Elective magazine

Page 1

ELECTIVE THAILAND

VOLUME 1

https://elective.thesmst.com

p. 6 Traveling to SURGERY

p. 9 ONE DAY IN INTERNAL MEDICINE

MORE INFORMATION

p. 14 FORENSIC MEDICINE in one week


2

ABOUT PROJECT

Total Reviews Anesthesiology (2) Emergency Medicine (10) Family Medicine (3) Forensic Medicine (6) Internal Medicine (37) - Cardiology (1) - Dermatology (2) - Endocrinology (2) - Neurology (1) - Hematology (2) Obstetrics and Gynecology (8) Occupational Medicine (2) Opthalmology (3) Orthopedics (5) Otolaryngology (7) Pathology (2) Pediatrics (11) Psychiatry (11) Radiology (7) Rehabilitation Medicine (2) Surgery (15) Others (21)

SMST ELECTIVE THAILAND

โ อก า สส ร ้ า งไ ด ้ . . . เพ ี ย งแ ค ่ ค ุ ณ ไ ป “ ELECTIVE” ก่อนอืน ่ ต้องแนะน�ำว่า Elective คืออะไร ซึ่งโครงการของเราได้รวบรวมข้อมูล ก่อน เพราะเพื่อน ๆ พี่ ๆ ชั้นคลินิก รีวิวการไป Elective ในสถานที่ต่าง ๆ น่าจะรู้จักค�ำนี้พอสมควร แต่น้องๆพรี

จัดท�ำไว้เป็นฐานข้อมูล เพื่อให้ทุกคน

คลินิกอาจจะยังงง ๆ กับค�ำนี้ ซึ่งเป็น สามารถที่จะมาศึกษาข้อมูลว่าแต่ละที่ รายวิชาทีน ่ ส ิ ต ิ นักศึกษาแพทย์สามารถ มีจุดเด่นอะไรบ้าง รวมถึงช่องทางใน ไปฝึกปฏิบต ั งิ านในสาขาวิชาต่าง ๆ ทัง้ การติดต่อของแต่ละโรงพยาบาลที่เป็น ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวม โรงเรี ย นแพทย์ / ศู น ย์ แ พทยศาสตร์ ถึ ง ในต่ า งประเทศได้ ต ามความสนใจ ศึกษาในประเทศไทย และเพื่อเป็นพื้นที่ โดยการไป elective นี้จุดประสงค์ของ ในการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ของนิ สิ ต แต่ละคนก็จะแตกต่างกันไป ทั้งไปเพื่อ นักศึกษาแพทย์เกี่ยวกับการไป elecฝึกฝนทักษะทางคลินก ิ เพิม ่ เติม พัฒนา tive ซึ่ ง นิ ตยสารเล่ ม นี้ เ ป็ นเพี ย งรี วิ ว ความรู ้ ค วามสามารถทางวิ ช าชี พ

ส่วนหนึ่งเท่านั้น สามารถหาข้อมูลเพิ่ม

ของตัวเอง ตลอดจนไปเพื่อค้นหาตัว เติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา เองว่ า ชอบหรื อ ไม่ ช อบสาขาวิ ช านั้ น


CONTENTS

3

1 https://elective.thesmst.com ภายในเว็บไซต์ประกอบไปด้วยข้อมูลการรีวิวแต่ละโรงพยาบาล การ เพิม ่ ข้อมูลการรีววิ เบอร์โทรศัพท์ตด ิ ต่อโรงเรียนแพทย์และศูนย์แพทย์ International Elective และข้อมูลการรับสมัครแพทย์ใช้ทุน

2

3

4

Facebook Page: SMST ก า ร รี วิ ว แ ล ะ ก า ร เ พิ ่ ม การรั บ สมั ค รแพทย์ ใ ช้ ท ุ น Elective Thailand ข้ อ มู ล การรี ว ิ ว แต่ ล ะโรง ทางโครงการได้ร่วมมือกับเพจ “จบ สามารถติ ด ตามข่ า วสารต่ า งๆ พยาบาล extern แล้วไปไหนดี“ เพื่อรวบรวม และสอบถามข้อสงสัยได้ที่เพจ

สามารถดูรีวิวและเพิ่มข้อมูลการ ข้อมูลการรับสมัครแพทย์ ใช้ทุน ของ รีวิวเพื่อให้มีข้อมูลเพิ่มขึ้น

North

Northeast

South

Central

โรงพยาบาลต่างๆ ไว้ ณ ที่นี้

East

Bangkok


4

OBSTE TRICS&GYNECOLOGY

OBSTETRICS & G Y N E CO LO G Y โรงพยาบาลมหาราชนครเชีย งใหม่ ตารางกิ จ กรรม

เจอในชี วิ ต จริ ง อาจารย์ ท� ำ ให้ ก ารส่ ง เวร ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งแย่ เ ลย ส่ ว นวั น หยุ ด ไม่ ต ้ อ ง

- 7.00 น. ของทุ ก เช้ า จะมี conference ม า ร า ว น ์ ไ ม ่ ค ่ อ ย ไ ด ้ ท� ำ หั ต ถ ก า ร อ ะ ไ ร ก็ มี ทั้ ง ภ า พ u l t r a s o u n d O B ส ว ย ๆ อย่ า งมากก็ observe เคสเฉยๆ การจะ เ ค ส ที่ ม า a d m i t , ถ ้ า เ ด็ ก ม ช . จ ะ ต ้ อ ง ขอ c/s ที่ นี่ ค ่ อ นข้ า งยากมาก เราเองก็ ไ ม่ ม า ก ่ อ น เ พื่ อ น เ พื่ อ รั บ เ ค ส p r o g r e s s เคยได้ เ ข้ า OR สั ก ครั้ ง ได้ ดู เ คส NL แค่ ค รั้ ง note แต่ ข องเราไม่ ต ้ อ งมาก่ อ นจ้ า - 11.00 น. ไปเรี ย นเลคเชอร์ กั บ เพื่ อ น ปี 5 อาจารย์ ส อนดี ม ากกก

เดี ย วเอง เค้ า จะให้ เ ลื อ กว่ า อยู ่ เ วรมั้ ย ถ้ า อยู ่ ก็ ต ้ อ งข้ า มคื น เหมื อ นปี 6 ไม่ ไ ด้ โ ผล่ หั ว ออก เลยจ้ า กิ น นอนในนั้ น เราเลื อ กไม่ อ ยู ่ เ วร (ขี้ เกี ย จ) แค่ น ศพ.ของเค้ า ที่ น อนก็ เ ต็ ม แล้ ว

- ช่ ว งบ่ า ยแล้ ว แต่ เ วลา แต่ มั ก จะมี confer- แล้ ว การจะอยู ่ เ วรก็ ต ้ อ งอยู ่ ใ นช่ ว งที่ ว น LR ence หรื อ MM ตอน 15.30-16.30 น.เลิ ก เท่ า นั้ น ราวน์ Post partum ก็ จ ะมึ น ๆ ความ ประมาณ 16.30 น. ในทุ ก วั น - มี วั น ที่ ไ ด้ เ ย็ บ perineum หมู จ ริ ง ๆ จ� ำ ลอง เหตุการณ์ fourth degree tear คือดี ได้ฝึก ของเราไปวน OB

อาทิ ต ย์ แ รกอยู ่ L R+Post partum ราวน์ ต อน 8.30 น. พร้ อ มกั บ staff ซึ่ ง ราวน์ ล ะเอี ย ดมาก แบบให้ ค วามรู ้ แ ละ ไม่ trauma เจอที่ เ ขี ย นหนั ง สื อ สู ติ ม ช. พ อ ดี เ จ อ เ ค ส แ ป ล ก ๆ ที่ เ ร า ไ ม ่ คิ ด ว ่ า จ ะ

รู้สึกคือเราไปยืนงงๆ เค้าไม่ได้แบ่งกันราวน์ แ บ บ ต อ น เ ร า ป ี 4 แ ต ่ เ ค ้ า จ ะ ก ร ะ จุ ก ใ น ห ้ อ ง เ ดี ย ว ร า ว น ์ ไ ป พ ร ้ อ ม กั น เ ร า ไม่ ไ ด้ แ ตะชาร์ ท ขนาด extern ยั ง ไม่ ไ ด้ เขี ย น order

อาทิ ต ย์ ที่ ส องอยู ่ ANC การตรวจเหมื อ นกั บ ที่ เ ราเรี ย นอยู ่ เริ่ ม ตอน 9.00 น.แต่ ว ่ า ไม่ ไ ด้ มี staff cover เราจะ ตรวจแล้ ว เรี ย กพี่ เ ด้ น ท์ ม าดู

โรงพยาบาลมหาราชนค


5

แล้ ว ที่ นี่ ก็ จ ะมี ก ารส่ ง Down’s syndrome screening แทบทุ ก เ ค ส จ ะ มี ใ บ ง ง ๆ ไ ป ห ม ด ถ ้ า ส ง สั ย ก็ ถ า ม พี่ ๆ ไ ด ้ ที่ นี่ ใ ช ้ d r o p t o n e ฟ ั ง F H S เ ล ย ไ ม ่ ไ ด ้ บั ง คั บ ใ ช ้ ส เ ต ท แ บ บ เ ร า พี่ เ ด ้ น ท ์ ก็ จ ะดุ ๆ หน่ อ ย คื อ ไม่ ไ ด้ ดุ ข นาดนั้ น แต่ ว ่ า ไม่ ไ ด้ ส นิ ท กั น แบบที่ ที่ เ ราเรี ย น ให้ ค วามรู ้ สึ ก เกร็ ง ๆ ไม่ ค ่ อ ยกล้ า เล่ น ด้ ว ย ห้ อ งตรวจจะเป็ น ห้ อ งเดี ย ว มีอยู่ 8 เตียง ทั้งเด้นท์ ปี 5 extern เฟลโล่ว อาจารย์ จะกระจุกอยู่ห้องนี้หมด มันเลยจะวุ่นวายหน่อย ปี 5 ก็ตรวจไปตามระบบ แต่ของที่นี่จะมี pv เคส first ANC +ได้ เ ห็ น ultrasound แปลกๆเยอะเลย สนุ ก มาก ได้ เ จอเคสที่ high risk จริ ง ๆ แบบ twin คื อ เรื่ อ งปกติ เจอ SLE active phase, bicornuate uterus ได้ เ รี ย นรู ้ เ ยอะดี

ครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


6

SURGERY

Travel i n g to SUR GERY


7

โรงพยาบาลลำ�พูน ภู มิ ภ าค : ภาคเหนื อ ระยะเวลา: 1 สั ป ดาห์

การ follow suture, การผู ก silk ฯลฯ) และนอกจากนั้ น ก็ เ ป็ น การ ฝ ึ ก เ ย็ บ ซึ่ ง ส ่ ว น ใ ห ญ ่ จ ะ เ ป ็ น ก า ร

ที่ พั ก : ไม่ ที ที่ พั ก ในรพ.ให้ แต่ ห น้ า เย็ บ แบบ Vertical mattress มี ไ ด้ รพ.มี ห อพั ก ให้ เ ช่ า ชื่ อ ล� ำ พู น เพลส

เย็ บ แบบsubcuticular sutureบ้ า ง

ร า ค า คื อ อ า ทิ ต ย ์ ล ะ 1 , 0 0 0 บ า ท OR minorก็ มี เ คสทั่ ว ไปทั้ ง excisio การเดินทาง: จากหอพักล�ำพูนเพลส

n,vasectomy,debridement ส่ ว น

เดินประมาณ 2 นาที ถีงโรงพยาบาล มากจะเข้ า assistเกื อ บทุ ก เคส เคส

กิ จ กรรม รวม 8 วั น ได้ เ ข้ า เคสเป็ น ไหนที่ อ าจารย์ คิ ด ว่ า เราท� ำ ได้ ก็ จ ะให้ Assist มื อ หนึ่ ง ประมาณ10เคส(ไม่

ท� ำ เองโดยมี อ าจารย์ ค อยช่ ว ยเหลื อ

นั บ รวมเคสอื่ น ๆที่ Observe อี ก ให้ ค� ำ แนะน� ำ อยู ่ ใ กล้ ๆ อะไรที่ ท� ำ ไม่ มากมาย) ในOR ใหญ่ เคสที่ นี่ ส ่ ว น เป็ น ทั้ ง อาจารย์ แ ละพี่ พ ยาบาลก็ จ ะ ใหญ่ เ ป็ น Most common ที่ เ รา

สอนด้ ว ยความใจเย็ น อาจารย์ ที่ นี่

เรี ย นมาไม่ ว ่ า จะเป็ น Appendicitis, ส่ ว นมากใจดี ให้ เ ข้ า เคสตลอด สอน Inguinal hernia, C A colon,C A แบบกระตุ ้ น ให้ เ ราได้ ใ ช้ ค วามคิ ด ด้ ว ย breast,Gall stone, AV Fistula

ไม่ ไ ด้ เ น้ น ป้ อ นข้ อ มู ล ให้ อ ย่ า งเดี ย ว

etc. ซึ่ ง เป็ น เคสที่ เ ราพบได้ บ ่ อ ย

OPD ได้ o bserveดู ทั้ ง อาจารย์ ทั้ ง

และสามารถฝึกฝนการ assist

พี่ i n te r n เ ค ส ไ ห น ที่ co m m o n ไ ม ่

ให้ ช� ำ นาญในเคสแบบนี้ ไ ด้ (การ ยากเกิ น ไป ใช้ เ วลาตรวจไม่ น านเรา o f f c l a m p / ตั ด ไ ห ม มื อ ซ ้ า ย , ก็ จ ะ ไ ด ้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ไ ด ้ ดู เ ค ส นั้ น

อยู ่ OPDที่ นี่ พี่ i nternจะให้ เ ราฝึ ก PR จนคล่อง hemorrhoid ที่นี่เจอ บ่อยมากก มีได้ช่วย rubber band ligation ด้ ว ย ช่ ว งเวลาการอยู ่ เวรจะมี อ .อยู ่ ป ระจ� ำ มี ห ้ อ งพั ก ให้ เวลาราวน์ วอร์ ดจะมี พี่ internมารา วน์ ทุ ก เช้ า ซึ่ ง แล้ ว แต่ ค วามสมั ค ร ใจว่ า จะอยู ่ เ วรหรื อ ราวน์ ว อร์ ด วั น ไหนตามที่ เ ราสะดวก ดั ง นั้ น การมานี่ สิ่ ง ที่ จ ะได้ ก ลั บ ไปในเชิ ง academic คื อ การได้ เ ข้ า เคสเยอะ มากๆ ได้ เ รี ย นรู ้ แ ละฝึ ก ฝนการ assist การได้ ฝ ึ ก เย็ บ จนเคยชิ น การรู ้ ร ะบบต่ า งๆและการท� ำ งาน ใน OR อาจารย์ ห ลากหลายสไตล์ แ ต ่ โ ด ย ร ว ม educ a te ดี ม า ก พี่ พยาบาล พี่ ศู น ย์ แ พทย์ ใ จดี ช่ ว ย เ ห ลื อ อ� ำ น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ทุ ก อย่ า ง


8

INTERNAL MEDICINE

ONE DAY IN INTERNAL MEDICINE

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำ�ปาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


9

โรงพยาบาลลำ � ปาง

ภู มิ ภ า ค : ภ า ค เ ห นื อ staff 1 คน resident 1,3 ประมาณ 3-4 คน 13.00- Staff & resident: พี่ ๆ ระยะเวลา: 2 สั ป ดาห์ intern 2 คน extern 2 16.00 น. Ward work รั ว ๆ น่ า รั ก มากกกกเพิ่ ง อยู ่ ไ ด้ ไ ม่ ที่ พั ก : ห า เ อ ง แ น ะ น� ำ คนทุ ก คนจะแยกกั น ราวน์ รั บ เคสใหม่ ท� ำ หั ต ถการเคส กี่ วั น พี่ ก็ พ าไปเลี้ ย งแล้ ว เลี้ ย ง เป็ น ข้ า วหอม residence ยกเว้ น dent3 กั บ staff จะ admit บางวั น ก็ 2 -3 เคส ห ล า ย ร อ บ ด ้ ว ย 5 5 5 เ ป ็ น เ ดิ น จ า ก ที่ พั ก ไ ป ร พ . ไ ม ่ ราวน์ ทั้ ง หมด staff จะมา บางวั น ก็ 10 กว่ า เคสแล้ ว กั น เ อ ง ม า ก ๆ ใ น ว อ ร ์ ด คื อ ไ ก ล ป ร ะ ม า ณ 5 น า ที ตอน 9 โมงเวลาราวน์ ก็ คื อ แต่ ด วงส่ ว นหั ต ถการขอรี วิ ว สนุ ก สนานบรรยากาศดี ม าก

ก า ร เ ดิ น ท า ง : เ ค รื่ อ ง ไปคุ ย กั บ คนไข้ ป กติ ล ะก็ ม า ในนี้ เ ลยละกั น ABG จะมี ใ ห้ เวอร์ ส อนเยอะถามได้ ต ลอด บิ น ร ถ ทั ว ร ์ ส ่ ว น ก า ร เขี ย นprogress note ลอก เจาะทุ ก วั น อย่ า งน้ อ ย2-3 เดิ น ทางในเมื อ งก็ เ ดิ น ไป แลปเขี ย นไม่ เ สร็ จ ไม่ เ ป็ น ไร เคสไปจนถึ ง 5-6 เคสต่ อ วั น ที่ ใ กล้ ๆ ถ้ า อยากไปไหน พี่ e xtern จะมาเขี ย นต่ อ เป็ น ABG แบบหล่ อ heparin มี แ ท็ ก ซี่ ห รื อ เ ช ่ า ร ถ ไ ด ้ เองส่ ว นใหญ่ จ ะราวน์ เ สร็ จ เ อ ง มี L P ที่ เ จ อ ก็ 3 - 4 เ ค ส

กิ จ กรรม: 7.30-11.00 ตอน 10.45 น. ส่ ว นอี ก 15 เ จ า ะ ท ้ อ ง 4 - 5 เ ค ส เ จ า ะ น . ร า ว น ์ เ ช ้ า เ ร า จ ะ ไ ป ร า นาที จ ะเป็ น เวลาให้ ท� ำ ward ปอด4-5 เคส มี ท� ำ double ว น ์ เ อ ง ก ่ อ น ต อ น ที่ ไ ป work เล็ ก ๆน้ อ ยๆเช่ น ABG lumen 1-2 เคสใน1 สั ป ดาห์ ได ้ อ ยู ่ อ า ยุ ร ก ร ร ม ช า ย 1 11.00-12.00 น. Confe- มี a rrest 1-2 เคสก็ ป ั ๊ ม วนๆ ส า ย จ ะ มี ป ร ะ ม า ณ 4 0 r e n c e แ ต ่ ล ะ วั น ก็ จ ะ ไ ม ่ กั น ไ ป ใ ค ร อ ย า ก ม า เ ก็ บ เตี ย ง+ประมาณ 5 ห้ อ ง เ ห มื อ น กั น ส ่ ว น ใ ห ญ ่ จ ะ หั ต ถ ก า ร ก็ ส า ม า ร ถ ม า พิ เ ศษแต่ ถ ้ า เสริ ม แบบเยอะ เป็ น case presentation เก็ บ ได้ บ างที ก็ ไ ด้ ท� ำ หลาย สุ ด ๆ ก็ น อ น โ ซ ฟ า อ ะ ไ ร ไ ป ทั้ ง e x te r n i nte r n ห รื อ อย่ า งในวั น เดี ย วถื อ ว่ า คุ ้ ม รวมๆแล้ ว ก็ 50 กว่ า ๆเคส บางที ก็ เ ป็ น conference ในวั น ที่ เ คสเยอะ 1 สายมี ภาษาอั ง กฤษมี อ าจารย์ เ ข้ า


10

P E D I AT R I C S

P EDI AT RIC S โรงพยาบาลชลบุรี ภู มิ ภ าค

ที่ พั ก

ภาคตะวั น ออก

ไม่ มี ที่ พั ก ให้ ต้ อ งหาเอง

ระยะเวลา

การเดิ น ทาง

1 สั ป ดาห์

รถยนต์

การเรี ย นการสอน 7.00 - 9.00 น. ราวน์ เ ช้ า เราไปประมาณ 7.00 ใครไปถึ ง ก่ อ นก็ จ ะท� ำ ใบสรุ ป เคส ในสายที่ มี แ ต่ ล ะวั น เราก็ ไ ปราวน์ ต าม นั้ น พี่ เ ด้ น มาประมาณ 7.30 ส่ ว นอาจารย์ ส ายเรามาราวน์ ประมาณ 8.00-9.00 น. 9.00 - 10.00 น. conference ที่ชั้น 7 จะมีทุกวันเลย เป็นพวก case report + topic presentation + admission round ของเด้ น 1,2,3 กั บ intern คอนจะแบบน่ า รั ก ๆ เน้ น educate ส่ ว นมากจะถามเด้ น แต่ ก็ เ ฉลยละเอี ย ด 10.00 - 12.00 น. ราวน์ ต ่ อ (อาจารย์ ม าราวน์ ต ่ อ จากตอน เช้ า ที่ ยั ง ไม่ เ สร็ จ ) ท� ำ ward activity ต่ า งๆ 12.00 ไปกิ น ข้ า วกั บ พี่ ๆ น้ อ งๆ ในสาย


13.00-17.00 ward work รับเคสใหม่ ท� ำ Activities

ก็ ใ ห้ observe เช่ น LP (intern1 ท� ำ ), ใส่

ward activity ต่ อ

foley (เด้ น ท� ำ ) ส่ ว น Conference คื อ มี

Case ที่ นี่ เ คสค่ อ นข้ า งเยอะ และเนื่ อ ง จาก เราอยู ่ ว อร์ ด infectious ก็ จ ะมี แ ต่ ติ ด เชื้ อ มากมาย ที่ เ จอบ่ อ ยๆ AGE, Acute febrile seizure, dengue, flu, asthma, pneumonia, syncope แต่ ก็ มี โ รค rare พวก Infectious mono, varicella, แพ้ ยาTEN, r/o kawasaki, มี tetanus admit อยู ่ picu ด้ ว ย แต่ เ ราไม่ ไ ด้ ไ ปดู , HLH, ADEM

ส า ม า ร ถ ช ่ ว ย ไ ด ้ ทุ ก อ ย ่ า ง รั บ เ ค ส ซั ก ป ร ะ วั ติ ต ร ว จ ร ่ า ง ก า ย ไ ด ้ ห ม ด นอกจากนี้ ก็ พ วกหั ต ถการง่ า ยๆที่ เ รา ท� ำ ได้ เช่ น swab flu, ดู pbs ถ้ า ยากๆ

เด้ น 1,2,3 อิ น เทิ น เอกเทิ น +- ปี 4 ส่ ว น มากไม่ ค ่ อ ยเข้ า คนเยอะมากเต็ ม ห้ อ ง รวมๆ 30 กว่ า คน


RADIOLOGY

12

Rad iology

โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี ภู มิ ภ าค

ระยะเวลา

ภาคกลาง

1 สั ป ดาห์

ที่ พั ก ไม่ มี ที่ พั ก ให้ ต้ อ งหาเอง

การเดิ น ทาง ร ถ แ ท ๊ ก ซี่ , ร ถ ตุ ๊ ก ๆ , ม อ เ ต อ ร ์ ไ ซ ค ์ , ร ถ เ ม ล ์ อ ยู ่ ร อ บ บ ริ เ ว ณ โ ร ง พ ย า บ า ล ส ่ ว น B T S ส า ม า ร ถ ขึ้ น วิ น มอเตอร์ ไ ซค์ ร าคาประมาณ 20 บาท แต่ ท างโรงพยาบาลรามาธิ บ ดี มี บ ริ ก ารรถรั บ ส่ ง ไป BTS เหมื อ นกั น รถจะผ่ า นแถวพญาไทแล้ ว ไปจอดตรง BTS รถรั บ ส่ ง นี้ ใ ห้ บ ริ ก ารฟรี ไ ม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ยทั้ ง สิ้ น

การเรี ย นการสอน OPD มี ทุ ก เช้ า 9.00-12.00 น. แต่ ล ะวั น จะมี อ าจารย์ ที่ ม าออกOPD วั น ละ 1 คนตอนที่ ว นจะมี resident ออก OPD 3-4 คนเป็ น res ident NM 1-2 คนกั บ res ident diag ที่ ม าวน 2 คนเราก็ จ ะไปนั่ ง observe กั บ พี่ resident ส่ ว นอาจารย์ จ ะมาดู ที ห ลั ง ดู ทุ ก เคสและสอนเราทุ ก เคสและทุ ก คนอาจารย์ บ าง ท่ า นจะให้ เ คสเราไปตรวจคนไข้ เ องเลยก็ รี วิ ว ประวั ติ แ ล้ ว ก็ ถ ามไถ่ ต รวจร่ า งกายดู ฟ ิ ล ์ ม ดู l ab สั่ ง ยานั ด F/U สั่ ง lab เสร็ จ แล้ ว อาจารย์ จ ะมาดู ที่ เ ราตรวจอี ก ที นึ ง เราก็ ร ายงานประวั ติ กั บ แผนการรั ก ษานู ่ น นี่ นั่ น ไปตาม ระเบี ย บวั น นึ ง มี ป ระมาณ50 เคสก็ จ ะเลิ ก เที่ ย งกว่ า ๆเคสส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น CA thyroid อื่ น ๆก็ เ ป็ น พวกGraves’ disease, neuroblastoma เป็ น ต้ น คนไข้ จ ะมี ม ากลื น แร่ กั บ มาF/U คนไข้ ที่ นี่ ค ่ อ นข้ า งมี ค วามรู ้ ค� ำ ถาม เยอะนิ ด นึ ง ถามเราเรื่ อ งปรั บ dose, calculated dose, follow up นู ่ น นี่ นั่ น ได้ แ บบสบายๆแต่ ค นไข้ น ่ า รั ก ทุ ก คนเลยพู ด จาดี ม าก


13

Tumor conference มี วั น พุ ธ 1 3 . 0 0 น . จ ะ มี s t a f f + r e s i d e n t จ า ก ห น ่ ว ย ต ่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง กั บ เ ค ส ม า ห า แ น ว ท า ง ก า ร รั ก ษ า ร ่ ว ม กั น ตั้ ง แ ต ่ N M , d i a g , R T, on co m ed , S x เ ป ็ น ต ้ น มี ป ร ะ ม า ณ 8 - 9 เ ค ส ที่ ม า นั่ ง คุ ย กั น แต่ staff+resident แต่ ล ะหน่ ว ยที่ ม า คื อ เยอะมาก Conference อื่ น ๆจริ ง ๆคื อ มี น ะแต่ สั ป ดาห์ ที่ ไ ปคื อ มั น ไม่ มี พอดี อ ะเป็ น สั ป ดาห์ ที่ ห ยุ ด วั น จั น ทร์ ด ้ ว ยเลยได้ เ ข้ า แค่ tumor conference Lecture ตอนที่ ไ ปจะมี นั ก เรี ย นแพทย์ ป ี 5 วนprimary care medicine อยู ่ ก็ จ ะมี lecture เรื่ อ ง NM ด้ ว ยเราก็ เ ข้ า ไปนั่ ง ฟั ง ได้ อาจารย์ ส อนดี ไ ด้ concept Review film ช่ ว งบ่ า ยของทุ ก ๆวั น พี่ d ent ก็ จ ะไปนั่ ง อ่ า นพวกscan ต่ า งๆที่ ห ้ อ งอ่ า น film Staff & resident ให้ ล ้ า นเต็ ม ร้ อ ยเลยคื อ ดี แ บบดี เ วอร์ ดี ม ากกกกเดิ น เข้ า ไปที่ ห ้ อ งพั ก ได้ 2 นาที พี่ ก็ เ รี ย กไปสอนทุ ก คนสนใจว่ า เรามา elective พาเดิ น ไปส่ ง ที่ ห ้ อ ง OPD หาห้ อ งให้ ว ่ า จะอยู ่ กั บ ใครสอนทุ ก เคสที่ เ ราเจอในOPD หั น มาคุ ย กั บ เรา ตลอดทั้ ง อาจารย์ แ ละพี่ พ าเราตรวจร่ า งกายคนไข้ แ จกเคสให้ ไ ปดู เ องบ้ า งแนะน� ำ ที่ กิ น ข้ า วพาไปดู ห ้ อ งสแกนคื อ ทุ ก คนในหน่ ว ยนี่ คื อ รู ้ ว ่ า มี เ ด็ ก มาelective อะใส่ ใ จเรามากๆ ใจดี ทุ ก คนไม่ มี ใ ครดุ เ ลยพร้ อ มสอนมากๆ educate สุ ด ๆ


14

FORENSIC MEDICINE

FORENSIC MEDICINE IN ONE WEEK โรงพยาบาลตำ�รวจ ภู มิ ภ าค: ภาคกลาง

จากสยามใช้ เ วลาประมาณ 5 นาที

กิ จ ก ร ร ม : เ ข า จ ะ ส ่ ง ต า ร า ง ม า

ก า ร ต า ย ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ผิ ด ธ ร ร ม ช า ติ เช่ น ตกจากที่ สู ง ผู ก คอ ไฟดู ด หรื อ หา

ระยะเวลา: 1 สั ป ดาห์ ให้ ใ ห้ เ ราท�ำตามที่ เ ขาจั ด ไว้ ส่ ว น ที่ พั ก : มี ที่ พั ก ให้ ที่ พั ก เป็ น ตึ ก ที่

ใหญ่เน้นงานในอาคาร ไม่ได้

สาเหตุ ก ารตายไม่ ไ ด้ เ ลยส่ ง เข้ า มา ใน

ระหว่ า งผ่ า พิ สู จ น์ เ ขาจะให้ เ ราจั บ บ้ า งเมื่ อ ไ ป อ อ ก S C E N ES แ บ ่ ง เ ป ็ น ช ่ ว ง ติ ด อยู ่ ส ถาบั น นิ ติ เ วช อุ ป กรณ์ มี เจออะไรแปลก ๆ แต่ เ ราจะไม่ ไ ด้ เ ป็ น คน เช้า 9.00-12.00 และบ่าย หมอน ผ้ า ห่ ม และผ้ า ปู เ ตี ย งให้ ถื อ มี ด ผ่ า นะ เพราะเจ้ า หน้ า ที่ เ ขาท�ำเอง 1 3 . 0 0 - 1 5 . 0 0 ร า ย ล ะ เ อี ย ด ดั ง นี้ มี ล็ อ คเกอร์ ส ่ ว นตั ว ห้ อ งน�้ ำ รวม หมด มี STAFF คอยจดบั น ทึ ก และก�ำกั บ ดู ง านชั น สู ต รผ่ า ศพ (AUTOPSY) ก า ร เ ดิ น ท า ง : อ ยู ่ ใ ก ล ้ B T S ว ่ า จ ะ ใ ห ้ ผ ่ า ต ร ง ไ ห น ห รื อ จ ะ ดู ส ่ ว น ไ ห น ข อ ใ ห ้ นิ ย า ม ห ้ อ ง ชั น สู ต ร ที่ นี่ ว ่ า ส ย ามล ง บี ที เอส แ ล ้ ว ลงทาง อ อ ก เพิ่ ม STAFF ส่ ว นใหญ่ จ ะสนใจเรา คอย “โรงงานผ่ า ศพ” เพราะบริ เ วณที่ ไ ป ฝ ั ่ ง เ ซ น ท รั ล เ วิ ล ด ์ อ ยู ่ ถั ด จ า ก หั น มาถาม ตอบไม่ ไ ด้ ก็ จ ะสอน หน้ า ที่ ใช้ ผ ่ า เป็ น รอยต่ อ ของ 2 อาคาร ส�ำ นั ก ง า น ต�ำ ร ว จ แ ห ่ ง ช า ติ เ ดิ น ส่ ว นใหญ่ จ ะคอยเดิ น ตามเขา คอยตอบ ที่ ท�ำหลั ง คาเพิ่ ม เท่ า นั้ น และมี ศ พ ค�ำถาม ดั ง นั้ น ก่ อ นมาควรจะมี ค วาม ผ่ า ในแต่ ล ะวั น เยอะกว่ า เขี ย งหมู ใ น รู ้ บ ้ า ง ใ น เ รื่ อ ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ห ลั ง ตลาด ตอนเดิ น เข้ า ไปจะได้ ยิ น เสี ย ง ก า ร ต า ย , บ า ด แ ผ ล , ลั ก ษ ณ ะ ส�ำ คั ญ เหมื อ นช่ า งก�ำลั ง รี โ นเวทสถานที่ ข อ ง ศ พ ที่ พ บ ไ ด ้ ใ น ก า ร ต า ย แ ต ่ ล ะ แ บ บ แต่ จ ริ ง ๆ แล้ ว คื อ เสี ย งเจ้ า หน้ า ที่ ส ่ ว น ค ว า ม รู ้ ก ฎ ห ม า ย ท ว น ไ ป ห น ่ อ ย ผ่ า พิ สู จ น์ ก�ำลั ง เรื่ อ ยกะโหลกเป็ น ก็ ดี มี ถ า ม บ ้ า ง เ ช ่ น ป . วิ . อ า ญ า 1 4 8 สิ บ ๆ เ ตี ย ง แ ล ะ ด ้ ว ย จ�ำ น ว น ที่ ดู ง านนิ ติ พิ ษ วิ ท ยา เป็ น ที่ ที่ ดู ไ ฮเทคที่ สุ ด เยอะนี้ เ องท�ำให้ เ ราได้ ส ามารถเห็ น ในทั้ ง หมด มี เ ครื่ อ งมื อ ท�ำแลปมากมาย ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ศ พ จ า ก ส า เ ห ตุ ก า ร อุ ป ก ร ณ ์ เ ห มื อ น เ ร า ดู ใ น ซี รี ย ์ สอบสวน เสี ย ชี วิ ต ต่ า งกั น ค่ อ นข้ า งเยอะทั้ ง


ที่ นี่ เ ร า จ ะ ม า ดู วิ ธี ต ร ว จ ท า ง พิ ษ วิ ท ย า และอธิ บ ายกระบวนการท�ำงาน มี

FULL EXAM เพราะทุ ก อย่ า งเก็ บ

เช่ น ตรวจสารเสพติ ด , ตรวจสารพิ ษ , สาธิ ต วิ ธี ต รวจพยานหลั ก ฐานและให้

ม า จ า ก ที่ ER แ ล ้ ว ที่ นี่ เ ข า จ ะ ใ ห ้

ตรวจแอลกอฮอล์ จากสารตั ว อย่ า ง เราลองท�ำ แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ไปดู ข องจริ ง เ ร า O B S ER V E เ ว ล า พี่ เ ด น ท ์ ซั ก

เ ช ่ น เ ลื อ ด ห รื อ ป ั ส ส า ว ะ จ ะ ไ ด ้ เ ห็ น ศู น ย์ พึ่ ง ได้ / ผู ้ ป ่ ว ยคดี แ ละชั น สู ต ร ประวั ติ แ ละตรวจร่ า งกายผู ้ ป ่ ว ย ดู กระบวนการท�ำงานตั้ ง แต่ ก ารเก็ บ การ ที่ นี่ เ ป ็ น OP D ข อ ง นิ ติ เ ว ช จ ะ เ ป ็ น

ตั ว อ ย ่ า ง ก า ร เ ขี ย น ร า ย ง า น ก า ร

สกั ด การตรวจระบุ ส ารแต่ ล ะชนิ ด ด้ ว ย ส ถ า น ที่ ที่ ผู ้ ป ่ ว ย ที่ มี ค ว า ม เ กี่ ย ว

ชั น สู ต ร เคสจะมี ไ ม่ เ ยอะเพราะที่ นี่

วิ ธี ต ่ า ง ๆ ไปจนถึ ง วิ ธี อ ่ า นและรายงาน ข ้ อ ง กั บ ค ดี ค ว า ม เ ช ่ น อุ บั ติ เ ห ตุ

เขาจะรั บ แค่ ค นไข้ ที่ มี ใ บส่ ง ตั ว จาก

ผล ที่ นี่ จ ะมี พี่ เ จ้ า หน้ า ที่ แ ลปคอยดู แ ล บ า ด เ จ็ บ ส า หั ส ท�ำ ร ้ า ย ร ่ า ง ก า ย

ต�ำ ร ว จ เ ท ่ า นั้ น อ า จ า ร ย ์ จะคอย

และพาไปดู เ ครื่ อ งมื อ และวิ ธี ใ ช้ ค่ อ น ข่ ม ขื น กระท�ำช�ำเรา เข้ า มารั บ การ

อธิ บ ายและหั น มาถามระหว่ า งรอ

ข้ า งใจดี แ ละสอนเยอะ ถึ ง ขั้ น ลึ ก เลยด้ ว ย ต ร ว จ ร ่ า ง ก า ย เ พื่ อ ใ ห ้ ห ม อ นิ ติ เ ว ช

คนไข้ แ ต่ ล ะราย เปิ ด โอกาสให้ ถ าม

และถ้ า โชคดี อ าจได้ ล องท�ำเองถ้ า มี เ คส อ อ ก เ อ ก ส า ร ที่ ใ ช ้ ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร

ได้ ต ลอดเมื่ อ มี ข ้ อ สงสั ย

ดู ง า น ต ร ว จ เ ลื อ ด

ชี ว ะ เ ค มี แ ล ะ พิ จ า ร ณ า ค ดี ส ่ ว น ม า ก เ ป ็ น ง า น

เขม่ า ดิ น ปื น ที่ นี่ จ ะเป็ น ที่ ที่ ใ ช้ ส�ำหรั บ เอกสาร รวบรวมหลั ก ฐานในระเบี ย น การตรวจวั ต ถุ พ ยานหลั ก ฐานทั้ ง หมด เวชกรรมส่ ง ให้ ต�ำรวจ ไม่ ไ ด้ ต รวจ เช่ น ตรวจเลื อ ดจากวั ต ถุ พ ยาน ตรวจ น�้ ำ อสุ จิ ใ นคดี ข ่ ม ขื น รวมถึ ง ตรวจ DNA

พิ สู จ น์ บุ ค คนและพ่ อ แม่ ลู ก ส่ ว นเขม่ า ดิ น ปื น มี แ ต่ ชื่ อ ที่ นี่ ไ ม่ ไ ด้ ต รวจจริ ง ที่ นี่ จ ะคล้ า ยกั บ นิ ติ พิ ษ วิ ท ยา คื อ มี เ จ้ า หน้ า ที่ จ ะมาเป็ น วิ ท ยากรพาดู ส ถานที่


16

OTOLARYNGOLOGY (ENT)

Otolaryngology (ENT) โรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์ ภู มิ ภ าค

ระยะเวลา

ภาคใต้

2 สั ป ดาห์

ที่ พั ก ส่ ว นใหญ่ ต ้ อ งพั ก นอก รพ. เพราะหอพั ก แพทย์ เ ต็ ม บางที ก็ ป ิ ด ปรั บ ปรุ ง หาที่ พั ก แนะน� ำ ว่ า เอาที่ มี ร ถสองแถว ผ่ า นแล้ ว มา รพ.ได้ หรื อ ไม่ ก็ อ ยู ่ ใ กล้ รพ.ไปเลยจะได้ ไ ม่ เ ดิ น ไกล

การเดิ น ทาง จากสนามบิ น หาดใหญ่ ห ารถสองแถว รถตู ้ เรี ย ก Grab taxi ก็ ไ ด้

การเรี ย นการสอน 7.30 – 8.00 WARD WORK ราวน์ ผู ้ ป ่ ว ยตามสายตนเอง ควรมาก่ อ น 7.00 ราวน์ เ องก่ อ น Resident จะมาที่ นี่ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ ทั้ ง หมด ไม่ มี ก ารเขี ย นลงกระดาษ ดั ง นั้ น จะไม่ ติ ด ปั ญ หา อ่ า นลายมื อ ไม่ อ อก แต่ ก็ ต ้ อ งมี ร หั ส จึ ง เข้ า ระบบได้ ดั ง นั้ น ถ้ า มา Elective ก็ จ ะไม่ ไ ด้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงคอมเพราะไม่ มี ร หั ส ให้ ราวน์ แ ล้ ว จดบั น ทึ ก เอาเอง ที่ นี่ นสพ.เรี ย น EYE ENT ตอน ปี 4 นะ ดั ง นั้ น จะเจอน้ อ งปี 4 ราวน์ ด ้ ว ย WARD: คอมพิ ว เตอร์ แนะน� ำ ว่ า ให้ ข อรหั ส ใครก็ ไ ด้ ม า 1 คน แล้ ว จะดู ข ้ อ มู ล ผู ้ ป ่ ว ยได้ ห มดทุ ก แผนกแต่ อ ย่ า เผลอไป พิ ม พ์ อ ะไรซี้ ซั้ ว ล่ ะ เพราะการลงบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทุ ก ครั้ ง จะมี ชื่ อ ก� ำ กั บ เสมอว่ า ใครเป็ น คนพิ ม พ์ 555 มี ห ้ อ งตรวจผู ้ ป ่ ว ย ซึ่งมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างตั้งแต่ Head light, Turning fork, Otoscope, Laryngeal mirror, Nasopharyngeal mirror, Nasal speculum, Nasal forcep, Tongue depressor, Knee jerk โรคที่พบบ่อยที่ ward Tonsillitis, Sinusitis, Thyroid nodule, Nasal mass, Adenoid hypertrophy, Prolong intubation, Other neck mass, Tumor of head and neck 8.00 – 9.00 Conference เป็ น activity ของ Resident สถานที่ อ ยู ่ ใ นภาควิ ช าโสตศอนาสิ ก เป็ น ห้ อ ง ประชุ ม มี อ าหารเช้ า ให้ มี อ าจารย์ นั่ ง ฟั ง ด้ ว ยและถามด้ ว ย หั ว ข้ อ ที่ ส อนเป็ น ได้ ทั้ ง Case discussion, Topic, Journal, Grand round


17

9.00 – 16.00 ไปตาม Activity กั บ Resident (ไปหลั ง จบ Conference) มี ทั้ ง OPD OR แต่ ล ะสายไม่ เ หมื อ น กั น สามารถเลื อ กเข้ า อะไรก็ ไ ด้ ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งเป็ น สายตนเองก็ ไ ด้ โ ดยบอก Chief ประจ� ำ สายก่ อ นว่ า จะขอไป OPD หรื อ OR OPD : ช่ ว งเช้ า เป็ น หู ค อจมู ก ทั่ ว ไป 08.30 – 12.00 (ส่ ว นใหญ่ ม า 09.00 เพราะไปหลั ง Confe- rence) ช่ ว งบ่ า ยเป็ น แผนกเฉพาะทาง 13.00 – 16.00 ส่ ว นใหญ่ นั่ ง ตรวจกั บ อาจารย์ จะเข้ า ห้ อ งตรวจใดก็ ไ ด้ ทุ ก ครั้ ง ที่ ต รวจต้ อ งใช้ อุ ป กรณ์ เ สมอที่ นี่ มี ห ้ อ งหั ต ถการไว้ ใ ช้ ท� ำ การส่ อ งกล้ อ งด้ ว ย ช่ ว งเย็ น เป็ น คลิ นิ ก นอกเวลา 17.00 – 20.00 (อยากมาหรื อ ไม่ ก็ ไ ด้ น ะ 555) โรคที่ พ บบ่ อ ย ๆ ที่ OPD คื อ Allergic rhinitis, Sinusitis, Thyroid nodule, Presbycusis, BPPV, Meniere disease , F/U Tumor of head and neck OR :จะเข้ า OR ต้ อ งใช้ บั ต รสแกน สามารถขอพยาบาลหน้ า ห้ อ ง OR ได้ แ ล้ ว เอามาคื น ด้ ว ยห้ อ งผ่ า ตั ด มี 27 ห้ อ ง ส่ ว นใหญ่ ENT จะใช้ ห ้ อ ง 7 12 ไม่ ไ ด้ เ ข้ า เคส ได้ แ ค่ ยื น ดู Field การผ่ า ตั ด ค่ อ นข้ า งเล็ ก มองไม่ เ ห็ น จะมองเห็ น ก็ ต ้ อ งดู ผ ่ า นกล้ อ ง กลางวั น มี อ าหารให้ ก็ แ ค่ เ ดิ น ไปห้ อ งอาหาร แต่ ไ กลนิ ด นึ ง ไม่ ต ้ อ งเปลี่ ย นชุ ด จะมี อ าหารแบ่ ง เป็ น แผนกๆไว้ อย่ า ไปกิ น ของแผนกอื่ น ล่ ะ เลิ ก เกื อ บเย็ น แต่ ส ามารถขอออกมาก่ อ นได้ ส ่ ว นใหญ่ เ ป็ น Tonsillectomy, Thyroidectomy or Lobectomy, Tracheostomy, Adenoidectomy, Endonasal sinus surgery, Neck node dissection, Laser surgery, Wide excision of mass, Mastoidectomy, Ossiculoplasty, Repair defect, Parotidectomy, Glossectomy, Laryngectomy ราวน์ ต อนเย็ น มาราวน์ กั บ Resident ด้ ว ย ไม่ ค ่ อ ยมี อ ะไรมาก อย่ า งมากก็ ม ารั บ เคสใหม่ ที่ จ ะผ่ า ตั ด วั น ถั ด ไป ใช้ เ วลาไม่ น าน แต่ ส ่ ว นใหญ่ Resident จะให้ ก ลั บ STAFF : ส่ ว นใหญ่ ใ จดี ชวนคุ ย เป็ น กั น เอง แต่ บ างคนก็ ดู จ ริ ง จั ง RESIDENT & INTERN ใจดี ม าก เป็ น กั น เอง ไม่ ดุ ส่ ว น EXTERN ไม่ มี EXTERN ENT จ้ า นสพ. ที่ ว นด้ ว ยเป็ น ปี 4 อยากสอนอะไรน้ อ งก็ ส อนไป


18

ANESTHESIOLOGY

ONCE IN ANESTHESIOLOGY

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์ สำ�นักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


19

โรงพยาบาลสุ ริ น ทร์ ภู มิ ภ าค:

ข อ ง ก า ร ด ม ย า มี ป ่ า ว ดมยาสลบเราก็ จ ะได้ ฝ ึ ก

O2 sat, ค่ า etCO2, HR,

ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ OR คื อ a c t i v i t y ห ลั ก p r e o x y g e n a t i o n บี บ

ดู ป ั ส ส า ว ะ อ อ ก อ อ ก ไ ห ม

กิ จ ก ร ร ม : ร า ว น ์ p r e - ก ่ อ น จ ะ เ ข ้ า ข อ พู ด เ รื่ อ ง ambu รอไว้ ก ่ อ น 5 นาที

B l o o d l o s s แ ค ่ ไ ห น จ ะ มี

o p คื อ ก า ร ร า ว น ์ ค น ไ ข ้ ร ะ บ บ an e s t ก ่ อ น คื อ และอ.ก็ จ ะถาม จะให้ ย าน� ำ

ใ บ เ ขี ย ว ไ ว ้ บั น ทึ ก ทุ ก อ ย ่ า ง

ก่ อ นไปผ่ า ตั ด การผ่ า ตั ด 1 . ค น ไ ข ้ ที่ จ ะ ผ ่ า ตั ด จ ะ มี สลบตั ว ไหนตั้ ง แต่ ก ่ อ นท� ำ

หลั ง ผ่ า เสร็ จ ก็ จ ะต้ อ ง off

จ ะ เ ริ่ ม ป ร ะ ม า ณ 8 . 0 0 - พยาบาล anest ไปคุ ย ล่ ว ง แล้ ว เลื อ กเพราะ อะไร แล้ ว

tube รอคนไข้ ท� ำ ตามสั่ ง ได้

9.00 แล้ ว แต่ เ คส ให้ เ รา หน้ าที่ ว อร์ ด ก่ อ น 1 วั น หรื อ ก็ ร อ ใ ส ่ t ub e ซึ่ ง ต ้ อ ง

ก่ อ น จะมี s core ให้ ป ระเมิ น

ไ ป ร า ว น ์ ก ่ อ น ผ ่ า ตั ด ก็ ไม่ ถ ้ า เป็ น เคส emergency ใส่ ใ ห้ เ ป็ น พยายามใส่ ใ ห้

4. post op ก็ จ ะย้ า ยคนไข้ ไ ป

ประมาณ 7.00-7.30 น. ผ่ า จะไม่ มี ร ะบบนี่ คนไข้ ก็ จ ะ ได้ ใ น 1 atte mp อ. จ ะ

ห้ อ ง observe 1 ชั่ ว โมงหลั ง

ซั ก ประวั ติ ต รวจร่ า งกาย ถู ก advice บ้ า งบางส่ ว น อยู ่ ข ้ า งๆเราเสมอ ไม่ ต ้ อ ง

ผ่ า ตั ด ก็ จ ะมี ใ บประเมิ น คนไข้

ทั่ ว ไปและที่ เ กี่ ย วกั บ anest ว่ า จะเลื อ กดมยาแบบไหน ตกใจ ไม่ ต ้ อ งลน แต่ ถ ้ า

ให้ ดู หลาย score ด้ ว ยกั น

เสร็ จ ก็ ไ ป present เคสกั บ 2. pre-op มาถึ ง ห้ อ งก่ อ น เคสเราดมยาแบบ Spinal

สิ่ ง ที่ ป ร ะ ทั บ ใ จ ส ภ า พ

อาจารย์ อาจารย์ ก็ จ ะถาม ผ่ า ตั ด จะเป็ น หน้ า ที่ เ รา bl o c k ก็ จ ะ ไ ด ้ ท� ำ เ ห มื อ น

แวดล้ อ มที่ อ บอุ ่ น อาจารย์

ว่ า จะเลื อ กดมยาแบบไหน ซั ก ประวั ติ ตรวจร่ า งกาย LP แล้ ว เอายาน� ำ เข้ า ไป ก็

พี่ พ ย า บ า ล ใ จ ดี ทุ ก ค น

เพราะอะไร เหตุ ผ ล ไม่ มี ประเมิ น ว่ า ใส่ tube ได้ มั้ ย จะมี อ . คุ ม อยู ่ ด ้ ว ยเช่ น กั น

พร้อมจะสอนเรามาก

ร า ว น ์ เ ย็ น แ ล ้ ว แ ต ่ น ศ พ ยากน้ อ ยแค่ ไ หน ให้ ข ้ อ มู ล 3. peri-op คื อ ระหว่ า งการ

บางท่ า นแทบจะจั บ มื อ ท� ำ

ค น ไ ห น ส น ใ จ จ ะ ร า ว น ์ เกี่ ย วกั บ การดมยา จะดม ผ่ า ตั ด หลั ง จากเราดมยา

แล้ ว ก็ ไ ม่ pain เลย ตาราง

post op ในเคสที่ เ ราดู แ ล แบบไหน ข้ อ ดี ข ้ อ เสี ย ผล คนไข้ แ ล้ ว เราก็ ต ้ อ งเฝ้ า

ชี วิ ต ค่ อ ยข้ า งยื ด หยุ ่ น ได้ มี

อยู ่ ข ณะคนไข้ ผ ่ า ตั ด ก็ ไ ป ข้ า งเคี ย ง แล้ ว ไป present เคสของเรา จะมีพี่พยาบาล

เคสหลากหลายให้ เ รี ย นรู ้

ราวน์ ต ามวอร์ ด ได้ เ องเลย case กั บ อาจารย์ ย้ า ย anest อยู ่ ด ้ ว ยตลอดการ ก็ ไ ปดู พ วก complication คนไข้ ไ ปห้ อ งผ่ า ตั ด เริ่ ม ผ่ า ตั ด ต้ อ งคอยดู BP


20

ORTHOPEDICS

ORT HOP E DICS

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ ภู มิ ภ าค ภาคตะวั น ออก

ระยะเวลา 2 สั ป ดาห์

ที่ พั ก โรงพยาบาลมี ที่ พั ก ให้ ติ ด แอร์ ห้ อ ง 2 คน อยู ่ ใ นโรงพยาบาลเลย

ติ ด กั บ หอผู ้ ป ่ ว ยตอนเช้ า ออกจาก หอแล้ ว เดิ น ไปราวน์ ไ ด้ เ ลยไม่ ต ้ อ งนั่ ง รถไป ก่ อ นจะมาให้ ติ ด ต่ อ ล่ ว งหน้ า กั บ พี่ ส� ำ นั ก งานที่ นี่ วั น อาทิ ต ย์ ที่ ม า ถึ ง จะได้ มี กุ ญ แจเปิ ด ห้ อ ง พี่ เ ขาจะฝาก ไว้ ก ลั บ เพื่ อ นที่ อ ภั ย ภู เ บศ ต้ อ งเอา หมอน ผ้ า ปู ม าเองที่ นี่ ไ ม่ มี เ ตรี ย มไว้ ใ ห้ ค่ า ห้ อ งอาทิ ต ย์ ล ะ 500 ค่ า ไฟค่ า น�้ ำ คิ ด ตามunitที่ ใ ช้ มี f itnesใหม่ ส ะอาด อุ ป กรณ์ ค รบยกเว้ น ไม่ มี bench มี ลู ่ วิ่ ง /เครื่ อ งปั ่ น จั ก รยานเยอะพอ

การเดิ น ทาง รถไฟ (ไม่ เ คยนั่ ง ) - รถยนต์ สามารถ ขั บ รถมาได้ มั น ไม่ ไ ด้ ไ กลจากกทมมาก 2 ข้ า งทางตลอดการเดิ น ทางจะเป็ น ป่ า ทุ ่ ง นาธรรมชาติ ๆ ไฟข้ า งทางไม่ ค่ อ ยมี ไ ม่ แ นะน� ำ ให้ เ ดิ น ทางตอนกลาง คื น ? ใครที่ ไ ปด้ ว ย GPS ใกล้ ๆ ถ้ า มั น บอกว่ า อี ก 5 กิ โ ลเมตรจะถึ ง แต่ 2 ข้ า ง ทางยั ง เป็ น ทุ ่ ง นาอยู ่ ไ ม่ ต ้ อ งตกใจ เรา จะไม่ ไ ปโผล่ ก ลางทุ ่ ง แค่ ศ รั ท ธาแล้ ว ขั บ ต่ อ ตามมั น ไปเรื่ อ ยๆ จะเห็ น ตึ ก สี ชมพู อ ่ อ นๆตึ ก ที่ สู ง ที่ สุ ด ในแถวนั้ น

ที่ ส ามารถเห็ น ได้ มั น คื อ ตึ ก หอพั ก นิ สิ ต ย์ แพทย์ มี 7 ชั้ น สู ง สุ ด ในโรงพยาบาลละ โรง พยาบาลมี ที่ จ อดรถให้ อยู ่ ใ ต้ ตึ ก หอพั ก แพทย์ แ ละบริ เ วณรอบๆหอพั ก

การเรี ย นการสอน ตอนเช้ า ไปราวน์ ว อร์ ด ตามปกติ แ บ่ ง เป็ น วอร์ ด ชาย หญิ ง พิ เ ศษ อุ บั ติ เ หตุ บางวอร์ ดมี พี่ intern 1 มาราวน์ บางวอร์ ด ไม่ มี แ ต่ จะเป็ น พี่ int fix มาราวน์ ที เ ดี ย วซึ่ ง จะมา ประมาณเกื อ บ 9 โมง หลั ง จาก9โมงจะไป ไหนก็ ไ ป OPD OR แล้ ว แต่ เ รา ไม่ มี consult round ไม่ มี lecture ไม่ มี conference - O P D อ อ ก กั บ อ า จ า ร ย ์ เ ค ส เ ย อ ะ ต ร ว จ เ ร็ ว มี แ ค ่ ค รึ่ ง เ ช ้ า บ ่ า ย ว ่ า ง


- OR มี ตั้ ง แต่ อ าจารย์ พี่ dent จาก มศว. – ถ้ า อยากเห็ น การท� ำ งานจริ ง ๆว่ า ท� ำ ให้ ไ ด้ เ รี ย นรู ้ technique หลายๆแบบ รพ.ต� ำ รวจ int3 int2 extern ถ้ า อยากเข้ า เป็ น ยั ง ไงควรมา เพราะ เคสต้ อ งขอ บางเคสพี่ i nt2จะเสี ย สละให้ เราเข้ า แทน ถ้ า ไม่ ข อราจะไม่ ไ ด้ เ ข้ า เพราะ field เต็ ม – เวรแล้ ว แต่ เ ราจะเลื อ กไม่ มี ต ารางตายตั ว – Staff ใจดี ไ ม่ ดุ ไม่ ค ่ อ ยซอย อยู ่ ใ นOR สอนให้ความรู้ตลอดทั้งก่อน ตอนผ่า หลัง ผ่ า ที่ ส� ำ คั ญ พาไปเลี้ ย งข้ า ว – พี่ dent int เป็ น กั น เองคุ ย สนุ ก สอน p r a t i c a l p o i n t ที่ ใ ช ้ จ ริ ง ไ ม ่ ไ ด ้ เน้ น ความรู ้ จ ๋ า แบบ lecture

เห็ น ขั้ น ตอนได้ ดี ขึ้ น เข้ า ใจมากขึ้ น

1. ได้ เ ห็ น เคสที่ เ จอบ่ อ ยๆ ไม่ ค ่ อ ย 3. อุ ป กรณ์ บ างอย่ า งที่ นั่ น อาจไม่ มี complicate มาก 2. พอเคสมั น ซ�้ ำ ไปซ�้ ำ มา สิ่ ง ที่ ต ่ า งกั น คื อ ในแง่ technique ที่ ใ ช้ ใ นแต่ ล ะเคส

หรื อ อาจใช้ ม านานไม่ ค ่ อ ยคม ท� ำ ให้ เ ห็ น การadaptวิ ธี แ ปลกๆของอาจารย์


22

E MER G E N C Y ME D I C I N E

E MERGE NC Y ME DI C INE

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ER ที่นี้แบ่งออก เป็น 2 ส่วน คือ 1. ไป OPD AE ตอนอยู่ห้อง ResuscitaOPD AE 2. ห้อง Resuscitation ส่ง

tion ก็ไปซักประวัติคนไข้กับอาจารย์ พี่

เวรตอน 08.00 แต่อาจารย์ให้เรามา เด้นท์ หน้าที่หลักก็ คือ หัตถการต่างๆ 08.30 -16.00

เล็กๆ น้อย เช่น เจาะ blood gas ที่นี้เป็น

- OPD AE จะตรวจเป็นเคสทั่วไป เคส แบบต้องหล่อ heparin เอง ละก็ต้อง ง่ายๆ เคสเขียว เหลือง โดยที่นี้จะมี ไปกดเครื่องเอง ใส่ NG, foley, ตอน เป็นล็อคๆ คล้าย OPD เลย ให้ไปตรวจ ที่เราไปก็ส่วนใหญ่ได้ เจาะท้อง เจาะพอตรวจเสร็ จ จะย้ า ยคนไข้ ไ ปห้ อ ง

ปอด จริงๆ อาจารย์บอกว่าไม่ได้อยาก

observe ที่อยู่ข้างๆแต่ตอนเราไปไม่ได้ ใช้งานน้อง แต่ส่วนใหญ่ก็ทำ�ทุกอย่าง ตรวจที่นี้เท่าไหร อยู่แต่ห้อง Resusci-

อยู่ดีเพราะถ้าเราไม่ทำ� staff ก็ต้องเดิน

tation ช่วยอาจารย์กับพี่เด้นท์

ไปใส่foley เอง 55555 หัตถการไม่ได้

- ห้อง Resuscitation เป็นห้องที่คนไข้ เ ย อ ะ ม า ก แ ต่ อ า จ า ร ย์ ใ จ ดี ทุ ก ค น หนักหน่อย ที่เจอเคสเข้ามาก็จะเป็นเคส อาจารย์สอนเยอะ ultrasound ทุกเคสที่ พวก stroke fast tract, chest pain, เข้ามาอาจารย์ชอบให้เรา

ultrasound

O2sat drop, case trauma ต่างๆ ให้ ดู อ าจารย์ จ ะถามว่ า ทำ�อะไรเป็ น แต่ถ้าเป็นเคส trauma เราไม่ค่อยได้ บ้างทำ�ไม่เป็นอาจารย์จะสอน ปล. นสพ. ทำ�ไร เพราะว่าพี่พยาบาลจะ activate และ extern ไม่มีวน ER นะ trauma team เลย ส่วนใหญ่ได้ดูแค่ primary survey เล็กน้อย สักพัก trauma team ก็มาเต็มห้องแล้ว ซึ่งตอน เราไปอาจารย์บอกว่าให้อยู่ช่วยที่ห้อง Resuscitation เป็นหลัก ถ้าว่างก็ค่อย


23

ภู ค มิ ภ าค: ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ระยะเวลา: 2 สั ป ดาห์ ที ่ พ ั ก

การเดิ น ทาง

บ้ า นเค้ า อยู่ ข อนแก่ น เลย ขับรถจ้าให้พ่อแม่ส่ง

ACTIVITY 555 OPD AE, ห้อง Resuscita-

พักบ้าน แต่แถวๆ รอบโรง คือแถวนั้นถ้าพักใกล้ๆ เดิน tion, Conference พยาบาลมีโรงแรม หอพัก ให้ มาได้ แต่เดี๋ยวนี้สบายมี grab เลือกเยอะแยะ เช่น U inn มีสองแถว, taxi hotel

โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น


24

I N T E R N AT I O N A L E L E C T I V E

ภู ม ิ ภ าค Nippon medical school, Sendagi, Bunkyo-ku, Tokyo

ระยะเวลา 4 สัปดาห์

ที ่ พ ั ก มี ห ้ อ งพั ก ให้ 1 คนต่ อ 1 ห้ อ ง อาคารหอพั ก อยู ่ ต รงข้ า ม กั บ โรงพยาบาล ต้ อ งเดิ น ข้ า มถนน แต่ ร ะยะทางเพี ย ง 200 m ใช้เวลาแค่ 3 นาทีถึง รพ.เลย ในห้องพักมีเครื่อง ปรั บ อาการมี ร ะบบท� ำ ความร้ อ น มี ห ้ อ งน�้ ำ ในตั ว และมี น�้ ำ อุ ่ น มี อิ น เทิ ร ์ เ น็ ต แบบสาย Lan ต้ อ งแจ้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ พาไปลงทะเบี ย นที่ อี ก อาคารหนึ่ ง มี มุ ม ท� ำ อาหารตรง กลางอาคาร มี เ ครื่ อ งซั ก ผ้ า เปลี่ ย นผ้ า ปู ที่ น อนได้ ทุ ก 1 สั ป ดาห์ ค่ า ใช้ จ ่ า ย 300 yen/day รวมแล้ ว 1 เดื อ นตก ประมาณไม่ เ กิ น 3000 บาท (เป็ น อาคารหอพั ก ส� ำ หรั บ Elective จากในและต่ า งประเทศโดยเฉพาะ ตอนที่ ไ ปมี พี่ resident skin พั ก อยู ่ ห ้ อ งถั ด ๆไป)

การเดิ น ทาง เดื อ นทางสะดวกมากเนื่ อ งจากเป็ น ประเทศญี่ ปุ ่ น ใน ระยะ 300 เมตร จะเจอสถานี ร ถไฟฟ้ า หลายสายหลาย สี ม าก ขึ้ น อยู ่ กั บ ที่ ว ่ า เราจะกด google ว่ า ไปไหน ก็ ไ ป ตามนั้ น เลย ที่ ส� ำ คั ญ คื อ ที่ พั ก อยู ่ อ ยู ่ ใ กล้ Ueno park และ ameyoko มากๆ คื อ สามารถเดิ น ทางได้ ทุ ก รถไฟ จริ ง ๆ แต่ จ ริ ง ๆสถานที่ ใ กล้ ๆ ในระยะ 2 km แนะน� ำ ให้ เ ดิ น เอาจะสะดวกกว่ า เพราะอากาสดี ม าก เดิ น ดู วิ ว ถ้ า ไปขึ้ น รถไฟฟ้ า บางที จ ะอ้ อ มไปอ้ อ มมาต้ อ งเปลี่ ย นสาย(ทั้ ง ๆที่ จริงๆมันใกล้มากๆ) ใช้ google เป็นหลักค่อนข้างแม่นย�ำ แนะน� ำ ให้ ท� ำ Suica card สามารถท� ำ ได้ ที่ ส ถานี ใ หญ่ ๆ


NIPPON MEDICAL SCHOOL

25

สถานที ่ ท ่ อ งเที ่ ย วและร้ า นอาหาร สถานที่เที่ยวใกล้ๆหลักๆแล้ว จะเป็น Ueno park, Ameyoko เดินต่อ ไปอีก 1.6 km จะเป็น akihabara อาหารการกินคือเยอะมากมีกทุกรูป แบบตามสไตล์ญี่ปุ่น ที่ส�ำคัญมีร้าน tax free ทุกร้านเช่น ตึกม่วง ABC Uniqlo GU คือเดินไปทุกวันเดินจนรู้ทุกซอกมุม เดิน uenopark จนนับ จ�ำนวนต้นไม้ได้ โดยเฉลี่ยก็จะกินประมาณมื้อละ 500 yen ส่วนใหญ่ก็ จะกินร้านกดตู้แล้วรอรับอาหาร (เพราะทุกร้านให้กดตู้)

กิ จ กรรม

รูปแบบการราวน์ รพ.ที่นี้จะไม่ได้มี ward เฉพาะเป็น วอร์ดเมดชาย วอร์ดเมดหญิง วอร์ด พิเศษ แบบที่เราคุ้นเคย แต่รูปแบบวอร์ดที่นี้จะแบ่งคนไข้ไปตามวอร์ดต่างๆ ตาม severity และรูปแบบห้องไม่ได้มี general medicine pratitioner เป็นคน service แต่ว่าแยก service ตาม sub-specialty ไปเลยตัวอย่างเช่น เตียงข้างๆกันอาจจะเป็นเตียง service nephro เตียง นึง ในขณะที่เตียงข้างๆเป็น Neuromed ก็คือให้ specialist เป็นคน service ไปเลยไม่ต้องให้ GP มาราวน์ การแบ่งภาควิชาที่นี่จะซอยย่อยมากกว่าที่ไทยมาก เช่น Nephrology ถือเป็น 1 ภาควิชา Nephromed เป็นอีกภาค Neuromed เป็นอีกภาค แยกกันเป็นเลย แยกห้อง แยก เจ้าหน้าที่ แยกหมอ แยก activity ไม่ต้องมากองรวมกันเป็น Internal medicine โดยตอน ที่เราไปวนเป็นเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ทั้งภาค Nephro มีคน service อยู่ 20++ คน อ า จ า ร ย ์ 1 1 ค น ส ่ ว น ใ ห ญ ่ จ ะ เ รี ย น พ ว ก a p p l i ed s c i e n c e ด ้ ว ย อ า ร ม ณ ์ แ บ บ ด ้ า น b i o c h e m , b i o tec h ต ่ า ง ๆ ด ้ ว ย ส ่ ว น ใ ห ญ ่ ภ า ค n e p h r o จ ะ จ บ จ า ก ญี่ ปุ ่ น ล ้ ว น ๆ แ ต ่ ถ ้ า เ ป ็ น N e u r o m e d c h e s t m e d ก็ อ า จ จ ะ มี จ บ จ า ก U S บ ้ า ง ๆ ซึ่ ง มี ผ ล ต ่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ภ า ษ า อ ยู ่ บ ้ า ง R e s i d e n t 5 ค น เ ป ็ น resident nephro เลย GP 5++ คน เป็ น GP ที่ จ บ 6 ปี แ ล้ ว เหมื อ นสมั ค ร มาวนก่อนที่จะไปสมัคร resident (เหมือนแบบเพิ่มพูนทักษะ) ดูแลคนไข้ 4 เคสเท่านั้น, เวร อาทิตย์ละ 1 วัน Medical student 4-5 คน เป็นปี 5 จะมาราวน์ด้วย เริ่ม 8-9 โมง ไม่มีเสาร์อาทิตย์ จะดูคนไข้คนละ 1 case รายงาน 1 ฉบับ (อาจารย์แจกให้) ต่อเดือน ไม่มีหัตถการกับ คนไข้จริง ไม่มีเวร ช่วงที่ไปนศพ.ใกล้สอบไล่ชั้นอาจารย์ก็ปล่อยกลับตอน 10 โมงทุกวันเลย GP กับ นศพ. จะวนแต่ละภาคประมาณ 1 เดือน เช่น Nephro 1 เดือน Cardio 1 เดือน Neuro 1 เดือน


26

M O R E I N F O R M AT I O N

MORE I N F O R M AT I O N

SCAN HERE