Page 1

Studiehandledning till

God skrivutveckling Kartl채ggning och undervisning Fortbildning i grupp

Anna Strid

God skrivutv Sh.indd 1

09-05-04 19.12.47


Innan ni börjar När det gäller läsning vet vi att tidiga, och helst förebyggande, insatser för att undvika eller mildra lässvårigheter är avgörande för en fortsatt god läsutveckling hos eleven. Vi vet också att skrivsvårigheter ofta kvarstår hos en del elever som övervunnit sina lässvårigheter. Kan vi genom aktiva pedagogiska insatser under de första skolåren förhindra/mildra även skrivsvårigheterna hos dessa elever? Boken God skrivutveckling – kartläggning och undervisning innehåller en gedigen teoridel, kartläggningsschema med utvecklingsskalor för de olika skrivdimensionerna samt ett kapitel med konkreta förslag på skrivpedagogik, principer att tillämpa i sin skrivundervisning. Studiehandledningen är tänkt att användas som underlag för fortbildning i grupp. Genom att studera, diskutera och reflektera i grupp med kollegor får man ut mycket mer än om man studerar ett material på egen hand; alla bidrar med sina erfarenheter och kompetenser, och ens egna tankar och idéer får möjlighet att utvecklas och blomstra. ✿ Studiecirkeln träffas förslagsvis 5 gånger om ca 2,5 timmar (inklusive paus). Det är förstås viktigt att deltagarna kommer förberedda, så att alla kan vara aktiva i diskussionerna. ✿ Utse en cirkelledare, gör upp en lämplig studieplan och bestäm plats, datum, tid och övriga ramar för studieträffarna.

4

Studiehandledning till  God skrivutveckling

God skrivutv Sh.indd 4

09-05-04 19.12.49


Träff 1 Varför är det så viktigt – och så svårt – att lära sig skriva? Här diskuterar vi behovet av ett fungerande skriftspråk i dagens (och morgondagens) samhälle. Vi studerar skillnaderna mellan tal och skrift och grundprinciperna för vår alfabetiska skrift. Träff 2 Hur går det egentligen till när man skriver? Här tar vi upp skrivandet som en kognitiv process. Vilka inre och yttre faktorer påverkar skrivprocessen? Träff 3 Skrivandets flerdimensionella utveckling Vi diskuterar barns skrivutveckling i de olika dimensioner som kartläggningsschemat beskriver. Hur kan utvecklingsskalorna hjälpa oss att följa och bedöma elevers skrivutveckling inom de fem dimensionerna? Hur kan de bli nyttiga verktyg för både elev och lärare för att avgöra vad eleven behöver träna på, och vilka pedagogiska insatser kan gynna just denna elevs skrivförmåga? Träff 4 Kartläggning av skrivutveckling (efter ca 3–4 veckor) Här diskuterar vi kartläggningar som vi gjort på en eller flera elever, och diskuterar eventuella åtgärder som kan underlätta elevens/elevernas skrivutveckling utifrån våra iakttagelser. Träff 5 Uppföljning och utvärdering (efter några månader) Nu har det gått en tid, och vi träffas för att se vad som hänt i skrivutvecklingen för de elever vi kartlade. Vi utvärderar cirkeln och bokar eventuella ytterligare träffar för att diskutera skrivutveckling och skrivpedagogik.

Hemuppgift inför första träffen Läs s 6–35 i boken samt s 6–8 i studiehandledningen.

Studiehandledning till  God skrivutveckling

God skrivutv Sh.indd 5

5

09-05-04 19.12.49


Studiehandledning till

God skrivutveckling Kartläggning och undervisning Studiehandledningen ger underlag för fem fortbildningsträffar om God skrivutveckling Kartläggning och undervisning av professor Ingvar Lundberg. Här kan du tillsammans med kollegor studera och diskutera innehållet i boken, integrera kunskaper och få en avgörande kompetenshöjning. I Studiehandledningen behandlas ✿ Varför det är så viktigt att lära sig skriva – och varför det är så svårt. ✿ Hur det egentligen går till när man skriver. ✿ Skrivandets flerdimensionella utveckling. Hur kan kartläggningsschemat hjälpa oss att följa och bedöma elevers skrivutveckling? ✿ Kartläggning och åtgärder – vilka pedagogiska insatser kan gynna en elevs skrivförmåga? ✿ Uppföljning av kartläggningen och utvärdering av fortbildningen. Anna Strid arbetar som språkpedagog på Centrum för lärande och specialpedagogik i Nacka kommun. Hon har en bakgrund som förskollärare, grundskollärare 1–3 och lärarutbildare.

ISBN 978-91-27-41470-9

9

God skrivutv Sh.indd 24

1 0 0 0 0

789127 414709

09-05-04 19.13.00

9789127414709  
9789127414709  

Studiehandledning till Anna Strid Kartläggning och undervisning FortbildninG i Grupp 4 Studiehandledning till God skrivutveckling