9789127435889

Page 1

Eva Söderberg

Helene Österlund

Sagoroch sanningar

Faktatexter och sagor för sfi kurs D

Sagor och sanningar är ett läromedel i svenska som andraspråk. Här får dina elever läsa spännande faktatexter, samt ta del av ett kulturarv i form av sagor och berättelser. Boken vänder sig till de elever som redan kan en del svenska men som behöver bli säkrare i främst läsförståelse och få ett större och rikare ordförråd. I anslutning till texterna tränas läsförståelse, ordkunskap och även en del grammatik, där fokus ligger på tempus och meningsbyggnad. I boken finns också diskussionsuppgifter och olika typer av läs- och skrivövningar.

Sagor och sanningar

Torun Eckerbom

Torun Eckerbom

Eva Söderberg

Helene Österlund

Sagoroch sanningar Faktatexter och sagor för sfi kurs D

Textbok med ljudfiler Lärarhandledning Extramaterial finns på www.nok.se/sagorochsanningar. Här finns lärarhandledning, facit samt ljudfiler till bokens texter. Inloggning med kod, se s 192 i boken.

Referensnivåer A1

A2

B1

B2

Kurs A A1–/A1 Kurs B Kurs C

A1/A2 A2/A2+

Kurs D

B1/B1+

ISBN 978-91-27-43588-9

9 789127 435889

omslag_Sagor_och_Sanningar9789127435889.indd 1

2014-09-08 10:24


inlaga_Sagor_och_Sanningar9789127435889.indd 1

2014-09-08 12:21


Till dig som ska arbeta med den här boken Sagor och sanningar vänder sig till dig som kan en del svenska men som vill utveckla din läs- och skrivförmåga och få ett större ordförråd. Boken består av tio kapitel med flera olika typer av texter och övningar. Varje kapitel börjar med en faktatext och avslutas med en saga. Sagor och sanningar fungerar bäst om du läser kapitlen i den ordning de står eftersom kapitlen blir något svårare senare i boken. Texter och övningar är anpassade för sfi kurs D eller den senare delen av sfi och motsvarande nivå inom andra skolformer. Texterna

Faktatexterna har världsomspännande teman med både historiskt och aktuellt perspektiv. Tanken är att de ska inspirera till intressanta diskussioner samtidigt som du tränar läsförståelse och lär dig fler ord. I varje kapitel finns också exempel på andra texttyper, t.ex. tidningsartiklar och insändare. Dessa texter har samma tema som faktatexten. Här får du träna olika lässtrategier. I Sagor och sanningar får du också möta berättelser och sagor från olika länder. Kanske känner du igen någon av dem från ditt hemland. Övningarna

Vi börjar alltid med att kontrollera att du har förstått faktatexten med hjälp av frågor. För att göra det lättare för dig har vi delat in frågorna i tre nivåer – A, B och C. Du ska kunna hitta information, kunna dra egna slutsatser, läsa mellan raderna och kunna tolka information. Ibland finns inga tydliga svar i texten. Nivåerna bildar även underlag för betygskriterierna E, C och A i läsförståelse i kursplanen för sfi. Eftersom svenskan har många långa ord är det viktigt att förstå hur språket är uppbyggt. Därför har vi lagt in en del övningar på hur man kan bilda ord i svenskan. I boken finns också övningar på ordföljd och tempus som hjälper dig att bli bättre på att skriva. I varje kapitel finns olika typer av skrivuppgifter. Du får t. ex. skriva mejl, insändare och sms. Ordlistorna

Bredvid texterna finns ordlistor som hjälper dig att förstå texten. Tecknet markerar betonad partikel. Ibland finns samma ord i flera texter, men det står bara i ordlistan första gången det kommer. När det kommer tillbaka i en annan text, måste du alltså komma ihåg det. l

På webben

På webben kan du lyssna till inspelningar av faktatexterna och sagorna. Där finns även facit till övningarna. Vi hoppas att du får både nytta och nöje av Sagor och sanningar. Torun Eckerbom

Eva Söderberg

Helene Österlund 3

inlaga_Sagor_och_Sanningar9789127435889.indd 3

2014-09-08 12:21


Innehåll Beskrivande faktatexter

1 Dinosaurier – några urtidsdjur

Sidan

Övriga texter

Skriv

ett mejl (brev)

7

2 Diamanter – till lyx, krig och industri

21

artikel

ett sms

3 Vikingar – rövare och handelsmän

37

artikel

berättande text

4 Samerna – ett folk i norr

55

artikel faktatext

ett mejl (brev)

5 Fotboll – en sport för alla

77

artikel inlägg på internet

6 Kaffe – en urgammal handelsvara

97

faktatext insändare

svar på insändare

7 Socker – ingen söt historia

115

faktatext debatt på internet

svar på debatt ge råd

8 Jeans – byxor för alla i hela världen

135

faktatext insändare

svar på insändare

9 Kokain – det vita guldet

153

insändare artikel

svar på insändare berättande text

173

faktatext

sammanfattning berättande text

10 Kampen om Arktis – när isen smälter

4

berättande text

Sagor och sanningar

inlaga_Sagor_och_Sanningar9789127435889.indd 4

2014-09-08 12:21


Grammatik

Övriga övningar

Sankt Göran och draken

ordföljd i huvudsats tempus, preteritum/perfekt

ordföljd i huvudsats bisats med satsadverbial

tempus, preteritum/ pluskvamperfekt

ordföljd i huvudsats

Saga

ordbildning

Kungens ring

aldrig, alltid ordbildning ingen/inte…någon

Frejas smycke

tycka, tro, tycka om, tänka ordbildning

Rödluvan och vargen

blandade tempus

inga, alla partikelverb (ta)

Robin Hood

blandade tempus ordföljd i huvudsats

ordbildning verbet känna

Koka soppa på en spik

ordföljd i huvudsats

ordbildning perfekt particip

Hans och Greta

ordföljd i huvudsats blandade tempus

ordbildning lik, likadan, samma, lika

Kejsarens nya kläder

ordföljd i huvudsats ordföljd med partikelverb blandade tempus

hel, all partikelverb (gå, lägga)

Snövit

ordbildning partikelverb

Noa och hans ark

blandade tempus

Sagor och sanningar

inlaga_Sagor_och_Sanningar9789127435889.indd 5

5

2014-09-08 12:21


6

inlaga_Sagor_och_Sanningar9789127435889.indd 6

2014-09-08 12:21


1 Dinosaurier – några urtidsdjur 5

10

15

20

25

30

Människor har bara funnits i cirka 200 000 år. Långt före vår tid vandrade dinosaurier omkring på jorden. En del av dem var stora som trevåningshus, och andra var små som kycklingar. För 65 miljoner år sedan dog dinosaurierna ut, men ingen vet varför.

Över hela världen har man sedan länge hittat fossil. Fossil är skelett, fotavtryck och växter som under miljontals år har blivit till sten. Frågorna har varit många. Några skelett som man hittade var jättelika. Vad var det för djur? Skeletten satte människors fantasi i rörelse. Först på 1800-talet förstod forskare att benen kom från djur som levde för flera miljoner år sedan. I början av 1800-talet var det inte många i Europa som ville tro att det hade funnits liv på jorden innan det fanns människor. Kyrkans makt var stor, och Bibeln var nyckeln till historien. Men naturvetenskapen gick framåt. Forskarna studerade fossil och började förstå att många olika djur hade levt i haven redan för 600 miljoner år sedan. De ville veta hur djur och växter hade sett ut för länge sedan. På skelettens tänder kunde de se om ett djur hade varit köttätare eller levt på växter. Forskarna kallade dessa urtidsdjur för dinosaurier. Nu gav sig ärelystna fossiljägare ut på långa, farliga resor genom öknar och upp i berg för att leta efter ben. Alla ville komma först med nya upptäckter. Dinosaurierna levde på jorden under cirka 160 miljoner år, och de var landdjur som lade ägg. De första dinosaurierna var små, snabba köttätare som sprang på två ben. Senare utvecklades dinosaurier som var gigantiska. En av de

6 dö lut (dör, dog, dött)

sluta att finnas 9 skelett (-et; =)

alla ben

i kroppen 9 fotavtryck (-et; =)

12 fantasi (-n; -er)

när man hittar på något som man inte har varit med om eller vet något om 12 rörelse (-en; -er) när någon eller något rör sig 13 forskare (-en; =) person som arbetar med att studera eller undersöka något 26 ge sig lut (ger, gav, gett/ givit) gå eller åka från en plats till en annan 26 ärelysten (ärelystet, ärelystna) som vill ha ära 26 fossiljägare (-en; =) person som letar efter fossil 26 jägare (-en; =) person som jagar 27 öken (öknen; öknar) mycket torrt område med nästan inga växter eller djur 32 gigantisk jättestor, mycket stor

Dinosaurier

inlaga_Sagor_och_Sanningar9789127435889.indd 7

märke

av fot i marken

7

2014-09-08 12:21


35

40

45

50

55

största köttätarna var Tyrannosaurus Rex, som kunde bli 16 meter lång och 6 meter hög. Även djur som åt växter kunde bli stora och långa. Men eftersom de rörde sig långsamt kunde de lätt bli offer för köttätarnas tänder. Genom årmiljonerna utvecklade växtätarna horn på huvudet och taggar på kroppen, för att kunna försvara sig bättre mot sina fiender. Samtidigt som dinosaurierna vandrade runt på jorden fanns det andra enorma djur, både i haven och i luften. Mot slutet av dinosauriernas tid på jorden fanns det även små däggdjur, som födde levande ungar. Det finns flera teorier om varför dinosaurierna dog ut. En del forskare tror att en stor meteorit slog ner på jorden och orsakade massdöd. Ett moln av damm kan ha stängt ute solen under flera år. Då blev det kanske så kallt på jorden att bara djur med päls kunde klara sig. I dag tror de flesta forskare att dinosaurierna har släktingar som fortfarande finns på jorden. Genom dna-teknik har vi fått ny kunskap. De flesta är i dag överens om att fåglar är släkt med dinosaurier. Men ingen vet hur fåglarna kunde överleva den stora katastrofen för 65 miljoner år sedan. Även en del andra djur är troligen äldre än vad man tidigare har trott. Några djur som vi vet har funnits på jorden i många miljoner år är krokodiler, sköldpaddor och noshörningar. Men kanske finns det också djur, både i havet och på land, som vi aldrig har sett och inte vet något om.

För 225 miljoner år sedan fanns det bara en världsdel.

8

För 750 miljoner år sedan började landet dela sig.

36 offer (offret; =)

någon som blir skadad eller dödad

37 horn (-et; =)

38 tagg (-en; -ar)

38 försvara sig (-ar)

skydda

sig 43 däggdjur (-et; =)

44 45

46

47

48 52 53

djur som föder ungar som får mjölk av mamman teori (-n; -er) försök att förklara hur något är meteorit (-en; -er) sten från rymden som faller lner på jorden orsaka (-ar) vara en orsak eller förklaring till något, göra så att något händer damm (-et) grå och torr smuts, här lätt och tunn jord päls (-en) djurens hår överens som tycker likadant överleva (-er) inte dö i t.ex. en sjukdom eller olycka

57 sköldpadda (-an; -or)

57 noshörning (-en; -ar)

Till slut blev det flera världsdelar och jorden började se ut som den gör i dag.

Sagor och sanningar

inlaga_Sagor_och_Sanningar9789127435889.indd 8

2014-09-08 12:21


1 Läs och förstå A Vad står det i texten? Kryssa för rätt alternativ. 1 Under miljontals år a har människor letat efter fossil. b levde dinosaurier på jorden. c har frågorna varit många. 2 På 1800-talet trodde inte många i Europa a på nyckeln till historien. b på djur som hade levt på växter. c att djur hade levt i haven före vår tid.

I Argentina hittades 2011 en jättelik dinosaurie. Den vägde lika mycket som 14 afrikanska elefanter, alltså ungefär 80 ton. Bilden visar ett lårben.

3 Köttätare som sprang på två ben a var landdjur. b levde i haven för 600 miljoner år sedan. c födde levande ungar. 4 Dinosaurierna dog ut a innan det fanns däggdjur på jorden. b för 65 miljoner år sedan. c eftersom de blev offer för växtätarna. 5 I dag tror många forskare att a fåglar är släkt med dinosaurier. b solen orsakade massdöd. c dna-teknik är äldre än vad man tidigare har trott.

B Läs texten igen och svara på frågorna. 1 Varför sattes människors fantasi i rörelse? 2 Varför ville fossiljägarna komma först med nya upptäckter? 3 Hur kunde en meteorit orsaka massdöd på jorden? 4 Varför klarade sig däggdjuren bättre än dinosaurierna? 5 Vad kan vi förstå genom dna-teknik?

Dinosaurier

inlaga_Sagor_och_Sanningar9789127435889.indd 9

9

2014-09-08 12:21


C Vad tror du? 1 Vad tänkte folk när de såg de jättelika skeletten? 2 På vilket sätt var religionen och naturvetenskapen olika?

Diskutera Dinosaurierna dog ut för 65 miljoner år sedan. Man vet inte precis varför, även om det finns flera teorier. I dag hotas flera djur av utrotning, och vi vet mer om orsakerna. • Ge exempel på några djur som hotas av utrotning. Var lever de?

utrotning (-en) när man gör så att något försvinner helt

• Vilka är orsakerna till att de hotas av utrotning? Kan vi göra något för att rädda djuren?

Genom fossil vet vi att fåglar är släkt med dinosaurier.

10

Sagor och sanningar

inlaga_Sagor_och_Sanningar9789127435889.indd 10

2014-09-08 12:21


2 Öva ord Sätt in orden i rätt form i meningarna. ge sig ut överens (ett) offer försvara överleva (en) fantasi orsaka gigantisk (en) rörelse

1 En del människor tror att dinosaurier bara finns i vår _____________________________ . 2 Men de flesta är _____________________________ om att dinosaurierna en gång levde

på jorden. 3 En del dinosaurier var små medan andra var _____________________________ . 4 Alla djur brukar _____________________________ sina ungar mot andra, farliga djur. 5 Ingen vet säkert vad som _____________________________ dinosauriernas död. 6 Dinosaurierna dog ut, men däggdjuren _____________________________ . 7 En del forskare tror att dinosaurierna blev _____________________________ för

förändringar i klimatet. 8 Det är lättare att fotografera skelett än djur som springer och är i

_____________________________ . 9 Mary Anning hette en kvinna som _____________________________ på resor

för att leta efter skelett.

Mary Anning, som levde i England på 1800-talet, samlade på fossil som hon sedan sålde.

Dinosaurier

inlaga_Sagor_och_Sanningar9789127435889.indd 11

11

2014-09-08 12:21


Cope

Marsh

3 Läs historien om fossilkriget Läs igenom alla meningar. Sätt dem i rätt ordning. Du har fått hjälp med den första meningen. Fossilkriget – två fossiljägares våldsamma jakt på upptäckter

____ Men deras våldsamma jakt ledde till många fantastiska upptäckter. ____ De tävlade om att hitta flest fossil och skelettben. Båda ville vinna och snart var de bittra fiender.

1

____ Cope och Marsh hette två fossiljägare som levde i USA på 1800-talet. Från början letade de efter dinosauriefossil tillsammans och de var goda vänner. ____ Eftersom de hade blivit ovänner, ville de inte arbeta tillsammans utan började tävla mot varandra i stället. ____ Dessa upptäckter har varit viktiga för den naturvetenskapliga forskningen. Tillsammans upptäckte de båda fossiljägarna otroliga 142 nya typer av dinosaurier! ____ De hatade varandra så mycket att de blev våldsamma. Det hände att de sköt mot varandra! ____ Men en dag bråkade de om ett skelett och blev ovänner. 12

Sagor och sanningar

inlaga_Sagor_och_Sanningar9789127435889.indd 12

2014-09-08 12:21


4 Öva ordföljd A Vad står det i texten? Kryssa för rätt alternativ.

På 1800-talet gick naturvetenskapen framåt.

Då började forskarna studera fossil.

adv

adv

v

v

s

s

v

Bilda meningar som börjar med adverbial. 1 I alla tider __________________________________________________ människor har ben efter dinosaurier hittat __________________________________________________________________. har

ben hittat man

världsdelarna tillsammans låg

på skelett jakten började

dinosaurieägg tusentals har hittat forskarna

på varandras fynd avundsjuka var fossiljägarna alla komma först med nya upptäckter ville

2 I alla världsdelar ___________________________________________

________________________________________________________________ . 3 På dinosauriernas tid _____________________________________

_________________________________________________________________. 4

På 1800-talet ______________________________________________

_________________________________________________________________. 5 I Frankrike _________________________________________________

________________________________________________________________. 6 Ofta ________________________________________________________

________________________________________________________________. 7 Naturligtvis ________________________________________________

________________________________________________________________ .

Dinosaurier

inlaga_Sagor_och_Sanningar9789127435889.indd 13

13

2014-09-08 12:21


8 I hela världen _______________________________________________

på museer fossil se man kan

____________________________________________________ .

intresset för dinosaurier varit stort har

B

9 I alla länder _________________________________________________

__________________________________________________ .

BISATS

HUVUDSATS

Eftersom kyrkans makt var stor i Europa, ville folk inte tro på dinosaurier.

v

s

v

Skriv huvudsatser. 1 När naturvetenskapen gick framåt, _______________________

forskarna studera fossil började

__________________________________________________________________

deras ägg ganska små var

2 Trots att en del växtätare var jättestora, ___________________

en del däggdjur också det fanns

3 Medan dinosaurierna levde, _______________________________

fanns inga blommor det på jorden

4 När dinosaurierna levde, ___________________________________

fullt av djur det fanns i haven

14

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 5 Innan dinosaurierna kom, _________________________________

__________________________________________________________________

Sagor och sanningar

inlaga_Sagor_och_Sanningar9789127435889.indd 14

2014-09-08 12:21


tills i dag sköldpaddorna överlevt har

i 150 miljoner år funnits de hade

6 Trots att det har blivit kallare, _____________________________

__________________________________________________________________ 7 När dinosaurierna dog ut, _________________________________

__________________________________________________________________

Enligt naturvetenskapen började de första formerna av liv på jorden för cirka 3 000 miljoner år sedan. Det var en typ av bakterier. Människan, Homo sapiens, har bara funnits i 200 000 år.

Dinosaurier

inlaga_Sagor_och_Sanningar9789127435889.indd 15

15

2014-09-08 12:22


5 Öva tempus Preteritum Dinosaurierna fanns för 65 miljoner år sedan. (De fanns då. Nu finns de inte längre.) PERFEKT Dinosaurierna har dött ut. (Det är resultatet som är intressant, inte tiden.) Sköldpaddorna har funnits i flera miljoner år. (De finns fortfarande.)

Fyll i preteritum eller perfekt av verben inom parentes. 1 Man _____________________________ fossil efter dinosaurier i hela världen. hitta

En del finns på museer. 2 Dinosaurierna _____________________________ inte levande ungar. föda

De _____________________________ ägg. lägga

3 Forskarna säger att klimatet på jorden inte alltid _____________________________ vara

likadant. 4 Jorden _____________________________ inte likadan ut förr. se

5 Man tror att människan _____________________________ på jorden i ungefär leva

200 000 år.

6 En del dinosaurier _____________________________ otroligt stora. bli

7 Nästan alla djurarter från dinosauriernas tid _____________________________ ut nu. dö

8 Dinosaurierna hade släktingar som _____________________________ ganska bra. flyga

9 En del urtidsdjur _____________________________ ägg från andra djur. stjäla

16

Sagor och sanningar

inlaga_Sagor_och_Sanningar9789127435889.indd 16

2014-09-08 12:22


6 Skriv Du har varit med din 6-åriga son på ett museum och tittat på dinosaurieskelett. När du kommer hem ser du att din son har tagit med sig ett ben. Skriv ett mejl till chefen på museet och förklara vad som har hänt. Föreslå en lösning på problemet. Du kan börja så här: Hej! Fredagen den 13 januari besökte jag… Du kan sluta så här: Med vänliga hälsningar Maria

Dinosaurier

inlaga_Sagor_och_Sanningar9789127435889.indd 17

17

2014-09-08 12:22


Sankt göran och draken

5

10

15

20

Ett djur som har funnits i sagor och på bilder i olika kulturer, i tusentals år, är draken. I många sagor är draken en stor ödla som sätter skräck i människorna. I dag tror inte många på drakar. Men fossil efter dinosaurier, som människor har hittat, har säkert hjälpt till att skapa myten om draken. Sagan om riddaren som dödade en drake kommer från Turkiet. Riddaren var en prins som levde på 300-talet.

En gång för länge sedan fanns det en farlig drake. Den bodde i en sjö nära en stor stad. När draken blåste sin giftiga andedräkt över staden, blev alla som fanns i närheten sjuka och dog. För att draken inte skulle döda alla människor i staden, gav de den två får varje dag. Men efter en tid fanns det nästan inga får kvar. Kungen bestämde då att draken skulle få ett får och en människa om dagen i stället. Människorna i staden drog lott om offret, och ingen fick köpa sig fri. En dag föll lotten på prinsessan, kungens enda barn. Kungen blev förtvivlad. Han erbjöd folket allt sitt guld och silver, om han bara fick behålla henne. Men folket ropade: – Vi gav våra barn till draken! Nu är det din tur! Det är du själv som har bestämt detta! 18

1 sankt 1

helig (i namn på helgon) drake (-en; -ar) ett sagodjur

4 ödla (-an; -or) 4 sätta skräck i (sätta, satte,

satt)

uttryck skrämma här mycket gammal berättelse om t.ex. gudar riddare (-n; =) man (ofta krigare) i kläder av metall på häst giftig som är farlig att äta eller andas in andedräkt (-en) luft som man andas ut

7 myt (-en; -er)

8

11 11

17 dra lott om (drar, drog,

dragit)

19

uttryck låta slumpen avgöra förtvivlad mycket ledsen och som inte tror att det kan bli bra

Sagor och sanningar

inlaga_Sagor_och_Sanningar9789127435889.indd 18

2014-09-08 12:22


25

30

35

40

45

50

Folket hotade att bränna ner hela slottet om kungen inte gav sin dotter till draken. Prinsessan tog farväl av sin far och gick ner till sjön för att vänta på draken. Då kom en riddare på en vit häst. När han fick se prinsessan, red han fram till henne och frågade: – Min flicka, varför står du här ensam och gråter? – Gode riddare, svarade prinsessan. Rid snabbt härifrån om du vill behålla ditt liv! Snart kommer en farlig drake upp ur sjön. Han ska äta upp mig, precis som han förut har gjort med många andra. Då sa riddaren: – Var inte rädd, min flicka! Jag ska hjälpa dig! Medan riddaren och prinsessan talade med varandra, kom draken upp ur sjön. Han såg så hemsk ut att prinsessan nästan svimmade av rädsla. Men riddaren blev inte rädd. Han red fram till draken och dödade den med sitt svärd. Sedan sa han till prinsessan: – Kom hit och bind ditt bälte om drakens hals! Nu ska vi dra honom efter oss in till staden! Prinsessan gjorde som riddaren hade sagt. Sedan satte hon sig bakom honom på den vita hästen. När de kom in i staden, blev människorna så rädda att de började springa. Då ropade riddaren: – Var inte rädda! Gud har skickat hit mig för att rädda er från draken! När kungen fick se sin dotter vid liv, blev han överlycklig. Som tack ville han ge riddaren guld, silver och dyrbara gåvor. Men riddaren ville inte ha någonting. I stället sa han till kungen att ge allt åt de fattiga. Sedan red han bort på sin häst.

24 bränna lner (bränner,

brände, bränt)

elda så att

allt tar slut 25 ta farväl (tar, tog, tagit)

säga adjö 38 svimma (-ar)

förlora medvetandet

39 svärd (-et; =)

41 binda (binder, band,

bundit)

knyta skärp överlycklig mycket lycklig, mycket glad dyrbar som kostar mycket pengar gåva (-n; -or) present, något man får

42 bälte (-t; -n) 49 50 50

Frågor 1 Vad tänkte du när du läste sagan? 2 Sagan handlar om mod och godhet. På vilket sätt,

tycker du? 3 Finns det någon liknande saga i ditt hemland? Berätta.

Dinosaurier

inlaga_Sagor_och_Sanningar9789127435889.indd 19

19

2014-09-08 12:22


Eva Söderberg

Helene Österlund

Sagoroch sanningar

Faktatexter och sagor för sfi kurs D

Sagor och sanningar är ett läromedel i svenska som andraspråk. Här får dina elever läsa spännande faktatexter, samt ta del av ett kulturarv i form av sagor och berättelser. Boken vänder sig till de elever som redan kan en del svenska men som behöver bli säkrare i främst läsförståelse och få ett större och rikare ordförråd. I anslutning till texterna tränas läsförståelse, ordkunskap och även en del grammatik, där fokus ligger på tempus och meningsbyggnad. I boken finns också diskussionsuppgifter och olika typer av läs- och skrivövningar.

Sagor och sanningar

Torun Eckerbom

Torun Eckerbom

Eva Söderberg

Helene Österlund

Sagoroch sanningar Faktatexter och sagor för sfi kurs D

Textbok med ljudfiler Lärarhandledning Extramaterial finns på www.nok.se/sagorochsanningar. Här finns lärarhandledning, facit samt ljudfiler till bokens texter. Inloggning med kod, se s 192 i boken.

Referensnivåer A1

A2

B1

B2

Kurs A A1–/A1 Kurs B Kurs C

A1/A2 A2/A2+

Kurs D

B1/B1+

ISBN 978-91-27-43588-9

9 789127 435889

omslag_Sagor_och_Sanningar9789127435889.indd 1

2014-09-08 10:24


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.