Page 1

Republika Hrvatska Županija Koprivničko - križevačka Osnovna škola „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno Klasa: 003-01/11-01/09 Urbroj: 2137-46-11-05 Sveti Ivan Žabno, 15. rujna 2012.

Temeljem članka 28.stavka 2., podstavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 i članka 17. Statuta Osnovne škole „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno ), na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnateljice te uz sudjelovanje predstavnika učenika bez prava glasa, uz prethodno mišljenje Vijeća roditelja, Školski odbor Osnovne škole „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno donosi na 31. sjednici:

ŠKOLSKI KURIKULUM OSNOVNE ŠKOLE „GRIGOR VITEZ“ SVETI IVAN ŽABNO ZA ŠKOLSKU GODINU 2012./2013.

Predsjednik Školskog odbora: Nada Rogožar


UVOD Škola ovim kurikulumom određuje nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti, programa i projekata.

Ovim kurikulumom se utvrđuju: 1. Naziv aktivnosti, program i/ili projekti 2. Ciljevi aktivnosti , programa i/ili projekta 3. Namjena aktivnosti, programa i /ili projekta 4. Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost 5. Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 6. Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta 7. Detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta 8. Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

2


SASTAVNICE ŠKOLSKOG KURIKULUMA 1. IZBORNA NASTAVA * vjeronauk (Vesna Benković, Ana Škrlec, Jakov Golomeić, Ivana Pavlović) * engleski jezik (Krunčica Kuhar-Kozlik, Biljana Babić, Ivana Mandić) * njemački jezik (Snježana Besedić, Tea Lovrić - zamjena Jasna Cirkvenec) * informatika (Ivana Dvečko – zamjena Marko Šmid)

2. DOPUNSKA NASTAVA * dopunska nastava iz hrvatskog jezika (učiteljice razredne nastave, učiteljice hrvatskog jezika) * dopunska nastava iz matematike (učiteljice razredne nastave, učiteljice matematike) * dopunska nastava iz engleskog jezika (učiteljice engleskog jezika) * dopunska nastava iz njemačkog jezika (učiteljice njemačkog jezika)

3. DODATNA NASTAVA * dodatna nastava i z hrvatskog jezika (učiteljice razredne nastave, učiteljice hrvatskog jezika) * dodatna nastava iz matematike (učiteljice razredne nastave, učiteljice matematike) * dodatna nastava iz povijesti ( učiteljica povijesti) * dodatna nastava iz geografije (učiteljica geografije) * dodatna nastava iz fizike (učitelj fizike) * dodatna nastava iz engleskog jezika (učiteljica engleskog jezika) * dodatna nastava iz njemačkog jezika (učitelj/ica njemačkog jezika)

3


4. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 5. ŠKOLSKI PROJEKTI 6. TERENSKA NASTAVA 7. IZLETI, IZVANUČIONIČNA NASTAVA 8. IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI 9. UČENIČKA ZADRUGA „ŽITO“

MATIČNA ŠKOLA I.-IV. razred * izborna nastava vjeronauka * dopunska nastava iz matematike i hrvatskog jezika u 1. razredu (Ivana Belošević) * dopunska nastava iz matematike i hrvatskog jezika u 2. razredu (Tatjana Kopjar) * dopunska nastava iz matematike i hrvatskog jezika u 3. razredu (Ljubica Šatvar) * dopunska nastava iz matematike i hrvatskog jezika u 4. razredu (Gordana Koščak) * dodatna nastava u 1. razredu (Ivana Belošević) * dodatna nastava u 2. razredu (Tatjana Kopjar) * dodatna nastava u 3. razredu (Ljubica Šatvar) * dodatna nastava u 4.razredu (Gordana Koščak) Izvannastavne aktivnosti * recitatorska skupina, 1.-4. razred (Gordana Koščak) * sportska skupina, 1.-2. razred (Ivana Belošević) * sportska skupina, 3.-4. razred (Tatjana Kopjar) * dramska skupina, 1.-4. razred (Ljubica Šatvar) 4


V.-VIII. razred * izborna nastava vjeronauka * izborna nastava informatike * izborna nastava engleskog jezika * izborna nastava njemačkog jezika * dopunska nastava iz hrvatskog jezika (Ljerka Uremović, Ana Bakar, Ivančica Sudinec) * dopunska nastava iz matematike (Andreja Hrg, Jasna Kašik, Ljerka Čeredar) * dopunska nastava iz njemačkog jezika (Snježana Besedić, Jasna Cirkvenec) * dopunska nastava iz engleskog jezika (Krunčica Kuhar- Kozlik, Biljana Babić) * dodatna nastava iz hrvatskog jezika (Ivančica Sudinec, Ana Bakar, Ljerka Uremović) * dodatna nastava iz matematike (Andreja Hrg, Jasna Kašik, Ljerka Čeredar) * dodatna nastava iz fizike (Tomislav Hanžeković) *dodatna nastava iz povijesti (Nataša Oreč) * dodatna nastava iz geografije (Nada Rogožar) * dodatna nastava iz engleskog jezika (Krunčica Kuhar -Kozlik)

5


Izvannastavne aktivnosti * dramska grupa (Ana Škrlec) * aerobic (Marina Krstić) * vjeronaučna grupa (Vesna Benković) * eko kviz „Lijepa naša“ (Nataša Šmid) * zbor nižeg uzrasta (Višnjica Radić) * pomladak crvenog križa (Andreja Hrg) * keramičari (Ivančica Podhraški) * likovna grupa (Ivančica Podhraški) * eko grupa (Vesna Benković, Nada Rogožar) * prometna grupa (Zoran Cvetković) * tamburaški orkestar (Višnjica Radić) * filatelistička grupa (Zoran Cvetković) * katehetsko-karitativna grupa (Ana Škrlec) * Mali knjižničari (Jerko Barišić) * literarna grupa (Ljerka Uremović) * geografska grupa (Nada Rogožar) * zadruga – vrtlari i cvjećari (Jasna Cirkvenec, Nevzeta Zdunić) * zadruga – vođenje dokumentacije (Ivana Mandić) * Školski športski klub (Marina Krstić, Predrag Uremović) * Školski športski list (Marina Krstić)

6


Školski projekti * Koordinacija školskih programa (Ivančica Sudinec) * Dani hrvatskog jezika (Ivančica Sudinec) * Zdrava prehrana (Sanda Uremović) * Škole za Afriku (Nevenka Bajsić, Ana Škrlec, Nevzeta Zdunić) * Učenička zadruga „Žito“-sekcija Vezilja (Ivančica Sučec Trakoštanec, Nevzeta Zdunić) * Mali medijatori (Nevzeta Zdunić) * Radijska emisija (Ivančica Sudinec) * Mala škola arheologije (Nataša Oreč) * Dan sjećanja na žrtve Vukovara (Nataša Oreč) * Proljetna japanska škola (Ivančica Sudinec) * Pružimo ruku (Ivančica Podhraški, Nevenka Bajsić, Nevzeta Zdunić) * Brezovljanska kultura mlađeg kamenog doba kroz replike keramike našeg doba (Ivančica Podhraški, Nevzeta Zdunić, Nataša Oreč) * Eko uzgoj jagoda (Učenička zadruga „Žito“) * Uređenje okoliša škole (Učenička zadruga „Žito“) * Projekt bookmark (Jerko Barišić, Biljana Babić, Ivančica Podhraški)

7


Terenska nastava

* Terenska nastava u Istočnu Hrvatsku: Vukovar (8.r)

(Nataša Oreč, Nada

Rogožar) * Terenska nastava u Gorsku Hrvatsku (8.r) (Nataša Oreč, Tomislav Hanžeković, Nada Rogožar) * Terenska nastava u Zagreb: Tehnički muzej-Povijesni muzej-kazalište (7.r) (Nataša Oreč, Tomislav Hanžeković, Nada Rogožar) * Terenska nastava u Zagreb: džamija-Prirodoslovni muzej-katedrala-Gornji gradMirogoj-Tehnički muzej (6.r) (Nataša Oreč, Vesna Benković, Nada Rogožar) * Terenska nastava u Hrvatsko zagorje (5.r) (Nataša Oreč, Ivančica Sudinec, Nada Rogožar, Višnjica Radić) * Terenska nastava u Nacionalni park Brijuni ili Plitvička jezera (6.r) (Nada Rogožar i razrednici 6. -ih razreda) * Terenska nastava „Škola plivanja“ (Ljubica Šatvar, Snježana Božić, Anamarija Harmicar Puljiz, Mirjana Mrnjavčić) * Terenska nastava – Posjet Mlinu (Pekari)- (učenici 1.-4. razreda i učiteljice PŠ Cirkvena) * Terenska nastava : Dječje kazalište u Zagrebu (učenici 1.-4. razreda i učiteljice PŠ Cirkvena)

8


Izleti, izvanučionična nastava

*Jednodnevni izlet: Zagreb-Sljeme (učiteljice od 1.-3. razreda PŠ Cirkvna i PŠ Čvrstec) *Škola u prirodi (sve učiteljice 4. razreda) *Jednodnevni izlet: Karlovac-Rastoke-Ozalj (učiteljice 1.-3. razreda) *Izlet u Zagreb na teniski turnir „Zagreb open“ (Predrag Uremović) *“ Učimo klizati“ –škola klizanja na SRC“ Šalata“ (Predrag Uremović) * Izlet na Sljeme sanjkanje, skijanje (Predrag Uremović) * Sportski izlet – pješačenje „Bundek 2013“ (Predrag Uremović) * Smotra učeničkih zadruga (voditeljice sekcija Učeničke zadruge „Žito“) * Posjet Gradskom muzeju u Križevcima (Nevzeta Zdunić, Ivančica Podhraški) * Posjet Obrtničkom sajmu u Križevcima ( pedagoginja i razrednici 8.razreda) * Posjet likovnim izložbama u Zagrebu (Ivančica Podhraški) *Kazališna i glazbena predstava (Višnjica Radić, učitelji od 1.-8. razreda) * Maturalno putovanje učenika 7. razreda – Primorska Hrvatska (Nada Rogožar i razrednici 7. razreda)

Izvanškolske aktivnosti * Atletika, cross, utrka grada (Predrag Uremović) * Mlađa folklorna skupina (Mirjana Benko) * Šah (Tomislav Majić, Nikolina Kušec)

9


PŠ CIRKVENA * izborna nastava vjeronauka i njemačkog jezika u 4. razredu * dopunska nastava iz matematike i hrvatskog jezika u

1. razredu (Brigitta

Novak) * dopunska nastava iz matematike i hrvatskog jezika u 2. razredu (Irena Jurković) * dopunska nastava iz matematike i hrvatskog jezika u 3. razredu (Mirjana Mrnjavčić) * dopunska nastava iz matematike i hrvatskog jezika u 4. razredu (Nikolina Slavinić) * dopunska nastava iz engleskog jezika za 4. razred (Ivana Mandić) * dodatna nastava u 1.razredu (Brigitta Novak) * dodatna nastava u 2. razredu (Irena Jurković) * dodatna nastava u 3. razredu (Mirjana Mrnjavčić) * dodatna nastava u 4. razredu (Nikolina Slavinić)

Izvannastavne aktivnosti * sportska skupina 1.-2. razred (Irena Jurković) * sportska skupina 3.-4. razred (Nikolina Slavinić) * recitatorska skupina (Mirjana Mrnjavčić) * likovna grupa (Brigitta Novak)

10


PŠ TREMA * izborna nastava vjeronauka * dopunska nastava iz matematike i hrvatskog jezika u 1. razredu (Mandica Krajčević) * dopunska nastava iz matematike i hrvatskog jezika u 2. razredu (Ivana Carević Krtolica) * dopunska nastava iz matematike i hrvatskog jezika u 3. razredu (Snježana Božić) * dopunska nastava iz matematike i hrvatskog jezika u 4. razredu (Ivana Carević Krtolica) * dodatna nastava u 1.razredu (Mandica Kranjčević) * dodatna nastava u 2. razredu (Ivana Carević Krtolica) * dodatna nastava u 3. razredu (Snježana Božić) * dodatna nastava u 4. razredu (Ivana Carević Krtolica) Izvannastavne aktivnosti * sportska skupina (Mandica Kranjčević) * dramsko-recitatorska skupina (Ivana Carević Krtolica) * likovna grupa (Snježana Božić)

11


PŠ SVETI PETAR ČVRSTEC * izborna nastava vjeronauka * dopunska nastava iz matematike i hrvatskog jezika u 1. razredu (Nikolina Kušec) * dopunska nastava iz matematike i hrvatskog jezika u 2. razredu (Mirela Tuk) * dopunska nastava iz matematike i hrvatskog jezika u 3. razredu (Anamarija Harmicar Puljiz) * dopunska nastava iz matematike i hrvatskog jezika u 4. razredu (Mirela Tuk) *dodatna nastava iz engleskog jezika za 4. razred (Ana Ratkajec) Izvannastavne aktivnosti * sportska skupina (Nikolina Kušec) * dramsko-recitatorska skupina ( Mirela Tuk) * likovna grupa (Anamarija Harmicar Puljiz) *eko grupa (Ana Ratkajec)

12


RAZREDNA NASTAVA (Matična škola) IZBORNA NASTAVA NAZIV AKTIVNOSTI: IZBORNA NASTAVA

VJERONAUKA

CILJEVI AKTIVNOSTI: Poticati i usmjeravati učenike prihvaćanju škole i vjeronauka kao njihovog vlastitog okruženja u kojem su prihvaćeni i voljeni, u kojem mogu rasti izgrađujući svoje vlastite sposobnosti. NAMJENA AKTIVNOSTI: Razvijati duh prijateljstva i zajedništva, otkrivati duh povjerenja u Isusa i prijatelje, prepoznati ljepotu svega svijeta i čovjeka kao Božjeg stvorenja, uočiti važnost blagdana za obitelj. NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA REALIZACIJA: učenici 1. – 4. razreda, vjeroučiteljica Ana Škrlec, svećenici, ravnateljica, roditelji... VREMENIK: tijekom školske godine 2012./2013. – po dva sata tjedno TROŠKOVNIK: pokrivaju materijalni izdaci škole NAČIN

VREDNOVANJA: Način vrednovanja vjeroučenika je propisan od

Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Vrši se pismenim i usmenim putem. međusobnog komuniciranja. NAZIV AKTIVNOSTI: IZBORNA NASTAVA IZ NJEMAČKOG JEZIKA CILJEVI AKTIVNOSTI: Usvajanje, savladavanje, uvježbavanje, usustavljivanje i ponavljanje sadržaja izborne nastave. Razvijati pozitivan odnos prema radu i njemačkom jeziku. Razvijati osjetljivost za jezične razlike. Usvajanje recitacija i pjesmica uz ritmička ponavljanja. Razvijati osjetljivost za povezivanje vizualnih i auditivnih informacija. NAMJENA AKTIVNOSTI: učenici kojima se omogućuje usvajanje nastavnih sadržaja NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učenici i učiteljica njemačkog jezika NAČIN REALIZACIJE: tijekom nastavne godine po 2 sata tjedno VREMENIK: tijekom školske godine 2012./2013. TROŠKOVNIK: uredski materijal (oko 100 kn) 13


NAČIN VREDNOVANJA: Primjena usvojenih znanja i pojmova u nastavi njemačkog jezika. DOPUNSKA NASTAVA NAZIV AKTIVNOSTI: DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA I MATEMATIKE CILJEVI AKTIVNOSTI: pomoći učeniku da usvoji nastavne sadržaje koje nije uspio u potpunosti usvojiti na redovnoj nastavi NAMJENA/ SUDIONICI: učenici 1.-4. razreda koji imaju poteškoća sa usvajanjem pojedinog nastavnog gradiva NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA REALIZACIJA: učiteljice razredne nastave Ljubica Šatvar, Gordana Koščak, Ivana Belošević, Tatjana Kopjar NAČIN

REALIZACIJE:

putem

nastavnog

sata

dopunske

nastave,

individualiziranim radom uz puno zornih primjera vezanih uz određenu nastavnu građu, prema godišnjem planu rada iz hrvatskog jezika i matematike VREMENIK: tijekom školske godine planirano je 35 nastavnih sati godišnje TROŠKOVNIK: troškovi uredskog materijala i kopiranja NAČIN VREDNOVANJA: usmenom i pismenom provjerom rezultata nastavnog rada DODATNA NASTAVA NAZIV PROGRAMA: DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE CILJEVI AKTIVNOSTI: pomoći učeniku da proširi i nadogradi svoje stečeno znanje iz matematike, individualnim radom proširivati i produbljivati znanja stečena na redovitim satovima matematike, razvijati njegovo samopouzdanje, vježbom ga osposobljavati za što kvalitetniji samostalan rad, razvijati logičko mišljenje i kombinatoriku, poticati ga na što kvalitetniji rad i upućivati ga na istraživanje što više mogućnosti u rješavanju matematičkih problema, pomoću povijesnih pričica i anegdota pojačavati interes za daljnjim učenjem, razvijati natjecateljski duh NAMJENA/ SUDIONICI: učenici 1.-4. razreda koji imaju izrazit interes za proširivanje i produbljivanje obrađenih nastavnih sadržaja 14


NOSITELJ: učiteljice razredne nastave Ljubica Šatvar, Gordana Koščak, Tatjana Kopjar, Ivana Belošević NAČIN

REALIZACIJE:

putem

nastavnog

sata

dodatne

nastave,

individualiziranim radom uz puno zornih primjera vezanih uz određenu nastavnu građu i mogučnošću njezinog proširivanja, prema godišnjem planu rada matematike uz nadogradnju prema sposobnostima i interesima pojedinaca VREMENIK: planirano 35 nastavnih sati godišnje TROŠKOVNIK: troškovi uredskog materijala i kopiranja NAČIN VREDNOVANJA: kvizovima, međusobnim natjecanjima, sudjelovanjem na školskom natjecanju iz matematike IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI NAZIV AKTIVNOSTI: RECITATORSKA SKUPINA CILJEVI

AKTIVNOSTI:

socioemocionalnih

razvijanje

karakteristika

samoaktualizacije (osjećaja,

stavova,

učenika; uvjerenja,

razvijanje sustava

vrijednosti…), sprečavanje društveno neprihvatljivoga ponašanja, promicanje i razvijanje govorne kulture i kulture javnog nastupanja, razvijanje ljubavi prema pisanoj riječi i interesa za pisanje NAMJENA AKTIVNOSTI: stjecanje literarnih sposobnosti i vještina u čitanju književnih tekstova, učeničko sudjelovanje u različitim priredbama NOSITELJI

AKTIVNOSTI

I

NJIHOVA

ODGOVORNOST:

učitelji brinu o

ostvarivanju postavljenih ciljeva (Gordana Koščak), uključenje učenika u provedbu aktivnosti, sudjeluju zajedno s učenicima u pripremi i provedbi različitih priredbi NAČIN REALIZACIJE: tijekom školske godine, predviđen dan u tjednu za učenike od 1.-4. razreda VREMENIK AKTIVNOSTI: jedan sat tjedno tj, 35 sati godišnje TROŠKOVNIK: troškovi prijevoza, sudjelovanja na smotrama i priredbama NAČIN

VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI

I

KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA: izvješća, plakati, glazbene priče, časopisi, poboljšati suradnju učenika i upoznati roditelje s postignutim rezultatima 15


NAZIV AKTIVNOSTI: SPORTSKA SKUPINA CILJEVI AKTIVNOSTI: razvijanje zdravstvene kulture učenika u svrhu očuvanja i unapređivanja vlastitog zdravlja, zadovoljiti potrebe učenika za kretanjem, odnosno vježbanjem i putem toga stvoriti navike svakodnevnog tjelesnog vježbanja NAMJENA AKTIVNOSTI: utjecati na razvitak motoričkih sposobnosti učenika, posebno na razvijanje brzine, koordinacije, gibljivosti i eksplozivne snage, stimulirati tjelesni razvitak učenika povećanjem mišićne mase i redukcijom potkožnog masnog tkiva NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učiteljice razredne nastave Tatjana Kopjar i Ivana Belošević NAČIN REALIZACIJE: rad u skupini provodi se u zatvorenom prostoru (dvorana) i na otvorenom prostoru (igralište, školsko dvorište) VREMENIK AKTIVNOSTI: jedan sat tjedno tj, 35 sati godišnje TROŠKOVNIK: 1 nogometna lopta, 1 košarkaška lopta, 1 rukometna lopta, 10 vijača, 10 malih loptica NAČIN

VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI

I

KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA: kontinuirano praćenje i provjeravanje te analiza informacija o tijeku i učincima tjelesnog vježbanja, odnosno sportske skupine

NAZIV AKTIVNOSTI: DRAMSKA SKUPINA CILJ AKIVNOSTI: Razvijanje vještina i sposobnosti usmenog izražavanja, razvijanje sposobnosti pravilnog izgovora i vještine javnog govorenja. Vježbanje intonacije glasa, razvijanje ljubavi prema poeziji i hrvatskom jeziku. Uvažavati specifične dječje interese. Vješto izražavanje rezultata stvaralačkog procesa. Povezivati sadržaje u cjelovitu i doživljajnu nastavu. NAMJENA

AKTIVNOSTI:

Uključiti što više učenika u aktivno dramsko

stvaralaštvo i na taj način njegovati i poticati dramsko stvaralaštvo. Namjena je dramskog odgoja da dijete usvoji elemente scenskog izraza i tako spozna samoga sebe. 16


NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učiteljica razredne nastave Ljubica Šatvar. Učiteljica je dužna realizirati dramsku skupinu, ponuditi učenicima razne igrokaze i pripremiti ih za nastupe na priredbama. NAČIN REALIZACIJE: Uključivanje učenika u razne oblike dramskih igara, kraćih predstava. Sudjelovanje na školskim priredbama. NAČIN REALIZACIJE: tijekom školske godine, predviđen dan u tjednu za učenike od 1.-4. razreda TROŠKOVNIK: razni rekviziti, materijal za kostime, fotokopirni papir (500 kn) NAČIN

VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI

I

KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA: skupno vrednovanje s obzirom na pojedinca i skupinu. Proširivanje učenikova interesa za različite dramske sadržaje i unapređivanje opće kulture.

PREDMETNA NASTAVA V.-VIII. razred IZBORNA NASTAVA NAZIV AKTIVNOSTI: IZBORNA NASTAVA VJERONAUKA CILJEVI AKTIVNOSTI: Pomoći u izgradnji i ostvarenju i ljudske i vjerničke osobnosti učenika, pomoći im da izgrade zrelu i odgovornu savjest u odnosu prema sebi, drugima, svijetu i Bogu. NAMJENA AKTIVNOSTI: Učvršćivanje kršćanskog svjetonazora i života po vjeri. NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učenici V.-VIII. razreda, vjeroučiteljice Ana Škrlec, Vesna Benković, vjeroučenici, ravnatelj, roditelji... NAČIN REALIZACIJE: usmeno izlaganje, razgovor, rad na tekstu, usmeno, pismeno, glazbeno, likovno i molitveno izražavanje, meditacija VREMENIK AKTIVNOSTI: tijekom školske godine 2012./2013. – po dva sata tjedno TROŠKOVNIK: pokrivaju materijalni izdaci škole NAČIN

VREDNOVANJA: Način vrednovanja vjeroučenika je propisan od

Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Vrši se pismenim i usmenim putem. Komponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja, odnosno kultura ponašanja. 17


NAZIV AKTIVNOSTI: IZBORNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA CILJEVI AKTIVNOSTI: Usvajanje, savladavanje, uvježbavanje, usustavljivanje i ponavljanje sadržaja izborne nastave. Razvijati pozitivan odnos prema radu i engleskom jeziku. Razvijati osjetljivost za jezične razlike. Usvajanje recitacija i pjesmica uz ritmička ponavljanja. Razvijati osjetljivost za povezivanje vizualnih i auditivnih informacija. NAMJENA AKTIVNOSTI: učenicima sedmog razreda kojima se omogućuje usvajanje nastavnih sadržaja NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učenici i učiteljice engleskog jezika NAČIN REALIZACIJE: tijekom nastavne godine po 2 sata tjedno VREMENIK: tijekom školske godine TROŠKOVNIK: sve potrebne materijale ( magnete, CD-e za slušanje, CD player, NAČIN VREDNOVANJA: Primjena usvojenih znanja i pojmova u nastavi engleskog jezika.

NAZIV AKTIVNOSTI: IZBORNA NASTAVA IZ INFORMATIKE CILJEVI AKTIVNOSTI: Usvajanje, savladavanje, uvježbavanje, usustavljivanje i ponavljanje sadržaja izborne nastave. Razvijati pozitivan odnos prema radu na računalu. Razvijati osjetljivost za važnost informatičke pismenosti. Usvajanje osnovnog informatičkog znanja te komunikacije putem računala. Razvijati osjetljivost za povezivanje vizualnih i auditivnih informacija. NAMJENA AKTIVNOSTI: učenici kojima se omogućuje usvajanje nastavnih sadržaja iz informatike NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učenici i učiteljica informatike (zamjena Marko Šmid) NAČIN REALIZACIJE: tijekom nastavne godine po 2 sata tjedno VREMENIK: tijekom školske 2012./2013. godine TROŠKOVNIK: potrošni informatički materijal (500 kn) NAČIN VREDNOVANJA: Primjena usvojenih znanja i pojmova u nastavi informatike i svakodnevog života. 18


NAZIV AKTIVNOSTI: IZBORNA NASTAVA IZ NJEMAČKOG JEZIKA CILJEVI AKTIVNOSTI: usvajanje, savladavanje, uvježbavanje, usustavljivanje i ponavljanje sadržaja izborne nastave. Razvijati pozitivan odnos prema radu i njemačkom jeziku. Razvijati osjetljivost za jezične razlike. Usvajanje recitacija i pjesmica uz ritmička ponavljanja. NAMJENA AKTIVNOSTI: učenici kojima se omogućuje usvajanje nastavnih sadržaja NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učenici i učiteljica njemačkog jezika NAČIN REALIZACIJE: tijekom nastavne godine po 2 sata tjedno VREMENIK AKTIVNOSTI: tijekom školske godine TROŠKOVNIK: uredski materijal ( oko 100 kn) NAČIN VREDNOVANJA: Primjena usvojenih znanja i pojmova u nastavi njemačkog jezika

DOPUNSKA NASTAVA NAZIV AKTIVNOSTI: DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA CILJEVI AKTIVNOSTI: Pomoći učenicima koji teže uče i savladavaju gradivo. NAMJENA AKTIVNOSTI: Ponavljanje i dopunski rad s učenicima koji teže uče. NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učenici upućeni na dopunski rad i učiteljice hrvatskog jezika NAČIN REALIZACIJE: individualni pristup učenicima dopunske nastave VREMENIK: tijekom školske godine 2012./2013. TROŠKOVNIK: pokrivaju materijalni izdaci škole NAČIN VREDNOVANJA: Različiti zadaci, listići za individualizirani rad koji ne moraju biti ocijenjeni.

19


NAZIV AKTIVNOSTI: DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE CILJEVI AKTIVNOSTI: Nadoknaditi i dopuniti nastavne sadržaje koje učenici nisu usvojili na redovnoj nastavi. NAMJENA AKTIVNOSTI: Uvježbavanje nastavnog gradiva radi boljeg usvajanja i lakšeg praćenja redovne nastave. NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učenici upućeni na dopunski rad i učiteljice matematike, redovito pohađanje dopunske nastave i aktivno sudjelovanje u nastavi NAČIN

REALIZACIJE: individualni pristup učenicima dopunske nastave,

vježbanje, demonstriranje VREMENIK: 1 sat tjedno tijekom školske godine 2012./2013. TROŠKOVNIK: didaktički materijal NAČIN VREDNOVANJA: praćenje i ocjenjivanje napredovanja učenika u okviru redovne nastave NAZIV AKTIVNOSTI: DOPUNSKA NASTAVA IZ NJEMAČKOG JEZIKA CILJEVI AKTIVNOSTI: Pomoći učenicima koji teže usvajaju nastavno gradivo njemačkog jezika, razviti kod učenika svijest o važnosti svake naučene riječi, motivirati ih za učenje stranog jezika. NAMJENA AKTIVNOSTI: Unapređivanje učeničkih znanja, kvalitetniji rad u redovitoj nastavi. NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učenici upućeni na dopunski rad i učiteljice njemačkog jezika, redovito pohađanje dopunske nastave i aktivno sudjelovanje u nastavi NAČIN REALIZACIJE: ponavljanje, čitanje, čitanje po ulogama, uvježbavanje jednostavnijih gramatičkih struktura, naučiti se služiti rječnikom i gramatičkim tabelama VREMENIK: tijekom školske godine 2012./2013. -1 sat tjedno za učenike petih razreda i jedan sat tjedno za učenike sedmih razreda TROŠKOVNIK: fotokopirni papir, flomasteri

20


NAZIV AKTIVNOSTI: DOPUNSKA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA CILJEVI AKTIVNOSTI: Pomoći učenicima koji teže usvajaju nastavno gradivo njemačkog jezika, razviti kod učenika svijest o važnosti svake naučene riječi, motivirati ih za učenje stranog jezika. NAMJENA AKTIVNOSTI: Unapređivanje učeničkih znanja, kvalitetniji rad u redovitoj nastavi. NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učenici upućeni na dopunski rad i učiteljica njemačkog jezika, redovito pohađanje dopunske nastave i aktivno sudjelovanje u nastavi NAČIN REALIZACIJE: ponavljanje, čitanje, čitanje po ulogama, uvježbavanje jednostavnijih gramatičkih struktura, naučiti se služiti riječnikom i gramatičkim tabelama VREMENIK: tijekom školske godine 2012./2013. -1 sat tjedno za učenike šestih i osmih razreda i jedan sat tjedno za učenike sedmih razreda TROŠKOVNIK: fotokopirni papir, flomasteri NAČIN VREDNOVANJA: pohvale učenicima koji se zalažu na satovima dopunske nastave. Nagrađivanje truda ispravljanjem negativnih ocjena.

DODATNA NASTAVA NAZIV AKTIVNOSTI: DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA CILJEVI AKTIVNOSTI: poticati učenike na proučavanje

područja hrvatskog

jezika koja ih zanimaju na temelju izbornih sadržaja redovitih programa i literature. Poticati spoznaje o vrijednosti stečenog znanja, vještina i sposobnosti te njihove primjene u daljnjoj naobrazbi i razvijanju jezične kulture, razvijati poticajne i pozitivne motive za samovrednovanje znanja vještina i sposobnosti. Uočiti najuspješnije učenike i dati im daljnju podršku u razvoju. Poticati standardizaciju testova i vrednovanja. NAMJENA AKTIVNOSTI: priprema za školsko, županijsko i državno natjecanje u poznavanju hrvatskog jezika NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učiteljice hrvatskog jezika i učenici 21


NAČIN REALIZACIJE: sustavno uvježbavanje poznatog, usvojenog jezičnog gradiva te dodatnih, izbornih sadržaja, rješavati primjere ispita s prijašnjih natjecanja, sistematizirati slovničko gradivo VREMENIK: tijekom cijele školske godine TROŠKOVNIK: uredski materijal (oko 50 kn) NAČIN VREDNOVANJA: postignuća vrednovati upitnicima i smajlićima, upoznati roditelje i lokalnu zajednicu s rezultatima i postignućima družine

NAZIV AKTIVNOSTI: DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE CILJEVI AKTIVNOSTI: razvijati sposobnost rješavanja matematičkih problema, razvijati samostalnost, upornost, točnost i logičko mišljenje NAMJENA AKTIVNOSTI: postizanje što boljih rezultata, razvijati ljubav prema matematici NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učenici upućeni na dodatni rad, učiteljice matematike, redovito pohađanje dodatne nastave. NAČIN REALIZACIJE: vježbanje, demonstracije, individualni pristup u dodatnoj i redovitoj nastavi VREMENIK: tijekom nastavne godine TROŠKOVNIK: fotokopirni papir NAČIN VREDNOVANJA: u redovnoj nastavi , natjecanje iz matematike

NAZIV AKTIVNOSTI: DODATNA NASTAVA IZ FIZIKE CILJEVI AKTIVNOSTI: Priprmiti učenike za natjecanje iz fizike, pripremiti s učenicima prektični rad, a ostale učenike pripremiti za natjecanje u znanju rješavanja zadataka. NAMJENA AKTIVNOSTI: gradsko-općinsko natjecanje, županijsko natjecanje, državno natjecanje NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učenici i učitelj fizike NAČIN REALIZACIJE: tijekom nastavne godine, 35 sati godišnje VREMENIK: IX. mjesec-VI. mjesec 22


TROŠKOVNIK: ovisno o broju učenika koji će biti pozvani na županijsko natjecanje, potrošni materijal (oko 200 kn) NAČIN VREDNOVANJA: na redovitoj nastavi, izrada plakata ili ppt prezentacija u sklopu obrade neke nastavne jedinice

NAZIV AKTIVNOSTI: DODATNA NASTAVA IZ GEOGRAFIJE CILJEVI AKTIVNOSTI: proširivanje usvojenosti gradiva nastave geografije ( uvježbavanje, ponavljanje, dodatna pojašnjavanja), razvijanje geografskih vještina,sposobnost

samosatlnog

radai

njegove

prezentacije

te

razvijanje

natjecateljskog duha. NAMJENA AKTIVNOSTI:

Rad s učenicima koji žele proširiti znanje novim

geografskim sadržajima, priprema učenika za natjecanje. NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učiteljica geografije i učenici od 5. do 8. razreda NAČIN REALIZACIJE: Individualni i grupni rad učenika na satu nastave uz pomoć, vodstvo i poticaj učiteljice VREMENIK: tijekom nastavne godine 2012./2013. TROŠKOVNIK: nije potrebno dodatno financiranje NAČIN VREDNOVANJA: praćenje i ocijenjivanje napredovanja učenika u okviru redovne nastave, dodatna stimulacija ocjenom za dobar plasman na svim nivoima natjecanja

NAZIV AKTIVNOSTI: DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA CILJEVI AKTIVNOSTI: pripremiti učenike 8. razreda za školsko te županijsko natjecanje iz engleskog jezika dodatnim gramatičkim, jezičnim i pravopisnim vježbama NAMJENA AKTIVNOSTI:

ponoviti već naučeno i proširiti znanje dodatnim

vježbama iz svih područja engleskog jezika u svrhu što boljih postignuća na natjecanjima NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učenici 8. razreda i učiteljica, redovito pohađanje dodatne nastave 23


NAČIN REALIZACIJE: vježbanje gramatičkih, pravopisnih zadataka, križaljke, poslovice, izrada plakata, pisanje sastavaka VREMENIK: jedan sat tjedno tijekom školske godine TROŠKOVNIK: troškovi prijevoza na natjecanja NAČIN VREDNOVANJA: plasiranje na županijsko i državno natjecanje

NAZIV AKTIVNOSTI: DODATNA NASTAVA IZ POVIJESTI CILJEVI AKTIVNOSTI: Proučavanje područja iz povijesti koje zanimaju učenike na temelju izbornih sadržaja redovnih programa i literature. Samovrednovanje i vrednovanje znanja , vještina i sposobnosti te njihova primjena u daljnjoj naobrazbi. Snalaženje u vremenu i prostoru, samostalno zaključivanje i povezivanje nastavnih sadržaja. Upoznati učenike

sa zavičajnom poviješću,

osobito s neolitskim nalazištem u Brezovljanima. Obilaskom iskopina u Brezovljanima i razgovorom s Lanom Okrošom, voditeljicom iskapanja, učenici će na terenu stjecati nova saznanja. Posjet arheološkom postavu u Gradskom muzeju Križevci. Sudjelovati s keramičarskom grupom u izradi replika keramičkih posuda pronađenih tijekom iskapanja u Brezovljanima. Izraditi i opremiti povijesni kutak. NAMJENA AKTIVNOSTI: Priprema za školsko, županijsko i državno natjecanje u poznavanju povijesnih sadržaja. Učenici promatranjem, slušanjem, radom na terenu i prikupljanjem materijala stječu osnovna znanja koja će koristiti tijekom školske godine. Aktivno sudjelovanje u radionicama, u izradi plakata i prezentacija. Poticati u učenika zanimanje za zavičajnu povijest, jačati ljubav prema zavičaju i domovini. Poticati želju za učenjem i upoznavanjem novoga. NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učiteljica povijesti sa zainteresiranim učenicima NAČIN REALIZACIJE: sustavno uvježbavanje poznatog i usvojenog gradiva, te produbljivanje znanja dodatnim, izbornim sadržajima, rješavanje primjera ispita s prijašnjih školskih, županijskih i državnih natjecanja, sistematizacija sadržaja, odlazak na iskopine u Brezovljanima, odlazak u Gradski muzej Križevci, suradnja s kustosom Gradskog muzeja i Lanom Okrošom, voditeljicom 24


iskapanja, prikupljanje materijala na terenu i iz ostalih izvora, izrada eseja i prezentacije VREMENIK: jedan sat tijedno tijekom školske godine TROŠKOVNIK: odlazak u Gradski muzej Križevci, materijali potrebni za izradu plakata i uređenje povijesnog kutka (glina, hamer papir, papir za kopiranje, ljepilo, flomasteri…) – 200kn NAČIN VREDNOVANJA: Izrada eseja i Power-point prezentacije. Učenike motivirati pohvalama i ohrabrenjima. Upoznati roditelje polaznika Povijesne družine s rezultatima i postignućima. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI NAZIV AKTIVNOSTI: DRAMSKA GRUPA CILJEVI

AKTIVNOSTI:

Savladavanje i bolje upoznavanje s tekstovima.

Razvijanje stvaralačkih vještina, osjećaja za glumu, izražavanja na pozornici. NAMJENA AKTIVNOSTI: razvijanje kreativnosti, mašte, društvene svijesti, odgovornosti, strpljivosti, zabave i igre NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učiteljica Ana Škrlec i učenici NAČIN REALIZACIJE: Sudjelovanje na kulturnim manifestacijama škole – svečanostima i raznim priredbama VREMENIK: Jedan sat tjedno tijekom školske godine TROŠKOVNIK: rekviziti, kostimi, scena (oko 500 kn) NAČIN VREDNOVANJA: priredbe, obilježavanje značajnih datuma, blagdana i obljetnica

NAZIV AKTIVNOSTI: AEROBIC CILJEVI AKTIVNOSTI: zadovoljavanje interesa i potreba učenika za tjelesnim vježbanjem uz glazbu u svrhu unapređivanja i čuvanja zdravlja učenika NAMJENA AKTIVNOSTI: stimulirati tjelesni razvitak učenika povećanjem mišićne mase i razvijanjem aerobnih sposobnosti, utjecati na redukciju potkožnog 25


masnog

tkiva,

utjecati

na

poboljšanje

motoričkih

sposobnosti,

razvijati

samopouzdanje kod učenika, razvijanje oosjećaja za ritam i skladnost pokreta NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učenici od 5.-8. razreda i učiteljica Marina Krstić NAČIN REALIZACIJE: aktivnosti se realiziraju u sportskoj dvorani škole uz uporabu svih aktivnih metoda i oblika rada VREMENIK: dva sata tjedno tijekom šklske godine TROŠKOVNIK: nisu predviđeni troškovi NAČIN

VREDNOVANJA:

individualno

praćenje

napredovanja

učenika,

samovrednovanje učenika, primjena usvojenog znanja u svakodnevnom životu

NAZIV AKTIVNOSTI: VJERONAUČNA GRUPA CILJEVI AKTIVNOSTI: Aktivnije uključiti i animirati učenike kroz vjeronaučne sadržaje, ostvariti međupredmetnu korelaciju, usvajanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja. NAMJENA AKTIVNOSTI: Produbljivati i izgrađivati učeničko temeljno povjernje prema Bogu, prema sebi i drugima, kao i životu općenito, razviti veći anganžman kod učenika osobito u kreiranju i obilježavanju blagdana (Dani kruha, Dan škole...) NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učenici i učiteljica Vesna Benković NAČIN REALIZACIJE: usmeno i pismeno izražavanje, likovno izražavanje, scensko izražavanje, poticati na aktivnost, molitveno izražavanje, interpretativno čitanje, priprema za natjecanje iz vjeronauka. VREMENIK: tijekom školske godine 2012./2013. TROŠKOVNIK: za prijevoz učenika na natjecanje (100 kn), uredski materijal NAČIN VREDNOVANJA: Vrednovati osobni doprinos radu, učeničku kreativnost, pratiti i vrednovati aktivnost učenika, uložen trud, marljivost, zauzetost tijekom pojedinih faza sata, rad u skupini, timski rad i zadaće, snalaženje i povezivanje gradiva, sudjelovanje na natjecanju.

26


NAZIV AKTIVNOSTI: EKO KVIZ „LIJEPA NAŠA“ CILJEVI AKTIVNOSTI: izrada tematskog projekta i usustavljivanje gradiva predmeta od 5.-8. razreda potrebnih za sudjelovanje na eko kvizu. NAMJENA AKTIVNOSTI: motiviranje učenika za izradu samostalnih projekata na zadnu temu te povezivanje već naučenog gradiva iz različitih predmeta. NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učenici od 5.-8. razreda i učiteljica Nataša Šmid NAČIN REALIZACIJE: provođenje vlasitih istraživanja i bilježenje podataka, izrada prezentacije VREMENIK: tijekom školske godine TROŠKOVNIK: troškovi prijevoza učenika na natjecanje, fotokopirni papir NAČIN VREDNOVANJA: sudjelovanje na natjecanju eko kviza

NAZIV AKTIVNOSTI: ZBOR NIŽEG UZRASTA CILJEVI AKTIVNOSTI: savladavanje tehnike pjevanja kao vještine glazbenog izražavanja, buditi i razvijati reproduktivne i stvaralačke sklonosti učenika, javnim nastupima privikavati se na intenzivno sudjelovanje u manifestacijama kulturnog života škole i lokalne zajednice NAMJENA AKTIVNOSTI: uvježbavanje različitih skladbi, sudjelovanje na kulturnim manifestacijama, natjecanje na humanitarnim koncertima NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: voditeljica zbora i učenici NAČIN REALIZACIJE: nastup na županijskoj smotri zborova, skladbe vezane uz obilježavanje različitih blagdana i obljetnica, njega i obrazovanje glasa VREMENIK: tijekom školske godine TROŠKOVNIK: održavanje pianina, troškovi prijevoza na smotre, odlazak voditelja na stručne seminare (oko 2 500 kn) NAČIN VREDNOVANJA: zadovoljstvo učenika zbog proširivanja glazbenih spoznaja i mogučnosti sudjelovanja na različitim manifestacijama

27


NAZIV AKTIVNOSTI: POMLADAK CRVENOG KRIŽA CILJEVI AKTIVNOSTI: spasiti život, spriječiti nastanak trajnih posljedica,skratiti trajanje liječenja i rehabilitacije,

razviti humanost, neutralnost, nepristranost,

dragovoljnost jedinstva i univerzalnosti NAMJENA AKTIVNOSTI: samopomoć i uzajamna pomoć, ekipni rad TJEDAN BORBE PROTIV TBC-a (14.-21.9.), AKCIJA „SOLIDARNOST NA DJELU“ (10. MjESEC) MJESEC BORBE PROTIV OVISNOSTI (15.11.-15.12.) TJEDAN SOLIDARNOSTI (8.-15.12.) -uključivanje u rad drugih skupina, sakupljnje članarine Namijenjeno učenicima od 5.-8. razreda ( aktivno sudjeluju učenici 7. i 8. razreda) NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: voditeljici PCK i učenici sudjeluju u obilježavanju datuma CK, aktivno sudjelovanje u radu, vježbanje PCK NAČIN

REALIZACIJE: izlaganje, demonstracija, vježbanje, praktični rad,

sakupljanje VREMENIK: subotom od 10.30-12.00 tijekom školske godine TROŠKOVNIK: potrošni materijal – standardni(gaze, zavoji, trokutne marame, ...) NAČIN VREDNOVANJA: natjecanje ekipe PCK, plakati

NAZIV AKTIVNOSTI: KERAMIČARI CILJEVI

AKTIVNOSTI:

razvijati

kreativne

sposobnosti

u

oblikovanju

gline,razvijati učeničke kompetencije prepoznavanja vrijednosti likovnog rada NAMJENA

AKTIVNOSTI:

upoznati

učenike

s

kulturno-povijesnim

znamenitostima zavičaja i domovine, s učenicima osmisliti suvenire i uporabne predmete, izraditi suvenire od keramike i prezentirati ih na sajmovima i Smotri učeničkih zadruga, te se povezati sa Turističkom zajednicom naše županije NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učenici od 5.-8. razreda -voditeljica grupe (organizirano vođenje učenika u radu i poticanje njihove kreativnosti i samostalnosti u provođenju projekata od ideje do realizacije) NAČIN REALIZACIJE: neposredan rad s učenicima, posjet izložbama u užem i širem zavičaju, prezentacija i prodaja proizvoda na sajmovima i smotrama VREMENIK: tijekom šk.god.2012./2013. 3 sata tjedno (105 sati godišnje) 28


TROŠKOVNIK: potrošni materijal i troškovi prijevoza učenika na sajmove i smotre – 2000 kn NAČIN VREDNOVANJA: opisno praćenje rada učenika u Dnevniku rada INA -objava rezultata i uspjeha učenika u medijima

NAZIV AKTIVNOSTI: LIKOVNA GRUPA CILJEVI AKTIVNOSTI: kod učenika razvijati kreativne sposobnosti u korištenju likovnih tehnika, poticati učenike na aktivno sudjelovanje u radu, te na suradničko ozračje unutar grupe, razvijati estetski senzibilitet i osobni likovni ukus NAMJENA AKTIVNOSTI: primijeniti stečena znanja na svakodnevni život, upoznati vrijednosti zavičajne, nacionalne, europske i svjetske kulturne baštine, te poštivati kulturološku različitost NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učenici 5.-8.razreda, voditeljica grupe (organizacija rada i vođenje učenika u radu) NAČIN REALIZACIJE: neposredan rad s učenicima, posjeti izložbama u užem i širem zavičaju VREMENIK: tijekom šk.god.2012./13. dva sata tjedno (70 sati godišnje) TROŠKOVNIK: 500 kn za potrošni materijal (papir, boje, …) NAČIN VREDNOVANJA: opisno praćenje rada učenika u dnevniku rada INA likovne grupe, objava rezultata i uspjeha učenika na natječajima u novinama, radiju, … NAZIV AKTIVNOSTI: EKO GRUPA CILJEVI AKTIVNOSTI: stjecanje znanja i pozitivnih stajališta prema okolišu, usvajanje pozitivnih navika i ponašanja u prirodi, uključiti učenike u projekt uređenja okoliša škole (jagode, kompost, stari papir, otpaci oko škole, uređenje ružičnjaka) NAMJENA AKTIVNOSTI: razvijanje ekološke svijesti kod učenika i animiranje za konkretne ekološke postupke u njihovoj životnoj okolini NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: vjeroučiteljica i učenici 29


NAČIN REALIZACIJE: prikupljanje starog papira,nastavak projekta eko-škole („VODA“, projekt eko-jagoda, akcije čišćenja i održavanja okoliša škole, sudjelovanje u organizaciji i provedbi Dana kruha VREMENIK: tijekom školske godine 2012./2013. TROŠKOVNIK: potrošni materijal (oko 100 kn) NAČIN VREDNOVANJA: prihod od raznih akcija ( skupljanje starog papira, prodaja kolača,jagoda,...)uložio bi se u uređenje okoliša škole.

NAZIV AKTIVNOSTI: VRTLARI I CVJEĆARI CILJEVI AKTIVNOSTI: stjecanje znanja i pozitivnih stajališta prema okolišu, usvajanje pozitivnih navika i ponašanja u prirodi, uključiti učenike u projekt uređenja okoliša škole, razvijanje svijesti o estetskom uređenju okoliša, razvijanje radnih navika, uvođenje jagoda kao zdravi obrok u školskoj kuhinji NAMJENA AKTIVNOSTI: razvijanje ekološke svijesti kod učenika i animiranje za konkretne ekološke postupke u njihovoj životnoj okolini, usvajanje znanja i aktivnosti vezano za ekološki uzgoj jagoda (održavanje i briga o nasadima jagoda u školskom vrtu) NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: defektologinja, učiteljica Jasna Cirkvenec, tehničko osoblje škole, učenici od 7.- 8.razreda NAČIN REALIZACIJE: kroz sezonske radove u vrtu i cvjetnjaku (tijekom godine) VREMENIK: tijekom školske godine 2012./2013. TROŠKOVNIK: donacije roditelja i firmi ( Kalija, vrtni centar Zagreb, Fragaria d.o.o., Rasadnik gđe. Abramović u mjestu) NAČIN VREDNOVANJA: kroz praćenje aktivnosti, fotodokumentaciju, obavijesti na panou eko – kutka škole

NAZIV AKTIVNOSTI: PROMETNA GRUPA

30


CILJEVI AKTIVNOSTI: Stjecanje osnovnih operativnih znanja, vještina i umijeća potrebnih za sigurno snalaženje učenika u složenim prometnim situacijama zbog smanjenja prometnih nezgoda. NAMJENA AKTIVNOSTI: Stjecanje iskustvenih spoznaja za aktivno i samostalno primjereno ponašanje u različitim prometnim situacijama. Poticanje učenika na vožnju biciklom kao zdrave fizičke aktivnosti. Ispravno održavanje bicikla kao prometala. NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: HAK, Prometna policija, učitelj tehničke kulture i učenici petih razreda NAČIN REALIZACIJE: teorijski dio-učionica, praktični dio-poligon za vožnju biciklom VREMENIK: tijekom školske godine TROŠKOVNIK: nabava opreme za uređenje poligona te adekvatnih nastavnih izvora NAČIN VREDNOVANJA: stjecanje iskaznice o položenom ispitu za vožnju bicikla ili regulacije prometa. Na temelju postignutih rezultata planirat će se zadaci za realizaciju i kvalitetniju suradnju s HAK-om u idućoj školskoj godini kao poticaj za sudjelovanje učenika na natjecanju iz prometne kulture.

NAZIV AKTIVNOSTI: TAMBURAŠKI ORKESTAR CILJEVI AKTIVNOSTI: svladavanje tehnike sviranja kao vještine glazbenog izražavanja, točno i sigurno usvajanje melodije različitih nepoznatih pjesama te njihovo izvođenje, buditi i razvijati reproduktivne i stvaralačke sklonosti učenika, javnim nastupima privikavati se na intenzivno sudjelovanje u manifestacijama kulturnog života škole i lokalne zajednice NAMJENA AKTIVNOSTI: uvježbavanje različitih skladbi, sudjelovanje na kulturnim manifestacijama, natjecanje na humanitarnim koncertima NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: voditeljica tamburaškog orkestra i učenici NAČIN REALIZACIJE: sviranje skladbi vezanih za određene teme povodom različitih manifestacija i priredbi, uvježbavanje tehnike sviranja VREMENIK: tijekom školske godine 31


TROŠKOVNIK: održavanje i popravak tambura, nabava žica i trzalica, prijevoz autobusom do određenog mjesta nastupa, odlazak voditeljica na stručne seminare (oko 7 000 kn) NAČIN VREDNOVANJA: zadovoljstvo učenika zbog proširivanja glazbenih spoznaja i mogućnosti sudjelovanja na različitim manifestacijama

NAZIV AKTIVNOSTI: FILATELISTIČKA GRUPA CILJEVI AKTIVNOSTI: Razvijanje interesa za proučavanje filatelističke građe (Što je filatelija?, Zašto skupljati marke?, Kako stvoriti vlastitu zbirku maraka?, Što je tematska filatelija?) Učenje otkrivanjem ili učenje istraživanjem. Razvijanje navike pažljivog promatranja samostalnog i kritičkog promišljanja o opaženom, istraživanje i donošenje zaključaka. NAMJENA AKTIVNOSTI: Razvijanje vještina i sposobnosti promatranja i proučavanja općih znanja putem filatelije koja će biti korisna u svakodnevnom životu. NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: Zoran Cvetković učitelj tehničke kulture i učenici NAČIN REALIZACIJE: teorijski dio-učionica, praktični dio- organizacija i pripremanje tematske izložbe. VREMENIK: tijekom školske godine 2012./2013. TROŠKOVNIK: Troškovi nabave opreme i pribora za rad (2000,00 kn) NAČIN VREDNOVANJA: pismeno praćenje napredovanja učenika, sudjelovanje na susretima i prigodnim izložbama filatelističkih društava.

NAZIV AKTIVNOSTI:

KATEHETSKO-KARITATIVNA GRUPA

CILJEVI AKTIVNOSTI: Dodatno motivirati učenike za vjeronaučne sadržaje koji prate crkvenu godinu. Promicanje ljubavi u djelo prema svim ljudima. Razvijanje stvaralačke sposobnosti. Naučiti ih moralnim vrijednostima, razvijati ljubav i empatiju prema bližnjemu u nevolji.

32


NAMJENA AKTIVNOSTI: U vlastitom životu otkriti znakove Božje ljubavi i blizine. Pokazati spremnost za kršćansko djelovanje i služenje u vlastitom životnom okruženju. Razvijati osjećaj razumijevanja i pomaganja čovjeku u nevolji. NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: Učenici i učiteljica Ana Škrlec NAČIN REALIZACIJE: Pratiti liturgijsku godinu kroz likovne radionice, molitva, sudjelovanje u humanitarnim akcijama. VREMENIK: tijekom školske godine 2012./2013. TROŠKOVNIK: Materijal za izradu liturgijskih predmeta i materijal za likovne radionice (400 kn) NAČIN VREDNOVANJA: Pismeni i likovni radovi. Razvijanje vjerničke osobnosti kod učenika u odnosu na druge. Svjedočenje kršćanskih vrijednosti u svakodnevnom životu.

Naziv aktivnosti / programa /projekta: MALI KNJIŽNIČARI CILJEVI 1. obrazovni: - upoznavanje učenika sa školskom knjižnicom, s drugim vrstama knjižnica te s poslovima školskog knjižničara -osposobiti učenike da mogu pomagati školskom knjižničaru u obavljanju pomoćnih tehničkih poslova 2. funkcionalni: - pronalaženje u knjižnici korisnih podataka i informacija - razvijanje moralnih i kulturnih vrijednosti kod učenika - osposobljavanje učenika za logičko razmišljanje i zaključivanje, za samostalan rad i cjeloživotno učenje 3. odgojni: - stvaranje pozitivnih navika: red, urednost, točnost, marljivost Opći cilj: - poticati učenike na samostalni stvaralački rad, poznavanje knjižničarske struke i ljubav prema knjizi i čitanju NAMJENA - učenicima 4. do 8. razreda s ciljem razvijanja praktičnih sposobnosti, kreativnog 33


rada i logičkog razmišljanja, provođenja slobodnog vremena i pomoći školskom knjižničara u knjižničarskoj djelatnosti NOSITELJI I NJIHOVA ODGOVORNOST -

školski knjižničar je voditelj i organizator koji nadzire cjelokupan

rad učenika, zadaje im zadatke te ih prati korisnim savjetima – 15 –ak malih knjižničara omatat će knjige, lijepiti naljepnice i zaštitnu foliju te pomagati oko drugih poslova u knjižnici NAČINI REALIZACIJE metode: – diskusija i praktični rad, uporaba tehničkih uređaja, korištenje dobne i UDK klasifikacije, metode govorenja, slušanja, čitanja i pisanja oblici rada: - razgovor, pojedinačni rad, timski rad i organizacija kulturnih događanja način provedbe: - mali knjižničar prema uputama školskog knjižničara ili sa zadanom temom samostalno ili u grupi obavlja određeni zadatak VREMENIK AKTIVNOSTI rujan: - slaganje knjiga na policama, lijepljenje naljepnica s bar-kodom na knjigu, lijepljenje zaštitne folije na naljepnice listopad: - rad na projektu Bookmark, omatanje knjiga studeni: - pano povodom Mjeseca hrvatske knjige, prisjećanje na 20. obljetnicu stradanja Vukovara, „Igra se nastavlja i nakon prvih 100 godina“, nastup u Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“ Križevci povodom 45. obljetnice smrti Grigora Viteza prosinac: - popravak oštećenih knjiga, pomoć oko unošenja knjiga u računalo siječanj: - pomoć oko pripreme svečanoga prijema učenika 1. r. u šk. knjižnicu veljača: - upoznajemo kroz prezentaciju Gradsku knjižnicu „Franjo Marković“ Križevci ožujak: - obilježavanje dana hrvatskoga jezika, lijepljenje naljepnica i zaštitne folije na njih travanj: - izmisli priču, Dan hrvatske knjige, Dan planeta Zemlja svibanj:- uređenje plakata najdražih lektirnih djela (galerija učeničkih plakata) lipanj: - sređivanja knjiga na policama, popravak oštećenih knjiga DETALJNI TROŠKOVNIK 34


traka za potrgane stranice teksta 56,00 kn folija za omatanje knjiga 26 cm – 2 komada 386,00 kn zaštitna folija za bar-kod naljepnice 44,00 kn traka za hrbat knjige 50,00 kn traka za istrgnute stranice knjige 56,00 kn set za čišćenje informatičke opreme 36,00 kn hamer papir 20,00 kn kolaž papir 20,00 kn ljepilo i selotejp 20,00 kn flomasteri 20,00 kn papir za printanje 40,00 kn Ukupno: 748,00 kn NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA - praćenje rada (lijepljenje naljepnica i zaštitne folije, omatanja knjiga, uređenje panoa i drugih aktivnosti) - vođenje dnevnika izvannastavnih aktivnosti, izvješća i fotografije - rezultati će se koristiti radi bolje organizacije rada Malih knjižničara, njihova usavršavanje te promocije školske knjižnice NAZIV AKTIVNOSTI: LITERARNA GRUPA CILJEVI AKTIVNOSTI: Razvijati kod učenika ljepotu lirskog izričaja. Njegovati lijepu riječ. Objavljivanje literarnih radova na radiju, ukrašavanje školskih panoa literarnim radovima. NAMJENA AKTIVNOSTI:

Učenici prate razne časopise, godišnja doba, razne

zanimljivosti. NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: Učiteljica hrvatskog jezika Ljerka Uremović NAČIN REALIZACIJE: Izlaganje samostalnih radova, čitanje svojih i tuđih radova, uređenje panoa, slanje radova na radio i natječaje. VREMENIK: dva sata tjedno TROŠKOVNIK: 1 paket papira za kopiranje, 2 hamer papira, ukrasne pribadače, 1 mali samoljepljivi blokić NAČIN VREDNOVANJA: Osobno zadovoljstvo učitelja, učenika i roditelja.

NAZIV AKTIVNOSTI: GEOGRAFSKA GRUPA 35


CILJEVI AKTIVNOSTI: Upoznati i proširiti znanje o zaštičenoj prirodi KC-KŽ županije,

razvijati

geografske

vještine(

kartiranje,

topografija),

razvijati

samostalnost u radu. NAMJENA AKTIVNOSTI: Rad s učenicima koji žele proširiti svoje znanje novim geografsko – ekološkim sadržajima o poznavanju svoje županije i njene zaštičene prirode, dovršiti projekt označavanja drveća u školskom parku. NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: Učiteljica geografije i učenici od 5. – 8. razreda. NAČIN REALIZACIJE: Individualni i grupni rad učenika na satu grupe i na terenu uz pomoć, vodstvo i poticaj učiteljice. VREMENIK: Tijekom nastavne godine 2012. /2013. TROŠKOVNIK: pokušati naći sponzora za prijevoz učenika ” zaštičenom prirodom županije ”, ako ne uspijemo onda u dogovoru sa roditeljima – oko 60 kuna. NAČIN VREDNOVANJA: Učenici če svoje znanje prenijeti ostalim učenicima na redovnoj nastavi, raditi plakate i izložiti ih, a najbolje radove ocjeniti u redovnoj nastavi.

NAZIV AKTIVNOSTI: VOĐENJE DOKUMENTACIJE UČENIČKE ZADRUGE „ŽITO“ CILJEVI AKTIVNOSTI: dokumentirati i pohraniti cjelokupan rad naše zadruge – objavom fotografija i aktivnosti na web stranici naše škole i na oglasnoj ploči okupiti što veći broj mladih zadrugara u cilju stjecanja znanja i svijesti o načinima i potrebi očuvanja prirode, njegovanju kulturne baštine, humanitarnom radu, razvoju vještina i sposobnosti, kreativnog izražavanja i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini. Pomoću prikupljenog materijala ćemo: sudjelovati na smotri učeničkih

zadruga,

natjecati se

za financiranje

naših

projekata,

zainteresirati veći broj donatora NAMJENA

AKTIVNOSTI:

dokumantacijom,

tj.

prikupljenim

materijalima

sudjelovati na raznim prodajnim izložbama, natječajima za financiranje zadruga, smotrama, motivirati učenike da se priključe radu zadruge i steknu nova znanja i vještine, prikazati rad zadruge roditeljima i lokalnoj zajednici, motivirati širu 36


zajednicu za njegovanjem kulturne baštine, humanitarni rad, promovirati našu školu NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: osoba zadužena za vođenje dokumentacije (tajnik zaduge), voditelji raznih sekcija naše zadruge, učenici uključeni u rad sekcija (mladi zadrugari), školski kolektiv, roditelji (udomitelji) i predstavnici lokalne samouprave NAČIN REALIZACIJE: sazivanje i prisustvovanje sastancima Zadružnog odbora, vođenje i prikupljanje zapisnika sa sastanaka, fotografiranje i prikupljanje fotografija sa raznih radionica, smotri, skupštine, prodajnih izložbi, objava novosti i fotografija na oglasnoj ploči, kontakti sa postojećim i mogućim donatorima (zamolbe i zahvale) VREMENIK: tijekom školske godine, 2 sata tjedno (C turnus ujutro: utorkom 14.00 – 15.30 i C turnus popodne: četvrtkom 11.30 – 13.00) TROŠKOVNIK: fotokopini papir, USB stick, printer u boji NAČIN VREDNOVANJA: prikupljena dokumentacija potrebna za rad učeničke zadruge i za smotru učeničkih zadruga

NAZIV AKTIVNOSTI: ŠKOLSKI ŠPORSKI KLUB CILJEVI AKTIVNOSTI: omogućiti svim učenicima, a osobito talentiranima za neku od športskih disciplina, da razviju svoje sposobnosti do ojektivno mogućih granica. Zadovoljiti interese učenika u oidručju športa koje tijekom nastave TZK ne mogu ostvariti. NAMJENA AKTIVNOSTI: putem treninga, sudjelovanja na natjecanjima i ostalim aktivnostima ŠŠK-a razviti kod učenika pozitivan odnos prema tjelesnom vježbanju te utjecati na stvaranje trajnih navika i potreba za svakodnevnim tjelesnim vježbanjem. NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učiteljica Marina Krstić, učenici NAČIN REALIZACIJE: Rad se odvija putem sekcija (šprtska sekcija stolnog tenisa, športska sekcija atletike, sportska sekcija košarke). Stručni rad u sekcijama vode učitelji TZK. Rad u sekcijama provodi se putem: treninga, sudjelovanja na različitim natjecanjima. 37


VREMENIK: sekcije rade tijekom cijele školske godine i to dva puta tjedno TROŠKOVNIK: Troškovi prijevoza učenika na natjecanje NAČIN

VREDNOVANJA:

Kontinuirano

praćenje

i

vrednovanje

motoričih

sposobnosti, znanja i dostignuća tijekom školske godine. Analiza rezultata sa natjecanja. NAZIV AKTIVNOSTI: ŠKOLSKI ŠPORTSKI LIST CILJEVI AKTIVNOSTI: zainteresirati učenike za uređivanje i objavljivanje športskog lista s ciljem edukacije i razvijanja pravilnih stavova prema sportu,zdravlju i prehrani NAMJENA AKTIVNOSTI: razvijati kod učenika kreativnost,maštu,dizajniranje te poticati na zajednički rad, potaknuti učenike da kroz različite novinarske teme razvijaju zdravstvenu kulturu u svrhu čuvanja i unapređivanja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učitelj TZK, učenici 5.8.r. NAČIN

REALIZACIJE:

samostalno

pisanje

članaka na odabranu

temu,

prezentacija članka pred skupinom, selekcija zaprimljenih tekstova i fotografija, grafičko uređivanje lista , objavljivanje školskog lista ( dvomjesečnik ) VREMENIK: 2 sata tjedno TROŠKOVNIK: -materijali za fotokopiranje ( papir, toner ) NAČIN VREDNOVANJA: vrednovanje novinarskih uradaka,analiza različitih novinarskih članaka koje su učenici napisali,zajednička analiza (voditelj i učenici) školskog lista kao konačnog proizvoda, osobno zadovljstvo učenika, učitelja i roditelja

PŠ CIRKVENA

38


IZBORNA NASTAVA NAZIV AKTIVNOSTI: IZBORNA NASTAVA CILJEVI

AKTIVNOSTI:

sustavno

je

VJERONAUKA i

skladno

teološko-ekleziološko

i

antropološko-pedagoško povezivanje Božje objave i crkvene tradicije sa životnim iskustvom učenika s ciljem ostvarivanja sustavnoga i cjelovitoga, ekumenski i dijaloški otvorenoga upoznavanja katoličke vjere na informativno-spoznajnoj, doživljajnoj i djelatnoj razini radi postignuća zrelosti kršćanske vjere i postignuća cjelovitoga općeljudskoga i vjerskoga odgoja učenika koji žive u svojem religioznom i crkvenom, kulturnom i društvenom prostoru. NAMJENA AKTIVNOSTI: izgraditi stav otvorenosti prema transcendenciji, za postavljanje pitanja o najdubljem smislu čovjekova života i svijeta u odnosu prema vremenitosti i vječnosti, ostvariti zrelu ljudsku i vjerničku osobnost, na individualnoj i društvenoj razini, u svim dimenzijama čovjekova života: tjelesnoj, duševnoj i duhovnoj, postići ljudski i kršćanski odgoj savjesti u odnosu prema sebi, prema drugima, prema društvu i svijetu općenito, a na temelju Božje objave, kršćanske tradicije i crkvenoga učiteljstva, biti sposoban shvatiti i povezati biblijske poruke sa svakodnevnim osobnim i društvenim životom, razvijati spoznaju i stav da je Bog pozvao sve ljude na međusobnu ljubav i zajedništvo i na život u skladu s tim pozivom... NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA REALIZACIJA: učenici 1. – 4. razreda, vjeroučiteljica Ana Škrlec, svećenici, ravnatelj, roditelji... VREMENIK: tijekom školske godine 2012./2013. – po dva sata tjedno TROŠKOVNIK: pokrivaju materijalni izdaci škole. NAČIN

VREDNOVANJA: Način vrednovanja vjeroučenika je propisan od

Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Vrši se pismenim i usmenim putem. Komponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja, odnosno kultura ponašanja.

NAZIV AKTIVNOSTI: IZBORNA NASTAVA IZ NJEMAČKOG JEZIKA 39


CILJEVI AKTIVNOSTI: Usvajanje, savladavnje, uvježbavanje, usustavljivanje i ponavljanje sadržaja izborne nastave. Razvijati pozitivan odnos prema radu i njemačkom jeziku. Razvijati osjetljivost za jezične razlike. Usvajanje recitacija i pjesmica uz ritmička ponavljanja. Razvijati osjetljivost za povezivanje vizualnih i auditivnih informacija. NAMJENA AKTIVNOSTI:

učenici kojima se omogućije usvajanje nastavnih

sadržaja NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA REALIZACIJA: učenici i učiteljica njemačkog jezika Jasna Cirkvenec NAČIN REALIZACIJE: tijekom nastavne godine po 2 sata tjedno VREMENIK: tijekom školske godine TROŠKOVNIK: uredski materijal ( 100 kn) NAČIN VREDNOVANJA: primjena usvojenih znanja i pojmova u nastavi njemačkog jezika

DOPUNSKA NASTAVA NAZIV AKTIVNOSTI: DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA I MATEMATIKE CILJEVI AKTIVNOSTI: pomoći učeniku da usvoji nastavne sadržaje koje nije uspio u potpunosti usvojiti na redovnoj nastavi NAMJENA/ SUDIONICI:

učenici 1.-4. razreda koji imaju poteškoća sa

usvajanjem pojedinog nastavnog gradivaNOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA REALIZACIJA: učiteljice razredne nastave Mirjana Mrnjavčić, Nikolina Slavinić, Brigitta Novak, Irena Jurković NAČIN

REALIZACIJE:

putem

nastavnog

sata

dopunske

nastave,

individualiziranim radom uz puno zornih primjera vezanih uz određenu nastavnu građu, prema godišnjem planu rada iz hrvatskog jezika i matematike VREMENIK: tijekom školske godine planirano je 35 nastavnih sati godišnje TROŠKOVNIK: troškovi uredskog materijala i kopiranja NAČIN VREDNOVANJA: usmenom i pismenom provjerom rezultata nastavnog rada 40


NAZIV AKTIVNOSTI: DOPUNSKA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA CILJEVI AKTIVNOSTI: Pomoći učenicima koji teže usvajaju nastavno gradivo engleskoga jezika, razviti kod učenika svijest o važnosti svake naučene riječi, motivirati ih za učenje stranog jezika. NAMJENA AKTIVNOSTI: Unapređivanje učeničkih znanja, kvalitetniji rad u redovitoj nastavi. NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učenici upućeni na dopunski rad i učiteljica engleskoga jezika, redovito pohađanje dopunske nastave i aktivno sudjelovanje u nastavi NAČIN REALIZACIJE: ponavljanje, čitanje, čitanje po ulogama, uvježbavanje jednostavnijih gramatičkih struktura, naučiti se služiti riječnikom VREMENIK: tijekom školske godine 1 sat tjedno za učenike četvrtog razreda TROŠKOVNIK: fotokopirni papir, CD za slušanje, CD player NAČIN VREDNOVANJA: pohvale učenicima koji se zalažu na satovima dopunske nastave. Nagrađivanje truda ispravljanjem negativnih ocjena.

DODATNA NASTAVA NAZIV PROGRAMA: DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE CILJEVI AKTIVNOSTI: pomoći učeniku da proširi i nadogradi svoje stečeno znanje iz matematike, individualnim radom

proširivati i produbljivati znanja

stečena na redovitim satovima matematike, razvijati njegovo samopouzdanje, vježbom ga osposobljavati za što kvalitetniji samostalan rad, razvijati

logičko

mišljenje i kombinatoriku, poticati ga na što kvalitetniji rad i upućivati ga na istraživanje što više mogućnosti u rješavanju matematičkih problema, pomoću povijesnih pričica i anegdota pojačavati interes za daljnjim učenjem, razvijati natjecateljski duh NAMJENA/ SUDIONICI: učenici 1.-4. razreda koji imaju izrazit interes za proširivanje i produbljivanje obrađenih nastavnih sadržaja 41


NOSITELJ: učiteljice razredne nastave Mirjana Mrnjavčić, Nikolina Slavinić, Brigitta Novak, Irena Jurković NAČIN

REALIZACIJE:

putem

nastavnog

sata

dodatne

nastave,

individualiziranim radom uz puno zornih primjera vezanih uz određenu nastavnu građu i mogućnošću njezinog proširivanja, prema godišnjem planu rada matematike uz nadogradnju prema sposobnostima i interesima pojedinaca VREMENIK: planirano 35 nastavnih sati godišnje tijekom školske godine za učiteljice od 1.-3. razreda i 70 nastavnih sati za učiteljicu 4. razreda ; TROŠKOVNIK: troškovi uredskog materijala i kopiranja NAČIN VREDNOVANJA: kvizovima, međusobnim natjecanjima, sudjelovanjem na školskom natjecanju iz matematike

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI NAZIV AKTIVNOSTI: SPORTSKA SKUPINA CILJEVI AKTIVNOSTI: usavršavanje temeljnih motoričkih znanja,razvijanje zdravstvene

kultureučenika

u

svrhuočuvanja

i

unapređivanja

vlastitog

zdravlja,zadovoljiti potrebe učenikaza kretanjem i poticatiih na samostalno vježbanje NAMJENA AKTIVNOSTI: utjecati na razvitak motoričkih sposobnosti učenika, posebno na razvijanje brzine, koordinacije, gibljivosti i eksplozivne snage, razvijati interes za osobni napredak učenikau različitim sportskim aktivnostima NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učiteljice razredne nastave Irena Jurković i Nikolina Slavinić te učenici od 1.-4. razreda NAČIN REALIZACIJE: Aktivnosti se realiziraju na satovima INA u PŠ Cirkvena VREMENIK AKTIVNOSTI: jedan sat tjedno tj, 35 sati godišnje TROŠKOVNIK: 1 nogometna lopta, 1 košarkaška lopta, 1 rukometna lopta,1 rukometna lopta NAČIN

VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI

I

KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA: kontinuirano praćenje i provjeravanje te analiza informacija o tijeku i učincima tjelesnog vježbanja, odnosno sportske skupine 42


NAZIV AKTIVNOSTI: LIKOVNA GRUPA CILJEVI AKTIVNOSTI: kontinuirano razvijati stvaralačke mogućnosti učenika za likovno izražavanje, poticati učenike na kreativnost, maštu i otvorenost u umjetničkom doživljaju i ostvarenju likovnog djela NAMJENA AKTIVNOSTI: poticati stvaralaštvo, kreativnost, maštu, snošljivost u miješanoj grupi, ostvarenje vedre atmosfere na satu kroz likovno stvaralaštvo NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učiteljica Brigitta Novak i učenici NAČIN REALIZACIJE: uređenje prigodnih panoa, izložba dječjih radova u časopisima, sudjelovanje u različitim likovnim natječajima VREMENIK: jedan sat tjedno tijekom cijele školske godine TROŠKOVNIK: pribor , hameri (oko 1500 kn) NAČIN VREDNOVANJA: izložbe radova, razni natječaji

NAZIV AKTIVNOSTI: RECITATORSKA GRUPA CILJEVI AKTIVNOSTI: Poticati izražajno čitanje i recitiranje, maštu, kreativnost i ljubav prema čitanjui recitiranju. NAMJENA AKTIVNOSTI: poticati samostalnost, sigurnost, kreativnost učenika NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učiteljica Mirjana Mrnjavčić i učenici od 1.-4. razreda, NAČIN REALIZACIJE: na satovima recitatorske grupe,

1 sat tjedno tijekom

školske godine VREMENIK: jedan sat tjedno tijekom cijele školske godine TROŠKOVNIK: listići, časopisi ( 300 kn) NAČIN VREDNOVANJA: na školskim priredbama i u nastavi

PŠ TREMA IZBORNA NASTAVA 43


NAZIV AKTIVNOSTI: IZBORNA NASTAVA CILJEVI

AKTIVNOSTI:

sustavno

je

VJERONAUKA i

skladno

teološko-ekleziološko

i

antropološko-pedagoško povezivanje Božje objave i crkvene tradicije sa životnim iskustvom učenika s ciljem ostvarivanja sustavnoga i cjelovitoga, ekumenski i dijaloški otvorenoga upoznavanja katoličke vjere na informativno-spoznajnoj, doživljajnoj i djelatnoj razini radi postignuća zrelosti kršćanske vjere i postignuća cjelovitoga općeljudskoga i vjerskoga odgoja učenika koji žive u svojem religioznom i crkvenom, kulturnom i društvenom prostoru. NAMJENA AKTIVNOSTI: izgraditi stav otvorenosti prema transcendenciji, za postavljanje pitanja o najdubljem smislu čovjekova života i svijeta u odnosu prema vremenitosti i vječnosti, ostvariti zrelu ljudsku i vjerničku osobnost, na individualnoj i društvenoj razini, u svim dimenzijama čovjekova života: tjelesnoj, duševnoj i duhovnoj, postići ljudski i kršćanski odgoj savjesti u odnosu prema sebi, prema drugima, prema društvu i svijetu općenito, a na temelju Božje objave, kršćanske tradicije i crkvenoga učiteljstva, biti sposoban shvatiti i povezati biblijske poruke sa svakodnevnim osobnim i društvenim životom, razvijati spoznaju i stav da je Bog pozvao sve ljude na međusobnu ljubav i zajedništvo i na život u skladu s tim pozivom... NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA REALIZACIJA: učenici 1. – 4. razreda, vjeroučiteljica Ivana Pavlović - Mikulić, svećenici, ravnatelj, roditelji... VREMENIK: tijekom školske godine 2012./2013. – po dva sata tjedno TROŠKOVNIK: pokrivaju materijalni izdaci škole. NAČIN

VREDNOVANJA: Način vrednovanja vjeroučenika je propisan od

Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Vrši se pismenim i usmenim putem. Komponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja, odnosno kultura ponašanja.

DOPUNSKA NASTAVA

44


NAZIV AKTIVNOSTI: DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA I MATEMATIKE CILJEVI AKTIVNOSTI: pomoći učeniku da usvoji nastavne sadržaje koje nije uspio u potpunosti usvojiti na redovnoj nastavi. NAMJENA/ SUDIONICI:

učenici 1.-4. razreda koji imaju poteškoća sa

usvajanjem pojedinog nastavnog gradiva NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA REALIZACIJA: učiteljice razredne nastave Mandica Kranjčević, Snježana Božić, Ivana Carević Krtolica NAČIN

REALIZACIJE:

putem

nastavnog

sata

dopunske

nastave,

individualiziranim radom uz puno zornih primjera vezanih uz određenu nastavnu građu, prema godišnjem planu rada iz hrvatskog jezika i matematike VREMENIK: tijekom školske godine planirano je 35 nastavnih sati godišnje TROŠKOVNIK: troškovi uredskog materijala i kopiranja NAČIN VREDNOVANJA: usmenom i pismenom provjerom rezultata nastavnog rada

DODATNA NASTAVA NAZIV PROGRAMA: DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE CILJEVI AKTIVNOSTI: pomoći učeniku da proširi i nadogradi svoje stečeno znanje iz matematike, individualnim radom proširivati i produbljivati znanja stečena na redovitim satovima matematike, razvijati njegovo samopouzdanje, vježbom ga osposobljavati za što kvalitetniji samostalan rad, razvijati logičko mišljenje i kombinatoriku, poticati ga na što kvalitetniji rad i upućivati ga na istraživanje što više mogućnosti u rješavanju matematičkih problema, pomoću povijesnih pričica i anegdota pojačavati interes za daljnjim učenjem, razvijati natjecateljski duh NAMJENA/ SUDIONICI: učenici 1.-4. razreda koji imaju izrazit interes za proširivanje i produbljivanje obrađenih nastavnih sadržaja NOSITELJ: učiteljice razredne nastave Mandica Kranjčević, Snježana Božić, Ivana Carević Krtolica 45


NAČIN

REALIZACIJE:

putem

nastavnog

sata

dodatne

nastave,

individualiziranim radom uz puno zornih primjera vezanih uz određenu nastavnu građu i mogućnošću njezinog proširivanja, prema godišnjem planu rada matematike uz nadogradnju prema sposobnostima i interesima pojedinaca VREMENIK: planirano 35 nastavnih sati godišnje tijekom školske godine za učiteljice od 1.-3. Razreda i 70 nastavnih sati za učiteljicu 4. razreda; TROŠKOVNIK: troškovi uredskog materijala i kopiranja NAČIN VREDNOVANJA: kvizovima, međusobnim natjecanjima, sudjelovanjem na školskom natjecanju iz matematike

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI NAZIV AKTIVNOSTI: LIKOVNA GRUPA CILJEVI AKTIVNOSTI: razvijati kreativnost, maštu, proširiti znanje iz likovne kulture te poticati zajednički rad NAMJENA AKTIVNOSTI: estetsko uređenje učionice i škole prigodnim likovnim radovima,poticati kreativnos, maštu i otkriti te potaknuti darovitost djece NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učiteljica Snježana Božić i učenici NAČIN REALIZACIJE: uređenje prigodnih panoa, izložba dječjih radova u časopisima,slikanje VREMENIK: jedan sat tjedno tijekom cijele školske godine TROŠKOVNIK: pribor (oko 100 kn) NAČIN VREDNOVANJA: likovnim stvaralaštvom pratiti važne datume i zanimljive događaje, izložbe u školi

NAZIV AKTIVNOSTI: SPORTSKA SKUPINA 46


CILJEVI AKTIVNOSTI: otkriti i potaknuti darovitost djece, razvijati životni optimizam, upornost u radu i vjeru u sebe. Pružiti im mogućnost u otkrivanju sposobnosti ili talenta. NAMJENA AKTIVNOSTI: znanje i vještine usmjeriti prema potrebama života, sva znanja i vještine koristiti za napredak sebe ali i drugih NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učiteljica razredne nastave Mandica Kranjčević i učenici NAČIN REALIZACIJE: rad u skupini provodi se u zatvorenom prostoru i na otvorenom prostoru (igralište, školsko dvorište) VREMENIK AKTIVNOSTI: jedan sat tjedno tj, 35 sati godišnje TROŠKOVNIK: NAČIN

VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI

I

KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA: poticanje, bodrenje, uspjeh pojedinca je ujedno i uspjeh grupe te obratno NAZIV AKTIVNOSTI: DRAMSKO-RECITATORSKA SKUPINA CILJEVI AKTIVNOSTI: osposobljavanje za komunikaciju, razvijanje govorne sposobnosti i izražajnosti, upoznavanje sa dramskim stvaralaštvom NAMJENA AKTIVNOSTI: učenicima koji imaju afinitet za tu aktivnost NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učiteljica Ivana Carević Krtolica i učenici NAČIN REALIZACIJE: u školi i izvan škole VREMENIK AKTIVNOSTI: jedan sat tjedno tj, 35 sati godišnje TROŠKOVNIK: kostimi, plakati, sitni inventar NAČIN

VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI

I

KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA: redovito pračenje i zaključno opisno ocjenjivanje

PŠ SVETI PETAR ČVRSTEC 47


IZBORNA NASTAVA NAZIV AKTIVNOSTI: IZBORNA NASTAVA CILJEVI

AKTIVNOSTI:

sustavno

je

VJERONAUKA i

skladno

teološko-ekleziološko

i

antropološko-pedagoško povezivanje Božje objave i crkvene tradicije sa životnim iskustvom učenika s ciljem ostvarivanja sustavnoga i cjelovitoga, ekumenski i dijaloški otvorenoga upoznavanja katoličke vjere na informativno-spoznajnoj, doživljajnoj i djelatnoj razini radi postignuća zrelosti kršćanske vjere i postignuća cjelovitoga općeljudskoga i vjerskoga odgoja učenika koji žive u svojem religioznom i crkvenom, kulturnom i društvenom prostoru. NAMJENA AKTIVNOSTI: izgraditi stav otvorenosti prema transcendenciji, za postavljanje pitanja o najdubljem smislu čovjekova života i svijeta u odnosu prema vremenitosti i vječnosti, ostvariti zrelu ljudsku i vjerničku osobnost, na individualnoj i društvenoj razini, u svim dimenzijama čovjekova života: tjelesnoj, duševnoj i duhovnoj, postići ljudski i kršćanski odgoj savjesti u odnosu prema sebi, prema drugima, prema društvu i svijetu općenito, a na temelju Božje objave, kršćanske tradicije i crkvenoga učiteljstva, biti sposoban shvatiti i povezati biblijske poruke sa svakodnevnim osobnim i društvenim životom, razvijati spoznaju i stav da je Bog pozvao sve ljude na međusobnu ljubav i zajedništvo i na život u skladu s tim pozivom... NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA REALIZACIJA: učenici 1. – 4. razreda, vjeroučitelj Jakov Golomeić, svećenici, ravnatelj, roditelji... VREMENIK: tijekom školske godine 2012./2013. – po dva sata tjedno TROŠKOVNIK: pokrivaju materijalni izdaci škole. NAČIN

VREDNOVANJA: Način vrednovanja vjeroučenika je propisan od

Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Vrši se pismenim i usmenim putem. Komponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja, odnosno kultura ponašanja.

DOPUNSKA NASTAVA 48


NAZIV AKTIVNOSTI: DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA I MATEMATIKE CILJEVI AKTIVNOSTI: pomoći učeniku da usvoji nastavne sadržaje koje nije uspio u potpunosti usvojiti na redovnoj nastavi. NAMJENA/ SUDIONICI:

učenici 1.-4. razreda koji imaju poteškoća sa

usvajanjem pojedinog nastavnog gradiva NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA REALIZACIJA: učiteljice razredne nastave Mirela Tuk, Nikolina Kušec, Anamarija Harmicar PuljizPuljiz NAČIN

REALIZACIJE:

putem

nastavnog

sata

dopunske

nastave,

individualiziranim radom uz puno zornih primjera vezanih uz određenu nastavnu građu, prema godišnjem planu rada iz hrvatskog jezika i matematike VREMENIK: tijekom školske godine planirano je 35 nastavnih sati godišnje TROŠKOVNIK: troškovi uredskog materijala i kopiranja NAČIN VREDNOVANJA: usmenom i pismenom provjerom rezultata nastavnog rada DODATNA NASTAVA NAZIV PROGRAMA: DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE CILJEVI AKTIVNOSTI: pomoći učeniku da proširi i nadogradi svoje stečeno znanje iz matematike, individualnim radom proširivati i produbljivati znanja stečena na redovitim satovima matematike, razvijati njegovo samopouzdanje, vježbom ga osposobljavati za što kvalitetniji samostalan rad, razvijati logičko mišljenje i kombinatoriku, poticati ga na što kvalitetniji rad i upućivati ga na istraživanje što više mogućnosti u rješavanju matematičkih problema, pomoću povijesnih pričica i anegdota pojačavati interes za daljnjim učenjem, razvijati natjecateljski duh NAMJENA/ SUDIONICI: učenici 1.-4. razreda koji imaju izrazit interes za proširivanje i produbljivanje obrađenih nastavnih sadržaja NOSITELJ:

učiteljice

razredne

nastave

Mirela

Tuk,

Nikolna

Kušec,

Anamarija Harmicar Puljiz NAČIN

REALIZACIJE:

putem

nastavnog

sata

dodatne

nastave,

individualiziranim radom uz puno zornih primjera vezanih uz određenu nastavnu 49


građu i mogućnošću njezinog proširivanja, prema godišnjem planu rada matematike uz nadogradnju prema sposobnostima i interesima pojedinaca VREMENIK: planirano 35 nastavnih sati godišnje tijekom školske godine za učiteljice od 1.-3. razreda i 70 nastavnih sati za učiteljicu 4. razreda ; TROŠKOVNIK: troškovi uredskog materijala i kopiranja NAČIN VREDNOVANJA: kvizovima, međusobnim natjecanjima, sudjelovanjem na školskom natjecanju iz matematike NAZIV AKTIVNOSTI: DODATNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA CILJEVI AKTIVNOSTI: Proširiti vokabular, pojačati znanje iz gramatičkih struktura,usvojiti detaljnije jezične zakonitosti. Upoznati običaje i povijest naroda čiji jezik učimo. Razvijanje komunikacijskih vještina u području engleskog jezika kao bitnog preduvjeta za proces cjeloživotnog učenja. NAMJENA AKTIVNOSTI: Primjena vokabulara i gramatičkih struktura u vještinama govora, čitanja, slušanja, pisanja i logičkog zaključivanja. Za učenike četvrtog razreda koji su uspješno svladali redovni nastavni program, ostvarili izvrsne rezultate ili pokazuju poseban interes za engleski jezik. NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učiteljica engleskog jezika Ana Ratkajec i učenici 4.razreda područne škole Sveti Petar Čvrstec NAČIN REALIZACIJE: Individualni pristup, rješavanje zadataka za dodatnu nastavu, slušanje i govorenje, dodatni materijali za obilježavanje prigodnih blagdana bitnih za kulturu engleskog govornog područja. VREMENIK: tijekom nastavne godine 2012./ 2013., jednom tjedno TROŠKOVNIK: uredski materijal (oko 100 kn) NAČIN

VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI

I

KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA: Redovitim praćenjem rada i napredovanja učenika. Poticanje svake aktivnosti na satu u kojoj učenici jezično reagiraju na receptivnoj, reproduktivnoj ili produktivnoj razini.

50


IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI NAZIV AKTIVNOSTI: DRAMSKO-RECITATORSKA SKUPINA CILJEVI

AKTIVNOSTI:

socioemocionalnih

razvijanje

karakteristika

samoaktualizacije (osjećaja,

stavova,

učenika;

razvijanje

uvjerenja,

sustava

vrijednosti…) NAMJENA AKTIVNOSTI: stjecanje literarnih sposobnosti i vještina u čitanju književnih tekstova, učeničko sudjelovanje u različitim priredbama NOSITELJI

AKTIVNOSTI

I

NJIHOVA

ODGOVORNOST:

učitelji brinu o

ostvarivanju postavljenih ciljeva (Mirela Tuk), uključenje učenika u provedbu aktivnosti, sudjeluju zajedno s učenicima u pripremi i provedbi različitih priredbi NAČIN REALIZACIJE: tijekom školske godine, predviđen dan u tjednu za učenike od 1.-4. razreda VREMENIK AKTIVNOSTI: jedan sat tjedno tj. 35 sati godišnje TROŠKOVNIK: troškovi prijevoza, sudjelovanja na smotrama i priredbama, kostimi (oko 300 kn) NAČIN

VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI

I

KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA: prigodne priredbe, izvješća, plakati, glazbene priče, časopisi, poboljšati suradnju učenika i upoznati roditelje s postignutim rezultatima

NAZIV AKTIVNOSTI: LIKOVNA GRUPA CILJEVI AKTIVNOSTI: poticati razumijevanje vizualno-likovnog jezika, razvijati vještinepotrebne za likovno oblikovanje i tehničko likovno izražavanje, poticati zajednički rad, poticati kreativnost i likovnu nadarenost kod učenika. NAMJENA

AKTIVNOSTI:

likovnim

stvaralaštvom

pratiti

važne

datume,

sudjelovati na izložbama, uređivanje panoa u prostorima naše škole NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učiteljica Anamarija Harmicar Puljiz i učenici NAČIN REALIZACIJE: uređenje prigodnih panoa, izložba dječjih radova u časopisima, crtanje, slikanje, oblikovanje, modeliranje dizajniranje VREMENIK: jedan sat tjedno tijekom cijele školske godine TROŠKOVNIK: pribor (oko 500 kn) 51


NAČIN VREDNOVANJA: analiza rada na kraju 1. Polugodišta i na kraju školske godine. Usmenom pohvalom i poticajem razvijati zadovoljstvoučenika zbog proširivanja likovnih spoznaja i sposobnosti oplemenjivanja unutrašnjeg prostora škole.

NAZIV AKTIVNOSTI: SPORTSKA SKUPINA CILJEVI AKTIVNOSTI: poticati svestrani psihomotorni razvoj djece, razvijati zdravstvenu kulturu učenika u svrhu očuvanja i unapređivanja vlastitog zdravlja, zadovoljiti potrebe učenika za naviku svakodnevnog tjelesnog vježbanja , razvijati motoričke i funkcionalne sposobnosti. NAMJENA AKTIVNOSTI: usvajanje znanja o različitim sportovima, poticati zdrave navike bavljenja sportom, razvijati pozitivan stav prema zdravom načinu života, razvijati koordinaciju, ravnotežu i fleksibilnost. NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učiteljica razredne nastave Nikolina Kušec i učenici NAČIN REALIZACIJE: vježbanje, igre, natjecanje VREMENIK AKTIVNOSTI: jedan sat tjedno tj. 35 sati godišnje TROŠKOVNIK: objekte i sprave osigurava škola NAČIN

VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI

I

KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA: mjerenje, natjecanja zadovoljstvo učenika sudjelovanje na školskim natjecanjim, poticati suradničko ponašanje i usvajanje nenasilnog rješavanja konflikta, poticati motivaciju za vježbanjem

NAZIV AKTIVNOSTI: EKO GRUPA CILJEVI AKTIVNOSTI: stjecanje dodatnih znanja iz ekologije i prirode kroz različite aktivnosti i projekte estetskog i ekološkog sadržaja, razvijati sposobnost za samostalni timski rad, sklonst praktičnom radu, ovladati osnovnim vještinama recikliranja i izrade predmeta od prirodnih materijala, uključiti učenike u projekt uređenja okoliša škole NAMJENA AKTIVNOSTI: razvijati kod učenika ekološki stav, osjećaj ljubavi prema prirodi te poticati zaštitu prirode 52


NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učiteljica Ana Ratkajec i učenici PŠ Sveti Petar Čvrstec NAČIN REALIZACIJE: prikupljanje starog papira, akcije čišćenja i održavanja okoliša škole, sudjelovanje u organizaciji i provedbi Dana planeta Zemlje, izrada eko poruka, recikliranje... VREMENIK AKTIVNOSTI: jedan sat tjedno tj, 35 sati godišnje TROŠKOVNIK: potrošni materijal ( oko 100 kn) NAČIN

VREDNOVANJA

AKTIVNOSTI

I

KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA: sustavno praćenje učenikovih interesa, motivacije, kreativnosti, razovor sa sudionicima nakon provedbe

Školski projekti NAZIV AKTIVNOSTI: KOORDINACIJA ŠKOLSKIH PROGRAMA CILJEVI AKTIVNOSTI: osposobiti učenike za samostalno i ortoepski pravilno vođenje različitih školskih priredbi i ostalih svečanosti, poticati samostalnost kod učenika, poticati i razvijati kreativnost kod učenika i nastavnika, upoznati učenike, roditelje i lokalnu zajednicu s događanjima u školi i postignućima učenika NAMJENA AKTIVNOSTI: obilježiti svaki važniji datum iz školskog kalendara (Dan zahvalnosti za plodove zemlje, Dan kruha, Božić, blagdan Svetog Nikole, Dan sjećanja na Vukovar, Valentinovo, Dan planeta Zemlje, Dan škole, ....), organizirati (u suranji s knjižničarem) književne susrete, organizirati društvena događanja unutar škole i izvan nje NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: Ivančica Sudinec – koordinator; pisanje konferansi i uvježbavanje učenika za samostalno vođenje programa, Višnjica Radić – vođenje školskog zbora i tamburaša, Ivančica Podhraški – estetsko uređenje scene ili prostora održavanja nekog događaja, učiteljice razredne nastave (voditeljice dramskih ili recitatorskih skupina) – Mirjana Mrnjavčić, Snježana Božić, Mirela Tuk, Irena Jurković, Jerko Barišić – knjižničar, Ana Škrlec – dramska družina, vjeroučiteljica, učiteljice povijesti i geografije, ... – prema potrebama programa, Marko Šmid – informatička potpora 53


NAČIN REALIZACIJE: okupiti tim suranika te dogovoriti način obilježavanja pojednog događaja ili datuma, podijeliti zaduženja, osigurati prostor i odrediti, u dogovoru s ravnateljicom, vrijeme održavanja proba i samog programa, organizirati probe, raditi s učenicima – voditeljima programa koordinirati cijeli program VREMENIK: tijekom školske godine TROŠKOVNIK: papir za fotokopiranje, baterije za mikrofon, lampaš (Dan sjećanja na Vukovar), cvijetni aranžmani, baterije za fotoaparat i kameru NAČIN VREDNOVANJA: upitnici i smajlići, upoznati lokalnu zajednicu s događajima u školi

NAZIV AKTIVNOSTI: DANI HRVATSKOG JEZIKA CILJEVI AKTIVNOSTI: poticati učenike na proučavanje područja hrvatskoga jezika koja ih zanimaju na temelju izbornih sadržaja redovnih programa i literature,

poticati

spoznaje

o

vrijednosti

stečenoga

znanja,

vještina

i

sposobnostite njihove primjene u daljnjoj naobrazbi i razvijanju jezične kulture, razvijati poticajne i pozitivne motive za samovrednovanje i vrednovanje znanja, vještina i sposobnosti razvijati ljubav prema hrvatskom jeziku i književnosti NAMJENA AKTIVNOSTI: obilježiti Dane hrvatskoga jezika ( 11.-17.3. 2012.) NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: Ivančica Sudinec – urediti pano u holu škole (u suradnji s učenicima i knjižničarem), na satu čitati pjesme o hrvatskom jeziku, u 8. razredu voditi raspravu o stranim riječima u hrvatskom jeziku ili pisati školsku zadaću o važnosti učenja i očuvanja hrvatskog jezika, Nataša Oreč – upoznati učenike s povijesnim aspektom borbe za očuvanje i jedinstvo hrvatskoga jezika (Hrvatski narodni preporod), Jerko Barišić, knjižničar – sudjelovati u sakupljanju materijala za uređenje panoa, po mogućnosti pozvati profesoricu Nives Opačić NAČIN REALIZACIJE: urediti pano u holu škole (u suradnji s učenicima i knjižničarem), na satu čitati pjesme o hrvatskom jeziku, u 8. razredu voditi raspravu o stranim riječima u hrvatskom jeziku ili pisati školsku zadaću o važnosti učenja i očuvanja hrvatskog jezika VREMENIK: 11. – 17. ožujka 2013. 54


TROŠKOVNIK: hamer papir u boji – 2 komada, klamerice, papir za fotokopiranje u boji (oko 50 kn) NAČIN VREDNOVANJA: Postignuća vrednovati upitnicima i smajlićima. Upoznati roditelje i lokalnu zajednicu s rezultatima i postignućima projekta

NAZIV AKTIVNOSTI: ZDRAVA PREHRANA CILJEVI

AKTIVNOSTI:

Utvrditi

prehrambene

navike

učenika,

utvrditi

prehrambene navike roditelja i povezanost s navikama djece; senzibiliziranje učenika i roditelja na važnost zdrave prehrane za očuvanje zdravalja. NAMJENA AKTIVNOSTI: učenici i roditelji 5. razreda NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: pedagoginja i razrednici 5.razreda NAČIN REALIZACIJE: anketni upitnik za učenike ( na satu razrednika), anketni upitnik za roditelje ( na roditeljskom sastanku), sat razrednika za učenike s temom „ Zdrava prehrana“ , povratna informacija roditeljima na roditeljskom sastanku. VREMENIK: ožujak i travanj 2013. TROŠKOVNIK: papir za fotokopiranje (oko 20 kn) NAČIN VREDNOVANJA: Analiza upitnika, utvrđivanje stanja, izrada letka za učenike i roditelje, evaluacijski listić za učenike i roditelje.

NAZIV AKTIVNOSTI: ŠKOLE ZA AFRIKU CILJEVI AKTIVNOSTI: Razvijati kod učenika osjećaj za humanost (pomaganje drugima), borbu protiv siromaštva, jednakovrijednost spolova, promicanje snošljivosti i poštovanje različitosti, duhovnu vrijednost različitih kultura, solidarnosti sa slabijima, poštovanje života, sposobnosti za društveni angažman (građanski odgoj) NAMJENA AKTIVNOSTI: Prikupljanje sredstava za djecu Afrike (izgradnja novih škola, oprema učionica, kupnja pribora i knjiga za školu, promicanje školovanja djevojčica, edukacija o spolnim i drugim zaraznim bolestima ) 55


NOSITELJI

AKTIVNOSTI

I NJIHOVA ODGOVORNOST: Nevenka Bajsić,

ravnateljica; Ana Škrlec , voditeljica Katehetsko karitativne skupine ;Nevzeta Zdunić, voditeljica Učeničke zadruge „Žito“, razrednici , Katehetsko karitativna skupina, učenici škole NAČIN REALIZACIJE: Kroz dobrovoljno prikupljanje novca u svakom razredu, na SR obrađivati teme iz priručnika Škole za Afriku, prodaja radova zadrugara Učeničke zadruge „Žito“ i drugih učenika na prodajnim izložbama u školi i mjestu ( zajedničke radionice učenika, učitelja i roditelja izrade ukrasa i uporabnih predmeta) VREMENIK: Tijekom šk. 2012/2013. g; Prezentacija projekta roditeljima na rod. sastancima Izrada i prodaja ukrasa za Dan plodova Zemlje (10.mj. 2012.), za Božić (12. mj. 2012.), za Uskrs (3.mj. 2013.), Dan škole (5. mj. 2013.) TROŠKOVNIK: Donacija materijala Učeničke zadruge ”Žito” NAČIN VREDNOVANJA: Kroz prezentaciju radova na prodajnim izložbama, foto dokumentacija, prikupljena sredstva

NAZIV AKTIVNOSTI: UČENIČKA ZADRUGA“ŽITO“- SEKCIJA VEZILJA CILJEVI AKTIVNOSTI: Naučiti učenike osnovama jednostavnog lančić i plosnog veza,osnova kukičanja, oslikavanje na platnu, Složenijeg veza punjenjem,

osnove štrikanja

; razvijanje radnih navika;

razvijanje svijesti o vrijednosti ručnih radova ( etnološke vrijednosti), radna terapija ( razvijanje koncentracije i pažnje, urednosti) NAMJENA AKTIVNOSTI: Izrada ručnih radova i uporabnih predmeta – stoljnjaka, podložaka, torbi. Izložba ručnih radova te njihova prodaja NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: Gđa. Ivančica Sučec Trakoštanec, učenici škole , defektologinja škole ( organizator) NAČIN REALIZACIJE: u okviru kreativnih radionica VREMENIK: Tijekom šk. 2012./2013. g. Od

9. – 12. mj 2012.g. savladavanje jednostavnijih bodova veza na

platnu( lančić i plosni bod, te osnove štrikanja i kukičanja) 56


Od 1. – 6. mj. 2013. savladavanje složenijeg boda veza ( punjenjem), kukičanja i štrikanja Sudjelovanje na prodajnim izložbama Zadruge i Smotri zadruga TROŠKOVNIK: Oko 300 kn NAČIN VREDNOVANJA: Kroz prezentaciju radova na prodajnim izložbama, foto dokumentacija

NAZIV AKTIVNOSTI: MALI MEDIJATORI CILJEVI AKTIVNOSTI: Samostlalno rješavanje sukoba (medijacijom) među vršnjacima u razredu (4. raz.,5.c, 5.a, 5b) Usvojiti vještine rješavanja sukoba kroz medijaciju (razvijati komunikacijske vještine i pregovaračke sposobnosti). Rana prevencija nasilja i promocija medijacije i nenasilne komunikacije.. NAMJENA AKTIVNOSTI: Podučiti učenike 5-tih i 4.

razreda asertivnom i

nenasilnom načinu rješavanja sukoba u svrhu prevencija nasilja. NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: Razrednice 5-tih raz.: I. Sudinec, A. Škrlec, Lj. Čeredar, G. Košćak

( pomoć kod izvođenja radionica,

korelirati sa sadržajima hrvatskog jezika, vjeronauka, likovne kulture,prirode vi društva ,uređenje panoa o medijaciji), učiteljica likovne kulture I. Podhraški (korelirati sa sadrž. likovne kulture,natječaj i izložba radova), učiteljica N. Oreč (korelirati sa sadržajima iz povijesti , primjeri

mirnog rješavanja sukoba

pregovorima), N. Zdunić , defektologinja (organizirati radionice i provesti s učenicima; koordinirati aktivnosti) NAČIN REALIZACIJE: Kroz radionice s učenicima 5-tih i 4. raz. na satovima razrednika VREMENIK: Tijekom 1. polugodišta šk. g.. 2012./2013. : radionice u 4. raz. i 5.a Tijekom 2. polugodišta šk.g. 2012./2013.: radionice u 5.c i 5.b TROŠKOVNIK: Literatura i pribor ( hamer papir, flomasterei) oko 500 kn NAČIN VREDNOVANJA: Kroz uspješnu edukaciju malih medijatora i njihov rad kao miritelja u rješavanju sukobu; kroz radove učenika (sastavke na temu nenasilnog rješavnja sukoba, liovne rdaove ); uređenje panoa o medijaciji u školi; 57


promocija i oglašavanje ; podrška zajednice (stvarati mrežu škola malih medijatora)

NAZIV AKTIVNOSTI: UČENIČKA ZADRUGA „ŽITO“-SEKCIJA CVJEĆARI CILJEVI AKTIVNOSTI: Upoznati učenike o vrstama ukrasnog i ljekovitog bilja i načinu uzgoja i njege, koristi (ljekovitost, ekonomska vrijednost, upotreba začina u šk. kuhinji).Razvijati kod učenika radne navike i ekološki odnos prema okolišu (ekološka svijest).Razvijanje osjećaja za estetiku i kulturu življenja. NAMJENA AKTIVNOSTI: Uređenje okoliša i enterijera škole. Sudjelovanje u projektu Eko škole. NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: Učenici , roditelji, tehničko osoblje škole , donatori i vanjski suradnici

(Kalia centar , Bauhaus

d.o.o. Zagreb) NAČIN REALIZACIJE: u okviru kreativnih radionica VREMENIK: Tijekom šk. 2012/2013.g. 9. i 10. mj. – pelcanje pelargonija, njega sobnog bilja, jesensko čišćenje parka škole, uređenje kamenjara (pljevljenje) jesenska gnojidba ruža (eko gnojivo) ;prodaja začinskog i ljekovitog bilja za Dan plodova zemlje ;izrada plastificiranih natpisa za kamenjar ;11.mj.- sadnja tulipana, prikupljanje sjemenja i sadnica za proljetnju sjetvu i sadnju; 12. mj 2012., 1. i 2. mj 2013.- njega sobnog bilja, proučavanje literature;3.mj.2013. okapanje i rezidba ruža u ružičnjaku; izrada cvijeća od krep papira za uskršnju prodaju, 4. mj.-sadnja cvijeća; njega ljekovitog bilja; sudjelovanje u aktivnostima povodom Dan planeta Zemlje i akcija čišćenja okoliša škole TROŠKOVNIK: Donacije NAČIN VREDNOVANJA: Kroz prezentaciju radova na prodajnim izložbama, foto dokumentacija

58


NAZIV AKTIVNOSTI: RADIJSKA EMISIJA CILJEVI AKTIVNOSTI: samostalno zaključiti koja su radijska izražajna sredstva (govor, glazba i šum),osmišljavanje i snimanje vlastite radijske emisije o određenoj temi (prema izboruučenika, ovisno o njihovim interesima) NAMJENA AKTIVNOSTI: istražujući, obrađujući podatke, intervjuirajući te planirajući i

snimajući vlastitu radijsku emisiju, učenici stječu nova znanja o

akustičnom mediju – radiju te njegovim mogućnostima NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: Ivančica Sudinec , moguće je uključiti i ostale učitelje ovisno o temi emisije NAČIN REALIZACIJE: razraditi etape stvaranja radijske emisije, prikupljanje materijala na zadanu temu, dogovaranje o načinima oblikovanja emisije, pisanje scenarija, odabir glazbe i zvukovnih podloga, snimanje emisije po etapama, montiranje, vrednovanje i samovrednovanje VREMENIK: tijekom prvog obrazovnog razdoblja – do siječnja TROŠKOVNIK: papir za kopiranje, cd NAČIN VREDNOVANJA: Postignuća vrednovati upitnicima i smajlićima. Upoznati roditelje i lokalnu zajednicu s rezultatima i postignućima projekta.

NAZIV AKTIVNOSTI: MALA ŠKOLA ARHEOLOGIJE CILJEVI AKTIVNOSTI: Odlaskom na neolitsko nalazište Brezovljani upoznati učenike sa zavičajnom prošlošću. Upoznati učenike s načinom života ljudi u neolitsko doba te ga pokušati rekonstruirati. Uočiti značaj nalazišta u Brezovljanima. Upoznati učenike s arheologijom te uočiti njezinu važnost kao pomoćne povijesne znanosti. Posjetiti arheološko nalazište te promatrati arheologe u radu. Neposredno (razgovor s arheolozima) doći do novih spoznaja. Produbiti ljubav prema domovini i njezinoj prošlosti. NAMJENA AKTIVNOSTI: Učenici promatranjem i radom na terenu stječu osnovna znanja o zavičajnoj prošlosti.

Učenici stječu znanja o životu ljudi u 59


neolitiku. Neposredno dolaze do novih saznanja odlaskom na arheološko nalazište, promatranjem i razgovorom s arheolozima. NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: Učiteljica povijesti i arheologinja Lana Okroša rade prema dogovorenom planu te su odgovorne za realizaciju planiranih sadržaja. NAČIN REALIZACIJE: Neolitsko nalazište Brezovljani VREMENIK: rujan 2012. TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA: Roditelje upoznati s ciljevima i zadacima

terenske

nastave te načinom njihove provedbe. Na redovnoj nastavi, izrada plakata i Power-point prezentacija, rad u grupama gdje sami vrednuju jedni druge.

NAZIV AKTIVNOSTI: DAN SJEĆANJA NA ŽRTVE VUKOVARA CILJEVI AKTIVNOSTI: poticati i razvijati domoljublje i nacionalnu svijest, upoznati učenike s tragičnim događajem iz naše nacionalne suvremene povijesti, sticati važnost i vrijednost slobode, razvijati osjećaj empatije i solidarnosti, poticati učenike

na

promišljanje

o

nacionalnom

značaju

vukovarskih

žrtava

poticatiosjećaj ponosa i zahvalnosti zbog svih baniteljskih i civilnih žrtava Domovinskog rata, istaći važnost i vrijednost slobode i mira NAMJENA AKTIVNOSTI: svečano i dostojanstveno obilježiti 18. studenoga, Dan sjećanja na žrtve Vukovara ( 20.-ta godišnjica apada Vukovara) NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: UčiteljiPo-HJ-LK i KNJIŽNIĆAR prema dogovorenom planu rade zadatke za učenike te su odgovorni za realizaciju planiranih sadržaja. NAČIN REALIZACIJE: Pomoći pri organizaciji obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Vukovara, istražiti sve aspekte bitke za Vukovar ( povijesne, političke, moralne, ljudske…), napraviti Ppt prezentaciju o padu Vukovara s naglaskom na njegove heroje ( branitelje i civile), pozvati poznate Vukovarce da svojim dolaskom uveličaju Dan sjećanja ( Željka Jurić, Pavao Pavličić…) VREMENIK: oko 18. 11. 2012. TROŠKOVNIK: hamer papir u boji , ljepilo, markeri, toner u boji za printanje slika za plakat, selotejp… 60


NAČIN VREDNOVANJA: Upoznati ostale učenike, učitelje, roditelje i lokalnu zajednicu s rezultatima

NAZIV AKTIVNOSTI: PROLJETNA JAPANSKA ŠKOLA CILJEVI AKTIVNOSTI: ponoviti saznanja o geografskom položaju Japana te društvenim i gospodarskim osobitostima te zemlje (geografija), naglasiti japansku ulogu u Drugom svjetskom ratu s naglaskom na završetak rata i bacanje atomskih bombi na Hirošimu i Nagasaki (povijest), upoznati kulturne i socijalne specifičnosti Japana (ceremonija ispijanja čaja, gejše, kaligrafija, japanska pisma...), okušati se u pisanju lirskih minijatura (hrvatski jezik), sudjelovanje u likovnoj radionici oblikovanja papira-origami (likovna kultura),

mogućnost

upoznavanja izvornog govornika (gost: prof. Masumi Kameda, Filozofski fakultet u Zagrebu, odsjek japanologije), upoznavanje Japana kroz niz fotografija i popratnih komentara Mladena Končara, japanologa NAMJENA AKTIVNOSTI: približiti učenicima egzotičnu zemlju poput Japana te prikazati korelaciju kulture, jezika, književnosti, povijesti, geografije te likovne i glazbene kulture, omogućiti aktivno sudjelovanje u radionicama, poticati želju za učenjem i upoznavanjem novoga, razvijati kulturu komunikacije, razvijati osjećaj tolerancije i poštovanja prema novom, nepoznatom i drugačijem NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: Ivančica Sudinec – organizirati dolazak japanologa Mladena Končara te, po mogućnosti, profesorice Masumi Kamede; organizirati Proljetnu japansku školu (osigurati prostor, odrediti vrijeme održavanja, obavijestiti i potaknuti učenike na dolazak i sudjelovanje...); osigurati potrebni radni materijal (LCD projektor, računalo, CD player,...), Ivančica Podhraški – omogućiti i realizirati likovnu radionicu origamija, estetsko uređenje prostora održavanja Proljetne japanske škole, Nataša Oreč – pomoć pri organizaciji, zadužena za grografsko-povijesni aspekt upoznavanja Japana, Marko Šmid, informatičarka - tehnička podrška NAČIN REALIZACIJE: kratko uvodno predavanje o općenitostima i posebnostima Japana (suradnja s učenicima, ponavljanje poznatog), izlaganje gostiju o japanskim

pismima,

posebnostima

jezika

(uz

poneki

jezični

primjer

na

japanskom), japanskoj književnosti, mogućnost kušanja japanskih jela štapićima 61


(sponzori!), razgovor s gostima, aktivno sudjelovanje u pisanju vlastitih imena japanskim pismima te radionici oblikovanja papira, zajedničko uređenje panoa, ispijanje čaja Voditelj projekta zadržava pravo izmjene načina realizacije! VREMENIK: u vrijeme proljetnih praznika, trajanje 3-4 školska sata TROŠKOVNIK: osigurati povrat novca gostima za prijevoz ( vlakom ili autobusom iz Zagreba i nazad) , osigurati obrok gostujućim predavačima, omogućiti radni materijal- papire za origami, krede, hamer papir u boji..., troškovi oko 500 kn. NAČIN VREDNOVANJA: Postignuća vrednovati upitnicima i smajlićima. Upoznati roditelje i lokalnu zajednicu s rezultatima radionice. Uočiti eventualne nedostatke i propuste, ispitati želje učenika za sljedeću, Petu proljetnu japansku školu poboljšati.

NAZIV AKTIVNOSTI: PRUŽIMO RUKU CILJEVI AKTIVNOSTI: Upoznati učenike s djelatnošću CZOO Križevci i učenicima- zadrugarima ; međusobno upoznavanje ; sudjelovanje u kreativnim božićnim radionicama u organizaciji domaćina i uskršnjim radionicama u našoj školi; upoznavanje s novim kreativnim tehnikama rada; razvijanje radnih navika i kreativnosti; razvijanje vještina samopredstavljanja i predstvljanje naše škole (građanski odgoj); Upoznati učitelje i učenike o radu Centra za rehabilitaciju „Silver“ iz Zgreba; uloga terapeutskog psa u rehabilitaciji djece i psa vodiča NAMJENA AKTIVNOSTI: Razvijanje senzibilizacije na različitost djece s teškoćama u razvoju ( socijalna integracija); razvijanje mreže škola prijatelja NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: Voditeljice sekcija Učeničke zadruge „Žito“, učiteljice CZOO Križevci, ravnateljica CZOO , gđa. Maja Prodan, terapeuti i djelatnici Centra za rehabilitaciju „Silver“,vanjski suradnik , g. Andreas Medved (udomitelj), Bauhaus d.o.o. Zagreb (donator) NAČIN REALIZACIJE: Kroz zajedničke kretaivne radionice izrade božićnih i uskršnjih

radova.

Polaznici

CZOO

bili

bi

naši

gosti

na

uskršnjim

radionicama(4.mj. 2013.) a naši učenici (zadrugari ) posjetili bi CZOO za božićne radionice

(12.mj.

2012.),

predavanje

za

učitelje

i

učenike

(susret

s

rehabilitacijskim psom) u 11. mj. 2012. 62


VREMENIK: Opisan u načinu realizacije TROŠKOVNIK: Utrošak za materijal za

radionice ( oko 400 kn) od financ.

sredstava zadruge NAČIN VREDNOVANJA: Fotodokumentacija, izvješće o evaluaciji projekta , izvješće na kraju šk. 2012./ 2013. godine. Rezultati vrednovanja koristit će u daljnjem širenju škola prijatelja.

NAZIV AKTIVNOSTI: UREĐENJE ŠKOLSKOG OKOLIŠA CILJEVI AKTIVNOSTI: snimiti stanje okoliša škole, utvrditi postojeće probleme u okolišu ( parku i igralištu) i mogućnosti rješenja, senzibilizirati okolinu i širu društvenu zajednicu za probleme školskog okoliša i informiranje javnosti o predviđenim aktivnostima, unaprijediti kakvoću življenja osiguravajući kakvoću okoliša za život, rad i kretanje učenika, razvijati kod učenika ekološku svijest o očuvanju prirode i ljubavi prema prirodi, stvarati i razvijati radne navike, razvijati sposobnosti timskog rada, razvijanje estetike i kreativnosti NAMJENA AKTIVNOSTI: uljepšati i funkcionalno urediti park škole i okoliš škole, izgraditi sjenicu u parku škole, urediti cvjetne gredice i ružičnjak NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: Nositelji aktivnosti su voditelji projekta uz stalnu pomoć svih zaposlenika škole ( učitelja i pomoćnog osoblja) , roditelji , te članovi šire zajednice, potencijalni donatori, građevinske firme,

predstavnici općine i izvršne vlasti. Voditelji projekta odgovorni su za

provedbu plana i aktivnosti projekta. NAČIN REALIZACIJE: prikupljanje podataka i idejno rješenje (kontakti s drugim školama koje su gradile sjenicu), pronalaženje potencijalnih donatora , odabir projektanata i građevinske tvrtke, suradnja s općinom (potražnja sredstava) za što je zadužena ravnateljica škole (uz sve korisne prijedloge i pomoć drugih zaposlenika škole), nabava novih koševa za smeće u parku škole VREMENIK: tijekom školske godine TROŠKOVNIK: izgradnja sjenice 20 000 kn, kupnja cvijeća 300 kn, kupnja koševa za smeće 300 kn NAČIN VREDNOVANJA: Provedba projekta pratit će se kroz izvještaje o relizaciji na sastancima sudionika projekta (stručni tim škole, ravnateljica škole, voditelji 63


aktivnosti , predstavnici roditelja i organa lokalne vlasti).Podaci o tijeku projekta bilježit će se u protokol u obliku zabilješki, slika i video zapisa. Na školskom panou zadrugara, tijekom godine biti će prikazan tijek projekta. Na kraju školske godine, za Dan škole prezentirat će se tijek i rezultati projekta.

NAZIV AKTIVNOSTI: BREZOVLJANSKA KULTURA MLAĐEG KAMENOG DOBA KROZ REPLIKE KERAMIKE NAŠEG DOBA CILJEVI AKTIVNOSTI: -Upoznavanje učenika s tehnikama modeliranja i rada s glinom - Izrada replika keramike s motivima brezovljanske kulture (uporabni predmeti) i makete nastambe brezovljanskog naselja - opremanje povijesnog kutka u holu škole s povijesnom grupom (dodatna nastava) -Razvijanje fine i grube motorike -Upoznavanje učenika s načinom življenje u mlađem kamenom dobu (edukativna uloga) -Posjet arheološkom nalazištu u Brezovljanima - Razvijati kod učenika svijest o važnosti očuvanja i promoviranja povijesne i kulturne baštine zavičaja - Razvijanje radnih navika i poduzetničkog duha - Promocija i popularizacija starih obrta – grnčarije i rukom rađenih predmeta od gline - Razvoj socijalizacije i pozitivne slike o sebi ( afirmacijom pozitivnih vrijednosti i radnih navika protiv nepoželjnih ovisničkih i nasilnih ponašanja učenikaŠkolski preventivni programi ) - Suradnja s lokalnom zajednicom kroz inicijativu prodaje i izložbe keramike u etnološko- zavičajnoj zbirci pri Općini Sveti Ivan Žabno -Suradnja s zavičajnim muzejom u Križevcima (posjeta muzeju) -Organiziranje predavanja za učenike na temu brezovljanske kulture ( povijesna grupa) -Izrada i osmišljavanje suvenira u suradnji s Turističkom zajednicom iz Koprivnice 64


- Kupnja (nabava putem donacije) ormara za čuvanje keramike - Sudjelovanje učeničke zadruge na projektu „Škole za Afriku“ kroz prodaju radova NAMJENA AKTIVNOSTI: -Izrada keramika s brezovljanskim motivima iz mlađeg kamenog doba ( posuda , nakita od keramike, nastambi-maketa, figurica) -Prodaja suvenira – replika arheoloških iskopina - Kulturno i estetski oplemeniti i urediti prostor škole ( povijesni kutak) NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: Povijesna grupa škole i njihova voditeljica , zatim zadrugari : likovna grupa, modelari i keramičarska sekcija i njihovi voditelji

, te ostali učitelji koji bi bili zainteresirani za izradu

keramike. Zatim članovi uže i šire lokalne zajednice : Općina Sv. Ivan Žabno, Muzej grada Križevaca , Turistička zajednica iz Koprivnice, roditelji učenika kao sudionici

zajedničkih

radionica

izrade

keramike

,Ministarstvo

obrta

i

poduzetništva RH NAČIN REALIZACIJE: -Kroz upoznavanje učenika s brezovljanskom kulturom i kroz kontakte s Muzejom grada Križevaca , saznanja putem interneta. -Zatim kroz aktivnosti i upoznavanje učenika s tehnikama rada s glinom i izrade posuda i nakita uz predočavanje motiva brezovljanske keramike mlađeg kamenog doba . -Prezentacija i prodaja keramike na prodajnim izložbama u školi , mjestu i Malom spravišću u Križevcima u 5. mjesecu. VREMENIK: Na početku šk. 2012./013, g. izradit će se vremenik aktivnosti kroz cijelu šk. godinu koji će pratiti događanja u školi, mjestu i gradu Križevcima. Lokalna zajednica (općina) biti će upoznata s projektom i pozvat će se na suradnju. Tijekom šk. 2011./ 012. godine aktivnosti vezane za projekt odvijat će se kroz rad sekcija učeničke zadruge Keramičara , Likovne grupe i Modelara (kretaivne radionice defektologinje). Planiramo izrađivati uporabne predmete s motivima i replikama brezovljanske kulture kao i druge uporabne predmete od keramike - U 9. mjesecu – posjeta arheološkom nalazištu u Brezovljanima (suradnja s arheologinjom L. Okroša) 65


-U 10. mjesecu organizirati ćemo posjetu Gradskom muzeju u Križevcima povijesna grupa, keramičari, voditeljice) i izrada makete brezovljanske naselja mlađeg kamenog doba - U 11. mj Izrada keramike za božićnu prodaju -U 12. mjesecu organizirati će se prodajna božićna izložba keramike -U 3. mjesecu 2013. godine organizirat će se uskršnja radionica izrade keramike i prodajna izložba za Uskrs u 4. mjesecu 2013. -U 5. mjesecu prodajna izložba za Dan škole i sudjelovanje na smotri učeničkih zadruga naše županije TROŠKOVNIK: - Glina oko 500 kn - Boje za glinu oko 500 kn - Posuda (bure) spremnik za glinu -ormar za čuvanje keramike ( donacija) NAČIN VREDNOVANJA: -Kroz planirane aktivnosti i izvješća tijekom godine ( sastanci zadrugara ). -Izrada projekta – portfolio uz predočenje foto i video zapisa, članaka o provednim aktivnostima i izrada panoa u školi. - Prezentacija projekta za Dan škole na školskoj priredbi u mjestu (Vatrogasni dom) na kraju šk. 2012./013. god. - Kroz sudjelovanje na županijskoj Smotri zadruga u 5. mj. 2013. -Pohvale vrijednim zadrugarima , suradnicima na projektu i zajedničko druženje na kraju školske godine - Zahvalnice donatorima i njihova promocija za Dan škole

NAZIV AKTIVNOSTI: EKO UZGOJ JAGODA CILJEVI AKTIVNOSTI: upoznati učenike s postupkom sadnje i ekološkog uzgoja jagoda, razvijanje pravilnih i zdravih prehrambenih navika (koliko je važno voće u ishrani ljudi) i uvođenje jagoda u školski jelovnik, razvijanje radnih navika i poduzetništva, ekonomska korist od uzgoja jagoda, razvijanje zajedništva i korisnosti zajedničkog rada, te kroz to razvijati samopoštovanje kod učenika i pripadnost zajednici, posjeta zadrugara Eko imanju „Zrno“ i upoznavanje učenika 66


s osnovama i novim okusima makrobiotičke kuhinje, sudjelovanje na Smotri učeničkih zadruga Koprivničko – križevačke županije, posjeta zadrugara OŠ Nad lipom iz Zagreba (škole za djecu s teškoćama u razvoju) našoj školi i Učeničkoj zadruzi «Žito», socijalna integracija učenika s teškoćama u razvoju i senzibilizacija okoline na njihove potrebe i različitost NAMJENA AKTIVNOSTI: uzgoj

i prodaja jagoda u mjestu, uvođenje zdravog

voćnog obroka u školsku kuhinju NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: voditeljice

vrtlarske

sekcije i Eko grupe, učenici članovi sekcije, vanjski članovi (roditelji i stručnjaci koji bi pomogli stručnim savjetima vezano za ekološki uzgoj jagoda), Udruge i ekoproizvođači jagoda (stupili smo u kontakt s AGRO timom d.o.o. u Lokvama u Gorskom Kotaru i Fragariom koja ima savjetodavnu službu vezano za uzgoj jagoda), poljoprivredna savjetodavna služba iz Križevaca koja daje besplatne usluge, učenici Učeničke zadruge «Lipa» iz Zagreba i njihovi voditelji, Savez učeničkih zadruga Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH NAČIN REALIZACIJE: jesenski radovi u jagodnjaku: presađivanje presadnica, pljevljenje, zaštita posađenih jagoda (malčiranje i plijevljenje), na proljeće postavljanje folije i sustava kap na kap, kupnja bureta za navodnjavanje, u. 5. mjesecu branje jagoda, u 6. mjesecu kosidba obranih jagoda, sudjelovanje na Smotri zadrugara Koprivničko-križevačke županije VREMENIK: tijekom školske godine TROŠKOVNIK: oko 1000 kn NAČIN VREDNOVANJA: Ativnosti će se pratiti kroz sastanke zadrugara , izradu plakata

(Zdrava prehrana , prehrambene vrijednosti jagoda), kroz foto i video

zapis aktivnosti. Na kraju školske 2012./2013.g. projekt će se prezentirati Učiteljskom vijeću i Vijeću roditelja, te na prezentaciji na završnoj školskoj priredbi.

67


NAZIV AKTIVNOSTI : Projekt BOOKMARK CILJEVI 1. obrazovni: upoznati učenike s važnošću školske knjižnice kao središta kulturno-informacijske djelatnosti, s kulturom škole u stranoj zemlji te kulturom te zemlje 2. funkcionalni: razvijati kod učenika kreativno izražavanje (izrada bookmarkera ili straničnika), pismeno i usmeno izražavanje (predstavljanje svoje škole, mjesta i zemlje pismom ili powerpoint prezentacijom učenicima škole u stranoj zemlji 3. odgojni: poticati učenike na upoznavanje drugih naroda i njihovih kultura, razvijati kulturne vrijednosti učenika svog zavičaja i zemlje te naučiti poštivati kulturne vrijednosti drugih naroda, poštivanje drugoga i drugačijega opći cilj: osvijestiti učenike o važnosti školske knjižnice kao mjesta pripreme učenika za život i cjeloživotno učenje NAMJENA: učenici 7. c razreda tijekom rujna i listopada samostalno izrađuju straničnike za za svoje kolege u inozemstvu čime se potiče njihova kreativnost i maštovitost kao i prezentaciju o svojoj školi, mjestu i zemlji te da ujedno upoznaju kulturu druge zemlje odakle je škola NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: Biljana Babić, učiteljica engleskoga jezika, Ivančica Podhraški, učiteljica likovne kulture, Nada Rogožar,učiteljica zemljopisa, Marko Šmid, učitelj informatike, Nataša Oreč, učiteljica povijesti, vezilje KUD-a „Tomislav“ Sveti Ivan Žabno i Jerko Barišić, školski knjižničar NAČINI REALIZACIJE: metode: kreativan rad, pisano izlaganje, pisani rad, powerpoint prezentacija, skype razgovor učenika, uporaba raznih tehničkih pomagala, praktičan rad, metoda vrednovanja, metoda prikupljanja informacija; oblici rada: kreativan individualan i timski rad, praktični rad u skupinama, razgovor s učenicima, izrada bookmarkera ili straničnika te rada o školi, mjestu i zemlji u obliku pisma ili powerpoint prezentacije; način provedbe: učenici na zadanu temu tijekom mjeseca rujna i listopada izrađuju straničnike te uratke o svojoj školi, mjestu i zemlji koje šalju svojim kolegama u inozemstvo, a oni njima svoje; zajedno se upoznaju putem skypea i tako vizualno komuniciraju na daljinu VREMENIK AKTIVNOSTI: lipanj - rujan 2012.: odabir razreda za projekt i dogovor škola u svijetu o uključivanju u projekt putem koordinatora školskih knjižničara - tijekom rujna i listopada: razmjena straničnika i uradaka između naše škole i škole u inozemstvu - tijekom studenog i prosinca: izrada izvješća o provedenim aktivnostima u okviru projekta s fotografijama i dostava glavnom koordinatoru projekta Breegeu O'Brienu 68


DETALJAN TROŠKOVNIK: Tvrdi papiri / hamer za straničnike CD za ppt prezentaciju Troškovi slanja pošte Fotografije Papir za izvješće Troškovi skypea Ukupno

100,00 kn 5,00 kn 50,00 kn 30,00 kn 15,00 kn 10,00 kn 210,00 kn

NAČINI VREDNOVANJA I NAČINI KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: praćenje i vrednovanje teorijskog i praktičnog rada učenika za potrebe projekta; izvješće o provedbi projekta s fotografijama; rezultati će biti korišteni u svrhu jačanja interesa učenika i učitelja za poticanje njihove međunarodne suradnje s učenicima i učiteljima iz škole u inozemstvu

Terenska nastava NAZIV

AKTIVNOSTI:

TERENSKA

NASTAVA

U

ISTOČNU

HRVATSKU:

VUKOVAR (8.R) CILJEVI AKTIVNOSTI: Upoznati učenike s poviješću Vukovara te važnost tog grada u obrani Hrvatske u Domvinskom ratu. Osvrnuti se na 18.11.1991. Dan pada Vukovara. Posjetom Ovčari i Memorijalnom groblju učenike osvijestiti o zločinima počinjenim u Domovinskom ratu.Podsjetiti učenike na hrvatske vukovarske heroje: Blago Zadro, Siniša Glavašević, branitelji Vukovara. Objasniti mirnu reintegraciju. Probuditi u učenicima ljubav prema domovini i njezinoj prošlosti. Osuditi aresiju i zločine. NAMJENA AKTIVNOSTI: učenici promatranjem i prikupljanjem materijala stječu znanja koja će koristiti tijekom školske godine NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: Učiteljica geografije, povijesti, engleskog jezika NAČIN REALIZACIJE: na terenskoj nastavi u Istočnoj Hrvatskoj istraživanje, fotografiranje,rješavanje pripremljenih zadataka. VREMENIK: svibanj 2013.

69


TROŠKOVNIK: roditelje upoznati s ciljevima i zadatcima terenske nastave te načinom njihove provedbe, predočiti im ponude turističih agencija : cijena s ulaznicama oko 200 kn . NAČIN

VREDNOVANJA: za redovnu nastavu učenici rade plakate, ppt

prezentacije, rade u grupama i ocjenjuju jedni druge, a način interpretacije ocjenjuje učitelj, prezentaciju pokazuju na roditeljskom sastanku svojeg razreda, vrednovanje učeničkog rada na redovnoj nastavi

NAZIV AKTIVNOSTI: TERENSKA NASTAVA U GORSKU HRVATSKU (8.R) CILJEVI AKTIVNOSTI: upoznati učenike s povišću Gospića te o životu, djelu i liku Nikole Tesleposjetom njegovoj rodnoj kući i muzeju. Upoznati učrnike s Teslinim najvažnijim izumima , njihovoj ulozi u II. Industrijskoj revoluciji te važnosti za napredak čovječanstva.Uočiti pozitivne i negativne strane izuma II undustrijske revolucije. Objasniti učenicima najvažnije o znamenitim događajima koji su se dogodili u Gorskoj Hrvatskoj u prošlosti : Krbavska bitka, buna Eugena Kvaternika u Rakovici, Senj –uskoci, kula Nehaj. Probuditi u učenicima ljbav prema domovini, njzinoj prošlosti i znamenitim ljudima. NAMJENA AKTIVNOSTI: učenici promatranjem i prikupljanjem matrijala stječu osnovna znanja koja će koristiti tijekom školske godine . NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: Učiteljica geografije , povijesti, fizike i tehničke kulture NAČIN REALIZACIJE: na terenskoj nastavi u Gorskoj Hrvatskoj istraživanjem, intervjui, fotografiranje, rješavanjem pripremljenih zadataka VREMENIK: 28. rujna 2012. TROŠKOVNIK: Roditelje upoznati sa ciljevima terenske nastave, predočiti im ciljeve turističkih agencija- cijena oko 190 kn NAČIN

VREDNOVANJA: za redovnu nastavu učenici rade plakate, ppt

prezentacije, rade u grupama i ocjenjuju jedni druge, a način interpretacije ocjenjuje učitelj, prezentaciju pokazuju na roditeljskom sastanku svojeg razreda

70


NAZIV AKTIVNOSTI: TERENSKA NASTAVA U ZAGREB: TEHNIČKI MUZEJPOVIJESNI MUZEJ I INTERLIBER (7.R) CILJEVI AKTIVNOSTI: osposobiti učenike za promatranje i upoznavanje sadržaja Tehničkog muzeja i njihovim sadržajima ( odjel transformacije energije, odjel astronautike s planetarijem, kabinet Nikole Tesle) NAMJENA AKTIVNOSTI: učenici promatranjem i prikupljanjem materijala stječu znanja koja će koristiti tijekom školske godine u obliku prezentacije, izradivši plakat ili usmenim izlaganjem učenika NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učitelji GE-PO-FI-TEH i knjižničar prema svom planu rade zadatke i odgovorni su da se planirani sadržaji ostvare NAČIN REALIZACIJE: preko jedne od turističkih agencija uz vdstvo predmetnih učitelja VREMENIK: 15.11.2012. TROŠKOVNIK: Roditelje upoznati sa ciljevima terenske nastave, predočiti im ciljeve turističkih agencija- cijena sa ulaznicom oko 80 kn NAČIN

VREDNOVANJA: za redovnu nastavu učenici rade plakate, ppt

prezentacije, rade u grupama i ocjenjuju jedni druge, a način interpretacije ocjenjuje učitelj, prezentaciju pokazuju na roditeljskom sastanku svojeg razreda NAZIV

AKTIVNOSTI:

TERENSKA

NASTAVA

U

ZAGREB:

DŽAMIJA-

PRIRODOSLOVNI MUZEJ-KATEDRALA-GORNJI GRAD-MIROGOJ-TEHNIČKI MUZEJ-VELESAJAM-POVIJESNI MUZEJ (6.R) CILJEVI AKTIVNOSTI: upoznati učenike s poviješću grada Zagreba, obilaskom Gornjeg grada učenike upoznati s najvažnijim znamenitostima, legendama te ustanovama koje se tamo nalaze. Upoznati učenike s nastankom religije islama i njezinom tvorcu Muhamedu. U kaedrali učenicima pojasniti o znamenitim osobama iz hrvatske prošlosti čiji se kipovi u njoj nalaze. Posjetom džamiji i katedrali uočiti sličnosti i različitosti tih dviju religija. Osvijestiti u učenicima važnost vjerske tolerancije te uvažavanje različitosti. Probuditi u učenicima ljubav prema domovini i njezinoj prošlosti.

71


NAMJENA AKTIVNOSTI: učenici promatranjem, slišanjem, radom na terenu i prikupljanjem materijala stječu osnovna znanja o razlikama i sličnostima islama, pravoslavlja i katolicizma koja će koristiti tijekom školske godine NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učitelji GE-PO-VJ prema svom planu rade zadatke i odgovorni su da se planirani sadržaji ostvare NAČIN REALIZACIJE: na terenu u Zagrebu-džamija, katedrala, crkva sv. Marka, Prirodoslovni muzej, Mirogoj VREMENIK: 20.9.2012. TROŠKOVNIK: cijena s ulaznicama oko 90 kn NAČIN

VREDNOVANJA: za redovnu nastavu učenici rade plakate, ppt

prezentacije, rade u grupama i ocjenjuju jedni druge, a način interpretacije ocjenjuje učitelj, prezentaciju pokazuju na roditeljskom sastanku svojeg razreda NAZIV AKTIVNOSTI: TERENSKA NASTAVA U HRVATSKO ZAGORJE (5.R) CILJEVI AKTIVNOSTI: Upoznati učenike s poviješću grada Krapine i legenodom o Čehu, Lehu i Mehu. Upoznati učenike s povodom, uzrocima,tijekom i značenjem Seljačke bune te im pokazati Gupčevu lipu i spomenik Seljačkoj buni. Posjetiti Krapinu i nalazište Krapinskog pračovjeka te na terenu ponoviti s učenicima već stečena znanja o izgledu i životu Krapinskog pračovjeka. Posjetiti Muzej evolucije u Krapini. NAMJENA AKTIVNOSTI: učenici promatranjem i radom na terenu stječu osnovna znana o povijesti Hrvatskog zagorja u prošlosti te rješavanjem radnije pripremljenih zadataka provjeravaju stečena znanja. NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učitelji GE-PO-HJ-GK prema svom planu rade zadatke i odgovorni su da se planirani sadržaji ostvare NAČIN REALIZACIJE: na terenu u Hrvatskom zagorju: Krapina-KumrovecZelenjak-Marija Bistrica VREMENIK: 19.10.2012. TROŠKOVNIK: Roditelje upoznati s ciljevima i zadacima terenske nastave te načinom njihove provedbe, predočiti im ponude turističkih agencija : cijena s ulaznicama oko 150 kn. NAČIN

VREDNOVANJA: za redovnu nastavu učenici rade plakate, ppt

prezentacije, rade u grupama i ocjenjuju jedni druge. 72


NAZIV AKTIVNOSTI: TERENSKA NASTAVA U NACIONALNI PARK CILJEVI AKTIVNOSTI: osposobiti učenike za promatranje i upoznavanje osobina Nacionalnog parka Brijuni ili Plitvičkih jezera NAMJENA AKTIVNOSTI: učenici promatranjem, istraživanjem

i prikupljanjem

materijala stječu znanja koja će koristititijekomškolske godine NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učiteljica goegrafije, likovna kultura, TZK, njemačkog jezika NAČIN REALIZACIJE: na terenskoj nastavi u nacionalnom parku istraživanjem, intervjui, fotografiranje VREMENIK: lipanj 2013. TROŠKOVNIK: Roditelje upoznati s ciljevima terenske nastave, predočiti im ciljeve turističkih agencija – cijena sa ulaznicama oko 200 kn NAČIN

VREDNOVANJA: za redovnu nastavu učenici rade plakate, ppt

prezentacije, rade u grupama i ocjenjuju jedni druge, a način interpretacije ocjenjuje učitelj, prezentaciju pokazuju na roditeljskom sastanku svojeg razreda

NAZIV AKTIVNOSTI: TERENSKA NASTAVA „ŠKOLA PLIVANJA“ CILJEVI AKTIVNOSTI: omogućiti učenicima 3. razreda da savladaju osnove plivanja NAMJENA AKTIVNOSTI: učenicima 3. razreda NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učiteljice MŠ i PŠ, učenici, učitelj plivanja NAČIN REALIZACIJE: u bazenima Cerine, Koprivnica VREMENIK: za vrijeme proljetnog odmora učenika TROŠKOVNIK: oko 100-150 kn po učeniku NAČIN VREDNOVANJA: učenici dobivaju diplomu sukladno sa stupnjem usvojenosti plivanja

73


NAZIV AKTIVNOSTI: POSJET MLINARU/ PEKARA CILJEVI AKTIVNOSTI: Upoznati učenike s mlinom i načinom prerade žitarica u brašno kao osnovnu namjernicu od koje se u pekari proizvode razne vrste kruha i peciva. NAMJENA AKTIVNOSTI: učenicima 1.-4. razreda povodom Dana kruha NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učiteljice 1.-4. Razreda PŠ Cirkvena NAČIN REALIZACIJE: Terenska nastava, tijekom listopada ( npr. Mlin- Kuštani; Pekara- Sveti Ivan Žabno ) ( Mlinar-Mlin; pekara Križevci VREMENIK: listopad 2012. TROŠKOVNIK: oko 50 kn po učeniku NAČIN VREDNOVANJA: stečena znanja primijeniti u nastavi i svakodnevnom životu.

Izleti, izvanučionična nastava NAZIV AKTIVNOSTI: IZLET ZAGREB-SLJEME CILJEVI AKTIVNOSTI: Boravkom učenika u autentičnoj sredini upoznati prirodne, kulturne i gospodarske značajke Zagreba i osobitosti Sljemena. NAMJENA AKTIVNOSTI: Upoznati učenike s osnovnim značajkama i važnosti glavnog grada te poticati ljubav prema sportu i zdravom načinu življenja. NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: Učiteljice i učenici od 1.-4. razreda NAČIN REALIZACIJE: Jednodnevni izlet. VREMENIK: lipanj (svibanj) 2013. TROŠKOVNIK: oko 150 kn po učeniku NAČIN VREDNOVANJA:Stečena znanja koristiti u nastavi i svakodnevnom životu.

74


NAZIV AKTIVNOSTI: SPORTSKI IZLET –PJEŠAČENJE „BUNDEK 2013“ CILJEVI AKTIVNOSTI: Poticanje razvoja i potrebe učenika za kretanjem u svrhu očuvanja i unapređivanja vlastitog zdravlja. NAMJENA AKTIVNOSTI: Upoznati učenike s Bundekom, lokacijom i namjenom za razne rekreacijske aktivnosti. NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: Učenici i nastavnici TZK. NAČIN REALIZACIJE: Rad na otvorenom, uz jezero Bundek. VREMENIK: tijekom školske godine 2012/ 2013. TROŠKOVNIK: troškovi autobusnog prijevoza NAČIN VREDNOVANJA:zbrajanje bodova na kontrolnim točkama.

NAZIV AKTIVNOSTI: IZLET KARLOVAC-OZALJ-RASTOKE CILJEVI AKTIVNOSTI: Upoznavanje grada na četiri rijeke, uočavanje različitosti zavičaja, kulturno-povijesnih znamenitosti staroga grada, razonoda i rekreacija učenika. NAMJENA AKTIVNOSTI: Učenicima 1.-3. razreda. NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: Učiteljice razredne nastave MŠ od 1.-3. razreda i PŠ Trema NAČIN REALIZACIJE: Jednodnevni izlet u organizaciji najpovoljnije putničke agencije.. VREMENIK: početkom lipnja 2013. TROŠKOVNIK: oko 200 kn po učeniku NAČIN VREDNOVANJA:Stečena znanja koristiti u nastavi i svakodnevnom životu.

NAZIV AKTIVNOSTI: VIŠEDNEVNI IZLET: ŠKOLA U PRIRODI CILJEVI AKTIVNOSTI: Boravkom učenika u autentičnoj sredini upoznati prirodene, kulturne i gospodarske značajke primorskog kraja. NAMJENA AKTIVNOSTI: Upoznati učenike s osnovnim značajkama primorskog kraja 75


NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učiteljice 4. razreda dužne su organizirati i ostvariti plan i program škole u prirodi,učenici NAČIN REALIZACIJE: odlazak u školu u prirodi na pet dana VREMENIK: lipanj 2013. TROŠKOVNIK: oko 1300 kn po učeniku NAČIN

VREDNOVANJA:

Stečena

znanja

koristiti

u

redovnoj

nastavi

i

svakodnevnom životu.

NAZIV AKTIVNOSTI: IZLET TENISKOM TURNIRU „ZAGREB INDOORS“ CILJEVI AKTIVNOSTI: upoznati učenike s turnirskim načinom igranja, druženje učenika s našim igračima, pravila ponašanja u sportskoj areni NAMJENA AKTIVNOSTI: razvijati ljubav i potrebu za određenom kineziološkom aktivnošću NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učitelj TZK-a, učenici, roditelji NAČIN REALIZACIJE: u tjednu trajanja turnira VREMENIK: veljača 2013. TROŠKOVNIK: troškovi prijevoza i ulaznica za turnir NAČIN VREDNOVANJA: analiza oglednih mečeva te primjena pojedinih dijelova teniske metode pri obuci učenika naše škole

NAZIV AKTIVNOSTI: IZLET NA SLJEME-SANJKANJE-SKIJANJE CILJEVI AKTIVNOSTI: upoznavanje učenika s novim najbližim lokacijama sa uređenim sanjkalištem i skijalištem, boravak na svježem zraku, pravila ponašanja na stazi NAMJENA AKTIVNOSTI: organizirano bavljenje zimskim sportom, razviti potrebu za boravkom na otvorenom NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učitelj TZK-a, učenici, roditelji NAČIN REALIZACIJE: ovisno o vremenskim uvjetima, subotom i nedjeljom u prosincu i siječnju 76


VREMENIK: prosinac 2012., siječanj 2013. TROŠKOVNIK: troškovi prijevoza na Sljeme NAČIN VREDNOVANJA: praćenje grupa, izrada plakata

NAZIV AKTIVNOSTI: SMOTRA UČENIČKIH ZADRUGA CILJEVI AKTIVNOSTI: sudjelovanje učeničke zadruge na smotri, prezentacija rada sekcija naše zadruge, načina izrade uporabnih predmeta koji će se izložiti, naučiti nove tehnike rada i kreativne aktivnosti koje će predstaviti ostali sudionici smotre, razvijanje radnih navika NAMJENA AKTIVNOSTI: predstavljanje i promocija aktivnosti sekcija učeničke zadruge i njihovih radova. Promicanje učeničkog zadrugarstva i razvijanje svijesti o ekonomskoj koristi rada u zadruzi NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: voditeljice Učeničke zadruge „Žito“ i učenici, organizatori Smotre učeničkih zadruga NAČIN REALIZACIJE: sudjelovanje na smotri VREMENIK: 5. mjesec 2013. TROŠKOVNIK: troškovi za put (oko 500 kn) NAČIN VREDNOVANJA: foto dokumentacija, izrada plakata, izvješća na kraju godine o radu zadruge, izvješća o iskustvima sa smotre na Učiteljskom vijeću

NAZIV AKTIVNOSTI: LIKOVNA GRUPA CILJEVI AKTIVNOSTI: kod učenika razvijati kreativne sposobnosti u korištenju likovnih tehnika, poticati učenike na aktivno sudjelovanje u radu, te na suradničko ozračje unutar grupe, razvijati estetski senzibilitet i osobni likovni ukus NAMJENA AKTIVNOSTI: primijeniti stečena znanja na svakodnevni život, upoznati vrijednosti zavičajne, nacionalne, europske i svjetske kulturne baštine, te poštivati kulturološku različitost NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učenici 5.-8.razreda, voditeljica grupe (organizacija rada i vođenje učenika u radu) 77


NAČIN REALIZACIJE: neposredan rad s učenicima, posjeti izložbama u užem i širem zavičaju VREMENIK: tijekom šk.god.2012./13. dva sata tjedno (70 sati godišnje) TROŠKOVNIK: 500 kn za potrošni materijal (papir, boje, …) NAČIN VREDNOVANJA: opisno praćenje rada učenika u dnevniku rada INA likovne grupe, objava rezultata i uspjeha učenika na natječajima u novinama, radiju, …

NAZIV AKTIVNOSTI: POSJET LIKOVNIM IZLOŽBAMA CILJEVI AKTIVNOSTI: -učenike upoznati s likovnim djelima nacionalne i svjetske kulturne baštine -poticati kod učenika interes za posjete kulturnim događanjima i ustanovama NAMJENA AKTIVNOSTI: -kod učenika osvijestiti likovne pojmove obrađene na nastavi likovne kulture na primjerima likovnoumjetničkih djela nacionalne i svjetske kulturne baštine NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: -učenici od 5.-8. razreda -učiteljica likovne kulture (organizirano vođenje učenika) NAČIN REALIZACIJE: -posjet izložbama u užem i širem zavičaju VREMENIK: -tijekom šk.god.2012./2013. TROŠKOVNIK: -troškovi prijevoza učenika i ulaznice za izložbe -100 kn po učeniku NAČIN VREDNOVANJA: -radni listići za učenike -primjena

stećenih

spoznaja

u

radu

na

satovima likovne

kulture

i

u

svakodnevnom životu učenika

NAZIV AKTIVNOSTI: KAZALIŠNA I GLAZBENA PREDSTAVA CILJEVI AKTIVNOSTI: Upoznati učenike s kazalištem kao kulturnom ustanovom u kojoj glumci izvode kazališne i glazbene predstave na pozornici NAMJENA AKTIVNOSTI: razvijati ljubav prema kazalištu, književnosti i kulturi, poticati stvaralaštvo i razvoj opće kulture

78


NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učiteljice i učenici od 1.8. razreda NAČIN REALIZACIJE: odlaskom u kazalište VREMENIK: tijekom školske godine TROŠKOVNIK: prijevoz – autobus,kazališna karta – 100kn NAČIN VREDNOVANJA: nastavni listići

NAZIV AKTIVNOSTI: MATURALNO PUTOVANJE UČENIKA 7. RAZREDAPRIMORSKA HRVATSKA CILJEVI AKTIVNOSTI: voditi učenike da mogu samostalnim istraživanjem, promatranjem, intervjuima što više upoznati prostor geografskih sadržaja Dalmacije NAMJENA AKTIVNOSTI: učenici uočavanjem, istraživanjem i promatranjem stječu znanja koja će koristiti tijekom školske godine NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učiteljica geografije I razrednici 7. razreda NAČIN

REALIZACIJE:

na

višednevnoj

terenskoj

nastavi

u

Dalmaciji,

istraživanjem, intervjui, fotografiranje VREMENIK: lipanj 2013. TROŠKOVNIK: Roditelje upoznati s ciljevima maturalnog putovanja ,predočiti ponude turističkih agencija i prema njihovom izboru odabrati najpovoljnije, cijena ovisi i o broju dana za koji se odlučuju roditelji NAČIN

VREDNOVANJA: za redovnu nastavu učenici rade plakate, ppt

prezentacije, rade u grupama i ocjenjuju jedni druge, a način interpretacije ocjenjuje učitelj, prezentaciju pokazuju na roditeljskom sastanku svojeg razreda, način interpretacije ocjenjuje učiteljica

79


Izvanškolske aktivnosti

NAZIV AKTIVNOSTI: ATLETIKA-CROSS-UTRKA GRADA CILJEVI AKTIVNOSTI: omogućiti učenicima da se bolje upoznaju s pojedinim atletskim disciplinama, natjecanje s vršnjacima NAMJENA AKTIVNOSTI: organizirano bavljenje športom putem treninga, susreta i natjecanja, prikazati stečeno znanje NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: učitelj TZK-a i učenici NAČIN REALIZACIJE: rad na otvorenom i u dvorani VREMENIK: tijekom školske godine TROŠKOVNIK: troškovi prijevoza učenika na natjecanja NAČIN VREDNOVANJA: izrada tablice rezultata, pismeno praćenje, analiza nastupa na natjecanjima

NAZIV AKTIVNOSTI: MLAĐA FOLKLORNA SKUPINA CILJEVI AKTIVNOSTI: razvoj glazbene i plesne kulture učenika, proširivanje znanja o običajima i narodnoj baštini NAMJENA AKTIVNOSTI: njegovanje i obnavljanje narodnih običaja, očuvanje tradicijske baštine zavičaja NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: voditeljica Mirjana Benko, voditeljica tamburaškog orkestra Višnjica Radić i učenici NAČIN REALIZACIJE: za potrebe školskih priredbi, Križevačko Malo Spravišće, Županijska smotra dječjeg folklora VREMENIK: dva puta tjedno tijekom školske godine TROŠKOVNIK: scenski rekviziti, dijelovi nošnje, prijevoz na nastup (oko 3 500 kn) NAČIN VREDNOVANJA: sudjelovanje na županijskoj smotri, ocjenjivanje od strane stručne komisije

80


NAZIV AKTIVNOSTI: ŠAH CILJEVI AKTIVNOSTI: razvijanje interesa učenika za igranje šaha, stjecanje osnovnih šahovskih znanja, razvijanje vještine logičkog razmišljanja, tehnike i znanja, pozitivan utjecaj na odgojni razvoj polaznika i poboljšanje obrazovnih sposobnosti NAMJENA AKTIVNOSTI: popularizacija šaha u osnovnoj školi NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST: Tomislav Majić i Nikolina Kušec NAČIN REALIZACIJE: treninzi, ekipna natjecanja VREMENIK: tijekom školske godine TROŠKOVNIK: fotokopiranje, šahovske garniture, šahovski satovi NAČIN VREDNOVANJA: rezultati s natjecanja

81

školski kurikulum  

školski kurikulum