9789140694577

Page 1

Frida åker buss Läsglädje är en serie med enkla lättlästa böcker för vuxna som just lärt sig att läsa och förstå lite svenska. Texterna är kopplade till foton som speglar och konkretiserar vardagshändelser där läsaren kan känna igen sig. Fotona och texterna ska inbjuda till samtal kring händelserna i böckerna. Längst bak i böckerna finns en ordlista och dialoger. Det finns även en ruta med pedagogiska tips till läraren.

ISBN 978-91-40-69457-7

9

789140 694577

Nadja Zanders-Blomkvist Gunilla Juteräng

Läsglädje


Några vänner ska komma hem till Frida ikväll. Hon vill bjuda dem på något gott att äta. Frida ska åka till centrum och köpa mat. Nu går hon till bussen.

4


5


Frida tittar på tid-tabellen. Det är söndag idag. Klockan är över tio. När kommer bussen? Den kommer 10.25.

6


7


Ordlista: en tidtabell en b채nk en person en station en stoppknapp en h책llplats

28


bredvid nĂĽgra kvart Ăśver ledig framme centrum vill bjuda

29


Dialoger: – Är det ledigt här? – Ja, det är ledigt.


Tipsruta Om du som lärare vill stötta dina läsande elever lite extra kan du:

• • • •

förklara hur ord kan delas upp i stavelser. Du kan t.ex. markera stavelserna så här expedit, konduktör fokusera på vokalerna och fånga upp konsonanterna mellan dem. lär dem känna igen orddelar i orden t.ex. i sammansatta ord. visa hur stavning i ljudstridiga ord påverkas av respektive vokalgrupp.

Exempel: bakre, (hårda) främre, (mjuka) g- går gör k- kan kyl sk- skor sked


Frida åker buss Läsglädje är en serie med enkla lättlästa böcker för vuxna som just lärt sig att läsa och förstå lite svenska. Texterna är kopplade till foton som speglar och konkretiserar vardagshändelser där läsaren kan känna igen sig. Fotona och texterna ska inbjuda till samtal kring händelserna i böckerna. Längst bak i böckerna finns en ordlista och dialoger. Det finns även en ruta med pedagogiska tips till läraren.

ISBN 978-91-40-69457-7

9

789140 694577

Nadja Zanders-Blomkvist Gunilla Juteräng

Läsglädje


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.