Page 1

e 3000 FÖRETAGSEKONOMI 1 LÄRARHANDLEDNING

Jan-Olof Andersson Cege Ekström Rolf Jansson Jöran Enqvist

E3000 FÖRETAGSEKONOMI 1 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB

1


ISBN 978-91-47-11710-9 © 2016 Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Rolf Jansson, Jöran Enqvist och Liber AB Marie Ardehed Eva Jerkeman PRODUKTION Adam Dahl ILLUSTRATIONER Johnny Dyrander REDAKTION

FORMGIVNING

Första upplagan 1

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver ­lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsam­ ordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se. Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade med Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan, och kopiorna får inte på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet.

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 kundservice.liber@liber.se

E3000 FÖRETAGSEKONOMI 1 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB

2


INNEHÅLL INLEDNING 5

PROJEKT – ANVISNINGAR OCH KOMMENTARER 10 MATEMATIK FÖR EKONOMER 12

1 • FÖRETAGENS ROLL I SAMHÄLLET

  1 EKONOMI – MER ÄN PENGAR 19   2 SVERIGES NÄRINGSLIV – EN HISTORISK ÖVERSIKT 26   3 FÖRETAGET OCH SAMHÄLLET 30 2 • STARTA OCH DRIVA FÖRETAG

         

4 AFFÄRSIDÉ OCH FÖRETAGANDE 36 5 STARTA FÖRETAG 41 6 ORGANISERA FÖRETAGET 46 7 DET ÖPPNA F­ ÖRETAGET 50 8 PROJEKT – TILLFÄLLIG ARBETSGRUPP 54 3 • KALKYLERING

 9 BERÄKNA ­FÖRETAGETS RESULTAT 59 10 LÖNSAMHETS­BERÄKNING 65 11 RÄTT PRIS 71 4 • BUDGETERING OCH FINANSIERING

12 EKONOMISK PLANERING OCH UPPFÖLJNING 78 13 RÄCKER PENGARNA? 82

E3000 FÖRETAGSEKONOMI 1 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB

3


5 • MARKNADSFÖRING

14 SPELET PÅ MARKNADEN 89 15 KUNDRELATIONER OCH VARUMÄRKEN 96 16 KOMMUNIKATIONSKANALER 104 17 KAMPANJ­PLANERING 111 18 MARKNADENS SPELREGLER 117 6 • BOKFÖRING OCH BOKSLUT

19 DUBBEL BOKFÖRING 125 20 BOKFÖRINGS­LAGEN 132 21 KONTERA AFFÄRSHÄNDELSER 136 22 BOKFÖRING I PRAKTIKEN 142 23 BOKSLUT 145 MALLAR 151

E3000 FÖRETAGSEKONOMI 1 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB

4


INLEDNING Läromedlet E3000 Företagsekonomi 1 E3000 Företagsekonomi 1 är skriven för kursen företagsekonomi 1. Läromedlet är i huvudsak avsett för gymnasieskolan och Komvux/vuxenutbildningen men kan även användas för annan grundläggande ekonomisk utbildning. E3000 Företagsekonomi 1 bygger på ett verklighetsnära arbetssätt med konkreta exempel från företagarens vardag. Strukturen utgår från den modell som finns i faktaboken. Starta och driva företag

Bokföring och bokslut

Kalkylering Företagets roll i samhället

Marknadsföring

Budgetering och finansiering

Modellen beskriver förenklat företagandet som en kedja av aktiviteter med ”Företagets roll i samhället” som ett nav i mitten. Modellen återkommer i början av varje kapitel för att visualisera och tydliggöra vilken aktivitet eleven arbetar med. Detta sätt att strukturera läromedlet gör att eleverna successivt bygger upp ett tänkande där företagandets olika delar har ett sammanhang och där varje del har en funktion. En helhetssyn skapas. Strukturen i E3000 Företagsekonomi 1 är följande:

Block 1 Företagens roll i samhället 1 Ekonomi – mer än pengar 2 Sveriges näringsliv – en historisk översikt 3 Företaget och samhället

Block 2 Starta och driva företag 4 5 6 7 8

Affärsidé och företagande Starta företag Organisera företaget Det öppna företaget Projekt – tillfällig arbetsgrupp

E3000 FÖRETAGSEKONOMI 1 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB

5


Block 3 Kalkylering   9 Beräkna företagets resultat 10 Lönsamhetsberäkning 11 Rätt pris

Block 4 Budgetering och finansiering 12 Ekonomisk planering och uppföljning 13 Räcker pengarna?

Block 5 Marknadsföring 14 15 16 17 18

Spelet på marknaden Kundrelationer och varumärken Kommunikationskanaler Kampanjplanering Marknadens spelregler

Block 6 Bokföring och bokslut 19 20 21 22 23

Dubbel bokföring Bokföringslagen Kontera affärshändelser Bokföring i praktiken Bokslut

Läromedlets komponenter E3000 Företagsekonomi 1 består av följande komponenter: ✪✪ Faktabok ✪✪ Övningsbok ✪✪ Kommentarer och lösningar ✪✪ Webbaserade interaktiva övningar ✪✪ Lärarhandledning med extra uppgifter (nerladdningsbar)

Faktabokens upplägg Tanken med faktaboken är att den ska kunna användas dels som en ren lärobok, dels som en uppslagsbok i ett projektbaserat arbetssätt. Därför är den rikt illustrerad med konkreta exempel från företag. Kapitlen behandlar sina respektive ämnen i den ordning som man normalt utför det praktiska arbetet inom just detta område. ✪✪ Varje kapitel inleds med en vardagsnära introduktion som de flesta personer kan känna igen sig i. ✪✪ I kapitlets början finns några ”Tänk till-frågor” för att ge eleverna möjlighet att fundera på centrala delar av kapitlets innehåll utan att eleverna har läst texten. ✪✪ Varje kapitel är rikt illustrerat med bilder, modeller och tydliga exempel. ✪✪ De flesta kapitlen innehåller ett fylligt reportage kring något centralt i kapitlet. ✪✪ I många kapitel finns det faktarutor som fördjupar ett ämnesområde. ✪✪ Centrala begrepp och viktiga ord finns som marginalord med tydliga definitioner. ✪✪ I slutet av varje kapitel finns det ”Reflektera-frågor” som ger eleverna möjlighet att reflektera över viktiga frågeställningar från kapitlet.

E3000 FÖRETAGSEKONOMI 1 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB

6


✪✪ Alla kapitel avslutas med en sammanfattning. ✪✪ I slutet av faktaboken finns en förklarande ordlista som också utgör en svensk-

engelsk affärsordlista. ✪✪ Ett alfabetiskt sakregister med sidhänvisning till alla grundläggande facktermer ligger i slutet av faktaboken.

Övningsbokens upplägg Uppgifterna i övningsboken speglar sådana situationer som eleverna kan möta som företagare eller anställd. Ett stort antal av uppgifterna bygger på verkliga företag och deras utmaningar. Det finns ett rikt utbud av varierande uppgifter att välja bland. Antalet uppgifter är fler än vad som normalt är möjligt att hinna med inom ramen för kursen. ✪✪ Alla kapitel inleds med repetitionsuppgifter som eleverna kan använda för snabb kontroll av sina kunskaper. Dessa finns även som interaktiva övningar. ✪✪ Därefter följer ett antal uppgifter i olika svårighetsgrad. Uppgifterna följer samma ordning som faktabokens framställning. ✪✪ I slutet av varje block finns ett antal undersökande och skapande projektuppgifter som är tänkta att lösas i grupp. Projektuppgifterna kan användas för att träna projektmetodik enligt kursens centrala innehåll och kunskapskrav (mer information under ”Projekt – anvisningar och kommentarer” nedan). ✪✪ I slutet av kapitel 4–18 finns gruppuppgiften ”Starta och utveckla ett företag”. Uppgiften kan användas efter varje kapitel eller som ett övergripande projekt under större delen av kursen (mer information under ”Projekt – anvisningar och kommentarer” nedan). ✪✪ I slutet av varje block finns en uppgift där eleverna ska utvärdera sitt arbete. ✪✪ Alla uppgifter är märkta. De är dels märkta med vilken färdighet eleverna tränar med uppgiften, och dels med svårighetsgraden. Färdigheterna är indelade på följande sätt: BR (beskriv och redogör), TG (tillämpa och genomför) och NR (nyansera och reflektera). Uppgiftens svårighetsgrad har tre nivåer: en stjärna (högst betyget E), två stjärnor (högst betyget C) och tre stjärnor (högst betyget A). ✪✪ De uppgifter som kan göras med hjälp av kalkylprogram är märkta med [kalkylprogram]. ✪✪ De uppgifter som kan göras med hjälp av ett bokföringsprogram är märkta med [bokföringsprogram]. Instruktioner till Visma Administration och Visma eEkonomi finns på Libers hemsida, sökord E3000. Utbildningskod är hc5q2. ✪✪ De uppgifter som kan lösas som interaktiv övning är märkta med [interaktiv övning] och finns på Libers hemsida, sökord E3000. ✪✪ I slutet av boken finns kortfacit till räkneuppgifterna och formelsamling samt kopieringsmaterial i form av konteringsrutor och dagbok. ✪✪ I slutet av boken finns också ”Matematik for ekonomer” som kan användas för att låta eleverna repetera och träna på räkneproblem med anknytning till ekonomi.

Kommentarer och lösningar Kompletta lösningar till samtliga uppgifter finns i E3000 Företagsekonomi 1 Kommentarer och lösningar. Här finns utförliga lösningar och redovisade beräkningar samt kommentarer till hur uppgifterna kan lösas. Lösningsboken bör anskaffas i klassuppsättning, så att eleverna kan ha tillgång till egna exemplar.

E3000 FÖRETAGSEKONOMI 1 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB

7


Interaktiva övningar De uppgifter som kan lösas som interaktiv övning finns på Libers hemsida, sökord E3000, och i E3000 webbapp. Webbappen laddas även den ner från Libers hemsida. I övningsboken är uppgifterna märkta [INTERAKTIV ÖVNING]. Uppmärksamma eleverna på denna märkning så att de känner igen den och tar för vana att öva på egen hand. De interaktiva övningarna innehåller: ✪✪ Repetitionsuppgifterna från övningsboken med svarsförslag. Kan användas under lektionstid eller för repetition och träning hemma inför prov. ✪✪ Konterings- och bokslutsövningarna från övningsboken med självrättning för övning och repetition. Många elever tycker det är roligt att arbeta digitalt, men det är viktigt att de förstår vad de gör. Det gäller inte minst budget- och bokslutsövningarna. ✪✪ Uppgifter där eleverna tränar företagsekonomiska begrepp. ✪✪ Självrättande räkneövningar till övningsbokens ”Matematik för ekonomer”.

Filmer att använda i undervisningen I filmerna till E3000 Företagsekonomi 1 berättar fyra unga företagare om sina erfarenheter och om olika utmaningar de ställts inför. De fyra företagarna som deltar i filmerna är Samuel Isaksson från Random Bastards, Jenny Berg från ChokladJenny (tidigare Theobroma Tastings), Linus Andersson från Laser Unicorns och Riviera Oliviera från Rivia Sports. Filmerna är tänkta att användas som inspiration för eleverna och är en bra utgångspunkt för gemensamma diskussioner i klassen. Filmernas innehåll: ✪✪ Film 1 tar upp företagarnas tankar om hållbar utveckling. ✪✪ Film 2 tar upp företagens affärsidéer och vilken hjälp de fått med att starta sina företag. ✪✪ Film 3 tar upp prissättningsstrategier. ✪✪ Film 4 tar upp att det kostar att växa och därmed vikten av god finansiering. ✪✪ Film 5 tar upp unga företagares syn på marknadsföring. Vikten av sociala medier men att onlinenärvaro inte får kännas som reklam. ✪✪ Film 6 tar upp tankar om bokföring och ekonomi i stort.

Lärarhandledningens innehåll Lärarhandledningen innehåller följande: ✪✪ Kapitelvisa kommentarer till faktaboken och övningsboken ✪✪ PP-bilder sorterade kapitelvis ✪✪ Kommentarer till föreslagna projektuppgifter inklusive ”Starta och utveckla ett företag” ✪✪ Kommentarer till ”Matematik för ekonomer” ✪✪ Matematiktest inklusive lösningar i word-format ✪✪ Förslag på prov-/extrauppgifter och lösningar i word-format ✪✪ Instruktion kalkylprogram ✪✪ Utvärderingsmaterial ✪✪ Bedömningsstöd till minst en uppgift per block ✪✪ Mall för kursplanering i word-format ✪✪ Formelsamling ✪✪ Dagbok för dubbel bokföring ✪✪ Konteringsrutor

E3000 FÖRETAGSEKONOMI 1 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB

8


Kursplanering Kursplanering handlar om hur undervisningstiden ska fördelas för att uppnå de mål och riktlinjer som ämnes- och kursplaner föreskriver. Idag förutsätts att lärare självständigt och aktivt planerar och utformar den praktiska tillämpningen av kursplanerna utifrån sina lokala förutsättningar, till exempel läromedel, lokaler, tillgång till digitala verktyg och framför allt elevgruppen.

Du och dina elever måste välja Planering innebär att göra prioriteringar – genom val av teori och övningar inom kapitlen, genom tidsfördelningen mellan olika kapitel och genom val av olika arbetsformer. Kursplaneringen ska utgå från era lokala förutsättningar. Ditt och elevernas intresse, men också stoffets svårighetsgrad, är faktorer som styr hur tiden ska användas. Materialet i E3000 Företagsekonomi 1 utgör en fyllig meny och ger goda förutsättningar för inhämtande av relevanta, aktuella och angelägna kunskaper. Knappast i något kapitel hinner alla elever göra alla uppgifter. Det är heller inte avsikten, eftersom elevernas behov och förutsättningar är olika. Vissa kapitel eller avsnitt, och vissa övningar, har därför mer av en fördjupningskaraktär. Styrande för planeringsarbetet är kursplanens beskrivning av kursens centrala innehåll och kunskapskraven. I tabellen nedan ser du kopplingen mellan kapitlen i E3000 företagsekonomi 1 och de olika delarna i kursens centrala innehåll. UNDERVISNING I KURSEN FÖRETAGSEKONOMI 1 SKA BEHANDLA FÖLJANDE CENTRALA INNEHÅLL:

BEHANDLAS I E3000 FÖRETAGSEKONOMI 1

Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.

Block 1 och kapitel 15 och 18

Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse.

Block 2

Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering.

Block 1–6: Begrepp och modeller Block 3: Kalkylering

Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut.

Block 4: Budgeteringsformer Block 6: Bokföring och bokslut

Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring.

Block 5

Grundläggande projektmetodik i samband med enkla företagsekonomiska projekt.

Kapitel 8: Teori Block 1–6: Träna praktiskt

Under ”Mallar” hittar du redigerbar mall för kursplanering.

E3000 FÖRETAGSEKONOMI 1 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB

9


PROJEKT – ANVISNINGAR OCH KOMMENTARER

E3000 FÖRETAGSEKONOMI 1 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB

10

10


Koppling till kursplan I kursplanen för företagsekonomi 1 är det tydligt att projektmetodik och genomförande av projekt är en viktig del av kursen. I övningsboken finns därför ett stort antal projektarbeten av olika karaktär. Förslag till undersökande och skapande projekt ges sist i respektive block medan ”Starta och utveckla ett företag” i sin tur är ett återkommande projekt i block 2–5. En ny del i projektet introduceras i varje kapitel, utom i kapitel 8 där istället teoriavsnittet ”Projektmetodik” gås igenom. Nedan anges kopplingen mellan centralt innehåll och E3000 Företagsekonomi 1. UNDERVISNING I KURSEN FÖRETAGSEKONOMI 1 SKA BEHANDLA FÖLJANDE CENTRALA INNEHÅLL:

BEHANDLAS I E3000 FÖRETAGSEKONOMI 1

Grundläggande projektmetodik i samband med enkla företagsekonomiska projekt.

Kapitel 8: Teori Block 1–6: Träna praktiskt

I ditt planeringsarbete är det också viktigt att ta hänsyn till nedanstående kunskapskrav. ✪✪ De första tre punkterna handlar om planering, genomförande och utvärdering av projektet. Under ”Mallar” hittar du bedömningsmaterial för detta ändamål. ✪✪ Den fjärde punkten avser användandet av relevant teknik som informationssökning, presentation och dokumentation. KUNSKAPSKRAV

E

C

A

Eleven upprättar med handledare en projektplan inom det företagsekonomiska kunskapsområdet.

i samråd

efter samråd

efter samråd

Eleven tar eget ansvar samt genomför projektet med handledare och med tillfredsställande resultat.

i samråd

Dessutom utvärderar eleven arbetsprocessen och resultatet med omdömen.

enkla

Eleven använder med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.

i samråd

enkel

genomarbetad

efter samråd

efter samråd

inom givna tidsramar

inom givna tidsramar och med gott resultat

nyanserade

nyanserade samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras.

efter samråd

efter samråd

E3000 FÖRETAGSEKONOMI 1 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB

11


Undersökande och skapande projekt Sist i varje block finns förslag på projektarbeten inom ämnen med företagsekonomisk inriktning och vilka har tagits upp i blockets olika kapitel. Vissa av ämnena kräver förkunskaper från faktaboken för att kunna göra ett bra arbete. Andra är mer allmänna och kräver inte specifika kunskaper. I UNDERSÖKANDE PROJEKT kartlägger projektgruppen ett problem eller en frågeställning. Det kan till exempel vara att undersöka vilka konkurrenter ett företag har och vilka som är deras starka och svaga sidor. Dessa projekt går till stor del ut på att ställa frågor, observera och samla in och sammanställa uppgifter av olika slag. Resultaten redovisas muntligt och/eller skriftligt. I SKAPANDE PROJEKT skapar projektgruppen en produkt, till exempel en e-butik. Här gäller det att vara kreativ och komma med idéer. Även här redovisas resultatet muntligt och/eller skriftligt.

Förslag på projektarbeten BLOCK 1

SKAPANDE PROJEKT

BLOCK 5

UNDERSÖKANDE PROJEKT

Starta E-handel

UNDERSÖKANDE PROJEKT

Olika familjer — olika ekonomier

Bli en social entreprenör

Jämför marknadsmix

Företaget och samhället genom tiderna

Aktiviteter i sociala medier

Hur påverkar entreprenörens uppfinningar vårt samhälle?

BLOCK 3

Hur ser marknaden ut för ett företag?

UNDERSÖKANDE PROJEKT

Kartlägg den lokala marknaden

Prisundersökning

Miljötransport

Prissättning i praktiken

Företagen och etiken

Prisundersökning i praktiken

BLOCK 6

SKAPANDE PROJEKT

SKAPANDE PROJEKT

UNDERSÖKANDE PROJEKT

Skapa en tävling

Gör en kalkyl för import

Bokföring online

SKAPANDE PROJEKT Ny kundklubb? Marknadsför ett lokalt företag

Anlita redovisningskonsult

Påverka ett företag

BLOCK 4

Engagera dig! Skriv en uppförandekod

UNDERSÖKANDE PROJEKT Undersök budgetrutiner

BLOCK 2

SKAPANDE PROJEKT Lägga upp bokföring

Finansiera en investering

UNDERSÖKANDE PROJEKT Trendstudie

SKAPANDE PROJEKT

Branschstudie

Gör en projektbudget

En organisationsjämförelse

E3000 FÖRETAGSEKONOMI 1 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB

12


Starta och utveckla ett företag Ett annat alternativ är ”Starta och utveckla ett företag”. Detta är en återkommande projektuppgift och återfinns i slutet av flertalet kapitel i block 2–5. Denna återkommande projektuppgift innebär att eleven ihop med några kamrater arbetar med en projektuppgift parallellt med övningarna i den vanliga undervisningen. Tillsammans utvecklar de en affärsidé och en produkt, för att så småningom starta och organisera ett nytt företag eller utveckla ett befintligt. Uppgifterna är upplagda så att eleverna arbetar sig framåt bit för bit för att slutligen få fram till en helhet. Projektuppgiften är uppdelad på följande fyra block med instruktioner i slutet av respektive kapitel.

2 STARTA OCH DRIVA FÖRETAG 4 Affärsidé och företagande 5 Starta företag 6 Organisera företaget 7 Det öppna företaget 8

Projekt — tillfällig arbetsgrupp

3 KALKYLERING 9 Beräkna företagets resultat 10 Lönsamhetsberäkning 11 Rätt pris

4 BUDGETERING OCH FINANSIERING 12 Ekonomisk planering och uppföljning 13 Räcker pengarna?

5 MARKNADSFÖRING 14 Spelet på marknaden 15 Kundrelationer och varumärken 16 Kommunikationskanaler 17 Kampanjplanering 18 Marknadens spelregler

E3000 FÖRETAGSEKONOMI 1 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB

13


MATEMATIK FÖR EKONOMER

E3000 FÖRETAGSEKONOMI 1 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB

14

14


Kapitlets syfte ”Matematik för ekonomer” är ett tilläggskapitel och ligger placerat efter de övriga i E3000 Övningsbok 1. Innehållet ligger lite utanför ämnesplanen men är avsett som ett stöd för de elever som inte har så bra matematikkunskaper med sig från grundskolan. Även övriga elever kan ha nytta av en viss repetition inför det fortsatta arbetet i boken. Det är givetvis möjligt för dig som lärare att välja bort kapitlet i din planering, eller använda det enbart vid stödundervisning eller för självstudier för vissa elever. Kapitlets syfte är att eleverna ska kunna använda sig av procent, ränta och genomsnitt i praktiska situationer. Kapitlet kan lämpligen behandlas i samverkan med klassens matematiklärare.

Matematiktest – i början av kursen För att du och eleverna ska veta var de står i matematik finns det under rubriken Mallar (längt bak i lärarhandledningen) ett matematiktest med lösningsförslag. Det omfattar enkla procent-, ränte- och genomsnittsberäkningar. Uppgifterna är poängsatta och poänggränser finns angivna. Eleverna kan själva rätta svaren mot rättningsmallen. Testet kan vara ett rent självtest och eleverna konstaterar hur de ligger till jämfört med poänggränserna. Men du kan också samla in de rättade svaren anonymt för att räkna ut medelvärdet och se vilka beräkningar eleverna behöver hjälp med. Om du förklarar att det är bra att du vet vilka som behöver hjälp med vad, kan testet också samlas in med namn och du kan sedan gå igenom resultatet med var och en. Understryk noga i detta fall att testet inte är ett prov (eller betygsunderlag). Testet kan också vara ett underlag för bedömning av om klassens nivå medger att man helt eller delvis hoppar över detta kapitel. Matematikläraren kan säkert också hjälpa dig att bedöma detta.

Introduktion till ekonomi Kapitlet ”Matematik för ekonomer” är ett bra stöd för det fortsatta arbetet med företagsekonomi vad det gäller till exempel procenträkning och ränteräkning. Samtidigt innebär kapitlet en viss introduktion till ekonomi. Många av exemplen och uppgifterna handlar om ekonomiska förhållanden, såväl ur privat synvinkel som ur ett företagsperspektiv. Inledningsvis kommer två vardagsnära områden, dels några övningar i enkel huvudräkning av överslagskaraktär, dels några tabeller rörande omvandling av sorter – med tillhörande övningar. Där finns också specialfallet att omvandla andra sorter till pengar, det vill säga att räkna ut hur mycket kunden ska betala.

Procenträkning Procenträkningen har av praktiska skäl delats upp i andelsprocent och förändrings­ procent. Egentligen är ju alla procenttal andelstal, men de två situationerna är ändå så olika att det finns skäl att ta upp dem under olika rubriker. Även ränteräkning är ju en typ av procenträkning, men behandlas vanligen som särskild företeelse.

E3000 FÖRETAGSEKONOMI 1 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB

15


Gå gärna igenom varje delområde för sig och låt eleverna arbeta med uppgifterna däremellan. Visa gärna formlerna (PP-bild finns) vid genomgångarna. Låt resultaten från Matematiktestet avgöra hur många övningar som alla bör utföra på olika avsnitt. I formlerna förekommer till exempel (1 + Ändringsprocent). Påpeka att ändrings­ procent här står för decimalformen. I stället för 1 + 25 % ska eleverna tänka 1 + 0,25.

Miniräknare Visa gärna för osäkra elever – i samband med första avsnittet om andelsprocent – handgripligt på miniräknare (och/eller PP-bild) hur man först dividerar och därefter multiplicerar med hundra för att få fram procenttalet. Visa också hur man använder procenttangenten på miniräknaren. Om man dividerar andelen med helheten och sedan avslutar med %-tangenten får man svar i procent direkt. Förklara att detta innebär att räknedosan själv dividerar andelen med helheten och sedan multiplicerar med hundra. Var uppmärksam på att inte låta eleverna acceptera orimliga svar om de ”råkat trycka fel”.

E3000 FÖRETAGSEKONOMI 1 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB

16


PP-BILDER

E3000 FÖRETAGSEKONOMI 1 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB

17


1 FÖRETAGENS ROLL I SAMHÄLLET

1 Ekonomi – mer än pengar 2 Sveriges näringsliv – en historisk översikt 3 Företaget och samhället

E3000 FÖRETAGSEKONOMI 1 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB

18


KAPITEL

1

EKONOMI – MER ÄN PENGAR FAKTABOKEN Kapitlet innehåller följande avsnitt: ✪✪ Ekonomi och resurser ✪✪ Inkomster och utgifter/Intäkter och kostnader ✪✪ Privatekonomi ✪✪ Företagsekonomi ✪✪ Offentlig ekonomi ✪✪ Samhällsekonomi Kapitlets syfte Kapitlets syfte är att den studerande ska kunna ✪✪ beskriva, använda och förklara företagsekonomiska begrepp som affärsidé, franchising, intressent, affärsmodell med flera ✪✪ beskriva och redogöra för vilka grundläggande resurser som all ekonomisk verksamhet bygger på ✪✪ beskriva och redogöra för betydelsen av ekonomisk planering, såväl för privatpersoner som för företag och förvaltningar ✪✪ tillämpa och genomföra grundläggande ekonomiska kalkyler för privatpersoner och företag ✪✪ beskriva och redogöra för ekonomi i offentlig verksamhet ✪✪ beskriva och redogöra för vilka olika delar som ingår i samhällsekonomi i vid mening ✪✪ reflektera över centrala ekonomiska samband. The Smiling Group – Det goda företaget Bokens ingress, före kapitel 1, handlar om företaget Smiling. Eleverna får följa företagets värdekedja från behov till färdig produkt i butiken. Det är ett företag med en enkel produktion, distribution och organisation så alla elever förstår hur ett företag fungerar. Detta är också syftet med reportaget om Smiling. Eleverna ska förstå hur ett företag bygger upp sin verksamhet och vilken funktioner som finns företaget. Berättelsen om Smiling börjar hos kunden och dennes behov. På så sätt förstår eleverna att deras behov och köp är grunden för många företag. Om inte kundens behov tillgodoses blir det inget köp och företagen får inga inkomster. I slutet av ingressen finns fyra frågor som eleverna kan reflektera över och ni kan diskutera i klassen gemensamt. Efter dessa frågor finns en presentation av boken baserad på reportaget om Smiling. Genom att läsa denna presentation får eleverna en helhetsbild av bokens innehåll och hur de olika delarna hänger samman.

E3000 FÖRETAGSEKONOMI 1 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB

19


I kapitel 1 presenteras dessutom lärobokens struktur i form av en enkel modell. Bilden kan du använda för att visa vid vilken aktivitet ni befinner er när ni arbetar med kapitlet, PP 1:0. Hushålla med begränsade resurser Kapitlet börjar med att definiera begreppet ekonomi som ”att hushålla med begränsade resurser”, PP 1:1. Resurser av olika slag Samtidigt beskrivs de fyra grundläggande resurstyperna humankapital (människors arbete), naturtillgångar (råvaror och material), realkapital (byggnader, maskiner med mera) samt ekonomiskt kapital (pengar), PP 1:2. Rätt produkt ökar kundvärdet Inkomster är en viktig faktor för en hållbar ekonomi. Det som ger inkomster är produkter som har ett värde för kunden. Produkterna skapas genom en kedja av händelser, en så kallad värdekedja, som visar alla steg från produktion till distribution, se reportaget om The Smiling Group på sidan 11, PP 1:3. Det är viktigt att förklara för eleverna att värdet för kunden måste överstiga kostnaderna för företaget. Begreppen intäkter, kostnader och resultat (vinst eller förlust) förklaras senare i kapitlet under företagsekonomi. Reportaget Pieces Interactive Reportaget om Pieces Interactive på sidorna 17–18 visar hur man kan utveckla kundvärde i ett innovativt svenskt företag, i detta fall spelbranschen. Diskutera med eleverna vilka svenska företag och produkter inom spel som de känner till respektive själva använder. Till reportaget finns också en övningsuppgift som ansluter till reportaget. Inkomster och utgifter Hur resurserna används mäts som inkomster och utgifter. Betona att målsättningen är att på sikt få inkomsterna att överstiga utgifterna för att skapa ekonomiskt överskott, PP 1:4 . Låt eleverna jämföra exempel 2 och 3 (privatekonomi) med exempel 4 (företagsekonomi). Försök därefter att gemensamt göra motsvarande uppställning för kommunens ekonomi på tavlan. Låt eleverna själva komma på vilka poster som kan ingå bland kommunens inkomster och utgifter. Privatekonomi Avsnittet inleds med ekonomisk planering för privatpersoner som blir en ingång till planering för företag, PP 1:5. Begreppet budget myntas här, liksom överskott och underskott. Påpeka att det handlar om att ”tänka efter före”. Detta är egentligen den viktigaste målsättningen med budgetering. När budgeten väl är klar kan den redan vara överspelad, om förutsättningarna har ändrats, och det gör de hela tiden. Men det har ändå ett värde att man som privatperson, anställd eller företagsledare ser över sin totala ekonomi och gör nödvändiga prioriteringar. Utgå här från exempel 2, PP 1:6. Låt eleverna själva ge exempel på sådana situationer som de hade kunnat undvika med bättre planering. Företagsekonomi Privatekonomi är en bra ingång till företagsekonomin även om begreppen är lite annorlunda, PP 1:7. Exempel 4 kan användas som underlag för genomgång av hur begreppen används, PP 1:8.

E3000 FÖRETAGSEKONOMI 1 LÄRARHANDLEDNING © Författarna och Liber AB

20

Profile for Smakprov Media AB

9789147117109  

9789147117109  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded