Page 1

Delete. Umenie a vymazávanie

katalog_print.indd 1

Slovenská národná galéria Bratislava 2012

31.1.2012 17:20


Delete. Umenie a vymazávanie Petra Hanáková

katalog_print.indd 3

31.1.2012 17:20


Delete. Umenie a vymazávanie  /  Delete. Art and Wiping Out Esterházyho palác  /  Esterházy Palace, 1. poschodie  /  1st floor 16. február – 27. máj  /  February 16 – May 27  /  2012 Vydala Slovenská národná galéria  /  Published by the Slovak National Gallery Bratislava 2012 Generálna riaditeľka SNG  /  Director General of the SNG: Alexandra Kusá Autorka textu  /  Text: Petra Hanáková Koncepcia výstavy a katalógu  /  Exhibition and Catalogue Concept: Petra Hanáková Fotografie  /  Photographs: Fotoarchív SNG – Anna Mičúchová, Sylvia Sternmüllerová; Pavel Meluš, fotoarchívy autorov a autoriek Grafický dizajn  /  Graphic Design: Ondrej Gavalda Použité písmo  /  Font Used: Monoxil, Gloriola Pre-press: Vratko Tóth Preklad  /  Translation: Jana Lazarová Transkripcia diela Zuzany Janečkovej do Braillovho písma  /  Transcription of Zuzana Janečková’s Works into Braille: Michal Lahuta Zodpovedná redaktorka  /  Editor: Luďka Kratochvílová Produkcia výstavy a katalógu  /  Exhibition and Catalogue Production: Katarína Bartošová, Irena Kucharová Realizácia výstavy  /  Exhibition Implementation: Mario Matuchovič a oddelenie stavby výstav Tlač katalógu  /  Print: Cathedra s.r.o., Bratislava 2012

katalog_print.indd 4

31.1.2012 17:20


Delete. Umenie a vymazávanie Nie je jednoduché nájsť, či prinajmenšom vytušiť v súčasnom živom umení nejaké všeobecnejšie témy alebo trendy. Patrí však k práci kurátora, zároveň riskantnej i dobrodružnej, trochu „nadbiehať“ dejinám umenia a pomáhať im kryštalizovať nové obsahy. Rovnako je jednou z povinností SNG prezentácia súčasného umenia. Nie však prezentácia ledabolá – predsa len nie sme kunsthalle –, ale už v istom zmysle stvárnená, príznaková, ktorá nemätie a nemúti už beztak zakalený chaos živej produkcie a prevádzky, ale aspoň predbežne číri a vyhodnocuje. O toto by som sa chcela pokúsiť aj v kurátorskej, v podstate tematickej výstave súčasného umenia delete. Nejako lepšie sprostredkovať to, čo by som označila ako oprosťovací princíp a čo registrujem ako určitý trend jednak akejsi životnej alternatívy, jednak ako príležitostnú umeleckú stratégiu naprieč umením posledných dvoch-troch desaťročí. V čase pretlaku, hromadenia, navrstvovania a zanášania (hardvéru) sveta nielen vecami, ale i nadbytočnými ideami a informáciami, akoby sa podprahovo rysoval aj opačný princíp – potreba defragmentarizovať, „prečistiť“ kultúrny disk a zenovo vzdorovať nadprodukcii, priveľkej informačnej záťaži. V recepčnom prostredí súčasnosti sa tak stále častejšie a nástojčivejšie objavujú rôzne stratégie zapúzdrovania, vyzátvorkovávania sa, vymazávania či vypnutia sa z nestráviteľnej, príliš dotieravej a stresujúcej rea­ lity. Isteže, úniky z reality boli, i v umení, prítomné odjakživa. Tu však ide skôr o opak dedičstva liberálnych 60. rokov 20. storočia. Nie o potrebu extenzie, skôr o potrebu intenzie. Nie o potrebu rozšírenia, skôr zúženia sveta či vedomia. Teda žiadny psychedelizmus, obyčajná psychohygiena. Nebolo to dávno, keď sa – zvlášť v našej časti „zatvorenej“ Európy – zdal svet príliš malý, prázdny, nenasýtený… Mali sme vyslovene deficit enter- či info-tainmentu. Dnes je situácia iná. Po všeobecnom ohlušení (zábavou a množstvom nadbytočných informácií) sa i nám žiada aspoň občas sa (či svet) vymazať. Zbaviť sa záťaže. Hoci väčšinové tvorivé gesto umelca obyčajne vzniká pridávaním, teda zanech(áv)aním stopy vo svete, nás budú zaujímať diela a postoje opačné, no nielen v zmysle klasického minimalizmu či konceptu (teda v zmysle dematerializácie ako spôsobu tvorby), ale i v zmysle témy. Zámerom výstavy je sústrediť a zmysluplnejšie štruktúrovať diela a prínosy autorov, ktorí vo svojej tvorbe používajú gestá či procedúry uvoľňovania, čistenia, oprostenia, odstránenia, odobratia, vymazávania a separovania, bielenia a vybieľovania, „kyselinárstva“, preparovania, cenzúry a autocenzúry, zámerného/programového nezúčastnenia, stiahnutia sa, miznutia až zmiznutia a ktorí tvoria diela vznikajúce zanikaním, stratou, zanechaním, zabudnutím či zabúdaním... Na prvý pohľad možno úzko definovaný pojem delete by mala výstava čo najviac otvoriť. Nesmerovať k jednému, povedzme metafyzickému úbežníku (bieliace gestá „preparujúcich“ konceptualistov, smerujúce k abstrakcii či veľkému Prázdnu – pozri VOIDS v Centre Pompidou), ale ukázať ikonografickú bohatosť, aj istú rôznobežnosť tohto gesta, všeobecnú uhrančivosť a „projektívnosť“ prázdnej (vybielenej či

katalog_print.indd 6

31.1.2012 17:20


Delete. Art and Wiping Out It is not easy to find or at least to presage some general topics or trends in contemporary living art. Nonetheless, it is part of a curator´s work, risky and adventurous at the same time, to “make small advances” to history of art and to help it crystalize new contents. Likewise, it is one of the duties of SNG to present contemporary art. However, it should not be a presentation which is careless – for, we are not a kunsthalle, but such which is somehow shaped and symptomatic, such which does not perplex or muddy the already murky chaos of live production and operation, such which at least tentatively clears and evaluates. This is what I am attempting at in this curator, basically thematic exhibition of contemporary art delete: to somehow better mediate what I would denote an absolving principle and what I register as a particular trend both of a certain life-style alternative and an occasional artistic strategy throughout the art of the past two-three decades. In times of overpressure, cumulation, stratification and cluttering up (hardware) of the world not only by things, but redundant ideas and information to, as if subliminally there was outlining a contrary principle – a need to de-fragmentise, “clean” the cultural disc and resist the over-production and abnormal information load in the Zen manner. Thus, in the perceptual environment of the present day, increasingly and even more urgently there appear various strategies of boxing, bracketing, erasing or disconnecting from the indigestible, too intrusive and stressful reality. Of course, escapes from reality have been here, even in art, within living memory. Now, however, it is more a contradiction to the heritage of the liberal 1960s; it is not about a need of extension, but rather a need of intension; not a need of widening, but rather of narrowing of the world or consciousness. That means, it is not psychedelics, but an ordinary psycho hygiene. Not long ago – especially in our part of the “closed” Europe – the world seemed too small, empty, unsaturated… We literally had deficit of enter- or info-tainment. Today, the situation is different. After a general deafening (by entertainment and quantity of superfluous information) we long for clearing ourselves (or the world) at least sometimes. We desire to shake the load off. Although majority of creative artistic gestures usually arise through adding, i.e. leaving a track in the world, we are going to be interested in works and approaches which are contrasting and not only in sense of classical minimalism or concept (hence, in sense of dematerialisation as process of creation), but in sense of a topic as well. The aim of our exhibition is to concentrate and structure more meaningfully the works and contributions of authors who use gestures or procedures of liberation, clearing, absolving, elimination, reduction, erasing and separating, whitening or bleaching, “acidizing”, dissection, censoring and self-censorship, purposeful/ programme absence, withdrawal, disappearance or vanishing, and who produce

katalog_print.indd 8

31.1.2012 17:20


Marko Blažo  Pavlína Fichta Čierna  Ivan Dudáš  Ľubomír Ďurček  Stano Filko  Dominika Horáková  Zuzana Janečková  Peter Kalmus  Dorota Kenderová  Július Koller  Magdaléna Kuchtová  Marek Kvetan  Otis Laubert  97

69

101

31

7

85

105

23

5

13

71

47

37

katalog_print.indd 10

31.1.2012 17:20


Svätopluk Mikyta  Monogramista T.D.  Martin Piaček  Karol Pichler  Peter Rónai  Ľuba Sajkalová  Mariana Sedlačíková  Pavel Maria Smejkal  Olja T. Stefanović  Patrik Ševčík  Veronika Šramatyová   Jaroslav Varga  77

19, 73

81

99

103

65

93

59

55

43

3, 89

1

katalog_print.indd 11

31.1.2012 17:20


Stano Filko Fragment z rozsiahlej série Transcendencia Stana Filka (1937) priamo súvisí s teamworkom Biely priestor v bielom priestore trojice Filko – Laky – Zavarský. I tu je kľúčovou biela farba, jej konceptuálne hodnoty. Na fotografiách Stana Filka vidíme Stana Filka (dokonca niekoľkokrát ako obraz v obraze) vymazaného, vyrezaného, niekde zároveň vymazaného i vyrezaného. Podľa Filkovho exegéta Fedora Blaščáka „biela postava na… fotografii… vyjadruje myšlienku splynutia (nie popretia alebo stotožnenia) a prepojenia (nie odchodu)“. Vzhľadom na spomínaný teamwork tu však zrejme ide aj o trans­ cendovanie autorstva – sebareflexívne gesto straty, negácie autora, ktorý sa ale vymazáva, vybieluje tak nástojčivo, až si vlastne celý Biely priestor autorsky uzurpuje. Vymazávanie je tu paradoxne skôr potvrdením identity.

/ This fragment of the extensive serie Transcendence by Stano Filko (1937) has direct connection with the teamwork White Space in a White Space by the triple Filko – Laky – Zavarský. Even here, the key is white colour, its conceptual values. On Stano Filko´s photos we can see Stano Filko (multiplied as a picture within the picture) deleted, cut-out, somewhere both deleted and cutout. According to Filko´s exegete Fedor Blaščák, “the white figure on… the photo… expresses an idea of a fusion (not of denial or identification) and interconnection (not of departure)”. Considering the above mentioned teamwork, this is probably also about transcendence of the authorship – a self-reflexive gesture of a loss, negation of the author, who, however, deletes and bleaches himself with such an urge that he basically authorially usurps the entire White Space for himself. Here, deleting is paradoxically more a confirmation of identity.

7/8

katalog_print.indd 18

31.1.2012 17:20


Z cyklu Transcendencia  /  From the cycle Transcendence 1978 – 1979. Súkromná zbierka  /  Private collection

katalog_print.indd 19

31.1.2012 17:20


Marek Kvetan Keď v roku 2000 vznikala séria www Mareka Kvetana (1976), nebola ešte webstránka takou samozrejmosťou ako dnes. Medzičasom sa stala dominantnou komunikačnou plochou, membránou do virtuálne nekonečného sveta informácií. Hoci je webstránka primárne informačným médiom, i tu komunikácia preteká ľahšie, keď ju premazáva estetické mazivo. Na túto v postate estetickú hodnotu webstránky sa sústredil i „čistič“ Marek Kvetan. Kybernetickú hĺbku rozhrania na monitore zamrazil, znecitlivel a vymazal z neho všetky texty. Informácie zmizli, zostala len čistá estetika. Rovnako autor vypreparoval viaceré populárne webstránky. Vznikli tak efektné, kvázi modernistické abstrakcie, akási korporátna obdoba Pieta Mondriana.

/ At the time when the series www by Marek Kvetan (1976) was being born in 2000, web space was not so customary as today. In the meantime, it has become a dominant communication area, a membrane into the virtually endless world of information. Although web page is primarily an information media, even here communication flows more fluently when it is supported by aesthetical oil. This principally aesthetic value of web page is what the “cleaner” Marek Kvetan has focused on. He has frozen the cybernetic depth of the interface on the monitor, numbed and deleted all the texts in it. The information has disappeared; only pure aesthetics has remained. The author has prepared several popular web pages in this way, thus creating effective, quasi modernistic abstractions, a certain corporate variation of Piet Mondrian.

47/48

katalog_print.indd 58

31.1.2012 17:21


katalog_print.indd 59

www.google.com

www.microsoft.com

2000. Majetok autora  /  Property of author

2000. Majetok autora  /  Property of author

31.1.2012 17:21


Pavlína Fichta Čierna Zbierky Pavlíny Fichty Čiernej (1967) zrejme súvisia s aktuálnym múzejným obratom. So všeobecnou mániou muzealizácie a objektifikácie sveta, ktorú intuitívne ironizujú. „Procesuálny“ záznam vycmúľaného cukríka a vymydleného mydielka je akousi muzeologickou materializáciou dvoch zmyslov (chute a hmatu) či dvoch potešení (sladkosti a čistoty). Ak raz v budúcnosti vznikne múzeum spotreby či ľudských pôžitkov, Čiernej dve entomologické krabice s mimikry vážneho antropologického exponátu by v ňom nemali chýbať.

/ Collections by Pavlína Fichta Čierna (1967) probably relate to the topical turning-point in museums – to a general mania of musealisation and objectification of the world, which they intuitively ironize. The “process” recording of a sucked sweet and a used-up soap is a sort of museological materialisation of two senses (taste and touch) or two pleasures (sweetness and cleanness). If there ever in the future comes into existence a museum of consumption or human pleasures, Čierna´s two entomological boxes with mimesis of a serious anthropological exhibit should not be missing there.

69/70

katalog_print.indd 80

31.1.2012 17:22


katalog_print.indd 81

Zbierka III. (Slavia Sfinx)  /  Collection III. (Slavia Sphinx)

Zbierka IV. (Ruže Oriflame)  /  Collection IV. (Oriflame Roses)

2009. Majetok autorky  /  Property of author

2009. Majetok autorky  /  Property of author

31.1.2012 17:22


Dominika Horáková Vyabstrahované kozmetiky Dominiky Horákovej (1974) boli pôvodne súčasťou komplexnejšej inštalácie. Tá obsahovala i drobné objekty (leukoplasty, odličovacie tampóny, reklamné makrodetaily vlasov či chĺpkov) a jej témou akýsi estetizovaný chorobopis kozmetického priemyslu. My sme pôvodnú inštaláciu „vypreparovali“ a do výstavy delete z nej zaradili len fotografie. Ide o minimalistické, až klinicky čisté zátišia kozmetických prípravkov, oprostené od akýchkoľvek informácií. Názvy, značky, návody, dátumy spotreby… vybielením zmizli. Zostali len abstraktné tvary. Čistá fotogénia.

katalog_print.indd 96

/ Abstracted cosmetics by Dominika Horáková (1974) were originally part of a more complex installation, which included also tiny objects (plasters, make-up remover pads, advertising macro details of hair). Its topic was a kind of aesthetized clinical record of the cosmetics industry. We “prepared” the original installation and for our exhibition delete used only photos from it. They are minimalistic, clinically pure still-lives of cosmetic products, devoid of any information. Names, brands, instructions, dates of expiry… all have vanished through whitening. Only abstract shapes have remained. Pure photogeny.

31.1.2012 17:22


Klinicky testované  /  Clinically Tested 1998 – 1999. Majetok autorky  /  Property of author

katalog_print.indd 97

31.1.2012 17:22


Marko Blažo Dvojica komorných malieb Marka Blaža (1972) pochádza z jeho raného obdobia. Z tých čias, keď lepil na krídla motýľov letecké značky a prevracal papierové domčeky do podláh. Otvorený karisblok, v ňom pravidelne usporiadané diapozitívy a v diapozitívoch „tma“. Situáciu možno čítať všelijako – ako konšpiračné zatmenie reality. Ako nechuť vracať sa do minulosti, ako vymazanie spomienok. Diáky tak nie sú zaznamenaním a sprostredkovaním reality (ktorú si už možno nepamätáme), teda akýmsi pamäťovým médiom. „Slepý“ diák je skôr výrazom rezignácie nad možnosťou sprostredkovania, objektívneho uchopenia reality.

/ This pair of chamber paintings by Marko Blažo (1972) comes from his early period; from the times when he used to glue aviation marks on wings of butterflies and turn paper houses into floors. An open notebook with regularly arranged slides; “darkness” in the slides. The situation can be read in many ways – as conspiracy eclipse of reality; or as unwillingness to return to the past, as deleting of memories. The slides are thus not recordings and mediators of reality (which we may not remember any more), i.e. a certain memory media. A “Blind” slide is rather an expression of resignation over the possibility of mediation, of objective grasping of reality.

97/98

katalog_print.indd 108

31.1.2012 17:23


Bez názvu I. – II.  /  Untitled I. – II. 1996. Majetok autora  /  Property of author

katalog_print.indd 109

31.1.2012 17:23


Copyright © Slovenská národná galéria, Bratislava 2012 Text © Petra Hanáková 2012 Translation © Jana Lazarová 2012 Photographs © Photo archive of SNG; Photo archive of authors; Pavel Meluš 2012 Graphic design © Ondrej Gavalda 2012 Ďakujeme Nitrianskej galérii, Emmanuel Walderdorff Galerie v Kolíne nad Rýnom, autorom a autorkám, Dušanovi Brozmanovi, Pavlovi Melušovi za zapožičanie diel na výstavu a za poskytnutie reprodukčných práv do katalógu.  /  Our thanks go to Nitrianska galéria, Emmanuel Walderdorff Galerie, Köln, the authors, Dušan Brozman, Pavel Meluš for lending the works for this exhibition and for provision of reproduction rights for the catalogue. Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  /  The issue of this catalogue was financially supported by the Ministry of Culture of the Slovak Republic ISBN 978-80-8059-164-9 Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť použitá, uchovaná pre neskoršie rešerše, šírená žiadnou formou alebo elektronickým, mechanickým, fotografickým či iným spôsobom bez predošlého súhlasu majiteľa copyrightu.  /  All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, for any purpose, without obtaining the prior written permisson from the copyright owners.

katalog_print.indd 119

31.1.2012 17:23


partneri SNG  /  SNG partners

hlavní mediálni partneri  /  main media partners

mediálni partneri  /  media partners

katalog_print.indd 120

31.1.2012 17:23

Profile for Slovenská národná galéria

Delete. Umenie a vymazávanie / Art and Wiping Out  

Katalóg k výstave Delete (16. 2 – 27. 5 2012 SNG Bratislava) s dielami autorov, ktorí vo svojej tvorbe používajú gestá čistenia, odstráneni...

Delete. Umenie a vymazávanie / Art and Wiping Out  

Katalóg k výstave Delete (16. 2 – 27. 5 2012 SNG Bratislava) s dielami autorov, ktorí vo svojej tvorbe používajú gestá čistenia, odstráneni...

Profile for sng.sk
Advertisement