9789140696489

Page 1

FÖRETAGSEKONOMI 2

INGER CLEL AND S TEPHAN LÖWENHIEL M HELENA PAL MHEDEN K ATARINA SYNNERGÅRD

ÖVNINGARInnehåll Om övningarna_____________________________________________________4

block 5. Kalkyl och budget

block 1. Företagens roll i samhället

12. I nköpsprocess och ett optimalt varulager___________ 117

1. Företagens roll i samhälls­utvecklingen____________________7

14. K alkyler för investeringar_______________________________ 146

11. Om kalkyler, budgetar och beslut_____________________ 111

2. Företagsetik och beslut_____________________________________ 16 3. Hållbar utveckling____________________________________________ 23

13. Nollpunkt och prissättning_____________________________ 129 15. Budgetar___________________________________________________ 157

block 6. Redovisning

block 2. Lagar 4. Myndigheter och annat stöd_______________________________ 33 5. Lagar och bestämmelser___________________________________ 41

16. Bokföring och bokslut – repetition____________________ 173 17. Löpande bokföring – daglig_____________________________ 195 18. L öpande bokföring – månadsskiften_________________ 217 19. B okslutsarbete – periodisera__________________________ 242

block 3. Affärsidé och affärsplan 6. Affärsidén_____________________________________________________ 55 7. Affärsplanen__________________________________________________ 62

20. B okslutsarbete – värdera tillgångar__________________ 264 21. Bokslutsarbete – värdera eget kapital och skulder________________________________________________ 286 22. Å rsredovisning, revision och räkenskapsanalys________________________________________ 304

block 4. Marknadsföring 8. Marknadsföringens grunder_______________________________ 71 9. M arknadsplanen del 1 – nuläge, mål och affärsidé

block 7. Organisation och ledarskap 23. Organisera resurserna__________________________________ 319

_______________________________ 83

10. Marknadsplanen del 2 – strategi, handling och uppföljning

24. Individer och grupper____________________________________ 332 25. Ledarskap_________________________________________________ 342

____________________ 94

Bilagor___________________________________________________________ 356 Tabell A, nuvärdefaktor Tabell B, nusummefaktor T-konton Konteringsrutor Momsdeklaration Arbetsgivardeklaration Kontoplan Konteringsnyckel

BA L A NS / F Ö RE TAGS E KO N OMI 1

3


BLOC K 1. FÖRE TAGENS ROLL I SA MH ÄLLE T

block 1. Företagens roll i samhället

ÖVNINGAR

ÖVNINGAR

ÖVNINGAR

6

BA L A NS / F Ö RE TAGS E KO N OMI 2


1. F öretagens roll i samhälls­ utvecklingen ÖVNINGAR

1:1 Perspektiv på ett samhälle Ett samhälle kan beskrivas på olika sätt. Hur beskrivningarna ser ut beror bland annat på vilket eller vilka perspektiv man väljer att utgå från. Ange fem exempel på sådana perspektiv. _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

1:2 Samhällsnytta a) Förklara kort vad som menas med samhällsnytta. _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

b) Ge två exempel på hur företag kan bidra med samhällsnytta. _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

BA L A NS / F Ö RE TAGS E KO N OMI 2

7


BLOC K 1. FÖRE TAGENS ROLL I SA MH ÄLLE T

1:3 Samhället har förändrats I mitten av 1800-talet var Sverige ett jordbrukssamhälle. Men sedan dess har det svenska samhället förändrats mycket. Vad brukar man kalla dagens svenska samhälle? _________________________________________________________________________________________

1:4 Två begrepp När man pratar och läser om vår globaliserade värld, används ofta begrepp som globalisering och global ekonomi. a) Vad betyder globalisering? _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

b) Vad betyder global ekonomi? _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

1:5 BNP per capita Förklara följande begrepp: a) bruttonationalprodukt, BNP _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

b) per capita _________________________________________________________________________________________

8

BA L A NS / F Ö RE TAGS E KO N OMI 2


KAPITEL 1. FÖRE TAGENS ROLL I SA MHÄLLSUT VEC KLINGEN

1:6 Sveriges export och import Handeln mellan länder har ökat över tid. I den här övningen utgår du från den information som finns i de två cirkeldiagrammen i faktadelen. Bortse från de länder som inte är namngivna, det vill säga den del i respektive diagram som heter ”Övriga”. a) Vilka är de tre länder som Sverige exporterar flest varor till? _________________________________________________________________________________________

b) Vilka är de tre länder som Sverige importerar flest varor från? _________________________________________________________________________________________

c) Vad var störst år 2016 - Sveriges export eller import? _________________________________________________________________________________________

d) Hur stor var skillnaden i kronor år 2016, mellan den svenska exporten och svenska importen? _________________________________________________________________________________________

1:7 Gränslös handel Ge två egna exempel på svenska företag som har verksamheter i flera olika länder. _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

BA L A NS / F Ö RE TAGS E KO N OMI 2

9


BLOC K 1. FÖRE TAGENS ROLL I SA MH ÄLLE T

1:8 Digitalisering – två definitioner Digitalisering är ett begrepp som har fått två huvudsakliga betydelser – teknisk digitalisering och samhällelig digitalisering. Förklara vad som avses med: a) teknisk digitalisering _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

b) samhällelig digitalisering _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

1:9 Digital revolution Förklara vad som menas med vår tids digitala revolution. _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

10

BA L A NS / F Ö RE TAGS E KO N OMI 2


KAPITEL 1. FÖRE TAGENS ROLL I SA MHÄLLSUT VEC KLINGEN

1:10 Källa till diagram om mat online I faktadelen visas ett diagram över försäljning av mat via internet. År 2009 såldes mat för 0,6 miljarder kronor. a) Mellan vilka två år har ökningen varit störst? Svara dels i kronor och dels i procent. _________________________________________________________________________________________

b) Vilken är diagrammets källa? _________________________________________________________________________________________

1:11 Effekter av globalisering och digitalisering Globaliseringen och digitaliseringen har påverkat samhället på många olika sätt. Ge två exempel på positiva effekter, samt två exempel på negativa effekter, av dels globaliseringen och dels digitaliseringen. GLOBALISERING

DIGITALISERING

exempel på positiva effekter

exempel på negativa effekter

BA L A NS / F Ö RE TAGS E KO N OMI 2

11


BLOC K 1. FÖRE TAGENS ROLL I SA MH ÄLLE T

1:12 Sammanfatta kapitlet Din uppgift är att redogöra för några centrala delar av kapitlets faktatext. Utgå från rubrikerna här nedan med tillhörande nyckelord. Du ska sammanlagt skriva tre texter, som var och en utgör en kort sammanfattning. Nyckelorden står i bokstavsordning, men du kan givetvis välja att utgå från dem i den ordning som passar dig när du skriver dina korta berättelser. diskutera

Skriv dina texter i ett ordbehandlingsprogram eller på papper. Diskutera därefter texterna i små grupper. På så sätt får du en repetition av grunderna i kapitlet. Samhällsnytta

• aktörer • definition • för vem/vilka Globalisering

• export och import • global ekonomi • gränslös handel Digitalisering

• digitalisering i företag • samhällelig digitalisering • teknisk digitalisering

12

BA L A NS / F Ö RE TAGS E KO N OMI 2


KAPITEL 1. FÖRE TAGENS ROLL I SA MHÄLLSUT VEC KLINGEN

ÖVNINGAR

1:13 Flera perspektiv I faktadelen anges några perspektiv som är användbara vid beskrivning av ett samhälle. a) Är det några perspektiv som du anser vara viktigare än andra – i så fall vilka? b) Är det några perspektiv som du anser saknas – i så fall vilka? diskutera

Börja med att reflektera över frågorna. Formulera därefter egna argument och sträva efter att vara så utförlig som möjligt i dina resonemang. Därefter diskuterar du frågorna och svaren med en klasskamrat.

1:14 Gapminder – en bild säger mer än tusen ord Du har kanske sett, läst eller hört talas om Hans Rosling och Gapminder i något sammanhang. Din uppgift här är att gå in på gapminder.org, därefter klicka på data. Välj ett område som intresserar dig, utifrån exempelvis tidsperiod, länder, ämne, ålder BNP och/eller livslängd. Välj minst två länder och motivera ditt val. diskutera

Sammanfatta punktvis sådan information som du anser är viktig. Ange din källa. Diskutera din sammanfattning med en eller flera klasskamrater.

1:15 Export och import Gå in på ekonomifakta.se och sök efter mer information om handel över gränser. Välj sådant som vill veta mer om, utifrån ditt eget intresse. Sammanställ dina svar i ett presentationsprogram, exempelvis Powerpoint. Ange dina källor.

BA L A NS / F Ö RE TAGS E KO N OMI 2

13


BLOC K 1. FÖRE TAGENS ROLL I SA MH ÄLLE T

1:16 Mer om den digitala revolutionen Välj ett företag eller en bransch. Beskriv utförligt hur det/den har digitaliserats – eller skulle kunna digitaliseras ytterligare. Utgå exempelvis från följande nyckelord: a) internt b) externt c) funktioner, som exempelvis ledning, inköp, marknad, produktion d) kunder e) kommunikation f) marknad

14

BA L A NS / F Ö RE TAGS E KO N OMI 2


KAPITEL 1. FÖRE TAGENS ROLL I SA MHÄLLSUT VEC KLINGEN

ÖVNINGAR

1:17 Beskrivningar med olika perspektiv Gör en egen beskrivning av ett eller flera länder för en viss tidsperiod, utifrån ytterligare minst fyra olika perspektiv. Exempel på perspektiv finns i faktadelen. Sammanställ dina svar i en rapport. För en läsvänligare text bör du använda dig av rubriker. I rutan nederst på sidan finns förslag på rubriker. Ange dina källor och redogör för ditt källkritiska arbete.

1:18 Koll på framtiden Ingen kunde väl ana hur samhället skulle förändras i och med industrialiseringen, inte heller vad gäller datorernas och internets intåg. Idag är artificiell intelligens och nano två fenomen som sannolikt än mer kommer att påverka samhället, företag och individer. Men hur? Du formulerar ett eget syfte, metod och avgränsning. Du söker efter information i olika källor, exempelvis i sekundära källor som artiklar, böcker, tidningar och internet. Men du kan även använda dig av primära källor. Sammanställ dina svar i en rapport. För en läsvänligare text bör du använda dig av rubriker. I nedanstående ruta finns förslag på rubriker. Ange dina källor och redogör för ditt källkritiska arbete.

RAPPORT – FÖRSLAG PÅ RUBRIKER Bakgrund * Syfte Metod Avgränsning Egna rubriker ** Resultat Egna reflektioner om arbetet Källförteckning

BA L A NS / F Ö RE TAGS E KO N OMI 2

* Här kan du exempelvis beskriva varför du valde att arbeta med denna uppgift. ** Lägg till egna rubriker som rör ditt ämnesområde.

15


Ordet balans ger associationer till balans i räkenskaperna men också till vikten av ett långsiktigt förhållningssätt. I Balans Företagsekonomi 2, fördjupar du dina kunskaper i att starta och driva företag. Balans är ett inspirerande och aktuellt läromedel, som tydliggör din kunskapsresa i företagsekonomi och hjälper dig att se vad du behöver göra och kunna för att nå kursens olika kunskapsnivåer. Grundidén till läromedlet utgår från en struktur som genom åtta block speglar centralt innehåll i kursplanen Företagsekonomi 2. Övningarna till respektive kapitel finns på tre olika nivåer: Gröna övningar ger dig grunden i din inlärningsprocess. Blå övningar där du applicerar och befäster dina kunskaper. Svarta övningar kräver mer av dig än de gröna och blå. Du visar dina kunskaper mer utförligt och nyanserat. Här är nyckelorden självständighet, reflektion, perspektiv och samband. Du börjar att arbeta med de gröna övningarna, för att därefter gå vidare till kapitlets blå och eventuellt svarta övningar. Balans passar dig som läser företagsekonomi på gymnasiet eller går på någon annan grundläggande utbildning i företagsekonomi, företagande eller entreprenörskap. Boken är också intressant för dig som vill fördjupa dig i ämnet på egen hand.

Inger Cleland är civilekonom, gymnasielärare i ekonomiska ämnen och har lärarlegitimation. Inger, som är huvud­författare, har även lång erfarenhet av läromedels­ utveckling. Det är hennes idéer som ligger till grund för strukturen i Balans.

Helena Palmheden är civilekonom, företagare och legitimerad lärare. Dessutom är hon förstelärare i Entreprenörskap. Hon är en erfaren lärare i företagsekonomi och har även deltagit i den expertgrupp som arbetade fram Ekonomiprogrammet inför Gy11.

Stephan Löwenhielm är civilekonom inom internationell ekonomi, gymnasielärare i företagsekonomi och har lärarlegitimation. Han har lång erfarenhet från näringslivet som konsult och pedagog.

Katarina Synnergård är ekonom och har många års erfarenhet av redovisning. Hon har tidigare arbetat i både små och stora företag, men sedan några år driver hon en egen redovisningsbyrå med kunder från olika branscher.

Det finns möjlighet att arbeta med Balans helt digitalt. • Balans Företagsekonomi 1, digitalt läromedel, elev • Balans Företagsekonomi 2, digitalt läromedel, elev Du får tillgång till den digitala världens fördelar, som till exempel självrättande övningar, animerade filmer, möjligheter att anteckna och dela dessa. Läs mer om digitala läromedel på gleerups.se.

ISBN 978-91-40-69648-9

9

789140 696489


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.