Page 1


0000-2str obalky SPORTS 7

2.9.2003 20:09

Strรกnka 1


003-STOPY

2.9.2003 17:24

Stránka 3

3

STOPY

STOPY pozadí, na kterém strmûly shlíÏející sochy zasnûÏen˘ch Alp, probouzelo pocit posvátné vzne‰enosti... Dlouhé pruÏné podráÏky nosily Hanse Castorpa v‰emi smûry... Dal se se sv˘mi prk˘nky také vytáhnout lanovkou nahoru na Schatzalpu a jezdil si tam bezstarostnû ve v˘‰i dvou tisíc metrÛ v prachovém snûhu po tfipytiv˘ch svazích, odkud se pfii jasném poãasí otvíral velebn˘ v˘hled po krajinû jeho dobrodruÏství. THOMAS MANN – Kouzeln˘ vrch (pfieklad: Jitka Fuãíková, Berta a Pavel Levitovi, originál vy‰el 1924)

ČÍSLO 7 / 2003 SNOW

Foto: Redbull / Jancsi Hadik

V tuto hodinu obyãejnû pfiestalo snûÏit, snad aby se dalo pfiehlédnout, co v‰echno se stalo, ba zdálo se, Ïe jen proto byl sem tam nûjak˘ ten sluneãní den, kdy nesnûÏilo a kdy nenadál˘ nebesk˘ Ïár snaÏil se rozpustit skvostnû bílou horní vrstvu nového snûhu. Byl to pohádkov˘ obraz svûtla, dûtsk˘ a komick˘. Tlusté, kypré, jakoby natfiesené podu‰ky na vûtvích stromÛ, hrby na zemi, pod nimiÏ se skr˘vala kleã nebo skalní v˘ãnûlky, ta schoulená, potopená, podivnû zakuklená krajina, to v‰echno vytváfielo svût skfiítkÛ, smû‰n˘ na pohled a jako z pohádky. PÛsobila-li blízká scenérie, v níÏ se s námahou prodírali, jako ‰ibalská fantazie, pak vzdálené


004-KOMIX

2.9.2003 17:16

SNOW ČÍSLO 7 / 2003

4

Stránka 4


004-KOMIX

2.9.2003 17:16

Strรกnka 5


006-ARECO

2.9.2003 21:32

Strรกnka 6


2.9.2003 18:21

Stránka 7

atlas: švýcarsko 24

SNOW

OBSAH

007-OBSAH

style

freeride Flaine Továrna na lyÏafiské sny, Flaine, plní svá oãekávání i v kategorii freeride neboli jízda mimo upravené tratû. Nenajdeme tam sice dominantní maxicestu, zato ale mnoÏství rÛznorod˘ch a velmi uspokojujících terénÛ.

18

27

LyÏafiství Co dûlala Lucka Hrstková a Standa ¤ezáã v létû? Katka Neumannová je maminka, Ale‰ Valenta a LukበBauer zase Ïenáãi. Co se dûlo za slunn˘ch dnÛ ve ·títech? Více v pfiíloze LyÏafiství.

atlas Švýcarsko Vstupte do lyÏafiského ·v˘carska!

28/2 ·v˘carsko obecnû Desatero, proã jet lyÏovat do ·v˘carska! DÛleÏité informace, prÛjezdnost pasÛ, jak do ·v˘carska...

Atlas lyÏafisk˘ch stfiedsek Jungfrau Adelboden Les Diablerets Aletsch Anzére Crans Montana Portes Du Soleil Les 4 Valeés Saas Fee

39 40 42 44 45 46 47 48 50

Val d’Anniviers Zermatt Vierwaldstättersee Alpenarena Arosa Davos – Klosters Lenzerheide Engadin/St. Moritz Samnaun

ČÍSLO 7 / 2003 SNOW

28 30 31 32 33 34 35 36 38


008-Z REDAKCE

2.9.2003 21:33

Stránka 8

ČÍSLO 7, ROČNÍK II

8

REDAKCE editor:

Daniel Winkler dan.winkler@snowmag.cz ‰éfredaktor:

Petr Socha petr.socha@snowmag.cz art director:

Eva Macháčková

M

ilí přátelé! Vítáme Vás opět ve SNOW (se šťastným pořadovým číslem 7), vítáme Vás v nové lyžařské sezóně (s pořadovým číslem 2003/04, nepočítáme-li lyžařské věky před Kristem...). Věříme, že jste přežili parna, která všechny sněhomilce potrápila jistě nejen na těle, a doufáme, že se vše obrátí alespoň kousíček zpět k době ledové. Sami se však obraťme z letní skorominulosti do brzké zimní budoucnosti.

SNOW ČÍSLO 7/ 2003

SNOW bude potřeba! Ač nechceme časopis SNOW nijak podceňovat, musíme uznat, že skutečný sníh je jako jen málo věcí na světě o trošičku důležitější. Modleme se tedy, aby snow zakryl šeď všedních dnů co nejdříve. A to nejen kvůli životním potřebám nás všech, ale i kvůli historicky prvnímu Světovému poháru v Česku, který přivítá Špindl již v prosinci. Než přijde doba sněhová, je tu doba SNOW. Papírový SNOW přichází obarvovat vaši nudu již nyní. Snad bude svou pestrostí konkurovat barvám podzimu, kdy bude z redakčního stromu padat po jednom čísle co měsíc až do prosince. V září a říjnu pak spadne dokonce po dvou kouscích, vedle klasických barevných, krásných a pestrých čísel vyjdou i dva monotématičtí průvodci – extra číslo LYŽE s (podle našeho názoru) nejlepším evropským testem lyží a kompletním přehledem všech existujících lyží a všemi radami nutnými k nákupu. Podobně i SNOW zimní dovolená probere vše kolem tohoto tématu. Přinese přehled nejzajímavějších zájezdů u nás, porovná lyžování v jednotlivých zemích atakdál atakdál. Kompletní „mapu” SNOW 03/04 naleznete na jiném místě časopisu. No co dodat, budete čučet! I toto číslo je něčím neobvyklé – tématickou přílohou s přehledem sedmnácti největších švýcarských středisek. Švýcarsko se totiž rozhodlo prodrat k českému lyžaři. Možná, že se atlasu podaří prosvítit honosnou auru, která mnohé od návštěvy Švýcarska odrazuje. A’t ano či ne, věříme, že vám díky SNOW poroste chuť k objevování, chuť, která k lyžování nedílně patří. Chuť k uskutečňování a posouvání vašich snů, slovensky snov. SNOW! SNOW vám tedy bude držet palce a přát dostatek odvahy, abyste ve SNOW, v horách i sami v sobě objevovali nové a tajemně překrásné kraje.

eva.machackova@snowmag.cz zástupce ‰éfredaktora:

Radek Holub radek.holub@snowmag.cz grafici:

Petr Havelka Josef Mikeš STÁLÍ SPOLUPRACOVNÍCI Ing. Miloš Vrba Ing. Roman Gric Mgr. Pavel Vinklát Pavel Zelenka Vítek Ludvík Michal Roba Ondra Tůma Filip Růžička Karel Hampl Tomáš Macek Karolína Pilařová Jana Vlková Michal Kreuter ADRESA REDAKCE: Husitská 90 130 00 Praha 3 – Žižkov redakce@snowmag.cz

REDAKTOŘI Ivan Sosna alpské lyžování, materiál

Honza Schauer freeskiing, materiál

Petr Novotný telemarking, skitouring

Zdeněk Klučka sport

Martin Večerka snowboarding

Michal Bulička sport, dobrodružství

DTP STUDIO Jasenická 1106 755 01 Vsetín 571411164

222780286jazyková korektura:

POBOČNÁ REDAKCE: Jasenická 1106 755 01 Vsetín snow@altituda.cz 

571411164

VYDÁVÁ: Snow Press s.r.o. Jasenická 1106 755 01 Vsetín snow@snowmag.cz Příspěvky, fotografie a názory zasílejte na adresu pražské redakce. © 2003 Snow Press s.r.o. © 2003 Altituda s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Snow a Snow revue jsou ochrannou známkou. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p., odštěpný závod Přeprava Cena výtisku: 69 Kč (99 Sk) MK ČR: E13878 ISSN: 1214-0007 Vychází 6x ročně toto číslo vychází v září 2003 další číslo vyjde v říjnu 2003 Rozšiřuje: PNS a.s., Mediaprint & Kapa Pressegrosso, s.r.o. Foto na titulní straně: Schweiz Tourismus

PARTNEŘI:

Petr Socha ŠÉFREDAKTOR SNOW

Marta Lanzendörferová vedoucí v˘roby a distribuce:

Robert Bednařík robert.bednarik@snowmag.cz distribuce: Chcete-li prodávat SNOW ve své prodejně, volejte 571411164 nebo pište na distribuce@snowmag.cz inzerce: zajišťuje Altituda s.r.o. Jasenická 1106, 755 01 Vsetín obchodní oddělení 571411164, 222780286 inzerce@snowmag.cz vedoucí inzerce:

ing. Jaroslav Mihal jaroslav.mihal@altituda.cz 777610757 produkãní inzerce:

Edita Procházková edita.prochazkova@altituda.cz 571422281 sekretariát vydavatelství

Martina Winklerová pfiedplatné: Předplatné objednávejte na adrese: Altituda - Snow Jasenická 1106, budova VaK 755 01 Vsetín : 571411164 fax: 571411164 predplatne@snowmag.cz www.snowmag.cz Ve vsetínské redakci provedeme změnu doručovací adresy, vyřídíme objednávky starších čísel a veškeré dotazy.

www.rakousko.com www.lyze-francie.com

Nepodepsané články v rubrice Market a články označené PR jsou placené reklamní články. autoři projektu: Daniel Winkler a Petr Socha

www.apul.cz

UZÁVĚRKU PRODLUŽUJE REDBULL

www.czech-ski.com

obléká redakci


006-PROMO SNOW

2.9.2003 21:28

Stránka 9

RÁDI LYŽUJETE A LÍBÍ SE VÁM

SNOW?

Máme pro vás speciální nabídku! Předplaťte si lyžařský magazín SNOW za pouhých 50 Kč! Lyžujete a chcete být celou zimní sezónu v obraze? Staňte se i vy naším předplatitelem! Za roční předplatné – 6 čísel – zaplatíte pouze 299 Kč, ušetříte 115 Kč a své SNOW dostanete přímo do poštovní schránky

OBJEDNEJTE SI I SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ SNOW: SNOWEXTRA LYŽE - je užitečným „tahákem” pro všechny, kdo uvažují o koupi nového lyžařského vybavení. Obsahuje jedinečný italský test lyží SCIARE, najdete v něm kompletní přehled jednotlivých modelů na českém trhu včetně jejich hodnocení. Tabulky, přehledy, ceny, tipy a rady… Zašleme vám za 79 Kč. SNOWEXTRA DOVOLENÁ - ocení každý, kdo plánuje vyrazit na lyžařskou dovolenou. Přehledy jednotlivých (nejen) alpských středisek, novinky a atrakce, praktické rady a tipy ohledně ubytování a cen. Zasíláme za 59 Kč.

NAŠE ČASOPISY A PŘEDPLATNÉ: SNOW, 6 čísel, bez „Extra“ čísel, 299 Kč SNOW EXTRA LYŽE 2003/2004, speciální vydání, 79 Kč SNOW EXTRA DOVOLENÁ, speciální vydání, 59 Kč mountain ADVENTURE – dobrodružství v horách, zdarma ukázkové číslo

OBJEDNÁVKA P¤EDPLATNÉHO: Jméno: Ulice: E-mail:

Pfiíjmení: PSâ:

Mûsto:

Objednávám: SNOW roãní pfiedplatné za 299 Kã – 6 ãísel (neobsahuje „Extra“ ãísla) SNOW EXTRA LYÎE 2003/2004 za 79 Kã SNOW EXTRA DOVOLENÁ za 59 Kã ADVENTURE ukázkové ãíslo ZDARMA

Podpis a datum Ode‰lete na adresu: SNOW, Altituda s.r.o., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, faxujte na 571411164, mejlujte na predplatne@snowmag.cz, volejte na 571411164. Kdy mÛÏete oãekávat první ãíslo? Po pfiipsání ãástky Vám za‰leme následující vydané ãíslo, speciální vydání a ukázková ãísla zasíláme obratem.


010-MIX

2.9.2003 20:24

Stránka 10

10

TEXT: IVAN SOSNA FOTO: SNOW TESTCENTRUM HARRACHOV

Záslužná

TESTCENTRA

SNOW ČÍSLO 7 / 2003

Stovky slov nejsou nic oproti vyzkoušení na sněhu. Pro toho, kdo se svědomitě rozhoduje o pořízení nelevných lyží, není nic lepšího. Demovíkendy jsou dobré, ale ještě lepší jsou permanentní testcentra s možností vyzkoušet vybrané lyže i mimo víkendový nápor a v ideálních sněhových podmínkách. Lyžaři v Peci (Dynastar) i ve Špindlerově Mlýně (Volkl, Atomic) o tom už vědí své. Půjčovné sice není vždy levné, ale rozhodně činí jen zlomek ceny nových lyží. Před koupí se vyplatí i půjčení pečlivě vytipovaného modelu v některé půjčovně alpské. Bylo by naprosto skvělé, kdyby se i u nás podařila akce, již na podzim a na jaře dělá vyhlášený mnichovský Sport Scheck. Demovíkend v Alpách si lze zaplatit jako zájezd se vším všudy, ale i příchozí může za symbolický poplatek 10 EUR dva dny zkoušet lyže zhruba poloviny světových značek. Zádrhelem jsou někdy nelogické délky (většinou příliš krátké) a především nejistota, zda pořadatelé z legislativních důvodů akceptují cizince z Česka. V našich podmínkách je ale třeba informovat se především o předváděčkách jednotlivých firem. Objevuje se jich stále více a existují i ve formě zájezdů do Alp. Každá taková možnost je výborná. Nad vlastní zkušenost prostě není.

Helma v Itálii

V

lyžařů. Můžeme doporučit Testcentrum časopisu SNOW, Harrachov: Jedno z velmi příjemných testcenter naleznete v Harrachově. Leží přímo u parkoviště, pár kroků od sedačkové lanovky na Rýžovišti. K ozkoušení poskytuje zejména vyšší sportovní a závodní modely téměř všech světových značek: Atomic, Blizzard, Elan, Fischer, Head, K2, Nordica, Rossignol, Salomon, Völkl a nově také Dynastar. Za první lyže zaplatíte nízký poplatek, pak už celý den lyžujete a tentokrát již zcela zdarma si měníte lyže dle vlastní volby. Vybrané lyže si posléze můžete koupit prostřednictvím internetového obchodu www.levnelyze.cz, kde vám bude z jejich prodejní ceny odečtena částka vydaná za vypůjčení testovacích lyží.

SNOW má za to, že není nad to si lyže vyzkoušet a až na základě osobní zkušenosti

S kupónem, který naleznete v zelených

zakoupit. I proto hledáme prostor,

stránkách ve SNOW 6 Extra a ve SNOW

jak testovací centra zpopularizovat

9 pak navíc obdržíte 10 % slevu za půj-

a začlenit do myslí zodpovědných

čovné i na případnou koupi lyží!

povinná!

nadcházející zimě budou moci malí lyžaři v Itálii na sjezdovku jen s přilbou. Poslanci totiž počátkem léta přijali zákon, který ukládá dětem do 14 let povinnost nosit při lyžování helmu. Itálie je první alpskou zemí, kde platí podobné nařízení, a potvrdila tak, že je průkopníkem větší bezpečnosti lyžařů. Již několik let běžně vyšetřuje například srážky na sjezdovce policie. Viníkovi nehody, při níž došlo ke zranění, pak hrozí trest jako třeba při autonehodě. Kromě toho zákon lyžařům ukládá i další povinnosti – poskytnout pomoc při zranění a vybavit se lavinovým vyhledávačem, sjíždí-li volným terénem mimo upravené tratě. Vlastní zákon o přilbách chystají v italském regionu Trentino – Jižní Tyrolsko, kde leží většina středisek Dolomit. Regionální parlament může nakonec původní státní předpis převzít v nezměněné podobě, anebo připravit zcela odlišný. „Do té doby, než bude schválen regionální zákon, platí ovšem ten celostátní,” vysvětluje poslanec Karl Zeller. rh


010-MIX

2.9.2003 20:24

Stránka 11

11

Bravo, mistře! Jsem důchodce dosud aktivně sjezdující. Posedlost, kterou jsem trpěl, je ale z dob již minulých. Miloval jsem jízdu ve slalomových tyčích. Tato moje záliba se postupně rozvinula až v jakousi úchylku. Nemohl jsem vidět jakoukoli tyč, telegrafní sloup, tyč vymezující sjezdovku nebo sloup elektrického vedení, aniž bych jí objel zprava nebo zleva, jako při slalomu, co nejtěsněji. Při chůzi na ulici jsem sloupy veřejného osvětlení míjel zprava a zleva co nejtěsněji a jinou tyč mezi nimi jsem vítal jako zpestření. Tyče označující horské tratě byly ideální vlásenkou. Vjížděl jsem trénujícím lyžařům do jejich postavených tratí a mnohdy slýchával nelichotivé pokřiky, kterými mě vyháněli. Na jarní lyžovačce nad Mísečkami jsme se loučili se sněhem. Měl jsem krásné nové lyže s tygřími pruhy, které nádherně točily. Avšak běda, široko daleko nebyla žádná tyč, což

KAMA

J

v novém

edna z nejprogresivnějších značek na českém sportovně – oděvním trhu – známý výrobce nezaměnitelných pletených čepic a svetrů – KAMA dokazuje, že to umí a stěhuje se do vlastních, nově vybudovaných prostorů. Ty budou sloužit jako komplexní obchodně výrobní centrum a naleznete je v Praze 6 na Suchdole.

značně sráželo mou euforii z lyžování. A pak to přišlo. Cestou domů jsme míjeli trénující dorostence z Jilemnice. Byli vybaveni navijákem s benzínovým motorem na ukotvených saních. Kromě toho měli napíchané branky. Zrovna svačili a tudíž v brankách nikdo nebyl. Byl jsem si vědom, že každé projetí zanechává v mokrém sněhu nežádoucí stopy, přesto jsem neodolal a po celodenní abstinenci tyčí jsem jim branky projel. Čekal jsem hrubé nadávky a jiné nelichotivé pokřiky. O to víc mě překvapilo volání „Bravo mistře”. Dole dali moji kamarádi lyžaři průchod své nespokojenosti s projížděním branek postavených někým jiným. „Vždyť jim to nevadilo, naopak mě chválili a volali Bravo, mistře”, hájil jsem se. „Špatně slyšíš”, sdělili mi, řvali na tebe: „Krávo, vystřel”. Od té doby mi přátele přezdívali „Bravo mistr” a já jsem svou posedlost již držel na uzdě.

partnerem i v soutěži pro náhodně doběhnuvší lyžaře na J50. Ostatně, na Jizerské padesátce loni běželo odhadem více než 50 % závodníků v čepici KAMA!

Avšak pozor, blíží se sloup veřejného osvětlení, beru to zprava, snížit těžiště, rameno dopředu… (Nevím, zda-li je vhodné, v případě, že text použijete, podepsat ho svým jménem s adresou. Jsem totiž přesvědčen, že je lepší být považován za úchyla, než něco napsat a odstranit veškeré pochybnosti.) Jiří Huml Pozn. SNOW: Došlo nám tolik nádherných příběhů o Snowúchylech, že si je nemůžeme nechat pro sebe. V každém čísle se tak objeví jeden z vámi zaslaných příspěvků. Vy, kteří jste doposud nic nenapsali a přitom víte, že ve vás Snowúchyl také dřímá, neváhejte, sedněte a napište nám (přoložit můžete i foto)! Každý autor zveřejněného příspěvku obdrží pěkné lyžařské dárky, aby mohl svou úchylku i nadále rozvíjet ku prospěchu naší lyžařské vlasti. Doufáme, že nebude trvar dlouho, a vydáme všechny příběhy knižně! Díky, vaši spolupacienti z redakce SNOW!

Je zajímavé, že vedle obchodníků se zajímají o společnost i studenti ekonomických směrů – oslovují firmu s žádostmi o údaje, jak budovat prosperující podnik. A nakonec i zahraniční servismani pletacích strojů (zn. Stoll) nezakrývají svůj údiv. Neznají totiž jinou výrobnu, kde by stroje běžely 10 let na dvou až třísměnný provoz… Majitelé KAMy tvrdí, že nejde o žádný zázrak, ale výsledek mnoha let každodenní práce a shodě několika šťastných okolností, kdy se v rámci rodinného podniku dalo dohromady pár šikovných rukou a hlav. ps

SNOWINFO

 SNùÎNÁ DùLA NEJEN V HORÁCH Nezvyklý to obrázek, sněžné dělo mezi paneláky. Ale opravdu se nejedná o fotomontáž – stačil vtipný nápad radních z Jižního Města a vstřícnost dodavate důmyslné techniky ARECO z Hradce Králové a mohlo se zasněžovat. Skončilo se až tehdy, když byly zasněženy všechny hlavní vrcholky tamního parku – celkem to dalo přes 30 dní někdy i několikasměnného provozu sněžného děla. Sníh nakonec zaujal natolik, že se zasněžený park stal cílem nedělních výletů pražanů, pročež tam vyrostl i stánek s občerstvením! A volení radní nedokázali odolat občanskému tlaku a snežné dělo po úspěšné zimě přikoupili do obecního inventáře - takže se bude sněžit i letos! Sněžná děla, jak praxe zjišťuje, nemusí být ozdobou pouze lyžařských areálů. Uplatnění nacházejí i při umělém vytváření zimní atmosféry při natáčení filmů či reklam. Velmi se také osvědčily v lesnictví – postřik technickým sněhem se používá ve Švédsku za účelem vytvoření tepelně-izolační vrstvy na mladých porostech. Sněžná děla se uplatnila i při hašení rozsáhlých lesních požárů v Austrálii – vodní mlha, kterou dokáží vytvořit jen ona, je zuřícímu živlu nečekaně těžko překonatelnou překážkou. Sněžná děla nahrazují nejen sněžení, ale i deště. V letním období zavlažují travnaté plochy sjezdovek, golfových hřišť i parků – zejména v takových vedrech, jako byla loni, je jejich vodní mlha společníkem více než vítaným.

ps

ČÍSLO 7 / 2003 SNOW

Čtrnáctiletá KAMA dnes vyváží do pětadvaceti států a poměr spotřebitelů z tuzemska a zahraničí je 50 ku 50. Její maximalistický designový přístup shrnuje pod heslem „FASHION & FUNCTION” do jednoho výrobku dva principy – funkční dokonalost a estetickou kvalitu. KAMA masivně podporuje lyžařský sport, vedle sponzoringu lyžařských reprezentantů pomáhá třeba i našemu časopisu při testování lyží a je naším

Snowúchyl aneb žijí mezi námi...


010-MIX

2.9.2003 20:24

Stránka 12

12

TEXT A FOTO: ING. ROMAN GRIC

Chamonix

VALLÉE BLANCHE

J

SNOW ČÍSLO 7 / 2003

iž 45 let umožňuje francouzská lanovka superlativů Vallée Blanche fantastický výlet v samém srdci masívu Mont Blanc V polovině 50. let minulého století se podařilo vybudovat z proslulého francouzského střediska zimních sportů a vysokohorské turistiky Chamonix dva úseky velkokabinové visuté lanovky na štít Aiguille du Midi (Polední Jehla), které překonaly téměř všechny do té doby platné rekordy v parametrech kyvadlových lanových drah a umožnily nejen výlet až do výšky 3848 m n.m. na vrcholek nejvyšší z chamonixských „Jehel”, ale po překonání krkolomného hřebene mezi štítem hory a ledovcem i proslulý dvacetikilometrový sjezd k Chamonix údolím Vallé Blanche. V té době už byly také dokončeny tři úseky kabinových kyvadlových lanovek „Funivie Monte Bianco” vedoucí z italského Courmayeuru až k Turínské chatě (Rifugio Torino) a odtud třetím krátkým úsekem na vrcholek Pointe Helbronner na italsko-francouzské hranici ve výšce 3462 m n.m. Turínského textilního průmyslníka, ale především stavitele lanovek Cervinia – Furggen a již zmíněné Chamonix – Aiguille du Midi, inženýra a hraběte Dino Lora di Totino, napadlo spojit obě vrcholové stanice další lanovkou a vytvořit tak jedinečný mezinárodní řetězec celkem šesti provozních úseků, překonávajících masív Mont Blanc a hlavně poskytujících neuvěřitelně nádherné výhledy nejen na samotný vrchol Evropy a všechny další okolní čtyřtisícovky, ale i na ledovce Vallée Blanche a Glacier du Géant. Postavit lanovku přes Bílé Údolí (Vallée Blanche) byl vzhledem k zalednění celé

trasy a nemožnosti najít pevný bod pro nezbytnou podpěru úkol velmi obtížný. Největším problémem bylo překonání 3290 m vodorovné délky, které nebylo možné vzhledem k průvěsům překonat jediným rozpětím lan. Terén nabízel snad jediné řešení – napnout napříč trasy lanovky mezi asi asi 320 m vzdálené skály Grand a Petit Flambeau tři pomocná lana a na ně zavěsit visutou podpěru. Ta rozdělila průvěs na i tak velmi úctyhodných 2831 m a na zbývajících 459 m. Lanovka byla opatřena celkem dvanácti skupinami po třech čtyřmístných kabinkách. Tato extrémní výletní lanovka je v provozu pouze v létě, a přestože před pěti lety kompletně zmodernizovaná, celý systém

a trasa zůstala ponechána v původní podobě. 

 RYCHLOSTNÍ REKORD SKITANDEMU OPùT POSUNUT - 195,65 km/h!!! Již jen méně než pět kilometrů v hodině zbývá duu „snowúchyláků” známému pod jménem Skitandem k překonaní magické dvouset kilometrové hranice. Nový světový rekord vznikl 16. dubna letošního roku na zbrusu nových na míru upečených Sportenech. Honza Lesák s Martinem Bauerem již počtvrté přepsali zápisy v Guinessově knize a odnesli si čtvrtý titul Mistrů světa! Honza s Martinem jsou s naší redakcí v úzkém kontaktu a již nyní se rýsují plány na minimálně jedno setkání milovníků rychlosti i na domácí půdě. Hned, jak budeme vědět něco konkrétního, budeme vás informovat! ps


010-MIX

2.9.2003 20:24

Stránka 13

SNOWTALENT

Tereza Kmochová V chaloupce jako z pohádky s výhledem přímo na harrachovskou červenou (tréninkovou) sjezdovku vyrůstá jeden z dalších talentů českého sjezdového lyžování, cílevědomá a energií nabitá TEREZA KMOCHOVÁ (13). Lyžování má u nich v rodině dlouhou tradici, a tak sotva se naučila chodit, postavili jí rodiče poprvé na lyže („takové ty žluté hračičky z umělé hmoty”) a možná už v těch nemotorných „krůčcích” bylo něco jako talent rozpoznatelné… Opravdové (zatím mini) sjezdovky si vyzkoušela o rok později a v roce 1995 ji poprvé postavili na start regulérních závodů. Hlavní trenérkou harrachovského ski klubu je Terezina maminka Katka Prokšová. Na trénincích však mezi Terezou a ostatními nijak nerozlišuje. Většina se odbývá v Harrachově, někdy se také podaří zorganizovat soustředění v Alpách, kde červenomodrý les branek občas vymění za moře hlubokého prašanu a příkré kuloáry. A ani běh na lyžích není disciplínou, kterou by Tereza opovrhovala, a na školních závodech to často „nandá” i čistokrevným běžcům. V létě do hry aktivně vstupuje i horské kolo, vytrvalostní plavání, inlajny, vodní lyže... Všestrannost je podle trenérky a matky Katky velice důležitou součástí receptu na úspěch. Prvními sportovními úspěchy se dostavily již v kategorii předžákyň na závodech série UNI-

GAS CUP. Ani „povýšení” do kategorie mladších žákyň se Tereza nezalekla a svým starším a zkušenějším soupeřkám to ukázala hned v první sezóně – například vítězstvím v obřím slalomu v závodech série MILKA CUP nebo v republikovém klasifikačním závodě (RKZ) na Červenohorském sedle (3. v Super G). V závodech RKZ, které se započítávají do Českého poháru, zvítězila doposud osm krát (5x v OS, 2x v SG a jednou v SL). Jejím dosud největším a nejčerstvějším úspěchem je však zisk zlaté medaile v obřím slalomu na mistrovství ČR v Bílé a celkově 2. místo v Českém poháru, přičemž jí vítězství uniklo jen díky zvláštnímu systému sčítání a hodnocení jednotlivých výsledků. Talent, touha vítězit a zdravé sebevědomí Tereze určitě nechybí. Snad se proto k dívce, jejímiž největšími vzory jsou Šárka Záhrobská a Janica Kosteličová a nejoblíbenějším terénem tvrdá preparovaná pista, budeme vracet i po nějakých čtyřech pěti letech s výhradně pozitivními zprávami. Michal Roba Foto: archiv Terezy Kmochové

SNOWTIP

 KANDAHAR - PRVNÍ LYÎA¤SKÁ HOSPODA Jízda v boulích už nemusí lyžaře trápit. Není dokonce třeba žádného výcviku a jindy akrobatický výkon se změní v pochoutku. Stačí vyměnit lyžařské náčiní za kuchyňský příbor a pustit se do toho! Obvyklé pokrmy i speciality servírované v pražské restauraci Kandahar lahodí nejen lyžařově tělu, ale i srdci. Jídelníček totiž uspokojí touhu každého lyžaře. Méně lační se nasytí sýrovou bombou Alberto, gurmáni se pustí do obložené lyžařské hůlky a ti nejnáročnější zdolají hlavní závod - třeba rovnou slavný Lauberhorn. Lyžařská hospůdka na pražském nábřeží vznikla na počest smělých mužů i žen, kteří se kdysi neohroženě spouštěli ze svahů na jasanových prkénkách a založili lyžařský sport. Není to ale žádná falešná obchodní póza, vždyť majitelem je jeden z jejich přímých potomků, samotný vnuk Jaroslava Čtvrtečky, slavného propagátora lyžování a lyžařského funkcionáře. Veškerý interiér je vyzdoben artefakty z dob dávných i současných, které byly získány výlučně ve spojení s lyžováním. To platí nejen o staré výzbroji, ale rovněž o sádrových obvazech a dlahách... Tak dobrou mázu! rh První pražský ski restaurant KANDAHAR, Náplavní 5, Praha 2, tel. 224 917 136


010-MIX

2.9.2003 20:25

Stránka 14

14

TEXT: JANA VLKOVÁ FOTO: OT VAL D’ISÈRE

Val d’Isère dyž jednoho zimního dne roku 1929 dorazil Jacques Bohatá historie Mouflier na lyžích s tuleními pásy do Val d‘Isère Do zapadlé vesnice Val d’Isère byl zaveproud, byl postaven hotel, byla konstatoval, že „sníh je jemný jako chmýří labutě”. den založena lyžařská škola. Chyběla jen poPak pravděpodobně sňal lyže, zasedl se starostou vesnice hodlná cesta, která by přivedla fyzicky ke sklence genépi a jal se ho přesvědčovat, že sníh je pro méně zdatné a možná movitější návštěvmístní obyvatele daleko lepší zdroj obživy než těžká dřina níky. Do roku 1937, kdy byla slavnostně za přítomnosti prezidenta republiky s dobytkem nebo nimravá výroba krajek. otevřena silnice přes Col de l‘ Iseran, se

K


010-MIX

2.9.2003 20:25

Stránka 15

15

Jmenuje se vznešeně Face Olympique de Bellevarde, začíná v 2809 m n. m., má převýšení 1000 metrů a její celková délka je 3 km.

Pestrý lyžařský areál

Zkušený instruktor, místní patriot, vám vysvětlí, že: „Ve Val d’Isère najdete tři druhy počasí a takovou pestrost expozice svahů, jako nikde jinde. Sníh se nejdříve mění na Bellevarde, o 10 dní později na Solaise a o 15 dní později na masivu Le Fornet. Můžeme tedy v jediný den lyžovat na prašanu v Le Fornet i na jarním sněhu na Bellevarde." Pokud se ponoříme do čísel, jsou stejně přesvědčivá: 140 sjezdovek o rozsahu tisíc hektarů, desetkrát tolik sjízdných volných terénů od 1550 do 3300 m n. m. a k tomu jako nášup dva ledovce (v provozu i v létě). Celý lyžařský areál má tři hlavní nástupní body, mezi nimiž se lze také přepravovat skibusem. Nejníže v údolí je předsunutá výspa La Daille, odkud se na svahy vrcholu Bellevarde šplhá funiku-

ČÍSLO 7 / 2003 SNOW

dostali do vesnice pouze ti, kdo byli ochotni putovat klopotnou stezkou pro muly. Na počest tehdejšího prezidenta Lebruna byly dokonce uspořádány první letní lyžařské závody na ledovci Pissaillas. Dorazili všichni významní šampióni a noviny věnovaly akci velkou pozornost. Val d’Isère pak nezastavila v budovatelských aktivitách ani válka. V prosinci 1942 byla otevřena kabinová lanovka na Solaise. V padesátých letech pak do světa vyjížděli mnozí šampióni, kteří své lyžařské umění vybrousili na svazích nad vesnicí. Zlaté medaile sbírali Henri Oreiller, později Jean – Claude Killy, Marielle a sestry Christine Goitschelovy. Významnou lyžařskou událostí byly samozřejmě Zimní olympijské hry v roce 1992 v Albertville. Při této příležitost hostilo Val d’Isère královskou disciplínu – závod mužů ve sjezdu. Trať, která dodnes pění adrenalin, vede z vrcholu Bellevarde k hlavnímu centru střediska.

ler i kabinová lanovka. Z jejich horní stanice si lze vychutnat část sjezdovek OK a Orange. Trať vedoucí v horních partiích po širokých upravených „dálnicích” končí nad střediskem v pestrém propletenci sjezdovek vedoucích lesními porosty. Přesně tady a každý rok přeci jen trochu jinak je veden závod Kritérium prvního sněhu. Jeho start bývá ovšem na samém vrcholku, kam vede přímá lanovka z druhé strany. Dalším nástupním místem je okraj samotné vesnice Val d’Isère. Lanovky se odsud rozbíhají na dvě strany. Na Bellevarde vede nová kabina pro 30 osob, která byla uvedena do provozu v loňské sezóně. Toto zařízení vás za 5 minut vyveze na místo, odkud se jednak můžete spustit na výše jmenované sjezdovky nebo si vyzkoušet bájnou trať Face Olympique. Velkolepé vrcholy jako je tento (2827 m n. m.) byste spočítali na prstech. Na druhou stranu míří kabinka a sedačka na vrchol Solaise. I zdejší sjezdovky jsou znamenité. Když se Val d’Isère ucházelo organizaci Světového šampionátu 2007 plánovalo zde dámskou variantu závodních tratí. Posledním nástupním místem je osada Fornet odkud vedou dvě kabinové lanovky na ledovec Pissaillas. Terény stranou velkého provozu nabízejí především pocit velebného klidu hor. Lehkost sněhové „labutěnky” můžete okusit i ve volných terénech. K nejoblíbenějším patří např. sjezd z příznačným jménem Pays Desert (Pustá krajina), začínající na ledovci Pissaillas, Cugnaï a Le Tour de Charvet, které se z různých stran sbíhají k osadě Le Manchet a mnoho dalších. Na všechny se doporučuje samozřejmě důrazně doprovod zkušeného instruktora. Popsané tratě jsou pouhým vzorkem toho, co Val d’Isère nabízí. Něco jako rozinky vyjedené z výborného závinu. A to jsme se ještě nedostali za kopec, kde platí permanentka Espace Killy a pokračuje další část lyžařského areálu náležející středisku Tignes. 


010-MIX

2.9.2003 20:25

Stránka 16

16

SNOWNAVOSTRO!

 VùDCI DOKÁÎÍ IDENTIFIKOVAT LYÎA¤E V PRENATÁLNÍM STAVU!

LAMAR – snowboarding equipment

Díky dlouhodobé spolupráci SNOW a České akademie věd dokáží lékaři s předstihem identifikovat, bude-li Váš potomek dobrým lyžařem nebo ne! Ba dokonce je předpoklad, že v budoucnu budou s to říci, k jaké značce lyží bude inklinovat. Zdánlivě neuvěřitelné! „Člověk je jen shluk energie, která se projevuje nikoli pouze v rozsahu předpokládaného fyzického těla, ale i jeho extenzí. Lyžaři vyzařují mimořádně intenzivní mentální energii, která se přenáší i na plod v těle matky. Moderní přístroje proto dokáží rozpoznat, jakou extenzi si nenarozený lyžař mentálně přisvojuje,” popisuje embryolog Dr. Slim Šlacha, který se projektem zabývá. „Funguje to podobně jako aura,” dodává. „Společně s určení pohlaví embrya je identifikace jeho lyžařských dispozic jedním z největších úspěchů moderní lékařské vědy a počítačové technologie.” První úspěch se dostavil při pozorování zárodku jednoho nejmenovaného člena SNOW. „Je pravděpobodné až jisté, že otec, který lyžováním doslova žije, věnuje kousek svého vnitřního poslání svému potomku – lyžařské projevy jsme vysledovali pouze u plodů, jejichž otci byli členoveho redakčního týmu SNOW. Ostatním se asi nenarodí tak dobří lyžaři,” vysvětluje Šlacha. V redakčním kolektivu SNOW je ještě dost geneticky a mentálně i fyzicky schopných potenciálních otců. Mladé, pohledné lyžařky zájemkyně, hledejte v tiráži! ps, mr

Zvýhodněný snowboardový komplet LAMAR.

 První česká kniha a video o freeskiingu

Knihu i video lze objednat na stránkách České asociace freeskiingu.

www.freeskiing.cz

Vázání LAMAR MX 20 (2.750,- Kč) kvalitně polstrované, stavitelný asymetrický baseplate, centrovatelná nártová přezka, profilovaná opěrka, prstový pedál.

Boty LAMAR Matrix(3.400,- Kč) kvalitní tuhé boty s vyjímatelnou vnitřní vložkou.

Celková cena jednotlivých kusů: 12.816,- Kč cena za komplet jen 9.950,- Kč. Je možné si vybrat z dalších čtyř modelů snowboardu, včetně dvou dámských, ze tří barev bot a vázání opět s dámskou variantou.

Toto zboží zakoupíte v obchodní síti SNOWBOARDEL, více informací získáte na

www.snowboardel.cz

vyhlášení

čtenářskáSOUTùÎ

Zobrazeným střediskem bylo švýcarské Les Diablerets!

Poznej středisko

Na obrázku byla zachycena horní stanice lanovky na nejvyšší vrchol střediska Scex Rouge (2971 m), architektonicky významná stavba symbolizující ďáblovu vidlici - předmět legendy, kterou jsou tamní hory opředeny. Je to ale zároveň brána do ledovcové části areálu a vůbec patrně do toho nejzajímavějšího, co okolí nabízí. Třeba sjezd kaňonem Combe d_Audon provede každého lyžařským rájem do stavu až rajského. Peklo a Ráj jdou ruku v ruce - ďáblova vidlice pak bude naopak dloubat v duších těch, kteří tuto magickou krajinu nepoznají...

a jeď tam za lyžovačkou zdarma!

Čtyřdenní zájezd pro dvě osoby do čtyřhvězdičkového hotelu s polopenzí a skipasem vyhrává Ondřej Čakrt z Prahy 4. Gratulujeme!

„Lyže, hory, horká vřídla" je mottem lyžařské oblasti, která se rozkládá ve stejnojmenném údolí jižně od Salzburgu. Sestává se vlastně ze 4 samostatných areálů pod více než dvoutisícovými vrcholy. Zázemím pro hosty jsou dvě noblesní lázeňská střediska, kde se koupelím v termálních pramenech odávala už císařovna Sissi. Do povědomí lyžařů se oblast ve-

PR

SNOWTOUR

Snad v každé hře rozhoduje o vítězi náhoda a jeho um. Pro účast v soutěži časopisu Snow o lyžařský pobyt pro dva stačí jen trocha znalostí zeměpisu, samozřejmě lyžařského. Hraje se o středisko, které zobrazuje fotografie. Odhalte jej a pošlete nám jeho jméno spolu se soutěžním kupónem. Mnohé vám napoví jeho krátké představení. Vylosovaný šťastný vítěz získá čtyřdenní pobyt s permanentkou pro 2 osoby v tomto lyžařském ráji!

soutûÏní kupón

jméno a pfiíjmení: PSâ:

psala pořadatelstvím MS v alpských disciplínách v roce 1958. Od loňska je spolu se středisky v okolí Schladmingu, Flachau a sousedním údolí Grossarltal součástí lyžařského světa Amadé.

(zasílejte nejpozdûji do 10.fiíjna na adresu praÏské redakce)

SNOWTOUR č.7 

SNOW ČÍSLO 7 / 2003

Během října se v našich knižních obchodech objeví nový titul od vydavatelství Computer press. Čtenáři se mohou těšit na průřez new style disciplínami jako je skicross, freestyle a freeride. Kromě obecného povídaní o jednotlivých disciplínách v knize naleznete skicrossovou školu jízdy, přehled triků a kapitoly o výstroji a výzbroji. Text je doplněn o řadu

nádherných fotografií od našich i světových fotografů. Jako bonus bude přiloženo DVD s českým filmem o freeskiingu, na kterém budou k vidění převážně čeští borci. „Myslím, že kniha a video o freeskiingu dohromady velmi přispějí k popularizaci tohoto sportu v naší republice. Obzvlášť pokud český lyžař uvidí, že ty šílený věci dělají i čeští lyžaři…,” říká Zdeněk Rak, jeden z členů asociace.

Snowboard LAMAR Mission (6.666,- Kč) celodřevěné jádro, cap konstrukce, triax. laminát.

NÁZEV ST¤EDISKA: ulice, ãíslo:

mûsto:

e-mail:

tel.:


017-LYŽAŘSTVÍ

2.9.2003 19:16

Stránka 17


017-LYŽAŘSTVÍ

2.9.2003 19:16

Stránka 18

18

TEXT: TOMÁŠ MACEK FOTO: MIROSLAV BRZOŇ

V životě

NEJSOU NÁHODY

Z

Už jsi dočetla nějakou odbornou psychologickou knihu?

astihli jsme ji v Lažankách u Brna. Nelyžovala, neběhala, neplavala. „Zrovna medituju,” oznámila nám sjezdařka Lucie Hrstková. Týden strávila na kursu, kde procvičovala praktiky tai-či.

„Zatím ne. Připadají mi moc složité. Jsou tam samé odborné termíny.”

Kdysi jsi chtěla psychologii studovat... „Nakonec to asi dopadne jinak. Na jaře mě přijali na brněnskou Masarykovu univerzitu, obor tělesná výchova a sport. A až budu mít po lyžařské kariéře, chtěla bych studovat i fyzioterapii a východní léčebné praktiky, například thajskou masáž. I když... Bůhví, co mě do té doby ještě napadne.”

O čem medituješ? „Snažím se jít do sebe a najít ve svém nitru věci, které mi pomáhají.”

A co jsi našla?

Minulá sezona se ti zle nevydařila. Na světovém šampionátu jsi dokonce prohlásila, že sis ani nezasloužila být nominována. Taková upřímnost není běžná.

„Ještě nevím. Ale díky tai-či dostávám svůj život do rovnováhy. Je to moje druhá miska vah. Lyžování je hodně silovou záležitostí, produkuji při něm fyzickou energii. Naopak tai-či je o vnitřní vyváženosti.”

Mluvíš jako kniha. Taková jsi nebývala. (se smíchem) „Vždycky jsem byla přemýšlivá. Jen se to dlouho neprojevovalo.”

A co boj? Zápas? To se neučíte?

„Před třemi lety v časopise. Od té doby jezdím na kurs do Lažanek každým rokem. Úplně mě strhlo.”

„Říkali nám, že tai-či je možné použít i k sebeobraně. Ale kdybych se ocitla v ohrožení, radši bych se bránila jinými prostředky. Třeba bych někomu nafackovala.”

Pomoz laikům. Jak bys tai-či definovala?

Ty vůbec máš originální koníčky. Tai-či, tarot, psychologii.

„Původně šlo o asijské bojové umění. Především však jde o fyzické a duševní

„Ale všechny spolu souvisí. Všechny jsou o duši.”

Kdy jsi tai-či objevila?

SNOW ČÍSLO 7/ 2003

cviky na rozproudění energie. Provádíme pomalá cvičení, při kterých se snažíme kontrolovat své pohyby.”

„Snažím se být především upřímná sama k sobě – na nic se nevymlouvat a nic si nenamlouvat. Bylo mi jasné, že jsem na start na mistrovství světa neměla. Po operaci, při které mi zpevnili vazy v pravém rameni, jsem pořádně začala lyžovat až v lednu.”

Chceš na minulou zimu co nejrychleji zapomenout? Není ti noční můrou? „Nechci zapomenout. Ani ji nezatracuji. Asi to tak dopadnout mělo. Možná šlo o pokyn shůry a ty trable mi měly něco dát. Naučila jsem se být trpělivější.”

Říkáš pokyn shůry. Věříš tedy, že kdosi nahoře ovlivňuje náš život?
017-LYŽAŘSTVÍ

2.9.2003 19:16

Stránka 19

19

TEXT A FOTO: PETR JAKL

KATKA HANUŠOVÁ

ROK PO OLYMPIÁDĚ Není to tak dlouho, kdy jsme o Kateřině Hanušové slýchali jako o tréninkové partnerce „velké” Kateřiny Neumannové. Poté se na pár let odmlčela, aby se pak na ZOH 2002 v Salt Lake City předvedla mimo jiné i jako excelentní bruslařka na „volné” patnáctce (21. místo) opět v českých barvách. Proč jsme o ní do té doby neslyšeli? Snad pouze nedostatek informací. Skalní příznivci běžeckého lyžování vědí, že „malá” Katka studuje na americké univerzitě a do minulého roku závodila za svůj univerzitní tým. Jejím americkým domovem je californské Truckee, desetitícové městečko ležící na dohled rozlehlého jezera Tahoe

obklopeného čtyřtisícovými vrcholky Sierra Nevady. Odsud má Katka jenom skok na nevadskou univerzitu v Reno, kde ji letos na podzim začíná záverečný rok studia marketingu. Po olympiádě, jak Katka sama říká, se rozhodla soustředit na horská kola a lyžování šlo stranou. Na kolech závodí za profesionální tým Luna Women’s MTB team. Že to však s jejím odstupem k lyžováním tak úplně pravda není, dokazuje fakt, že se uplynulou zimu jako členka jednoho ze špičkových amerických lyžařských týmu Subaru Factory stala celkovou vítězkou série dálkových běhů American Marathon Series. 

Katka v cíli letošního ročníku závodu na 30 km z Tahoe City do Truckee, kde obsadila celkově 7. místo ( se ztrátou 5:31 min. za U.S. olympionikem Patrikem Waeverem!) a s přehledem vyhrála svou kategorii.

 LAUFA¤ ¤EZÁâ VYUâOVAL V LÉTù KOLEâKÁ¤E

Sedmatřicet let existuje Světový pohár v alpském lyžování, praotec všech Světových pohárů, jaké dnes sport zná. Ale až nyní se čeští lyžařští příznivci dočkají. Poprvé v historii se bude o křišťálové glóby bojovat také v České republice. Ve dnech 13.-14. prosince jsou v termínové listině zapsány obří slalom a slalom žen na černé sjezdovce ve Svatém Petru ve Špindlerově Mlýně. Ještě předtím prověří schopnosti organizátorů 6.-7. prosince Evropský pohár žen. Nyní nezbývá než se modlit. Bylo by sportovní katastrofou, kdyby lyžařské galapředstavení v Krkonoších padlo za oběť nedostatku sněhu – tak jako v letech 2000-2001 závody Evropského poháru. Ale i dobrá zpráva: SNOW je generální mediálním partnerem celého podniku, takže čtenářům SNOW by neměla uniknout ani (informační) myška.

Důkladnou lekci udělil specialistům v běhu na kolečkových lyžích český dálkový běžec Stanislav Řezáč. Během své letní přípravy si totiž odskočil na asfaltový povrch pro titul Mistra Evropy a vítězství v závodě Světového poháru. Třicetiletý závodník týmu Areco se nejprve představil českým fanouškům na červnovém Mistrovství Evropy v Jablonci nad Nisou a o týden později na Světovém poháru v nedaleké polské Jelení Goře. V Jablonci zahájil Řezáč svou pouť za evropským zlatem pátečním 5,5 km dlouhým prologem klasickou technikou z Bílého potoka na Smědavu. „Na Smědavě jsem měl trochu smůlu. Na klasiku nemám lyže a dostal jsem je až těsně před startem od nizozemských servismanů. Ve stoupání mi však prokluzovalo jedno kolečko, což mě stálo několik vteřin,” popisoval běžec. V prologu skončil Řezáč nakonec čtvrtý s půlminutovou ztrátou na vítězného Němce Grimma. Doslova běžecký koncert předvedl druhý muž loňského FIS Marathon Cupu v sobotní stíhačce. V deseti okruzích situovaných přímo do centra Jablonce udolal český běžec své největší soupeře a v závěrečném okruhu si dosprintoval pro zlatou medaili před svým stínem Michelem Rainerem z Itálie. „Spokojenost. Zlato jsem nečekal. Byl to okruh s rychlým těžkým kopcem a čekal jsem spíše útok specialistů. Vždyť já jsem jel na těch rychlých kolečkách poprvé. Měsíc jsem jezdil jen na kole a teprve posledních čtrnáct dní jsem něco naběhal na lyžích,” řekl po závodě šťastný Řezáč. Skvělou formu potvrdil Řezáč o týden později na závodech Světového poháru v Jelení Goře. V šest kilometrů dlouhém prologu suverénně kraloval silnému poli specialistů a zvítězil s dvacetivteřinovým náskokem před Italem Rainerem. „Startoval jsem třetí od konce. Měl jsem dokonalý přehled o soupeřích. Ve dvou třetinách trati mi nizozemský trenér hlásil, že o jednu vteřinu vedu, tak jsem se snažil 1500 metrů před cílem ještě tempo vystupňovat,” uvedl český laufař.

tom

Text a foto: Zdeněk Klučka

ČÍSLO 7 / 2003 SNOW

 POPRVÉ NA âESKÉM ÚZEMÍ!


017-LYŽAŘSTVÍ

2.9.2003 19:16

Stránka 20

20

TEXT: TOMÁŠ MACEK FOTO: EVENT CONCEPT

Léto ve znamení svateb a batolat Že se v létě o lyžařích nemluví? Zapomeňte. V létě 2003 nic takového neplatilo. Aleš Valenta se oženil s Elen Černou a přivítal na světě svého syna Denise. Kateřina Neumannová se sice nevdala, ale porodila dceru Lucii. A Lukáš Bauer si u oltáře řekl „Ano” s Kateřinou Balatkovou. Potomka zatím neočekávají. Zato na rozdíl od Valentových už stihli svatební cestu. Valenta se ženil 31. května v zámeckém parku v Dobříši, pod modrou oblohou na posekané louce u rybníčka. Přijeli ve sportovním kabrioletu, hrála jim harfenistka a hosté si je dobírali, že podle starého rčení platí „Svatba v máji, ženich v háji.” Valenta reagoval s bohulibým úsměvem: „Na pověry nevěříme. Je pohodička.” Scénář dne připravila Valentova manažerka. „Já si sehnala jen šaty a boty,” přiznávala Elen s korunkou na hlavě. Tou dobou již byla v sedmém měsíci těhotenství. Třiadvacátého července se jí narodil syn Denis. Míry: 3,5 kg a 52 cm. „Je úplný Alešův odlitek. Jen rtíky má jiné,” říká o něm. Ale co bude se svatební cestou? „To by mě taky zajímalo,” směje se Elen. Manžel jako by neslyšel. „Někdo přece musí život rodinu,” špičkuje, trénuje a závodí.„Myslím si, že v životě nejsou náhody, že se všechno děje tak, jak se dít má. Každá událost má člověka někam posunout. Mám teď větší motivaci a v tréninku jsem mnohem nabitější.”

SNOW ČÍSLO 7/ 2003

Rameno už nebolí? „Ne. Ještě není úplně rozhýbané, ale na lyžích mě neomezuje.”

Lucinka Kateřiny Neumannové je sice něžnou dívkou, přesto se Denisovi téměř vyrovná. Míry: 3,45 kg a 51 cm. Její maminka vyrazila do motolské nemocnice už 1. července, den před porodem. „Neměla jsem zkušenosti,” usmívala se. Miminko přijeli zkontrolovat i Manuela di Centaová a prezident FIS Gianfranco Kasper, kteří toho času volili v Praze dějiště zimních olympijských her 2010. „Nemá u sebe běžky?” podivoval se Kasper. „Však ona dostane malinké lyžičky,” tvrdila Neumannová. Jméno otce stále nezveřejnila. „Nemám to v plánu ani v budoucnu. Miminko však vzniklo z nesmírné lásky a mám z něj velkou radost,” prohlásila pouze. Lucinka se bezpochyby stala nejslavnějším českým novorozencem roku 2003. Již 8. července – to jí byl týden – se představila novinářům při tiskové konferenci na Karlštejně. Z Lukáše Bauera by měli radost numerologové. S Kateřinou Balatkovou se ženil šest a půl roku poté, co si navzájem padli do oka. „Přesně na den,” ujišťoval. Cestou k oltáři na něj reprezentační trenér Květoslav Žalčík volal: „Ještě je čas, rozmysli si

tropická vedra. No prostě bída a hrůza. I ráno byl sníh na ledovcích měkký.”

S čím do sezony vstupuješ? Kam až se chceš propracovat? „Ráda bych se vrátila do svěťáku, ale prodrat se přes ostatní holky bude těžké, ztratila jsem umístění. Takže se nejdřív zaměřím na Evropský pohár. To bude moje priorita.”

Jen kdyby bylo kde lyžovat, co? „To je fakt. V červenci jsem si bezvadně zatrénovala v Saas Fee. Jenže pak přišla

Pět let sis držela pozici české jedničky. Teď září Šárka Záhrobská

to!” Jenže Bauer si nedal říct. Od svého kouče Miroslava Petráska tudíž dostal chomout, zatímco nevěsta obdržela žlutý dres s radou: „Ode dneška jsi Lukášův kouč, pamatuj si to.” Při východu z radnice si novomanželé museli nazout tandemové kolečkové lyže. „Pravou,” rázně zavelel Bauer, než vyjeli do společného života. Svatební cestu si naplánovali po vlastech českých. Z kempu do kempu, z hradu na hrad. Ale všechno dopadlo poněkud jinak. V kempu u Mnichova Hradiště si řekli, proč by se měli pořád někam trmácet a zůstali tu do konce týdne. „Lukáš chtěl, abych mu na ten týden napsal tréninkový plán,” smál se Petrásek. „To jsem odmítl. Přece si jeho ženu nepopudím proti sobě hned v počátku.” 

a ty zůstáváš v ústraní... „Moc mi to nevadí. Není jednoduché držet se rok co rok na špici. Všichni od vás pořád očekávají, že musíte zajet. Když se to nepovede, odepisují vás. Ráda si od toho tlaku odpočinu.”

Máš pocit, že stojíš na startu své druhé kariéry? „Možná. Předtím jakoby mi šlo všechno samo. Najednou vidím, že je to tvrdý boj. Už se na něj těším. A teď jdu zase meditovat...” 


017-LYŽAŘSTVÍ

2.9.2003 19:17

Stránka 21

21

TEXT A FOTO: ZDENĚK KLUČKA

WINTERFRESH CAMP ve Štítech

pro přípravu ideální,” doplňuje Valenta. Olympijský vítěz vskutku nepřehání, vždyť v Acrobatparku se sportovci během krátké doby dopracují i k těm nejobtížnějším skokům. Úspěšný devátý ročník se letos poprvé konal pod patronací společnosti Wrigley's, která se začátkem tohoto roku stala hlavním partnerem Aleše Valenty. K rozhodnutí podpořit rozvoj akrobatického lyžování v České republice se přidaly také společnosti Toyota Motor Czech s.r.o. a General Bottlers ČR s.r.o. Společně ve Štítech vytvořily ideální podmínky pro přípravu a rozvoj nadějných akrobatů. „Je tady spousta talentů,” rozhlížel se Valenta kolem sebe. 

ČÍSLO 7 / 2003 SNOW

Rok se sešel s rokem a do Acrobatparku Aleše Valenty ve Štítech u Šumperka opět v letních měsících zamířily mladé naděje českého akrobatického lyžování. Projekt nazvaný Winterfresh Camp byl zaměřen na přípravu mladých akrobatů od 7 do 18 let. Okolo sedmi desítek dětí speciálně vybraných ze skiklubů celé republiky se letos zúčastnilo dvou šestidenních turnusů. Pro děti byly dny strávené v Acrobatparku možná tím pravým startovním můstkem do budoucí akrobatické kariéry. „Akrobatické lyžování přináší stále nové trendy, které se zde snažíme dětem ale i trenérům vštípit. Za týden se však olympijský vítěz vychovat nedá. Hlavní podíl práce pak spočívá na bedrech oddílových trenérů,” řekl na úvod Aleš Valenta, který spolu s reprezentačním trenérem Pavlem Landou vedl tréninkovou přípravu. Myšlenka založit tradici kempů se zrodila právě v hlavách Valenty a Landy. Ač se to nezdá, letošní Winterfresh Camp ve Štítech byl již devátým v pořadí. Sedm úvodních ročníků hostily akrobatické můstky v Ostravě. „Příprava se tehdy odehrávala v ryze spartánských podmínkách. I přesto na nich řada akrobatů získala tolik důležité základní dovednosti,” vzpomíná Valenta. Naproti tomu můstky ve Štítech, na nichž se připravuje řada akrobatů světové špičky, snesou nejpřísnější měřítka. „Zcela upřímně můžu prohlásit, že ve Štítech máme nejlepší můstky na světě. Jsou přesnou kopií těch zimních. Člověku se na nich skáče lehce, což je


017-LYŽAŘSTVÍ

2.9.2003 19:17

Stránka 22


017-LYŽAŘSTVÍ

2.9.2003 19:17

Stránka 23

23

Partner rubriky

HRANY – LYŽAŘOVO A I Z

BROUŠENÍ HRANY Z BOKU I Broušení hrany z boku je základním úkonem pravidelné péče o hrany. Cílem je vytvořit průběžné a pravidelné ostří, které dobře zabírá na tvrdém povrchu a přitom dobře klouže.

podbroušení. Tyto dvě kapitoly, jakkoli v našem podání oddělené, pro-

Jak často?

a méně často až 86į. Větší hodnoty se již nepoužívají – ostří dlouho ne-

Zatímco od skluznice hranu brousíme jen podle potřeby a méně často,

vydrží a dnešní vykrojené lyže se dokáží i při 88 - 87į zaříznout do pod-

je broušení z boku prací takřka každodenní. Záleží samozřejmě na

ložky lépe než lyže kdysi.

to nedílně patří k sobě! V současné době se pro začátečníky brousí pravý úhel, pro pokročilé rekreační lyžaře 89į, pro ostatní 88į, závodníci většinou jezdí s 87į

okolnostech. Instruktor heliskiingu v Kanadě skoro neví, co to pilník je,

Podobně jako u odklonění si lze představit variabilní (proměnné) úh-

naopak závodník potřebuje „líznout” hrany i na jednotlivá kola slalomu.

lování hrany z boku, je to ovšem velmi speciální operace a ani v odbor-

Naprostá většina lyžařů sjíždí na lyžích s hranami trestuhodně zane-

ných zdrojích se o něm nereferuje.

dbanými. Pro tuto smutnou většinu by bylo triumfem už jen samo na-

Celá hrana ostrá!

broušení a ideálem brousit nejdéle po týdnu. Náročný sportovní jezdec

Stále se můžeme setkat s tradiční zásadou: hrany ve špičce a patce ztu-

by se měl hranám věnovat obden, fajnšmekr po každém dnu a stejně

pit, resp. srazit jejich ostří, aby lyže šla snadno do oblouku. Určitě by se

tak závodník. Pravidelná údržba hrany ale neznamená její pilování,

našly i servisy, kde to i na nových lyžích pořád dělají. A některé levné ly-

nýbrž jen jemné navrácení ostrosti a hladkosti. Čím častěji se hranám

že to mají už z výrobní linky.

věnujeme, tím menší zásah to pro ně je.

Bývalo nutné, aby se starým nevykrojeným lyžím zahájení oblouku

Jak dlouho vydrží hrana ostrá?

usnadnilo „nasmýknutím”. Moderní jízda po hraně ale vyžaduje, aby ce-

Záleží na vysněženosti tratě, charakteru sněhu, způsobu jízdy a náro-

lá aktivní délka hrany (vše mezi oběma kontaktními body) zůstávala ost-

cích lyžaře. Pomineme-li poškození, o ostrou hranu nejrychleji přijde-

rá. Tupení ostří takový oblouk ztěžuje, lyže je v oblouku jakoby kratší.

me na extrémně tvrdém sněhu, na technickém i na velmi upěchovaném

„Nabrousit carvingovou lyži jako klasickou závodní znamená udělat

a studeném. Záludné je jaro se zmrzlým jarním firnem „struhadlem”.

z ní tyčku do plotu,” říká o tom jeden z předních amerických servismanů.

Hranu obrušuje, když lyže brzdivě drncá přes sníh, naopak plynule

Snad jen lyžařům, kteří za žádnou cenu nechtějí a nebudou krájet, je

a „měkce” zaříznutá, zanechávající svou ostrou brázdu, trpí i na velmi

možno kousek hrany za předním kontaktním bodem lehce odostřit.

tvrdém podstatně méně.

Zbavit největšího ostří, ne obrousit dokulata! Pozor také na to, že vrátit

Při extrémních závodních nárocích může úbytek špičkové ostrosti způsobit už prvních pár nevydařených oblouků „přes hranu” na tvrdé

hodně zakulacené hraně ostří znamená brutální ubírání materiálu (přenechte servisu a brusce!). U těch, kdo karvují, platí: vše ostré! Podle okolností je ale možné

tít, že to není ono. (Lze připomenout i Jaromíra Jágra, jenž si prý ne-

malinký kousíček okolo kontaktního bodu brusnou pryží trochu více

chává přebrušovat brusle i v průběhu jednoho zápasu.)

uhladit, aby počátek nakrojení oblouku byl hezky plynulý. (Roli může

Úhlování

hrát i stoupání ohbí špičky a umístění jejího nejširšího místa.)

Řadu let až poměrně donedávna se brousilo na kolmý úhel hrany.

Při strachu ze zaříznutí lyže bývá první reakcí právě „srazit ostří”.

Teprve značně nedávno se začalo rozvíjet i podbroušení hrany, tedy je-

Někdy v opravdu obtížném sněhu to nemusí být marné, ale skoro vždy

jí naúhlování z boku. Vrcholu dosáhlo u závodních slalomek v předcar-

se vyplatí nejprve zkontrolovat rovinu skluznice a potom odklonění hran.

vingové době. Tomba tak prý měl lyže podbroušené až na 82į, tedy

Rovná lyže a dostatečně odkloněná hrana může zůstat i velmi ostrá!

o plných 8į! Výsledný úhel hrany je kombinací úhlu odklonění a úhlu

Ivan Sosna, Příště: Broušení z boku II

Zdeněk Černík člen lektorského sboru APUL (Asociace profesionálních učitelů lyžování)

www.apul.cz Pravidelná rubrikou APULu by měla nahlížet na svět lyžování „učitelskýma" očima. Je otevřena i vašim dotazům a názorům, proto neváhejte a kontuktajte redakci.

ČÍSLO 7 / 2003 SNOW

prudké trati. Po dvou hodinách ježdění na velmi tvrdém už můžeme cí-

daň carvingu? Stává se to několikrát v zimní sezoně. Sněží přes noc až do rána, a tak i přes snahu pracovníků ski areálu zůstává na sjezdovkách 10 až 40 cm nového sněhu. Trénink závodníků v branách bývá zrušen, a tak si jdou zajezdit „na volno”. Nastává situace, která mne zpočátku - jako učitele lyžování – překvapila a která mne koneckonců vede i k tomuto zamyšlení. Mladí lyžaři, kteří už vyrůstali na carvingových lyžích a na tvrdém, upraveném povrchu bezchybně vyřezávají oblouky, se v těchto sněhových podmínkách náhle mění na podprůměrné lyžaře, kteří bojují s každou zatáčkou. Je samozřejmě dlužno dodat, že v těchto podmínkách se z podprůměrného lyžaře stává začátečník. Co však způsobuje to, že v době skutečné revoluce ve vývoji lyží jsou i tito bezesporu velmi technicky vyspělí lyžaři v takových podmínkách bezradní? Všeobecně je to úzká specializace, návyk jednoho postoje, který je ideální na upravené, tvrdé sjezdovce a který v neupraveném terénu je přinejmenším limitující. Je to ztráta hravosti, výběru možnosti, univerzálnosti. Ale obraťme se od poloprofesionálů a profesionálů k lyžařské veřejnosti. Carvingová výzbroj jí bezesporu přinesla velkou pomoc pro ovládání lyží. Zahájení a vedení oblouku je nesrovnatelně jednodušší. Nepodléhejme však iluzi, kterou vytváří zejména reklamní kampaň prodejců lyží. Počet lyžařů, kteří umí řezat, krájet, zkrátka dělat skutečně carvingové oblouky sice stoupl, ale pokud pozorně sledujete naše svahy, uvidíte, že je takto schopno jet možná 10 % lidí oproti tak 2 % v minulosti. Zbývající část, tedy okolo 90 % lidí nadále jezdí smýkané oblouky (na carvingových lyžích). Vývoj lyží udělal v posledních letech velký pokrok. Co však nadále brzdí to, aby více lyžařů bylo opravdu plně schopno využít výhod a možností carvingové lyže? Je to nedokonalá technika. Nápravou by mohlo být mimo jiné i rozšíření minimálního prostoru, který je jí a možnostem jejího zlepšení věnován v lyžařských časopisech.


024-STYLE-FLAINE

2.9.2003 20:44

Stránka 24

FREERIDE STRANA 1 ze 2

SNOWSTYLE

24

TEXT: PETR SOCHA FOTO: OT FLAINE

freeride

Flaine Mísa plná freeridu ornosavojské středisko Flaine je našim věrným čtenářům již dostatečně známo. Minimálně by měli mít v paměti to, že je přezdíváno „sluneční mísa” a že i jako mísa trochu vypadá. A také fakt, že navzdory nijak fascinující nadmořské výšce přitahuje srážky jako spoře oděná modelka mužské zraky, takže celá mísa bývá neobvykle naplněna sněhem. A naplnění posléze dojde i návštěvík s přídomkem free.

H

Flaine je známo jako zásobárna prašanu, což je patrně jeho nejdůležitějším trumfem. Podobně severní orientace nejzajímavějších svahů napomáhá k udržení kvalitního sněhu. A nakonec i terénní konfigurace Flaine je přinejmenším zajímavá – není to sice Chamonix, ale i Flaine v sobě ukrývá místa, na nichž nelze objevit chybu.

SNOW ČÍSLO 7 / 2003

Rozcvička v okolí Les Grandes Platieres

Kde jinde začít než na nevyšším vrcholu Les Grandes Platieres. Pro první freeride rozcvičku jedinečně poslouží celý široký prostor mezi tratěmi Diamant Noir a Mephisto, kde skalní stěnu protíná množství žlebů různé šíře a sklonu –rozhodně to tedy není nic pro začátečníky, ale výhoda tkví v tom, že terén není příliš exponovaný a prudké pasáže jsou poměrně krátké a plynule zakončené. Je to taková dobře sterilní, přesto adrenalino-

vá injekce. Celý prostor je výborně pozorovatelný z lanovky, takže si lze předem vytipovat místo, kudy se průrvou skalní stěny spustíme. Raději se však držte stop, může se totiž snadno stát, že zdánlivě začínající žlábek skončí kolmou skálou. Malé převýšení této přírodní arény nahrazuje variabilita terénu, který přímo ponouká k hravosti. Než opustíme tuto část masívu, ještě si zajedeme do oblasti vrcholu Tete des Lindars. Tentokráte pro dlouhou a pohodovou prašanovou jízdu na nijak extrémních sklonech. Ovšem kdo hledá, najde, a i zde je toho k nalézání mnoho.

Gers – the freeride top

Nejlepší volný terén ve Flaine je Gers! Je to vlastně širokánský žleb či spíše údolí. Skutečný prostor svobody! Černá neupravovaná trať tvoří pomyslnou osu žlebu, nic by se ale nestalo, kdyby tu nebyla. Kolem ní, po obou stranách a ve

SNOW radí:

noste pfiilby!


024-STYLE-FLAINE

2.9.2003 20:45

Stránka 25

všech výškových úrovních můžete ukájet své frírajdové choutky. Je tu opradvu vše, táhlé dlouhatánské a bezpečné sjezdy i příkré, lavinézní a exponované svahy. Budete jako zlatokop rýžující ve zlatém písku, kam sáhnete, plné hrsti. Rýžovat zlato své lyžařské svobody tu můžete celé dny a pořád se vaše zážitkové kapsy budou plnit tučnými valouny. Jen pozor, ať v té euforii nezapomenete na zavíračku vleku, mimochodem hnaného dieselagregátem (Ano, tak opuštěný kraj to je, ani elektřina tam není!). Volné terény ve Flaine dopoučené časopisem SKIEUR: 1. LA COMBE DE VÉRET Přístup vlekem Véret. Mnoho možností v neupravovaném žlebu Véret 2. AGATE Přístup sedačkovou lanovkou Lindars nord. Pestré možnosti kolem této neupravované sjezdovky. 3. DIAMANT NOIR Přístup kabinovou lanovkou Grandes Platieres nebo sedačkovou lanovkou Diamant Noir. Pestré možnosti kolem. 4. LA PENTE A JULES Přístup kabinovou lanovkou Grandes Platieres. Sjezd mezi kabinovou lanovkou a vlekem Lapiaz. 5. TeTE DU COLONNEY Přístup sedačkovou lanovkou Lindars nord, pak vystoupat na TeTE de Lindars, abyste se dostali do sedla Tré d_Épaule. Sestoupit, abyste sjeli severní žleb. Ti odvážní, s lyžemi na rameni, budou pokračovat po úzkém hřebeni až na TeTE du Colonney, nebo ještě lépe nasadí tulení pásy, aby si výstup zpříjemnili a udělali si ho méně exponovaný. Ti si pak mohou sjet tento pěkný svah ze samotného vrcholu. 6. COMBE DE GERS Přístup kabinovou lanovku Grandes Platieres nebo sedačkovou lanovkou Col de Platé, abyste se dostali na neupravovanou sjezdovku Styx. Samozřejmě je možné sjet do mísy hlavního žlebu nebo se vydat po svazích po pravé straně vleku. 7. VÉRET – GERS Přístup osmimístnou sedačkovou lanovkou Grands Vans, pak sjet na modrou sjezdovku Toutmaline, abyste se dostali na vlek Véret. Objet vrchol Véret, abyste se dostali na stranu Gers. Sestoupit přibližně 150 metrové převýšení, než budete traverzovat pod vrcholem Balacha a pokračovat ve sjezdu až do dolní části žlebu Gers. Pozor! připomínáme, že Flaine se nachází na náhorní plošině, kde jsou hluboké průrvy a kde může být lyžování ve volném terénu nebezpečné zejména na začátku sezóny, když je sněhová pokrývka nedostatečně silná!

Tip SNOW sjezdovka Cascades – dlouhá, nádherně situaovaná a jednoduchá (modrá) vedoucí z Les Grandes Platieres až do malebné vesničky Sixt. info: www.skiflaine.com, SOS 112, počasí 08-92-68-02-74, web – www.meteo.fr/meteonet Důsledně dodržujte zásady bezpečného pobytu v horách, informujte se na aktuální lavinové nebezpečí! Zvažte své schopnosti, túru podnikejte jen se spolehlivými společníky (minimálně ve třech) a se základním bezpečnostním vybavením (vyhledávací lavinový přístroj, mobilní telefon, lopatka, sonda).


026-LYŽAŘSTVÍ INZ METROSTAV

2.9.2003 20:01

Stránka 26


027-SWISSATLAS

2.9.2003 18:02

Strรกnka 27


027-SWISSATLAS

Stránka 28

Jungfrau

BERNER OBERLAND / JUNGFRAU

28

2.9.2003 18:03

Jungfrau je slovem, které zvoní. Průkopníci lyžování objevili toto hnízdo v Bernských Alpách před více než stoletím, extrémní horolezce pokouší náročná severní stěna Eigeru ještě o něco déle a nejlepší sjezdaři světa se perou s legendární sjezdovkou Lauberhorn od roku 1930. Horská oblast, jejíž hlavní kulisou je trio špicí Eiger, Mönch a Jungfrau, by se mohla zdát být předurčená jen pro hrstku vyvolených. Jenže příroda se o své bohatství dělí spravedlivě. Její náruč je otevřená turistům i dobrodruhům veškerého sportovního vyzná-

2.971m

SUISSE ATLAS


027-SWISSATLAS

2.9.2003 18:03

Stránka 29

29

ní, v zimě pak především lyžařského. Sjezdová pole o rozsahu 213 km se koncentrují kolem vrcholků First, Männlichen a Schilthorn, jež od sebe dělí dvě hluboká údolí vyhlodaná ledovcem. Dopravními tepnami středisek jsou lanovky, vleky a vlaky. Ty putují všemi údy lyžařského oběhu od Grindelwaldu až po Mürren a pohodlně a elegantně řeší propojení jednotlivých sjezdařských oblastí. Na všechna tato zařízení postačí skipas. Největší množství tratí do sebe

SNOWtip Snow Tip SKI Schilthorn: Na start nejtěžšího amatérského závodu světa Inferno Rennen se každoročně postaví na dva tisíce odvážných. Z vrcholu Schilthornu se pak spustí technicky náročnou tratí s mnoha dlouhými přejezdy a neodpadnou-li dříve, po 16 km přistanou v městečku Lauterbrunnen. Několik prvních kilometrů adrenalinového sjezdu je možné absolvovat po celou sezónu, zbytek trati se upravuje jen pro účely závodu. Männlichen: Trať Aspen z vrcholového bodu Männlichen do Grindelwaldu je velice příhodná pro carving. Snow Tip BOARD • snowpark Oberjoch a U-rampa (Schreckfeld) v areálu First • U-rampa u sedačky Kandahar (Schilthorn)

obsáhl centrální areál Kleine ScheideggMännlichen, z jehož hřebene stékají proudy sjezdovek po obou úbočích do Grindelwaldu a Wengenu. Tam má svůj cíl i nejdelší a možná nejtěžší sjezd Světového poháru – pověstný Lauberhorn. Náročné lyžaře z řad nezávodníků přitahuje svah pod Schilthornem, který protíná trať „pekelného” amatérského sjezdu Inferno Rennen, zatímco Grindelwald přispívá do nabídky rodinným spektrem sjezdovek.

23% Snow Tip APRÉS-SKI Neopakovatelným zážitkem je výjezd zubačkou z Kleine Scheidegg (2.061 m) na nejvýše položenou železniční stanici Evropy – Jungfraujoch (3.454 m). Vyhlídkový předkrm se podává už během cesty ve skalních „oknech”, ale hlavní chod čeká návštěvníky až v sedle: moře alpských obrů a nejdelší ledovec – Aletschgletscher. Snow Tip FAMILY Sjezdová trať Stepfi z Hohwaldu k hotelu Wetterhorn v areálu First skýtá překrásné výhledy na okolní horské štíty a ledovce.

www.junfgrau.ch

62%

15%

sjezdovky celkem:

213 km

s umělým sněhem:

150 km

běžecké tratě:

40 km

nadmořská výška: sezóna:

796–2.971 m n. m.

polovina prosince – konec dubna

přepravní kapacita:

40.000 os./h

vleky a lanovky: metro: zubačka: kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

6 5 2 1 8 7 16


027-SWISSATLAS

Stránka 30

Adelboden

2.330m

SUISSE ATLAS

BERNER OBERLAND / ADELBODEN

30

2.9.2003 18:03

Adelboden v sobě musí skrývat nějaké kouzlo. Oproti ostatním proslaveným švýcarským střediskům, které se chlubí čtyřtisícovými vrcholy, ledovcovým lyžováním, desetitisícovou ubytovací kapacitou a stovkami kilometrů sjezdovek, může Adelboden nabídnout spíš oblé svahy beze skal a ostrých vrcholů, které v nás vyvolávají pocit domácího prostředí. Ovšem s lyžařskými podmínkami, jaké v Čechách nenajdeme. Ačkoli je středisko ze všech stran obklopeno nádhernými třítisícovými vrcholy, jeho lanovky se tak vysoko nešplhají. Ty nejvyšší z nich jen o pár set metrů

75 km

115 km

205 km

s umělým sněhem:

25 km 1.075–2.330 m n. m.

začátek prosince – konec dubna

přepravní kapacita:

54.000 os./h

vleky a lanovky: metro: zubačka: kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

Snow Tip SKI Zkuste si sjet stejnou trať, jakou z vrcholu Chuenisbargli musí absolvovat muži při závodech mistrovství světa!

dou z vrcholu Laveygrat, nejtěžší a nejprudší pravděpodobně pod lanovkou na vrchol Luegli.

63 km

nadmořská výška: sezóna:

straně od Adelbodenu je centrum dosažitelné dlouhou kabinkovou lanovkou z centrálního parkoviště Oey na vrchol Sillerenbuhl. Většinou červené sjezdovky pak klesají po všech okolních svazích tvořících přirozený amfiteátr, který dovoluje odkudkoli přehlédnout celou oblast a snadno se zorientovat před další jízdou. Otevřenou stranou amfiteátru klesají pod lanovkou cesty dolů údolím, kudy vede celkem 40 km upravovaných tras pro běžkaře, na opačné straně je přes hřeben přejezd do oblasti Lenku, která je samozřejmě zahrnuta v zakoupené permanentce.

SNOWtip

15 km

sjezdovky celkem: běžecké tratě:

překračují hranici dvou tisíc. Díky tomu leží většina sjezdovek kousek nad hranicí lesa na nijak extrémně prudkých svazích, které nabízejí skvělé možnosti lyžování ve volném terénu. Pod lyžařskou oblast Adelboden se zahrnují především dvě centra v sousedících údolích – Adelboden a Lenk. Samostatně trochu stranou zůstává centrum Frutigen a dvě menší u Adelbodenu – lanovka na Engstigenalp a nová čtyřsedačková lanovka přímo z městečka Adelboden na vrchol Tschentenalp. Tato tři menší centra nejsou ale lanovkami ani sjezdovkami připojeny k hlavní části Adelboden – Lenk. Na

4 4 2 4 1 42

Snow Tip BOARD Magnetem je skvěle postavený snowboardový park Gran Masta, ve kterém čeští organizátoři pořádají zimní snowboardové kempy. Snow Tip FREERIDE Většina svahů není náročná na orientaci a téměř vždy jezdce zavedou přímo k některé z lanovek nebo vleků. Pro začínající nadšence do freeridingu, ať už na lyžích nebo na snowboardu, je to ideální místo k novým zkušenostem a tréninku. Zajímavé svahy ve-

www.adelboden.ch

Snow Tip FAMILY Celé středisko je jedním velkým tipem pro rodiny s dětmi. Jenom málokterým střediskům se podařilo získat pečeť kvality Familien wilkommen, kterou uděluje Švýcarská turistická centrála. Večer vás bude určitě stát spoustu sil, dostat vaše potomky z dětského zimního parku u sjezdovky Hahnenmoos. • 7.–8.2.04 – Adelboden – SP alpské disc. (slalom + osl) www.adelboden.ch


027-SWISSATLAS

2.9.2003 18:03

Stránka 31

SUISSE ATLAS

2.971m

Les Diablerets

31

VAUD / LES DIABLERETS

Každé horské místo, ať lyžařské či opuštěné, je neopakovatelné jako lidská tvář – obé v sobě nosí osobitý půvab a jedinečnou kvalitu. Les Diablerets je jedinečné zejména svým ledovcem s přenádhenými kuloáry. Les Diablerets ale není jenom lyžování na ledovci a v jeho okolí. Nejširší skipas přijmou turnikety 45 přepravních zařízení zachycených v pavučině sjezdovek o celkové délce vlákna 120 km. Vedle ledovcového lyžování (20 km tratí, nejvyšší nadmořská výška 2.971 m) je k dispozici rodinná oblast Isenau (8 km, 2.120 m) a v první řadě 60 kilometrů

lyžařské oblasti Villars, které zasahuje svým severozápadním výběžkem městečko Les Diablerets jako svůj satelit. Oblast Villars-Gryon je stvořena spíše pro lyžaře, kteří rádi tráví své lyžařské dny „na cestách”. Chviličku trvá, než se sjezdovkovou pavučinu podaří rozplést a zorientovat se. Tamní tratě poskytnou zážitky i těm hodně náročným řezačům pist. Nakonec nejvyšším důkazem sportovní kvality jsou mnohé závody, které se nad Les Diablerets každoročně konají. Za prašanem je však záhodno vyrazit skibusem do sedla Col du Pillon, odkud startuje obří kabina vzhůru do tří tisíc.

SNOWtip Snow Tip SKI Nebude-li počasí na to vyjet nahoru na ledovec, navštivte areál Isenau. Je sice menší, ale dostupný přímo z městečka a je předpoklad, že bude méně zalidněný, a nakonec i on má na to lyžařsky pobavit a uspokojit. Snow Tip BOARD Glacier 3000, jak se zdejší ledovcový areál ve zkratce prezentuje, hostí každé léto významný letní kemp. K dispozici jsou dvě velké u-rampy a rozlehlý snowpark. Zimní snowpark, kde se také pravidelně koná nejedna zajímavá akce, naleznete v oblasti Isenau.

Vrchol Scex Rouge (2.971 m) je nejvyšším dosažitelným bodem oblasti. Autorem stavby horní stanice lanovky je známý architekt Mario Botta, v některé z vyhlídkových restaurací se můžete pěkně pokochat výhledem a psychicky připravit na sjezd. Nejkrásnější pohled je patrně na masiv Mont Blancu, největší lahůdkou pro lyžaře bude zase nejspíš sjezd obřím kotlem Combe d`Audon (červená trať s čeným nástupem). Zážitkem je i „balkónová“ sjezdovka Cabane-Oldenegg. Pro milovníky freridu je zde dostatek přírodních svahů s celkovým převýšením až téměř 1,5 km

56 km

60 km

9 km

Snow Tip FAMILY Jedním z míst, kde jsou v Les Diablerets Češi pravidelně vítáni, je hotel Victoria. Vypadá možná na první pohled dost luxusně, ale jeho cenová úroveň je snesitelná. Doporučejeme tam ochutnat jedno z tradičních horských jídel - raclette. Určítě oceníte zkušenosti a um kuchařů a možná se na chvíli na svých chuťových buňkách přenesete do života rodilých švýcarských horalů.

sjezdovky celkem:

125 km

s umělým sněhem:

10 děl

Novinka 03/04 Nový vlek od restaurace Lac des Chavonnes k lanovce Petit Chamossaire.

vleky a lanovky:

www.diablerets.ch

běžecké tratě:

75 km

nadmořská výška: sezóna:

polovina prosince – polovina dubna

přepravní kapacita: metro: zubačka: kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

1.200–2.971 m n. m. 43.475 os./h 1 3 3 8 2 1 27


027-SWISSATLAS

Stránka 32

Aletsch

3.100m

SUISSE ATLAS

WALLIS / ALETSCH

32

2.9.2003 18:03

Úchvatný pohled na mohutný ledovcový jazyk, který se sune úzkým údolím, se naskýtá z nejvyšších partií lyžařské oblasti, jíž dal jméno právě tento ledovec – Aletschgletscher. Nejdelší a největší v Alpách. I tento obr ovšem trpí neduhy, které alpským ledovcům způsobuje globální oteplování. Obzvlášť v létě je patrné, jak splaz za poslední století ustoupil. Pozorovat věčný sníh z pradávných dob, ale užívat čerstvých vloček se lyžařům může splnit na svazích táhlého hřebene s vrcholy Bettmerhorn (2.872 m) a Eggishorn (2.926 m). Ač ledovec ztrácí každým rokem několik desítek

76 km

115 km

sjezdovky celkem:

244 km 55 km

běžecké tratě:

23 km

sezóna:

40.000 os./h

vleky a lanovky: metro: zubačka: kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

Snow Tip SKI Spletenec černých sjezdovek třítisícového Hohstocku v oblasti Belalp bude pokušením pro dobré a náruživé lyžaře.

1.700–3.100 m n. m. začátek prosince – konec dubna

přepravní kapacita:

kou celého regionu, díky široké paletě středně náročných sjezdů vyhoví nejlépe rodinám. Pro sportovnější lyžařskou klientelu je jako stvořeno letovisko Belalp. Z třítisícového Hohstocku se dolů vrhají černé sjezdovky, jež teprve ve spodních partiích nechají své pokořitele trochu vydechnout. Náročné je i celý den vydržet na zdejších kotvových vlecích. K lyžařskému regionu patří ještě malí „sourozenci” na protilehlém břehu řeky – Rosswald a Rothwald. Ta však mohou nabídnout jen několik málo vleků a sjezdovek.

SNOWtip

53 km

s umělým sněhem: nadmořská výška:

metrů své délky, lyžařská centra na jižních svazích nad údolím řeky Rhóny se těší díky místnímu mikroklimatu dostatečné nadílce sněhu. Sjezdovky se klikatí až druhým patrem areálu a vrcholí ve výškách nad 2.500 m n. m. Ubytovací střediska leží na úbočí těchto svahů v přibližně dvoutisícové výši jako velkolepý balkón s výhledem na řeku Rhónu hluboko dole. Rychlé lyžařské spojení středisek s údolím zajišťují četné kabinové lanovky, které se šplhají přímo od silnice lemující tok řeky. Spojená centra Riederalp, Bettmeralp a Fiescheralp, která jsou hlavní nabíd-

5 7 n/a n/a 7 38

Snow Tip BOARD Bohatou freestylovou nabídkou se mohou pochlubit všechna hlavní střediska aletschské oblasti: Belalp: U-rampa (délka 130 m), skočky, zábradlí Bettmeralp: U-rampa (délka 50 m) Fiescheralp: U-rampa (délka 100 m)

www.aletsch.ch

Snow Tip APRÉS-SKI Největší devizou aletschského regionu je ráz její horské krajiny. Není náhodou, že je celá rozsáhlá oblast Jungfrau-AletschBietschhorn od roku 2001 zapsána na seznam Světového přírodního dědictví UNESCO. Oblast je mezi unikátními světovými krajinnými oblastmi prvním alpským zástupcem. Snow Tip FAMILY Ideálními předpoklady k rodinné pohodě na lyžích disponují spojená střediska Bettmeralp a Riederalp: přehledné sjezdovky pod vrcholy Hohfluh (2.227 m) a Moosfluh (2.335 m) se svažují převážně modře nebo červeně.


027-SWISSATLAS

2.9.2003 18:06

Stránka 33

SUISSE ATLAS

Anzére

2.462m

33

WALLIS / ANZÉRE

Jen desítku kilometrů za Sionem leží malé středisko Anzére se šikmými krovy a domáckou atmosférou, jenž vzniklo v šedesátých letech na místě původních pastvin a lesů. Příznančné je pro Anzére pohodlí a kvalita ubytovacích kapacit. Většina apartmánů se může chlubit jinde nevídaným vnitřním prostorem, často i se dvěma obytnými patry. Přestože lyžařské vleky dosahují „jen” do nadmořské výšky 2.500 m, lyžování s příchutí adrenalinu je možné provozovat i vysoko nad 3.000 m – zasněžený hřeben s domi-

nantním vrcholem Wildhorn (3.247 m) je oblíbeným cílem skialpinistů a příznivců heliski. Hlavní část střediska nazývaná Anzére-Village je bez autoprovozu. Jeho pěší zóna je společenským i sportovním centrem zároveň, kde se koná vše od uvítacího drinku přes curling až po koncerty. Lyžařský areál se odvíjí přímo z městečka, takže sjezdovky i vleky jsou v dosahu hotelů. O kvalitách zdejších svahů svědčí skutečnost, že v roce 2000 hostilo MS ve sjezdových disciplínách

SNOWtip Snow Tip SKI • Carvingovou „jedničkou” je sjezdovka Les Rousses z vrcholu Le Baté (2.420 m). Můžete na ní trávit celé dopoledne, aniž by vás omrzela. • Lyžařské srdce zaplesá na trati „Les Masques” vedoucí z vrcholu Pas-de-Maimbré (2.363 m) do Anzére, která na 3,5 km překonává výškový rozdíl 862 m. Snow Tip BOARD Rozsáhlý snowpark a boardercross je postaven ve střední části střediska v oblasti Tsalan. Snow Tip FREERIDE Zkušeným lyžařům doporučujeme absolvovat heliski z nejvyššího

tělesně postižených – triumfovali zde čeští závodníci. Hosté Anzére mohou obdivovat neopakovatelné horské panoráma, kde mezi Bietschornem na východě a masívem Mont Blancu na západě napočítají přes dvanáct čtyřtisícovek. Mezi nimi se vypíná i švýcarský symbol – Matterhorn. Ojedinělý pohled se jim však skýtá i do údolí, kde na kopci pod úrovní střediska stojí obří socha Ježíše. Když se při inverzi údolí naplní mraky, Ježíš po nich bezhlesně kráčí…

3 km vrcholu oblasti Wildhornu (3.247 m), odkud lze na lyžích dojet až do Anzére.

sjezdovky celkem:

Snow Tip APRÉS-SKI K příjemnému pobytu v Anzére jistě přispěje návštěva místního termálního krytého bazénu (dl. 18 m).

běžecké tratě:

Snow Tip FAMILY Specialitou střediska jsou akce na zasněžené pěší zóně AnzéreVillage, které svou hravou a neformální atmosférou osloví děti i dospělé. Mezi atrakce patří např. stavění iglú, bobování, bruslení a dovádění na ledu. Duši dospělých může rozehřát navíc ještě servírované svařené víno…

www.anzere.ch

s umělým sněhem: nadmořská výška: sezóna: přepravní kapacita:

32 km

5 km 40 km 5 km 1.500–2.462 m n. m. prosinec – duben 10.800 os./h

vleky a lanovky: metro: zubačka: kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

1 4 8


027-SWISSATLAS

Stránka 34

Crans-Montana

3.000m

SUISSE ATLAS

WALLIS / CRANS-MONTANA

34

2.9.2003 18:06

Crans-Montana je světoznámé kosmopolitní středisko, které v roce 1993 oslavilo jubilejní 100. výročí svého založení. Slunné náhorní plató v nadmořské výšce 1.500 m nad městy Sierre a Sion v údolí Rhóny nabízí kromě vynikajících lyžařských podmínek i jedinečný panoramatický výhled na divoké horské panorama nejvyšších alpských velikánů od Mont Blancu až po Matterhorn. Lyžařská oblast sahající k ledovcové planině Plaine Morte (3.000 m) vznikla spojením středisek Crans a Montana, k nimž se později přidalo i letovisko

60 km

80 km

sjezdovky celkem:

160 km

s umělým sněhem: běžecké tratě:

17 km 40 km

nadmořská výška: sezóna:

20 km

1.500–3.000 m n. m. začátek prosince – konec dubna

přepravní kapacita:

38.600 os./h

vleky a lanovky: zubačka: funitel: kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

1 1 1 4 2 3 2

Aminona. Celá oblast, zkráceně přezdívaná CMA, je provázána důmyslným systémem lanovek a vleků, takže ji lze celistvě projet prakticky bez sundání lyží. Přesto jsou navíc všechny údolní stanice propojeny i bezplatnou skibusovou dopravou. Před lety tu byl postaven jeden z prvních funitelů – nejmodernější typ lanovky na světě, který zajišťuje výjezd do nejvyššího bodu CMA na ledovec Plaine Morte. Na ledovci jsou vleky v provozu po celý rok a je zde také celoročně udržovaný běžecký areál s 12 km dlouhou stopou, kam míří trénovat týmy z celého světa.

Snow Tip SKI Lyžařské srdce zaplesá při sjezdu z Plaine Morte (3.000 m) do Montany (1.500 m), jež měří 12 km. Má celou řadu variantních tras, v horní části sjezdu se nabízí také bezpočet možností pro jízdu mimo sjezdovku. Snow Tip BOARD Rozsáhlý snowpark vč. u-rampy je vybudován pod vrcholem Petit Bonvin (2.400 m) ve východní části nad obcí Aminona. Snow Tip APRÉS-SKI • Jednou ze specialit CMA jsou lety v horkovzdušném balónu. Stanout v tichosti uprostřed nebe s horskými velikány u nohou je bezesporu zážitek na celý život… • K příjemnému pobytu patří relaxace v termálním bazénu. V CMA je k dispozici celkem 7 bazénů (z toho 1 se slanou vo-

www.crans-montana .ch

Sjezdaři si na ledovci užijí hlavně mírnějších carvingových tratí. Crans-Montana o sobě hlásá, že je místem s nejčistším vzduchem ve Švýcarsku, a proto je vyhledávaným centrem pro dovolenou po celý rok. Ovšem přitahuje i pořadatele nejrůznějších sportovních, kulturních a politických akcí. V létě je Crans-Montana mekkou golfu, v zimní sezóně hostí lyžařské závody včetně těch z kolotoče Světového poháru. Crans-Montana byla i jedním z vážných kandidátů na pořádání zimní olympiády v roce 2006.

SNOWtip dou a 1 nekrytý), které jsou provozovány některým z místních hotelů. Za návštěvu stojí vyhlášené termální lázně v nedalekém Leukerbadu (cca půl hodiny jízdy autem) s komplexem venkovních i vnitřních bazénů, saunami atd. a jedinečným výhledem na okolní horské panorama. Snow Tip FAMILY K rodinné dovolené patří skotačení s dětmi: z vrcholu Petit Bonvin (2.400 m) do Aminony se vine 6 km dlouhá sáňkařská dráha. Sáňky lze zapůjčit na místě. Akce SEZÓNY • 7.–9.2.04 – Crans-Montana – Setkání vzduchoplavců (horkovzdušné balóny) www.crans-montana.ch


027-SWISSATLAS

2.9.2003 18:06

SUISSE ATLAS

Stránka 35

2.277m

Portes du Soleil Champéry

35

WALLIS / PORTES DU SOLEIL – CHAMPÉRY

Malebné městečko s poklidným životem, kde stále ještě žijí lidé, kteří se živí tradičními řemesly jako třeba odléváním zvonů – takové je Champéry, jehož obklopuje nejrozsáhlejší lyžařská aréna se 650 km tratí na rozhraní Švýcarska a Francie. Sjezdovky plynule přetékají z jedné země (pas pro jistotu s sebou) do druhé a vytváří celistvou oblast pokřtěnou Portes du Soleil neboli Brány ke slunci. Jednou branou je právě Champéry. S lyžařským životem je obec spojena obří kabinovou lanovkou typu jumbo, několik dalších sedaček a vleků zpří-

stupňuje tratě v sousedních údolích. Zatímco jižní stráně hřebene Chavanette ústí v Champéry, severní svahy už vedou do francouzské hotelové stanice Avoriaz. Terény nad samotným Champéry uspokojí především méně náročné lyžaře a začátečníky, kterým je vymezeno klidné zákoutí pod skaliskem Croix de Culet, kde přistává jumbo z údolí. Jen snadným přehoupnutím se přes oblý hřebínek se však lyžaři pod nohama prostře více – carvingová nabídka sousední „sluneční brány” Les Crossets.

SNOWtip Snow Tip SKI Výzvou nejzkušenějším lyžařům je trať Stěna, která padá z hřebene Chavanette právě do Champéry. Extrémní náročnost způsobuje kromě jejího sklonu i fakt, že není nikdy upravována, a pokrývají ji obří boule. Její obtížnostní označení jako hnědá poukazuje na fakt, že mnoha lyžařům nahání neudržitelný strach. Snow Tip BOARD Jen dvě minuty od výstupní stanice kabiny v oblasti Les Crossets je vybudován rozsáhlý freestylový Superpark se vším, co si může

Přímé lanovkové propojení většiny středisek Slunečních bran dává bohatě dopřát lyžařské turistice. Podle gusta lze za den obkroužit několika středisky, nebo do některého dojíždět za sjezdovými lahůdkami. Jednou z nich, a s pěkně tvrdým oříškem, se může pochlubit i Champéry. Mezi zdejšími mírumilovnými tratěmi se zdvihá svah s příznačným názvem Stěna, pokrytý boulemi, s nímž zápasí jen ti nejodvážnější – tato sjezdovka je označována poťouchle jako hnědá. Zdolat ji při cestě dolů lanovkou není ostudou ani pro ostřílené jezdce.

170 km

380 km

sjezdovky celkem: snowboardista přát – skočky (od malých až po XXL), zábradlí, quarter a samozřejmě u-rampa.

s umělým sněhem: běžecké tratě:

www.champery.ch

sezóna:

650 km 80 km 250 km

nadmořská výška: Snow Tip FAMILY Tratě ideálních parametrů pro první krůčky dětí na sněhu se nachází přímo pod horní stanicí kabinové lanovky ze Champéry. Oblast leží na okraji lyžařského propletence Slunečních bran, a tudíž zde vládne klid.

100 km

950–2.277 m n. m.

polovina prosince – polovina dubna

přepravní kapacita:

242.000 os./h

vleky a lanovky: metro: zubačka: kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

4 10 n/a n/a 78 114


027-SWISSATLAS

Stránka 36

Les 4 Vallées

3.330m

SUISSE ATLAS

WALLIS / LES 4 VALLÉES

36

2.9.2003 18:06

SNOWtip Snow Tip SKI Mont Fort: Tato „střecha” 4 Údolí a jedinečná vyhlídková terasa roztepe srdce lyžařů náročnou černou sjezdovkou, jež spadá na kilometru délky o 380 výškových metrů. Freeridový ráj, v němž se svahy nezřídka klopí ve 40–50 st. sklonu, se rozkládá v jeho sousedství. Snow Tip BOARD • Ve třítisícové výšce pod horou Mont Fort čeká snowpark s urampou a překážkami. Rozsáhlý park se nabízí ještě v La Chaux, v Thyonu a v La Tzoumaz (snowboardcross). • Severní svahy Bec de Rosses jsou setkáním nejodvážnějších jezdců na snowboardu při závodu Red Bull Xtreme. Během sjezdu, jež z protějšího svahu sledují tisíce diváků, překonávají svahy o sklonu až 55 st.

Snow Tip APRÉS-SKI Verbier: Výprava za poznáním pradávného života této oblasti vedou do údolíčka Bagnes, na jehož slunečném balkónu Verbier leží. Život údolí tak, jak se měnil v běhu staletí, odkrývá malý skanzen v osadě Villette. Slavným rodákem z údolí Bagnes byl tvůrce teorií o pohybu ledovců Jean-Pierre Perraudin, v jehož rodném domku je dnes expozice ledovcového muzea. Snow Tip FAMILY La Tzoumaz: Oblast kolem vrcholu Savoleyres (2.354 m) s množstvím prostorných, středně náročných a lehkých tratí je poněkud neprávem stranou zájmu většiny lyžařů, a pro svou klidnější atmosféru vhodná pro rodinné lyžování.

www.televerbier.ch

Jak kdysi bývala nepřístupná údolí alpskými „ostrůvky” s vlastním životem, tak i dnes jednotlivá střediska Čtyř Údolí vyzařují zcela osobitou atmosférou. Rozvoj turistiky zasáhl každé z nich jinou vlnou a utvořil pestrobarevnou směsici starobylých horských osad, pompézních letovisek i betonových ubytoven, jež však pojí to, co se odehrává vysoko nad nimi – na úpatí mohutné hory Mont Fort (3.330 m). Ta je středobodem lyžařského dění v obřím lyžařském cirku zvaném Čtyři Údolí,


027-SWISSATLAS

2.9.2003 18:07

Stránka 37

37

35%

55%

10%

sjezdovky celkem:

331 km

s umělým sněhem: běžecké tratě:

118 km

20 km

nadmořská výška: sezóna: přepravní kapacita:

skiroute:

79 km

821–3.330 m n. m. konec listopadu – konec dubna 75.000 os./h

vleky a lanovky: metro: funitel: kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

1 5 11 6 31 41

WALLIS / PORTES DU SOLEIL – CHAMPÉRY

který se táhne od Veysonnaz na východě až po Verbier na západě. Vrchol Mont Fort je zároveň jedinečnou rozhlednou po alpských velikánech – obzor se za dobrého počasí vykreslí padesáti čtyřtisícovkami, mezi nimiž z těch nejznámějších nechybí jediná. Lyžařský prostor zahrnuje nejen 331 km upravovaných sjezdovek, ale úměrně sněhovým podmínkám a dovednosti lyžaře se rozrůstá po volných svazích téměř neomezeně. Ne náhodou zdejší svahy hostí jeden z nejtěžších snowboardových závodů – Red Bull Xtreme Verbier. Vnitroalpinská poloha oblasti zabezpečuje slunečné klima a vysoká nadmořská výška obstarává kvalitní sněhový polštář. Velká část sjezdovek a hlavně okolí středobodu Mont Fort uspokojí v první řadě sportovnější a dobrodružné lyžaře. Okrajová zákoutí jako třeba v okolí vrcholku Savoleyres ocení díky klidnějšímu provozu rodiny s dětmi a rekreanti.


027-SWISSATLAS

Stránka 38

Saas-Fee

3.100m

SUISSE ATLAS

WALLIS / SAAS-FEE

38

2.9.2003 18:07

Saas-Fee bývá nazýváno Perlou Alp. Pojmenování vychází ze skutečné dispozice střediska, které je „perlou” sevřenou v „mušli” okolních čtyřtisícovek. K vysokohorské oblasti, která se rozprostírá na svazích údolí Saastal mezi horskými velikány a ledovci a je pouhých 20 km vzdušnou čarou od magického vrcholu Matterhornu (4.478 m), náleží celkem tři lyžařská střediska: Saas-Fee, Saas-Almagell a Saas-Grund. Nejprestižnějším a nejvýše položeným je Saas-Fee (1.800 m), které vzniklo s rozvojem turistiky začátkem 20. století prakticky na „zelené louce”. Na náhorním

40 km

45 km

100 km

s umělým sněhem: 8 km

nadmořská výška: sezóna:

10 km skiroute:

5 km

1.800–3.100 m n. m.

listopad – konec dubna, červ. – list.

přepravní kapacita:

26.410 os./h

vleky a lanovky: metro: zubačka: kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

dopraví „alpské metro” lyžaře do nadmořské výšky 3.500 km nejvýše položené otáčivé restauraci světa a ledovcovým sjezdovkám. Saas-Grund (1.560 m) a Saas-Almagell (1.670 m) jsou původní horské vesničky, a přestože kolem nich vyrostly nové hotely a apartmánové domy, žijí svým vlastním životem. Lyžařské areály vybudované nad nimi jsou ve srovnání se Saas-Fee relativně malé, přesto mohou být příjemným zpestřením zvláště v mrazivém počasí.

SNOWtip

10 km

sjezdovky celkem: běžecké tratě:

plató obklopeném ze všech stran čtyřtisícovkovými velikány na místě několika malých salaší vyrostlo světoznámé středisko, kde se lyžuje po celý rok. Vjezd do centra střediska je automobilům zakázán. Mezi zdejšími čtyřtisícovkami je i sice nevýrazná, přesto však druhá nejvyšší hora Švýcarska – Dom (4.545 m), naproti tomu výraznou dominantou je impozantní vrchol zaledněného Allalinu (4.027 m), který je výzvou a oblíbeným cílem skialpinistů. Hustá síť lanovek a vleků nabízí přepravu do třech hlavních oblastí – Felskinn, Plattjen a Längfluh. Z Felskinu

1 2 4 1 13

Novinka 03/04 Kingdom park – u-rampa, snowboardcross, raily, skoky, chill-zóna. Snow Tip SKI Saas-Fee: V Plattjen vede překrásný dlouhý souvislý sjezd z vrcholu kabinkové lanovky (2.567 m) do Saas-Fee, v dolní polovině po homologované závodní trati. Snow Tip BOARD Saas-Fee je mekkou freestylu. Perfektně vybavené snowparky jsou v ledovcové oblasti Allalin s celoročním provozem, v oblasti Felskinn a dále v oblasti Kreuzboden (Saas-Grund).

www.saas-fee.ch

Snow Tip APRÉS-SKI Největší ledová jeskyně na světě v ledovci Mittelallalin v nadmořské výšce 3.500 m (rozloha 5.500 m3) Snow Tip FAMILY Při rodinné dovolené určitě zavítejte do lyžařského areálu v SaasAlmagell. Přestože není nijak rozsáhlý, nabízí vše, co je potřebné pro rodinnou pohodu – sluncem zalité zasněžené stráně, lehké i středně obtížné sjezdovky, trať s automatickou časomírou, dětský areál (Children‘s Paradise) i překrásné panoramatické výhledy na horské hřebeny Monte Rosa a Michabel. Akce SEZÓNY • 4.–5.10.03 – Saas Fee – FIS Ski Worldcup Freestyle (HP +SX) www.fis-ski.com


027-SWISSATLAS

2.9.2003 18:10

Stránka 39

SUISSE ATLAS

3.025m

Val d‘Anniviers

39

WALLIS / VAL D‘ ANNIVIERS

Lyžařská oblast Anniviers se rozkládá na svazích stejnojmenného údolí, které se táhne od řeky Rhóny na jih v délce 25 km vzhůru až do oblasti věčného ledu a sněhu, jíž dominuje pětice čtyřtisícovek včetně švýcarského miláčka Matterhornu (4.478 m) nebo čtvrtého nejvyššího vrcholu Evropy Weisshornu (4.506 m). Díky tomu přijalo Val d‘Anniviers přiléhavý reklamní slogan Lyžování pod královskou korunou Alp. Lyžařská oblast vznikla spojením pěti horských obcí a nad nimi se rozprostírajících lyžařských středisek.

Chandolin a St. Luc tvoří lanovkami navzájem propojený areál, spojení mezi dalšími středisky Grimentz a Zinal je zajištěno skibusem. Val d‘Anniviers nabízí vynikající podmínky pro lyžování i pro snowboarding, každé ze středisek může nabídnout něco výjimečného. Spojená střediska Chandolin – St. Luc se díky zvláštnímu mikroklimatu těší snad nejlepším sněhovým podmínkám ve Wallisu, zároveň však umožňují lyžovat na sluníčku po celý den. Středisko Grimentz se může pochlubit nejrychlejší švýcarskou tratí letmého kilo-

SNOWtip

metru (rekord 190 km/hod.), v Zinalu je vytýčena největší freeridová zóna Švýcarska. Vedle zimních sportů oblast nabízí daleko více. Chandolin (2.000 m) je jednou z nejvýše položených obcí Švýcarska, nad vesnicí St. Luc se nachází hvězdárna a planetárium, jež jsou otevřeny i pro veřejnost. Největší chloubou Val d‘Anniviers je množství stovky let starých a pečlivě udržovaných alpských chalup, díky čemuž je považováno za nejzachovalejší a nejrozsáhlejší živý skanzen Wallisu.

70 km

120 km

Novinka 03/04 • expresní 4sedačka Chiesso-Corne místo vleku • snowtubing (Zinal)

strany zasněženým svahem a na druhé straně stylovými domy zanechá v člověku milý zážitek, který může být ještě umocněn návštěvou některé z místních vinárniček.

sjezdovky celkem:

Snow Tip SKI Chandolin: Po obou stranách sedačkové lanovky z Chandolin na vrchol Remointze (2.480 m) jsou připraveny krásné dlouhé sjezdové tratě, jedna náročnější, prudká a často s muldami, druhá středně náročná, dlouhá, ideální pro carving.

Snow Tip BOARD Zinal patří mezi nejvyhledávanější místa s terény ideálními pro volné lyžování a snowboarding. Stačí si jen najít svou stopu a – vzhůru dolů!

nadmořská výška:

Snow Tip FAMILY Způsob pečení chleba po starobylém způsobu jako za dávných časů se zachoval až do dnešních dnů, každý z návštěvníků Val d_Anniviers má možnost upéci si vlastní chléb podle originální receptury. Hnětení chleba a s tím neodmyslitelně spjaté nenápadné uždibování je atrakcí pro děti i pro dospělé…

vleky a lanovky:

Snow Tip APRÉS-SKI V Grimentz se nachází největší počet krásných udržovaných typických alpských chalup, a je proto považován za jednu z nejvýstavnějších obcí Švýcarska. Procházka pěší zónou ohraničenou z jedné

www.sierre-anniviers.ch

40 km 220 km

s umělým sněhem:

18 km

běžecké tratě:

69 km

sezóna:

přepravní kapacita: metro: zubačka: kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

1.340–3.025 m n. m.

polovina prosince – polovina dubna 31.200 os./h 1 1 2 n/a n/a 3 37


027-SWISSATLAS

Stránka 40

Zermatt

2.971m

WALLIS / ZERMATT

40

2.9.2003 18:10

Před sto padesáti lety byl Zermatt neznámou osadou s dřevěnými domečky na kůlech, které se ani nesnilo o tom, že se brzy stane jedním z nejvěhlasnějších horských středisek na světě. Jeho tvář dnes zdobí desítky luxusních hotelů, značkových butiků a skvěle vybavených sportovních obchodů. Ani rozsáhlý lyžařský areál pod impozantním zubem 4.478 metrů vysokého Matterhornu s velkoryse dimenzovanou kapacitou a moderní infrastrukturou však Zermatt nepřipravil o atmosféru pohodového horského městečka. K tomu přispívá

i fakt, že středisko je zcela uzavřeno pro automobilovou dopravu. Komplikované přemisťování hromad bagáže na vláček a elektrický taxík se odměňuje poklidným chodem městečka. Rozsáhlým areálem sjezdovek, obklopeném dohromady 38 čtyřtisícovými alpskými vrcholy, návštěvníci volně putují a hledají si tu svojí nejlepší sjezdovku, s nejlepším výhledem, sklonem i sněhem. Způsob, jakým se návštěvník dostane z centra na okolní svahy, rozděluje zermattský areál na tři části. V minulé sezóně otevřená moderní

SUISSE ATLAS


027-SWISSATLAS

2.9.2003 18:11

Stránka 41

41

osmimístná kabinková lanovka na Schwarzsee návštěvníka za deset minut přepraví do nejrozsáhlejší oblasti, přímo pod matterhornský roh – „Horu“, jak místní mazlivě Matterhorn nazývají. Velkokapacitní lanovky pendlují přes ledovec až těsně pod vrchol 3.889 metrů vysokého Klein Matterhornu, lanovkou nejvýše dosažitelného bodu z celého skiareálu. Odtud se otevírá cesta do italské části Cervinia a k tratím na ledovci, odkud se celý den nebudou chtít hnout především příznivci carvin-

SNOWtip Novinka 03/04 • krytá 6sedačka Furggsattel Express místo vleku – první švýcarská lanovka s podpěrami v ledovci • krytá 6sedačka Gifthittli místo vleku Snow Tip SKI I kdyby měl carver sjezdovky na Furggsattelu vystoupat po vlastních, stálo by mu to za to. Dvě rovnoběžné sjezdovky s přiměřeným sklonem, široké a rovné jako dálnice, zůstávají až do odpoledne hladké bez boulí a ploten, poseté pouze desítkami táhlých stop po ostře zaříznutých zatáčkách. Snow Tip FAMILY Dětský lyžařský areál leží pod mezistanicí zubačky Rotenboden.

gového oblouku. Přímo z náměstí vyráží do druhé části areálu zubačka, která během půl hodiny boje s převýšením téměř 1.500 metrů končí na vrcholu Gornergrat. Skutečným alpským metrem se můžete svézt do mezistanice Sunnega a dále na vrchol Rothornu, pod kterým se rozprostírá třetí část lyžařského areálu. Kdo se nabažil sjezdovek, určitě nevynechá příležitost zanechat svojí stopu v prašanu na rozlehlých svazích vedoucích odtud do údolí.

17,5 km

106 km

70,5 km

Děti do devíti let včetně mají permanentku na celou oblast zdarma, děti do 16 let s 50% slevou.

sjezdovky celkem:

194 km

s umělým sněhem:

55 km

Snow Tip BOARD • nový freestylový snowpark „Gravity Park” pod stanicí Gornergrat • Blauherd – trať na snowboardcross a rozměrná quarterpipe

běžecké tratě:

Snow Tip APRÉS-SKI V odpočinkovém dni můžete navštívit zdejší muzeum horolezectví, které dá nahlédnout i do dramatické historie výstupů na Matterhorn. Snow Tip SKIALP V Zermattu končí vyhlášený několikadenní skialpinistický přechod alpských hřebenů z francouzského Chamonix.

www.zermatt.ch

nadmořská výška: sezóna:

7 km 1.620–3.889 m n. m.

konec list. – zač. května (ledovec celoročně)

přepravní kapacita:

75.180 os./h

vleky a lanovky: metro: zubačka: kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

1 1 9 5 2 2 1 10


027-SWISSATLAS

Stránka 42

Vierwaldstättersee Engelberg

2.971m

SUISSE ATLAS

CENTRÁLNÍ ŠVÝCARSKO / ENGELBERG

42

2.9.2003 18:11

Engelberg je nejvýznamnějším střediskem lyžařského safari Vierwaldstättersee. Andělská hora, jak by se dal název česky parafrázovat, má s anděli patrně nemálo společného. Proč jinak by již v roce 1120 zakládali benediktýnští mniši klášter, který se stal a dodnes zůstal středobodem městečka na konci civilizace a na počátku království sněhu? Titíž mniši způsobili i přiliv prvních turistů – již v roce 1744 zdolali vrchol ledové hory Titlis a stali se tak vzorem pro zástupy dalších. Engelberg se proměnil v turistickou atrakci již v polovině 19. století.

Ani lyže na sebe nenechaly dlouho čekat. První pozemní lanovka byla uvedena do provozu již v roce 1912, za 15 let přibyl další díl, tentokrát visutý. V roce 1967 byl zpřístupněn Klein Titlis lanovkou, kterou před deseti lety vystřídal slavný Rotair – lanovka s otočnou základnou plnící vedle přepravní i vyhlídkovou funkci. Proč by ne? Je tažena nad obřím ledovcovým splazem, a než se prvonávštěvník rozkouká, dno lanovky se s ním jednou otočí dokola – a je nahoře, ve čtvrtém patře lyžařského areálu Engelberg.

Exkurze čtyřpatrovou lyžařskou budovou začíná. V okolí Klein Titlisu ještě není to pravé lyžařské ohnisko, k dispozici jsou pouze tři, ale za to pěkné, ledovcově široké a přesně carvingově skloněné pisty. Bývají málo zalidněné, proto se většinou neopouští snadno. O poschodí níže nás svede jediná zdejší černá – boulovatá, umrzlá a často nepříjemná, takže mnozí volí k přesunu mezi lyžařskými podoblastmi lanovku nebo cestu volným terénem. Ve třetím patře – pod mezistanicí Stand (2.428 m) jsou v nabídce výhradně obřá-


027-SWISSATLAS

2.9.2003 18:11

Stránka 43

43

kové červené, všechny prvotřídní kvality! Jejich tři hlavní větve jsou různě propojeny, takže variant ke sjíždění je nespočet. Své dvě výšková patra má i pravá část střediska s centrem pod Jochstockem (2.564 m), které disponuje trochu členitějšími terény. S nadmořskou výškou klesá i lyžařská nabídka. Druhé „podlaží” oslovuje hlavně začátečníky a běžkaře – horská terasa se sjezdovkami jen modrá, jediná červená se využívá nejvíce k závěrečnému sjezdu skrz první patro (pouze přejezdové) do přízemí.

SNOWtip Novinka 03/04 • nová červená sjezdovka Stand-Trübsee • sedačková lanovka Jochpass Xpress místo staré lanovky Snow Tip FREERIDE Při vhodných povětrnostních a sněhových podmínkách je jedinečným zážitkem volný sjezd po ledovci pod lany Rotairu. Více než tisíc metrů převýšení na těle prudce stékajícího ledovce – není moc míst na světě, kde se něco podobného může poštěstit. Snow Tip FREESTYLE Rozlehlý snowpark s u-rampou naleznete u sedla Jochpass (2.207 m), na léto se všechna snowboardová aktivita přesouvá nahoru na ledovec, kde se pravidelně konají velmi oblíbené letní kempy.

Lungern – Malá střediska vzbuzují u většiny lyžařů dojem druhořadé kvality. To ovšem nemusí být pravdou, neboť místo desítek kilometrů spojených tratí může lyžařský areál skýtat jinou kvalitu – jako v případě těch, co obklopují jezero Vierwaldstättersee nedaleko Luzernu. Rodinný areálek Lungern třeba nabízí nevšední možnost vyzkoušet si během dne různé lyže, prkna či skibob. A komu se jeho 30 km sjezdovek brzy omrzí, může za lyžovačkou vyrazit do některého ze dvanácti sousedních středisek oblasti zvané Sněžné safari, jež zahrnuje celkem 350 km sjezdovek. Cestování mezi nimi je zajištěno již koupí skipasu, je velmi jednoduché a navíc pohodlné – vlakem. Nejvýznamnějším centrem napojeným na toto safari je Engelberg.

Z vrcholu sněžné budovy k základům to dá téměř rovné dva kilometry převýšení.

25 km Snow Tip APRÉS-SKI Skoro povinností je pro každého návštěvníka navštívit hybatele engelbergských dějin, místní benediktýnský klášter. V historickém komplexu naleznete i tradiční sýrárnu, kulturní odpoledne můžete završit návštěvou městského muzea.

sjezdovky celkem:

www.engelberg.ch

2 km 82 km

s umělým sněhem:

12 km

běžecké tratě:

40 km

nadmořská výška: sezóna:

Snow Tip FAMILY Pro rodinné a odpočinkové lyžování je ideálním místém plató v prvním patře střediska. Ti, kdo míří výš, mohou volit členitou a pohlednou modrou z Jochpasu na Engstlenalp. V kritický den je možné vyrazit na výpravu lanovkou ukrytou v bočním údolí (Fürenalp, 1.840 m), přičemž lyže nechť nahradí sáňky.

55 km

přepravní kapacita:

1.050–3.020 m n. m. prosinec – začátek května 21.400 os./h

vleky a lanovky: metro: zubačka: kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

1 6 1 3 2 3 6


027-SWISSATLAS

Stránka 44

Alpenarena Flims, Laax, Falera

3.000m

SUISSE ATLAS

GRAUBÜNDEN / ALPENARENA

44

2.9.2003 18:11

Nádherné hory s výborným terénem pro freeride, tři celosezónně upravované u-rampy ve dvou snowparcích, na třicet moderních vleků a lanovek a 220 km sjezdovek, přičemž nejdelší sjezd je 14 kilometrů dlouhý… To vše se skrývá v jednom z nejkrásnějších a nejoblíbenějších zimních rájů ve Švýcarsku. Oblibu místa dokazuje i množství závodů, zejména pak v těch nejmladších disciplínách, které oblast každoročně hostí. Svahy nad trojicí městeček Flims, Laax a Falera jsou sice orientovány jižním směrem, zato se rozkládají až ve výšce

46 km

71 km

180 km

s umělým sněhem: 46 km

nadmořská výška: sezóna:

10 km skiroute:

Snow Tip SKI Ledovec Vorab: Místo, ze kterého vedou ty nejkrásnější lanovkami dostupné freeridy.

40 km

1.000–3.000 m n. m. začátek prosince – konec dubna

přepravní kapacita:

40.000 os./h

Snow Tip BOARD • snowpark, superpipe a menší rampa na Crap Sogn Gion • u-rampa a park na ledovci Vorab • freeridové terény všude, kam oko dohlédne

vleky a lanovky: metro: zubačka: kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

Mimochodem, Crap znamená v místním dialektu vrcholek hory. Anglofil se nad tímto výrazem jistě pozastaví. Jeden z vyhlášených aprés-ski podniků se jmenuje „Crap Bar” a slogan místní turistické kanceláře zní: Flims is crap. (Jestli ještě tápete, koukněte do slovníku). Flims, z nějž se dá snadno vyjet nahoru do Alpenareny, je vzdálen pouhých 25 km od dálnice ze Serguns. Asi o 4 km dál leží vesnička Laax, kde najdete dolní stanice dvou velkokapacitních kabinových lanovek vedoucích na Crap Sogn Gion. Falera je ještě pět kilometrů za Laaxem.

SNOWtip

63 km

sjezdovky celkem: běžecké tratě:

3.000 metrů nad mořem, takže o sníh většinou není nouze. Místní terény jsou velice různorodé, a proto si tady na své přijde téměř každý. Pokud vám budou podmínky přát, při sjezdu z nejvyššího místa oblasti – ledovce Vorab – až dolů do Laaxu zažijete v podstatě vše od freeridu v hlubokém prašanu přes carving na skvěle upravených sjezdovkách až po blbnutí v mokrém sněhu v dolních partiích. No a jestli vám ani tohle nestačí, můžete si dát pár airů v „monsterpipe” na Crap Sogn Gion, která má výšku hran úctyhodných 6,7 metru.

4 7 1 5 1 11

Snow Tip APRÉS-SKI Ve sportovním centru Prau La Selva mezi Laaxem a Flimsem si můžete po lyžovačce ještě trochu potrápit tělo při různých aktivitách. K diszpozici tu je téměř vše od posilovny až po kluziště. Mimo jiné se taky v místních šatnách dá levně ubytovat.

www.alpenarena.ch

Snow Tip FAMILY Crap Sogn Gion: hlavní bod celé oblasti, kde si můžete odpočinout v nadmořské výšce 2.228 metrů a pokochat se výhledem z pro Laax typické restaurace ve tvaru obrovského létajícího talíře. Akce SEZÓNY • 28.–30.11.03 – Laax – Snowboard FIS World Cup (HP) www.alpenarena.ch • 29.11.03 – Samnau – Mistrovství světa mikulášů www.clauwau.com • 13.–14.12.03 – Davos – SP v běhu na lyžích www.davos.ch • 16.–18.1.03 – Laax – FIS Ski Worldcup Freestyle (SX) www.fis-ski.com


027-SWISSATLAS

2.9.2003 18:14

Stránka 45

SUISSE ATLAS

2.653m

Arosa

45

GRAUBÜNDEN / AROSA

Městečko Arosa vypadá podle charakteristických čísel v porovnání s ostatními švýcarskými centry jako mladší a slabší bráška. První pohled ale nemusí odpovídat podrobnějšímu zkoumání – právě pro méně viditelné kvality si Arosa drží místo na top seznamu lyžařských možností ve Švýcarsku. Mezi ony méně viditelné kvality bude patřit zejména sněhová jistota, kterou by v podobných výškách – nejvyšší vrchol Weisshorn má „pouhých” 2.653 m – mnohý nečekal. Do hry vstupuje i komorní atmosféra střediska, které se netváří jako chladný drahý šperk a po-

skytuje mnohem více útulného tepla, a přívětivý charakter dotváří ráz krajiny. Přestože středisko leží na „konci světa”, nedominuje mu ledovec, ba naopak není výjimkou pohled na les. Obrovská většina všeho lyžařského dění se ovšem odehrává na holých svazích. Dvě hlavní pomyslné osy areálu tvoří lanovky na vrcholy Hörnli (2.512 m) a Weisshorn (2.653 m). Zatímco lyžování pod prvně jmenovaným přináší více prožitek přírodní – tratě jsou povětšinou mírné a hravé, okolí k pokoukání, z Weisshornu se spouští tratě se sportovním srdcem. Pod posledním lyžař-

SNOWtip Novinka 03/04 Alpenclub Mickey Mouse – lyžařská škola a park pro děti. Snow Tip SKI Nepodceňujte modré sjezdovky! Zejména ta z vrcholu Brüggerhorn je vedena velmi pěknou krajinou v dohledu chráněných lesních oblastí. Snow Tip FAMILY Specialitou střediska je i zimní údržba turistických cest, které křižují napříč lyžařskou oblast a vedou na všechny tři dosažitelné vrcholy. Vycházku i celodenní turistiku třeba na sněžnicích si můžete klidně rozplánovat z přehledného lyžařského plánku.

ským vrcholem podkovitého hřebene Brüggerhornem (2.447 m) se skrývá „řízený” freeridový park – informační tabule informují zájemce o opuštění tratí, nakolik jsou volné svahy bezpečné. Na vrchlíku nad mezistanicí velkokapacitní kabiny je pak pro změnu freestyle park – místo setkávání všech mladých a hravých, s umělými překážkami a pěknou u-rampou. Již tam převládá pohodová atmosféra, kdo by chtěl však ještě více klidu třeba pro lyžování s dětmi, něchť se spustí ještě dále k areálku Prätschli. Tam vládne tempo až ospalé.

27 km Snow Tip TOUR Z Arosy je možné dojít na skialpech do sousedního Lenzerheide. Není to tak daleko, jak by se mohlo zdát, vždyť již existují zcela konkrétní plány na lyžařské propojení obou středisek.

40 km

sjezdovky celkem:

70 km

s umělým sněhem: běžecké tratě:

www.arosa.ch

sezóna:

9 km 25 km

nadmořská výška: Snow Tip TOP I ten největší možný luxus lze objevit v „malé" Arose. Hotelu Tschuggen stačí pro definici jeho služeb pět hvězdiček jentaktak... Nabízí mimojiné veškeré kongresové vybavení, takže pro firemní setkání je to místo jak dělané (těžko předpokládat, že by z těžko dostupné Arosy kdo unikl). Rozhodnete-li se pro jeho návštěvu, nezapomeňte na černý oblek a tmavou kravatu! Jinak byste také nemuseli být připuštěni k večeři...

3 km

1.739–2.653 m n. m. začátek prosince – konec dubna

přepravní kapacita:

21.500 os./h

vleky a lanovky: metro: zubačka: kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

2 1 n/a n/a 7 5


027-SWISSATLAS

Stránka 46

Davos-Klosters

2.844m

SUISSE ATLAS

GRAUBÜNDEN / DAVOS-KLOSTERS

46

2.9.2003 18:14

Téměř třítisícový oblý vrchol Weissfluh je středobodem Davosu – alespoň pro lyžaře. Snowboardisté se setkávají ve vyhlášeném centru pod horou Jakobshorn, ekonomové v kongresových sálech horského městečka. Mnozí však přijíždějí jen tak – dýchat čerstvý horský vzduch švýcarských Alp. Lyžaři jsou v Davosu jen jednou skupinou hostů a středisko díky pestré směsici návštěvníků a jejich aktivit působí jako metropole. Jednou ročně se stává světovým ekonomickým centrem, jako cíl svých setkání si jej však oblíbili i lékaři. Proč?

65 km

132 km

257 km

s umělým sněhem: nadmořská výška: sezóna:

25 km skiroute:

58 km

1.124–2.844 m n. m. začátek prosince – konec dubna

přepravní kapacita:

63.000 os./h

vleky a lanovky: metro: zubačka: kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

Ten největší z nich – nazvaný Parsenn – obklopuje nejvyšší dostupný vrchol Weissfluh. Lyžařský areál plynule přechází až do sousedního střediska Klosters, dvojčete Davosu. Ten mohl lyžařský život svému známějšímu sousedu Davosu dlouho jen závidět. Ani stavba lanovky na Gotschnagrat mu slávu nepřinesla, ale základ geniálního spojení s Davosem tím byl položen. Krásu a klid Klosters postupem času objevila i smetánka, jež do té doby proudila jen do Davosu. Jedním z pravidelných hostů je britský princ Charles.

SNOWtip

60 km

sjezdovky celkem: běžecké tratě: 110 km

Již v polovině minulého století německý lékař Alexandr Spengler objevil blahodárné účinky zdejšího klimatu na léčení plicních chorob a založil lázně pro tuberkulózní pacienty. Hokejový turnaj pořádaný pravidelně v prosinci nese jeho jméno – Spengler Cup. V Davosu sídlí institut pro výzkum sněhu a lavin, což vysvětluje další lyžařské pozitivum – sněhová jistota je v Davosu výjimečná. Z obou davoských čtvrtí Dorf a Platz vedou lanovky a vleky k lyžařským terénům, které jsou rozeseté po okolních svazích v několika oddělených areálech.

3 10 3 3 6 1 30

Novinka 03/04 První sekce zubačky Parsennbahn bude zrenovována. Snow Tip SKI Nejdelší sjezdový zážitek začíná na hlavním lyžařském vrcholu Weissfluh (2.844 m). Středně těžký sjezd skončí až po 12 km ve vísce Küblis, jež je o 2.034 m níže. Snow Tip BOARD • Jakobshorn: centrum pro snowboard – u-rampa, snowboardcross, překážky • Parsenn: funpark s vlekem pro snowboardové začátečníky • Pischa: přírodní u-rampa, funpark

www.davos.ch

Snow Tip APRÉS-SKI Velmi štědrý je Davos k příznivcům muzeí. Mezi všemi jmenujme např. muzeum hraček, zimních sportů nebo panenek. Snow Tip FAMILY Nad obcí Klosters se nachází menší areál s několika vleky Madrisa, který je díky klidné atmosféře a nepříliš strmým svahům vhodný pro rodinné lyžování.


027-SWISSATLAS

2.9.2003 18:14

Stránka 47

SUISSE ATLAS

2.865m

Lenzerheide

47

GRAUBÜNDEN / LENZERHEIDE

Hřebeny obklopující lyžařskou arénu Lenzerheide-Valbella jsou jako obrovský amfitéatr otevřený slunečním paprskům, které jej s přesností švýcarských hodinek po celý den zalévají. Jedna stráň je otočena k východu, druhá k západu a stále je tak možné lyžovat na slunci, pokud se zrovna neschovává za hustými mračny. Severní návětří Alp, v němž se oblast nachází, je poměrně štědré na sněhová oblaka a díky tomu má Lenzerheide zajištěnu tučnou sněhovou peřinu po celou sezónu. Středisko velmi záhy vstřebalo všechny nové trendy, které v posledních le-

tech zformovaly moderní lyžování. Jak roste poptávka po širokých a precizně upravených svazích, kde se holduje carvingu, tak se takové v Lenzerheide objevují. Navíc jsou příhodné terény přehledně označeny v lyžařském plánku. Carvinguchtivý lyžař tak nemusí bloudit celým střediskem, aby hledal široké pisty, ale zamíří najisto – pod vrchol Stätzerhorn (2.575 m). Milovníci freestylu se tu vyžijí na prudkých svazích pokrytých boulemi, snowboardisti pak na volných svazích pod horou Rothorn. Celkové ladění lyžařského areálu je však především pohodově rodinné.

SNOWtip Snow Tip SKI Jedním z vrcholných lyžařských zážitků je sjezd z hory Rothorn (2.865 m), která ční přímo nad Lenzerheide. Hned po prvních pár stovkách metrů sjezd okoření skalní tunel, který lyžaře vyvede na dlouhou červenou trať končící až hluboko dole v Lenzerheide. Snow Tip BOARD Ve freestylové nabídce Lenzerheide-Valbella stojí za pozornost: stálá U-rampa u vleku Scharmoin a přírodní fun-pipe nad konečnou stanicí lanovky Alp Stätz.

Z horských vesniček Churwalden, Parpan, Valbella a Lenzerheide, jdoucích takto po sobě při cestě od Churu, šplhají vleky a lanovky po bezlesých stráních k dvouapůltisícovým vrcholkům a skaliskům po obou stranách střediska. Pohodlí lyžařů, hýčkaných moderními sedačkovými lanovkami, které křižují všemi směry lyžařskou oblast, je narušeno jen při přestupu z jedné strany střediska na opačnou, při níž se nevyhnou kratší procházce. V blízké budoucnosti by se zdejší sjezdovky měly propojit s tratěmi v Arose, jež leží za hřebenem Weisshorn.

72 km

64 km

19 km

kách dva až pět kilometrů – konkrétně v Lainu, Lenzerheide a Parpanu.

sjezdovky celkem: s umělým sněhem:

31 km

Snow Tip FAMILY Alp Nova ve druhém patře nad Lenzerheide je klidnou oázou s nenáročnými a přehlednými tratěmi. Velmi vhodný pro rodiny je však celý lyžařský areál.

běžecké tratě:

52 km

Akce SEZÓNY • 14.-15.2.04 – Lenzerheide – SP alpské disc. (sjezd) www.lenzerheide.ch

vleky a lanovky:

Snow Tip APRÉS-SKI V okolí lyžařského areálu se vinou 4 sáňkařské dráhy o dél-

www.lenzerheide.ch

nadmořská výška: sezóna: přepravní kapacita: metro: zubačka: kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

155 km

1.470–2.865 m n. m. konec prosince – konec dubna 35.350 os./h 2 1 5 6 1 15


027-SWISSATLAS

Stránka 48

Engadin/St. Moritz

3.303m

SUISSE ATLAS

GRAUBÜNDEN / ENGADIN

48

2.9.2003 18:15

Mondénní flaire, vzduch prosycený šampaňským a oáza celebrit. Takový je Svatý Mořic pro světovou smetánku, která sem jezdí přezimovat. Nejedna světoznámá rodina tu vlastní svou residenci, pravděpodobně v nenápadném údolíčku Val Suvretta, které ční jako balkón nad Sv. Mořicem a platí za jednu z nejlepších švýcarských adres. Přijedete-li však „jen” lyžovat, zůstane vám snobské dění skryto za stěnami vyhlášených podniků a městečko na vás zapůsobí možná až ospale. Lyžařská pole mořického okolí jsou tra-

dičním snobským flairem téměř nedotčena. Za lyžařský zážitek se tu platí nemálo, ale nabízené menu lyžařské extratřídy tomu odpovídá. Moderní infrastruktura a švýcarská preciznost v lyžaři zanechaji pocit příjemného luxusu. Jedinečné mořické klima přitom snadno splní lyžařský sen: sluncem zalité svahy prašanu. Dosažitelné vrcholy totiž olizují třítisícové hranice, které zabezpečují dostatek i kvalitu sněhové pokrývky a závětří jižní strany Alp se stará o stabilní zimní počasí.

Lyžařská oblast Engadin, jejímž centrem je právě Svatý Mořic, obsáhla 350 km sjezdovek, mezi nimž by se jen těžko hledala perla – z prostého důvodu: kandidátů je příliš! Centrem domácího mořického areálu Corviglia se spouští obávaná sjezdová trať z nedávného mistrovství světa, jejíž hlavní část mohou „dobývat” i běžní smrtelníci. Jen o něco méně prudké jsou na svahu spadajícím až do centra Mořice i ostatní sjezdovky. Při jejich šíři však nebudou činit potíže ani rekreačně laděné veřejnosti a pro expertní jezdce jsou svezením par excellance.


027-SWISSATLAS

2.9.2003 18:15

Stránka 49

49

Corvatsch – jedna z lyžařských oblastí v okolí St. Moritz.

Terény podobného ducha protínají i severní svahy sousedního střediska Silvaplana, jež jsou osjezdovány z údolní náhorní plošiny až na skalnatý vrchol Corvatsch (3.303 m). Jak Corvatsch, tak Corviglia jsou typickými „dvoupatrovými” středisky, kde hlavní lyžování se odehrává od mezistanic výše, neboť dojezdy bývají spíše úzkými cestami než plnohodnotnými tratěmi. Milou výjimkou je návratová sjezdovka ideálních carvingových parametrů k vesničce Sils.

SNOWtip Snow Tip FREERIDE Výzvou zdatným lyžařům je sjezd z vrcholu Diavolezza ledovcovým splazem Morteratsch, jenž vede zajištěným, ale neupravovaným terénem v délce 10 km. Po asi hodinovém sjezdu proloženém desetiminutovým výstupem trať vyústí hluboko pod stanicemi lanovek u hlavní silnice z Pontresiny. O dopravu zpět se postará vlak uzpůsobený pro přepravu lyžařů a zahrnutý do ceny skipasu. Snow Tip BOARD Bohatou nabídkou freestylových parků se mohou pochlubit všechna lyžařská centra Engadinu. Corviglia skýtá funpark s u-rampou (délka 120 m) a snowboardcrossem, v areálu Corvatsch je k dispozici snowboardcross a několik překážek a pod vrcholem Diavolezza přírodní u-rampa a snowpark.

K engadinskému areálu přináleží kromě menšího Zuozu, kde studují liceum děti zámožných rodičů, a lyžařsky chudé Pontresiny ještě dva třítisícové vrcholy na průsmyku Bernina. Diavolezza neboli ďábelská hora a Lagalb čili Bílá hora působí jako klub lyžařských fajnšmekrů. Dlouhé a členité sjezdovky do května pokryté sněhem brázdívá jen pár nadšenců a v pravidelných intervalech dvě kyvadlové kabiny.

70 km Snow Tip APRÉS-SKI Všestranné sportovní vyžití zaručuje zamrzlé jezero ve Sv. Mořici. Pravidelně bývá dokonce hostitelem dostihových klání, jehož se účastní tisíce fandících diváků.

245 km

sjezdovky celkem:

350 km

s umělým sněhem: běžecké tratě:

Akce SEZÓNY • 14.3.04 – Engadin – Engadin Skimarathon www.stmoritz.ch

www.skiengadin.ch

sezóna:

70 km 180 km

nadmořská výška: Snow Tip FAMILY Velmi přehledné a prostorné sjezdovky se sbíhají ze všech stran do závětrné kotliny Marguns, na jejímž dně sídlí i potřebná infrastruktura – lyžařská škola, restaurace a skiservis. Příjemně působí fakt, že mnoho podniků je čistě rodinnou záležitostí.

35 km

1.750–3.303 m n. m. konec prosince – začátek května

přepravní kapacita:

65.000 os./h

vleky a lanovky: metro: zubačka: kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

3 7 1 12 1 2 27


027-SWISSATLAS

Stránka 50

Samnaun

2.900m

SUISSE ATLAS

GRAUBÜNDEN / SAMNAUN

50

2.9.2003 18:15

Před čtyřiceti lety byla dnes gigantická lyžařská aréna mezi Švýcarskem a Rakouskem Bohem zapomenutý kraj a jeho návštěvníky jen hrstka alpinistů. Kariéru střediska v nitru Alp odstartovaly až první vleky z 60. let a dík tomu, že Samnaun je historicky bezcelní zónou a nákupním rájem, příliv hostů ještě posílil. Přestože návštěvnost se od počátků turismu několikrát znásobila, nevypuklo ve středisku „betonové šílenství” a naopak si uchovalo svůj vesnický ráz. Mezinárodní lyžařský region Samnaun-Ischgl pokřtěný po horské dominan-

30 km

130 km

200 km

s umělým sněhem:

65 km 13 km

nadmořská výška: sezóna:

80.000 os./h

vleky a lanovky: metro: funitel: kabina: vajíčko: sedačka krytá: sedačka expres: sedačka: vlek:

Snow Tip SKI Výborné slalomové terény včetně tratě homologované FIS se vinou zpod vrcholu Höllenspitze, kam vede čtyřsedačková lanovka z údolí Fimbatal.

1.400–2.900 m n. m.

začátek prosince – začátek května

přepravní kapacita:

čensky – od konce listopadu až do začátku května tu proběnou desítky akcí pro dospělé i děti. Kulturním vyvrcholením sezóny je otevřený koncert v srdci arény na Idalpu – zpívali tu Tina Turner, Elton John či Bon Jovi. Vysoký standard služeb se promítá do vyšších cen, jež mohou být kompenzovány bezcelním nákupem hlavně alkoholu a pohonných hmot v Samnaun. Na vyšší ceny tlačí i velkolepé investiční projekty. V plánu je například stavba zastřešené haly na lyžování v Ischglu, čímž se aréna stane celoročním lyžařským střediskem.

SNOWtip

40 km

sjezdovky celkem: běžecké tratě:

tě Silvretta Arena přepažují skalní hřebeny do několika „komnat”. Pohyb mezi nimi řeší bez rizika dopravní zácpy rychlé a kryté mnohosedačky, šplhající po všech dostupných hřebenech. Hlavní lyžařská masa se hemží v kotlinách nad Idalpem na straně severní a nad Alp Trida na jižní. Poklady čekají v zákoutí, aby si je každý našel sám – ty slalomové třeba pod Höllenspitze, carvingové v Alp Bella a ty freeridové všude. Megaaréna na lyžařské sny však není sjezdovým ghettem, ale živoucím horským střediskem, které žije i spole-

1 2 2 10 5 4 17

Snow Tip BOARD V aréně se nachází jeden z největších snowparků v Evropě. O kvalitě freestylové nabídky svědčí fakt, že se tu v roce 1993 uskutečnilo první snowboardové MS. Snow Tip APRÉS-SKI Sraz Mikulášů: Začátkem prosince se do Samnaun sjíždějí Mikuláši z celého světa, aby se utkali v netradičních dis-

www.samnaun.ch

ciplínách. Světové mistrovství Mikulášů, které nese název Chan Wan, se letos koná 29. listopadu. Koncerty hvězd: Konec sezóny není v Silvretta Areně důvodem ke smutku, ale k velkému koncertu pod širým nebem – vystoupili mj. Tina Turner, Elton John, Sting, Jon Bon Jovi a naposledy Udo Jürgens a skupina Suga Babes. Snow Tip FAMILY Rodinnou oázou Samnaun je oblast zvaná Alp Trida, kousek pod výstupní stanicí kabinové „dvoupatrovky”. Přehledné a mírné sjezdovky jsou ideální pro klidnou rekreaci i první obloučky na sněhu. Zdejší horské chaty jsou oblíbeným místem aprés-ski.


027-SWISSATLAS

2.9.2003 18:15

Stránka 51

Adresář – cestovní kanceláře, které pořádají zájezdy do Švýcarska ALPY – www.alpy.cz Autoturist – www.autoturist.cz CK GEOS – www.ckgeos.cz CK JUHÁSZ – www.juhasz.cz CK Loudatour – www.loudatour.cz CK Trip – www.ck-trip.cz CK Turistika a Hory – www.turistika-hory.cz ČEDOK – www.cedok.cz DOLTOUR – vwww.doltour.cz DUŠEK TOUR – www.dusek.cz ERIKA TOUR – www.erikatour.cz

EUROAGENTUR PRAHA – http.ck.euroagentur.cz F.F. Tour – www.fftour.cz INTERHOME – www.interhome.cz NEV-DAMA – www.nev-dama.cz OSVĚTA Hořovice – www.ck-osveta.cz SKIPAS – www.skipas.cz SKITUR – www.skitur.cz SPORT-S – www.sport-s.cz TALPA – www.talpa.cz TEMPO TOURS – www.tempotours.cz VSACAN TOUR – www.vsacantour.cz

Pozn.: Tento seznam není vyčerpávající.

SPORT-S Blatenská 113, 430 03 Chomutov tel.: 474 624 088 www.sport-s.cz

SKITUR Matěchova 18, 140 00 Praha 4 tel.: 241 440 133 www.skitur.cz

FIRO TOUR nám. 1.máje 94, 430 01 Chomutov tel.: 474 606 606 www.firotour.cz

INEX Divadelní 6, 301 21 Plzeň tel.: 377 220 006 www.agentura-inex.cz

Užitečné internetové adresy Ubytování ve Švýcarsku Hotely – www.swissleading.ch, www.swisshotels.ch, www.alpineclassic.ch, www.wellnessplus.ch Penziony a menší hotely – www.rooms.ch, www.bnb.ch Apartmány a prázdninové byty – www.interhome.cz (působí i v ČR, nabídka v českém jazyce), www.reka.ch Mládežnické ubytovny a Back Packers – www.youthhostel.ch, www.backpackers.ch Nabídky ubytování naleznete rovněž přímo pod jednotlivými regiony na www.MySwitzerland.com Další důležité internetové adresy Půjčovny lyží a sportovního vybavení – www.swissrent.com Aktuální informace o počasí – www.MySwitzerland.com

Informace o lyžařských střediscích v češtině – www.Svycarsko.idnes.cz Informace o lavinách – www.slf.ch Info o zahájení sezóny, provozu lanovek a ceník – www.seilbahnen.org – dále zvolte Links a poté Seilbahnen Důležitá telefonní čísla Policie 117 Hasiči 118 Záchranná služba 144 Nehodová služba 140 Švýcarská záchranná letecká služba 1414 České velvyslanectví ve Švýcarsku Muristrasse 53, CH-3006 Bern Tel. 0041/31/3523645 Fax 0041/31/3527502

Autoři článků: Radek Holub (Aletsch, Arosa, Les 4 Vallées, Davos-Klosters, Engadin / St. Moritz, Jungfrau, Lenzerheide, Portes du Soleil / Champéry, Samnaun), Petr Smítka (Anzére, Crans-Montana, Saas-Fee, Val d'Anniviers), Petr Socha (Les Diablerets, Engelberg), Michal Kreuter (Adelboden, Zermatt), Stanislav Švarc (Davos-Klosters, Portes du Soleil / Champéry), Martin Večerka (Alpenarena – Flims, Laax, Falera)


052-ZELENE STRANKY 7

2.9.2003 21:05

Stránka 52

zelené stránky

aktivního lyžaře

SLIEZSKY DOM 1.670 m.n.m.

Hurááá za sněhem

NEJVÝŠE POLOŽENÝ HOTEL S CELOROČNÍM PROVOZEM VE VYSOKÝCH TATRÁCH

ZIMNÍ KATALOG 2004 k dispozici. 5 400 chat, chalup a apartmánů v AT/FR/IT/CH/DE/CZ/SK/PL/ES s vlastní dopravou a stravováním.

Místo, kde se setkávají stovky milovníků hor, turistiky a horolezectví. Východisko k výstupům na Gerlachovský štít. tel.: +421/52/442 52 61, fax: +421/52/442 52 02 e-mail: sliezskydom@nextra.sk

objednávejte on-line na: info@interhome.cz; telefonem na: 542 218 421 rezervujte sami na: www.interhome.cz nabídky na míru na: www.interhome.cz/nabidka/

www.hotelsliezskydom.sk

PENZIÓN ZA MLYNOM

Interhome s.r.o. • cestovní agentura Úvoz 68 • Brno • www.interhome.cz

Lyžování se Sport-S • 36 středisek Francie, Itálie, Švýcarska a Rakouska • pobyty s vlastní dopravou i autobusem • sleva 10% do 31. 10. 2003 Sport-S, Blatenská 113, 430 03 Chomutov, tel.: 474 624 088, 296 301 680 chomutov@sport-s.cz, praha@sport-s.cz

www.sport-s.cz

MIMO BùÎNOU DISTRIBUâNÍ SÍË NA STÁNCÍCH KOUPÍTE

Klidný přístav pro Vaši lyžařskou dovolenou Alpská kvalita za slovenské ceny Lyžování: Atmosféra: Ubytování: Jídlo: Za kolik:

Skipark Ružomberok a Skiareál Donovaly stylové komorní prostředí s rodinnou obsluhou pokoje vybavené moderním dřevěným nábytkem a TV domácí jídla, velké porce, nekuřácká hospůdka s pecí ceny od 390 Sk/noc

www.penzionzamlynom.frage.sk Mlynská 389, 034 83 Liptovská Teplá, Tel.: +421-444-392-100

ALPINZENTRUM – „RUDOLFKA“

Oáza skialpinismu, horolezectví a turistiky pokoje se sprchou a WC • turistická noclehárna (53 míst) • lezecká stěna, bouldrovací hala a fitcentrum • vybavené přednáškové sály a učebny • sauna a solárium, restaurace • ideální pro kurzy a školení

www.alpinzentrum.at AlpinZentrum – Rudolsfhütte (2.315 m n. m.), A-5723 Uttendorf/Weißsee, tet.: +43-6563-8221, fax: +43-6563-8221-59, rudolfshuette@alpenverein.at

SNOW V TùCHTO PRODEJNÁCH:

■ BEROUN: CENTRUM, JAN ·ÍRER-KOLA, V PLZE≈SKÉ BRÁNù 1, TEL.: 311 621 355 ■ BRNO: FREYTAG-BERNDT-PRODEJNA GEOKART, VACHOVA 8, TEL.: 542 216 561 ■ MM SKICENTRUM, BRECHTOVA 7, TEL.: 548 522 422 ■ DRAPA SPORTOC OLYMPIA, U DÁLNICE 777, TEL.: 547 216 894 ■ BRUNTÁL: SPORT PRIM, NÁM. 1. MÁJE 1, TEL.: 554 712 961 ■ âESKÉ BUDùJOVICE: SPORT BP S.R.O., SOKOLSK¯ OSTROV 1, TEL.: 387 318 439 ■ âESTLICE: DRAPA SPORT-SPEKTRUM PRÒHONICE, OBCHODNÍ 113, TEL.: 272 183 217 ■ HARRACHOV: SPORT âERMÁK, SPOL. S R.O., HARRACHOV 622, TEL.: 401 529 827 ■ HAVLÍâKÒV BROD: SPORT CENTRUM K2, HAVLÍâKOVA 3305, TEL.: 569 425 245 ■ HRADEC KRÁLOVÉ: DRAPA SPORT- OC FUTURUM, BRNùNSKÁ 23A, TEL.: 495 273 898 ■ AUDRY CZ A.S., OSKARA NEDBALA 1131, TEL.: 495 211 747 ■ FUN SPORT HK S.R.O., MASARYKOVO NÁM. 581, TEL.: 495 514 037 ■ SKI SPORT DRAHORÁD, HABRMANOVA 166, TEL.: 603 247 789 ■ KB SPORT HK, S.R.O., POSPÍ·ILOVA 281, TEL.: 495 760 302 ■ JIâÍN: MAXI-SPORT JIâÍN, ROBOUSY 149, TEL.: 602 742 256 ■ KOLÍN II: SPORT SERVIS MONTANA, JAROMÍR VYSKOâIL, KMOCHOVA 406, TEL.: 321 728 718 ■ KROMù¤ÍÎ: OD ·TROF, VODNÍ 52, TEL.: 573 334 295 ■ LIBEREC: KH SPORT, PRAÎSKÁ 376/36A, TEL.: 485 105 732 ■ BIG FOP CENTRUM S.R.O., PRAÎSKÁ 13/19, TEL.: 485 100 456 ■ NYâ SPORT, DR. M. HORÁKOVÉ 182/110, TEL.: 482 739 496 ■ DRAPA SPORT- NISA CENTER, âESKÉ MLÁDEÎE 456, PO BOX 13, TEL.: 482 739 013 ■ LITOMù¤ICE: CYKLO & HOBBY S.R.O., MICHALSKÁ 1, TEL.: 416 734 285 ■ OLOMOUC: GM SPORT, LAZECKÁ 115, TEL.: 585 220 897 ■ HORTEZ/INTERSPORT, 8. KVùTNA 11, TEL.: 585 226 065 ■ MADER SPORT, DENISOVA 20, TEL.: 585 225 340 ■ HUDY SPORT, OSTRUÎNICKÁ 19, TEL.: 585 227 887 ■ OSTRAVA: 4SKI CENTRUM, âELAKOVSKÉHO 3, TEL.: 596 622 901, WWW.4SKI.CZ ■ DRAPA SPORT- OC FUTURUM, NOVINÁ¤SKÁ 3178/6A, TEL.: 696 612 852 ■ SKI CENTRUM, BOHUMÍNSKÁ 25, TEL.: 596 248 046 ■ PÍSEK: INTERSPORT PÍSEK, AL·OVO NÁM.16, TEL.: 382 213 781 ■ PLZE≈: EUROSKI.CZ, RESSLOVA 3, TEL.: 377 330 300, WWW.EUROSKI.CZ ■ ING. JAN BATÍK-LYÎ. ·KOLA RACIO, SOKOLOVSKÁ 108, TEL.: 377 736 664 ■ HANNAH CZECH, A. S., SLOVANSKÁ T¤ÍDA 100, TEL.: 377 241 624, WWW.HANNAH.CZ ■ PRAHA: NEV-DAMA A.S., OPLETALOVA 27, TEL.: 222 248 436, WWW.NEV-DAMA.CZ ■ PRAHA 1: CK CONTI, JIND¤I·SKÁ 30, TEL.: 224 230 120, WWW.CKCONTI.CZ ■ DRAPA SPORT, REVOLUâNÍ 655/1, TEL.: 221 803 311 ■ INTERBIKE PRAHA, RYBNÁ 14, TEL.: 221 844 388, WWW.INTERBIKE.CZ ■ KIWI SVùT MAP A PRÒVODCÒ, JUNGMANNOVA 23, TEL.: 224 948 455 ■ SPORT-S, S.R.O., VÁCLAVSKÉ NÁM. 48, TEL.: 296 301 695 ■ POINTS A.S. - JOBI SPORT, NA PO¤ÍâÍ 12, PALÁC YMCA, TEL.: 234 054 258 ■ PRAHA 2: WARMPEACE S.R.O., SLAVÍKOVA 5, TEL.: 222 725 412 ■ ZDENùK DOLEÎAL-SKIKOMPLEX, NA ZDERAZE 5, TEL.: 272 769 387, WWW.SKIKOMPLEX.CZ ■ PRAHA 4: HAPPY SPORT, NA PANKRÁCI, TEL.: 241 403 943, WWW.HAPPYSPORT.CZ ■ SKOL SLAVOJ VY·EHRAD, NÁM. HRDINÒ 16, TEL.: 261 218 737 ■ HOFFI SURF SHOP, PODOLSKÉ NÁB¤EÎÍ-ÎLUTÉ LÁZNù, TEL.: 244 466 841, WWW.HOFFI.CZ ■ PRAHA 5: A-Z SPORT S.R.O., LIDICKÁ 7, TEL.: 257 315 054 ■ DRAPA SPORT- CENTRUM NOV¯ SMÍCHOV, PLZE≈SKÁ 8, TEL.: 251 512 171 ■ SPORT U ANDùLA S.R.O., NÁDRAÎNÍ 116, TEL.: 257 326 166 ■ HUDY SPORT, LIDICKÁ 43, TEL.: 257 315 964 ■ SKICENTRUM RADOTÍN, TOPASOVÁ 5/747, TEL.: 257 913 063, WWW.SKISERVIS.CZ ■ PRAHA 6: HAPPY SPORT, NÁR. OBRANY 16, TEL.: 224 325 560, WWW.HAPPYSPORT.CZ ■ BIL-SPORT,SKICENTRUM VELESLAVÍN, POD DVOREM 13, TEL.: 235 366 524 ■ PRAHA 7: TOMÁ· HEYROVSK¯-SKISERVIS, FR. K¤ÍÎKA 12, TEL.: 220 571 215 ■ PRAHA 8: FANATIC SPORT-BLIZZARD, ZENKELOVA 168, TEL.: 283 841 718 ■ EURO BIKE PRAHA, NAD ·UTKOU 21, TEL.: 284 684 737 ■ PRAHA 9: „SKI & CYKLO SPORT”„NA HARFù”, âESKOMORAVSKÁ 41, TEL.: 2 84 81 12 12, WWW.SPORTNAHARFE.CZ ■ DRAPA SPORT- OC CENTRUM, âERN¯ MOST, CHLUMECKÁ 765, TEL.: 281 916 917 ■ HAPPY SPORT, BERANOV¯CH 127, TEL.: 286 920 112, WWW.HAPPYSPORT.CZ ■ PRAHA 10: SPORT KUBÁ≈, KUBÁNSKÉ NÁM.1, TEL.: 271 735 235 ■ HERVIS-SPORT A MÓDA, NÁKUPNÍ ULICE, TEL.: 234 672 264 ■ PRAHA 18: DRAPA SPORT- OC TESCO LET≈ANY, VESELSKÁ 663 ■ PRAHA 28: POMI SKICENTRUM, SLAVOJOVA 10, TEL.: 224 936 442, WWW.POMI.CZ ■ P¤ÍBOR: ALPI SPORT, JIâÍNSKÁ 15, TEL.: 556 722 266 ■ ROKYTNICE NAD JIZEROU: SKI SPORT-V. SVAT¯, J. NECHANICK¯, â.P. 3, TEL.: 481 522 402 ■ ROÎNOV POD RADHO·TùM: PEMI OUTDOOR SPORT, PALACKÉHO 2191, TEL.: 571 655 154 ■ STARÉ SPLAVY: SPORT PAUDERA, KRÁLE VÁCLAVA 120, TEL.: 487 873 275 ■ ·PINDLERÒV ML¯N: M-SPORT, MIRKA DUNKOVÁ, ·PINDLERÒV ML¯N 159, TEL.: 499 523 153 ■ TÁBOR: SKI CENTRUM TÁBOR, JAN JIRÁK, BECHY≈SKÁ 398, TEL.: 381 251 369 ■ T¤INEC 6: GAMI SPORT, KOPERNÍKOVA 1160, TEL.: 558 326 246 ■ VALA·SKÉ MEZI¤ÍâÍ: SONUS SPORT SERVIS, SOKOLSKÁ 1267, TEL.: 571 611 799 ■ VRCHLABÍ: TOMÁ· KUNâÍK-SKI VELKOOBCHOD, NÁDRAÎNÍ 472, TEL.: 499 402 343 ■ VSETÍN: INTERSPORT ANDùL, ÎEROTÍNOVA 1321, TEL.: 571 415 368 ■ ZLÍN-MALENOVICE: DRAPA SPORT-CENTRO ZLÍN, 3. KVùTNA 1170, TEL.: 677 104 207


053-SHOEFFEL ESOXX

2.9.2003 21:07

Strรกnka 53


054-NEXT

2.9.2003 17:39

Stránka 54

Foto: Pedro Frey Rider: Fredrik Hedman

SNOW, roãník II., ãíslo 7. SNOW – magazín pro lyÏe a snowboard (MK âR: E13878 ISSN: 1214-0007) vychází v mûsících záfií (2 x), fiíjen (2x), listopad, prosinec, únor a duben. Vydává Altituda s.r.o., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín. Cena jednoho v˘tisku 69 Kã (109 Sk, 4¤), Extra ãísla 79 Kã. Normální celoroãní pfiedplatné (6 ãísel) 299 Kã. Objednávejte na 571411164, e-mailem na predplatne@snowmag.cz.

54

FLASH

FLASH

Během snowboardových akcí se organizátoři většinou snaží, aby byl program co nejpestřejší. V italském Livignu na jednom z nejlépe obsazených závodů sezóny – Burton European Open, bylo připraveno nejedno překvapení. Tím nejpůsobivějším bylo určitě téměř cirkusové představení Fredrika Hedmana (nechá si říkat „Prippa”). Tenhle Švéd vyznavá snowmobiling neboli ježdění na sněžném skútru. Jak vidno, nejde jen tak o nějaké projíždění se po zasněžených pláních. Snowmobiling se už stal dospělím členem rodiny adrenalinových sportů. Jeho nejbližšími příbuznými jsou freestyle motocross a také snowboarding. To proto, že sněžný skútr je výbornou pomůckou při cestách za freeridingem.

příště:

V Livignu, hned po ukončení závodu v rampě, si „Prippa” očíhnul skokánek, který si předtím uplácal několik metrů před hranou rampy, organizátoři udělali místo pro rozjezd a dopad, vrrrm vrrrm a už si to pálil rovně přímo na rampu. Několik desítek, možná stovek lidí v tu chvíli zatajilo dech a všichni s údivem koukali na to, jak „Prippa” v naprosté pohodě přelétává vzdálenost kolem třiceti metrů z jedné strany superpipe na druhou. Jednou mu to samozřejmě nestačilo, takže tenhle kousek ještě párkrát zopakoval a přidal i nějaké ty triky, jako třeba supermana ( jezdec se drží jen za řídítka a nohy protáhne nad skútrem dozadu)... Martin Večerka

SNOW 8 Extra zimní dovolená – prÛvodce lyÏafiskou dovolenou, kam, jak, kdy, proã, za kolik… Pfiehled nejlep‰ích zájezdÛ u nás! SNOW 9 – v‰e o freestylu, nejvût‰í osobnosti, triky, závody, sekaãky. Atlas Dolomity Superski, SNOWTest lyÏí, sjezd ve Val d’Isere…

www.snowrider.se

SNOW ČÍSLO 7 / 2003

Přelet nad snowboardovým hnízdem


0000-3str obalky MOTO KIA

8.9.2003 11:59

Strรกnka 1


0000-4str obalky VOELKL 7

2.9.2003 20:11

Strรกnka 1

SNOW 07 - říjen 2003  

SNOW - časopis pro lyže, lyžování, freeride, telemark, skialpinismus, snowboard. Czech skiing magazine.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you