Page 1

Stránka 1 13.10.2003 18:30 OBÁLKA 9 COMPLET

SNOW ČASOPIS PRO LYŽE & SNOWBOARD / ŘÍJEN 2003 / ČÍSLO 9 / 

VELK¯ LYÎA¤SK¯ ATLAS DOLOMITI SUPERSKI

FREESTYLE

LYÎA¤STVÍ


000-2str oblk ASPEN

10.10.2003 19:01

Strรกnka 1


003-STOPY

10.10.2003 16:20

Stránka 3

3

STOPY

STOPY chody! Kdo nezaÏil nepochopí! Je to ve mnû, a kdykoli si na to opût vzpomenu, tak se to zas probudí! O tom je freeride! To vzne‰ené slÛvko, které poslední dobou tak ãasto ãteme v lyÏafisk˘ch ãasopisech! Ale freeride, je i mnohem víc! Freeride je mÛj Ïivotní názor! Je to stav mysli v‰ech lidí, ktefií nechtûjí Ïivot Ïivot jen Ïít, ale na maximum proÏít! OdráÏí se nejen v tom, jak jezdíte na lyÏích, snowboardu, skateboardu nebo na surfu, ale i jak pfiem˘‰líte a jak Ïijete. Freeride je Ïivotní styl! Îivotní styl nové generace extrémních sportovcÛ, lidí ktefií Ïijí pro maximální záÏitky na hranici sv˘ch moÏností, pro maximální splynutí s Ïivlem a pfiírodou vÛbec, to jsou záÏitky, které dokáÏí ãlovûka dostat do extáze. ZáÏitky, pro které stojí za to Ïít!!! Honza Schauer

ČÍSLO 9 / 2003 SNOW

Foto: Redbull / Christian Pondella

Ze v‰ech zimních pocitÛ nadev‰echno miluju, kdyÏ se moje zatracenû ‰irok˘ a dlouh˘ freeridovky rozjedou po prudkém hangu plném pra‰anu a s neustálou hrozbou laviny se fiítí v dlouhatánsk˘ch obloucích v té nejvy‰‰í moÏné rychlosti vstfiíct fantastick˘m proÏitkÛm na pro mû nejza‰‰í moÏné hranici rizika. Na konci to pak úplnû pustím, odjíÏdím rovnû co nejrychleji pryã a ventiluji to obrovské mnoÏství nashromáÏdûného adrenalinu tfieba i hlasit˘m kfiikem. Koneãnû se mÛÏu otoãit a podívat se na svou „line” v panenském svahu. Pfii pohledu na spoustu mal˘ch i vût‰ích lavinek mne polije nová adrenalinová vlna! Bylo to o fous! Uvûdomuju si, Ïe vyjít to nemuselo! UÏ teì ale vím, Ïe na tohle nikdy nezapomenu! Je to jeden z tûch krátk˘ch okamÏikÛ, které mû nabijou pro dal‰í Ïivotní po-


004-KOMIX

10.10.2003 19:11

SNOW ČÍSLO 9 / 2003

4

Stránka 4


004-KOMIX

10.10.2003 19:11

Strรกnka 5


006-FISCHER

10.10.2003 17:04

Strรกnka 6


10.10.2003 16:23

Stránka 7

focus: freestyle

22

SNOW

style

freeride Andermatt Nskuteãné moÏnosti pro milovníky divokého terénu v okolí hory Gemsstock

18

SNOW

atlas

Gastein Ported du Soileil

46

Atlas Dolomiti Superski Dolomity jsou takfika m˘tické horstvo. Jejich kamenná krása v sobû skr˘vá mnoho neobyãejn˘ch osudÛ, a to zejména z první svûtové války, kdy tvofiily hráz mezi bojujícími stranami. V posledních desetiletích se v‰ak o nich hovofií hlavnû v souvislosti s turistikou a zejména lyÏováním. Nበatlas vám pfiedstaví nejzajímavûj‰í stfiediska Dolomit pûknû do detailu!

Freestyle Je jedním z mnoha anglikanismÛ, které se dnes usadily ve slovnících v‰ech zimních tvorÛ. Co v sobû obsahuje? Odkud pochází?

32 Slabikáfi freestylu triky, skoky, finty... Co znamená co, jak na to?

38 Nejlep‰í osobnosti ãeského freestylu se pfiedstavují – a pfiedvádûjí nejlep‰í triky – lyÏafii Jirka Lausecker, Robin Kaleta, TomበGuzuir – a snowboardisté Honza Zajíc a Pavel BrÛÏek.

41 V˘bava pro freestyle 44 Snowboardové závody

ČÍSLO 9 / 2003 SNOW

Kramolín

30

OBSAH

007-OBSAH


008-Z REDAKCE

10.10.2003 18:15

Stránka 8

ČÍSLO 9, ROČNÍK II

8

REDAKCE editor:

Daniel Winkler dan.winkler@snowmag.cz ‰éfredaktor:

Petr Socha

To be free

petr.socha@snowmag.cz art director:

Eva Macháčková eva.machackova@snowmag.cz zástupce ‰éfredaktora:

Radek Holub radek.holub@snowmag.cz grafici:

M

agické „free" se stalo v poslední době tím možná nejsilnějším lyžařským fenoménem. Odněkud z neznáma si proklestilo cestu a jako puberťáka akne napadlo současný sport. Potkáváme freestyle motokros, freestyle vodáctví v podobě rodea, freestyle na inline bruslích a kolech… Freeskiing čili freeride + freestyle na lyžích, podobně na prknech. A freestylu je také z velké části věnováno toto číslo SNOW...

SNOW ČÍSLO 9/ 2003

Co že vlastně je to free? Inspiruje to až k filozofickému zamyšlení. Svoboda, volnost, inovátorství, hledačství... Zbavení se břemena historického dědictví. Chůze nikoli po cizích stopách. Cesta bez viditelného cíle, cesta, která sama je průvodcem a dobrodružstvím... Zahledíme-li se nazpět, bylo tu free od dob, co je svět světem. Vždyť ono přineslo na svět punk, bigbeat, hippies, rock and roll, blues... Parní válec, demokracii, literaturu... Dvojdílné plavky. Free je univerzální hybná idea, to, co posunuje svět a obhajuje existenci času. Často si vybavuji slova jednoho Snowmana, který ve svém představení (ve SNOW 5) vyplnil rubriku „všem doporučuji" takto: „Kašlete na předsudky a dělejte jen to, co chcete vy, neřešte, že to někdo považuje za úlet." I do této věty, myslím, lze vtěsnat celý obsah onoho krátkého „free". Jde o přítomnost, projev skryté individuality, krásné a nezapomenutelné bláznovství. (Nakonec vždy existuje možnost, že onen úlet se s proměnou času ukáže jako čin veskrze revoluční...). Přestože se free se v lyžování projevuje zcela konkrétně (což se můžete vzápětí dovědět na dalších stranách tohoto SNOW), nemusíte smutnit, když popisované uznáte za pro sebe nepoužitelné. V tomto případě je to totiž jen nálepka, skutečné free se odehrává uvnitř každého z nás, v prostředí pokaždé unikátním, v osobním čase a historii. Pro jednoho může znamenat totéž „pětsetčtyřícítka na switch" jako pro druhého zdolání modré trati pluhem. Takže se při pohledu na úžasné lety vzduchem nelekejte a vězte, že jejich obrázky slouží jen k tomu, aby ve vás to vaše free trošičku podráždily, popíchly a hlavně probudily. Aby v nás to naše free neusnulo, to je asi to, o co v první řadě jde.

Petr Havelka Josef Mikeš STÁLÍ SPOLUPRACOVNÍCI Ing. Miloš Vrba Ing. Roman Gric Mgr. Pavel Vinklát Pavel Zelenka Vítek Ludvík Michal Roba Ondra Tůma Filip Růžička Karel Hampl Tomáš Macek Karolína Pilařová Jana Vlková Michal Kreuter ADRESA REDAKCE: Husitská 90 130 00 Praha 3 – Žižkov redakce@snowmag.cz

alpské lyžování, materiál

Honza Schauer freeskiing, materiál

Petr Novotný telemarking, skitouring

Zdeněk Klučka sport

Martin Večerka snowboarding

Michal Bulička sport, dobrodružství

DTP STUDIO Jasenická 1106 755 01 Vsetín 571411164

222780286jazyková korektura:

POBOČNÁ REDAKCE: Jasenická 1106 755 01 Vsetín snow@altituda.cz 

571411164

VYDÁVÁ: Snow Press s.r.o. Jasenická 1106 755 01 Vsetín snow@snowmag.cz Příspěvky, fotografie a názory zasílejte na adresu pražské redakce. © 2003 Snow Press s.r.o. © 2003 Altituda s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Snow a Snow revue jsou ochrannou známkou. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p., odštěpný závod Přeprava Cena výtisku: 69 Kč (99 Sk) MK ČR: E13878 ISSN: 1214-0007 Vychází 6x ročně toto číslo vychází v říjnu 2003 další číslo vyjde v listopadu 2003 Rozšiřuje: PNS a.s., Mediaprint & Kapa Pressegrosso, s.r.o. Foto na titulní straně: Schweiz Tourismus

PARTNEŘI:

Petr Socha vedoucí v˘roby a distribuce:

Robert Bednařík robert.bednarik@snowmag.cz distribuce: Chcete-li prodávat SNOW ve své prodejně, volejte 571411164 nebo pište na distribuce@snowmag.cz inzerce: zajišťuje Altituda s.r.o. Jasenická 1106, 755 01 Vsetín obchodní oddělení 571411164, 222780286 inzerce@snowmag.cz vedoucí inzerce:

ing. Jaroslav Mihal jaroslav.mihal@altituda.cz 777610757 produkãní inzerce:

Edita Procházková edita.prochazkova@altituda.cz 571422281 sekretariát vydavatelství

Martina Winklerová pfiedplatné: Předplatné objednávejte na adrese: Altituda - Snow Jasenická 1106, budova VaK 755 01 Vsetín : 571411164 fax: 571411164 predplatne@snowmag.cz www.snowmag.cz Ve vsetínské redakci provedeme změnu doručovací adresy, vyřídíme objednávky starších čísel a veškeré dotazy.

www.rakousko.com

Petr Socha ŠÉFREDAKTOR SNOW

REDAKTOŘI Ivan Sosna

www.lyze-francie.com

Nepodepsané články v rubrice Market a články označené PR jsou placené reklamní články. autoři projektu: Daniel Winkler a Petr Socha

www.apul.cz

UZÁVĚRKU PRODLUŽUJE REDBULL

www.czech-ski.com

obléká redakci


009-ALPINE PRO

10.10.2003 19:49

Strรกnka 1


010-MIX II

10.10.2003 19:37

Stránka 10

tip

10

TEXT: HONZA SCHAUER, ROBIN KALETA, PETR SOCHA FOTO: MICHAL KREUTER

LESNÍlyžování

S

nad každý z nás lyžařů zažil, jaké to je vyjet si ze sjezdovky kousek do lesíčka. Je to lákavé, často zakázané, a jak známo, zakázané ovoce nejlíp chutná. Hlavně mladí freeskiingoví nadšenci a snowboardisté pak často velmi rádi „drandí lesíček”. Udělat pár obloučků v lese se dá opravdu skoro všude, ale jsou střediska, kde jsou podmínky pro takové lyžování naprosto mimořádně příhodné. A právě pár takových tipů tady pro Vás máme.

Spital am Pyhrn - Rakousko Mnohým českým lyžařům dobře známé středisko z lyžařské oblasti Pyhrn Priel. Z hraničního přechodu Dolní Dvořiště je to kousek, nějakých 150 km, a tudíž ideální pro víkendovou kratochvíli. Podmínky pro lesní lyžování převážně okolo lanovky Frauenkar, která zde vede nejvýše, jsou mimořádné. Různé malé skalky, řídké stromy, skalní pás s několika místy pro průjezd… Další nespornou výhodou tohoto střediska je, že v celé oblasti Pyhrn Priel platí sezonní permanentka ze Špindlu.

SNOW ČÍSLO 9 / 2003

Řeka – Ropice I v moravských Beskydech existuje místo, kde se lze nabažit lesního lyžování dosytosti. Jedná se o ne moc známý areálek v zadní části udolí Řeka. Vlek vede z údolí až na hřeben, je to sice asi 20 let stará kotva, ale drží se. Ceny jsou příznivé, jedna jízda stojí asi 20 Kč, ale ani ti

nejlepší nedají za den víc než 15 jízd. A to se jezdí v kuse, protože fronty se tam nikdy nevytvářejí. Přilehlá sjezdovka má délku asi 1200 m a je vhodná jen pro opravdu zdatné lyžaře. Nejlepšími položkami tamního menu jsou ale rozsáhlé možnosti freeridingu. Díky tomu, že vlek vede až na hřeben, stačí se po něm vydat jen kousek do strany a kdekoli se spustit dolu krásným, převážně smíšeným nebo bukovým lesem, se statnými a řídce rozprostřenými stromy – zkrátka idealní lesní freeriding. Takový zhruba dvoukilometrový sjezd, kterým vždy dojedete přímo k dolní stanici vleku, nenajdete nikde jinde v Beskydech a možná ani v Česku. Údolí se navíc otevírá na sever, takže většina svahů, na kterých se jezdí, jsou severní nebo severovýchodní – kvalita i dostatek sněhu jsou dostatečné.

resp. areál Šiligarnika nad ním. Hlavní červená trať z vrcholu Todorka se rozvětvuje, jedna část doleva, druhá doprava, aby dole zase větve srostly v jeden kmen. A právě mezi sjezdovkami je lesní plocha, kam může vyrazit i začínající „forestrider”. První výhodou je fakt, že lyžař zde nemůže zabloudit – když pojede dolů, vždy musí narazit na jednu ze sjezdovek. Další výhodou je struktura lesa – jedná se o les smrkový, povětšinou tak akorát hustý, občas však můžete objevit a posléze pokreslit svislý průsek (jedinečný zážitek!). Jen výjimečně se člověk musí poprat s křovím či s medvědem. V Bulharsku navíc padá specifický sníh, který je na jízdu v prašanu vhodnější, a lyžař si tak je v lese jistější. A sněhu bývá průměrně přes dva metry, takže nehrozí padlé kmeny a pařezy. 

Bansko - Bulharsko Místem, kde se nabízí legální a unikátní lyžování v lese, je bulharské Bansko,

Pozn.: Pozor na větve a kmeny stromů, popřípadě pařezy či kořeny, pod které můžou zajet lyže – helma není v lese od věci! A stejně tak například i chránič páteře.

www.knihyohorach.cz


010-MIX II

10.10.2003 19:38

Stránka 11

11

pravdivý příběh!

Snowúchyl aneb žijí mezi námi...

Tak jsem si poprvý koupila tenhle váš časák SNOW... vysolila jsem sice za něj větší část svýho kapesnýho, ale musím uznat, že to za to stálo. Těď už ale k mýmu problému... Můj problém začal přesně 2.prosince 2002 – den, kdy se rozhodlo, že pojedeme na lyžák místo na výlet, protože je to náš poslední rok (chodím do 9.třídy). Od toho dne to se mnou jde s kopce. V době, kdy napadl první sníh, jsem měla „sněžný záchvat” – pravidelně 2-3 hodinky denně venku ve sněhu. Začalo se to zhoršovat s blížícím se lyžákem. Jelikož svoje lyže nemám, byla jsem si je teda půjčit, i když z donucení – mým snem bylo totiž prkno! Spolu s mojí kámoškou Verčou jsme začaly tlačit na šéfa (ředitel naší školy), a světe div se, 20.ledna 2003 jsem byla zrušit lyže a půjčit si svý prkno. Odjezd se blížil, a tím se i má nemoc zhošovala. Vše vyvrcholilo tím, že mě opustil můj přítel, protože nemohl snést, že dávám prknu přednost, pořád o něm mluvím, myslím na něj atd. Vůbec toho ale nelituju –

na prkně se rozhodně víc vyřádím (15 mi bylo před nedávnem). Dny na lyžáku jsem si náležitě užívala, i když mezi mnou a mým „miláškem” to občas pěkně jiskřilo (i ve špatným slova smyslu). Bylo to asi díky tomu, že jsme se nestačili ještě tak dobře poznat, protože mě k sobě pustil blíž až předposlední den – v den, kdy jsem vyjela na vleku. I přes to všechno to byl nezapomenutelný týden! Pečlivě jsem se o něj starala, a když jsem si ho nemohla vzít na pokoj, tak jsem mu alespoň chodila dávat pusku na dobrou noc, naštěstí v té hnusné lyžárně (bobánek můj malý, musel tam být potmě – lidi jsou zlí) měl kámoše (board od Verči, ostatní lyže), tak tam nebyl až zas tak sám. Když nastal den odjezdu, nemohla jsem se od miláška odlepit. Ten, kdo na něj sáhl, byl v tu ránu ukoulován do bezvědomí, takže mě všichni radši nechali být. Po strastiplné cestě plné obav, zda má můj milášek dole v busu

SJEZDOVKY POD LUPOU GPS

píše Kristian Hanko

GPS ČERTOVICA Jak skloněné jsou sjezdovky ve skutečnosti? Lidské oko tento lyžaři ceněný údaj dokáže sotva spolehlivě zachytit. Pokusili jsme se proto připravit seriál, ve kterém se podíváme na některé zajímavé sjezdovky Slovenska a Česka prostřednictvím supermoderní techniky.

Čertovica Sedlo Čertovica (1232m) je nejvýše autem přístupné sedlo na Slovensku. V jeho okolí se nachází nevelké, málo propagované, ale mezi lyžaři známé středisko s náročnějšími lyžařskými terény. Kromě dvou malých, méně náročných sjezdovek, vhodných pro rodinné lyžování a lyžařské kurzy, patří všechny 4 ostatní k těm nejná-

ročnějším, ze kterých můžete na Slovensku vybírat. Většina tratí je pro svůj přílišný sklon upravována víceméně výjimečně pouze při vhodném sněhovém základu (pomohl by naviják na rolbu). Co se sněhu týká, je ho na Čertovici dostatek od listopadu do května, nicméně sezona bývá kratší (Vánoce-Velikonoce, příp. 1. a 8. květen). V pokladně vám vždy velmi sympatická obsluha nabídne permanentky za ceny srovnatelné s cenami v regionu. GPS-kou jsme měřili druhou nejprudší a „nejpoužívanější” sjezdovku č.2 nazvanou jednoduše „Strmá”. Na celkovém průměru sklonu není ten maximální až tak moc vidět, jeliMûfieno pfiístrojem kož start a dojezd Garmin GPSmap

1130-1440 m

lokalita

poãet funkãních vlekÛ / lanovek délka znaãen˘ch tratí celkem délka tratí celkem pravidelnû upravované tratû umûl˘ sníh / osvûtlení servis / pÛjãovna

5/0 6 km 8,5 km 2 x 0,5 km 2 x 0,5 km / 0,5 km ano / ano

traÈ ‰ikmá délka nadmofiská v˘‰ka pfiev˘‰ení prÛmûrn˘ sklon %/° maximální sklon %/°

ubytování / obãerstvení

ano / ano

Benická - âertova Svadba Strmá, ã.2 1183 m 1141-1427 m 286 m 25,3% / 14,2° 101,7% / 45,5°

Grafick˘ model 1:3 realistiãtûji zachycuje prostorové vnímání sklonu sjezdové tratû a je citlivûj‰í na zmûny v prÛbûhu kfiivky. Neodpovídá ale skuteãnosti. Té odpovídá grafick˘ model 1:1.

ČÍSLO 9 / 2003 SNOW

Info o mûfiené trati GPS pfiístrojem

nadmofiská v˘‰ka

tratí je více než odpočinkový a v horních partiích je namístě i odrážení se holemi. Jaké nemilé překvapení ale čeká na rekreační lyžaře, když dorazí na zlomovou hranu, ze které je o 250 m níže položená dojezdová rovinka jako na dlani... Pro malou upravovanost naleznete na svahu nezřídkakdy, ale spíše pravidelně boule kolosálních rozměrů, a podle počasí pak buď metrové závěje prašanu, nebo totálně vyhlazenou ledovou vrstvu, pro kterou se tratě občas i uzavírají. K tomu všemu přičtěte sklon přesahující v nejprudších pasážích 100%!, čertovsky nestálé počasí a máte adrenalinový příliv zaručen. Právě proto začíná být Čertovica oblíbena i mezi snowboardisty. 

76S, nepfiesnost: 10%

Nízke Tatry - âertovica Obecné info o stfiedisku

dost pohodlí, jsme dorazili domů. Těšila jsem se, že si s miláškem zařádím ještě u nás za humny, ale při pohledu na rychle tající břečku mě všechnen optimismus přešel. Alespoň mě nikdo nesekýroval a já si mohla vzít miláška do pokoje. Následující noc byla nezapomenutelná… Přesně v 10:34 jsem snowboard odevzdávala. Připadalo mi to, jako by mi dával kluk kopačky po 3 letech... Často na něj myslím, co teď asi dělá můj milášek. Bohužel byl až do konce února obsazený, takže jsem si musela půjčit na víkend jiný... Ale s tím už nic nenadělám. Musím říct, že na něj v životě nezapomenu, protože byl „můj první”. Teď si šetřím na nový, abych měla další lásku, protože bejt sama není taky pořád dobrý, nemyslíte? :) SKOL všem! PS: Snad se můj PRAVDIVÝ příběh líbil. Jsem ráda, že se o to můžu s váma podělit, snad mi pak bude líp :). Denisa Dybowiczová, Slavkov u Opavy


010-MIX II

10.10.2003 19:38

Stránka 12

12

TEXT: RADEK HOLUB FOTO: ÖSTERREICH WERBUNG

Tyrolsko slaví úspěch

T

yrolsko je mezi zahraničními turisty nejoblíbenější rakouskou oblastí. Prozradila to statistika loňské sezóny. Více než polovina návštěvníků Rakouska totiž nocovala právě zde. Podobně si Tyrolsko oblíbili i čeští turisté a nejvíce tam míří v zimě – tedy za sněhem a lyžováním. Proč?

Pestrá lyžařská paleta Ze všech spolkových zemí Rakouska disponuje největší lyžařskou plochou. Jednotlivá střediska jsou hustě koncentrována v pestrém horském reliéfu, který sahá od zalesněných oblých vrcholků (Kitzbühel a okolí) až po velehorské štíty s ledovcem v náručí (Hintertux, Stubai). Lyžařská nabídka je díky tomu velmi rozmanitá a schopna uspokojit nejširší

Kraj pěti ledovců I na rakouské ledovce míří v drtivé většině naši lyžaři do Tyrolska (snad jen s výjimkou Kaprunu). Největšími magnety jsou sportovně laděný Hintertux,

rodinný a rozsáhlý Stubai a nejvyšší rakouský ledovec Pitztal. Ten si Češi oblíbili natolik, že si tam občas můžete připadat jako doma. Těmto osvědčeným ledovcům konkurují ještě prominentní Ötztal a poklidný Kaunertal.

Gemütlichkeit Chcete-li slovně vystihnout atmosféru malebných horských vesniček, ochotu

vyhlášení

čtenářskáSOUTùÎ

Ve SNOW 7 bylo zobrazeno rakouské středisko Gastein!

Poznej středisko

Výherce čtyřdenního lyžařského pobytu pro dvě osoby do lyžařského světa Gastein budeme kontaktovat (v době uzávěrky SNOW 9 ještě nebyl znám).

SNOWTOUR

a jeď tam za lyžovačkou zdarma! Snad v každé hře rozhoduje o vítězi náhoda a jeho um. Pro účast v soutěži časopisu Snow o lyžařský pobyt pro dva stačí jen trocha znalostí zeměpisu, samozřejmě lyžařského. Hraje se o středisko, které zobrazuje fotografie. Odhalte jej a pošlete nám jeho jméno spolu se soutěžním kupónem. Mnohé vám napoví jeho krátké představení. Vylosovaný šťastlivec obdrží týdenní zájezd do tohoto lyžařského světa pro dvě osoby v termínu 13. až 20. prosince 2003. Známé savojské středisko, které vytvořilo geniální lyžařské spojení se svým mladším sousedem pod ledovcovým vrcholem Grande Motte (3.656 m), nebude pravidelným čtenářům SNOW činit žádnou potíž rozpoznat. Obě dvě se totiž pro své nevyčerpatelné lyžařské možnosti pravidelně objevují na stránkách našeho časopisu. A těm, co ještě váhají,

soutûÏní kupón

jméno a pfiíjmení: PSâ:

snad můžeme napovědět, že vyobrazené středisko každoročně hostí závody Světového poháru s názvem Kritérium...

(zasílejte nejpozdûji do 10.listopadu na adresu praÏské redakce)

SNOWTOUR č.9 ✁

Fotografie zachycovala městečko Bad Hofagstein, jež je největším střediskem v oblasti. V pozadí jsou pak rozeznatelné sjezdovky areálu Graukogel, pod nímž leží nejstarší zdejší lázně – Bad Gastein. Podrobnější portrét lyžařské arény s dvěma sty kilometru sjezdovek naleznete na jiném místě tohoto SNOW. SNOW ČÍSLO 9 / 2003

spektrum milovníků sněhu. Většina rakouských kultovních lyžařských míst (Kitzbühel, Innsbruck, St. Anton a další) se nachází právě na tomto území.

NÁZEV ST¤EDISKA: ulice, ãíslo:

mûsto:

e-mail:

tel.:


010-MIX II

10.10.2003 19:38

Stránka 13

13

jejich obyvatel a péči hostitelů, nenajdete ani v košaté češtině věrnější výraz než „gemütlich”. V malém rodinném areálku o pár sjezdovkách i na úpatí lyžařské arény s desítkami tratí jsou střediska stejně přívětivá a stylově přísná. Co může na jednoho působit až kýčovitě, přitahuje svou atmosférou statisíce tyrolských návštěvníků.

Snow forever! Středoevropská zima se vyznačuje tím, že vzduchové masy přicházejí nejčastěji

od severozápadu, tedy bývají chladné a vlhké. Největší překážkou při jejich cestě Evropou jsou Alpy a nejvíce z těchto proudů utrží jejich návětrná severní strana. Tyrolsko je tedy přirozenou zásobárnou sněhu s častými novými příděly. Jen extrémně teplá období, jakým byl třeba začátek loňské zimy, působí zdejší sněhové pokrývce výrazné trhliny. Vysoko položené ledovce ovšem sezónu jistí. Hintertux byl dokonce jediným v Rakousku, kde se točily vleky i v letošním rekordně horkém létě. 


010-MIX II

10.10.2003 16:33

Stránka 14

14

TEXT: MICHAL ROBA FOTO: SCHÖFFEL

Lyžujete?

!

(Ne)používejte hlavu

Č

asy se mění a s nimi i lyžování. Existuje několik faktorů, které náš milovaný sport z hlediska bezpečnosti v poslední době hodně mění a posunují trochu jinam.

SNOW ČÍSLO 9 / 2003

Rychlost

V posledních letech zaznamenalo sjezdové lyžování díky vykrojeným lyžím a s tím spojenou jízdou po hraně výrazné změny v technice, stylu a hlavně v rychlosti, kterou nám umožňují projet zatáčkou. Díky jejich schopnosti „vykroutit” oblouk o minimálním radiusu bez ztráty rychlosti se jízda stává pro okolí mnohem méně předvídatelná. A to někdy i pro samotného jezdce, jak mnozí z vlastní zkušenosti jistě ví... Dříve se samozřejmě také „lítalo” šusem, nebylo však tak šíleně snadné radikálně změnit ve velké rychlosti směr. Není proto náhodou, že ve statistikách Horské služby prudce stoupají případy srážek lyžařů, kteří si nečekaně zkřížili dráhy. Jestli se dříve zdála přilba při sjez-

dovém lyžování zbytečná, v současné době by pro její používání mělo hrát už jen stále se zvyšující rychlost a dynamika tohoto sportu.

madí na kopcích, kde sjezdovek rozhodně výrazně nepřibylo a hustota provozu by si někdy skoro zasloužila hlášení v radiu v relaci o dopravních zácpách.

Trochu srovnání:

Sníh

- jízda na inline bruslích - do 35 km/h. Přilba se často používá . - jízda na kole - do 70 km/h. Cyklista bez přilby je spíše výjimkou. - jízda na mopedu - do 80 km/h. Přilba povinná! - jízda na lyžích - i ke 100 km/h! ...???...

Hustota provozu Lyžařské areály se modernizují, staré pomalé kotvové vleky stále častěji nahrazují moderní sedačkové lanovky s mnohem větší kapacitou a fronty na vlek už nejsou, co bývaly. A po lyžích si šlapající davy nedočkavců z front se nyní místo tísnění při čekání na vlek hro-

S bezesporu nezbytným rozmachem umělého zasněžování přichází také jiná kvalita sněhu. Sníh na sjezdovkách je stále méně často tou úžasnou peřinou, do které padat nebývá nic nepříjemného, ale stále častěji preparovanou tvrdou pistou „vyžehlenou” rolbami a díky technickému sněhu už jen při náznaku mrazu ztvrdlou na beton. Na vykrajování carvingových sinusoid je to ideální terén, ne však už při pádu. Pěkně sedřený obličej nebo otřes mozku nejsou na takovém sněhu výjimečné.


010-MIX II

10.10.2003 16:33

Stránka 15

Budoucnost

Freeride Kdo se o tohle free lyžování trochu víc zajímá, ví, že přilba je nejen jedním z několika chráničů těla jezdce – ale určitě tím nejdůležitějším! Freeride, to není jen prašanové nekonečno, ale taky skály, stromy, stěny trhlin… Hlavou se v tvrdosti s něčím takovým neradno měřit.

Les V českých a moravských horách se to freeridovými terény zrovna nehemží, ale drtivá většina sjezdovek je vlastně užším či širším lesním průsekem, kde k potkání stoletého smrku není nikdy daleko – zvlášť při rychlejší jízdě. Nejen loňská úmrtí jsou toho svědky. Podpofiily: Salomon, Sun Helmet, Uvex, Boeri

Když před pár lety nastal jakýsi boom horské a trekkingové cyklistiky, používání přileb se velice rychle rozšířilo a stalo se přímo jakousi image – cyklista bez přilby – poloviční cyklista. V lyžování tento trend zatím poněkud pokulhává. Bezdůvodně. V alpských střediscích je velice dobře vidět, jakým směrem se názory na používání přilby posouvají. Letos byla ustanovena první zákonná povinnost používání přileb pro děti do 14 let v Itálii. Zákonodárci ovšem jen kopírují myšlení a obecné potřeby. Těžko někde uvidíte lyžařský plakát nebo billboard, na kterém má „drsný jezdec” na hlavě jen čepici. Po alpských svazích se prohání stále více „opřilbovaných”, převážně mladých lyžařů. Nevadí, že mnozí z nich nepoužívají přilbu zejména jako doplněk, kterým chtějí upozornit na svou příslušnost do skupiny lyžařských expertů a freeriderů. 


010-MIX II

10.10.2003 16:33

Stránka 16

16

TEXT: IVAN SOSNA FOTO: SKIAREÁL REJDICE

dejme

malým

D

šanci!

SNOW ČÍSLO 9 / 2003

avid sice proti Goliášovi uspěl, ale život nás učí, že malý to v konfrontaci s velkým mívá zatraceně těžké. Platí to i o horských střediscích. Ta malá se stále více ocitají v roli hokynáře, drceného hypermarkety.

Bývaly doby, kdy největším ternem byl vlastní vlek u chaty. Dnes už o ježdění na takovém neupraveném, nezasněženém a podměrečném svahu nestojíme. Příslovečné nůžky se rozevřely i mezi našimi velkými středisky. Oproti české jedničce Špindlu jsou kdysi takřka rovnocenné Pec, Harrachov, Rokytnice, šumavský Špičák nebo Klínovec druhou ligou. Ale také domácí premiant Špindl je v alpských měřítcích trpaslíkem. Tam už nálepky malého nezbaví ani 100 km sjezdovek. Malá střediska místního významu jsou přitom pořád velice důležitá. Především znamenají ekonomický přínos pro nikterak bohaté oblasti. Umožňují ježdění lidem z okolí, mládeži, rodičům s dětmi, chudším, a jsou tedy významným demokratickým prvkem. Zabraňují, aby se z lyžování a snowboardingu stávala zábava stále omezenějšího počtu lépe situovaných, odehrávající se nárazově ve „velkých” horách a střediscích. Výchova tuzemských budoucích klientů je důležitá i pro ekonomickou a sociální budoucnost našich horských oblastí. Na cizince, dnes ještě vychutnávající příznivé české ceny, spoléhat nelze. Bylo by vhodné, aby se propagace právě těch menších zvýšila. Zatím se ale stále více hovoří a píše o velkých. Důvodů pro to je celá řada: 1 podmínky pro lyžování jsou v nich nejlepší, mají nejvíce peněz na moderní technologie (zasněžování, lanovky a vleky, úprava tratí)

2 mají nejvíce peněz i prostoru na zřízení snowparků a ramp a tím i přilákání snowboardistů a vyznavačů freeskiingu 3 mají největší prostředky na propagaci a jako největší soustřeďují i největší pozornost médií (reportáže, šoty v TV) 4 pořádají se v nich stěžejní zajímavé akce (seriozní závody i různé show), jež jsou opět předmětem mediálního zájmu 5 mají nejlepší nabídku doprovodných služeb, umožňují doplnit tradiční hoblování svahů o další zajímavé aktivity na sněhu i pod střechou Jsou prostě populární, in, a lidé jezdí především do známých míst. Stinnou stránkou této koncentrace návštěvnosti je

přelidněnost o víkendech a v hlavní sezoně. Ta už v našich podmínkách není řešitelná. Stále se zvyšující kvalita nejlepších středisek se tak paradoxně obrací sama proti sobě: čím více lidí za kvalitou přijede, tím horší podmínky vzniknou. Známe to: přeplněné a brzy rozježděné sjezdovky, fronty u vleků a lanovek, dopravní a parkovací problémy. Rozptýlení návštěvníků zimních hor do většího počtu středisek by tak bylo prospěšné nejenom pro místní obyvatele a podnikatele, ale i pro lyžaře a snowboardisty samé. Mnozí by tak objevili místa, jež se sice svými parametry nevyrovnají Špindlu nebo Rokytnici, přesto je

SNOWTIP Dvě jizerskohorská střediska mají šanci stát se průkopníkem odvedení některých návštěvníků z přeplněných „velkých” středisek do komornějších a levnějších míst. Právě v nich možná leckterý lyžař zjistí, že méně může být i více a že ne každé zlato se třpytí...

 Zásada Malá vesnice na úbočí Černé studnice, kousek stranou hlavního silničního tahu z Turnova na Tanvald a Harrachov, se svým malým, ale dobře vybaveným a opečovávaným lyžařským areálem stále více dostává do povědomí veřejnosti. Na nezvykle širokém, něco přes půl kilometru dlouhém svahu nechybí kvalitní zasněžování a osvětlení, sympatický je příjezd až ke svahu s parkovištěm i možnost občerstvení. Připravuje se stavba sedačkové lanovky s prodloužením sjezdovky. Zásada nechce zůstat jen u image rodinného střediska pro nenáročné, a tak už pro tuto sezony přichystala ambiciozní nabídku i pro závodníky. Patří do ní stabilní obřáková trať s časomírou a dokonce i nenáročná skicrossová, možnost videa, půjčovna lyží, kursy moderní carvingové jízdy, ale také závody pro mládež, veřejnost, veterány i „na klíč” pro firmy. is

 Kořenov-Rejdice Mladý a dynamický lyžařský areál mají i malé Rejdice na pomezí Krkonoš a Jizerských hor. Během několika málo let vznikl z nevýznamného střediska s chatou a jedním vlekem areál, jehož páteří je kilometr dlouhá sedačková lanovka a kde sjezdovky boří mýty o tom, že v Čechách nelze carvovat. Samozřejmostí je umělý sníh na celém svahu a noční lyžování. V nadcházející sezóně by měl být podstatně rozšířen snowpark s u-rampou, a bude to prý jeden z nejlepších u nás. Jako první v Česku zavádějí v rejdickém areálu od nové sezóny bezkontaktní skipasy. Zázemím pro znavené lyžaře je chata s restaurací přímo pod sjezdovkou. rh


010-MIX II

10.10.2003 16:33

Stránka 17

ale uspokojí a nabídnou příjemnější, klidnější a méně okázalé prostředí. A to vše za podstatně méně peněz. To neznamená úplně se zříci „velkého” lyžování. Menší středisko nemusí být náhradou velkých, nýbrž klidně také jen občasnou alternativou. Leckdo pak třeba zjistí, že se mu do špindlerovského mumraje už vůbec nechce, nebo že je to tam nejlepší na začátku a konci zimy. Malé místo to ale má zatraceně těžké. Na jedné straně potřebuje co nejvíce peněz, aby se dovybavilo alespoň na základní požadovanou úroveň doby – absolutně nezbytné je především zasněžování. Na druhé by si ale mělo uchovat

ceny, jež budou pro jeho rozhodující klientelu přiměřeně zajímavé. Jsou to nutnosti, jež jdou jasně proti sobě. Také počasí a vývoj klimatu jim to nijak neusnadňuje. Občas uváděné prognozy postupného oteplování a vymizení sněhu v nižších polohách k nadšenému investování a budování moc nevybízejí. Pro nejbližší roky ale situace ještě jistě nebude tak tragická. Je rozumné, jestliže se i malí snaží ukousnout si z našeho stále trvajícího lyžařského nadšení. Dejme jim všichni šanci. Vyzkoušejme, jestli si na jejich zastrčeném kopci náhodou nezajezdíme líp než na těch pár profláklých sjezdovkách, na něž zamíří skoro každý. 

SNOWSTŘÍPEK

 MODRÁ,

ČERNÁ, ČERVENÁ

Všichni montérky, jednotný sportovní úbor, pionýrský šátek, svazáckou košili. Toť ideál poslušného davu, z něhož nevyčuhuje žádná individualita. Je to snad historické podhoubí skutečnosti, že se u nás mnohde sjezdovky nijak nejmenují? Kolik červených, černých a modrých máme? Nebo dokonce Červenou I a II... Kdyby musela střediska důsledně dbát na marketing a na získávání zimního návštěvníka, asi by přišla i na takové maličkosti. Pak by třeba nevynalézavě impotentní červené začala říkat nějakým přitažlivým nebo alespoň rozlišujícím názvem. S pojmenováním, v němž něco je (vtip, nadsázka, jméno apod.) lze marketingově pracovat. Lákat na ně. Cožpak si lze nevyzkoušet sjezdovku Widowmaker (Výrobce vdov)? Možná je ale všechno jednodušší. Sjezdovek je u nás všude jen pár a není tedy třeba je složitě odlišovat. Každý si je během dne stejně stačí všechny projet, tak co. Lyžařů je u nás v sezoně na horách tolik, že je není třeba získávat tajemnými názvy. A nakonec individualitě se kořící Amerika má ty své očíslované Streets a Avenues... Ale stejně bych o tom přemýšlel. Nejnovější šanci má Špindl: jestli nezačne své svatopetrské černé říkat World Cup, tak mu na cizinci ale ani trochu nezáleží. Její horní část by mohli i oficiálně nazývat Hřiště, červená by mohla být třeba Špindlerovská nebo Klasika, modrá klidně Turistická nebo Panorama. Na Medvědíně by mohla být červená třeba Tradiční, vršek černé Carvingová, modrá je přece Vodovod, Mísečky jsou Machytka a dole třeba Louka. Na zbývající černou, ale třeba na všechny názvy, bych vypsal veřejnou soutěž. Za vítězné návrhy skipas a všechny do slosování o jeden sezonní. Je to všechno jenom legrácka, nebo to tak jednou bude vypadat? is


010-MIX II

10.10.2003 16:35

Stránka 18

18

TEXT: IVAN SOSNA FOTO: PETR SOCHA

LANOVKY,

lanovky přicházejí

Ano, trend náhrady vleků lanovkami se projevuje už i u nás. Loni přibyly tři: čtyřsedačka v Harrachově, bývalá harrachovská dvousedačka v Rejdicích a dvousedačka na Ramzovském sedle. V nadcházející zimě by měly odstartovat další tři – čtyřsedačky na tanvaldském Špičáku a v Peci na Bramberku a dvousedačka se dvěma úseky na Lipně. Do tří let plánují dokonce dvě lanovky i na Klínovci-severu a v Jánských Lázních, ještě další lanovku chce Harrachov a Železná Ruda (Samoty). Lanovka má být i na šumavském Špičáku, v Říčkách v Orlických horách a na Zásadě. Velké lanovkové plány má i Špindlerův Mlýn. Kromě letitého projektu lanovky od přehrady na Mechovinec asi dlouho neob-

stojí současná starší třísedačka na Hromovce, o lanovce se mluví i v souvislosti s Mísečkami. Podle lanovkářského svazu plánuje do pěti let lanovku dalších nejméně deset provozovatelů. Nejžádanější jsou lanovky s posuvným nástupním kobercem, neboť jsou podstatně levnější než ty s odpojitelnými sedačkami. Nově, např. na Ramzovském sedle a v Rejdicích, se lanovky objevují i na kratších svazích, kde by podle staršího uvažování „stačil” vlek. Je to samozřejmě posun na vyšší úroveň. Lanovky znamenají více pohodlí a mají větší kapacitu. Nevýhodou je jen jejich vyšší cena, již u nás provozovatel zřejmě promítne do jízdného, a menší odolnost vůči větru. Slouží ale celoročně

a tím návratnost investice naopak urychlují. Zkušenost ukazuje, že páteřní lanovka, zpřístupňující co nejdelší sjezd, je i nejžádanější a nejvytíženější. Napadá jen obava, aby nové lanovky ještě nezhoršily přeplněnost stávajících tratí. Někdy to lze řešit snesením stávajících vleků, takže lanovka je vlastně jejich náhradou. Ideální je ale kombinace obou, neboť vlek i lanovka mají své výhody. 

SNOWSTŘÍPEK

SNOW ČÍSLO 9 / 2003

 BUDE

KRKONOŠSKÝ SKIPAS?

Nebude, alespoň v dohledné budoucnosti. Zatímco do zasněžování se vrhá kdekdo, jdou domluvy o společných jízdenkách neobyčejně ztuha. Existují pro to důvody objektivní i subjektivní: nekompatibilní odbavovací systémy, ale asi více nechuť, nedůvěra a to, co lze nejtrefněji označit za „vlastní píseček”. Dokud ale budou v sezoně u každého vlíčku stát fronty a návštěvníci poslušně hoblovat mizivých sedm-osm kilometrů tratí v Peci, Harrachově nebo na Klínovci, provozovatele typu „malý, ale jen můj” ke spolupráci nic nenutí. Počet kilometrů sjezdovek pod jedním společným skipasem v Alpách neustále roste. Mnohdy nejde o střediska přímo propojená, nýbrž pouze o dohodu o společné platnosti jízdenek. U nás ale stále najdete v jednom středisku i několik provozovatelů. Harrachov stále není domluven s Rokytnicí, Špindlerův Mlýn s Herlíkovicemi, Železná Ruda se Špičákem, specialitkou je oblast Klínovce. Nedávný pokus o skipasové spolupráci několika krkonošských středisek trapně selhal. Oficiálně kvůli podvodníčkům, kteří prý s jízdenkami šmelili, to ale určitě nebude celá pravda. Technicky by vše jistě bylo zvládnutelné. Kromě toho, že naše narvaná střediska do podobného kroku nic nenutí, je ale otázka, jak moc po tom návštěvník vůbec touží. Dopravní spojení mezi nepropojenými místy je mizerné, skibusy jezdí horkotěžko jen v místě a automobilista je rád, když ráno slušně zaparkuje. Jsme prostě zvyklí mydlit pár sjezdovek tam, kde jsme, a k našim malým horám sjezdová turistika moc nepasuje. Logická místní propojení zcela určitě budou, ta velkoplošnější by ale možná zasluhovala průzkum. Jednou se jim asi ale stejně nevyhneme.

 ŠUMAVA MÁ SUPERSKIPAS Největší šumavská centra Špičák, Kramolín, Zadov a Nové Hutě letos pooprvé lyžařům nabídnou společný šumavský Superskipas. Šumava se tak po Jizerských horách stane dalším českým horstvem propojeným společnou permanentkou. Zájem lyžařů se přitom nemusí soustředit jen na známá střediska Špičák a Zadov. Nedávné investice na Kramolíně (lanovka, umělý sníh...) z něj utvářejí velice solidní lyžařské středisko, stojící zatím neoprávněně trochu stranou zájmu lyžařské veřejnosti.

 KONEC PÍCHÁNÍ V ČECHÁCH? Průkopníkem moderní technologie odbavování lyžařů v Česku se stalo malé lyžařské centrum v Rejdicích. Turnikety u vleků už odteď nebudou lyžaře nutit k „píchání” permanentky, ale otevřou se jim samy. V Alpách běžný čipový skipas tak budou moci využívat i čeští lyžaři. Již několik let je u nás možné na čip lyžovat třeba v Peci pod Sněžkou, ale Rejdice budou prvním střediskem, které tento systém zavede bez souběžného fungování papírových permanentek. Po lyžování je možné zálohovanou (100 Kč) čipovou kartu vrátit v pokladně anebo ji využívat dál v tomto či jiném středisku, jež je systémem SkiData vybaveno. rh


010-MIX II

10.10.2003 16:35

Stránka 19

SNOWTALENT

Roman Dlauhý Sedíme v nejvýše položené otočné restauraci na světě nad švýcarským střediskem Saas-Fee. Je začátek července, tedy doba, kdy si většina občanů užívá někde u moře. My však odpočíváme po nádherném dni plném ježdění na ledovci. Jedním z nás je teprve třináctiletý klučina z Plzně jménem Roman Dlauhý. Za týden strávený v Saas-Fee jsme ho viděli v akci hodněkrát. A na to, kolik mu je let a v jakých horách vyrůstal, toho předváděl víc než dost. Co je vlastně zač? Roman je z Plzně, kde se narodil (1990) a kde stále žije a chodí do školy. Na prkně začal jezdit v jedenácti, tedy před dvěma roky. Rodiče mu prý snowboard rovnou koupili k Vánocům, aniž by na něm předtím kdy stál. No a pak už to šlo ráz na ráz. Hned v prvním roce ježdění, těsně potom, co zjistil, že obyčejné zatáčení není příliš zábavné a odkoukal od starších kamarádů první triky, se zúčastnil freestylových závodů na Špičáku. Ty se mu vskutku povedly, v kategorii do patnácti let tehdy jedenáctiletý Roman vyhrál! Není divu, že si mladé naděje všiml první sponzor. Plzeňská firma Horsefeathers mu zpočátku poskytla výhodné slevy v jejich obchodě. Důležitým bodem Romanovy kraťoučké a zatím neuvěřitelně úspěšné „kariéry” byl letošní snowboardový Horsefeathers camp ve francouzském Les Deux Alpes. Tam se Roman opravdu rozjezdil a kromě všech ostatních zaujal i jádro Horsefeathers týmu, především zkušené jezdce Richarda Skanderu, Kamila Mrázika a Honzu Zajíce. Ti se o Romana od té doby starají, učí ho nové triky a jezdí s ním po závodech a ostatních snowboardových akcích. Kromě toho byl především díky Kamilovi Mrázikovi a Honzovi Zajícovi doporučen českému distributorovi jedné z nejznámějších snowboardových firem Nitro. Tak malý Roman sviští po svazích na prkně této značky. Přístup starších „spolujezdců” mu určitě moc prospívá a je to na jeho ježdění hodně znát. Ve třinácti letech v krásném stylu předvádí triky, se kterými má leckterý o deset let starší čes-

ký jezdec velké problémy… Na skoku si dává rotace o 540 stupňů na všechny strany, v rampě lítá do výšky až jednoho metru nad koping a i na zábradlích jibbuje ostošest. I v závodech nasbíral Roman mnoho úspěchů – asi šest vítězství v kategorii do patnácti let série závodů Kentoya Cup a čtvrté místo v kategorii do osmnácti let v jednom ze závodů AČS. Přestože je Roman ze všech stran chválen a sponzorují ho hned tři snowboardové firmy (Horsefeathers, Nitro, Electric), zatím ho to ani trochu nezkazilo. Vyzařuje z něho nadšení pro snowboarding a zároveň zůstává normálním pohodovým klukem. Nezbývá než mu držet palce, aby mu to vydrželo co nejdéle, protože má velkou šanci dotáhnout svoje ježdění hodně daleko. Foto: Pedro Frey

SNOWNEWS DÍVKA Z BÍLÉHO OPOJENÍ V CÍLI

Když v září zemřela stojednaletá legenda světového filmu, německá režisérka, fotografka a filmařka LENI RIEFENSTAHL, v nekrolozích nikdo neopomněl její tvůrčí vrcholy za nacistické éry, především filmy ze sjezdu NSDAP a z berlínské olympiády. Snad jen lyžaři si připomněli, že v její osobě odešla hlavní ženská postava nejslavnějšího lyžařského filmu všech dob, Bílého opojení (Der weisse Rausch) režiséra Arnolda Fancka. Hrdiny snímku, jenž na přelomu 20. a 30. let minulého století neocenitelně přispěl k popularizaci tehdy nového sportu, byly ovšem skutečné lyžařské hvězdy v čele s legendárním Hannesem Schneiderem. Leni tehdy pouze nasávala atmosféru filmování. Nikdo tehdy netušil, jak pilně se učila. Brzy nato začala sama točit a pár let nato už přišly zmíněné kontroverzní filmy. is


010-MIX II

10.10.2003 16:36

Stránka 20

20

TEXT: JANA VLKOVÁ FOTO: C. MARCO

Paradiski P SNOW ČÍSLO 9 / 2003

aradis tj. ráj + ski tj. lyže = Paradiski. To je název nové lyžařské oblasti, která vznikne spojením středisek La Plagne a Les Arcs. Netrpělivé očekávaná událost by měla proniknout do oblasti reality letos v prosinci. Symbolické ceremonie stříhání pásky díla vonícího novotou jakoby připomínaly rozbalování vánočních dárků.

O velké akci jsme již psali v jarním čísle. Pro ty, kdo nečetli, nabízíme malé opakování. Středisko La Plagne začalo zvolna vznikat v roce 1960, kdy v okolí vesnice Aime vyhlížel Emil Allais první svahy, kde by se mohly postavit lanovky. Na Vánoce 1965 zde byla slavnostně uvedena do provozu kabina Grande Rochette. Dnes je již na smetišti dějin – nedávno ji nahradil moderní funitel. Středisko Les Arcs se zrodilo o tři roky později. Arc 1600 si získával své nové návštěvníky především hypermoderními stavbami. Později vzniklo ve více méně stejném stylu i Arc 1800

 CENY: Bez zajímavosti nejsou samozřejmě ceny permanentek. Nejpoužívanější permanentka bývá šestidenní. Dospělí v Les Arcs budou platit 176 €. Pokud budou předem vědět, že chtějí pouze na 1 den do Paradiski, bude to za 190 €. Platí ovšem pouze pro sobotu, neděli, pondělí nebo úterý. Přikoupení rozšíření ve všední den je za 30 €, v sobotu a neděli za 15 €. Permanentka na celou oblast Paradiski stojí 220 euro. Ceny pro děti od 6 do 14 let jsou 123 € – Les Arcs, s jednodenním výletem za 143 €, rozšíření za 23 resp. 11,50 € a Paradiski za 165 €.

 Technické parametry lanovky Délka: 1830 m Převýšení: 70 m Instalovaný výkon: 1420 kW Rychlost: 12,50 m/s Kapacita kabin 200 + 1 osob / kabinu Přepravní kapacita v obou směrech 2000 osob/ hodinu ∅ 4 nosných lan 75 mm ∅ 2 vlečných lan 45 mm ∅ 4 podpůrných vlečných lan 42 mm

a Arc 2000. Peisey-Vallandry – vesnice na úbočí byla připojena, když se později lyžařská oblast Les Arcs rozrůstala. Jak plynul čas a jak se rozvíjel „lyžařský průmysl”, vznikla myšlenka obě oblasti propojit. V roce 1996 udělala Compagnie des Alpes a provozovatelé lyžařských oblastí studii proveditelnosti, která ukázala, že 80 % návštěvníků má chuť navštívit sousední středisko. V roce 1998 byly zahájeny práce na projektu. O čtyři roky později začaly práce na staveništi. V listopadu 2002 přišly první díly pro nástupiště v Chanton a prosinci potom pro Peisey.

Datum 23.12. 2002 vstupuje do historie stavby lanovky jako den, kdy celá oblast dostala své jméno. Konsensus museli vyslovit volení zástupci, ředitelé turistických kanceláří a zástupci provozovatelů lyžařských areálů. O tom, jak asi vypadala důležitá schůze v předvečer Štědrého dne, komuniké vydáno nebylo.


010-MIX II

10.10.2003 16:36

Stránka 21

21

 PARADISKI V ČÍSLECH 2 ledovce : ledovec Chiaupe svahy směrem k Plagne Bellecôte ledovec Varet svahy Aiguille Rouge směrem k Les Arcs. 2 vrcholy vyšší než 3000 m n. m.: Aiguille Rouge (3226 m n. m.) Bellecôte (3416 m n. m. ) 232 sjezdovek všech úrovní: 12 zelených, 125 modrých, 64 červených, 31 černých 144 lanovek a vleků : 1 kolejová lanovka , 4 kabinové lanovky, 1 funitel , 10 úseků kabinových lanovek , 18 sedačkových lanovek se zpomaleným nájezdem , 47 sedačkových lanovek,... , 28 lanovek přístupných pro pěší , 25 lanovek a vleků přístupných zdarma 2 boardercrossy + 4 snowparky + 2 U - rampy 118 hektarů s umělým zasněžováním vybaveno 314 sněžnými děly

 ČASOVÁ DOSTUPNOST Ze střediska

Na Vanoise Experess

Arc 1800 25 min Arc 2000 35 min Villaroger 1 hod Plagne 1800 50 min Plagne Bellecote 25 min Aime 2000 40 min Champagny 1 hod

Zpět do střediska

25 min 50 min 1 hod 20 min 50 min 40 min 55 min 1 hod 5 min

cení. Co se týče architektury stanic, je řešena tak, aby všechna těžká mechanická zařízení (řemenice, brzdové čelisti...) byla elegantně skryta. Nástupní halu v Peisey podjíždí silnice... O parametrech nové nej ... nej... nej... lanovky nejlépe vypoví připojené tabulky a totéž platí i o lyžařském areálu. Jaká je 4 minuty dlouhá jízda nad 380 metrovou prázdnotou tedy může vyzkoušet každý již v letošní sezóně od 20.12. 2003 do 18.4. 2004. 

ČÍSLO 9 / 2003 SNOW

V sobotu 3. května 2003 rozvinul vrtulník nad údolím mezi oběma budoucími stanicemi (vzdálenými od sebe 1830 metrů) pomocná kevlarová lana. Svazek lan se skládá mimo jiné z dvakrát dvou nosných kabelů, každý o hmotnosti 30 kg na metr. Jak bude vypadat kyvadlová lanovka (ve francouzštině daleko poetičtěji nazývaná „Va ou Vient” čili „Přichází nebo Odchází”)?. Tažné lano bude pohánět řemenice umístěná v Peisey. Napájení za-

jišťuje elektromotor, záložní napájení termohydraulický motor. Lano táhne napínací kladka umístěná na opačné straně – v Chanton. Nosná lana jsou ukotvena na každém nástupišti závažím o hmotnosti 1000 tun na každé lano. Obě „nádraží” jsou vybavena hydraulicky ovládanými sklápěcími nástupišti, která umožňují klidný nástup i výstup do obou pater kabiny bez velkého kymá-


022-STYLE

10.10.2003 17:04

Stránka 22

FREERIDE STRANA 1 ze 2

SNOWSTYLE

22

TEXT: RADEK HOLUB FOTO: SCHWEIZ TOURISMUS

freeride

Andermatt Ledová pyramida Alpách je nespočet míst, kde lze opustit civilizované lyžařské tratě, schovat se za bariéru všedního světa, pryč od automatizovaných mas, do skrýší, kde místo věčného vrnění elektromotorů a drncání kladek slyšíte jen šustící vítr, sypající se sníh pod lyžemi a pak už možná jen vlastní dech a tlukot námahou a vzrušením probuzeného srdce. Většinou však lze zmizet jen na chvilku a po krátkém slastném snu přijde návrat do všedního života. Někdy, spíše výjimečně se ale návštěvu jiných světů podaří protáhnout na hodinu, dvě… To už ovšem musíme v alpských lyžařských průvodcích hledat hodně usilovně. Až objevíme… Třeba švýcarský Andermatt.

V

Gemsstock ledová pyramida Lyžování v Andermattu proslavily možnosti na hoře Gemsstock (2963 m n. m.), která se jako ledová pyramida tyčí nad údolím s městem. Mezi několika jejími rameny stékají ledovce, aby zpestřily přítomnost všech dobrodružných duší. Freeriderů především.

SNOW ČÍSLO 9 / 2003

Severní stěna Severní stěny jsou pro lyžování obecně nejlepší, proto jsou vyhledávané a náležitě vzácné. Ne všude se poštěstí najít kopec s čistě severním svahem a využitelným tisícimetrovým převýšením. Na Gemsstocku je takových míst několik.

První freeridové rozkoukání poskytne obří kuloár pod lany kabinové lanovky – on sám by svými rozměry pojal minimálně jedno pěkné lyžařské středisko, nicméně dnes si vystačí s jedinou (dole rozvětvenou) tratí. Výživná černá s názvem Bernard Russi je jakoby vyfrézována do zjizveného těla ledovce Gürschen. Opustit její bezpečnou stopu lze prakticky kdykoli – pak vám útočiště poskytne samotný ledovec a jeho tajný a dramatický svět. Celý kuloár vyústí do sevření lyžařských sjezdovek a vleků, takže zabloudit (nepočítáme-li pád do trhliny) není kam. Jednou z nejnavštěvovanějších volných oblastí je pravá strana kotle (při pohledu shora). Ze sjezdovky se vytra-


022-STYLE

10.10.2003 17:04

Stránka 23

verzuje hned v první zatáčce, jak ukazuje i lyžařská mapa. Ačkoli je v ní tato „skiroute” zakreslena zcela konkrétně a vypadá jako zřetelná cesta, zdání klame. Prostoru k olyžování je kolem tolik, že v něm lze bloudit bez ustání panenskými cestami dny a týdny, aniž by je musela zima přemalovávat novým sněžným přísunem. Kvůli severní orientaci svahu mnohdy cítíte pod nohama čerstvý prašan, ačkoli sněžení tu již pár týdnů nikdo nepamatuje. Extrémisté pak mohou využít nabídku obou bočních hřebenů. Škála jejich sklonů a obtížností však nezasahuje realitu těch, jenž nechtějí postoupit míru rizika větší než malou. Jsou extrémně lavinézní i proto, že jejich tmavé podloží je po většinu dne vystaveno slunci.

Do divočiny Slušnou trochu freeridu nabídne i druhý ledovec St. Anna, u kovaných freeriderů však slouží pouze k přestupu do údolí Guspis. Tím totiž vede další mimořádná cesta plná netušené slasti (a nutného nebezpečí). Celý podnik je již znatelně náročnější. Sjezd vede mimo dohled hlídaných tratí, cestou můžete potkat jen zvěř, freeridery a podobné zjevy. Volba trasy není úplně jednoduchá, proto bychom doporučili první jízdu v doprovodu někoho místa znalého. A určitě vyrazit jen za ideálních povětrnostních podmínek (viditelnost!) a minimálního lavinového nebezpečí. Po poklesu o 1500 metrů neskončíte v Andermattu, nýbrž ve vedlejším středisku Hospental. Odtud je potřeba urazit nějaký ten kilometr do Andermattu nejlépe autem (lze i vlakem), proto je většinou nutné plánovat předem. Poněkud krotčí divočinou pak vede jižní cesta z vrcholu Gemsstock. Ta už patří spíše do kategorie „rekreační freeride“. Přesto vypálí na váš paměťový disk dobrodružství, které se jen tak nepřemaže. Více o ní najdete na kartě. info: osobně – na stanicích kabinové lanovky (kontrolní body), SOS 112, www.slf.ch Důsledně dodržujte zásady bezpečného pohybu v horách, informujte se na aktuální lavinové nebezpečí! Zvažte své schopnosti, túru podnikejte jen se spolehlivými osobami minimálně ve tříčlenných družstvech a se základním bezpečnostním vybavením (vyhledávací lavinový přístroj, Recco, mobilní telefon, lopatka, sonda)!


024-ATLAS GASTEIN

10.10.2003 16:50

Stránka 24

SNOWATLAS

24

TEXT: RADEK HOLUB FOTO: GASTEIN TOURISMUS

ATLAS STRANA 1 ze 2

Gastein

Hory s horkými prameny

ři městečka na dně hlubokého údolí Gastein a jejich lyžařské areály jsou každé jakoby z jiné doby. Moderní sjezdařské eldorádo vyrůstá přímo z mondénního lázeňského letoviska s obřími secesními hotely, jejichž zašlou slávu oprašují zámožní turisté. Gastein ohromuje soužitím slavných epoch své staleté historie.

SNOW ČÍSLO 9 / 2003

T

www.skigastein.com


024-ATLAS GASTEIN

10.10.2003 16:50

Stránka 25

25

hodnocení SNOW celkem sjezdovek 201 km 47 lanovek a vleků

✱✱✱✱

SNOWATLAS

14

lyžařská střediska

SNOWATLAS

SNOWinfo

STRANA 2 ze 2 ATLAS

lasti Schlossalm (2.050 m), čímž vznikla největší „houpačka” v Gasteinu. Až na několik mírných tratí na Schlossalmu vládne v areálu červená, a spíše členitá než sportovní. Sneseme-li se z nejvyššího bodu „houpačky” Hohe Scharte (2.300 m) do údolí, ocitáme se v rušném městečku Bad Hofgastein s proslulým venkovním termálem. Při lenošení v příjemně teplé vodě (cca 35 °C) jsou sjezdovky nad městem jako na dlani. Zcela sportovního ražení je závěr údolí a středisko Sportgastein. Jeho základna v nadmořské výšce, kde už se po většinu sezóny drží sníh, a stinné svahy působí poněkud seversky. Díky tomu na zdejších tratích panují nejlepší sněhové podmínky a středisko je hojně vyhledáváno i milovníky volných sjezdů. Koho neuspokojí široký kotel, v němž se vinou svižné sjezdovky, nasytí se na severním svahu hory Kreuzkogel (2.686 m), kudy vede jediný sjezd – osmikilometrový offpiste zvaný Nordabfahrt. 

ČÍSLO 9 / 2003 SNOW

Vstupní branou do údolí je středisko alpského stylu Dorfgastein. Jak už název napovídá, atmosféra vesničky se stovkou pensionů je domácká. Rodinným dojmem působí i zdejší lyžařský areál kolem Fulsecku (2.033 m), který přesahuje do sousedního údolí Grossarltal. Většina sjezdovek díky velké přehlednosti snese i razantnější jízdu, svá zákoutí tu nalezne rovněž nenáročný freerider. Před sto lety bylo gasteinské údolí prominentní alpskou adresou a jeho dávnou slávu připomíná lázeňské městečko Bad Gastein. Luxusní staré hotely, kasina, restauranty i jejich hosté působí, jako by se tu zastavil čas za císařovny Sissi. Právě to možná přitahuje turisty, kteří sem hojně míří až ze zámoří. Výjezd kabinkovou lanovkou, jež startuje přímo z města, nás však přenese o století dále – a o 1.400 metrů výše. Moderní lyžařský areál pod horou Stubnerkogel (2.246 m) je přes údolí Angertal napojen na sjezdové tratě v ob-


026-ATLAS PORTES

10.10.2003 16:58

Stránka 26

ATLAS STRANA 1 ze 2

SNOWATLAS

26

TEXT: RADEK HOLUB FOTO: SCHWEIZ TOURISMUS

Champéry Portes du Soleil Ráj sjezdové turistiky

a dohled od Ženevského jezera leží lyžařský obr. Sjezdová aréna Portes du Soleil alias Brány ke slunci čítá 650 km sjezdovek na švýcarsko-francouzském pomezí, a je tak největším mezinárodním střediskem na světě. Jednou z bran do rozsáhlé sítě sjezdovek a vleků je malebné švýcarské městečko Champéry.

SNOW ČÍSLO 9 / 2003

N

www.mychablais.com


026-ATLAS PORTES

10.10.2003 16:58

Stránka 27

27

hodnocení SNOW celkem sjezdovek 650 km 206 lanovek a vleků

✱✱✱✱

lyžařská střediska

STRANA 2 ze 2 ATLAS

Francii na stinných svazích Avoriaz či Morzine. Lanové spojení velké části středisek Slunečních bran jak na švýcarské, tak francouzské straně je úrodnou půdou pro objevnou lyžařskou turistiku. Podle schopností je možné (téměř) celou arénu spatřit během tří dnů, projezdit však ani za týden. Na mnoha místech jsou překážkou i zastaralé lanovky, ale je snad již jen otázkou času, kdy bude areál výrazně omlazen. Předzvěstí změn jsou tři nové 6sedačky právě v Champéry postavené tohoto léta. 

ČÍSLO 9 / 2003 SNOW

Obří kabinová lanovka se vznáší nad malé horské městečko Champéry, aby za pár minut přistála na skalním výběžku Croix de Culet. Pod ním se to modrá lehkými osluněnými sjezdovkami, kde vládne rodinná idylka. Tento vrcholek je však zároveň branou do lyžařského nekonečna, které je ztělesněno sjezdovou arénou Portes du Soleil (Brány ke slunci). Ta se rozkládá z větší části za hřebenem Chavanette na území Francie a obsahuje 650 km tratí, jež musí rozbušit i to nejnáročnější lyžařské srdce. Její fotogenickou skalní dominantou je hřeben Dents du Midi, pod nímž leží Champéry. Svahy nad samotným střediskem vábí především méně zkušené lyžaře, ale přímé spojení s nejznámějším centrem oblasti – francouzským Avoriaz – zajišťuje plné vyžití lyžařům všech chutí. Kdo hledí nejen na věhlas sjezdovek, ale zejména na jejich kvalitu, však klidně zůstane na švýcarské straně arény. Jediným tahem se ocitne v oblasti Les Crosets, kde může vykrajovat carvingové oblouky na prostorných červených tratích třeba celé dopoledne. Pihou na kráse švýcarských svahů Portes du Soleil bude směrem k jaru jejich převažující jihovýchodní až jihozápadní orientace. Pak přijde vhod lyžovačka ve

SNOWATLAS

13

SNOWATLAS

SNOWinfo


028-ATLAS KRAMOLIN

10.10.2003 17:00

Stránka 28

ATLAS STRANA 1 ze 2

SNOWATLAS

28

TEXT: LUBOŠ KREJZA FOTO: LIPNO SERVIS

Lipno Kramolín Statný šumavský benjamínek álokdo ví, že lipenské jezero neláká jen letní rekreací, ale dokáže oslovit i milovníky sněhu a lyžování. V kopcích u Lipna nad Vltavou (jen 2 km od hladiny přehradní nádrže!) byl totiž v posledních letech vybudován kvalitní lyžařský areál, který je zatím znám především mezi obyvateli jižních Čech.

SNOW ČÍSLO 9 / 2003

M

www.lipno.info


028-ATLAS KRAMOLIN

10.10.2003 17:00

Stránka 29

29

hodnocení SNOW celkem sjezdovek 3.930 m 5 lanovek a vleků

✱✱✱✱

lyžařská střediska

ČÍSLO 9 / 2003 SNOW

skicrossová dráha a snowpark se dvěma skoky. Kamenem úrazu není na Lipně ani sněhová pokrývka, neboť tři sjezdové svahy je schopna pokrýt zdejší artilerie sněžných děl. A komu bude celodenní vyřezávání oblouků na sjezdovkách málo, může si ještě přidat večer. Každý den jsou totiž osvětleny dvě červené Světlušky. V zimní sezóně se v okolí Kramolína udržuje ještě více než 36 kilometrů běžeckých tratí, které jsou pečlivě upravovány a pravidelně hostí závody. A až vás lyžování dosyta znaví, můžete vyzkoušet třeba snowtubing nebo zajít relaxovat do vodního světa! Lyžařskou nabídku totiž obohacuje nový Aquaworld, který je pro regeneraci znavených končetin přímo ideální. Předností Kramolína v konkurenci domácích středisek je v první řadě příjemná uvolněná atmosféra a komplexnost poskytovaných služeb. Také díky nově zavedenému Superskipasu Šumava, jež platí ještě na Zadově, v Nových Hutích a na Špičáku, se Kramolín stává velice solidním lyžařským střediskem, které však zatím stojí trochu stranou zájmu lyžařské veřejnosti. Ve všední dny si tak můžete být jisti, že nebudete stát ve frontách u vleků namísto příjemného lyžování. 

STRANA 2 ze 2 ATLAS

Ambice Kramolína jsou však vyšší. Přímo u hlavní silnice na Vyšší Brod se v centru obce Lipno od letošního léta nachází stanice dvousedačkové lanovky Lipno Express, která se stane novou páteří lyžařského areálu. Přepravní kapacita ve středisku se tím zvýší na bezproblémových více než 4.000 osob za hodinu, zažehnány budou díky novému velkému parkovišti u dolní stanice i dosavadní komplikace s dopravou po úzké lesní cestě. Velmi pohodlně a rychle se tak dostanete na vrchol Kramolínu (900 m n.m.), odkud se po odvráceném svahu rozbíhají sjezdovky výmluvných názvů – Střecha, Světluška I a II, Školní a Promenádní. Na tomto strategickém místě se setkávají všechny vleky s lanovkou, která pak pokračuje dolů ke své druhé nástupní stanici poblíž vleků. Současný provozovatel vybudoval v Kramolíně velice kvalitní podmínky pro sjezdové i běžecké lyžování a potvrzuje tak, že i česká střediska umí o své zákazníky pečovat. Lyžařským střediskem vedou dvě modré a tři červené sjezdovky, z nichž jedné by možná více slušelo označení černá. Nejdelší z nich měří bezmála kilometr, přičemž olyžovatelné převýšení dosahuje 140 m. Do areálu mohou klidně zavítat i snowboardisté a freestylisti, jimž je k dispozici

SNOWATLAS

15

SNOWATLAS

SNOWinfo


030-FOCUS FREESTYLE

10.10.2003 18:20

Stránka 30

SNOW ČÍSLO 9 / 2003

FREESTYLE STRANA 1 Z 15

SNOWFOCUS

30

TEXT: HONZA SCHAUER, MARTIN VEČERKA FOTO: SHAZAMM/ESPN RIDER: JON OLSSON


030-FOCUS FREESTYLE

10.10.2003 18:20

Strรกnka 31

31


030-FOCUS FREESTYLE

10.10.2003 18:20

Stránka 32

FREESTYLE STRANA 3 Z 15

SNOWFOCUS

32

FOTO: ATOMIC

F

reestyle je další stále sílící větví lyžařsko- hodnocení je jiné než třeba u klasických skoků, kde každá odsnowboardového kmene. Hra s lyžemi, hle- akrobatických chylka od jediného správného provedání nového, míchání sportů a všelijaké dení prvku je trestána stržením bodů. podobné pokusy se odehrávaly společně Více se hodnotí třeba osobitost proveradikalita a celkový závodníkův s postupným objevováním lyží již v dobách dení, styl. Závodí se v U-Rampě, na Big Airu dávno minulých, nový hlas ale zesílel s příchodem a ve Slopestyle, což je jízda snowparsnowboardu, který vzniklé větve definoval. Dnes už kem s využitím více překážek za seOficiálně pod FIS je zatím ve se nerozlišuje mezi prknem jedním či dvěma, sleduje bou. freestylovém lyžování uznána disciplíse jen filozofie, to, co se schovává uvnitř každého. To na U-rampa, která pro další roky nauvnitř pak vyvěrá ven v podobě právě třeba ježdění hradila již nezajímavý a vymírající v u-rampě, snowparcích a v poslední době i v tzv. balet. „backcountry freestylu”, který kombinuje freestylové Top lyžařské závody prvky s jízdou v přírodním terénu.

Freestyle

SNOW ČÍSLO 9 / 2003

V podstatě jde spíš o poletování vzduchem a odírání lyží a prken o zábradlí než o sjíždění. Možnosti snowparků jsou dnes už neomezené a fantazii se meze nekladou. „Grinduje” se po zábradlí jako na skateboardu a in-linech, létá se ve všech možných i nemožných rotacích a odráží se a dopadá popředu i pozadu na všelijakých sněhových překážkách.

Freestyle a lyže Moderní freestylysté (new school) však nemají nic společného s baletem a strnulými rotacemi bez hůlek k nebesům (classic freestyle)! Hodně jezdců přišlo

z boulí, pravděpodobně kvůli svým kolenům a hlavně nesvázaným pravidlům při soutěžích v big airu, r-tampě a slopestylu. Díky invenci Johny Moselyho, který při olympiádě v Salt Lake City předvedl pro ustrnulé boulaře revoluční skok Dinner Roll 720, se na podzim 2002 pozdě ale přece podařilo prosadit skoky přes hlavu, takže se s freeskiingovýmy prvky dnes můžeme konečně potkat i v této olympijské disciplíně, populární především v Americe.

Individualita jako zákon I ve freestylu se závodí na body, ale

Nejprestižnějšími závody jsou určitě americké Winter X-Games, které jsou považovány vlastně za olympiádu extrémních sportů, kde se jede Slopestyle, Big Air a u-rampa. Druhým velkým závodem je US Freeskiing Open, kde se opět jedou všechny discipliny, a jelikož jsou tyhle závody otevřené pro kohokoli, tak zde pravidelně dochází k zajímavé konfrontaci nových talentů s ostřílenými borci. V Evropě takovéhle megazávody nemáme, snad jenom francouzský ChamJam může alespoň trosku konkurovat, ale hlavně je zde dosti závodů menších, národních i mezinárodních, na kterých i pár borců z ČR může konkurovat. 


030-FOCUS FREESTYLE

10.10.2003 18:20

Stránka 33

Slabikář freestylu Freestyle, a tím pádem i jednotlivé triky dnes používané i lyžaři, se zrodil na prkně. Freeskiing se od snowboardingu v těchto tricích liší tím, že na lyžích neexistuje frontside a backside, což nahrazují nájezdy/výjezdy buď popředu nebo pozadu.

Triky Triky, které na překážkách jezdci předvádějí, jsou jejich základním „projevem”. Ve snowparcích nejde o žádné vteřiny, metry nebo počet otoček. Nejhodnotnějším kritériem je škála zvládnutých triků a styl. Každý má svůj

specifický styl, díky čemuž je freestyle tak pestrý.

Straight airs Těmi nejjednoduššími triky jsou tzv. straight airy, neboli rovné polety. Jezdec na skok najíždí, odráží se, letí i dopadá ve stejném směru. Během letu pak chytá prkno (lyži) – trik pak vypadá kompaktněji, než kdyby „vyvlátě” letěl jen tak vzduchem. 

SNB: Základní triky při „rovných skocích” na snowboardu: indy (jezdec si v pokrčení chytne zadní

FREESTYLE Názvy a škatulky Freestyle - skoky, u-rampa, raily (zábradlí, jibbing)... Freeriding – jízda v terénu (na lyžích i prkně) Freeskiing – freestyle + freeride na lyžích Backcountry freestyle – freeride s freestylovými prvky (Názory na tohle škatulkování se dost různí, jelikož jeho původci jsou spíš výrobci vybavení, hlavně lyží a prken, a ne samotní jezdci. Neb v podstatě neexistuje jezdec, který by vyloženě jezdil jen freeride, nebo jen freestyle, ale spíš se to tak míchá podle podmínek, nálady a podobně...)

Foto: Shazamm/ESPN


030-FOCUS FREESTYLE

10.10.2003 18:22

Stránka 34

rukou prkno za přední hranu – to je ta, kde jsou špičky nohou mezi nohama – a protáhne jej) tweaked (chycení přední rukou na zadní hraně před předním vázáním následováno vytočením těla a protáhnutím zadní nohy na polohu kolmou ke směru letu) mute (to samé co indy, akorát chycení probíhá přední rukou a prkno se vytáčí až do polohy kolmé ke směru letu) tailgrab (chycení zadní rukou za konec prkna). 

LYŽE: Základní triky při rovných skocích na lyžích: cross skok, při němž jezdec efektně zkříží lyže mute jezdec pokrčí obě kolena, pravou rukou uchopí levou hranu levé lyže těsně před špičkou vázání. Potom táhneme obě lyže nahorů k pravé části jezdcova těla. (nebo obráceně, prostě překřížený odchyt) mute cross – jezdec pokrčí obě kolena, pravou rukou uchopí levou hranu levé lyže těsně před špičkou vázání. Potom táhneme obě lyže nahorů k pravé části jezdcova těla, přičemž zkříží špičky lyží. Levá ruka jde do protipohybu nahoru za hlavu tak aby obě ruce tvořily přímku.

Patka pravé boty co nejvíc od těla doprava pravé koleno mírně výš a mírně přes levé stehno (většinou se tento trik nazývá pouze mute, neb mute ve své čisté podobě se v podstatě neprovádí.) safety – jezdec pokrčí kolena až k hrudi a levou rukou uchopí ve středu lyže pod vázáním levou hranu levé lyže. Stiffy – jezdec drží pravou rukou pravou hranu pravé lyže před vázáním a protáhne obě nohy. Stale – jezdec natáhne svou pravou nohu doprava. Levou nohu skrčí pod ní. Poté uchopí střed levé hrany levé lyže Japan – jezdec natáhne pravou nohu na pravou stranu. Levou nohu skrčí pod ní. Potom za pravou nohou chytne pravou rukou levou hranu levé lyže před (pod) vázáním. Jinak než pod či za vázáním to ani moc nejde.

 SNB: Při všech rotacích existují ve snowboardingu čtyři možnosti odrazu. Základní jsou tzv. backside a frontside. Backside rotace vypadá tak, že jezdec v podstatě prodlužuje rádius své přední hrany a celým tělem se tak natáčí zády ke směru letu do té doby než je otočen o oněch 180 stupnů. V tu chvílu přistává do dopadu a odjíždí. Frontside rotace je to samé, akorát na opačnou stranu.

Horizontální rotace Dalším stupňem na škále triků jsou horizontální rotace (kolem vertikální osy těla). Název triku se odvozuje od počtu stupňů, které jezdec v „točce” vykoná. Jednotlivé rotace jsou logicky vždy násobkem čísla 180, což je také základní otočka. „Stoosmdesátka” je trik, při kterém se jezdec ve vzduchu otočí o 180° kolem své vertikální osy.

Foto: Shazamm/ESPN, Rider: Skogen Sprang

FREESTYLE STRANA 5 Z 15

SNOWFOCUS

34

FREESTYLE SNOWPARKY

Foto: Pavel Karas, Rider: Jiří Lausecker

SNOW ČÍSLO 9 / 2003

Snowparky Freestylu se můžete oddat v jakémkoliv středisku, kde mají upravovaný snowpark. V Alpách to znamená „téměř všude”, pro naší zemičku zatím platí spíše „někde”. Ve světě jsou freestylové překážky samozřejmostí, bez kterých by resort přišel o velkou část příjmů. Freestylistů totiž každoročně přibývá a v konkurenčním prostředí mnoha středisek si prostě provozovatelé absenci parku nemohou dovolit. Snowparky bývají většinou koncipovány jako prostor jedné či více sjezdovek, vyhrazených pouze k „freestylovým” účelům. Na sjezdovkách jsou rolbou nahrnuté a upravované různé překážky, které se v zásadě dělí na tři základní typy: skoky, raily a u-rampu (halfpipe).

Skoky (skočky, kickry; anglicky kickers) mohou mít různé tvary. Tím nejčastějším je klasický s odrazem, plošinou (flat) a dopadem (landing). Délka a sklon odrazu by měly odpovídat


030-FOCUS FREESTYLE

10.10.2003 18:22

Stránka 35

Jezdec se odráží, jakoby prodlužoval vykrojení zadní hrany prkna, čili se točí čelem ve směru jízdy. U fs rotací existují dva způsoby odrazu. Záleží totiž, na které hraně má jezdec váhu, když se odráží. Buďto jí má na přední hraně a po odrazu rychle švihne tělem do směru rotace, anebo se odráží z tzv. heelsidové (heel = pata) hrany a točka pak, při správném provedení, vypadá plynuleji a většinou stylověji. Volba typu frontsidového odrazu záleží na velikosti skočky, nájezdové rychlosti a vkusu jednotlivého jezdce. LYŽE: Na lyzich je to jednodussi. Každý jezdec má pouze „svojí” stranu, kam se mu to točí líp, a to je „natural”. Na tu druhou je to „unnatural” (jezdci se v 99,99% toci jen na jednu)

U stosmdesátky bývá nejtěžším momentem dopad a následný odjezd. Je to způsobeno tím, že jezdec dopadá na „switch”, což je obecný název pro jízdu „pozadu”. Jízda na switch je důležitou součástí freestylu, bez které nelze obtížnější triky zvládnout. U snowboardu máme další dva typy základní rotace. Jsou to tzv. ss bs (switch backside) a ss fs (switch frontside – pro tuto rotaci se

používá také ekvivalentní název „cab”) 180. Při „ss” točkách se jezdec rozjíždí „pozadu”, čili obráceně než svým „přirozeným” směrem. Při stosmdesátkách proto platí, že dopad je sice jednodušší, ale zase je těžší nájezd a odraz. Pravděpodobně nejfrekventovanějším „rotačním” trikem je takzvaná „třistašedesátka” čili otočka o 360°. Backside 360 je zřejmě nejoblíbenějším trikem vůbec. Výčet horizontálně rotačních triků tak postupně pokračuje přidáváním 180° – další na řadě jsou 540ky, 720ky, 900ky a 1080ky. Prozatimním „rekordem” na prkně (tohle slovo jinak nemá ve freestylovém slovníku místo) je 1260ka (MarcAndré Tarte), na lyžích pak 1440ka. Triky od 720° výš se už dají provádět jen na dostatečně velkých skocích, přibližně dvacet až třicet metrů do dálky.

Vertikální rotace a „rodeo”

Kromě horizontálních samozřejmě existují i vertikální rotace a jejich kombinace. Mezikrokem jsou pak tzv. invertované (inverted) rotace, při nichž by se hlava jezdce měla alespoň jednou ocitnout níže než zbytek těla. Mezi vertikální točky patří triky jako frontflip (salto vpřed)

FREESTYLE SNOWPARKY délce plošiny a délce a sklonu dopadu. Všeobecně platí, že čím prudší je dopad, tím lépe. Čím méně strmý dopad je, tím víc při dopadovém nárazu trpí kolena, kotníky a další části těla. Dalším typem „kickru” může být corner. Nájezdový rádius je mnohem strmější a na konci se úhel přibližuje až devadesáti stupňům. Jezdec díky tomu neletí až tak do dálky ( jak tomu je na „klasickém” skoku), ale spíše do výšky. Poté dopadá do jednoho z postranních dopadů (ty vypadají v podstatě jako stěny u-rampy), anebo až do zadního „bangu”. Třetím hlavním tvarem skoku je tzv. quarterpipe. Jak název napovídá, jedná se o překážku ve tvaru poloviny u-rampy (halfpipe). Jednoduše si jí představíte tak, jakoby se vzala část jedné strany u-rampy a otočila se kolmo ke směru jízdy (sjezdovky). Jezdec tak najíždí do rádiusu a odráží se z hrany (copingu), která má úhel devadesát (či o něco málo více) stupňů, aby každý dopadl zpět do rádiusu a nevylétl za quarter.

Jibbing (slidování) je nejmladší a v poslední době obrovsky rozšířenou součástí snowboardingu a freeskiingu. Oproti skákání na „kickerech”, kde je nejdůležitější kontrola těla ve vysoké rychlosti a orientace ve vzduchu, na „railech” záleží nejvíce na rovnováze. Railů (jibbů, zábradlí) je nespočet druhů, ať už jde o různorodost materiálu (dřevo, kov…), tvar nebo velikost. Základní tvary jsou tzv. straight rail (rovňák), rainbow (duha – tvar položeného písmene C), kinked rail (lámačka – více možností střídajících se různě nakloněných částí railu) atd. Jibbování pochází jednoznačně z inspirace ve skateboardingu. V současné době je hodně oblíbený, stejně jako ve skateboardingu, „street jibbing” ve městech. Na ulicích je spousta různých zábradlí a je to pokaždé něco jiného než ve snowparku. Proto se nedivte, až na rohu ulice potkáte partičku snowboarďáků nebo lyžařů, kteří si staví náskok na zábradlí… 


030-FOCUS FREESTYLE

10.10.2003 18:23

Stránka 36

FOTO: SALOMON

styl, kterému (věřte nebo ne) pomáhá i volné oblečení – v upnutém overalu sebelépe provedený trik nevypadá zrovna nejlépe…

Triky – slovníček spin (rotace, točka) – jeden z hlavních

FREESTYLE STRANA 7 Z 15

SNOWFOCUS

36

a backflip (salto vzad). Tyhle triky ve snowboardingu téměř vymizely „vynálezem” kombinací horizontálních a vertikálních rotací v podobě tzv. rodea. U lyžařů jsou však velmi oblíbené, neb takový mocně protažený a odchycený backflip je fakt cool! Jak vidíte, triků je víc než dost a stále je co vymýšlet…

Jak jsme ale psali na začátku, ve snowboardingu či freeskiingu nejde o to, kdo udělá více „otoček”. Všechny rotace se dají libovolně kombinovat s jednotlivými „chytkami” (graby) a na výběr je díky tomu velmi široké spektrum triků. Čím větší počet různých triků umí jezdec čistě odjet (dopad hraje velkou roli!), tím lépe je hodnocen. Další věcí je

prvků freestylových triků, jezdci „rotují” kolem vertikalní nebo horizontalní osy (nebo kolem obou najednou) 180°, 360°, 540° atd. – rotace kolem vertikální (svislé) osy těla, rekordem je prozatím 1440° rodeo – rotace kolem obou os, vertikální (svislé) i horizontální backflip – rotace kolem horizontální osy směrem dozadu frontflip – rotace kolem horizontální osy směrem dopředu switch – jízda „pozadu”, trik s nájezdem na switch na skok je hodnocen více než s nájezdem „popředu” kicker (skok, skočka) – terénní nerovnost, z které se jezdec odráží a ve vzduchu dělá různé triky, dopadová část je pro zmírnění nárazu strmá big air, straight air – používá se jako název pro závod na kickeru (jumpu, airu), jeden skok, na kterém závodníci předvadeji různé triky; hodnotí se především výška, provedení rotace a čistota dopadu corner – jedna z nejoblíbenějších překážek, podlouhlý skok s odrazem do výš-

FREESTYLE JAK TO ZAČALO? Česká asociace freeskiingu SNOW ČÍSLO 9 / 2003

Text: Zdeněk Rak

Založení ČAFu Psal se listopad 2001. Do kanceláře společnosti Board Show, která byla v té době marketingovým partnerem Asociace českého snowboardingu, vešel osmnáctiletý Jirka Lausik Lausecker a nesměle začal vyprávět o „jeho” způsobu lyžování – o freeskiingu (alias new stylu či freestylu), který se pro něj stal smyslem života. Nový směr v lyžování, který se v mnohém podobá právě snowboardingu, neboť v něm nalezneme obdobné směry, patří sem freestyle (big air, U-rampa, corner jump), skicross a samozřejmě také freeride. Lausik tehdy při-

šel s nápadem založit podobnou asociaci, jako mají snowboardisti, protože new stylu se začalo věnovat stále více jezdců a do této chvíle v ČR chyběl subjekt, který by všechno zastřešil a začal pořádat závody. To byl úplně první impuls k založení ČAFu v Čechách a na Moravě.

Zima první Během první sezóny se podařilo vytvořit základní databázi riderů, pro které freeskiing znamenal víc než jen aktivní týdenní dovolenou na horách. Na závodech Českého poháru ve snowboardingu 2002/2003 se povedlo během celé sezóny uspořádat lyžařské exhibice na big airu a ve skicrossu. Objevily se první články v časopisech a poprvé projevila zájem televize. Na závěr úvodní sezóny jsme uspořádali první exhibiční závod ve skicrossu, který vyhrála Karolína Šedová a Aleš Holub. Také vznikl freestylový RIP CURL team jezdící za mateřské podpory značky Völkl. Podtrženo sečteno, na

konci zimy 2001/2002 bylo na oficiálním seznamu zatím neoficiální instituce ČAF šedesát jmen a tak padlo konečné rozhodnutí založit sdružení ČESKÁ ASOCIACE FREESKIINGU, pro kterou se osvědčila zkratka ČAF (pozn. autora: za název dlužím šampaňské Robinovi Kaletovi). Jedním z prvních kroků bylo začlenění ČAFu mezi oddíly SLČR, díky kterému mohou členové ČAFu závodit na oficiálních závodech FIS.

Zima druhá / loňská Na začátku minulé sezóny si ČAF stanovil tři cíle: pokračovat v exhibicích, zvýšit počet členů a v povědomí veřejnosti zviditelnit tyto nové styly v lyžování. Hodnotím-li uplynulou sezónu komplexně či po jednotlivých bodech, musím s radostí konstatovat, že se vydařila. Místo exhibicí se odjela celá série závodů nazvaná Skicross Open 2003 a jeden freestylový závod Sun Helmet Big Air 2003. Závody se jely ve skiareálu Říčky v Orlických horách a v Janských


030-FOCUS FREESTYLE

10.10.2003 18:23

Stránka 37

37

Na railech jde především o rovnováhu a slidování (klouzání) po povrchu jednotlivých „zábradlí”. 

SNB: Základním trikem na snowboardu je tzv. 50/50 (fifty-fifty), což je slidování na railu ve směru jízdy, čili prosté „přejetí” zábradlí špičkou napřed. O něco těžší trik se nazývá backside boardslide, při němž jezdec sliduje čelem ve směru svahu (prkno má kolmo k railu). Pokud je otočen zády a dalo by se říct, že na railu jede pozadu, provádí frontside boardslide. Kromě těchto dvou základních triků existuje opět spousta dalších variací, závisejících také na tvaru a velikosti překážek.LYŽE:

Na lyžích je variací méně,

Jibbing – slovníček jibbing, slidování – ježdění po zábradlí nebo čemkoliv jiném, nejnovější odvětví freestylu rail, handrail, jib – zábradlí Switch up – během grindu čili šoupání po trubce proveďte malým poskokem otočku o 180°. „céčko” – typ railu, které je ve tvaru pismena C (v pohledu seshora) „S” rail – rail ve tvaru S (při pohledu seshora) rainbow – typ railu ve tvaru duhy – jakoby C položené „nohama” na zem lomený „kink” rail – typ railu, který má dvě k sobě svařené části – vodorovnou i šikmou grind box, funbox – překážka na jibbing ve tvaru kvádru (krabice), na hranách jsou vestavěné trubky, po kterých se jibbuje, jibbuje se i po horní ploše boxu

U rampa Jako třetí základní typ freestylové pře-

kážky jsme označili u-rampu, neboli halfpipe. Ta je všeobecně považována za velmi respektovanou disciplínu, ve které se snadno pozná, kdo opravdu „umí jezdit”. Trochu zjednodušeně by se dalo říct, že na skok najede téměř každý, kdežto v rampě se hned po prvním „hitu” pozná, kdo co umí. Základem jízdy v rampě je dobře zvládnutá jízda po hranách, díky níž se jezdec může nechat vynést nad „koping” (hrana rampy), vyletět ven a při letu předvést jeden z triků. Ty jsou podobné jako na skocích, akorát se liší tím, že se dopadá zpátky do rádiusu rampy. V dostatečně dlouhé rampě (přes 100 metrů) může jezdec předvést kolem osmi až deseti triků, což je taky mnohem více vysilující, než jeden polet na skoku. Pro jízdu v rampě byl vynalezen i nespočet různých triků, které na skoku neexistují. Jde zjm. o různé rotace „přes hlavu”.

U-rampa – slovníček

STRANA 8 Z 15 FREESTYLE

Raily alias zábradlí

v podstatě se dá grindovat pouze po středu lyží, kolmo natočených k railu. Varianty se rozlišují pouze různým naskočením a seskočením na rail. Popřípadě se grinduje pouze po jedné lyži. Možný je i tzv. Soul grind (známý z kolečkových bruslí), kdy zadní lyže jede kolmo na rail a přední jede souběžně s railem po vnější hraně boty a lyže.

SNOWFOCUS

ky (téměř kolmo k zemi) a dopadem do stran (nebo někdy i dozadu) quarterpipe, quarter – překážka ve tvaru jedné hrany u-rampy, vykrojený rádius kolmo ke svahu, jezdec dopadá zpět do rádiusu table, plošina – vodorovná část mezi hranou (odrazem) skoku a začátkem dopadu slopestyle – používá se nejvíce v souvislosti se závody, několik skoků nebo jiných překážek za sebou, jezdec musí využít předem daný počet překážek k předvedení triků

halfpipe, u-rampa – jedna z nejznámějších freestylových překážek, koryto ve tvaru U dlouhé přibližně 100-150 metrů na sklonu kopce 15 - 20 stupňů, rádiusy jsou vykrojené tak, aby jezdec po odrazu z copingu dopadl zpět do rampy a ne ven... coping – horní hrana rampy (i quarteru) 

FREESTYLE JAK TO ZAČALO? Freeskiing na videu ČAF ve spolupráci s DAI AIRA uvedl první freeskiingové video v české režii a s českými jezdci nazvané EVERY COLOR OF SKI. Na VHS nebo DVD si můžete vychutnat záběry z freeridových radovánek ve francouzských střediscích La Norma a Les Arcs, z jibbingu v rakouském Soeldnu a německém Zugspitze a spoustu dalších vybraných libůstek třeba z Chopoku. Za všechny jezdce, kteří se ve videu prezentují, jmenujme alespoň hlavní aktéry Tomáše Guziura a Robina Kaletu, objeví se tam ale i legendární Lausik a mnoho dalších.

... v knize Druhou novinkou, která potěší lyžařské nadšence, je čerstvá kniha o freeskiingu nazvaná jednoduše a příhodně FREESKIING. Autory jsou Karolína Šedová, vítězka Evropského poháru ve skicrossu 2003, a kmenový člen SNOW Honza Schauer. Kniha je plná úžasných fotografií a dokumentuje celý new style. Knihu i video si můžete objednat na www.freeskiing.cz

ČÍSLO 9 / 2003 SNOW

Lázních – Černé hoře. V kategorii mužů diktoval osmnáctiletý David Egydy, který se díky dvěma vítězstvím stal prvním mužem celkového pořadí. Mezi ženami se objevily dva talenty – bývalá slalomářka Karolína Šedová, která se zúčastnila pouze dvou závodů ze tří a oba s přehledem vyhrála, celkové vítězství v sérii si pak odnesla Lena Kornfeldová. Na posledním skicrossu série v Říčkách se počet závodníků vyšplhal na neuvěřitelných devadesát tři startujících, což je prozatímní český skicrossový rekord (pozn. autora: do startovních boxů se bojovně postavili i zástupci redakce časopisu SNOW!). Celá série Skicross Open 2003 se podařila uskutečnit díky společnosti Board Show a vstřícnosti skiareálů Říčky v Orlických horách a Janské Lázně – Černá hora, za což jim znovu vyslovuji velký dík. Počet členů ČAFu po této sezóne se díky závodům a podpoře médii zvýšil z šedesáti na dvě stě čtyřicet a určitě to není číslo konečné. RIDE ON! 


030-FOCUS FREESTYLE

10.10.2003 18:41

Stránka 38

FREESTYLE STRANA 9 Z 15

SNOWFOCUS

38

TEXT: HONZA SCHAUER FOTO: PAVEL KARAS

místo narození: Plzeň jezdí od roku: 1996 sponzorován od roku: 1999 sponzoři: k2, si-q.com, quiksilver, adidaseyewear oblíbený trik: mega 360, cokoli stylovýho oblíbená střediska: Chopok, Laax, Šumava koníčky mimo lyžování: Skateboarding, skoky do vody

Jirka Lausecker 20 let

Kdo nebo co způsobilo, žes do freeskiingu šel takhle naplno? Asi tak před pěti lety jsem koukal na YOZ mag na Eurosportu a viděl jsem tam záběry z Red Bull Snowthrill of Chamonix. Koukám na to a řikám si, tak ono se takhle v tom závodí? To sem před tim vůbec nevěděl. Vždyť to je to jak já od malička jezdim a snazim se jezdit. Tak sem se o to zacal zajímat a tak to začlo. Naohýbali sme s dědou na 35 let starejch Völklech Compaktech ve svěráku patky, aby se dalo jezdit na switch, a bylo. Na svojí první exhibici ve špindlu jsem je pak při pětsetčtyřicítce zlomil!

Jaký ježdění tě nejvíc baví? Nevíc mě baví freeride! Jezdit rychle po lese, muset rychle reagovat, na změny terénu a dělat si pěkný rozprachy. Nejlepší je to když jsou třeba řidký stromy, házej stíny a dělám si rozprachy do těch stomů, to je pohoda. No a samozřejmě velký hory, to je nejvíc. Hodně mě bavěj zvlněný pláně, to je super. Jedeš dolů skoro rovně a děláš si polety na těch zlomech.

SNOW ČÍSLO 9 / 2003

Jakej byl tvůj největší úlet na lyžích? Letos sme postavili takovej pěknej skok v Ádlíku (Adelboden), tam se si dal docela velkýho takovýho trošku dostrany točenýho backflipa. Pěkně odchycenýho. To bylo takovejch 30, možná 35 metrů. Rovinka měla tak 15 metrů a já to strašně přelít. Byl na to takovej dlouhej rozjezd, pak rovinka, tam si většinou ztratil rychlost, no a mě se to jednou povedlo a neztratil jsem rychlost. Sem vylít, úplně jsem cejtil, jak sem nabral vejšku, a pře-

Backflip s Japan airem sto, že jsem se snažil to točit pomalu, tak sem byl hrozně brzo hotovej. Bylo to fakt hustý!

Hodně lidí o tobě říká, že máš totálně vypnutej strach. Jak je to doopravdy? Bojíš se? No bojim no, ale že jo, je to spíš takovej ten zvláštní pocit, jako že se třeba něco může stát, když třeba to trochu hrotíš v autě, nebo tak něco. Strach … každej má tu hranici někde jinde.

Myslim třeba, když si jel na ten velkej skok, tak to ses bál? Tak to vůbec! To jako sou některý věci, u kterejch to prostě ani nemůžeš nějak

Salto vzad s tím, že pravá noha zůstává natažená, levou pokrčíme a pravou rukou chytíme skluznici pod patkou vázání.

úplně posrat. Prostě víš, žes to stokrát dělal, sice třeba v menšim, máš to najisto a prostě to znáš a víš, že když se dost rozjedeš, abys přeletěl rovinku, tak pak už je tam jen nekonečný bang plný prašanu a je to v pohodě. Pak sou ale věci, který prostě posrat nesmíš! To sou třeba skoky do vody ze skal. Když tam pošleš salto z deseti, tak prostě musíš vědět, že dopadneš dobře, protože když ne, tak je to fakt blbý. Musíš se hrozně uváženě někam rozjíždět a vědět, co se může stát, a dělat všechno proto, aby se to nestalo. 


030-FOCUS FREESTYLE

10.10.2003 18:41

Stránka 39

39

Robin Kaleta 22 let

Přezdívka: nemá Team: Rip Curl, Völkl, Oakley Vybavení: lyže Völkl, brýle Oakley, hadry Rip Curl Koníčky: lezení, MTB, paintball a voda Oblíbená hudba: trip hop, hip hop, regéčko, ale třeba i Nohavica, nebo Cohen. Záleží na náladě. Bydliště: Střitež

Ty lyžováním hodně žiješ, co tě na něm tak přitahuje?

STRANA 10 Z 15 FREESTYLE

Co se týče materiální stránky, veškeré oblečení dostávám od českého dovozce značky Rip Curl. Lyže a boty mi dává 3. Princova a. s., ti dovážejí značky Völkl a Tecnica. Na druhou stranu náklady na samotné ježdění mě tíží pořád. Doufám, že s něčím pomůže Rip Curl a zbytek snad nějak zvládnu.

SNOWFOCUS

TEXT A FOTO: MATIO

Mám rád, že se jezdí z kopce a že to jede samo. A mám rád sníh, že je tak měkký a dá se do něj pohodlně padat – když je hluboký. A na lyžích jezdím, protože jsem se prostě na nich naučil a nikdy mi nepřišlo, že je to na nich taková nuda, abych musel přejít třeba na prkno.

Co jezdíš nejradějí?

Backflip s crosem Salto vzad skrčeně s překříženými špičkami – je potřeba dle možnosti tělo prohnout

A co plánuješ na zimu?

Kde na to všechno bereš finance a hlavně čas?

Můj největší plán na tuhle sezonu je nezranit se. A pokud už tak se zranit co nejpozději. Jestli můj první plán vyjde, budu jezdit, co mi budou peníze stačit. Chtěl

No vzhledem k tomu, že studuju, tak s časem to není nejhorší. I když zimní sezóna je zrovna ve zkouškovém období, tak to je trochu náročnější. Ale zatím to zvládám.

Co takový Freeskier v létě dělá?

A co Tvůj životní sen? Být v pohodě, dožít se vysokého aktivního věku, mít dost peněz, lyžovat na Aljašce, procestovat svět, poznat toho co nejvíc. A hlavně, jak už jsem říkal, chtěl bych si skočit base jumping, určitě je to ten nejúžasnější pocit na světě. 

ČÍSLO 9 / 2003 SNOW

V létě jezdíme skákat do vody, občas trampoška, nějaký ten ledovec. Letos jsem třeba už byl v Saas Fee a tam to bylo fakt super. Bezvadně jsme si zajezdili. No a taky jsem byl koučovat Summer Camp ve Štítech.

bych hlavně odjet co nejvíce závodů v zahraničí. Freestylových závodů je dost, ale těch freeridových je míň, tak doufám, že se na pár freeridových taky dostanu. U nás to letos vidím spíš na exhibice. Určitě ale budu často jezdit na Slovensko na Chopok. Loni jsme tam byli na Jasnadrenaline a objevili jsme tam spoustu nádherných terénů, které čekají, až je někdo sjede.

Nejraději mám určitě freeride. Hrozně rád skáču, ale mnohem radši do prašanu, než na upravených skocích. Parky jsou rozhodně super, se všema těma tabelama, rampama, quarterama a railama mě fakt baví, když jsou dobře udělané (což je u nás zatím dost řídký jev), ale stejně proletět se chvíli vzduchem a dopadnout do prašanové peřiny je lepší. Taky se mi moc líbí, jak se teď hodně tahají prvky z parků do terénu a skáčou se třeba ze skal.


030-FOCUS FREESTYLE

10.10.2003 18:41

Stránka 40

TEXT A FOTO: MATIO www.freesking.cz

Přezdívka: RODEO team: No Fear, Oakley, Völkl, DaiAira vybavení: lyže Völkl Expression 178, vázání Marker, hadry No Fear, brýle Oakley, boty Tecnica, hůlky Völkl koníčky: fotbal, skoky ze skal do vody, ženské oblíbená hudba: hip-hop (zvláště polský), raegae bydliště: Třinec

Tomáš Guzuir 18 let

FREESTYLE STRANA 11 Z 15

SNOWFOCUS

40

360 s tailgrabem

SNOW ČÍSLO 9 / 2003

Jak celé to tvoje lyžování vlastně začalo? No začal jsem jezdit v pěti letech, to mě učil otec. Chodili jsme tenkrát na místni kopec Javorový. Ze začátku mě do toho musel otec nutit, ale potom mně to docela chytlo. Jenomže ježdění po upravených sjezdovkách nebylo to pravé. A tak jsem začal jezdit po neupravovaných svazích. Měl jsem tehdá obyčejné kneissle a dával jsem na nich dokonce backflipa. Kromě lyžování jsem ještě hrál závodně hokej, tenis a fotbal. No a k tomu jsem ještě plaval. Ale nic z toho mě nechytlo tak jako Freeskiing.

Dneska máš několik sponzorů. Jak jsi se k nim dostal? No když jsem ty tři roky jezdil, tak jsem

Jde o heli s tím, že lyžař překříží špičky, pokrčí kolena a v této pozici se pootočí a chytí patku (grabne tail). Je to trochu rozhozené (je to vidět na dopadu), ale přesto jezdec skok ustál.

se nějaké ty triky naučil. Tak jsem se dostal na první exhibice a sehnal nějaké fotky. Ty jsem potom porozesílal po nejrůznějších firmách – ozval se Rip Curl. Sezónu jsem pro ně jezdil a potom jsem přešel k No Fear, kde se mě ujal Marek Rajman. Strašně dobře se s ním spolupracuje, a tak jsem už u No Fear zůstal.

Co je tvůj nejoblíbenější trik? 540 tail grab, a musí být velká. Nebo i mega 180. Hodně mě teď berou všechyn triky do switche.

To všechno jsou docela šílené věci. Při tom si může člověk snadno ublížit. Jaké bylo tvoje nejhorší zranění? Otres mozku se ztrátou paměti v Söldenu.

S kým nejraději jezdíš? To je určitě Jirka Lausecker. Když spolu někam jedem, tak si vždycky skvěle zajezdíme a stojí to za to. Strašně to vždycky opankujem a je to prdel. Jinak jsem začínal jezdit s Robinem Kaletou a Romanem Heczkem, ale teď už spíš jezdím s Jirkou.

A jak se to stalo? Skákal jsem backflipa a jelikož jsem měl volnou bundu, tak se mi přetáhla přez hlavu a já jsem neviděl na dopad. Byl z toho jeden den v nemocnici v Insbrucku. Ale další den už jsme šli na Kitzbühel a dali jsme si tak dvacet bluntů. 


030-FOCUS FREESTYLE

10.10.2003 18:41

Stránka 41

41

SNOWFOCUS

TEXT: HONZA SCHAUER FOTO: SHAZAMM/ESPN, RIDER: CANDIDE THOVEX

Freestylista: 1 Lyže:

2 Vázání:

Mnoho freeskierů zastává názor, že správné vázání je takové, které nevypadává – proto mnozí preferují hodnoty 12, 13, 14 nebo i víc. Každopádně by vázání mělo být co nejrobustnější, nejlépe závodní celokovové, které něco vydrží. Nastavovací síla pak podle osobních preferencí.

3 Desky a Podložky

pod vázání – na extrémní skoky a freeride desky zbytečné či spíše škodí, pro universální lyžování po sjezdovkách jsou téměř nutností. Pro univerzální použití mírné zvýšení oceníme. Celková výška lyže+deska+vázá-

3 4 1

2 7

6

Helma: povinná výbava ní by se měla pohybovat asi někde kolem 45mm, maximálně do 55mm, ideální je nějaká s tlumením (z gumy, celá řada desek Vist Absorber atd.)

5

6

každého lyžaře, nejen freeskiera! Navíc lyžař v pěkné helmičce sladěné s brýlemi vypadá celkem „cool”, tak není třeba nad ní ohrnovat nos.

STRANA 12 Z 15 FREESTYLE

Speciální slopestylové lyže jsou dnes velice rozdílné. Některé se drží spíše užší geometrie a menšího vykrojení, a některé naopak jsou širší a vykrojené jsou více. Myslím, že každý freestyle, je zároveň i freerider, takže zajímavé budou spíše ty širší. Užší freestylovky z nabídek firem už pomalu mizí, jejich menší šířka je předurčuje k vysoké specializaci na tvrdý sníh, jsou tedy velmi vhodné pro specialistu parkaře a sjezdovkového jezdce. Většina profi riderů jezdí lyže relativně dosti dlouhé, kolem výšky postavy nebo i trošku delší. Je to hlavně pro dobrou stabilitu v obrovských skocích ve velkých rychlostech a při dopadech. Délkové doporučení pro freestylera začínajícího je obligátní výška k nosu až k očím. Freestyle Back-Country – poslední horká novinka, kterou rozpoutal Salomon legendárními POCKET ROCKET. Dneska už takovou lyži má každá přední freeski firma. Jsou to lyže pro freeridera, který rád svoji jízdu prokládá freestylovými triky i s odjezdem „switch”.

7 Chránič páteře: dnes již absolutní stan-

4 Boty:

dard! Kdo je rozumný, tak se chrání! Na trhu jsou k dostání výrobky Dainese, Acerbis, Pro-tec, Komperdell. Špičkové freeridery by rozhodně měly zaujmout chrániče, jejichž součástí jsou i chrániče ramen a loktů, případně i hrudníku. Freestylery zase speciální kalhoty, které by měly ochránit při pádech na tvrdých skocích kostrč a kyčle. Zajímavé mohou být i některé nové batohy se zabudovaným chráničem páteře.

pro rychlý freeride co nejtvrdší a nejpřesnější (závodní) boty, pro freestylové lety v parku jsou vhodné středně tuhé boty i z rekreačnějších řad nebo speciální freestylové modely.

5 Brýle: v žádném případě ne brýle sluneční či dioptrické, – jezdíme v uzavřených lyžařských brýlích.

CANDIDE THOVEX (FRA)PRAVIDLA

U-rampu hodnotí pět rozhodčích, z nichž první je pro skoky bez

„Candide je prostě jinde!” …lze často slyšet na jeho

SNOW radí:rotace – tedy všechny skoky s menší rotací než 360°, druhý má na starost rotační skoky 360, 540 a další včetně různých kombinací jako rodeo a podobně. Třetí rozhodčí se stará o výšku skoků a poslední dva mají na starosti celkový dojem. (To jsou regule FIS, v očích freeskierů neprůhledné všude se deroucí organizace, která svými dlouhými prsty freeskiing zatím nijak neovlivňuje. „FIS je dobrá vlastně jen pro dotlačení U-Rampy na Olympiádu – ne že by to bylo nějak důležitý, ale je to dobré pro propagaci a další větší rozvoj freeskiingu”.) Takže i hodnocení rampy, slopestylu a Big Airu může být dosti různé – stejně jako ve snowboardingu.

noste pfiilby!

hs

ČÍSLO 9 / 2003 SNOW

účet! Myšleno v jiné lyžařské dimenzi! Vždy o několik metrů výš a o hodně dál! Jeho polety jsou někdy tak extrémní, že skutečně rozum zůstává stát! Mezi legendární patří Rodeo 720 přes 30 metrové údolíčko, to samé přes pět za sebou postavených rolbiček apod. Posledním a zatím asi nejextrémnějším Big Airem, co kdy kdo dal je, jeho Rodeo 540 rovně přes obrovský „corner”, kdy se proletěl cca 15 m vysoko a dobrých 40 daleko, to vše s dopadem pozpátku. „Candide je prostě jinde!” Candide není ovšem jen extré-

mista, ale taky má úžasný styl, kdy všechno, včetně těch největších extrémů, vypadá, jakoby si při tom mohl ještě třeba drbat ucho, nebo se dloubat v nose. Je absolutním králem U – rampy, kde již dlouhou dobu nenachází přemožitele. V této disciplině vyhrál už všechno, co se dá, včetně nejprestižnějších X-Games a US freeskiing Open, a je vlastně tvůrcem této discipliny. Většinou je to právě on, kdo posunuje laťku zase o kus výš. Candide momentálně jezdí celej hardware Salomon a Quicksilver brýle a hadry.


030-FOCUS FREESTYLE

10.10.2003 18:45

Stránka 42

TEXT: MARTIN VEČERKA FOTO: DAVID SCH BLAŽEK

místo narození: Brno, žiju v Praze jezdí od roku: 1995/6 sponzorován od roku: 1997 sponzoři: LTB, Salebra, Northwave, Drake, Oakley, Styx oblíbené triky: fs 360, a bs rodeo a ss triky v rampě oblíbená střediska: Špindlerův mlýn, Pec pod Sněžkou největší úspěchy: 3x vicemistr ČR, 4. universiáda 2003 koníčky mimo snb: motorka, střelba z pistole, squash

Pavel Brůžek 22 let

FREESTYLE STRANA 13 Z 15

SNOWFOCUS

42

bs 180 melon Freeskiing na videu ČAF ve spolupráci s DAI AIRA uvedl první freeskiingové video v české režii a s českými jezdci nazvané EVERY COLOR OF SKI. Na VHS nebo DVD si můžete vychutnat záběry z freeridových radovánek ve francouzských střediscích La Norma a Les Arcs, z jibbingu v rakouském Soeldnu a německém Zugspitze a spoustu dalších vybraných libůstek třeba z Chopoku. Za všechny jezdce, kteří se ve videu prezentují, jmenujme alespoň hlavní aktéry Tomáše Guziura a Robina Kaletu, objeví se tam ale i legendární Lausik a mnoho dalších.

SNOW ČÍSLO 9 / 2003

... v knize Druhou novinkou, která potěší lyžařské nadšence, je čerstvá kniha o freeskiingu nazvaná jednoduše a příhodně FREESKIING. Autory jsou Karolína Šedová, vítězka Evropského poháru ve skicrossu 2003, a kmenový člen SNOW Honza Schauer. Kniha je plná úžasných fotografií a dokumentuje celý new style. Knihu i video si můžete objednat na www.knihyohorach.cz

Pozor! ZDARMA dostanete tuto knihu k předplatnému SNOW (varianta 12 čísel - informace na kartě v závěru časopisu)

Kde se tahle sekačka fotila, za jakejch podmínek a jak to probíhalo? Fotka se fotila v Söldenu a bylo šílený vedro. Rozjížděl jsem se úplnou břečkou a vůbec to nejelo.

Kam patří tenhle trik v tvym „žebříčku oblíbenosti”? Celkem dost vysoko! Je takovej příjemnej a dá se udělat i celkem stylově!

Na tenhle trik se nemusíte rozjet ani nějak moc rychle, do začátku asi tak, abyste skok (rovně) přeletěli tak o 3 metry. Při nájezdu se snažte zklidnit a zůstat pokrčení až do té doby, co najedete na skok. Od této chvíle se snažte najíždět po přední hraně prkna a víc se zpevněte, aby vás skok „nezlomil”. Do bs 180 se odrážejte z přední hrany prkna a lehce se natočte ramenem do směru rotace. Ve vzduchu se tento trik dá chytit vlastně všude takže je pouze na vás, co si vyberete. Hlavně se ve vzduchu a potom při dopadu (kde nezapomeňte ztlumit náraz podřepem v kolenou, toto vám pomůže trik ustát, i když bude dopad tvrdší nebo skok nedoletíte) koukejte stále ve směru rotace a nesnažte se koukat po směru jízdy. Hlavu můžete otočit teprve až poté, co jste dopadli a máte zase nad prknem kontrolu.

Jakými triky je podle tebe nejlepší začínat a potom jak postupovat dál, když už člověk něco umí?

Za jak dlouhou dobu od tvých začátků ses naučil tenhle trik?

Myslím, že je nejlepší začít skákat nejdřív rovně. Nejdůležitější je se pořadně naučit olliečko a pak postupovat dál – 180ky, 360ky, 540ky atd.… všechno na různý variace a směry.

Hodně brzo. Sice né tak, jak ho dělám teď (člověk se pořád učí a stále je co zlepšovat), ale myslím že to byl první trik, který jsem se učil po rovnejch skokách.


030-FOCUS FREESTYLE

10.10.2003 18:45

Stránka 43

43

Ondra Zvoníček 18 let

místo narození: Náchod jezdí od roku: 1998 sponzorován od roku: 2003 sponzoři: LTB Snowboards, Salebra oblíbené triky: fs 360 melon, bs rodeo 540 oblíbená střediska: Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou největší úspěchy: 2. na MČR v juniorech (halfpipe) koníčky mimo snb: skateboarding

SNOWFOCUS

TEXT: MARTIN VEČERKA FOTO: DAVID SCH BLAŽEK

STRANA 14 Z 15 FREESTYLE

bs 540 indy

Kde se tahle sekačka fotila, za jakejch podmínek a jak to probíhalo? Bylo to na konci června v rakouském středisku Sölden asi 100 km za Innsbruckem na Czech photoshootingu s třemi českými magazíny Free magazín, Freeride.cz a Dai Aira Video. Byl jsem tam na tři dny a ta sekačka se fotila poslední den. Letos bylo hodně vidět tání ledovců a dobře se v parku dalo jezdit jen tak hodinku a půl dopoledne. Pak už to bylo hodně měkký a nedalo se pořádně odrážet. Focení probíhalo v klídku, nikdo nás moc nehonil a domluvil sem se s klukama, jaký tam dám trik, a po dvou pokusech se nafotilo.

Kam patří tenhle trik v tvym „žebříčku oblíbenosti”? Hmm, to je docela těžké posoudit, proto-

že nemám nějak moc vyhrazený triky, ale řekl bych, že to bude někde uprostřed.

Jakými triky je podle tebe nejlepší začínat a potom jak postupovat dál, když už člověk něco umí? No tak nejlepší triky do začátkou jsou určitě zatáčky a pak se učit správně odrážet z ollie. Všechno na sebe navazuje. Když se naučíš jeden trik, něco z něho použiješ pro ten další. Možnosti snowboardingu se stále posouvají dál a dál…

Za jak dlouhou dobu od tvých začátků ses naučil tenhle trik? Dá se vlastně říct, že se ten trik pořád ještě učím. Aby to trošku vypadalo, chce to na něm pořád pracovat a pilovat styl…

ČÍSLO 9 / 2003 SNOW

Základem tohoto triku je backside 360. Rozjezd a odraz je hodně podobný. Velice důležitá je přiměřená rychlost vůči velikosti skočky. Když se na tento trik rozjíždíte, udělejte si před skočkou menší a táhlý oblouk do backsidu (vnitřní hrana prkna), tedy do hrany, ze které se budete odrážet. Snažte se být přikrčení ke skočce. Pro lepší získání švihu pro rotaci je dobrý, když si pomůžete ještě zadní rukou, kterou držíte těsně nad skočkou jako byste chtěli skočku kopírovat. Zároveň musíte sledovat hranu skočky, ze které se budete odrážet. Při odrazu otočte hlavu ve směru rotace a sledujte své prkno. Pokud jste si dobře najeli na skočku, měli byste se do rotace dostat hodně snadno. Po uplynutí asi 140 - 180 stupňů rotace si zadní rukou chytněte prostředek prkna (mezi nohama) na backsidové hraně (hrana, ze které jste se odráželi) a snažte se k prknu jakoby přitáhnout. Chytka se nazývá „indy” a dodá celé točce stabilitu a rychlost. Když držíte indy, přední ruku mírně zvedněte nahoru a snažte se protáhnout přední nohu dopředu trochu před sebe.Trik pak vypadá stylověji.V této pozici by jste se měli otočit asi o 270 stupňů. Při závěrečném dotáčení posledních 180 stupňů je hodně důležité sledovat dopad. Tahle část je možná nejtěžší z celého triku, protože dopadáte na switch (druhá noha, než kterou jste zvyklí jezdit) a odjet tento trik je proto poměrně obtížné. Když dopadnete, snažte se celý skok odpružit v kolenou a srovnat si rovnováhu. A rada na závěr – při odjezdu se snažte jet dopředu tou nohou, kterou jste dopadli, a neotáčejte se hned na tu, kterou jste zvyklí jezdit normálně dopředu…


030-FOCUS FREESTYLE

10.10.2003 18:45

Stránka 44

SNOW ČÍSLO 9 / 2003

TEXT: MARTIN VEČERKA FOTO:DAVID SCH BLAŽEK

Ticket To Ride

K

dyž se před začátkem loňské sezóny řešily okolnosti kolem „závodního” snowboardingu, budoucnost se zdála být dost nejistá. Celosvětová snowboardová komunita se po zániku ISF /International Snowboard Federation/ v podstatě rozdělila na dvě skupiny.

Jedni byli smířeni s tím, že se budou účastnit závodů pod hlavičkou FIS /Federation Internationale du Ski/ a sbírat tak body ve víceméně stereotypních řetězcích závodů. Druzí ale s politikou obrovské lyžařské organizace nesouhlasili a vydali se svou vlastní cestou. Snowboarding se podle nich totiž vždy vyznačoval především volností, nezávislostí a originalitou. Je nasnadě, že „zasunutím se” do jednoho ze šuplíků ve velké kanceláři FIS (třeba hned vedle šuplíku bobování a sáňkování) by tento sport svoje kouzlo nadobro ztratil. Tahle hrozba probudila aktivitu v mnoha lidech z různých oborů snowboardového průmyslu, kteří chtěli dokázat, že snowboarding si vystačí sám se sebou, že není třeba se někam začleňovat. Je už na každém, aby si odůvodnil, proč se v podstatě všichni lidé, kteří ve snowboardingu něco dokázali a pomohli ho dovést tam, kde je, v rozhodující chvíli spojili a dali hlavy dohromady. Času ale nebylo moc. Přesto se na poslední chvíli podařilo zorganizovat sérii Ticket To Ride, v které se sdružilo celkem jedenáct akcí, konajících se v devíti

zemích čtyř kontinentů. Každá z nich má už vybudované jméno a tradici, své kouzlo a přívržence. Co se ale změnilo, byla společná myšlenka a motivace pro jezdce spočívající v tzv. Ticket To Ride, čili pozvánce na poslední (nejprestižnější) závod sezóny – The Arctic Challenge. Reportáž ze závodu přinese nejbližší číslo SNOW. Každý z níže uvedených závodů série TTR má svojí specifickou atmosféru, překážky, program, systém bodování a doprovodné akce. Organizují je ti nejpovolanější lidé, kteří s touto aktivitou mají mnohaleté zkušenosti. Ve většině případů to jsou sami jezdci, kteří se podílejí na samotné organizaci, na stavbě překážek, a zároveň se sami navzájem hodnotí. V žádném ze závodů nejde o honění bodů do žebříčků, ale o momentální zážitek jezdců i diváků. Jezdci nejsou stresovaní stupidními „upnutými” časovými rozpisy či nutností dodržet jakýkoliv harmonogram. Všichni mohou být uvolnění, a tím pádem jsou logicky k vidění mnohem lepší triky a téměř vždy se vyvrcholení přemění v obrovskou show, po které všichni odcházejí nadšení.

Foto: David SCH Blažek

FREESTYLE STRANA 15 Z 15

SNOWFOCUS

44

Všech jedenáct akcí TTR skončilo velkým úspěchem a odezvou jak ze strany jezdců, diváků, tak i médií, která jim věnovala obrovský prostor. Celá série pak vyvrcholila akcí organizovanou nejlegendárnějším jezdcem světa Norem Terje Haakonsenem. 

Seznam akcí TTR 02/03: The Vodafone Junior World Championships (Cardrona, New Zealand, Australia & Oceania) Nokia Air & Style (Seefeld, Austria, Europe) Nissan X-Trail Jam (Tokyo, Japan, Asia) O’Neill SB Jam (Davos, Switzerland, Europe) Burton European Open (Livigno, Italy, Europe) Nescafé Championships (Leysin, Switzerland, Europe) Phillips US Open (Stratton Mountain, USA, North America) Vans Triple Crown of Snowboarding (Bear Mountain, USA, North America) The Battle (Falun, Sweden, Europe) Quiksilver Slopestyle Pro (Les Arcs, France, Europe) The Arctic Challenge (Trysilfjellet, Norway, Europe)

www.the-arctic-challenge.com (oficiální stránka finálového závodu TTR)

www.freeride.cz (český snowboardový e-magazín, kde najdete z TACu spoustu fotek, videí ke stažení a reportáží)


045-AUDRY

10.10.2003 20:02

Strรกnka 1


046-DOLOMITY

46

10.10.2003 17:19

Stránka 46

Itálie – Dolomiti Superski

11 DŮVODŮ PROČ JET LYŽOVAT DO DOLOMIT: 1. 1.220 km upravených sjezdovek – lyžařská oblast Dolomiti Superski je největší na světě

2. 80 % slunečných dnů – v průměrné zimní sezóně svítí slunce čtyři dny z pěti

3. 1.000 km sněhové jistoty – bezmála 90 % sjezdovek v Dolomitech může být uměle zasněženo

4. přírodní kulisa Dolomit – díky rozeklaným věžím a pohádkovým hradům jsou Dolomity podle mnohých vůbec nejkrásnějším horstvem na světě 5. perfektně upravené sjezdovky – Itálie je v současné době zemí s nejpečlivější úpravou tratí v Alpách 6. přiměřené ceny – ubytování, skipas i stravu pořídíte za méně peněz, než je alpský průměr

7. kvalitní ubytování – střediska nabízejí nejčastěji prostorné apartmány či stylové pensiony s domácí kuchyní 8. top sjezdy – v Dolomitech je několik tratí světové úrovně (Saslong, Gran Risa, Olympia – jezdí se Světový pohár) a mnoho dalších sjezdovek špičkových parametrů 9. kulturní pestrost – v Dolomitech se harmonicky mísí vlivy tyrolské, italské a ladinské 10. moderní lanovky – díky vysokým investicím do přepravního parku už téměř nepotkáte vleky 11. atmosféra – italská pohoda a pohostinnost spolu s kvalitními službami vytvářejí velice příjemnou atmosféru Zahájení sezóny za super ceny! 3+1 nebo 6+2 Dolomiti Super Premiére – 29. listopadu – 21. prosince

SNOW ATLAS

Na začátku zimní sezóny dostanete ke 3 dnům lyžařského pobytu (ubytování, skipas) jeden zdarma, obdobně dva dny zdarma k šestidennímu pobytu. Stačí si jej rezervovat v jednom z četných hotelů, aparmánů nebo pensionů, které se na akci podílejí. Atraktivitu nabídky ještě zvyšují výhodné předsezonní ceny ubytování, skipasu i lyžařských škol. Posledním možným dnem příjezdu je 18. prosinec 2003. Děti neplatí! Dolomiti Super Kids – 13. března – 18. dubna Ubytování a skipas zdarma dostanou děti do 8 let (narozené po 29. listopadu 1995), jejichž rodiče si zaplatí týdenní lyžařský pobyt v některém z ubytovacích zařízení, které se akce účastní. Podmínkou je, že dítě nebo dvě děti bydlí na


046-DOLOMITY

10.10.2003 17:20

Stránka 47

atlas

SNOW

Dolomiti Superski

přistýlce v pokoji rodičů. Pro děti do 12 let platí v rámci akce 50% sleva. Voucher na skipas obdržíte přímo v hotelu či pensionu. Jarní lyžování za výhodné ceny! 6+1 Dolomiti Super Sun – 27. března – 18. dubna Na konci sezóny si můžete užívat jarního slunce a lyžování za velice příznivé ceny. Sedmidenní pobyt s permanentkou totiž pořídíte za cenu šesti dnů. Navíc už vše platíte ve výhodnějších posezónních cenách. Skipas Dolomiti Superski platí na všech 450 lanovek a vleků v oblasti

Před- a posezóna 29.11.–20.12.03 28.3.–18.4.04 1 den dospělí 1 den děti (do 15 let) 6 dní dospělí 6 dní děti (do 15 let) Hlavní sezóna 21.12.03-6.1.04 1.2.-13.3.04 1 den dospělí 1 den děti (do 15 let) 6 dní dospělí 6 dní děti (do 15 let)

29 euro 25 euro 146 euro 102 euro

Sezóna 7.1.–31.1.04 14.3.–27.3.04 1 den dospělí 1 den děti (do 15 let) 6 dní dospělí 6 dní děti (do 15 let)

32 euro 27 euro 160 euro 112 euro

Pozn. Každé údolí nabízí rovněž skipas jen na svou lyžařskou oblast, který je o několik euro levnější. Ještě více můžete ušetřit, zakoupíte-li si permanentku omezenou na jeden areál v údolí.

37 euro 31 euro 182 euro 127 euro

www.dolomitisuperski.com


046-DOLOMITY

48

10.10.2003 17:21

Strรกnka 48

Dolomiti Superski

SNOW ATLAS


046-DOLOMITY

10.10.2003 17:22

Stránka 49

12 LYŽAŘSKÝCH ÚDOLÍ DOLOMITI SUPERSKI: 1 2 3 4 5

CORTINA D'AMPEZZO KRONPLATZ ALTA BADIA VAL GARDENA - SEISER ALM VAL DI FASSA - CAREZZA

6 7 8 9 10 11 12

ARABBA - MARMOLADA HOCHPUSTERTAL VAL DI FIEMME - OBEREGGEN SAN MARTINO DI CASTROZZA - PASSO ROLLE EISACKTAL TRE VALLI CIVETTA


046-DOLOMITY

Stránka 50

Cortina d'Ampezzo

DOLOMITI SUPERSKI

CORTINA D’AMPEZZO

50

10.10.2003 17:46

Cortina d'Ampezzo má mnoho tváří. Luxusní horské městečko s promenádou norkových kožichů a patřičnými cenami je jen jednou z nich. O kus výš je vše jinak. Lyžařský areál rozhodně nepůsobí tak prominentně, spíš staromódně. Mnoho starších lanovek a poklidný provoz dávají tušit, že Cortina má svá nejslavnější léta za sebou. Terén byl přitom lyžařům v Cortině ušit na míru a fajnšmekr se tu vyřádí dosyta. Olympijské středisko není žádným lyžařským drobečkem, vždyť součet tratí činí 140 km, ovšem ty jsou rozptýleny do několika jednotlivých center.

33 % sjezdovky celkem:

62 %

140 km 133 km

běžecké tratě:

130 km

sezóna: přepravní kapacita:

864–2.932 m n. m. prosinec – duben 59.100 os./h

vleky a lanovky: zubačka: visutá kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

Forcella Stauniés (2.932 m). Často však lanovka kvůli lavinovému nebezpečí na přilehlé extrémně strmé trati nahoru nejezdí. Z centra Cortiny od bývalého nádraží jezdí skibus na Passo Falzarego (2.105 m), kde čeká další lahůdka – obří skalní zub Lagazuoi (2.778 m), na nějž vede lanovka kolmo vzhůru. Z terasy horní stanice vám leží půlka Dolomit u nohou a čeká vás sjezd divokým světem skal po široké červené sjezdovce zpět do průsmyku. Cortina dokazuje, že na carving nemusí rezignovat ani středisko vměstnané do rozeklaných hor. 

SNOWtip

5%

s umělým sněhem: nadmořská výška:

Tím pomyslným „nej” je olympijský areál pod Tofanou. Velice kvalitní podmínky tu najdou jak sportovní lyžaři, tak děti a rekreanti, jimž nejlépe vyhoví prostorné louky nad městem. To nejzajímavější ovšem Cortina skrývá ve svých zákoutích. Pestrý areálek s jedinečným panoramatem a kvalitním sněhem leží třítisícové Tofaně v náručí, jeho lyžařskou nabídkou jsou tři sedačky a pět šest středně těžkých tratí. Podobně tvarované je i centrum na protilehlém skalisku Faloria, z něhož lze přes průsmyk Tre Croce dosáhnout i nejvyššího olyžovaného bodu – sedla

6 2 4 24 13

Snow Tip SKI Nevelký, ale příjemný je areál Cinque Torri (pojmenovaný podle pěti svérázných kamenných věží) po cestě na průsmyk Falzarego. Moderní čtyřsedačka a dvě starší lanovky obydlují severní a jižní svah s carvingově laděnými tratěmi. Kromě toho se tu mohou chlubit jednou z nejdelších sezón v Dolomitech. Snow Tip TOP Ženský „svěťák” se každoročně koncem ledna stěhuje na několik závodů do Cortiny. Na trati Olympia pod majestátnou Tofanou soupeří ve sjezdu, super G a ve slalomu. Pravidelnou hostitelkou závodů nejvyšší úrovně je i zdejší bobová dráha, jedna z nejstarších na světě.

www.dolomiti.org

Snow Tip APRÉS-SKI Do Cortiny se jezdí vidět, a hlavně být viděn. Nespočetné kavárny, bary a diskotéky v historickém centru města k tomu dávají dobrou příležitost. Je ovšem třeba se vybavit dostatečně nabitou peněženkou. Snow Tip FAMILY Široké a nekonečně spletité tratě na loukách nad Cortinou v oblasti Socrepes jsou nejlepší adresou pro lyžaře, co hledají nerušený klid a obejdou se při tom bez náročných sjezdařských výkonů.


046-DOLOMITY

10.10.2003 17:47

Stránka 51

Kronplatz

DOLOMITI SUPERSKI

51

KRONPLATZ

Oblá homole připomínající bábovku – to není příliš obvyklá lyžařská vizitka. Vrchol přístupný ze tří světových stran zní lépe, ale středisko plné sjezdovek – to už zmagnetizuje každého lyžaře. To vše v jednom je Kronplatz, lyžařská továrna italských Dolomit. Lyžařský areál obydlil veškerý terén dvouačtvrttisícového Kronplatzu a denně přitahuje tisíce návštěvníků, kteří se sjíždějí z vesniček v širokém dalekém okolí. Výrazné hotelové středisko totiž v dosahu lyžařské hory chybí. Parkoviště u spodních stanic přibližovacích lanovek se plní už v mrazivém

ranním stínu, protože každý ví, že okolo deváté může být v nástupních stanicích dost rušno. Moderní kabinkové lanovky nad obcemi Reischach, Olang a St. Vigil poslušně polykají příchozí a ti se na vrcholu rozpouští po čerstvém manšestru do všech stran. Na počátku se člověk jen těžko orientuje ve spleti širokých tratí, postupně však objevuje jakýsi řád a nakonec se Kronplatz ukáže jako přehledně zařízené středisko. Fajnšmekr si hned po ránu naloží dvě tři jízdy po černých sjezdovkách severní strany hory nebo carvingovém letišti na slunečném vý-

SNOWtip Snow Tip SKI Severní svah Kronplatzu patří nejlepším lyžařům. Bezlesé vrcholové partie se svažují převážně středně obtížně a velmi prostorně, do údolí pak pokračují náročné černé sjezdovky. Sylvester je plný zatáček a terénních zlomů, Hernegg je širokým hřištěm obřákových oblouků. Obě tratě se setkávají po pěti kilometrech u spodních stanic kabinek. Snow Tip CROSS COUNTRY Údolí Pustertal a z něj se větvící údolí Antholzertal a Gsiesertal nabízejí perfektní podmínky pro běh na lyžích (celkem 200 km upravovaných stop). Antholz je častým hostitelem biatlonových závodů Světového poháru.

chodním svahu – podle toho, jakých je právě chutí. O dopravu na kopci se starají téměř výlučně kapacitní a pohodlné kabinky. K italskému lyžování patří neodmyslitelně horské hospody, a těch je na Kronplatzu přinejmenším tolik co sjezdovek. Navečer ožívají barové „hříbky” v údolí a carving nahradí tanec, živený tyrolskými šnapsy. Po setmění přichází čas znovuzrození sjezdovek neboli čas moderní techniky. Horu ovládne umělá sněhová bouře a hejno rolb. Až pozdě po půlnoci vrchol na pár hodin usíná. 

50 % Snow Tip BOARD Olang: u-rampa (100 m) u nástupní stanice 6sedačky Plateau Ideální tratě pro snowboard se nacházejí po celém vrchlíku Kronplatzu.

sjezdovky celkem: s umělým sněhem: běžecké tratě: nadmořská výška:

Snow Tip FAMILY Východní stráně Kronplatzu jsou jedním obřím sjezdovým letištěm, díky menšímu sklonu velice příhodným pro méně zkušené lyžaře. Pohodlné lanovky jsou tu samozřejmostí. Novinka 03/04 8místná kabinka Kronplatz I+II nahradí starou 6kabinku z Reischachu.

www.kronplatz.com

sezóna: přepravní kapacita:

35 %

15 % 90 km 80 km 200 km 975–2.275 m n. m.

konec listopadu – duben 55.800 os./h

vleky a lanovky: zubačka: visutá kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

14 4 1 3 8


046-DOLOMITY

Stránka 52

Alta Badia

DOLOMITI SUPERSKI

ALTA BADIA

52

10.10.2003 17:47

foto: Freddy Planinschek

Bizarní kamenné homole, stolové hory a skalní pyramidy tvarují lyžařské údolí Alta Badia coby velký přírodní amfiteátr s unikátním horským jevištěm. V jeho kulisách se odehrávají i četná lyžařská představení. Jedním z nich je obří slalom mužů SP na černé sjezdovce v La Ville, ta ostatní jsou v režii chutí každého návštěvníka. Lyžařský areál se rozvíjí po oblých vrcholcích nad údolím Badia, jímž se vine hlavní osa střediska v podobě čtyř městeček – Pedraces, La Villa, Corvara a Colfosco. O tom, že údolí bývalo těžko přístupnou končinou, svědčí původ

53 % sjezdovky celkem:

41 %

130 km 70 km

běžecké tratě:

30 km

sezóna: přepravní kapacita:

1.324–2.778 m n. m. prosinec – duben 76.700 os./h

vleky a lanovky: zubačka: visutá kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

Šikovné sjezdové propojení jednotlivých středisek v Alta Badia s sebou nese ještě jednu výhodu – lyžování do domu, či lépe řečeno do stylového pensionu. Lyžařský rozlet však není omezen ani hranicemi střediska. Z průsmyků Gardena a Campolongo se sjezdovky spouští do dalších oblastí, a Alta Badia je tak jako stvořena pro lyžařskou turistiku. Kolem dokola horské dominanty střediska – masivu Sella – vás provede legendární okruh Sella Ronda, na němž v jednom dni nasbíráte sjezdové a (hlavně) krajinové zážitky ze čtyř údolí. 

SNOWtip

6%

s umělým sněhem: nadmořská výška:

zdejších obyvatel – Ladinové jsou podobně jako Rétorománci pradávnými usedlíky, kteří byli z Alp vytlačeni už starověkými nájezdníky. Alta Badia je protkána hustou pavučinou 130 km sjezdových vláken, jež se proplétají rozsáhlými loukami a širokými lesními průseky. Bezmála všechny jsou díky lanovkám, které vedou i po rovině a městečky, navzájem propojeny. Sjezdovkám vládne modrá a červená s carvingovou příchutí, ale i zdejší krotké svahy se umí svižně propadnout. Trať z vrcholu Piz la Ila si za svůj každoroční cíl zvolil i Světový pohár.

1 1 6 2 8 19 16

Snow Tip SKI Černá sjezdová perlička pro fajnšmekry čeká skryta skalami masivu Sella. Po výstupu z kabinkové lanovky Boé se lyžaři rozproudí na průsmyk Campolongo nebo po červené zpět do Corvary a ujde jim, že nahoru vede ještě jedna lanovka. Její prudká sjezdovka kopíruje členitý terén a ve své neobvyklé šíři uspokojí i chutě po obřákovém oblouku. Snow Tip TOP Nejlepší světové mužské slalomáře přivítá černá sjezdovka Gran Risa 21. prosince. Trať pro obří slalom vešla do historie jako Tombova, neboť se stala jeho „nej”. Během deseti let stál na „bedně” osmkrát a vždy ho sem přijeli podpořit desetitisíce fanoušků. Unikátní divácká atmosféra však panuje při závodu stále a je proto jedním z nejoblíbenějších ve Světovém poháru.

www.altabadia.org

Snow Tip BOARD Funpark s tratí pro snowboardcross podél sjezdovky La Para (pod vrcholem Biok). Snow Tip FAMILY Na oblých pahorcích mezi středisky Corvara a La Villa je sjezdový ráj rodin s dětmi – kratší a přehledné široké tratě, mezi nimi občas strmější úsek. A na každém kroku útulná hospůdka, v ladinském nářečí zvaná Ütia … Novinka 03/04 • expres 4sedačka Biok nahradí starou 3sedačku • 2sedačka s nástupním kobercem Vallon nahradí starou lanovku


046-DOLOMITY

10.10.2003 17:47

Stránka 53

Val Gardena – Seiser Alm

DOLOMITI SUPERSKI

53

VAL GARDENA – SEISER ALM

Největší sjezdová plocha Dolomit se nachází v romantickém údolí Val Gardena. Kouzelné horské panorama a kvalitní infrastruktura oblast proměnily v magnet na turisty. Val Gardena je italskou top adresou se vším všudy – s rušnými středisky, večerním životem i vyššími cenami. Lyžařským pozitivem jsou moderní a kapacitní lanovky, stejně jako 175 km tratí, neduhem pak čilý ruch hlavních tepen střediska. Z městeček St. Christina a Wolkenstein kabinky ošplhávají vrchol Ciampinoi, z něhož se do všech stran vrhají

černé sjezdovky, jež jsou neodolatelným pokušením dobrých lyžařů. Trať Saslong každoročně prověřuje i lyžařskou elitu při mužském sjezdu Světového poháru. Nad tím vším bdí z třítisícové výšky strašidelná stěna Sasso Lungo. V okolí sousedního pahorku Piz Sella jsou terény krotší, ale stejně oblíbené a rušné, neboť tudy probíhá atraktivní lyžařský okruh Sella Ronda. Ten způsobuje velké vytížení i na protilehlé stráni, po níž se z vrcholku Dantercepies vine dlouhá a členitá červená sjezdovka, jež je jednou z nejhezčích v Dolomitech.

SNOWtip

Pod obrovitou stěnou Sasso Lunga se rozkládá i největší louka v Alpách – Seiser Alm. Dosyta uspokojí širokou škálu jezdců od začátečníků až po méně ambiciózní sportovce. Z údolí je zpřístupněna dvěma unikátními kabinkovými lanovkami, nahoře o komfort lyžařů pečují sedačkové lanovky. I rušná Val Gardena však umí poskytnout klidnější zákoutí. Rodinný areál pod horou Seceda (2.518 m) v divoce romantické skalní skupině Geisler, kde se točí jen několik lanovek, může být pro někoho dokonce nejpříjemnějším místem v celém údolí. 

30 %

Snow Tip SKI St. Christina: Domovská hora údolí Gardena dala jméno i zdejší nejslavnější sjezdovce – té, na níž se každoročně sejde lyžařská špička Světového poháru. Trať Saslong startuje na vrcholku Ciampinoi (2.254 m) a spadá v několika „schodech” až do centra městečka St. Christina (1.428 m). Monte Pana: Dvě sportovní sjezdovky, jejichž hlavním trumfem je liduprázdnost, vedou horním patrem areálu pod Monte Pana. Snow Tip FAMILY Seceda: Kabinková lanovka z okraje St. Christiny vás dostane do centra rodinného lyžařského areálu pod horou Seceda. Červené sjezdovky najdete v oblasti pod vrcholem, mírné tratě se vrací zpět do střediska. Seiser Alm: Největší louka v Alpách je domovem lyžařského are-

álu s množstvím nenáročných, ale příjemných sjezdovek. Jako návdavkem se lyžařům dostává i neopakovatelného pohledu na zdejší dominantu – horu Sasso Lungo.

Novinka 03/04 • moderní 16místná kabinka spojí obec Seis a lyžařský areál Seiser Alm • nové kabiny kyvadlové lanovky Piz Sella

www.valgardena.it

www.sciliar.com

10 % 175 km

s umělým sněhem:

150 km

běžecké tratě: Snow Tip APRÉS-SKI Dávno předtím než dorazila první noha turisty do Val Gardeny, živili se zruční obyvatelé vyřezáváním dřevěných předmětů a sošek. Toto řemeslo údolí proslavilo ve světě a jeho tradice zde pevně zakořenila. Dnes je řezbářství ve Val Gardeně moderním odvětvím a jeho výtvory můžete pozorovat ve výlohách místních obchodů.

60 %

sjezdovky celkem:

nadmořská výška: sezóna: přepravní kapacita:

98 km 1.060–2.518 m n. m. prosinec – duben 104.800 os./h

vleky a lanovky: zubačka: visutá kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

2 7 5 9 26 32


046-DOLOMITY

Stránka 54

Val di Fassa – Carezza

DOLOMITI SUPERSKI

VAL DI FASSA – CAREZZA

54

10.10.2003 17:50

foto: APT Val di Fassa

Val di Fassa nemá žádnou obří lyžařskou oblast, a přesto je jedním z nejnavštěvovanějších koutů Dolomit. Je to důkaz, že v Itálii se lyžaři nehoní jen za kilometry tratí, nýbrž si jezdí užívat. A čeho? Stačí jediný pohled na trojzubé skalisko Sasso Lungo, hradbu Selly či špičatý zaledněný vrchol Marmolady a je to jasné – slunečné hory plné bizarních vrcholů jsou silným lákadlem turistů i lyžařů. Kvalita lyžařského menu rozmělněním sjezdovek do několika oblastí nijak netrpí, jen není soustředěno na velkém podnose s desítkami propojených lanovek.

30 %

62 %

SNOWtip

120 km

s umělým sněhem:

80 km

nadmořská výška: sezóna: přepravní kapacita:

50 km 1.320–2.423 m n. m. prosinec – duben 68.000 os./h

vleky a lanovky: zubačka: visutá kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

Úroveň ubytování ve Val di Fassa odpovídá zvýšeným nárokům na komfort – tak jako v ostatních údolích centrálních Dolomit. Strategická poloha údolí Val di Fassa zabezpečuje lyžařům bohatý výběr sjezdovek i v přilehlých oblastech. Údolí Gardena a Arabba jsou dosažitelné lanovkami po okruhu Sella Ronda, lyžařské arény Tre Valli a Val di Fiemme jsou dobře a rychle dostupné po silnici. K oblasti Val di Fassa patří ještě středně velký areál Carezza, jehož sjezdovky se táhnou po úpatí horské skupiny Rosengarten až k průsmyku Carezza. 

8%

sjezdovky celkem: běžecké tratě:

Kdo nechce jezdit po stejných sjezdovkách dvakrát, musí každý den změnit lyžařské centrum, a to tu dělají skoro všichni. Jen ve Val di Fassa se k tomu naskýtá několik příležitostí v rodinných areálech Catinaccio, Buffaure a Alba, či ve všestranném a rozsáhlejším areálu Belvedere-Col Rodella. Ten je přímo na trase safari Sella Ronda, jež prochází čtyřmi údolími a z nějž se větví další desítky kilometrů sjezdovek.

foto: APT Val di Fassa

5 5 4 3 18 16

Snow Tip SKI Nejatraktivnější sjezdovkou v oblasti je bezesporu černá do vísky Alba na konci údolí. Bez oddechu klesá lesním průsekem, než přistane o 600 výškových metrů níže u nástupní stanice kabinové lanovky.

pojení na sousední údolí – Arabba a Val Gardena. Nejznámějším safari je okruh kolem masivu Sella – Sella Ronda, jež denně navštíví masy lyžařů.

Snow Tip BOARD Belvedere: snowpark s u-rampou (150 m) a tratí pro snowboardcross Col Rodella: snowboardcrossová trať (300 m)

Snow Tip FAMILY Příjemnou alternativou rušného střediska nad obcemi Canazei a Campitello je areál ve středu údolí pod divokými skalami – Catinaccio. Z jedné strany je přístupný sedačkou, z druhé kabinou. Převažují v něm rekreační tratě.

Snow Tip SAFARI Ač lyžařská oblast Val di Fassa není žádným celistvým centrem, lyžařskou turistiku si můžete bohatě dopřávat díky lanovkovému na-

www.fassa.com

Novinka 03/04 • krytá 4sedačka Pian Peccei-Pramartin nahradí starou lanovku

www.rosengarten-latemar.com


046-DOLOMITY

10.10.2003 17:51

Stránka 55

Arabba – Marmolada

DOLOMITI SUPERSKI

55

ARABBA – MARMOLADA

foto: Stefano Zardini

foto: Stefano Zardini

Dolomity mají své srdce v Arabbě, což platí jak geograficky, tak i lyžařsky. Nadto domácí horou Arabby je sama královna Dolomit – Marmolada – se svým věčným sněhem a desetikilometrovou sjezdovkou. Lyžařské srdce Arabby tepe na rozeklaném severním svahu Porta Vescovo. Když jej lyžařští Bohové tvořili, ponechali ve vrcholovém hřebeni úzkou rozsedlinu, skýtající prostor pro stanice lanovek. Ač je sedlo téměř o kilometr nižší než vrchol Marmolady, své zimní dobyvatele rozhodně nešetří. Cestou zpět do Arabby prověří jejich kondici, ať už se

dolů vydají kudykoliv. Jediným dopingem je strhující výhled na Marmoladu. Pro sjezdaře je menu jednotné: všechny tratě prochází hned nahoře prudkým hrdlem, které prověří jejich dovednost. Pak se teprve roztáhnou chapadla sjezdovek. Ty černé se náhle zlomí a jakoby mimochodem se mezi skalami propadnou o desítky metrů níž. Adrenalinová odměna z jejich zdolání se rychle promění v touhu po další jízdě. Cesta k nejvyšší hoře Dolomit vede z malé vísky Malga Ciapela. Ve třech

SNOWtip

sekcích kabinová lanovka dobývá vrchol Punta Rocca (3.269 m), druhý nejvyšší na Marmoladě. Malé válečné muzeum v poslední mezistanici připomíná smutnou roli Dolomit v první světové válce. Tehdy bylo v ledovci ukryto celé vojenské „město“ a i dnes vydají čas od času masy ledu svědectví minulosti… Lyžařským střediskem se protahuje i trasa safari Sella Ronda, provádějící své návštěvníky fascinujícími scenériemi kolem masívu Sella. Její trasa je zároveň „únikovou“ cestou z Porta Vescovo pro slabší lyžaře. 

41 %

Snow Tip SKI Nejlepší sjezdovky v Dolomitech jsou v Arabbě, tvrdí někteří lyžaři. Jsou to většinou tací, kteří milují rychlé a prudké tratě. Jejich velká koncetrace je na domovské hoře Arabby – na Porta Vescovo (2.478 m), odkud míří po severním svahu zpět do města. Snow Tip FREERIDE Odvážnější freerideři mají v Dolomitech mnoho příložitostí, jak v sobě rozpoutat adrenalinovou vášeň. Bohužel jen málokdy jsou tyto sjezdy zpřístupněné lanovkou. Jeden takový „komfortní“ se nabízí ve žlebu pod kabinovou lanovkou na Sass Pordoi (2.950 m). Snow Tip SAFARI V Arabbě se setkávají dva nejznámější lyžařské okruhy v Dolomitech. Slavná Sella Ronda míří z průsmyku

Campolongo na průsmyk Pordoi, zatímco okruh Grande Guerra, jež vede po stopách bojů v 1. světové válce, odtud míří směrem k ledovci na Marmoladě. Zde čeká návštěvníky i malé válečné muzeum.

45 %

62 km

s umělým sněhem:

52 km

běžecké tratě:

15 km

nadmořská výška: Snow Tip FAMILY Pohodové rodinné sjezdovky přímo v Arabbě nenaleznete. Stačí však poodjet k průsmyku Campolongo na hranici s lyžařskou oblastí Alta Badia… Novinka 03/04 • 4sedačka Mesola nahradí starý vlek • dvousedačka Vizza nahradí staré vleky Malga Crepaz I a II • expres 4sedačka Burz nahradí starou dvousedačku

www.arabba.org

www.marmolada.com

14 %

sjezdovky celkem:

sezóna:

1.446–3.269 m n. m.

začátek prosince – začátek května

přepravní kapacita:

38.900 os./h

vleky a lanovky: zubačka: visutá kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

5 2 2 1 9 14


046-DOLOMITY

Stránka 56

Hochpustertal

DOLOMITI SUPERSKI

HOCHPUSTERTAL

56

10.10.2003 17:51

Jedním z míst v Dolomitech, které ještě nebylo masově objeveno, je údolí Hochpustertal. Zdejší rodinnou atmosféru, jak se dnes nazývá klid, podtrhuje skromnější nabídka středisek – žádné nemá více jak 25 km sjezdovek. Malým gigantem je v tomto ohledu Helm s dvacítkou kilometrů tratí, které se klikatí převážně severním svahem stejnojmenné hory. Lesní průseky se svažují nepříliš krotce, a tak z obtížnostní škály Helm nabízí hlavně červenou. Díky slušnému převýšení si kvalitní zážitek mohou pořídit i náročnější lyžaři – pětikilometrová červená do

28 %

70 %

52 km

s umělým sněhem:

40 km

nadmořská výška: sezóna: přepravní kapacita:

200 km 1.132–2.200 m n. m. prosinec – duben 24.400 os./h

Snow Tip SKI Top sjezdovkou údolí by se od nynějška měla stát černá trať po severním svahu Helmu, která je ve stavbě. Nová sjezdovka prodlouží slalomák Raut a vyústí u spodní stanice kabinky. Díky její šíři bude výzvou i pro dobré carvery.

Snow Tip FAMILY Nejpestřejší lyžařskou nabídkou s převahou klidnějších svahů se pyšní Helm. Díky pohodlným lanovkám a dostatku útulných hospod je příjemnou oázou za každého počasí.

Snow Tip BOARD Helm: u-rampa u školní 4sedačky Übungslift

Novinka 03/04 • nová černá sjezdovka Raut povede z Helmu do Vierschachu

vleky a lanovky: zubačka: visutá kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

černou v okolí a Haunold coby rodinná jednička oblasti. Možná není daleko doba, kdy Hochpustertal vstoupí na pole mezinárodních lyžařských houpaček. Smělý plán totiž opřádá horu Helm novými lanovkami, jež by středisko spojily s nedalekým rakouským Sillianem, který má nad sebou areál obdobných parametrů jako Helm. Opomíjené lyžařské údolí je dolomitickou mekkou běžkařů, neboť se tu nachází na 200 km upravovaných stop a pravidelně se na nich objevuje světová špička při závodech Světového poháru. 

SNOWtip

2%

sjezdovky celkem: běžecké tratě:

Vierschachu je toho důkazem. K této trati se letos přidá zcela nová sjezdovka, jež by se díky svým sportovním parametrům měla stát top tratí v oblasti. Bude pokračováním slalomové sjezdovky Raut, která vede podél horní sekce kabinky na Helm. Zajímavou sjezdovou tratí se může chlubit i jižní stráň tohto střediska – vesměs jde totiž o širší cestu, jako stvořenou pro jízdu ve vajíčku. Kdo to vydrží celých 5 km a ještě zdolá cílový hang, může si gratulovat. Z ostatních center stojí za pozornost Rotwand s dosud jedinou opravdovou

1 2 1 5 18

Snow Tip CROSS COUNTRY Zahajovací závod Světového poháru v severských disciplínách pohostí 5.-7. prosince zimní středisko Toblach. Na programu je 15 km žen, 30 km mužů a štafeta, vstup je zdarma

www.altapusteria.net


046-DOLOMITY

10.10.2003 17:51

Stránka 57

Val di Fiemme – Obereggen

DOLOMITI SUPERSKI

57

VAL DI FIEMME – OBEREGGEN

Široké údolí Val di Fiemme na západě Dolomit nese snad všechny znaky, které jsou pro italská střediska typické. Má dostatek slunce, sjezdovky jsou široké a není tu příliš draho. K pohodové atmosféře přispívají četné hospůdky a panorama Dolomit, o sníh se v případě nouze postarají sněžná děla. Lyžařská nabídka je rozvržena do třech větších středisek, z nichž nejznámějším se pro tragickou nehodu lanovky stalo Cavalese. Nešťastná kabina z údolí byla nahrazena moderním vajíčkem a areál Alpe Cermis (2.250 m) se tak stal velmi pohodlně dostupným.

Jeho převážně rodinné svahy křižuje i jedna dlouhá černá sjezdovka Olympia. Je-li Cavalese nejznámějším centrem, pak Latemar je tím největším. Na jeho úpatí leží tři ubytovací střediska – Predazzo, Pampeago a Obereggen a mezi nimi se vinou středně dlouhé tratě jako stvořené pro carving i pohodové sklouznutí. Nade vším se pak tyčí rozložité skalisko Latemar, po němž byl areál pokřtěn. Třetí zdejší areál – Alpe Lusia – by mohl klidně nést

SNOWtip Snow Tip SKI Z vrcholu Le Cune v areálu Lusia se můžete řítit dolů po jedné černé a jedné červené sjezdovce, obě špičkových parametrů. Na červenou ve spodních partiích navazuje další černá až do údolí. Snow Tip BOARD Alpe Cermis: snowpark s u-rampou (100 m) na sjezdovce Lagorai Latemar: u-rampa (50 m) na sjezdovce Toler Snow Tip CROSS COUNTRY Bežeckým svátkem je možná nejslavnější závod s masovým startem Marcialonga. Tisíce závodníků soupeří se 70 km tratí, jež se

přídomek nejmodernější. Za obcí Bellamonte se po krotkých loukách točí výhradně 4sedačky a podobně přívětivý je k lyžařům i lanovkový park na severní straně tohoto areálu, jenž bičují sjezdovky o poznání sportovnější až vyloženě slalomové. Val di Fiemme je rovněž mekkou běžeckého sportu. Příležitostí k výletu na běžkách je v údolí a jeho okolí požehnaně – upravuje se 150 km tratí. Slavný závod Marcialonga i loňské mistrovství světa jsou dostatečným důkazem, že kvalita rozhodně za kvantitou nezaostává. 

35 % klikatí po dně údolí mezi Moenou a Cavalese. Trať je vždy dokonale připravena, o což se zasluhují i místní dobrovolníci, kteří na ni přiváží sníh z okolí a nasříkaných zásob. Atmosféru závodu podtrhuje mohutná divácká kulisa. Snow Tip FAMILY Celé Val di Fiemme je jednou velkou oázou rodinných sjezdovek. K pohodě přispívá slunečné klima, moderní infrastruktura a dostatek horských hospůdek.

www.valdifiemme.info

www.rosengarten-latemar.com

48 %

17 %

sjezdovky celkem:

100 km

s umělým sněhem:

100 km

běžecké tratě: nadmořská výška: sezóna: přepravní kapacita:

150 km 1.000–2.500 m n. m. prosinec – duben 70.600 os./h

vleky a lanovky: zubačka: visutá kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

2 5 n/a 15 12 16


046-DOLOMITY

58

10.10.2003 18:38

Stránka 58

San Martino di Castrozza

DOLOMITI SUPERSKI

SAN MARTINO DI CASTROZZA – PASSO ROLLE

Passo Rolle

foto: Tourismusverein San Martino di Castrozza/Silvano Angelani

Malé hotelové městečko San Martino di Castrozza si nemohlo přát lepší polohu. Z jedné strany se nad ním zdvihají obrovité skalní jehly, jež tvoří masiv Pale, a z druhé se pahorkatí svahy s obrovskou sjezdovou plochou. Lyžaři tak celý den mohou pozorovat, jak slunce nechává čarokrásné hory zbarvovat nesčetnými odstíny od bílé až po červenou. Z okraje střediska startují vzhůru kabinková a sedačková lanovka, každá z opačného konce a mezi nimi se rozpřádá malá lyžařská houpačka. Vévodící náročností je ta typická dolo-

29 %

56 %

60 km

s umělým sněhem:

55 km

nadmořská výška: sezóna: přepravní kapacita:

50 km 1.467–2.383 m n. m. prosinec – duben 29.000 os./h

vleky a lanovky: zubačka: visutá kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

kurenční výhodou je naproti tomu vyšší sněhová jistota díky severní orientaci svahu. Lanovky na Passo Rolle bývají tradičně mezi prvními, které se pro lyžaře na sklonku podzimu roztáčejí. Do třetice je v okolí města ještě jeden areálek. Z okraje do něj vyráží moderní kabinka, obsluhující červenou a modrou sjezdovku zpět k městu. Od její horní stanice si můžete při slunečném a bezvětrném počasí dopřát romantický výlet. Kabinová lanovka vás vynese přímo do srdce skalní skupiny Pale – pod vrchol Rosetta (2.743 m), kde můžete zůstat i na oběd. 

SNOWtip

16 %

sjezdovky celkem: běžecké tratě:

mitická – svižná, ale pohodlně carvingová. Až na dvě výjimky areálem proudí starší sedačky, jež se za špatného počasí mohou stát nepřívětivým přepravním prostředkem. Takových dnů je však zde i v celých Dolomitech většinou poskrovnu. K lyžařské oblasti přináleží ještě známý průsmyk Passo Rolle, jež je rovněž osjezdován a nabízí kompletní škálu sjezdovek od modré až po černou. Jen délkami tratí nemůže s areálem nad San Martinem soupeřit. Jeho kon-

1 2 1 14 7

Snow Tip SKI Příjemným areálem s kompletním obtížnostním spektrem sjezdovek je Passo Rolle. Pět sedačkových lanovek a jeden vlek zpřístupňují tucet kilometrů sjezdovek na úpatí rozeklané skalní skupiny Pale. Snow Tip FAMILY Nejmírnější loučky se nacházejí okolo vrcholku Alpe Tognola (2.220 m), pod nějž vede ze San Martina kabinka, a na alpalouce

www.sanmartino.com

Malga Ces, přístupné z údolí 3sedačkou. Velice příjemným je rovněž celý lyžařský areál na průsmyku Rolle.

Snow Tip APRÉS-SKI San Martino je typickým italským střediskem s bohatými možnostmi aprés-ski. Četné restaurace, bary, diskotéky a taneční kluby žijí dlouho do noci.


046-DOLOMITY

10.10.2003 18:38

Stránka 59

Eisacktal

DOLOMITI SUPERSKI

59

EISACKTAL

Mohutné údolí řeky Eisack bylo působením živlů vymodelováno do takové hloubi, že okolní kopce vynikají coby horští obři. Jejich olyžovatelné převýšení díky tomu značně překračuje tisícimetrovou metu a doslova si tak říká o jedinečné parametry sjezdovek. Nejvýznamnějším skicentrem údolí je bezlesá planina Plose, jejíž jihovýchodní svahy po celé šíři protkalo několik sedačkových lanovek a husté klubko červených sjezdovek. Kromě toho je Plose také velkolepým rozhledovým balkónem na rozeklané Dolomity na jihu a ledovce Zillertálských Alp na severu.

Dolů do údolí pak odtud spadá jedna z oněch unikátních tratí – Trametsch. Její start se nachází u horské boudy Plose (2.447 m) a končí bezmála o 1.400 výškových metrů níže, přičemž se vine severozápadním středně prudkým a zalesněným svahem. Svou devítikilometrovou délkou je nejdelší v Jižním Tyrolsku a svým profilem jednou z top tratí Dolomit. Přes údolí se zdvihá sněhová homole Gitschberg (2.512 m), jež od příští sezóny vytvoří novou houpačku s opodál le-

SNOWtip Snow Tip SKI Za dobrých sněhových podmínek, tedy především do začátku jara, je velkým zážitkem jízda po strmé a nesmírně široké sjezdovce z vrcholu Gitschbergu (2.512 m). Další lahůdkou je černá trať Trametsch na protějším vrcholu Plose. Snow Tip BOARD Plose: Dobře vybavený freestylový park s překážkami se nachází podél 4sedačky Schönboden. Oblíbenou snowboardovou sjezdovkou je pro četné zatáčky zpola ukrytá trať Palmschoss. Snow Tip APRÉS-SKI Starobylé město Brixen oslavilo nedávno 1100. narozeniny. Důvodem k jeho návštěvě není jen domek, kde trávil vyhnanství

žícím areálem Jochtal. To je nejmladším přírůstkem v kolotoči Dolomti Superski. Nejostřeji klopené sjezdovky vedou ze samotného vrcholu Gitschberg, dále se terén krotí do lehké modré, aby se na hranici lesa opět svižně propadl. Dojezd do údolní vísky Meransen je už velmi pozvolný. Široké údolí na prahu Dolomit přitahuje hojně i české návštěvníky. Starobylé město Brixen se stalo na dva roky nedobrovolným domovem Karla Havlíčka Borovského a vesničky v jeho okolí dnes příznivými cenami pensionů lákají naše lyžaře. 

18 % Havlíček Borovský, ale i historické centrum města, jemuž vévodí kostel sv. Michala s křížovou chodbou a arcibiskupský palác.

20 % 85 km

s umělým sněhem:

60 km

běžecké tratě: Snow Tip TOUR Plose je oblíbeným cílem skialpinistů. Z vrcholu Pfannspitze vede mírně vzhůru po hřebeni cesta na vrchol Gabler (2.570 m) a z něj pak prašanový sjezd k horské chatě Skihütte a lanovce.

62 %

sjezdovky celkem:

nadmořská výška: sezóna: přepravní kapacita:

75 km 1.067–2.507 m n. m. prosinec – duben 37.000 os./h

vleky a lanovky: Novinka 03/04 • 8místná kabinka Bergbahn nahradí starou 6kabinku (Gitschberg)

www.eisacktal.info

zubačka: visutá kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

1 4 2 7 16


046-DOLOMITY

Stránka 60

Tre Valli

DOLOMITI SUPERSKI

TRE VALLI

60

10.10.2003 18:38

Italská Tři údolí nejsou ani největším, ani nejznámějším lyžařským střediskem, jak je tomu u jejich francouzských jmenovců. Přeci jen se však proslaveným Třem údolím podobají – rozsáhlé plochy nad hranicí lesa bez ostrých skalisek jsou v Dolomitech spíš výjimkou. Celá oblast čítá na sto kilometrů upravených tratí, rozdělených přibližně na půl do dvou areálů. Lyžařské terény obývají především podlouhlý centrální hřeben, jehož nejvyšším dostupným bodem je Col Margherita (2.515 m). Ač stojí Tre Valli i v samotných Dolomitech ve stínu zvučnějších středisek, kvalitou

70 % sjezdovky celkem:

20 %

SNOWtip

100 km 95 km

běžecké tratě:

62 km

sezóna: přepravní kapacita:

1.150–2.515 m n. m. prosinec – duben 38.500 os./h

vleky a lanovky: zubačka: visutá kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

lomovými pistami. Druhou a známější oázou sportovních lyžařů je Col Margherita, dosažitelná z Pellegrina kapacitní kabinou. Nejhezčí sjezdovka široko daleko začíná právě zde. Nejprve mírně klesá po hřebeni, pak se zanoří do řídkého lesa na severním úbočí hory a propadá se o stovky metrů níže ke spodní stanici lanovky. Přírodní kulisu obstarává sjezdovkám ve „třech údolích” rozeklaný hřeben Pale a sama královna Dolomit Marmolada (3.342 m). Vyčnívá z ní však jen špičatý vrchol a její hrozivá jižní stěna tak zůstává skryta. 

10 %

s umělým sněhem: nadmořská výška:

sjezdovek se jim přinejmenším vyrovná a moderním lanovkovým parkem mnohá z nich i předčí. V rámci střediska se vyskytuje několik ohnisek, která působí jako magnet pro určitý typ lyžařů. Na jižní svahy průsmyku Pellegrino se soustředí hlavně rekreační lyžaři, kterým vyhovují mírnější, přehledné a přitom členité sjezdovky. Stejně pohodové lyžování se nabídne i nad obcí Bellamonte na druhém konci Tre Valli, kde jsou svahy ještě mírnější. Naproti tomu černou perlou střediska je severní svah Le Cune, protkaný sportovními a širokými sla-

2 1 4 5 5 10

Snow Tip SKI Královnou mezi zdejšími sjezdovkami je bezpochyby Margherita. Z nejvyššího bodu ve středisku – Col Margherita (2.515 m) – kopíruje sněhově spolehlivý severozápadní svah až do průsmyku Pellegrino (1.900 m). Členitým terénem vedená sjezdovka a její varianty jsou téměř uměleckým dílem. Novinka 03/04 • nová 4sedačka Lago Cavia-Laresei zlepší spojení Col Margherita-Falcade • nová sjezdovka La Morea (Bellamonte) • nová sjezdovka Cima Uomo 2 (Passo Pellegrino)

www.moenawelcome.com

Snow Tip SAFARI Lyžařskou oblast můžete projet na lyžích jako safari, jehož mottem je láska (Skitour dell' amore). Nechápete? Vydejte se na cestu a mějte oči otevřené! Je pravděpodobné, že se zamilujete… Snow Tip APRÉS-SKI Neopakovatelná atmosféra vládne v četných horských chatách s terasami, kde se neubráníte delší siestě. Jednou z nejlepších vyhlídek v Dolomitech se může chlubit hospůdka na vrcholu Le Cune (Lusia). Snow Tip FAMILY Prostor nad obcí Bellamonte byl stvořen pro „mírumilovné“ sjezdaře. Celý svah je protkán moderními sedačkovými lanovkami a přehlednými modrými dálnicemi.

www.falcadedolomiti.it


046-DOLOMITY

10.10.2003 18:39

Stránka 61

Civetta

DOLOMITI SUPERSKI

61

CIVETTA

Legendami opředený masiv Monte Pelmo a horolezci obávaná severní stěna Civetty jsou grandiózními strážci lyžařského areálu, který obývá řídce porostlé pahorky mezi nimi. Lanovky a vleky propletly tuto krajinu tak, že vznikla kompaktní miniaréna s 80 km sjezdovek. Značná rozlehlost areálu předurčila, že do něj lze vstoupit několika branami – ze středisek Alleghe, Selva di Cadore a Zoldo. Zároveň je obtížné vystopovat faktický středobod areálu, protože všechny oblasti jsou kvalitou i kvantitou poměrně rovnocenné.

Drtivou většinu svahů ovládla sjezdovková střední třída – tedy červená, a to od široké ležérní až po chladně sportovní slalomák. Střediskem se proplétá i nespočet panoramatických dálnic, které fungují hlavně coby spoj mezi jeho jednotlivými částmi. Dík velké terénní členitosti si lyžař připadá být stále na objevné túře. Zdánlivě krotké vrcholky mezi sebou občas chovají i pěkně temperamentní kousky. Hřištěm sportovců jsou přede-

SNOWtip Snow Tip SKI Nejvyšší bod Fertazza (2.100 m) je startem možná nejlepší sjezdovky pod Civettou. Vine se opodál lanovek ze Selva di Cadore a především ve spodní pasáži je eldorádem rychlých jezdců. Její hlavní devizou je celodenní klid, neboť oproti ostatním tratím je poměrně „zašitá“. Snow Tip SAFARI Lyžařským areálem Civetta a třemi dalšími (Cortina, Alta Badia a Arabba) prochází sjezdové safari Grande Guerra, jež vede stopami bojů první světové války. Snow Tip APRÉS-SKI Alternativním denním programem mohou být značené zimní cesty vedoucí úchvatnou krajinou na úpatí Monte Pelma a Civetty.

vším FIS tratě v Zoldu, kde se pravidelně zastavuje i kolotoč Evropského poháru. Tyto sjezdovky jsou zároveň nejrozsáhlejším areálem nočního lyžování v Dolomitech. Velice svižnou jízdu snese i většina sjezdovek směřujících k jezeru Alleghe. Nazelenalé průzračné jezero vzniklo v roce 1777 následkem sesuvu a dokládá tak, že zdánlivě nehybné masivy hor stále ještě promlouvají svou kamennou tváří do dějin. Lyžařský areál je v posledních letech intenzivně modernizován, přičemž mizí především staré vleky náhradou za moderní 4sedačky. 

42 % Večery lze nejsnáze strávit v podnicích městečka Alleghe na břehu stejnojmenného jezera. Snow Tip FAMILY Alleghe: dětský koutek, cvičné tratě a útulné hospůdky (u mezistanice) Zoldo: dětský snowpark Téměř všechny sjezdovky v areálu je možné označit za velmi vhodné pro rekreační lyžaře. Novinka 03/04 • dvousedačka Valgranda-Col de la Grava nahradí vlek • expres 4sedačka Casot di Pecol-Col de la Grava nahradí vlek

www.skicivetta.com

sjezdovky celkem:

50 %

8% 80 km

s umělým sněhem:

75 km

běžecké tratě:

40 km

nadmořská výška: sezóna: přepravní kapacita:

979–2.100 m n. m. prosinec – duben 36.000 os./h

vleky a lanovky: zubačka: visutá kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

2 1 4 6 14


062-LYŽAŘSTVÍ

10.10.2003 17:54

Stránka 62

62

TEXT: IVAN SOSNA FOTO: PETR SOCHA

za tajemstvím

FENOMÉNU ZÁHROBSKÝCH J

SNOW ČÍSLO 9/ 2003

sou jich desítky a stovky. Podupávají za mantinely, pobíhají okolo tenisových kurtů a svůj denní režim podřizují rozvrhu své budoucí sportovní hvězdy. Rodiče, kteří se rozhodli mít ze svého dítěte špičkového sportovce. Šance, že právě to jejich bude mezi příslovečnými povolanými tím vyvoleným, je ovšem mizivá. Co všechno musí klapnout, aby to vyšlo? Existují sice určité obecné zásady, každý sport má ale svá specifika a žádný jednotný recept neexistuje. A tak nás čas od času překvapí, že uspěl ten, kdo „správně” ani neměl. Na to, jak sofistikovaný dnešní sport je, není příkladů zase tak málo. Podržíme-li se poslední doby a alpského lyžování, připomeňme osamoceného Girardelliho, neúspěšného kandidáta reprezentace Maiera nebo totální chorvatské outsidery Kosteličovy. I my už máme své jméno. Takovou malou českou nelogičností je rodina Záhrobských, především Šárka (ročník 1985), dnes už dvacátá slalomářka světového žebříčku a tedy členka elitního klubu první světové třicítky. Reálie jsou lyžařské veřejnosti dostatečně známé. Pod trenérským vedením otce, jenž nikdy závodně nelyžoval

a v lyžování nepůsobil, vyrostla nejenom Šárka (1985), ale i Petr (1980). Ten v nejnáročnější a nejvíce ceněné disciplině – obřím slalomu – klepe na dveře elitní světové stovky. K tomu se u nás v posledních letech nikdo ani nepřiblížil. Šárka by mohla být náhodou, výjimečným zjevem, jenž se čas od času zrodí jako produkt záhadného působení a průniku nebeských sfér. Jenže oba – to už žádná náhoda být nemůže. Co se tedy skrývá za tím, že po patnácti letech marného snažení českých lyžařů konečně tým Záhrobský „přišel, viděl, zvítězil”? Genialita trenéra? Výjimečná příprava? Výjimečné osobnosti? Něco dalšího? Chceme se pokusit o odpovědi. Samozřejmě nečekáme, že bychom odhalili zaručený recept na výrobu šampiona. Věříme však, že můžeme ukázat pozadí toho, jak se stát skutečně dobrým lyžařem. A možná z toho všeho vyplynou i důvody, proč se to jen málokomu podaří a proč na tom naše lyžování není lépe. Vedle hledání takových odpovědí se v každém případě budete o naší nejúspěšnější lyžařské rodině dozvídat z první ruky a exkluzivně.

Jsem lyžařský profesionál

U našich lyžařů jsem často měl dojem, že jsou to studenti, kteří taky lyžují. Mnozí z nich nakonec dali přednost škole (pochopitel-

Petr narozen 30. listopadu 1980, student 3. ročníku VŠE v Praze, obor mezinárodní obchod, mistr republiky v super-G, ve stovce obřího slalomu světového žebříčku „Učebnice už na hory nevozím, ale naučit se všechno stejně musím.” V týdnu našeho rozhovoru začátkem září úspěšně zvládl zkoušku ze základů podnikového hospodářství.


062-LYŽAŘSTVÍ

10.10.2003 17:54

Stránka 63

63

Šárka narozena 11. února 1985, studentka 4. ročníku obchodní akademie v Praze-Karlíně, mistryně republiky ve slalomu a super-G, 20. slalomářka světového žebříčku „Učebnice s sebou po horách vozím, ale otázka je, co člověk stačí udělat. Po sezoně si z půjčených sešitů všechno opisuju.”

ně: lyžování je živit nebude, nejsme v Rakousku), nebo alespoň s poukazem na školu lyžování nedávali to, co by bylo třeba. Ne tak Záhrobští. „Jsem lyžařský profesionál,” říká zcela jednoznačně Petr, „je to moje práce, zaměstnání.” I Šárka má jasno: „Lyžování mám na prvním místě”. Ideově by to tedy měli vyřešené.

Dvě tvrdé fáze

(A ten trenér je také manžel Zdeny Šilhavé, bývalé přední světové diskařky, pozn. red.) A ostatní trénování? Š: To obstarává táta. Co je pro vás na trénování nejhorší? To, že bolí, že se musí pravidelně i když se nechce, nebo jednotvárnost, něco jiného? Š: Jednotvárnost ne, tréninky jsou docela pestré, střídá se to. Pro mě je asi nejhorší únava, ale akceptuju ji, patří to k věci. P: Mně trénink zlepšuje náladu. Š: On je blázen, dokáže hrát ještě mimo trénink několik hodin nohejbal. Nebo vyjeli s kamarádem na chvíli na kole a přijeli až večer. P: Vždycky jsme si řekli „ještě tam a tam” a nakonec z toho bylo 130 kilometrů. Člověk by řekl, že k nějakému velkému sportování kromě lyží se profík vlastně už nedostane... Š: Já toho mívám po tréninku dost a spíš si koukám odpočinout. Kdyžtak trochu nohejbalu a taky jsem hrávala tenis. Kolo až tak mít nemusím. P: Mě baví skoro všechno. Nohejbal, tenis, kolo, taky squash. Dobře. Dá se říct, že se neflákáte. Proč jste podle vás u nás nejlepší? Š: To nedokážu říct, protože nevím, jak trénujou ostatní. P: Já myslím, že Šárka trénuje víc a poctivěji než ostatní. Když u toho totiž holka opravdu vydrží, tak má šanci.

ČÍSLO 9 / 2003 SNOW

Popište trochu trénink, který máte dneska za sebou. Š + P: Jdeme celý týden dvoufázově. První fáze odrazy na překážkové dráze, celkem asi 150, potom odhody závaží, tedy koule a bulina, celkem taky 150. Jen ty odhody jsou skoro hodina, dohromady přes hodinu a půl. Druhá fáze pak individuální obratnost a schody na Julisce. Pokud vím, ty jsou docela pověstné... P: Je to 99 schodů na tribunu, děláme čtyřikrát výběh, já po třech, a potom je skáčeme žabáky.

Š: Já běhám po dvou, žabáky skáčeme, jak vydržíme, dneska jsem je v poslední sérii už nedokázala dojet, bylo to nadoraz. Dohromady asi taky jeden a půl až jeden a třičtvrtě hodiny. A další tréninky? Š + P: ob den posilovna, dvakrát týdně schody, ale taky sprinty na 200 až 300 metrů. Na kolik se přitom dostáváte s tepem? P: Tak na 180 až 190. Co je při suchém tréninku pro vás nejhorší „na morálku”? Š: Na Benecku máme na silnici na kole asi osmiminutové stoupání. Jeho závěr, ta osmá minuta. P: Odrazy, když se skáče 10 x 10 žabáků, a hlavně 10 x 300 metrů sprinty. Vy na fyzičku máte trenéra specialistu. Pochlubte se. Š + P: Je to pan Šilhavý z Olympu Praha, trenér vrhačů, mj. oštěpařky Pospíšilové. Je to v rámci veliké podpory, kterou máme u odboru sportu Ministerstva vnitra. Trénovali i rehabilitovali jsme u nich ve Stromovce, bohužel to tam zničila loňská povodeň, rehabilitace byla v suterénu, takže teď trénujeme díky spolupráci armády a vnitra na Julisce.


062-LYŽAŘSTVÍ

10.10.2003 17:54

Stránka 64

64

Celkově jich totiž není tolik, které do toho jdou tak tvrdě. Š: Asi je nejlepší, když to posoudí někdo jiný. Na kolik procent tedy podle svého vlastního pocitu trénujete? Š: Někdy opravdu na hranici toho, na co momentálně mám. P: Důležité je pohybovat se blízko hranice toho, na co mám, a snažit se ji posunovat. A důležité je odhadnout míru. Občas je nutné sáhnout si na dno, jen tak lze jít dál. Š: Když tu hranici posunu, když je vidět zlepšení a to, že všechna ta práce je k čemu, tak je to opravdu radost. Co třeba dělá Kosteličovy tak dobré? Fyzička? Technika? Objemy tréninku? Š: Tvrdě a poctivě pracovali. P: A taky museli přijít na to, co jim vyhovuje. Ivica dlouho jezdil všechno, při rychlostních disciplinách se několikrát zranil. Trvalo mu, než si zvolil slalom jako svou parketu. A myslíš, že Rakušáci tvrdě a poctivě nepracují? Mají vše a za sebou i dvě univerzity... P: Mají podporu dvou univerzit, ale mají taky vůli se potrápit? A je váš otec dostatečný tvrďák, aby z vás vyždímal co nejvíc? Rodič většinou není ochoten dřít své dítě s tím, že ho možná zničí, ale když to přesto vydrží, uspěje... Š: Je natolik odborník, že ví, kolik si dovolit.

Pojďme konečně na sníh. Tebe, Šárko, vnímá veřejnost jako slalomářku, ty ale na rozdíl od zvyklostí u nás takhle vyhraněná nejsi. Š: Já takovou specializaci nechci, i když ten slalom letoš šel. Je to v něm taky snazší než v obřáku. Jezdím ale slalom, obřák i super-G. (Šárka je na žebříčku 20. ve slalomu, 54. v obřím slalomu a 87. v super-G.) Jakou máš skladbu tréninku? Š: Polovina je obřák a z druhé poloviny je o něco víc slalomu než super-G. Taky podle možností. Teď jsem byli v hale a tam se nic jiného než slalom jezdit nedá. P: Taky půlka obřák a z té druhé tak 30% super-G a 20% slalom. (Petr je na rozhraní první a druhé stovky v obřáku, v novém podzimním žebříčku by měl být 98. – 99., a 82. v super-G.) Co budete po takovémto tréninku v sezoně jezdit? Š: Slalomy ve Světovém poháru, to je jasné, a taky obřáky, tam to zatím vypadá na střídání s Evou Kurfürstovou. P: Mě baví sjezdy, ale není je moc kde trénovat. Chci jet sjezdy v Evropském poháru, protože jsou většinou společně se super-G. Hlavně ale obřáky. A tedy ta obligátní otázka po cílech sezony... Š: Udržet pozici ve slalomu a snažit se zlepšit. A jezdit ve Svěťáku obřáky a zkusit se dostat až k bodovému umístění. Jeden bodík by stačil.

P: Kromě toho Evropského poháru odjet ve Svěťáku evropské obřáky a superG a blížit se bodovým umístěním. Co je podle vás vaší silnou lyžařskou stránkou? Š: Asi psychická vyrovnanost, schpnost vypořádat se s různými věcmi. To je nakonec důležité i v normálním životě. P: Dobrá technika na „placce” a když jsou brány hodně za roh. Naopak se musím zlepšit na prudkém. Co je na vašem sportu nejpříjemnější? Š: samozřejmě vyhrát, ale vlastně obecněji úspěch. P: Dobrá jízda. Ale taky třeba to, když se povede jízda, kterou se rozhodnu jet zcela naplno. Co ještě byste ke svému sportu chtěli říct? Š: Je to sport hodně nespravedlivý. Velkou roli hrají lyže, startovní číslo, proměnlivé podmínky. P: Občas poslouchám v rádiu pořad „Na střídačce”, kde mluví známí sportovci. Z mnoha posluchačských dotazů je cítit závist a odsuzování třeba za množství peněz, které ten sportovec vydělá. Já nikomu z nich nic nezávidím. Za úspěchy je neskutečné množství práce a je pro ně třeba mnoho obětovat. Pociťovala jsi už taky závist? Š: Přímo ne, ale vím, že mi loňské výsledky všichni nepřáli. P: Vím, že u části českých lyžařů nejsme moc oblíbení, ale neberu to jako křivdu.


062-LYŽAŘSTVÍ

10.10.2003 17:54

Stránka 65

ŠOTEK NESPAL

S čím a v čem lyžují: Lyže a boty Head, vázání Tyrolia, hole,

Šárka: „O trošku míň než Petr."

brýle a helmy Scott, vosky převážně Swix a také prášky Briko. Šárka: obřačka 185 cm, slalomka 156 cm (stejné jako loni) Petr: obřačka 195 cm (jako loni), slalomka 165 cm (místo loňských 161 cm – nový předpis FIS) („Zkoušel jsem i 190 cm, ale nebylo to ono. Ta delší byla stabilnější a živější. Potřebuju lyži hodně aktivní. U slalomky to celkem není rozdíl.")

Servis a příprava lyží:

Nastavení vázání: Petr: „Na trénink tak 10, případně až 11, špičku i patu. Na závod samozřejmě víc, hlavně u klouzavých disciplin, to je servisman utáhne až nadoraz."

Sám s naprostou většinou lidí vycházím.

Tajemství nebo dřina? Rozhovor jako tento nevybočuje z řady mnoha podobných. Žádné šoky ani tajné zbraně. Jen dva cílevědomí mladí sportovci, kteří podle zpovědi prostě dělají to, co by měl na jejich místě každý: důsledně a bez ulejvání konají svou sportovní práci. Trénink, odpočinek, regenerace, spánek, životospráva. Trénují víc než ostatní? Myslím, že především na sněhu trénují efektivněji a účelněji. Maximální efektivita je tím, co mě v jejich případě napadá nejvíc. Když zažijete, jak v létě ještě za ranního šera nakládají tyče na skútr a v půl šesté už za sebou mají první tréninkovou jízdu, víte, co to znamená. Když vidíte, jak v dokonale sehraném minitýmu všichni přesně vědí, co mají dělat, pochopíte, proč nikdy nechtěli trénovat s národním týmem, kde na hejno

Základní broušení na stroji už roky v AZ sportu v Praze na Smíchově, průběžně většinou Záhrobský starší. Na MS jsou lyže na rychlostní discipliny udělané od firemního servismana.

Úhlování: Podbroušení (= z boku) většinou 87į, někdy až 86į, rychlostní lyže od servismanů. Odklonění (= od skluznice) u obřaček 1į, sjezdovky a superobřačky tak, jak jsou od firmy. Šárčiny slalomky od skluznice neúhlované.

nesourodých závodníků připadli dva trenéři a kde se letní trénink mnohdy rozjíždí až v hodinu, kdy už Záhrobští balí. Jsou důslední. Mají stanovený náročný program a neexistuje, aby ho neplnili. Jsou od malička zvyklí „hrábnout si” a nejsou líní. Zvykli si i na letní čtyřfázové soustředění na své krkonošské chalupě, kde se kalí jejich morálka a kuje základ fyzičky na zimu. Tak důsledně netrénuje u nás ze sjezdařů snad nikdo. A určitě nikdo nedodržuje tak vzorně denní režim. Nejde přece jen o množství žabáků, sprintů a kilometrů na kole. Jde o to, aby všechny tyto cviky byly součástí promyšleného a do cyklů dobře rozčleného tréninkového plánu. O mikro – a makrocykly a o dlouhodobý a postupný vzestup výkonnosti. To však už předbíháme. Více o tréninkové kuchyni se dozvíme ze zpovědi samotného šéftrenéra, Petra Záhrobského staršího v dalších SNOW. 

Pověstný tiskařský šotek se k naší nelibosti probral při přípravě SNOW 6 Extra. Jeho aktivita vynesla dva momenty, za které se omlouváme: 1 – V testech u značky HEAD se nám vloudil špatný titulek ke slalomcarveru. Všechny údaje včetně fotky patří pochopitelně lyži HEAD i-SL CP 13, nikoli slalomce HEAD World Cup i-SL CP 13, jak jsme mylně uvedli (chybná informace putovala již od našeho italského partnera SCIARE a prošla i naším kontrolním filtrem...). 2 – Scott nemá nic společného ani s Nordicou a Benettonem, ani se skupinou Tecnica – Völkl. To jen neposlušná věta se vloudila do úvodního textu o zn. Scott. Zárověň považujeme za důležité připomenout, že úvody k jednotlivým značkám v sekci test jsou autorským (a tedy do jisté míry subjektivním) dílem Ivana Sosny a k exaktním testům se nijak přímo nevztahují, jak mohlo z jejich zařazení vyznít. Petr Socha


062-LYŽAŘSTVÍ

10.10.2003 18:01

Stránka 66

66

TEXT: TOMÁŠ MACEK FOTO: ARCHIV SNOW

NA ÚSVITU

SNOW ČÍSLO 9 / 2003

věků

Na kalendáři byl rok 1966. Stephan Eberharter, veterán dnešního sjezdařského pelotonu, ještě ani nebyl na světě, když se to v chilském Portillu stalo. Čtyři srpnové dny onoho roku navždy změnily tvář lyžování. Zrodil se Světový pohár. První v historii sportu vůbec. Zatímco v Evropě tehdy vládlo léto, jihoamerické Andy hostily nepříliš vyvedené mistrovství světa sjezdařů. U sklenky vína na hotelovém baru se sešli francouzský trenér Honoré Bonet, americký kouč Bob Beattie a Serg Lang, novinář francouzského deníku L’Equipe. Zakrátko se pohádali. Kdo je nejlepším lyžařem planety? Killy? Schranz? Jasně, že Killy! Ne, jedině Schranz! Jak praví legenda, při páté sklence se uklidnili a shodli, že olympiáda ani mistrovství světa nejsou tím pravým měřítkem. Načež se zrodila vpravdě historická myšlenka: založit seriál bodovaných závodů, z nějž na konci sezony vzejde král lyžařů. Ráno přibrali baroví spiklenci do party rakouského funkcionáře Seppa Sulzbergera a zahájili druhé kolo diskusí. Jak seriál pojmenovat? Pohár FIS? Nebo raději Pohár sjezdařů? Či snad Alpské turné? Pak se nadechl Serge Lang a pronesl dvě slova: „Světový pohár.” Bylo rozhodnuto. Jakožto autor názvu se stal Lang mluvčím kvarteta inovátorů. Druhý den u večeře zaútočil na prezidenta FIS Marka Hodlera. Ten jej vyslechl, zakuckal se a večeři už nedojedl. „To je úžasný nápad. Svolejte zítra na devá-

tou novináře. Oznámím jim založení nové soutěže,” nadšeně prohlásil. Lang úžasem otevřel pusu. „Nevíte přece, jak budou reagovat funkcionáři.” Prezident jej však odbyl mávnutím ruky. „To je moje starost. Vy, pane Langu, přineste zítra pravidla Světového poháru.” Lang stvořil pravidla, Hodler přesvědčil mocné. Stačil mu jediný telefonát, aby zajistil také sponzora – francouzskou firmu Evian, vyrábějící minerálky. Ta, aniž by tušila, jakou tradici právě zakládá, věnovala vítězům křišťálové glóby. Premiéru nové soutěže viděl v lednu 1967 německý Berchtesgaden. Mnohá média ještě nebyla patřičně vzdělána, a tak informovala pouze o závodech FIS 1A. Ale deník Salzburger Nachrichten

Jean-Claude Killy - první vítěz SP spolu se tehdy těsně stříbrnou krajankou Marielle Goitschelovou. Absolutní triumf, hlásal na adresu Killyho tehdejší L'Equipe.

pod titulkem „Premiéra Světového poháru” psal: „To, o čem snili Christian

Světový pohár 2003/04 ŽENY Ternín 25. 10. 28.–29.11. 5.–7. 12. 11. 12. 13.–14. 12. 20.–21. 12. 27.–28. 12. 3.–4. 1. 10.–11. 1. 16.–18. 1. 24.–25. 1. 31. 1.–1. 2. 7.–8. 2. 14.–15. 2. 21.–22. 2. 28.–29. 2. 10.–14. 3.

Místo Sölden Park City Lake Louise Vrátná Špindlerův Mlýn Laax Lienz Megeve Lech/Arlberg Cortina Maribor Haus/Ennstal Javor Santa Caterina Aare Levi Sestrieres-finále CELKEM 36+1

MUŽI Země Rak. USA Kan. SR ČR Švýc. Rak. Fr. Rak. It. Slovin. Rak. Něm. It. Švéd. Fin. It.

SJ sj, sj sj sj sj, sj sj sj sj

SG sg sg sg sg sg sg sg sg

OS os os os os os os os os

SL sl sl sl sl sl sl sl sl sl, sl sl

K . k -

9

8

8

11

1

Ternín 26. 10. 22.–23. 11. 29.–30.11. 6.–7. 12. 13.–14. 12. 15. 12. 19.–20. 12. 21. 12. 28. 12. 3.–4. 1. 10.–11. 1. 17.–18. 1. 23.–25. 1. 27. 1. 31. 1.–1. 2. 7.–8. 2. 14.–15. 2. 28.–29. 2. 6.–7. 3. 10.–14. 3.

Místo Sölden Park City Lake Louise Beaver Creek Val d’Isere Madonna Val Gardena Alta Badia Bormio Flachau Chamonix Wengen Kitzbühel Schladming Garmisch Adelboden St. Anton Kranjska Gora Kvitfjell Sestrieres CELKEM 38+2

Země Rak. USA Kan. USA Fr. It. It. It. It. Rak. Fr. Švýc. Rak. Rak. Něm. Švýc. Rak. Slovin. Nor. It.

SJ sj sj sj sj sj sj sj sj sj sj sj sj

SG sg sg sg sg sg sg sg

OS os os os os os . os os os

SL sl sl sl sl sl sl sl . sl sl sl sl

K k k . -

12

7

8

11

2


062-LYŽAŘSTVÍ

10.10.2003 18:01

Stránka 67

67

Prezident FIS Marek Hodler poté, co popsvé uslyšel ideu uspořádat Světový pohár: „To je úžasný nápad. Svolejte zítra na devátou novináře. Oznámím jim založení nové soutěže.” Předkladatel idey Serg Lang: „Nevíte přece, jak budou reagovat funkcionáři.” „To je moje starost. Vy, pane Langu, přineste zítra pravidla Světového poháru.” Pravda, Stein Eriksen, Othmar Schneider a později Anderl Molterer a Toni Sailer, bylo poprvé uvedeno ve skutek.” Slavná střediska jako Kitzbühel, Wengen či Adelboden se okamžitě hlásila o pořadatelství. Idea dobývala lyžařský svět. Jean-Claude Killy vyhrál osm závodů v řadě, zvítězil o 111 bodů před druhým Messnerem a umlčel pochybovače. Přesto kanadské Jackson Hole vidělo dramatické pohárové finále. Postaraly se o něj ženy. Francouzská sběratelka zlatých medailí Marielle Goitschelová před závěrečným kláním vedla, leč neradovala se. Domácí Nancy Greenová triumfovala v rozhodujícím paralelním slalomu rozdílem sedmi setin sekundy, a to jí stačilo. V celkové klasifikaci triumfovala

Kanaďanka o čtyři body před Goitschellovou. Resumé prvního ročníku soutěže znělo: jednoznačný úspěch. Bejrútský kongres FIS ji v červenci 1967 dodatečně oficiálně posvětil. Dlouhé dvě dekády trůnil 135 kilogramů vážící Lang na ředitelském křesle, odkud vládl Světovému poháru. Rok za rokem budoval jeho věhlas, moc i finanční zázemí. Jistě, dělal také chyby. Úpravami bodového hodnocení a zaváděním nejrůznějších škrtů záměrně potíral specialisty. Nebýt Langa, pozdvihl by Stenmark na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let velký glóbus nikoliv třikrát, ale osmkrát. Ani experiment se zavedením Super G se zpočátku příliš nevydařil.

„Tyto omyly musíme velkoryse přehlédnout,” řekl pohárový ředitel později. „Vždyť ani majestátní karavana, putující nekonečnou pouští, se nenechává rušit štěkotem několika psů.” Nicméně Stenmarkovi se pokorně omluvil. V roce 1988 neodolal Lang rostoucímu tlaku výrobců lyží a manažerských firem. Cítil, že již není císařem svého impéria a složil funkci. O jedenáct let později sešel do vinného sklípku svého rodinného domku v alsaském Sternenbergu – a už se nevrátil. Ve věku 79 let jej skolil infarkt. Kolotoč, který kdysi u barového pultu v Portillu pomáhal roztočit, se však točí dál. Letos poprvé zavítá i do České republiky. 


062-LYŽAŘSTVÍ

10.10.2003 18:02

Stránka 68

68

TEXT: RENATA BALAŠOVÁ FOTO: VLADISLAV GALGONEK, RENATA BALAŠOVÁ

SNOW ČÍSLO 9 / 2003

LEDOVÝ DECH světová premiéra Světová premiéra unikátního skoku Ledový dech se úspěšně podařila týden poté, kdy Aleš Valenta zvítězil v prvním závodě letní série Světového poháru ve švýcarském Mettmenstettenu. Povzbuzen zlatou medailí se Aleš rozhodl zúročit letní přípravu a skočit Ledový dech. Na premiéru se Aleš pilně připravoval poslední tři měsíce téměř denně: „Věděl jsem, že mám natrénováno a letní příprava probíhala podle plánu. Acrobat Park mi poskytuje skvělé podmínky, tak jsem si věřil”. Premiéra byla stanovena na 21.8.2003 do Acrobat Parku ve Štítech. Tento den byly opět posunuty hranice akrobatického lyžování. Ledový dech se řadí vedle olympijské skoku Aleše Valenty mezi kombinace akrobatického lyžování, které ještě nikdo neskočil. Uskutečnění premiéry skoku znamená průlom v lyžařském světě. Na úspěchu českého akrobatického lyžování se velkou měrou podílel Pavel Landa, reprezentační trenér Aleše Valenty: „Ledový dech v téhle podobě byl ok, ale viděl jsem tam ještě pár detailů, které musíme dotáhnout.” Trenér Landa nemusel dlouho čekat, Alešovi se zadařilo v dalším závodě Světového poháru letní série, tentokrát na domácí půdě nebo spíše vodě v Acro-

bat Parku nedaleko Šumperka. Sobota 23. srpna znamenala pro Aleše potvrzení a zopakování Ledového dechu, které mu zajistilo první místo na stupni vítězů. Ve společnosti evropské špičky akrobatického lyžování Aleš předvedl skok tak bravurně, že i jindy přísný trenér byl velice spokojený: „Takový skok se Alešovi ještě nepovedl, myslím, že ho vyhecovalo domácí publikum. Nezanedbatelné je také to, že závodil ve

svém tréninkovém centru, které důvěrně zná. Ledový dech v tomto provedení by Aleš ustál i na sněhu.” Z dálky fandila Elen Černá-Valentová, novopečená maminka s šestinedělním synem Denisem. Jméno Denis se objevilo i na špičce Alešových lyží Sporten. Na jeho přání mu český výrobce pro štěstí vytvořil nový design s nápisem. A jaký je vlastně rozdíl mezi skokem, s kterým Aleš získal zlato na OH v Salt Lake City 2002 a Ledovým dechem? „Je to v uspořádání vrutů v saltech. Olympijský skok je kombinace: první salto-dva vruty, druhé salto-dva vruty, třetí salto-jeden vrut, tedy 2-2-1. Ledový dech je variací 1-3-1. Oba skoky jsou trojitá salta s pěti vruty. Zatím mě nikdo nepřeskočil, tak uvidíme v zimě, jestli někdo ze zámoří překvapí a skočí trojité s pěti,” vysvětluje Valenta. Jestli se podaří Ledový dech již v této zimní sezoně na sněhu Aleš Valenta zatím nepotvrzuje, ale ani nevylučuje: „Rád bych to dokázal, ale vše závisí na tom, jak bude probíhat příprava na sněhu ve Finsku a poté na konci prosince ve Špindlerově Mlýně, kde se letos již podruhé budeme scházet ve Skiareálu Svatý Petr na tréninkový camp s Euroteamem.” 


062-LYŽAŘSTVÍ

10.10.2003 18:02

Stránka 69


062-LYŽAŘSTVÍ

10.10.2003 18:02

Stránka 70

70

Partner rubriky

HRANY – LYŽAŘOVO A I Z

SNOW ČÍSLO 9 / 2003

BROUŠENÍ HRANY Z BOKU II

Volně navazujeme na předchozí díl a... Brousíme Předpokladem je dobré upnutí lyže, nejlepší jsou speciální svěráky. Pravák typicky brousí lyži skluznicí a hranou ven od lyžaře (vnitřní hranu na levé lyži tedy brousíme od patky ke špičce, vnější naopak). Pokud se hrana poškodila např. o kámen, je nutné poškozené místo, kde došlo k vytvrzení materiálu, nejprve obrousit hrubým diamantem nebo hrubým keramickým kamenem. Nárazem vytvrzená ocel může poškodit zuby pilníku, dimenzovaného na tvrdost okolo 45 HRC. Freerider nebo pravidelný návštěvník Francie by měl mít kapesní diamant, jímž může obrousit sek do hrany i přímo na místě činu. Poté nebo v případě hrany nepoškozené postupujeme některým z přípravků 3-4 jednosměrnými (záběr jen vpřed, od sebe) a překrývajícími se tahy. Po každém přejetí celé hrany se vyplatí omést štětečkem ocelové špony a podle potřeby vyčistit pilník. Nepospíchat, aby se pilník zbytečně nezahříval. Jakmile podbrušujeme, musíme u většiny lyží, především u modelů s klasickými kolmými bočnicemi, ještě před broušením strhnout část bočnice nad hranou. Pilník by se totiž zanášel materiálem bočnice. K seříznutí bočnice nejlépe poslouží speciální přípravek, bohužel dosti drahý (přes 1000 Kč). Improvizovat lze i jinak, např. koncem krátkého břitu z brousku. Ořezávač lze zhotovit i svépomocně. Po dosažení žádoucího ostří nastupují další dobrušovací přípravky, o nichž jsme psali v kapitole o odklonění. Jestliže ale brousíme pravidelně a často, je ubírání materiálu hrany minimální a jde spíše o práci jemnými přípravky (jemný pilník, diamant, keramický kámen, leštění). Požadujeme-li skutečně dokonalou hranu, velice záleží na jejím finálním vyleštění (extra) jemným diamantem, tvrdým kamenem Arkansas, jemným smirkovým finišérem (lze i brusným papírem se zrnem 320) nebo jemným Gummi-kamenem. Kdo si s tím dá skutečnou práci, může si být jistý, že málokdo v jeho okolí má takové hrany. I u výkonnostních závodníků to může sehrát důležitou roli. Někteří odborníci dokonce tvrdí, že v přípravě hran jsou i závodní lyžaři třeba oproti rychlobruslařům velice zaostalí. Dokonalé vyleštění obou stran hrany velmi omezí i ponechaný „grot” hrany (otřep, „jehla”). K jeho likvidaci, zejména

pokud se po pilníku nebo brousku už příliš nehladí, slouží brusná pryž (Schleifgummi) nebo velmi jemný smirkový papír. Stačí lehce přejet jednou až dvakrát. Existují dokonce i zastánci ponechání grotu, který má zvýšit drživost hrany. Jiní varují, že odlomením grotu při prvních obloucích se může ideální ostří narušit. Pryž by ale měla být trvale v kapse lyžařovy bundy. Kontrolu ostrosti hrany provádíme plochou nehtu, jehož vrchní vrstvičku musí dobrá hrana lehce seškrabávat. Dokonale ostrá hrana je až nebezpečná, pozor tedy při manipulaci s lyžemi. Jsou už popsané i řezné rány doslova na kost. Pozor na to, že hrana s ponechaným grotem působí ostřeji než vzorně hladká a vyleštěná! K úplné dokonalosti patří zásada mnohých profesionálních servismanů: hrana vně kontaktních bodů i chránič patky mají být obroušené dokulata: co je ve styku se sněhem, musí být ostré, co je mimo, naopak kulaté. Doplňkem dokonalé přípravy boku lyže je uhlazení bočnice a poté i její namazání (pasta, ev. i mejdlíčko) a vyleštění vosku. S výjimkou velmi tvrdé pisty se totiž lyže v oblouku zařízne do sněhu a oblouk vyjíždí také po bočnici – vlastně po ní jede více než po středu skluznice. Hladká bočnice s dobrým skluzem je proto jakousi prodlouženou hranou. Po broušení je nutné vyčistit skluznici od kovových špon, které se do ní při sebevětší snaze zasekají. Hodí se hrubý fibertex, bronzový nebo měděný kartáč, jemnější smirkový papír. Nepřekonatelné je ale vyčištění teplým namazáním, ev. opakovaným. Když po něm skluznici ještě vykartáčujeme tvrdým bronzovým kartáčem (cca 20 jednosměrných tahů od špičky k patce), je ideálně připravená k zažehlení zvoleného Ivan Sosna vosku.

lyžařský doktor I. Blíží se zima a tím i čas, kdy se lidé rozdělí na ty, kteří chladné měsíce tráví v čekárnách a ordinacích nejrůznějších zdravotních zařízení a na ty, kteří v tomto čase naopak ožívají a s nechápavým pohledem té první části populace v zádech mizí s podivným načiním kamsi do hor. Pro ty druhé, tedy pro Vás, příznivce a uživatele lyží, právě otevíráme lyžařskou ordinaci. Sem se můžete obracet se svými dotazy ohledně nejasností a problémů s technikou lyžování a zde se Vám, seč budou naše znalosti a zkušenosti stačit, budeme snažit poradit a pomoci. Jak správně píchat Myslím, že při jízdě na lyžích nepoužívám správně hole. Můžete mi poradit? Jana Tichá, Pardubice Zapíchnutí hole (či spíše jeho náznak) nám během jízdy pomáhá stabilizovat horní část těla, upevňuje rytmus oblouků a předznačuje ukončení jednoho a zahájení dalšího oblouku. Základní pravidlo je: levou hůl používáme pro zatočení doleva a pravou hůl pro zatočení doprava. Zhoupnutí špičky levé hole směrem dopředu je tedy přípravou na oblouk doleva a zapíchnutí hole je signálem k jeho zahájení. Důležitá je poloha paží. Paže jsou mírně pokrčené v loktech trochu stranou a před tělem. Pohyb při zhoupnutí špičky hole vpřed vychází ze zápěstí. Tím se minimalizuje pohyb celé paže, který by mohl způsobit rotaci horní části těla. Dobrou kontrolou pro správnou pozici paží je, když během celé jízdy při pohledu vpřed neztrácíme ruce z dolních rohů zorného pole očí. Rukověť hole držíme zlehka. Křečovité držení by se přes paži přeneslo do celé horní části těla a vypadali bychom při lyžování jako roboti. Hůl zapichujeme nedaleko špičky lyže a samotné zapíchnutí hole je spíše dotekem sněhu. Pro začátek správného použití holí sjíždíme svah pomaleji, oblouky středního poloměru, abychom se mohli koncentrovat na tyto pohyby: připravit hůl k zapíchnutí, dotknout se holí sněhu, přenést váhu a přehranit. Jakmile se tato činnost stává automatickou, můžeme zvýšit rychlost jízdy, zkrátit poloměr oblouků a provádět zapíchnutí hole a přehranění ve stejný okamžik. Tím se nám lyžařské hole stanou naší skutečnou oporou. SNOWdoktor připravuje Zdeněk Černík, člen metodické komise APUL

www.apul.cz Máte problém? Otázku? Pište nám na redakce@snowmag.cz


071-MODULY+ADRESAR 9

10.10.2003 19:10

Stránka 71

zelené stránky aktivního lyžaře MIMO BùÎNOU DISTRIBUâNÍ SÍË NA STÁNCÍCH KOUPÍTE SNOW V TùCHTO PRODEJNÁCH: BEROUN: JAN ·ÍRER-KOLA, V PLZE≈SKÉ BRÁNù 1, 311621355 ■ BOHUMÍN: MODEX SPORT, ·UNYCHELSKÁ 1159, 596014045 ■ BRNO: GEMMA, MENDLOVO NÁMùSTÍ 15A, 543216893 ■ SPORTCENTRUM, VELK¯ ·PALÍâEK-MEâOVÁ 2, 543237191, WWW.SPORTCENTRUM.ORG ■ HELIA TRADE BRNO, ÚVOZ 59/61, 541241291 ■ FREYTAG-BERNDT-PRODEJNA GEOKART, VACHOVA 8, 542216561 ■ SKICENTRUM, JANA BABÁKA 9, 541245853 ■ MM SKICENTRUM, BRECHTOVA 7, 548 522 422 ■ âÁSLAV: BRAIER LUBO· SPORT-SERVIS, ÎIÎKOVO NÁMùSTÍ 164, 327316932 ■ âESKÉ BUDùJOVICE: SPORT BP S.R.O., SOKOLSK¯ OSTROV 1, 387318439, WWW.SPORTBP.CZ ■ âESK¯ Tù·ÍN: SPORTCENTRUM, NÁDRAÎNÍ 17, 558712147, WWW.SPORTCENTRUM.ORG ■ DOBRU·KA: RM SPORT, KOSTELNÍ 7, 494621652, WWW.RM-SPORT.CZ ■ HARRACHOV: SPORT âERMÁK, SPOL. S R.O., HARRACHOV 622, 401 529 827 ■ HAVLÍâKÒV BROD: SPORT CENTRUM K2, HAVLÍâKOVA 3305, 569425245 ■ HORKA U STARÉ PAKY: SKI SPORT HORKA, HORKA 3, 481595009 ■ HOSTIVICE: ZDENùK STANùK - SPORTSERVIS, 17. LISTOPADU 807, 220981252 ■ HRADEC KRÁLOVÉ: ALPINUS- OBCHODNÍ CENTRUM FUTURUM, BRNùNSKÁ 1825/23A, 495271445 ■ FUN SPORT HK S.R.O., MASARYKOVO NÁM. 581, 495514037 ■ KB SPORT HK, POSPÍ·ILOVA 281, 495760302, WWW.KBSPORT.CZ ■ RM SPORT, GOâÁROVA 504, 495533030, WWW.RM-SPORT.CZ ■ SKI SPORT DRAHORÁD, HABRMANOVA 166, 603247789 ■ HRONOV: KT SPORT, T.G.MASARYKA 24, 491481155 ■ CHOCE≈: SKIMEN 2 S.R.O., T.G.M. 265, 465473375 ■ CHOMUTOV: KOLA DVO¤ÁK, UL. KAROLINY SVùTLÉ 1934, 474625555, WWW.KOLA-DVORAK.CZ ■ JAROMù¤: ACTIVE SPORT, MAëARSKÁ 656, 491815170 ■ JIâÍN: MAXI-SPORT JIâÍN, ROBOUSY 149, 602742256 ■ JILEMNICE: INTERSPORT, DOLENÍ 54, 481541253 ■ KARLOVY VARY: SKI SERVIS-SPORT, MOSKEVSKÁ 40, 353225604 ■ HUDY SPORT KARLOVY VARY, ZÁPADNÍ 11, 353222360 ■ KARVINÁ: SPORTCENTRUM, NÁM. T.G.MASARYKA 67, 596315352, WWW.SPORTCENTRUM.ORG ■ KLADNO: KOHOUT SPORT, J. VRBY 563, 312682950 ■ KLATOVY: CYKLOSPORT OK, KPT. JARO·E 43, 376310531 ■ KOLÍN: SPORT SERVIS MONTANA, JAROMÍR VYSKOâIL, KMOCHOVA 406, 321728718 ■ KRNOV: BIVAK SPORT, HLAVNÍ NÁM. 14, 554615912 ■ LIBEREC: KH SPORT, PRAÎSKÁ 376/36A, 485105732 ■ DRAPA SPORT NISA CENTER, UL. â. MLÁDEÎE 456, 482739013 ■ LESSKOL S.R.O., FR¯DLANTSKÁ 209 ■ SPORT CENTRUM DRAPA, UL. âES. MLÁDEÎE 456, NISA CENTER, ■ LITOMù¤ICE, CYKLO & HOBBY S.R.O., MICHALSKÁ 1, 416734285 ■ LITOMY·L: DÒM SPORTU STRATÍLEK, SMETANOVO NÁM.91, 461615766 ■ PEAK SPORT, ·MILOVSKÉHO 197 ■ MARIÁNSKÉ LÁZNù: SPORT SHOP, SKALNÍKOVA 471, 354621555 ■ MOST: MARATHON SPORT, FR. HALASE 1200, 476705182 ■ APOLLO SPORT- MARCEL STRYCH, RUDOLTICKÁ 1706 (TESCO), 476444557, WWW.APOLLOSPORT.CZ ■ OLOMOUC: SPORTCENTRUM, HORNÍ NÁMùSTÍ 13, 585221203, WWW.SPORTCENTRUM.ORG ■ TITTY TWISTER, DENISOVA 28, 585226701, WWW.TITTYTWISTER.CZ ■ BOARDSHOP HOBA, DOBROVSKÉHO 33, 585229723 ■ GM SPORT, LAZECKÁ 115, 585220897 ■ HELIA TRADE OLOMOUC, I.P. PAVLOVA 116, 585438651 ■ DAGMAR JOCHCOVÁ - HORTEZ, 8. KVùTNA 16, 585226065 ■ OSTRAVA: HELIA TRADE, PORUBSKÁ 708, 596920226 ■ ING. PETR MADEJA - SKI CENTRUM, 28. ¤ÍJNA 227, 595626322 ■ OSTROÎSKÁ NOVÁ VES: MILO· GAVALA SPORT, NA ROLÁCH 413, 572598598, WWW.GAVALASPORT.CZ ■ PÍSEK: INTERSPORT PÍSEK, AL·OVO NÁM.16, 382213781 ■ PLZE≈: SUNBOW, NÁM. REPUBLIKY 22, 377222324 ■ PLZE≈: HANNAH CZECH, A.S., AMERICKÁ 54, P.O.BOX 321, 379200111, WWW.HANNAH.CZ ■ PRAHA 1: INTERBIKE PRAHA, RYBNÁ 14/682, 221844388, WWW.INTERBIKE.CZ ■ PINOCCHIO VIAGGI S.R.O., VODIâKOVA 30, PASÁÎ DIVADLA ABC, 224162365 ■ CK CONTI, JIND¤I·SKÁ 30, 224230120, WWW.CKCONTI.CZ ■ HUDY SPORT, NA PER·T¯Nù 14, 224218600 ■ KIWI SVùT MAP A PRÒVODCÒ, JUNGMANNOVA 23, 224948455, WWW.KIWICK.CZ ■ PRAHA 2: ZDENùK DOLEÎAL-DODOSPORT, NA ZDERAZE 5, 272769387, WWW.SKIKOMPLEX.CZ ■ SKI SURF SPORT SERVIS, V TÒNÍCH 11, 224942007 ■ PRAHA 3: CYKLOPRAG PRAHA S.R.O., ¤ÍPSKÁ 27, 222522490 ■ PRAHA 4: HOFFI SURF SHOP, PODOLSKÉ NÁB¤EÎÍÎLUTÉ LÁZNù, 244 466 841, WWW.HOFFI.CZ ■ SKOL SLAVOJ VY·EHRAD, NÁM. HRDINÒ 16, 261218737, WWW.SKIFRANCE.CZ ■ SPORTCENTRUM, K¤ESOMYSLOVA 19, 241404444 ■ HAPPY SPORT, KOTORSKÁ 1598, 241 403 943, WWW.HAPPYSPORT.CZ ■ PRAHA 5: JÍZDNÍ KOLA "U ANDùLA", NA BùLIDLE 31, 257315125 ■ SPORT U ANDùLA, NÁDRAÎNÍ 116, 257326166 ■ A-Z SPORT, LIDICKÁ 7, 257315054 ■ PRAHA 5 - RADOTÍN: SKISERVIS RADOTÍN, TOPASOVÁ 5/747, 257913063, WWW.SKISERVIS.CZ ■ PRAHA 6: HAPPY SPORT, NÁRODNÍ OBRANY 16, 224 325 560, WWW.HAPPYSPORT.CZ ■ BIL-SPORT,SKICENTRUM VELESLAVÍN, POD DVOREM 13, 235366524 ■ PRAHA 7: TOMÁ· HEYROVSK¯-SKISERVIS, FR. K¤ÍÎKA 12, 220571215 ■ PRAHA 9: SKI & CYKLO SPORT "NA HARFù", âESKOMORAVSKÁ 41, 284811212, WWW.SPORTNAHARFE.CZ ■ HAPPY SPORT, BERANOV¯CH 125, 286 920 112, WWW.HAPPYSPORT.CZ ■ PRAHA 10: PEKSPORT, VR·OVICKÁ 466, 271720893 ■ PRAHA 10-·TùRBOHOLY: SPORT A MÓDA S.R.O. (HERVIS SPORT), EUROPARK-NÁKUPNÍ ULICE 389/2, 234672264 ■ P¤EROV: MAJÁK TOP TRAVEL AGENCY, KRATOCHVÍLOVA 17, 581219912, WWW.MAJAKTOP.CZ ■ ROKYTNICE NAD JIZEROU: SKI SPORT-J. NECHANICK¯, V. SVAT¯, â.P. 3, 481522402 ■ ROÎNOV POD RADHO·TùM: PEMI OUTDOOR SPORT, PALACKÉHO 2191, 571655154 ■ STARÉ SPLAVY: SPORT PAUDERA, KRÁLE VÁCLAVA 120, 487873275 ■ ·PINDLERÒV ML¯N: M-SPORT, MIRKA DUNKOVÁ, ·PINDLERÒV ML¯N 159, 499523153 ■ SKI SPORT HORKA, BED¤ICHOV 119, 499422111 ■ TÁBOR: SKI CENTRUM TÁBOR, JAN JIRÁK, BECHY≈SKÁ 398, 381251369 ■ T¤INEC: SPORT CENTRUM, NÁM. SVOBODY 528, 685221203, WWW.SPORTCENTRUM.ORG ■ GAMI SPORT, KOPERNÍKOVA 1160, 558326246 ■ UHERSKÉ HRADI·Tù: JAMI SPORT, S.R.O., FRANTI·KÁNSKÁ 1240, 572540846 ■ ÚSTÍ NAD LABEM: V+K SPORT SKI&BIKE, VANÍâKOVA 1, 475200210 ■ APOLLO SPORT, REVOLUâNÍ 10, 475211894, WWW.APOLLOSPORT.CZ ■ ÚSTÍ N. ORLICÍ: RM SPORT, T. G. MASARYKOVA 113, 465527900, WWW.RM-SPORT.CZ ■ VALA·SKÉ MEZI¤ÍâÍ: SONUS SPORT SERVIS, SOKOLSKÁ 1267, 571611799 ■ VRCHLABÍ: TOMÁ· KUNâÍK-SKI VELKOOBCHOD, NÁDRAÎNÍ 472, 499 402 343 ■ ZEMAN A SPOL. S R.O.-·PINDL SPORT, KRKONO·SKÁ 32, 499421224 ■ VSETÍN: INTERSPORT ANDùL, ÎEROTÍNOVA 1321, 571 415 368 ■ ZLÍN: ORLITA S.R.O., P¤ÍLUKY 131, 577214066 ■ ÎAMBERK: SKIZÁMEâNÍK S.R.O., DLOUHO≈OVICE 51, 465612072, WWW.SKI-ZAMECNIK.CZ

ZIMA 2003 / 2004 ITÁLIE • RAKOUSKO • FRANCIE • ŠVÝCARSKO více než 60 lyžařských středisek a téměř 400 ubytovacích kapacit na 204 stranách katalogu cestovní agentura DAMA Praha 10, Vršovické náměstí 4 • tel.: 271 742 695, 271 742 610, fax: 271 742 669, mobil: 608 747 413 Praha 5, OC Nový Smíchov - Drapa Sport • tel./fax: 257 328 060, mobil: 777 877 442 Hradec Králové, OC Futurum - Drapa Sport • tel./fax: 495 266 291, mobil: 777 800 669 Liberec - Doubí, OC Nisa center - Drapa Sport • tel./fax: 485 133 838, mobil: 608 241 974 Zlín, Zarámí 4077 • tel.: 577 615 330, 577 615 338, fax: 577 615 332, mobil: 608 241 977 Brno - Modřice, OC Olympia - Drapa Sport • tel./fax: 547 210 756, mobil: 777 864 601 Olomouc, 28. října 13 • tel./fax: 585 203 387, mobil: 608 241 978 Ostrava, OC Futurum - Drapa Sport • tel./fax: 596 617 323, mobil: 608 241 975

cestovní kancelář NEMO Praha 1, Panská 3 • tel.: 224 211 666, fax.: 224 213 311 Brušperk, Náměstí 8 • tel./fax: 558 666 538 Hodonín, hala AN, Svatopluka Čecha 3608 • tel./fax: 518 353 882

cestovní agentura VESTA Praha 3, Wilsonovo nádraží • tel./fax: 224 225 769 Praha 3, Slezská 29 • tel./fax: 224 254 455

kompletní nabídka zájezdů i prodejních míst na www.nev- dama.cz nebo volejte bezplatnou skilinku 800 100 234

Lyžování se Sport-S • 36 středisek Francie, Itálie, Švýcarska a Rakouska • pobyty s vlastní dopravou i autobusem • sleva 10% do 31. 10. 2003 Sport-S, Blatenská 113, 430 03 Chomutov, tel.: 474 624 088, 296 301 680 chomutov@sport-s.cz, praha@sport-s.cz

www.sport-s.cz

Lyžařské zájezdy do Itálie

DOLOMITI SUPERSKI • VAL DI SOLE • ORTLERSKÉ ALPY ALTA VALTELLINA • SAVOJSKÉ ALPY-SESTRIÉRE penziony s polopenzí – 2-lůžkové pokoje – apartmány slevy na skipasy 5–40%, záloha 2000 Kč/os vše jednoduše a spolehlivě – vyberte si zájezd a zavolejte nám

tel. 311 510 136, 311 510 140, fax 311 514 496 CK Víkend, ing. Josef Seidl, Valdecká 84, 268 01 Hořovice

www.ck-vikend.cz FRANCOUZSKÉ ALPY LYŽOVÁNÍ OPĚT ZA SKVĚLÉ CENY 8denní skipass a lehátkový bus již v základní ceně od 4900,-, odjezdy z celé ČR La Norma, Aussois od 4.900,-

lehátkový bus, 7x ubytování, 8denní skipass, taxy, delegát

Les 2 Alpes, Tignes od 7900,-

lehátkový bus, 7x ubytování, 6denní skipass, taxy, delegát

Puy san Vincent od 5700,-

lehátkový bus, 7x ubytování, 8denní skipass, taxy, delegát

BETA TOUR Na Můstku 8, P1, tel.: 224 214 403, 777 292 524 Argentínská 17, P7, tel.: 266 712 300-2, betatour@betatour.cz

www.beta-tour.cz

TESTCENTRUM ČASOPISU SNOW HARRACHOV Hned u sedačkové lanovky na Rýžovišti v půjčovně lyžařské školy Classic. Od 1. 12. do 15. 4. denně od 8.00 do 17.00 hodin. K zapůjčení sportovní a závodní lyže značek Atomic, Blizzard, Elan, Fischer, Head, K2, Nordica, Rossignol, Salomon, Völkl a nově Dynastar. S tímto vystřiženým inzerátem získáte 10 % slevu jak na půjčovné, tak na koupi nových lyží!!!

Tel: 481 529 629, Fax: 481 529 629, info@levnelyze.cz

www.classicskischool.cz, www.levnelyze.cz


072-PR BRETON+HEAD

SNOWMARKET

72

10.10.2003 20:11

Stránka 72

vybavení

skicrossová kolekce Dynastar

D

ynastar pro zimní sezónu 2003-04 představil 35 modelů lyží v ucelených řadách – Speed, Skicross, Exclusive, Intuitiv, Agyl a Team. Většina modelů využívá revoluční technologii Autodrive, která představuje unikátní spojení tradiční sendvičové konstrukce s bočnice ve středu a na patě lyží se skořepinovou konstrukcí špičky lyže. Toto technologické řešení dává lyžím velmi dobrou a přesnou ovladatelnost, vysokou torzní tuhost ve zkrutu v oblouku, mimořádně dobré držení na ledu a tvrdém sněhu a umocňuje celkovou stabilitu lyží. A právě díky technologii Autodrive se Dynastar stal lídrem v současnosti celosvětově nejdynamičtěji se rozvíjející kategorii univerzálních carvingových lyží – kategorii obecně nazývanou „Skicross” nebo „Cross”.

Skicross Dynastar jako první na svûtû pfii‰el na trh s lyÏí, která vytvofiila dnes v‰emi v˘robci prosazovanou kategorii lyÏí – „Skicross”. A proto pouze Dynastar mÛÏe pouÏívat pro své lyÏe této kategorie pfiímo jméno Skicross, protoÏe jej má registrováno jako ochranou známku. Díky kombinaci technologie Autodrive, ‰piãkov˘ch materiálÛ a moderních závodních konstrukcí a mírnû ‰ir‰ímu stfiedu v sobû lyÏe fiady Skicross spojují pfiednosti lyÏí na upravené sjezdovky a lyÏí do volného terénu. Jejich rozsah je tím pádem mimofiádnû univerzální a jsou urãené pro lyÏafie, ktefií hledají lyÏe pro v‰echny situace a rÛzné kvality snûhu.

SNOW ČÍSLO 9 / 2003

Skicross 9 Tato lyÏe je tvarovû i materiálovû takfika shodná se Skicross 10, ale její celková charakteristika je ponûkud tolerantnûj‰í tak, aby vyhovovala velmi dobr˘m aÏ v˘born˘m lyÏafiÛm, hledajícím stabilní, v˘konnou a pfiitom dobfie ovladatelnou lyÏi na upravené tratû se schopností poradit si i v ménû ideálních podmínkách. Také tato lyÏe je opatfiena novou kompozitní deskou Autodrive Rebound System s odpruÏením pod patou pro kvalitní tlumení a akumulaci/uvolnûní energie v závûru oblouku.

PR

Skicross 10 Vlajková loì fiady, nová lyÏe absolutnû moderní koncepce, „nová generace” racecarveru s univerzálnûj‰ím pouÏitím, která je urãena pro v˘borné, technicky zdatné a dynamické jezdce. Firemními jezdci je pouÏívána pfii závodech ve skicrossu, je vynikající na upravené trati, ale souãasnû pouÏitelná i na ménû ideálním povrchu. V krat‰ích délkách má krojení stávajících univerzálek, v del‰ích pak slouÏí jako alternativa tradiãní racecarverÛ, tzn. derivátÛ lyÏí pro obfií slalom. Nová titanalová deska Autodrive Rebound System s odpruÏením pod patou poskytuje kvalitní tlumení a akumulaci/uvolnûní energie v závûru oblouku.


072-PR BRETON+HEAD

10.10.2003 20:11

Stránka 73

73

SNOWMARKET

inovace od

LyÏe HEAD Worldcup pro mladé závodníky – mnoho odpustí a nabízejí dûtem zábavu KdyÏ mladí závodníci vyrazí na svahy, jejich lyÏe nejenÏe musí vypadat stejnû jako lyÏe jejich dospûl˘ch vzorÛ a velk˘ch hvûzd Svûtového poháru, ale také musí b˘t

Blesk pro dámy V âeské republice více neÏ dva miliony lidí udává, Ïe chodí lyÏovat ãasto nebo alespoÀ obãas. A asi ãtvrtina z nich jsou Ïeny. Tyto Ïeny jsou zpravidla ponûkud niωího vzrÛstu neÏ muÏi a také mají niωí hmotnost. Aby mohly na lyÏi zatlaãit stejnû jako muÏi, musely by pÛsobit o mnoho vût‰í silou. LyÏe o niωí hmotnosti se nejen snadnûji nosí od auta k lanovce, ale také se na nich snadnûji zatáãí. A nezáleÏí na tom, zda je to na upravené sjezdovce, nebo v pra‰anu. Kromû toho lyÏafiky urãitû nekladou dÛraz jen na design nebo barvu svého obleãení a doplÀkÛ. Chtûjí, aby také jejich lyÏe mûly atraktivní design a vypadaly „sexy”. Co se t˘ãe technick˘ch parametrÛ i vzhledu

Head XRC TEAM

Head i.C 160 Lightning

stejnû kvalitní. Znaãka HEAD zcela splÀuje tento poÏadavek a nabízí jim ‰piãkov˘ produkt. HEAD letos nabízí skuteãné závodní lyÏe v juniorské kategorii se sendviãovou konstrukcí, lyÏe, jejichÏ geometrie plnû odpovídá pfiedpisÛm FIS. Perfektní vyváÏenost fungování v‰ech komponentÛ celého systému lyÏe/deska/vázání umoÏÀuje i co nejvût‰í pfiiblíÏení limitÛm v˘‰ky lyÏí, jaké FIS povoluje. Kromû toho jsou juniorské lyÏe opatfieny stejnou povrchovou úpravou a grafick˘m provedením jako lyÏe pro skuteãné závodníky Svûtového poháru. ·piãkové technologie jako napfiíklad X-Frame, titanové lamináty a velmi rychlá závodní skluznice s texturovan˘m povrchem jsou pouÏity u modelÛ Worldcup GS Team a Worldcup SL Team. Kromû toho mají tyto modely juniorskou závodní desku pod vázání Tyrolia CP11 a nov˘ ochrann˘ kryt ‰piãek lyÏí. Oba modely jsou konstruovány pro ‰piãkové lyÏafie a mladé závodníky, ktefií se nespokojí s Ïádn˘mi kompromisy, pokud jde o jejich vybavení. LyÏe Team XRC snadno zatáãí, ale pfiesto v˘bornû drÏí na hranách, takÏe je dobfie ovladatelná ve v‰ech situacích. Její charakteristiky z ní dûlají ideální lyÏi pro zaãáteãníky, stfiednû vyspûlé i skuteãnû v˘borné lyÏafie. Skuteãn˘ mini freerider se zaoblen˘mi obûma konci lyÏe (Twin Tip) je model Team. Tato lyÏe, navrÏená s polyuretanovou konstrukcí, má velmi v˘razné boãní vykrojení a ‰ir‰í plochu dotyku se snûhem. Nov˘m modelem této fiady je Team Track, kter˘ pfiedstavuje alternativu lyÏe Team. Se sv˘m závodním vzhledem, mírnû ‰ir‰í geometrií a ponûkud ménû v˘razn˘m boãním vykrojením je tento model skuteãnû univerzální lyÏí pro dûti. Model Dino Joe zaji‰Èuje mal˘m lyÏafiÛm opravdu profesionální vzhled: zábava zaãíná uÏ na 67 centimetrech. LyÏe pro malé dûti musí odpustit mnoho chyb a b˘t velmi snadno ovladatelné s vynaloÏením co nejmen‰í energie. Jen tak umoÏní dûtem, aby stále rády jezdily na carvingov˘ch lyÏích a opravdu si uÏily zábavu na snûhu.

jednotliv˘ch modelÛ, HEAD nabízí pro Ïeny specifické lyÏe, které mají odpovídající charakteristiky. Mají jinou tuhost a umístûní vázání, které lze posunout dopfiedu, ale také moderní, atraktivní design. V fiadû Allmountain Carve nabízí HEAD lyÏafikám model i.C 160 Lightning (v pfiekladu „blesk”). Tyto lyÏe vyuÏívají technologii H Intelligence, která v kaÏdé situaci pfiizpÛsobuje tuhost lyÏe ve zkrutu mûnícím se snûhov˘m a terénním podmínkám na trati a také rychlosti. LyÏe – a samozfiejmû také lyÏafika – se cítí jako doma na jakémkoli typu terénu. Snadno a rychle se uvádí do oblouku a zároveÀ nabízí vût‰í bezpeãnost i na tvrdém povrchu. Díky celodfievûnému jádru a sklolaminátové konstrukci je dosaÏeno niωí hmotnosti a mûkãího prÛhybu. Tato lyÏe je je‰tû lépe ovladatelná a Ïivûj‰í neÏ model i.C 160. Model Head C 140 Lightning má neuvûfiitelnû lehké jádro a je je‰tû mûkãí v prÛhybu. Vyniká snadn˘m zahájením oblouku a vynikající v‰estranností. Díky pouÏití systému SUPER RAILFLEX nebo RAILFLEX, vyvinutého firmou TYROLIA, bylo dosaÏeno potfiebné vyváÏenosti podle doporuãení konstruktérÛ. To znamená, Ïe polohu vázání na lyÏi lze optimálnû pfiizpÛsobit parametrÛm lyÏafiky. 

ČÍSLO 9 / 2003 SNOW

E-Fit pro progresivní rekreanty Rekreaãní lyÏafii, ktefií pfii nákupu nové lyÏafiské obuvi hledají revoluãní novinky, chtûjí v˘robek, kter˘ je pfiívûtiv˘ k uÏivateli, snadno ovladateln˘, nabízí optimální komfort i vynikající jízdní vlastnosti, v˘bornû vypadá a je k dostání za rozumnou cenu. Odpovûdí firmy HEAD na tyto poÏadavky je E-Fit. Skelet bot E-Fit vychází z tvaru formy E-Fit 106 a nabízí maximální pohodlí – bota se snadno nazouvá i vyzouvá. V‰echny boty jsou vybaveny systémem automatického pfiepínání mezi polohou pro lyÏování a polohou pro chÛzi s názvem Auto Ski Walk System. Auto Ski Walk automaticky nastaví správnou polohu, jakmile pfiipnete botu do vázání (SKI) nebo z vázání vystoupíte (WALK). UÏ nemusíte nic nastavovat ruãnû. Vynikajícím technick˘m prvkem modelové fiady E-Fit je pfiezka Auto Active Buckle s nastavením Supermacro. Díky této technologii získáváte vyváÏené, automatické a pohodlné upnutí pfiední ãásti nohy v botû za pouÏití jediné nártové pfiezky. ZároveÀ v‰ak noha v botû dostateãnû pevnû drÏí na svém místû. ·piãkov˘ model E-Fit 9.0 High Performance HeatFit se vyznaãuje extrémnû lehk˘m skeletem konstrukce Soft Flap s mûkk˘mi, navzájem se pfiekr˘vajícími „klapkami”. Vnitfiní botka je opatfiena vloÏkou z materiálu DRI LEX, kter˘ je sloÏen ze dvou rÛzn˘ch, navzájem protkan˘ch vláken. Vnitfiní vrstva – která je v kontaktu s nohou – je vodoodpudivá; druhá, vnûj‰í vrstva je naopak nasákavá. Materiál tak absorbuje vlhkost a odvádí ji ven. PrÛduchy ve vnitfiní botce pak odvádûjí vlhkost do vnûj‰í vrstvy smûrem ke skeletu boty. Pfii oh˘bání boty dochází k pohybÛm, jejichÏ úãinek by se dal pfiirovnat k úãinkÛm pumpy a které podporují proudûní vzduchu a zabraÀují tak sráÏení vlhkosti. V˘sledkem je su‰‰í a teplej‰í botiãka, del‰í Ïivotnost materiálu a zlep‰ená úroveÀ hygieny. Tuto fiadu doplÀují dal‰í dva modely: E-FIT 7.0 HeatFit a E-Fit 5. Tfii z modelÛ série E-Fit znaãky HEAD jsou také k dostání ve zvlá‰tní variantû pro Ïeny. Tyto boty jsou speciálnû navrÏeny pro tvar Ïensk˘ch nohou a poskytují jak dostateãné pohodlí, tak i ‰piãkovou v˘konnost.

Head C 140 Lightning

HEADU

PR


074-FLASH

10.10.2003 21:09

Stránka 74

FLASH SNOW ČÍSLO 9 / 2003

FLASH

L

yžaři se nevrhají jen ze skokanských můstků, ale i z horkovzdušného balónu!

První seskok na lyžích v historii uskutečnil švédský parašutista Lukas Knutsson, když se odrazil z kopule balónu oděvní firmy Peak Performance a putoval k zemi volným pádem. A jak viděl seskok Lukas? „Byl jsem docela nervózní, protože se mi kvůli kolizi s lany balónu před-

časně otevřel padák.“ Malý nezdar jej však neodradil od plánů na další skok. Zdali se vrhne opět s padákem, nebo do sněhových peřin, není redakci známo. rh

www.peakperformace.com

Foto: peakperformace

SNOW, roãník II., ãíslo 9. SNOW – magazín pro lyÏe a snowboard (MK âR: E13878 ISSN: 1214-0007) vychází v mûsících záfií (2 x), fiíjen (2x), listopad, prosinec, únor a duben. Vydává Altituda s.r.o., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín. Cena jednoho v˘tisku 69 Kã (109 Sk, 4 EUR), Extra ãísla 79 Kã. Normální celoroãní pfiedplatné (6 ãísel) 299 Kã. Objednávejte na 571411164, e-mailem na predplatne@snowmag.cz.

74


KARTY 1 (GASTEIN+CHAMPERY)

10.10.2003 20:12

Stránka 1

atlas CHAMPÉRY/PORTES DU SOLEIL

SNOW

950 - 2.277 m n. m.

Sezóna: polovina prosince až konec dubna

SNOWrating Sjezdovky

****

Nejlepší sjezdovky celé arény Portes du Soleil – svižně skloněné a dostatečně široké i dlouhé- spadají do středisek Les Crosets, Champoussin (obě Švýcarsko) a v okolí francouzských Morzine a Les Gets. Proslulým se stal i svah se samými černými tratěmi pod Avoriaz, jen jedna je však pravidelně upravována.

www.mychablais.com

13

Champéry/Portes du Soleil Wallis

Lanovky a vleky kapacita: kabina: vajíčko: sedačka: vlek:

SNOWATLAS Lyžařská střediska

242.000 os./h 4 10 78 114

***

Dostatek terénních možností skýtá nejvýše položené středisko Avoriaz. Lahůdkou je černočerná trať nazvaná stěna, která vede z vrcholu Chavanette směrem k Champéry.

Snowparky

*****

Les Crosets – Superpark, Morgins – u-rampa, snowboardcross, Torgon – snowboardcross, Avoriaz – snowpark s u-rampou, Chatel – snowpark, Les Gets – snowpark s quaterpipe

Rodiny s dětmi

Tratě 650 km 80 km 250 km

sjezdovky: umělý sníh: běžky:

◆ 100 km

Údaje se vztahují na lyÏafiskou arénu Portes du Soleil.

SNOWnej

Sněhová jistota

nejtěžší sjezdovka: La Mur Suisse - Stěna (černá) délka 1 km, převýšení 400 m nejdelší sjezdovka: Chamossiére-Morzine (červená) délka 11,5 km, převýšení 1.000 m

****

Ač vrcholy jen nemálo překračují dva tisíce metrů, sněhové podmínky bývají dobré až výborné. V jarních měsících pak nejvíce záleží na orientaci svahu.

***

Champéry je dobře přístupné po údolní silnici od Ženevského jezera. Četné starší lanovky a vleky snižují komfort arény.

Sjezdová turistika

◆ 380 km

****

Nenáročné sjezdovky kralují vrcholku Croix de Culet nad městečkem Champéry.

Komfort

◆ 170 km

****

Téměř všechna centra Portes du Soleil jsou lanově propojena, mezi Avoriaz a Morzine je nutné použít skibus.

4 Mezi nástupní stanici visuté kabiny do Avoriaz a střediskem Morzine sjezdovky nevedou. Spojení lyžařských areálů zajišťují četné skibusy. 5 Pod vrcholem Le Ranfolly (1.850 m) nad Les Gets vede několik středně dlouhých červených sjezdovek jako stvořených pro carving. 6 Jedna z nejhezčích tratí arény – středně obtížná – se vine po svahu hory Chamossiére (2.002 m). Černá trať přímo pod lanovkou je naproti tomu výzvou boulovým fajnšmekrům. 7 Dopravu mezi lanovkami na obou koncích Les Gets obstarává malý silniční vláček.

Švýcarsko

Freeride8 Svah pod horou Hauts Forts je vyhlášený svými černými sjezdovkami, které díky velkému převýšení prověří i nejzkušenější lyžaře. Hlavní trať bývá dobře upravována, ostatní pokrývají boule. 9 Oblast Chatel-Linga – skýtá středně náročné a přehledné sjezdovky obsluhované spíše staršími sedačkami. 10 Torgon – je dalším nástupním místem do arény a navíc panoramatickou terasou nad Ženevským jezerem. 11 Švýcarská stěna – tak zní jméno nejtěžší sjezdovky široko daleko. Na kilometru délky se odvážní pokušitelé tratě utkají nejen se čtyřsetmetrovým převýšením, ale i vysokými boulemi. Radek Holub

Noční lyžování Champéry - trať Planachaux (délka 500 m) - modrá

atlas

GASTEIN 843 - 2.686 m n. m.

SNOW

sezóna: začátek prosince až konec dubna

www.skigastein.com

SNOWrating ****

Široké a dobře skloněné tratě ideální pro carving jsou nejhojnější v oblasti Dorfgastein-Grossarl. Příhodné podmínky pro rychlou jízdu jsou i ve Sportgasteinu a na sjezdovce Aeroplanwiese v Bad Hofgasteinu.

Freeride

****

Mekkou freeridu je v tomto údolí jednoznačně Sportgastein. Kromě četných možností jízdy podél sjezdovek je možné sjíždět prašanem i ve zcela opuštěných svazích. Za dobrých sněhových podmínek je několik offpiste sjezdů i v „houpačce“ Dorgastein-Grossarl.

Snowparky

****

Lyžařská oblast je rozdělena do čtyřech samostatných areálů. Největší propojené území sjezdovek tvoří houpačky Stubnerkogel-Schlossalm a DorfgasteinGrossarl.

Rodiny s dětmi

Tratě sjezdovky: skiroute: umělý sníh: běžky:

201 km 16 km 91 km 88 km

60 km

117 km

24 km

Doprava

****

Středisko je díky své poloze na severním návětří Alp dobře zásobeno srážkami. Vynikající sněhové podmínky panují ve Sportgasteinu, kde se lyžuje až do výšky 2.686 m. Hlavní tratě jsou kryty umělým sněhem.

Komfort

71.260 os./h 1 1 9 5 2 11 18

****

Koncem sezóny mohou děti až do 15 let lyžovat zdarma! Podmínkou je, že si oba rodiče zakoupí 6denní skipas.

Sněhová jistota

Gastein

*****

Dorfgastein-Brandlalm: u-rampa, funpark, snowboardcross Bad Gastein-Stubneralm: u-rampa (délka 100 m, šířka 18 m)

Sjezdová turistika

14

Salzburgerland

Lanovky a vleky kapacita: zubačka: kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

SNOWATLAS Lyžařská střediska

****

Z údolí vedou moderní kabinkové lanovky, pohodlná a rychlá je většinou i přeprava k méně frekventovaným sjezdovkám. Gastein je dobře přístupný po údolní silnici.

prostornosti sjezdovek si tu ovšem na své přijdou i méně nároční jezdci. 5 Graukogel – černý kůň Gasteinu. Jeho náročné tratě jsou hostitelem závodních klání. Zánovní lanovky a ústraní střediska způsobují, že nebývá středem zájmu většiny lyžařů. 6 Sportgastein – vysokohorské sjezdy. Nejvyšší lanovkou dostupná kóta 2.686 m zaručuje vynikající sněhové podmínky až do jara. Sportovní červené sjezdovky skýtají nejlepší zážitek ve své střední části. Freerider bude

odkud - kam Praha - Bad Gastein

vzdálenost 475 km

doba jízdy 6:30

560 km

6:45

710 km

9:05

(přes Linz, Bischofshofen)

Brno - Bad Gastein (přes Vídeň, Linz)

Ostrava - Bad Gastein (přes Brno, Vídeň, Linz)

naopak spokojen spíše v horní části či v řídkém porostu pod dolní sekcí kabinky. 7 Bucheben – noční lyžování na kratším a vysněžovaném svahu. 8 Aeroplanwiese – letecká louka. Široká a prudká trať je nejlepší racecarvingovou tratí v Gasteinu. 9 Nordabfahrt – freeride severním svahem Kreuzkogelu. Adrenalinový zážitek pro každého freeridera!

Noční lyžování Bad Gastein - trať Bucheben - st 18.30 - 21.00 h (9 euro)

Radek Holub

Rakousko

Sjezdovky
KARTY 1 (GASTEIN+CHAMPERY)

10.10.2003 20:13

Stránka 82

1 Champéry – příjemné horské městečko na švýcarské straně Portes du Soleil, jedna z bran do lyžařské arény se 650 km sjezdovek. Nad střediskem se tyčí ohromná třítisícová stěna masívu Dents du Midi. 2 Avoriaz – francouzské ubytovací středisko v nadmořské výšce 1.800 m je nejznámějším centrem oblasti. Dřevem obložené hotelové a apartmánové komplexy na vysokém skalním výběžku jsou hlavní dominantou Avoriaz. Středisko je bez autoprovozu dopravu zajišťují buď koně, nebo malé rolby. 3 Mossettes – je nejvyšším lyžařským bodem arény a zároveň hraničním vrcholem mezi Švýcarskem a Francií. Do švýcarského Les Crosets odtud spadá atraktivní červená sjezdovka.

11 3

2

1

SNOWinfo • web: www.champery.ch, www.mychablais.com • provoz vleků: www.mychablais.com • sněhový telefon: +41 (0)24 / 479 02 11

6 5

8

7

4 9

SNOWnews Novinky 03/04: 6sedačka Champéry místo 3sedačky 6sedačka Grand Paradis místo vleku 6sedačka Planachaux místo 3sedačky

10 SNOW plus

650 km sjezdovek, z velké většiny propojených horské panorama Dents du Midi kvalitně upravované sjezdovky

mínus

lanovky a vleky s nižším komfortem zvýšená cenová hladina nižší nadmořská výška

ZÁZEMÍ - CHAMPÉRY

APRÉS-SKI

Ubytovací kapacita: 7.000 lůžek Další ubytovací centra: Les Crosets, Champoussin, Morgins, Torgon (vše Švýcarsko) a další ve Francii Pakoviště: u stanic lanovek – zdarma

Bazén, sauna, paragliding, jízda s koňským spřežením, curling, bruslení

Doprava odkud - kam Praha - Champéry

vzdálenost 920 km

doba jízdy 10:40

(přes Regensburg, Bregenz, Bern, Montreux)

Brno - Champéry

1120 km

12:40

(přes Praha, Regensburg, Bregenz, Bern, Montreux)

Ostrava - Champéry

1315 km

14:55

(přes Praha, Regensburg, Bregenz, Bern, Montreux)

1 Stubnerkogel – domovský kopec lázní Bad Gastein. Jeho severní strana (směrem na Angertal) je sportovně skloněná a příhodná i pro menší freeride. Naopak klikatá sjezdovka sloužící pro návrat do střediska většinu lyžařů neuspokojí. 2 Schlossalm – přehledná louka pro rekreační lyžování a nenáročný carving. Díky své poloze v centru areálu zde bývá rušno. 3 Kreuzkogel – všestranný kopec. Lyžař tu najde příjemnou červenou, zrovna jako pěkně ostrý neupravený hang (např. č. 1a). Na nejdelších tratích se překonává převýšení přes 1.000 m. Sjezdovky jsou dlouhým traversem napojeny na sousední vrchol Fulseck. 4 Dorfgastein – alpská vesnička s tratěmi pro rychlé jezdce. Snad všechny sjezdovky tohoto střediska snesou rychlou a razantní jízdu, neboť mají slušný sklon a dostatečnou šíři. Trať č. 6 je dokonce homologována pro závody FIS. Právě díky

6

9 5

7

1

2

3 8 SNOWinfo • info: www.skigastein.com • sněhové zprávy: www.skigastein.com • sněhový telefon: +43 6432 6455

SNOWtip Na stránkách www.skigastein.com je denně aktualizovaná mapa otevřených vleků, lanovek a sjezdovek.

SNOWgratis V ceně skipasu je zahrnuto: skibus - v provozu 8-16 h v celém údolí vlak - v celém údolí mýtné - na horské silnici do Sportgasteinu Fun Center - na horní stanici lanovky Stubnerkogel - internet, billiard, dětské kino atd. parkoviště - u všech nástupních lanovek

4 CENY VE STŘEDISKU

Ubytování (os./noc):: hotel *** s polopenzí pokoj se snídaní 4-lůžk. apartmán Skipas (hlavní sezóna):: 1 den dospělí 1 den děti (6-15 let) 6 dní dospělí 6 dní děti (6-15 let) Lyžařská škola: skupinová výuka soukromá výuka Půjčovna vybavení: lyže VIP lyže TOP lyže Junior

30–92 euro 13–45 euro 11–43 euro 33,50 euro 16,50 euro 161 euro 80,50 euro 50 euro/den 40 euro/hod. 28 euro/den 19 euro/den 9 euro/den

ZÁZEMÍ

Ubytovací kapacita: 17.300 lůžek (Dorfgastein, Bad Hofgastein a Bad Gastein) Pakoviště: u stanic lanovek - zdarma Skibus: zdarma Lyžařská škola: Dorfgastein, Bad Hofgastein, Angertal, Bad Gastein, Sportgastein Půjčovna vybavení: Dorfgastein, Bad Hofgastein, Angertal, Bad Gastein, Sportgastein

APRÉS-SKI

Termální bazén: Bad Hofgastein, soukromé termály v hotelích Sáňkařská dráha: Dorfgastein (3,5 km), Bad Hofagstein (3,3 km), Bad Gastein (2,5 km) Zimní vycházky, bruslení, jízda s koňským spřežením, paragliding, tenis, squash, sauna


KARTY 2 (KRAMOLIN+ANDERMATT)

10.10.2003 20:15

Stránka 1

atlas

SNOW

LIPNO-KRAMOLÍN730 - 900 m n. m.

Sezóna: polovina prosince - polovina března

www.lipno.info

SNOWrating Sjezdovky

***

Obtížnostní škála Kramolína sahá od modré až po prudší červenou, délka tratí nepřekračuje jeden kilometr. Každý den je možné lyžovat pod umělým osvětlením.

Snowparky

15

Lipno-Kramolín Šumava

Lanovky a vleky kapacita: sedačka: vlek:

SNOWATLAS Lyžařská střediska

4.300 os./h 1 4

***

skicrossová dráha, snowpark se dvěma skoky

Rodiny s dětmi

****

Díky dobrému (nejen) lyžařskému zázemí je středisko velmi příhodné pro všestrannou rodinnou dovolenou.

Sněhová jistota

***

Tři hlavní sjezdové tratě je možno v případě potřeby pokrýt umělým sněhem.

sjezdovky: umělý sníh: běžky:

3.610 m 2.200 m 36 km

1,51 2,10 km km

***

Lyžařský areál je dobře přístupný po silnici. Střediskem vede repasovaná dvousedačka, dvě pomy, kotva a dětský vlek.

Název tratě

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Promenádní ·kolní Svûtlu‰ka I Svûtlu‰ka II Stfiecha

Délka (m) 830 680 720 680 700

Převýšení (m) 125 112 135 135 137

Umělý sníh ne ano ano ano ne

Provoz vlekÛ: 9-16 h Veãerní lyÏování: 17-21 h

Česká republika

Komfort

Tratě

SNOWnej nejtěžší sjezdovka: Střecha (červená) délka 700 m, převýšení 137 m nejdelší sjezdovka: Promenádní (modrá) délka 830 m, převýšení 125 m

7 Nejoblíbenější kramolínský svah protínají dvě červené tratě: Světluška I, která je ideální pro plynulý přechod z modrých na červené sjezdovky, a Světluška II s příjemně prudkým bubnem v horní části (obě tratě jsou osvětleny pro večerní lyžování). 8 Střecha – je nejprudší sjezdovkou areálu. Má široký buben ve střední části a měří celkem 700 metrů. 9 Snowpark – se dvěma skoky a skicrossovou dráhou v klopenkách, uměle zasněžován Luboš Krejza

Noční lyžování Světluška I a II - délka 800 a 760 m (červená) - denně 17-21 h

atlas

SNOW

ANDERMATT 2.963 m n. m.

SNOWATLAS

Freeride

16

Andermatt

Švýcarsko

Centrální Švýcarsko

chata Vermigel a křižovatka cest. Někdy nyní je možná nejlepší čas na svačinu – v obklopení hor můžeme společně s jídlem trávit i čerstvý lyžařský a přírodní zážitek. Zbytek cesty je už jen sjezdová turistika širokým údolím Unteralp. Tak nanejvýš lze čas od času vytraverzovat z údolní cesty do úbočí, ale dál než na desítky metrů do svahu se nedostaneme. Cesta přesto není nepříjemná, tedy

alespoň pro lyžaře. Je skloněná tak, že se dá jet až na výjimky bez píchání. Ony výjimky a hlavně samotný závěr nepotěší snowboardisty. Cesta se totiž před vstupem do Andermattu srovná a chvíli dokonce stoupá. Navíc se do města dostaneme přesně z druhé strany, než je budova lanovky, proto nehledě na vyznání musíme proputovat s lyžemi/prknem na hřbetu celým městečkem. Radek Holub

SNOW Důsledně dodržujte zásady bezpečného pohybu v horách, informujte se na aktuální sos

☎112

lavinové nebezpečí! Zvažte své schopnosti, túru podnikejte jen se spolehlivými společníky (minimálně ve třech) a se základním bezpečnostním výbavením (vyhledávací lavinový přístroj, Recco, mobilní telefon, lopata, sonda),


KARTY 2 (KRAMOLIN+ANDERMATT)

10.10.2003 20:16

Stránka 2

1 Nástupní stanice dvousedačkové lanovky Lipno Express se nachází přímo u hlavní silnice Frymburk – Vyšší Brod v centru obce Lipno. Přímo u lanovky je i nové kapacitní parkoviště, jež je pro držitele skipasu bezplatné. 2 Pro výuku lyžování slouží krátký dětský vlek s mírným svahem pod vrcholem Kramolín (900 m n. m.). 3 V zimní sezóně se upravuje více než 36 kilometrů běžeckých tratí, na nichž se pravidelně konají závody. 4 Na vrcholové stanici vleků, kde je lyžařům k dispozici restaurace a skiservis, začínají nejoblíbenější sjezdovky areálu – obě Světlušky a Střecha. 5 Část Školní sjezdovky si můžete sjet na gumovém kruhu (snowtubing)! 6 Vlek se dvěma modrými sjezdovkami – Pro menádní, velice oblíbenou u méně zdatných lyžařů, a Školní, jež je využívána především klienty lyžařské škol.

4

1

3 2

9

SNOW

7

plus

rychlé spojení s obcí Lipno díky sedaãce Lipno Express rodinná atmosféra relaxace v Aquaworldu

5

6

mínus

malé pfiev˘‰ení tratí

8

SNOWnews Novinky 03/04:

SNOWinfo • web: www.lipno.info • snûhové zprávy: www.lipno.info, www.holidayinfo.cz • snûhov˘ telefon: 380 736 053 • teletext âT: str. 197 • ubytování: www.lipno.info • rezervace: bed@lipno.info, tel. 606 390 818

Kolem Gemsstocku zpět do Andermattu Začíná se přímo na vrcholku Gemsstock. Stačí nesledovat směr pohybu ostatních lyžařů, ale odbočit vpravo za budovu lanovky, sejít po schůdkách kolem varovné cedule, procupitat mezi žlutým ledem (mnozí asi nechápou, že je možno tudy sjet, a myslí, že místo je vhodné než na močení) a lyže nazout nad dramaticky skloněnou neznámou krajinou.

První úseky jsou vůbec ty nejstrmější. Po chvíli se okolí začne tvarovat a vykreslovat a nabízet varianty, kudy jet. Základní nabídkou je dno středového kotle, který bude naším společníkem po celou dobu sjezdu – jen se z původně ostrého zářezu bude měnit v širší a pozvolnější až téměř ploché a široké údolí. Nadstandardem je škála okolních svahů, na které lze dle libosti vytraverzovat. S jistou opatrností lze překonat i některý z podélných hřebínků a pustit se kotlem paralelním. Prvních asi 400 výškových metrů je třeba si náležitě vychutnat. Posléze se terén zploští, cesta vede občas více občas méně zařízlým tobogánem, na jehož dně mohou v teplých jarních dnech sem tam vyvěrat vody potoka. A to místy i nebezpečně! Pocit bezpečí je v oněch místech však falešný i z lavinového hlediska. Jižní svahy jsou nevyzpytatelné, což dokazuje množství již padlých lavin a lavinek, které je třeba překonat. Koryto nás vyplivne již v přítulné krajině, jejímž jediným znakem civilizace je horská

SNOWlavinové info! osobnû – na stanicích lanovek (kontrolní body) web – www.slf.ch

APRÉS-SKI

Aquaworld: bazén, sauna a dal‰í (500 m od stanice lanovky) Ledová plocha: lipenské jezero, rybník Snowtubing: vedle ·kolní sjezdovky

Doprava odkud - kam Praha - Lipno Plzeň - Lipno České Budějovice - Lipno Český Krumlov - Lipno

vzdálenost 205 km 192 km 54 km 33 km

ZÁZEMÍ

LÛÏková kapacita: 3.000 Ubytovací centra: Lipno nad Vltavou, Frymburk, Louãovice a okolí Pakovi‰tû: u dolní stanice lanovky Lipno Express – se skipasem zdarma Skibus: âeské Budûjovice – âesk˘ Krumlov – Lipno (o víkendech) Restaurace na sjezdovkách: - restaurace v hotelu Kramolín (horní stanice vlekÛ) - bufet âerná bouda (vedle Svûtlu‰ek) – dfievûná horská chata s grilem LyÏafiská ‰kola: na zaãátku ·kolní sjezdovky PÛjãovna: u horní stanice vlekÛ Úschovna: v budovû lyÏafiské ‰koly

CENY VE STŘEDISKU

Aquaworld – „akãní” nabídka: celodenní skipas + Aquaworld (2 h) – 380 Kã veãerní lyÏování + Aquaworld (2 h) – 310 Kã Skipas: dospûlí 1 den – 350 Kã dûti 1 den – 250 Kã dospûlí 3 dny – 870 Kã dûti 3 dny – 640 Kã Slevy pro skupiny aÏ 30%, pro ‰kolní lyÏafiské v˘cviky dokonce 50%. Orientaãní cena obûda v hotelu Kramolín: 150 Kã Orientaãní cena ubytování: od 200 Kã/noc

SNOWinfo Gemsstock (2963 m) – Andermatt (Centrální ·v˘carsko) Nástupní místo – Horní stanice lanovky na vrcholu Gemsstock Délka – cca 12 km Pfiev˘‰ení – 1519 m ObtíÏnost (mezinárodní skialpinistická stupnice) – S3 otevfiené ‰iroké svahy do 35°, nûkdy i s krat‰ími strmûj‰ími úseky Maximální sklon – cca 40° âasová nároãnost – 2 hodiny Lavinové nebezpeãí – ãast˘ v˘skyt lavin Vhodná doba sjezdu – leden aÏ bfiezen Orientace trasy sjezdu – jiÏní aÏ jihov˘chodní V˘stup – v˘jezd lanovkou Dojezd – cca 10 minut bruslení po rovné cestû ãi mírnû do kopce, dále 5 aÏ 10 minut pû‰ky do centra Andermattu, pfiípadnû cca 15 minut ke spodní stanici lanovky

ObtíÏnost: (mezinárodní skialpinistická stupnice) S1 – rovinat˘ terén S2 – terén se sklonem do 20 stupÀÛ bez strm˘ch úsekÛ S3 – otevfiené ‰iroké svahy se sklonem do 35 stupÀÛ, moÏné i krat‰í prud‰í úseky S4 – svahy se sklonem do 45 stupÀÛ, nízká expozice* S5 – svahy a Ïlaby se sklonem od 45 do 55 stupÀÛ, pfii velké expozici* od 35 do 45°. S6 – exponované* svahy nad 50°, jinak se sklonem nad 55°. S7 – skoky pfies skalní pásy a ledovcové zlomy na velmi strm˘ch svazích. * - Expozice znamená míru nebezpeãí pfii pádu. Tj.: je-li dojezd mírn˘ ãi strm˘ úsek pod lyÏafiem krátk˘, expozice je malá; je-li svah pod lyÏafiem strm˘ a dlouh˘, expozice je velká.

- dvousedaãková lanová dráha Lipno Express (1.800m) - centrální parkovi‰tû s kapacitou 450 aut, 20 busÛ (se skipasem zdarma) - turniketov˘ systém - superskipas ·umava (·piãák, Zadov, Nové Hutû) - roz‰ífiení osvûtlení


000-4str oblk VOELKL

10.10.2003 19:03

Strรกnka 1

Profile for SNOW CZ s.r.o.

SNOW 09 - listopad 2003  

SNOW - časopis pro lyže, lyžování, freeride, telemark, skialpinismus, snowboard. Czech skiing magazine.

SNOW 09 - listopad 2003  

SNOW - časopis pro lyže, lyžování, freeride, telemark, skialpinismus, snowboard. Czech skiing magazine.

Profile for snow.cz
Advertisement