__MAIN_TEXT__

Page 1

4 Workbook

Name:

Class:

Eva Hedencrona · Karin Smed-Gerdin · Peter Watcyn-Jones


Studentlitteratur AB Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Telefon 046-31 20 00 studentlitteratur.se

  Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Det är ett engångs­material och får därför, vid tillämpning av Bonus Copyright Access skol­kopieringsavtal, överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Inte ens enstaka sida får kopieras, dock får enstaka fråga/övning kopieras för prov/skrivning. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bok­ utgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess.

Art.nr 33118 (avser 10-pack) ISBN 978-91-44-11263-3 Upplaga 2:1 © 2008, 2017 Författarna och Studentlitteratur AB Grafisk form Catharina Ekström Layout Helena Alvesalo/Zhenbo Huang Printed by Pozkal/BESTingraphics, Poland 2017

Illustrationer   Ingrid Fröhlich: omslag, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 21, 24, 27, 28, 34, 36, 38, 40, 43, 44, 48, 51, 54, 58, 59, 62, 66, 67, 79, 83, 92, 94, 96 Shutterstock  23 Fotografier Shutterstock  31, 32, 48, 52, 61, 63, 65, 71, 72, 76, 85, 86, 89, 91 Ewa Johansson  74


INNEHÅLL Övningar till alla kapitel Kapitel

1 START

sida 4

2 MAP OF THE WORLD

6

3 ONLINE

9

4 SKYPING

13

5 HARRY’S CLASSROOM

15

6 KATE’S BEDROOM

17

7 KATE’S BREAKFAST

20

8 KATE’S FAMILY

23

9 KATE’S DAY

26

10 I’VE GOT HOMEWORK

29

11 MAISIE AND THE DOLPHIN

33

12 MAISIE AND THE DOLPHIN – LISTENING

35

13 MERRY CHRISTMAS ONLINE!

38

14 HARRY’S DAY

42

15 AT THE MATCH

45

16 HARRY’S FAMILY

49

17 THE GEOGRAPHY LESSON

53

18 THE FIREBOY

57

19 THE FIREBOY – LISTENING

60

20 LONDON AND THE UNITED KINGDOM

63

21 MEET GOPAL

66

22 GOODNIGHT GOPAL!

70

23 ABOUT INDIA

72

24 HANNAH AND THE HURRICANE

76

25 HANNAH AND THE HURRICANE – LISTENING

78

26 BEAUTIFUL AUSTRALIA

80

27 KYLIE’S FAMILY

84

28 KYLIE GETS A PHONE CALL

87

29 KYLIE’S BIG NIGHT

90

Facit till övningarna i Workbook hittar du i den digitala delen. Grammatikövning Mer utmanande övning som du hittar i den digitala delen.


START

1

1 English words

Here are 12 words but only nine pictures. Match the correct word and picture. H채r finns 12 ord men bara nio bilder. Para ihop r채tt ord med r채tt bild. aeroplane bus computer

crocodile football hamburger

horse kangaroo T-shirt

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

2 My English word list

Work in groups. Write a list of the English words you know. Arbeta i grupper. Skriv en lista p책 engelska ord ni kan.

4

tiger whale zebra


Write the correct number (1–12) next to each picture. Skriv rätt siffra (1–12) vid rätt bild.

START

3 Listen and number

1

4 Numbers crossword

Work in pairs. Your teacher will give you more information. Arbeta i par. Din lärare ger dig mer information.

5


ONLINE

3

6 Hello, my name is Harry

Read the following dialogue in pairs. Läs följande dialog i par.

A: Hello. My name is Harry. What’s your name?

B: My name is Kylie.

A: Nice to meet you. Where are you from?

B: I am from Sydney.

A: Sydney? Where’s that?

B: It’s a city in Australia.

Nice to meet you Trevligt att träffas city stad

Now read the dialogue again. Change the names and words in italics. Take turns to be A and B. Läs nu dialogen igen. Ändra namnen och orden i kursiv stil. Turas om att vara A och B.

12

Name (boy / girl)

City

Country

Prem / Anila

Kolkata

India

Kim / Alice

Toronto

Canada

André / Jana

Port Elizabeth

South Africa

Noah / Emma

Boston

the USA

Jack / Amanda

London

England

Jamie / Moira

Glasgow

Scotland


4

Put a cross (X) in the circle for things you can do. Sätt ett kryss (X) för vad du kan göra.

 skateboard  cook  ride a bike  play tennis  play the guitar  ride a horse  play football  play ice-hockey  swim

2 Interviews

A Work in pairs. Ask your friend and put a cross for YES or NO. Arbeta i par. Fråga din kamrat och kryssa i YES eller NO.

Ask: Can you..?

Answer: Yes, I can. OR No, I can’t.

yes

no

Can you cook?

           

           

Can you speak English? Can you make ice-cream? Can you play ice-hockey? Can you play the guitar? Can you ride a horse? Can you skateboard? Can you play tennis? Can you speak Spanish? Can you swim? Can you dance? Can you skate?

 make a cup of tea  dance  play computer games

SKYPING

1 What can you do?

B Tell another friend about your first friend. Here is an example: Berätta för en ny kompis om din första kompis. Här är ett exempel:

Adnan can play ice-hockey and he can also swim. Maria can play tennis but she can’t cook.

13


SKYPING

4

3 Can you work it out?

Put a cross (X) for what Gopal, Harry, Kate, and Kylie can or can’t do. Sätt ett kryss (X) som visar vad de kan eller inte kan göra.

gopal

can cook can’t cook can play tennis can’t play tennis can play the guitar can’t play the guitar can ride a horse can’t ride a horse can speak French can’t speak French can swim can’t swim

           

harry

           

kate

           

kylie

           

4 Writing

Write down three things you can do and three things you can’t do. Skriv ned tre saker du kan göra och tre saker som du inte kan göra.

I can_ ______________________________________________________________________

I can’t ___________________________________________________________________________

I can_ ______________________________________________________________________

I can’t ___________________________________________________________________________

I can _ _____________________________________________________________________

I can’t ___________________________________________________________________________

5 The grammar game

Ask your teacher for the grammar game. Play the game with a friend. Be din lärare om grammatikspelet och spela det med en kompis.

14


1 Before you listen

A Here are 10 words from the text you will listen to. Match up 1–10 with a–j. Maybe you want to use a dictionary or work with a friend.

_____________ 1 angry

a) bygga

_____________ 2 help

b)

_____________ 3 runs

c) arg

_____________ 4 hear

d) behöva

_____________ 5 build

e) stänger

_____________ 6 moment

f)

_____________ 7 need

g) ledsen

_____________ 8 moon

h) ögonblick

__________________________________________________

__________________________________________________

_____________

9 sad

i) höra

_____________

10 closes

j) hjälpa

B Fill in the missing words. Choose from 1–10 above.

1 ‘Can you _________________________________________ the music?’ ‘Yes, it’s my favourite band – Jupiter Rising.’

2 Neil Armstrong was the first man on the _________________________________________.

3 The shop opens at 9.30 and _________________________________________ at 5.30.

4 I want to _________________________________________ my own house one day!

5 ‘Why are you _________________________________________?’ ‘Because my cat is ill.’

MAISIE AND THE DOLPHIN – LISTENING

12

2 Listen and understand

Now listen to the story and fill in the missing information or choose the correct answer (a, b or c).

1 Maisie and her ______________________________________________________________________________ take the dolphin back to Freeport.

2 Maisie says to her mother, ‘Can you and _________________________________________ help him?’

3 What is the American man’s name?

4 Maisie _________________________________________ into the house.

a) Ben

b) Carl Flint

c) Dad

35


MAISIE AND THE DOLPHIN – LISTENING

12

5 The American man wants to give Maisie’s Dad $200,000 for the _________________________________________

and the house.

6 The man gives Maisie’s Dad _________________________________________ weeks to give him an answer.

7 The dolphin is in a big _________________________________________ next to the hospital.

8 Before she closes her window she says, ‘_____________________________________________________________________’ to the dolphin.

3 Retell the story

Use the pictures on page 30 in Textbook and retell the story.

4 A book or an aeroplane?

Fill in a or an. Then read the chant out loud.

I have __________ book and I have __________ ice-cream.

I wear __________ jersey from my favourite team.

I fly in __________ aeroplane all the way to Spain,

where I eat __________ hamburger and play in the rain.

I’ve got __________ mp3 player, it’s red and it’s small.

I live in __________ house – it’s got __________ very big wall.

My father’s __________ firefighter, his name is Jake.

My cousin has __________ crocodile and also __________ snake.

I want to ride __________ elephant, not __________ bike. And for breakfast __________ egg, that’s what I like.

I wear jeans and __________ T-shirt, it’s __________ uniform for me.

Gopal’s my friend – he makes __________ nice cup of tea.

Now it’s time for bed, I can see the moon.

So goodnight everybody – see you soon!

PWJ

36

a car, a yellow car

– a framför konsonantljud an apple, an hour

– an framför vokalljud

jersey tröja everybody alla soon snart


5 A or an?

A Listen to Kate’s friend Jenny day-dreaming and fill in the missing words (a or an) in the text. The first two words are already filled in.

an ice-cream machine, __________ a sofa, and __________ soft In our classroom I think we should have __________ chair. Then I could take it easy sometimes. I also wish I had __________ better computer, __________ yellow school bag and __________ alarm that could wake me up when I get sleepy. I have __________ cell phone but it must be switched off during class. That’s a pity because it means I won’t hear __________ alarm when I get __________ text from Kate and my other friends. Oh…I also want __________ good book to read. Maybe __________ book about sharks and other animals that live in the sea. But I’m only day-dreaming! What do I actually have? I’ve got __________ apple in my bag, a desk, __________

old chair and __________ pen. But I also have __________ wonderful teacher and __________ great best

friend named Kate. That’s much better than __________ ice-cream machine!

B Work in pairs. When do you use a and when do you use an? Describe in your own words. Arbeta i par. När använder man a och när använder man an? Berätta med egna ord.

day-dream dagdrömma soft chair fåtölj (BrE armchair) cell phone mobiltelefon (BrE mobile phone) switched off avstängd

MAISIE AND THE DOLPHIN – LISTENING

12

6 Matching pairs

Work in pairs. Your teacher will give you more information.

How are you getting on with your English?

What skills have you used in chapter 11–12? Circle the skills. Vilka förmågor har du arbetat med i kapitel 11–12? Ringa in förmågorna.

reading

writing

talking

listening

37


MERRY CHRISTMAS ONLINE!

13

1 What’s wrong?

There is a mistake in every sentence. Find the mistakes and correct them.

1 It is three days before Christmas. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2 Harry is spending Christmas with his father.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 British people usually eat goose at Christmas.

_

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 Harry and his Mum have Christmas cake. _

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 Harry wants lots of books for Christmas. _

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6 British people usually open their presents on Christmas Eve. _

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7 On Christmas morning they always go to church to sing carols. _

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8 Harry has four favourite carols. _

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9 Christmas in Australia is in the winter. _

38

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


18

Fill in the missing information or underline the correct alternative.

1 Hapu lives in Ancient Egypt. True/False 2 The queen of Egypt is called _____________________________________________________________________. 3 Hapu’s father, Bak, has a small _____________________________________________________________________. 4 He makes a) silver b) gold c) glass tables and chairs.

THE FIREBOY

1 Read and find out

5 Hapu helps his father. He is a _____________________________________________________________________. 6 His work is very __________________________________________________________________ and very _________________________________________________________________. 7 Hapu and his father are very rich. True/False 8 One day, when Hapu and his father are making a table, Bak a) falls on the ground b) hits his head c) feels very cold.

2 Find the word

Translate the words 1–7 to find the hidden word. 1 2 3

1 fabrik

4

3 hård

5 6 7

2 stol

4 ögon 5 bord

6 fattig

7 Egypten

The hidden word is: _________________________________________________________________________

57


THE FIREBOY

18

3 Parts of the body

A Look at the drawing and write down the missing words. Choose from these: arm

cheek

ear

elbow

eye

finger

hair

hand knee

leg

mouth

B Work in pairs. Take turns to point to a part of your body and ask:

What is this called in English? Score 1 point for every correct answer.

58

foot

nose

shoulder


4 You and I

A Which pronouns (pronomen) can you use for the following? Number 1 is already done.

he 1 Harry = __________________ 2 Jennifer and I = __________________ 3 myself = __________________

4 You and your brother = __________________

I jag

you du

he han

she hon

5 the Chelsea football team = __________________

6 Linda = __________________

7 the cat = __________________

B Fill in the correct word.

1 This is my sister, Hannah.  __________________ is 15 years old.

2 Janet, Sally and I are in the same class at school.  __________________ are all good friends.

3 Fred is very good at music.  __________________ can play the guitar and the piano.

4 My name is Jane and __________________ live in Manchester.

5 ‘Are __________________ hungry, Mandy?’ 

THE FIREBOY

18

it den, det

we vi

you ni

they de

‘Yes, __________________ am.’

6 My grandparents live in the country.  __________________ have two dogs, three cats and a horse.

7 Peter is talking to Mr and Mrs Parker.

‘Are __________________ coming to my school concert on Friday?’ ‘Yes, __________________ are.’

8 ‘Is __________________ Tuesday today?’

‘No, __________________ is Wednesday.’

5 Listen and answer

Listen to the dialogues and write down which parts of the body people talk about.

Dialogue 1: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dialogue 2: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dialogue 3: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dialogue 4: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

59


THE FIREBOY – LISTENING

19

5 Men, women and children

1 woman 1 kvinna

2 women 2 kvinnor

1 man

1 man

2 men

1 child

1 barn

2 children 2 barn

1 tooth

1 tand

2 teeth

2 tänder

1 mouse 1 mus

2 mice

2 möss

1 knife

1 kniv

2 knives

2 knivar

1 wife

1 fru

2 wives

2 fruar

1 sheep

1 får

2 sheep

2 får

2 män

Några vanliga substantiv bildar plural på andra sätt än med -s. De här orden ska du lära dig utantill! Öva gärna tillsammans med   en kamrat.

6 Crossword

Fill in the missing words. 2 1 3

across (vågrätt) 1 fruar

4

4 möss

5

5 tänder 7 knivar 6

down (lodrätt) 1 kvinnor 2 får

3 barn

6 män 7

62

How are you getting on with your English?

Perhaps you can write a few lines in your logbook too.


20

Write the numbers 1–8 next to the correct words.

_______________

The Tower of London

_______________

Madame Tussauds

_______________

The London Eye

_______________

Piccadilly Circus

_______________

The United Kingdom

_______________

Cardiff

_______________

Belfast

_______________

Edinburgh

building byggnad real äkta

5 Project work

Think of a place you would like to visit in London or the UK. Find information about it. Use the Internet, books or why not ask somebody who has been there about it. Make a poster with pictures, words, etc. Pin it up in the classroom.

Tänk på en plats du skulle vilja besöka i London eller Storbritannien. Leta efter information. Använd internet, böcker eller varför inte fråga någon som har varit där. Gör en affisch med bilder, ord etc. Sätt upp den i klassrummet.

LONDON AND THE UNITED KINGDOM

4 Listen and answer

Map of the United Kingdom

65


Art.nr 33118 (Avser 10-pack)

studentlitteratur.se

Profile for Smakprov Media AB

9789144112633  

9789144112633  

Profile for smakprov