹ôħôğ]ġþ”Êðħ ó¹ôāħāÀõāIJôķħĴķôğÙġõÙþhħðğ¹þ¹ùòħõķ—qħÑāħó¹ğþqðāħġþiðIJÛħ ­¹ôħùòħĩāħÑā‰õāÍħ°ôāþÊāĴ¹ĩħġÙħĴ‰ÙùòħIJfÙþ”ùòħĊāóùķàħ¸¹fþIJħĩÙġĩāĴ¹þhħõķñ —ÙħĊ†òğāĴþ]Ĵ¹ĩħôħ—Ùþ]ùďħ±ķħĹþ]ħþ¹ħğāĹÑqõħāÑħĩiÊðħIJfÙþ”ÊðħĊāóù“ħô¹—Ñ”àħ šħIJğfòĩiħġòħÑāô]—ÙħĊ†ÙÑġĩ¹ĴòĩÎħó¹ô]ħĩ¹ħôĩÙğ]ħõķ—ÙħóÙÎħĊāôIJÑħùIJħóòħĊāĊq‰ÙùÙħ ó¹ôāħ—ÙþġôāIJďħ ©¹Ñ‰Ùþħ ġĴāIJħ ùķ‰õÙþôāIJÎħ þ¹ô¹Ĺòõħ óġÙùħ óqħ ÊÙõāIJħ ùIJ—ġôāIJħ f]ġĩħ Ĵ”Ċğ¹Ĵķďħ ¯ķÊðõāġĩħóÙóqðāħ‰q†ÙþqħÀķõ¹ħĊ†òğāĴþ¹ĩÙõþ]ħôħĊğāġõIJõ”ùħĴòğ“ùħ¹ġòóġôhħÊð†òĊñ ôķďħ¸Ĵõ]‰‹ħôÑķ—ħĴiĩ‰òþ¹ħù¹þ—ÙõÙôħ¹ħĊ†qĩÙõôķ{ħþòÊħþÙĩIJ‰qÊħġÙÑiõ¹ħÑāù¹Û

í

¥ķ•Ùħ·ħ•Ùý·ħÝħĉĞĀħõķ•·„ÙñøIJ•ÙħøĀ•ý[ħÑĴ·ħýÙóĉĀÙĩòdĩgó‡oħâÙýĀñ øfýķÎħôĩÙĞfħóÙóħĴħ•òĴĀĩgħĉĀĩô[Ĵ·óoĎħ¢ýġĉòĞIJóoħôħĉĀðķ¾IJÎħýĀġoħĞ·ñ ÑĀġĩħ·ħôĀýÙó‡oħÑIJ‡òÎħĉĞĀĴ[ÑgóoħõÙġÙøħ¾Ğ·ýÙôħġõ·õĀøIJħòħ•òĴĀĩ·Ďħ £ġĀIJħĴÙġøgġħôĞ[ġýfħ·ħIJýòô[ĩýoÎħ¾IJÑoħĩĀIJðIJħ·ħĴ[‡ÙyÎħøĀĩòĴIJóoħ ĉ„ÙôĀý[Ĵ·ĩħĴõ·ġĩýoħðĞ·ýòÈÙĎħ¨¾d·ġħĩ·ôfħĴķ•·ÑIJóoħýgó·ôĀIJħĉfdòħ ·ħĩ„Ù¾·ħòħòýĴÙġĩòÈòÛħ˜ýòħóÙÑýIJħÙĶ·ôĩýgħýÙĉĀÑÈðķĩo‡ÎħýÙġĉĀdoñ ĩ[‡ÎħøIJġo‡ħóòħĉĞĀĹôĀIJø·ĩÎħĀ¾óÙĴòĩÎħýgôÑķħġÙħĉ„òĹĉ‘ġĀ¾òĩÎħóòýÑķħ Ĺ·ĴÙõÙĩÎħý·óoĩħð·ĞøĀýòòħ·ħIJÑĞ•ÙĩħĞĀĴýĀĴ[ðIJĎ ˜ýĀÎħĴ•Ñķ‰ħĉĞĀħøýĀðfħĹħý[ġħóÙħòħõķ•Ùħ¾ķĩĀġĩħ ġħ Ĵõ·ġĩýoøħ ĩgõÙøħ òħ ÑIJ‡oàħ «ĞĀĩĀħ ĉĀĉòġħ Ĵõ·ġĩýĀġĩoħ ·ħ Èð·Ğ·ôĩÙĞ‘ħ õòÑġô’Èðħ øýĀðÑķħ ýÙóõfĉÙħ ĉĀÑ[ħ Ā¾Ğ·ĹħĀħĴõ·ġĩýĀġĩÙÈðħòħÈð·Ğ·ôĩÙĞIJħõķ•ÙĎħ­ĀĹðĀÑñ ýIJĩoħĀĉ„oĩħġÙħĀħ·ġĀÈò·ÈÙħĹħøÙĹòõòÑġô’ÈðħĴĹĩ·ð‘ħ ·ħ ĉĀĉġ·ĩħ õķ•Ùħ ý·ħ ĉ„oôõ·ÑIJħ õòÑoħ ĴĹýòôõĀħ ĹÈÙõ·ħ ġĉĀýĩ[ýýgħĉĀĩfÎħÈĀħóġøÙħĴÙħ®§¨³ħõÙĩĀġħý·ħó·„Ùħ ĴķĉĞ·Ĵòõòħ ÑĀħ ‡Ĵ’È·ĞġôfðĀħ ®··ġñŸÙÙħ óÙÑÙýħ ÈÙõ’ħ ·IJĩĀ¾IJġħĉõý’ħĩÙġĩfĞ‘ħ·ħġħýoøħýgó·ôĀIJħÑĴ·ÈoĩôIJħ dÙĞġĩĴ’Èðħõķ•oħôħėĀĩÙġĩĀĴ[ýoĘĎħ˜ħóÙõòôĀ•ħĉĀdÙĩýgħ ĉ„ÙĴ·•ĀĴ·õòħøIJ•òÎħġħdoøħóòý’øħóġøÙħøĀðõòħý·‡Ùħ øòõ[dôķħċõķ•ÙČħĉĀĞĀĴý[Ĵ·ĩħýٕħġħý·‡òøòħøòõ[dôķħ ċ•Ùý·øòČĎħ ²g„oøÙÎħ •Ùħ ĩÙýĩĀħ ĉ„oġĩIJĉħ ý·ĉĀĴoħ ·ġĉĀyħ ýgÈĀħ ø[õĀħ ý·ĴoÈħ Āħ ġôIJĩÙdý’Èðħ Èð·Ğ·ôĩÙĞÙÈðħ ġĀIJd·ġñ ý’Èðħ õķ•oħ ·ħ ÑĀĉĀø‘•Ùħ ôħ Ĵ’¾gĞIJħ ĉĀÑõÙħ Ĵ·‡òÈðħ ĉ„ÙÑġĩ·ĴĎħ ˜ħ ôÑķ•ħ IJ•ħ ýÙÎħ ĉ„òýÙóøÙý‡oøħ ĩĞĀÈðIJħ ĉĀ¾·ĴoħÝħĉĀÈðĀĉòĩÙõýgħóÙħĴ‡Ùħĩ„Ù¾·ħ¾Ğ[ĩħø·õòýôĀħ ġħý·Ñġ[ĹôĀIJĎħ ¶·dýÙøÙħ·õÙħĴ[•ýgĎ


®§¨³

ëÜêë

īç

¯ÙġĩķĴgdýfħÑòõÙø·

õÙĩø’øħ ĹôĀIJø[ýoøħ Ĵķ¾Ğ·ĩħ óÙÑòý[Ďħ ¤·•Ñ’ħ óÙñ ÑÙýħ¾ķħġòħĴķ¾Ğ·õħóòýĀIJĎħ˜ħÑĀġĩħøĀ•ý[ħ¾ķħġÙħóهĩgħ ġĉ[õòõÛ

Lķ•Ùħ·ħ•Ùýķħ

®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

®§¨³ħ¯®¯ħ Žħ ®¯­˜§˜ħīħĹħĂİ

²’‡ÙħIJĴÙÑÙý[ħôĞòĩòô·ħĩÙġĩĀĴ[ýoħýÙøgõ·ħĹ·ħ‹dÙõħ ĉĀð·ýòĩħ ġý·ðķħ Ĵ‡ÙÈðħ ĉĀ„·Ñ·ĩÙõ‘ħ ĩÙġĩIJÎħ ġĉo‡Ùħ øgõ·ħĴķĉĀĴgÑgĩħĀħĩĀøÎħ•Ùħòħ®§¨³ħġÙħĴÙħġĴ’Èðħ ĉĞĀóÙôĩÙÈðħ ġý·•oħ ýÙĹóÙÑýĀÑIJ‡ĀĴ·ĩħ ·ħ øķġõÙĩħ ôĞòĩòÈôķĎħ ˜ħ øķ‡õÙýô·ħ ėó·ôħ ý·õĀ•òĩħ ġħ ĩÙġĩķħ ĹĀÑñ ĉĀĴgÑýgĔĘħ óÙħ Ĵħ ý·‡òÈðħ ðõ·Ĵ[Èðħ ý·õĀ•Ùý·ħ ó·ôĀħ IJĩĀĉÙýÙÈħĴħĀÈĩIJĎħ

Fakta ke SNOWtestu Místo: Sass-Fee (Wallis, Švýcarsko)

Test proběhl ke konci dubna ve švýcarském Saas-Fee. Od čerstvého prašanu ve výškách kolem 3 600 metrů jsme se postupně setkali se všemi možnými podklady až k rozměklému firnu na dně údolí.

Testované lyže

›ĀħóÙħĩĀħĩÙġĩħõķ•oĔħ®ĀãġĩòôĀĴ·ý’ ĩÙġĩ Ñ[Ĵ[ ĩIJ‡òĩÎ •ÙħġÙħóÙÑý[ħĀħÙĶ·ôĩýoħĹôIJ‡Ù¾ýoħøÙĩĀÑIJħĴħòÑÙ[õýoøħ ĉĞĀġĩ„ÙÑoħġħÙĶ·ôĩýoøòħĴ’ġõÙÑôķĎħ«Ğ·ĴÑ·ÎħôÑķġòħġÙħ ĉĞĀĴ[ÑgõķħòħÑÙġĩĞIJôdýoħĹôĀIJ‡ôķÎħôĩÙĞfħÑĀô[Ĺ·õķħ ĉ„ÙġýgħÑÙãýĀĴ·ĩ ôĀýôĞfĩýg Ĵķ¾Ğ·ýf øÙÈð·ýòÈôf Ĵõ·ġĩýĀġĩòħĩfħôĩÙĞfħõķ•ÙĎħ¨Ĵ‡ÙøħĩķĩĀħýÙÑĀô[•oħ„oÈòÎħ ó·ôħġÙħý·ħõķ•òħ¾IJÑÙħóÙĹÑòĩÎħó·ôħġÙħõķ•Ùħ¾IJÑÙħÈðĀĴ·ĩÎħ ĉĞĀħÈĀħ¾IJÑÙħĴðĀÑý[Ûħ¯ÙġĩĀĴ[ýoøħġÙħĩÙÑķħÑýÙġħ ĞĀĹIJøoħ ġĀIJðĞýħ ġIJ¾óÙôĩòĴýoÈðħ ĉĀġĩ„Ùð‘ħ ĴoÈÙħ dòħ øfýgħĉĀÑĀ¾ýgħĩÙÈðýòÈôķħĴķġĉgõ’ÈðħóÙĹÑȑĎħ¢ħĉ„òħ òÑÙ[õýoÈðħ ĉĀÑøoýô[Èðħ Ýħ ĩĀĩĀ•ý’Èðħ ÑĀĴÙÑýĀġñ ĩÙÈðħĩÙġĩfĞ‘ÎħòÑÙ[õýoøħĩÙġĩĀĴ·ÈoøħĉĞĀġĩ„ÙÑoøÎħĉ„òħ ĀðĞĀøýføħĴĹĀĞôIJħĩÙġĩfĞ‘ÎħĩĀĩĀ•ýfħ·ħĉ„Ùġýfħĉ„oñ ĉĞ·Ĵgħõķ•oħ·ĉĀÑĎħġÙħÑĀ¾ÙĞÙøÙħĉĀIJĹÙħĴÙõøòħĴÙõøòħ ‹ĹÈÙħĞÙõÙĴ·ýĩýoðĀħĴ’ġõÙÑôIJĎħ §[øòĩô·ħdoġõĀħóÙÑý·Íħõķ•IJóòħó[ħġðĀÑýgħó·ôĀħĀýòħ ĩÙġĩf„òÎħôĩلoħõķ•ÙħÑĀĉĀĞIJdIJóoĔħ§·òĴýoħĉ„ÙÑġĩ·Ĵ·Ďħ šIJeħ¾IJÑIJħĉ·ĩ„òĩħøÙĹòħ‹ĹôĀIJħõķ•·„ġôĀIJħ‡ĉòdôIJħ ċIJdòĩÙõfÎħ ĴķġõĀIJ•òõoħ Ĺ[ĴĀÑýoÈòÛČÎħ ôĩÙĞ[ħ ÑĀĴÙÑñ ýĀġĩýgħ ĩÙġĩfĞ‘øħ ø‘•Ùħ ĀÑĉĀĴoÑ·ĩĎħ˜ýÙ¾Āħ óġÙøħ Āħ ôĞĀôħ ýo•ħ ·ħ Ĺħ Ĵ’ġõÙÑôIJħ ĩÙġĩ‘ħ ý·ħ ġÙ¾Ùħ øĀðIJħ ·ĉõòôĀĴ·ĩħ óÙýħ ĩĞĀġôķĎħ ­ĀŇo„òĩħ ġôIJĉòýIJħ ĩÙġĩfĞ‘ħ ¾ķħĹ·ġÙħĹý·øÙý·õĀħġøoÈð[ýoħó·¾õÙôħ·ħðĞIJ‡ÙôÛħ ¶·d·ĞĀĴ·ý’ħôĞIJðĎ §[øòĩô·ħ doġõĀħ ÑĴgÍħ §·ħ ĩĞðIJħ ġÙħ ĩĎħ dĎħ ý·Èð[Ĺoħ ĉ„Ùġħäĺĺħĉ[Ğ‘ħõķ•oħøĀÑÙõĀĴfðĀħĞĀdýoôIJħİĺĺçĦĺäĎħ œýÙġħĉõ·ĩoÎħ•Ùħõķ•ÙħġÙħýÙøgýoħĉĀIJĹÙħôĀýġĩĞIJôÈoÎħ ·õÙħòħÝħ·ħĩĀħĹÈÙõ·ħâ·ĩ[õýgħÝħÑfõôĀIJĎħœÙġÙĩħÈÙýĩòøÙñ ĩĞ‘ħĉĀġIJýÙħĩIJĩf•ħõķ•òħÑĀħóòýfħô·ĩÙéĀĞòÙħdòħóòýføIJħ IJ•òĴ·ĩÙõòĎħHÙôýgøÙħĩÙÑķÎħ•ÙħĀÑħô·•Ñfħõķ•ÙħÙĶòġĩIJóoħ ĉĞ‘øgĞýgħdĩķ„òħÑfõôķÎħĴÙħĴ’ġõÙÑôIJħĩĀħóġĀIJħÑĴ·ħĩòñ ġoÈÙħøĀÑÙõ‘ħôħĀĩÙġĩĀĴ[ýoÛħ§ĀħÈĀøøÙýĩĎħ¨Ñð·ñ ÑIJóòÎħ•ÙħdĩĴĞĩòý·ħ·•ħĩ„Ùĩòý·ħĴ‡ÙÈðħġÙħø‘•ÙħIJÈð[ĹÙĩħ Āħ ĉ„oĹÙyħ ýÙĴķðĞ·ýgýfðĀħ ġĉĀĞĩĀĴýgñĞÙôĞÙ·dýoðĀħ õķ•·„ÙĎħ²ķ¾ÙĞĩÙħġòħĹÙħġĴfħĉgĩòġĩĀĴôķħøĀÑÙõ‘Ûħ

§[øòĩô·ħ doġõĀħ ĩ„òÍħ ¤Ĵ·õòĩ·ħ õķ•oħ ġÙħ IJġĩ·õIJóÙĎħ ¨ÑħÈ·ĞĴòýéĀĴfħĞÙĴĀõIJÈÙħóġøÙħĉ„ÙÈòħóÙýħIJ•ħÑĀġĩħ Ñ·õÙôĀħ·ħĹÑ[ħġÙÎħ•ÙħĴ‡ÙħóÙħóò•ħĴķøķ‡õÙýĀĎħ«ĀóÙĩoħ ĩÙġĩIJħ õķ•oħ ó·ôĀħ ĀÑĹôĀIJ‡Ùýoħ ýĀĴòýÙôħ ĩÙÑķħ ĩ·ôfħ ýÙÑ[Ĵ[ħġøķġõĎħ§·Āĉ·ôÎħĞĀĹÑoõķħøÙĹòħõķ•ÙøòħġÙħ ġø·Ĺ[Ĵ[óoħ·ħĴ‡òÈðýòħĉ[ĞħõÙĩħIJ•ħóÙýħÑĀõ·eIJóoħÑÙñ ĩ·òõķĎħšķõĀħÑĀġĩħd·ġIJħý·ħĩĀħĀĉġ·ĩħĩĀħĉĀÑġĩ·ĩýfħĀÑħ ôĀýôIJĞÙýÈÙħ·ħĉ„òĉĞ·ĴòĩħġĩÙóýgħôĴ·õòĩýoħĉĞĀÑIJôĩĎħ &oøħÑ[õħĴoÈÙħ¾IJÑÙħĩÙÑķħĴ’¾gĞħõķ•oħĹ[õٕÙĩħý·ħÈòñ ĩĀĴ’ÈðħĴ·Ĺ¾[Èðħõķ•·„‘Ďħ˜ħĩÙÑķħý·ħø·ĞôÙĩòýéĀĴfħ ·ôĩòĴòĩgħãĞÙøĎ ˜IJĞIJ ôĀõÙø Ĺý·dÙô · ėġĩĀĞķĘ ôĀñ õÙøħôĀýôĞfĩýoÈðħõķ•oħĴ‡·ôħĩÙġĩķħýÙĀÑð·õIJóoĎħ²ķñ „ôýIJñõòħĴòĹòÎħ•Ùħý·Ñý[ĞĀÑýoħøÙé·ĩÙġĩķħĉĀġĩIJĉýgħ ĹĩĞ·ĩoħ ġøķġõħ ·ħ ĉ„Ùġĩ·ýĀIJħ ÙĶòġĩĀĴ·ĩÎħ øķġõoøÎħ •Ùħ ýÙ¾IJÑIJħÑ·õÙôħĉĞ·ĴÑķĎ §[øòĩô·ħdoġõĀħdĩķ„òÍħ¯ÙġĩħýÙýoħġĀIJÑÈÙÎħĀĴ‡Ùøħ ġĩÙóýgħó·ôĀħġĀIJÑÈÙħøIJġoħÈĩoĩħĉĞÙġIJøĉÈòħýÙĴòýķĎħ ¶·„oĹýĀIJĩÎħ ¾ķ‰ħ ĉĀĉĞ·ĴÑgÎħ óÙÑýIJħ õķ•òÎħ Ĺý·øÙý[ħ ÑýÙġħĹĉĀÈðķ¾ýòĩħ·•ħĀÑÙĉġ·ĩħÈÙõĀIJħĹý·dôIJħĴħÈÙõfħ Ā¾õ·ġĩòħĴõòĴIJħÑ·ýfðĀħĩÙġĩIJĎħ¯„Ù¾·ħĉĀħÈÙõfħĴĞĀĉgĎħ ²Ĺ·õòħ¾ķġĩÙħġòħĩĀħó·ôĀħĴÙÑĀIJÈoħĩÙġĩIJħý·ħĩĞòôĀĔħ ²ħý[øòĩô[Èðħ¾ķħġÙħÑ·õĀħĉĀôĞ·dĀĴ·ĩÍħó·ôħĴġĩIJñ ĉIJóÙħ ÑĀħ ðĞķħ ĉġķÈðĀõĀéòÙħ ĩÙġĩfĞ·ħ ċġĩÙóýgħ ó·ôĀħ Āġĩ·ĩýoħø·ġoĞĀĴ·ý[ħøfÑòòħ·ħõĀ¾¾ķČħdòħėĀ¾ÈðĀÑýoħ ġķøĉ·ĩòÙĘħ ĩĴ‘Ğȑħ ĩÙġĩIJħ ċĀħ ôĀĞIJĉÈòħ ýÙøõIJĴgČĔħ £ġĀIJħ õķ•Ùħ ÑĀÑ·ýfħ ÑĀħ ĩÙġĩIJħ ġôIJĩÙdýgħ ý[ðĀÑýgħ Ĵķ¾Ğ·ýfħĹħĴ’ĞĀ¾ýoħõòýôķĔħÛ ±•ħ Ĺħ Ĵ’ġõÙÑô‘ħ ĩÙġĩ‘Îħ ôĩÙĞfħ ġÙħ ĩ„Ù¾·ħ IJħ ®IJñ ĉÙЯÙġĩIJħĞĀôħĀÑħĞĀôIJħĴoÈÙħġõfĴ·óoÎħóÙħĉ·ĩĞýĀÎħ•Ùħ ‹dÙõÙøħĩÙġĩIJħýÙýoħĩÙġĩħõķ•oħÈĀ¾ķħġÙĞĴòġħġĉĀĩ„Ùñ ¾òĩÙõ‘øħċóÙõòôĀ•ħóÙħĀ¾óÙôĩòĴýgħýÙĴķôĀýġĩĞIJĀĴ·ñ ĩÙõý’ČÎħý’¾Ğ•ħĩÙġĩħõķ•oħÈĀ¾ķħĉĞĀġĩ„ÙÑÙôħIJÑĞ•Ùýoħ ĴõòĴIJĎ £Ùħ ĩĀħ ĉĀÑĀ¾ýfħ ó·ôĀħ ġħ ĴĀõ¾ĀIJħ øòġġĎħ ®ÙóÑÙħ ġÙħ ĩòġoÈħ ôĞ·ġ·ĴòÈÎħ Ĺħ ýòÈð•ħ ġÙħ øIJġoħ ĉĀĴĞÈðýoøħ ·•ħ

Testovali jsme ty lyže, jež nám doporučili samotní dovozci. Jsou to tedy vesměs nové modely, které je třeba představit, či typy, na které prodejci nejvíce sázejí. Každopádně tedy to nejlepší, co bylo k pohledání. Určení dle cílového zájemce jsme nespecifikovali, proto se v testu objevily jak lyže vysoce sportovní (Sporten AHV 06, Völkl Supersport ****** atd.), tak i spíše klidné rekreační lyže (Salomon Streetracer). Speciální pozornost je třeba věnovat jednotlivým testovaným délkám. Už o deset centimetrů delší/kratší lyže může být úplně jiná, proto prosím berte výsledky jako popis nikoli modelu, ale konkrétních lyží v dané délce! Zkušenější mohou pochopitelně dovozovat, co se bude asi skrývat v modelech jinak dlouhých.

Známky a hodnocení

Pět základních známek funguje jako ve škole, jednička je nejlepší, pětka nejhorší. Výsledná známka činí aritmetický průměr známek od jednotlivých testérů. Pozor! I ve škole, jak mnozí sami víme, je trojka známka „dobře“! Hodnocené veličiny:

I. vhodnost lyže dle lyžaře: a) expert, amatérský závodník - velmi technicky i fyzicky vyspělý lyžař, nejlépe bývalý závodník, b) sportovní jezdec - velmi dobrý technický lyžař, carver, c) pokročilý lyžař - dobrý lyžař se sportovními ambicemi, avšak ne dokonalou technikou, d) nenáročný rekreační lyžař - lyžař, který jezdí pro potěšení, nenutí se do jízdy po hraně a vyhledává zejména pohodlné lyže bez nároků na fyzickou připravenost, e) začátečník - učící se

II. vhodnost podle rychlosti jízdy:

a) zda je lyže vhodnější spíš pro vysokou rychlost, nebo je dobře ovladatelná již při nízké rychlosti (vyjádřeno v %), b) pocit při rychlé/pomalé jízdě (vyjádřeno známkami)

III. vhodnost dle způsobu jízdy:

a) spíš pro dlouhý otevřený, nebo krátký zavřený oblouk (vyjádřeno v %), b) pocit v dlouhém/krátkém oblouku (vyjádřeno známkami)

IV. charakter lyže:

a) dominantní - lyže se snaží vtělit lyžaři svůj vlastní jízdní režim jako velikost oblouku, rychlost apod., b) tolerantní - lyže snadno mění jízdní režim na základě impulsů svého „řidiče“

V. typ lyže:

a) vysoce sportovní - vyžaduje nasazení, aktivitu, jízda je dynamická až agresivní, b) sportovně rekreační - vozí svého „řidiče“ bez vyšších nároků na vynaloženou energii


í

í

ãäëd•ÊÌÌÅËƗë­

±Ùġĩķĕħ¥ÙħĩāħĊāÑāÀþhħó¹ôāħġħĴāõÀāIJħùòġġďħ°ÙóÑÙħġÙħĩòġqÊħôğ¹ñ ġ¹ĴòÊÎħĹħþòÊð—ħġÙħùIJġqħĊāĴğÊðþqùħ¹—ħõÙĩù”ùħĹôāIJù]þqùħ ĴķÀğ¹ĩħóÙÑòþ]ďħ¦¹—Ñ”ħóÙÑÙþħÀķħġòħĴķÀğ¹õħóòþāIJďħšħÑāġĩħùā—ñ þ]ħÀķħġÙħóىĩiħġĊ]õòõÛ

¶ĉgĩħ ôħ øòġġĎħ ¦Ā•ý[ħ òħ ĩ·ĩĀħ ġĀIJĩg•ħ ġÙħ ġĩ·õ·ħ òýġĉòĞ·ÈoĎħ ²oÈÙħ Ĵ‡·ôħ ġý·ð·ħ ÈĀħ ýÙóĴgĞýgóòħ ĉĀñ ĉġ·ĩħÈð·Ğ·ôĩÙĞħõķ•ÙĎħ®ĩÙóýgħó·ôĀħĀħ•Ùý[ÈðħġÙħòħĀħ õķ•oÈðħÑ[ħÑýÙġħ„oÈòÎħ•Ùħô·•Ñ[ħóÙħôĞ[ġý[Ďħ§òôÑĀħ ý·ħĉĞĴýoħĉĀðõÙÑħýÙĴoÎħÈĀħġÙħĉĀÑħóÙóoøħĀÑgĴÙøħ ġôĞ’Ĵ[Îħó·ôħĉĞ·ÈIJóÙÎħó·ô’ħÈð·Ğ·ôĩÙĞħĴħġĀ¾għýĀġoÎħ ÈĀħĉĞÙâÙĞIJóÙÎħó·ôħóÙħÑĀøòý·ýĩýoÎħý·ôĀõòôħġøo„õòñ Ĵ[ÎħôõòÑý[ÎħôĞÙ·ĩòĴýoÛ

Testujte, testujte!

Zádrhele testů aneb jak lyžaři přicházejí o iluze Slovo „test“ má magickou schopnost. Bereme jej jako ověření pravdy, jako pojistku proti chybě. Co projde testem, je vyzkoušené a ověřené. Dává nám jistotu a dobrý pocit, že nejsme prosťáčci, kteří zbaští kdeco, nýbrž racionálně se chovající inteligentní spotřebitelé. Nevyhraněnost pojmu „test“ ovšem přináší inflaci jeho použití. Nikde není řečeno, že vše, co se touto nálepkou pyšní, je skutečně přísným a nestranným posouzením. O tom, že absolutně nestranné, tedy na výrobcích zcela nezávislé testy lyží jsou vlastně neproveditelné, jsme už psali. Tentokrát chci upozornit na některé další, skrytější problémy.

Prezentace výsledků Nad zprůměrovanými výslednými známkami s minimálním rozptylem se po nějaké době čtenář už začne jen usmívat. Jejich vypovídací hodnota je minimální. Také doprovodná extra-ocenění (tip, Gold Medal, lyže roku, VIP apod.) se mnohdy přeměnila na zesílenou nejlepší známku, jakousi podtrženou jedničku s hvězdičkou. Rozklad na jednotlivá kritéria často vykazuje minimum rozdílů. Na škálách od 1 do 5 či 10 se všechna hodnocení běžně kumulují v rozmezí půl až jednoho stupně. Co z takových skoro stejných známek vyčíst?

Vytvářejí závislost Testy lyží vytvářejí závislost čtenáře na nich a jejich informacích. Je to logické, musejí se propagovat a zdůrazňovat svou skvělost. Jenže jakmile v testu vidíte jen „čtěte pozorně“, ale nikde vás tam nevybídnou, abyste lyže hlavně zkoušeli na sněhu, je to špatně. Neboť sebelepší test je jenom jedním ze zdrojů informací. Musíme být na něm nezávislí a jeho tvrzení ověřovat. Ověřovat i různé délky, neboť tentýž model v různých délkách může být dvěma zcela rozdílnými lyžemi, u nichž totožnost jen klame. Příklad: 109-66-96 s radiusem 14,6 m a 104-66-91 s 21 m, rozdíl v délce 20 cm.

Do žen a do lyží se nevidí Tvrzení, že ne každá lyže v testu je přesně tím, co bude posléze ve výrobě a v obchodech, skutečně nepochází z mé paranoidní hlavy, nýbrž z kuloárů. Je nedoložitelné podobně jako donedávna korupce v českém fotbalu, ale ne nelogické.

œĀIJâ[øÙÎħ•Ùħý[øħ•ÙýķħĀÑĉIJġĩoÎħôÑķ•ħĉĀIJ•òñ óÙøÙħĩIJĩĀħĉĀÑĀ¾ýĀġĩĎħ¦Ā•ý[ħ¾ķħĩĀħ‡õĀħĉĀÑĀ¾ýgħ òħġħøIJ•òÎħ·õÙħó·ôĀħýĀġòĩÙõ‘øħĉ[ýġôfðĀħĉĀðõ·Ĵoħ óÙħý[øħĩĀĩĀħĩfø·ħó·ôġòħĴĹÑ[õÙýfĎħ§·ĴoÈħėõķ•ÙĘħ óÙħĉĀðõ·ĴoÎħĉ·ĞÑĀýÎħĞĀÑIJħ•ÙýġôfðĀĎħ¤·•ÑĀĉ[Ññ ýgħ•ÙýķħøĀðĀIJħĉĀĉġ·ýfħõķ•òñĀġĀ¾ýĀġĩòħý·ġĩ·ñ Ĵòĩħ ĉĀðõ·Ĵýoħ ĹĞÈ·ÑõĀħ Ýħ Ĺħ ø·ý·•ÙĞôķħ ġÙħ ġĩ·ýÙħ ø·ý·•ÙĞÎħĹħĉòõýfħø·ý•ÙõôķħĉĞ·ÈĀĴòĩ’ħø·ý•ÙõÎħ ĹħĞĀ‡‰·dôķħĞĀ‡‰[ôÎħĹħôõòe·ġôķħôõòe·ġÛ

Po testu nikdo lyže nerozřezává a nakonec i SuperTest přiznává, že někdy se na základě ohlasu z testů lyže pro výrobu upravila. Kdo ví? I to je důvod, proč se nespolehnout na závěr na papíře a zkoušet na sněhu. (Pozor přitom na to, že někdy může být rentalová verze oproti běžné „ošizená“ a horší. Všeobecně se sice tvrdí, že obě jsou až na vrchní folii totožné, ale mám zkušenosti, že to není vždy pravda.)

Osobní sympatie, korupce? Často se někteří kritici rádi zamýšlejí nad tím, jaký vliv na výsledky může mít nutné obchodní spojení organizátora testu a zástupců značek – výsledky testů mají totiž významný až fatální obchodní vliv! Lze usoudit, že snaha tvůrců testů být fér je – možná i z jejich strany – pouhým přáním. Příkladů putuje v kuloárech dost. Když si na velkých amerických nebo německých internetových stránkách v diskusích najdete hlasy některých lidí, kteří jsou evidentně lyžařsky v obraze, zjistíte, že všichni se na věc dívají stejně. Vědí, jak to chodí, a jako takové testy i berou. Vlastně „neberou“. Test má svá omezení i proto, že každý lyžař je individualitou. Všechno nelze vměstnat do pár kolonek pro typ lyžaře a druh lyže. Fajnšmekr hledá lyži, s níž si vytvoří harmonický vztah. Budiž, je to nadnesené, ale žení a vdává se někdo jen na základě stručného inzerátu?

Mezi slepými I mezi příslovečně slepými se ale najde jakžtakž vidící. Vysoké renomé má test časopisu Ski Canada s více než dvaceti lety nepřerušené existence. Je výjimečný i v tom, že neváhá udělovat i mizerné výsledné známky. (Možná jak komu, ale i tak je to chvályhodné.) Za seriozní platí i test německého lyžařského svazu. I zde sice najdeme úlitbu v podobě samých známek 1-2, ale jeho normovaný systém kritérií vypadá poctivě a slovní hodnocení jsou sice bez stylistických perel, ale lyžařsky věcná. Uvidíme. Jestli časem nepřijdeme i o tento poslední zbytek iluzí, třeba se k jednomu z nich časem propracujeme. A vy? Čtěte, shánějte informace, buďte přiměřeně skeptičtí a ostražití. Ověřujte, zkoušejte, testujte! is

Testcentra Atomic: Špindlerův Mlýn - Hromovka (www.efa.cz) Dynastar: Pec pod Sněžkou Head: Špindlerův Mlýn - Pláně Völkl: Špindlerův Mlýn - Sv. Petr Levné lyže: Harrachov - Rýžoviště (www.levnelyze.cz)

æêæÙåo—å[êëéæᗠâ—æçëàäØãàñØÚà— í’êãÜÛ⑗ëéfåàå⤠æífßæ—çéæÞéØäì Êììåëæ—ë­—áܗçéíåoä—êçæéëæíåoä—ç„oêëéæáÜ䣗 êÚßæçå’ä—ñäg„àë—íãàí—âؕÛf—ëéfåàåâæíf—Û[í¤ âð—åؗÝðñàÚâæì—âæåÛàÚà—êçæéëæíÚÜ¥—Âܗñí𤠇æí[åo—ëgãÜêåf—âæåÛàÚܗáܗåÜñÙðëå[—åÜáÜå— çéæêëìçåg—êܗñíð‡ìáoÚo—ñ[ëg•£—Øãܗà—æÛçæ¤ íoÛØáoÚo—‹dàåå[—éÜÞÜåÜéØÚÜ¥—Ê—ç„oÚßæÛÜ䗗 Êììåëæ—ë­—êܗí‡Üä—êçæéëæíڑä—à—ç„oñ¤ åàíÚ‘ä— âæåÛàdåoßæ— ÚíàdÜåo— ñç„oêëìçyìáo— åÜáåæígá‡o— çæñåØëâð— ígÛÜÚâfßæ— í’ñâì¤ äì—åؗçæãà—âæåÛàdåo—ÝðñàæãæÞàÜ£—Û„oíܗäg¤ „àëÜãåf—áÜå—ç„à—ãØÙæéØëæéåoÚߗëÜêëÜÚߥ ºÜã[— áÜÛåæëâؗ Êììåëæ— ë­— êܗ êâã[Û[— ñ—çædoëØdܗåؗñ[çgêëo£—ç[êì—çéæ—êåoä[åo—êé¤ ÛÜdåo—ÝéÜâíÜåÚܗؗǺ—êæÝëîØé쥗ÅؗéæñÛoã—æۗ âæåíÜådåoÚߗç„oêëéæᑗ—Êììåëæ—ë­—äg„o—à—dØêæ¤ í’—àåëÜéíØã—äÜñà—‹ÛÜéð—êéÛÚܗؗæÛÚßðãâð—æۗëæßæëæ— àåëÜéíØã쥗їëgÚßëæ—ç„Üêå’Úߗ‹ÛØᑗçØâ—Ǻ—êæÝëîØéܗ íðçædoë[í[—êÜÛä—é‘ñå’ÚߗçØéØäÜë鑗Ÿ¼Çƺ£—ëéfåàåâæ풗 ÜÝÜâ룗êéÛÜdåo—ÝéÜâíÜåÚܗ£—êçæë„ÜÙؗâðêãoâ죗êçæë„ÜÙؗÜåÜéÞàÜ£— ÛÜÚßæí[—ÝéÜâíÜåÚܗؗéðÚßãæêë—íÜåëàãØÚÜ —Ø—àåÝæéäìáܗêçæéëæí¤ Úܗ áÜÛåæÛìÚß’ä— Ø— êéæñìäàëÜãå’ä— ñç‘êæÙÜä— æ— í’íæáà— áÜßæ— ÝðñàÚâf—âæåÛàÚÜ¥— ¼Çƺ£— ¼ïÚÜêê— Çæêë¤ÜïÜéÚàêܗ ÆïðÞÜå— ºæåêìäçëàæ壗 áܗ ØÙ¤ êæãìëåo— åìäÜéàÚâ[— ßæÛåæëؗ çéæ— âðêão⣗ âëÜ钗 ëgãæ— çæë„ÜÙìáܗ çæ—ëéfåàåâ쥗ÑåØãæêë—äoéð—ñØëo•Üåo—Ø—ç„oåæêì—ëéfåàåâì—ìäæ•åo— êçæéëæíÚà—åؗãàÙæíæãåf—‹éæíåà—êà—Ûoâð—¼Çƺ—ßæÛåæëg—íðëíæ„àë— æçëàä[ãåo—ëéfåàåâæ풗çã[å¥ Â—ßãØíåoä—ÝìåâÚoä—äg„oÚo—áÜÛåæëâ𱗠Êììåëæ— ë­— çØë„o— êåoäØd— êéÛÜdåo— ÝéÜâíÜåÚܗ ê— çØägëo— çéæ— íoÚܗ åܕ— ¨§§ëà꥗ ‹ÛÜ鑣— ßæÛàåâ𣗠êëæçâ𣗠æÛçædoë[í[åo— dØêì— ŸëàäÜé £—í’‡âæägé—Ø—ÙØéæäÜëé¥Çº—êæÝëîØéܗËéØàåàåޗÄØåØÞÜé— æÙêØßìáܗ ìåàíÜéñ[ãåo— ØåØãðëàÚâf— å[êëéæáÜ£— ÛÜåo◠ؗ âØãÜåÛ[„— çéæ—çã[åæí[åo—áÜÛåæëãàí’Úߗëéfåàå⑥—Ìäæ•yìáܗëØâf—í’ägåì— àåÝæéäØÚo—æ—ëéfåàåâì—çæäæÚo—ܤäØàãì—Ø—åؗîÜٗêëé[åâ[Úߗãñܗ çéæíæñæíØë—âæìdæí[åo—åؗÛ[ãâ죗êÛoãÜë—ñâì‡Üåæêëà—ê—âæãÜÞð—ñܗ êçæéëì—åÜÙæ—ê—ç„[ëÜãà¥

ïïï¦ëííæìç¦Ûò§ì®

î\æçeæp˜ÙãÛݘËííæìç æ٘ïïï¦ëííæìç¦Ûò


®§¨³

ëÜêë

īĥ

ATOMIC METRON: B5, 162 cm,R11, 127-76-114

Nová generace allmountain lyží až straší svými neobvykle vyspělými rozměry. Přestože od ní většina testérů očekávala negativa, která se obvykle u širokých lyží projevují, nestalo se. Naopak – téměř všechny pozitivně zaskočila! Jsou relativně hodně těžké, proto raději ne pro ženy.

®§¨³ħ¯®¯ħ Žħ ®¯­˜§˜ħäħĹħĂİ

Baculka, 17 let. Mladá, ale zralá. Někdo nedospěje nikdy, někdo už je zralý v sedmnácti. Jako tato dívka (lyže). Nedívá se na svět přes společenské filtry, ale jde si vlastní cestou, má vlastní filozofii, kterou ale nikomu nevnucuje. Její zaoblenost až macatost je ztělesněním jejího vnitřního klidu. Přes svou zdánlivou nesportovní postavu ale překonává mnohé hubené holky, sport patří mezi její hobby, je velmi univerzální a nadaná. Není jí co vytknout. Snad jen, že po svatbě se nebude přenášet přes práh bytu až tak jednoduše, třasořitka by mohl mít problém.

BLIZZARD X-CROSS Ti, 168 cm, 113-67-99

S

expert

1,25

1,32

2,0

Velmi dobrá v rychlosti, dlouhých a středních obloucích, vynikající v měkkém a neupraveném sněhu. Při pomalé jízdě chce větší tlak na hranu. Skvělá sportovní lyže, až neuvěřitelně stabilní, bravurně překonává všechny nerovnosti, jako by o nich ani nevěděla! Velmi inteligentní lyže, padly mi jako oblek šitý na míru. Příjemný pocit z jízdy, tvrdší, ale bezva. Na ovládání příjemné, není moc živá. Mňam mňam, musí se na ní sice zamakat, ale krásně se odmění. Projede všechno jako tank. Pouze je moc těžká (na váhu). Kromě dlouhých oblouků na všechno. Pěkně jsem se s nimi pomazlil. Klidná lyže, sveze i líného.

S

sportovní

S

pokročilý

S

rekreační

S

začátečník

vysoká 60 % / nízká 40 % (známky 1,50/1,69)

pro jaký oblouk:

krátký 70 % / dlouhý 30 % (známky 1,23/1,77)

charakter lyže:

dominantní 55 % / tolerantní 45 %

typ lyže:

vysoce sportovní 60 % / sportovně rekreační 40 %

kdo ji využije: 1,54

1,93

Crossová reakce Blizzardu si své místo v testu našla již loni. Přesto letos v délce 168 cm všechny příjemně překvapila. Čerstvá absolventka VŠ, 25 let. Působí na první pohled trochu divoce, ale ve skutečnosti to tak není – důkaz toho, že nelze člověka soudit podle vzhledu. Naopak, je na svůj věk neobvykle zodpovědná. Věrně doprovází své mladší brášky do tanečních a není jí líto, že nemůže trávit čas zábavou se svými vrstevníky. Když se to však poštěstí, patří mezi lídry večírku – je vtipná, nenásilná, šaramantní, žádaná, vyhledávaná… Proč to neříct, je prostě sexy. Své chybičky umně tají a jen málokdo je objeví. Nejeden po ní touží a není se proč divit.

DYNAMIC ZR 67, 168 cm, R16, 105-66-95 Nová crosska Dynamicu slibovala navázat na úspěchy loňského modelu. Povedlo se. Dynamic opět připravil ostrou lyži s lidskou tváří.

Pěkná mladá blondýnka, modrý kukadla, koCelkem tvárná a přizpůsobivá, i kratší oblouk pohoda. Rychlejší a tvrdší lyže, drží na všem. Nebezpečně rychlá! Dobře ovladatelná lyže, přesto spíše nevýrazná, nezklame ani nepřekvapí. Pohodová jízda v dlouhém i středním oblouku… Začala jsem si při jízdě na ní zpívat píseň Dynamit… Perfektně čaruje ve všech rychlostech.

lem pětadvaceti. Nenápadná a skromná dívka, až trochu stydlivá. Před akcí se trochu trémuje, brzy z ní ale všechno spadne a její výkony jsou nakonec výrazně nadprůměrné. Vláčná, něžná, má to ráda pomalu i rychle a umí si to vždy vychutnat, dokonce i na ledě nebo po pás v prašanu. Prostě rozená požitkářka, toleruje i tvoje zálety. A navíc není náročná na partnerovu kapsu. Komu se jednou otevře, má ji napořád rád.

známka: 1 1,5 2 2,5 3 3,5

pro jakou rychlost:

1,60

Velice příjemné ovládání, při průjezdu nerovnostmi „rachtá“. Spolehlivě vede obloukem, s dobrou akcelerací ve střední rychlosti. Poslušná, sportovně naladěná lyže pro celodenní ježdění; neunaví, ale může nudit. Přizpůsobivá stylu jízdy, lépe ji však příliš nepouštět, lehce neklidná v nerovném terénu. Dovedl bych na nich jezdit stále! Milé překvapení, vyvážená, stabilní, harmonická – spokojenost!

®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

kdo ji využije:

S

expert

S

sportovní

S

pokročilý

S

rekreační

S

známka: 1 1,5 2 2,5 3 3,5

začátečník

pro jakou rychlost:

vysoká 65 % / nízká 35 % (známky 1,58/1,93)

pro jaký oblouk:

krátký 35 % / dlouhý 65 % (známky 1,93/1,46)

charakter lyže:

dominantní 40 % / tolerantní 60 %

typ lyže:

vysoce sportovní 50 % / sportovně rekreační 50 %

kdo ji využije: 2,0 S

expert

1,67

1,4

S

sportovní

S

pokročilý

S

rekreační

pro jakou rychlost:

vysoká 65 % / nízká 35 % (známky 1,55/1,96)

pro jaký oblouk:

krátký 35 % / dlouhý 65 % (známky 1,96/1,50)

charakter lyže:

dominantní 45 % / tolerantní 55 %

typ lyže:

vysoce sportovní 55 % / sportovně rekreační 45 %

S

známka: 1 1,5 2 2,5 3 3,5

začátečník


DYNASTAR SKICROSS 10,

170 cm, R16, 110-69-98

īĤ

kdo ji využije: 1,60

Nejvyšší crossový model Dynastaru překvapil svou přístupností a nevyhraněností – očekávání ultrasportovní lyže jen pro nejnáročnější nenaplnil. Naopak se zařadil mezi univerzálně použitelné lyže bez výraznějších charakterových prvků.

Krátký oblouk celkem pohodička, ve velké rychlosti jsem jí už moc nevěřil. Je tvrdá a dominantní. Nevím, jak si na nich jízdu užít? Malinko tvrdší, je potřeba se do ní opřít, ale nádherně vede. Musí se více zatížit i vnitřní lyže. Má vrtochy jak při pomalé, tak i rychlé jízdě, uklidní ji pořádné zatížení hrany.

Kaštanovláska, 28 let. Zpočátku působí jako žena při již trochu nudném manželském sexu. Každé milování obnáší boj při svlékání… Ale nezoufej! Po dlouhé poctivé předehře se to rozjede. Není to sice, jako když chytne stará stodola, ale lepší táboráček než vzpomínat na to, jak vlajka vzhůru letí… Když bude nejhůř, ukousni kousek viagry. Ale vážně: s dávkou oboustranné trpělivosti a tolerance se vztah může vyvinout ke skutečné dlouhodobé lásce. To když pochopíte, že její ambicí je, spíše než si vyskakovat, dělat vás skromně šťastným.

S

expert

Nekonfliktní, výrazně točivé a lehce jedoucí lyže, ale mají rychlostní limit. Lehká, příjemně reaguje. Asi nejlepší pocit na nich je při střední rychlosti jízdy ve středním oblouku. Chce se to do nich pořádně opřít, nejde to moc flákat. Hodně sportovní, neodpouští chyby. Není zcela jistá při překonávání terénních nerovností. Rozhodně není líná.

tá. Ideální manželka pro ty, kteří už mají za sebou období mejdanů a záletů a hledají klid teplého domova. Na párty to s tebou již nepotáhne do rána, ale odebere se raději sama domů, aby se hned po ránu mohla věnovat záležitostem domácnosti a rodiny. Podobně na trek s tebou nepojede na kavkazské šestitisícovky, ale zato se určitě nerozhádá ani při náročnějším tatranském výstupu. Zvládá od všeho něco, všechno chce vyzkoušet, ale nechce se specializovat. Bude věrnou družkou a oporou, jen někdy se náročnému muži může postesknout po nějakém praštěném úletu, ke kterému se zlákat jen tak nenechá.

S

pokročilý

S

rekreační

S

začátečník

pro jakou rychlost:

vysoká 65 % / nízká 35 % (známky 1,61/1,94)

pro jaký oblouk:

krátký 40 % / dlouhý 60 % (známky 1,86/1,64)

charakter lyže:

dominantní 35 % / tolerantní 65 %

typ lyže:

vysoce sportovní 45 % / sportovně rekreační 55 %

kdo ji využije: 1,92

Jedna z nejuniverzálnějších lyží v testu. Nadchla svými schopnostmi jet sportovně i pohodově. Tip pro ty, kteří neinklinují ani ke krátkému, ani k dlouhému oblouku. Bruneta, 29 let. Praktická, spolehlivá, pracovi-

S

sportovní

S

expert

1,46

1,54

S

sportovní

S

pokročilý

S

rekreační

pro jakou rychlost:

vysoká 60 % / nízká 40 % (známky 1,47/1,66)

pro jaký oblouk:

krátký 50 % / dlouhý 50 % (známky 1,56/1,56)

charakter lyže:

dominantní 40 % / tolerantní 60 %

typ lyže:

vysoce sportovní 45 % / sportovně rekreační 55 %

S

známka: 1 1,5 2 2,5 3 3,5

začátečník

®¯­˜§˜ħĥħĹħĂİħ Žħ ®§¨³ħ¯®¯

ELAN S 10, 168 cm, R14,3, 112-67-100

1,85

2,08

známka: 1 1,5 2 2,5 3 3,5


®§¨³

ëÜêë

īÚ

FISCHER RX 8, 160 cm, 115-66-98

1,36

Tuto lyži spíše slalomového charakteru jsme měli k dispozici v délce 160 cm, což značně omezilo její možnosti co do rychlosti a jízdy v delších obloucích. Přesto ale předávala sportovního ducha.

Stabilní „tanková“ lyže, přitom živá, a to hlavně ve vyšší rychlosti. Fakt povedená točinka, poddajná, udělá cokoli, jel jsem s pocitem bezpečí i v dlouhém rychlém oblouku. Ale vyžaduje trochu síly. Hezky „vykopává“ z oblouku, když se jí to dovolí. V delším rychlém oblouku už jsem byl opatrný.

HEAD XRC 1100 Chip Super Railflex 2,

selá, usměvavá a hravá. Člověk s ní je rád, i když po delší době už by také občas raději přeplul k vážnějším tématům. Když to navrhnete, ona přikývne a chvíli se statečně a celkem úspěšně snaží. Ovšem nakonec, možná zformovaná svým tělesným vzhledem ( je prťavá), se zase přehoupne nazpět k tématům mile potřeštěným. Její starší (delší) sestra by mohla být spíš partnerkou pro trvalé soužití – i když, kdo ví, jestli by člověku potom nechyběly její poblázněné nápady.

170 cm, 116-68-100

S

expert

S

sportovní

Tato zcela nová lyže s mikročipem ze škatulky Skicross potvrdila trvalou kvalitu lyží zn. Head. V délce 170 cm už volala k vyšší rychlosti a sportovnímu nasazení. Bruneta, manažerský typ, 24 let. Naoko mírně emancipovaná, vždy velmi atraktivní. Rozhodně patří mezi vyšší společenské vrstvy, přesto ale nepodléhá konzervativismu a neusíná na vavřínech. Naopak, je otevřená – k nejmodernějším technologiím i k velmi neobvyklým a odvážným kouskům. Zejména v soukromí. Je velmi elastická a nevybíravá, přes svou zdánlivou hrdost se s člověkem vydá i do míst, kde jiná by zkolabovala. I v terénu či na čundru si udrží svou krásu a úroveň.

K2 S Comp, 167 cm, R13, 110-64-97

S

rekreační

pro jaký oblouk:

krátký 70 % / dlouhý 30 % (známky 1,47/1,94)

charakter lyže:

dominantní 35 % / tolerantní 65 %

typ lyže:

vysoce sportovní 45 % / sportovně rekreační 55 %

kdo ji využije:

S

expert

1,50

1,25

S

sportovní

S

pokročilý

S

rekreační

Všechno umí. Příjemná točivá lyže, ideální a pohodová hlavně pro krátký a střední oblouk, zvládá i vyšší rychlosti. Krásně jsem si na ní zablbla, pokládala se do oblouku… hned bych si ji koupila. Ani líná ani živá, nevymyká se ani není hluchá. Docela dobrý držák i v dlouhém rychlém oblouku. Láska na první sjezd, super lyže, pěkně točí, hezky drží i rychle jedou. Super super super – úžasně jemná a drsná současně!

z E55, nýbrž žádaná call girl z kosmopolitní Ženevy, která umí svou práci zatraceně dobře. Mohla by ale být i dobrou manželkou – je velice empatická, vycítí tvoje potřeby a bez mrknutí oka ti vyjde vstříc. Zachovává si svou hrdost, přesto je v podstatě poslušná. Ničemu se nebrání, má ráda legraci, ale ani vážnější témata jí nejsou cizí. Ve věcech milostných je aktivní a hravá, nemusí snad jen extrémní pozice.

S

známka: 1 1,5 2 2,5 3 3,5

začátečník

pro jakou rychlost:

vysoká 65 % / nízká 35 % (známky 1,50/1,63)

pro jaký oblouk:

krátký 35 % / dlouhý 65 % (známky 1,81/1,44)

charakter lyže:

dominantní 46 % / tolerantní 54 %

typ lyže:

vysoce sportovní 60 % / sportovně rekreační 40 %

kdo ji využije:

S

expert

1,50

1,42

S

sportovní

S

pokročilý

S

rekreační

pro jakou rychlost: Profesionální společnice. Ale žádná šlapka

S

začátečník

vysoká 35 % / nízká 65 % (známky 2,12/1,56)

2,00

Slalomka pro nezávodní jízdu, v délce 167 se projevila jako již zdatná univerzální lyže, která dovede od všeho trochu. Její těžiště však stále leží v kratších až středních obloucích.

S

pokročilý

známka: 1 1,5 2 2,5 3 3,5

pro jakou rychlost:

1,79

Lyže jsou super při střední rychlosti ve středním oblouku, dobrá při krátkém, neklidná při dlouhém, vhodná pro učení. Příjemně ovladatelná, pěkně jde do oblouku, ale nějaký čas trvá, než se zařízne. Slušně drží stopu, celkem vhodná i do hlubokého sněhu. Rozuměli jsme si hned od počátku; dlouhý oblouk krásně držela, v krátkém byla pěkně živá.

®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

2,15

1,54

Zrzka, 18. Mladá, jakoby skoro ještě děcko, ve-

®§¨³ħ¯®¯ħ Žħ ®¯­˜§˜ħĤħĹħĂİ

kdo ji využije:

vysoká 50 % / nízká 50 % (známky 1,58/1,58)

pro jaký oblouk:

krátký 60 % / dlouhý 40 % (známky 1,27/1,54)

charakter lyže:

dominantní 40 % / tolerantní 60 %

typ lyže:

vysoce sportovní 55 % / sportovně rekreační 45 %

S

známka: 1 1,5 2 2,5 3 3,5

začátečník


ÔVSĒFK QHQtQiKRGD &283(3'+

1(23'+

&283(0,1,3'+ ,QIRLQIR#VSRUWNRQFHSWF] ZZZVSRUWNRQFHSWF] ZZZDFUREDWSDUNF]

586+3'+


®§¨³

ëÜêë

çĺ

NORDICA 14 XBS, 178 cm, 114-67-100 NORDICA Speedmachine 14 XBS Piston Control. Tento do jisté míry odvážný rychlý allmountain potvrdil, že to Nordica s lyžemi skutečně umí. Přes nepopulární délku 178 cm ji nakonec chválily překvapivě nejvíce ženy.

Krásná lyže pro dobře prožitý delší oblouk, do krátkého vyžaduje sílu, ale potom umí i přetočit. Zábavná, univerzální, stabilní. Bomba při hodně vysoké rychlosti v dlouhém oblouku, perfektně umí i krátký přibrzděný oblouk. Nejpříjemnější lyže dopoledne, vhodná pro různě zdatné lyžaře. Taková hračička, nic tvrdého, možná trošku nemastná neslaná. No. 1 from the group. Krásně držela, dovolila krátký i dlouhý oblouk, cítila jsem se na ní jistě – a navíc si to i užila!

®§¨³ħ¯®¯ħ Žħ ®¯­˜§˜ħþħĹħĂİ

1,60

1,45

Poctivá a hodná holka, příjemná kama-

ROSSIGNOL 9S Oversize,

rádka, která ti vždy pomůže, zajde s tebou na pivo a trpělivě vyslechne tvé milostné problémy, přestože by třeba ve skrytu byla sama ráda objektem tvého milostného zájmu. Nehledá ale frajera a manekýna a nevyhledává krátkodobé zábavy. Myslí hlavně na věci vážné, na trvalý svazek či dokonce na mateřství. Svou zralostí proto až možná odrazuje některé uchazeče. Pro ty vybité však může vytvořit neskutečně útulný a teplý domov plný harmonie a pochopení.

165 cm, R12, 118-66-104

S

expert

S

sportovní

Mnozí se těšili, čím je tentokrát evergreen mezi slalomkami překvapí. Výsledek? Spokojenost až nadšení. Jen slabší jezdci někdy nedokázali ovládnout lyži vtělený temperament.

S

pokročilý

S

rekreační

S

začátečník

vysoká 70 % / nízká 30 % (známky 1,58/1,92)

pro jaký oblouk:

krátký 30 % / dlouhý 70 % (známky 1,95/1,55)

charakter lyže:

dominantní 35 % / tolerantní 65 %

typ lyže:

vysoce sportovní 45 % / sportovně rekreační 55 %

kdo ji využije:

S

expert

1,71

1,21

S

sportovní

S

pokročilý

S

rekreační

S

známka: 1 1,5 2 2,5 3 3,5

začátečník

pro jakou rychlost:

vysoká 60 % / nízká 40 % (známky 1,50/1,67)

Chytrá pěkná vysokoškolačka, kterou si musíš získat. Je trochu vybíravá, když máš ale patřičný zjev, vzdělání a charisma, nedá to až tak moc práce. Stačí občas nějaká ta kytička… Naštěstí se nechá ráda dobývat, a když ke kytce přidáš příjemnou večeři, sama tě zláká do svých tenat. A to se pak zapotíš, ptáčku, protože je to pořádně rychlá jízda. Až jí přijdeš na chuť, nebudeš se jí moci nabažit.

SALOMON, 160 cm, R11, 121-66-102 Nově postavená univerzálka Streetracer se v délce 160 cm ukázala jako silně dominantní lyže odpovídajícímu svému určení pro trať a kratší řezaný oblouk. Oslovila spíše pohodové jezdce.

18 let, studentka, černovláska: Drobná Zase jiný zážitek, zajímavé – nutí do řezaného oblouku a při výjezdu trochu vykopává. Dovedu si představit celý den v jejich společnosti, pohodově a bezpracně vykružují oblouky jako podle kružítka. Dobře točivá, živá, až trochu neklidná. Je nutné jet je pořád po hraně!

1,91

známka: 1 1,5 2 2,5 3 3,5

pro jakou rychlost:

1,63

Akceleruje, až když se pořádně sešlápne, vhodná pro těžšího či silnějšího jezdce. Úžasná v krátkém oblouku, krásně jsem si s ní pohrál, umí si i pěkně za (fun)carvit. Pohyblivá, živá, lehká, vrací energii, ale nekope – lyžařský velikán. Perfektně drží i v delším oblouku, tvrdá, ale relativně pohodová, pro sportovního lyžaře holka pro všechno. Poněkud těžká na mou muší váhu, až po čase jsem si začala zvykat… Možná, až budu umět lépe lyžovat. Krásná slalomka, tvrdá, vyžaduje dost síly, ale vyplatí se to.

®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

kdo ji využije:

intelektuálka, doposud nezasažená realitou života, usazená ve svých hravých snech, básních a grafikách. Velmi komunikativní a otevřená, nerada však opouští svá tématická pole – například o práci nebo penězích si s ní nepokecáš. Ve věcech lásky tajemná bludička, která tě zmámí svými kouzly tak, že se ti z toho zamotá hlava. Pro trvalejší vztah potřebuje někoho s podobnými zájmy – hravého a mazlivého hocha, který nepotřebuje expanzi směrem k jiným tématům.

pro jaký oblouk:

krátký 60 % / dlouhý 40 % (známky 1,46/1,81)

charakter lyže:

dominantní 55 % / tolerantní 45 %

typ lyže:

vysoce sportovní 70 % / sportovně rekreační 30 %

kdo ji využije:

1,44 1,64

1,92 S

expert

S

sportovní

S

pokročilý

S

rekreační

pro jakou rychlost:

vysoká 30 % / nízká 70 % (známky 2,89/1,50)

pro jaký oblouk:

krátký 75 % / dlouhý 25 % (známky 1,50/2,59)

charakter lyže:

dominantní 60 % / tolerantní 40 %

typ lyže:

vysoce sportovní 35 % / sportovně rekreační 65 %

S

známka: 1 1,5 2 2,5 3 3,5

začátečník


Saas-Fee ÂŤÄ&#x17E;Ä&#x20AC;dħóĥĂ&#x2122;øħĥòħĴġžÄ&#x17E;¡þòħôħĊĂ&#x2122;ÄĄÄŠÄ&#x20AC;Ä´[Ă˝oħÂ&#x2021;Ä´Â&#x2019;Ă&#x2C6;¡Ä&#x17E;ÄĄĂ´fħĥĊÂ&#x201E;Ă&#x2122;Ăą Ă&#x2018;òĥôÄ&#x20AC;ħŽ¡¡ĥùÂ&#x;Ă&#x2122;Ă&#x2122;Ä&#x201D;ħÂ&#x161;ġþÄ&#x20AC;ħôħĊÄ&#x20AC;øIJħðýĂ&#x2122;Ă&#x2018;ħýgĂ´Ä&#x20AC;þòôħĂ&#x2018;Â&#x2018;Ăą Ä´Ä&#x20AC;Ă&#x2018;Â&#x2018;Ä&#x17D;ħ¯oøħÄ&#x2030;Ä&#x17E;Ä´Ă˝oøħžġþ¡ħĚ[Ä&#x17E;IJô¡ħôĴ¡þòĊýoĂ°Ä&#x20AC;ħĥýgĂą ðIJÄ&#x17D;ħ Ž¡¡ĥùÂ&#x;Ă&#x2122;Ă&#x2122;ħ ĂłĂ&#x2122;ħ ĂłĂ&#x2122;Ă&#x2018;Ă˝oøħ Ěħ Ă˝Ă&#x2122;óĴÂ&#x2019;Â&#x2021;Ă&#x2122;ħ Ä&#x2030;Ä&#x20AC;ĂľÄ&#x20AC;Â&#x2022;Ă&#x2122;Ă˝Â&#x2019;Ă&#x2C6;ðħ ÄĄÄŠÂ&#x201E;Ă&#x2122;Ă&#x2018;òĥĂ&#x2122;ôħÂ?Ä´Ä&#x17E;Ä&#x20AC;Ä&#x2030;ġħ¡ħóĂ&#x2122;Ă°Ä&#x20AC;ħðÄ&#x20AC;Ä&#x17E;Ă˝oħÄ&#x2030;¡ĊÄ&#x17E;Ä&#x20AC;ħóĂ&#x2122;ħÄ&#x2030;Ä&#x20AC;Ă´Ä&#x17E;ġĊÄ&#x20AC;ħ ĂľĂ&#x2122;Ă&#x2018;Ä&#x20AC;Ä´Ă&#x2C6;òħ ó¡ôÄ&#x20AC;ħ Ä&#x2030;Ä&#x20AC;ÄĄÄŠĂ&#x2122;þħ Ä&#x2030;Ä&#x20AC;Ă&#x2018;IJÂ&#x2021;ô¡øòÄ&#x17D;ħ Â&#x2DC;Â&#x2022;ħ ý¡ħ øoÄĄÄŠgħ óĥøĂ&#x2122;ħÄ&#x2030;Ä&#x20AC;Ěý¡þòĂ&#x17D;ħÂ&#x2022;Ă&#x2122;ħĴĂ&#x2122;Ă&#x2018;ĂľĂ&#x2122;ħĥýgĂ°Ä&#x20AC;Ä´fħóòĥĊÄ&#x20AC;ĊġħÄ&#x2039;þġÂ&#x2022;IJóĂ&#x2122;ħĥĂ&#x2122;ħ Ċ¡øħòħĴħþfÄŠgÄ&#x152;ħóĂ&#x2122;ħĚĂ&#x2C6;Ă&#x2122;þ¡ħøòøÄ&#x20AC;Â&#x201E;[Ă&#x2018;Ă˝[ħòħôÄ&#x17E;¡óòý¡ħĥ¡ø¡Ä&#x17D;ħ §Ă&#x2122;Ă˝Ă&#x2122;Ă&#x2C6;Ă°[ħÄ&#x20AC;Ă&#x2018;Ä&#x2030;Ä&#x20AC;dòýÄ&#x20AC;IJĊħÄ&#x20AC;žĂ&#x2018;òĴýÂ&#x2019;øħĚÄ&#x17E;¡ôÂ&#x2018;øĂ&#x17D;ħôĊĂ&#x2122;Ä&#x17E;fħ Ä&#x2030;Â&#x201E;Ă&#x2122;ĥô¡ôIJóoħĚħóĂ&#x2122;Ă&#x2018;Ă˝Ä&#x20AC;Ă°Ä&#x20AC;ħþĂ&#x2122;Ă&#x2018;Ä&#x20AC;Ä´Ă&#x2C6;Ă&#x2122;ħý¡ħĂ&#x2018;Ä&#x17E;IJðÂ&#x2019;Ä&#x17D;ħ²Ă&#x2122;Ă&#x2018;ĂľĂ&#x2122;ħ žoĂľfĂ°Ä&#x20AC;ħÄ&#x20AC;žÂ&#x201E;oĂ°Ä&#x20AC;ħþĂ&#x2122;Ă&#x2018;Ä&#x20AC;Ä´fĂ°Ä&#x20AC;ħÄ&#x2030;Ä&#x20AC;ĂľÂ&#x2021;ÄŠ[Â&#x201E;Ă&#x2122;ħý¡ħÂ&#x2DC;þþ¡þòýðÄ&#x20AC;Ä&#x17E;Ăą ýIJħ óĥÄ&#x20AC;IJħ Ă´Ă&#x2122;ħ ÄĄÄ&#x2030;¡ĊÂ&#x201E;Ă&#x2122;Ă˝oħ Ä&#x17E;Â&#x2018;Ěýgħ Ä&#x2030;Ä&#x20AC;ÄŠÄ&#x17E;ð¡ýfħ Ä&#x2030;þ¡ýòýġĂ&#x17D;ħ øÄ&#x20AC;Ă&#x2018;Ä&#x17E;[ħÄ&#x20AC;Ă&#x2018;þ¡øIJóoĂ&#x2C6;oħĥĂ&#x2122;ħþĂ&#x2122;Ă&#x2018;Ä&#x20AC;Ä´Ă&#x2C6;Ä&#x20AC;Ä´[ħdĂ&#x2122;þ¡ħÄ&#x2030;¡Ă&#x2018;¡óoĂ&#x2C6;oħĚ¡ħ Ă°Â&#x201E;øÄ&#x20AC;ÄŠĂ˝fĂ°Ä&#x20AC;ħÄ&#x17E;¡Ă&#x2C6;Ă°Ä&#x20AC;ĊIJħĂ&#x2018;Ä&#x20AC;ħÂ&#x2039;Ă&#x2018;Ä&#x20AC;þýoĂ&#x2C6;ðħÂ&#x2022;ĂľĂ&#x2122;žÂ&#x2018;Ă&#x17D;ħĚĂ&#x2122;ĂľĂ&#x2122;ý¡ù Ä´fħĊÄ&#x17E;ðþòýġħý¡ħĂ&#x2018;Ä&#x20AC;ĥ¡ðħÄ&#x17E;IJôÄ&#x20AC;IJħ¡ħĴÂ&#x2018;žĂ&#x2122;Ă&#x2C6;ħĴÂ&#x2021;Ă&#x2122;øÄ&#x20AC;Â&#x2022;Ă˝fħ Ä´Â&#x2019;ÄŠÄ´Ä&#x20AC;Ä&#x17E;ġħþĂ&#x2122;Ă&#x2018;Ä&#x20AC;Ä´Ă&#x2C6;Ä&#x20AC;Ä´fĂ°Ä&#x20AC;ħĥÄ&#x20AC;Ă&#x2C6;ð¡Â&#x201E;Ă&#x2122;Ä&#x17D;ħ¤IJþòĥ¡Ă&#x17D;ħôĊĂ&#x2122;Ä&#x17E;[ħĂ&#x2018;Ä&#x20AC;Ăą Ă&#x2018;¡þ¡ħý¡Â&#x2021;Ă&#x2122;øIJħĥý¡Â&#x2022;Ă&#x2122;Ă˝oħÄ&#x2030;¡ĊÂ&#x201E;òdĂ˝Ä&#x20AC;IJħ¡ħĴĂ&#x2122;þøòħĥòþýÄ&#x20AC;IJħ ¡ĊøÄ&#x20AC;ĥâfÄ&#x17E;IJÄ&#x17D;ħŽ¡¡ĥùÂ&#x;Ă&#x2122;Ă&#x2122;ħĂ&#x2018;Ă˝Ă&#x2122;ĥħĴħý¡Â&#x2021;òĂ&#x2C6;ðħøġĥþoĂ&#x2C6;ðħÄ&#x2030;¡Ċù Â&#x201E;oħIJÄ&#x17E;dòĊgħøĂ&#x2122;ĚòħýĂ&#x2122;óôÄ&#x17E;[ÄĄĂ˝gĂłÂ&#x2021;oħĥĊÂ&#x201E;Ă&#x2122;Ă&#x2018;òĥô¡ħÂ?Ä´Ä&#x17E;Ä&#x20AC;Ä&#x2030;ġÄ&#x17D;

           

  ! 

NTesty lyŞí 2005/06 Måte chuż testovat lyŞe?

 

Se SNOW to nenĂ­ problĂŠm! PodobnÄ&#x203A; jako letos v Saas-Fee, tak i na konci nadchĂĄzejĂ­cĂ­ zimnĂ­ sezĂłny chystĂĄme testovĂĄnĂ­ lyŞí modelovĂŠho roÄ?nĂ­ku 2005/06. Akce je otevĹ&#x2122;ena i pro vĂĄs, nicmĂŠnÄ&#x203A; poÄ?et ĂşÄ?astnĂ­kĹŻ z Ĺ&#x2122;ad veĹ&#x2122;ejnosti je limitovanĂ˝! PakliĹže tedy mĂĄte zĂĄjem, pĹ&#x2122;ihlaste se, dokud je mĂ­sto! V testu se sejdou ty nejlepĹĄĂ­ lyĹže, kterĂŠ budou v Ä&#x152;esku tou dobou k dispozici. Tedy mix mezi sportovnĂ­mi modely a nejvyĹĄĹĄĂ­mi univerzĂĄlkami. VĂ˝sledky vaĹĄeho testovĂĄnĂ­ nebudou slouĹžit pouze pro ĂşÄ?ely vaĹĄeho konkrĂŠtnĂ­ho vĂ˝bÄ&#x203A;ru, nĂ˝brĹž se pĹ&#x2122;isypou i mezi nĂĄzory, kterĂŠ poslĂŠze dajĂ­ vzniknout vĂ˝sledkĹŻm prezentovanĂ˝m v Ä?asopise. StaĹ&#x2C6;te se i vy testĂŠry!

Termín: 2. aŞ 16. dubna (dva týdenní turnusy),

$ (%#(  # %  (  & 

      (  

mĂ­sto: lyĹžaĹ&#x2122;skĂŠ stĹ&#x2122;edisko Santa Caterina, ItĂĄlie. VĂ­ce informacĂ­ o podmĂ­nkĂĄch pobytu naleznete v katalogu CK Nev-Dama na stranÄ&#x203A; 7 a C 50.

www.snow.cz, www.SnowAtlas.net

 %# ( ( !(  

 (    
®§¨³

ëÜêë

çİ

SPORTEN AHV 06 RACING EDITION,

160 cm, 116-65-101 kdo ji využije: 1,33

1,28

Nová závodní slalomka s dvojím titanalem se ukázala přístupná každému a stala se asi největším překvapením testu. Nečekaně se zařadila na samotnou špičku mezi všemi lyžemi v testu. Paradoxní je, že tuto nejostřejší závodní lyži S velmi pozitivně hodnotily i rekreační lyžařky! expert

1,41

S

sportovní

S

pokročilý

S

rekreační

S

známka: 1 1,5 2 2,5 3 3,5

začátečník

pro jakou rychlost:

®§¨³ħ¯®¯ħ Žħ ®¯­˜§˜ħĂĂħĹħĂİ

Výborně ovladatelná a živá lyže, drží i ve vyšší rychlosti, dává pocit bezpečí. Moc příjemné, pro rychlý krátký oblouk i jako funcarver. Nejlepší česká lyže, co jsem kdy potkal. Drží, je energická, má náboj, tvrdá akorát, výbušná, vodivá, prostě raketa. Její potenciál využije jen opravdový lyžař, ale je vhodná i pro laiky! Udělá, co chceš. Poslouchá na slovo, asi proto, že umí česky.

STÖCKLI Laser Cross,

Velmi elegantní a vzdělaná (dva tituly), patriotka Češka. Mládí i současnost věnuje sportu, proto má dokonalé tělo a skrývá v sobě bezedný rezervoár síly fyzické i duchovní. Přestože její místo tkví na nejvyšší společenské úrovni, je ke komunikaci otevřena úplně všem. Vrací, co ji člověk dává beze zbytků, funguje trochu jako zrcadlo. Proto od ní každý odchází uspokojen. Ona ovšem tiše čeká na někoho, kdo by dosáhl na její dno a inicioval ji k výkonům absolutním!

170 cm, R17, 111-67-93

vysoká 65 % / nízká 35 % (známky 1,20/1,46)

pro jaký oblouk:

krátký 65 % / dlouhý 35 % (známky 1,10/1,69)

charakter lyže:

dominantní 55 % / tolerantní 45 %

typ lyže:

vysoce sportovní 65 % / sportovně rekreační 35 %

kdo ji využije: 1,29

Sendvičovka Stöckli Laser Cross patřila mezi delší méně hravé lyže, okouzlila zejména svou jistotou v rychlosti a harS expert monickým vedením.

2,17

1,32

S

sportovní

S

pokročilý

S

rekreační

S

známka: 1 1,5 2 2,5 3 3,5

začátečník

pro jakou rychlost:

vysoká 70 % / nízká 30 % (známky 1,36/2,63) Velmi stabilní i ve vyšších rychlostech, oblouk projíždí jako po kolejích. Až ve vyšších rychlostech ožívá. Veliký zážitek z rychlého oblouku, lze ji jen těžko zastavit. K těmto lyžím by se měla podávat helma. Zbavila mě strachu i z hodně velkých rychlostí, žádná nerovnost ji nerozhází. Do krátkého oblouku se jí ale moc nechce.

Jako naprosto neovlivnitelná dáma, se kterou můžeš prožít noc snů. Ale jen tehdy, pokud uděláš přesně to, co chce. A když jsou ti její přání příjemným rozkazem, bude to zážitek, na který nezapomeneš – profrčíš rychlostí světla tam a zpět napříč vesmírem. Ale běda tobě, lyžníku, když její přání nesplníš a budeš mít chuť na krátké zatáčky! Vyhodí tě oknem do závěje (bez slipů).

pro jaký oblouk:

krátký 25 % / dlouhý 75 % (známky 1,60/1,35)

charakter lyže:

dominantní 65 % / tolerantní 35 %

typ lyže:

vysoce sportovní 75 % / sportovně rekreační 25 %

VÖLKL Supersport******, 175 cm, R15,9, 114-68-99

kdo ji využije: 1,45

®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

Völkl nasadil do testu elitní lyži série Supersport v nadprůměrné délce 175 cm. Zdálo by se, že by délka mohla odradit, ale kupodivu se tak nestalo a lyže se stala středem zájmu, jehož těžiště leželo samozřejmě u těch nejlepších lyžařů.

Velmi příjemná záležitost, dávám jedna. Super lyže i pro jízdu v hlubokém sněhu. Skvělá lyže na cokoli, na mě asi moc dlouhé, ale udělaly, co chci. Hodně těžká, nesnadná pro mé nožičky. Perfektní lyže, co jí poručíš, to udělá. Když víš, co od ní čekat, v ničem tě nezklame. Kvalitní akce, která má jasný průběh i následný pocit – maximální požitek. Nevěřila jsem, že takovou délku ustojím – povedlo se a bylo to fajn. Prima lyže. Opravdový supersport, překvapivě dobrá i ve středním oblouku.

To je super žena, kterou stojí za to vzít si za manželku. Atraktivní, tolerantní, drží krok s dobou či lépe je o krok vpředu. Odpouští chyby, je svolná ke všemu – od tvrdého po hluboký, dělá to skvěle rychle i pomalu. Nenechá se sbalit jen tak někým, vybírá si partnery hodné sebe a její nároky nejsou malé. Při seznamování buďte proto raději ve střehu a nenechte se zviklat prvními neúspěchy. Když už ale nějakému bodrému rytíři neodolá, bude navěky jeho. Potom bude svého pána milovat, i když on nebude zrovna ve formě.

S

expert

1,54

1,21

S

sportovní

S

pokročilý

S

rekreační

pro jakou rychlost:

vysoká 65 % / nízká 35 % (známky 1,18/1,68)

pro jaký oblouk:

krátký 30 % / dlouhý 70 % (známky 1,61/1,11)

charakter lyže:

dominantní 55 % / tolerantní 45 %

typ lyže:

vysoce sportovní 70 % / sportovně rekreační 30 %

S

známka: 1 1,5 2 2,5 3 3,5

začátečník


w w w. s p o r t e n . c z

Pr vní

na stupních

vítězů!

Spor ten a.s. U Pohledce 1347 Nové Město na Moravě 592 31


nej

zájezdy

®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

Ÿ¨›±®ħ Žħ ®¯­˜§˜ħĂħĹÙħç

®§¨³

ÝæÚìê

çç

&هĩoħõķ•·„òħġÙħńÙóøgħġĩ[õÙħýÙóĴoÈħĩg‡oħý·ħÑõĀIJðfħġóÙĹÑĀĴôķħ·ħ·õĉġô’ħ ôĀøâĀĞĩÎħ ġĀIJÑgħ ĉĀÑõÙħ ý·¾oÑôķħ ÈÙġĩĀĴýoÈðħ ô·ýÈÙõ[„oħ òħ ġĩ·ĩòġĩòôħ ĩIJĞòġĩòÈñ ô’Èðħ·éÙýĩIJĞħĴħ·õĉġô’ÈðħĹÙøoÈðĎħ¦ýĀĹoħø·óoħġĴĀIJħĀ¾õo¾ÙýĀIJħĹÙøòÎħý·ħ ýò•ħýÙÑ·óoħÑĀĉIJġĩòĩÎħ·ħĩføg„ħýÙĹ[õٕoħý·ħĩĀøÎħôĩÙĞ[ħĩĀħóÙĎħ®òõýfħĉĀIJĩĀħġòħ ĴķĩĴ[„oħIJħġĴ’ÈðħĀ¾ÑòĴĀĴ·ĩÙõ‘ħŸĞ·ýÈòÙÎħ¢ĩ[õòÙÎħ­·ôĀIJġôĀħòħKĴ’È·ĞġôĀĎħ£òýoħ óġĀIJħ ėĴĀõýĀøķ‡õÙýô[„‡ĩoĘħ ·ħ Ğ[Ñòħ ĴķĹôĀIJ‡oħ Ĵ‡Ùħ ÑĀġĩIJĉýfĎħ «„ò¾’Ĵ[ħ ĩ·ôfħ ĩgÈðÎħôÑĀħÈðĩgóoħĉĀĹý·ĩħýÙĩĞ·ÑòdýoħýÙ¾ĀħĴĹÑ[õÙýfħôĀIJĩķħõķ•·„ġôfðĀħġĴgĩ·ħ ċšIJõð·ĞġôĀÎħ§ĀĞġôĀÎħ¤·ý·Ñ·ČÎħd·ġĩĀħòħĹ·ħÈÙýIJħýò•‡oðĀħġĩ·ýÑ·ĞÑIJħġõIJ•Ù¾ħ ċ¦·ĞĀôĀÎħ­IJġôĀČĎħ§·ħġĴfħĀ¾óÙĴÙýoħńÙóøgħdÙô[ħòħóÙÑý·ħĹħýÙóøÙý‡oÈðħ·õĉñ ġô’ÈðħĹÙøoħÝħ®õĀĴòýġôĀĎ ¢ħĀġĴgÑdÙýfħõĀô·õòĩķħ·õÙħøIJġoħėġĴfĘħðĀġĩķħð’dô·ĩĎħ˜‰ħIJ•ħýĀĴ’øòħõ·ñ ýĀĴô·øòħýÙ¾ĀħýoĹô’øòħÈÙý·øòĎħ£ò•ħýgôĀõòôħõÙĩħóÙħøĀ•ýfħġÙðý·ĩħĴħĀôĞ·ñ óĀĴ’Èðħ d[ġĩÙÈðħ ġÙĹ|ýķħ ĩ’ÑÙýýoħ õķ•ĀĴ[ýoħ Ĵħ øÙý‡oøħ âĞ·ýÈĀIJĹġôføħ ġĩ„ÙÑòġôIJħġħÑĀĉĞ·ĴĀIJħòħġôòĉ·ġÙøħĹ·ħĉgĩħĩòġoÈÎħõÙĩĀġħġÙħĀ¾óÙĴòõ·ħóهĩgħĴoÈħ ýٕħ ÑĴ·ôĞ[ĩħ õÙĴýgó‡oħ ý·¾oÑô·ħ ċ¾ÙĹħ ÑĀĉĞ·ĴķČħ Ĵħ ¢ĩ[õòòĎħ ¯Āħ ÑĀôõ[Ñ[Îħ •Ùħ ÈÙġĩĀĴôķħ óġĀIJħ ġÈðĀĉýfħ øýĀ•ġĩÙĴýoøòħ ġõÙĴ·øòÎħ ·ýÙ¾Āħ ġĴĀIJħ ÈÙýĀĴĀIJħ ĉĀõòĩòôĀIJħý·¾oĹÙĩħĹ[óÙĹÑķħĹ·ħėÑIJøĉòýéĀĴfĘħÈÙýķĎħ¯ķħýÙóõ[ô·Ĵgó‡oħÈÙñ ýĀĴfħĩ„Ù‡ýòdôķħĴ‡·ôħ¾’Ĵ·óoħĴÙõøòħĞķÈðõÙħĴķĉĞĀÑ[ýķĎ ²ÙõôfħĀ¾õò¾għġÙħĩg‡oħôĞ·ĩ‡oħýٕħĩ’ÑÙýýoħõķ•·„ġôfħĉĀ¾ķĩķÎħý·ħôĩÙĞfħġòħ øýĀĹoħĴķĞ·ĹoħòħĴoÈôĞ[ĩħĹ·ħġÙĹ|ýIJĎħ&·ġĩfħóÙħĩĀħĴħĉ„oĉ·Ñgħ¾õoĹôfðĀħ­·ñ ôĀIJġô·Îħ·õÙħòħ¢ĩ[õòÙĎħ¯·øħóÙħ¾g•ýfħ¾gðÙøħĉĀ¾ķĩIJħĴķġĩ„oÑ·ĩħĩ„òħdĩķ„òħ·ĞÙñ [õķħĴħĀôĀõoħĉÙýġòĀýIJÎħÈĀ•ħóÙħ·ĩĞ·ôĩòĴýoħðõ·ĴýgħĉĞĀħõķ•·„ÙħĹĴoÑ·ĴfĎ §[ġõÙÑIJóoÈoħĉ„ÙðõÙÑħĉ„òý[‡oħġøgġòÈòħĹ[óÙĹёÎħôĩÙĞfħóġĀIJħdoøôĀõòĴħĹÙħ ĹøoýgýfðĀħĉĀĹĀĞIJðĀÑýfħÝħ·‰ħIJ•ħÈÙýĀIJÎħÙĶĀĩòôĀIJħýÙ¾ĀħôĀøâĀĞĩÙøħÝħ ĹôĞ[ĩô·ħėýÙóĘĎħħ ħ ħ ħ ħ rh8denní lyžování za „osmičku“

BETA-TOUR • www.beta-tour.cz La Norma (Francie) 18. – 27.3.2005 7 900 Kč v ceně: doprava, 7x ubytování ve studiu, 8x skipas proč je zájezd „nej“: velmi výhodná cena, možnost výletu do Val ThorensGasteinské termály za dobrou cenu

CONTI • www.ckconti.cz Gasteinertal (Rakousko) 22. – 27.2.2005 a další 4 250 Kč + 113 Euro v ceně: doprava autokarem, 3x ubytování v Gasthofu, polopenze, 4x skipas proč je zájezd „nej“: super cena s polopenzí za lyžování v nejvyšší sezoně, termální lázněOlympijské tratě v Lillehammeru

ČEDOK • www.cedok.cz Oslo, Kvitfjell, Lillehammer (Norsko) 20.1. – 30.1.2005 14 490 Kč v ceně: doprava mikrobusem, ubytování ve

4lůžkových pokojích nebo apartmánech proč je zájezd „nej“: olympijské tratě v Lillehammeru, prohlídka OsloSnowboardový camp v Les 2 AlpesItalská rodinná pohoda

EUROSKI.CZ • www.euroski.cz Les 2 Alpes (Francie) 20.1. – 30.1.2005 od 6 930 Kč v ceně: doprava, ubytování ve studiu (4 os.) nebo apartmánu (6 os.), skipas Galaxie, účastnický poplatek (snb camp), pojištění proč je zájezd „nej“: ideální pro freestylisty (Horsefeathers Snowboard Camp) a freeridery (La Grave)

FEDE • www.fede.cz leden - březen od 5 290 Kč + 2 500 Kč skipas (3x Sappada, 1x Cortina, 1x Ravascletto) v ceně: doprava, 4x ubytování (2lůžkové pokoje), polopenze proč je zájezd „nej“: ideální pro rodiny s dětmi (velký dětský park Neveland v Sappadě), lyžování v několika střediscích


çäLes 2 Alpes lehátkovým busem

HOLIDAY BRNO • www.holiday-brno.cz Le Grand Domain – St. François Longchamp (Francie) 18.3. – 27.3.2005 8 190 Kč v ceně: doprava, 7x ubytování v apartmánu, 6x skipas proč je zájezd „nej“: srovnatelné či lepší lyžařské zázemí jako jiné vyhlášené oblasti ve Francii, avšak za nízkou cenu a s kvalitním ubytovánímMatterhorn z vrtulníku

Týden na svazích PyrenejíZačátek sezóny ve Val d´Isere

Slovinsko (ne)známéČerný kůň FrancieFIRO TOUR • www.firotour.cz Kranjska Gora (Slovinsko) celá sezóna od 2 998 Kč v ceně: 7x ubytování v apartmánu pro 5 os. (plně obsazeném) proč je zájezd „nej“: světoznámé slovinské středisko, ubytování v centru a přitom v blízkosti sjezdovek

INTERTRANS • www.intertrans.cz Andorra - všechna 4 střediska únor 2005 17 590 Kč v ceně: ddoprava pohodlným busem****, 7x hotel*** s polopenzí (1/2 pokoje), 6x skipas, komplexní pojištění proč je zájezd „nej“: andorské terény jsou minimálně srovnatelné se průměrnými středisky Francie, 100% upravené sjezdovky, levné nákupyLyžování na Sibiři

KUDRNA • www.kudrna.cz pohoří Altaj (Rusko) 20.3. – 2.4.2005 11 260 Kč + cca 13 500 Kč letenka v ceně: doprava, 2x ubytování v turistické ubytovně, místní vůdce, průvodce, vyřízení víz proč je zájezd „nej“: skialpinistické túry k vrcholům Altaje (cca 2 000 m), atmosféra a život zimní SibiřeItalský Jackpot

SKITUR • www.skitur.cz Cervinia (Itálie) 29.1. – 5.2.2005 8 480 Kč v ceně: 7x ubytování v apartmánu, 6x skipas Breuil-Cervinia proč je zájezd „nej“: lyžování pod Matterhornem, možnost heliskiingu na Monte Rose (210 Euro při 3 os.)

SKOL - SLAVOJ VYŠEHRAD Val d´Isere (Francie) 10. 12. – 19. 12. 2004 9 380 Kč v ceně: doprava, ubytování (studio pro 4 os.), skipas Val d´Isere, pojištění proč je zájezd „nej“: předsezónní lyžování v jednom z nejlepších francouzských středisek za bezkonkurenční cenuJungfrau – kouzelná lyžařská kulisa

SMART TRAVEL • www.smarttravel.cz Jungfrau (Švýcarsko) 05.2. – 12.2. a další 11 495 Kč (pro děti sleva až 4 260 Kč) v ceně: doprava, 5x ubytování s polopenzí, 5x skipas, pojištění proč je zájezd „nej“: monumentální krajina pod skalní skupinou Jungfrau-Eiger-Mönch, nejvýše položená otočná restaurace na vrcholu Schilthorn a nejvýše položená železniční stanice v horském sedle Jungfraujoch (3 454 m)Slavný Zermatt

SPORT-S • www.sport-s.cz Zermatt (Švýcarsko) celá sezóna od 9 590 Kč v ceně: 7x ubytování, 6x skipas Zermatt, krytá garáž, bazén, fitness, stolní tenis, donášková služba pečiva proč je zájezd „nej“: nejvýše položené alpské středisko (3 889 m n.m.), dokonalé vyžití po lyžování, děti do 10 let mají skipas zdarma

 Pohoda v Německu

TEMPO TOURS • www.tempo-tours.cz Berchtesgaden (Německo) 26.2. – 5.3.2005 10 590 Kč v ceně: 7x ubytování (2- až 3lůžkové pokoje v hotelu) s polopenzí all inclusive, 6x skipas proč je zájezd „nej“: příjemná lyžařská oblast s dobrými možnostmi i jiného sportovního vyžití

 Exotické marocké svahy

TURISTIKA A HORY • www.turistika-hory.cz Oukaimeden (3 268 m) - Maroko leden – únor (cca 14 dní) cena: cca 23 000 Kč v ceně: letenka, ubytování, pojištění, průvodce proč je zájezd „nej“: krásné výhledy, jezdí sem bohatší Maročané, při dobrých podmínkách 20 km sjezdovek (převýšení max. 663 m), možnost koupání v oceánu

 Schladming s ubytováním na svahu TUŠLA • www.tusla.cz Schladming (Rakousko) 20.1. – 23.1.2005

od 5 699 Kč v ceně: doprava, 2x ubytování v mládežnickém pensionu, polopenze, 3x skipas proč je zájezd “nej”: ubytování přímo u svahu PlanaiTýdenní Itálie pod „desítku“Pestré Dolomity levně

VELE • www.ckvele.cz Aprica (Itálie) 21.1. – 31.1.2005 a další 9 490 Kč v ceně: doprava, 7x ubytování v apartmánu (3 os.), 7x polopenze, 6x skipas, pojištění proč je zájezd „nej“: levněji než před 5 lety, rozšířený lyžařský areál

VÍKEND • www.ck-vikend.cz 7.3. – 13.3.2005 5 100 Kč + 121 Euro skipas (Helm, Kronplatz, 2x Speikboden, Alta Badia) v ceně: doprava, 4x ubytování (1- až 4lůžkové pokoje) s tyrolskou polopenzí proč je zájezd „nej“: vynikající poloha vzhledem k „poznávacím“ lyžařským výletům, kvalitní ubytování i lyžování

&2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺçħ Ž ®§¨³

NEV-DAMA • www.nev-dama.cz Sella Ronda – Dolomiti Superski, nebo Livigno (Itálie) 15. – 22.1.2005 7 490 Kč v ceně: 7x nocleh ve studiu (4 os.), 6denní skipas proč je zájezd „nej“: výhodná cena díky netradičnímu výběru lokality – konkrétní středisko z vybraného „balíku“ se zákazník dozví až ve středu před pátečním odjezdem

PETR´S • www.petrs.cz Les 2 Alpes (Francie) 21.1. – 30.1. 2005 a další 11 700 Kč v ceně: doprava lehátkovým busem, 7x ubytování, 8x skipas Grande Galaxie, pojištění proč je zájezd „nej“: doprava lehátkovým autobusem, pojištění i ve volném terénu, 8denní skipas (vč. Les 2 Alpes, La Grave, Alpe d´Huez...)

®¯­˜§˜ħİħĹÙħçħ Žħ Ÿ¨›±®
Ÿ¨›±®ħ Žħ ®¯­˜§˜ħīħĹÙħç

®§¨³

ÝæÚìê

çĥ

Jak ušetřit ė¥ķ•ĀĴ[ýoħ ýÙýoħ Ĺ[¾·Ĵ·ħ ĉĞĀħ ÈðIJђÎĘħ „oô[ħ ġħ Ā¾õò¾ĀIJħ óÙÑÙýħ Ĺħ ý·‡òÈðħ ĉ„ÙÑýoÈðħ ÑĀĴĀĹȑĎħ «ĀôIJÑħ ø[øÙħ ý·ħ øķġõòħ ġóo•ñ ÑgýoÎħóÙħĩĀħĴħĉĀÑġĩ·ĩgħÑĞġý[ħĉĞ·ĴÑ·Ďħ£òġĩgÎħóġĀIJħòħý[ĞĀdýgó‡oħ ôĀýodôķĎħ£·Èðĩ·Îħ«ĀĞġÈðÙħdòħô‘yħġĩĀóoħĴoÈħýٕħõķ•ÙĎħ¥ķ•ĀĴ[ýoħ óÙħ·õÙħIJħý[ġħĉ„ÙÈÙħóÙýĀøħdòýýĀġĩoÎħóo•ħðĀõÑIJóoħòħĩòÎħôÑĀħġòħýĀĴfħ ŸÙĞĞ·ĞòħýòôÑķħýÙôĀIJĉoĎħ§Ùħô·•ÑføIJħġÙħĉ„òħýgøħÈðÈÙħIJĩĞ[ÈÙĩħ ĴoÈÎħýٕħóÙħýIJĩýfÎħýÙ¾Ā‰ħġħĉÙýgĹòħġÙħÑýÙġħÑ[ħĉĀÑýòô·ĩħġĉĀIJġñ ĩ·ħóòý’Èðħ‡òôĀĴý’ÈðħĴgÈoĎ ›Ùý·ÎħôĩÙĞĀIJħĹ·ħġĴĀIJħõķ•·„ġôĀIJħôĞ·ĩĀÈðĴoõòħĹ·ñ ĉõ·ĩoøÙÎħ Ĵħ ýÙø·õfħ øo„Ùħ Ĺ[Ĵòġoħ ý·ħ ý[ġħ ġ·ø’ÈðÎħ ý·ħ ý·‡oħ ėãõĀĹĀãòĘ ·ħ ĴĀõ¾gĎ ¦[øÙ ĉõýf ĉĞ[ĴĀ ĞĀĹðĀÑýĀIJĩÎħĹÑ·ħġòħĴķ¾·ĴÙýoħĉ‘ódoøÙÎħôĀIJĉoøÙħ ýĀĴfħdòħĉĀIJ•òĩfÎħÑĞ·ðfħdòħõÙĴýgó‡oĎħ¶Ñ·ħõķ•·„ġô’ħ ĉĀ¾ķĩħ ·¾ġĀõĴIJóÙøÙħ ó·ôĀħ Ĵ·Ğò·ýĩIJħ ‹ġĉĀĞýĀIJÎħ ýÙ¾ĀħĴÙħġĩķõIJħė·‰ħĩĀħġĩĀóoħĹ·ħĩĀĘĎħ

Vķ¾·ĴÙýoħ «ĀøòýÙøÙħýÙóõÙĴýgó‡oħ‡IJýĩķÎħóٕħ¾ķħĉĞĀħdĩÙý[„Ùħ õķ•·„ġôfðĀħd·ġĀĉòġIJħýÙøgõķħ¾’ĩħĩfø·ĩÙøĎħ«ĞĀñ ĩÙýĩĀôĞ[ĩħýÙÈð[øÙħġĩĞ·ýĀIJħòħ¾·Ĺ·ĞķÎħôÑÙħĹý·õÙÈħ ÑĀô[•Ùħ ĴķĹĀ¾ýĀIJĩħ ĉgôý’ħ ôĀIJġÙôħ Ĺ·ħ ôĞ[ġýĀIJħ ÈÙýIJÎħ õ·òôħ ·õÙħ ý·Āĉ·ôħ ø‘•Ùħ Ĺ·ĉõ·ô·ĩĎħ œĀ¾„Ùħ ĴoøÙÎħ ô·øħ ·•ħ ÑĀô[•ĀIJħ ÈÙýIJħ ġĩõ·dòĩħ Ĵ’ĉĞĀÑÙóÙĎħ ¥ķ•ÙħõĀyġôfħ·ħĉ„ÙÑõĀyġôfħġòÈÙħIJ•ħýÙóġĀIJħðĀĞôĀIJħ ýĀĴòýôĀIJÎħĴgĩ‡òýĀIJħġÙħ·õÙħĀÑħĩgÈðħõÙĩĀ‡ýoÈðħõò‡oħ óÙýħøòýòø[õýgĎħOġĉĀĞķħóÑĀIJħÑĀħĩòġoȑĎħ«ĀÑĀ¾ýgħ Ğ·Ñòô[õýgħ ĹõÙĴyIJóoħ òħ ¾Āĩķħ ·ħ ĩ·ôfħ IJħ ýòÈðħ ýÙóġĀIJħ ÑĴ·ħ·•ħĩ„òħĞĀôķħ•[Ñý’ħĴgôĎ ­ÙôĞÙ·dýoħõķ•·„ħĴgĩ‡òýĀIJħýÙĉĀĩ„Ù¾IJóÙħĴ[Ĺ[ýoħ ġħ œ¢§ħ ĉ„Ùġħ ĂĺĎħ ¤ÑĀħ ýÙóÙĹÑoħ ġôIJĩÙdýgħ ÙĶĉÙĞĩýgħ

·ħėý·ħôĞÙĴĘÎħĴķġĩ·doħġħœ¢§ħĂİħøoġĩĀħĂçħ·ħø‘•Ùħ ĩ·ôħIJ‡Ùĩ„òĩħĉ„ÙġħĩòġoÈĀĴôIJĎħ£Ù‡ĩgħĴ’ðĀÑýgó‡oħóÙħġ·ñ øĀńÙóøgħý[ôIJĉħÈÙõfðĀħġÙĩIJĎ «ĞĀħ¾g•ýfħġóÙĹÑĀĴôĀĴfħõķ•ĀĴ[ýoħġĩ·doħõÙĴýgó‡oħ ðĀõÙĎħ§gôĩÙĞfħġħĴķġĀôĀIJħĉÙĴýĀġĩoħŸħääħġٕÙýÙĩÙħ òħÑĀħĩòġoÈÙħôĀĞIJýĎ ¦ýĀðĀħ Ĵ’¾ĀĞý’Èðħ õķ•·„‘ħ ýÙĉĀIJ•oĴ[ħ •[Ñýfħ ÑĞ·ðfħ¾Ğ’õÙĎħ²ħ¾g•ý’ÈðħĉĀÑøoýô[ÈðħÑĀ¾„ÙħâIJýñ éIJóoħòħøĀÑÙõķħĴħÈÙý[ÈðħøÙĹòħäĺĺħ·ħĂĺĺĺħ¤dĎħ&·ġñ ĩĀħóÙħёõٕòĩgó‡oħýٕħÈÙý·ħĀĉ·ĩĞýfħĹ·Èð[ĹÙýoĎ ²ÙõøòħòýÑòĴòÑIJ[õýoħóÙħòħĉĀĩ„Ù¾·ħÑĀ¾Ğ’ÈðħĞIJô·ñ ĴòÈĎħ£Ùġĩõò•Ùħõķ•·„ħýÙĩĞĉoħý·ħĹÙ¾ĀIJÈoħĞIJÈÙÎħýÙĉ·Ñ[ħ ÑĀħ ġýgðIJħ ·ħ ýÙóÙĹÑoħ Ĵħ ÙĶĩĞføýoÈðħ ĉĀÑøoýô[Èðħ ·ħ‡ĉ·ĩýføħĉĀd·ġoÎħĴķġĩ·doħòħġħõÙĴýgó‡oøòÎħÑĀħýòÈð•ħ ĉ„oĉ·ÑýgħĴõĀ•oħĩÙýôfħåoġĀĴfĎ ¯·ôfħ ðÙõø·ħ ĉ„òóÑÙħ ÑĀġĉgõfðĀħ ý·ħ ø[õĀħ ĉ„Ùġħ ĩòġoÈÎħÑgĩġô[ħóÙħòħõÙĴýgó‡oĎħħ¶ħĩfĩĀħd[ġĩôķħġòħĀÑÙñ dĩgĩÙħ ÈÙýIJħ ÑĀ¾Ğfħ dÙĉòÈÙÎħ ôĩÙĞĀIJħ ĉ·ôħ IJ•ħ ýÙĉĀñ ĩ„Ù¾IJóÙĩÙĎ ¦ýĀðÙøħĴoÈÙħýٕħĉ[ĞħġĩĀĴÙôħdòħĩòġoÈĀĴÙôħõĹÙħ ġ·øĀńÙóøgħ IJ‡Ùĩ„òĩħ ý·ħ Ā¾õÙdÙýoĎħ §ÙÈðÈòħ ĹĉĀñ Èðķ¾yĀĴ·ĩħôõ·ġòÈôfħėôĴ·õòĩ·ħø[ħġĴĀIJħÈÙýIJĘÎħóÙħ

·õÙħýIJĩýfħĉ„òĉĀøÙýĀIJĩÎħ•ÙħĹý·dô·ħ·ħóÙóoħòø·éÙħ ĞĀĴýg•Ďħ®òÈÙħĴoøÙÎħ•ÙħėýÙóġÙøħĩ·ôħ¾Āð·ĩ’Îħ·¾ķÈðħ øĀðõħ ôIJĉĀĴ·ĩħ õÙĴýfħ ĴgÈòĘÎħ ·õÙħ óÙħ ÑĀ¾Ğfħ ĞĀĹõòñ ‡ĀĴ·ĩħ ėõÙĴý’Ęħ ĴÙħ ġøķġõIJħ ėõ·Èòý’Îħ ýÙôĴ·õòĩýoĘħ ·ħ ėõÙĴý’Ęħ ÈĀ¾ķħ øfýgħ ý[ôõ·Ñý’Ďħ §Ù¾Āõòħ ÑĀ¾ñ Ğfħ âIJýôdýoħ Ā¾õÙdÙýoħ ýÙøIJġoħ ¾’ĩħ óÙýħ ý·ħ ‹ĞĀĴýòħ ÈÙýĀĴÙôħ ĴòġoÈoÈðħ ý·ħ Ĵ’ĞĀ¾ÈoÈðħ ýÙóĹĴIJdýgó‡oÈðħ Ĺý·dÙôĎħ ®õķ‡Ùõħ óġÙøħ ðÙĹôĀIJħ ĹôIJ‡ÙýĀġĩĎħ ¯„òħ ô·ø·Ğ[Ñòħ ċýÙħĩòħĀÑħ­Ùø·ĞēIJ·Čħĉ„òħõķ•ĀĴ[ýoħĴÙħŸĞ·ýÈòòħĉĀñ „[Ñýgħ ĹøĀôõòĎħ §ÙóõfĉÙħ ÑĀĉ·Ñõħ ø·óòĩÙõħ Ā¾õÙdÙýoħ Ĺý·dôķħÈÙýĀĴgħġĉo‡ÙħĉĞ‘øgĞýfÎħôÑٕĩĀħĹ¾’Ĵ·óoñ ÈoħÑĴ·ħĴÙħĴķðõ[‡ÙýgħÑĞ·ð’Èðħėð·ÑĞÙÈðĘħý·ħĩĀøħ ¾ķõòħĉĀÑġĩ·ĩýgħð‘„ÙĎħċ¯ĀħýÙýoħĞÙôõ·ø·ÎħĴķĉĞ[Ĵgõħ øòħ ĩĀħ óÙÑÙýħ Ĺħ ĩgÈðħ ÑĴĀIJÎħ óòý·ôħ ÑĀĴĀĹÈÙħ ĉĞ[Ĵgħ óÙÑýfħĹĴIJdýfħĹý·dôķĎĎĎČ ¤ÑĀħõķ•IJóÙħĹ·ħô·•ÑfðĀħĉĀd·ġoħ·ħĩ·øÎħôÑÙħõĹÙħ ĴÙħ ĴķġĀô’Èðħ ðĀĞ[Èðħ òħ ¾gðÙøħ óÙÑýĀðĀħ ÑýÙħ Ĺ·ñ ôIJġòĩħ ýgôĀõòôħ ÑĞIJð‘ħ ĉĀd·ġoÎħ ýÙÈð‰ħ ýهÙĩ„oĎħ £òý’ħ ø‘•Ùħ¾’ĩħġĉĀôĀóÙý’ħ·ħ‡‰·ġĩý’ħòħĴħĀ¾õÙdÙýoħġħøfñ ýgħ ĀðĞĀøIJóoÈoøòħ ĉ·Ğ·øÙĩĞķĎħ &oøħ õÙĴýgó‡oÎħ ĩoøħ ĀĴ‡ÙøħĴgĩ‡oħĞòĹòôĀĎ


çĤ

U¾ķĩĀĴ[ýo ²gĩ‡òýĀIJħĉõ·ĩoÎħ•ÙħýÙóõÙĉ‡oħÈÙýIJħĹoġô[ĩÙħĉ„oøĀIJħ ÑĀðĀÑĀIJħġħĉĞĀý·óoø·ĩÙõÙøÎħĩÙÑķħ¾ÙĹħĹĉĞĀġĩ„ÙÑñ ôĀĴ·ĩÙõ‘Ďħ²’ðĀÑý’ħóÙħĉĞĀý[óÙøħÈÙõ’ÈðħÈð·ĩħ¾ÙĹħ Ñ·õ‡oÈðħ ġõIJ•Ù¾Îħ ĩĀħ ·õÙħ Ĵķ•·ÑIJóÙħ Ĵgĩ‡oħ ġôIJĉòýIJĎħ ¯·ôfħĴħ·ĉ·Ğĩø[ýIJħõĹÙħĀÑħĹðĞIJ¾·ħĀġøòħĀġĀ¾ħġĩõ·ñ dòĩħÈÙýIJħĉĀÑħĂĺħÙIJĞĀħĹ·ħýĀÈĎħ¤Ñķ•ħýÙ¾IJÑÙĩÙħøĀÈħ ý[ĞĀdýoÎħø‘•ÙĩÙħġÙðý·ĩħýĀÈħġÙħġýoÑ·ýoħĴħĉĞòĴ[ĩIJħ ĉĀÑħĂäħÙIJĞĀĎħ¶ý·øÙý[ħĩĀħ·õÙħðõÙÑ·ĩÎħĴķĉĩ[Ĵ·ĩħġÙÎħ ġ¾oĞ·ĩħòýâĀĞø·ÈÙĎ ¡ĀÑýgħĹóòġĩoĩÙħ·ħĹ·„oÑoĩÙħĉ„ÙġħòýĩÙĞýÙĩÎħ·õÙħĩķħ ýÙóõÙĴýgó‡oħĉĞòĴ[ĩķħd·ġĩĀħĴħòýĩÙĞýÙĩĀĴ’ÈðħĴķðõÙñ Ñ[Ĵ·doÈðħýÙóġĀIJĎħ¡ĀÑýgħġÙħÑ[ħIJ‡Ùĩ„òĩħĴħĀ¾ķĩýføħ ·IJĩgÎħ ÑĞġýgó‡oħ ĉĀĴ·ðķħ ġÙħ ý·ħ ó·„Ùħ ÑĀô[•oħ Ĵķġĉ·ĩħ òħĴÙħĴĀĹÙħ¾ÙĹħġĉ·Èoħ‹ĉĞ·ĴķĎħċ«ĀĹĀĞħ·õÙħý·ħĉ„ÙÑĉòñ ġķàħ­·ôĀIJġôĀħĀãÈò[õýg ÑĀĴĀõIJóÙ ý· ĉ·ĞôĀĴò‡ĩoÈð

óÙÑýĀħ ĉ„Ùġĉ[ýoÎħ ôÙøĉĀĴ·ĩħ Ĵħ ĉ„oĞĀÑgħ IJħ ý[ġħ ·ýòħ Ĵħ˜õĉ[ÈðħÑĀĴĀõÙýĀħýÙýoĎČħ§ĀÈõÙðħĴħôÙøĉIJħ·õÙħ ĉ„òóÑÙħġôĀĞĀħÑĞ[•ħýٕħõÙĴý’ħĉĞòĴ[ĩĎ

MoġĩĀħĉĀ¾ķĩIJ ›ÙýĀĴfħ ý‘•ôķħ øÙĹòħ ý|¾õħ ġõ·Ĵý’øħ ġĩ„ÙÑòġôÙøħ ·ħøoġĩÙøħø[õĀħĹý[ø’øħóġĀIJħĹý·dýfħÝħĴÙħĴ‡ÙøĎħ «ĀôIJÑħóġÙøħĩķĉÎħôĩÙĞ’ħóÙħ‡‰·ġĩý’ħý·ħĉ[Ğħĉgôý’Èðħ ġóÙĹÑĀĴô[Èðħ ·ħ ýÙĉĀĩ„Ù¾IJóÙħ óòÈðħ ýgôĀõòôħ ġÙĩħ ôòñ õĀøÙĩĞ‘Îħ øĀðIJħ ġĩĞ[Ĵòĩħ ĉÙĞâÙôĩýoħ õķ•ĀĴ·dôIJħ òħ Ĵħ ėýĀħ ý·øÙĘħ ġĩ„ÙÑòġôIJħ Ĺ·ħ ĉĀõĀĴòýIJħ ÈÙýķĎħ ¦Ùý‡oħ øoġĩ·ħ øĀðĀIJħ ý·¾oÑýĀIJĩħ ôĀøĀĞýgó‡oħ ĉĞĀġĩ„ÙÑoħ ¾ÙĹħðÙôĩòôķħ·ħġýĀ¾ġôfðĀħý[ĩgĞIJÎħĉ„òĩĀøħÑýÙġħIJ•ħ d·ġĩĀħġÙħĹ·ġýg•ĀĴ[ýoøħ·ħġÙħĹ[ôõ·ÑýoøòħġõIJ•¾·ñ øòĎħ²·Ğò·ýĩĀIJÎħôĩÙĞ[ħġĩĀóoħĹ·ħĉĞĀĉĀdÙĩÎħóÙħòħÑĀóo•ñ ÑgýoħĹħøÙý‡oðĀħõÙĴýgó‡oðĀħøoġĩ·Ďħ

TÙĞøoý ²Ùõô’øħ ĹÑĞĀóÙøħ ‹ġĉĀĞķħ ø‘•Ùħ ¾’ĩħ õķ•ĀĴ[ýoħ øòøĀħ ðõ·Ĵýoħ ġÙĹĀýIJĎħ §ÙóĴÑgdýgó‡oħ ġÙħ óÙĴoħ ó·ĞĀÎħ ôÑķħĴÙħĴķ‡‡oÈðħĉĀõĀð[ÈðħóÙħġýgðIJħĩĞ·ÑòdýgħÑĀġĩÎħ õòÑoħĹ·ĩĀħø·õòdôĀħ·ħĉĞĀĴĀĹĀĴ·ĩÙõfħġÙħóÙħġý·•oħý·ñ õ[ô·ĩħ·•ħý·ħĉĀõĀĴòdýoħÈÙýķĎħ£Ù‡ĩgħĉÙġĩ„Ùó‡oħÑòâÙĞÙýñ Èò·ÈòħĹý·óoħĴħ˜õĉ[ÈðÍħøòøĀġÙĹĀýýoħġôòñâĞÙÙħýÙ¾Āħ ĞĀÑòýýfħ¾·õodôķĎħ¥ĹÙħĩ·ôħIJ‡Ùĩ„òĩħòħĩòġoÈÙĎħċ¤ĀýôĞfĩñ ýgħĹý[øħý·ĉ„ĎħĤħýĀÈõÙð‘ħĴħ·ĉ·Ğĩø[ýIJħ·ħĥÑÙýýoħ ġôòĉ·ġħ ý·ħ Ğ·ôĀIJġôføħ õÙÑĀĴÈòħ Ĵħ ĉĞĀġòýÈòħ ýÙ¾Āħ ôĴgĩýIJħĀÑħĂīþħÙIJĞĀĎČ

Sôòĉ·ġķ ±ħ ýòÈðħ óÙħ ĉĞĀġĩĀĞħ ôħ ‹ġĉĀĞ[øħ ·ġòħ ýÙóøÙý‡oĎħ ›ÙġĩĀĴôķħ óÙħ ÑĀô[•oħ Ĺ·óòġĩòĩħ Āħ ýgÈĀħ õÙĴýgóòÎħ ĩIJĩĀħ ÑoõdoħĴ’ðĀÑIJħ·õÙħd·ġĩĀħėġø[ĹýÙĘħĴ’ġõÙÑý[ħÈÙý·ħ ÈÙõfðĀħ Ĺ[óÙĹÑIJĎħ ®ĀIJôĞĀøýoôĀĴòħ ýÙĹ¾’Ĵ[ħ ýٕħ ĴķIJ•oĴ·ĩħ øÙĹòġÙĹĀýIJħ ·ħ ĉ„ÙÑÙĴ‡oøħ ĉĀġÙĹĀýIJÎħ ĩÙÑķħĀĉgĩħó·ĞĀĎħ¶ý·dýĀIJħ‹ġĉĀĞIJħõĹÙħÑĀġ[ðýĀIJĩħ IJħÑgĩoħ·ħøõ[ÑٕÙĎħ²ħ&ÙġôIJħ¾’Ĵ[ħÑoĩgħÑoĩgĩÙøħÑĀħ ĂĺħýÙ¾ĀħĂİħõÙĩÎħýgôÑÙħĴħĹ·ðĞ·ýòdoħ·•ħÑĀħĉ·ĩý[Èñ ĩòħ·ħĹ·ħĉĀõĀĴòdýoħÈÙýIJĎħœĀħĂÚħdòħĂþħõÙĩħý·óÑÙøÙħ

òħóoĹÑýfħóIJýòĀĞġôfÎħýgôÑÙħòħġĩIJÑÙýĩġôfħ·•ħÑĀħİĥħ õÙĩħċd·ġĩĀħKĴ’È·ĞġôĀČĎħ±•ħòħIJħý[ġħġÙħĀ¾óÙĴòõķħĞĀñ Ñòýýfħ óoĹÑÙýôķÎħ øýĀðÙøħ Ñ[õÙħ ĴÙħ ĹĴ’ðĀÑýgýoħ ÑgĩoħġħċĉĞ·ČĞĀÑòdòħóÑĀIJħ·õÙħĴħĹ·ðĞ·ýòdoĎ «Ğ[ĴgħĉĀôIJÑħóÙĹÑoøħd·ġĩgóòÎħĴķĉõ·ĩoħġÙħĉĞĀĉĀñ doĩ·ĩħġòħóoĹÑÙýôIJħġÙĹĀýýoĎħ«ĀÑõÙħĀôĀõýĀġĩoħĹ·doý[ħ ¾’ĩħ Ĺ·óoø·Ĵ[ħ IJ•ħ ĀÑħ ÈÈ·ħ Ăçħ Ñý‘Ďħ §gôĩÙĞfħ ĉõ·ĩoħ ¾IJeĩĀħĉ„oøĀÎħýÙ¾Āħó·ôĀħ¾ÙĹĉõ·ĩý’ħĴĀIJÈðÙĞħòħĴħ Ñ·õ‡oÈðħ ġĩ„ÙÑòġÈoÈðħ ċIJħ ý[ġħ ý·ĉ„Ďħ ‡ĉòýÑõÙĞĀĴġô[ħ ġÙĹĀýô·ħĴħ­·ôĀIJġôIJČÎħ·ħĩoøħġÙħóÙóòÈðħĴ’ðĀÑýĀġĩħ Ñ[õÙħĹĴķ‡IJóÙĎħ

SĩĞ·ĴĀĴ[ýo ²Ùõô’øħ ĹÑĞĀóÙøħ ‹ġĉĀĞħ ÑĀø·Îħ ·õÙħ óهĩgħ ĴoÈÙħ Ĵħ Ĺ·ðĞ·ýòdoħ ø‘•Ùħ ¾’ĩħ ġĩĞ·ĴĀĴ[ýoĎħ §ÙóõÙĴýgó‡oħ óÙħ ġ·øĀńÙóøgħ ĉ„oĉĞ·Ĵ·ħ óoÑõ·ħ ·ħ ý[ĉĀó‘ħ Ĺħ Ĵõ·ġĩñ ýoÈðħ Ĺ[ġĀ¾Ďħ §Ùħ ô·•Ñ’ħ ĀĴ‡Ùøħ øĀÑÙõħ ėġÙýÑĴòdħ ·ħĩÙĞøĀġô·Ęħ·ôÈÙĉĩIJóÙĎħ«ĀôIJÑħġÙħ·õÙħĉĀĴĹýÙġIJħ ý·ÑħĉĀýgôIJÑħĹ¾ķĩÙdý’ħĉĀÈòĩħÈðIJÑ[ô·ħġħĉ„oġõĀñ ĴÙdý’øòħôĀýĹÙĞĴ·øòÎħøĀðĀIJħøgħð„[ĩħIJ‡Ùĩ„Ùýfħ ġĩĀĴôķħ·•ħĩòġoÈÙĎħ£ÙħĩĀħĹ[õٕòĩĀġĩħĴķġĀÈÙħòýÑòĴòÑIJñ [õýoĎħ¤ÑĀħġòħÈðÈÙħIJ•oĩħóÙÑòý’ħĩ’ÑÙýħõķ•ĀĴ[ýoħó·ôĀħ ÑĀĴĀõÙýĀIJħġÙħĴ‡oøħĴ‡IJÑķÎħ·ġòħøĀÈħ‡Ùĩ„òĩħýÙ¾IJñ ÑÙĎħ¤ÑĀħý·Āĉ·ôħý·ħðĀĞ[ÈðħġĩĞ[ĴoħÑÙġÙĩħĴoôÙýёħ ·ħÑĴ·ħĩ’ÑýķħôħĩĀøIJÎħýÙ¾IJÑÙħIJ•ħô·•Ñ’ħĹħĩgÈðĩĀħ ĉĀ¾ķĩ‘ħĉĀĴ·•ĀĴ·ĩħĹ·ħIJÑ[õĀġĩĎħċ˜ħĹ·ġÙħĹÙħ•òĴĀĩ·Íħ ĉ„ÙÑħĉ[ĞħõÙĩķħøgħ&ÙÈðħĉĞ·ÈIJóoÈoħý·ħ¾·ĴĀĞġôføħ £·ĴĀĞIJħ ĉĀIJdòõÎħ •Ùħ ý·ĉĞĀġĩ[ħ Ĵgĩ‡òý·ħ ÑĀøĀĞĀÑȑħ ÝħĀ¾ķĴ·ĩÙõħýÙó¾Āð·ĩ‡oħġĉĀõôĀĴfħĹÙøgħÝħġòħĴħĉĀñ õÙÑýÙħ IJħ ·IJĩ·ħ ġٕĴ’ô[ħ ġĴ‘óħ ġÙýÑĴòdħ ·ħ Ĺ·ĉòóÙħ ðĀħ ĉ„òýÙġÙý’øħd·óÙøĎČ «„òħėÙôĀýĀøòÈôføĘħĉ„oġĩIJĉIJħôħõķ•ĀĴ[ýoħ óÑÙħĉ„ÙÑÙĴ‡oøħĀħòýâĀĞø·ÈÙĎħœ[øÙñõòħġòħġħóÙóòÈðħ Ā¾ġĩ·Ğ[ýoøħĉĞ[Èòħ·ħ‹ġĉĀĞý’ħøĀÑÙõħġôIJĩÙdýgħ ĉ„òóøÙøÙÎħø‘•ÙøÙħĹý·ĩÙõýgħIJ‡Ùĩ„òĩħ·ħĉ„òĩĀøħġòħ IJ•oĩĎħ«ĀħġôĀýdÙýoħġÙĹĀýķħĉ·ôħIJ‡Ùĩ„ÙýfħĉÙýoĹÙħ ĴķÑ·óoħĩ„Ù¾·ħý·ħýĀĴfħõķ•ÙĎĎĎ Ivan Sosna

ÑÍ­²›ÎǼÇÊÈ ñàçèä›ßêÝí– ®«àâëޝjñâëaŠ—

ĂããĦĂĥãĦĂĤī

ÑÍ­²›ÂÀ¼ÉÏ ñàçèä›ßêÝí–

ĂĥīĦĂĤİĦĂÙĂ

Ñͬ²›ÎǼÇÊÈ ñàçèä›ßêÝí–

ĂããĦĂĥãĦĂĤī

Õͱ² ñàçèä›ßêÝí–

ĂãýĦĂĥÙĦĂĤĤ

ÑÍ­¬ ĂãĺĦĂãýĦĂĥÙĦĂĤĤ

Ñͬ¬ ñàçèä›ßêÝí–

òòò©ßôéÜèäÞ¨îæä©Þõ

®¯­˜§˜ħçħĹÙħçħ Žħ Ÿ¨›±®

¯ĀĩĀħóÙħóÙÑýoøħĹÙħĹ[ġ·ÑýoÈðħĞĀĹðĀÑýIJĩoĎħ£ÙÑýĀñ Ĺý·dýgħĴħĩIJĹÙøġôIJħ·ħ·•ħý·ħĴ’óòøôķħòħĴħ¾õò•‡oħ ÈòĹòýgħ ĉõ·ĩoÎħ •Ùħ õÙĴýgó‡oħ óÙħ Ā¾Ùóoĩħ ġÙħ ¾ÙĹħ ĩĀðĀĩĀħ ĹĉĞĀġĩ„ÙÑôĀĴ·ĩÙõÙħÝħóÙħĩĀħ·ġòħó·ôĀħý[ôIJĉħĉ„oøĀħ ĴÙħ ĴÙõôĀĀ¾ÈðĀÑgĎħ §·Āĉ·ôħ ĴĹÑ[õÙýgó‡oħ øoġĩ·ħ ċðõ·Ĵýgħ ŸĞ·ýÈòÙČħ óġĀIJħ ÑĀøfýĀIJħ ĀĞé·ýòĹĀĴ·ñ ý’Èðħ Ĺ[óÙĹёħ ·ħ ‡ĀôIJóoÈoÈðħ Āġøħ Ñý‘ħ òħ ġħ ÈÙġĩĀIJħ IJ•ħĹ·ħĉgĩħĩòġoÈħý·óÑÙøÙħĉĞ[Ĵgħĩ·øĎħ¯·ôfħýgôĩÙĞfħ Ĺ[óÙĹÑķħÑĀħ¢ĩ[õòÙħóġĀIJħĞÙõ·ĩòĴýgħĴÙõøòħõÙĴýfĎħ¶·ħ ġôĴgõĀIJħ ÈÙýIJħ ÑĀô[•ĀIJħ ġĉÙÈò·õòġĩfħ IJġĉĀ„[Ñ·ĩħ ĩ·ôfħĹ[óÙĹÑķħĉĞĀħġôIJĉòýķħýÙ¾Āħ‡ôĀõýoħÑgĩòĎ ˜•ħ ý·ħ Ĵ’óòøôķħ ĴķóÑÙħ ÈÙġĩ·ħ õÙĴýgóòÎħ ôÑķ•ħ ġÙħ ĉĀġ·ÑoĩÙħ ·õÙġĉĀyħ ĩ„òħ ÑĀħ ·IJĩ·Îħ ýÙóõfĉÙħ ‹ġĉĀĞñ ýfðĀħÑòÙġÙõIJĎħ«„òħĹ·ĉĀdĩÙýoħóÙýħÈÙýķħý·âĩķħĩ·ôħ ø‘•ÙħĴķóoĩħôòõĀøÙĩĞħóÙýħĩgġýgħĉ„ÙġħôĀĞIJýIJÍħäĺĺħ ÝħĤĺĺħôøħė¾õò•‡oÈðĘħ˜õĉħĩÙÑķħĉ„òħĹĉ[ĩÙdýoħÈÙġĩgħ ý·ħçĺĺħÝħĥĺĺħôĀĞIJýħý·ħĀġĀ¾IJĎħ«[ĞħġĩĀĴÙôħÈÙġĩĀIJħ ÑĀħ˜õĉħ õĹÙħ IJ‡Ùĩ„òĩħ óoĹÑĀIJħ øòøĀħ ĉõ·ÈÙýĀIJħ Ñ[õñ ýòÈòħýÙ¾ĀħĀ¾óÙĩoøħĉõ·ÈÙý’ÈðħĩIJýÙõ‘Ďħ¯·ÑķħĴ‡·ôħ IJ•ħĹ[õٕoħó·ôħôÑķħ·ħôÑÙÎħ·ħýÙħĴ•ÑķħġÙħĩĀħĴÙħĴ’ñ ġõÙÑôIJħĴķĉõ·ĩoĎ

ĂãĺĦĂãýĦĂĥÙĦĂĤĤ

´ØôóÿÿÀÊïÿÑüqħĹ¹ġĩÿIJĉØüqħĉĞÿħ(¯ħċĉÿIJĹØħĴØôóÿÿÀÊïÿÑüqħ ĉĞÿÑØòČÍħœIJĞѹð°ĉÿĞĩħġĎĞĎÿĎÎħ[ØôØĹüñf]†“ħİĺæĦĥÎħ ­Ğ¹ï¹ħĤÎħ±ØôĎĦá¹ĶÍħİİĺħÙĤÙħīİĺÎħ Øð÷¹ñôÍħÀIJĞѹġĉÿĞĩ¿ÀIJĞѹġĉÿĞĩĎÊĹ

S[øÎħýÙ¾ĀħġħÈÙġĩĀĴôĀIJĔ

òòò©ÝðíßÜîëêíï©Þõ


çÚ

štěstí...

přeje připraveným... SUUNTO S6

Klenot?

nebo funkční stroj?

SUUNTO S6 . Že je tento přístroj skutečným klenotem, je vidět na první pohled, a není proto zapotřebí opisovat samozřejmosti. Sofistikovaný design dává tomuto přístroji nejen vyniknout na poli estetiky, umožňuje také velmi pohodlné nošení (s přídavným řemínkem i "na" oblečení) a manipulaci v rukavicích. Co ale skrývá uvnitř? Je vše jen sladká kaše pro zákazníka, nebo se to v něm skutečně hemží užitečnými, často nepostradatelnými funkcemi?

Poznej lépe, nemůžeš litovat

• Spojená funkce výškoměru a sklonoměru umožňuje lyžařům a snowbordistům měřit jejich rychlost na svahu. • Záznamy profilů nadmořské výšky v 10-ti či 60-ti sec. intervalech, podávají informace o denním výkonu. • Chronometr zaznamenává maximální, průměrnou rychlost a výškový profil jednotlivých sjezdů ve 2sec. intervalech a nabízí pokročilé funkce sledování času i funkci timer (časový odpočet se zvukovou signalizací). • Kumulativní hodnota výškového poklesu je k dispozici v reálném čase. • Celkový počet uskutečněných sjezdů.

To be in, to be out!

• Funkce informující o okolním terénu, jako je nadmořská výška, míra stoupání/klesání, sledování zvoleného azimutu, tendence změn počasí, barometrický tlak a stupeň sklonu nabízejí nový způsob jak vytěžit maximum ze svých zážitků.

Prožij a přežij

• Kompas a výškoměr jsou nepostradatelné pomůcky v horách, kde dochází k rychlému zhoršení počasí. • Paměť barometru pomáhá s předpovědí počasí. • Svahoměr lze využít k odhadnutí míry lavinového rizika. • Rozličné druhy alarmů mohou upozornit např. na dosažení zvolené nadmořské výšky, na příliš prudké stoupání nebo varovat před blížící se bouří.

Suunto k počítači sedá…

• Suunto Activity Manager (SAM) je program, který vám umožní hlouběji porozumět zaznamenaným údajům. S programem SAM můžete zobrazovat výškové profily celého lyžařského výletu nebo jednotlivých sjezdů, analyzovat

a plánovat vaše sportovní aktivity a vést si tréninkový diář. • Připojením fo t o g ra fi í a komentáře k profilům můžete vytvořit zprávy o vlastní činnosti.

Třešnička na dortu

• SuuntoSports.com je internetová stránka plná informací a tipů pro příznivce všech, nejen zimních sportů. Dává možnostem počítače SUUNTO S6 třetí rozměr - umožňuje zveřejnit vlastní záznamy z programu SAM na této internetové stránce, porovnávat je s výkony ostatních uživatelů, dělit se o zkušenosti, získat cenné rady a je také skvělou technickou podporou.

®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂäħĦħİĺĺç

• Jednoduché ovládání menu, podobně jako u mobilních telefonů (intuitivní navigace) • PC interface, software • Plný přístup k SuuntoSports.com • Výškoměr: nadmořská výška, vertikální rychlost, výškový alarm, alarm stoupání/klesání, kumulativní pokles “on line” a počet sjezdů, výškový profil, kapacita paměti při různých intervalech záznamu: 33h/10s,200h/60s, timer (časový odpočet se zvukovou signalizací), zámek alti/baro režimu. • Barometr: tlak u hladiny moře, absolutní tlak, graf trendu počasí, teplota, paměť posledních 48 hodin, alarm počasí, zámek alti/baro režimu. • Kompas: orientace, grafická růžice kompasu, sledování zvoleného azimutu. • Ski chronometr: stupeň sklonu, rychlost, maximální rychlost, průměrná rychlost a vertikální pokles jednotlivých sjezdů. • Hodinky: kalendář, 3 alarmy s volbou datumu, duální čas, stopky s neomezenou délkou mezičasů a kol. • Volitelné jednotky (metrické/imperiální) • Zámek tlačítek • Režim osvětlení pro noční použití • Baterie vyměnitelná uživatelem • Vodotěsnost do 100m/330ft • Minerální sklo

AKCE – ušetři 2 099 Kč!!!

Dvouleté předplatné časopisu SNOW a speciální lyžařské hodinky S6 za cenu 9

900 Kč !

Při koupi získáte následující bonusy: • Sleva 1000 Kč na hodinky SUUNTO S6 (obvyklá cena 10 900, naše cena SNOW 9 900 Kč ) • Dvouleté předplatné SNOW získáte jako bonus zcela ZDARMA! (tedy ušetříte 600 Kč) • Samolepící reflektor RECCO získáte jako druhý bonus zcela ZDARMA! (tedy ušetříte 499 Kč)

www.snow.cz

SNOW & SUUNTO S6 & RECCO

Ûíؗéæâð—ñÛØéäØ

Stačí zaslat odpovědní kupón z tohoto SNOW či odeslat objednávku předplatného z Hodinky Vám přijdou do týdne prostřednictvím zásilkové služby na dobírku (připravte si hotovost!) a SNOW budete nacházet po dva roky od objednání ve Vaší schránce!
 

Lyžování v Rakousku se slevou

£ò•ħ ĴoÈÙħ ýٕħ Ăĺĺħ õÙĩħ Ā¾õo¾Ùý’ħ ġĉĀĞĩħ Ýħ ġóÙĹñ ÑĀĴfħ õķ•ĀĴ[ýoħ Ýħ ·ħ ýÙóĞķÈðõÙóòħ ġÙħ ĞĀĹĴoóÙóoÈoħ ĹòøýoħġĉĀĞĩħý·ħġĴgĩgħÝħġýĀĵ¾Ā·ĞÑòýéħÝħĉ„òĴ[ñ Ñoħô·•ÑĀĞĀdýgħġĩ[õÙħĴoÈÙħõòÑoħÑĀħðĀĞĎħ²gĩ‡òý·ħ ĹòøýoÈðħ ġĩ„ÙÑòġÙôħ Ĵħ ÈÙõfħ ĴĞĀĉgħ ġÙħ ÑĀġõĀĴ·ħ ĉ„ÙÑð[ýoħĴÙħĴķø’‡õÙýoħýĀĴ’ÈðħĹĉ‘ġĀ¾‘ÎħôĩÙñ Ğ’øòħõĹÙħõķ•·„Ùħ·ħġýĀĵ¾Ā·ĞÑòġĩķħĉ„òõ[ô·ĩĎħ¶·ħ ĉĞĴfħ óġĀIJħ ĩĀħ Ā¾ĞĀĴġôfħ ãý·ýdýo òýĴÙġĩòÈÙ ÑĀ ¾IJÑĀĴ[ýoħýĀĴ’ÈðÎħøĀÑÙĞýoÈðÎħĞķÈðõ’Èðħ·ħĴķñ ġĀôĀô·ĉ·ÈòĩýoÈðħõ·ýĀĴÙôÎħĴõÙô‘ÎħýĀĴ’ÈðħĩĞ·ĩoħ ·ħ ĹÙóøfý·ħ ĉĞĀĉĀóĀĴ[ýoħ óÙÑýĀĩõòĴ’Èðħ ġĩ„ÙÑòñ ġÙôħ ÑĀħ ĴÙõô’Èðħ ·ĞfýÎħ ô·ĞIJġÙõ‘ħ ·ħ ġôòÈòĞôIJġ‘Ďħ œĞIJð’øÎħ ýÙøfýgħ ёõٕòĩ’øħ â·ôĩĀĞÙøħ ĉ„òħ Ĺoġô[Ĵ[ýoħ ýĀĴ’Èðħ ý[Ĵ‡ĩgĴýoô‘Îħ óÙħ ý·¾oÑô·ħ ġĉÙÈò[õýoÈðħ·ôÈoħġÙħġõIJ•¾·øòħĹÑ·Ğø·ħýÙ¾ĀħĹ·ħ ĹĴ’ðĀÑýgýfħÈÙýķĎħ ­·ôĀIJġôĀħ øýĀ•ġĩĴoøħ ĩgÈðĩĀħ õ[ô·ÑÙõħ ĉ„oñ øĀħĴķýòô[Îħ·ħĩĀħĉ„ÙÑÙĴ‡oøħĩĹĴĎħġôòĀĉÙýòýé‘ħ ĴħĉĀÑĹòøýoøħĀ¾ÑĀ¾oĎħ¦Ā•ýĀġĩħõķ•ĀĴ[ýoħĹÑÙħ ÑoôķħĀġøòħõÙÑĀĴȑøħġħÈÙõĀĞĀdýoøħĉĞĀĴĀĹÙøħ Ĵõ·ġĩýgħýòôÑķħýÙôĀýdoÎħ·õÙħĉ„ÙġĩĀħóÙħĀĩÙĴoĞ[ýoħ ýĀĴfħ ġÙĹĀýķħ ĩføg„ħ Ĵ•Ñķħ ġĉĀóÙýĀħ ġħ ýgó·ô’øħ ĉ„oóÙøý’øħĉ„ÙôĴ·ĉÙýoøĎħ¯oøħõÙĩĀ‡ýoøħóÙħĹÙñ óøfý·ħýĀĴfħĉĞĀĉĀóÙýoħġĩ„ÙÑòġÙôħ¡ĀÈðĹòõõÙĞĩ·õħ ·ħ ¡ĀÈðâéÙýħ ÑĀħ ýĀĴfħ Ā¾õ·ġĩòħ ®ôòñĀĉĩòø·õĎħ ¥[ô·ÑõÙøħĹÑÙħóÙħóòġĩgħÚħôøħÑõĀIJð[ħġóÙĹÑĀĴ[ħ ĩĞ·‰ħ ®ĩÙĉð·ýħ ¾ÙĞð·ĞĩÙĞħ ĀõÑĉòġĩÙĎħ ¯Ğ·Ñòdñ ýgħ ġÙħ Ĵħ ÑĀ¾għ ġôòĀĉÙýòýé‘ħ ôĞĀøgħ õķ•ĀĴ[ýoħ òħÑĀ¾„ÙħĉĀ¾·ĴoĩÙħġħ•òĴĀIJħøIJĹòôĀIJÎħĀÈðIJĩý[ĩÙħ ôIJõòý[„ġôfħ ġĉÙÈò·õòĩķħ ·ħ ĩ·ôfħ ġòħ ĩ„Ù¾·ħ ø‘•ÙĩÙħ ĴķĹôĀIJ‡ÙĩħýĀĴfħøĀÑÙõķħõķ•oĎħ

¤ħÑĀĉĀĞIJdÙý’øħõÙÑĀĴȑøħø‘•ÙøÙħħĉ„òñ Ñ·ĩħ Ñ·õ‡oħ ýÙøfýgħ ·ĩĞ·ôĩòĴýoħ Ā¾õ·ġĩòÍħ ŸòġġĦ ¥·ÑòġÎħ®~õÑÙýÎħ¨¾ÙĞéIJĞéõñ¡ĀÈðéIJĞéõħ·ħ¤·IJñ ýÙĞĩ·õĎħ¤ħóÙÑýĀĹý·dýgħýÙóĀ¾õo¾Ùýgó‡oøħĴħĉĀñ ġõÙÑýoÈðħ õÙĩÙÈðħ ĉ·ĩ„oħ ·ôÈÙħ ėġôòĉ·ġħ ĹÑ·Ğø·Ęħ Ĵħ Ā¾õ·ġĩòħ ŸòġġĦ¥·Ñòġħ ñħ ®ÙĞâ·IJġĎħ ¶ÑÙó‡oħ ĩĞ·ĩgħ ·ħ ÑĴ·ħ âIJýĉ·Ğôķħ IJġĉĀôĀóoħ òħ ĩķħ ýÙóý[ĞĀdýgóñ ‡oħ ·ħ ý·ĴoÈħ IJ‡Ùĩ„oĩÙħ Ĺ·ħ ĉÙĞø·ýÙýĩôIJħ ·•ħ Ăçĺħ IJĞĀĎħ«·ĩ„oĩÙħôħėĉĀõķô·d‘øĘħôòõĀøÙĩĞ‘ÎħÈĩòñ •[ÑĀġĩòĴȑøħ·ħĴķðõÙÑ[Ĵ·d‘øħøòġĩĞĀĴġô’Èðħ ėĩĀĉĘħ ĩĞ·ĩoĔħ ­ĀĹðĀÑýgħ ġòħ ĩÙÑķħ ýÙýÙÈðĩÙħ IJóoĩħ İäčħ ġõÙĴIJħ ý·ħ ĉÙĞø·ýÙýĩôIJħ Ĺ·d[ĩôÙøħ ĉĞĀñ ġòýÈÙħ ĴÙħ ġĩ„ÙÑòġôIJħ ®··õ¾·Èðñ¡òýĩÙĞéõÙøøñ ñ¥ÙĀé·ýéħ ·ħ äĺčħ ġõÙĴIJħ ý·ħ øòøĀġÙĹĀýýoħ ĉÙĞø·ýÙýĩôIJħ Ĵħ ˜Ğõ¾ÙĞéIJĎħ ²’Ğ·ĹýĀIJħ ‹ġĉĀñ ĞIJħ IJøĀ•ýoħ ĩ·ôfħ ·ôdýoħ õķ•ĀĴ[ýoħ ĹÑ·Ğø·ħ ý·ħ õÙÑĀĴÈòħ Ĵħ ¤·IJýÙĞĩ·õIJĎħ §ÙĹ·ĉĀøoý[ħ ġÙħ ·ýòħ ý·ħ ĞĀÑòýķħ ġħ ÑgĩøòĎħ ¶Ùóøfý·ħ øÙý‡oħ ġĩ„ÙÑòġñ ô·ħ ÑĀô[•oħ ý·¾oÑýĀIJĩħ Ĺòøýoħ ÑĀĴĀõÙýĀIJħ ĉĞĀħ ÈÙõĀIJħ ĞĀÑòýIJħ Ĺ·ħ ĴoÈÙħ ýٕħ ĞĀĹIJøýĀIJħ ÈÙýIJĎħ ®ħ ÑĀġõĀĴ·ħ ėÈÙýĀĴĀIJħ ¾Āø¾ĀIJĘħ ċIJ¾ķĩĀĴ[ýoÎħ ĉÙĞø·ýÙýĩô·ħ ·ħ ýgôÑÙħ òħ ġĩĞ·Ĵ·ħ ĹÑ·Ğø·ħ ĉĞĀħ Ñgĩòħ ·•ħ ÑĀħ Ăçħ õÙĩČħ ĉ„òÈð[Ĺoħ ġĩ„ÙÑòġô·ħ ¥ĀâÙĞÎħ ˜õĉ¾·Èðĩ·õħ·ħ¤~ġġÙýĎħ¨¾õo¾ÙýĀIJħ·ôÈoħóÙħĩ·ôfħ ĉÙĞø·ýÙýĩô·ħ ĹÑ·Ğø·ħ ôħ ĩ’ÑÙýýoøIJħ õÙÑýĀñ ĴføIJħĉĀ¾ķĩIJħĴÙħġĩ„ÙÑòġôIJħ¤~ġġÙýĎħħħħħ ›Āħ ÑĀÑ·ĩħ ý·ħ Ĺ[ĴgĞĔħ ¶·ħ ĴoôÙýÑĀĴ’ħ Ĺ[óÙĹÑħ ġħ ĴķIJ•òĩoøħ ĉ„ÙÑġÙĹĀýýoÈðħ ġõÙĴħ Ĺ·ĉõ·ĩoĩÙħ ĴÙħ Ĵgĩ‡òýgħ ĉ„oĉ·Ñ‘ħ ĴÙõøòħ ýoĹôĀIJħ ÈÙýIJħ ·ħ ĉ„ÙġĩĀħ ġòħ ÑĀ¾„Ùħ Ĺ·õķ•IJóÙĩÙĎħ «[Ğħ Ñýoħ Ĵħ ˜õĉ[Èðħ óÙħ óòġñ ĩgħ Ĵoĩ·ýĀIJħ øĀ•ýĀġĩoħ ôħ ý·dÙĞĉ[ýoħ ýĀĴ’Èðħ ġòõħ ·ħ ý·ĴoÈħ ø‘•Ùħ ¾’ĩħ òýġĉòĞ·Èoħ ĉĞĀħ Ĵ’¾gĞħ ÑÙõ‡oħ ÑĀĴĀõÙýfĎħ £Ù‡ĩgħ ýٕħ ĴķĞ·ĹoĩÙÎħ ÑĀĉĀĞIJdIJóÙñ øÙħ òýâĀĞøĀĴ·ĩħ ġÙħ ý·ħ ·ôĩIJ[õýoħ ĩÙĞøoýħ ·ôÈÙħ ·ħĉĀÑøoýôķÎħIJøĀ•yIJóoÈoħdÙĞĉ·ĩħġõÙĴķħ·ħġõIJ•ñ ¾ķħĹÑ·Ğø·Ďħ§gôÑÙħøĀðĀIJħ¾’ĩħġõÙĴķħĴ[Ĺ[ýķħ ý·ħĉĀ¾ķĩħĴħÑ·ýfħõĀô·õòĩgÎħĴħIJĞdòĩføħĀ¾óÙôĩIJÎħ ĉ„oĉ·Ñýgħý·ħĉ„ÙÑÙøħġĩ·ýĀĴÙý’ħĉĀdÙĩħýĀÈõÙñ ð‘Ďħ±ħóòý’Èðħĩķĉ‘ħĴ’ðĀÑħġÙħø‘•ÙħĴķġôķĩýĀIJĩħ Ĵ·Ĺ¾·ħ ý·ħ Ā¾óÙÑý[ĴôIJħ ĉĞĀġĩ„ÙÑýòÈĩĴoøħ ÈÙġñ ĩĀĴýoħ ô·ýÈÙõ[„ÙĎħ §ÙóõÙĉ‡oħ òýâĀĞø·ÈÙħ ø‘•ÙĩÙħ ġ·øĀńÙóøgħĹoġô·ĩħIJħĀѾĀĞýoô‘ħĴħÈÙġĩĀĴýoÈðħ ô·ýÈÙõ[„oÈðĎħ¶ħĩgÈðħýÙóĴgĩ‡oÈðħóÙħġĉÙÈò·õòġĩĀIJħ ý·ħ õķ•ĀĴ[ýoħ ĉ„ÙÑÙĴ‡oøħ Ĵħ ­·ôĀIJġôIJÎħ ·õÙħ òħ Ĵħ ¢ĩ[õòòÎħ ŸĞ·ýÈòòħ ·ħ Ĵħ &ÙÈð[Èðħ ÈÙġĩĀĴýoħ ô·ýÈÙõ[„ħ ›ĀýĩòÎħ ĉ‘ġĀ¾oÈoħ ý·ħ ĩĞðIJħ óò•ħ Ăäħ õÙĩĎħ ²ķ¾oĞ·ĩħ IJħ ›Āýĩòħ ø‘•ÙĩÙħ Ĺħ ‡òĞĀôfħ ý·¾oÑôķħ ·IJĩĀ¾IJġĀñ Ĵ’Èðħ Ĺ[óÙĹёħ ·ħ ĉĀ¾ķĩ‘ħ ý·ħ õò¾ĀĴĀõý’ħ ĉĀdÙĩħ ýĀÈoħĴħô·ĩ·õĀéIJħ¡IJĞ[ħý·ħõķ•ÙĎħ«ĞĀâÙġòĀý[õýgħ ĹĉĞ·ÈIJóoħ òħ Ĺ[óÙĹÑķħ ėý·ħ øoĞIJĘÎħ ·ħ ĩĀħ ýÙóÙýħ ĉĞĀħ ġôIJĉòýķħ·ħĀĞé·ýòĹ·ÈÙÎħ·õÙħĩ„Ù¾·ħòħóÙýħĉĞĀħĴ·‡òħ ĞĀÑòýIJĎ

  ?3E<;/ F ;37G6>GRBV0Q>BR137/8?@S326?38 F ;37;6HGR13;D

& 

$ ) '

$

2.-'(*:5(8 1$#,-8'.0-)/5(8(&#)/)&(;*)6-()8)

6 2('8+.*+))!+(#1,%.*#(0%0%)&#/ 2 .-)%+'):8$()%/7-() 6

BD0>/;P/A@<8/><BPEN73E2D # ! ' *  932<B31#(&(),

 O  2B/932<B13'L!# O  '! ?93B/ 932<B31

 O   $.!!(!$M#

 O 

 '(#+3?@ ?93B/

 O 

 '! ?93B/ 932<B31

 O 

 .!!"' /=>A;BN;=>NE2  O   @*!&#?A=3>9DH   O 

  @*!&#

8:@>/@R   O  $&()&#=<9<93@;R=>NE2

 O  '!=>NE2;6;D%5/    O

 

'!=>NE2;6;D%5/   O

  '(#&(!=>NE2!603>31    O 

  '(#&(!=>NE2%R?38   O 

  '(#+3?@BR83;2 O  '(#&(!=>NE2"9<93?9/B   O  $&()&#BR83;2

 O  932<B31'()

 O  '!=>NE2%5/   O

 

 'L!# $&)&!    O

 

 .!!&(!=>NE2%5/    O 

  %&)#*3968<;<13  O 

  $&()&#*3968<;<13

 O  2B/932<B13'L!# O

 932<B31'()/8O;R13;/ O

 932<B31A %&)#)

 O BD?BQ@96B8D# !=<O3@;<1935T 2;R9DH<BN;R' *?;R2/;R B3O3SRB13;Q *13;QAB323;V=<O3@;<1935TAB323;V=<O3@?;R2/;R/B3O3SR2<=>/BA9AC /A@<8/>3:=>TB<2139<H;R=>N29<=<0@/CD=<7=><@6U=/28A

'%I!#K 2 4*+)7-#) &-/3 ),*(0) 6&*"-&) + 2 #,,.(+-&9,,( '!*7-# $.(#):# ,(#):# /7+(8 (5%.* #(-+(-,%.*#(0$#4)),)

2 N 9 3 ( I !  &# J' $ (!$

?@>/;E/G93:3.&"

=<E;NB/1REN73E2D F /2B3;@;REN73E2D F 2<B<93;NA:<S3 $#( ?>< 6;2S6G?8N 

%>/5/ ;/=><@6 B15<2A 2< 8<?@39/ =< =N 

 

5<2

@39

  4/C

  A><@39   3:/69 6;4<181<;@61E

,).-74)15$11+'2,&/ ((5%.* %)'*&-(8,-5&%.-.&#1)/(5(8%
®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

˜¯¥˜®ħ Žħ ®¯­˜§˜ħĂħĹÙħĥ

äĺ

Text: Tom Řepík


äă

ÙĴÙĞýoħ ˜øÙĞòô·Ď

¦¹õòâāğþòÙ

&2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺçħ Ž ®§¨³

foto: Keoki Flagg

Ĕ

®¯­˜§˜ħĂħĹÙħĥħ Žħ ˜¯¥˜®

Do Kalifornie A na lyže

¤·õòâĀĞýòÙÎħ ĩĀħ ýÙóġĀIJħ óÙýħ ĉoġdòĩfħ ĉõ[•ÙÎħ ¡ĀõõķĵĀĀÑÎħ œòġýÙķõ·ýÑħ ·ħ ¶¨¨ħ Ĵħ ®·ýħ œòÙéIJĎħ ¤·õòâĀĞýòÙħ Ĺý·øÙý[ħ ĩf•ħ óÙÑýĀħ Ĺħ ýÙóĴķ‡‡oÈðħ ĉĀðĀ„oħ Ĵħ ±®˜ħ ñħ ®òÙĞĞ·ħ §ÙĴ·Ñ·ħġħĉĞ‘øgĞý’øħ ġÙĹ|ýýoøħ ĉ„oÑgõÙøħ ĀôĀõĀħĂĺħøÙĩĞ‘ħġýgðIJħ ·ħÑ·ĞÙøħīĺĺħġõIJýÙdý’Èðħ Ñýoħ Ĵħ ĞĀÈÙĎħ ¤·õòâĀĞýòÙħ óÙħ ġĴfĞ[Ĺý’øħ ġĴgĩÙøħ ġ·ø·ħ ĉĞĀħ ġÙ¾ÙÎħ ·ħ ĉĞĀĩĀħ ýòôĀðĀħ ýÙĉ„ÙôĴ·ĉoÎħ •Ùħ ĉĀÑĀ¾ýgħ IJýòô[ĩýoħóġĀIJħòħĹÑÙó‡oħõķ•·„ñ ġô[ħġĩ„ÙÑòġô·Ďħ«ĀIJĹÙħý·ħýgôĀñ õòô·ħ øoġĩÙÈðħ óò•ýoħ ĉĀõĀôĀIJõÙħ óÙħ øĀ•ýfħ Ĺ·•oĴ·ĩħ ĩĀÎħ ý·ħ ÈĀħ óġĀIJħĞIJĩòýýgħĹĴķôõoħô·õòâĀĞý‡ĩoħ Ā¾ķĴ·ĩÙõfħñħġÈðĀĉýòħĴķĞ·Ĺòĩħġòħ Ğ[ýĀħ Ĺ·õķ•ĀĴ·ĩħ ·ħ ĀÑĉĀõÙÑýÙħ ĩfðĀ•ħ ÑýÙħ ġòħ óò•ħ IJ•oĴ·ĩħ ĩÙĉñ õ’ÈðħĴõýħ·ħĉõ[•oħĀÈÙ[ýIJÎħĀ¾Āóoħ ÑĀġĩIJĉýfħýÙý[ĞĀdýĀIJħóoĹÑĀIJħ ·IJĩÙøĎħ §ÙóĴgĩ‡oħ ôĀýÈÙýĩĞ·ÈÙħ õķ•ĀĴ[ýoħ ġÙħ ĹÑÙħ Ĵ‡·ôħ ĀÑÙñ ðĞ[Ĵ[ħĀħýgÈĀħÑ[õÙħĴÙħĴýòĩĞĀñ ĹÙøoÎħ ý·ħ ðĞ·ýòÈòħ ¤·õòâĀĞýòÙħ ġÙħ ġĩ[ĩÙøħ §ÙĴ·Ñ·Îħ ĀôĀõĀħ ¾„Ùð‘ħ ĞĀø·ýĩòÈôfðĀħ óÙĹÙĞ·ħ ¥·ôÙħ ¯·ðĀÙĎħ ¶·dýgøÙħ ġĴĀIJħ ĩ‹ĞIJħ ý·ħ óÙðĀħ óò•ýoøħ ¾„ÙðIJħ ·ħý·Ĵ‡ĩòĴøÙħĩ„òħĹÑÙó‡oħġõ·Ĵýfħ ĞÙġĀĞĩķħ ¡Ù·ĴÙýõķÎħ ®òÙĞĞ·ħ ·ĩħ ¯·ðĀÙħ ·ħ ¤òĞôĵĀĀÑÎħ ÑĀħ ôĩÙñ Ğ’Èðħý[øħ¾IJÑÙħĉõ·ĩòĩħġĉĀõÙdñ ý’ħ ġôòĉ·ġħ ·ħ ġĩg•oħ ġĩ·dòĩħ ÈÙõ’ħ ĩ’ÑÙýÎħ ·¾ķÈðĀøħ Ĵgĩ‡òýIJħ óÙñ óòÈðħĩĞ·ĩoħ·õÙġĉĀyħĀôIJġòõòĎ


äİ

˜¯¥˜®ħ Žħ ®¯­˜§˜ħīħĹÙħĥ

Heavenly:ýÙ¾Ùġôfħõķ•ĀĴ[ýo ¢ħ ôÑķ¾ķġĩÙħ ġÙħ óÙýħ ýÙÈð·õòħ õ·ýĀĴôĀIJħ ĴķĴfĹĩħ ý·ħ ĴĞÈðĀõôķħý·ÑħóÙĹÙĞÙøħ·ħĩĞ[ĴòõòħðĀÑòýķħ·ħðĀÑòýķħ ĉĀĹĀĞĀĴ[ýoøħ‹•·ġýfħġÈÙýfĞòÙħĴ‡IJÑÙħôĀõÙøÎħIJ•ħ óÙýħ ôĴ‘õòħ ĩĀøIJħ ø[ħ Ĵ’Ĺý·øħ ¡Ù·ĴÙýõķħ ý·Ĵ‡ĩoñ ĴòĩĎħ ®ĉĀIJġĩ·ħ ýÙõķ•IJóoÈoÈðħ ý[Ĵ‡ĩgĴýoô‘ħ ĩĀħ ĩ·ôħ Āġĩ·ĩýgħÑgõ[ĎħŸ·ġÈòýIJóoÈoħĴ’ðõÙÑķħý·ħĉĞ‘ĹĞ·dýgħ dòġĩfħ óÙĹÙĞĀħ ¥·ôÙħ ¯·ðĀÙħ Ā¾ôõĀĉÙýfħ ĩ„oĩòġoÈĀñ Ĵ’øòħ ĴĞÈðĀõôķħ ċ·ħ Āĉ·dý’øħ ġøgĞÙøħ ý·ħ ĉIJġĩfħ ĉõ[ýgħ§ÙĴ·ÑġôfħĉĀIJ‡ĩgČħóġĀIJħĉĞĀħĩĀĩĀħýÙóĴgĩ‡oħ ô·õòâĀĞýġôfħ õķ•·„ġôfħ ġĩ„ÙÑòġôĀħ ĉ„oĹý·dýfĎħ £Ùýħ ø[õĀôÑķħý·Ğ·ĹoĩÙħý·ħġýoøÙôħĹħ¡Ù·ĴÙýõķÎħôĩÙĞ’ħ ¾ķħýÙĹ·ðĞýĀĴ·õħòħĴ’ðõÙÑħý·ħóÙĹÙĞĀĎ ®·øĀĩý[ħ Ĺ[ôõ·Ñý·ħ ĞÙġĀĞĩIJÎħ øgġĩÙdôĀħ ®ĀIJĩðħ ¥·ôÙħ¯·ðĀÙħĞĀĹĉĞĀġĩoĞ·óoÈoħġÙħý·ħ¾„ÙĹoÈðħóÙĹÙĞ·Îħ óÙħĉĞĀĩýIJĩĀħġĩ[ĩýoħðĞ·ýòÈoħ¤·õòâĀĞýòÙħ·ħ§ÙĴ·Ñķħ ·ħ óÙħ ÈĀ¾ķħ ðĀĞġôfħ ġĩ„ÙÑòġôĀħ ý·ĉĞĀġĩĀħ IJýòô[ĩýoĎħ ²ħóÙðĀħýÙĴ·ÑġôfħĉĀõĀĴòýgħĩĀĩò•ħĉõ·ĩoħóòýfħĹ[ôĀñ ýķħýٕħĴħd[ġĩòħĹ¾ķõfÎħð·Ĺ·ĞÑħóÙħĹÑÙħõÙé[õýoħ·ħÈÙõ[ħ Ā¾õ·ġĩħóÙħĉõý[ħİçħðĀÑòýħĀĩÙĴ„Ùý’Èðħô·ġòýÎħõòøIJñ ĹoýÎħ ýĀýġĩĀĉħ ĉĞĀĴĀĹĀĴ·ý’Èðħ ĞÙġĩ·IJĞ·ÈoÎħ ġĴ·ñ ĩÙ¾ýoÈðħô·ĉõoÎħðĀĩÙõ‘ħ·ħĀ¾ÈðĀёÎħġħ·ĩøĀġâfĞĀIJħ ĴħýòdÙøħġòħýÙĹ·Ñ·óoÈoħġħ¥·ġħ²Ùé·ġģħĴÙħġĩ„oÑøgó‡oħ ô·õòâĀĞýġôfħd[ġĩòħý·Āĉ·ôħýĀdýoħ•òĴĀĩħôĀýdoħôĞ[ĩñ ÈÙħĉĀħĉ‘õýĀÈòĎ ²ħĞĀÈÙħİĺĺİħôĀIJĉòõ·ħÈÙõ’ħ¡Ù·ĴÙýõķħ·ĞÙ[õħġòõñ ý[ħ·øÙĞòÈô[ħġôIJĉòý·ħ²·òõħ­ÙġĀĞĩġħ·ħòðýÙÑħĹ·d·ñ õ·ħ·ĞÙ[õħĹÑĀôĀý·õĀĴ·ĩĎħ˜éĞÙġòĴýgħĹÑÙħòýĴÙġĩIJóoħ

¡˜²§¥µ ®¢­­˜ħ˜¯ħ¯˜¡¨

®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

¤¢­¤³¨¨œ

ĹÙóøfý·ħÑĀħýĀĴ’Èðħõ·ýĀĴÙôħ·ħĞĀĹĴĀóÙħô·õòâĀĞýñ ġôfħd[ġĩòħĞÙġĀĞĩIJÎħôÑÙħĴķĞ‘ġĩ·óoħýĀĴfħðĀĩÙõķÎħĀ¾ñ ÈðĀÑķÎħôòý·ÎħĞÙġĩ·IJĞ·ÈÙÎħõ[Ĺýgħ·ħ¾·ĞķħĴħ·õĉġôføħ ġĩķõIJÎħ Ĺ·øg„Ùýfħ ĴoÈÙħ ý·ħ ġĉĀĞĩIJóoÈoħ ĩIJĞòġĩķħ ýٕħ ý·ħð·Ĺ·ĞÑIJóoÈoħðĞ[dġôĀIJħôõòÙýĩÙõIJĎ

2 000 hektarů ¶ÑÙó‡oħ õķ•·„ġôfħ ĩÙĞfýķħ IJġĉĀôĀóoħ ý·ĉĞĀġĩĀħ ô·•ñ ÑfðĀĎħ ²ĹðõÙÑÙøħ ôħ ĩĀøIJÎħ •Ùħ ġÙħ Ĵħ˜øÙĞòÈÙħ õķñ •IJóÙħĴħĞ[øÈòħ‡òĞĀô’ÈðħðĞ·ýòÈħĞÙġĀĞĩIJħý·ĉĞĀġĩĀħ Ĵ‡IJÑÙÎħ ĩÙÑķħ òħ øòøĀħ ġóÙĹÑĀĴôķÎħ ¾g•ýgħ ġÙħ ĩIJħ

IJÑ[Ĵ[ħôĴ·ýĩòĩ·ħĩÙĞfýIJħôÙħġóo•ÑgýoħýòôĀõòħĴħôòõĀñ øÙĩĞÙÈðħdòħøoõoÈðħġóÙĹÑĀĴÙôÎħý’¾Ğ•ħĴħĉõĀ‡ý’Èðħ ·ôĞÙÈðĎħ²ħ¡Ù·ĴÙýõķħġÙħõķ•IJóÙħý·ħçħÚĺĺħ·ôĞÙÈðÎħ ĩÙÑķħĩføg„ħİħĺĺĺħðÙôĩ·ĞÙÈðħĉõĀÈðķÎħý·ħÈÙõôÙøħ Úäħ ġóÙĹÑĀĴô[Èðħ Ā¾ġõIJðĀĴ·ý’Èðħ īĺħ ĴõÙôķÎħ ĴÙñ ġøgġħ ĞķÈðõ’øòħ ġÙÑ·dô·øòĎħ ¨¾ĩo•ýĀġĩħ ĩĞ·ĩoħ óÙħ ĹÑÙħĹðĞIJ¾·ħġĩÙóý’øħÑoõÙøħĞĀĹÑgõÙý·ħøÙĹòħĹ·ñ d[ĩÙdýoôķÎħĉĀôĞĀdòõfħ·ħÙĶĉÙĞĩķÎħõķ•IJóÙħġÙħĴħý·Ññ øĀ„ġôfħĴ’‡ÈÙħøÙĹòħĂħþĺĺħ·ħīħĺĺĺħøÙĩĞķĎħ§·ĉĞĀñ ġĩ[ħĴgĩ‡òý·ħĩÙĞfýIJħóÙħġòÈÙħĹ·õÙġýgý[Îħ·Ĵ‡·ôħĉĞĀħ ĩIJĩĀħĀ¾õ·ġĩħĩķĉòÈôķħĴÙõøòħ„oÑÈÙÎħĩIJÑo•ħõĹÙħġý·Ññ ýĀħõķ•ĀĴ·ĩħĀĉĞ·ĴÑIJħôÑÙôĀõòĴħøÙĹòħġĩĞĀøķĎ ›ÙõĀÑÙýýoħ óoĹÑÙýô·ħ ĩIJħ ġĩĀóoħ ×ĥĺÎħ ĩ’ÑÙýýoħ ĉ·ôħ ×īİĺÎħ ĉĞĀħ Ñgĩòħ ĹðĞIJ¾·ħ ĉĀõĀĴòýIJĎħ ®ôòĉ·ġħ óÙħ ġĉĀõÙdý’ħ ġħ Ñ·õ‡oøòħ äħ ĞÙġĀĞĩķħ Ĵħ ĀôĀõoħ óÙĹÙĞ·ħ ¥·ôÙħ ¯·ðĀÙÎħ ôĩÙĞfħ óġĀIJħ ĴÙħ ġý·Ñýføħ ÑĀġ·ðIJħ ·IJĩÙøÎħ·IJĩĀ¾IJġÙøħdòħÑĀôĀýÈÙħõĀÑoħĉĀħóÙĹلÙĎħ ²ħÈÙõføħĞÙġĀĞĩIJħóÙĹÑoħĹÑ·Ğø·ħġôò¾IJġķħĉÙýÑõIJñ óoÈoħøÙĹòħġĉĀÑýoøòħġĩ·ýòÈÙøòħõ·ýĀĴÙôĎħ¤ħø[ýoħ óġĀIJħ ĹÑÙħ ÑĀôĀýÈÙħ ĩ„òħ ĩÙĞfýýoħ ĉ·Ğôķħ ġħ IJñĞ·øñ ĉ·øòÎħ·ġòħĂĺĺħôøħIJĉĞ·ĴĀĴ·ý’Èðħ¾g•ô·„ġô’Èðħ ĩĞ·ĩoħĴħ¾õoĹôføħ®ĉĀĀýÙĞħ¥·ôÙħ·ýÙ¾ĀħÙõÙé·ýĩýoħ ĴÙýôĀĴýoħôõIJĹò‡ĩgĎħ¨ħõķ•·„ġô’Èðħ‡ôĀõ[ÈðÎħðõoñ Ñ·ÈoÈðħġõIJ•¾[Èðħdòħĉ‘ódĀĴý[Èðħó·ôfðĀôĀõòħĴķñ ¾·ĴÙýoħ·ýòħýÙøõIJĴgħñħĴħĞÙġĀĞĩIJħó·ôĀħ¡Ù·ĴÙýðñ õķĦ®ĀIJĩðħ¥·ôÙħ¯·ðĀÙħóÙħôħĉĞĀý·óøIJĩoħý·ĉĞĀġĩĀħ Ĵ‡ÙÈðýĀĎħœĀġõĀĴ·Ď «„oõٕòĩĀġĩoħ ý·õfĹĩħ ġòħ IJ¾ķĩĀĴ[ýoħ ÑõÙħ ġĴfðĀħ éIJġĩ·ħòħĴÙõòôĀġĩòħĉÙýg•ÙýôķħóÙħĉ„oøĀħĴÙħøgġñ ĩgÎħ ĩÙÑķħ òħ Ĵħ ÈÙýĩĞIJħ ĴهôÙĞfħ ·ĉĞfġñġôòħ ġÈfýķÎħ ĴoÈÙħ ýٕħ ÑĀġĩĎħ §·¾oÑô·ħ ĹĴķġĀô·ħ ĉ„ÙĴķ‡IJóÙħ ĉĀĉĩ[ĴôIJħ ·ħ ôħ ø[ýoħ ¾’Ĵ[ħ ý·ĉĞĀġĩĀħ Ĵ‡ÙÈðýĀħ ĀÑħ õIJĶIJġýoÈðħ ·ĉ·Ğĩø[ħ Ĵħ ô·ġòýĀĴ’Èðħ ôĀøñ ĉõÙĶÙÈðħ·•ħĉĀħóÙÑýĀÑIJÈðfħõÙĴýfħøĀĩÙõķĎħ¤·ñ õòâĀĞýòÙħ Ĵ‡ÙĀ¾ÙÈýgħ óÙħ õÙĩýoøħ ġĩ[ĩÙøħ ñħ Ĺòø·ħ ĩIJħ Ĵ‡IJÑÙħ ñħ ĴdÙĩýgħ Ĵ‡ÙÈðħ õķ•·„ġô’Èðħ ĞÙġĀĞĩ‘ħ


äī

ÙĴÙĞýoħ ˜øÙĞòô·Ď

¦¹õòâāğþòÙ

foto: Jorik Blom

ñħ Ĺý·øÙý[ħ ĴÙÑõÙó‡oħ ĩIJĞòġĩòÈôĀIJħ ġÙĹ|ýIJÎħ dÙñ øIJ•ħ ĀÑĉĀĴoÑ·óoħ òħ ĉ„oĹýòĴgó‡oħ ÈÙýķħ ðĀĩÙõ‘ħ ·ħ õÙĩÙýÙôĎħ §ÙóĴķðõÙÑ[Ĵ·ýgó‡oøòħ ðĀĩÙõķħ óġĀIJħ ĩIJħ ›Ù·ġ·Ğěġħ ¯·ðĀÙħ ġħ ĞÙġĩ·IJĞ·Èoħ «õ·ýÙĩħ ¡Āõñ õķĵĀĀÑÎħ¡·ĞĞ·ðěġħ·ħ¡·ĞĴÙķěġÎħĴ‡ÙÈðýķħĴħ¾ÙĹñ ĉĞĀġĩ„ÙÑýoħ ¾õoĹôĀġĩòħ ý[ġĩIJĉýoħ ġĩ·ýòÈÙħ ðõ·Ĵýoħ ¡Ù·ĴÙýõķħ ĀýÑĀõķĎħ £oĹÑIJħ ĩĀIJĩĀħ ĉĞĀġôõÙýĀIJħ ô·¾òýôĀIJħ ¾ķħ ġòħ øòøĀÈðĀÑÙøħ ýÙøgõħ ýÙÈð·ĩħ IJóoĩħ ý·ĉĞĀġĩĀħ ýòôÑĀÎħ ĴdÙĩýgħ ýÙõķ•·„‘Ďħ ˜ġòħ çħôòõĀøÙĩĞķħÑõĀIJð[ħóoĹÑ·ħĩĞĴ[ħĀôĀõĀħĂİħøòýIJĩħ ·ħ‹ÈðĴ·ĩýĀġĩħĴ’ðõÙёħĴ‡ÙøòħġøgĞķħóÙħ¾gðÙøħ ýoħýÙĉĀĉġ·ĩÙõý[Ďħ ­ÙġĀĞĩħý·ħòýĩÙĞýÙĩIJÍ ħ www.skiheavenly.com

Sierra at Tahoe: ýÙý[ĉ·Ñý[ħõķ•·„ġô[ħòÑķõô·

McDonald's i barbecue ›Ùõ’ħ ·ĞÙ[õħ óÙħ ÑĀġĩ·ĩÙdýgħ ĉĀôĞķĩħ ·ġòħ Āġøòħ ĞÙġĩ·IJĞ·ÈÙøòħ ·ħ ô·âÙĩfñ ĞòÙøòħġÙħġĀĞĩòøÙýĩÙøħĴÙġøgġħóÙÑýĀÑIJÈðfðĀħ ĞķÈðõfðĀħ Ā¾dÙġĩĴÙýoÎħ ó·ôħ óÙħ ĩĀħ Ĵħ ·øÙĞòÈô’Èðħ ðĀĞ[Èðħ ¾g•ýfĎħ «ĀøgĞýgħ d·ġĩĀħ ĹÑÙħ Ĵħ ðĀĞ[Èðħ ĩf•ħéĞòõIJóoħ¾·Ğ¾ÙēIJÙĎħ¶·ħéIJĞø[ý‡ĩgó‡oħġĩĞ·ĴĀIJħ ·ħ dÙô·óoÈoħ ·ĉĞfġñġôòħ ġÈfýĀIJħ ĀÑóo•Ñoħ Ĵgĩ‡òý·ħ ý[Ĵ‡ĩgĴýoô‘ħÑĀħ®ĀIJĩðħ¥·ôÙħ¯·ðĀÙħĉĀħðõ·Ĵýoħ

§·ħĩĀðĀÎħôÑĀħÈÙġĩĀIJħĹÙħ®ĀIJĩðħ¥·ôÙħ¯·ðĀÙħĀÑñ ¾Ādoħ óò•ýoøħ ġøgĞÙøħ ý·ħ ÚÚĎħ ġòõýòÈòħ ·ħ ĴķÑ[ħ ġÙħ Ĵ’‡ħÑĀħĉĀðĀ„oħ®òÙĞĞ·ħ§ÙĴ·Ñ·ÎħdÙô[ħĉĀħĹðĞIJ¾·ħ ĥĺħôøħĀÑħ®¥¯ħĀÑøgý·ħĴħĉĀÑĀ¾għõķ•·„ġôfħõ·ñ ð‘Ñôķħ óøfýÙøħ ¤òĞôĵĀĀÑĎħ £ÑÙħ Ĵõ·ġĩýgħ Āħ Ĺ·ñ d[ĩÙôħóÙÑýĀðĀħ‹ÑĀõoÎħôĀõÙøħÑĀôĀõ·ħĀ¾ôõĀĉÙñ ý’ħø·ġĀIJħðĀĞħĴÙħĩĴ·ĞIJħĉĀÑôĀĴķÎħġħĴôIJġýĀIJÎħ ĉĞ[Ĵgħ ĞÙôĀýġĩĞIJĀĴ·ýĀIJħ ·ħ ġĩ[õÙħ ġÙħ ĞĀŇò„IJóoÈoħ ·õĉġôĀIJħĴÙġýòdôĀIJħý·ħóÙðĀħÑýgĎħ²ķĞ‘ġĩ·óoħĹÑÙħ ýĀĴfÎħġĩķõĀĴfħÈð·ĩķħý·¾oĹÙóoÈoħĴÙġøgġħõIJĶIJġýoħ IJ¾ķĩĀĴ[ýoħĩķĉIJħĘ·•ħôÙħÑĴلoøħý·ħõķ•oÈðęÎħġÙħ ġĉĀĞĩĀĴýoøòħĀ¾ÈðĀÑķħ·ħĞÙġĩ·IJĞ·ÈÙøòħĴħĉ„oĹÙñ

&2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺçħ Ž ®§¨³

§ÙÈÙõ’Èðħ İĺħ ôøħ óòðĀĹ[ĉ·Ñýoøħ ġøgĞÙøħ ĀÑħ ®ĀIJĩðħ ¥·ôÙħ ¯·ðĀÙħ óÙħ ĴÙħ ĴķġĀôføħ õÙġÙħ ĉ„ÙÑħ ĴgĩĞÙøħòħÑ·ĴķħõòÑoħIJôĞķĩĀħýÙý[ĉ·Ñýfħġĩ„ÙÑòġñ ôĀħ®òÙĞĞ·ħ·ĩħ¯·ðĀÙÎħÑĀħôĩÙĞfðĀħýÙýoħĩg•ôfħġÙħ Ĺ·øòõĀĴ·ĩĎħ£ÑÙħĀħôĀøĉ·ôĩýoħ·ĞÙ[õħġÙħçĥħġóÙĹñ ÑĀĴô·øòħ Ĵ‡ÙÈðħ Ā¾ĩo•ýĀġĩoÎħ Ā¾ĞĀĴġôfÎħ øÙĹòħ ġĩĞĀøķħ ĴôIJġýgħ ĉĀġ·ĹÙýfħ ĉ·ĞôĀĴò‡ĩgħ ÑĀõÙħ Ĵħ‹ÑĀõoħ·ħôĀøĉõÙĶħ¾IJÑĀĴħĹ[ĹÙøoħġħĞÙġĩ·IJĞ·ñ ÈÙøòħ·ħĉ‘ódĀĴý·øòħĩ·øĩf•Ďħ®òÙĞĞ·ħýÙø[ħ•[Ññ ýĀIJħ ġĀIJĴòġÙóoÈoħ ĴÙġýòÈòħ ġħ IJ¾ķĩĀĴ·Èoħ dòħ ·ĉĞfġñ ñġôòħ ô·ĉ·ÈòĩĀIJħ ñħ ýÙó¾õò•‡oħ ¾ķÑõÙýoħ óÙħ ôħ ø[ýoħ Ĵħ ®ĀIJĩðħ ¥·ôÙħ ¯·ðĀÙħ dòħ ĀôĀõýoÈðħ ĴÙġýòÈoÈðħ ĉĀ¾õo•ħóÙĹÙĞ·Ď ¥ķ•IJóÙħ ġÙħ ĩIJħ ý·ħ İħ ĺĺĺħ ·ôĞÙÈðħ ĉ„oóÙøýgħ ĴķõòÑýgýfðĀħ ĩÙĞfýIJħ Ā¾ġõIJðĀĴ·ýfðĀħ Ăĺħ ġÙñ Ñ·dôĀĴ’øòħ õ·ýĀĴô·øòÎħ Ĵħ ý·ÑøĀ„ġôfħ Ĵ’‡ÈÙħ øÙĹòħİħĺĺĺħ·ħİħĤĺĺħøÙĩĞķĎħ²ħðĞ·ýòÈoÈðħĞÙġĀĞñ ĩIJħóÙħý·ĴoÈħäħĀãÈò[õýoÈðħĴġĩIJĉýoÈðħ¾Ğ·ýÙôħÑĀħ Ñ·õ‡oÈðħ ĥĺĺħ ·ôĞ‘ħ ĉõĀÈðķħ ĉĞĀħ ĴĀõýfħ õķ•ĀĴ[ýoħ

øòøĀħ ·ĞÙ[õħ ċÈĀ•ħ ĹÑÙħ ý·Ĺ’Ĵ·óoħ Ę¾·ÈôÈĀIJýĩĞķħ ġôòòýéęČĎħ¯·ôĀĴfĩĀħĀ¾õ·ġĩòħóġĀIJħóò•ħøòøĀħġÙĞñ ĴòġýoħôĀýĩĞĀõIJħĉ·ĩĞĀõķÎħĩføg•ħĴ•ÑķħĴ‡·ôħÙĶòġñ ĩIJóÙħøĀ•ýĀġĩħý·óøĀIJĩħġòħÑĀħýòÈðħĉĞĀâÙġòĀý[õñ ýoħĉĞ‘ĴĀÑÈÙħċ×İäħĹ·ħĉ‘õÑÙýýoħ·ġòġĩÙýÈòČĎ ¥ķ•·„ġĩoħ Ĺ·d[ĩÙdýoÈòħ ĹÑÙħ ĀÈÙýoħ çħ ôøħ ÑõĀIJñ ðĀIJħĹÙõÙýĀIJħôõòô·ĩòÈòħĹħðõ·ĴýoðĀħĴĞÈðĀõIJħċôÑÙħ óÙħ ĹÑĞ•oħ â·ýĩ·ġĩòÈôfħ Ĵ’ðõÙÑķħ ý·ħ óÙĹÙĞĀħ ¥·ôÙħ ¯·ðĀÙČħĹĉgĩħÑĀõ‘ħôħĹ[ôõ·ÑýgÎħĉõIJġħ„·ÑIJħÑ·õñ ‡oÈðħ øoĞý’ÈðÎħ ·ħ ÑĀôĀý·õÙħ Ĵķ•ÙðõÙý’Èðħ ĩĞ·ĩoĎħ «„ÙġýgħĉĀõĀĴòý·ħĴ‡ÙÈðħġóÙĹÑĀĴÙôħóÙħĹý·dÙý·ħ øĀÑĞ’øòħ dĩĴÙĞÈòħ ċġĩ„ÙÑýgħ Ā¾ĩo•ýfČħ ñħ óÙÑý·ħ ¾[óÙdý[ħĉòġĩ·ħĹ·ħÑĞIJðĀIJħġل·ĹÙýfħĴħĹ[ġĩIJĉIJÎħ ġôĞķĩfħ øÙĹòħ ĴķġĀô’øòħ ġøĞôķÎħ ó·ôĀħ Ā¾ĴķôõÙħ õòÑIJĉĞ[ĹÑýfĎħ §·ñ ĉĞĀġĩ[ħ õķ•·„ġô[ħ òÑķõô·Ďħ ¢ħ ÙĶĉÙĞĩòħ ġòħ ĹÑÙħ ĉ„òóÑĀIJħ ý·ħ ġĴfħ ñħ dÙô[ħ óÙħ Ăĺħ dÙĞý’Èðħ ġóÙĹÑĀĴÙôħ ·ħ ġĉĀIJġĩ·ħ ĴĀõýfðĀħ ĩÙĞfýIJħ ġħ „oÑÈÙħ ĞĀġĩõ’øòħ ġĩĞĀøķÎħ óÙÑýĀðĀħ Ĺħ ýÙóġĩĞøgó‡oÈðħ ĴħÈÙõfħĀ¾õ·ġĩòħ¥·ôÙħ¯·ðĀÙĎħ²ķĹý·ñ Ĵ·dÙħ âĞÙÙġĩķõIJħ ġòħ ĩIJħ ð’dô·óoħ dĩķ„ñ øòħ ġÙĉ·Ğ[ĩýgħ ĀĹĴIJdÙý’øòħ ġýĀĵħ ĉ·ĞôķÎħôĩÙĞ’øħýÙÈðķ¾oħ·ýòħäħøÙĩñ Ğ‘ħðõIJ¾Āô[ħ®IJĉÙĞĉòĉÙĎ

Kirkwood: IJĩ·óÙý’ħĉĞ·‡·ýĀĴ’ħĞ[ó

®¯­˜§˜ħçħĹÙħĥħ Žħ ˜¯¥˜®

ġòõýòÈòħdĎäĺÎħôĩÙĞ[ħĀĴ‡Ùøħý·ħĉ‘õòħÈÙġĩķħĉ„ÙôĀñ ý[Ĵ[ħĉ„ÙġħİħİĺĺħøħĴķġĀô’ħÈðĀħ®IJøøòĩħñħĉ„òħ ¾Āð·ĩ’Èðħ ġýgðĀĴ’Èðħ ý·Ñoõô[ÈðÎħ ôĩÙĞfħ óġĀIJħ Ĵħ ĩfĩĀħ Ā¾õ·ġĩòħ ¾g•ýfÎħ Ĵ‡·ôħ ø‘•Ùħ óoĩħ Āħ ġĴoĹÙõñ ýĀIJħĉ„Ùô[•ôIJħý·ħÈÙġĩgħĹħõķ•ĀĴ[ýoħÑĀø‘Ďħ«ĞĀħ ô·•ÑfðĀÎħ ôÑĀħ ĹÑÙħ ýÙóÙĹÑoħ ĞĀ¾IJġĩýoøħ ®±²Îħ óġĀIJħ„ÙĩgĹķħýÙĹ¾ķĩýĀġĩoĎħ ­ÙġĀĞĩħý·ħòýĩÙĞýÙĩIJÍħħ www.sierratahoe.com


plus nebo minus, ale vždy Vysoce odolný goretexový komplet atraktivního vzhledu pro extrémní lyžaře a skialpinisty

8590,5790,-

Nový katalog P o d z i m – Z i m a 2004 – 05 Praha 1, OUTDOOR CENTRUM, Na Perštýně (Martinská 2), tel.: 224 228 045 • Praha 2, Bělehradská 98 (Tylovo nám.), tel.: 222 522 616 • Praha 4, Nuselská 13, tel.: 241 742 764 • Praha 5, Obchodní centrum Nový Smíchov, tel.: 251 510 724 • Praha 9, Obchodní centrum Tesco, Veselská 663, tel.: 284 014 325 • Liberec, Obchodní centrum Hypernova-Nisa, tel.: 485 130 835 • Hradec Králové, Obchodní centrum Futurum, Brněnská 1825/23a, tel.: 495 271 445 • Ostrava, Obchodní centrum Futurum, ul. Novinářská, tel.: 596 614 154 • Ostrava, Poštovní 8 (Kuří Rynek), tel.: 596 111 350-3 • Brno, Panská 2/4, tel.: 542 212 872 • Brno, Vaňkovka Půjčovna skialpinistického a outdoorového vybavení v prodejnách – Praha (Na Perštýně), Brno (Panská ul.), Ostrava (Kuří Rynek)

www.alpinus.cz • e-mail: alpinus@alpinus.cz


ää

ÙĴÙĞýoħ ˜øÙĞòô·Ď

foto: Hank De Vre, Northstar at Tahoe

¦¹õòâāğþòÙ

Prašan specialita šéfkuchaře

Snow management ¯ĀÎħ•ÙħÑĀħ¤òĞôĵĀĀÑIJħÈoõÙýgħĉ„òóo•ÑgóoħøòõĀĴýoñ Èòħ ðõIJ¾ĀôfðĀħ ĉĞ·‡·ýIJÎħ ôĩلoħ ġòħ IJøgóoħ ý[õٕòĩgħ ĩĀðĀĩĀħýÙ¾ÙġôfðĀħÑ·ĞIJħĴ[•òĩÎħġÙħĉĞĀóÙĴIJóÙħòħĴħ óÙóòÈðħĴĹ[óÙøýfħõķ•·„ġôfħĀðõÙÑIJĉõýĀġĩòħñħĴħýgñ dÙøÎħ dÙøIJħ ġÙħ Ĵħ ˜øÙĞòÈÙħ „oô[ħ ĘġýĀĵħ ø·ý·ñ éÙøÙýĩęĎħ ˜dôĀõòħ óÙħ ¤òĞôĵĀĀÑħ ĉõý’ħ õ[ô·Ĵ’Èðħ ġĴ·ð‘ħ ġħ ýÙÑĀĩdÙý’øħ ĉĞ·‡·ýÙøħ ô·øħ óÙýħ ĀôĀħ ÑĀðõfÑýÙÎħ·ħ‡òĞĀôĀħÑ·õÙôĀħ•[ÑýfħÑ·Ĵķħõķ•·„‘ħ õ·dýoÈoħ ĉĀħ ĉĞ[Ĵgħ Ĵ·‡oħ ĩĞ·ġÙÎħ õķ•·„òħ ġòħ ĩIJħ Ğ’ġIJóoħ ġĴfħĴõýôķħĉgôýgħ‹ġĉĀĞýgħóÙÑýIJħġĉ[ÑýòÈòħĩgġñ ýgħĴÙÑõÙħÑĞIJðfÎħ·¾ķħòħĀÑĉĀõÙÑýÙħ·ħĹoĩĞ·ħĹ¾ķñ õĀħ ġĉĀIJġĩ·ħ ýÙĉĀĞIJ‡Ùýfħ ĉĀôĞ’Ĵôķħ ý·ħ Ñ·õ‡oĎħ §gÈĀÎħ ÈĀħ ġÙħ Ĵħ ˜õĉ[Èðħ ĴòÑoħ ĴÙõøòħ Ĵ’óòøÙdýgÎħ ý·‡ÙħðIJøý·ħĞ·Ñgóòħ·ýòħýÙĹøòyIJóoÈĎħ¨ýĀħĀðõÙñ ÑIJĉõýfÎħ IJĴĀõýgýfÎħ Ĵħ ĉĞ·Ĵføħ ġõĀĴ·ħ ġøķġõIJħ ÈòĴòõòĹĀĴ·ýfħÈðĀĴ[ýoħóÙħøòøĀÈðĀÑÙøħĴħġÙĴÙñ ĞĀ·øÙĞòÈô’Èðħ ðĀĞ[Èðħ ô·•ÑĀÑÙýýoøħ ġĩ·ýÑ·Ğñ ÑÙøÎħ ·‰ħ IJ•ħ óÑÙħ Āħ ôĀýĩ·ôĩħ ġħ õòÑøòħ ý·ħ õ·ýĀĴÈÙÎħ ý·ħġóÙĹÑĀĴÈÙÎħĴħĞÙġĩ·IJĞ·ÈòÎħĴÙħġôò¾IJġIJÎħdòħôÑÙñ ôĀõòħóòýÑÙĎħĴĞĀĉ·ýħġÙħýÙġĩ·doħÑòĴòĩÎħ·ħý·‡òýÈòħ óÙħøýĀðĀôĞ[ĩħ·•ħġĩķÑýĀĎħ¤ÑĀħ¾ķõħôÑķħõķ•ĀĴ·ĩħ ôÑÙôĀõòĴħĴħ˜øÙĞòÈÙÎħÑ[ħøòħńÙóøgħĹ·ħĉĞ·ĴÑIJĎ «„oøĀħ IJĴýòĩ„ħ ĉĀÑôĀĴòĩgħ Ĺ·ðýIJĩfħ ĴÙġýòñ ÈÙÎħ ĉ[Ğħ ÑÙġoĩÙôħ øÙĩĞ‘ħ ĀÑħ ÑĀóÙĹёħ ġóÙĹÑĀĴÙôħ ·ħ IJ¾ķĩĀĴ·ÈoÈðħ Ā¾óÙôĩ‘Îħ Ĺ·doý·óoħ ÑĀôĀý·õÙħ IJĉĞ·ĴĀĴ·ýfħ ¾g•ô·„ġôfħ ĩĞ·ĩgħ ĴÙÑÙýfħ ĉĀħ Ñýgħ ‹ÑĀõoÎħ ·ħ ĉĀĹÑgóòħ òħ Ĺ·ôIJġIJóoÈoħ ġÙħ ÑĀħ ĀôĀõýoÈðħ ġĴ·ð‘Ďħ¤·•Ñ’ħÑÙýħĩIJħĞĀõ¾ķħ•ÙðõoħdÙĞġĩĴ’ħĉĀñ ĴĞÈðħ ĉĞĀħ Ā¾·ħ ¾g•ÙÈôfħ ġĩķõķÎħ ĞÙġĀĞĩħ òýĹÙĞIJóÙħ Úĺħ ôøħ ĩĞ·ĩoĎħ ¤ħ ĉĞĀý·óøIJĩoħ óġĀIJħ ĩIJħ ċĴħ˜øÙĞòñ

ÈÙħ ¾g•ýgħ ĉĞĀħ ĉĞĀóo•eôķħ ĉĀIJ•oĴ·ýfČħ ġýg•ýfħ ġô‹ĩĞķÎħ óÙóòÈðħ ĩĞ·ġķħ óġĀIJħ Ĵ‡·ôħ ‹ĹôĀġĩõòĴgħ ĴÙñ ÑÙýķħ Ñ·õÙôĀħ ĀÑħ ¾g•ô·„ġô’Èðħ ġĩĀĉĎħ ²Ùħ ĴÙġñ ýòÈòħ óÙħ ôħ ø[ýoħ „·Ñ·ħ ĩķĉòÈô’Èðħ ÑĀĉõyôĀĴ’Èðħ Ğ·ÑĀĴ[ýÙôħ ó·ôĀħ ġýĀĵĩIJ¾òýéÎħ ôĀyøòħ ĩ·•Ùýfħ ġ[ýgÎħ ·ħ ø·óoħ ĩIJħ ÑĀôĀýÈÙħ ċIJøgõ[ĔČħ óÙĹÙĞ·ħ ĉĞĀħ Ğķ¾·„Ùýoħý·ħõÙÑIJĎħ®·øĀńÙóø’øħġĩ·ýÑ·ĞÑÙøħ óġĀIJħ ĴهôÙĞfħ Āġĩ·ĩýoħ ġħ õķ•ĀĴ[ýoøħ ġĀIJĴòġÙóoÈoħ ġõIJ•¾ķħ ñħ ĉ‘ódĀĴýķÎħ ġôòħ ‡ôĀõķÎħ ¾·ĹfýÎħ õ[ĹýgÎħ ĞÙġĩ·IJĞ·ÈÙÎħ¾·ĞķħñħĴ‡ÙħóÙħôħø[ýoħĴħÑĀÈð[ĹôĀñ Ĵfħ ĴĹÑ[õÙýĀġĩòħ ĴÙħ ĴÙġýòÈòÎħ ¾ķ‰ħ ·ýòħ ĹÑ·õÙô·ħ Ĵħ ĩ·ôĀĴ’Èðħ ĉĞĀĉĀĞÈoÈðÎħ ó·ôĀħ Ĵħ ÈÙýĩĞIJħ Ĵ‡ÙðĀħ ·ĉĞfġñġôòħÑgýoÎħĴħĉ‘õħðĀÑòýķħĴĹÑ[õÙýføħ®¥¯Ď £·ôôĀõòħ¾’Ĵ·óoħøoġĩýoħġòõýòÈÙħċ¡òéðĵ·ķħÚÚČħ ġøgĞÙøħ ý·ħ ®¥¯ħ ĴĹĀĞýgħ IJÑĞ•ĀĴ[ýķÎħ ĴòýĀIJħ d·ġĩfðĀħÑòĴĀôfðĀħġýg•Ùýoħ¾’Ĵ[ħÈÙġĩ·ħĴÙÑĀIJÈoħ ĉ„ÙġħÑĴ·ħĴĞÈðĀõķħĴķġĀôfħİħçĺĺħ·ħİħĥĺĺħøħIJĹ·ñ Ĵ„Ùý·ħñħĴħĩ·ôĀĴ’ÈðħÈðĴoõoÈðħóÙħĉ·ôħ¤òĞôĵĀĀÑħ ĉĞ·‡·ýĀĴ’øħ Ğ[óÙøħ ÑĀġõĀĴ·ħ ĀфoĹýIJĩ’øħ ĀÑħ ĀôĀõýoðĀħ ġĴgĩ·Ďħ £·ôôĀõòħ óÙħ Ĵ’ðĀÑýfħ øoĩħ ĹÑÙħ ôħÑòġĉĀĹòÈòħĴõ·ġĩýoħ·IJĩĀħċĩ·ôħó·ôĀħĀġĩ·ĩýgħĴ‡IJñ ÑÙħĴħ˜øÙĞòÈÙČÎħÑĀħ¤òĞôĵĀĀÑIJħĹ·óo•Ñoħô·•Ñ’ħ ÑÙýħ ĹÙħ ®ĀIJĩðħ ¥·ôÙħ ¯·ðĀÙħ ġôò¾IJġĎħ ®ôòĉ·ġħ ĩIJħ ĉõ·ĩoħ ĩÙýÎħ ôĩÙĞ’ħ óġøÙħ ġòħ ôĀIJĉòõòħ Ĵħ ¡Ù·ĴÙýõķħ ĞÙġĀĞĩIJħ·ħõķ•ĀĴ·õòħý·ħýgóħĩf•ħĴħ®òÙĞĞ·ħ·ĩħ¯·ðĀÙĎħ «õ·ĩoħ óهĩgħ Ĵħ Ñ·õ‡oÈðħ Ā¾õ·ġĩÙÈðħ Ĵħ ĀôĀõoħ óÙĹÙĞ·ħ ¥·ôÙħ¯·ðĀÙÎħôĩÙĞ[ħý·Ĵ‡ĩoĴoøÙħĴħý[ġõÙÑIJóoÈoøħ ÑoõÙÎħ ·ħ ôĀIJĉòĩħ ġòħ óÙóħ õĹÙħ ýÙóÙýĀøħ IJħ ĉĀôõ·ÑÙýħ ·ĞÙ[õIJÎħ ·õÙħ ĩf•ħ ĴÙħ Ĵgĩ‡òýgħ ðĀĩÙõ‘ħ ·ħ ĉĞĀÑÙóÙýħ ĴħÈÙõfħ‡òĞĀôfħĀ¾õ·ġĩòĎħħ ħ ħħħÇ ­ÙġĀĞĩħý·ħòýĩÙĞýÙĩIJÍħ ħ www.kirkwood.com

´ħĊ†q‰ĩqùħfqġõÙħġÙħĴğ]ĩqùÙħĹĊiĩħôħâ¹ġÊòþIJóqÊqùIJħ ùāÑğhùIJħ óÙĹÙğIJÎħ ¹ÀķÊðāùħ ĊāĹþ¹õòħ õķ—āĴ]þqħ þ¹ħ ġÙĴÙğþqħġĩğ¹þiħ§¹ôÙħ±¹ðāÙďħ§ĹÙħĩIJ‰òĩÎħ—Ùħþ]ġħĩ¹ùħ þÙfÙô]ħþòÊħùÙþ‰qðāħþٗħѹõ‰qħâ¹þĩ¹ġĩòÊô]ħĊ†qğāѹÎħ ðõIJÀāô”ħ ġþqðÎħ ġõIJþÊÙÎħ IJĴāõþiþ]ħ ¹ĩùāġâhğ¹ħ ¹ħ þÙñ Ċ†ÙõòÑþiþhħĩÙğhþķď

&2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺçħ Ž ®§¨³

œĀħ ¤òĞôĵĀĀÑIJħ ġÙħ óÙĹÑoħ ġĉÙÈòÙõýgħ Ĺ·ħ ðõIJ¾Āñ ô’øħĉĞ·‡·ýÙøĎħ¯ÙýĩĀħĞÙġĀĞĩħÑĀġ·ðIJóÙħĴħøýĀñ ð·ħõÙĩÙÈðħ·¾ġĀõIJĩýgħýÙóĴķ‡‡oħġýgðĀĴfħý·Ñoõôķħ ĹÙħĴ‡ÙÈðħĀ¾õ·ġĩoħġÙĴÙĞĀ·øÙĞòÈôfðĀħôĀýĩòýÙýñ ĩIJÎħ·ħóÙðĀħÑõĀIJðĀõÙĩ’ħġĩ·ĩòġĩòÈô’ħĞĀdýoħĉĞ‘øgĞħ Ĺýoħ äĺĺħ ĉ·õȑÎħ ĩÙÑķħ ĉĞĀħ ý[ġħ ġĩg•oħ ĉ„ÙÑġĩ·Ĵòñ ĩÙõý’Èðħ ĩføg„ħ Ăīħ øÙĩĞ‘ħ ġýgðĀĴ’Èðħ ġĞ[•Ùôàħ ¦õIJĴoÈħĀħġĩ·ĩòġĩòô[ÈðħÝħĴħ˜øÙĞòÈÙħĩ·ĩĀħøg„Ùýoħ ýÙĉĞĀĴ[ÑgóoħĞÙġĀĞĩķħġ·øĀĩýfħdòħġIJ¾óÙôĩķħġħýòñ øòħ ĉ·ĞĩòÈòĉIJóoÈoħ ·ħ ý·ħ ĩIJĞòġøIJħ Ĵħ Ā¾õ·ġĩòħ ÙĶòġñ ĩÙýdýgħ Ĺ[ĴòġõfÎħ ý’¾Ğ•ħ Ĵõ[ÑĀIJħ ôĀýĩĞĀõĀĴ·ýfħ ġĩ·ĩòġĩòÈôfħ·éÙýĩIJĞķĎħ ¶ĉgĩħÑĀħôòĞôĵĀĀÑġôfðĀħĉĞ·‡·ýIJĎħ›Ùõ’ħ·ĞÙñ [õħĩĴĀ„oħÑĀħĉĀÑôĀĴķħIJĹ·Ĵ„Ùýfħ‹¾ĀdoħóÙÑýĀðĀħ Ĺħ ðõ·ĴýoÈðħ ð„Ù¾Ùý‘ħ ®òÙĞĞ·ħ §ÙĴ·Ñķħ ġħ İħ īĺĺħ ·ôĞķÎħĩÙÑķħĴoÈÙħýٕħþĺĺħðÙôĩ·ĞķħĉĀøgĞýgħġĩĞñ øfðĀħĩÙĞfýIJÎħĴħý·ÑøĀ„ġôfħĴ’‡ÈÙħøÙĹòħİħçĺĺħ ·ħīħĺĺĺħøÙĩĞķĎħ²ħĞÙġĀĞĩIJħýÙIJÑ[Ĵ·óoħ·ýòħĉĀdÙĩħ ġĴ’ÈðħġóÙĹÑĀĴÙôÎħĉĞĀĩĀ•ÙħÑoôķħĴÙõøòħ„oÑôføIJħ ĉĀĞĀġĩIJħ õĹÙħ õķ•ĀĴ·ĩħ ĉĞ·ôĩòÈôķħ ‹ĉõýgħ Ĵ‡IJÑÙģħ ĩÙĞfýħĀ¾ġõIJðIJóÙħĂçħĴÙõôĀô·ĉ·ÈòĩýoÈðħõ·ýĀĴÙôĎħ «ĀÑĀ¾ýgħó·ôĀħĴħ®òÙĞĞ·ħ·ĩħ¯·ðĀÙÎħòħĹÑÙħĉ‘ġĀ¾oħ ÈÙõ’ħ ĞÙġĀĞĩħ ĹÙóøfý·ħ ĉĞĀħ ĴĞĀĉ·ýķħ ýÙĹĴķôõÙħ ĴķõòÑýgýgģħ Ĵ’óòøôĀIJħ ýÙýoħ ýÙĉĀĩô·ĩħ ĉ„òħ ýgñ ôĩÙĞ’ÈðħġóÙĹÑÙÈðħĀÑġðĀĞ·ħÑĀõ‘ħ·ýòħ•òĴ[dô·Ď ¤òĞôĵĀĀÑħĞĀĹðĀÑýgħýÙýoħĞÙġĀĞĩÙøħĉĞĀħýÙñ ġøgõfħ Ĺ·d[ĩÙdýoôķĎħ «„ÙĴõ[Ñ·óoħ ĹÑÙħ ġòÈÙħ øĀÑĞfħ ġóÙĹÑĀĴôķħñħóÑÙħĀħĹ·õÙġýgýĀIJħġĉĀÑýoħd[ġĩħġĴ·ñ ð‘ħ Ĵħ ĉĞ·ôĩòÈôķħ ÈÙõføħ ·ĞÙ[õIJÎħ ĉ„òdÙø•ħ óÙóòÈðħ ðĀĞýoħĀĩÙĴ„Ùýfħĉ·ġ[•ÙħóġĀIJħdòġĩĀôĞÙĴý’øħdÙĞñ ý’øħĩÙĞfýÙøÎħĹ·ħôĩÙĞ’øħÈoõÙýgħøo„oħýÙĹĴķôõÙħ øýĀðĀħ ġýĀĵ¾ĀĞÑòġĩ‘Îħ õò¾IJóoÈoÈðħ ġòħ ĹÑÙħ Ĵħ ·¾ñ ġÙýÈòħĉõĀÈð’ÈðħøÙĹòĉ„ÙóÙĹёĎħ§·ħĀ¾ĴĀÑIJħðĞ·ñ ýòÈħ ĞÙġĀĞĩIJħ óÙħ Āĉgĩħ ýgôĀõòôħ ĀĩÙĴ„Ùý’Èðħ ¾Ğ·ýÎħ ĹÙħôĩÙĞ’ÈðħġÙħõĹÙħý·ħĴõ·ġĩýoħýÙ¾ÙĹĉÙdoħġĉIJġĩòĩħ

ÑĀħ ýÙĉ„ÙÑġĩ·ĴòĩÙõýgħ ĞĀĹõÙðõfðĀħ ĀôĀõoħ ĴÙġøgġħ Ĵ’Ğ·Ĺýgħ ĉĞIJÑô’Èðħ ġĴ·ð‘Îħ ĴÙõøòħ ġĉĀĞ·ÑòÈôķħ ĉĀĞĀġĩõ’ÈðÎħġħ„·ÑĀIJħġô·õý·ĩ’Èðħĉ·ġ[•oħ·ħ·ÑĞÙñ ý·õòýĀĴ’ÈðħġôĀô‘ħĉĞĀħĩķÎħôĩلoħóÙħĴķðõÙÑ[Ĵ·óoĎħ ˜ħ ĉ„òĞĀĹÙýgħ Ĵ‡IJÑÙħ ġ·ø’ħ ĉĞ·‡·ýĎħ ¯·ôÎħ ó·ôħ óÙħ Ĵħ ý·‡òÈðħ ôĀýdòý[Èðħ ýÙóĉĀIJ•oĴ·ýgó‡oøħ ĩķĉÙøħ õķ•Ùħ ġõ·õĀøô·ħ dòħ IJýòĴÙĞġ[õô·Îħ Ĵħ ¤òĞôĵĀĀÑIJħ óġĀIJħĩĀħ¾ÙĹôĀýôIJĞÙýdýgħ‡òĞĀôfħĘâ·ĩñ¾ĀķġęĎħ

®¯­˜§˜ħĥħĹÙħĥħ Žħ ˜¯¥˜®

øoħ·ħĹ·ðĞ[Ñô·øòħġÙħġÙĹÙýoøħÑĀġõĀĴ·ħý·ħÑĀñ óÙĹÑÙÈðħġóÙĹÑĀĴÙôĎ


®§¨³

ØëãØê

äĥ

Text: Radek Holub, Petr Socha Foto: Radek Holub, Pascal Bourquin

²ħ

õfĩgħ Ā¾Ñgõ[Ĵ·õòħ ĴòýòÈÙħ Ĵħ Ğð|ýñ ġôføħ‹ÑĀõoħ·ħý·ħĹòøIJħġÙħĴĞ·ÈÙõòħ ÑĀħ ðĀĞĎħ ¤ħ ĩĀøIJħ ÈðĀĴ·õòħ ôĞ[ñ ĴķÎħ ·ħ ĩķħ óÙħ Ĵħ óÙóòÈðħ ýĀø[Ñġôføħ Ĺĉ‘ġĀ¾IJħ •òĴĀĩ·ħ ý[ġõÙÑĀĴ·õķĎħ ¤·•ÑĀĞĀdýoħÈÙġĩIJħĹħðĀĞġôfðĀħ‹ÑĀõoħ˜ýýòĴòÙĞġħ ôħ ­ð|ýgħ øýĀðfħ Ĺħ ýòÈðħ ýÙÑĀ‡õķÎħ ġĞ[Ĺķħ ġĩÙĹÙôħ ĴÙÑĀIJÈoÈðħ ĉĀħ ġô·õýoÈðħ „oøġ[Èðħ ġÙħ ġĩ·õķħ óÙñ óòÈðħ ðĞĀ¾·„ÙøĎħ œĞġý’ħ ôĀdĀĴý’ħ •òĴĀĩħ ðĀĞ·õ‘ħ IJôĀýdòõĀħ·•ħĉĞĀýòô[ýoħÈòĴòõòĹ·ÈÙħĴħĉ·ÑÙġ[ĩ’Èðħ õÙĩÙÈðĎħ¯·ôħĉĞ·ĴoħýÙÑ[Ĵý[ħðòġĩĀĞòÙħôĞ·óÙħėĉĀÑħ Èoġ·„ġôĀIJħôĀĞIJýĀIJħ˜õĉĘÎħôĩÙĞ’ħĀÑħĩfħÑĀ¾ķħĉĞĀñ ĩô·õĀħİİĺħôòõĀøÙĩĞ‘ħġóÙĹÑĀĴÙôĎ

­ÿIJc¶ġüÿġĩ ²ķÑ[Ĵ[øÙħġÙħÑĀħ‹ÑĀõoħ²·õħјýýòĴòÙĞġħøoġĩñ ýoøħ ·IJĩĀ¾IJġÙøħ ·ħ ðýÙÑħ ĉĞĴýoħ Ĺ·ĩ[dôķÎħ ôĩÙĞfħ „òÑòdħ¾ÙĹħøĞôýIJĩoħĴķóo•ÑoħĀÑħĉ·ĩýoôIJħôIJħĉ·ĩñ ýoôIJÎħ ĹôĀIJ‡Ùóoħ ý·‡òħ ĀÑĀõýĀġĩħ ĉĞĀĩòħ Ĺ[ĴĞ·ĩoøĎħ ²ħ ÈÙõføħ ‹ÑĀõoħ óÙħ óÙýħ ýgôĀõòôħ ĴÙġýòdÙôÎħ ·ħ ĩĀħ ÑĀġõĀĴ·ħ Ĺħ фÙĴýoÈðħ ÑĀ¾Ďħ ¡õ·Ĵýoøħ ġĩ·ĴÙ¾ýoøħ ø·ĩÙĞò[õÙøħ Èð·õIJĉÎħ ðĀġĉĀÑķħ òħ øoġĩýoħ ¾·ýôķħ óÙħфÙĴĀĎħ²ħóÙÑýfħĩ·ôĀĴfħĴġòħĹ·ġĩ·ĴIJóÙøÙÎħ·¾ķħ ·IJĩĀ¾IJġħ ĴķõĀ•òõħ ĉĀ‡ĩIJħ ·ħ „òÑòdħ ġòħ ĉĀôõ[¾ĀġòõĎħ ¥ķ•·„ġô[ħ·Ğfý·ħ•òóÙħĴħ·ĩøĀġâf„Ùħ·õĉġôfðĀħĴÙýñ ôĀĴ·ħĹħĉĀd[ĩôIJħøòýIJõfðĀħġĩĀõÙĩoħ·ħĉ‘ġĀ¾oħĩ·ôħ ó·ôĀħÑĀ¾„ÙħĹ·ôĀĉ·ý’ħĉĀôõ·ÑĎ ¶òý·õħċĂħĥĤĺħøħýĎħøĎČħ óÙħ ėĹ·ôĀĉ·ý’Ęħ ·•ħ ý·ħ ôĀýÈòħ‹ÑĀõoħĉĀÑħ‡ĉòd·ĩ’øòħĴĞÈðĀõķħ³ÙòġġðĀĞñ ýIJÎħ ¶òý·õĞĀĩðĀĞýIJħ ·ħ ĩ·ôfħ ĴĹÑ[õÙýgó‡oðĀħ ¦·ĩñ ĩÙĞðĀĞýIJĎħ¡ĀĩÙõĀĴ[ħĴÙġýòdô·ħóÙħĀôĀõýoøòħĴÙõòñ ô[ýķħĉĀÈĩòĴgħġĩoýgý·ħ·ħÑoôķħý·ÑøĀ„ġôfħĴ’‡ÈÙħ

tip

Proč stojí Zinal za návštěvu:

®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

Zinal je švýcarskou minimekkou freeridu (viz SNOW 15), ale míjet ho nemusí ani „normální“ lyžař, neboť ve skladbě tratí převládá střední obtížnost. Bývá tu díky (severo)východní orientaci svahu zřejmě i nejkvalitnější sníh v celém údolí Anniviers, v němž je celkem více než 200 km sjezdovek. Údolí láká i svými starobyle zachovalými vesnicemi.

òħ ÑĀ¾„Ùħ Ĺ[ġĀ¾Ùý·ħ ġýgðÙøĎħ ®ÙĴÙĞĀĴ’ÈðĀÑýoħ ġĴ·ðķħ ›ĀĞýÙħ ÑÙħ ®ĀĞÙ¾Āòġħ ċİħ Úþĥħ øħ ýĎħ øĎČÎħ óòñ øò•ħġĩfô·óoħĴ‡ÙÈðýķħġóÙĹÑĀĴôķÎħĉ„òĩĀøħÑĀħó·Ğ·ħ ĉĀôĞ’Ĵ[ħôĴ·õòĩýoħĉĞ·‡·ýÎħ·ħġÙĹ|ý·ħĩIJħôĀýdoħóÙýħ ôĴ‘õòħýÙĹ[óøIJħõķ•·„‘Ďħ¶·d[ĩÙôħġÙĹ|ýķħċĀ¾Ĵķôñ õÙħĴħĉĀõĀĴòýgħĉĞĀġòýÈÙČħýÙøIJġÙõħ¾’ĩħĴħĩ„òÈÙĩòõÙñ ĩfħðòġĩĀĞòòħĉĞĀħýÙÑĀġĩ·ĩÙôħġýgðIJħÑĀġIJÑħýòôÑķħ ĀÑõĀ•ÙýÎħ ·ħ òħ ĉĞĀĩĀħ óÙħ ¶òý·õħ Ğ[óÙøħ âĞÙÙĞòÑÙĞ‘Ďħ £Ùýħ óòøħ óÙħ ĴķðĞ·ĹÙýħ òħ ġĉÙÈò[õýoħ Ĺ·¾ÙĹĉÙdÙý’ħ ĉĞĀġĩĀĞÎħ ýÙðõÙÑgħ ý·ħ ĩĀÎħ •Ùħ ¾ÙĹĉĀdÙĩħ Ñ·õ‡oÈðħ ĴĀõý’ÈðħĩÙĞfý‘ħĉ„Ùĩfô[ħĹħðõ·ĴýoðĀħôĀĩõÙħġóÙĹñ ÑĀĴÙôħÑĀħĴ‡ÙÈðħġĩĞ·ýĎ

Zinal – dobře œĀħ ÙĉòÈÙýĩĞ·ħ ·ĞÙ[õIJħ ôħ ĞÙġĩ·IJĞ·Èòħ ®ĀĞÙ¾Āòġħ ċİħ ççĺħ øħ ýĎħ øĎČħ ý[ġħ Ĵķý[‡oħ ĴÙõô[ħ ô·¾òý·Îħ Ñ[õħ ġÙħ øIJġoħ ĉ„ÙġĩĀIJĉòĩħ ý·ħ ĴõÙôĎħ ²õ·ġĩýgħ øIJġÙõĀàħ ²ħý·ÑÈð[ĹÙóoÈoħġÙĹ|ýgħġÙħôħóÙÑòýfħôĞ[ĩôfħdĩķ„ñ ġÙÑ·dÈÙħĉ„òÑ[ħÑ·õ‡oÎħôĩÙĞ[ħĴķĉõýoħÈÙõĀIJħðõ·Ĵýoħ ĀġIJħġĩ„ÙÑòġô·ħ·ħý·ðĞ·ÑoħÑĴ·ħÑõĀIJðfħĴõÙôķĎħ¤Āñ õÙøħġÙħĴõýoħĉ„oĴgĩòĴfħĞĀÑòýýfħġóÙĹÑĀĴôķÎħd·ġĩĀħ ĀĴ‡Ùøħ ĹĉÙġĩ„Ùýfħ ýgó·ôĀIJħ Āġĩ„Ùó‡oħ dÙĞĴÙýĀIJĎħ œĴgħ dÙĞýfħ ĩĞ·ĩgħ ĉ·Ñ·óoħ Ĺħ ýÙóĴķ‡‡oðĀħ ĴĞÈðĀõIJħ ·ħĉĀħóÙÑýfħĹħýòÈðħċ›ð·øĀòġČħġÙħø‘•ÙĩÙħÑõĀIJñ ð’øħ ġóÙĹÑÙøħ ĉ„ÙġIJýĀIJĩħ ·•ħ ÑĀħ ġĀIJġÙÑýoðĀħ ġĩ„ÙÑòġô·ħ ĞòøÙýĩĹĎħ¯Ğ·‰ħĉĞĀÈð[Ĺoħ‡òĞĀô’øħ•õ·ñ ¾ÙøÎħôĩÙĞ’ħÑĀĴĀõIJóÙħĉĀĉIJġĩòĩħIJĹÑIJħâĞÙÙĞòÑĀĴfħ

â·ýĩ·ĹòòĎħ ¶òý·õġôfħ ġóÙĹÑĀĴôķħ ġÙħ ġĩĞøgóòħ ġôõ[ýoħ ĩ·ôfħĉ„òħÈÙġĩgħÑĀħ‹ÑĀõoħÝħóÙÑòýĀIJħý[ĴĞ·ĩĀĴĀIJħ ĩĞ·ĩoħóÙħėdÙĞýĀ‡ô·Ęħ«òġĩÙħÑÙħõ˜òéõÙĎħ¶ÈÙõ·ħĀÑñ ÑÙÈðĀĴ[ħ óÙħ ý·ĉĞĀĩòħ ĩĀøIJħ ĩÙĞ·ġ·ħ ġĀĞÙ¾Āòġôfħ ĞÙġĩ·IJĞ·ÈÙÎħĹÙħôĩÙĞfħõĹÙħĉĀĹĀĞĀĴ·ĩħĞĀĹĩĀÑòĴýgħ Ĺ·õÙÑýgýfħĴĞÈðĀõķħ·ħĹ[ĞĀĴÙyħġÙħýÙÈð·ĩħĉĀôĞ’ñ Ĵ·ĩħġõIJýÙdýoøħ¾ĞĀýĹÙøĎ ®ĉÙÈò·õòĩĀIJħ¶òý·õIJħóÙħĩĹĴĎħâĞÙÙĞòÑĀĴ[ħĹ|ý·Îħ ýÙóĴgĩ‡oħĉĞĀġĩĀĞħĴķðĞ·ĹÙý’ħĉĞĀħĴĀõýfħġóo•Ñgñ ýoħĴÙħKĴ’È·ĞġôIJĎħ§·Èð[ĹoħġÙħĴħ‡òĞĀôføħġĀIJñ ġÙÑġĩĴoħĴõÙôIJħ›Āø¾ÙħœIJĞ·ýÑħ·ħĴġĩIJĉħÑĀħýgóħ ðõoÑ[ħ ôĀýĩĞĀõýoħ ¾Ğ[ý·Ďħ §Ùø[ĩÙñõòħ õ·ĴòýĀĴ’ħ ėĉoĉ[ôĘħ ýÙ¾Āħ ðĞĀĹoñõòħ õ·ĴòýĀĴfħ ýÙ¾ÙĹĉÙdoħ


tajné tipy Švýcars

ka

Proč - atmosféra drsné okolní přírody a starých dřevěných vesnic v údolí dokáže člověka přenést do zcela jiného časoprostoru Pro koho - zejména pro freeridery - užijí si i náročnější sjezdovkoví lyžaři Ceny - týdenní „balíček“ (ubytování, plná penze, skipas) od 599 CHF Zajímavost - v Zinalu je vyčleněna speciální freeridová zóna s vstupní branou kontrolující funkčnost lavinového přístroje - zároveň je tam speciální automatizovaná aréna pro nácvik vyhledávání zasypaného

www.zinal.ch

®§¨³ÚíåÚ왦¨

äĤ

tip

Přelet nad Zinalem

Hřeben pod Corne de Sorebois je startovacím místem nejen mnoha freeridových cest, ale i cesty možná ještě adrenalinovější – paraglidového letu. Během půlhodiny ve vzduchu spatříte z ptačí perspektivy zinalské sjezdovky i elitu švýcarských vrcholů v čele s Matterhornem. O bezpečí při letu se postará instruktor, který vás přesvědčí, že se nemůže nic stát. Odtáté svahy se totiž vlivem slunečních paprsků ohřívají více než zasněžené a způsobují vzestupné vzdušné proudy. I bez nich by však paraglide klesal jen zvolna. Možná o tom zapochybujete, až se tisíc metrů pod vámi zjeví dno údolí, ale po chvilce se sebou necháte provést i trochu letecké akrobacie.

zakopaný poklad! ŸĞð÷×üĩĹħ¶ħĩðħжó†n §ÙóĴoÈÙħ ġĉ„oĹýgý’øħ ·ĞÙ[õÙøħ óÙħ ôĀIJġÙôħ ýo•Ùħ õٕoÈoħ ĞòøÙýĩĹĎħ ¨ĉĞĀĩòħ ¶òý·õIJħ õòÑý·ĩgó‡oħ ĴÙġħ ġħ ĞĀĹġ[ðõÙó‡oħ Ĺ[ġĩ·Ĵ¾ĀIJÎħ ó·ôħ óòý·ôħ ýٕħ Ĺħ Ĵgĩ‡oħ d[ġĩòħĉ‘ĴĀÑýoĎħ«Ğ[ĴgħĹÑÙħ·¾ġĀоIJóÙĩÙħĀýIJħĉĞ·ñ

ĴĀIJħ·ĩøĀġâfĞIJħ·õĉġôfðĀħĴÙýôĀĴ·Ďħ¶[ĞĀĴÙyħġòħ ·õÙħòħġõIJ‡ýgħĹ·õķ•IJóÙĩÙĎħ ¶Ùħ¶òý·õIJħġÙħø‘•ÙĩÙħÑĀħ ĞòøÙýĩĹIJħÑĀġĩ·ĩħ ÑĀôĀýÈÙħý·ħõķ•oÈðĎħ¶ĉĀd[ĩôIJħċdÙĞýgČħĹý·dÙñ ý’Îħ·Ĵ‡·ôħġòõýgħĞĀø·ýĩòÈô’ħġóÙĹÑħĀĉIJ‡ĩgý’øħ ‹ÑĀõoøħ ġÙħ ĉĀġõfĹÙħ Ĺøgýoħ Ĵħ øoĞýgħ ôõÙġ·óoÈoħ ÈÙġĩIJÎħĩ·ô•ÙħġýĀĵ¾Ā·ĞÑòġĩfħġÙħøĀðĀIJħĩĞĀÈðIJħ ĩĞ[ĉòĩĎħ§·ĹĉgĩħøIJġoħĩòħòħĀýòħġôò¾IJġÙøÎħôĩÙĞ’ħ óÙħġÙħġôòĉ·ġÙøħĹÑ·Ğø·Ďħ²ħõķ•·„ġôføħ·ĞÙ[õIJħġòħ ·õÙħIJ•òóoħĴ‡òÈðýòħÑĀġķĩ·Ďħ§ÙóĹ·óoø·Ĵgó‡oħóġĀIJħ ·ġòħ ðĀIJĉ·Ĵfħ dÙĞĴÙýfħ ·ħ dÙĞýfħ ĹĉĀÑħ ĴĞÈðĀõIJħ šÙÈġñÑÙñšĀġĀýĎħ ²õÙôħ ôĀýdoÈoħ ĴÙħ Ĵ’‡ÈÙħ İħ þĺĺħ øÙĩĞ‘ħýĎħøĎħóÙħýÙóĴķ‡‡oøħõķ•·„ġô’øħ¾ĀÑÙøħ

Ā¾õ·ġĩòħ·ħĴÙÑõÙħ¾g•ý’ÈðħĹħýgóħġĉ·Ñ[ħÑĀôĀýÈÙħ ĩĞ·‰ħĉĞĀħĞķÈðõĀġĩýoħõķ•ĀĴ[ýoħÝħĩ·ħĴ‡·ôħĀ•oĴ[ħ óÙýħ ĉ„òħ Ĺ[ĴĀÑÙÈðÎħ ĩ·ô•Ùħ ý·‡òýÙÈħ Āħ ýoħ ĉĞ·ôñ ĩòÈôķħ ýÙĴoĎħ ¶ħ ĴĞÈðĀõIJħ ĉĞĀĩòõÙðõfħ ĴgĩĴÙħ ­ĀÈħ ѨĞĹòĴ·õħċİħÚäīħøħýĎħøĎČħĉ·ôħø‘•ÙĩÙħĹðõfÑñ ýĀIJĩħÈÙõfħĉ·ýĀĞ·ø·ħĀôĀõýoÈðħ˜õĉħĀÑħ¦·ĩĩÙĞñ ðĀĞýIJħ ĉĀħ ¦Āýĩħ šõ·ýÈÎħ òħ ĩ„Ù¾·ħ šòÙĩġÈððĀĞýÎħ ¦~ýÈðħ dòħ £IJýéâĞ·IJÎħ ·ħ ĩ·ôfħ ġøgĞÙøħ Ĺĉgĩħ ý·ħ ¶òý·õħõòÑġô’ħĉ·ø[ĩýoôħĴħýòĩĞIJħðĀĞÎħĉ„ÙðĞ·ÑIJħ ¥·ÈħÑÙħħ¦ĀòĞķĎħ¯IJħõĹÙħġĉ·ĩ„òĩħòħĹħĴĞÈðĀõô‘ħý·Ñħ ¶òý·õÙøħ·ħôĀõÙøħýoħõĹÙħġôĞÙġõòĩħĉĞ·‡·ýĀĴĀIJħ õòýôIJħ·•ħÑĀħ ĞòøÙýĩĹIJĎ Ç

&2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺçħ Ž ®§¨³

Ĵgĩ‡oħýٕħĩ„ÙĩoðĀħġĩIJĉýgÎħ¾Ğ·ýô·ħĴ[ġħÑĀħĹ|ýķħ ýÙĴĉIJġĩoħċĉĀôIJÑħóòħýÙĀ¾ÙóÑÙĩÙČĎħ«Ğ[Èòħġħõ·Ĵòñ ýĀĴ’øħĴķðõÙÑ[Ĵ·dÙøħġòħø‘•ÙĩÙħĉ„ÙÑÙøħý·ñ ĩĞfýĀĴ·ĩĎħ§·ħôĀýÙdýfħġĩ·ýòÈòħĴõÙôIJħ ĀIJòõõÙġħ óÙħ ńoĹÙýfħ õ·ĴòýĀĴfħ ð„ò‡ĩgÎħ ôÑÙħ ĴķðõÙÑ[Ĵ[ýoħ Ĺ·ġķĉ·ý’Èðħ õķ•·„‘ħ ġòøIJõIJóoħ ġĀýÑķħ IJôĞķĩfħ ĉĀÑħġýgðÙøĎ


äÚ

Foto: Archiv Niederösterreich-Werbung

£ÙÑý·ħĹħýÙóôĞ·ĩ‡oÈðħÈÙġĩħĹ·ħ·õĉġô’øòħõķ•·„ġô’ñ øòħĩÙĞfýķħĴÙÑÙħÑĀħœĀõýoðĀħ­·ôĀIJġô·Ďħ¤ĞĀøgħ ¾õoĹôĀġĩòħĴ‡·ôħø[ħĹÑÙó‡oÈðħİĺħġĩ„ÙÑòġÙôħøýĀð[ħ Ñ·õ‡oħ õ[ô·Ñõ·Ďħ ®óÙĹÑĀĴôķħ õٕoħ ý·ħ øýĀð·ħ øoġñ ĩÙÈðħ ĉĀÑħ ġýgðÙøħ ĀÑħ Ĺ·d[ĩôIJħ ĉĞĀġòýÈÙħ ·•ħ ÑĀħ ôĀýÈÙħ ÑIJ¾ý·Îħ Ĺ[ĴĀÑýoħ ĩĞ·ĩgħ ġĉõyIJóoħ ôĞòĩfĞò·ħ ýÙóý[ĞĀdýgó‡oÈðħ õķ•·„‘ħ ·ħ Āħ ĉĀðĀÑõoħ ĉ„òħ ÈÙġĩgħ ý·ðĀĞIJħ ġÙħ ġĩ·Ğ·óoħ ôĀøâĀĞĩýoħ õ·ýĀĴôķĎħ ė®ĩ·ýñ Ñ·ĞÑýoĘħõķ•·„ġôĀIJħý·¾oÑôIJħÑĀĴЇIJóoħġýĀĵ¾Āñ ·ĞÑĀĴfħ·ħÑgĩġôfħĉ·ĞôķĎħ¥[ô·Ĵ[ħóÙħĩ·ôfħÝħĀĉĞĀĩòħ ĩĞ·Ñòdýoøħ·õĉġô’øħġĩ„ÙÑòġô‘øħÝħýò•‡oħÈÙý·Ďħ £ÙÑýĀIJħ Ĺħ õķ•·„ġôķħ Ĺ·óoø·Ĵ’Èðħ Ā¾õ·ġĩoħ óÙħ ¦ĀġĩĴòÙĞĩÙõħÝħġĴfĞ[Ĺý[ÎħôõòÑý[ħ·ħðõ·ĴýgħõÙĴñ ý[Ďħ®ýoðħóÙħĹÑÙħĉ„òĩĀøħĹ·ĞIJdÙýĎħ§ÙóĴ’Ĺý·øñ ýgó‡oøòħ ġĩ„ÙÑòġôķħ ĩfĩĀħ Ā¾õ·ġĩòħ óġĀIJħ ġýgðĀĴgħ Ĵ’ĩÙdý’ħ ~ġĩõòýéñ¡ĀÈðô·ĞÎħ ġĉĀĞĩĀĴýoħ ¥·Èñ ôÙýðĀâħ·øħBĩġÈðÙĞħ·ħĞĀÑòýý’ħ˜ýý·¾ÙĞéĎ

®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

¥·ÈôÙýðĀâħħ ·øħBĩġÈðÙĞ

œĀ¾Ğ’øħĉ„ÙĴ’‡Ùýoøħý·ħġýgðĀĴgħġĉĀõÙðõòĴ’Èðħ ġÙĴÙĞýoÈðħ·ħġÙĴÙĞĀĹ[ĉ·ÑýoÈðħġĴ·ĹoÈðħġÙħø‘•Ùħ ĉķ‡ýòĩħ¥·ÈôÙýðĀâħ·øħBĩġÈðÙĞÎħĀ¾ôõĀĉÙý’ħôĀIJñ ĹÙõýĀIJħðĀĞġôĀIJħġôIJĉòýĀIJħġĩÙóýfðĀħóøfý·Ďħ¯„òħ ġÙÑ·dôķħ ·ħ Ñ·õ‡oħ ĉ‘õĩIJÈÙĩħ ĴõÙô‘ħ Ā¾ĩfô·óoħ ĩĞ·ĩgħ ĹÙħ ġĴ·ð‘ħ ¤õÙòýÙĞħ ·ħ ĞĀġġÙĞħ BĩġÈðÙĞħ Ĺħ Ĵ’‡ôķħ ¾ÙĹø[õ·ħĂħäĺĺħøÎħĉ„òdÙø•ħóÙóòÈðħÈoõħóÙħĉ„ò¾õò•ýgħ ĀħĤĺĺħøħýo•ÙĎħ¥ÙĩĀġħ¾IJÑÙħIJĴÙÑÙý·ħÑĀħĉĞĀĴĀĹIJħ Ĺ¾ĞIJġIJħ ýĀĴ[ħ dĩķ„ġÙÑ·dô·ħ ý·ħ ¤õÙòýÙĞħ BĩġÈðÙĞÎħ ôĩÙĞ[ħÈÙġĩIJħý·ħðõ·Ĵýoħġĩ·ĞĩħġóÙĹÑĀĴÙôħĹôĞ[ĩoħý·ħ ýgôĀõòôħøòýIJĩĎħ¦ÙĹòħĂþħôøħġóÙĹÑĀĴÙôħĉ„ÙĴ·ñ •IJóoħġĴò•ýfħdÙĞĴÙýfħÑĀĉõýgýfħÑĴgø·ħdÙĞý’øòÎħ ĉĞĀħýÙóøÙý‡oħóÙħôĞĀøgħøĀÑĞ’ÈðħõĀIJdÙôħġħÑĴgñ ø·ħ Ñgĩġô’øòħ ĴõÙôķħ ĉ„òĉĞ·ĴÙýħ ĉ·Ğôħ ®IJýýķħ ¤òÑġħ «·ĞôĎħ §·ħ ġýĀĵ¾Ā·ĞÑòġĩķħ dÙô[ħ ĉ·Ğôħ ġħ IJñ ñĞ·øĉĀIJĎħ ®ÙĹ|ýIJħ Ĺ·ð·óIJóÙħ ¥·ÈôÙýðĀâħ ¾g•ýgħ IJ•ħ ôĀýÈÙøħ õòġĩĀĉ·ÑIJħ ·ħ ôĀýdoħ ·•ħ Āħ ²ÙõòôĀýĀñ ÈoÈðĎħ£ÙÑýĀÑÙýýoħġôòĉ·ġħĉĞĀħÑĀġĉgõfħĉ„òóÑÙħý·ħ İĥÎīĺħÙIJĞĀÎħĩ„oÑÙýýoħý·ħĤĂÎĤĺħÙIJĞĀĎ

Dolní Rakousko

Alpy na dosah ¤·•Ñ’ħĩ’ÑÙýħóġĀIJħôĞĀøgħõķ•·„ġô’Èðħ·ôĩòĴòĩħý·ħ ĉĞĀéĞ·øIJħóoĹÑķħġħôĀyġô’øħġĉ„Ù•ÙýoøÎħĴ’õÙĩķħ ġħôĞøÙýoøħóÙõÙý‘Îħĩ‹Ğķħý·ħġýg•ýòÈoÈðħġħĉĞ‘ĴĀÑñ ÈÙøħ ýÙ¾Āħ õķ•·„ġôfħ ĩ‹Ğķħ ý·ħ ėĀĩÈÙħ ðĀĞĘħ Ýħ Bĩġñ ÈðÙĞĎħ «ĞĀħ ¾g•ô·„Ùħ ġÙħ ĩIJħ IJĉĞ·ĴIJóÙħ İĂħ ôøħ ġĩĀĉĎħ œ·õ‡oħ øĀ•ýĀġĩòħ Ĵķ•òĩoħ ý·¾oĹoħ ġ[yô·„ġô[ħ ÑĞ[ð·ħ ·ħĂĺħôøħIJĉĞ·ĴĀĴ·ý’ÈðħĹòøýoÈðħÈÙġĩĎ ¥·ÈôÙýðĀâħ Ñoôķħ ġĴfħ ôõòÑýfħ ·ĩøĀġâf„Ùħ ĀġõĀĴoħ ĉ„ÙÑÙĴ‡oøħ øòõĀĴýoôķħ ėýÙø·ġĀĴfĘħ ÑĀĴĀõÙýfÎħ ·ħóÙħĩÙÑķħĴÙõøòħĉ„oðĀÑý’ħĉ„ÙÑÙĴ‡oøħĉĞĀħĞĀÑòýķħ ġħÑgĩøòĎ

~ġĩõòýéñ¡ĀÈðô·Ğ

®ýgðĀĴgħýÙóġĉĀõÙðõòĴgó‡oøħøoġĩÙøħóÙħĴħ·õĉġôføħ ĉ„ÙÑð‘„oħ¡ĀÈðô·ĞÎħġĩ„ÙÑòġôĀħIJġ·ĹÙýfħĴħý[ĞIJdoħ ÑĴĀIJĩòġoÈĀĴ’ÈðħĴĞÈðĀõ‘ÎħôĩÙĞfħóġĀIJħĉ„òĞĀĹÙýĀIJħ ġĞ[•ôĀĴĀIJħðзѾĀIJĎħœoôķħĩĀøIJħġÙħĩIJħõķ•IJóÙħ·•ħ ÑĀħôĀýÈÙħÑIJ¾ý·Ďħ¦ÙĹòħĉgĩòÈoħõ·ýĀĴÙôħ·ħýgôĀõòñ ô·ħÑ·õ‡oøòħĴõÙôķħóÙħĞĀĹĉõÙĩÙýĀħİĺħôøħĉ„ÙĴ[•ýgħ ġĩ„ÙÑýgħĉĞIJÑô’ÈðħġóÙĹÑĀĴÙôÎħýÙÈðķ¾oħĴ‡·ôħ·ýòħ dÙĞýfħôĀIJġôķÎħġĩÙóýgħó·ôĀħôĞ[ĩôfħøoĞýfħõĀIJdôķĎħ ®ĉÙÈò·õòĩôĀIJħóÙħ¾ĀIJõĀĴ[ħĩĞ·‰ħ·ħý·ħġĴfħġòħĩIJħĉ„òóÑÙħ òħõķ•·„ħõ·dýoÈoħĉĀħðõIJ¾ĀôføħĉĞ·‡·ýIJĎħ&ĩĞý[Èĩòñ ĩòġoÈĀĴ[ħô·ĉ·Èòĩ·ħõ·ýĀĴÙôħ·ħĴõÙô‘ħĹĴõ[Ñ[ħĀѾ·ñ ĴÙýoħõķ•·„‘ħĩføg„ħ¾ÙĹħâĞĀýĩĎ

www.dolni-rakousko.info

˜ýý·¾ÙĞé

¯ķĉòÈô’øħ ĞĀÑòýý’øħ ġĩ„ÙÑòġôÙøħ óÙħ˜ýý·¾ÙĞéħ ġħ Ăäħ ôøħ ġóÙĹÑĀĴÙôħ ·ħ ýÙóĴgĩ‡oħ ÑgĩġôĀIJħ õķ•·„ñ ġôĀIJħ ‡ôĀõĀIJħ Ĵħ œĀõýoøħ ­·ôĀIJġôIJĎħ œĴgħ dĩķ„ñ ġÙÑ·dôķħ·ħýgôĀõòôħĴõÙô‘ħĴķý[‡oħõķ•·„ÙħĹħ‹ÑĀõoħ ĴÙħ Ĵ’‡ÈÙħ Ĥĺĺħ øħ ĴĹð‘ĞIJĎħ §Ùõķ•·„òħ ġòħ øĀðĀIJħ Ĺħ øgġĩÙdô·ħ ĴķĞ·Ĺòĩħ ý·ħ ĂÎäðħ ĉĞĀÈð[ĹôIJħ ý·ħ ¯òñ ĞĀõÙĞôĀéÙõħċĂħīĤĤħøČĎħ¶ħĴĞÈðĀõIJħóÙħĹ·ħÑĀ¾ĞfðĀħ ĉĀd·ġoħ ôĀIJĹÙõý’ħ ĞĀĹðõÙÑħ ý·ħ ĀôĀõýoħ ðĀĞġôĀIJħ ôIJõòġIJĎ Kromě „velkých“ středisek jsou v Mostviertelu i menší poklidná centra, jejichž hosty jsou jen rodiny s dětmi, a díky tomu jsou oázou pro lyžařské začátečníky – jako třeba Türnitz, Puchenstuben, Mitterbach na východě či Königsberg a Forsteralm na západě.


äÿ

²ÙÑõÙħ Ĺøoýgý’Èðħ ġĩ„ÙÑòġÙôħ ¦ĀġĩĴòÙĞĩÙõIJħ ġÙħ ý·Èð[ĹÙóoħÑ·õ‡oħĴÙõòÈÙħ·ĩĞ·ôĩòĴýoħõķ•·„ġôfħĀ¾ñ õ·ġĩòħòħý·ħóòðIJħœĀõýoðĀħ­·ôĀIJġô·ħÝħó·ôĀħĩ„Ùñ ¾·ħ ®ÙøøÙĞòýéñ¡òĞġÈðÙýôĀéÙõĎħ ¶ħ ĞĀÑòýý’Èðħ ġĩ„ÙÑòġÙôħ ġĩĀóoħ Ĺ·ħ ĹøoýôIJħ ĹÙóøfý·ħ ¦~ýòÈðñ ôòĞÈðÙýħýÙ¾Āħ®ĩĎħ›ĀĞĀý·ħ·øħ³ÙÈðġÙõĎ

®ÙøøÙĞòýéñ ¡òĞġÈðÙýôĀéÙõ

• Semmering-Hirschenkogel nově osvětlené sjezdovky (již tři) – nejsilnější osvětlení v Evropě • Lackenhof am Ötscher nová 4sedačka Ötscherbahn

střediska pro náročné • Göstling–Hochkar (1 380 – 1 800 m): 5 sedaček a 4 vleky, 18 km sjezdovek vzdálenost: z Brna 315 km, z Olomouce 375 km, ze Zlína 365 km www.hochkar.at • Lackenhof am Ötscher (815 – 1 485 m): 3 sedačky a 5 vleků, 19 km sjezdovek vzdálenost: z Brna 275 km, z Olomouce 350 km, ze Zlína 390 km www.oetscher.at • Semmering – Hirschenkogel (750 – 1 640 m): 1 kabinka, 1 sedačka a 2 vleky, 12 km sjezdovek vzdálenost: z Brna 220 km, z Olomouce 290 km, ze Zlína 315 km www.semmering.at, www.hirschenkogel.at

rodinná střediska • Annaberg (800 – 1 400 m): 2 sedačky a 6 vleků, 15 km sjezdovek vzdálenost: z Brna 270 km, z Olomouce 300 km, ze Zlína 330 km www.tiscover.at/annaberg • Mönichkirchen – Mariensee (850 – 1 450 m): 1 sedačka a 5 vleků, 16 km sjezdovek vzdálenost: z Brna 235 km, z Olomouce 295 km, ze Zlína 315 km www.moenichkirchen.at • St. Corona am Wechsel (840 – 1 420 m): 2 sedačky a 2 vleky, 17 km sjezdovek

vzdálenost: z Brna 235 km, z Olomouce 295 km, ze Zlína 320 km www.corona.at • Türnitz – Eibl (510 – 1 010 m): 1 sedačka a 2 vleky, 11 km sjezdovek vzdálenost: z Brna 220 km, z Olomouce 315 km, ze Zlína 335 km www.tiscover.at/tuernitz

běžecká centra (km stop) Annaberg: Fadental: Göstling – Hochkar: Gutenbrunn – Bärnkopf: Lackenhof am Ötscher: Lunz am See: Puchenstuben – Turmkogel: St. Aegyd am Neuwalde:

51 km 53 km 29 km 140 km 21 km 15 km 13 km 54 km

Informace a prospekty (Mostviertel): Mostviertel Tourismus GmbH, Adalbert Stifter Straße 4, A-3250 Wieselburg tel. +43 0 7416 521 91, fax +43 0 7416 530 87 e-mail: office@most4tel.com web: www.mostviertel.info Informace (Dolní Rakousko): Niederösterreich-Information Postfach 10 000, A-1010 Wien tel. +43 1 535 05 05 fax +43 1 536 10 - 6062 e-mail: tourismus@noe.co.at

&2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺçħ Ž ®§¨³

£ÙÑýòdôĀIJħ ÈĀħ ÑĀħ Ĵgðõ·ġIJħ óÙħ ĉĞ·ĴòÑÙõý[ħ Ĺ·ñ ġĩ[Ĵô·ħ ®ĴgĩĀĴfðĀħ ĉĀð[ĞIJħ Ýħ ėôĀIJĹÙõý[ħ ðĀĞ·Ęħ Ĵħ®ÙøøÙĞòýéIJĎħ£ÙóoħĹ[ĴĀÑýoħĩÙĞfýķħõ[ô·óoħĉ„Ùñ ÑÙĴ‡oøħÙĶĉÙĞĩýoħóÙĹÑÈÙÎħ·õÙħýÙĹý·øÙý[ħĩĀÎħ•Ùħ ¾ķħøfýgħý[ĞĀdýoħõķ•·„òħĉ„ò‡õòħĹôĞ[ĩô·Ďħ§·óÑĀIJħ ĩIJħòħôõòÑýgó‡oħĩĞ·ĩgÎħ·ýÙ¾ĀħøĀðĀIJħõķ•Ùħý·ħÈðĴoõòħ ĀÑõĀ•òĩħ Ĵ’øgýĀIJħ Ĺ·ħ Ĵ’ðõÙÑħ Ĺħ ĴĞÈðĀõĀĴfħ ĞĀĹñ ðõÙÑýķħ dòħ ôõòÑħ ĹòøýoÈðħ ĉĞĀÈð[ĹÙôĎħ ®ĩ„ÙÑòġôĀħ õ[ô[ħ ĩ·ôfħ ġĴÙĹÙýoøħ Ĵħ ĩ„oôòõĀøÙĩĞĀĴfħ ġ[yô·„ñ ġôfħ ÑĞ[ĹÙĎħ §ÙóõfĉÙħ óÙħ ġòħ óÙħ IJ•oĩħ ·•ħ ĴÙdÙĞÎħ ôÑķħ ġÙħĴýĀ„oħÑĀħðĞķħġĴgĩÙõĎħ²ÙdÙĞýoħĀġĴgĩõÙýoħĉĞĀñ ¾ĀIJĹoħ ĴoÈÙħ ýٕħ ĉĀõĀĴòýIJħ ġóÙĹÑĀĴÙôħ ÑĀħ dòõfðĀħ ėÑÙýýoðĀĘħ•òĴĀĩ·ħ·ħĉĀĩĴĞĹIJóÙÎħ•Ùħ¡òĞġÈðÙýôĀñ éÙõħýÙýoħóÙýħĩ·ôħýgó·ô’ħøoġĩýoħôĀĉÙÈĎħ«„ÙĉĞ·Ĵñ ýoħĉ·Ğôħġĩ„ÙÑòġô·ħġħÚøoġĩýĀIJħô·¾òýôĀIJħ¦·éòÈħ ¦ĀIJýĩ·òýÎħdĩķ„ġÙÑ·dôĀIJÎħĴõÙôÙøħ·ħĉĀóoĹÑý’øħ ôĀ¾ÙĞÈÙøħóÙħĩĀðĀħÑ·õ‡oøħёô·ĹÙøĎ

novinky:

ÅÇ


®§¨³¯¨±­ dĩÙý[„ġô[ÌÈÎÍ,[

«ĀĹýÙóħġĩ„ÙÑòġôĀħ

·ħóÙeħĩ·øħĹ·ħõķ•ĀĴ·dôĀIJħĹÑ·Ğø·à

ĥĺ

N

ěkdejší (dokonce dvojnásobné) olympijské město na řece, jejíž jméno má i ve svém názvu, je obklopeno osmi lyžařskými středisky se společným skipasem Olympia Ski World a samozřejmě bezplatným skibusem. Celkem se v nich upravuje 270 km sjezdovek. Garancí sněhu je ledovec i nejvýše položená lyžařská vesnice v Rakousku. Na snowboardisty čeká několik funparků, nelyžaři se mohou svézt na sáňkách a dobrodružnější povahy v olympijské bobové dráze.

Aprés-ski se nabízí jak v útulných horských hospůdkách, tak v městských lokálech, vyhlášených restauracích, v kasinu nebo třeba na vánočních trzích (nehledě na další bohaté možnosti nákupů). Milovníci historie mohou navštívit nesčetná muzea, a mají-li tzv. all-inclusive-city kartu, tak i další akce. Jednou z největších událostí roku 2005 (i pro nás!) bude hokejové mistrovství světa. I v létě toto město žije mezinárodními akcemi, např. tanečními festivaly. Je tedy jasné, že stojí za návštěvu nejen lyžařskou!

Ĵķðõ[‡ÙýoħġĀIJĩg•ÙħĹħøòýIJõfðĀħdoġõ·Í

Jméno střediska pošlete prostřednictvím SMS ve tvaru

PRSMS SNOW středisko na číslo 900 09 06! Cena jedné SMS je 6 Kč vč. DPH. Jeden soutěžící může poslat libovolný počet SMS. Za správnou odpověď budou uznána všechna známá jména střediska. Uzávěrka soutěže je 30. listopadu 2004. Vyhrává 333. správná odpověď! Výherce získá lyžařský pobyt (4x ubytování v hotelu**** a 3denní skipas) pro dva v tomto lyžařském ráji. Redakce SNOW bude výherce kontaktovat na telefonním čísle, z něhož byla SMS zaslána.

Zobrazeným střediskem bylo

Ovronnaz V minulém čísle SNOW 15 jste měli uhodnout malé, ale milé středisko Ovronnaz, které je posazeno nad údolím Rhóny na opačné straně než známý Verbier. Poklidná vesnička nabízí lyžařský areál s třicítkou kilometrů sjezdovek a nevšední krajinnou kulisou. Středisko žije živě i po lyžování, a to především díky termálním

lázním v hotelovém komplexu Thermalp. Zde o sebe můžete také nechat pečovat odborníky při wellness kúrách. Výherce čtyřdenního lyžařského pobytu pro dva v hotelu Thermalp nebyl v době uzávěrky tohoto vydání ještě znám.


Kçàd[â—åؗKìäØíg ððð§ìéâÜÚä§Üó — ãàêëæçØۗ çéæêàåÜڗ êÜñ|åر

ÊÊÊÊÊ

ãÜÛÜå—

‹åæé—

لÜñÜå—

ÛìÙÜå—

ãð•Ø„êâ[—êë„ÜÛàêâØ

âígëÜå

¨©

®§¨³ÚíåÚì «Ğ·ð·

¤õ·ĩĀĴķ

ª©©—ä

¨—©§©

¯¯§

ä—套ä¥

ÅÚçèïäò™Ú™ïåÞäò™

°

——————————«—©¬§—æꥦß

—

(Þìäè

——

—

ÌãÞóÝèïäò «¨—œ êáÜñÛæíâð—ÚÜãâÜä— ê—ìägã’ä—êågßÜä— Ùg•ÜÚâf—ëéØëg— íÜdÜéåo—ãð•æí[åo—ŸÃìÙ[⠗

ÊáÜñÛæíâð—

ÇØé[ÛؗæۗãÜêؗâ—ãÜêì

¸dâæãàí—êãàÙåg—êܗí—çæêãÜÛåo—ÛæÙg—éæñíoáo—åÜáÜÛå旇ìäØíf—ãð•Ø„êâf—êë„ÜÛàêâ棗 Kçàd[â—áܗêí’äà—ª§§—í’‡âæí’äà—äÜëéð—åؗdÜêâf—êëéØåg—âé[㥗Íðé‘êë[—åÜÛØãÜâæ— YÜãÜñåf—ÉìÛð—Ûæ—í’‡â𗨗©§©—ä—Ø—áÜßæ—ñØãÜêågå’äà—êíØßð—íÜÛܗçgë—êáÜñÛæíÜ◠æ—ÚÜãâæíf—ÛfãÚܗç„ÜꗇÜêë—âàãæäÜë鑣—æÙêãìßæíØå’Úߗdëð„äà—íãÜâ𥗻Øã‡oÚߗçgë— íãÜ⑗êܗëædo—í—Ùãoñâfä—æâæão¥¡õ·Ĵýoħ ĩĞ·ĩgħ óġĀIJħ Ĺ·ġýg•ĀĴ·ýfÎħ Ĺħ ĩgÈðħ ėĴÙõñ ô’ÈðĘħ ýÙýoħ ôĀøĉõÙĩýgħ ĉĀôĞķĩ·ħ óÙýħ øĀÑĞ[ħ ėóÙÑýòdô·Ęħ ·ħ dÙĞý[ħ K·ýÈÙĎħ ¯ÙÈðýòÈô’ħ ġýoðħ ĩIJħ ø[ħ ĩĞ·ÑòÈòÍħ ý·ħ ġĴ·ðIJħ ¥IJ¾[ôħ ġÙħ ÑĀôĀýÈÙħ ĩķdoħ ðòġĩĀĞòÈô[ħ ġĩ·ÈòĀý[Ğýoħ Ñgõ·Îħ ôÑķġòħ ĉĀħ ¯ÙõýòÈòħ ÑĞIJð[ħIJħý[ġĎħ ¤õ·ġòÈô’ħ·ĞÙ[õÎħĴĹýòôõ’ħý·ħġ·øføħĉĀøÙĹoħ ¾’Ĵ·õfðĀħ Āġĩ„Ùħ ġĩ„Ù•ÙýfðĀħ ðĞ·ýòdýoðĀħ ĉ[ġñ ø·Îħ ¾ķõħ ĉĀġõÙÑýoħ ĞĀôķħ ĉĀIJĹÙħ Ĵħ ĉĞĀý[óøIJÎħ ·ħĩ·ôħġÙħýÙĞĀĹĴoóÙõħĹÑ·õÙô·ħĩĀõòôħó·ôĀħôĀýôIJñ ĞÙýÈÙĎħ˜•ħÑĀýÙÑ[Ĵý·ħĩ·ôħøgõħĩĞĀÈðIJħĉĀÑĀ¾IJħ õķ•·„ġôfðĀħ ġô·ýĹÙýIJĎħ ¤IJħ ‡ôĀÑgħ ĴgÈòÎħ ýÙ¾Ā‰ħ óÙýħ ø[õĀôÑÙħ IJħ ý[ġħ ý·óÑÙøÙħ ĉĞĀâòõĀĴgħ ĩ·ôħ ĉ„ÙôĞ[ġýfħġóÙĹÑĀĴôķÎħý·ĴoÈħĴgĩ‡òýĀIJħġħĉĀÈĩòñ Ĵ’øħġôõĀýÙøħ¾ÙĹħó·õĀĴ’ÈðħĞĀĴòýÙôħ·ħĩĞ·ĴÙĞñ őĎħ²Ùõôfħĉõ[ýķħġÙħĴ‡·ôħIJ•ħĉĀd·õķħĞÙ·õòĹĀĴ·ĩĎħ ¥ÙĩĀġħ Ĵħ õfĩgħ ·ĞÙ[õħ Ĺ·ôĀIJĉòõħ Ĵ’ôĀýýĀIJħ ĞĀõ¾IJħ

ġħý·Ĵòó[ôÙøÎħġħýo•ħ¾IJÑÙħøĀ•ýfħIJĉĞ·Ĵòĩħòħ¾IJñ ¾Ùýħ ý·ħ ĩĞ·ĩòħ K·ýÈÙħ Ýħ óÙÑýIJħ Ĺħ ýÙóĉĞIJчoÈðħ dÙġô’Èðħėġĩ„ÙÈðĘĎħ«„o‡ĩoħĞĀôħ¾ķħøgõ·ħý[ġõÙÑĀñ Ĵ·ĩħ ýĀĴ[ħ ġÙÑ·dôĀĴ[ħ õ·ýĀĴô·Îħ ý[ðĞ·Ñ·ħ Ā¾ĀIJħ ÑõĀIJð’ÈðħĴõÙô‘ÎħôĩÙĞ[ħĹÑÙó‡oħõķ•ĀĴ[ýoħðĀÑýgħ ĴķõÙĉ‡oĎħ §·ħ ĉ·ĉo„Ùħ IJ•ħ óġĀIJħ òħ Ñ·õ‡oħ Ĺøgýķħ ĴħĉĀÑĀ¾għýĀĴ’Èðħõ·ýĀĴÙôÎħĩĞ·ĩoħòħĉ„oġĩIJĉIJħý·ħ ĉ·ĞôĀĴò‡ĩgĎ «„òħ ÑĀ¾Ğfħ ôĀýġĩÙõ·Èòħ óÙħ Kĉòd[ôħ ġôIJĩÙdýgħ ôĴ·õòĩýoøħ ġĴÙĹÙýoøÎħ ·ħ ĩĀħ ĴdÙĩýgħ óÙÑýĀðĀħ ĹħýÙøýĀð·ħdÙġô’ÈðħċÑĀġIJÑČħ¾ĀIJõĀĴ’ÈðħġóÙĹñ ёħ ý·ħ ĉĀĴgġĩý’Èðħ dÙĞýĀdÙĞý’Èðħ K·ýÈoÈðĎħ ˜ħ ĩ·ôfħ Āýħ ø[ħ ġĴĀIJħ ġĉÙÈòâòÈôĀIJħ ·ĩøĀġâfĞIJĎħ ›ĀħÑĀħôĴ·õòĩķħ·ħý[ĞĀdýĀġĩòħĩĞ·ĩoħ¾ķħĩIJħøgõħ¾’ĩħ ġĉĀôĀóÙý’ħ ðõ·Ĵýgħ ÑĀ¾Ğ’ħ ·ħ ġĉĀĞĩĀĴýoħ óÙĹÑÙÈĎħ ¯oøħġĉo‡Îħ•Ùħø[ħ¾gðÙøħĩ’ÑýÙħøĀ•ýĀġĩħĹ·óÙĩħ ġòħòħÑĀħĉ„òõÙðõ’Èðħġĩ„ÙÑòġÙôĎħ ħ is, rh

«©—œ

¨®—œ ­£¨—âä ª£©—âä ­§—âä §£«—âä

——

—————Ê

ÇéæÝàãæíg—áÛܗæ—íÜãäà—âíØãàëåo—ëéØëg—ê—çæÚëàí’ä—êâãæåÜä—ÙÜñ—áØãæí’ÚߗéæíàåÜâ—dà— ç„ÜáÜñۑ¥—Ë„oêÜëäÜëéæíf—ç„Ü풇Üåo—áܗåؗdÜêâf—çæägéð—êãì‡åf¥—ÁÜÛàå[—dÜéå[—ëé؉— ą—KØåÚܗą—çØë„o—â—åÜáçéìۇoä—ì—å[ê—Ø—áܗáÜÛåoä—ñ—ä[ãؗÙæìãæí’ÚߗêíØߑ¥—»oâð— åæíf—éæãÙg—áà—ÙìÛܗäæ•åf—æۗãÜëæ‡âؗìçéØíæíØë—í—ÚÜãf—ÛfãÚÜ¥

ÊåæîçØéâð—

—————Ê

ÊåæîçØé◠êܗ êâæâð— ؗ éØàãð— Ÿí— Ûæãåo— d[êëà— êáÜñÛæíâð— d¥— ¨ — êܗ ãÜëæê— Ûædâ[— çæۗ íÜÛÜåoä—ëØäåoßæ—éæÛ[âؗÁàéâð—ÃØìêÜÚâÜéؗågâëÜé’Úߗçgâå’ÚߗíðãÜç‡Üåo¥

ÉæÛàåð—ê—Ûgëäà—

—————Ê

ÑØd[ëÜdåoÚo— äæßæì— íðì•oë— Úíàd咗 êíØߗ ؗ íãÜ◠ãð•Ø„êâf— ‡âæã𣗠Ûíؗ íãÜâð— ؗÚíàdåæì—ãæìâì—çæۗßæëÜãÜä—ÊàéæëÜâ—åÜÙæ—äæÛéæì—êáÜñÛæíâì—doêã旨¥

Êågßæí[—áàêëæëؗ

—————Ê

ÊáÜñÛæíâð—áêæì—æéàÜåëæí[åð—ç„Üí[•åg—áà•åoä—êägéÜ䣗ØãܗÛæ—Ù„Üñåؗëæ—åÜْí[— ígë‡o— çéæÙãf䥗ËÜÚßåàÚâ’ä— êågßÜä— áêæì— çæâéðëð— ÚÜãf— ßãØíåo— ëéØëg— d¥— ©£— ª— ؗ ¬— ؗéæíåg•—ßæéåo—d[êë—d¥—¨¥—Åæíg—êܗíðêåg•ìáܗÚíàd咗êíØߗçæۗßæëÜãÜä—ÊàéæëÜâ¥

ÂæäÝæéë—

—————Ê

»æçéØíåo— ç[ë܄o— êë„ÜÛàêâؗ áêæì— Ûíؗ Ûãæìßf— íãÜâð— åؗ íéÚßæ㗠Kçàd[â죗 âëÜéf— Ùð— ägãؗêåØۗáà•—ç„o‡ëo—éæâ—åØßéØÛàë—êÜÛØdâæí[—ãØåæíâØ¥—¸éÜ[ã—ãܕo—í—ëgêåf—Ùãoñâæêëà— YÜãÜñåf—ÉìÛð—Ø—áܗëØâ—êåØÛåæ—Ûæêëìç咗çæ—êàãåàÚà—ą—æۗçØéâæíà‡ëg—áܗëæ—í‡Ø◠á܇ëg—Øêà—¬§§—ä—â—íãÜâ‘䥗ÍÜãäà—ÛæلܗÛæêëìç咗áܗØéÜ[ã—ç旕ÜãÜñåàÚà—ą—ñØêë[íâؗ áܗæۗågá—áÜ嗩§§—ä¥

ÊáÜñÛæí[—ëìéàêëàâؗ

—————Ê

Ågâæãàâ—äÜå‡oÚߗêë„ÜÛàêÜ◟¹ÜãíÜÛÜ飗ÊØäæëð—Ø—ÇØåÚo„ —ê—íãØêëåoä—êâàçØêÜä—áܗ â—ÛàêçæñàÚà—í—YÜãÜñåf—ÉìÛg£—ÛØã‡o—äæ•åæêëà—áêæì—åؗågäÜÚâf—êëéØåg—ŸÁØíæé ¥

KìäØíØ

ç„ÜçéØíåo—âØçØÚàëؗ


Kçàd[â—åؗKìäØíg

¨©

© ª « ¨

ììì£ÝäáÞÙÖîÞãÛä£Øï

êáÜñÛæíâØ

ç„Ü풇Üåo

ÛfãâØ

b£•¦

¨§§•â•

¦•­¨¥•â•

b£•§

¨§§•â•

¦•¨ª¥•â•

b£•¨

¨§§•â•

¦•§ª¥•â•

b£•©•IÖãØڞ

¨§§•â•

¦•¨¦¥•â•

b£•ª•Áê×Yàž

®¥•â•

©¥¥•â•

ÏYïÚâm—

—

ÌÙðëæí[åo±—YÜãÜñå[—ÉìÛØ

¦•½áÖëãm• ëáÚàî— ą— âæëíؗ ؗ ëØëéØçæäؗ ą— áêæì— íoÚܗ åܕ—âàãæäÜëéæíæì—Ø—çæågâìۗêëØé‡o—ç[ë܄o—êë„ÜÛàêâØ¥— Áà•— ç„o‡ëo— êÜñ|åì— áܗ çéØíÛgçæÛæÙåg— åØßéØÛo— åæí[— dëð„êÜÛØdâæí[—ãØåæíâØ¥ §•$ÚçëÚãY• ĊÙëäßàÖý— ą— íÜãäà— çgâå[— ؗ dãÜåàë[— êáÜñÛæíâØ£— åؗ âëÜéf— åÜÚßðÙo— Øåà— êíà•ågá‡o— ‹êÜâ𥗠Ëð— í‡Ø◠ãñܗ çæßæÛãåg— æÙáÜ륗 ÊæìÙg•åg— ê— åo— íÜÛܗ dÜéíÜå[—ČëéæáâØÿ¥

ÇØéâæíà‡ëg±— ¤—ÚÜåëé[ãåo—çØéâæíà‡ëg—ÂØêâ[Ûð—ą—ì—ßãØíåo—êàãåàÚܗŸÚÚؗ¬§§—ä— æۗíãÜ④—¨§§—Âd¦ÛÜå ¤— ÛØã‡o— çØéâæíà‡ëg— íÜÛãܗ å[Ûéؕåo— ÙìÛæí𗠟ÚÚؗ «§§— ä— æۗ íãÜ④—¨§§—Âd¦ÛÜ堗ą—æäÜñÜå[—âØçØÚàëؘ ¤— çØéâæíà‡ëg— åؗ Kçàd[Úâfä— êÜÛãܗ çæÙão•— ÎÜàêæíð— ãæìâð— Ÿì— æÛÙædâð— åؗ ¿æÝäØåâ𠗠ą— äæ•åæ— êáÜë— åؗ ãð•oÚߗ ç„oäæ— Ûæ— ØéÜ[ã죗å[íéØë—çg‡âð—Ûæ—äoéåfßæ—âæçÚÜ Çéæíæñ— íãÜ⑱— ÛÜååg— ¯±ª§ą¨­±§§£— íÜdÜéåo— ãð•æí[åo— ¨¯±ª§ą ©¨±§§ Ä×bÚçèéëÚãm—

—

¨•IÖãØڗą—äæ•å[—åÜáçéìۇo—ßØåÞ£—ìédàëg—í‡Øâ—áÜÛÜå— ñ— ä[ãؗ Ùæìãæí’Úߗ êíØߑ— í— &Üêâ쥗 ÃÜëæê— ñØâæìçÜå[— éæãÙؗ ê— åØíàá[âÜä— ìäæ•åo— ìçéØíæíØë— à— ëìëæ— ëé؉— ؗČÙæìã؄‘äÿ—êܗëØâ—äæ•å[—ñØdåܗêë’êâØë¥ ©•Áê×Yà— ą— äoéågá‡o— ç‘ãâàãæäÜëéæ풗 êíØߣ— åؗ åg䕗 æÙíðâãܗñØdoå[—‡çàd[Úâ[—êÜñ|åØ¥—Ä[—áÜÛåæ—ñ—çéíåoÚߗ ñØêåg•æíØÚoÚߗñ؄oñÜåo—ì—å[꥗ÊáÜñÛæíâؗáܗæۗ¨¯±ª§— Û早¨±§§—æêígëãÜåؗçéæ—íÜdÜéåo—ãð•æí[åo¥

íãÜâ

ÛfãâØ

âØçØÚàëØ

•ÉÖéçÖåäâ֕½§¦¥

¦¨«¥•â•

®¥¥•ä裤ݕ

·

•ÉçÖãèåäçéÖ

¦§¬¥•â•

®¥¥•ä裤ݕ

¸

•»¦§

©¦¦•â•

«¥¥•ä裤ݕ

¸½

•ÁÅ˺•©•ă•Á•…àäáÖ

¦ª¥•â•

¦ª¥•ä裤ݕ

¹

•ÉÖéçÖåäâ֕½¦¨¥

«¨¥•â•

®¥¥•ä裤ݕ

º

•Åäâ֕

§ª¥•â•

¨¥¥•ä裤ݕ

»

•Åäâ֕ă•ÃÖٕãYÙç֓mâ

¦¥ª•â•

§¥¥•ä裤ݕ

¼

•ÅäâÖ•ă•¼äáÙÝäÛ

¦§¥•â•

¦ª¥•ä裤ݕ

½

•ÁÅ˺•¨•ă•ÃÖٕãYÙç֓mâ

¦§¥•â•

¦ª¥•ä裤ݕ

®§¨³èàÞåÖè ßãØíåo—êÜñ|åؗą—æۗ¨¯¥¨©¥—Û旨ª¥ª¥± Ûæêçgão—Ÿ¨—ÛÜ嗤—ª—Ûå𗤗­—Ûåo ±—«¨§—¤—¨—§¬§—¤—¨—¯ª§—Âd Ûgëà—Ÿ¨—ÛÜ嗤—ª—Ûå𗤗­—Ûåo ±—©°§—¤—®¯§—¤—¨—ª­§—Âd íÜÛãÜá‡o—êÜñ|åؗ¤—Û旨®¥¨©¥—Ø—æۗ¨«¥ª¥± Ûæêçgão—Ÿ¨—ÛÜ嗤—ª—Ûå𗤗­—Ûåo ±—ªª§—¤—¯¬§—¤—¨—«¯§—Âd Ûgëà—Ÿ¨—ÛÜ嗤—ª—Ûå𗤗­—Ûåo ±—©§§—¤—­¨§—¤—¨—¨§§—Âd ÍÜdÜéåo—ãð•æí[åo—ŸÛæêçgão—¦—Ûgëà ±—©§§—¦—¨«§—Âd »gëà—æۗ­—Û旨©—ãÜ룗êÜåàæ„à—æۗ­§—Û旮§—ãÜë—çãØëo—áØâæ—Ûgëॗ»gëà—Û旭— ãÜë—Ø—êÜåàæ„à—åØۗ®§—ãÜë—çãØëo—©§—Âd—ñؗÛÜå¥

ÚßØëؗ¹ãؕÜåâؗؗÚßØëؗ¿Øåàdâؗ¤—ì—Ûæãåo—êëØåàÚܗíãÜ①¹äåçÖë֗

®§¨³ãÚì蕥©¤¥ª

—

æÛâìۗ¤—âØä—

íñÛ[ãÜåæêë—

dØê

ÇéØßؗą—Kçàd[â—

—¨®§—âä—

©±«¬

¹éåæ—ą—Kçàd[â—

—ª©¬—âä—

«±¬¬

ÆêëéØíؗą—Kçàd[â—

—¬«¬—âä—

®±¨§

¸ìëÜä—áܗØéÜ[ã—åÜáêå[ñܗÛæêëìç咗çæ—ëéØêܗÇãñÜy—ą—ÂãØëæíð— ؗ Û[ãܗ Ùìe— ç„Üê— Å’éêâæ— Ø— ¿æáêæíì— Êëé[•£— åÜÙæ— ç„Üê— ¹g‡àåð— ؗ YÜãÜñåæì— ÉìÛì— Ÿ¯¬— âä— ñ— Çãñåg ¥— ї &Üêâ’Úߗ ¹ìÛgáæíàڗ ؗ

¤—åæí[—éæãÙؗÂ^êêÙæßéÜé—ÇàêëÜ嗹ìãã𗪧§Î—ê—åØíàá[âÜä ¤—çÜêë„Üá‡o—êåæîçØé◟êçæãìëí‘éÚܗÁàéâؗÃØìêÜÚâÜé

®§¨³ãÚß åÜáÛÜã‡o—êáÜñÛæíâر—êáÜñÛæíâؗd¥—¨—Ċ ÚÜãâæí[—Ûfãâؗ¨—¯ª§—䣗ç„Ü풇Üåo—ª©©—ä åÜáëg•‡o—êáÜñÛæíâر—êáÜñÛæíâؗd¥—«—ŸKØåÚÜ —Ċ ÚÜãâæí[—Ûfãâؗ—¨—ª¨§—䣗ç„Ü풇Üåo—ª©©—ä

ÊëéØâæåàڗáܗåÜáãfçܗáÜë—ñܗÊì‡àÚܗåؗYÜãÜñåæì—ÉìÛ죗åÜÙæ—Ûæ— ÂãØëæí¥—Ç„à—êåg•Üåo—áܗãÜç‡o—ñíæãàë—ÚÜêëì—ç„Üê—ÂãØëæíð¥ Çéæ—å[í‡ëgíåoâð—ìÙðëæíØåf—í—YÜãÜñåf—ÉìÛg—áܗØéÜ[ã—Ûæêëìç咗 ëØâf—íãØâÜä—Ø—ØìëæÙìêÜ䗱—ÚÚؗ¨§—äàåì륗

âçß賗îîêçàÚØâ¥Úñ—

áÜÛåæÛÜååo—êâàçØê—Ûæ—ØéÜ[ãì—Kçàd[â—Ñ»¸Éĸ åØáÛÜëܗåؗâæåÚà—ëæßæëæ—ÊÅÆΗ——————————————————————É“ã€kƒçkà“`kæßؓÛßØ×ØÝçؓ¥“æÞÜãÔæì“×⓾åÞâá⃔


ÑàåØ㤾éàäÜåëñ ððð§óâçÚå§Üᥙððð§àëâæÞçíó§Üá — ãàêëæçØۗ çéæêàåÜڗ ãÜÛÜå— ‹åæé— Ù„ÜñÜå— êÜñ|åر

ÛìÙÜå—

ÊÊÊÊÊ

ãð•Ø„êâ[—êë„ÜÛàêâØ

âígëÜå

¨ª

®§¨³ÚíåÚì

¥IJĹÙĞý šÙĞý ¥·IJġ·ýýÙ

©—°©§ ¨—­§§ ä—å¥ä¥

¨—ª©§—ä ÅÚçèïäò™Ú™ïåÞäò™

¨ª

¬

— — ——————————¨­—©®§—æꥦß

¨

¨

—

—

ÌãÞóÝèïäò ©¨—œ êáÜñÛæíâð—ÚÜãâÜä— ê—ìägã’ä—êågßÜä— Ùg•ÜÚâf—ëéØëg— åædåo—ãð•æí[åo—

¬«—œ

——

ÊáÜñÛæíâð—

©¬—œ ¨¨­—âä ­—âä ¬©—âä ą

—————Ê

ÑàåØãê⒗ØéÜ[ã—áܗìäoêëgå—Ûæ—íðêæâæßæéêâf—êågßæíf—Čäoêðÿ¥—Í—áÜáoä—êë„ÜÛì—íܤ

»æلܗñØâæçØ咗çæâãØÛ ÅÜÛ[íå[— ßàêëæéàܗ âéØáܗ Čçæۗ Úoê؄êâæì— âæéìåæ엸ãçÿ£— áØ◠êà— ‹Ûæão—¸ååàíàÜéê— ç„ÜñÛoí[£— áܗ êçæáÜåؗ ê— âædæíå’ä— çØêëÜíÜÚâ’ä— •àíæëÜä— Ø— ÚßìÛæÙæ쥗 »å܇åo— çæägéð— 앗 ëØ◠Ûéêåf— åÜáêæ죗 ëìéàêëàÚ⒗ éìÚߗ áܗ íoëØå’ä— ñÛéæáÜä— ç„oá䑥— DŽÜêëæ•Ü—áܗí‡Ø○Ûæão—ãð•Ø„êâæì—Øéfåæì—ê—©©§—âä—êáÜñÛæíÜ⣗áÜßæ—ëí[„—ñ‘êë[í[— ç‘íæÛåo¥—ÅؗáÜßæ—âæåÚà—ãܕo—Ûíg—êë„ÜÛàêâؗÑàåØã—Ø—¾éàäÜåëñ£—êågßæíg—åÜáêçæ¤ ãÜßãàígá‡o—íܗÍØã—Û¸ååàíàÜé꥗¶òý·õġô’ħ õķ•·„ġô’ħ ĉĀôõ·Ñħ óÙħ ėĹ·ôĀĉ·ý’Ęħ ĉĀÑħ dĩķ„ĩòġoÈĀĴ’øòħ ĴĞÈðĀõķħ ³ÙòġġðĀĞýIJÎħ ¶òý·õĞĀĩðĀĞýIJħ ·ħ Ĵħ Ñ[õÈÙħ ĩ·ôfħ ¦·ĩĩÙĞðĀĞýIJĎħ ¡ĀĩÙõĀĴ[ħĴÙġýòdô·ħóÙħĀôĀõýoøòħĴÙõòô[ýķħĉĀÈĩòñ Ĵgħġĩoýgý·ħ·ħÑoôķħý·ÑøĀ„ġôfħĴ’‡ÈÙħòħÑĀ¾„ÙħĹ[ñ ġĀ¾Ùý·ħġýgðÙøĎħ®ÙĴÙĞĀĴ’ÈðĀÑýoħġĴ·ðķħ›ĀĞýÙħ ÑÙħ ®ĀĞÙ¾Āòġħ ċİħ Úþĥħ øČÎħ óòøò•ħ ġĩfô·óoħ Ĵ‡ÙÈðýķħ ġóÙĹÑĀĴôķÎħ ĉ„òĩĀøħ ÑĀħ ó·Ğ·ħ ĉĀôĞ’Ĵ[ħ ôĴ·õòĩýoħ ĉĞ·‡·ýħ·ħġÙĹ|ý·ħĩIJħôĀýdoħóÙýħôĴ‘õòħýÙĹ[óøIJħõķñ •·„‘ĎħœĀħÙĉòÈÙýĩĞ·ħ·ĞÙ[õIJħôħĞÙġĩ·IJĞ·Èòħ®ĀĞÙ¾Āòġħ ċİħ ççĺħ øČħ ĴÙÑÙħ Ĺħ ĀôĞ·óÙħ ¶òý·õIJħ ĴÙõô[ħ ô·¾òý·Îħ ĀħýgÈĀħýo•ÙħĀÑħõÙĩĀ‡ô·ħý·Ĵ·ĹIJóÙħøĀÑÙĞýoħçġÙñ Ñ·dô·Ďħ ®óÙĹÑĀĴôķħ ĴĹÑ[õÙýgó‡oħ ĀÑħ ĩfĩĀħ ðõ·Ĵýoħ ĀġķħóġĀIJħĀ¾ġõIJðĀĴ·ýfħĴõÙôķĎħ®ĉÙÈò·õòĩĀIJħ¶òý·õIJħ óÙħĩĹĴĎħâĞÙÙĞòÑĀĴ[ħĹ|ý·ÎħýÙóĴgĩ‡oħĉĞĀġĩĀĞħĴķðĞ·ñ ĹÙý’ħĉĞĀħĴĀõýfħġóo•ÑgýoħĴÙħKĴ’È·ĞġôIJĎħ¦ýĀðĀħ

ċĹÈÙõ·ČħĴĀõýfðĀħĉĞĀġĩĀĞIJħóÙħòħĹ·ħðĞ·ýòÈÙøòħġĩ„Ùñ Ñòġô·ħġøgĞÙøħôÙħ ĞòøÙýĩĹIJħ·ħôħĉ„ÙðĞ·Ñgħ¥·Èħ ÑÙħ¦ĀòĞķħċİħİçþħøČĎ §ÙóĴoÈÙħ ġĉ„oĹýgý’øħ ·ĞÙ[õÙøħ óÙħ ôĀIJġÙôħ ýo•Ùħ õٕoÈoħ  ĞòøÙýĩĹĎħ ¨ĉĞĀĩòħ ¶òý·õIJħ ĴÙġħ õòÑý·ĩgó‡oÎħ ġħ ĞĀĹġ[ðõÙó‡oħ Ĺ[ġĩ·Ĵ¾ĀIJÎħ ó·ôħ óòý·ôħ ýٕħ Ĺħ Ĵgĩ‡òñ ýķħ ĩĀIJħ ĉ‘ĴĀÑýoĎħ ²ħ óÙðĀħ õķ•·„ġôføħ ·ĞÙ[õIJÎħ ÑĀħ ýgó•ħ ġĩĀIJĉ[ħ Ĺħ ĴÙġýòÈÙħ ô·¾òýô·Îħ ġòħ IJ•òóoħ ÑĀġķñ ĩ·ħ õķ•·„òħ òħ ġýĀĵ¾Ā·ĞÑòġĩfĎħ §ÙóĹ·óoø·Ĵgó‡oħ óġĀIJħ ·ġòħ ðĀIJĉ·Ĵfħ dÙĞĴÙýfħ ·ħ dÙĞýfħ ĹĉĀÑħ ĴĞÈðĀõIJħ šÙÈġñÑÙñšĀġĀýĎħ «ĞĀĩòõÙðõ[ħ ĴgĩÙĴħ ġóÙĹÑĀĴÙôħ ċ­ĀÈħ ѨĞĹòĴ·õČħ ġĩĀóoħ Ĺ·ħ ý[Ĵ‡ĩgĴIJħ òħ ĉĞĀħ ĉ·ýĀñ Ğ·ø·Îħ ôĩÙĞfħ ĀÑġIJÑħ ø‘•ÙĩÙħ ĹðõfÑýĀIJĩħ Ýħ ĀÑħ ¦·ĩĩÙĞðĀĞýIJħĉĀħ¦Āýĩħšõ·ýÈĎħ§ÙÈðķ¾oħ·ýòħÑ·õ‡oħ Ĺý[øfħ ĴĞÈðĀõķħ ó·ôĀħ šòÙĩġÈððĀĞýÎħ ¦~ýÈðħ dòħ £IJýéâĞ·IJĎ

Ûæì—äoéåf—äæÛéf£—çæ—áÜáoÚߗæâéØáoÚߗêܗêçæì‡ëgáo—çéìۇo—ëéØëg—ą—í•Ûð—ÛæêëØëÜdåg— ‡àéæâf—à—çéæ—ÚØéíàåÞ¥—Êãì‡å’ä—êâãæåÜä—êçØÛØáo—à—êáÜñÛæíâð—íÜÛæìÚo—æۗßæéåo—êëؤ åàÚܗâØÙàåð—Û旋Ûæão¥—¾éàäÜåëñ—ä[—çæÛæÙ咣—áÜå—æ—ågÚæ—éæÛàåågá‡o—ÚßØéØâëÜé¥

½éÜÜéàÛܗ

—————Ê

͗æâæão—íãÜâ엺æäÙܗ»ìéØåۗáܗíðëðdÜåؗçØëéæãæíØå[—ÝéÜÜéàÛæí[—ñ|åؗŸÑàåØã £— åÜêçædÜë—íæãå’ÚߗëÜéf呗áܗí‡Øâ—í—ÚÜãf—æÙãØêëॗÄÜñà—åÜáãÜç‡o—çØë„o—•ãÜÙð—íÜÛæìÚo— æۗ íé‡âì— íãÜâì—ËñØéäÜëëØñ£— æâæão— dÜéåf— êáÜñÛæíâð— Ûæ— ¾éàäÜåëñì— Ø— êíØߗ åØۗ ç„ÜßéØÛæì—ÃØڗÛܗÄæàéð£—âæãÜä—åo•—êܗéæíåg•—êáÜÛܗؕ—Û旾éàäÜåëñì¥

ÊåæîçØéâð—

—————Ê

ç„oéæÛåo—êåæîçØéâ—ê—ì¤éØäçæì—ą—í—Ûæãåo—d[êëà—íãÜâì—ÆéñàíØ㗟¾éàäÜåëñ

ÉæÛàåð—ê—Ûgëäà—

—————Ê

͗ æÙæì— êë„ÜÛàêÚoÚߗ áܗ ÛæêëØëÜ◠âãàÛå’Úߗ ؗ äoéå’Úߗ êáÜñÛ؄êâ’Úߗ ñ[âæìëo¥— ͗¾éàäÜåëñì—áܗçéæ—Ûgëà—â—ÛàêçæñàÚà—ãð•Ø„êâ[—‡âæãàdâØ¥

Êågßæí[—áàêëæëؗ

—————Ê

Ígë‡àåؗëéØëo—íÜÛܗíܗ풇ÚܗåØۗ©—§§§—ä—Ø—êíØßð—áêæì—æéàÜåëæí[åð—ç„Üí[•åg—åؗ êÜíÜé—Ø•—í’ÚßæÛ£—ëØâ•Ü—çé؇Øå—Øåà—í—ÛìÙåì—åÜåo—åàڗåÜæÙíðâãfß楗Ñؗë„àÚÜëàãÜëæì— ßàêëæéàà—äæÛÜéåoßæ—ãð•æí[åo—í—ÑàåØãì—åÜÙðãؗêÜñ|åؗñ—Û‘íæÛì—åÜÛæêëØëâì—êågßì— Øåà—áÜÛåæì—ñâé[ÚÜåØ¥

ÂæäÝæéë—

—————Ê

À—ç„Üê—ãÜëæ‡åo—äæÛÜéåàñØÚà—ą—ç„àÙìÛܗÜïçéÜêåo—«êÜÛØdâؗí—ÑàåØãì—Ø—­êÜÛØdâؗ 헾éàäÜåëñì—ą—áܗñßéìÙؗçæãæíàåؗêáÜñÛæíÜâ—æÙêãìßæí[åؗáÜå—íãÜâÜä¥

ÊáÜñÛæí[—ëìéàêëàâؗ

—————Ê

Ñܗ ÑàåØãì— Ûæ— ¾éàäÜåëñì— íÜÛܗ çéæçæáÜåo— dÜéåæì— êáÜñÛæíâæ죗 æçØdåg— áÜå— ŸÙÜñçãØëå’ä —êâàÙìêÜ䥗͗Ûæãåo—d[êëà—‹Ûæão—¸ååàíàÜéê—áêæì—ÛØã‡o—ë„à—êë„ÜÛàêâؗŸÊ륗 ÃìÚ¤ºßØåÛæãàå— Ø—ÍÜéÚæéàå £— âëÜé[— êçæãì— êܗ ÑàåØãÜä— Ø— ¾éàäÜåëñÜä— ëíæ„o— íÜãäà— êãì‡åæì—åØÙoÛâ엩©§—âä—êáÜñÛæíÜâ¥

ÎØããàê Mï”ÜÚëìäè

ç„ÜçéØíåo—âØçØÚàëؗ


ÑàåØ㤾éàäÜåëñ

¨ª

ª

°

« ®

¬

­

¯ © ¨

ÏYïÚâm— ѕâæí[—âØçØÚàëر—®—¬§§ Ãð•Ø„êâ[—‡âæãؗؗ‡âæãâØ ÊâàÙì걗 ÑàåØ㗠ą— ÄæëëÜڗ ą— ¾éàäÜåëñ— ą— Ê륗 ÁÜØå— ą— ÄØðæìï— ŸñÛØéäØ ÇØéâæíà‡ëg±—Ûæãåo—êëØåàÚܗâØÙàåð—ÊæéÜÙæàꗟñÛØéäØ  ¶åçdè¢èàޗ — ãÜÛæí[—çãæÚßØ£—çØéØÞãàÛàåޗŸæۗ¨ª§—º¿½ £—êåæîëìÙàåÞ£—ê[yâ؄êâ[— Ûé[ßؗ Ÿà— æêígëãÜå[ £— ãÜñÜåo— åؗ ãÜÛæíf— êëgåg— Ÿ¨¬§— º¿½— ¦— ÛÜå £— ñàäåo—ë‹éð—â—ãÜÛæíÚà—Ÿê—çé‘íæÛÚÜä £—ÚìéãàåÞ£—æÚßìëå[íâؗê’é‘ ¹äåçÖë֗ — æÛâìۗą—âØä— íñÛ[ãÜåæêë— dØê—áoñÛð ÇéØßؗą—ÑàåØ㗠°°¬—âä— ¨¨±ª§ ¹éåæ—ą—ÑàåØ㗠¨—§®§—âä— ¨ª±ª¬ ÆêëéØíؗą—ÑàåØ㗠¨—©«§—âä— ¨­±§¬ Äæ•åæêë—ãÜëÜÚâf—ÛæçéØíð—ê—å[íØñåæêëo—åؗë’ÛÜååo—ČÙØãodâðÿ¥

¦•ÏÞãÖᗠą— äØã[— ßæëÜãæí[— íÜêåàdâØ£— ñØêëoågå[— dëð„ëàêoÚæíâØäॗ ї áÜáoßæ— æâéØáܗ íÜÛܗ íàêìë[— âØÙàåؗâ—éÜêëØìéØÚà—ÊæéÜÙæàꗟ©—««§—ä —ą—ÜçठÚÜåëéؗãð•Ø„êâfßæ—ØéÜ[ãì¥ §•¼çÞâÚãéï— ą— ç‘íæÛåo— ßæéêâ[— æêØÛØ£— âÛܗ áÜÛàå’ä—êëØíÜÙåoä—äØëÜéà[ãÜä—áܗà—ÛåÜê—Û„Üí楗 ǑêæÙo—ëØâ—áØâ旕à풗êâØåñÜå¥ ¨•¸äâ×ڕ Ùڕ ÈäçÚ×äÞè— ą— åÜáíð‡‡o— íéÚßæ㗠ñàåØãêâfßæ—ØéÜ[ã죗ñ—ågß敗íÜÛæì—âéæäg—êáÜñ¤ ÛæíÜâ— à— ñØáoäØíf— ÝéÜÜéàÛð— ą— ç„ÜÛÜí‡oä— â— ç„ܤ ßéØÛg—ÃØڗÛܗÄæàéð¥—ÇæۗíéÚßæãÜä—áܗêëØéëæíØÚo— çãæÚßؗçéæ—çØéØÞãàÛàåÞ¥ ©•ÛçÚÚçÞÙäëY• ïzã֗ ą— åÜáígë‡o— çØëéæãæíØå[— æÙãØêë—çéæ—íæãåf—ãð•æí[åo—íܗKí’ÚØéêâ쥗¹éØåâؗ Ûæ— åo— áܗ ČñØí„Üå[ÿ£— áØâäàãܗ áܗ íðßã[‡Üå— ë„Üëo— ؗ íð‡‡o— êëìçÜy— ãØíàåæífßæ— åÜÙÜñçÜdo¥— Âؕے— ÝéÜÜéàÛÜé— Ùð— êà— ñÛܗ äg㗠íðñâæì‡Üë— Ýìåâdåæêë— êífßæ—Čçoç[âìÿ¥ ª•áÖëÞãäëd• ØÚãéçê◠ą— æßéØåàdÜ咗 çéæêëæ飗 í—åg䕗êà—ä‘•Üëܗíðñâæì‡Üë—ßãÜÛ[åo—ČñØêðçؤ åfßæÿ—çæäæÚo—ãØíàåæíf—êæåÛ𥗠«•åçօÖãäëd•“áÚ×—íÜÛæì—âæìêÜâ—æۗßæéåo— êëØåàÚܗíãÜâì—ËñØéäÜëëØñ¥—Çæ—ç[é—êëÜÚߗäÜëéÜÚߗ áoñÛð—í—çé؇Øåì—í[ê—ç„àíÜÛæì—åؗíðéæãÙæíØåæì— ÚÜêë죗çæ—âëÜéf—áܗë„ÜÙؗêܗíé[ëàë—åؗçæêëéØååo— dÜéíÜåæì—êáÜñÛæíâ엾æìàããÜê¥

¬•çÚèéÖêçÖØڕ ÈäçÚ×äÞè— ą— áܗ íðåàâØáoÚoä— äoê¤ ëÜä—çéæ—çæêÜñÜåo—åؗêãìåÚॗїáÜáo—ëÜéØêð—ãñܗêãܤ ÛæíØë—ãÜÛæíÚæíf—íéÚßæãð—ÑàåØãéæëßæé嗗Ÿ«—©©¨—ä — ؗÎÜàêêßæéå— Ÿ«— ¬§¬— 䠗 ¤— Ûéìßæì— åÜáíð‡‡o— ßæéì— Kí’ÚØéêâØ¥—ÁÜå—ÄØëëÜéßæéå—êܗæÛëìۗêâé’í[¥ ­•bÚçãY• éçև• Ùä• ¼çÞâÚãéïê— ą— ñçæd[ëâì— çéìÛâ[£— çæñÛgáà— ì•— éæíàåØëgá‡o— êçæáæíØÚo— êáÜñ¤ ÛæíâؗäÜñà—êë„ÜÛàêâð¥—ÆçØdå’ä—êägéÜä—êܗãñܗ ÛæêëØë—áÜå—êâàÙìêÜä¥ ®•Áäã֗ ą— ßéØíf— ؗ dãÜåàëf— dÜéíÜåf— êáÜñÛæíâð— çæÛfã—êëÜáåæáäÜåå’ÚߗíãÜ⑥ ®§¨³éÙÚããm•Ċ×Öámbàîý•••••••••••••••••••••••— åæÚãÜߗê—çæãæçÜåño£—êâàçØ꣗æÙgÛð—åؗêáÜñÛæíÚܱ—æۗ¬°°—º¿½ ßæëÜ㡗ê—çæãæçÜåño£—êâàçØ꣗æÙgÛ𣗪ï—ÙØñf壗©ï—êØìåر—æۗ¯°°—º¿½ ßæëÜã¡¡¡—ê—çæãæçÜåño£—êâàçØ꣗æÙgÛ𣗪ï—ÙØñf壗©ï—êØìåر—æۗ¯®°—º¿½ ØçØéëä[å¦êëìÛà棗êâàçØ꣗æÙgÛ𣗪ï—ÙØñf壗©ï—êØìåر—æۗ¯°°—º¿½

®§¨³ãÚì蕥©¤¥ª “ØëãåØæák“©æØ×Ô`ÞԓÇæÔåéԓàkæçâ“éßØÞ蓛ºåÜàØáçíœ  “ØëãåØæák“§æØ×Ô`Þԓ¶ÛÜØææâ ¶âåáؓàkæçâ“éßØލ“›ÍÜáÔߜ

®§¨³ãÚß åÜáÛÜã‡o—êáÜñÛæíâر—ÇàêëܗÛܗÃĒ¸àÞãܗĊ ÚÜãâæí[—Ûfãâؗ®—§§§—䣗ç„Ü풇Üåo—¨—©§§—ä åÜáëg•‡o—êáÜñÛæíâر—Ãæåؗ¤—¾éàäÜåëñ—Ċ ÚÜãâæí[—Ûfãâؗ—«—¬§§—䣗ç„Ü풇Üåo—¨—«ª§—ä

âçß賗îîî¥ñàåØã¥Úߣ—îîî¥ÞéàäÜåëñ¥Úß

ÇâlØÕè”ØãáՔՔãØäãàÙØâٔ钔àí’ãêÕè”ê”ÇÕÕ硺ÙÙ³”Äæãa”âٕ”ÄæÕÜÕĂÇÝã┠Քîädè”Þݒ”ãؔ©”©«¤”¿až¢”ÃØàÙèí”ßՒØãé”çãÖãè颔ÊãàÙÞèٔ¦¦¥”­­¤”¨¨¨¢ žÉêÙØÙâX”×ÙâՔâÙîÕÜæâéÞٔàÙè݄èâl”äãäàÕèßí”Õ”äàÕèl”äæã”æÙîÙæêÕ×ݔäÙç”ÝâèÙæâÙè”âՔçëÝçç¢×ãᢔÎádâí”êíÜæÕîÙâí¢


ÂãÜàåîØãêÜéëØã ððð§äåÞâçðÚåìÞëíÚå§Üèæ — ãàêëæçØۗ çéæêàåÜڗ ãÜÛÜå— êÜñ|åر

‹åæé—

لÜñÜå—

ÛìÙÜå—

ÊÊÊÊÊ

ãð•Ø„êâ[—êë„ÜÛàêâØ

âígëÜ

¨«

®§¨³ÚíåÚì ²oÑÙy ®·õĹ¾IJĞé

¨—¨¨§—ä

©—§ª§

°©§

ä—套ä¥

ÅÚçèïäò™Ú™ïåÞäò™

¨¬

¨§

— — ——————————ª©—§§§—æꥦß

ª

¨

—ª

—

ÌãÞóÝèïäò ª«—œ êáÜñÛæíâð—ÚÜãâÜä— ê—ìägã’ä—êågßÜä— Ùg•ÜÚâf—ëéØëg— ¿ìÙÜéëìêãàÝë—

ÊáÜñÛæíâð—

ÂãÜàåîØãêÜéëØã ÄØãf— ‹Ûæão— íâãoågåf— äÜñà— ßæéêâf— äØêàíð— ëØ⣗ •Ü— Ødâæãàí— å[ãܕo— ÉØâæìêâ죗 áܗ çæ—êàãåàÚà—ç„oêëìçåf—áÜå—ñ—ÅgäÜÚâØ£—æêãæíìáܗãð•Ø„Ü—âíØãàëåo—åØÙoÛâæì—ñàäåoÚߗ êçæé둗 à— Øçéfê¤êâॗ ¿æéêâæì— âìãàêì— äì— ëíæ„o—¸ããÞ^ìêâf—¸ãçð— ê— åÜáíð‡‡o— ßæéæì— ÎàÛÛÜéêëÜà嗟©—¬ª­—ä—å¥—ä¥ ¥—ÊáÜñÛæíâð—í—ÚÜãâæíf—ÛfãÚܗ¬­—âä—íÜÛæì—åÜádØêëg¤ áà—ñ—ÛíæìëàêoÚæíf—풇ܗؗë[ßåæì—êܗà—ç„Üê—ßéØåàÚܗâ—ågäÜÚâfäì—ÆÙÜéêëÛæéÝì¥®ĴfħóøfýĀħĹoġô·õĀħ‹ÑĀõoħ¤õÙòýĵ·õġÙĞĩ·õħħÑoñ ôķħ ġĴ’øħ Ā¾ķĴ·ĩÙõ‘øħ ĹÙħ ĂīĎħ ġĩĀõÙĩoÎħ ôĩلoħ ġÙøħ ĉ„ò‡õòħĹÙħ‡Ĵ’È·ĞġôfðĀħô·ýĩĀýIJħ³·õõòġħ·ħĹ·¾ķÑñ õÙõòħġÙħĩIJħIJ•ħý·ĩĞĴ·õĀĎħOÑĀõoħ¾ķõĀħĉĀĩfħġĩ„oÑ·Ĵgħħ ĴħĞ·ôĀIJġô’Èðħ·ħ¾·ĴĀĞġô’ÈðħĞIJô[ÈðÎħ·•ħġÙħôĀýñ ÈÙøħ ĂþĎħ ġĩĀõÙĩoħ ġĩ·õĀħ Ğ·ôĀIJġô’øħ Ĵ’ġĀġĩý’øħ ‹ĹÙøoøħ·ħĹ[ĞĀĴÙyħýgøÙÈôĀIJħÈÙõýoħĹ|ýĀIJĎħ «ĞĴýoħ ĴõÙôħ ĴķĞĀġĩõħ Ĵħ óÙÑýĀøħ ĹÙħ ġĩ„ÙÑòñ ġÙôħ ¤õÙòýĵ·õġÙĞĩ·õIJħ Ýħ ­òÙĹõÙĞýIJħ Ýħ IJ•ħ Ĵħ ĞĀÈÙħ ĂþçĺĎħ ¨Ñħ ĩfħ ÑĀ¾ķħ ġÙħ òýâĞ·ġĩĞIJôĩIJĞ·ħ ĞĀĹĞĀġĩõ·ħ ý·ħ ÑýهýoÈðħ İäħ ĴõÙô‘ħ ·ħ õ·ýĀĴÙôħ ·ħ äĥħ ôøħ ġóÙĹÑĀĴÙôĎħ ¥ķ•·„ġôķħ ĉ„oġĩIJĉýfħ óġĀIJħ ġĴ·ðķħ ³·õøÙýÑòýéÙĞħ¡ĀĞýħċĂħþþĥħøČÎħ¢âÙýħċİħĺīĺħøČħ

·ħŸÙõõðĀĞýħċİħĺīĤħøČÎħĹħýgðĀ•ħõĹÙħġóÙĩħý·ħõķ•oÈðħ ·•ħÑĀħ§gøÙÈô·Ďħ¦ÙĹòħġĩ„ÙÑòġôķħĉÙýÑõIJóÙħ¾ÙĹñ ĉõ·ĩý’ħġôò¾IJġĎħ &Ùĩýfħ âĞÙÙĞòÑĀĴfħ øĀ•ýĀġĩòħ óġĀIJħ Ĵħ ô·•Ñfħ Ĺħ Ā¾õ·ġĩoħ ·ħ ġýgðĀĴ[ħ ý·Ñoõô·ħ ¾’Ĵ[ħ ĩ·ôfħ Ĵķñ Ñ·ĩý[Îħ ýÙ¾Ā‰ħ ĀôĀõýoħ ðĀĞķħ óġĀIJħ ĉĞĴýoħ ĴÙõôĀIJħ ĉ„Ùô[•ôĀIJħ Ā¾õ·dýĀġĩòħ ĉ„òÈð[ĹÙóoÈoħ ĀÑħ ġÙĴÙĞĀñ Ĺ[ĉ·ÑIJħÑĀħ˜õĉĎ ¤õÙòýĵ·õġÙĞĩ·õħ óÙħ Ĺħ &Ùġô·ħ ġý·ÑýĀħ ĉ„oġĩIJĉñ ý’ħ ħ ĉĀħ ýgøÙÈô’Èðħ Ñ[õýòÈoÈðÎħ ĩÙĉĞĴÙħ ĉĀġõÙÑýoħ ôòõĀøÙĩĞķħ ĴÙÑĀIJħ ðĀĞġô’øħ ĉĞĀġĩ„ÙÑoøĎħ œoôķħ ‡òôĀĴýfħĉĀõĀĹÙħýÙýoħĩ„Ù¾·ħĉĞĀħÈÙġĩIJħĞ·ôĀIJġô[ħħ Ñ[õýòdýoħĹý[øô·Ď

¬¬—œ

——

¨¨—œ ¬­—âä ¨®£¬—âä «©—âä §£¨¬—âä

—————Ê

ÍÜãâ[—çÜêëéæêë—Ø—dãÜåàëæêë—êáÜñÛæíÜâ—íðåØßéØñìáܗáÜáàÚߗéÜãØëàíåg—äÜå‡o—çædÜ륗 ͗ÀÝÜåì—dÜâ[—å[éædåf—ãð•Ø„Ü—dÜéå[—êáÜñÛæíâؗÆãðäçàØßØåޗؗÀÝæãð£—çæ—êíØñoÚߗ ½Üããßæéåì— íÜÛæì— êë„ÜÛåg— çéìÛâf— ؗ ç„ÜßãÜÛåf— ČÛ[ãåàÚÜÿ— ídÜëåg— ØëéØâëàíåoÚߗ ÛãæìߒÚߗ êáÜñۑ— Ûæ— ‹Ûæão— ą— åؗ ågäÜÚâæì— à— éØâæìêâæì— êëéØå쥗͗ ‹ÛæãoÚߗ áܗ äåæ•êëío— âéØë‡oÚߗ íãÜ⑗ çéæ— ñØd[ëÜdåoâð— ؗ Ûãæìß[— äæÛé[— êܗ íàåܗ à— ñ— íéÚßæãì— ÚÜã’ä—ãð•Ø„êâ’ä—ØéÜ[ãÜä—ÀÝÜå¥

½éÜÜéàÛܗ

—————Ê

»æÙéf—ç„oãܕàëæêëà—æÝݤçàêëܗêáÜñۑ—áêæì—åØۗßéØåàÚo—ãÜêؗíܗí‡ÜÚߗë„ÜÚߗßãØíåoÚߗ ØéÜ[ãÜÚߥ—¹æìãæí[—ëé؉—íÜÛܗçæÛf㗫êÜÛØdâð—ÑîÜàã^åÛÜéÙØßå—í—ç„ÜêßéØåàdåoä— ØéÜ[ãì—çæۗ½ÜããßæéåÜä¥

ÊåæîçØéâð—

—————Ê

½Üããßæéå— Ÿçæۗ äÜñàêëØåàÚo— âØÙàåð— åؗ ågäÜÚâf— êëéØåg ±— êåæîçØéâ— ê— ì¤éØäçæì— à—ç„Üâ[•âØäà ÎØãäÜåÛàåÞÜé— ¿æéå— ŸÃÚßãÜØãçÜ ±— ç„oéæÛåo— êåæîçØéâ— ê— íÜãâ’ä— í’ÙgéÜä— éØà㑗 ؗíðßãoÛâæíæì—êãìåÜdåo—ëÜéØêæì

ÉæÛàåð—ê—Ûgëäà—

—————Ê

Íܗ êë„ÜÛàêÚoÚߗ ÄàëëÜãÙÜéÞ£— ¿àéêÚßÜÞޗ à— ÉàÜñãÜéå— áܗ ç„oäæ— í— ‹Ûæão— í•Ûð— ågâæãà◠Ûgëêâ’Úߗ íãÜ⑗ ê— äoéå’äà— êáÜñÛæíâØäॗ Åؗ ëðëæ— íãÜâð— Üïàêëìáܗ ëØâf—ãÜíågá‡o—êâàçØê¥

Êågßæí[—áàêëæëؗ

—————Ê

Çæãæßؗ åؗ êÜíÜéåoä— æâéØáà— ¸ãç— ñØáà‡‰ìáܗ ÛæêëØëÜdåf— ç„oÛgãð— êé[•Ü⣗ ågâëÜéf— í’ñåØäåf—‹Ûæãåo—êáÜñÛæíâð—ŸñÜáäfåؗåؗ½Üããßæéåì —áêæì—äàäæëæ—ñØÙÜñçÜdÜåð— êåg•å’äà—Ûgãð¥

ÂæäÝæéë—

—————Ê

Äåæßf— ãØåæíâð— Ùðãð— í— äàåìã’Úߗ ãÜëÜÚߗ åØßéØñÜåð— çæßæÛãå’äà— äæÛÜéåoäà— êÜÛØdâØäà— åÜÙæ— âØÙàåâØäà— ŸñÜáäfåؗ åؗ ½Üããßæéåì £— áàåf— åؗ í’ägåì— ñØëoä— dÜâØáo¥—ÍãÜâð—æÙêãìßìáo—ç„ÜÛÜí‡oä—Ûgëêâf—êíØßð—åÜÙæ—Ûæçãyìáo—êæìÙg•åg—íÜÛæìÚo— ãØåæíâ쥗Êàãåàdåo—Ûæêëìçåæêë—áܗíÜãäà—ÛæÙé[£—æéàÜåëØÚܗíܗêë„ÜÛàêÚoÚߗëØâëf•¥

ÊáÜñÛæí[—ëìéàêëàâؗ

—————Ê

»oâð—êçæãÜdåfäì—êâàçØêì—ê—ågäÜÚâ’ä—ÆÙÜéêëÛæéÝÜä—áܗäæ•åf—çéæÚÜêëæíØë—ç„Üê— ¨§§— âä— êáÜñÛæíÜ⣗ åàâæãàí— í‡Ø◠ÙÜñ— êìåÛ[åo— ãð•o¥— ÄÜñà— áÜÛåæëãàí’äà— êë„ÜÛàêâð— 헋Ûæão—ÂãÜàåîØãêÜéëØã—çéæáo•Ûo—ÙÜñçãØë咗êâàÙìê¥

ÍæéØéãÙÜéÞ ËÚäèîìäè

ç„ÜçéØíåo—âØçØÚàëؗ


ÂãÜàåîØãêÜéëØã

®

¨«

¬

«

¨

ª

© ­

ÏYïÚâm— ѕâæí[—âØçØÚàëر—¨¨—ª§§ ÌÙðëæí[åo±— ßæëÜã𗠟ÙØñf壗 îÜããåÜê꣗ Þìéä[åêâ[— âìÚßðåg £— ØçØéëä[åð£—çéàí[ëåo—çÜåêàæåð—ŸÛæä[Úo—êåoÛØåg £—äã[ÛܕåàÚâf— ìÙðëæíåð ÌÙðëæí[åo—ą—éÜñÜéíØÚܱ—¢«ª—¬¬¨®—¬¨¨«§ ¯—ãð•Ø„êâ’Úߗ‡âæ㣗¨§—ç‘ádæíÜ壗ª—‹êÚßæíåð—Ÿì—ãØåæíâð  ÇØéâæíà‡ëg±—ç„oäæ—ì—êëØåàڗãØåæíÜâ ÊâàÙì걗ÎØãêÜéÙìê—ą—í—ÚÜãf䗋Ûæão—Ÿ«§—â䠗ą—ñÛØéäØ Ä×bÚçèéëÚãm— — ¸ÛãÜéßæéê뗟çæۗßæéåo—êëØåàÚo—ãØåæíâð—ÂØåñÜãîØåÛ £— ¹ßãØãçܗŸç„à—êáÜñÛæíÚܗÎØãäÜåÛàåÞÜ闿æéå £—ÀÝÜåߍëëܗ ŸäÜñàêëØåàÚÜ  ¶åçdè¢èàޗ — ÙØñfå— Ÿ¿àéêÚßÜÞÞ £— êØìåØ£— îÜããåÜê꣗ ÛàêÚ棗 âØêàå棗 ¬— âä— ê[yâ؄êâ’ÚߗÛéØߣ—¬§—âä—ìçéØíæíØå’ÚߗñàäåoÚߗÚÜêë ¹äåçÖë֗ — æÛâìۗ¤—âØä— íñÛ[ãÜåæêë— dØê—áoñÛð ÇéØßؗ¤—ÂãÜàåîØãêÜéëØ㗠—¬®§—âä— ®±¨¬ ¹éå旤—ÂãÜàåîØãêÜéëØ㗠—®­§—âä— °±©§ ÆêëéØíؗ¤—ÂãÜàåîØãêÜéëØ㗠—°­§—âä— ¨©±§§ їÄåàÚßæíؗáܗåÜáãfçܗáÜë—çæ—Û[ãåàÚà—¸°­—êägé—ÄÜääàåÞÜ壗 æÛëìۗç旸®—åؗáàߣ—åؗâ„à•æíØëÚܗ¸ããÞ^ì—êáÜë—åؗ¹¨°—êägé— ÆÙÜéêëÛæéݗ ؗ Û[ãܗ çæâéØdæíØë— Ûæ— ‹Ûæão— ÂãÜàåîØãêÜéëØ㗠ŸåÜåo— ë„ÜÙؗéØâæìêâ[—Û[ãåàdåo—ñå[äâØ ¥

¦•»ÚááÝäç㕝§•¥¨¬•â•ã£•â£ž—ą—åؗßãØíåo—íéÚßæã—äܤ ñàå[éæÛåoßæ—éØâæìêâæ¤ågäÜÚâfßæ—ØéÜ[ãì—íÜÛܗñ—åg¤ äÜÚâf— êëéØåð— íܗ Ûíæì— êÜâÚoÚߗ âØÙàåæí[— ãØåæíâØ¥— ÊæìÙg•åg—áà—Ø•—â—äÜñàêëØåàÚà—Ûæçéæí[ño—ÛíæìêÜÛØdâؗ ؗíãÜ⣗âëÜéf—ìãÜíìáo—âØÙàåg—ç„à—åÜáígë‡oÚߗå[çæéÜÚߥ— Åؗ äÜñàêëØåàÚà— áܗ íÜãâ[— éÜêëØìéØÚܗ ê— ëÜéØêæ죗 ÛØã‡o— áܗ åؗ íéÚßæãì— ½Üããßæéå쥗 Ãð•ìáܗ êܗ ç„ÜÛÜí‡oä— çæ— êë„ÜÛåg—çéìÛâ’ÚߗëéØëoÚߗåØۗßéØåàÚo—ãÜêØ£—Û旋Ûæãåo— íÜêåàdâð—½ØàêëÜåæð—íÜÛܗ‡àéæ⒗ãÜêåo—çé‘êÜ⥠§•ÇÞÚïáÚç㕝¦•¥­«•â•ã£•â£ž—ą—ñ—ÂØåñÜãîØåÛì—êÜä— ‹êëo— Ûãæìß[— ؗ ØëéØâëàíåo— dÜéíÜå[— ëé؉£— åæíg— à— âæä¤ çãÜëåg— ìägãܗ ñØêåg•æíØå[¥— Ñçgë— íÜÛܗ çæßæÛãå[— âØÙàåâØ£— í— êØäæëåfä— ÉàÜñãÜéåì— áêæì— ÛØã‡o— ë„à— íãÜâð— çéæ—ñØd[ëÜdåoâ𥠨•¾ÛÚ㗠ą— ãð•Ø„ê⒗ ØéÜ[㗠áܗ êàëìæí[å— ç„oäæ— çæۗ äæ¤ ßìëåæì— êëgåæì— ¿æÚßàÝÜå— Ÿ©— ©ª§— ä ¥— »æ㑗 êçØÛØáo—— êëéäf—dÜéåf—ëéØëg£—âëÜé’ä—áܗí‡Øâ—äæ•åf—êܗíðßåæìë— çæ— dÜéíÜå’Úߗ à— äoéå’Úߗ ؗ ÛãæìßØë[åêâ’Úߗ äæÛé’Úߗ êáÜñÛæíâ[Úߥ ©•½Úê×Úçܗ ą— äÜå‡o— ØéÜ[㗠êܗ ®— íãÜâð— ؗ äæÛé’äà— êáÜñÛæíâØäࣗàÛÜ[ãåoäà—çéæ—í’ìâì ª•½ÖÝãÚãà|åÛáڕ§•¦©¨•â•ã£•â£ž—ą—ëÜåëæ—íéÚßæ㗠áܗ ç‘ãßæÛàåâæì— Úߑñܗ êåØÛåæ— Ûæêëìç咗 æۗ ßæéåo— êëØåàÚܗ êÜÛØdâæíf— ãØåæíâ𥗠Ëࣗ âë܄o— 앗 êëæìçØë— åÜÚßëgáo£— êܗ äæßæì— çéæÚß[ñÜë— ñàäåo— âéØáàåæì— åؗ æâéì•åo—ÚÜêëg—Ûãæìßf—ª—åÜÙ旬—âä¥ «•ÌÖáèÚç×êè—ą—êâàÙìê—çéæáo•Ûo—ÚÜã’ä—‹Ûæãoä—í—âé[ë¤ â’Úߗ àåëÜéíØãÜÚߗ Ÿ¯— äà堗 ؗ áܗ çéæ— ãð•Ø„Ü— à— åÜãð•Ø„Ü— ñÛØéäØ ¬•ÌÖáâÚãÙÞãÜÚç• ½äç㗠ą— äÜå‡o— ãð•Ø„ê⒗ ØéÜ[㗠êܗ ®§§ä— ç„Ü풇Üåoä— áܗ Ûoâð— âíØãàëåoäì— êåæîçØéâì— æÙãoÙÜå’ä—ÚoãÜä—êåæîÙæØéÛàê둥

®§¨³èàÞåÖè Ûæêçgão—Ÿ¨—ÛÜ嗤—ª—Ûå𗤗­—Ûåo ±—ªª—¤—¯¯—¤—¨¬©—Üìéæ Ûgëà—Ÿ¨—ÛÜ嗤—ª—Ûå𗤗­—Ûåo ±—¨­—¤—«¨—¤—®¨—Üìéæ äã[Ûܕ—Ÿ¨—ÛÜ嗤—ª—Ûå𗤗­—Ûåo ±—©¬—¤—­¯—¤—¨¨®—Üìéæ »gëà—ą—åØéæñÜåf—çæ—饗¨°°§£—äã[Ûܕ—ą—åØéæñÜå[—í—饗¨°¯­ą¯°—Ÿëf•— êëìÛÜåëà—åØéæñÜåo—çæ—饗¨°®¯ ¥ ÌíÜÛÜ咗 êâàçØê— çãØëo— í— ÚÜãfä— ‹Ûæão— ÂãÜàåîØãêÜéëØã— à— í— ågäÜÚâfä— ÆÙÜéêëÛæéÝ쥗ÃÜíågá‡o—êâàçØêð—åØÙoñÜáo—áÜÛåæëãàíf—ãð•Ø„êâf—ØéÜ[ãð¥

®§¨³ãÚì蕥©¤¥ª ¤—çØåæéØäØëàÚâ[—éÜêëØìéØÚܗÂØåñÜãîØåÛÙØßå ¤—ñàäåo—Þæãݗåؗêågß챗¯—áØäÜ◟‹çéØíؗéæãÙæì

®§¨³ãÚß åÜáÛÜã‡o—êáÜñÛæíâر—ÀÝÜå—ÊâàÞãÜàëîÜޗĊ ÚÜãâæí[—Ûfãâؗ®—§§§—䣗ç„Ü풇Üåo—®¬§—ä åÜáëg•‡o—êáÜñÛæíâر—ÀÝÜ嗤—ÆãðäçàØßØåޗĊ ÚÜãâæí[—Ûfãâؗ—©—¬§§—䣗ç„Ü풇Üåo—®¬§—ä

âçß賗îîâãÜàåîØãêÜéëØã¥Úæä— êågßæ풗ëÜ㥱—¢«ª—¬¬¨®—¨¬¨¬


ÊæååÜåâæçݗą—¸äÜàåêÜêçàëñÜ ððð§äåèìíÞëíÚå§Üèæ

ÝéÜÜéàÛÜ

¨¬

©—«§§ ¨—­§§ ä—å¥ä¥

¨—©§§—ä NÈßÚïٕâÚÞãèÚèåÞéïÚ Âmèé䯗—

ÊæååÜåâæçݗŸÉØâæìêâæ

ÃYèéêåãm•âmèé䯕ßæéåo—ĺêëØåàÚܗêÜÛØdâæíf—ãØåæíâð—ÆÙÜéäìéàÙØßå— ÊæååÜåâæçݗáܗåÜå[çØÛåf—êë„ÜÛàêâæ—í—‹Ûæão—ÂãæêëÜéëØã—åÜÛØãܤ âæ—æÙãØêëà—¸éãÙÜéÞ¥—Í—ÚÜåg—‡ÜêëàÛÜååoßæ—êâàçØêì—Êâà¸ÉÃÙÜéޗä[ëܗ ëØâf— äæ•åæêë— áÜñÛàë— çé[íg— í— ëæäëæ— êë„ÜÛàêâ쥗 Æçéæëà— æêëØëåoä— êë„ÜÛàêâ‘ä—í—æÙãØêëà—ñÛܗåÜåo—ëØâæíf—äåæ•êëío—ãàÛo¥—ÊæååÜåâæçݗ áܗæÙãoÙÜå—áØâæ—äoêëæ—çé旗éæÛàåð¥—Êëéìâëìéؗå[í‡ëgíåo⑗ëØâ—ä[— çæñàëàíåo—ÛæçØۗåؗêëØí—ç„àãÜßã’ÚߗæÝݗçàêëܗëÜéf呗í—ÛæÙg£—âÛð—êܗ çæ—çé؇Øåì—í—áàå’ÚߗæÙãØêëÜÚߗêܗáÜå—ëg•âæ—ç[ëé[¥

ÂíØãàëåo—ëéØêð—êܗÛØáo—ÙÜñ—çéæÙãf䑗åØáoë—áØâ—í—ëgêåf—Ùãoñâæêëà— êáÜñÛæíÜ⣗ ëØâ— í— åÜáÙãà•‡oä— æâæão— äàäæ— ßéØåàÚܗ êë„ÜÛàêâØ¥— ÊáÜñۗ ñ—íéÚßæã엸äÜàåêÜêçàëñܗáܗëÜÛð—êåØÛåæ—Ûæêëìçå’ä—ÝéÜÜéàÛæí’ä— é[áÜ䣗ñÜáäfåؗÛoâð—êÜíÜéæñ[çØÛåo—æéàÜåëØÚà—ñØéìdìáoÚo—ÛæêëØëÜ◠âíØãàëåoßæ—çé؇Øåì—çæ—Ûãæìßf—æÙÛæÙo¥—— ºÜêëؗ åؗ íéÚßæ㗠íÜÛܗ åÜáۄoíܗ ‹Ûæãåo— âØÙàåâæì— ÊæååÜåâæçÝÙØß套 Çæëf— êܗ êëØdo— áØâæìâæãàí— ÚÜêëæì— ÛæêëØë— åؗ «¤ ¤êÜÛØdâì—ÆÙÜéäìéàÙØß壗âëÜé[—âæådo—í—åØÛäæ„êâf—í’‡Úܗ©©§§ä¥—

łÚ됅Úãm¯——

ÚÚؗ¨©§§—ä

ÄçÞÚãéÖØÚ¯——

êÜíÜé—Ø•—êÜíÜéæñ[çØÛ

Ä×ém“ãäè鯗

ʪ—ą—êë„ÜÛåg—å[éædåf—

$ÖèäëY•ãYçäbãäè鯗— ÁÖëÞãäëd•ãÚ×ÚïåÚbm¯———

¨—ßæÛàåØ í—çéíåo—d[êëà—ëéØíÜéêì—Ø—çéìÛâ[—äoêëؗ æâæãæ—êâØã—ç„à—êáÜñÛì

ËÝäÙãY•Ùä×֕èßÚïÙꯕ• ¹äßÚïÙ¯——

foto: Jaro Vacek

ÚÜãæì—êÜñ|åì åؗçãæÚßæì—d[êë—í—æÙãØêëà—çæۗå[êëìçÜä

¸éãÙÜéÞ

¢ýýġ¾ĞIJÈô šõIJÑÙýĹ

ËÚäèîìäè

®§¨³ÚíåÚì


ÂãæêëÜéëØã ÆÜßÕØåçÔßØ哿âÕæãÜçíØ ¥©£¨“à

´àØßæÔáæãÜçíØ

¨¬

¥¥££“à âÕßÔæç æÝØí×è ¥¤££“à

ÂÕ ¸äÜàåÜêçàëñܗ ؗ çéØâëàÚâð— ÚÜ㒗 êáÜñۗ áܗ çæñæéæíØëÜã咗 ñ— íãÜâì— ãÜßÚܗ çæ— çéØíf—êëéØåg—Ûæ—íÜÛãÜá‡oß旋Ûæão—ñؗëÜéfååoä—ñãæäÜ䣗çæÛfã—ågß敗íÜÛܗ äæÛé[— êáÜñÛæíâؗ d¥— ¬— Ÿíàñ— äØçؗ êë„ÜÛàêâØ ¥— Çæ— í’êëìçì— ñܗ êÜÛØdâ𗠗 êܗ Û[äܗíçéØíæ—çæ—äæÛéf¥——¸êà—ç早§—ä—åؗßéØåg—êáÜñÛæíâð—åØۗíÜÛãÜá‡oä— ‹Ûæãoä— ñØdoå[— ëéØíÜéê— í’êëìçì— çæۗ êâØãåoä— äØêàíÜä— åØçéØí楗 ÆÛëìۗ ä[ëܗí’Ùæéåæì—äæ•åæêë—êà—ç„ÜÛÜä—çéæêëìÛæíØë—çéæëàãÜßãæì—êëgåì—ñ—íéÚßæãì— ¸äÜàêÜåêçàëñܗؗíðÙéØë—êà—ëØâ—êíæáo—ãØáåì—í—dãÜåàëfä—ëÜéfå쥗Kàéæâf—êågßæíf— çã[åg— à— ì•‡o— •ãÜÙ𣗠êâ[ãð— ؗ çéìÛâf— çØê[•Ü¥— Äæ•åæêëo— áܗ ñÛܗ åÜç„ÜÙÜéåg¥—— ºÜ㒗 êáÜñۗ áܗ éÜãØëàíåg— âé[ë⒣— Øêà— ¨§— äàåì룗 Øãܗ éæñßæÛåg— êëæáo— ñؗ ëì— ßæÛàåæíæì—å[äØßì—ç„à—í’‡ãØç쥗Ígë‡àåæì—áܗëéØêؗí’êëìçì—ì•—çéæ‡ãØçØå[£— ëØâ•Ü—êܗáÛܗÚÜãâÜä—ÝØá套Çæ•àëÜâ—ñ—áoñÛð—íÜãäà—âíØãàëåoä—çé؇ØåÜ䣗âëÜ钗 í—ëfëæ—æÙãØêëà—çØÛ[—Ûæêë—dØêë棗êà—ä‘•ÜëܗçéæÛãæì•à룗çØâãà•Ü—çæâéØdìáÜëܗ æ—ëéæÚßì—åo•—Û旋Ûæão¥— DŽà—ÛæáÜñÛì—ä[ëܗëæëà•—Ûíg—äæ•åæêëॗÇéæëæ•Ü—êáÜñۗíÜÛܗíÜÛãÜá‡o䗋Ûæ¤ ão䣗äìêoëܗêà—ç„à—âؕÛf—íØéàØåëg—ÛæáÜñÛì—íð‡ã[çåæìë—ñç[ëâð—åؗêáÜñÛæíâð— í— ÊæååÜåâæçÝ죗 Ú敗 ëéí[— ÚÚؗ ¨§— äà套 — ¹ìeëæ— êí‘á— í’ãÜë— Ûæ— ÙØÚâÚæìåëéð— ìâæådoëܗ—çæۗäoêëÜ䣗âÛܗáêëܗñØß[áàãà—ëéØíÜé꥗ÅÜÙæ—ä‘•ÜëܗáÜ뗋Ûæãoä—

PX VQFSTO 4 P D F S " 

N I

Øå

à

èå

ÜÕ

ÔÛ

á

çåÔæÔ áWéåÔçè

Û[㣗áØâ—áà•—Ùðãæ—ñäoågå棗—Ø—ñØdo뗇ãØçØÚo—å[íéØë—Øêà—ëØâ—í—æÙãØêëà— çæۗ íãÜâÜä— ÉàÛÜÙæÛÜå— Ÿíàñ¥— äØçâؗ êë„ÜÛàêâØ — í— äoêëÜÚߣ— âÛܗ êܗ ‹Ûæão—êë[do—íoÚܗÛæãÜíؗŸêâàÜéžê—ãÜÝë ¥— ÊæååÜâæçݗ åØÙoño— í’Ùæéåf— äæ•åæêëà— êâàØãçàåàêë‘䥗 ÅÜáÜå— êؤ äæë咗êáÜñۗñ—¸äàÜåêçàëñÜ£—ØãܗÚÜãf—æâæão—êë„ÜÛàêâؗؗêæìêÜÛoÚoßæ—

¸éãÙÜéÞì— áܗ íÜãäà— ç„oáÜäåæì— êâàØãçàåàêëàÚâæì— æÙãØêëo¥— Çéæ— ë𣗠âÛæ— éØÛgáà— Ûæ㑗 êìéÝìáo£— éæñßæÛåg— Ûæçæéìdìáà— íñoë— êçãàëÙæØéÛ¥— ÍÜãäà— êåØÛåæ—Ø—çæßæÛãåg—ëØâ—ãñܗçæâéØdæíØë—Û[ã—Ûæ—æçì‡ëgå’Úߗâæì둗 ßæ饗ÍÜãäà—çgâåf—áêæì—çØâ—ëØâf—ÚÜêëð—äÜñà—ÊæååÜåâæçÝÜä—Ø—ÛØã‡oä— êë„ÜÛàêâÜ䗸éãÙÜéÞì—ÊëìÙÜåÜä¥

ÆÙëo•åæê뱓›àØíÜáWåâ×ák“æÞÜÔßãÜáÜæçÜÖÞW“æçèãáÜÖ؜ ʨ“ ā“ åâéÜáÔ玓 çØåbᓠ“ Ê©“ ā“ çØåbᓠæؓ æÞßâáØà“ ×ⓠ¥£“ æçèãu“ ÕØí“ æçåàŽÖۓ ‡æØލ“ “ ʪ“ ā“ âçØé€Øáb“ ƒÜåâÞb“ æéÔÛì“ æؓ æÞßâáØà“ ×ⓠ¦¨“ æçèãuŸ“ àâ‘áb“ ܓ ÞåÔçƒk“ ãåè׃k“ ‡æØÞì“ “ Ê«“ ā“ æéÔÛì“ æؓ æÞßâáØà“ ×ⓠ§¨“ æçèãuŸ“ ákíÞW“ØëãâíÜÖ؝““ʬ“ā“æéÔÛì“Ô“‘ßÔÕì“æؓæÞßâáØà“âד§¨“×ⓨ¨“æçèãuŸ“ã€Ü“éØßÞb“ØëãâíÜÖܝ“âד¦¨“×ⓧ¨İ¡“ Ê­“ā“ØëãâáâéÔáb“æéÔÛì“áÔד¨£İŸ“ÝÜáÔޓæؓæÞßâáØà“áÔד¨¨İ¡““Ê®“ā“æÞâÞì“ã€Øæ“æÞÔßák“ãWæì“Ô“ßØ×âéÖâéb“ íßâàì“áԓéØßàܓæçåàŽÖۓæéÔíkÖÛ¡ “ “¸ëãâíÜÖؓíáÔàØáW“àkåè“áØÕØíãØ`k“ã€Ü“ãW×術ÇÝ¡­“ÝØ ßܓ×âÝØíדàkå᎓`ܓæçåàŽ“‡æØޓãâדßì‘Ô€Øà“ÞåWçގŸ“ ØëãâíÜÖؓÝؓàÔßW®“ÝØ ßܓæéÔۓãâדßì‘Ô€Øà“æçåàŽ“Ô“×ßâèێŸ“ØëãâíÜÖؓÝؓéØßÞW¡

çåÔæԓ éŽæçèãè

™åÚïâçèïh™âçß賗æêæÙåg—¤—åؗâæåÜdåf—ãØåæíÜâ—Ø——ì—ßãØíåoÚߗçæâãØÛÜ壗îîî¥ãØîàåÜ¥Øë ®§¨³ »‘êãÜÛåg—ÛæÛé•ìáëܗñ[êØÛð—ÙÜñçÜdåfßæ—çæßðÙì—í—ßæé[Úߣ—àåÝæéäìáëܗêܗåؗØâëì[ãåo—ãØíàåæíf—åÜÙÜñçÜdo˜—Ñíؕëܗêíf—êÚßæçåæêëࣗ

ÌÈÌ

ªª«

ë‹éì—çæÛåàâÜáëܗáÜå—êܗêçæãÜßãàí’äà—êçæãÜdåoâð—Ÿäàåàä[ãåg—íܗë„ÜÚß —Ø—êܗñ[âãØÛåoä—ÙÜñçÜdëåæêëåoä—íðÙØíÜåo䗟íðßãÜÛ[íØáoÚo— ãØíàåæ풗ç„oêëéæᣗÉÜÚÚ棗äæÙàãåo—ëÜãÜÝæ壗ãæçØëØ£—êæåÛØ ¥

VOJPS + P D F S " I

XXXBSFDPTOPXD[ BSFDP!BVESZD[ NPCJM 

N/Ì[LÀINPUOPTU TOBEOÀJOTUBMBDF QPIPEMOÜUSBOTQPSUWLB~EÈNUFSÈOV

7ÌDFW[EVDIV WÌDFWPEZ SZDIMFWÌDFTOËIVOBTWB[ÌDI */5&3/"5*0/"#*"5)-0/6/*0/

PGJDJÀMOÌQBSUOFS

JMFOU "SFDP4 #

OEBSE B U 4 P D "SF 

N I

E

0EPMOPTU UJDIÜQSPWP[ Q×ÌKFNOÀBUNPTGÈSB

PXFS "SFDP5 vN

%MPVIÜQSPWP[ OÌ[LÜQ×ÌLPO MFWOÜTOÌIBÇJTUÈ~JWPUOÌQSPTU×FEÌ

"6%3: "3&$0W~EZLWBMJUOÌTOÌI

4UBCJMJUB WÜzLB WËUzÌEPTBI QSPWzFDIOZUZQZ

·F[ÀÇ W B M T J O 4UB GJSFNOÌ KF[EFD "6%3:


foto: SKI FRANCE INTERNATIONAL - Pascal Lebeau

Francie

lyžování z říše snů

Text: Jana Vlková


Ĥĺ

Francie – lyžování z říše snů X důvodů proč jet lyžovat do Francie

X

ŸĞ·ýÈĀIJĹġôfħ˜õĉķħħý·¾oĹÙóoħ¾ÙĹôĀýôIJĞÙýdýgħýÙóĴgĩ‡oħħĉĞĀĉĀóÙý[ħ ġĩ„ÙÑòġô·ħñħħ¯ĞĀòġħ²·õõfÙġħĥĺĺħôøÎħ«·Ğ·ÑòġôòħçİĺħôøÎħġĉ·ÈÙħ¤òõõķħīĺĺħôøħ ·ħÑ·õ‡oĎħ˜ĞÙ[õķħġÙħĂĺĺħôøħġóÙĹÑĀĴÙôħġÙħĹÑÙħ„·ÑoħÑĀħĉĞ‘øgĞýfħô·ĩÙéĀĞòÙĎ

X

X

²‡ÙÈðý·ħġĩ„ÙÑòġô·ħėĩ„Ùĩoħ ²‡ÙÈðý·ħĉĞĀĉĀóÙý[ħġĩ„ÙÑòġô·ħý·¾oĹÙóoħòħÑoõdoħĉÙĞø·ýÙýĩôķħ·ħýÙóĞ‘Ĺýgó‡oħôĀø¾òý·ÈÙħ éÙýÙĞ·ÈÙĘÎħĩÙÑķħĩ·ħĴķġĩ·Ĵgý[ħý·ħ ý·ĉ„ĎħĉĞĀħĞĀÑòýķĎħ§[Ĵ‡ĩgĴýoôħġÙħýÙøIJġoħĉ„òħý[ôIJĉIJħÈoĩòĩħýòó·ôħĀøÙĹÙýĎ ĹÙõÙýfħõĀIJÈÙÎħø·óoħ ĞÙĹòÑÙýÈÙÎħĹÙħôĩÙĞ’Èðħ £ġĀIJħĹÑÙħħýgôĩÙĞ[ħġĩ„ÙÑòġô·ÎħôĩÙĞ[ħġòħIJÈðĀĴ·õ·ħĞ[ĹħĀ¾ķdÙóñ ġÙħĴķóo•Ñoħĉ„oøĀħý·ħ ý’ÈðħĴÙġýòÈħ·ħôÑÙħõĹÙħý·óoĩħòħIJ¾ķĩĀĴ[ýoħĴħġĀIJôĞĀøoĎħ¨¾ĴķôõÙħ ġóÙĹÑĀĴôķĎħ®ôò¾IJġĀĴ[ òħġħøĀ•ýĀġĩoħóoġĩħħġħÑĀø[ÈoøòħħIJħóÙÑýĀðĀħġĩĀõIJĎ ÑĀĉĞ·Ĵ·ħĴħĞ[øÈòħ ġĩ„ÙÑòġÙôħĴħýòÈðħ ýÙÙĶòġĩIJóÙĎħ £ÙħĹÑÙħħġÙĴÙĞýoħd[ġĩħ˜õĉħĴħĀôĀõoħ¯·ĞÙýĩ·òġÙÎħôÑÙħġÙħħõķ•IJóÙħĴħ¾õoĹôĀġĩòħðĀĞġô’ÈðħĴÙõòô[ý‘ħøoġĩķħòħý·Ñħ īĺĺĺħøħýĎħøĎÎħýÙńoÑô·ħý·ħõÙÑĀĴÈoÈðĎ

X

X

X

£ġĀIJħĹÑÙħ£ò•ýoħ˜õĉķÎħôÑÙħóÙħôĞ·óòý·ħħĹ·Ā¾õÙýgó‡oĎħ®Ĵ·ðķħøfýgħ ĉ„oôĞfħ·ħĉĀĞĀġĩķħøĀфoýĀĴ’ÈðħõÙġ‘ħħÑ[Ĵ·óoħħðĀĞ[øħĴĹÑIJ‡ýgó‡oħĞ[ĹĎ

X

±¾ķĩĀĴ[ýoħóÙħøĀ•ýfħý·óoĩħĀĉĞ·ĴÑIJħõÙĴýfĎħ¥ķ•·„òÎħôĩلoħ IJĉ„ÙÑýĀġĩyIJóoħġĉĀĞĩħ·ħÈðĩgóoħġÙħIJġôĞĀøýòĩħĴħý[ĞĀÈoÈðħý·ħ ¾ķÑõÙýoÎħøĀðĀIJħĴĀõòĩħÑÙġĩòý·ÈÙħ·ħĩÙĞøoýķħĉĞ·ôĩòÈôķħĹ·ħÈÙýIJħ ĉÙĞø·ýÙýĩôķĎ

X

­ÙĹòÑÙýÈÙħĹÑÙħĴġĩIJĉIJóoħÑĀħýĀĴfħôĴ·õòĩķħ·ħôÑĀħĩĀIJ•oħĉĀħĉĀðĀÑõoħ·ħõIJĶIJġIJÎħø‘•ÙħġòħĴķ¾Ğ·ĩħĹħĴÙõôfħ ý·¾oÑôķħĩĹĴĎħÈð·õÙĩ‘ħÝħĴÙõô’Èðħ·ĉ·Ğĩø[ý‘ħĴķġĩ·Ĵgý’Èðħ·ħĹ·„oĹÙý’ÈðħĴħĩĞ·Ñòdýoøħġ·ĴĀóġôføħġĩķõIJĎ

geografické umístění

středisko

Severní Alpy Severní Alpy Severní Alpy Severní Alpy Severní Alpy Severní Alpy Severní Alpy Severní Alpy Severní Alpy Severní Alpy Severní Alpy Severní Alpy Severní Alpy Severní Alpy Severní Alpy Severní Alpy Severní Alpy Severní Alpy Severní Alpy Severní Alpy Jižní Alpy

LES 2 ALPES ALPE D‘HUEZ LES ARCS BOURG ST MAURICE ARECHES BEAUFORT CHATEL FLAINE LES MENUIRES MERIBEL MORILLON MONTCHAVIN LES COCHES LA NORMA LA PLAGNE LA ROSIERE TIGNES VAL CENIS VAL D‘ISERE VALLOIRE VALMEINIER VAL THORENS VAUJANY ISOLA 2000

Jižní Alpy Jižní Alpy Jižní Alpy Jižní Alpy Jižní Alpy

LES ORRES ORCIERES MERLETTE PRALOUP PUY ST VINCENT RISOUL

Jižní Alpy Jižní Alpy Jižní Alpy Jižní Alpy

SERRE CHEVALIER VAL D‘ALLOS 1800 - LA FOUX VALBERG VARS

trvání sezóny

nadmořská výška střediska

nadmořská výška lyžařského areálu od do 1 400 3 568 1 120 3 330 1 200 3 250 1 050 2 300 800 2 277 800 2 500 1 450 3 200 1 300 3 200 800 2 500 1 250 3 250 1 350 2 750 1 250 3 250 1 200 2 650 1 550 3 456 1 400 2 800 1 550 3 456 1 430 2 600 1 450 2 600 1 300 3 230 1 100 3 330 1 810 2 610

délka sjezdovek (km)

od 23.10. do 1.11.04 & 27.11.04 do 30.04.05 od 23.10. do 3.11.04 & 4.12.04 do 30.04.05 od 18.12.04 do 24.04.05 od 18.12.04 do 22.04.05 od prosince do dubna od 11.12.04 do 01.05.05 od 11.12.04 do 30.04.05 od 18.12.04 do 24.04.05 od prosince do dubna od 18.12.04 do 24.04.05 od 11.12.04 do 16.04.05 od 4.12.04 do 30.04.05 od prosince do dubna od 27.11.04 do 08.05.05 od 16.12.04 do 24.04.05 od 27.11.04 do 08.05.05 od 11.12.04 do 30.04.05 od 18.12.04 do 17.04.05 od 01.11.04 do 08.05.05 11-18.12.04 do 23.04.05 od prosince do dubna

1 650 m n.m. 1 860 m n.m. 1 600–2 000 m n.m. 1 080 m n.m. 1 200 m n.m. 1 600 m n.m. 1 850 m n.m. 1 450 m n.m. 1 100 m n.m. 1 250 m n.m. 1 350 m n.m. 1 250–2 050 m n.m. 1 850 m n.m. 1 550–2 100 m n.m. 1 400 m n.m. 1 850 m n.m. 1 430 m n.m. 1 450 m n.m. 2 300 m n.m. 1 100 m n.m. 1 810 m n.m.

od 27.11.04 do 24.04.05 od 11.12.04 do 24.04.05 od 11.12.04 do konce dubna 2005 od 12.12.04 do 25.04.05 od 04.12.04 do 24.04.05

1 550 m n.m. 1 850 m n.m. 1 500 m n.m. 1 400 m n.m. 1 850 m n.m.

1 550 1 850 1 500 1 400 1 850

2 720 2 725 2 600 2 750 2 750

88 100 180 67 180

od 04.12.04 do 01.05.05 od prosince do dubna od prosince do dubna od 04.12.04 do 24.04.05

1 200 m n.m. 1 800 m n.m. 1 650 m n.m. 1 650 m n.m.

1 200 1 500 1 458 1 650

2 800 2 600 2 066 2 750

250 180 90 180

220 238 200 50 130 140 160 150 140 220 65 225 150 300 80 300 150 150 170 50 120


Ĥă

X

®óÙĹÑĀĴôķħóġĀIJħĴħø·Ķòø[õñ ýoħøo„ÙħĹ·¾ÙĹĉÙdÙýķħ·ħħĉÙdõòĴgħ Ĺý·dÙýķĎħ¡ĀĞġô[ħġõIJ•¾·ħĹÑÙħ âIJýéIJóÙħĞķÈðõÙħ·ħÑĀ¾„ÙĎ

X

£oÑõĀħ·ħĉòĩoħ óÙħĉÙġĩĞfÎħÑĀ¾Ğfħ ·ħĉĀÑ[Ĵ·ýfħġħĴÙõôĀIJħ ÙõÙé·ýÈoĎħ«ĀġÙĹÙýoħ ý·ħĉĞĀġõIJýgý’ÈðħĩÙñ Ğ·ġ[ÈðħýÙ¾ĀħĴÙdÙĞýoħ ôĀýĹIJø·ÈÙħøoġĩñ ýoÈðħġĉÙÈò·õòĩħĉ·ĩ„oħ ôħâĞ·ýÈĀIJĹġôføIJħ ėIJøgýoħ•oĩĘĎħ

X

§Ùĉõ·ĩoÈoħÑgĩòħdòħ ýÙĉõ·ĩoÈoħġÙýòĀ„òħġÙħĹÑÙħ øĀðĀIJħÈoĩòĩħĴÙõøòħÑĀ¾ñ „ÙĎħŸĞ·ýÈĀIJĹġô’ħ‡·Ğøħ ýÙÈðķ¾oħ·ýòħĴħġÙôĩĀĞIJħ ġõIJ•Ù¾Ď

celkem 71 116 105 33 73 52 64 74 85 132 27 134 74 140 43 140 81 81 67 29 45

černé 12 14 19 3 6 4 7 9 11 9 2 10 11 17 6 17 6 6 5 3 4

počet sjezdovek červené 10 31 32 17 28 22 26 23 28 37 11 34 28 35 18 35 32 32 31 9 14

modré 34 34 53 9 22 19 27 34 38 75 6 79 29 66 10 66 23 23 23 9 20

zelené 15 37 1 4 17 7 4 8 8 11 8 11 6 22 9 22 20 20 8 8 7

černé 17 % 12 % 18 % 9% 8% 8% 11 % 12 % 13 % 7% 7% 7% 15 % 12 % 14 % 12 % 7% 7% 7% 10 % 9%

zastoupení sjezdovek (%) červené modré 14 % 48 % 27 % 29 % 30 % 50 % 52 % 27 % 38 % 30 % 42 % 37 % 41 % 42 % 31 % 46 % 33 % 45 % 28 % 57 % 41% 22 % 25 % 59 % 38 % 39 % 25 % 47 % 42 % 23 % 25 % 47 % 40 % 28 % 40 % 28 % 46 % 34 % 31 % 31 % 31 % 44 %

34 53 73 31 104

3 6 5 2 10

19 20 30 11 37

6 19 19 13 40

6 8 19 5 17

9% 11 % 7% 6% 10 %

56 % 38 % 41 % 35 % 36 %

104 73 52 104

14 5 6 10

43 30 22 37

28 19 13 40

19 19 11 17

13% 7% 12 % 10 %

41 % 41 % 42 % 36 %

počet lanovek a vleků

noční lyžování

zelené 21 % 32 % 1% 12 % 23 % 13 % 6% 11 % 9% 8% 30 % 8% 8% 16 % 21 % 16 % 25 % 25 % 12 % 28 % 16 %

e-mail

54 87 54 15 58 28 40 53 48 108 18 108 37 95 18 95 32 32 30 20 24

ano ano ano ne ano ne ano ano ne ano ano ano no ano ne ne ne ano ne ne ano

les2alp@les2alpes.com info@alpedhuez.com lesarcs@lesarcs.com info@areches-beaufort.com touristoffice@chatel.com welcome@flaine.com lesmenuires@lesmenuires.com info@meribel.net info@ot-morillon.fr montchavin@wanadoo.fr info@la-norma.com bienvenue@la-plagne.com info@larosiere.net information@tignes.net info@valcenis.com info@valdisere.com info@valloire.net info@valmeinier.com valtho@valthorens.com info@vaujany.com info@isola2000.com

18 % 36 % 26 % 42 % 38 %

18 % 15 % 26 % 16 % 16 %

23 28 53 16 57

ne ano ano ano ne

ot.lesorres@lesorres.com info@orcieres.com info@praloup.com courrier@puysaintvincent.net o.t.risoul@wanadoo.fr

27 % 26 % 25 % 38 %

18 % 26 % 21 % 16 %

74 53 25 57

ano ne ano ano

contact@ot-serrechevalier.fr info@valdallos.com ot@valberg.com info@otvars.com


Espace Killy

ATLAS FRANCIE

ġĉ¶Ç×ħ £ðóóķħ óÙħ õķ•·„ġô’øħ ·ĞÙñ [õÙøÎħ ôĩÙĞ’ħ ý·¾oĹoħ ýÙóĉÙġĩ„Ùóñ ‡oħ ý·¾oÑôIJĎħ ²‡ÙðĀàħ §·ħ óÙÑýfħ ġĩĞ·ýgħóÙħġĩ„ÙÑòġôĀħ±¶óħÐě¡ġjĞ×Îħ óÙÑýĀħ Ĺħ ýÙóÙõÙé·ýĩýgó‡oÈðÎħ ·õÙħ òħ ýÙóÑĞ·•‡oÈðĎħ «‘Ĵ·¾ħ ĉ‘ĴĀÑýoħ ðĀĞġôfħ ĴÙġñ ýòÈÙħ ÑĀĉõyIJóÙħ øĀÑÙĞýoħ õIJĶIJġÎħ ôĩÙĞ’ħ ĀĴ‡Ùøħ ýÙĉĀġĩĞ[Ñ[ħâĞ·ýÈĀIJĹġô’ħ‡·ĞøĎħ §·ħÑĞIJðfħġĩĞ·ýgħóÙħ®ðçü×ġÎħôĩÙĞfħĴĹýòôõĀħóÙýħ Ñoôķħ IJĞĉIJĩýĀġĩòħ ĉ‘ĴĀÑýoÈðħ Ā¾ķĴ·ĩÙõħ ·ħ óÙóòÈðħ ĴÙõôfħõ[ġÈÙħôħðĀĞ[øĎħ¨¾„oħĉ·ýÙõĀĴfħÑĀøķħĉĀñ ĉõ·ĩýfħ ĴôIJġIJħ ĉ·ÑÙġ[ĩ’Èðħ õÙĩħ ¾ķõķħ ĉĀġĩ·ĴÙýķÎħ ôÑķ•ħ¾ķõ·ħý·ĉIJ‡ĩgý·ħĉ„ÙðĞ·Ñ·ħĴħ‹ÑĀõoĎħœýÙġħ ĹÑÙħ ĀĴ‡Ùøħ ý·¾oÑôIJħ IJ¾ķĩĀĴ[ýoÎħ ġĩÙóýgħ ó·ôĀħ Ĵ‡IJÑÙħóòýÑÙÎħÑĀĉõyIJóoħĉ„ÙĉķÈðĀĴfħ·ĉ·Ğĩø[ýķĎ

§ÙóĉÙġĩ„Ùó‡oħ óġĀIJħ òħ øĀ•ýĀġĩòħ Ĵ’¾gĞIJħ ġóÙĹñ ÑĀĴ’ÈðħĩÙĞfý‘Ďħ¨ôĞ·óĀĴfħd[ġĩòħ·ĞÙ[õIJħġÙħÑĀñ ĩ’ô·óoħõÙÑĀĴȑĎħ²Ùħ²·õħÑě¢ġkĞÙħóÙħĩĀħ«òġ·òõõ·ġĎħ £ÙðĀħýÙĉ„oõò‡ħġĩĞøfħġĴ·ðķħġô’ĩ·óoħôõòÑħ·ħý[Ññ ðÙĞýfħ Ĵ’ðõÙÑķħ ÑĀħ ‡òĞfħ ôĞ·óòýķĎħ §·Ñħ ¯òéýÙġħ dýoħ ĴĞÈðĀõħ Ğ·ýÑÙħ ¦ĀĩĩÙÎħ ôĩÙĞ’ħ óÙħ Ĺħ ĴÙõôfħ d[ġĩòħĉĀôĞķĩħõÙÑĀĴÈÙøħġĩÙóýfðĀħóøfý·Ďħ®óÙĹÑħ ĹÙħ ġ·øfðĀħ ĴĞÈðĀõIJħ ·•ħ ÑĀõ‘ħ ÑĀħ ġĩ„ÙÑòġô·ħ óÙħ ý·Āĉ·ôħóÙÑýoøħĹħýÙóġĉĀĞĩĀĴýgó‡oÈðħĹ[•òĩô‘Ďħ ˜ĩĞ·ôĩòĴýĀġĩòħ øoġĩ·ħ ĀÑĉĀĴoÑ[ħ òħ ÈÙõĀÑÙýýgħ ÑĀġĩòħ ðIJġĩ’ħ ĉĞĀĴĀĹħ ý·ħ ħ ÈÙõfħ ġóÙĹÑĀĴÈÙħ òħ ý·ħ ÑĀóÙĹÑIJĎ ¦ÙĹòħĩgøòĩĀħÑĴgø·ħéÙĀéĞ·âòÈô’øòħòħôĴ·ñ õòĩ·ĩòĴýoøòħ ÙĶĩĞføķħ óÙħ ÈÙõ[ħ ‡ô[õ·ħ øĀ•ýĀġĩoĎħ šÙõõÙĴ·ĞÑÙħý·Ñħ²·õħÑě¢ġkĞÙħø[ħġĴfħ·ÑĞÙý·õòñ

foto: Daniel Rousselot

foto: Daniel Rousselot

SEVERNÍ ALPY / ESPACE KILLY

Ĥİ


foto: Daniel Rousselot

SEVERNÍ ALPY / ESPACE KILLY

Ĥī

®§¨³tip Snow Tip SKI Zaručenou volbou jsou ve Val d’Isère závodní tratě OK a Orange, kde se konává v polovině prosince Kritérium prvního sněhu. Příprava na závody spočívá především v kvalitním zasněžení, které zaručí výkonná a hustá síť sněžných děl. Po závodnících ji s radostí využívají i návštěvníci. Vysněženost je zaručena již před Vánocemi. Snow Tip BOARD Zimní snowpark v Tignes se nachází poblíž sjezdovek Double M a Carline v Tignes Val Claret. Přístupný je ze sedačkových lanovek Lanches a Tichot. Pro vyhraněné snowboardisty je k dispozici speciální permanentka Snowspace (28 euro/den) na 20 lanovek a vleků poblíž snowparku Snow Tip TOP Super dlouhý sjezd si můžete vychutnat po tigneské černé

sjezdovce Sache, která vede z vrcholu Aigulle Percée (2 748 m n. m.) až skoro ke břehu řeky Isère. Ti movitější si mohou dopřát sjezd volným terénem z Tovière k přehradnímu jezeru. Z nedostupného dojezdu je totiž třeba nechat se dopravit zpět helikoptérou. Snow Tip APRÈS-SKI Kdo se nabaží přes den lyžování nebo snowboardingu, ale přeci jen touží ještě po troše adrenalinu, může se potápět pod ledem jezera Tignes. Ve vodě o teplotě 2 °C si návštěvníci mohou prohlížet svět pod ledem v doprovodu instruktora. NOVINKA Val d’Isère 04/05 - stavba nové sedačkové lanovky na Laisinant - instalace sněžných děl na ledovci Pissaillas

www.valdisere.com, www.tignes.net

ýĀĴfħâ·ĴĀĞòĩķħŸ·ÈÙħ¨õķøĉòēIJÙÎħ¨¤ħ·ħ¨Ğ·ýñ éÙĎħ¯òéýÙġħø[ħÑĀôĀý·õ’ħôĀĉÙÈħý·Ñħ®ĩ·ÑÙħÑÙħ ®õ·õĀøÎħ dòħ ġÈfýòÈôfħ ġóÙĹÑķħ ôĀõÙøħ ˜òéIJòõõÙħ «ÙĞÈfÙĎħ²Ùħ²·õħÑě¢ġkĞÙħóÙħôĞ[ġý’ħ·ħý·ĉĞĀġĩĀħ ¾ÙĹĉÙdý’ħôIJõĀ[ĞħĉĀÑħĴĞÈðĀõÙøħ®Āõ·òġÙĎħ ¤ħĩĀøIJħĴ‡ÙøIJħóÙħĩ„Ù¾·ħóهĩgħĉ„òĉĀdoĩ·ĩħĀ¾ñ ĞĀĴġôfħ øĀ•ýĀġĩòħ õķ•ĀĴ[ýoħ ĴÙħ ĴĀõý’Èðħ ĩÙĞfñ ýÙÈðħ·ħĴÙõøòħÑĀ¾Ğ’ħġýĀĵĉ·Ğôħý·Ñħ¯òéýÙġĎħ ²ħ ý·¾oÑÈÙħ ·ôĩòĴòĩħ ĉĀħ õķ•ĀĴ[ýoħ ĴoĩgĹoħ ²·õħ Ñě¢ġkĞÙÎħ ôÑÙħ óÙħ ¾·ĹfýÎħ ôõIJĹò‡ĩgħ òħ Ĵgĩ‡oħ øýĀ•ñ ġĩĴoħ¾IJĩòô‘ħ·ħĞÙġĩ·IJĞ·ÈoĎħ¯ÙýĩĀħð·ýÑòÈ·ĉħĴ‡·ôħ ¯òéýÙġħ¾ĞĹķħĴķĞĀĴý[Ďħ¨¾„oħ·ôĴ·ĉ·Ğôħ¾ķħøgõħ âIJýéĀĴ·ĩħÑĀħÑĴĀIJħõÙĩĎħ Ç


Paradiski

ATLAS FRANCIE

foto: J.Favre

SEVERNÍ ALPY / PARADISKI

Ĥç

×ġħ —ĞÇġħ ø[ħ ĀġĀ¾òĩĀIJħ ·ħ ýÙĹ·ñ øgýòĩÙõýĀIJħ ·ĞÈðòĩÙôĩIJĞIJĎħ ¤ÑĀħ óÙÑýĀIJħ ý·Ĵ‡ĩoĴòõħ ĞÙĹòÑÙýÈÙħ ġħ ‡òôø’øòħ ÈðĀѾ·øòħ ·ħ õ·øòñ ý[ĩĀĴ’øòħ ôĀIJĉÙõý·øòħ ó·ôĀħ ĹħĀ¾ġĩ·ĞĀ•ýoðĀħġÈòñã ãõøIJÎ ĩ·ô ĀħĩĀø ÑõĀIJñ ðĀħ·ħĞ[ÑħĴķĉĞ[ĴoĎħ˜ĞÈħĂĥĺĺÎħĂÚĺĺħ·ħİĺĺĺħóġĀIJħ ĴÙõôĀĞķġfħġĩ·Ĵ¾ķħĉĀĉõ·ĩýfħÑĀ¾għġĴfðĀħĴĹýòñ ôIJħ ·ħ ĴõòĴIJħ ĴÙõôfðĀħ ·ĞÈðòĩÙôĩ·ħ ¥Ùħ ›ĀоIJġòñ ÙĞ·Ďħ ˜ĞÈħ ĂþäĺÎħ ý·ħ óÙðĀ•ħ Ĵ’ġĩ·Ĵ¾għ ġÙħ ĩÙĉĞĴÙħ ĉĞ·ÈIJóÙÎħġÙħġý·•oħġĩķõĀĴgħý·ĉĀÑĀ¾òĩħĉ‘ĴĀÑýoħ ġ·ĴĀóġôfħ Èð·õIJĉķĎħ «ĞĀĹ·ĩoøħ ĹÑÙħ óġĀIJħ Ĵħ ĉĞĀñ ĴĀĹIJħĩ„òħĞÙĹòÑÙýÈÙĎ ¤ħĩĀøIJħĴ‡ÙøIJħĉ„òý[õٕoħóÙÑÙýħĹħýÙóõÙĉ‡oÈðħ õķ•·„ġô’Èðħ·ĞÙ[õ‘Ďħ²ķġĀô[ħý·ÑøĀ„ġô[ħĴ’‡ô·ħ óÙħĹ[ĞIJôĀIJħĴÙõøòħôĴ·õòĩýoðĀħġýgðIJĎħœķý·øòÈñ

ô’ħĩÙĞfýħĀġĩĞ’ÈðħðĀĞġô’Èðħ‡ĩoĩ‘ħóÙħĞ[óÙøħĉĞĀħ ġĉĀĞĩĀĴýgħ Ĺ·õĀ•Ùýfħ ý[Ĵ‡ĩgĴýoôķĎħ ˜ħ ôħ ĩĀøIJħ Ĵ‡ÙøIJħ ó·ôĀħ ‡ĉÙĞôħ ý·ħ ý[ÑðÙĞýfħ Ğ|¾għ õÙĩø’ħ ôòõĀøÙĩĞħÝħġóÙĹÑĀĴô·ÎħĉĀħóÙóoø•ħġóÙĹÑIJħĩĀIJ•oħ ġĞÑÈÙħýÙóÙÑýĀðĀħħý[Ĵ‡ĩgĴýoô·Ď ¤¶ħ ªó¶çü×Îħ ·dôĀõòħ õٕoħ ý·ħ ÑĀðõÙÑħ ĀÑħ ¥Ùġħ ˜ĞÈġÎħóÙħġĴ’ÈðħÈð·Ğ·ôĩÙĞÙøħóòýfĎħ®ĩ„ÙÑòġôĀħġÙħ ġôõ[Ñ[ħĹħĂĺħÑoõdoÈðħĴÙġýòÈÎħ·ħòħôÑķ•ħġÙħĴħýgøħ ĩ·ôfħ Ñ·óoħ ý·óoĩħ Ĵ’¾ĀĞýfħ ġóÙĹÑĀĴôķÎħ ġĉo‡ħ óÙħ ĴðĀÑýfħ ĉĞĀħ ĞĀÑòýķħ ġħ Ñgĩøòħ dòħ ĉĞĀħ õķ•·„Ùħ Ýħ ĩIJĞòġĩķĎħ²ÙõôĀIJħĴ’ðĀÑĀIJħóÙÎħ•ÙħġòħõĹÙħĴħĞ[øÈòħ ÈÙõfðĀħ ĞĀĹõÙðõfðĀħ ·ĞÙ[õIJħ Ĵķ¾Ğ·ĩħ ėĴÙġýòÈòĘħ ĴÙħħĴķðĀĴIJóoÈoøħġĩķõIJĎħ¨ÑħðķĉÙĞøĀÑÙĞýoðĀħ Ā¾Ğ·ħ Ĵħ˜òøÙħ İĺĺĺħ ĉĀħ ĴÙġýòÈòÎħ ôÑÙħ Ĵ[ġħ Ğ[ýĀħ ¾IJÑoħôĞ[ĴķÎħó·ôĀħóÙħý·ĉ„Ďħ›ð·øĉ·éýķħÙýħ²·ñ ýĀòġÙĎħ

foto: J.Favre

Snow Tip SKI Peisey Vallandry je konečnou stanicí Vanoise Express na straně střediska Les Arcs. V okolí výše jmenované vesnice byl již před lety zaveden lyžařský provoz pomocí semaforů. Na několika vedle sebe ležících a vzájemně se proplétajících sjezdovkách je světelná signalizace, která poskytuje informace o tom, u kterého vleku nikdo není a kde je případně fronta na vydechnutí. Snow Tip APRÈS-SKI Ve středisku Belle Plagne je restaurace se zvláštním způsobem podávání digestivu. Je-li větší společnost, objede po večeři obsluhující číšník stůl s koženým vakem plným místního likéru génepi a každému stolovníkovi nastříká „panáka“ přímo do úst. V daný okamžik se výborně baví především ti, kdo právě nejsou na řadě.

®ýĀĵ¾Ā·ĞÑòġĩ‘øħõĹÙħÑĀĉĀĞIJdòĩħĉ„ÙÑÙĴ‡oøħ ġĩ„ÙÑòġô·ħIJĉĞĀġĩ„ÙÑħ·ĞÙ[õIJÎħôÑÙħóÙħĩĀħ¾õoĹôĀħôÙħ ġýĀĵĉ·ĞôIJħ·ħ¾Ā·ĞÑÙĞÈĞĀġġIJħ·ħôÑÙħóÙħýÙóøÙý‡oħ ĉĀdÙĩħ ĴĞġĩÙĴýòÈĀĴ’Èðħ ĩIJĞòġĩòÈô’Èðħ ĉ„ÙóÙĹёĎħ ®ĩÙóýfħ ėĀġ·ÑķĘħ ¾ķħ øgõòħ ĴĀõòĩħ ĩòÎħ ôÑĀħ ġòħ ĉ„Ùóoħ Ĵķóo•ÑgĩħĹħõķ•[Ğýķħĉ„oøĀħý·ħġĴ·ðĎ ¥ÿüĩÇî¶ĴðüÎħ ôĩÙĞ’ħ ¾’Ĵ·õħ óÙÑýoøħ Ĺħ øfýgħ ĴķðõÙÑ[Ĵ·ý’Èðħ ġ·ĩÙõòĩ‘Îħ ġÙħ ġĩ·õħ Ĵħ õĀyġôføħ ĞĀÈÙħøoġĩÙøħĴÙõøòħĉĀĉIJõ[ĞýoøĎħ¶ÑÙħóÙħóÙÑý·ħ ĹħôĀýÙdý’Èðħġĩ·ýòÈħõ·ýĀĴôķħ²·ýĀòġÙħĶĉĞÙġġĎħ «ĞĀóÙôĩÎħ ôĩÙĞ’ħ ġĉĀóòõħ ÑĴgħ óò•ħ ĩ·ôħ ÑĀġĩħ ĴÙõô[ħ ġĩ„ÙÑòġô·Îħ dÙô[ħ ĉĀħ ĉĞĴýoøħ ĞĀÈÙħ ĉĞĀĴĀĹIJħ ý·ħ ĴķðĀÑýĀÈÙýoħġĴfħ‹ġĉg‡ýĀġĩòĎħ ħ ħÇ

®§¨³tip

Snow Tip FAMILY S dětmi je nejlepší ubytování v Plagne Bellecôte, kde je i kluziště a krytý bazén. Navíc je nejbližší okolí střediska chráněno poměrně dobře proti větru a kolem je mnoho příjemných modrých sjezdovek. Snow Tip VÝLET Pokud chcete Les Arcs na den či na půl dne opustit a navštívit městečko Bourg Saint Maurice, není to nejmenší problém. Permanentka na celou oblast platí automaticky i na zubačku, která vás vysadí pár kroků od centra města.

www.paradiski.com, www.lesarcs.com, www.la-plagne.com


La Rosière, Arêches Beaufort

Ĥä

foto: O.T. La Rosière

SEVERNÍ ALPY / LA ROSIÈRE, ARÊCHES BEAUFORT

ATLAS FRANCIE

¶ħ ¬ÿġðjĞ×ħ õٕoħ ĴÙħ âĞ·ýÈĀIJĹġôfħ d[ġĩòħ·ĞÙ[õIJħġĉ·ÈÙħ®·ýħšÙĞý·Ğñ ÑĀĎħ œĞIJð[ħ d[ġĩħ õٕoħ ý·ħ òĩ·õġôfħ ġĩĞ·ýgĎħ ¡Ğ·ýòÈÙħ øÙĹòħ Ā¾gø·ħ ġĩ[ĩķħ óÙħ ĹÑÙħ ĩføg„ħ ðø·ĩ·ĩÙõý[Ďħ ŸĞ·ýÈĀIJĹġô[ħ ġĩĞ·ý·ħ óÙħ Èðõ·Ñýgó‡oÎħ ġĉĀĞĩĀĴñ ýgó‡oÎħ ý·ĉĞĀĩòħ ĩĀøIJħ òĩ·õġô[ħ ‹¾Ādoħ ĉĀĞĀġĩõfħ øĀфoýĀĴ’øòħ õÙġķħ ĉ‘ġĀ¾oħ ĩÙĉõÙóòħ ·ħ ġĴ·ðķħ óġĀIJħ ĹÑÙħ Ĵgĩ‡òýĀIJħ øoĞýgó‡oĎħ ÙĀéĞ·ãÈôf IJġĉĀ„[Ñ[ýoħø[ħĴõòĴħòħý·ħĉĀd·ġoĎħ²Ùõøòħd·ġĩĀħ ġÙħġĩ[Ĵ[Îħ•Ùħý·ħóÙÑýfħġĩĞ·ýgħóÙħýÙĴõoÑýgÎħøõñ ð·Ĵgħ·ħĹ·ħôĀĉÈÙøħġĴoĩoħġõIJýÈÙĎħ ¥·ħ­ĀġòkĞÙħýÙýoħĴÙõôfħġĩ„ÙÑòġôĀÎħ·õÙħ·ĩøĀñ ġâfĞ·ħ óÙħ ĹÑÙħ ĴÙõøòħ ĉ„oĴgĩòĴ[Ďħ ¢ħ ôÑķ•ħ ĩĀħ ø‘ñ •ÙĩÙħý·ħýgôĩÙĞ’ÈðħġóÙĹÑĀĴô[ÈðħĉgôýgħĞĀĹ¾·ñ õòĩÎħ ġĉĀôĀóÙýfħ ĹÑÙħ ¾IJÑĀIJħ òħ ĞĀÑòýķħ ġħ ÑgĩøòĎħ

—ĞgÇî×ġħ™×¶IJàÿĞĩħĉ·ĩ„oħôħĴÙõøòħø·õ’øħõķñ •·„ġô’øħ ġĩ„ÙÑòġô‘øĎħ ²ħ ĉĀĞĀĴý[ýoħ ġħ dÙġô’ñ øòħðĀĞ·øòħĀĴ‡Ùøħġĩ[õÙħĴķÈð[ĹoħĴÙõøòħÑĀ¾„ÙĎħ «·ÑÙġ[ĩħ ôòõĀøÙĩĞ‘ħ ġóÙĹÑĀĴÙôħ óÙħ ĹÑÙħ ĞĀĹÑgñ õÙýĀħ øÙĹòħ ÑĴgħ ĴÙġýòÈÙÎħ ĞÙġĉĎħ ÑĴ·ħ Ĵ’ÈðĀĹoħ ¾ĀÑķĎħ ¨¾għ ĴÙġýòÈÙħ ġÙħ ĹÈÙõ·ħ Ĵķøķô·óoħ Ĺ·•òĩfħ ĉ„ÙÑġĩ·ĴgħĀħâĞ·ýÈĀIJĹġô’Èðħġĩ„ÙÑòġÈoÈðĎħ¦·ñ õÙ¾ýfħÑĀøôķħġÙøôýIJĩfħôĀõÙøħôĀġĩÙõoô·ħý·ñ ¾oĹÙóoħ òħ IJ¾ķĩĀĴ[ýoħ Ĵħ ġĀIJôĞĀøoĎħ ¥ķ•·„òÎħ ôĩلoħ óò•ħø·óoħĴħÑÙýodôIJħĀчôĞĩ[ý·ħĴ‡ÙÈðý·ħĴÙõô[ħ ġĩ„ÙÑòġô·ÎħøĀðĀIJħĹĴĀõòĩħĉĀÑôĞĀĴýoħĉĀôĀóoôÎħ óÙðĀ•ħ ø·óòĩÙõħ ý·¾oĹoħ ĉĀħ ĴÙdلòħ õòôfĞħ éÙýfĉòħ Ĺħ ÑĞĀ¾ý’Èðħ ĞĀġĩõòýÙôÎħ ôĩÙĞfħ Ĵħ õfĩgħ ĀġĀ¾ýgħ ý·ġ¾oĞ·õħĴħôĀĉÈoÈðĎ Ç

®óÙĹÑĀĴôķħ ý·ħ Ā¾ĀIJħ ġĩĞ·ý[Èðħ ðĞ·ýòÈÙħ óġĀIJħ ĴÙÑÙýķħĉĀħġĴ·ĹoÈðħġħĞ‘ĹýĀIJħĀĞòÙýĩ·ÈoÎħ·ħĩ·ôħ ġòħý[Ĵ‡ĩgĴýoÈòħøĀðĀIJħÈÙõ’ħÑÙýħĴķ¾oĞ·ĩħĀġõIJñ ýgýfħ ġóÙĹÑĀĴôķĎħ «ĀĹĀĞħ ý·ħ Ĵd·ġý’ħ ý[ĴĞ·ĩħ Ĺħ ¢ĩ[õòÙàħ ¯·Ñķħ Ĵħ ĉ„oĉ·ÑgÎħ •Ùħ IJóÙÑÙħ ĉĀġõÙÑýoħ õ·ýĀĴô·Îħ ø·óoħ ĉ„ÙÑħ ġÙ¾ĀIJħ ĀĉĀĹÑòõÈòħ øýĀðĀħ ÑÙġoĩÙôħ ôòõĀøÙĩĞ‘ħ ĀôĞIJ•ýoħ ÈÙġĩķħ ĉĀÑħ ¦Āýĩħ šõ·ýÈÙøĎ ¤ĞĀøgħġôĴgõfðĀħõķ•ĀĴ[ýoħý·¾oĹoħ¥·ħ­Āġòñ kĞÙħ òħ õķ•ĀĴ[ýoħ Ĺħ ðÙõòôĀĉĩfĞķħ ýÙ¾Āõòħ ðÙõòġôòĎħ ²ĹðõÙÑÙøħ ôħ ċĉĞĀĹ·ĩoøČħ ĞĀĹÑoõýfħ õÙéòġõ·ĩòĴgħ óÙħĹÑÙħøĀ•ýfħĉĞĀĴĀĹĀĴ·ĩħĩIJĩĀħóòý·ôħĴÙħŸĞ·ýñ ÈòòħĹ·ô[Ĺ·ýĀIJħôĞ·ĩĀÈðĴoõòĎħ£ÙħĴÙõôĀIJħĀĩ[ĹôĀIJħ ĉĞĀħ Ĵ‡ÙÈðýķħ ý[Ĵ‡ĩgĴýoôķħ òħ òýġĩĞIJôĩĀĞķÎħ ĹÑ·ħ ġóÙÑýĀÈÙý[ħ ĴĞĀĉ·ħ ĉ„òġĩ[Ĵ[ýoħ ĴĞĩIJõýoôIJħ Ĵ‡IJÑÙħĹ·ô[•ÙħýÙ¾Āħý·Āĉ·ôħĴ‡IJÑÙħĉĀĴĀõoĎħ

®§¨³tip

Snow Tip APRÈS-SKI La Rosière má nabídku aktivit po lyžování přiměřenou velikosti střediska. Za návštěvu ovšem stojí vždy na začátku týdne exhibice lyžařské školy, jejíž jednou instruktorkou je i francouzská přebornice ve sqwalu ( jízda na jedné lyži s nohama za sebou – monocarver).

Snow Tip FAMILY Pro rodiny, které mají děti holdující lyžím (nikoli snowboardu) se doporučuje sjezdovka San Bernardo. Začíná ve stejnojmenném sedle a je označená jako červená. Ve skutečnosti je z velké části velmi mírná a poskytuje zážitky především z výhledů do krajiny. V dolní části je potom vedena po silnici, po níž se v letních měsících překonává horský průsmyk Malý Svatý Bernard. Snow Tip GURMÁN Beaufort se jmenuje snad nejznámější sýr Savojska. Vyrábí se v 50kilových kolech, která se během doby zrání každý den obracejí a omývají slanou vodou.

www.larosiere.net, www.areches-beaufort.com

foto: O.T. La Rosière

Snow Tip SKI Obzvláště dlouhé sjezdy je možné si užít z vrcholu Chaz Dura (2 579 m n. m.) až do italského La Thuile. Hustá spleť sjezdovek se v dolní polovině úbočí spojí do jediné a zanoří do lesa pod jménem Nuova. Převýšení 1 000 m zaručuje opravdu dobré jízdní zážitky.


Les Trois Vallées

ATLAS FRANCIE

foto: Gilles Mirande, Agence Basile, O.T. Val Thorens

SEVERNÍ ALPY / LES TROIS VALLÉES

Ĥĥ

×ġħ®Ğÿðġħ±¶óóe×ġħýÙ¾Āõòħ¯„òħ‹ÑĀñ õoħ óÙħ ¾ÙĹôĀýôIJĞÙýdýgħ ýÙóĴgĩ‡oħ õķ•·„ġô[ħ Ā¾õ·ġĩħ ŸĞ·ýÈòÙĎħ ®Ĵ’øħ ý[Ĵ‡ĩgĴýoô‘øħ ý·¾oĹoħ ĥĺĺħ ôøħ ġóÙĹÑĀĴÙôĎħ ¢ħ ôÑķ•ħ óÙħ Ĵħ ĉĀġõÙÑýoħ ÑĀ¾għ ĴÙõôĀIJħ ø|ÑĀIJħ ĉĞĀĉĀóĀĴ·ĩħ Ğ‘Ĺýfħ ġĀIJñ ġÙÑoÈoħ·ĞÙ[õķÎħôĩÙĞfħġÙħĴħĉĀdĩIJħġóÙĹÑĀĴÙôħ¯„Ùøħ ‹ÑĀõoøħ ĉ„ò¾õò•IJóoÎħ ôĴ·õòĩĀIJħ ġÙħ óòøħ ĞĀĹðĀÑýgħ •[Ñý’ħ Ĺħ ýòÈðħ ýÙĴķĞĀĴý[Ďħ ¢ħ ĉ„Ùġħ ġĴĀIJħ øĀýIJñ øÙýĩ[õýoħĞĀĹõÙðõĀġĩħóÙħĀ¾õ·ġĩħĴõ·ġĩýgħôĀøĉ·ôĩñ ýoĎħ ²ħ ĉĞ·Ķòħ ĩĀħ Ĺý·øÙý[Îħ •Ùħ ĴķĹý·dÙýfħ ĩĞ·ĩgħ óġĀIJħ ġôIJĩÙdýgħ ĉõýĀðĀÑýĀĩý’øòħ ġóÙĹÑĀĴô·øòÎħ ·ħýòôĀõòħó·õĀĴ’øòħĩĞ·ĴÙĞĹķÎħĩĀõòôħýÙĀ¾õo¾Ùý’øòħ IJħġýĀĵ¾Ā·ĞÑòġĩ‘Ďħ ®ÙĹ|ý·ħ Ĺ·doý[ħ ·ħ ôĀýdoħ Ĵħ ýÙóĴ’‡Ùħ ĉĀõĀ•Ùýføħ ²·õħ¯ðĀĞÙýġħ·ħĉĀħġĉ·ÈÙħ¤òõõķħóÙħÑĞIJð[ħýÙóÑÙõ‡oĎħ

²Ùõôfħĉ„ÙĴ’‡ÙýoħóÙħĹ[ĞIJôĀIJÎħ•ÙħġòħĹÑÙħý[Ĵ‡ĩgĴñ ýoÈòħ Ĵ•Ñķħ Ĺ·õķ•IJóoĎħ ›ðõ·Ñýfħ ôĀýÈÙħ ‹ÑĀõoħ IJÑĞ•oħ ġýoðħ·•ħÑõĀIJðĀħÑĀħó·Ğ·Îħýo•ÙħĉĀõĀ•ÙýfħĩÙĞfýķÎħøoġñ ĩķħ ÈðĞ[ýgýfħ õÙġķÎħ óġĀIJħ ÑĀ¾Ğ’øħ ‹ĩĀdò‡ĩgøÎħ ôÑķ•ħ ĹIJ„oħõÙÑýĀĴfħÈðIJøÙõÙýòÈÙĎħ¤·•ÑfħĹÙħ¯„oħ‹ÑĀõoħø[ħ ĀĴ‡ÙøħġĴfħġĉÙÈòãôIJøÎ ġĴf ėĩ„Ù‡ýòdôķ ý· ÑĀĞĩIJĘĎ NÐÿónħ ó×ġħ —óóIJ×ġħ ¾ķõĀħ õķ•·„òħ Ā¾óÙĴÙýĀħ ó·ôĀħ ĉĞĴýoĎħ ®ķøÙĩĞòÈô’ħ ‹Ĵ·õħ ġĉ·Ñ·óoÈoħ ĀÑħ ĴĞÈðĀñ õIJħ ¦Āýĩħ ²·õõĀýħ ċİħ þäİħ øħ ýĎħ øĎČħ ĉ„Ùġħ ¦Āĩĩ·ĞÙĩħ ôħ ¦fĞò¾ÙõIJħ óÙħ ĉ[ĩلoħ ÈÙõfħ Ā¾õ·ġĩòĎħ ²Ùõôfħ øýĀ•ñ ġĩĴoħĴÙõøòħôĴ·õòĩýoÈðħġóÙĹÑĀĴÙôħòħøýĀðĀħøĀ•ñ ýĀġĩoÎħ ó·ôħ ġÙħ ĉ„ÙġIJýĀIJĩħ ÑĀħ ġĀIJġÙÑýoÈðħ ‹ÑĀõoÎħ Ñgõ[ħĹħ¦fĞò¾ÙõIJĦ¦Āĩĩ·ĞÙĩIJħóÙÑýIJħĹħýÙóÑĞ·•‡oÈðħ ÑÙġĩòý·ÈoħĴÙħŸĞ·ýÈòòħĴ‘¾ÙÈĎħ ¥eĞð½×óÎħôĩÙĞ’ħ¾ķõħĹ·õĀ•ÙýħøÙĹòħÑĴgø·ħġĴgñ ĩĀĴ’øòħ Ĵ[õô·øòÎħ ġòħ IJÑĞ•Ùõħ ĴķĴ[•Ùý’ħ ·ĞÈðòĩÙôñ

ĩĀýòÈô’ħ ġĩķõĎħ ¨õķøĉòóġôfħ ðĞķħ Ĵħ ĞĀÈÙħ Ăþþİħ ĉ·ôħ ĉ„òġĉgõķħ ôħ ĞĀĹĴĀóòħ óÙðĀħ òýâĞ·ġĩĞIJôĩIJĞķħ ·ħ Ĺ·ýÙñ Èð·õķħĹÑÙħôĞķĩfħôõIJĹò‡ĩgħ·ħô·¾òýĀĴĀIJħõ·ýĀĴôIJÎħ ôĩÙĞ[ħġĩ„ÙÑòġôĀħġĉĀóIJóÙħġħõ[ĹÙyġô’øħøgġĩÙdôÙøħ šĞòÑÙġħõÙġħš·òýġĎħ «ĀĹÑgóòħ Ĵķġĩ·Ĵgý’ħ ¥ÿĩĩ¶Ğ×ĩħ ø[ħ ĩķĉòÈôķħ ġĉĀĞĩĀĴýoħ Èð·Ğ·ôĩÙĞĎħ «Ğ[Ĵgħ ĀÑġIJÑħ ġÙħ ý·¾oĹÙóoħ ýÙóõÙĉ‡oħdÙĞĴÙýfħġóÙĹÑĀĴôķħ·ħýÙóĴgĩ‡oħøĀ•ýĀġĩòħ ĉ„ÙġIJý‘ħÑĀħġĀIJġÙÑýoÈðħ‹ÑĀõoĎħ NÐÿónħ­¶ðüĩħ™ÿüÎħôÑÙħġÙħý·Èð[ĹÙóoħġĩ„ÙÑòġô·ħ šÿIJĞÇî×Ĵ×óħ·ħ¤¶ħ®¶üð¶Íħ¾ķõĀħġÙħġĀIJġÙÑýoøÎħĴ’‡Ùħ IJĴÙÑÙý’øÎħĉĞĀĉĀóÙýĀħĴħĞĀÈÙħĂþäİĎħ¶ħõķ•·„ġôfñ ðĀħðõÙÑòġô·ħóÙħĩĀħýÙóĉÙġĩ„Ùó‡oħĀ¾õ·ġĩĎħ¨ÑõÙðõ[ħĹ[ñ ôĀIJĩoħġħýÙIJĉĞ·ĴĀĴ·ý’øòħdÙĞý’øòħġóÙĹÑĀĴô·øòħ ġĩ„oÑ[ħdòõ’ħĉĞĀĴĀĹħý·ħġĴ·ĹoÈðħ®·IJõòĞÙħ·ħôĀøĀĞýgħ Ĺ·ĉ·ÑõfħĩĞ·ġķħĴħõÙġoÈðħý·Ñħ¥·ħ¯·ýò·Ď


foto: Gilles Mirande, Agence Basile, O.T. Val Thorens

SEVERNÍ ALPY / LES TROIS VALLÉES

ĤĤ

®§¨³tip Snow Tip SKI • Středisko Les Menuires letos nabízí zvláštní produkt pro nedočkavce – jarní program „Ranní manšestr“: od 26.03.05 od středy do pátku otevření oblasti Masse již od 8 hodin. Rozšíření 6denní permanentky stojí 12 €. • Mont Vallon je nejzazším a nejvýše položeným vrcholem nad Mottaretem. Sjezdovky na jeho svazích skýtají téměř 1 000 metrů převýšení „na jeden zátah“. Vzhledem k nadmořské výšce zde mívá sníh v horní polovině naprosto nedostižnou kvalitu během celé sezóny. Snow Tip BOARD Val Thorens se stává snowboardovým rájem vždy poslední týden před vánočními svátky. Boarder week, během něhož se koná i velké množství doprovodných akcí, přitahuje snowboardisty z celého světa.

NÐÿónħ ™×óó×Ĵðóó×ħ ¾ķõĀħ Ĺ·ġĩ·ĴgýĀħ ·ħ ĉ„òĉĀóÙñ ýĀħó·ôĀħĉĀġõÙÑýoĎħ§·ħĉĀdÙĩħ·ħÑfõôIJħġóÙĹÑĀĴÙôħ ĩĴĀ„oħ ĉĞ·ôĩòÈôķħ ĉĀõĀĴòýIJħ ÈÙõfðĀħ õķ•·„ġôfðĀħ ·ĞÙ[õIJĎħ £ÙðĀħ ġóÙĹÑĀĴôķħ ġÙħ ĩ[ðýĀIJħ ĀÑħ ĴÙġýòÈÙħ ®·òýĩħ¦·ĞĩòýħÑÙħšÙõõÙĴòõõÙħĹħý·ÑøĀ„ġôfħĴ’‡ôķħ ÈÈ·ħĂħīĺĺħøħýĎħøĎħ·•ħý·ÑħīħĺĺĺħøħýĎħøĎÎħôÑÙħ ôĀýdoħ ýgôĩÙĞfħ õ·ýĀĴôķħ Ĺħ ±¶óħ ®îÿĞ×üġĎħ ²Ùõôfħ øýĀ•ġĩĴoħ ġóÙĹÑĀĴÙôħ óÙħ ĴķĩķdÙýĀħ ý·ħ ġĴ·ĹoÈðħ ġĉĀóĀĴ·ÈoðĀħ ð„Ù¾ÙýÙĎħ £Ùħ øÙĹòħ ýòøòħ ðĀÑýgħ øĀÑĞ’Èðħ·ħóġĀIJħĴðĀÑýfħĉ„ÙÑÙĴ‡oøħĉĞĀħõķ•·„Ùħ ĴķðõÙÑ[Ĵ·óoÈoħ ôõòÑýgó‡oħ Ĺ[•òĩôķħ dòħ ĉĞĀħ ĞĀÑòýķħ ġħÑgĩøòĎħ ²ĞÈðĀõħ¥·ħ¦·ġġÙħĴÙħġĩ„ÙÑòġôIJħ¤×ġħ¥×üIJðĞ×ġħ ýÙ¾ĀħġóÙĹÑĀĴôķħý·ħôĀýÈòħ‹ÑĀõoħĴħôĀĩõòħ²·õħ¯ðĀñ ĞÙýġħ IJġĉĀôĀóoħ õÙÈôĩÙĞfðĀħ ðõÙÑ·dÙħ ·ÑĞÙý·õòýĀñ Ĵ’ÈðħĉĞĀ•òĩô‘Ďħ

›Āħ ġÙħ ĩ’dÙħ •[Ñ·ýĀġĩòħ óÙÑýĀĩõòĴ’Èðħ øoġĩħ Ĵħ Ğ[øÈòħ ‹ÑĀõoÎħ Ñ[ħ ġÙħ „oÈòÎħ •Ùħ ®·òýĩħ ¦·ĞĩòýÎħ ĉ‘ñ ĴĀÑýoħ ĴÙġýòÈòÎħ ĴĀõoħ ĉ„ÙÑÙĴ‡oøħ õķ•·„òÎħ ôĩلoħ óò•ħ ø·óoħ ýgÈĀħ ý·õķ•ĀĴ[ýĀÎħ ¥Ùġħ ¦ÙýIJòĞÙġħ óÙħ Ā¾ñ õo¾Ùý’øħ øoġĩÙøħ ĞĀÑòýħ ġħ ÑgĩøòÎħ ²·õħ ¯ðĀĞÙýġħ ĴķðõÙÑ[Ĵ·óoħ øõ·Ñ‡oħ ĞĀdýoôķħ ·ħ ĴÙõôfħ øýĀ•ġĩĴoħ ġýĀĵ¾Ā·ĞÑòġĩ‘Ď ¥Ùġħ¯ĞĀòġħ²·õõfġħóÙħĹ·ĞIJdÙý’øħÈoõÙøħòħĉĞĀħĩķÎħ ôÑĀħøòõIJóoħėõķ•·„ġôĀIJħĩIJĞòġĩòôIJĘĎħ˜ýòħĹħýÙóġĩĞ·ñ ĩÙéòdĩgó‡oðĀħ¾ĀÑIJħĴħġ·øføħÈÙýĩĞIJħ·ĞÙ[õIJħýÙõĹÙħ Ĺ·ħóÙÑòý’ħĩ’ÑÙýýoħĉĀ¾ķĩħĉĞĀóÙĹÑòĩħĴ‡ÙÈðýķħġóÙĹñ ÑĀĴôķĎħ ²‡ÙÈðý·ħġĩ„ÙÑòġô·ħġ·øĀńÙóøgħô·•ÑĀĞĀdýgħĞĀĹñ ‡ò„IJóoħý·¾oÑôIJħdòýýĀġĩoħĉĀħõķ•ĀĴ[ýoĎħš·ĹfýķÎħġýg•ñ ýòÈÙÎħġô‹ĩĞķÎħýĀdýoħõķ•ĀĴ[ýoħdòħóòýfħĹ[¾·ĴķħóġĀIJħĴÙõñ øòħġý·ÑýĀħôħÑòġĉĀĹòÈòħĴÙħĴ‡ÙÈðħġĩ„ÙÑòġÈoÈðĎħħħħħħÇ

Snow Tip FAMILY Rodinám s dětmi lze doporučit především středisko Les Menuires. Má nejlépe upravenou zónu pro začátečníky, dva venkovní bazény a sjezdovku na snowtubing. Sněhový hrad pro nejmenší pro sáňkování na lopatách. Ceny ubytování jsou v tomto středisku také nejpříznivější.

Vallée Pierre Lory: Nastupuje se z Val Thorens - Col Chaviere směrem na Rosaël. Sjezd je v horní části náročnější, dále potom vede po stranách rozervaným, ale nepříliš strmým údolím. Údolí dostává odpolední slunce, ale pozor na včasný návrat! Lac du Lou: Začíná se na vrcholu La Masse, v dobře vysněženém kotli. Jakoby zadní cestou, stranou od ruchu střediska, se dostanete zpět do Les Menuires.

Snow Tip APRÈS-SKI Val Thorens otevírá po zavření sjezdovek sáňkařskou dráhu. Atrakce, která zde vznikla již před několika lety, se těší velké oblibě. Sáňkařská dráha funguje na svazích vrcholu Péclet, sáňky se vyvážejí stejnojmennou kabinovou lanovkou. Snow Tip FREERIDE Volných terénů nabízí areál dost. Doporučujeme dva, které poskytují dostatečně dlouhý sjezd se snadným návratem zpět do střediska.

NOVINKA 04/05 Val Thorens – Škola smyku na ledovém okruhu, na kterém se jezdí v prosinci závod Trophé Andros. Méribel – nahrazení čtyřsedačkové lanovky Plan d’Homme šestimístnou expresní sedačkovou lanovkou. Les Menuires – zbourání panelové „emblematické budovy“ Solaret, jedné z prvních ve středisku. Bourání bylo zahájeno v dubnu. Solaret bude nahrazen luxusními chalety. Otevření se plánuje na prosinec 2004.

www.lesmenuires.com, www.courchevel.com, www.valthorens.com , www.meribel.net, www.st-martin-belleville.com


Údolí Maurienne

ATLAS FRANCIE

foto: O.T. Valmeinier

SEVERNÍ ALPY / ÚDOLÍ MAURIENNE

ĤÚ

õĀIJðfħ‹ÑĀõoħ¦·IJĞòÙýýÙÎħĩ[ðñ ýĀIJÈoħġÙħĀÑħøgġĩ·ħ®·òýĩħ£Ù·ýħ ÑÙħ¦·IJĞòÙýýÙħ·•ħôħòĩ·õġô’øħ ðĞ·ýòÈoøÎħIJĹ·ĴoĞ[ħý·ħðõ·Ĵýoħ ĩĞ·ġÙħòħĴÙħġĴ’ÈðħĉĀġĩĞ·ýýoÈðħ ‹ÑĀõoÈðħ ý·ħ ĂĤħ Ğ‘Ĺý’Èðħ ġĩ„ÙÑòġÙôĎħ ®ħ ĀðõÙÑÙøħ ý·ħ ĉĞĀġĩĀĞĀĴfħ øĀ•ýĀġĩòħ ·ĩõ·ġIJħ óġĀIJħ ĹĴĀõÙý·ħ óÙýħħýgôĩÙĞ[ħĩķĉòÈô[Ď ¤¶ħ ¦ÿĞ÷¶ħ ĉ·ĩ„oħ ôħ øĀÑÙĞýoøÎħ ĉĀðĀÑõñ ý’øÎħýÙĴÙõô’øħ·ħĩ·ôfħýÙĉ„oõò‡ħÑĞ·ð’øħÑÙñ ġĩòý·ÈoøĎħ ®ĩ„ÙÑòġôĀħ óÙħ ĴðĀÑýfħ ĹÙóøfý·ħ ĉĞĀħ ĞĀÑòýķħ ġħ Ñgĩøòħ ýÙ¾Āħ ĉĞĀħ øõ·Ñfħ ý[Ĵ‡ĩgĴýoñ ôķħ ġħ ýò•‡oøħ ĞĀĹĉĀdĩÙøĎħ ¥ķ•·„ġô[ħ Ā¾õ·ġĩħ óÙħ Ā¾ôõĀĉÙý·ħ ġøĞôĀĴ’øòħ õÙġķħ ·ħ Ĵħ ýòÈðħ ĴÙÑÙħ òħ Ĵgĩ‡òý·ħ óÙðĀħ ġóÙĹÑĀĴÙôĎħ ²ĹðõÙÑÙøħ ôħ ġÙñ ĴÙĞýoħ ĀĞòÙýĩ·Èòħ Ĵgĩ‡òýķħ ġĴ·ð‘ħ ġÙħ øĀðĀIJħ

ý[Ĵ‡ĩgĴýoÈòħ ĩg‡òĩħ ý·ħ ôĴ·õòĩýoħ ġýoðħ òħ Ĵħ øfýgħ óòġĩ’ÈðħĀ¾ÑĀ¾oÈðĎħ ±¶óħ š×üðġħ ġÙħ ý·Èð[Ĺoħ ý·ħ ġ·øføħ ôĀýÈòħ ‹ÑĀõoĎħ ¥ķ•·„ġô’ħ ·ĞÙ[õħ óÙħ ĉĀøgĞýgħ ĹهòĞĀô·ħ ĞĀĹõĀ•Ùýħ ý·ħ ġĴ·ĹoÈðħ øÙĹòħ ĴÙġýòÈÙøòħ ¥·ýġõÙñ ¾ĀIJĞéħ ·ħ ¥·ýġõÙĴòõõ·ĞÑĎħ ¦ÙĹòħ ġóÙĹÑĀĴô·øòÎħ ôĩÙĞfħ‡ĉõð·óoħ·•ħÑĀħĴ’‡ôķħİħÚĺĺħøħýĎħøĎÎħġòħĩIJħ ġĴĀóòħý·óÑÙħÑĀġõĀĴ·ħô·•Ñ’Ďħ±¾ķĩĀĴ[ýoħóÙħó·ôĀħ Ĵ‡IJÑÙħ ĴÙħ âĞ·ýÈĀIJĹġô’Èðħ ˜õĉ[Èðħ ĉ„ÙĴ[•ýgħ Ĵħ ĞÙĹòÑÙýÈoÈðÎħ ĹÑÙħ óġĀIJħ ýgôĩÙĞfħ Ĵķġĩ·Ĵgýķħ ĉĞ·ôĩòÈôķħĴħÈÙýĩĞIJħĉ‘ĴĀÑýoħĴÙġýòÈÙĎħ¯Āħóòġĩgħ ĀÈÙýoħÈðĞĀýòdĩoħĞÙĉĩ·õĀĴfÎħôĩلoħĩĴĞÑoÎħ•ÙħĹÑÙóñ ‡oħġĩ„ÙÑòġô·ħóġĀIJħóÙýħĉ·ýÙõ[ôĀĴ[ħġoÑõò‡ĩgĎħ ²·õøÙòýòÙĞħ ·ħ ²·õõĀòĞÙĦ ·õò¾òÙĞħ óġĀIJħ ĉ„oñ ôõ·ÑÙøħĉĞĀĉĀóÙý’Èðħġĩ„ÙÑòġÙôĎħ«‘ĴĀÑýgħýÙñ Ĺ[Ĵòġõfħ ėĴÙġýòÈÙĘħ ÑýÙġħ ĩĴĀ„oħ ·ĞÙ[õħ ġħ ÈÙõôÙøħ

Ăäĺħ ôøħ ġóÙĹÑĀĴÙôĎħ ±¶óóÿðĞ×Îħ ý·Èð[ĹÙóoÈoħ ġÙħ ĉĀÑħġÙÑõÙøħ ·õò¾òÙĞÎħóÙħĴõ·ġĩýgħøÙý‡oħøgġĩĀħ ġÙħ ġĩ·ĞĀÑ[Ĵý’øħ ý[øgġĩoøÎħ ¾·ĞĀôýoøħ ôĀġĩÙñ õÙøÎħÑõ[•Ñgý’øòħIJõòÈÙøòĎħ¶[•òĩôķħĹħõķ•ĀĴ[ýoħ óġĀIJħ ĹÑÙħ ĉĀÑĀ¾ýfħ ó·ôĀħ Ĵħ ­·ôĀIJġôIJĎħ ›ÙġĩĀIJħ ôÙħ ô·¾òýĀĴfħ õ·ýĀĴÈÙħ óÙħ ĩ„Ù¾·ħ IJÑgõ·ĩħ ýgôĀõòôħ ôĞĀô‘ħĉĀħIJõòÈòħdòħĉĀħÈðĀÑýoôIJĎ ¤ÑĀħðõÙÑ[ħĩķĉòÈôfħâĞ·ýÈĀIJĹġôfħėġĩ„ÙÑòġôĀħ ġħ õķ•Ùøòħ ý·ħ ýĀðĀIJĘÎħ ýÙÈð‰ħ ĴĀõoħ ±¶ó÷×ðüð×ĞĎħ ¦ĀÑÙĞýgħ „Ù‡Ùý’ħ ĉ‘õôĞIJðħ ĞÙĹòÑÙýÈoÎħ ôĩÙĞ’ħ IJĴýòĩ„ħ Āĉ·ĩĞIJóÙħ ýgôĀõòôħ ĞÙġĩ·IJĞ·Èoħ ·ħ ¾IJĩòô‘Îħ ĉĀġôķĩIJóÙħ ÑĀôĀý·õ’ħ ĉĀ•òĩÙôħ Ĺħ Ĵķóo•Ñgýoħ ý·ħ ġóÙĹÑĀĴôIJħĉ„oøĀħĹÙħÑĴلoħõķ•[ĞýķĎħ®ĉĀõÙdÙýñ ġô’ħ•òĴĀĩħóÙħĹÑÙħĩĞĀÈðIJħÈðIJђÎħ·õÙħĹ·ħĩIJħġĉĀĞñ ĩĀĴýoħĉĀðĀÑIJħĩĀħġĩĀóoĎ Ç

®§¨³tip

foto: Bernard Grange, O.T. de Valloire

Snow Tip SKI Z většiny středisek údolí Maurienne je možné se vydat do Val Thorens. Z osady Orelle lze s příplatkem k vícedenní permanentce vyjet kabinovou lanovkou do valthorenského Rosaël. Rozšíření permanentky je možno zakoupit pro Val Thorens, Vallée de Belleville nebo na celou oblast Tři údolí. Ceny se pohybují od 14,50 do 21 euro za den. Snow Tip APRÈS-SKI Středisko Val Cenis nabízí na konci lyžařského areálu skvělý bazén a kluziště. Obojí je v provozu každý den. NOVINKA Val Cenis 04/05 Nahrazení sedačkové lanovky Le Met za čtyřmístnou,

zavedení automatické elektronické kontroly permanentek – „hands free“. Valloire 04/05 - nahrazení dvoumístné sedačkové lanovky Grandes Drozes šestimístnou se zpomaleným nájezdem. - instalace 48 nových sněžných děl, která zvýší celkový počet na 398 Valmeinier 04/05 - uvedení do provozu nového vleku pro začátečníky Sausette - 14 nových sněžných děl na sjezdovce Epilobes v nové rezidenci Panorama - vytvoření tří nových sjezdovek – 1 zelená uvnitř rezidence Panorama, 2 modré v sektoru Arméra

www.valmeinier.com, www.la-norma.com, www.valcenis.com


Flaine, Morillon, Châtel

Ĥÿ

foto: Jean Francois Vuarand, O.T. Châtel

SEVERNÍ ALPY / FLAINE, MORILLON

ATLAS FRANCIE

®§¨³tip Snow Tip GURMÁN Châtel leží v údolí Abondance, odkud pochází jedno z nejznámějších kravských mléčných plemen. Ochutnejte sýr stejného jména nebo místní fondue, které se z něj připravuje. O autorství jeho receptu se Švýcaři s Francouzi dokáží hašteřit kdykoli a kdekoli. Snow Tip SKI • Pokud se návštěvníkům zdá areál Chatel malý, mohou si zábavu na lyžích rozšířit v čase. Noční lyžování je každý čtvrtek za doprovodu nejnovějších komerčních hitů na sjezdovce Linga pro držitele permanentky zdarma. • Pod střediskem Flaine se nachází zapadlé údolí, na jehož dně je malé horské pleso, které dalo místu jméno – Lac de Gers.

ó·ôħĉĞĀħøòõĀĴýoôķħĩĞ·ÑòdýoðĀħĉĀóÙĩoħõķ•ĀĴ[ýoÎħ ĩ·ôħħòħĉĞĀħ‡òĞĀôfħÈ·ĞĴòýéĀĴfħĀ¾õĀIJôķĎħ §[Ĵ‡ĩgĴýoÈòÎħôĩلoħġÙħĴķÑ·óoħĹ·ħðĞ·ýòÈòħð„Ùñ ¾ÙýIJħ ĴķøÙĹIJóoÈoðĀħ ‹ÑĀõoħ Ÿõ·òýÙÎħ ġòħ øĀðĀIJħ ý·Āĉ·ôħ IJ•oĩħ ôĀýĩÙøĉõ·ĩòĴýoħ õķ•ĀĴ[ýoħ ý·Ñħ ĀôĀõýoøòħĴÙġýòÈÙøòÎħ·ħĩĀħĹÙóøfý·ħĉĀÑħðĞ·ýòñ ÈoħõÙġýoÈðħĉĀĞĀġĩ‘Ďħ £ÙÑýĀIJħ Ĺħ ýòÈðħ óÙħ òħ ĉ‘ĴĀÑýoħ ¦ĀĞòõõĀýĎħ ®Ùøħ øo„oħ ĩòÎħ ôÑĀħ Ñ[Ĵ·óoħ ĉ„ÙÑýĀġĩħ ĀÑÑÙÈðĀñ Ĵfħ ÑĀĴĀõÙýfĎħ «‘ĴĀÑýoħ Āġ·Ñ·ħ õٕoÈoħ ĴÙħ Ĵ’‡ÈÙħ Ăĺĺĺħ øħ ýĎħ øĎħ óÙħ ġÙħ ġĴĀIJħ øõ·Ñ‡oħ ġÙġĩĞĀIJħ ġĉĀñ óÙý·ħ ô·¾òýĀĴĀIJħ õ·ýĀĴôĀIJĎħ ¥Ùġķħ Ĵħ ¾õoĹôføħ òħ ĴĹÑ[õÙýgó‡oøħ ĀôĀõoħ óġĀIJħ ðĀóýgħ ĴķIJ•oĴ[ýķħ ĉĞĀħĴķÈð[Ĺôķħ·ħĩ‹Ğķħý·ħġýg•ýòÈoÈðĎħ §ÙÑ·õÙô’ħ šî\ĩ×óħ óÙħ óÙÑýoøħ Ĺħ øýĀð·ħ Ñoõñ doÈðħ ġĩ„ÙÑòġÙôħ Ā¾ĞĀĴġôfħ õķ•·„ġôfħ Ā¾õ·ġĩòħ ¥Ùġħ

«ĀĞĩÙġħÑIJħ®ĀõÙòõÎħĞĀĹôõ[Ñ·óoÈoħġÙħý·ħâĞ·ýÈĀIJĹñ ġôĀñ‡Ĵ’È·Ğġô’ÈðħðĞ·ýòÈoÈðĎħ²ÙħġĴføħĞÙôõ·øñ ýoøħ ġõĀé·ýIJħ Āħ ġĀ¾għ ðĞÑgħ ĉĞĀðõ·‡IJóÙÎħ •Ùħ óÙħ ýÙó‡Ĵ’ȷЇĩgó‡oħ Ĺħ âĞ·ýÈĀIJĹġô’Èðħ ġĩ„ÙÑòġÙôĎħ ²•Ñķ‰ħ òħ óÙðĀħ ĉÙĞø·ýÙýĩô·ħ ĉõ·ĩoħ ý·ħ ‹ĹÙøoÈðħ Ā¾ĀIJħ ġĩ[ĩ‘Ďħ œĞ•òĩÙõfħ ĉÙĞø·ýÙýĩôķħ ›ð]ĩÙõħ ø·óoħ ôħ ÑòġĉĀĹòÈòħ Úīħ ôøħ ġóÙĹÑĀĴÙôÎħ ġħ ĉ„oĉõ·ĩñ ôÙøħäĺħÙIJĞĀħôħ‡ÙġĩòÑÙýýoħĉÙĞø·ýÙýĩÈÙħġòħøĀñ ðĀIJħÑĀĉ„[ĩħõķ•ĀĴ[ýoħĴħÈÙõfħĀ¾õ·ġĩòħ¥Ùġħ«ĀĞĩÙġħ ÑIJħ®ĀõÙòõÎħôĩÙĞ[ħø[ħĥäĺħôøĎħ²ħĞ[øÈòħ·ĞÙ[õIJħóÙħ øĀ•ýfħ ÑoĴ·ĩħ ġÙħ Ĵħ óÙÑòýføħ Ñýòħ ý·ħ YÙýÙĴġôfħ óÙĹÙĞĀħòħ¦Āýĩħšõ·ýÈĎħ²ķ¾ĞĀIJ‡Ùý’ħâĞ·ýÈĀIJĹġô’ħ ġøķġõħĉĞĀħòøĉĞĀĴòĹ·ÈòħóÙħĹÑÙħ‹ġĉg‡ýgħĩõIJøÙýħ ‡Ĵ’È·ĞġôĀIJħĉĞÙÈòĹýĀġĩoħ·ħdÙġôføIJħý[Ĵ‡ĩgĴýoñ ôIJħġÙħĹÑÙħ•òóÙħĴÙõøòħĉĀðĀÑõýgĎ Ç

U jezera je maličký penzion s restaurací. Dá se sem dojet buď po černé sjezdovce jménem Styx, nebo volnými terény kolem, nebo také po dlouhé modré jménem Cascades. Restaurace vaří výborně a odjezd z ní je možný pouze rolbou, protože od ní nevede žádný vlek. Oběd bude tedy s lehkým dobrodružstvím. Snow Tip BOARD Flaine je středisko, které velmi dobře přijímá návštěvníky snowboardisty. Projekt Jam Park zahrnuje 3 snowparky pro různé věkové úrovně. Nechybí reprodukovaná hudba a barbecue. NOVINKA Flaine 04/05 Rozšíří se síť umělého zasněžování.

www.flaine.com, www.ot-morillon.com, www.chatel.com

foto: O.T. Morillon

ó¶ðü×ħ ·ħ ¥ÿĞðóóÿüħ óġĀIJħ ÑĴgħ ġĩ„Ùñ Ñòġô·Îħ ôĩÙĞ[ħ óġĀIJħ ġĀIJd[ġĩoħ óÙÑñ ýĀðĀħ õķ•·„ġôfðĀħ ·ĞÙ[õIJÎħ ôĩÙĞ’ħ ġÙħ ĩĞÙâýgħ ý·Ĺ’Ĵ[ħ Ğ·ýÑħ ¦·ġġòâĎħ Ÿõ·òýÙħĉ·ĩ„oħôħĩķĉòÈô’øħġĩ„ÙÑòġñ ô‘øħ ėĩ„Ùĩoħ éÙýÙĞ·ÈÙĘĎħ ±¾ķĩĀĴ·Èoħ ô·ĉ·Èòĩķħ ġħÑ·õ‡oħýÙĹ¾ķĩýĀIJħòýâĞ·ġĩĞIJôĩIJĞĀIJħ¾ķõķħĴķ¾IJñ ÑĀĴ[ýķħĴħøoġĩÙÈðħġħøòôĞĀôõòø·ĩÙøħĀ¾ĹĴõ[‡ñ ĩgħ ĴðĀÑý’øħ ĉĞĀħ õķ•ĀĴ[ýoĎħ ›ÙõôĀĴ[ħ ġýgðĀĴ[ħ ý·Ñoõô·ħ Ĵħ ĉĞ‘¾gðIJħ Ĺòøýoħ ġÙĹ|ýķħ ÑĀġ·ðIJóÙħ ýgôĀõòô·ħ øÙĩĞ‘ħ ·ħ ĞÙõ·ĩòĴýgħ IJĹ·Ĵ„Ùý’ħ ôĀĩÙõħ ÑĀ¾„ÙħÑĞ•oħÈðõ·ÑĎħ¯ĀħĴ‡ÙÈðýĀħĴħĩgġýfħ¾õoĹôĀġñ ĩòħ ¦Āýĩħ šõ·ýÈIJĎħ £ÙðĀħ õÙÑĀĴ’ħ ø·óÙġĩ[ĩħ ĩĀøIJħ Ĵ‡ÙøIJħóهĩgħý·ĉĀø[ð[Ďħ §Ùó¾õò•‡oħ ĀôĀõoħ ġĩ„ÙÑòġô·ħ ý·¾oĹoħ ðIJġĩĀIJħ ġo‰ħ øĀÑĞ’Èðħ ·ħ dÙĞĴÙý’Èðħ ġóÙĹÑĀĴÙôħ ĴðĀÑý’Èðħ


Alpe d’Huez, Les 2 Alpes

ATLAS FRANCIE

foto: O.T. Les 2 Alpes

SEVERNÍ ALPY / ALPE D´HUEZ, LES 2 ALPES

Úĺ

óĉ×ħÐě IJ×ĹħóÙħġĩ„ÙÑòġôĀÎħôÑÙħõĹÙħ ÑĀġĩ·ĩħėĹ·ħÑĀ¾ĞĀIJħÈÙýIJħÑĀ¾ĞĀIJħ ġõIJ•¾IJĘĎħ KòĞĀÈÙħ ĞĀĹÙĴ„Ùý’ħ ðĀĞñ ġô’ħ ôĀĩÙõÎħ dòħ ġĉo‡ħ Ā¾ĞĀĴġô[ħ ĩÙñ Ğ·ġ·ÎħĀ¾Ğ[ÈÙý[ħġøgĞÙøħôħġõIJýÈòħ ĉĀÑħ«òÈħšõ·ýÈħċīħīīĺħøħýĎħøĎČÎħĀħġĀ¾għĩĴĞÑoÎħ•Ùħ ôÑķ•ħĹÑÙħýÙġĴoĩoħġõIJýÈÙÎħĩ·ôħóÙħIJĞdòĩgħýĀÈĎħ ²ħĩgġýfħ¾õoĹôĀġĩòħġĩ„ÙÑòġô·ħóÙħĴÙõøòħĞĀĹõÙðõ[ħ Ĺ|ý·ħĉĞĀħĹ·d[ĩÙdýoôķĎħ§·ħġĴ·ĹoÈðħ«òÈħšõ·ýÈħ·ħĴħ ýgôĩÙĞ’ÈðħĴĹÑ[õÙýgó‡oÈðħøoġĩÙÈðħóġĀIJħĉÙĞâÙôĩñ ýoħdÙĞĴÙýfħ·ħĩòÎħôÑĀħġÙħĀÑĴ[•oħĀÑĉĀIJĩ·ĩħĹħÑĀñ ðõÙÑIJħġĩ„ÙÑòġô·ÎħġÙħøĀðĀIJħĴķ„[Ñòĩħý·ħýgôĀõòô·ħ ĉĞĴĀĩ„oÑýoÈðħdÙĞý’ÈðĎħ ¶Ùóøfý·ħ Āýķħ dÙĞýfħ ġóÙĹÑĀĴôķħ Ñgõ·óoħ ˜õĉÙħ Ñě¡IJÙĹħ ĴÙõøòħ ĉ„òĩ·•õòĴfĎħ §·óÑÙøÙħ óÙħ ĉ„ÙÑÙñ Ĵ‡oøħý·ħġĴ·ĹoÈðħóò•ħĹøoýgýfðĀħ«òÈħšõ·ýÈħĉĀÑħ

ġĩÙóýĀóøÙýýĀIJħ õ·ýĀĴôĀIJĎħ ¶ÑÙħ ħ óġĀIJħ ĩ„òħ ·ħ ý·ħ ÑĞIJðĀIJħġĩĞ·ýIJħøo„oħýÙóĹý[øgó‡oħ®·ĞÙýýÙĎħ «ĞĀħĩķÎħôÑĀħøòõIJóoħĴÙõòô[ħĉ„ÙĴ’‡Ùýoħ¾ÙĹħĹ·ñ ġĩ[ĴôķÎħóÙħøĀ•ý’ħġóÙĹÑħĹħĴĞÈðĀõIJħ·•ħĩføg„ħý·ħ ÑýĀħ ‹ÑĀõoĎħ ¯·øÎħ ôÑÙħ ¾ķħ Ĺ·ĩĀIJõ·ýoħ õķ•·„òħ dÙñ ô·õòħ ĉĀø·õIJħ ôĀýÙÈħ ġĴgĩ·Îħ ý·Ğ·Ĺoħ ý·ħ ġĩ„ÙÑòġôĀħ ±¶IJñ¶üķĎħ§Ùĉ„oõò‡ħĹý[øfħøoġĩĀħø‘•Ùħ¾’ĩħĉĞĀħ õÙÈôĀðĀħøòõ’øħĉ„ÙôĴ·ĉÙýoøĎħ±øg„Ùýfħġĩ·Ĵ¾ķħ ĩĴĀ„oħøĀÑÙĞýoÎħ·õÙħýÙdÙô·ýgħø·õÙ¾ýĀIJħĴÙġýòÈòĎħ ¤õòÑýføIJħøoġĩIJÎħôÑÙħġĴò‡ĩòħÑ[Ĵ·óoħÑĀ¾ĞĀIJħýĀÈÎħ ÑĀøòýIJóÙħ ôĞķĩ’ħ ¾·ĹfýĎħ ²·IJó·ýķħ óÙħ òÑÙ[õýoøħ øoġĩÙøħĉĞĀħĩķÎħôÑĀħýÙĴķ•·ÑIJóoħĞIJ‡ý’ħýĀdýoħ•òñ ĴĀĩÎħ·õÙħý·Āĉ·ôħôĴ·õòĩýoħIJ¾ķĩĀĴ[ýoħIJħÑĀ¾ĞfðĀħ õķ•·„ġôfðĀħ·ĞÙ[õIJħĹ·ħĞĀĹIJøýĀIJħÈÙýIJĎ ¤×ġħ İħ —óĉ×ġħ óÙħ ġĩ„ÙÑòġôĀħ ĉ„ÙÑÙĴ‡oøħ ĉĞĀħ øõ·Ñfħ õķ•·„Ùħ ·ħ ġýĀĵ¾Ā·ĞÑòġĩķħ øòõIJóoÈoħ øĀñ

ÑÙĞýoħ ġýgðĀĴfħ ĴķøĀ•ÙýĀġĩòħ ·ħ ý[ĞĀdýgó‡oħ ĩÙñ ĞfýĎħœõĀIJðfħðĀĞġôfħġÙÑõĀÎħôÑÙħġĩ„ÙÑòġôĀħõٕoÎħóÙħ Ĵ’ÈðĀĹoøħ øoġĩÙøħ ýgôĀõòô·ħ ĴÙõôĀô·ĉ·ÈòĩýoÈðħ õ·ýĀĴÙôĎħ«ĞĀġĩĀĞħĴħ¾ÙĹĉĞĀġĩ„ÙÑýoħ¾õoĹôĀġĩòħĹ·ħ øýĀðĀħĉĀĹĀĞýĀġĩòħýÙġĩĀóoĎħ®óÙĹÑĀĴôķħĹÑÙħøoñ Ĵ·óoħ Ĵgĩ‡òýIJħ ġÙĹ|ýķħ ýÙôĴ·õòĩýoħ ġýoðĎħ ¨Ñħ ý·Ññ øĀ„ġôfħĴ’‡ôķħİħĺĺĺħøÙĩĞ‘ħġÙħĀĴ‡ÙøħĞĀĹôõ[Ñ[ħ ĀĉĞ·ĴÑĀĴ’ħĞ[óĎħ&õÙýòĩfħġĴ·ðķħ‡ĉõð·óoÈoħ·•ħôħõÙñ ÑĀĴÈòħ¦ĀýĩħÑÙħ¥·ýġħóġĀIJħý·ħýgôĀõòô·ħøoġĩÙÈðħ ĀĹÑĀ¾Ùýķħ âĞÙÙġĩķõĀĴ’øòħ ·ĞÙ[õķĎħ ²ħ &ÙÈð[Èðħ Ĺ·•òĩ’ħ Ĵ’Ğ·Ĺħ ġýĀĵĉ·Ğôħ ġÙħ ĉĞĀħ ĩÙýĩĀħøĀÑÙĞýoħ ĩÙĞfýħĹÑ[ħóò•ħĩĞĀÈðIJħĀ¾ġĩ·ĞĀ•ýoĎħ²‡ÙÈðýķħøĀñ ÑIJõķħġħĞ·ÑĀġĩoħĴķIJ•oĴ·óoħõķ•·„òÎħôĩلoħĩIJħý·óÑĀIJħ òħøýĀ•ġĩĴoħÑ·õ‡oÈðħĴķýòô·óoÈoÈðħĩÙĞfý‘Ď Ç

foto: O.T. Les 2 Alpes

®§¨³tip Snow Tip SKI V Alpe d’Huez funguje noční osvětlená sjezdovka s příplatkem na kopci Signal. Snow Tip FAMILY Pro rodiny, které potřebují zabavit děti nejrůznějšího věku, jsou poblíž střediska tři naučné sjezdovky – jedna seznamující s alpskou faunou a flórou provozovaná výrobcem známé čokolády, druhá upozorňující na nebezpečí, kterou instaluje lanovkářská společnost, a třetí připomínající pravidla pohybu na sjezdovkách. Snow Tip APRÈS-SKI • Návštěvníci, kteří mají ubytování přímo ve středisku Alpe d’Huez, rozhodně potřebují permanentku VISALP na celou oblast. Jako jedna z mála poskytuje volný vstup do dvou vyhřívaných bazénů.

• V ledovci Mont de Lans je vytesána jeskyně vyzdobená sochami. Je to jeden z prvních projektů svého druhu. Snow Tip FREERIDE Návštěvníci, kteří přijedou do Les 2 Alpes v únoru, si dále mohou udělat jednodenní výlet do sousedního La Grave. Vyhlášené volné terény, které je možno si sjet na úbočí hory La Meije, rozhodně stojí za to. S vícedenní permanentkou lze dokoupit jednodenní rozšíření a z nejvzdálenějšího konce oblasti je zajištěna doprava ve vleku za rolbou k Dôme de la Lauze. Odsud jsou na výběr dva kuloáry; podle sněhových podmínek lze volit různě dlouhé sjezdy. Pozor na včasný návrat! NOVINKA Alpe d’Huez 04/05 Osvětlená sáňkařská dráha. Otevření nového funitelu Marmottes III.

www.les2alpes.com, www.alpedhuez.com, www.vaujany.com


SerreChe, Puy St. Vincent

Úă

foto: Agence ZOOM, Eric Page

JIŽNÍ ALPY / SERRECHE, PUY ST. VINCENT

ATLAS FRANCIE

òÎħ ôÑĀħ ðõÙÑ·óoħ ýgÈĀħ ĀĉĞ·ĴÑIJħ â·óýĀĴfðĀÎħ ·‰ħ Ĺ·øo„oħ ÑĀħ šĞòñ ·ýĀýIJĎħ¦gġĩĀÎħóÙðĀ•ħĉ‘Ĵ·¾ýfħ IJõòÈÙħ óġĀIJħ ÈðĞ[ýgýfħ Ĵħ ø·ġòĴñ ýoÈðħ ðзѾ[ÈðÎħ óÙħ ġôIJĩÙdý’ħ ·ĞÈðòĩÙôĩĀýòÈô’ħôõÙýĀĩĎħœĀôĀý·õÙħĹ·ÈðĀĴ·õ’ħ ðòġĩĀĞòÈô’ħÈÙõÙôħġÙħĴķĉoý[ħý·ħĴĞÈðĀõôIJħøÙĹòħ ĉgĩòħ ‹ÑĀõoøòĎħ ²‡ÙÈðý·ħ ¾ķõ·ħ Ĵħ ðòġĩĀĞòòħ ĴÙõøòħ ёõٕòĩ[ħ ĹÙħ ġĩĞ·ĩÙéòÈô’Èðħ ёĴĀёĎħ œýÙġÎħ ĴħÑĀ¾għÑõĀIJðfðĀħ·ħġÙĩĞĴ·õfðĀħøoĞIJÎħĹoġô·õĀħ ý·ħ ёõٕòĩĀġĩòħ ‹ÑĀõoħ „Ùôķħ IJòġ·ýÙĎħ ²ħ ĩĀøĩĀħ ĉ„oĉ·Ñgħ ġÙħ óÙÑý[ħ Āħ ёõٕòĩĀġĩħ ôĀøÙĞdýgñĞÙñ ôĞÙ·dýoĎ ¥ķ•·„ġô’ħ ·ĞÙ[õħ  Ğ·ýÑħ ®ÙĞĞٛðÙħ ġÙħ ĞĀĹñ ôõ[Ñ[ħĴħÑfõÈÙħĉĞ·ôĩòÈôķħİĺħôøħý·ħġÙĴÙĞýoÈðħ ġĴ·ĹoÈðħ ý·Ñħ óøÙýĀĴ·ýĀIJħ „odôĀIJĎħ ±ġĉĀôĀóÙñ

ýoħħġÙħĹÑÙħý·¾oĹÙóoħĩføg„ħĉĞĀħô·•ÑfħħġĉĀĞĩĀĴñ ýoħ ÈðĀIJĩôķĎħ §·ĉĞĀĩòħ ™Ğð¶üÿüIJħ óġĀIJħ ýÙóÙýħ ĉÙĞâÙôĩýoħdÙĞĴÙýfħġóÙĹÑĀĴôķÎħ·õÙħòħóÙÑòýÙdý’ħ Ĵ’ðõÙÑħ ÑĀħ ‡òĞfħ ôĞ·óòýķĎħ «ĞĀġĩ„ÙÑýoħ ĴÙġýòÈÙħ ›ð·ýĩÙøÙĞõÙħ·ħ²òõõÙýÙIJĴÙÎħĩĀħóÙħĉÙġĩĞ[ħĹøg‰ħ ýÙóĞ‘Ĺýgó‡oÈðħ ĩÙĞfý‘ħ ĀÑħ dÙĞý’Èðħ ĉĀħ Ñgĩġôfħ ĹÙõÙýfĎħ ˜ĩĞ·ôÈÙħ ĉĞĀħ âĞÙÙġĩķõÙħ Ýħ ġýĀĵĉ·Ğôķħ ·ħÑĞ[ðķħý·ħ¾Ā·ĞÑÙĞÈĞĀġġħÝħġÙħĴħĞ[øÈòħ·ĞÙ[õIJħ ô·•Ñ’ħĞĀôħġĩgðIJóoħôħóòýføIJħĴõÙôIJĎħ²ķ¾oĞ·ĩħóÙħ øĀ•ýfħ òħ ĉ„oĞĀÑýoħ ôIJõòġķħ Ýħ ðĀĞýoħ ĉ·ĞĩòÙħ ý·ñ ¾oĹÙóoħ ĩķĉòÈôfħ ĴķġĀôĀðĀĞġôfħ ĉĞĀġĩ„ÙÑoÎħ ôÑÙħ ýgôÑķħ òħ ÑĀġĩħ ýÙĉ„oóÙøýgħ âĀIJô[Ďħ O¾Ādoħ óġĀIJħ ôĞķĩ·ħ øĀфoýĀĴ’øòħ õÙġķĎħ «ĀġõÙÑýoħ ĴÙġýòÈÙħ ¥Ùħ¦ĀýhĩòÙĞħõÙġħš·òýġÎħĩĀħóÙħĉ„ÙÑÙĴ‡oøħôõòÑĎħ ²ĹðõÙÑÙøħôħėĀÑġĩĞdÙýĀġĩòĘħĴÙġýòÈÙħóÙħĩIJħý·ħ ġóÙĹÑĀĴô[Èðħ ôõòÑýgó‡oħ ĉĞĀĴĀĹĎħ ˜ħ ý·ĴoÈħ ·ýòħ

ĴħĀÑĉĀõÙÑýoÈðħðĀÑòý[ÈðħġÙħĹÑÙó‡oħġĴ·ðķħýÙñ ĉĀÑĀ¾·óoħĀĞ·ýò‡ĩòĎ ªIJķħ ­¶ðüĩħ ±ðüÇ×üĩħ ¾ķõ·ħ ĉ‘ĴĀÑýgħ óÙýħ ĴÙġñ ýòÈÙħĴħ‹ÑĀõoħ²·õĀIJòġÙÎħý·Ñħýo•ħĴķĞĀġĩõĀħø·õfħ õķ•·„ġôfħ ġĩ„ÙÑòġôĀĎħ ¤ħ ĩ’ÑÙýýoøIJħ ĉĀ¾ķĩIJħ óÙħ õķ•·„ġô’ħ·ĞÙ[õħĩĞĀÈðIJħĩgġý’Îħ·õÙħĉÙĞø·ýÙýĩô·ħ Ğ·ýÑħ ·õ·ĶòÙħý·¾oĹoħøĀ•ýĀġĩħý[Ĵ‡ĩgĴķħòħýgñ ôĩÙĞ’ÈðħġĀIJġÙÑýoÈðħġĩ„ÙÑòġÙôĎħ §·ħ ĩķÎħ ôÑĀħ ðõÙÑ·óoħ ġĉĀĞĩĀĴýoħ Ĵ’ôĀýķħ ĩIJħ dÙô[ħõÙÑĀĴÙÈħ¥·ħšõ·ýÈðÙĎħ®óÙĹÑķħĉĀħóÙðĀħýÙñ ĉĀġôĴĞýgý’Èðħ ‹¾ĀdoÈðħ óġĀIJħ ·õÙħ óÙýħ ĉĞĀħ ĩķÎħ ôÑĀħ ýÙõÙýoħ óoĩħ Ĺ·ħ ġĴ’øħ Ĺ[•òĩôÙøħ ôIJġħ ĉg‡ôķĎħ ¥·ýĀĴô·ħ·•ħý·ħġ·ø’ħĴĞÈðĀõħýÙĴÙÑÙĎħ Ç

®§¨³tip

Snow Tip BĚŽKY Ačkoli francouzská střediska nejsou pro běžecké lyžování příliš využívána, Puy Saint Vincent by mohlo být výjimkou. Tratě zde vedou jednak po „hřebenech“, jednak v údolí v celkové délce 60 km.

kulinářského programu Menu Vauban. Podávají se jídla vařená podle receptů z doby maršála Vaubana – stavitele opevnění. Snow Tip FAMILY Ačkoli za nejlepší místo pro koupání byl dlouho označován bazén s termální vodou v Le Monêtier les Bains, Briançon se v loňském roce stal silnou konkurencí. Moderní akvacentrum uspokojí i velmi náročné návštěvníky.

Snow Tip APRÈS-SKI Pro návštěvníky ubytované v Briançonu stojí za úvahu návštěva některé restaurace, která je zapojena do

www.serre-chevalier.com, www.puysintvincent.com

foto: Agence ZOOM, Eric Page

Snow Tip SKI Za nejlepší trať je v SerreChe mnoha lyžaři považován sjezd z vrcholu Croix de Cibouit (2611 m n. m.) do Le Monêtier les Bains.


Isola 2000, Valberg

ATLAS FRANCIE

foto: O.T Isola

JIŽNÍ ALPY / ISOLA 2000, VALBERG

Úİ

ġĀõ·ħİĺĺĺħòħ²·õ¾ÙĞéħóġĀIJħýÙóóò•ýgóòħĉĀñ õĀ•Ùý[ħâĞ·ýÈĀIJĹġô[ħõķ•·„ġô[ħġĩ„ÙÑòġñ ô·Ďħ ¡ġÿó¶ħ İĺĺĺħ ġÙħ ý·Èð[Ĺoħ ĉĞ·ôĩòÈôķħ ý·ħ ðĞ·ýòÈoÈðħ ġħ ¢ĩ[õòoĎħ ®ĩ„ÙÑòġôĀħ ¾ķõĀħ Ĵķġĩ·ĴgýĀħý·ħħðĀĞġôføħĉõ·ĩ|ħ›ð·ġñ ĩòõõĀýÎħôĩÙĞfħ¾ķõĀħóÙÑýoøħĹħøýĀð·ħёõٕòĩ’Èðħ ġĩĞ·ĩÙéòÈô’Èðħ¾ĀёĎħ ˜ĞÈðòĩÙôĩIJĞ·ħ ýÙĉ·ĩ„oħ ôħ ýÙóÙõÙé·ýĩýgó‡oøÎħ Āħ ĩĀħ ĴoÈÙħ ġòħ õĹÙħ IJ•oĩħ ĉ„oĞĀÑýoħ ÙĶôõIJĹòĴýĀġĩòħ øoġĩ·Ďħ¶ħĴĞÈðĀõô‘ħõķ•·„ġôfðĀħ·ĞÙ[õIJħóÙħĴòÑgĩħ ý·ħ®ĩ„ÙÑĀĹÙøýoħøĀ„Ùàħ²ħðĀĞýoÈðħĉ·ĞĩòoÈðħý·Ñħ İħ äĺĺħ øħ ýĎħ øĎħ ġÙħ õķ•·„òħ Èoĩoħ ó·ôĀħ Ĵ‡IJÑÙħ óòýÑÙħ Ĵħ˜õĉ[ÈðÎħý·ħĉ„oóÙĹÑĀĴ’ÈðħġòõýòÈoÈðħõĹÙħĩIJ‡òĩÎħ •ÙħýÙÑ·õÙôĀħóÙħ«ĞĀĴÙýÈÙĎ

¥ķ•·„ġô’ħ ·ĞÙ[õħ ġÙħ ðĀÑoħ ĉĞĀħ ý[Ĵ‡ĩgĴýoôķÎħ ôĩÙĞ’øħ ĴķðĀĴIJóÙħ õ·ĩfýġô[ħ IJĴĀõýgýĀġĩĎħ ®óÙĹñ ÑĀĴfħĩĞ·ĩgħóġĀIJħĉ„ÙĴ[•ýgħġĩ„ÙÑýgħý[ĞĀdýfÎħ·õÙħ ĀôĀõýoħ„oÑôfħõÙġķħý·¾oĹÙóoħÑĀġĩħøĀ•ýĀġĩoħòħĉĞĀħ óoĹÑIJħĴĀõý’øħĩÙĞfýÙøĎ ¢ħ ±¶ó½×Ğçħ ĉ·ĩ„oħ ôħ Ā¾õo¾Ùý’øħ ġĩ„ÙÑòġô‘øħ ĉ„oøĀ„ġô’Èðħ˜õĉĎħ§·Èð[ĹoħġÙħĴÙħĴ’‡ÈÙħĂħĤĺĺħ øħýĎħøĎħ·ħóÙðĀħĀôĀõoħĩĴĀ„oħĉ„oĴgĩòĴfħĹĴõýgýfħ ôĀĉÈÙĎħ «Āħ ýòÈðħ ġÙħ ĞĀĹ¾oð·óoħ ġóÙĹÑĀĴôķħ ý·ħ Ĵ‡ÙÈðýķħ ġĴgĩĀĴfħ ġĩĞ·ýķÎħ óٕħ ġÙħ øoġĩķħ Ĺ·ýĀñ „IJóoħ ÑĀħ ġĀIJġÙÑýoÈðħ ‹ÑĀõoĎħ ˜dôĀõòħ õķ•·„ġô’ħ ·ĞÙ[õħ ²·õ¾ÙĞéIJħ ýÙĉ·ĩ„oħ ôħ ýÙóĴgĩ‡oøÎħ óÙðĀħ ĉĞĀĹôĀIJø[Ĵ[ýoħ ġõò¾IJóÙħ ĉ„oóÙøýfħ Ĺ[•òĩôķĎħ «ÙġĩĞ[ħ ý·¾oÑô·ħ Ğ‘Ĺý’Èðħ ĩÙĞfý‘ħ IJġĉĀôĀóoħ

òħ ÑĀġĩòħ ý[ĞĀdýfħ õķ•·„ÙĎħ ²Ùħ ĴĹÑ[õÙý’Èðħ ġÙñ ĴÙĞýgħ ĀĞòÙýĩĀĴ·ý’Èðħ ‹ÑĀõoÈðħ ġÙħ ĴķġôķĩIJóoħ ĉĞIJÑôfħ dÙĞýfħ ġóÙĹÑĀĴôķħ ġħ ôĴ·õòĩýoøħ ġýgñ ðÙøÎħ Ĵħ ĩgġýfħ ¾õoĹôĀġĩòħ óġĀIJħ ėÑgĩġôfĘħ ĹÙõÙñ ýfĎħ²ħĀôĀõoħġĩ„ÙÑòġô·ħóġĀIJħĩ·ôfħIJĉĞ·ĴĀĴ·ýfħ ¾g•ÙÈôfħ ĩĞ·ĩgÎħ Āħ óÙóòÈð•ħ ý[Ĵ‡ĩgĴgħ ġĩĀóoħ Ĺ·ĩĀħ ĉĀĉ„Ùø’‡õÙĩĎħ ¦gġĩÙdôĀħ óÙħ ø·õfħ ·ħ ĩĴĀ„oħ ðĀħ Ĵõ·ġĩýgħ óÙÑòý[ħ ðõ·Ĵýoħĩ„oÑ·ħõÙøĀĴ·ý[ħĉ„ÙĴ[•ýgħĞÙĹòÑÙýÈÙøòĎħ ¢ħ ôÑķ•ħ óÙħ ²·õ¾ÙĞéħ ĉĀýgôIJÑħ ĴoÈÙħ ĴĹÑ[õÙýħ ĀÑħ ¢ĩ[õòÙÎħóÙóoħĴõòĴħóÙħĹÑÙħġĩÙóýgħó·ôĀħĴħ¢ġĀõÙħİĺĺĺħ ĉ·ĩĞý’Ďħ®òÙġĩ·ħóÙħĹÑÙħýÙÑoõýĀIJħġĀIJd[ġĩoħ•òĴĀĩñ ýoðĀħġĩķõIJĎ Ç

®§¨³tip Snow Tip SKI Na lyžích lze navštívit z Valbergu nejodlehlejší kout areálu proti vesnici Beuil. Z protilehlých kopců je přes údolí, v němž bývala pole s čočkou, nádherný výhled na starodávnou vesnici.

foto: O.T Isola

Snow Tip BOARD Isola 2000 má velmi dobře fungující snowboardový klub. I když rozloha lyžařského areálu není nijak veliká, je vybaven dvěma pěknými snowparky.

Snow Tip APRÈS-SKI V Isola Village je velmi pěkný akvapark. Bazén, tobogán, a jacuzzi – to vše potěší po dni stráveném v bílých závějích. Snow Tip FAMILY Rodiče s dětmi mohou vyzkoušet vycházku na sněžnicích, nejen v okolních lesích, ale i na upravované trati určené speciálně pro tento nový sport.

www.isola2000.com, www.valberg.com


La Forêt Blanche, Les Orres

Úī

foto: O.T Risoul

JIŽNÍ ALPY / LA FORÊT BLANCHE, LES ORRES

ATLAS FRANCIE

òġĀIJõħ ·ħ ²·Ğġħ ġĉĀõIJħ ÑĀðĞĀø·ñ ÑķħĩĴĀ„oħõķ•·„ġô’ħ·ĞÙ[õħý·Ĺ’ñ Ĵ·ý’ħ¥·ħŸĀĞhĩħšõ·ýÈðÙÎħýÙ¾Āõòħ šoõ’ħ õÙġĎħ ¢ýġĉòĞ·Èoħ ĉ„òħ óÙðĀħ ô„ĩIJħ ¾ķõķħ ýÙóġĉo‡ħ øĀфoýĀĴfħ õÙġķÎħôĩÙĞfħðĀħĀ¾ôõĀĉIJóoħ·ħôĩÙĞfħ¾’Ĵ·óoħĴħĹòøgħ Ā¾ġķĉ[ýķħ ¾gõĀġĩý’øħ ĉĞ·‡·ýÙøĎħ £Ùħ ĩĀħ ·ĞÙ[õÎħ ôĩÙĞ’ħĴħġĀ¾għġĉĀóIJóÙħĴ’ðĀÑķħ®ÙĴÙĞýoÈðħòħ£ò•ñ ýoÈðħ˜õĉĎħ²ķġĀôfħðĀĞġôfħ‡ĩoĩķħĉĀÑĉoĞ·óoħġĴ·ðķħ ĉĀĞĀġĩõfħ„oÑô’øòħóò•ýoøòħõÙġķĎħ¯ĀøIJħĀÑĉĀĴoñ Ñ[ħ òħ ôĴ·õòĩ·ħ ġýgðIJħ ·ħ ĉĀd·ġoÎħ ôĩÙĞfħ ġÙħ ø‘•Ùħ øÙĹòħðĀĞýoøòħ·ħÑĀõýoøòħĉ·ĞĩòÙøòħĴÙõøòħõò‡òĩĎ ±¶ĞġħóÙħĩķĉòÈôfħõķ•·„ġôfħġĩ„ÙÑòġôĀħġħĉ„ÙĴ·ñ ðĀIJħĞÙĹòÑÙýÈoÎħĀÑħýòÈð•ħóÙħĩĀħôħõ·ýĀĴô[øħĴÙõñ øòħ¾õoĹôĀĎħ®óÙĹÑĀĴôķħóġĀIJħĴķĩķdÙýķħĹÙóøfý·ħ ý·ħġĩĞ·ýIJħġøg„IJóoÈoħôħġĀIJġÙÑýoøIJħ­òġĀIJõIJħý·ħ

ġĴ·ĹoÈðħĴĞÈðĀõIJħ¥·ħ¦·ķĩħċİħäÚĺħøħýĎħøĎČħ·ħ«òÈħ ›ð·¾ĞòkĞÙġħ ċİħ ĤäĂħ øħ ýĎħ øĎČĎħ ˜ĞÙ[õħ óÙħ ĴÙõøòħ ĞĀĹõÙðõ’ħ·ħóÙħĀĉĞ·ĴÑIJħĹħdÙðĀħĴķ¾oĞ·ĩĎħ§ÙÈðķñ ¾oħ·ýòħÑõĀIJð’ħġóÙĹÑħ·•ħÑĀħ‹ÑĀõoħôħĴÙġýòÈòħ²·Ğġħ ®·òýĩÙħ¦·ĞòÙÎħôĩÙĞ’ħÑĀġ·ðIJóÙħĉ„ÙĴ’‡ÙýoħġôĀĞĀħ ĂħĺĺĺħøÙĩĞ‘Ď ¬ðġÿIJóħý·¾oĹoħĉĀÑĀ¾ýfħIJ¾ķĩĀĴ·Èoħô·ĉ·Èòĩķħ ó·ôĀħ ²·ĞġÎħ ·õÙħ õķ•ĀĴ[ýoħ óÙħ ĹÑÙħ øoĞýgħ ĀÑõò‡ñ ýfĎħ ®ĩ„ÙÑòġôĀħ õٕoħ ĴÙħ ĴÙõôføħ ĩÙĞfýýoøħ ôĀĩõòħ ·ħ ġóÙĹÑĀĴôķħ ġÙħ ĀÑħ ýgóħ Ĵgóo„ĀĴòĩgħ ĞĀĹ¾oð·óoĎħ ²Ùõôfħ ĉĞĀÈÙýĩĀħ õķ•·„ġôfħ Ā¾õ·ġĩòħ óÙħ Ĵķ¾·ĴÙýĀħ IJøgõ’øħĹ·ġýg•ĀĴ[ýoøĎ ²ħĞ[øÈòħÈÙõfðĀħ·ĞÙ[õIJħóġĀIJħĞĀĹÙġÙĩķħė·ĩĞ·ôñ ÈÙĘħ ĉĞĀħ ġýĀĵ¾Ā·ĞÑòġĩķĎħ ¤ĀýÈÙĉÈÙħ ®IJĞå·ýÑ ĉ·ĩ„oħ ôħ óÙÑýgøħ Ĺħ ĉĞĴýoÈðÎħ ·ħ ø[ħ IJ•ħ Ĺ·ħ ġÙ¾ĀIJħ ĩÙÑķħýgôĀõòôħõÙĩħĹôIJ‡ÙýĀġĩoĎ

¤×ġħ §ĞĞ×ġħ õٕoħ ġĩĞ·ýĀIJħ ðõ·ĴýoÈðħ ĩ·ð‘ħ ·ħøÙĹòħýÙóĹý[øgó‡oħġĩ„ÙÑòġô·ħġÙħýل·ÑoĎħ«·ĩ„oħ ôħ ĩgøÎħ ôĩÙĞ[ħ ø·óoħ ĴĀõòĩħ ĩòÎħ ôÑĀħ ĩĀIJ•oħ ĉ„ÙÑÙñ Ĵ‡oøħĉĀħôõòÑIJĎ ®ĩ„ÙÑòġôĀħ óÙħ ø·õfÎħ ðõ·Ĵýoħ ĞÙĹòÑÙýÈÙħ ĩĴĀñ „oħ Ĵħ ĉĀÑġĩ·ĩgħ ÈÙýĩĞIJøħ ·ħ ý[øgġĩoħ Ĵħ óÙÑýĀøĎħ ®óÙĹÑĀĴôķħ õķ•·„ġôfðĀħ ·ĞÙ[õIJħ ‡ĉõð·óoħ ĉĀħ ġÙñ ĴÙĞýoÈðħ ġĴ·ĹoÈðħ ý·Ñħ ġĩ„ÙÑòġôÙøĎħ ®óÙĹÑĀĴôķħ ġÙħ ĹÑÙħ ĉĞĀĉõfĩ·óoħ óÙÑý·ħ ĉ„Ùġħ ÑĞIJðĀIJħ ·ħ ĩ·ôħ ĴķĩĴ[„ÙóoħġĉĀIJġĩķħøĀ•ýĀġĩoÎħôIJÑķħġÙħÑ[ħġóo•ñ ÑgĩĎħ«ĞIJÑôfħġĴ·ðķħġøg„IJóoÈoħĹħĴĞÈðĀõô‘ħĉ„oñ øĀħ ôÙħ ġĩ„ÙÑòġôIJħ ġÙħ ġĩ„oÑ·óoħ ġħ ĴķðõoÑôĀĴ’øòħ ĩĞ·ġ·øòĎ ²ħĩgġýfħ¾õoĹôĀġĩòħóÙħġĉÙÈò[õýoħġóÙĹÑĀĴô·ħý·ħ ġ[yôĀĴ[ýoĎħ Ç

®§¨³tip

Snow Tip FAMILY I když Risoul není typickým rodinným střediskem, je v jeho těsné blízkosti velké množství zelených sjezdovek pro nejmenší. Snow Tip BOARD V Les Orres jsou velmi dobré možnosti lyžování mimo sjezdovky,

ale ve vyšších partiích je tato zábava zakázána. Vyhněte se místům na mapkách vyznačených nápisem Zone reglementé. Snow Tip KIDS Les Orres je středisko, které je nakloněno nejmenším lyžařům. Děti tu mají speciální sjezdovku pro sáňkování a adepti snowboardingu se mohou přihlásit do „školy klouzání“ již od pěti let. Snow Tip FREESTYLE Proslulý SURFLAND v Risoulu, který byl vybudován mezi prvními v Evropě, přichází do letošní sezóny s nejdelší u-rampou ve Francii. Délka 150 m a „copings” vysoké 5 metrů. Profesionálové tu budou trénovat na ZOH v Turíně, „laici“ si užijí.

www.lesorres.com, www.risoul.com, www.vars-ski.com

foto: O.T Risoul

Snow Tip SKI • Vars má letmý kilometr, který je za úplatu a pod dozorem odborníka přístupný veřejnosti. Slibuje se rychlost až 160 km/hod. • Les Orres má skvělou černou sjezdovku La Poustele. Každoročně se na ní jezdí závody Světového poháru ve sjezdu. Rozhodně nevynechat.


Praloup, Val d’Allos

ATLAS FRANCIE

foto: Manu Molle, O.T Praloup

JIŽNÍ ALPY / PRALOUP, VAL D´ALLOS

Úç

Ğ·õĀIJĉħ ·ħ ²·õħ Ñě˜õõĀġħ ĩĴĀ„oħ Ĵõ·ġĩýgħ óÙÑýIJħ ĉĞĀĉĀóÙýĀIJħ Ā¾õ·ġĩħ ġħ ĉĀÙĩòÈô’øħ ý[ĹĴÙøħ ġĉ·ÈÙħ ¥IJøòkĞÙħ Ýħ ĴĀõýgħ ĉ„ÙõĀ•ÙýĀħ ý·ĉ„oôõ·Ñħ ó·ôĀħħ

OĹÙøoħġĴgĩõ·Ď ªĞ¶óÿIJĉħóÙħĩĴĀ„ÙýħÑĴgø·ħÑoõdoøòħĴÙġýòÈÙñ øòÎħ·õÙħĉĞĀħõķ•ĀĴ[ýoħġĩĀóoħĹ·ħĉĀĹĀĞýĀġĩħóÙýħĩ·ħ Ĵħý·ÑøĀ„ġôfħĴ’‡ÈÙħĂĥĺĺħøĎħ®ĩ„ÙÑòġôĀħóÙħĉĞĀħ Ĵ‡ÙÈðýķÎħóÙýħýÙħĉĞĀħġýĀ¾ķĎħ«·ýIJóÙħĹÑÙħó·ô[ñ ġòħ ĉ„oóÙøý[ħ ėĞĀĹĴĞôĀdÙýĀġĩĘĎħ ›Ùõ’ħ ·ĞÙ[õħ óÙħ óò•ħĉĞĀġĩĀIJĉÙýħóò•ýoħIJĴĀõýgýĀIJħ·ĩøĀġâfĞĀIJÎħ ÈĀ•ħ óÙħ ĴòÑgĩħ òħ ý·ħ ĉĀóÙĩoħ ġóÙĹÑĀĴ’Èðħ ĩĞ·ĩoĎħ «Ğ·õĀIJĉħ ó·ôĀħ ĉĞĴýoħ ĉ„ò‡Ùõħ ġħ ĉĞĀóÙôĩÙøħ ´Ý ĉòĉÙÎħôĩÙĞfħóġĀIJħ‹ġĉg‡ý’øħô„o•ÙýÈÙøħøÙĹòħ

ġóÙĹÑĀĴôĀIJħ·ħĴĀõý’øħĩÙĞfýÙøĎħ®ĩ„ÙÑòġôĀħġÙħ ý·Èð[Ĺoħ Ĵħ ġ·øføħ ġĞÑÈòħ £ò•ýoÈðħ ˜õĉÎħ ·ħ ĩ·ôħ óÙðĀħ ġĴ·ðķħ ý·¾oĹÙóoħ òħ ¾ÙĹĉĀdÙĩħ øĀ•ýĀġĩoÎħ ó·ôħġÙħĴķÑ·ĩħÑĀħĴĀõýfðĀħĩÙĞfýIJĎħ®óÙĹÑĀĴôķħ ĹÑÙħ ĩĴĀ„oħ ĉ„oøĀħ IJħ ġĩ„ÙÑòġô·ħ ðIJġĩĀIJħ ġo‰ħ ·ħ ĉĀġĩIJĉýgħ ġÙħ ĞĀĹ¾oð·óoħ ý·ħ Ñ·õ‡oħ ôĀĉÈÙĎħ ›Ùõ’ħ ·ĞÙ[õħ ý·¾oĹoħ ĴķĴ[•Ùý’ħ ôĀôĩÙóõħ ġĉĀĞĩĀĴýoÈðħ Ĺ[•òĩô‘ħ·ħĀÑĉĀdòýôIJĎ ±¾ķĩĀĴ·Èoħ ô·ĉ·Èòĩķħ ø·óoħ Ĵħ ýgôĩÙĞ’Èðħ ĉ„oĉ·ÑÙÈðħóò•ħġĴfħýÙóõÙĉ‡oħd·ġķħĹ·ħġÙ¾ĀIJĎ ±¶óħÐě—óóÿġħó·ôĀħ¾ķħ¾ķõħøõ·Ñ‡oøħ·ħøÙý‡oøħ ¾Ğ·ĩĞÙøħġĀIJġÙÑýoðĀħġĩ„ÙÑòġô·Ďħė²ÙġýòÈÙĘħóÙħĀħ ĩĞĀÈðIJħøÙý‡oĎħ®ôĀĞĀħĩ·ôħø·õ[Îħ•ÙħġÙħÑ[ħ„oÈòÎħ•Ùħ ġĉĀõÙdÙýġô’ħ•òĴĀĩħóÙħĹÑÙħÈðIJђĎħ¢ħġóÙĹÑĀĴÙôÎħ ôĩÙĞfħĉ·ĩ„oħôħ·ĞÙ[õIJÎħóÙħøÙý‡oħøýĀ•ġĩĴoĎħ˜õÙàħ

¥ķ•·„ġô’ħ ·ĞÙ[õħ ġÙħ ý·Èð[Ĺoħ ý·Ñħ ĉĞ·øÙýò‡ĩgøħ Ĺý[øfħ „Ùôķħ ²ÙĞÑĀýħ ·ħ ĩĴĀ„oħ ó·ôĀ¾ķħ ĴÙõô’ħ ĩĞķÈðĩ’„Îħ Ĵħ ýgø•ħ õĹÙħ Ā¾óÙĴĀĴ·ĩħ ĉĞ·ôĩòÈôķħ ýÙĀøÙĹÙýfħ øýĀ•ġĩĴoħ ĩĞ·ġħ ĉĞĀħ óoĹÑIJħ ĴĀõý’øħ ĩÙĞfýÙøĎħ ²ħġÙĴ„Ùýføħ‹ÑĀõoÎħôĩÙĞ’øħĴÙÑÙħĉĀøķġõý[ħ ðĞ·ýòÈÙħøÙĹòħĀ¾gø·ħġĩ„ÙÑòġôķÎħõĹÙħý·ħôĞķĩ’Èðħ ġÙĴÙĞýoÈðħġĩĞ[ýoÈðħý·óoĩħĴÙõøòħôĴ·õòĩýoħġýoðÎħòħ ôÑķ•ħIJ•ħý·ħó·„ÙħĹ·doý[ħĩ[ĩĎ ¨ħ ÑĀġĩ·ĩÙdýĀIJħ ġýgðĀĴĀIJħ ý·ÑoõôIJħ ýÙýoħ ĩ„Ù¾·ħ øoĩħ ġĩĞ·ÈðĎħ §·ħ ġĴ·ĹoÈðħ ġĉ·ÑýÙħ ĴÙõôfħ øýĀ•ġĩĴoħ ġĞ[•ÙôÎħ ôĩÙĞfħ ĉ„òý[‡Ùóoħ øĞ·ôķħ ĀÑħ ®ĩ„ÙÑĀĹÙøýoðĀħøĀ„ÙĎħ®õIJýÙdýfħĉĀd·ġoħġÙħĞĀñ ĹIJøoħó·ôġòħġ·øĀħġÙ¾ĀIJĎ Ç

®§¨³tip

foto: Manu Molle, O.T Praloup

Snow Tip SKI Ve středisku Val d’Allos jsou nejlepší volné terény na svazích nejvyššího vrcholku Observatoire (2 600 m n. m.). Sjezdovky jsou tam vedeny spíš symbolicky, svahy se dají sjíždět všude. Snow Tip BOARD Nevynechat brány X-pipe. Navádějí lyžaře a snowboardisty do koryt zamrzlých potoků a roklinek. Něco mezi freeridem a snowparkem, protože žlaby samozřejmě nejsou nijak upravované a jejich tvar je nepravidelný. Snow Tip APRÈS-SKI V údolí pod Praloupem leží městečko Barcelonette, které

mělo v historii čilé styky s Mexikem. V té době zakořenila v regionu poněkud nezvyklá, ale výborná mexická kuchyně. Snow Tip FAMILY Pro rodiče s maličkými dětmi je v Praloup sjezdovka vybudovaná firmou Milka. Výtvory, byť nikoli jednoznačně vkusné, mohou být dobrým rozptýlením pro unavené caparty. NOVINKA 04/05 Stavba nové čtyřmístné sedačkové lanovky v sektoru Chauvets. Prodloužení sedačky Marin Pascal a přesun nástupiště na druhou stranu řeky Verdon. Úprava podjezdu pro lyžaře pod silnicí Col d’Allos. Díky tunelu a změnám u lanovky Marin Pascal už lyžaři nebudou muset sundávat lyže, aby se dostali na pravý břeh.

www.valdallos.com, www.praloup.com


KVALITA, NA KTEROU SE MŮŽETE SPOLEHNOUT. Sympatex® je jedna z vedoucích evropských firem na poli funkčních oděvů a obuvi. Je to právě kvalita, která dělá Sympatex® výjímečným. Kvalita oděvů ze Sympatexu® je zajištěna specifickými prvky jako jsou např. speciální podlepené švy. Velice důležité je i průběžné a pravidelné testování produktů. Nezáleží na tom kde jste a co děláte – se Sympatexem budete vždy o krok před počasím. 100 % waterproof optimal windproof highly breathable

waterproof

windproof

breathable

tested quality

Zakoupíte v obchodech Alpine Pro: Václavské náměstí 22, Praha 1

| OC Futurum, Vídeňská 100, Brno | OLYMPIA Plzeň, Písecká 1,

Plzeň - Černice | OD Prior, Lannova 22, České Budějovice | Pražská 28, Liberec | 28. října, Moravská Ostrava

www.alpinepro.com


®§¨³

ÞìàÛÜ

Úĥ

10-*,-*/*," »» DĚTSKÁ ORDINACE, SNOWdr. SYLVIE FALTOVÁ: Je lepší svěřit začínajícího lyžaře do rukou odborníků v lyžařské školce, nebo jsou pro malé dítě vhodnější začátky s rodiči? Co mi poradíte? RH, Semily Pokud jsou rodiče dobrými lyžaři, sami již absolvovali nějaký lyžařský kurz a jsou obrněni pevnými nervy, tak se bez obav mohou pustit i do výcviku vlastních potomků. V opačném případě, když se rodič nelyžař či samouk rozhodne dávat lekce svému dítěti, může nadělat více škody než užitku. Tehdy bych neváhala a přihlásila dítě do některé z lyžařských škol. Většina lyžařských škol přijímá do kurzu děti již od tří let. U takto malých dětí bych ale byla opatrná při výběru výuky. Přikláněla bych se k individuální formě, kdy se instruktor může plně věnovat vašemu potomku a přizpůsobit tak výuku jeho potřebám. U starších dětí, které jsou už soběstačné a „kolektivizace“ jim nedělá problémy, je naopak vhodnější forma výuky ve skupině stejně starých dětí. Pod dohledem kvalifikovaného instruktora se malí lyžaři velmi rychle naučí nejen správné lyžařské technice, ale zažijí i spoustu zábavy.

dětské oddělení

RECEPT:

Sylvie Faltová špičková dětská lyžařská pedagožka s letitou praxí, APUL

Zajděte se podívat na probíhající kurz s dětmi. Rychle poznáte, jestli se dětem v kurzu líbí a je-li výuka účinná.

»» ORDINACE SKIALPINISMU, SNOWdr. MICHAL BULIČKA:

±¢œħ Žħ ®¯­˜§˜ħĂħĹħÚ

Poraďte mi, jaký si mám koupit lavinový vyhledávač, tzv. pípák? Podle čeho mám vybírat. ŠV, Praha To je docelá složitá otázka. Dnes se na trhu objevují pípáky značek Mammut, Ortovox, Stubai, BCA a Arva. Žádný z nich není špatný. Ale rozdíly mezi nimi samozřejmě existují. Na túře se můžete dostat do situace, kdy bude potřeba hledat více zasypaných než jednoho. Pro pípáky platí důležité pravidlo. Každý musí bezvadně a rutinně ovládat svůj vyhledávač. Je to věc, která se používá, když jde o život(y) a minuty rozhodují. Proto každému doporučuji vyhledávače vhodné pro vícenásobné vyhledávání. Tady je jejich stručný přehled (řazeno abecedně) · Mammut Barryvox – malý a lehký přístroj, 2 antény, volba mezi analogovým a digitálním režimem, nastavitelné menu, signalizace vícenásobného zasypání. Vynikající přístroj bez chyby. Směr k zasypanému ukazuje šipka, na displeji svítí vzdálenost v metrech. · Ortovox m2 – oblíbená kombinace analogového vyhledávání doplněná digitální indikací směru a vzdálenosti, 2 antény. Perfektní pro zkušenější skialpinisty, zejména bez hudebního sluchu – perfektní vizuální indikace, výborný a přesný při dohledání. · Stubai Pieps DSP – 3 antény ( jediný takto vybavený), skenovací funkce (signalizace počtu zasypaných do počtu 4), s výškoměrem a kompasem, přehledný displej. Vynikající novinka roku 2004.

RECEPT: Nezapomeňte, že bez sněhové lopaty a sondy je pípák hračička k ničemu!

skialpinismus Michal Bulička instruktor skialpinismu a ledovcových túr OEAV, www.transalp.cz dvorní skialpinistický autor SNOW

»» SNOWBOARDOVÁ ORDINACE, SNOWdr. DAVID HORVÁTH: Zkoušel jsem skákat na menších skocích, ale už při odrazu mě to většinou trošku rozhodí a tím pádem dopad potom není ideální a často se válím na zemi. Nevím, jestli dělám něco špatně už při nájezdu, nebo potom ve vzduchu nebo při dopadu. Jak na to? KM, Tišnov

Je důležité si uvědomit, jak už umíte jezdit. Jelikož už nějakým rokem pořádám snowboardové kempy právě pro všechny, kdo se snaží naučit něco víc – skoky, zábradlí nebo třeba více o lavinách. Potkávám mnoho jezdců, kteří se snaží rozjet na skok a skočit, ale neumějí ještě prkno dobře ovládat, a tak těsně před nájezdem na skok nevědí, na jaké hraně prkna stojí. Protipohybem se pak snaží najet na skok rovně nebo třeba tlačí svoje přední rameno moc kolmo ke skoku. Takže jestli nechcete sobě nebo okolí přivodit úraz, doporučil bych: 1 – mít jistotu, že vím, co na snb zvládám. 2 – zkusit si první skoky na něčem menším, v nejlepším případě do prašanu, ať to nebolí. 3 – poradit se se zkušenějším nebo si užít na některém ze snb kempů

snowboarding

RECEPT: Nějdřív raději do měkkého dopadu a vůbec nejraději s instruktorem.

David Horváth dlouholetý závodník, reprezentant ČR, nyní zároveň odborný novinář.

»» ORDINACE BĚŽECKÉHO LYŽOVÁNÍ, SNOWdr. MATĚJ DUNKA: Již několik desítek let zaznamenáváme na vrcholné, sportovní i rekreační úrovni běhu na lyžích nejen klasický styl, ale také styl bruslařský. Rád bych bruslení okusil, jaké jsou největší rozdíly oproti klasice co do techniky a materiálu, který používáme? VK, Polička

®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

Bruslařský způsob přinesl revoluci do klasického lyžování. Je velmi populární a ve vrcholovém sportu má stejné postavení jako klasika. Ostatně i na rekreační úrovni má své nezastupitelné místo a příznivce. Přispívá k tomu i fakt, že není zapotřebí stoupacích vosků či upravených stop. Bruslení zaznamenala většina lidí v posledních dvaceti letech, kdy bylo zařazeno do pravidel lyžování a vznikly nové běžecké disciplíny. Není však pravda, že vzniklo zčistajasna. Naopak, dá se říci, že bruslařský styl existuje již od počátku samotného lyžování. Odraz při bruslení je realizován z vnitřní hrany lyže, která je v odvratném postavení, a na rozdíl od klasiky se lyže během odrazu pohybuje. Techniky při bruslení jsou bruslení dvoudobé, jednodobé či prosté. Prvně jmenovaná je pro rekreační a sportovní podobu bruslení nejčastější. Bruslení dvoudobé probíhá tak, že na jeden soupažný odpich připadají dva odrazy. To znamená, že odpich oběma pažemi je prováděn současně s jedním odrazem a následující druhý odraz nohou není doprovázen odpichem. Materiální vybavení je na první pohled pro oba styly běžeckého lyžování odlišné. Zpravidla je délka lyží na klasiku o 20-25 cm delší než tělesná výška sportovce, u bruslení činí přesah zhruba 10-20 cm, tedy asi o 15 cm méně. Lyže pro bruslení jsou tvrdší, špička lyže je nižší a pevnější v torzi. Dalšími rozdíly jsou točivost, vodivost či rychlost, ale to bychom přecházeli do detailů. Boty pro bruslení jsou tužší a vyšší, čímž je dosaženo lepšího vedení a kontroly lyže. V současné době je na trhu mnoho typů bot tzv. „kombiků“, které lze využívat jak na klasiku, tak i pro bruslení. Pro rekreační a sportovní jezdce, kteří chtějí využívat oba styly, jsou dobrou volbou. A nakonec hole. Pro bruslení vezměte svou tělesnou výšku a uberte 20 cm. Obecný trend několika posledních let je zkracování délek holí.

RECEPT:

S bruslením můžete klidně začít na svých klasických lyžích. Pokud vás chytne, investujte do speciální výbavy.

Otázky a fotografie posílejte elektronicky na

poliklinika@snow.cz

běžecké lyžování Matěj Dunka držitel 1. trenérské třídy, trenér biatlonu na Sportovním gymnáziu


Jak lyžuje pan prezident? Jelikož jsme jeden z mála států, kteří mají za prezidenta aktivního lyžaře, rozhodli jsme se podrobit naší odborné kritice i jeho lyžařský styl. Abychom zabránili jakékoli předpojatosti, jako jednoho z hodnotících jsme zvolili zahraniční renomovanou znalkyni lyžování, Rakušanku Nicolu Spiess-Werdeniggovou.

foto Nicola Spiess-Werdeniggová (Rakousko) – učitelka lyžování nejvyšší kvalifikace (staatlich geprüfte Skilehrerin, Bergführerin), ze slavné lyžařské rodiny Spiessů, bývalá rakouská reprezentantka (ještě jako juniorka 3. v hodnocení sjezdu SP 1975/76, 4. na ZOH 1976), diplomovaná bioenergetička, testérka Austria Ski Test, carvingová průkopnice, promotérka lyží Edelwiser, autorka

a webmaster www.kunstpiste.com, lyžařská komentátorka rakouských novin (Der Standard) (Její bratr Uli, vítěz dvou sjezdů SP a dnes majitel LŠ v rodném Mayrhofenu, je v historii trvale zapsán jako prvý, kdo úspěšně skočil všechny tři původní legendární Velbloudí hrby na sjezdovce ve Val Gardeně.)

Klient

Ÿ

prezident České republiky Pedagog Nicole Spiess-Werdeniggová

Redakční známka -

2

®¯­˜§˜ħİħĹħÚħ Žħ ±¢œ

foto: K2

Ÿ

Václav Klaus

Ÿ

První dojem: Leckteré srdíčko lyžařské dámy se při pohledu na elegantního pána rozbuší – nestárnoucí lyžař se stylem a elánem! Stará dobrá škola! Ano, jeho technika velmi silně souvisí s „reprezentačním stylem“ minulých dob. Snožná elegance s precizním postavením platila za ideál. Našeho jezdce by bylo možno považovat i za učitele lyžování, neboť od demonstrátorů převzal přehnané předvedení; aby i v těchto kruzích platil za dobrého jezdce? Projev z hlediska bioenergetiky: Lyžař je silně zablokovaný v šíji, a to se znatelně přenáší přes ramena až na paže. Jsou tím poznamenané i nohy od kyčlí dolů přes kolena až do kotníků. Váha značně vzadu ukazuje na opatrný, defenzívní přístup, jak jej můžeme pozorovat u lidí se strachem z pádu a ze souvisejících následků. Celkový svalový tonus je silně zvýšený, je to vidět i na stahu v oblasti čelisti, která se doplňuje se svaly šíje. Zdá se, že tato bioenergetická specifika silně zabraňují přirozenému průběhu pohybu a připravenosti k němu. Důsledky pro techniku: Brzdivý odsun patek a úzké vedení lyží při neodpovídající jistotě by mohly na prudším svahu nebo v obtížných podmínkách, tedy špatném stavu tratě a především při špatné viditelnosti, vést k problémům. Závěr: Představa klasických lyžařských vzorů může panovat dlouho, podle zásady „má to hezky najeté!“ Za těchto předpokladů není obrat směrem k nové technice možný. Není nakonec možné předstihnout toho, v jehož stopě sjíždíme. Jezdcovo umění je v bodě, kdy je nutná základní reorganizace pohybů, aby ve spojení s novými lyžemi dospěl Ď ke změně

Ÿ

Jaké nejčastější chyby děláme? Co s nimi?

ÚĤ

Klient

Pedagog Zdeněk Černík, Apul

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Redakční známka -

2 On-line diskusi k fotografiím můžete sledovat na www.carver.cz.

Zjistěte, jak na tom jste! Odhalte skryté chybičky, které limitují vaše možnosti na sněhu! Pošlete nám fotografii ze své jízdy! A nebo fotografii vaší přítelkyně, kamaráda, dcery, syna, tchýně... Bude-li pro rozbor použitelná, předložíme ji odbornému oku (máme jich v záloze víc!) a zkusíme poradit, jak se dále zlepšovat. (Připište i základní informace – jaký lyžař, ambice a styl, použité lyže, jaký sníh...) Fotografie zasílejte e-mailem na poliklinika@snow.cz ve formátu jpeg v rozlišení 300 dpi, maximálně do velikosti 3 MB. Větší soubory a papírové fotky pak posílejte na adresu redakce.

&2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺçħ Ž ®§¨³

Petr je typ sportovního, ambiciózního lyžaře. Pravděpodobně rád sleduje závodníky a na snímku se protahuje kolem imaginární slalomové tyče. Zpevněná až strnulá horní polovina těla s bojovně vysunutými lokty je jakoby připravena na možná bolestivý střet s ní. Mám pro tebe, Petře, jednu dobrou (nebo špatnou?) zprávu. Ta slalomová tyč je opravdu imaginární a i případný střet s ní určitě nebude bolet. Můžeš tedy bez obav uvolnit horní část těla a uvidíš a hlavně ucítíš, že tvůj postoj při jízdě bude přirozenější. Nemusíš tlačit vnitřní rameno v oblouku tak dopředu a klidně uber i z vyklánění se přes vnější nohu. Nohy ti pak dál odjedou od těla (hlavně ta vnitřní) a obě lyže pak budou na hranách ve stejném úhlu. Ruce zkus dát více od sebe, alespoň tak daleko, jako je máš teď, když držíš a čteš tento SNOW. Lokty můžeš spustit klidně podél těla. Tak doufám, že to moc nebolelo. S tím člověk ostatně musí počítat, že . když jde k doktorovi, tak to i zabolí, než se to spraví. Tady je pár pomocných cvičení: – Lyže máme od sebe přibližně na šířku pánve, ruce položíme dlaněmi na kolena a během jízdy v oblouku kontrolujeme stejnoměrný boční náklon obou holení (kolen). – Obě hole držíme zespodu vodorovně před tělem ve výši pasu (asi jako tác s jídlem) a během jízdy se soustředíme, aby horní část těla zůstala uvolněná a přirozeně reagovala na práci nohou. – Hole držíme v běžné poloze (paralelně podél těla, konce směřují šikmo dolů vzad). Rukověti uchopíme pouze mezi palcem a ukazovákem.

Petr


±¢œħ Žħ ®¯­˜§˜ħīħĹħÚ

®§¨³

ÞìàÛÜ

ÚÚ

± § ¢ ²  ­ ¶ ¢ ¯˜

Text: Ivan Sosna Foto: Völkl

univerzita 2:

Jezdíte ekonomicky? O tom, jak při lyžování šetřit silami, jsme už psali (SNOW 8). Soustředili jsme se přitom na činnosti mimo vlastní jízdu. Hlavním požíračem našich sil je ale vlastní sjíždění. „... i když si myslím, že jsem na tom fyzicky hodně dobře, jsem schopen poctivě sjet pouze modré sjezdovky. Červenou sice taky sjedu, ale stojí mě to moc sil. Vůbec si to nevychutnám a během dne jsem úplně odrovnaný,“ stěžoval si na jaře jeden lyžař na internetu. Podle vlastního vylíčení je všestranný sportovec, ale lyžařsky vlastně samouk, který vynechal klasické základy a rovnou se vrhl na carving. To snad ne! Dávno přece víme, že neextrémní pohodová jízda po hraně by měla být snazší a méně únavná než klasická jízda s neustálým hlídáním a korigováním smýkajících se lyží. Myslím, že základním problémem tohoto jezdce je TECHNIKA.

Dřevorubec, nebo kulturista?

Technicky dobře zvládnutý pohyb – sportovní i manuální „grif“ – znamená také pohyb ekonomický. Rutinér na něj účelně vynakládá nejmenší potřebné množství energie, dokáže se při něm uvolnit. Zkušený dřevorubec s pilou bezpochyby zválcuje kulturistu bez příslušného grifu, protože zdaleka nejde jenom o hrubou sílu. Ztvrdlý a neuvolněný bude také lyžař nejistý, bojácný, s psychickým blokem. To ale pořád ještě nevysvětluje všechno.

®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

Záludnost carvingu

Obávám se, že ke strnulosti a neuvolněnosti mnohých lyžařů přispívá špatné pochopení jízdy po hraně. Dozvědí se, že lyže mají mít stálý kontakt se sněhem. Už žádné velké vertikální pohyby jako klasické odlehčování „píchni-skoč!“. Je třeba zatěžovat obě lyže. Už ne z jedné vnější na druhou. Lyže jsou kratší a měkčí, hlídání předozadní rovnováhy je proto náročnější. A v hlavě jim zní poučka: lyže zatáčejí samy. Naklopit na hrany, nic dalšího nedělat, nechat je jet. Rada sice dobře míněná, pro nácvik vhodná, ale také zavádějící. Navíc další bič: neusmýkni! Carving jsou přece čisté brázdy bez sebemenšího kazu! Výsledek? Lyžař sice své lyže vede po hraně, ony zatáčejí, možná i poměrně čistě, ale on je stále strnulý jako sádrový trpaslík. Napnutý, štajfový. Stále v podřepu, stále obě lyže pod tlakem. Je ve stálém svalovém napětí, jeho svalová práce se až blíží izometrii, tedy statické zátěži. Jeho jízda se tak až podobá sjezdaři v namáhavém „vajíčku“. Svaly se rychle zakyselují a signalizují to bolestí a únavou. Náš lyžař je, jak líčil, „úplně odrovnaný“.

Napětí a uvolnění

U moderní jízdy po hraně už prvky takové „pohybové polarity“ (dolů-

-nahoru, jedna lyže-druhá lyže, rotace-protirotace trupu) nejsou tak zjevné. Typický je klidnější, spíše ve směru jízdy orientovaný trup, nevelké vertikální pohyby těžiště, neboť lyžař využívá gravitaci, vznikající síly a vlastnosti lyží. Přesto či právě proto je střídání napětí a uvolnění tak důležité. Příliš se o tom nehovoří, ale právě toto střídání je jedním z hlavních principů moderní jízdy. Souvisí i s prohnutím lyže a jejím „reboundem“ neboli návratem do původního neprohnutého stavu a s pokrčováním-napínáním lyžařových nohou. Lyžař nemůže mít lyže pod neustálým tlakem. Právě jeho včasné povolování až uvolnění v závěru oblouku a podjetí lyží pod lyžařem jsou momenty, kdy tlak povoluje a svalstvo „odpočívá“ předtím, než opět začne prohýbat lyži do dalšího oblouku.

Předržený náklon

Ke zvýšené únavě může přispívat i stav, kdy lyžař, ve volné jízdě ničím neomezovaný, vyjíždí oblouk až do vrstevnice. Je to báječný pocit. Jenže od určité rychlosti jsou nevýhodou narůstající síly, jež na takového jezdce v závěru oblouku působí. Je to logické: v oblasti spádnice lyžař zrychluje a při přechodu do vrstevnice si nabíranou rychlost „bere“ s sebou. Ta pak rozhodující měrou ovlivňuje odstředivou sílu. Vše podtrhne ještě úhel zahranění lyže, k němuž se přičte i úhel svahu. Velký výsledný („zdánlivý“) úhel náklonu a odstředivá síla zvyšují prohnutí lyže a dochází ke zkracování radiusu oblouku, k jeho „utahování“ (tzv. fishhook). K prodlouženému náklonu může přispívat i omezené zalomení trupu (angulace), což je další technický prvek, jejž dnešní lyže umožňují.

Uvedené neznamená, že by lyžař nikdy neměl vyjíždět do vrstevnice. Pro ekonomickou jízdu je ale důležité, aby lyže nedržel v plném náklonu pod tlakem příliš dlouho. Ve druhé části oblouku po překonání spádnice je třeba tlak měkce povolovat a dostávat se postupně „nad lyže“. Velmi tvrdý sníh zvyšuje nároky na kvalitu technického provedení. Jeho bořivost a tudíž i průnik hrany lyže a ztráty výsledných sil jsou minimální. Pod nadměrným prodlužovaným tlakem se hrana „utrhne“ a lyže z ideální trajektorie doslova oddrncá.

Závěr

Křečovitost, neuvolněnost a následná únava na lyžích mají velmi často psychické příčiny. Ale i lyžař, jenž je pocitově v pohodě a není pod vlivem psychického bloku, může kvůli nedostatkům v technice navozovat situaci velkého energetického úniku s následkem bolesti svalů a celkové únavy. Jakkoli je uměřená jízda po hraně (vyjímáme extrémní formy sjíždění včetně závodního a náročného funcarvingu) šetrnější, přirozenější a méně únavná, je třeba ji provozovat technicky správně včetně využívání principu střídání napětí a uvolnění. V kombinaci s taktickým myšlením při sjíždění, optimálně zvoleným a připraveným vybavením a hospodařením silami v okamžicích mimo vlastní jízdu tak jezdec po hraně musí zvládnout mnohem více jízdy než fyzicky stejně disponovaný lyžař smýkací éry. Dlouho poté, co byl tento článek napsaný, nám Nicola dodala analýzu jízdy prezidenta Klause (str. 83). Všimněte si, jak velký důraz odborniceÇ -bioenergetička na strnulost a neuvolněnost klade.


  

   5',%6&1:;,%6%&")-12' '+5()/6 ")'- +#5&.  39+2(<'<%%9 '- +#5&*;#,*7/5%/<-87*)")&(),-#%& ")- -")/5(7 / )7" .'):=.$ &(6 ) *7(5(7%;#/ %-<&

nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ lyĹžaĹ&#x2122;skĂĄ prodejna

 5',%5 &1:;,%5 .( , ' '+5().  3 1*5 ,%/<& "+5(7 2 %: 6") *)?,7 $ *;7$ '(5 ( )-1% 727 :, ')%&57"%* , &,-#%6?5,-# / )7" (5,& .$7 %:9 *)"1 ). ,-+((92#*, ,(())/&55#/+.%/#7"

 & (). &1:;,%). %)& %# ($ - / -<"-) *+) $(5"

((" &2 = ,*)+- +" *)+- 4*#(& +"&7 --# ,*)+- +.# %# (-+.' ,-+/ )()1%& 1,)%6 9-) ,*)+- &)(  ,*)+- # +  ,*)+- +&)/1 +1 )'*& -(7 !+ +#)/). ).-))+)/). %)& %# (%).*7- / &6 *+) $(7 ,7-# ,*)+- / > ,%6 + *.&# #(&)/ (,%./7 (000".12

pĹ&#x2122;ijeÄ?te do PlznÄ&#x203A;

Najdete zde nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ prodejnu, specializovanou na sjezdovĂŠ a bÄ&#x203A;ĹžeckĂŠ lyĹžovĂĄnĂ­, na zĂĄpad od Prahy. Na ploĹĄe 300 m 2 na bĂ­zĂ­me ĹĄpiÄ?kovĂŠ zboŞí od pĹ&#x2122;ednĂ­ch svÄ&#x203A;tovĂ˝ch vĂ˝robcĹŻ lyĹžaĹ&#x2122;skĂŠho vybavenĂ­.

Uvex, Scott,

P rov ĂĄ d Ă­ m e p ro fe s i o n ĂĄ l n Ă­ S K I S E R V I S na n e j m o d e r n Ä&#x203A; j ĹĄ Ă­ c h strojĂ­ch znaÄ? k y WIN T E R S T E I G E R , vÄ?etnÄ&#x203A; brouĹĄenĂ­ h ra n n a k e ra m i c k ĂŠ m d i s k u .

Leki, Tecnica, Bolle, Swans a dalĹĄĂ­..

Kde nĂĄs najdete: Hannah Czech a.s., AmerickĂĄ 54, 301 00 PlzeĹ&#x2C6; / tel.: +420 379 200 222 / email: sport@hannah.cz / www.hannah.cz


®§¨³

ÞìàÛÜ

ÿĺ

partner rubriky www.hudy.cz

Text: Michal Bulička (podle Michaela Larchera) Foto: Michael Larcher, OEAV

stop or go

±¢œħ Žħ ®¯­˜§˜ħäħĹħÚ

VNÍMAT POSOUDIT

Pojem STOP OR GO už mezi českými skialpinisty či freeridery dá se říct zdomácněl. Bohužel jen pojem. Jeho obsah a hlavně praktická aplikace v zasněžených horách, to už je problém. Je potřeba učit se, učit se, učit se, jak říkal kdysi kdosi slavný. Proto vám SNOW společně s HUDYsportem přináší co možná nejpraktičtější návod, jak na to.

STOP OR GO sestává ze tří základních kamenů – CHECK 1, CHECK 2 tvoří takzvanou rozhodovací strategii, kterou doplňuje série zcela nezávislých, vždy praktikovaných standardních opatření. Obě základní roviny (rozhodovací + standardní opatření) lze z hlediska času členit do soustavy: plánování – výstup – sjezd.

Rozhodování na úrovni CHECK 1 (filtr / kontrola 1) Odpovídá zvolená túra stávajícím podmínkám? Můžu po svahu jít, případně sjíždět? Pro tyto elementární otázky nabízí STOP OR GO dva kontrolní filtry. V úrovni CHECK 1 bereme v potaz všeobecné lavinové nebezpečí, které je vyjádřeno stupněm lavinového nebezpečí a je stanoveno „průměrně“ pro určitou oblast bez ohledu na lokální podmínky a sklon svahu, jinak řečeno, nestanovuje pravděpodobnost uvolnění laviny na jednotlivých svazích. Na pozadí je potřeba vidět, že při zvyšujícím se stupni lavinového nebezpečí drasticky narůstá počet míst v terénu, na kterých může lyžař uvolnit lavinu. Limity, které navrhuje CHECK 1, vyžadují například při 3. stupni vyloučit pohyb po svazích prudších než 35° a více, CHECK 1 tedy stanovuje limitní chování s ohledem na sklon svahu.

STOP OR GO je totiž rozhodovací strategie, která pomůže komplexně posoudit nebezpečí uvolnění laviny v oblasti plánované túry, při dodržování základních pravidel. Sestavil ji vedoucí metodického vzdělávání OEAV Michael Larcher. Jde o metodu velmi logickou (v jednoduchosti je její síla) a zahrnuje všechny aspekty, které souvisí s lavinovým nebezpečím.

Pro praxi je správné zacházení se stupnicí lavinového nebezpečí spojeno se dvěma úhly pohledu: • S rostoucím stupněm nebezpečí se zvyšuje četnost míst v reálném terénu, na nichž může člověk uvolnit lavinu, popř. na nich existuje jistá možnost spontánní laviny bez působení člověka. • Nebezpečné zóny se posouvají na méně strmé svahy.

Z čeho vycházíme?

NSklon svahu

Uznejme, že složitost sněhové vrstvy daleko převyšuje možnosti našeho poznání. Akceptujme, že nejsme schopni zabránit každému lavinovému neštěstí. S tímto vědomím získáme jiný, svobodnější pohled na velký počet neštěstí. Náhle poznáme (statistiky mluví přesvědčivou řečí), že opakující se příčiny lyžařských lavin spolu souvisejí. Ukázalo se, že při vzdělávání byli účastníci kurzů beznadějně zahlcováni informacemi, ale nebyla jim nabídnuta žádná strategie, jak jednat. Dnes víme, že složité situace vyžadují co možná nejjednodušší koncepci rozhodování a jednání. Ovšem jednoduše nesmí znamenat hloupě. ®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

JEDNAT

Jednat strategicky

Pojem strategie se dá označit jako společný nejmenší jmenovatel všech nabídek optimalizace (snižování) rizika. Jak by mohl vypadat co možná nejjednodušší „návod“ pro lyžaře mimo sjezdovku? Na jednu stranu musí být dostatečně velkorysý, aby byl akceptovatelný, a na druhou stranu dostatečně defenzivní, aby ve většině případů spolehlivě chránil. Co je tedy cílem? S co možná nejmenší ztrátou docílit maximální redukci rizika.

Sklon svahu je klíčový parametr! Při zvyšujícím se všeobecném lavinovém nebezpečí vyloučíme pohyb nad určitou mezí sklonu svahu. Bylo prokázáno, že souvislost mezi sklonem svahu a stupni lavinového nebezpečí lze obecně vyjádřit orientační korelací 30° – 35° – 40°, která poměrně přesně odpovídá subjektivním pocitům pro strmost. Výhodou této teorie je její optimální nastavení hranic. Není tedy ani příliš odvážná, ani přehnaně defenzivní. To je velmi důležitý fakt, za jehož stanovení vděčíme neobyčejné píli Wernera Muntera při jeho nekonečných praktických pokusech. Svah o sklonu 35° je tak prudký, že průměrný a slabší lyžař bude mít s jeho zvládnutím velké potíže. Hranice 35° je spojována s 3. stupněm, ale nemůže být opravdu označená za naprosto jisté striktní rozhraní. Při posuzování na úrovni CHECK 1 narazí každý v praxi na určité problémy, s nimiž je konfrontován.

NOdhad sklonu svahu

Nejzákladnější dovedností je odhad sklonu svahu v terénu při vědomí nemožnosti zcela přesného posouzení – mějme na mysli, že pouze odhadujeme. Schopnost učit se odhadovat sklon se musí stále cvičit

1.díl

a rozvíjet. Už velmi důležitý je způsob kladení otázky. Poprvé každého napadne banální otázka: „Jak prudký je tento svah?“ To ale vyvolává dojem, že bychom měli určit hodnotu s přesností 1°. Lepší je formulace: „Má tento svah 30° nebo více?“ Pokud ano, ptáme se dále: „Má tento svah 35° nebo více?“ Ano znamená třetí a poslední krok: „Má tento svah 40° nebo více?“ Tato metodika otázek má úžasnou úspěšnost a je velmi dobré stále trénovat odhad svahů. Pomůcka, která byla přijata do schématu, je označena oblastí ostrých otoček. Každý skialpinista zná ten pocit, když už nelze stoupat dlouhými oblouky, ale kopec nás donutí používat vracečku. Vracečka je tedy indikátorem strmosti svahu o sklonu přibližně 30°. Často jsme schopni s jistotou zodpovědět dvě ze tří výše uvedených otázek a při nejistotě, kdy je naše poslední odpověď na rozhraní, se dostáváme do situace, kdy se zachováme buď v duchu hesla „při pochybnostech zvolíme pro jistotu defenzivnější odpověď = prudší sklon“, anebo hledáme odpověď na úrovni filtru CHECK 2, který zohlední další rozhodovací faktory.

Čerstvé laviny? Zřetelnější varovný signál už neexistuje! Čerstvé laviny, které jsou spontánní, tedy se uvolnily bez zásahu, člověku podávají zřetelnou informaci o labilní sněhové vrstvě.


ÿă

Jak velká musí být plocha nejstrmější partie svahu, aby hrála podstatnou roli pro naše posuzování? Pokud se na svahu 30° nachází skalní blok velikosti 2 x 2 m, který je výrazně prudší než okolní svah (40°), potom je jasné, že takový malý svah nemá podstatnou váhu. Jak velký svah tedy váhu má? Existují 2 návrhy: jeden z nich hovoří o rozsahu jakéhosi „pásu“ 20 výškových metrů, Larcher se přiklání k ploše 20 x 20 m. Nejistota při posuzování svahu podle CHECK 1 vyplývá také z další otázky, jak rozlehlý okolní terén musí být zohledňován. Panuje názor, že není dostatečné omezit sklon svahu na konkrétní stopu. Současné znalosti o uvolňování deskových lavin dokazují zřetelně možnost, že i na mírnějších partiích svahu může dojít k uvolnění deskové laviny z důvodu dříve narušené sněhové vrstvy. Na druhou stranu nemá vždy smysl vztahovat nebezpečí na všechny svahy až po úroveň hřebenu. Kde je tedy hranice? Už samotné rozhodování „co je svah“ může být obtížné. Terén je nekonečně členitý a ne vždy přehledný a nemusí být zřetelné, kde má svah hranice. Pokusy stanovit nějakou mnemotechnickou pomůcku vypadají takto: • při 2. stupni okruh o průměru asi 20 m, to znamená v tomto sektoru by neměl svah překročit sklon 40°

Jak čerstvý?

(Kdy byl navát/napadl za působení větru?)

Kolik? Povrch vrstvy starého sněhu?

Kde?

(Závětrná nebo návětrná strana?)

(Čím chladnější a hladší povrch, tím hůře)

NVýjimky z filtru CHECK 1

Diskutujme o možnosti překračovat hranice CHECK 1. Choulostivá opovážlivost, které jsme si vědomi a kterou nenajdeme na kartě STOP OR GO. Ovšem zkušení skialpinisté mohou ve svém známém regionu posoudit stupeň nebezpečí jinak, než udává oficiální předpověď. Pokus posunout se dál nabízí následující možnosti. Při překročení pravidel CHECK 1 je ovšem velmi důležitá povinnost zdůvodnění takového chování. Zde jsou odůvodnitelné možnosti: • svah je „popsaný“ mnoha stopami sjezdařů • svah je pokrytý silnou vrstvou krusty, která se neboří • přítomné reálné příznaky v terénu neodpovídají aktuálnímu vyhlášenému stupni nebezpečí.

Rozhodování na úrovni CHECK 2 (filtr / kontrola 2) CHECK 2 je nástroj, který používáme jako další upřesňující krok při rozhodování. Především tehdy, překročíme-li hranice sklonu svahu vymezující náš „bezpečný prostor“ podle CHECK 1, nebo se naopak necítíme zcela bezpečně na svazích, které podle CHECK 1 bezpečné jsou. Každý svah skrývá jiné nebezpečí. Je výrazný rozdíl mezi nebezpečností svahu např. 33° na jižní straně, který je pokrytý silnou pevnou vrstvou firnu, a stejně prudkým svahem ve stejném údolí (platí zde stejný stupeň lavinového nebezpečí) ovšem s expozicí na sever a navátým sněhem. Proto další posuzování. Pro CHECK 2 platí výstižné motto: „Vnímat – posoudit – jednat.“ CHECK 2 je především nástrojem k cílenému (úzce lokálnímu) ohodnocení jednotlivých faktorů nebezpečí, na něž by se měla zaměřit pozornost lyžařů. Filtr CHECK 2 obsahuje pět příznaků, které jsou naprosto rozdílné, a to jak svou četností výskytu, tak významem. Na prvním místě žebříčku nebezpečnosti neochvějně trůní navátý sníh (něm. Triebschnee), často v kombinaci s novým sněhem. Už při plánování túry bychom měli získat důležité informace o sněhu. Dále hodnotíme dosud uvolněné laviny, provlhnutí sněhové vrstvy a praskání sněhu. Zřetelně složitější je posouzení těchto faktorů nebezpečí v souvislosti s otázkou: „Je to pro mě nebezpečné?“ Rozhodující je vždycky aktuální souvislost s terénem (hřeben, úbočí apod.), strmostí svahu a expozicí. Vnímání této klíčové souvislosti natrénujeme a zažijeme jedině v praxi.

NJe to pro mě nebezpečné?

Někdy je na tuto otázku snadná odpověď, někdy zůstávají pochybnosti. Osobní ochota přijmout jisté riziko je rozhodující při řešení dilematu STOP nebo GO. To patří bezpochyby a podstatně ke svobodě každého člověka – hledat v životě svou vlastní hladinu rizika, pokud ovšem zodpovídá jen sám za sebe. V tomto smyslu je STOP OR GO pouze nabídkou jakéhosi systému managementu rizika s poměrně vysokým koeficientem úspěšnosti. Tento systém nabízí pravidla spočívající v jistém omezování. Základním principem by mělo být pro každého člověka na túře pravidlo šťastného návratu. Pokud máme po zhodnocení situace podle CHECK 1 pochybnosti, je nutné situaci přefiltrovat přes CHECK 2 a potvrdit tak GO vyslovené podle CHECK 1. Čím více jsme v CHECK 1 v intervalu „jistoty“ (mírné svahy s bezpečným okolím), tím více klesá význam posuzování na úrovni CHECK 2. Příklad: je 3. stupeň, jsme v terénu se svahy pod 30° - faktorům Check 2 samozřejmě věnuji pozornost, ale při rozhodování jít či nejít hraje Check 2 podřadnou roli.

1. Nový sníh

První otázku redukujme ze znění „je nového sněhu víc než 30 cm“ na formulaci „nový sníh?“. Nejprve nám jde jen o klíčové slovo a teprve ve druhé řadě, při pokládání otázky: „Je to pro mě nebezpečné?“, může zaznít dotaz, jaké množství nového sněhu napadlo? Přírůstek nového sněhu znamená sice téměř vždy zvýšení lavinového nebezpečí a vede většinou i ke zvýšení stupně lavinového nebezpečí. Razantní nárůst lavinového nebezpečí vzniká teprve kombinací nového sněhu a větru! Nový sníh až do 30 – 40 cm, který padá za bezvětří, nás může zajímat jen v rovině očekávání skvělého sjezdu v prašanovém opojení. Proč? Pokud není ve sněhové vrstvě napětí – a to tvoří hlavně vítr - neexistuje důvod k uvolnění laviny. Problémem je definice pojmu „nový sníh“. Meteorologicky vzato je nový sníh to, co napadlo během posledních 24 hodin. Pro nás ale není tento časový rámec dostatečný, a proto do kategorie nový sníh zahrnujeme sněžení v průběhu posledních tří dní.

2. Navátý sníh

Navátý sníh je lavinový sníh. Kdyby neexistoval, možná by klesl počet obětí lavin o 90%... Tak výrazná je jeho nebezpečnost. Také zde redukujeme kladení otázky z „čerstvého navátého sněhu“ na „navátý sníh“, a sice ze stejných důvodů jako u nového sněhu. Otázka času – „jak čerstvý?“, otázka množství „kolik?“ a otázka směru větru – „návětrná, závětrná strana?“ a na ně navazující „je to pro mě nebezpečné?“.

&2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺçħ Ž ®§¨³

Navátý sníh!

Je pro mě nebezpečný?

• při 3. stupni celý svah • při 4. stupni celá souvislá oblast (například údolí) i s ohledem na spontánní laviny, jinak řečeno všechny okolní svahy, ze kterých nás může ohrozit lavina.

®¯­˜§˜ħĥħĹħÚħ Žħ ±¢œ

NDimenze svahu


ÿİ

 ¹¢Â&#x153;Â?ħ Â&#x17D;ħ Ž¯­Â&#x2DC;§Â&#x2DC;ħĤħĚħĂ&#x161;

Ž§¨³

Ă&#x17E;ĂŹĂ Ă&#x203A;Ă&#x153;

partner rubriky www.hudy.cz

Svah navatĂŠho snÄ&#x203A;hu VĂ­tr je stavitelem lavin a jeho pĹŻsobenĂ­ mĂĄ za nĂĄsledek tvorbu navĂĄtĂŠho snÄ&#x203A;hu. Dva dny starĂĄ plocha navĂĄtĂŠho snÄ&#x203A;hu. Na mĂ­rnĂ˝ch svazĂ­ch (mĂŠnÄ&#x203A; neĹž 30°) nenĂ­ nebezpeÄ?nĂ˝ a tĹ&#x2122;i dny potĂŠ, co se na svahu objevil, ztrĂĄcĂ­ na nebezpeÄ?nosti.

VyfoukanĂŠ rĂ˝hy velkĂ˝ch rozmÄ&#x203A;rĹŻ jsou po snÄ&#x203A;hovĂ˝ch dunĂĄch dalĹĄĂ­m poznĂĄvacĂ­m znamenĂ­m.

JakĂ˝ tedy navĂĄtĂ˝ snĂ­h je? Ä&#x152;erstvĂ˝ navĂĄtĂ˝ snĂ­h se vyznaÄ?uje velkou nepravidelnostĂ­, rozdÄ&#x203A;lenĂ­ napÄ&#x203A;tĂ­ ve snÄ&#x203A;hu je velice nevĂ˝hodnĂŠ, jeho spojitost se starĂ˝m snÄ&#x203A;hem je vĹĄeobecnÄ&#x203A; slabĂĄ a pĹ&#x2122;edevĹĄĂ­m vykazuje vynikajĂ­cĂ­ soudrĹžnost. To znamenĂĄ, Ĺže aÄ?koli je velmi mÄ&#x203A;kkĂ˝ (tĂŠmÄ&#x203A;Ĺ&#x2122; jako praĹĄan, se kterĂ˝m bĂ˝vĂĄ Ä?asto zamÄ&#x203A;Ĺ&#x2C6;ovĂĄn), je soudrĹžnost snÄ&#x203A;hovĂ˝ch krystalĹŻ natolik dostateÄ?nĂĄ, aby se tvoĹ&#x2122;ily snÄ&#x203A;hovĂŠ desky. NespojenĂ˝ volnĂ˝ snĂ­h (napĹ&#x2122;. nadĂ˝chanĂ˝ praĹĄan) tuto schopnost nemĂĄ. DĂ­ky fatĂĄlnĂ­ nebezpeÄ?nosti deskovĂ˝ch lavin je nutnĂŠ umÄ&#x203A;t tento snĂ­h rozeznat. NavĂĄtĂ˝ snĂ­h musĂ­me stĂĄle aktivnÄ&#x203A; hledat. PoznĂĄme ho podle typickĂŠho odlamovĂĄnĂ­ v blocĂ­ch, napĹ&#x2122;. pĹ&#x2122;i otoÄ?kĂĄch bÄ&#x203A;hem stoupĂĄnĂ­. JasnĂ˝m signĂĄlem jsou i ostrĂŠ lĂĄmavĂŠ hrany podĂŠl hran lyŞí na okraji stopy i trhliny ve snÄ&#x203A;hu v bezprostĹ&#x2122;ednĂ­ blĂ­zkosti stopy. TĂŠma navĂĄtĂ˝ snĂ­h ale pĹ&#x2122;inĂĄĹĄĂ­ i pĹ&#x2122;Ă­jemnĂŠ strĂĄnky. Lze jej dobĹ&#x2122;e rozpoznat - pĹ&#x2122;Ă­znaky vÄ&#x203A;tru â&#x20AC;&#x201C; pĹ&#x2122;evÄ&#x203A;je, duny, snÄ&#x203A;hovĂŠ jazyky, vyfoukanĂŠ vĂ˝moly na zĂĄvÄ&#x203A;trnĂ˝ch stranĂĄch pĹ&#x2122;evÄ&#x203A;jĂ­, Ĺžlaby vyfoukanĂŠ ve tvrdĂŠm snÄ&#x203A;hu, hrubĂĄ jinovatka. DĹŻleĹžitou schopnostĂ­ je i rozpoznĂĄnĂ­ nĂĄvÄ&#x203A;trnĂŠ a zĂĄvÄ&#x203A;trnĂŠ strany (pozn. nÄ&#x203A;mecky Lee = zĂĄvÄ&#x203A;trnĂĄ strana, Luv = nĂĄvÄ&#x203A;trnĂĄ strana).

OdpovÄ&#x203A;Ä? na otĂĄzku â&#x20AC;&#x17E;je to pro mÄ&#x203A; nebezpeÄ?nĂŠ?â&#x20AC;&#x153; je uĹž nĂĄroÄ?nÄ&#x203A;jĹĄĂ­. Pokud mĂĄme pĹ&#x2122;ehled o Ä?erstvosti snÄ&#x203A;hu, napĹ&#x2122;. z lavinovĂŠ pĹ&#x2122;edpovÄ&#x203A;di, existuje uĹž hodnotnĂĄ rozhodovacĂ­ pomĹŻcka. PlatĂ­ totiĹž Ä?Ă­m Ä?erstvÄ&#x203A;jĹĄĂ­, tĂ­m nebezpeÄ?nÄ&#x203A;jĹĄĂ­. DalĹĄĂ­m hlediskem je mnoĹžstvĂ­. 10 cm navĂĄtĂŠho snÄ&#x203A;hu nenĂ­ problĂŠm, teplota kolem 0 °C vĂ˝raznÄ&#x203A; zhorĹĄuje situaci. NepĹ&#x2122;Ă­znivĂ˝ je i podklad z tekoucĂ­ho krystalickĂŠho snÄ&#x203A;hu (nÄ&#x203A;m. Schwimmschnee) nebo z tenkĂŠ krusty. Vrstva zrnitĂŠho starĂŠho snÄ&#x203A;hu je vĂ˝hodnÄ&#x203A;jĹĄĂ­. DĹŻleĹžitĂ˝m kritĂŠriem je samozĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A; sklon svahu. Do 30° mĹŻĹže bĂ˝t navĂĄtĂ˝ snĂ­h nebezpeÄ?nĂ˝ jen za extrĂŠmnÄ&#x203A; nevĂ˝hodnĂ˝ch podmĂ­nek. OvĹĄem nad hranicĂ­ 30° stoupĂĄ razantnÄ&#x203A; jeho citlivost a tĂ­m i nebezpeÄ?nost. Velkou roli hraje i rozlehlost plochy navĂĄtĂŠho snÄ&#x203A;hu, Ä?Ă­m rozlehlejĹĄĂ­ svah, tĂ­m hĹŻĹ&#x2122;e.

3. Laviny

Neexistuje zĹ&#x2122;etelnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ pĹ&#x2122;Ă­znak nebezpeÄ?Ă­! Laviny a pĹ&#x2122;edevĹĄĂ­m laviny deskovĂŠ, kterĂŠ se mohou uvolnit spontĂĄnnÄ&#x203A; bez lidskĂŠho impulsu, jsou vdÄ&#x203A;Ä?nĂ˝m a zĹ&#x2122;etelnĂ˝m znamenĂ­m lability snÄ&#x203A;hovĂŠ

Ž§¨³ħ Â&#x17D; &2Ž¼¨ħÄ&#x201A;ļħČħİĺĺç

NavatĂ˝ snĂ­h NejÄ?astÄ&#x203A;jĹĄĂ­m pĹ&#x2122;Ă­znakem navĂĄtĂŠho snÄ&#x203A;hu jsou duny, jejichĹž povrch bĂ˝vĂĄ tĂŠmÄ&#x203A;Ĺ&#x2122; vĹždy posetĂ˝ malĂ˝mi pĹ&#x2122;evÄ&#x203A;jemi.

vrstvy. I zde je zajĂ­mavĂ˝ faktor Ä?asu. Ä&#x152;Ă­m kratĹĄĂ­ Ä?asovĂ˝ odstup od uvolnÄ&#x203A;nĂ­ pozorovanĂŠ laviny, tedy Ä?Ă­m â&#x20AC;&#x17E;Ä?erstvÄ&#x203A;jĹĄĂ­â&#x20AC;&#x153; lavina, tĂ­m vĂ˝raznÄ&#x203A;jĹĄĂ­ je hrozba nebezpeÄ?Ă­. V rĂĄmci rozhodovĂĄnĂ­ STOP OR GO vyhodnocujeme uvolnÄ&#x203A;nĂŠ laviny, kterĂŠ byly pozorovĂĄny na svazĂ­ch podobnĂŠho sklonu i expozice, kterĂŠ jsou klĂ­Ä?ovĂŠ i pro mou tĂşru. Pokud laviny spadly na identickĂ˝ch svazĂ­ch, znamenĂĄ to STOP!

4. ProvlhnutĂ­

Na tento pĹ&#x2122;Ă­znak nebezpeÄ?Ă­ nelze zapomĂ­nat, ale jeho vĂĄĹžnost nelze porovnĂĄvat s navĂĄtĂ˝m snÄ&#x203A;hem. â&#x20AC;&#x17E;PĹ&#x2122;es 99 % lavin uvolnÄ&#x203A;nĂ˝ch sportovci v zimnĂ­ch horĂĄch jsou deskovĂŠ laviny a tĂŠmÄ&#x203A;Ĺ&#x2122; vĂ˝luÄ?nÄ&#x203A; ze suchĂŠho snÄ&#x203A;hu.â&#x20AC;&#x153; To je jeden ze zĂĄvÄ&#x203A;rĹŻ studie JĂźrga Schweizera (SLF Davos â&#x20AC;&#x201C; VĂ˝zkumnĂ˝ Ăşstav snÄ&#x203A;hu a lavin ve Ĺ vĂ˝carsku) vyplĂ˝vajĂ­cĂ­ z vyhodnocenĂ­ lavinovĂ˝ch neĹĄtÄ&#x203A;stĂ­ za poslednĂ­ch 10 let na ĂşzemĂ­ Ĺ vĂ˝carska. Jinak ovĹĄem vypadĂĄ statistika spontĂĄnnĂ­ch lavin. U vĂ­ce neĹž poloviny takovĂ˝ch byl lavinovĂ˝ snĂ­h vlhkĂ˝ nebo mokrĂ˝. Na tuto skuteÄ?-

NavatĂ˝ snĂ­h UÄ?ebnicovĂĄ ukĂĄzka svahu pokrytĂŠho silnou vrstvou navĂĄtĂŠho snÄ&#x203A;hu. ProĹĄlĂĄpnutĂĄ stopa splynula za pouhĂ˝ch 15 minut s okolnĂ­m povrchem.

I takhle vypadå navåtý sníh na svahu prudkÊm 35° - 40°

JOGP IVEZ #&;1&ÂĄ/¤71ÂŽÂĽ30%¤*7)03Â&#x161;$)

Ă&#x192;Ă&#x201E;Ă&#x2039;'Â&#x2022;$Ă&#x2030; ÂşĂ&#x192;0Â&#x2022;Ă&#x2026;FžĂ&#x192; Iº¿0¸0Â&#x2022; ½Ă&#x201E;šĂ&#x192;Ă&#x201E; Ă&#x2030;Ă&#x192; Ă&#x201E;šÂ&#x2022;Ă&#x2026;Ă&#x201E;Ă Ă&#x201E; 'Â&#x2022;žĂ&#x192;ÂťĂ&#x201E;Ă&#x2021;Ă&#x201A;œ¸º£Â&#x2022; Ă&#x2039;žĂ&#x192;Ă&#x17D;Â&#x2022;à žĂ&#x2C6; Ă&#x2030;Ă&#x201E;Ă&#x2026;œšĂ&#x160; Ă?šœĂ&#x2021;Ă&#x201A;Âś Â&#x2022; Â&#x2022;Ă&#x2039;Â&#x2022;Ă&#x2C6;0Ă&#x2030;žÂ&#x2022;½ Ă&#x160;šĂ&#x17D;Â&#x2022;

XXXIVEZD[


/07Âż;*./Ă&#x201A;,0-&,$&

XXXIVEZD[

QSPTLJBMQJOJTUZ GSFFSJEPWnTKF[EBÂśF BNJMPWOrLZ WÂźFDI[JNOrDITQPSUĂ&#x2039; WFWÂźFDIQSPEFKOgDI )6%:TQPSU

Pokud je na hĹ&#x2122;ebenech vÄ&#x203A;trnĂ˝ den, mĹŻĹže vĂ­tr pĹ&#x2122;epravit na zĂĄvÄ&#x203A;trnĂŠ svahy tuny snÄ&#x203A;hu bÄ&#x203A;hem nÄ&#x203A;kolika hodin. TĂ­m se stĂĄvajĂ­ svahy prudĹĄĂ­ neĹž 30° mimoĹ&#x2122;ĂĄdnÄ&#x203A; nebezpeÄ?nĂŠ.

nost by se mÄ&#x203A;l brĂĄt zĹ&#x2122;etel pĹ&#x2122;edevĹĄĂ­m pĹ&#x2122;i vĂ­cedennĂ­ch jarnĂ­ch tĂşrĂĄch a snaĹžit se dorazit na chatu v brzkĂŠm odpoledni dĹ&#x2122;Ă­ve, neĹž prudkĂŠ slunce zpĹŻsobĂ­ nejen nebezpeÄ?nĂŠ natĂĄvĂĄnĂ­ snÄ&#x203A;hu, ale i ledovĂ˝ch sĂŠrakĹŻ. Voda na povrchu tajĂ­cĂ­ho snÄ&#x203A;hu zpĹŻsobuje postupnĂŠ provlhĂĄnĂ­ vrstvy, a tĂ­m dochĂĄzĂ­ k vĂ˝raznĂŠmu snĂ­ĹženĂ­ jejĂ­ pevnosti. StabilnĂ­ vrstvy snÄ&#x203A;hu ztrĂĄcejĂ­ svou soudrĹžnost a nĂĄhle nemusĂ­ snĂŠst napÄ&#x203A;tĂ­, kterĂŠ by za suchĂŠho stavu neznamenalo ŞådnĂ˝ problĂŠm. Za zmĂ­nku stojĂ­ faktor dennĂ­ doby a klimatu bÄ&#x203A;hem noci. Pokud je jasnĂĄ mrazivĂĄ noc, dojde k promrznutĂ­ povrchovĂŠ vrstvy snÄ&#x203A;hu (krusty) do tĂŠ mĂ­ry, Ĺže unese bez problĂŠmu zatĂ­ĹženĂ­ zpĹŻsobenĂŠ i skupinou osob. Fakt, Ĺže provlhlĂĄ vrstva snÄ&#x203A;hu nepromrzne prakticky nikdy aĹž k zemi, se Ä?asto pĹ&#x2122;ehlíŞí. 10 â&#x20AC;&#x201C; 20 cm silnĂĄ vrstva na povrchu je to, co mĹŻĹžeme oÄ?ekĂĄvat pĹ&#x2122;i pĹ&#x2122;Ă­znivĂ˝ch podmĂ­nkĂĄch. Pokud je tento â&#x20AC;&#x17E;poklopâ&#x20AC;&#x153; rozmÄ&#x203A;klĂ˝, pĹ&#x2122;estĂĄvĂĄ plnit svou stabilizaÄ?nĂ­ funkci. KlĂ­Ä?ovĂĄ otĂĄzka na tĂşĹ&#x2122;e tedy znĂ­: â&#x20AC;&#x17E;MĂĄm uĹž za sebou pĹ&#x2122;i ĂşplnÄ&#x203A; rozmÄ&#x203A;klĂŠ snÄ&#x203A;hovĂŠ vrstvÄ&#x203A; strmĂŠ svahy exponovanĂŠ ke slunci?â&#x20AC;&#x153;

5. PraskĂĄnĂ­ snÄ&#x203A;hovĂŠ vrstvy â&#x20AC;&#x201C; VUUMMM!

ZnĂĄmĂ˝ zvuk znÄ&#x203A;jĂ­cĂ­ vuummm zvedĂĄ asi kaĹždĂŠmu hladinu adrenalinu. Je to znamenĂ­, kterĂŠ je prostÄ&#x203A; nepĹ&#x2122;eslechnutelnĂŠ. Za tyto zvuky mĹŻĹžou velmi tenkĂŠ vrstvy pĹ&#x2122;ekrystalizovanĂŠho snÄ&#x203A;hu (Schwimmschnee) obsaĹženĂŠ ve snÄ&#x203A;hovĂŠ vrstvÄ&#x203A;. Vrstva snÄ&#x203A;hu, jakĂ˝si â&#x20AC;&#x17E;deklâ&#x20AC;&#x153;, kterĂ˝ na vrstviÄ?ce pĹ&#x2122;ekrystalizovanĂŠho snÄ&#x203A;hu leŞí a po kterĂŠm se pohybujeme, neunese pĹ&#x2122;Ă­davnĂŠ zatĂ­ĹženĂ­ zpĹŻsobenĂŠ Ä?lovÄ&#x203A;kem. DochĂĄzĂ­ k nepatrnĂŠmu sesedĂĄnĂ­ snÄ&#x203A;hu doprovĂĄzenĂŠ tajemnĂ˝mi tlumenĂ˝mi zvuky. JemnĂŠ trhliny ve snÄ&#x203A;hovĂŠ vrstvÄ&#x203A; bĂ˝vajĂ­ Ä?astĂ˝m dĹŻsledkem tohoto sesedĂĄnĂ­. Zvuky vuummm jsou dĹŻraznĂ˝m ukazatelem nebezpeÄ?Ă­ a mohou bĂ˝t dostateÄ?nĂ˝m dĹŻvodem k verdiktu STOP.

NJe to pro mÄ&#x203A; nebezpeÄ?nĂŠ?

NejdĹŻleĹžitÄ&#x203A;jĹĄĂ­ kritĂŠria rozhodovĂĄnĂ­ pro nalezenĂ­ sprĂĄvnĂŠ odpovÄ&#x203A;di byly uvedeny u jednotlivĂ˝ch pĹ&#x2122;Ă­znakĹŻ nebezpeÄ?Ă­. â&#x20AC;&#x17E;Je to pro mÄ&#x203A; nebezpeÄ?nĂŠ?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; je vnĂ­mĂĄnĂ­ jednotlivĂ˝ch typĹŻ nebezpeÄ?Ă­ v blíŞícĂ­m se terĂŠnu podstatnĂŠ, vĂ˝znamnĂŠ, rozhodujĂ­cĂ­ (relevantnĂ­)? Pro mÄ&#x203A;, pĹ&#x2122;Ă­padnÄ&#x203A; pro moji skupinu? OdpovÄ&#x203A;di na tyto otĂĄzky pĹ&#x2122;edpoklĂĄdajĂ­ kompetenci, zkuĹĄenost a znalosti. OvĹĄem O co hĹŻĹ&#x2122;e se dĂĄ deska rozbĂ­t - je velmi i potom, co najdeme odpovÄ&#x203A;di na otĂĄzky, je stĂĄle homogennĂ­, o to snadnÄ&#x203A;ji se odloupne cĂ­tit urÄ?itĂĄ nejistota. Tento fakt ale nenĂ­ slabinou od starĂŠ vrstvy snÄ&#x203A;hu. metody STOP OR GO v porovnĂĄnĂ­ s redukÄ?nĂ­ metodou 3x3, jejĂ­mĹž jasnĂ˝m vĂ˝sledkem je konkrĂŠtnĂ­ â&#x20AC;&#x17E;cifraâ&#x20AC;&#x153;. Oblast lavinovĂŠ prevence jako celek ve skuteÄ?nosti vĹždy obsahuje podstatnĂ˝ stupeĹ&#x2C6; nejistoty a vĹŻbec nenĂ­ na ĹĄkodu si tento fakt obÄ?as pĹ&#x2122;ipomenout.

NavĂĄtĂ˝ snĂ­h mĂĄ vynikajĂ­cĂ­ soudrĹžnost a minimĂĄlnĂ­ soudrĹžnost s podkladem. Tato vraĹžednĂĄ kombinace zpĹŻsobĂ­ odlomenĂ­ desky po nepatrnĂŠ zĂĄtÄ&#x203A;Ĺži. Za povĹĄimnutĂ­ stojĂ­ i trhliny na povrchu snÄ&#x203A;hu.

V pĹ&#x2122;Ă­ĹĄtĂ­m Ä?Ă­sle podrobnÄ&#x203A; probereme standardnĂ­ opatĹ&#x2122;enĂ­ a zaÄ?lenÄ&#x203A;nĂ­ teorie do praxe.

#POFT#FBOJF

4XJSM#FBOJF

'SFFEPN 1BOU

8PNFO­T7FOUVSF 4USJEFS"DDMJNBUF

7PSUFY"DDMJNBUF +BDLFU

#3/0 Â&#x2026; i&4,c #6%}+07*$& Â&#x2026; '3Ă?%&,.Ă&#x201A;45&, )"7Ă&#x201A;Âł07 Â&#x2026; )3"%&$ ,3Âż-07c Â&#x2026; )Âł&/4,0 +"#-0/&$ /"% /*406 Â&#x2026; +*iĂ&#x201A;/ Â&#x2026; +*)-"7" ,"3-07: 7"3: Â&#x2026; -*#&3&$ Â&#x2026; .-"%Âż #0-&4-"7 0-0.06$ Â&#x2026; 0453"7" Â&#x2026; 1"3%6#*$& Â&#x2026; 1-;&Â&#x; 13")" Â&#x2026; 5&1-*$& Â&#x2026; Ă&#x160;45Ă&#x201A; /"% -"#&. Â&#x2026; ;-Ă&#x201A;/ #"/4,Âż#:453*$" Â&#x2026;#3"5*4-"7" Â&#x2026;."35*/ Â&#x2026;/*53" 1013"%Â&#x2026;Ă&#x192;*-*/"


®§¨³

äØéâÜë

ÿç

THE NORTH FACE příběh starý 38 let Všechno to začalo ve druhé polovině minulého století. Konkrétně v roce 1966. V samém srdci San Franciska.

®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

Dva nadšenci založili skromný obchod s horolezeckým vybavením. Ten se stal velmi brzy vyhledávaným krámkem se speciálním oblečením pro lezení v horách a vysokohorskou turistiku. Jak postupně získával dobré renomé, šířila se mezi zasvěcenými i nová značka: THE NORTH FACE. Název byl vybrán podle severní stěny Northen Hemisphere. Severní stěna hor je - jak známo - obecně nejchladnější, nejledovatější a nejtěžší na lezení. Zkrátka absolutní extrém. Sám název tedy evokoval vlastnosti nabízeného vybavení i oblečení. Vše, co jste si v tomto malém krámku pořídili, splňovalo ty nejvyšší nároky na vysoké funkční vlastnosti a kvalitu provedení. A to se z dlouhodobého hlediska vyplatilo!

PR

Neuplynuly ani dva roky a značka THE NORTH FACE se posunula o pořádný krok dál. Bylo to v roce 1968, kdy „severní stěna“ začala navrhovat a vyrábět své vlastní výrobky: vysoce funkční oblečení a vybavení do hor. Jak šel čas, stala se jediným dodavatelem ve Spojených státech amerických, který byl schopen nabídnout zákazníkům ucelenou kolekci outdoorového oblečení, lyžařského oblečení, spacích pytlů, batohů a stanů vysoké kvality a funkčnosti. Nebyli by to však lidé od THE NORTH FACE, aby nepřestali hledat a objevovat dál. Díky tomu byla již tak rozsáhlá kolekce na po-

čátku 80. let dvacátého století rozšířena o nabídku oblečení pro extrémní lyžaře. Zbýval jediný chybějící sortiment zboží: trekkingová a sportovní obuv. Ten firma představila poprvé na jaře v roce 1999. Dnes, po 38 letech, představuje firma THE NORTH FACE každoročně rozsáhlou kolekci vysoce funkčního oblečení a doplňků, vybavení a obuvi. Obléká a vybavuje nejlepší lezce, skialpinisty, extrémní lyžaře, snowboardisty i cestovatele po celém světě. Je synonymem pro inovaci a velmi precizní technická řešení. Posunuje limity na

samou hranici možností. Můžete si vše vyzkoušet na vlastní kůži. Protože nová zimní kolekce THE NORTH FACE pro skialpinisty, freeridové sjezdaře a milovníky všech zimní sportů je právě připravena. Ve všech prodejnách HUDYsport po celé České republice i na Slovensku.

THE NORTH FACE®. NEVER STOP EXPLORING™.

www.thenorthface.com


SKIALPINISMUS Počátky skialpinismu v podobě dnešního skitouringu se datují od konce 19. stol. v alpských zemích. Zpočátku měly lyže pouze usnadňovat horolezcům nástupy, ale se zdokonalením lyžařské techniky se vyvinulo zcela nové sportovní odvětví. K lyžím se postupně přidávaly další pomůcky často převzaté z horolezectví, což souviselo s pohybem ve stejném prostředí. Dnes je vidět znatelné rozdělení do dvou směrů: 1/ Klasický skialpinismius nebo přesněji skimoutaineering, který se specializuje na delší, horolezecky i vytrvalostně náročnější výstupy a přechody, kdy vlastní sjezd většinou není tou jedinou nejpodstatnější událostí. 2/ Freeride uskutečňovaný mnohdy i v horolezeckém terénu s důrazem na adrenalinové emoce vyvolané sjezdem ve více nebo méně exponovaném terénu. Celá tato aktivita je obecně méně časově a vytrvalostně náročná než skimoutaineering.

Lavinový komplet – vyhledávač ARVA, sonda a lopata od firmy NICIMPEX

»Na čem se vlastně jezdí?

Každý směr potřebuje specifickou výbavu. »Skimoutaineering – vyžaduje výbavu co nejlehčí: lyže s radiusem kolem 24 m, střed lyže kolem 65–70 mm, délka zpravidla kratší než výška postavy. Lehké vázání většinou Dynafit LowTech + boty Dynafit LowTech nebo jiné (např. SCARPA, GARMONT) kompatabilní s vázáním LowTech. Pásy rovné, rychlé, najde zde uplatnění i uchycení očkem vepředu. Hůlky teleskopické, popř. běžecké. »Freeride – vyžaduje festovní výbavu, upřednostňují se sjezdové vlastnosti, hmotnost není prioritou. Lyže – široké lopaty s radiusem kolem 20 m, střed min. 70 mm, délka individuálně. Pravověrní freerideři si pravděpodobně pořidí prašanové speciálky se středem lyže širším než 80 mm. Důležité je pevné vázání blízké sjezdovému, např. NAXO 01, umožňující co nejpohodlnější ergonomický pohyb nahoru a zároveň plnohodnotný sjezd obtížným terénem. Boty s více než 2 přezkami by měly zaručit stabilnější uchycení nohy. Pásy bývají carvové (dle krojení lyže) zpravidla uchycené systémem guma+háček. Hole festovní.

»Pohyb v lavinovém terénu

Oba druhy aktivit mají společný pohyb v exponovaném lavinovém terénu. Vhodná výbava a určité znalosti můžou minimalizovat rizika, ale nikdy nezaručí 100% bezpečí. Základem vybavení je komplet: lavinový vyhledávač+lopata +sonda. Pouze celý komplet a znalost co s ním záručí ma-

Pásy Colltex

Skialpinistické vázání NAXO 01

Lepidlo Colltex na přenosné fólii

ximální úspěch. Literatura uvádí, že do 15 min. od zasypání je téměř 90% úspěšnost vyproštění. V současné době se používají moderní digitální, popř. digitálně/analogové přístroje např.: Barryvox od firmy Mammut, ARVA od firmy NicImpex atd. Přístroje pracují na stejné frekvenci 457 kHz. Přesné dohledání se provádí pomocí sondy a lopaty. Více o lavinách a pohybu v lavinových terénech se dočtete i na stranách časopisu SNOW.

»Cesta vzhůru...

Oba druhy aktivit spojují také stoupací pásy, které mají na skluzové straně vlákna uložené jako šindele směrem zepředu dozadu. Na lyži drží díky uchycení a neschnoucímu lepidlu na lepicí straně. Uchycení pásů: GUMA + HÁČEK – pás po celé délce lyže, vzadu uchycen háčkem, vepředu gumou. Doporučuje se pro cesty, kde je hodně sjezdů a pásy se často sundávají. Nevýhodou jsou dlouhé sjezdy na pásech, kdy vlivem různé kvality sněhu dochází k natahování a smršťování gumy – špičky, za kterou se začne sbírat sníh a lepidlo přestane lepit. Uchycení OČKEM – pás končí cca 10–25 cm od konce lyže, vepředu uchycen drátěným očkem, nasazeným na špičku lyže. Doporučuje se pro hřebenovky, kdy sjezdy sjíždíme na pásech a minimálně sundáváme pásy. Pevné OČKO zamezuje odlepování lepidla od špičky lyže. Konec pásu doporučujeme zastřihnout do půlkruhu. DOPORUČENÁ ŠÍŘE pásů: minimální šíře lyže, ve středu minus 2 až 5 mm. Pro carvingové lyže lze objednat speciální tvarované carvingové pásy. Pásy se vyrábějí buď z přírodního materiálu MOHER nebo ze syntetického NYLONU, zapleteny mohou být jednoduduše (tvar písmene V – pás je lehčí, ale má nižší životnost, používají jej závodníci) nebo dvojitě (tvar písmeme W – pás má delší životnost). Moher má zpravidla lepší skluz, ale nižší životnost. Nylon je odolnější a skluz bývá jen o trochu horší. Existují i pásy kombinující výhody těchto dvou zmíněných materiálů.

&2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺçħ Žħ ®§¨³

„Haršajsny“

®§¨³

VYBAVENÍ PRO SKIALP, SKITOURING, FREERIDE...

äØéâÜë

ÿä

www.ski-alp.cz PR


®§¨³

äØéâÜë

ÿĥ

šÙĹħðÙõøķ ħħ·ýòħĀ¾õĀIJô ¼Þç䕷ÖٕÁÞÚêéÚãÖãé

·äÚçޕÇÖÜÚ

«H¢¥šµħ Žħ ®¯­˜§˜ħĂħĹÙħç

·çÞàä•ă•·äÙڕÂÞááÚç

ºéé䕾âåÖØé

¡ĀôÙóòġĩfħ òħ ¾ĀĶلòħ ¾’Ĵ·õòħ ĉĞĀġĩĀĴõ·ġoÎħ Èķôõòġĩfħ Ĵħ ô‡òõĩĀĴñ ô[ÈðÎħ ­·‡ô·ħ ġô[ô·õħ Ĵħ ôIJõòÈðIJħ ·ħ ĴķðĞ[Ĵ·õħ Ĵħ ýgøħ óهĩgħ òħ ®ĩÙýø·ĞôĎħ £ÙóòÈðħ ý[ġõÙÑĀĴýoÈòħ ÑýÙġħ ýĀġoħ ĉ„òõ¾ķÎħ ġĩÙóýgħ ó·ôĀħ ĴķĹý·Ĵ·dòħ ýĀĴ’Èðħ ·ÑĞÙý·õòýĀĴ’Èðħ ġĉĀĞĩ‘Ďħ ¯ĞÙýÑħ ÈðĞ[ýòĩħ ðõ·ĴIJħ ġÙħ Ĵħ ĉĀġõÙÑýoħ ÑĀ¾għ Ĺ·doý[ħ ĉĞĀġ·ĹĀĴ·ĩħ òħIJħõķ•·„‘ñýÙĹ[ĴĀÑýoô‘Ď

Äè×ڕ¸çÞâÚ

¤Ñķ•ħóġøÙħġÙħĉ„ÙÑħõÙĩķħĴÙħKĉòýÑõIJħĉĀĉĞĴfħġهõòħ ġħ¡ĀýĹĀIJħ®Èð·IJÙĞÙøÎħ¾ķõòħóġøÙħÑĴ·ħĹħýgó·ô’Èðħ ĉgĩòħ ýÙĹ[ĴĀÑoÈoÈðħ õķ•·„‘Îħ ôĩلoħ øgõòħ ðÙõøIJĎħ ¤Ñķ•ħġÙħĩ·øħĞĀĹðõfÑýIJħÑýÙġô·ħĹÙóøfý·ħĴħÑĀñ ¾għó·ĞýoÈðħĉĞ[ĹÑýòýħ·ħĹ·ĉĀdoĩ[øħÑgĩòħ·ħøõ[ÑٕÎħ ÑĀġĩ·ýIJħġÙħøĀ•ý[ħIJ•ħôħýgó·ô’øħÑÙġÙĩòħĉĞĀÈÙýñ ĩ‘øĎħ¶·ĩoøħĩĀħĉĀ„[ÑħýÙýoħ•[Ñý[ħø·ġĀĴô·Îħ·õÙħ ĩ·ôfħIJ•ħýòÈħĴ’óòøÙdýfðĀĎħ¯ĞÙýÑħġÙħÈðķĩòõĎ ±ĹýÙóøÙÎħ•Ùħòø·éÙħõķ•·„ġôfħðÙõøķħĹÙħĹ[õٕòñ ĩĀġĩòħdòġĩgħĹ[ĴĀÑýoħý·ħĴ’ôĀýýĀġĩýoħðĀÑýgħøgýoħħ ġýĀĵ¾Ā·ĞÑòýéÎħ âĞÙÙĞòÑòýéħ ·ħ âĞÙÙġĩķõÙĎħ ¯ĴĞÑfħ ġóÙĹÑĀĴôķħ ġħ ĩÙÈðýòÈô’øħ ġýgðÙøħ ·ħ ðIJġĩ’øħ ĉĞĀĴĀĹÙøħġòħĀĴ‡ÙøħĀħðÙõøIJħĉ„oøĀħ„oô·óoĎħ«Ğ[ñ Ĵgħ ôĀõòĹÙħ ·ħ ĉ[Ñķħ ĴķĴĀõ·ýfħ Ā¾·ĴĀIJħ ĹÙħ ġĞ[•ôķħ óġĀIJħýĀĴĀIJħøÙĩõĀIJħõòÑIJħõķ•·„ġôfðĀĎħ«[ÑķÎħĉ„òħ

ýòÈð•ħġÙħðõ·Ĵ·ħĀĩõĀIJô[ħĀħĩĴĞђħġýoðĎħ«„òħýòÈð•ħ ý·Ğ[•oħÑĀħõķ•oÎħ¾ĀĩÎħðĀõoħdòħôĀõÙýħóòý’Èðħõķ•·„‘Ďħ ¯ĀħóġĀIJħĉ„ÙġýgħġòĩIJ·ÈÙÎħĴħýòÈð•ħóÙħĹ[ġ·ÑýoħĞĀĹñ ÑoõħðÙõøIJħøoĩħ·ħýÙøoĩĎħ­ĀĹÑoõħøÙĹòħĹĞ·ýgýoøħ ·ħĀĩ„Ùĉ[ýoøħġÙĎħ¦ÙĹòħĹÑĞ·Ĵoøħ·ħý[ġõÙÑôķĎ ›ðÈòħ ġý·Ñħ ÑĀĉ·ÑýĀIJĩħ ĉĀÑĀ¾ýgĔħ §ÙÑĀĴÙÑIJħ ġòħIJ•ħĴ‘¾ÙÈħĉ„ÙÑġĩ·ĴòĩÎħ•Ùħ¾ķÈðħĴķóÙõħ¾ÙĹħðÙõñ øķĎħ šÙĹħ Ĵ’óòøôķĎħ ¢ħ IJĉĞĀġĩ„ÙÑħ õfĩ·ħ ý·ħ õÙÑĀĴÈòĎħ &ÙĉòÈòħIJ•ħÑ[ĴýĀħ•[ÑýĀIJħýÙø[øĎ §ĀĞøĀIJħ¾ķħðÙõø·ħøgõ·ħ¾’ĩħĉĞĀħÑgĩòĎħœ‘ĴĀñ ÑķÍħøgôô[ħðõ·Ĵ·Îħýò•‡oħĉĀðķ¾ĀĴ[ħôĀĀĞÑòý·ÈÙÎħ ýÙĉĀĹĀĞýĀġĩħ·ħýÙġĀIJġĩ„ÙÑgýĀġĩÎħ·õÙħĩ·ôfħĴķġĀñ ôfħ ĞòĹòôĀħ ·ħ ýÙĴÙõôfħ ‡·ýÈÙħ ĉ„òħ ġĞ[•ÈÙħ ġħ ÑĀġĉgñ õ’øĎħ ¤Ĵ¹þħ°āġþ¹

ÈØäéé•ÌÖéê

ÂÖãÜä•ÂÖÜÞØ

½È •ÅÚÜÖèêè

ÈÖáäâä㕸çäèèâÖí

®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

„ Tipy pro praxi

ŕ»äé䯕¼Þçä

1. Vybírat lze mezi lyžařskou s pevným skeletem, kryjícím uši a zátylek, a freeridovou/freestylovou s měkkými partiemi okolo uší. 2. Rozhodně ne cyklistickou. „Je k ničemu. Falešně signalizuje ochranu, kterou neposkytuje. Nechrání zadní část hlavy a při pádu může spíše poranit zátylek. Je vysoce nevhodná i proto, že komplikuje až znemožňuje nošení lyžařských brýlí.“ (Carrera) Dodejme, že ani nechrání proti chladu, sněhu a vlhkosti. Podléhá také jiné normě (EN 1078). 3. Při pořizování helmy ověřte její slučitelnost s brýlemi. Mnohé moderní kapkovité kreace do helmy nejdou. Nespoléhejte jen na symbol „helmet compatible“. Lepší jsou brýle s velkými zorníky, které ponechávají co nejmenší prostor mezi svým horním okrajem a čelní partií helmy (studený vzduch za jízdy na čelo!) 4. Pruženka „helmových“ brýlí má být připevněná na vnější straně rámečku, dále od obličeje, ne těsně u něj, aby brýle s helmou dobře seděly i na krajích. 5. Padnoucí velikost, nedocpávejte čepicí a nečekejte, že do ní dítě doroste. Správně má držet, i když není zapnutá. 6. Po každém větším nárazu se už nemá používat (neviditelné poškození střední vrstvy). 7. Pozor na jen nasouvací úchytku pruženky brýlí vzadu na helmě – snadno se ztratí!


ÿĤ

µâØåÜ ÄæÛÜã

Íðé[Ùgåf—íÜãàâæêëà

ÌédÜåo—¢—çæçàê

ÉÖØéÞØ

ÍÈ¢ÍÁ

ãäëY•àäãèéçêàØڕãäèãdÝä•èàÚáÚéê•Ö•èàä‚ÚåÞãî

ºÜåؗí—Âd ¨•®®¥

¸äâåÚéÞéÞäã

È¢ÍÍÁ

ïYëäÙãm•àÚëáÖç¤ā×çÚÜáÖè螡 ¸ääáÂÖí¡ ÖãéÞÖáÚçÜÞØàY

©•¬¥¥

¶íÞè•ÅÚçÛ

ÍÈ¢ÍÍÁ

ëàäãäèéãm¡•âÞâä‚YÙãe•åäÝäÙáãY¡•¸ääáÂÖí¡•ÖãéÞÖáÚçÜÞØàY

§•¬¥¥¢¨•¨¥¥•ÙáڕáÖàäëYãmž

ÈìÞéØÝ

È¢ÍÍÁ

êãÞëÚçïYáãm¡•åÖéÚãé£ãÖèéÖëÚãm•ëÚáÞàäèéÞ¡•¸ääáâÖí¡•ÖãéÞÖáÚçÜÞØàY

§•¬¥¥¢¨•§¥¥•ÙáڕáÖàäëYãmž ·äÚçޕÈÝäçéÞç

¶åäááä

ÍÈ¢ÂÁ

ÙeéèàY¡•åÖéÚã飉åçÖë֕éëÖçê•ÝáÖëî•Ö•ëÚáÞàäèéÞ¡•ÖãéÞÖáÚçÜÞØàY

¦•®¥¥¢§•©¥¥•ÙáڕáÖàäëYãmž

ÇÞååÚç

ÍÈ¢ÂÁ

ÙeéèàY¡•ÖãéÞÖáÚçÜÞØàY

¦•«¥¥•¦•­®¥•ë•èÖÙe•è•×çáÚâޕ¶À¸ºž

ÉèêãÖâÞ

ÍÈ¢Á

èêåÚç•áÚÝàY•¨§¥•Üž¡•äéÚë‚ÚãY¡•ëîßmâÖØm•ëáä“àÖ

§•©¥¥

ÇÖÜÚ

ÍÈ¢ÍÍÁ

èãäì×äÖçÙ¡•äÙÚåmãÖØm•Ùmá•ã֕ïYéîáàê•Ö•ê…mØÝ¡¸ääáÂÖí¡ÖãéÞÖáÚçÜÞØàY

§•®®¥

ÀÖâÚáÚäã

ÍÈ¢ÍÁ

èãäì×äÖçÙ¡•äÙÚåmãÖØm•ê…ãm•Ùmá¸ääáÂÖí¡ÖãéÞÖáÚçÜÞØàY

§•©ª¥¢§•®®¥•ÙáڕáÖàäëYãmž

ÈÝäçéÞç

È¢ÍÍÁ

èãäì×äÖçÙ¡•êãÞëÚçïYáãm¡•âÞâä‚YÙãe•ä×ám×ÚãY•ë•Êȶ

§•«¥¥

·äÚçޕ¶íÞè•ÅÚçÛ

·çÞà䕻äçÚçêããÚç ·çÞàä•ÈäáÞٕ¶Þç

µåÜÞâ

„ Konstrukce

ÄæÛÜã

Íðé[Ùgåf—íÜãàâæêëà

ÌédÜåo—¢—çæçàê

ºÜåØ

ÈäáÞٕ¿êãÞäç

ª§¢ª©¢ª«¢ª­

ÅÖèÞëãm•ëÚãéÞáÖbãm•èîèéd⣕ÊåmãÖØm•èîèédâ•åäٕàçàÚâ•äåÖé‚Úã•ëèéÚáàäê•ï•ÖãéÞÖáÚç¢ ÜÞØàdÝä•âÖéÚçÞYáꡕ‰ØÝî镂Úâmãàê•×çám£

¦•¨«¥

¶ãéÚèޕ¿êãÞäç

ª§¢ª©¢ª«¢ª­

ÅÖèÞëãm•ëÚãéÞáÖbãm•èîèéd⣕ËÝäÙãd•åçä•Ùeéޕäٕª•Ù䕦¥•áÚ飕

¦•«®ª

»äçÚçêããÚ畿êãÞäç

ª§¢ª©¢ª«¢ª­

ÅÖèÞëãm•ëÚãéÞáÖbãm•èîèédâ•åçäèé‚ÚÙãÞØéëmâ•×äbãmØݕëeéçÖØmØݕäéëä珣•MØÝîé•ã֕ ‚ÚâmãÚà•×çám£•·ÖçëbÚçãY¡•èé‚m×çãY¡•bÚçëÚãY¡•“áêéY¡•âäÙçY¡•×máY£

§•¦®ª

»äçÚçêããÚç•Ì¸•¿ç

ª§¢ª©¢ª«¢ª­

¶àéÞëãm•ëÚãéÞáÖbãm•èîèédâ•è•âÞàçäâÚéçÞØàäê•çÚÜêáÖØm£•MØÝî镂Úâmãàê•×çám£•

§•¬ª¥

ÈäáÞٕ¶Þç

ª©¢ª«¢ª­¢«¥¢«¥Í

¶àéÞëãm•èîèédâ•ëÚãéÞáÖØڕåçäèé‚ÚÙãÞØéëmâ•ÝäçãmÝä•ëeéçÖØmÝä•äéëäçꡕåÖèÞëãm•èîèéd╠ëÚãéÞáÖØڕåçäèé‚ÚÙãÞØéëmâ•×äbãmØݕëeéçÖØmØݕäéëä珣•MØÝî镂Úâmãàê•×çám£

¦•«®ª

Í¢ÛêèÞäã

ª©¢ª«¢ª­¢«¥¢«¥Í

ÅÖèmëãm•ëÚãéÞáÖbãm•èîèédâ•åçäèé‚ÚÙãÞØéëmâ•äéëä珕ëڕëãe߅mâ•åáY…éޕ֕àÖãYᏕëڕ ëãÞé‚ãmâ•åäáîèéîçdãäëd•èàä‚YåØÚ£•¶ãÖéäâÞØàY•åäáäéëçÙY•ëèéÚáà֕ê…m£•

§•ª«ª

ºØÝä

ª©¢ª«¢ª­¢«¥¢«¥Í

ÂêáéÞÛêãàbãm•èåäçéäëãm•å‚Þá×Ö£•Ëãe߅m•èàä‚ÚåÞã֕ãÖèé‚ÞàäëÖãY•éï룕¾ã•ÂäêáÙÞãܕ éÚØÝãäáäÜÞm£•ËÚãéÞáÖbãm•äéëäçî•è•ëîßâêéÚáãäê•ëèéÚáàäꡕäèéçÖãÞéÚáãd•ëèéÚáàî•ê…m¡• èîèédâ•åÖèmëãm•ëÚãéÞáÖØÚ¡•ëÚãéÞáÖbãm•äéëäçî•áïڕêïÖë‚mé£

§•©«¥

¸çäèè•äëÚç•Åçä

ª©¢ª«¢ª­¢«¥¢«¥Í

Ëãe߅m•éêݐ•åáY…‡•ï•åäáîàÖç×äãYéê•èڕèåÚØÞYáãmâ•Ê˕äÙäáãâ•ãYèé‚ÞàÚ⡕ëãÞé‚ãm• èàä‚Yåà֕ï•åäáîèéîçdãê•ä•àäãéçäáäëÖãd•Ýêèéäée•äåÖé‚ÚãY•ëeéçÖØmâޕàÖãYá ¶àéÞëãm•èîèédâ•ëÚãéÞáÖØڕè•âÞàçäâÚéçÞØàäê•çÚÜêáÖØm£•MØÝî镂Úâmãàê•×çám£

¨•ª®¥

»äçÚçêããÚç

ª©¢ª«¢ª­¢«¥¢«¥Í

Ëãe߅m•éêݐ•åáY…é•ï•åäáîàÖç×äãYéê•èڕèåÚØÞYáãmâ•Ê˕äÙäáãâ•ãYèé‚ÞàÚâ•Ö•ÙÚØÖᕠä…Úé‚Úãm⣕¶àéÞëãm•èîèédèédâ•ëÚãéÞáÖØڕè•âÞàçäâÚéçÞØàäê•çÚÜêáÖØm¡•åÖèÞëãm•èîèéd╠ëÚãéÞáÖØڕ×äbãmâޕäéëäç‰ØÝî镂Úâmãàê•×çám¡•êåmãÖØm•èîèédâ•ÂÚéÖᕷáäØà£

©•««ª

»äçÚçêããÚç•Ì¸•·äÙÚ

ª©¢ª«¢ª­¢«¥¢«¥Í

¼çÖāàÖ ă ·Ä¹º ¾ÁÁºÇ ă ëîçä×ÚãÖ èåÚØÞYáãe åçä éäÝäéä …ÖâåÞäãÖ£

©•®ªª

®¯­˜§˜ħİħĹÙħçħ Žħ «H¢¥šµ

Helma je třívrstvý sendvič: 1. vnější tuhá skořepina zachycuje náraz a rozkládá jeho energii – materiálem může být a) karbon (nejdražší), b) polykarbonát (dražší), c) ABS (většinou střed), d) vyztužený laminát (nejlevnější), 2. střední měkká vrstva (energii nárazu absorbuje) z částečně prodyšného polystyrenu, 3. vnitřní polstrování z různých materiálů. Různé jsou i systémy ventilační po stranách (ev. nahoře), využité i jako průduchy sluchové. Homologace podle EN 1077: nárazový test, dynamická zkouška usazení, roll-off test („nepadání do očí“), měření ochrany v okrajových částech helmy, viditelnosti v čelním pohledu (25° nahoru od roviny očí) a viditelnosti boční (105° do každé strany). Přilby spadají pod směrnici 89/686 EWG 4.1 kat. 2. Cyklistické, inlajnové a některé pro freeride/freestyle vyhovují ne této, nýbrž EN 1078 coby „ochrana hlavy“, nikoliv plnohodnotná „přilba“. Normy: EN 1078, ASTM 2040, SNELL (nejpřísnější).

·çÞàä•Í¢ÛêèÞäã

¸ççâ ÄæÛÜã

Íðé[Ùgåf—íÜãàâæêëà

ÌédÜåo—¢—çæçàê

¸ääá•Öãٕ»Öèé

ª§¡ª©¡ª«¡ª­¡•«¥¡•«§¡•«©

Áî“äëYãm

ºÜåؗí—Âd §•®®¥

¸ääá•Öãٕ»çÚÚ

ª§¡ª©¡ª«¡ª­¡•«¥¡•«§¡•«©

Áî“äëYãm¡•ÛçÚÚçÞÙÚ¡•èãäì×äÖçÙ¡•éÚáÚâÖçà

¨•§®¥

¸ääá•ÖãٕºÖèî

ª§¡ª©¡ª«¡ª­¡•«¥¡•«§¡•«©

èãäì×äÖçÙ¡•ÛçÚÚçÞÙÚ

¨•­®¥

»çÚÚçÞÙÚ

È¡•Â¡•Á

èãäì×äÖçÙ¡•ÛçÚÚçÞÙÚ

¦•©®¥

ÅèîØÝä

È¡•Â¡•Á

èãäì×äÖçÙ¡•ÛçÚÚçÞÙÚ

¦•ª®¥

¶Þ畺íéçÚâÚ

ª«¡ª­¡•«¥¡•«§

Áî“äëYãm¡•ÛçÚÚçÞÙÚ¡•èãäì×äÖçÙ¡•éÚáÚâÖçà

§•¬®¥

¾âåÖØé•íí

ª«¡ª­¡•«¥¡•«§

·äÖçÙÚçØçäè衕ºíéçÚâڕ»çÚÚçÞÙÚ

©•©®¥

ºéé䕿êãÞäç

ª§¡ª©¡ª«¡ª­¡•«¥¡•«§

Ùeéèà֕ÝÚáâÖ

ÀÞٕ¾ãâäáÙÚÙ

ª§¡ª©¡ª«¡ª­

ÙeéèàY•äÙáÚÝbÚãY•ÝÚáâÖ

ºéé䕸î×Úç ºéé䕻çÚÚçÞÙÚ

­®¥ ¦•¨®¥ ºéé䕶Þ畺íéçÚâÚ

ºÜåâ

¼Ö×ÚᕠÃÖéÞäãÖᕠÉÚÖâ

¼Þç䕻êèÚ

ÄæÛÜã

Íðé[Ùgåf—íÜãàâæêëà

ÌédÜåo—¢—çæçàê

»êèڕ

ÍÈ¢ÍÍÁ

»çÚÚçÞÙÚ¤»çÚÚèéîáÚ

¨•§®¥

ÃÞãÚ£®•ÂÍ

ÍÈ¢ÍÍÁ

»çÚÚçÞÙÚ¤»çÚÚèéîáÚ

ºÜåؗí—Âd §•«®¥

ÃÞãÚ£®

ÍÈ¢ÍÍÁ

»çÚÚçÞÙÚ¤»çÚÚèéîáÚ

§•¨®¥

·ÖٕÁÞÚêéÚãÖãé

ÍȤȡ•Â¤Á

»çÚÚçÞÙÚ¤»çÚÚèéîáÚ

¦•ª®¥

ÈÈÉ

ÍÈ¢ÍÍÁ

»çÚÚçÞÙÚ¤»çÚÚèéîáÚ

¦•¨®¥

ÂÖٕÂÖí•È

È¡•Â

·ÞܕÂäêãéÖÞ㤷äÖçÙÚçØçäèè

©•«®¥

ÉÖáäã•

ÍÈ¢ÍÍÁ

ÇÖØÚ¤»çÚÚØÖçëÚ

§•©®¥

ÈÚèéçÞÚçÚ

ÍÈ¢ÍÍÁ

ÇÖØÚ¤»çÚÚØÖçëÚ

¦•«®¥

ÈäãÞØ

ÍÈ¢Á

¹eéèàY

¦•¨®¥

ÇÞØäØÝÚé

ÍȤȡ•Â¤Á

¹eéèàY

¦•¨®¥

ºÔÕØß ÄæÛÜã

Íðé[Ùgåf—íÜãàâæêëà

ÌédÜåo—¢—çæçàê

¸äâåÚéÞéäç

ª«¢«¦

ïYëäÙãm•ÝÚáâÖ¡•ïYëÞé•ã֕ØÝçYãÞb•×çÖÙßÚã•È硕àÖç×äãäëY

©•§©­

ÃÖéÞäãÖá•ÉÚÖâ•

ª«¢«¦¡ª§¢ª­

ïYëäÙãm•àÖç×äãäëY•ÝÚáâÖ¡•ïYëÞé•ã֕ØÝçYãÞb•×çÖÙÈç•Þ•¿ç

§•©ª¥•È瞡•¦•¬¦¦•¿çž

ºÜåؗí—Âd

Í¢ÉÚÖâ

ª«¢«¦

ïYëäÙãm•ÝÚáâÖ¡•ëb£•ØÝçYãÞbڕã֕×çÖÙê֕…éméÚࡕßÚã•Èç

ÉÖãàÚç

ª«¢«¦

ÝÚáâ֕ޕã֕èãäì×äÖçÙ¡•ßÚã•È硕äÙãmâÖéÚáãd•Ċê…Þý

¦•«¨¨

»çÚÚïÚ

ª«¢«¦

èßÚïÙäëY•ÝÚáâÖ¡•ßÚã•Èç

§•©«ª

»çÚÚçÞÙÚ

ª«¢«¦

èßÚïÙäëY•ÝÚáâÖ¡•äÙãmâÖéÚáãd•Ċê…Þý¡•ßÚã•Èç

§•¥¨­

¸çäèè•ÂÖí•

ª«¢«¦

èßÚïÙäëY•ÝÚáâÖ¡•ßÚã•Èç

¦•¬¦ª

¸çäèè•ÂÖí•

ª§¢ª­

ßÚ㕿硕ëb£•¸ÝçYãÞbڕã֕×çÖÙê•Ö•…éméÚà•ãÖٕbÚáä

¦•®ª§

ÇÞÙÜڕ×ÖØà•

ª§¢ª­

¿êãÞäçèàY•ÝÚáâÖ¡•ïYëÞéî•ã֕ØÝçYãÞb•×çÖÙî

®®ª

ËÚçéÚí•

ª§¢ª­

¿êãÞäçèàY•ÝÚáâÖ¡•ïYëÞéî•ã֕ØÝçYãÞb•×çÖÙî

®§¥

§•«¦¨

„ Nejlepší čepice Další výhody pro děti: nepadá, neklouže do očí, drží brýle, neprofoukne, není v ní zima. Nezpotí se vám na ní brýle! Poměrně slušně větrá, je v ní slyšet, polstrování lze dobře udržovat. Ochrana proti chladu: při 0 ºC způsobuje vítr (a tedy i rychlost jízdy) 18 km/h ekvivalent -8 ºC, 36 km/h už -15 ºC. Při sjíždění v nikterak výjimečných -10 ºC je tedy lyžaři jako při -30 ºC!

&2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺçħ Ž ®§¨³

¼Ö×ÚᕻçÚÚçÞÙÚ

¼Þçä•ÈäãÞØ


«H¢¥šµħ Žħ ®¯­˜§˜ħīħĹÙħç

®§¨³

äØéâÜë

ÿÚ

ÀÔáÚâ ÄæÛÜã

Íðé[Ùgåf—íÜãàâæêëà

ÌédÜåo—¢—çæçàê

ºÜåØ

ÂÖÜÞØ

ª¨¢ªª¤ªª¢ª­¤ª®¢«¦

áî“Ö‚èàY•å‚Þá×Ö¡•èàáäå㐕ÞãéÚÜçäëÖ㐕ØÝçYãÞb•¡•åáîãêád•ãÖèéÖëÚãm•ëÚáÞàäèéÞ¡•×ÖçëÖ¯• bÚçãY•èé‚m×çãY

§©ª¥¡¢

ÈÞçÞä

ª¨¢ªª¤ªª¢ª­¤ª®¢«¦

áî“Ö‚èàY•å‚Þá×Ö¡•åáîãêád•ãÖèéÖëÚãm•ëÚáÞàäèéÞ¡•×ÖçëÖ¯bÚçãY¡•bÚçëÚãY¡•èé‚m×çãY£

¦®®¥¡¢

»çÚÚçÞÙÚ

ª¥¢ª¨¤ª©¢ª¬¤ª­¢«¦¤«¦¢«©

»çÚÚçÞÙäëY•å‚Þá×Ö¡•äÙÚåmãÖéÚáãd•ØÝçYãÞbڕê…m¡•åáîãêád•ãÖèéÖëÚãm•ëÚáÞàäèéÞ¡•âÖéãY• ‰åçÖëÖ¡•×ÖçëÖ¯bÚçãY¡•bÚçëÚãY¡•èé‚m×çãY£

¦¬®¥¡¢

ÌÞãٕÉäå

©­¢ª§¤ª¨¢ªª¤ª«¢ª­¤ª®¢«¦

»çÚÚçÞÙäëY•å‚Þá×Ö¡•âeààd•ØÝçYãÞbڕê…m¡•çÚÜêáÖØڕäÙëeéçYãm¡•åáîãêád•ãÖèéÖëÚãm• ëÚáÞàäèéÞ¡•×ÖçëÖ¯•bÚçãY¡•bÚçëÚãY¡•âäÙçY¡•èé‚m×çãY¡•“áêéY

¦ª®¥¡¢

¼Öç֕èäÛé

©­¢ª¥¤ª¥¢ª¨¤ª¨¢ª«¤ªª¢ª­¤ª­¢«¦

Áî“Ö‚èàY•å‚Þá×Ö¡•âä“ãäèé•âäãéY“Ú•ØÝçYãÞbڕ×çÖÙâÖéãY•åäëçØÝäëY•‰åçÖëÖ¡•åáîãê¢ ád•ãÖèéÖëÚãm•ëÚáÞàäèéÞ¡•×ÖçëÖ¯•bÚçãY¡•bÚçëÚãY¡•âäÙçY

¦ª®¥¡¢

¼Öç֕

©­¢ª¥¤ª¥¢ª¨¤ª¨¢ª«¤ªª¢ª­¤ª­¢«¦

Áî“Ö‚èàY•å‚Þá×Ö¡•âä“ãäèé•âäãéY“Ú•ØÝçYãÞbڕ×çÖÙåáîãêád•ãÖèéÖëÚãm•ëÚáÞàäèéÞ¡• ×ÖçëÖ¯•bÚçãY¡•“áêéY¡•âäÙçY

¦¦®¥¡¢

ÂæÕØ ÄæÛÜã

Íðé[Ùgåf—íÜãàâæêëà

ÌédÜåo—¢—çæçàê

ºÜåØ

ÅÇÄÉÄÃ

ª¥¤ª§¤ª©¤ª«¤ª­¤«¥¤«¦

ÁÖàäëÖãY¡•ÖãéÞÖáÚçÜÞØàd•Ö•åçäÙî…ãd•åäáèéçäëYãm¡•ëîßmâÖéÚá㐕ÞãéÚçÞd硕ØÖáá•èîèéÚâ•åçä• ÝÖãÙè•ÛçÚÚ¡•äÙÙeáÚãd•åäáèéçäëYãm•ã֕ê…mØݕßڕâä“ãä•äÙÚåãäêé•Ö•ãÖÝçÖÙÞé•èéÚßãâ•ÙmáÚ╠è•ÞãéÚÜçäëÖãâ•èáêØÝYéàÚâ•Ö•âÞàçäÛäãÚ╝åçä•éÚáÚÛä㡕ëîèmáÖbàꡕå‚ÚÝçYëÖbž

¨•¥©¥

»ÊÁÁ

ª©¤ª«¤ª­¤«¥¤«¦

Åçä•Ùäèåeád¡•áÖàäëÖãY¡•è•à…ÞáéÚâ•Ö•åçäéÚàéäçÚâ•bÚáÞèéÞ¡•ÖãéÞÖáÚçÜÞØàd•Ö•åçäÙî…ãd•åäáèéçä¢ ëYãm¡•ëîßmâÖéÚá㐕ÞãéÚçÞd硕äÙÙeáÚãd•åäáèéçäëYãm•ã֕ê…mØݕáïڕäÙÚåãäêé•Ö•ãÖÝçÖÙÞé•èéÚߢ ãâ•ÙmáÚâ•è•ÞãéÚÜçäëÖãâ•èáêØÝYéàÚâ•Ö•âÞàçäÛäãÚ╝åçä•éÚáÚÛä㡕ëîèmáÖbàꡕå‚ÚÝçYëÖbž

§•¦«¥

ÈÉÎÁº

ª©¤ª«¤ª­¤«¥¤«¦

Åçä•Ùäèåeád¡•áÖàäëÖãY¡•è•à…ÞáéÚâ•Ö•åçäéÚàéäçÚâ•bÚáÞèéÞ¡•ÖãéÞÖáÚçÜÞØàd•Ö•åçäÙî…ãd•åäáèéçä¢ ëYãm¡•ëîßmâÖéÚá㐕ÞãéÚçÞd硕äÙÙeáÚãd•åäáèéçäëYãm•ã֕ê…mØݕáïڕäÙÚåãäêé•Ö•ãÖÝçÖÙÞé•èéÚߢ ãâ•ÙmáÚâ•è•ÞãéÚÜçäëÖãâ•èáêØÝYéàÚâ•Ö•âÞàçäÛäãÚ╝åçä•éÚáÚÛä㡕ëîèmáÖbàꡕå‚ÚÝçYëÖbž

¦•®¦¥

½¶ÅÅÎ

ª¥¤ª§¤ª©¤ª«¤ª­

¹eéèàY¡•áÖàäëÖãY¡•ØÖáá•èîèéÚâ•åçä•ÝÖãÙè•ÛçÚÚ¡•ÖãéÞÖáÚçÜÞØàd•Ö•åçäÙî…ãd•åäáèéçäëYãm¡•ëîßm¢ âÖéÚá㐕ÞãéÚçÞd硕äÙÙeáÚãd•åäáèéçäëYãm•ã֕ê…mØݕßڕâä“ãä•äÙÚåãäêé•Ö•ãÖÝçÖÙÞé•èéÚßãâ• ÙmáÚâ•è•ÞãéÚÜçäëÖãâ•èáêØÝYéàÚâ•Ö•âÞàçäÛäãÚ╝åçä•éÚáÚÛä㡕ëîèmáÖbàꡕå‚ÚÝçYëÖbž

¦•­¥¥

Ƕ¾Ã·ÄÌ

ª©¤ª«¤ª­¤«¥¤«¦

Áî“Ö‚èàY•å‚Þá×֕åçä•Ùäèåeád¡•ãÚáÖàäëÖãY•è•ä×éÞèà•ÖãéÞÖáÚçÜÞØàd•Ö•åçäÙî…ãd•åäáèéçäëYãm

¦•§¬¥

ÈɶÇÉ

ª¥¤ª§¤ª©¤ª«¤ª­

Áî“Ö‚èàY•å‚Þá×֕ÙeéèàY¡•ãÚáÖàäëÖãY•è•ä×éÞèà•ÖãéÞÖáÚçÜÞØàd•Ö•åçäÙî…ãd•åäáèéçäëYãm

¦•§¥¥

¸Ç¾Âº

ª©¤ª«¤ª­¤«¥¤«¦

Èãäì×äÖçÙäëY•å‚Þá×Ö¡•áÖàäëÖãY¡•ë×äçãY•ëÚãéÞáÖØÚ¡•ÖãéÞÖáÚçÜÞØàd•Ö•åçäÙî…ãd•åäáèéçäëYãm¡• ëîßmâÖéÚá㐕ÞãéÚçÞd硕äÙÙeáÚãd•åäáèéçäëYãm•ã֕ê…mØݕßڕâä“ãä•äÙÚåãäêé•Ö•ãÖÝçÖÙÞé•èéÚߢ ãâ•ÙmáÚâ•è•ÞãéÚÜçäëÖãâ•èáêØÝYéàÚâ•Ö•âÞàçäÛäãÚ╝åçä•éÚáÚÛä㡕ëîèmáÖbàꡕå‚ÚÝçYëÖbž

¦•­¥¥

ÃÄÇɽ• ÅÄÁº

ª©¤ª«¤ª­¤«¥¤«¦

łÞá×֕ã֕èãe“㐕èàé硕äéëmçÖØm•ßÚÙãäê•çêàäê•ïÚëãÞ邡•áÖàäëÖãY¡•ÖãéÞÖáÚçÜÞØàd¡•åçäÙî…ãd• åäáèéçäëYãm¡•ëîßmâÖéÚá㐕ÞãéÚçÞd硕ÙëäßÞéd•åáÚíޕåçäéޕïÖâá“Úãm£•½äâäáäÜÖØڕ§§£¥ª£

«•­«¥

ÆÔßâàâá

ÈÖáäâä㕺èèÚãéÞÖá•Èåäçé ÈÖáäâäã•ÈØçÚÖâÚç

„ Falešné bezpečí

®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

Vše vypadá krásně, ale i tady je malý zádrhel. Helma může svádět k pocitu falešného bezpečí. Pro situaci přímého nárazu ve vyšší rychlosti totiž chrání jen omezeně. Podle normy ASTM 2040 jen do rychlosti 22 km/h. To je hodně málo: podle nejnovějšího švýcarského výzkumu (2002) jezdí lyžaři průměrem 20 až 55 km/h. Při běžných 43 km/h uživatelů helem (jezdí o 5 km/h rychleji než „neohelmení“) to znamená 3,6 krát větší pohybovou energii, než odpovídá oné normě. Při 54 km/h dokonce 6,3krát. Jinak řečeno, helma, která by v takovém tempu dokázala ochránit při přímém nárazu třeba do stromu, by musela mít 18 cm tlusté stěny a vážit přes 5 kg (podle ISSS 2001). Naštěstí ale je takový čelní náraz do tvrdého spíše teorie. Praxí jsou naopak drobnější nárazy. A právě u nich dělá helma rozdíl mezi zraněním a pouhým otřepáním. Občas ale taky mezi zraněním a smrtí.

ÂÖãÜä•ÌÞãٕÉäå

„ Statistika hovoří Podle Consumer Product Safety Commission (USA) celkový počet úrazů znatelně poklesl, úrazů hlavy však neubylo. CPSC konstatuje, že používání helmy mohlo zabránit 44 % úrazů hlavy u dospělých a 53 % u dětí do 15 let. Švádská celostátní studie zjistila, že u jezdců v helmách je o 50 % úrazů hlavy méně. Nejdůležitější je ale nepřeceňování vlastních sil, dodržování zásad bezpečnosti a ohleduplnost k ostatním, stejně jako bedlivé zvážení rizik v terénu.

Äè×ڕÅÇÄÉÄÃ

Äè×ڕÈÉÎÁº

ÄæÛÜã

Íðé[Ùgåf—íÜãàâæêëà

ÌédÜåo—¢—çæçàê

¸çäèèâÖí

ªª¢ª«¤ª¬¢ª­¤ª®¢«¥¤«¦¢«§

ïYëäÙãm•ĊÛêáá•ÛÖØÚý•ÞãéÚÜçYáãm•å‚Þá×֕èڕ…éméàÚ⡕ëYÝ֕¬¬¥Ü¡•ëãÞé‚ãm•å‚Þï叢 èä×ÞëY•ëáä“à֕¶êéäāé¡ çÚÜêáäëÖéÚáãd äÙëeéçYãm ½êççÞØÖãÚ èîèéÚâ

ÂÖØݕ§•ÇÖØÞãÜ

ªª¢ª«¤ª¬¢ª­¤ª®¢«¥¤«¦¢«§

ïYëäÙãm•ĊÛêáá•èÝÚááý•å‚Þá×Ö¡•ëYÝ֕ª®¥Ü¡•ëãÞé‚ãm•å‚Þïåèä×ÞëY•ëáä“à֕¶êéäāé¡ çÚÜêáäëÖéÚáãd•äÙëeéçYãm•½êççÞØÖãڕèîèéÚâ

¨•®®¥

ÂÖØݕ§

ªª¢ª«¤ª¬¢ª­¤ª®¢«¥¤«¦¢«§

ĊÛêáá•èÝÚááý•å‚Þá×Ö¡•ëYÝ֕ª®¥Ü¡•ëãÞé‚ãm•å‚Þïåèä×ÞëY•ëáä“à֕¶êéäāé¡ çÚÜêáä¢ ëÖéÚáãd•äÙëeéçYãm•½êççÞØÖãڕèîèéÚâ

¨•¨®¥

ºÜåؗí—Âd ©•©®¥

ÈØçÚÖâÚç

ªª¢ª«¤ª¬¢ª­¤ª®¢«¥¤«¦¢«§

ĊÛêáá•èÝÚááý•å‚Þá×Ö¡•ëYÝ֕ª¨¥Ü¡•ëãÞé‚ãm•ëáä“à֕ÉÝÚçâÞØāé¡ çÚÜêáäëÖéÚáãd äÙëeéçYãm•½êççÞØÖãڕèîèéÚâ

§•¨®¥

ºèèÚãéÞÖá•ÅÚçÛäçâÖãØÚ

ª©¢ªª¤ªª¢ª«¤ª¬¢ª­¤ª­¢ ª®¤«¥¢«¦¤«¦¢«§

ĊÝÖáەèÝÚááý•å‚Þá×Ö¡•ëYÝ֕©¥¥Ü¡•ĊÞã¢âäáÙý•éÚØÝãäáäÜÞÚ¡•çÚÜêáäëÖéÚáãd• äÙëeéçYãm•¶ÞçĂäì¡ ëãÞé‚ãm äÙãmâÖéÚáãY Ö å‚Þïåèä×ÞëY ëáä“àÖ ¶êéäāé¡ äÙëeéçYãm•¶ÞçĂäì¡ äÙãmâÖéÚáãd ëèéÚáàî ê…m

¨•¨®¥

ºèèÚãéÞÖá•Èåäçé

ª©¢ªª¤ªª¢ª«¤ª¬¢ª­¤ª­¢ ª®¤«¥¢«¦¤«¦¢«§

ĊÝÖáەèÝÚááý•å‚Þá×Ö¡•ëYÝ֕¨­¥Ü¡•ĊÞã¢âäáÙý•éÚØÝãäáäÜÞÚ¡•çÚÜêáäëÖéÚáãd• äÙëeéçYãm•¶ÞçĂäì¡ ëãÞé‚ãm äÙãmâÖéÚáãY ëáä“àÖ ÉÝÚçâÞØāé¡ äÙãmâÖéÚáãd ëèéÚáàî•ê…m

§•¬®¥

¿Öìè

ªª¢ª«¤ª¬¢ª­¤ª®¢«¥¤«¦¢«§

ĊÝÖáەèÝÚááý•å‚Þá×Ö¡•ëYÝ֕ª©¥Ü¡•ëãÞé‚ãm•ëáä“à֕ÉÝÚçâÞØāé¡ äÙãmâÖéÚáãd ëèéÚáàî•ê…m

§•§®¥

¸çäèèâÖ핿ç

ª¦¢ª§¤ª¨¢ª©¤ªª¢ª«¤ª¬¢ª­

ßêãÞäçèàY•ïYëäÙãm•ĊÛêáá•èÝÚááý•å‚Þá×Ö¡•ëYÝ֕ª¨¥Ü¡•ëãÞé‚ãm•äÙãmâÖéÚáãY• ëáä“à֕ÉÝÚçâÞØāé¡ çÚÜêáäëÖéÚáãd äÙëeéçYãm ½êççÞØÖãÚ èîèéÚâ

§•¨®¥

ÂÖØݕ§•¿ç•Ç¸

ª¦¢ª§¤ª¨¢ª©¤ªª¢ª«¤ª¬¢ª­

ßêãÞäçèàY•ïYëäÙãm•ĊÛêáá•èÝÚááý•å‚Þá×Ö¡•ëYÝ֕ª¨¥Ü¡•ëãÞé‚ãm•äÙãmâÖéÚáãY• ëáä“à֕ÉÝÚçâÞØāé¡ çÚÜêáäëÖéÚáãd äÙëeéçYãm ½êççÞØÖãÚ èîèéÚâ

§•¨®¥

¾çäã×Öáá

ª¦¢ª§¤ª¨¢ª©¤ªª¢ª«¤ª¬¢ª­

ßêãÞäçèàY•ïYëäÙãm•ĊÛêáá•èÝÚááý•å‚Þá×Ö¡•ëYÝ֕ª¨¥Ü¡•ëãÞé‚ãm•äÙãmâÖéÚáãY• ëáä“à֕ÉÝÚçâÞØāé¡ äÙëeéçYãm ¶ÞçĂäì

¦•¬®¥

¸ÝääåÖ

ª¦¢ª§¤ª¨¢ª©¤ªª¢ª«¤ª¬¢ª­

ßêãÞäçèàY•ïYëäÙãm•ĊÛêáá•èÝÚááý•å‚Þá×Ö¡•ëYÝ֕ª¨¥Ü¡•ëãÞé‚ãm•ëáä“à֕ÉÝÚçâÞØāé¡ äÙëeéçYãm•¶ÞçĂäì

¦•ª®¥

ÆèᓻØßàØç ÄæÛÜã

Íðé[Ùgåf—íÜãàâæêëà

ÌédÜåo—¢—çæçàê

ºÜåØ

ÀÞãܕÇÖØÚç

ªª¤ª«¢ª¬¤ª­¢ª®¤«¥¢ «¦

çÖØÞãܕáÞãڕÙäèåeáYž¡•ëãe߅m•âÖéÚçÞYá¢åäáîØÖç×äãYé•ÁÚíÖ㡕ëîßmâÖéÚáãd•ëãÞé‚ãm•åäáèéçäëYãm• ¸ääá¢ÂÖ힕蕉åçÖëäê•ÈÖãÞéÞïÚ¡•ëçØÝãm•Ö•åäèéçÖãm•ëÚãéÞáÖØÚ¡âä“ãä•å‚ÞåÚëãÞé•ØÝçYãÞb

¨•¨®¥

¿Úé•ÈéçÚÖâ

©®¤ª¥¢ª¦¤ª§¢ª¨¤ª©¢ ªª¤ª«

çÖØÞãܕáÞãڕßêãÞä瞡•ëãe߅m•âÖéÚçÞYᢶ·È¡ëãÞé‚ãm•åäáèéçäëYãm•¹çî•ÈéÖ瞕蕉åçÖëäê•ÈÖãÞéÞ¢ ïÚ¡•åäèéçÖãm•ëÚãéÞáÖØÚ¡•âä“ãä•å‚ÞåÚëãÞé•ØÝçYãÞb

¦•®®¥

ÇêããÞãܕ¶Þç•ÁÞÜÝé

ªª¤ª«¢ª¬¤ª­¢ª®¤«¥¢ «¦

ØÖçëÞãܕØçäèè•áÞãڕèÚãÞä瞡•ëãe߅m•âÖéÚçÞYᢶ·È•è•ãÚåä…àçY×ÖéÚáãâ•áÖàäëYãmâ•èڕèäÛé• éäêØݕÚÛÚàéÚ⡕ëãÞé‚ãm•åäáèéçäëYãm•Åáê蕼äáٕ¶Þ瞕蕉åçÖëäê•ÈÖãÞéÞïÚ¡•ëÚãéÞáÖØڕë•å‚ÚÙ¢ ãm¡•ïÖÙãm•Ö•×äbãm•bYèéÞ¡•âä“ãä•å‚ÞåÚëãÞé•ØÝçYãÞb•

§•®®¥

ÇêããÞãÜ

ªª¤ª«¢ª¬¤ª­¢ª®¤«¥¢ «¦

ØÖçëÞãܕØçäèè•áÞãڕèÚãÞä瞡•ëãe߅m•âÖéÚçÞYᢶ·È•è•ãÚåä…àçY×ÖéÚáãâ•áÖàäëYãmâ•èڕèäÛé• éäêØݕÚÛÚàéÚ⡕ëãÞé‚ãm•åäáèéçäëYãm•Åáê蕼äáٞ•è•‰åçÖëäê•ÈÖãÞéÞïÚ¡•ëÚãéÞáÖØڕë•å‚ÚÙãm• ֕×äbãm•bYèéÞ¡•âä“ãä•å‚ÞåÚëãÞé•ØÝçYãÞb•

§•¬®¥

¦•¨®¥

¼ÖáÖíî¢èÚãÞäç

ª¬¤ª­¢ª®¤«¥¢«¦

×ÖèÞؕáÞãڕÙäèåeáYž¡•ëãe߅m•âÖéÚçÞYᢶ·È•è•åäáÚåàÖâÞ¡•ëãÞé‚ãm•åäáèéçäëYãm•·ÖèÞ؞•è•‰åçÖ¢ ëäê•ÈÖãÞéÞïÚ¡•åäèéçÖãm•ëÚãéÞáÖØÚ¡âä“ãä•å‚ÞåÚëãÞé•ØÝçYãÞb

¼ÖáÖíî¢ßêãÞäç

©®¤ª¥¢ª¦¤ª§¢ª¨¤ª©¢ ªª¤ª«

×ÖèÞؕáÞãڕÙeéèàYž¡•ëãe߅m•âÖéÚçÞYᢶ·È•è•åäáÚåàÖâÞ¡•ëãÞé‚ãm•åäáèéçäëYãm•·ÖèÞ؞•è•‰åçÖ¢ ëäê•ÈÖãÞéÞïÚ¡•åäèéçÖãm•ëÚãéÞáÖØÚ¡âä“ãä•å‚ÞåÚëãÞé•ØÝçYãÞb

¦•¨®¥

ºí¢¦•Úëä

©®¤ª¥¢ª¦¤ª§¢ª¨¤ª©¢ ªª¤ª«¢ª¬¤ª­

×ÖèÞؕáÞãڕÙeéèàYž¡•ëãe߅m•âÖéÚçÞYᢶ·È•è•åäáÚåàÖâÞ¡•ëãÞé‚ãm•åäáèéçäëYãm•ºÖèÞ鞕 蕉åçÖëäê•ÈÖãÞéÞïڕ֕ÖãéÞ¢ÖáÚçÜÞØ¡•åäèéçÖãm•ëÚãéÞáÖØÚ¡•äØÝçÖã㐕…éméÚà

¦•¦©¥

ºí¢¦•åçä

©®¤ª¥¢ª¦¤ª§¢ª¨¤ª©¢ ªª¤ª«¢ª¬¤ª­

×ÖèÞؕáÞãڕÙeéèàYž¡•ëãe߅m•âÖéÚçÞYᢶ·È•è•åäáÚåàÖâÞ¡•ëãÞé‚ãm•åäáèéçäëYãm•ºÖèÞ鞕 蕉åçÖëäê•ÈÖãÞéÞïڕ֕ÖãéÞ¢ÖáÚçÜÞØ¡•åäèéçÖãm•ëÚãéÞáÖØÚ

ÈéÚÚá

ªª¤ª«¢ª¬¤ª­¢ª®¤«¥¢ «¦

èãäì×äÖçÙ¤ÛçÚÚèéîáÚ¤ÛçÚÚçÞÙÚ¡•ëãe߅m•âÖéÚçÞYᕶ·È•è•ãÚåä…àçY×ÖéÚáãâ•áÖàäëYãmâèڕ èäÛé•éäêØݕÚÛÚàéÚ⡕ëãÞé‚ãm•åäáèéçäëYãm•Èãä앷ÖèÞ؞•è•‰åçÖëäê•ÈÖãÞéÞïÚ¡•ëÚãéÞáÖØڕ ë•å‚ÚÙãm•Ö•ïÖÙãm•bYèéÞ¡•äÙÚåmãÖéÚáãd•×äbãm•bYèéÞ

§•­®¥

ÂäçåÝÚêè

ªª¤ª«¢ª¬¤ª­¢ª®¤«¥¢ «¦

èãäì×äÖçÙ¤ÛçÚÚèéîáÚ¤ÛçÚÚçÞÙÚ¡•ëãe߅m•âÖéÚçÞYᕶ·È•è•åäáÚåàÖâÞ¡•ëãÞé‚ãm•åäáèéçäëYãm• Èãä앷ÖèÞ؞•è•‰åçÖëäê•ÈÖãÞéÞïÚ¡•äÙÚåmãÖéÚáãd•×äbãm•bYèéÞ

¦•«®¥

Ƚ •ÇêããÞãÜ È½ •¼ÖáÖíî¢ßêãÞäç

ÂÖãÜ䕼Öç֕èäÛé

®®¥

Kupte si lyže na www.EsoSport.cz a máte: široký výběr, doručení zdarma, nižší ceny!


ÿÿ

ÆÖâçç ÄæÛÜã

Íðé[Ùgåf—íÜãàâæêëà

ÌédÜåo—¢—çæçàê

·ÞäâÚí

ª§¢«¦Øâ

Ã䣦•ÛçÚÚçÞÙڕèàޕÝÚáâÖ¡•Öáê•èàÚáÚ顕äÙÚßmâÖéÚáãd•àçîéî•ê…m

ºÜåؗí—Âd ©•¦©ª

Âȕ¦

ª§¢«¨Øâ

…åÞbàäëY•ÛçÚÚçÞÙڕèàޕÝÚáâÖ¡•äÙÚßmâÖéÚáãd•àçîéî•ê…m¡•ãÖèéÖëÞéÚáãd•äÙëeéçYãm

§•®®ª

ÌÖéê

ª§¢«¦Øâ

ÛçÚÚçÞÙڕèãו֕èàޕÝÚáâÖ¡•äÙÚßmâÖéÚáãd•àçîéî•ê…m

§•¦®ª

¸çîèéÖá

ª¥¢«¦Øâ

èàޕÝÚáâÖ¡âä“ãäèé•ÞãéÚÜçYáãmÝä•ØÝçYãÞbÚ¡çÚÜêáÖØڕäÙëeéçYãm•ê…m

¦•«©ª

ÎäêéÝ

ª¥¢«¦Øâ

ÙeéèàY•Ö•ßêãÞäç•èàޕÝÚáâÖ

¦•¨­ª

̸•¸äâå

ª¥¢«¦Øâ

ïYëäÙãm•èàޕÝÚáâÖ¡•âä“ãäèé•ÞãéÚÜçYáãmÝä•ØÝçYãÞbÚ

§•¦¦ª ÈØäé長ÞäâÚí ÈØäéé•ÎäêéÝ

ÈéØë

ÊëÚí•ÖÞç•ØÖå ÊëÚí•Úëä

ÄæÛÜã

Íðé[Ùgåf—íÜãàâæêëà

ÌédÜåo—¢—çæçàê

ìÞãÜè•çÖØÚ

¡•Á¡•ÍÁ

áî“Ö‚èàY•ÝÚáâÖ¡•ÞãïÚçéî•ã֕ÞãéÚÜçYáãm•ãYèéÖëØÚ¡•äÙëeéçÖãY

ºÜåؗí—Âd ¨•¦¥«

ìÞãÜè•èêåÚç•åçä

¡•ÍÁ

áî“Ö‚èàY•ÝÚáâÖ¡•ÞãïÚçéî•ã֕ÞãéÚÜçYáãm•ãYèéÖëØÚ¡•äÙëeéçÖãY

§•­¨­

Úë䕾¾•ëÚãéÞãÜ

ÍȤȤ¡•Â¤ÍÁ

áî“Ö‚èàY•ÝÚáâÖ¡•ãÖèéÖëÞéÚáãY•ëÚáÞàäè顕äÙëeéçÖãY

¨•¦¥«

Úë䕾¾•×ÖèÞØ

¤ÍÁ

áî“Ö‚èàY•ÝÚáâÖ¡•ãÖèéÖëÞéÚáãY•ëÚáÞàäèé

§•§¬«

ÖÞç•ØÖå

ÍÍȤȡ•È¤Â¡•

ÙeéèàY•ÝÚáâÖ¡•ÚÝàY

¦•®©«

ßêãÞäç•çÖØÚç

ÍÈ¡•È¡•Â

ÙeéèàY•ÝÚáâÖ¡•ÞãïÚçéî•ã֕ÞãéÚÜçYáãm•ãYèéÖëØÚ¡•äÙëeéçÖãY

¦•­§¦

í¢çÞÙڕØÝçäâÚ

¡•Á¡•ÍÁ

èãäì×äÖçÙäëY•ÝÚáâÖ¡•âä“ãäèé•äÙèéçÖãeãm•àçî鏕ã֕ê…Þ¡•äÙëeéçÖãY¡• ØÝçäâäëY•‰åçÖëÖ

«•¦ª­

í¢çÞÙڕâäéÞäã

È¡•Â¡•Á¡•ÍÁ

èãäì×äÖçÙäëY•ÝÚáâÖ¡•âä“ãäèé•äÙèéçÖãeãm•àçî鏕ã֕ê…Þ¡•äÙëeéçÖãY

¨•¥¦¬

í¢çÞÙڕèåÚØÞÖᕾ¶È

ÍȤ¡•Â¤ÍÁ

èãäì×äÖçÙäëY•ÝÚáâÖ¡•ãÖèéÖëÞéÚáãY•ëÚáÞàäè顕äÙëeéçÖãY

§•©©ª

í¢çÞÙڕ×ÖèÞØ

È¡•Â¡•Á¡•ÍÁ

èãäì×äÖçÙäëY•ÝÚáâÖ¡•äÙëeéçÖãY

§•¦®«

ÌÚèéÞÜڕ»¢§É•ØÖç×äã

ÊØæçÜÚØ ÄæÛÜã

Íðé[Ùgåf—íÜãàâæêëà

ÌédÜåo—¢—çæçàê

ºÜåØ

»ÈÀ•âÖé•×áÖØà

ª©¢ª«¡ª«¢ª­¡ª­¢«¥¡«¥¢«§

áî“Ú¡•èãäì×äÖçÙ

¦•¦®¥

»ÈÀ•ìÝÞéÚ

ª©¢ª«¡ª«¢ª­¡ª­¢«¥¡«¥¢«§

áî“Ú¡•èãäì×äÖçÙ

¦•¦®¥

»¢§É•èÞáëÚç

ª©¢ª«¡ª«¢ª­¡ª­¢«¥¡«¥¢«§

áî“Ú¡•èãäì×äÖçÙ

¦•¦®¥

»¢§É•ØÖç×äã

ª©¢ª«¡ª«¢ª­¡ª­¢«¥¡«¥¢«§

áî“Ú¡•èãäì×äÖçÙ

¦•¦®¥

îîî¥äÜÚæå¥Úñ

®¯­˜§˜ħçħĹħçħ Žħ «H¢¥šµ

ÌÚèéÞÜڕ»ÈÀ•ìÝÞéÚ

BUĎTE MODERNÍ – MĚJTE RÁDI SAMI SEBE

EX-1 PRO (junior)

GALAXY (junior/senior)

PEGASUS

KING RACER

Ano ve skutečnosti se jedná o výrobky pro nejnáročnější lyžaře a snowboardisty. Od modelů pro BorderCross (model Pegasus) a sjezdové disciplíny až po dětské helmy splňují všechny modely s absolutní samozřejmostí zákonem dané bezpečnostní předpisy. Mimořádná profilace pro odvádění vzduchu na horní části helmy King Racer dává helmě nesrovnatelné aerodynamické vlastnosti. „Soft touch“ barvy (např. u modelu Running nebo Steel) dávají helmám atraktivní design, vnitřní část většiny helem nabízí maximální komfort a prodyšnost díky Drilex Coolmax, která nezpůsobuje alergie a lze ji prát. Velice lehké dětské helmy (např. model Galaxy nebo EX 1-PRO) jasných barev dávají rodičům pocit jistoty a dětem maximální ochranu. Snowboardové helmy splňují svým designem, tvarem i váhou všechny představy nejnáročnějších borců z freeridu i freestylu. Rozhodli jste se užívat tento důležitý ochranný prostředek? Blahopřejeme Vám! Ale pozor, žádná helma není schopna Vás chránit před všemi nárazy. Bohužel existují druhy nárazů, při

RUNNING

STEEL (snb/freeride)

kterých není hlava helmou chráněna, např. obličej, či oblast krku. Nesprávná velikost nezaručuje největší bezpečnost. Změřte obvod hlavy v cm a zvolte helmu stejného rozměru. Je-li změřený obvod hlavy mezi uvedenými hodnotami, volte hodnotu vyšší. Při výběru helmy sledujte bezpodmínečně, zda helma správně sedí a na žádném místě netlačí nebo není volná. Helmy značky SH+ odpovídají zákonem požadované normě EN 1077 CE, jsou od FISI/CE kontrolovány a jejich výroba je průběžně od CSI sledována. Schvalovací samolepka CSI musí být vždy viditelná a nesmí být z helmy odstraněna. Všichni nemohou být profesionálové, nezapomeňte proto na opatrnost a nezapomeňte, že Vaše helma je určena pouze pro lyžování nebo snowboarding. Lyžování a snowboarding jsou bez použití helmy nebezpečné sporty. Více info na internetových stránkách a na info@sportkoncept.cz

&2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺçħ Ž ®§¨³

Helmy začínají být moderní a helmy SH+ jsou nejen cool, ale i velice důležitá ochrana pro hlavu a zátylek. A hřejí lépe než jakákoliv čepice. Ty tam jsou ochrany hlavy, tak jak je známe z dřívějška, z těžkých, neprodyšných helem se stávají pod značkou SH+ lehké váhy s malým objemem a dokonalou tří vrstvou technologií. Vnější vrstva se skládá z pryskyřice vyrobeného sklolaminátu nebo polykarbonátu a má za úkol tlumit a pohlcovat nárazy. Střední vrstva je vyrobena z polystyrolu o přesně kontrolované síle. Tato vrstva se při nárazu stlačí a absorbuje jej. Vnitřní vrstva je výstelkou helmy, která zaručuje pohodlí a umožňuje změnu velikosti. Helmu před použitím vždy zkontrolujte a utáhněte pásek pod bradou. Pod páskem helmy nikdy nenoste šátek, šálu či jiný oděv. Helmu noste tak, aby nebyla nasazena příliš do čela (nesmí bránit ve výhledu) nebo příliš na temeno hlavy (nechrání čelo). Kontrolujte, zda Vaše děti mají helmu vždy správně nasazenou.

www.sportkoncept.cz PR


®§¨³

äØéâÜë

ăĺĺ

NOSTE PŘILBY! ANO, NOSTE PŘILBY. A PRO TY, CO TO JEŠTĚ MNOHOKRÁT NEČETLI A SAMI NA SVAHU NEZJISTILI, TAK MI VĚŘTE, ŽE NĚKDY TO NA SJEZDOVCE VYPADÁ JAK V ULICÍCH VELKOMĚSTA!

PROTON

®§¨³ħ Žħ &2®¥¨ħĂäħĦħİĺĺç

Ve frontě na vlek jsme si udělali malou anketu s třemi otázkami. Samozřejmě jsme vybírali jezdce s přilbou OSBE. A každému jsme položili tři otázky: 1. Proč máte přilbu? 2. Proč OSBE? 3. Cena? Klára, 16 let, OSBE Full 1. Jezdím závody, pro mě je přilba samozřejmostí. 2. Potřebovala jsem přilbu pro slalom a v téhle kvalitě a ceně prostě nebyla lepší nabídka. A samozřejmě homologace pro závody byla důležitá. 3. Náš oddíl dostal od distributora OSBE slušnou cenu. Vašek, 13 let, OSBE Happy 1. No, hlavně to chtěli naši, ale já jsem si na ni rychle zvykl. Nejdřív mě to sice votravovalo, furt ji sebou tahat, ale po pár pádech jsem byl rád, že ji mám. 2. Se mi líbila nejvíc. A to vím až teďko, dobře větrá.

CRIME

3. To naši. Máma chtěla něco levnějšího, ale táta řek´, že prostě tenhle víkend do hospody nepůjde, a tak mám tuhle. Dobrá ne? Tomáš 29 let a osm dětí 5–8 let, OSBE Rainbow a Start 1. Jakmile napadne sníh, odstěhuji se na hory a učím lyžovat. Žáci přilbu mít musí a já jdu příkladem. Přesto, že jsem dobrý lyžař, bez přilby už na svah nevlezu. 2. Protože umožňuje jednoduché spojení mezi učitelem a žákem. Přilba má jako příslušenství část polstrování vyjímatelnou a lze ji nahradit sadou se sluchátkem a mikrofonem, kterou lze připojit na mobil nebo vysílačku. Super, nemusím na ně křičet. 3. Nevím, koupila to škola. Láďa 43 let a Šimon 11 let, OSBE Crime 1. Neměl jsem v zimě co dělat, tak jsem zkusil snowboard. V létě jezdim na motorce, takže jsem zvyklej si hlavu chránit. Na motorce spadnu jednou za pár let, ale na prkně každý den několikrát a občas to i bolí. Takže přilba ano. Krom toho nepotřebuji čepici ani deštník. 2. Líbila se mi na první pohled a raději jsem zvolil kvalitu před ortodoxní snowboard image. 3. Už jsem dost starej na to, abych věděl, co má jakou cenu, takže jsem neváhal.

FULL

A přilba pro Šimona? Na tom bych nikdy nešetřil! Zeptali jsme se i dovozce: Proč vy a OSBE? Máme dlouholeté zkušenosti s dovozem a prodejem motocyklových přileb OSBE, a když před lety OSBE vyvinulo přilby pro lyže a snowboard, nebylo co řešit. Líbilo se nám, že OSBE oproti klasickým lyžařským přilbám přidalo v konstrukci i designu nové prvky. Kvalitní odvětrání se zachováním tepelné pohody, vyjímatelné polstrování či krásné lakování a tvar přilby jsou samozřejmostí. Ale komunikační systém, to už tak běžná věc není. OSBE je mimo jiné 27 let lídrem v interkomech v Evropě. Takže taková vychytávka jako držák na handsfree GSM byla maličkost. Komfortnější je ovšem vyměnitelná část polstrování, kterou jednoduše nahradíte (během 3 sekund) sadou se sluchátkem, mikrofonem a kabelem do vašeho telefonu nebo vysílačky. A je to. Prostě, když jedete po svahu a zvoní vám telefon, řeknete „PŘIJMOUT“. Nebo taky ne. Podle toho kdo vám volá. Ale v každým případě doporučuji zastavit. A hlavně:

www.osbe.cz PR


■ HERVIS - TO JE SVĚT SPORTU S OBROVSKÝM VÝBĚREM: ZIMA I LÉTO, PRO AMATÉRSKÉ NADŠENCE I PROFESIONÁLY. ■ JEN TY NEJPRESTIŽNĚJŠÍ ZNAČKY ZA TY NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY /NEJLEPŠÍ POMĚR KVALITA/CENA DÍKY SÍLE HERVISU - 85 PRODEJEN V EVROPĚ/ ■ ŠPIČKOVÝ SERVIS JE U NÁS SAMOZŘEJMOSTÍ Hervis Sport a móda •

Nákupní 389/2 | 102 00 Praha 10 Štěrboholy Tel.: 234 672 222

Olympia | Nákupní centrum | Olomouc Tel.: 585 393 222

Otevřeno Po-Ne 9-21

VŠE PRO SPORT A MÓDU get movin’ start livin’


®§¨³

äØéâÜë

ăĺİ

THULE SPIRIT.

ZCELA NOVÝ BOX VE SVÉ TŘÍDĚ, UVNITŘ I VNĚ.

Thule Spirit je výsledkem dlouho- střechou, ale svým rozměrem 196 x 78 cm stále nabízí dostatečný prostor pro lyže nebo prázdninová zavazadla. dobého cíle vytvořit střešní box, Oboustranné otvírání usnadňuje vykládání a nakládání, box přepraví náklad o celkové hmotnosti až 75 kg. Boxy který se bude vymykat průmě- jsou vyrobeny z nárazu odolného materiálu se speciální UV ochranou. Thule Spirit také nabízíme v mnoha nových, ru. Box s optimálními tvarovými atraktivních a exkluzivních barvách, které ladí ke všem barvám vozidel: antracitová, stříbrná metalíza, lesklá temně a funkčními vlastnostmi. Thule černá a lesklá pepita (pouze Thule Spirit 820). Aerodynamika Spirit je založen na technologii, inspirovaná motorismem která boxu zaručuje tvar s men- Aerodynamický vzhled je především zaměřený na snížení spotřeby pohonných hmot a zlepšení vzhledu. Thule ším odporem vzduchu, nižší Spirit je výsledkem mnohaletého vývoje inspirovaného současným desihlučnost a lepší jízdní vlastnosti. gnem automobilů. Zkosená záď Jinými slovy, jeho krásné aerody- společně s nenápadnými spoilery namické linie nejsou jen okrasné. a vylepšenou ®§¨³ħ Žħ &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

»

PR

»Prostor pro váš životní styl

Naším cílem je vyvíjet a vyrábět produkty, které vám budou usnadňovat přepravu veškerého vybavení pro volný čas, které chcete vzít s sebou. Kromě jedinečného vzhledu a mnoha výhod je Thule Spirit vysokokapacitní střešní box vhodný pro přepravu veškerého vybavení: v zimě je ideální pro přepravu lyží a v létě pro přepravu zavazadel. Thule Spirit je k dodání ve dvou velikostech – 380 a 480 litrů. Rozměrnější verze nabízí štědrý úložný prostor o ploše 280 x 83 cm. Menší verze je vhodná pro auta s kratší

rozptylovací technologií optimalizuje proudění vzduchu, snižuje odpor vzduchu a nepříjemný hluk. Díky vykrojení na spodním díle box dokonale ladí s vozidlem a zdůrazňuje jeho štíhlou linii.

»Revoluční upínací systém

Současně při vývoji boxu byl také vyroben zcela nový montážní systém nazvaný Power-Grip. Systém je již z výroby v boxu předmontován a jeho součástí nejsou žádné volné

díly. Jednoduše umístěte Spirit na váš střešní nosič, posunutím upínacích dílů nastavte jejich správnou rozteč na nosné tyče, pak jen otáčejte utahovacím kolečkem, dokud čelisti pevně nesevřou tyč. K upevnění vám postačí jen jedna ruka, nepotřebujete žádné další nářadí. Upínací systém je vhodný pro nosné tyče do šíře 80 mm a výšky 35 mm. K zajištění maximální stability je Power-Grip umístěn na nerezových profilech.

»Thule a City Crash normy

Snad zatím nejpřísnější bezpečnostní požadavky na automobilové příslušenství, normy City Crash, budou s největší pravděpodobností představeny v roce 2005. Přesné požadavky zatím ještě musí být oznámeny, víme ale, že automobilové příslušenství bude muset odolat vlivům do určité

rychlosti. Již nyní naše nové výrobky, včetně boxu Spirit, splňují nejpřísnější požadavky z připravovaných norem. Dalším důkazem kvality je pětiletá záruční lhůta vztahující se na vady materiálu nebo dílenského zpracování, která se váže na všechny naše výrobky.

www.thule.cz


ÄÀÄƗ¹*YÅÆ̗»ÀÊËÉÀ¹Ì&Å2—Ê2M—Ÿ—ÊËź2º¿—ÂÆÌÇ2˼— ÊÅÆΗ͗Ë*º¿ËƗÇÉÆ»¼Áź¿± ÇéØßØ ºÂ—ºÆÅËÀ ¿ÞãقޅèàY•¨¥¡•¦¦¥¥¥•ÅçÖÝ֕¦ éÚᣯ•§§©§¨¥¦§¥¡•ììì£ØàØäãéÞ£Øï ÂÀÎÀ¤êígë—äØç—Ø—çé‘íæÛڑ ¿êãÜâÖããäë֕§¨¡•¦¦¥¥¥•ÅçÖÝ֕¦ éÚᣯ•§§©®©­©ªª¡•ììì£àÞìÞØà£ØâÖåîµàÞìÞØà£Øï ÇÀÅƺº¿ÀƗÍÀ¸¾¾À ËäÙÞbàäë֕¨¥¡•åÖèY“•ÙÞëÖÙá֕¶·¸¡•¦¦¥¥¥••ÅçÖÝ֕¦ éÚᣯ•§§©¦«§¨«ª¡•ììì£åÞãäØØÝÞä£Ø ÞãÛäµåÞãäØØÝÞä£Øï »Æ»ÆÊÇÆÉË Ã֕ÏÙÚçÖïڕª¡•¦§¥¥¥•ÅçÖÝ֕§ éÚᣯ•§¬§¬«®¨­¬¡•ììì£ÙäÙäèåäçé£Ø ÞãÛäµÙäÙäèåäçé£Øï ÊÂÀ—ÊÌɽ—ÊÇÆÉ˗ʼÉÍÀÊ Ë•ÉãmØݕ¦¦¡•¦§¥¥¥•ÅçÖÝ֕§ éÚᣯ•§§©®©§¥¥¬¡•èàÞèêçÛµÞãÛä£Øï ÇÆÄÀÊÂÀº¼ÅËÉÌÄ ÈáÖëäßäë֕¦¥¡•¦§­¥¥•ÅçÖÝ֕§ éÚᣯ•§§©®¨«©©§¡•ììì£åäâÞ£ØåäâÞµåäâÞ£Øï »É¸Ç¸—ÊÇÆÉ˗¤—ƺ—ÇØã[ڗ½ã|éØ ËÞãäÝçÖÙèàY•¦©®¡•¦¨¥¥¥•ÅçÖÝ֕¨ ¿¸ÇÇЗÊÇÆÉ˗¤—ÇØåâé[Ú åçäÙÚßã֕֕èÚçëÞèãm•ØÚãéçêâ Ã֕ÅÖãàçYØÞ¡•¦©¥¥¥•ÅçÖÝ֕© éÚᣯ•§©¦©¥¨®©¨¡•ììì£ÝÖååîèåäçé£Øï ÊÂÆäÊãØíæá—Íð‡ÜßéØÛ ãY⣕½çÙÞ㏕¦«¡•¦©¥¥¥•ÅçÖÝ֕© éÚᣯ•§«¦§¦­¬¨¬¡•ììì£èàÞÛçÖãØÚ£ØèàäáµèàÞÛçÖãØÚ£Øï ÊÇÆÉ˺¼ÅËÉÌÄ À‚Úèäâîèáäë֕¦®¡•¦©¥¥¥•ÅçÖÝ֕© éÚᣯ•§©¦©¥©©©©¡•èåäçéÔØÚãéçêâµëäáãî£Øï ¿Æ½½À—ÊÌɽ—Ê¿ÆÇ ÅäÙäáèàd•ãYׂړm¢Wáêéd•áYïãe¡•¦©¬¥¥•ÅçÖÝ֕© éÚᣯ•§©©©««­©¦¡•ÝäÛāµØïã£Øï ¿Ì»Ð—ÊÇÆÉË ÁÞÙÞØàY•©¨¡•¦ª¥¥¥•ÅçÖÝ֕ª éÚᣯ•§ª¬¨¦ª®«©¡•ììì£ÝêÙî£Øï¡ åçÖÝÖ£áÞÙÞØàÖµÝêÙî£Øï ¸¤Ñ—êçæéë ÁÞÙÞØàY•¬¡•¦ª¥¥¥•ÅçÖÝ֕ª éÚᣯ•§ª¬¨¦ª¥ª©¡•ììì£Öïèåäçé£Øï¡ ÖïèåäçéµÖïèåäçé£Øï »É¸Ç¸—ÊÇÆÉ˗¤—ºÜåëéìä—Åæ풗ÊäoÚßæí ÅáïÚwèàY•­¡•¦ª¥¥¥•ÅçÖÝ֕ª ÄØçàê IéÚÛYãÞàäë֕«¨¡•¦ª¥•¥¥•ÅçÖÝ֕ª ÊâàºÜåëéìä—ÉØÛæëoå ÉäåÖèäëY•ª¤¬©¬¡•¦ª¨¥¥•ÅçÖÝ֕ª•¢•ÇÖÙäémã éÚᣯ•§ª¬®¦¨¥«¨¡•ììì£èàÞèÚçëÞè£ØèàÞµèàÞèÚçëÞè£Øï ¿¸ÇÇЗÊÇÆÉ˗¤—Âìã؉[â åçäÙÚßã֕֕èÚçëÞèãm•ØÚãéçêâ ÃY磕ä×çÖã«¡•¦«¥¥¥•ÅçÖÝ֕« éÚᣯ•§§©¨§ªª«¥¡•ììì£ÝÖååîèåäçé£Øï ¹ÀäÊÇÆÉ˗¤—ÊÂÀº¼ÅËÉÌėÍÜãÜêãØíoå áî“Ö‚èà•èÚçëÞ衕åßbäëãÖ¡•éÚèéäëYãm•áî“m Åäٕ¹ëäçÚ╦¨¡•¦«¥¥¥•ÅçÖÝ֕« éÚᣯ•§¨ª¨««ª§©¡•ììì£èàÞëÚáÚèáÖëÞã£Øï Êçæéëæíåo—çæë„ÜÙð ÈÅÄÇÉ ·¶Ï¶Ç ÈÀ¾•ÈºÇ˾ȡ•ãäëe•ÅS¿$ÄËö åçäÙÚߕ¢•ãäëd•Þ•åäê“Þéd¡•èåäçéäëãm•ä×áÚbÚãm åßbäëã֕¢•áî“Ú¡•èãäì×äÖçÙÖߣ èÚçëÞ蕢•áî“Ú¡•èãäì×äÖçÙ×çäê…Úãm•×çêèám »ç£•À‚m“à֕¦§¡•¦¬¥¥¥•ÅçÖÝ֕¬ éÚᣯ•§§¥ª¬¦§¦ª¡•ììì£èàÞèÚçëÞèåçÖÝÖ£Ø ÞãÛäµèàÞèÚçëÞèåçÖÝÖ£Øï ÅØäÚßÜ ½ÚîÙêàäë֕«¡•¦­¥•¥¥•ÅçÖÝ֕­ ììì£ãÖâØÝÚ£Øï »É¸Ç¸—ÊÇÆÉ˗¤—ƺ—ËÜêÚæ—ÃÜëyØåð ËÚèÚáèàY•««¨¡•¦­¥¥¥•ÅçÖÝ֕® ¿¸É½¸—ÊÇÆÉË $ÚèàäâäçÖëèàY•©¦¡•¦®¥¥¥•ÅçÖÝ֕® éÚᣯ•§­©­¦¦§¦§¡•ììì£ÝÖçÛÖèåäçé£Ø ÝÖçÛÖèåäçéµÝÖçÛÖèåäçé£Øï ¿¸ÇÇЗÊÇÆÉ˗¤—ÃÜëyØåð åçäÙÚßã֕֕èÚçëÞèãm•ØÚãéçêâ ·ÚçÖãäëØݕ¦§¬¡•¦®®¥¥•ÅçÖÝ֕® éÚᣯ•§­«®§¥¦¦§¡•ììì£ÝÖååîèåäçé£Øï »É¸Ç¸—ÊÇÆÉ˗¤—ÊçÜâëéìä—Çé‘ßæåàÚÜ Ä×ØÝäÙãm•¦¦¨¡•§ª¦¬¥•$ÚèéáÞØÚ ÊÇÆÉ˗Â̹= Àê×Yãèàd•ãY⣦¡•¦¥¥¥¥•ÅçÖÝ֕¦¥ éÚᣯ•§¬©¬­§«§¨ ÀÅ˼ÉÊÇÆÉˤǼÂÊÇÆÉË Ëç…äëÞØàY•©««¡•¦¥¦¥¥•ÅçÖÝ֕¦¥ éÚᣯ•§¬¦¬§¥­®¨¡•ììì£åÚàèåäçé£Ø åÚàèåäçéµåÚàèåäçé£Øï ÇÆÀÅËÊ ÉÞèàւèàY•¦¥¡•¦¥§¥¥•ÅçÖÝ֕¦¥ éÚᣯ•§¨©¥ª©§ª­¡•ììì£åäÞãéè£Øï ¿¼ÉÍÀʗÊÇÆÉË ºêçäåÖçà¢ÃYàêåãm••êáÞØڕ¨­®¤§¡•¦¥§¥¥•ÅçÖÝ֕¦¥ éÚᣯ•§¨©«¬§§«©¡•ììì£ÝÚçëÞè£Øï Êë„ÜÛædÜê⒗âéØá ÂãØÛåæ ÂÆ¿ÆÌ˗ÊÇÆÉË ¿£•Ëç×«¨¡•§¬§¥¦•ÀáÖÙãä éÚᣯ•¨¦§«­§®ª¥¡•àäÝäêéèåäçéµÖéáÖè£Øï

Âæãoå ÊÇÆÉ˗ʼÉÍÀʗÄÆÅ˸Ÿ— ÀâäØÝäë֕©¥«¡•§­¥¥¥•Àäám㕾¾ éÚᣯ•¨§¦•¬§­•¬¦­ &[êãØí ÊÇÆÉ˗ʼÉÍÀÊ Wޓàäëä•ãYâeèém•¦«©¡•§­«¥¦•$YèáÖë éÚᣯ•¨§¬¨¦«®¨§ ÇãñÜyê⒗âéØá ÇãñÜy ÊÌŹÆÎ ÃY⣕çÚåê×áÞà§¡•¨¥¦¥¥•ÅáïÚw éÚᣯ•¨¬¬§§§¨§©¡•ììì£èêã×äì£Ø èêã×äìµèêã×äì£Øï ¿¸ÅŸ¿ ¶âÚçÞØàY•ª©¡•¨¥¦¥¥•ÅáïÚw éÚᣯ•¨¬®§¥¥¦¦¦¡•ììì£ÝÖããÖÝ£Øï ¼ÌÉÆÊÂÀ¥ºÑ ÇÚèèáäë֕¨¡•¨¥¦¨ª•ÅáïÚw éÚᣯ•¨¬¬¨¨¥¨¥¥¡•ììì£ÚêçäèàÞ£ØÞãÛäµÚêçäèàÞ£Øï ÊÜéíàê—Êçæéë—&ÜéíÜåâØ ½Ö×çâÖããäëä•ãY⣕§¡•¨¦§¥¥•ÅáïÚw YÜãÜñå[—ÉìÛØ ºðâãæêÜéíàê ¿ÖëäçèàY•§©¡•¨©¥¥©•WÚáÚïãY•ÇêÙÖ éÚᣯ•¨¬«¨®¬¥¥§¡•ììì£ØîàáäèÚçëÞè£èêâÖëÖ£ãÚé ÂØéãæíØéê⒗âéØá ÊÂÀ—ʼÉÍÀʤÊÇÆÉË ÂäèàÚëèàY•©¥¡•¨«¥¥¦•ÀÖçáäëî•ËÖçî éÚᣯ•¨ª¨§§ª«¥© ¿Ì»Ð—ÊÇƗÉ˗ÂØéãæíð—ÍØéð ÏYåÖÙãm•¦¦¡•¨«¥¥¦•ÀÖçáäëî•ËÖçî éÚᣯ•¨ª¨§§§¨«¥¡•ììì£ÝêÙî£ØàÖçáäëîëÖçîµÝêÙî£ Øï ÁàßædÜê⒗âéØá &Üêâf—¹ìÛgáæíàÚÜ ÊÇÆÉ˗¹Ç Èäàäáèà•äèéçä땦¡•¨¬¥¥¦•$Úèàd•·êÙeßäëÞØÚ éÚᣯ•¨­¬¨¦­©¨®¡•ììì£èåäçé×å£Øï Ë[Ùæé Êâà¤ÚÜåëéìä—Áàé[â ·ÚØÝîwèàY•¨®­¡•¨®¥¥¦•ÉY×äç éÚᣯ•¨­¦§ª¦¨«®¡•èàÞØÚãéçêâ£éÖ×äçµéÞèØÖáÞ£Øï ÇoêÜâ ÀÅ˼ÉÊÇÆÉ˗ÇoêÜâ ¶á…äëä•ãY⣕¦«¡•¨®¬¥¦•ÅmèÚà ììì£ÞãéÚçèåäçé£Øï OêëÜÚ⒗âéØá Oêëo—åØۗÃØÙÜä ͢—ÊÇÆÉË ËÖãmbàäë֕¦¡•©¥¥¥¦•Mèém•ãÖٕÁÖ×Úâ éÚᣯ•©¬ª§¥¥§¦¥ Ãàëæäg„àÚÜ ºÐÂÃƗ—¿Æ¹¹Ð ÂÞØÝÖáèàY•¦¡•©¦§¥¦•ÁÞéäâe‚ÞØÚ éÚᣯ•©¦«¬¨©­¬¬¡•ììì£ØîàáäÝä××î£Ø ØîàáäÝä××îµÞäá£Øï ºßæäìëæí Âæãؗ»íæ„[â ÀÖçäáÞãî•Èëeéád•¦®¨©¡•©¨¥¥¦•¸Ýäâêéäë éÚᣯ•©¬©«§ªªªª¡•ììì£àäáÖ¢ÙëäçÖà£Ø ÞãÛäµÙëäçÖà¢àäáÖ£Øï ÊÇÆÉË¤Ê ·áÖéÚãèàY•¦¦¨¡•©¨¥¥¨•¸Ýäâêéä롕ììì£èåäçé¢è£Øï ÊĸÉ˗ëéØíÜã ·áÖéÚãèàY•¦¦¦¡•©¨¥¥¨•¸Ýäâêéäë éÚᣯ•©¬©«ª¥­­§¡•ììì£èâÖçééçÖëÚá£Øï Äæêë ĸɸ˿ÆŗÊÇÆÉË »ç£•½ÖáÖèڕ¦§¥¥¡•©¨©¥¦•Âäèé éÚᣯ•©¬«¬¥ª¦­§¡•âÖçÖéÝäãèåäçéµëäáãî£Øï ÃàÙÜéÜÚ⒗âéØá ÃàÙÜéÜÚ Â¿—ÊÇÆÉË Åç֓èàY•¨¬«¤¨«Ö¡•©«¥¥¦•ÁÞ×ÚçÚØ éÚᣯ•©­ª¦¥ª¬¨§ ÃÜêêâæã »çÙáÖãéèàY•§¥®¡•©«¥¥¦•ÁÞ×ÚçÚØ áÚèèàäáµèÚïãÖâ£Øï »É¸Ç¸—ÊÇÆÉˤ—ÅÀʸ—ÚÜåëÜé $Úèàd•âáYÙړڕ©ª«¡•©«¨¥¦•ÁÞ×ÚçÚØ ììì£ÙçÖåÖèåäçé£Øï ½éÜܗÊçæéë Åç֓èàY•¦¨¤¦®¡•©«¥¥¦•ÁÞ×ÚçÚØ ÊëØéf—êçãØíð ÊÇÆÉ˗Ǹ̻¼É¸ ÀçYáڕËYØáÖë֕¦§¥¡•©¬¦«¨•ÈéÖçd•èåáÖëî éÚᣯ•©­¬­¬¨§¬ª ÁØÙãæåÜڗåØۗÅàêæì Êçæé뗹éæåÜÚ ÅçäèÚbèàY•¡•©«­•¥©•¿Ö×áäãÚؕãÖٕÃÞèäê ÉæâðëåàÚܗåØۗÁàñÜéæì ÊÂÀ—ÊÇÆÉË ¹äáãm•ãYâeèém•¨¡•ª¦§©©•ÇäàîéãÞØڕãÖٕ¿ÞïÚçäê éÚᣯ•©­¦ª§§©¥§¡•èàÞèåäçéµçäàîéãÞØÚ£Øäâ ¿ØééØÚßæí ºÃ¸ÊÊÀº—ÊÂÀ—ʺ¿ÆÆà ½ÖççÖØÝä땪¨ª¡•ª¦§©«•½ÖççÖØÝäë éÚᣯ•©­¦ª§®«§®¡•ììì£áÚëãÚáîïÚ£Ø ä×ØÝäÙµáÚëãÚáîïÚ£Øï

ÊÇÆÉ˗&¼ÉÄ ½ÖççÖØÝä땫§§¡•ª¦§©«•½ÖççÖØÝäë éÚᣯ•©­¦ª§®­§¬ Âé[ãæífßéØÛÜÚ⒗âéØá ¿éØÛÜڗÂé[ãæíf »É¸Ç¸—ÊÇÆÉˤ—ƺ—½ÌËÌÉÌÄ ·çãeãèàY•§¨Ö¡•ª¥¥¥¦•½çÖÙÚؕÀçYáäëd ÊÂÀ—ÊÇÆÉ˗»É¸¿ÆÉ» ½Ö×çâÖãäë֕¦««¡•ª¥¥¥§•½çÖÙÚؕÀçYáäëd éÚᣯ•©®ªª¨©«®ª¡•èàÞÙçÖÝäçÖÙµìäçáäãáÞãÚ£Øï ½ÌŗÊÇÆÉ˗¿Â IÖÛւmàäë֕ª­¦¡•ª¥¥¥§•½çÖÙÚؕÀçYáäëd éÚᣯ•©®ªª¦©¥¨¬¡•ììì£Ûêãèåäçé£Ø ÛêãèåäçéµÛêãèåäçé£Øï ¹—ÊÇÆÉ˗¿Â Åäèåm…Þáäë֕§­¦¡•ª¥¥¥¨•½çÖÙÚؕÀçYáäëd éÚᣯ•©®ª¬«¥¨¥§¡•ììì£à×èåäçé£Ø à×èåäçéµà×èåäçé£Øï Áàdoå ºÑ—ÊÇÆÉË ½çÖÙÚØàY¡•ª¥«¥¦•¿Þbmã éÚᣯ•©®¨ª§¥¥ª©¡•• ììì£Øï¢èåäçé£Øä×ØÝäÙµØï¢èåäçé£Øï ÊëØé[—ÇØâØ Êâà—êçæé뗿æéâØ ª¦§¨©•½äçà֕ê•È飕ÅÖàî éÚᣕ©­¦•ª®ª•¥¥® ÊØãæäæå¤êçÜÚàØãàêëØ£—ÙØñØé ÉðÚßåæí—åØۗÂåg•åæì ½ÌŗÊÇÆÉ˗¿Â ¿ÖëäçãÞØàY•¦ª­¦¡•ª¦«•¥¦•ÇîØÝãäë•ãÖٕÀãe“ãäê éÚᣯ•©®©¨§¦¦§¥ »æÙéì‡âØ ÉėÊÇÆÉË ÀäèéÚáãm•¬¡•ª¦­¥¦•¹ä×çê…àÖ éÚᣯ•©®©«§¦«ª§¡•çâèåäçéµâî×äí£Øï ÁØåêâf—Ã[ñåg Ãð•Ø„êâ[—‡âæãؗ¢ ¿Öãèàd•ÁYïãe•¦«©¡•ª©§§ª•¿Öãèàd•ÁYïãe éÚᣯ•©®®¬¬ª¥¦¥¡•ììì£èàÞ¢èØÝääá£Øï ÍéÚßãØÙo Ëæä[‡—Âìådoâ¤ÊÂÀ—ͼÃÂÆƹº¿Æ» ÃYÙç֓ãm•©¬§¡•ª©¨¥¦•ËçØÝáÖ×m KçàåÛãÜé‘í—Äã’å Êâà—Êçæé뗿æéâØ IåÞãÙáÚçë•Âáã•ă•ØÚãéçê⡕éÚᣕ©®®•©§§•¦¦ ëÜêë—ÚÜåëéìä—ÊØãæäæ壗¸ëæäàÚ£—ÅæéÛàÚØ Êâà—Êçæé뗿æéâؗ½Øêßàæ嗟æۗçéæêàåÚܗ§« IåÞãÙáÚçë•Âáã•ă•ØÚãéçêâ êâà—ä|ÛØ£—ºæãäØ飗ÇßæÜåàÊØãæäæ壗ÊÚæëë ¿éæåæí Â˗ÊÇÆÉË É£¼£ÂÖèÖçîà֕§©¡•ª©®¨¦•½çäãäë éÚᣯ•©®¦©­¦¦ªª¡•àéèåäçéµÝçäãäë£Øï ÇØéÛìÙàÚ⒗âéØá ÇØéÛìÙàÚÜ »É¸Ç¸—ÊÇÆÉ˗¤—¿ÐǼÉÅÆ͸—ÇØéÛìÙàÚÜ ÅÖáÖØàdÝä•é‚mÙ֕§¬©­¡•ª¨¥¥¥•ÅÖçÙê×ÞØÚ ½ÌŗÊÇÆÉ˗¿Â ½Öëámbàäë֕¦¥¥¥¡•ª¨¥•¥§•ÅÖçÙê×ÞØÚ éÚᣯ•©««ª¦§¥¥¨ ºßæÚÜy ÊÂÀļŗ©—ê¥é¥æ¥ É£¼£Â£•§«ª¡•ª«ª¥¦•¸ÝäØÚw éÚᣯ•©«ª©¬¨¨¬ª Ãàëæäð‡ã ºðâãæ¤ÊëéØëoãÜâ¤Êçæéë—Ãàëæäð‡ã ÈâÚéÖãäëä•ãY⣕®¦¡•ª¬¥¥¦•ÁÞéäâî…á éÚᣯ•©«¦«¦ª¬««¡•ììì£èéçÖéÞáÚà£ØèåäçéµèéçÖéÞáÚà£Øï Ǽ¸Â—ÊÇÆÉË IâÞáäëèàdÝ䕦®¬¡•ª¬¥¥¦•ÁÞéäâî…á éÚᣯ•©«¦«¦®«ªª ÍðêædàåØ ÊÇÆÉ˗ÚÜåëéìä—© ½Öëámbàäë֕¨¨¥ª¡•ª­¥¥¦•½Öëámbàë•·çäÙ éÚᣯ•ª«®©§ª§©ª¡•èåäçéØÚãéçêâ৵éÞèØÖáÞ£Øï ÁàßæäæéØíê⒗âéØá ¹éåæ ¿¼ÃÀ¸—Ëɸ»¼ Mëä®¤«¦¡•«¥¦¥¥•·çãä éÚᣯ•ª©¦§©¦§®¦ »É¸Ç¸—ÊÇÆÉˤƺ—ÆãðäçàØ Ê•ÙYáãÞØڕ¬¬¬¡•«¥¦¥¥•·çãä¢ÂäقÞØÚ ½É¼Ð˸¾¤¹¼ÉŻˤçéæÛÜáåؗ¾¼Æ¸ÉË ËÖØÝäë֕­¡•«¥§¥¥•·çãä éÚᣯ•ª©§§¦«ª«¦¡•ììì£ÛçÚîéÖÜ×ÚçãÙé£Øï ÊÇÆÉ˗º¼ÅËÉÌÄ ËÚᣕIåÖámbÚà•ă•ÂÚbäë֕§¡•·çã䕡•éÚᣯ•ª©¨•§¨¬•¦®¦ ºÂ—Ëì‡ãØ ãY⣕Èëä×äÙ¥¡•«¥§¥¥•·çãä éÚᣯ•ª©§§¦®¨¨¦¡•ììì£éêèáÖ£ØØàµéêèáÖ£Øï ÄėÊÂÀº¼ÅËÉÌÄ ·çÚØÝéäë֕¬¡•«¨­¥¥•·çãä éÚᣯ•ª©­ª§§©§§ ºØéíàåޗêßæç—ÊçæéëÜå ÅÞèYçÚØàY•¦¦•ÖçÚYá•ÂÏÁʞ¡•«¥¨¥¥•·çãä ììì£ØÖçë£Øï Íð‡âæí ÊÇÆÉ˗ɑ•àdâØ ¹êàÚáèàY•­¡•«­§¥¦•Ëî…àäë

ÊÇÆÉ˗ɑ•àdâØ Èê…Þáäëä•ãY⣕§¡•«­¨¥¨•Çäêèmãäë éÚᣯ•ª¦¬¨¬¦¬¥¬ ¿æÛæåoå ĸ˼ʗÊÇÆÉË ÃYçäÙãm•é‚£•¦ª¡•«®ª¥¦•½äÙäãmã éÚᣯ•ª¦­«¦¦­¨¬¡•âÖéÚè£èåäçéµæêÞØà£Øï Âðáæí ĸ˼ʗÊÇÆÉË ¹ä×çäëèàdÝ䕫§¦¡•«®¬¥¦•Àîßäë éÚᣯ•ª¦­«¦¦­¨¬ ÄæéØíêâæêãÜñê⒗âéØá ÆêëéØíØ «ÊÂÀ—º¼ÅËÉÌÄ ¹ÖáÞ×äçäë֕¨¡•¬¥§¥¥•ÄèéçÖëÖ¢ÂÖçÞYãèàd•Ýäçî éÚᣯ•ª®««§§®¥¦¡•ìì죩èàÞ£ØÞãÛ䵩èàÞ£Øï »É¸Ç¸—ÊÇÆÉˤ—ƺ—½ÌËÌÉÌÄ ÃäëÞãY‚èàY•¨¦¬­¤«Ö¡•¬¥§¥¥•ÄèéçÖëÖ ¿¼ÃÀ¸—Ëɸ»¼ Åäçê×èàY•¬¥­¡•¬¥­¥¥•ÄèéçÖëÖ éÚᣯ•ª®«®§¥§§« ÊÂÀ—ÚÜåëéìä êᣕ§­£•‚mßã֕§§¬¡•¬¥®¥¥•ÄèéçÖëÖ¢ÂÖçÞYãèàd•Ýäçî éÚᣯ••ª®ª«§«¨§§¡•ììì£èàÞ¢ØÚãéçêâ£Øï &Üê⒗Ëg‡oå ÊÇÆÉ˗º¼ÅËÉÌÄ ÃYÙç֓ãm•¦¬¡•$Úèà•Ée…m㡕éÚᣯ•ªª­•¬¦§•¦©¬ ÂØéíàå[ »É¸Ç¸—ÊÇÆÉ˗¤—ƺ—¿ÐǼÉÅÆ͸ ÃYÙç֓ãm•¦®¨§¡•¬¨¨¥¦•ÀÖçëÞãY ÊÇÆÉ˗º¼ÅËÉÌÄ ãY⣕ɣ¼£Â£•«¬¡•ÀÖçëÞãY¡•éÚᣯ•ª®«•¨©ª•¨ª§ ˄àåÜÚ ¾¸ÄÀ—ÊÇÆÉË ÀäåÚçãmàäë֕¦¦«¥¡•¬¨®«¦•É‚ÞãÚؕ« éÚᣯ•ªª­¨§«§©« ÊÇÆÉ˗º¼ÅËÉÌÄ ãY⣕Èëä×äÙ§­¡•¬¨®«¦•É‚ÞãÚØ éÚᣯ•ªª­¨§¨¥¦¨ DŽoÙæé ¸ÃÇÀ—ÊÇÆÉ˗º¼ÅËÉÌÄ ¿ÞbmãèàY•¦ª¡•¬©§ª­•Å‚m×äç ììì£ÖáåÞèåäçé£Øï Ñãoåê⒗âéØá Ñãoå »É¸Ç¸—ÊÇÆÉˤºÜåëéæ—Ñãoå ¨£•àëeéã֕¦¦¬¥¡•¬«¥¥¦•Ïám㢕ÂÖáÚãäëÞØÚ ÍêÜëoå ÀÅ˼ÉÊÇÆÉ˗¸åÛgã WÚçäémãäë֕¦¨§¦¡•¬ªª¥¦•ËèÚémã éÚᣯ•ª¬¦©¦ª¨«­¡•ììì£ÞãéÚçèåäçé£Ø èåäçéÖãÙÚáµÞãéÚçèåäçé£Øï ÍØã؇êâf—ÄÜñà„odo ÊÆÅÌʗÊÇÆÉ˗ʼÉÍÀÊ ÈäàäáèàY•¦§«¬¡•¬ª¬¥¦•ËÖáօèàd•ÂÚïނmbm éÚᣯ•ª¬¦«¦¦¬®®¡•èäãêè£èåäçéµØÚãéçêâ£Øï Âéæäg„o• Æ»—KëéæÝ ËäÙãm•ª§¡•¬«¬¥¦•Àçäâe‚m“ éÚᣯ•ª¬¨¨¨©§®ª ÊÂÀÊÇÆÉË ¿Ö×áäwäë֕©§©©¡•¬«¬•¥¦•Àçäâe‚m“ ÌßÜéêâf—¿éØÛà‡ëg ÊÜåñؗÊçæéë Ã֕ÈåáYëàꕦ­§¡•«­«•¥¦•ÊÝÚçèàd•½çÖÙޅée Æêëéæ•êâ[—Åæí[—ÍÜê ¾ØíØãؗÊçæéë Ã֕ÇäáYØݕ•©¦¨¡•«­¬§§•Äèéçä“èàY•ÃäëY•ËÚè ÆãæäæìÚ⒗âéØá Ëàëëð—ËîàêëÜ闤—êåæîÙæØéۗêßæç ¹ÚãÞèäë֕§­¡•¬¬¦¥¥•ÄáäâäêØ éÚᣯ•ª­ª§§«¬¥¦¡•ììì£èàÖéÚèÝäå£Ø ÞãÛäµèàÖéÚèÝäå£Øï ÊÇÆÉ˗ÆËƗ¤—Æëæ—ÂØÛgéâØ ÅÖáÖØàdÝ䕮¡•¬¬§¥¥•ÄÁÄÂÄʸ éÚᣯ•«¥§ª¨¦«®¥¡•ììì£äéäèåäçé£Øï ¿¼ÉÍÀʗÊÇÆÉË ¸Úãéçêâ•ÄáîâåÞ֕ă•ÄáäâäêØàY•®¥¡• ¬­¨¬§•ËÚáà•ÉãÚØ¡•ììì£ÝÚçëÞè£Øï ÊÇÆÉ˗º¼ÅËÉÌÄ ½äçãm•ãY⣕§¦¡•ÄáäâäêØ¡•éÚᣯ•ª­ª•§§¦•§¥¨ »ØÞäØé—ÁæÚßÚæí[—¤—¿ÆÉ˼ї ­£•àëeéã֕¦«¡•¬¬§¥¥•ÄáäâäêØ éÚᣯ•ª­ª§§«¥«ª¡•ììì£ÝäçéÚï£ØÝäçéÚïµÝäçéÚï£Øï ¾Ä—êçæé뗤—¾ØÙéàÜãؗ¾éæåàÚßæí[ ÁÖïÚØàY•¦¦ª¡•¬¬§¥¥•ÄáäâäêØ éÚᣯ•ª­ª§§¥­®¬ ĸ»¼É—ÊÇÆÉË ¹ÚãÞèäë֕§¥¡•¬¬§¥¥•ÄáäâäêØ éÚᣯ•ª­ª§§ª¨©¥ ¿¼ÃÀ¸—Ëɸ»¼ ¾£Å£•ÅÖëáäë֕¦¦«¡•¬¬®¥¥•ÄáäâäêØ éÚᣯ•ª­ª©¨­«ª¦¡•ììì£ÝÚáÞÖèåäçé£Ø ÝÚáÞÖèåäçéµÝÚáÞÖèåäçé£Øï

¸ÝØÚéڕåçäÙYëÖé•ÈÃÄÌ´ Åޅéڕã֕ÙÞèéçÞ×êØÚµèãäì£Øï


¸ÛéÜê[„—çéæÛÜáڑ—ÚÜêëæíåo—âØåÚÜã[„Ü— »¸Ä¸—ê¥é¥æ¥ Ëç…äëÞØàd•ãY⣕©¡•¦¥¦¥¥•ÅçÖÝ֕¦¥ ÞãÛäµØàÙÖâÖ£ØéÚᣯ•§¬¦¬©§«¦¥¡• ÛÖí¯•§¬¦¬©§««® ¼ÊƗëéØíÜã ÀäÙÖwèàY•¨§¡•¦¥¦¥¥•ÅçÖÝ֕¦¥ Úèä£àäÙÖãèàÖµéÞèØÖáÞ£ØéÚᣯ•§¬¦¬¨¨­¦¬¡• ÛÖí¯•§¬¦•¬¨¨•­¦¬ ºØäçØåØëæìé ËäÙÞbàäë֕¨®¡•¦¦¥¥¥•ÅçÖÝ֕¦ éÚᣯ•§§©®©«­§®¡•ÛÖí¯•§§©®©«­§® ºØäçØåØëæìé ÂÖèãY•®¡•¦¦¥¥¥•ÅçÖÝ֕¦ åçÖÝÖ§µØÖâåÖãÖ£ØéÚᣯ•§§©­¦®§¦®¡• ÛÖí¯•§§¨§¥«¥ª żÄƗ ÅÖãèàY•¨¡•¦¦¥¥¥•ÅçÖÝ֕¦ ïÖßÚïÙîµãÚâä£ØéÚᣯ•§§©§¦¦«««¡• ÛÖí¯•§§©§¦¨¨¦¦ Çɸ¾¸—ĸ¾Àº¸ ÂÖèãY•®¡•¦¦¥¥¥•ÅçÖÝ֕¦ ÞãÛäµåçÖÜÖâÖÜÞØÖ£ØéÚᣯ•§§©­¦®§¦­ ¼ìéæØÞÜåëìé—ÇéØßØ£—ê¥é¥æ¥ ËäÙÞbàäë֕¨©¡•¦¦¥¥¥•ÅçÖÝ֕¦ ØàµÚêçäÖÜÚãéêç£Øï ÇÀÅƺº¿ÀÆ ËäÙÞbàäë֕¨¥¡•¦¦¥¥¥•ÅçÖÝ֕¦ ÞãÛäµåÞãäØØÝÞä£ØéÚᣯ•§§©¦«§¨«ª¡• ÛÖí¯•§§©¦«§¨­® ÈÌÀºÂËÆÌÉ ¹áäêÝY•¨®¡•¦¦¥¥¥•ÅçÖÝ֕¦ ÞãÛä¢åçÖÝÖµæêÞØàéäêç£ØéÚᣯ•§§©­§¬¦¥¥¡• ÛÖí¯•§§©­§¬¦¥¥ ºÜêëæíåo—âØåÚÜã[„—½Àʺ¿¼É—Ø¥ê¥ ÅçäëÖïãÞØàY•¦¨¡•¦¦¥¥¥•ÅçÖÝ֕¦ èÞáëÞÚ£àê×ÖèÖàäëÖµāèØÝÚç£Øï¡ éÚᣯ•§§¦«¨«§§¦¡•ÛÖí¯•§§¦•«¨«•©­¦ ¿¼ÃÀÆʗÍÀ¸—ê¥é¥æ¥ ¹áY“ÙeãY•ª¡•¦¦¥¥¥•ÅçÖÝ֕¦ ÝÚáÞäèëÞÖµÝÚáÞäèëÞÖ£ØéÚᣯ•§§©§¨­¦¬¨¡• ÛÖí¯•§§§•§©«•¨©­ ¸½½Ð ÉçêÝáY‚èàY•¦§¡•¦¦¥¥¥•ÅçÖÝ֕¦ ÞãÛäµÖÛÛî£ØéÚᣯ•§§§¨§§¦§¥¡• ÛÖí¯•§§§¨§§¦§© ʸɻ¼¾Å¸—Ëɸͼà Ã֕Åä‚mbm•¦®¨¨¤¨«¡•¦¦¥¥¥•ÅçÖÝ֕¦ ÞãÛäµèÖçÙÚÜãÖéçÖëÚ£ØéÚᣯ•§§§¨§¥¦§¥¡• ÛÖí¯•§§§¨§¥¦§« ºÂ—ͼÊ˸ ÌÞáèäãäëä•ãYÙç֓m¡•¦§¥¥¥•ÅçÖÝ֕§ Øà£ëÚèéÖµëäáãî£ØéÚᣯ•§§©«©¦®¨©¡• ÛÖí¯•§§©§§ª¬«® ÁÀ¿ÆÊÇÆ×ËÆÌÉʗê¥é¥æ¥ ËÞãäÝçÖÙèàY•®¬¡•¦§¥¥¥•ÅçÖÝ֕§ ßÞÝäèåäáÔéäêçèµÞäá£ØéÚᣯ•§§§¬§§§¦«¡• ÛÖí¯•§§§¬§§§¦© ËÀǸËÆÌÉ—Ø¥ê¥ Çê×څäë֕ª¡•¦§¥¥¥•ÅçÖÝ֕§ éÞåÖéäêçåçÖÝÖµéÞåÖéäêç£ØéÚᣯ• §§©§¨«ª®®¡•ÛÖí¯•§§§•§©¦•¦«ª ËÉÀǗº¸ ÁäãِãèàY•«¦¡•¦§¥¥¥•ÅçÖÝÖ åçÖÝÖµØà¢éçÞå£ØéÚᣯ•§§§ª§¦«§¨ ºÂ—ͼÊ˸ ÈáÚïèàY•§®¡•¦¨¥¥¥•ÅçÖÝ֕¨ ØàëÚèéÖµæêÞØà£ØéÚᣯ•§§©§ª©©ªª¡• ÛÖí¯•§§©§ª©©ªª ºÜêëæíåo—ØÞÜåëìéؗǼÉÄÆÅ Äá×çÖØÝéäë֕¦®©«¤«©¡•¦©¥¥¥•ÅçÖÝ֕© ÖÜÚãéêçÖ£åÚçâäãµìäçáÙäãáÞãÚ£Ø éÚᣯ•§§§¦¥§§¨¨¡•ÛÖí¯•§§§¦¥§§¨¨ ºÀº¸Ã¸ Ã֕¹äáÞãYØݕ§«¤¦¥®¡•¦©¬¥¥•ÅçÖÝ֕© ÞãÛäµØÞØÖáÖ£ØéÚᣯ•§©¦©¨©©©©¡• ÛÖí¯•§©¦©¨©¨ª¥ ¸äàéØåëð—ËéØíÜã—ê¥é¥æ¥ ÄåÖéäëèàY•¦¬ª¨¡•¦©®¥¥•ÅçÖÝ֕© ÖâÞçÖãéîµÖâÞçÖãéî£ØéÚᣯ•§«¬®¦ª¥®«¡• ÛÖí¯•§«¬•®¦ª•¥®¬ »¸Ä¸ ¸Úãéçêâ•ãä됕ÈâmØÝä롕ÅáïÚwèàY•­¡•¦ª¥¥¥• ÅçÖÝ֕ª ÖãÙÚáµØàÙÖâÖ£ØéÚᣯ•§ª¦ª¦§¦¬¨¡• ÛÖí¯•§ª¦ª¦§¦¬¨ ˸ÃǸ—ê¥é¥æ¥ Ã֕½‚Ú×ÚãàYØݕ¦ªÖ¡•¦ª¥¥¥•ÅçÖÝ֕ª éÖáåÖµØïã£ØéÚᣯ•§ª¬¨¦¥®¥¦¡•• ÛÖí¯•§ª¬•¨¦¥•®¥§ ¸½½Ð ˕áÚèmbàꕩ¤«§¨¡•¦ª¥¥¥•ÅçÖÝ֕ª ÞãÛäµÖÛÛî£ØéÚᣯ•§§§¨§§¦§§¡•ÛÖí¯•§§§• ¨§§•¦§© ¸¹¸—Çɸ¾Ì¼—Ëɸͼà ¶çØÝÚäáäÜÞØàY•§§ª«¤¦¡•¦ªª¥¥•ÅçÖÝ֕ª•Áê“Þãî ÞãÛäµÖ×ÖåçÖÜêÚ£ãÚ顕éÚᣯ•§¨ªª¦¥¦«§¡•• ÛÖí¯•§ª¦«¦ª«§« ¼ÌÉÆËÀļ—Çɸ¿¸—ê¥é¥æ¥ ÃYçäÙãm•ä×çÖãª¡•¦«¥¥¥•ÅçÖÝ֕« ÙÞçµëäáãî£ØéÚᣯ•§§©¨¦¨­¥«¡• ÛÖí¯•§§©¨¦¨­¥« ¼ÊƗëéØíÜã—ê¥é¥æ¥ ÀäçêãäëÖbãm•§§¡•¦¬¥¥¥•ÅçÖÝ֕¬ ÚèäàäÙÖãèàÖµéÞèØÖáÞ£ØéÚᣯ•§¨¨¨¬¬¬¦¦¡• ÛÖí¯•§¨¨•¨¬¬•¬¦« ¾¼Æʗ¤—ÅÆ͸ ÁÚéäÝçÖÙèàY•ª­¡•¦¬¥¥¥•ÅçÖÝ֕¬ ØàÜÚäèµØàÜÚäè£ØéÚᣯ•§§§«§¨©©¥¡• ÛÖí¯•§§§•«§¨•©ª¥ ÂÆŽÀÅ ¼Ö×bmàäë֕«¤¦§§ª¡•¦­¥¥¥•ÅçÖÝ֕­•ÁÞ×Úw ÞãÛäµ×êèåçäÙÚߣØéÚᣯ•©«ª©§¥§­­¡• ÛÖí¯•©«ª©§¥§­­

ÀåÞ¥—ÄàéæêãØíؗÃìçéàÚßæí[ ÀáÖåàäë֕ª¨¡•¦­§¥¥•ÅçÖÝ֕­ áêØÞÚµåÚãèÞäãáêØÞÚ£ØéÚᣯ•§­©«­«§©¨¡• ÛÖí¯•§­©•«­®•©©¥ ºØäçØåØëæìé ÈäàäáäëèàY•¦¥¨¡•¦­­¥¥•ÅçÖÝ֕­ åçÖÝÖ­µØÖâåÖãÖ£Øï º¸ÆÉü—ËÆÌɗêçæ㥗ê—é¥æ¥ ÀêbÚçäë֕¬®®¡•¦®­¥¥•ÅçÖÝ֕® ØÖäçáÚéäêçµàäâÚçØÚ£ØéÚᣯ•§­¦®¦§­¥¦¡• ÛÖí¯•§­¦®¦§­¥¦ ºÜåëéìä—ñ[áÜñۑ—ê¥é¥æ¥ ¸ÝáêâÚØàY•¬«ª¤«¡•¦®­¥¥•ÅçÖÝ֕® ÞãÛäµØÚãéçêâïÖßÚïÙê£ØéÚᣯ•§­¦®¦¬§¬¨¡• ÛÖí¯•§­¦®¦¥ª¦ª ºÜêëæíåo—ØÞÜåëìéؗÊàãíàܗÃØÚàåæí[ ÃY⣕¶çãä…é֕ï•ÅÖçÙê×Þؕ®ª¡•§ª¥­§•MëÖáî éÚᣯ•§­¦®­¨§ª¬¡•ÛÖí¯•¨§¦•«¬§•­®¨ ÌÅÀÊĸ ÂÖèÖçîàäë֕§ª¡•§ª¦«®•ËÚáàd•ÅäåäëÞØÚ êãÞèâÖµâ×äí£ëäá£ØéÚᣯ•¨§¨««ª§¨«¡• ÛÖí¯•¨§¨•««ª•¨¥ª ¸ÞÜåëìéؗ°®—ê¥é¥æ¥ ÂÖèÖçîàäëä•ãY⣕¦ª¡•§ª©¥¦•¿máäëd•ê•ÅçÖÝî ÞãÛäµÖÜÚãéêçÖ®¬£ØéÚᣯ•§©¦®ª¦§¦©¡•• ÛÖí¯•§©¦•®ª¦•§¦ª ÂØë܄àåؗ¹Øéëæ‡æí[— ËáօÞâèàY•¦¬­ª¡•§ª«¥¦•·Úãڅäë ÖÖé¢çÚµèÚïãÖâ£ØéÚᣯ•¨¦¬¬§­¥¨¥¡• ÛÖí¯•¨¦¬¬§­¥¨¥ ÐͼË˸ ÇÞÚÜçäë֕êᣡ•§ª­¥¦•ËáօÞâ éÚᣯ•­©¬¦¨§¡•ÛÖí¯•­©¬¦¨§ ºÂ—ÀÉ2ÅЗËÆÌÉʗê¥é¥æ¥ Èé‚ÚáÚØàY•¦¥¥¡•§«¦¥¦•Å‚m×çÖ╾¾ ÞãÛäµÞçÞãî¢éäêçè£ØéÚᣯ•¨¦­«§©­¦©¡•• ÛÖí¯•¨¦­•«§©•­¦© ºÂ—ÀŽƗËɸͼà ½Öëámbàäë֕ª¡•§««¥¦•·Úçäêã ØàµÞãÛäéçÖëÚá£ØéÚᣯ•¨¦¦«¦¦«¦¦¡•• ÛÖí¯•¨¦¦«¦¦®¦¦ ¸¹¸—Çɸ¾Ì¼—Ëɸͼà ˕êáÞbØڕ¬«¡•§«¬¦«•Ëîèäà•MßÚïÙ ÞãÛäµÖ×ÖåçÖÜêÚ£ãÚ顕éÚᣯ•§¨ªª¦¥¦«§¡•• ÛÖí¯•§ª¦«¦ª«§« ºÜêëæíåo—ØÞÜåëìéؗÍgéؗÅÜâæí[„æí[— ¤—żÂÆÉ¼Ã¸Ï Ã֕ÂÖÜÞèéçYáڕ¬¥©¡•§­¥¥§•Àäámã ãÚàäçÚáÖíµåäèé£ØéÚᣯ•¨§¬ª¦«¥¨¨¡•• ÛÖí¯•¨§¬•ª¦«•¥¨¨ ¾¼Ä¸—ÇÃÌʗê¥é¥æ¥ §­¦§®•WޓÚáÞØڕ¨¦¥ ÜÚâÖåáêè£è£ç£äµéÞèØÖáÞ£Øï£Ø éÚᣯ•©®ª©­ª¬«©¡•ÛÖí¯•©®ª©­ª¬«© ÊàãíàܗÃØÚàåæí[ ½çÖÙڅm㕮«¡•§­§¥¦•½çÖÙڅmã ÖÜÚãéêçÖ£ãÚááîµØÚãéçêâ£Ø éÚᣯ•§­¦®­¨§ª¬¡•ÛÖí¯•¨§¦«¬§­®¨ K[éâؗ¿æÚßäØåæí[—¤—º¸—ÇÃ¸Å¼Ë ½Öëámbàäë֕­­§¡•§®¨¥¦•ÂáÖÙY•·äáÚèáÖë ØÖåáÖãÚéµèÚïãÖâ£ØéÚᣯ•¨§«¬§¬¬®¦¡• ÛÖí¯•¨§«•¬§¬•¬®¦ K[éâؗ¿æÚßäØåæí[—¤—º¸—¤—ÇÃ¸Å¼Ë ãY⣕Âmçꕪ§¡•§®¨¥¦•ÂáÖÙY•·äáÚèáÖë ØÖåáÖãÚéµÖéáÖè£ØéÚᣯ•¨§«¬§¬¬®¦¡• ÛÖí¯•¨§«•¬§¬•¬®¦ º¸—ÇÆ¿Æ»¸—¤—ÇÉƹ¸Ð ɼ•¦¥¬«¡•§®¨¥¦•ÂáÖÙY•·äáÚèáÖë Øà£åäÝäÙÖµåçä×Öî£ØéÚᣯ•¨§«¨¨¨®¥¥¡• ÛÖí¯•¨§«•¨¨¨•®¥¥ ¿ºº—Ëɸͼ×í¥æ¥ê¥ ÅÖáÖØàdÝä•ãY⣕§©¡•¨¥¦¦¬•ÅáïÚw ÝØصâ×äí£ëäá£ØéÚᣯ•¨¬¬¨§¥¬ª©¡•• ÛÖí¯•¨¬¬•¨§¥•¬ª© ø¾ÌŸ—¤—ÑìñØåؗÃ[Ûéæí[ ¿ÖÜÚááäãèàY•ª¡•¨¥¦¨«•ÅáïÚw Øà£âïµìäçáÙäãáÞãÚ£ØéÚᣯ•¨¬¬§§¨«­«¡• ÛÖí¯•¨¬¬§§¨«­ª º¸—ÁØÛéØå ÅçëäâYßäëY•®¥¡•¨§§¥¥•ÅáïÚw ØàèÖàÞصçÖï¢ÙëÖ£ØéÚᣯ•¨¬¬©§§«§§¡•• ÛÖí¯•¨¬¬•©§§•«§§ º¸—ÁØÛéØå ÀáÖéäëèàY•¦¬§¡•¨§§¥¥•ÅáïÚw éÚᣯ•¨¬¬©§§«§§¡•ÛÖí¯•¨¬¬©§§«§§ ºØäçØåØëæìé ÅáYãÞØàY•¨¤¦¡•¨¨®¥¦•ÀáÖéäëî àáÖéäëîµØÖâåÖãÖ£ØéÚᣯ•¨¬«¨¦ª®¦¨¡•• ÛÖí¯•¨¬«¨¦ª®¦¨ ºØäçØåØëæìé ÀäèéÚáãm•®¥¡•¨©¥¥¦•¹äâ֓áÞØÚ ÙäâÖïáÞØÚµØÖâåÖãÖ£ØéÚᣯ•¨¬®¬§ªª¥¨¡• ÛÖí¯•¨¬®¬§ªª¥¨ ºØäçØåØëæìé—í¥æ¥ê¥ ÃYâeèém••¦¨¦¡•¨©ª¥«•ÀÙîãe àÙîãÚµØÖâåÖãÖ£ØéÚᣯ•¨¬®¬¨©§¬§¡•• ÛÖí¯•¨¬®•¬¨¦•¥¬§ ËÆÌɗº¼ÅËÉÌÄ ãY⣕ÇÚåê×áÞà¦«¡•¨©¬¥¦•ÉÖØÝäë éÖØÝäëµéäêçØÚãéçêâ£ØéÚᣯ•¨¬©¬§ª«¨¥¡• ÛÖí¯•¨¬©¬§ª«¨¦ ¸‡êâ[—ÚÜêëæíåo—ØÞÜåëìéؗê¥é¥æ¥ ½áÖëãm•§¬©¬¡•¨ª§¥¦•¶… ÖèèàÖØÖµæêÞØà£ØéÚᣯ•¨ª©ª§«®­¥¡•• ÛÖí¯•¨ª©•ª§«•®­¥ ËÆÌɗº¼ÅËÉÌÄ ×êÙäë֕ÝáÖëãm•åä…éî•Å£Ä£·•§¦¡•¨ª¨¥¦• ÂÖçÞYãèàd•ÁYïãÚ âÖçáÖïãÚµéäêçØÚãéçêâ£Ø• éÚᣯ•¨ª©«§§©¥ª¡•ÛÖí¯•¨ª©«§§©¥ª

ÁØéæêãØí—ÁoãÜâ—Á—Ø—¾—Ëæìéàêëàâ ÈéÖçäâeèéèàY•§­¡•¨ª¬¨ª•¸ÝäÙäë ÞãÛäµßÜéäêçÞèéÞà£ØéÚᣯ•¨ª§««ª¦ª®¡•• ÛÖí¯•¨ª§•«««•¬¨­ ºÂ—ºãØéØ É£•¼£•ÂÖèÖçîà֕§¥©­¤¨Ö¡•¨«¥¥¦•ÀÖçáäëî•ËÖçî ÞãÛäµØáÖçÖ£ØéÚᣯ•¨ª¨§¨¥­©¥¡•• ÛÖí¯•¨ª¨•§¨¥•­©¦ ºÂ—ÄÁ $ÚèàY•©©¡•¨¬¥¥¦•$Úèàd•·êÙeßäëÞØÚ ØàâÖßµØàâÖߣØéÚᣯ•¨­¬¨¦­©§¥¡•• ÛÖí¯•¨­¬¨¦­©§¥ ÈÌÀºÂËÆÌÉ ·ÞèàêåèàY•¦§¡•¨¬¥¥¦•$Úèàd•·êÙeßäëÞØÚ ÞãÛäµæêÞØàéäêç£ØéÚᣯ•¨­«¨ª¥§§¥¡•• ÛÖí¯•¨­¬¨¦¦§§ª ɼÂɼ¸—&¥—¹ìÛgáæíàÚܗ—ą—¼íؗÄæéæåÞæí[ IÞçäàY•¦§¡•¨¬¥¥¦•$Úèàd•·êÙeßäëÞØÚ çÚàçÚÖØ×µèÚïãÖâ£ØéÚᣯ•¨­¬¨«­­§­¡•• ÛÖí¯•¨­¬¨¦§§®¦ ĸÉÐËɸͼ׺¥¸¥— ÈÚãäëY“ãd•ãY⣕§¡•¨¬¥¥¦•$Úèàd• ·êÙeßäëÞØÚ ØÖ£âÖçîµèÚïãÖâ£ØéÚᣯ•¨­«¦¥«§¦¥¡•• ÛÖí¯•¨­«¦¥«¦¦¨ ÃìÛgâ—ÊØãd[◤—ÊØããð—ëæìéê ÀáÖëmàäë֕¦©¡•¨¬¥¥©•$Úèàd•·êÙeßäëÞØÚ èÖááîµèÖááîéäêçè£ØéÚᣯ•¨­¬¨¦­®®¥¡•• ÛÖí¯•¨­¬•¨¦­•¦ª¦ ºÂ—ÄÁ Ë£•ËäáÛ֕¦®¡•¨¬¥¥ª•$Úèàd•·êÙeßäëÞØÚ ØàâÖßµØàâÖߣØéÚᣯ•¨­ªª¦©©­­¡•• ÛÖí¯•¨­ªª¦©©­­ ¾¼ÆËÆÌÉÀÊË Wޓàäë֕¦§¡•¨¬¦¥¥•$Úèàd•·êÙeßäëÞØÚ ÜÚäéäêçÞèéµØ×äí£ØéÚᣯ•¨­¬¬¦­ª¥¨¡•• ÛÖí¯•¨­¬•¬¦­•ª¥¨ K[éâؗ&ìÚßØãæí[¤¸ìëæëìéàêë ¹äåçÖëãm•¨ª¡•¨­«¦¦•ÈéçÖàäãÞØÚ éÚᣯ•¨­¨¨§¦¦¦©¡•ÛÖí¯•¨­¨•¨¦¦•¥©® ÄàãæêãØí—ÄàâÜêâؗ¤—¼ÌÉÆǼ—Ëɸͼà »‹ÜãÚçäë֕­§§¡•¨®¥¥§•ÉY×äç ÚêçäåÚ£éçÖëÚáµëäáãî£ØéÚᣯ•¨­¦§ª¦¦«¦¡• ÛÖí¯•¨­¦§ª¦¦«¦ ÀåÞ¥—¸ãÜåؗÊíæÙæÛæí[—ºÂ—¸ãÜåؗËæìé FmbÖãèàdÝ䕭¦¬¡•¨®¨¥¦•ÅÚá݂Þâäë ÞãÛäµØàÖáÚãÖéäêç£ØéÚᣯ•ª«ª¨§¦­¨§¡•• ÛÖí¯•ª«ª•¨§¦•­¨§ º¸—ĸÉÂ)˸—¹ÆÉÀÊÆÍ ÃäëY•·êàäëY•©ª¡•¨®¨¥¦•ÅÚá݂Þâäë âÖçàÚéÖ£×äçÞèäëÖµçÖïÙëÖ£Ø• éÚᣯ•ª«ª¨®«ª¨ª¡•ÛÖí¯•ª«ª•¨®«•ª¨ª º¸—¸ËøÅËÀʗ¤—¼íؗÄàÚßØàãàÛàêæí[ ¸ÝÚábÞØàdÝ䕪§¡•¨®¬¥¦•ÅmèÚà âÞØÝÖÞáÞÙÞµÖéáÖ£ØéÚᣯ•¨­§§§©¥©­¡•• ÛÖí¯•¨­§•§§©•¥©­ ¼íؗÄàÚßØàãàÛàêæí[—¸ËøÅËÀÊ ¸ÝÚábÞØàdÝ䕪§¡•¨®¬¥¦•ÅmèÚà âÞØÝÖÞáÞÙÞµÖéáÖ£ØéÚᣯ•¨­§§§©¥©­¡•• ÛÖí¯•¨­§•§§©•¥©­ ºÜêëæíåo—âØåÚÜã[„—ËØãÞ棗í¥æ¥ê¥ ½çÖÙޅée•§§¡•©¥¥¥¦•Mèém•ãÖٕÁÖ×Úâ ÞãÛäµØàéÖáÜä£ØéÚᣯ•©¬ª§¥®­«©¡•• ÛÖí¯•©¬ª•§¥®•­«© ºÜåëéìä—çéæÛÜáܗñ[áÜñۑ Äàçê“ãm•¨¨«­¤¬¡•©¥¥¥¦•Mèém•ã£•ÁÖ×Úâ éÚᣯ•ª§¥­­¦¥ ÄÞ饗¿ÜãÞؗ¿éØÛÜÚâ[£—ºÂ—ÊçÜÚà[ã ËÖãmbàäë֕®§§¤¬¡•©¥¥¥¦•Mèém•ãÖٕÁÖ×Úâ êèéÞµØàèåÚØÞÖá£ØéÚᣯ•©¬ª§¦¥©¨­¡•• ÛÖí¯•©¬ª•§¦¥•©¨­ ÌÅÀÆŗËÆÌÉ Ë•¿ÞçØÝY‚mØݕ«¥¤«¡•©¥¥¥¦•Mèém•ãÖٕÁÖ×Úâ êãÞäãéäêçµæêÞØà£ØéÚᣯ•©¬ª«¥¥©§«¡•• ÛÖí¯•©¬ª•«¥¥•©§« ÌÅÀÆŗËÆÌÉ ÂÖèÖçîàäë֕«ªª¤¨««¡•©¥¥¦¥•Mèém•ãÖٕ ÁÖ×Úâ êãÞäãéäêçµæêÞØà£ØéÚᣯ•©¬ª«¥¥©§«¡•• ÛÖí¯•©¬ª•«¥¥•©§« º¸—¿¸ÇÇЗËÆÌɗê¥é¥æ¥ ÅÖáÖØàdÝ䕦§§ª¤¦¬¡•©¥ª¥§•¹ebmã•¾Ë ØàÝÖååîéäêçµëäáãî£ØéÚᣯ•©¦§ª¨¦­©§¡• ÛÖí¯•©¦§•ª¨¦•­©§ ÄÜÛÜؗºæé祗 Éç“ãm•ãY⣕®¬¥¤§¡•©¦ª¥¦•ÉÚåáÞØÚ éÚåáÞØÚµâÚÙÚÖØäçå£ãÚ顕éÚᣯ•©¦¬ª¨­®¬­¡• ÛÖí¯•©¦¬•ª¨­•®¬­ º¥—Â¥—˼ǗËÆÌɗê¥é¥æ¥ ÂÖèÖçîàäë֕«©©¤®¡•©¦ª¥¦•ÉÚåáÞØÚ éÚåéäêçµéÚåéäêç£ØéÚᣯ•©¦¬ª¬¬¬¨­¡•• ÛÖí¯•©¦¬•ª¬¬•¬¥© ¾Øêëëæìé Âmçäëd•ãY⣕§®ª¥¡•©¦ª¥¦•ÉÚåáÞØÚ éÚᣯ•©¦¬ª¨©¦¬ª¡•ÛÖí¯•©¦¬•ª¨©•¦¬ª ËÌÃÀÇ ÂYãÚèäë֕©¬ª¬¡•©¨¥¥¦•¸Ýäâêéäë ØÖéêáÞåéçÖëÚáµèÚïãÖâ£ØéÚᣯ•©¬©«ª¦®ª«¡• ÛÖí¯•©¬©•«ª¦•®ª« ¸É˼ÄÀʗ¤—ËÆÌɗê¥é¥æ¥ ãY⣕ËÚáàd•âäèéÚØàd•èéYëà¡•©¨©¥¦•Âäèé ÖçéÚâÞèµÞäá£ØéÚᣯ•©¬«¦¥¬¥¬§¡•• ÛÖí¯•©¬«•¦¥¬•¥­¬ »¸Ä¸ ÃÞè֕ØÚãéÚ硕ţģ·Ä͕¦¨¡•©«¥¥¦•ÁÞ×ÚçÚؕ ¢•¹äê×m áÞ×ÚçÚصØàÙÖâÖ£ØéÚᣯ•©­ª¦¨¨­¨­¡•• ÛÖí¯•©­ª¦¨¨­¨­ ºØäçØåØëæìé Åç֓èàY•©¥¡•©«¥¥¦•ÁÞ×ÚçÚØ áÞ×ÚçÚصØÖâåÖãÖ£ØéÚᣯ•©­ª¦¥ª¥«¥¡•• ÛÖí¯•©­ª¦¥¨§¦ª

ºØäçØåØëæìé ¹äáãm•ãYâeèém•¦©¡•©««¥¦•¿Ö×áäãÚؕãÖٕÃÞèäê ß×صØÖâåÖãÖ£ØéÚᣯ•©­¨¨¦¥®¬§¡•• ÛÖí¯•©­¨¨¦¥®¬§ ÃÌÇÀÅƗËÆÌÉ ÁÞ×ÚçÚØàY•¦¡•©««¥¦•¿Ö×áäãÚؕãÖٕÃÞèäê áêåÞãäµéÚáÚØäâ£ØéÚᣯ•©­¨¨¦ª¬¨¦¡•• ÛÖí¯•©­¨•¬¦¥•©ª¥ ËÉÀǗº¸ ÅÖèm‚èàY•§¬¡•©««¥¦•¿Ö×áäãÚؕãÖٕÃÞèäê ØàµØà¢éçÞå£ØéÚᣯ•©­¨¨¦§§¬«¡•• ÛÖí¯•©­¨•¨¦§•§¬« ËÉÀǗº¸ ÅÖèm‚èàY•§¬¡•©««¥¦•¿Ö×áäãÚؕãÖٕÃÞèäê åçÖÝÖµØà¢éçÞå£ØéÚᣯ•§§§ª§¦«§¨ º¸ÆÉü—ËÆÌÉ ¿ÞãقÞØݕï•Ámåd•§««§¡•©¬¥¥¦•$ÚèàY•ÁmåÖ éÚᣯ•¬®©ª§¬¡•ÛÖí¯•¬®©ª§¬ ÄÞ饗¿ÜãÞؗ¿éØÛÜÚâ[£—ºÂ—ÊçÜÚà[ã ãY⣕ÇÚåê×áÞà¦§¡•©¬§¥¦•¹äàèî ÙäàèîµØàèåÚØÞÖá£ØéÚᣯ•©­¬­¬§ª¨­¡•• ÛÖí¯•©­¬•­¬§•ª¨­ »¸Ä¸ ä×ØÝäÙãm•ØÚãéçê╻êéêçê╢•·çãeãèàY• §¨Ö¡•ª¥¥¥®•½çÖÙÚؕÀçYáäëd ÝçÖÙÚصØàÙÖâÖ£ØéÚᣯ•©®ª§««§®¦¡•• ÛÖí¯•©®ª§««§®¦ ºÆÅÊÌÃËÆÌɗê¥é¥æ¥ Wޓàäëä•ãY⣕«¡•ª¥«¥¦•¿Þbmã ÞãÛäµØäãèêáéäêç£ØéÚᣯ•©®¨ª§§¥¦ª¡•• ÛÖí¯•©®¨ª¨¨§­¦ ¸ãÜåؗËæßæãæí[ ¹ç£•¶£•½Úßã¨¨¡•ª©§¨§•MåÞØÚ Øà£éäâÖµìäçáÙäãáÞãÚ£ØéÚᣯ•©®®®¨§¨§®¡• ÛÖí¯•©®®•­­§•¨§® ÍʗËÆÌÉÊ ÀäááYçäë֕¦¥©ª¡•ª«ª¥¦•¸ÝäØÚw ëè£éäêçèµìäçáÙäãáÞãÚ£ØéÚᣯ•©«ª©¬¦ª­­¡• ÛÖí¯•©«ª•©¬¦•ª­­ ÂÆŽÀÅ Éîç…äëä•ãY⣕©®¤¾¡•ª««¥¦•Ëîèäàd•Âéä º¸—KëÜă Ëæìé ÀçYáڕ¿Öã֕§ª®¡•ª­¨¥¦•¸Ýäée×ä‚ ÞãÛäµèéÚÛÞ¢éäêç£ØéÚᣯ•ª«®«©¦¥¥­¡•• ÛÖí¯•ª«®•«©¦•¥¥­ ËÀǸËÆÌÉ—Ø¥ê¥ ÂÖèÖçîàäëä•ãY⣕®¡•ª­«¥¦•¿ÞÝáÖëÖ ßÞÝáÖëÖµéÞåÖéäêç£ØéÚᣯ•ª«¬¨¦¦«ª¥¡•• ÛÖí¯•ª«¬•¨¦¦•«ª¥ ÍãØêëàäàã—ÂéÜádo—¤—ĸ¾Å¸—ÄÆɸÍÀ¸— ·á֓mbàäë֕­¨®¡•ª®§¨¦•Ãäëd•Âeèéä•ã֕ÂäçÖëe âäçÖëÞÖ£âÖÜãÖµÞäá£ØéÚᣯ•ª«««¦­«¨ª¡• ÛÖí¯•ª««•«¦­•«¨ª ½ÆɤÃÀż—ËÆÌɗê¥é¥æ¥ ¿ä…éäë֕©¡•«¥§¥¥•·çãä éäêçµÛäçáÞãÚ£ØéÚᣯ•ª©§§¦ª¦¨¦ ºÂ—ËÆÌɗÊÇÆÉ˗ê¥é¥æ¥ ¿äèÚÛèàY•§¦¡•«¥§¥¥•·çãä ÞãÛäµéäêçèåäçé£ØéÚᣯ•ª©§§¦­¥­¦¡•• ÛÖí¯•ª©§•§¦­•¥©¬ ¿ÆÃÀ»¸Ð—¹ÉÅÆ Åä…éäëèàY•­Ø¡•«¥§¥¥•·çãä ÞãÛäµÝäáÞÙÖî¢×çãä£ØéÚᣯ•ª©§§¦¥«­¬¡•• ÛÖí¯•ª©§•§¦¥•«­¬ ¹É¼ÅŸ—ê¥é¥æ¥ ¿Öàê×èàd•ãY⣕«¡•«¥§¥¥•·çãä ×çÚããÖµ×çÚããÖ£ØéÚᣯ•ª©§§¦¥¨­®¡•• ÛÖí¯•ª©§•§¦¥•¨­® º2¾Ã¼É—ÊƽËθɼ£—إꥣ—ÛàíàñܗºÜêëæíåo— ØÞÜåëìéؗ ÇäèéÞèáÖëäëä•ãY⣕¦§¡•«¦§¥¥•·çãä âÖçéÞã£ØÞÜáÚçµØèì£ØéÚᣯ•ª©®ª§§ª¦¦¡•• ÛÖí¯•ª©®ª§§ª¦§ ¼ìéæÚéìï—êçæ㥗ê—é¥æ¥ ÂÞàêáäëèàY•§¡•«§­¥¥•·çãä ÚêçäØçêíµÚêçäØçêí£ØéÚᣯ•ª©©§¦©¦¦¥¡• ÛÖí¯•ª©©§¦®­§ª »¸Ä¸ ä×ØÝäÙãm•ØÚãéçêâ•ÄáîâåÞ֕¢•Ê•ÙYáãÞØڕ ¬¬¬¡•««©©§•·çã䕢•ÂäقÞØÚ ×çãäµØàÙÖâÖ£ØéÚᣯ•ª©¬§¦«¨¨­¡•• ÛÖí¯•ª©¬§¦«¨¨­ ËÀǸËÆÌÉ—Ø¥ê¥ Ä×çäàäëY•­¡•««®¥§•Ïãäßâä ïãäßâäµéÞåÖéäêç£ØéÚᣯ•ª¦ª§«¦©©©¡•• ÛÖí¯•ª¦ª•§«¦•©©© ËÀǸËÆÌÉ—Ø¥ê¥ ÀÖçáäëä•ãY⣕§§¡•«¬©¥¦•É‚Ú×mb éçÚ×ÞصéÞåÖéäêç£ØéÚᣯ•ª«­­©¥©«¨¡•• ÛÖí¯•ª«­•­©¥•©«¨ ËÀǸËÆÌÉ—Ø¥ê¥ ½Öèèàäë֕®¡•«¬©¥¦•É‚Ú×mb éÞåÖéäêçéçÚ×ÞصéÞåÖéäêç£Ø• éÚᣯ•ª«­­©¥©«¨¡•ÛÖí¯•ª«­•­©¥•©«§ ʤËÆÌɗ¹ãØåêâæ—ê¥é¥æ¥ ÈÚÞÛÚçéäë֕«¡•«¬­¥¦•·áÖãèàä è¢éäêçµÞäá£ØéÚᣯ•ª¦«©¦¬¥¨ª¡•• ÛÖí¯•ª¦«•©¦¬•¥¨ª ̗ѼüÅ)¿Æ—ÊËÉÆÄ̗ê¥é¥æ¥ ÂÖçÞYãèàd•ãY⣕¦§¨¡•«­«¥¦•ÊÝÚçèàd•½çÖÙޅée ÙäãÖâäµÙäãÖâä£ØéÚᣯ•ª¬§ª©¥¨ªª¡•• ÛÖí¯•ª¬§•ª©¥•¨ªª ¿¹—ËÆÌÉ ÀäâÚãèàdÝ䕫¬¡•«­­¥¦•ÊÝÚçèà•·çäÙ Ý×éäêçµÖéáÖè£ØéÚᣯ•ª¬§«¨§¥¦ª¡•• ÛÖí¯•ª¬§«¨§¥¦ª º¸—ÁìäÙ旤—»ØÞäØé—Í؇odâæí[ ÂÖèÖçîàäëä•ãY⣕¦¥§¡•«­­¥¦•ÊÝÚçèà• ·çäÙ ØÖ£ßêâ×äµéÞèØÖáÞ£ØéÚᣯ•ª¬§«¨ª­¨¨¡•• ÛÖí¯•ª¬§•«¨ª•­¨¨

ËÀǸËÆÌÉ—Ø¥ê¥ ¦¬£áÞèéääåÖÙꕧ¡•«®¥¥§•·‚ÚØáÖë éÞåÖéäêç×çÚØáÖëµéÞåÖéäêç£Ø• éÚᣯ•ª¦®¨§«¦¥­¡•ÛÖí¯•ª¦®•¨§«•¦¥­ ÀåÞ¥—Ëæä[‡—ÃÜêâæíáØ嗺¸—ļÉÃÀÅ ÀäèéÚáãm•ãY⣕§¡•«®§¥¦•ÂÞàêáäë•ã֕ÂäçÖëe ØàâÚçáÞãµÞäá£ØéÚᣯ•ª¦®ª¦§¨«­¡•• ÛÖí¯•ª¦®ª¦¥¨­­ żÄÆ ÈëÖéäåáêà֕$ÚØÝ֕¨«¥­¡•«®ªª©•½äÙäãmã ÝäÙäãÞãµãÚâä£ØéÚᣯ•ª¦­¨ª¨­­§¡•• ÛÖí¯•ª¦­¨ª¨ª¥§ ºÂ—ÉÐθ×ê¥é¥æ¥ Ãäç×Úçé֕»çÙ֕­¤¦ª¬¡•¬¥¥¨¥•ÄèéçÖëÖ¢¹ê×ÞãÖ çîìÖáµçîìÖá£ØéÚᣯ•ª®«¦§§¥©­¡•• ÛÖí¯•ª®«•¦§§•¥©­ ǸÅþ—¼ÌÉÆǗê¥é¥æ¥ ÂÖèÖçîàäëä•ãY⣕¦©¡•¬¥¦¥¥•ÄèéçÖë֕¦ åÖãÚêçäåµçÖï¢ÙëÖ£ØéÚᣯ•ª®«¦§¦««§¡•• ÛÖí¯•ª®«•¦§¦•«ªª »¸Ä¸ Ä×ØÝäÙãm•ØÚãéçê╻êéêçê⡕ÃäëÞãY‚èàY• ¨¦¬­¡•¬¥§¥¥•ÄèéçÖëÖ äèéçÖëÖµØàÙÖâÖ£ØéÚᣯ•ª®««¦¬¨§¨¡•• ÛÖí¯•ª®««¦¬¨§¨ ºÜêëæíåo—âØåÚÜã[„—¹ÆK—ê¥é¥æ¥ $è£áÚÜÞm•¦«¡•¬¥§¥¥•ÄèéçÖë֕¦ Øà×äèµØà×äè£ØéÚᣯ•ª®«¦¦©§®ª¡•• ÛÖí¯•ª®«•¦¦©•§®ª ÀåÞ¥—¹æßìäàã—ÂØÚßão„¤—º¸—¹Æ¹¼K—ËÆÌÉ ÏYâÚØàY•­ª©¤¦¨¡•¬¥§¥¥•ÂäçÖëèàY•ÄèéçÖëÖ ØÖ×ä×ÚèéäêçµèÚïãÖâ£ØéÚᣯ•ª®«¦§¦­­«¡• ÛÖí¯•ª®«•¦§¦•­­« ¼íؗÂìêæí[—¤—½¸ÍÆÉÀË ÃYÙç֓ãm•¨¨¡•¬¥§¥¥•ÄèéçÖëÖ åçäÙÚßµÛÖëäçÞé£Ö衕éÚᣯ•ª®«¦§§­¦©¡•• ÛÖí¯•ª®«•¦§«•­§§ ºÂ—ÉÐθ×ê¥é¥æ¥ ÏÖÝçÖÙãm•©¡•¬¥§¥¥•ÂäçÖëèàY•ÄèéçÖëÖ éÚᣯ•«¦¦«¥¨©¡•ÛÖí¯•«¦§§¥©­ —çãìê——ÚÜêëæíåo—ØÞÜåëìéؗêçæ㥗ê—é¥æ¥ ÁÚèãm•¦®¬¦¤©¥¡•¬¥§¥¥•ÀÖçëÞãY•ÂÞïÚçäë ØÖàåáêèàµèÚïãÖâ£ØéÚᣯ•ª®«¨¦¦­¥­¡•• ÛÖí¯•ª®«¨¦¦­¥­ Áìß[êñ ÏYâÚØàY•­¡•¬¥§¥¥•ÄèéçÖë֕¦ çÚïÚçëÖØÚµßêÝÖèï£ØéÚᣯ•ª®ª¦«¨¦©§¡•• ÛÖí¯•ª®«•¦§§•«¦­ ¹¸Ï—ÃÀż À£•ÈáÞìà¥¤«¥¡•¬¨¨¥¦•ÀÖçëÞãY Øà×ÖíáÞãÚµëäáãî£ØéÚᣯ•ª®«¨§¨®®¨¡•• ÛÖí¯•ª®«•¨§¨•®®¨ Áìß[êñ—Ø¥ê¥ ÂÖèÖçîàäë֕é‚mÙ֕¬ª§¡•¬¨ª¦©•ÄçáäëY¢Áêéîãe ÞãÛäµßêÝÖèï£ØéÚᣯ•ª®«ª¦¦§­¥¡•• ÛÖí¯•ª®«•ª¦©•ª©« ºÂ—ÆéàÞàåØã ½áÖëãm•é‚mÙ֕©®¡•¬¨«¥¦•½Öëm‚äë àÖçáÖµØàäçÞÜÞãÖá£ØéÚᣯ•ª®«­¦ª§®® ºÂ—ɸÇÆËÆÌɗÄÞ饗K[éâؗÇæãæÚßæí[ ÂÖád•ãY⣕®®¡•¬¨­¥¦•»çÙÚà¢ÂmèéÚà ØàçÖåäéäêçµçÖïÙëÖ£ØéÚᣯ•ªª­©¨§¬©§ żÄÆ ÃYâeèém•­¡•¬¨®©©•·çê…åÚçà ·çêèåÚçàµãÚâä£ØéÚᣯ•ªª­«««ª¨­¡•• ÛÖí¯•ªª­«««ª¨­ K[éâؗÇæãæÚßæí[ ÇîØÝÖáéÞØڕ¦«¡•¬¨®©«•½êàëÖáÙî ØàçÖåäéäêçµçÖïÙëÖ£ØéÚᣯ•ªª­©¨§¬©§¡• ÛÖí¯•ªª­•©¨§•¬©§ ÍgéؗÂéØëñãæí[—¤—ºÂ—»À¤ËÆÌɗ ÏYëäÙm•¦¦«­¡•¬©©¥¦•»çÚã…éYé•åäٕÇÖÙÝä…éeâ ÙÞàéäêçµØâÖÞá£ØéÚᣯ•ªª«­¨ª«¥¬¡•• ÛÖí¯•ªª«­¨ª«¥¬ ¿ÆÃÀ»¸Ð—¹ÉÅÆ ¹äáãm•ãY⣕§¥¢§¦¡•¬©«¥¦•ÄåÖëÖ éÚᣯ•ªª¨«¨­¦¦ª¡•ÛÖí¯•ªª¨•«¨­•¦¦ª ¿ØåؗÄØã[ëâæí[—¤—»Ì¿¸ ¿ÞçYèàäë֕¬¡•¬ª¥¥¥•Å‚Úçäë ØÖÙêÝÖµâÚÙÞÖáÞãÚ£ØéÚᣯ•ª­¦§¦¬¬©®¡•• ÛÖí¯•ª­¦•§¦¬•¬©® Íʸº¸Å—ËÆÌÉ ÈâÚéÖãäë֕®¥¥¡•¬ªª¥¦•ËèÚémã ØàµëèÖØÖãéäêç£ØéÚᣯ•ª¬¦©§¨©§©¡•• ÛÖí¯•ª¬¦•©§¨•©§ª »¸Ä¸ ÏÖçYâm•©¥¬¬¡•¬«¥¥¦•Ïámã ïáÞãµØàÙÖâÖ£ØéÚᣯ•ª¬¬«¦ª¨¨¥¡•• ÛÖí¯•ª¬¬«¦ª¨¨§ ĸÏÀėÑãoå—ê¥é¥æ¥ ¹áäêÝY•ª¦¨«¡•¬«¥¥¦•Ïámã ØàâÖíÞâµØàâÖíÞâ£ØéÚᣯ•ª¬¬©¨¥ª¬§¡• ÛÖí¯•ª¬¬•§¦¦•­¨« ½édoäÜ ËäÙãm•ª¨¡•¬«¬¥¦•Àçäâe‚m… éÚᣯ•ª¬¨¨©©­©©¡•ÛÖí¯•ª¬¨¨©©­¥© »¸Ä¸ §­£•Fmßã֕¦¨¡•¬¬§¥¥•ÄáäâäêØ äáäâäêصØàÙÖâÖ£ØéÚᣯ•ª­ª§¥¨¨­¬ ÊÌǼɗÊÂÀ Wêåãd•ãY⣕¬¡•­¦¦¥¨•·çÖéÞèáÖëÖ èêåÚçèàÞµèêåÚçèàÞ£èࡕéÚᣯ•§ª©©¨«¥©®¡•• ÛÖí¯•§ª©©¦¨©§¦ ÄàãæêãØí—ÄàâÜêâؗ¤—¼ÌÉÆǼ—Ëɸͼà ÈéçÖØÝäëèàY•¦®¥§¡•¨®¨¥¦ ÚêçäåÚ£éçÖëÚáµìä£ØéÚᣯ•¨§¬©¥ª¡•• ÛÖí¯•¨§¬•©¥ª ÆʸɗËÆÌÉ ÃY⣨£àëeéã֕¦«¥ª¡••ÄéçäàäëÞØÚ äèàÖç£éäêçµëäáãî£ØéÚᣯ•ª¬¬®§¦¬®§¡•• ÛÖí¯•ª¬¬®§¦¬®§

îîî¥åÜí¤ÛØäØ¥Úñ—————îîî¥Êåæî¸ëãØê¥åÜë


ñÜãÜåf—êëé[åâð—·ôĩòĴýoðĀħ ãð•Ø„Ü—

Ãð•Ø„êâf—ñ[áÜñÛð Ûæ—Àë[ãàÜ

  

»ÆÃÆÄÀËÀ—ÊÌǼÉÊÂÀ— ͸×»À—ÊÆü— —¸Ã˸—͸Ã˼ÃÃÀŸ— ÆÉËüÉÊÂ)—¸ÃÇЗ ʸÍÆÁÊÂ)—¸ÃÇÐ

123 4 

•Ĉ•åÚãïÞäã•ÝäéÚá•ÖåÖçéâYãî Ĉ•ÙëäêᏓàäëd•åäàäßÚ •Ĉ•èáÚëî•ã֕èàÞåÖèî•ªă©¥•š• •Ĉ•ïYßÚïÙî•åçä•èàêåÞãî• •Ĉ•äÙßÚïÙî•ï•ØÚád•$Ǖ •Ĉ•ë…Ú•ßÚÙãäÙê…Ú•Ö•èåäáÚÝáÞëe•

ëÜ㥱——ª¨¨—¬¨§—¨ª­ — ª¨¨—¬¨§—¨«§—

îîî¥Úâ¤íàâÜåÛ¥Úñ

 ! ""###$%" &'(()()(!)#* (()()(!+# ,,,&-.&/ ,,,&-.0-.&/

Ñàäåo—ÛæíæãÜå[—§«¦§¬ Ċ—åؗ«§—êë„ÜÛàêÜâ—Kí’ÚØéêâØ£—ÉØâæìêâØ£—½éØåÚàܗà—Àë[ãàÜ Ċ—çæÙðëð—ê—íãØêëåo—ÛæçéØíæ죗ØìëæÙìêÜä—à—ãÜëØÛãÜä Ċ—êçÜÚà[ãåo—åØÙoÛâð—çé旇âæãåo—êâìçàåð Ċ—êãÜíð—çéæ—ãfâ؄ܣ—ìdàëÜãܗؗÛØã‡o—‡àéæâ[—‡â[ãؗêãÜí Ċ—êãÜíؗÇÉÍÅ2—ÄÆļÅ˗Û旨¥—ãàêëæçØÛ엩§§«—Ø•—®—œ ȶÇɕéçÖëÚá•è£ç£ä£ ·áÖéÚãèàY•¦¦¦• ©¨¥•¥¨•¸Ýäâêéäë

éÚᣤÛÖí¯•©¬©•«ª¥•­­§•Ö“•¨• âä×Þᯕ¬¬ª•§«¨•©§¨ èâÖçééçÖëÚáµèâÖçééçÖëÚá£Øï

îîî¥êäØéëëéØíÜã¥Úñ æëÜêëìáëܗå[‡— çæëÜåÚà[㗨«—ãÜë— ñâì‡Üåæêëo

ÊçæéëçÜåêàæå—ÊÚßæÙÜ飗¸—¤—«¯ª¨—ÆÙÜéëéØì嗩¬

Ãð•æí[åo—êܗÊçæéë¤Ê Æħīĥħġĩƒ×Ððġ×òħžĞ¶üÇð×Íħ¡ĩZóð×ÍħJĴ‘ǶĞġò¶ħ¶ħ¬¶òÿIJġò¶ ħÆħó×ĩ×ÇòķÍħ¶IJĩÿ½IJġ×÷ħðħĴó¶ġĩünħÐÿĉжĴÿIJ Æħš×üķħñð”ħÿÐħİĎĤâĺħ£cħ ċİĶħIJ½ķĩÿĴZünħġħĉÿóÿĉ×üĹnħĦħīħÐüķħóķ”ÿĴZünČ Êçæéë¤Ê£—¹ãØëÜåêâ[—¨¨ª£—«ª§—§ª—ºßæäìëæí£—ëÜ㥱—«®«—­©«—§¯¯£— ©°­—ª§¨—­¯§£—Úßæäìëæí·êçæéë¤ê¥Úñ£—çéØßØ·êçæéë¤ê¥Úñ

îîî¥êçæéë¤ê¥Úñ

ÇäÙÞã㐕åÚãïÞäã•ë•èçÙØޕÈäáãd•Àäâäçî•çÖàäêèàØݕ¶áå• Å‚YéÚáèàY•ÖéâäèÛdçÖ¡•ëÝäÙãd•åçä•çäÙÞãî•è•Ùeéâޕޕè•ßÚßÞØݕbéî‚ãäݐâޕâÞáYbàî£ •

ÆÙãØê뗻ØÚßêëÜàåì—

ßڕë×äçãY•åçä•áî“Ö‚Ú•Ö•èàÞÖáåÞãÞèéî ë•×ámïàäèéޕáî“Ö‚èàY•èé‚ÚÙÞèàÖ¯•ÀçÞååÚãèéÚÞ㡕¼äèÖꡕÁäèÚ硕ÈØÝáÖÙâÞãÜ Ċï֕ÙäâÚâý•¦¦•àâ•Ùáäêݐ•ÛçÚÚçÞÙä됕éÚçdã

ððð§ÚåéÞç¦Úäíâï§Üó


¹âç⭓·ÔᓹØååØå

ĆÚìá

ÆÁÂʟ“åâ`ákޓ¼¼¼¡Ÿ“`kæßⓤ©¡“ÆÁÂʓā“àÔÚÔíká“ãåâ“ßì‘Ø“Ô“æáâêÕâÔåד›À¾“"Å­“¸¤¦«ª«“““¼ÆÆÁ­“¤¥¤§ £££ªœ“éìÖÛWík“ é“ àcækÖkÖۓ €kÝØᓠ›¥ëœŸ“ ßÜæçâãÔן“ ãåâæÜáØ֟“ ßØ×Øᓠԓ ՀØíØᡓ Éì×WéW“ Æ¿¼À“ àØ×Üԓ æ¡å¡â¡Ÿ“ »èæÜçæÞW“ ¬£Ÿ“ ¤¦£“ ££“ ÃåÔÛԓ¦¡“ ¶Øáԓ ÝØ×áâÛⓠéŽçÜæÞè“ ©¬“ ¾`“ ›¬¬“ Æޜ¡“ ¶Øßâåâ`ák“ ã€Ø×ãßÔçáb“ ›©“ `kæØߜ“ ¦¦£“ ¾`¡“ ÂÕÝØ×áWéØÝçؓ áԓ êêê¡æáâê¡Öퟓ“ çØß¡­“ªª¨“ÀÌÆÁÂʓ›ªª¨“©¬ª“©©¬œŸ“Ø àÔÜßØà“áԓãåØ×ãßÔçáسæáâê¡Öí¡“

ăĺĥ

»ÜÞؓÔáדÅÜ×ؓā“éìƒßWãáܓԓÝØaŸ“×Ôßâ“Õì“æؓã€Øßâ‘Ü硓ÆçWßؓékÖؓԓékÖؓßì‘Ô€“áØéWÛW“ÜáéØæçâéÔç“×â“ßì‘Ô€æގÖۓíW‘Üçލ“ãåWÖܓ éؓÙâåàc“æçâèãWák¡“Â×àcáâè“Ýæâè“ãÔáØáæÞb“æéÔÛ쟓ãåÔéb“ÛâåæÞb“çÜÖÛâ“Ô“é؃ÞØåb“çÔÝØàáâ“áԓ×âæÔÛ¡“½âŸ“Ô“Ý؃çc“ÕìÖۓ íÔãâàácߟ“çÔÞb“áØÞâáØ`áb“æÝØí×ì“íéßácáâ蟓ßØ`“ÛØ×éWÕáâè“ãåԃÔáâéâè“ÛßÔ×Üáâ術ɓ×èƒÜ“æؓçâ“ãßák“ÝÔÞâ“é“ĈÛåáØ`Þè“ éԀ”û“Ô“`ßâécÞè“æؓáØíáWàW“ØáØåÚÜؓéßÜÝؓ×â“éƒØÖۓçcßØæáŽÖۓíWÞâèçk“ā“Ô…“ÝؓæØÕØék֓èáÔéØᡓ ½Ø“ãÔçåábŸ“‘Ø“Ýæâè“áԓæécçc“Ýܑ“çÔÖkŸ“Þç؀k“æܓèéc×âàèÝk“áØâãÔÞâéÔçØßáâæç“Ô“ækßè“Þԑ×b“çÔÞâébçâ“ÖÛékßØ¡“Àâ‘áW“â×çèד éìãåÔàØáÜßԓàâçÜéÔÖؓޓçâà蟓èæãâ€W×Ôç“íWéâן“Þ×ؓæؓáØÝØ×áW“â“Õâ×쟓ÕåÔáÞì“Ôáܓéç؀Üá쟓Ôßؓâ“íÔÖÛìÖØák“íW‘ÜçÞ術 "ܓßbãؓâ“íÔÖÛìÖØák“Ô“íãåâæç€Ø×ÞâéWák“íW‘ÜçÞ術ÉkçcíØà“æؓæçÔáؓçØ៓Þ×â“ã€ÜãåÔék“í“èå`ØábÛâ“ãâ`çè“ßì‘Ô€æގÖۓ×ፓ áØÝßØãƒk“Ô“áØÝãæâÕÜéc݃k“ÿßà¡ Çâ… ãâ×æçÔçÔ ÔÞÖØ ÅØ×Õèßß »ÜÞØ Ôá× ÅÜ×Ø¡  ÜáéØáÖÜ áØÕìßÔ áâèí؟ Ö①×âÞÔíèÝØ Ü áWƒ æákàØޓ íÔÕåÔ᎓ í“ ÔãÔåWçè“ èãØéácábà“ áԓ æãØÖÜWßák“ ÞâáæçåèÞÖܓ áÔד ÝØí×ÖØࡓ ½Üæçc‘ØŸ“ ⓠÅØ×Õèßߓ »ÜÞؓ Ôáד ÅÜ×ؓ æؓ ×â`çØçؓékÖؓé“×Ô߃kÖۓÆÁÂÊ¡“

ç„o‡ëg± &Üêâf—ßæéð“ā“áâéÜáÞì“ãåâ“æØíxá蓥££§¢£¨¡“NÊãæíÜåêâæ“ā“çâ“áØÝßØãƒk“íؓæßâéØáæÞbÛâ“ßì‘âéWák¡“NÊØØꤽÜܓé“âÕåÔíØÖÛ¡“NÃð•Ø„êâ[—ä|Ûؓā“ÝÔޓԓãåâ`“æؓâÕßbÞÔç“áԓßì‘Ø“ `ܓãåÞáⲓ´“àáâÛâ“àáâÛâ“×Ô߃kÛâ“â“ßÜ×ØÖ۟“ÛâåWÖ۟“æácÛè¡¡¡ ԓ×WßØ­ ÉzßÞߓÆÁÂÊåÜ×ؓā“ÙåÔáÖâèíæގ“`Øå᎓ލuŸ“ÇÔÝáb“çÜãì“GéŽÖÔåæÞԓā“ÂéåâááÔí“Ô“¿ØèÞØåÕÔן“ÆÁÂʓÜᓴàØåÜÖԟ“Ûâ×ÜáÞì“áԓÛâåì

º™áåÚïçi ©—ï—êâàçØê—ñÛØéäؘ˜˜““““

¾âáÞåbçác“×â“×éâè“ÞåÞâáâƒæގÖۓæç€Ø×ÜæØޓæ“áâéŽàܓßÔáâéÞÔàܓ “½ÔáæގÖۓ¿Wíák“Ô“ÉkçÞâéÜ֔

¶ÛÖØçØ ßܓàkç“ÝÜæçâçè“ÆÁÂʟ“éâßØÝçؓ®®¬—ÄÐÊÅÆΓ›ªª¨“©¬ª“©©¬œ”

ððð§ìçèð§Üó

®§¨³ħ Ž &2®¥¨ħĂĥħĦħİĺĺç

ÉÜÛÙìã㗿àâܗØåۗÉàÛÜ


ROBIN KALETA

32° 9’ 5’’ S

It’s

closer

closer

than

think

you think

to ski g in o g m I’ , g in v li a “As long as I can earn ripcurl.com W ” ’ fe ’ li y 2 m f o 3 y a d ’ every 51° 13


SNOW16 - listopad 2004  
SNOW16 - listopad 2004  

SNOW - časopis pro lyže, lyžování, freeride, telemark, skialpinismus, snowboard. Czech skiing magazine.

Advertisement