Page 1

J2000

J2000

J2000 PRIVATJURIDIK KOMMENTARER OCH LÖSN INGAR

J2000 Privatjuridik Kommentarer och lösningar innehåller utförliga förslag till lösningar på uppgifterna i J2000 Privatjuridik Fakta och uppgifter. Till varje lösningsförslag finns hänvisning till aktuellt lagrum. I flertalet fall återges även berörd lagtext. Som komplement till J2000 finns Libers lagtextsamling för juridiska grundkurser med alla de vanligaste lagarna i rättskunskap, privatjuridik och affärsjuridik. J2000 Affärsjuridik är en fortsättningsbok som behandlar juridiken ur affärslivs- och företagssynvinkel.

J2000 Privatjuridik Fakta och uppgifter • Kommentarer och lösningar • Lärarhandledning J2000 Affärsjuridik Fakta och uppgifter • Kommentarer och lösningar • Lärarhandledning Libers lagtextsamling för juridiska grundkurser

KOMMENTARER OCH LÖSNINGAR

Författare: Jan-Olof Andersson och Cege Ekström är civilekonomer, samhällsvetare och lärare. Åsa Toll är jurist och hovrättsråd.

PRIVATJURIDIK

J2000 Privatjuridik är främst avsedd för kursen Privatjuridik på gymnasiet och i vuxenutbildningen. Den passar också bra för andra grundläggande kurser i civilrätt och vardags-/privatjuridik. J2000 lämpar sig även för självstudier och att använda som handbok.

PRIVATJURIDIK KOMMENTARER OCH LÖSNINGAR

Jan-Olof Andersson Cege Ekström Åsa Toll

UPPLAGA 3

Best.nr 47-12957-7 Tryck.nr 47-12957-7

9789147129577c1.indd All Pages

04/09/18 9:01 AM


J2000

PRIVATJURIDIK KOMMENTARER & LÖSNINGAR

Jan-Olof Andersson Cege Ekström Å s a To l l

9789147129577b1-152.indb 1

04/09/18 1:56 PM


Förord Denna bok innehåller kommentarer och lösningar till uppgifterna i boken J2000 Privatjuridik Fakta & Uppgifter. Till varje uppgift finns ett lösningsförslag med en kort kommentar och hänvisning till aktuellt lagrum. I flertalet fall återges berörd lagtext. (Längst bak finns en förteckning över de lagar och paragrafer som tas upp.) Lösningen är ibland beroende av hur man bedömer omständigheterna kring ett juridiskt problem. I sådana fall anges analysen av de förutsättningar som ligger till grund för lösningsförslaget. Man kan komma fram till en annan lösning med förändrade förutsättningar. Detta förhållande är viktigt att känna till, eftersom domstolarna befinner sig i samma situation när de ska göra sin bedömning i anslutning till domen. När det gäller rättsfallen under rubriken ”Hur skulle du döma?” finns verkliga domslut med som lösning. För lärare/handledare kompletteras J2000 med en nedladdningsbar lärarhandledning. Libers lagtextsamling för juridiska grundkurser innehåller ett hundratal lagar inom nämnda områden. Den utgör ett komplement till bland annat J2000 och ger möjligheter till fördjupning. Den är lätt att hitta i och lätt att arbeta med. Författare & Redaktion

3

9789147129577b1-152.indb 3

04/09/18 1:58 PM


Innehåll BLOCK 1: SAMHÄLLE

BLOCK 2: FAMILJ

KAPITEL 1

KAPITEL 5

Hur lagar kommer till

När man flyttar ihop

6

Praktikfall 7 Rätt eller fel? 7 Vad säger lagen? 7 Problem i vardagen 8 Sök svaret 9 KAPITEL 2

Hur domstolarna arbetar 10

Avtal och köp 30

Vilken domstol dömer? 13

Rätt eller fel? 59 Vad säger lagen? 59

Vad säger lagen? 32

Hur skulle du döma? 62

Gör bodelning 34

Upprätta köpeavtal 63

Hur skulle du döma? 34

Problem i vardagen 64

Samboavtal 35

Skydd mot oärliga köpare 65

Problem i vardagen 36

Sök svaret 65 KAPITEL 9

Konsumentskydd 66 40

Praktikfall 41

Skriv en stämningsansökan 13

Rätt eller fel? 41 Vad säger lagen? 41

Hur skulle du döma? 14

Hur skulle du döma? 45

Problem i vardagen 14

Problem i vardagen 45

Sök svaret 14

Sök svaret 47

KAPITEL 3

18

Praktikfall 19 Rätt eller fel? 19

Testamente 54

KAPITEL 4

Internationell rätt Praktikfall 27

26

Hur skulle du döma 72 Anmälan till ARN 74 Problem i vardagen 74 Sök svaret 77

Köpa på kredit

Fördela arvet 53

Sök svaret 24

Vad säger lagen? 67

KAPITEL 10

Vad säger lagen? 51

Problem i vardagen 22

Rätt eller fel? 67

När någon dör 50 Rätt eller fel? 51

Hur skulle du döma? 21

Praktikfall 67

KAPITEL 7

Praktikfall 51

Vad säger lagen? 19

Praktikfall 59

Rätt eller fel? 32

Föräldrar och barn

Vad säger lagen? 12

58

Praktikfall 31

KAPITEL 6

Rätt eller fel? 11

Om brotten

KAPITEL 8

Sök svaret 37

Praktikfall 11

BLOCK 3: KONSUMENT

80

Praktikfall 81 Rätt eller fel? 81 Vad säger lagen? 81 Hur skulle du döma? 86 Vad står i kontraktet? 88

Problem i vardagen 54

Ansökan om betalningsföreläggande 88

Sök svaret 57

Problem i vardagen 88 Sök svaret 90

Rätt eller fel? 27 Hur skulle du döma? 27

KAPITEL 11

Vem gör vad? 27

Försäkringar

Sök svaret 27

Praktikfall 93

92

Rätt eller fel? 93 Vad säger lagen? 93 Tolka försäkringsvillkor 96 Hur skulle du döma? 96

4

9789147129577b1-152.indb 4

Sök svaret 97

04/09/18 1:58 PM


BLOCK 4: BOENDE

BLOCK 5: ARBETE

KAPITEL 12

KAPITEL 15

Hyreslägenhet och bostadsrätt 98

Anställning

BLOCK 6: SKADESTÅND KAPITEL 17

124

Praktikfall 125

Mera om skadestånd

144

Praktikfall 145

Praktikfall 99

Rätt eller fel? 125

Rätt eller fel? 99

Vad säger lagen? 125

Vad säger lagen? 99

Hur skulle du döma? 128

Hyra ut i andra hand 104

Problem i vardagen 128

Hur skulle du döma? 104

Sök svaret 134

Sök svaret 151

KAPITEL 16

Lagförteckning 152

Problem i vardagen 105 Sök svaret 107 KAPITEL 13

Arbetsförhållanden

Eget hus

Praktikfall 137

112

Rätt eller fel? 145 Vad säger lagen? 145 Problem i vardagen 148

136

Praktikfall 113

Rätt eller fel? 138

Rätt eller fel? 113

Vad säger lagen? 138

Vad säger lagen? 113

Hur skulle du döma? 140

Ångerrätt vid husköp 115

Problem i vardagen 140

Hur skulle du döma? 115

Sök svaret 142

Problem i vardagen 115 Sök svaret 117 KAPITEL 14

Lån, säkerheter och obestånd 118 Praktikfall 119 Rätt eller fel? 119 Vad säger lagen? 119 Tolka skuldebrev 121 Skriva skuldebrev 122 Problem i vardagen 122 Konsekvenser av borgensförbindelse 123 Sök svaret 123

5

9789147129577b1-152.indb 5

04/09/18 1:58 PM


Block 1. Samhälle

KAPITEL 1

HUR LAGAR KOMMER TILL Innehåll: Praktikfall Lag mot mobiltelefoni?

Rätt eller fel? Vad säger lagen?

1. Oetiskt eller nödvändigt? 2. Elpistol utan tillstånd 3. Leta efter lagen 4. Fundera på förarbete 5. Påverka regeringen?

Problem i vardagen 1. 2. 3. 4. 5.

Olaglig påverkan Med lagen på sin sida? Ointresserad politiker Vilka har sökt jobbet? Vem blir betalningsskyldig?

Sök svaret Olagligt adressregister

6

9789147129577b1-152.indb 6

04/09/18 1:58 PM


BLOCK 1. SAMHÄLLE

HUR LAGAR KOMMER TILL KKAAPPIITTEELL 51

Lag mot mobiltelefoni? . • Det är Sveriges riksdag som beslutar om nya lagar enligt regeringsformen 1 kap 4 §.

§

Utdrag ur regeringsformens 1:a kapitel 4 § Riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel skall användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning.

• En ny lag uppkommer genom ett utredningsförslag eller ett förslag från regeringskansliet (departementspromemoria) som i sin tur ger upphov till en proposition från regeringen till riksdagen enligt riksdagsordningen 9 kap 1 §. En motion i riksdagen kan ha gett upphov till att förslaget över huvudtaget kom till.

§

Utdrag ur riksdagsordningens 9:e kapitel 1 § Regeringen lämnar ett förslag till riksdagen genom en proposition. En proposition skall innehålla regeringens protokoll i ärendet, en redovisning av ärendets beredning och skälen för regeringens förslag. Propositioner med lagförslag skall i förekommande fall innehålla Lagrådets yttrande. Tilläggsbestämmelse 9.2.1 En proposition ska ges in till Riksdagsförvaltningen. Den anmäls vid ett sammanträde med kammaren efter det att den har gjorts tillgänglig för ledamöterna.

• Restaurangen har rätt att införa ordningsregler för att man överhuvudtaget ska få vistas där. Förutsättningen är dock att ordningsreglerna inte är diskriminerande avseende kön, funktionshinder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet med mera. Ett mobiltelefonförbud innebär ingen sådan diskriminering.

Rätt eller fel? . 1 F 2 R 3 R 4 F 5 R 6 F 7 R 8 F 9 R 10 R 13 R 14 R 15 R 16 R 17 F 18 F 19 R 20 R

Vad säger lagen?

11 F

12 R

.

1. Oetiskt eller nödvändigt? Egen uppfattning. 2. Elpistol utan tillstånd Nej, om vapnet används i Sverige gäller svenska lagregler. 3. Leta efter lagen Alla lagar finns på www.riksdagen.se, klicka på ”Dokument och lagar”. Man kan också hitta lagen i lagboken, som vanligen finns på bibliotek.

7

9789147129577b1-152.indb 7

04/09/18 1:58 PM


HUR LAGAR KOMMER TILL

4. Fundera på förarbete Förarbeten är alla de dokument som upprättas medan man utarbetar en lag. En proposition är regeringens förslag till en ny lag, eller ändring i en lag som redan finns. En proposition ska innehålla regeringens protokoll i ärendet, en redovisning av ärendets beredning (sammanfattning av remissinstansernas yttrande) och skälen för regeringens förslag. Propositioner med lagförslag ska i förekommande fall innehålla Lagrådets yttrande. 5. Påverka regeringen Han kan till exempel kontakta en lokal riksdagspolitiker eller väcka debatt genom att skriva insändare och artiklar till tidningar eller webbplatser. Han kan givetvis också gå med i ett politiskt parti och påverka inifrån.

Problem i vardagen . 1. Olaglig påverkan A. Nej, som förälder bör du absolut avråda din dotter från att begå brott. Brottslig verksamhet kan medföra böter eller fängelse och inte minst i detta fall skadeståndsskyldighet på stora belopp. Den som inte lär sig att dra gränsen mellan tillåtet och brottsligt kan lätt fortsätta med annan brottslig verksamhet. B. Man kan väcka uppmärksamhet på laglig väg genom demonstrationer, debatter och artiklar, till exempel genom samverkan i föreningar. Detta i sin tur kan innebära att media ger plats för ytterligare uppmärksamhet. Samtidigt ska man givetvis uppvakta politiker för att få dem att arbeta för att lagarna ändras. 2. Med lagen på sin sida? Alla lagar finns på www.riksdagen.se, klicka på ”Dokument och lagar”. Man kan också hitta jordabalken i lagboken, som vanligen finns på bibliotek. Jordabalken är indelad i 24 kapitel. I kapitel 12 tas regler om hyreslägenheter upp. 3. Ointresserad politiker Riksdagsmannen har både rätt och fel. Han har rätt i att det är kommunen som har ansvar för socialtjänsten. Men det är ju riksdagen som beslutar om den lag som reglerar barnomsorgen, det vill säga socialtjänstlagen. Denna lag skulle riksdagsmannen kunna vara med och påverka. 4. Vilka har sökt jobbet? Nej, så har de vanligen inte rätt att göra. Offentlighetsprincipen gäller alla svenska myndigheters allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen 2 kap 1 §. Vissa undantag finns dock vad gäller till exempel register, bland annat hos polis och socialtjänst.

§

Utdrag ur tryckfrihetsförordningens 2:a kapitel 1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.

8

9789147129577b1-152.indb 8

04/09/18 1:58 PM


BLOCK 1. SAMHÄLLE

HUR LAGAR KOMMER TILL KKAAPPIITTEELL 51

5. Vem blir betalningsskyldig? Eftersom aktiebolaget är en juridisk person är det bolaget självt som är ansvarigt för leverantörsskulder och banklån, inte ägarna. En förutsättning är dock att ägarna inte personligen har gått i borgen för skulderna eller gjort något brottsligt.

Sök svaret

.

A. Denna fråga regleras i EU:s dataskyddsförordning (svensk lag SFS 2018:218). B. Enligt EU:s dataskyddsförordning artikel 30 får personuppgifter endast behandlas om de är adekvata, relevanta och nödvändiga för ändamålet samt med den registrerades samtycke, Du måste alltså be om medgivande från samtliga medlemmar innan du lägger ut uppgifterna på hemsidan.

§

Utdrag ur EU:s dataskyddsförordning 28) Varje behandling av personuppgifter måste vara laglig och korrekt gentemot berörda personer. Uppgifterna måste särskilt vara adekvata, relevanta och nödvändiga med hänsyn till de ändamål för vilka de behandlas. Dessa ändamål skall vara uttryckligt angivna, berättigade och bestämda vid tiden för insamling av uppgifterna. Sådana ändamål med behandlingen som läggs fast sedan uppgifterna samlats in får inte vara oförenliga med de ändamål som ursprungligen angavs. 29) Senare behandling av personuppgifter för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål kan förutsatt att medlemsstaterna ger lämpliga garantier - inte allmänt sett anses oförenliga med de ändamål för vilka uppgifterna tidigare samlades in. Dessa garantier skall särskilt hindra att uppgifterna används för att vidta åtgärder mot eller fatta beslut som rör en viss person. 30) För att vara tillåten skall en behandling av personuppgifter dessutom utföras med den registrerades samtycke eller vara nödvändig för ingåendet eller utförandet av förpliktelser i enlighet med ett avtal som är bindande för den registrerade, eller fordras enligt lagstiftning vid utförandet av något som är i det allmännas intresse eller är ett led i myndighetsutövning eller vara i en fysisk eller juridisk persons intresse förutsatt att skyddet av den registrerades fri- och rättigheter inte går före. För att särskilt garantera jämvikt mellan de berörda intressena och för att samtidigt säkerställa en effektiv konkurrens får medlemsstaterna närmare ange på vilka villkor användning och utlämnande till tredje man av personuppgifter får äga rum inom ramen för tillåtna aktiviteter som av företag och andra organ utövas i deras löpande verksamhet. Medlemsstaterna får även närmare ange på vilka villkor personuppgifter i marknadsföringssyfte får vidarebefordras till tredje man, oavsett om detta sker kommersiellt eller av välgörenhetsorganisationer, föreningar eller stiftelser, exempelvis av politisk karaktär, men förutsatt att regler iakttas som har till syfte att ge den registrerade möjlighet att invända mot att de uppgifter som rör honom behandlas utan att behöva ange sina skäl och utan att åsamkas kostnader för detta.

Dataskyddsförordningen är en EU-förordning som gäller som svensk lag, men varje land kan göra anpassningar och kompletteringar. Lagen ska förhindra att människors personliga inregritet kränks och gäller framförallt personregister. Den ersätter den tidigare Personuppgiftslagen fr o m 25 maj 2018. Grundprincipen är att det endast är tillåtet att lägga upp register over personer som självmant lämnar information om sig själva, exempelvis över Internet. I visa fall är dock behandling av personuppgifter tillåten utan samtycke, till exempel av rättsliga skäl eller i samband med myndighetsutövning.En privatpersoner får också ha register av privat natur, exempelvis telefonregister over släktingar och vänner. Journalister , författare och konstnärer har i viss utsträkning rätt att behandla personuppgifter i sin yrkesroll.

9

9789147129577b1-152.indb 9

04/09/18 1:58 PM


KAPITEL 2

HUR DOMSTOLARNA ARBETAR Innehåll: Praktikfall Till domstol för obetald räkning?

Rätt eller fel?

Vad säger lagen? 1. Internetskulden 2. Ofrivillig stöld? 3. Felaktigt beslut?

Vilken domstol dömer? Skriv en stämningsansökan

Hur skulle du döma? Vårdslöshet i trafik

Problem i vardagen 1. 2. 3. 4.

Tvist om vårdnad Vilka villkor? Körkort på vift Saknad bevakning

5. Nödvändig advokat? 6. Våldsam far

Sök svaret Missnöjd beställare

10

9789147129577b1-152.indb 10

04/09/18 1:58 PM


BLOCK 1. SAMHÄLLE

HUR DOMSTOLARNA ARBETAR KKAAPPIITTEELL 52

Till domstol för obetald räkning? . • Nej det kan man inte om man inte har gjort något brottsligt samtidigt. • Den som förlorar i ett tvistemål blir skyldig att betala motpartens advokatkostnader om beloppet man tvistar om är mer än ett halvt basbelopp enligt rättegångsbalken 1 kap 3 d § och 18 kap 8 a §. I detta fall kan alltså Carl och Elisabeth inte bli skyldiga att betala företagets advokatkostnader.

§

Utdrag ur rättegångsbalkens 1:a kapitel

§

Utdrag ur rättegångsbalkens 18:e kapitel

3 d § I tvistemål där förlikning om saken är tillåten ska tingsrätten alltid bestå av en lagfaren domare, om värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Första stycket gäller inte, om en part första gången han ska föra talan i målet yrkar att allmänna regler ska tillämpas och därvid gör sannolikt att den bakomliggande tvisten rör ett högre värde eller att utgången annars är av synnerlig betydelse för bedömningen av andra föreliggande rättsförhållanden. Har talan väckts genom ansökan om betalningsföreläggande, ska den part som begär att målet överlämnas till tingsrätt senast i samband därmed framställa yrkande som nyss sagts. Med värde enligt första stycket avses det värde som kan antas gälla vid tiden för talans väckande. Har talan väckts genom ansökan om betalningsföreläggande eller handräckning eller som enskilt anspråk i brottmål, avses värdet vid rättens beslut att tvisten ska handläggas som tvistemål. Vid bedömningen ska hänsyn inte tas till rättegångskostnaderna. Lag (2010:1202).

8 a § I mål där 1 kap. 3 d § första stycket tillämpas gäller följande i stället för bestämmelserna i 8 §. Ersättning för rättegångskostnad får inte avse annat än kostnad för 1. rättslig rådgivning under en timme vid ett tillfälle för varje instans och med belopp som motsvarar högst den ersättning som betalas för rådgivning enligt rättshjälpslagen (1996:1619) under en timme, 2. ansökningsavgift, 3. resa och uppehälle för part eller ställföreträdare i samband med sammanträde eller, om personlig inställelse inte föreskrivits, resa och uppehälle för ombud, 4. vittnesbevisning, 5. översättning av handling. …

• Egen uppfattning. Det verkar inte troligt att de blir skyldiga att betala internetavgifterna med tanke på de faktiska omständigheterna. Det är ju företagets sak att bevisa att Carl och Elisabeth verkligen medvetet har utnyttjat företagets tjänster. • Man kan få statlig så kallad rättshjälp enligt rättshjälpslagen om man inte har alltför höga inkomster. Man kan också få rättegångskostnaderna betalda genom sin hemförsäkring om man har så kallat rättsskydd, vilket är mycket vanligt. I Carls och Elisabeths fall gäller tvisten ett så lågt belopp att det ska handläggas i ett förenklat förfarande vid domstolen. För sådana mål krävs särskilda skäl för att rättshjälp ska beviljas.

Rätt eller fel? . 1 F 2 F 3 R 4 R 5 R 6 R 7 F 8 F 9 F 10 R 11 F 12 R 13 F 14 F 15 R 16 F 17 R 18 R 19 R 20 R 21 R 22 R 23 F

11

9789147129577b1-152.indb 11

04/09/18 1:58 PM


HUR DOMSTOLARNA ARBETAR

Vad säger lagen? . 1. Internetskulden A. Tingsrätten får hand om deras fall. B. Det är ett tvistemål. C. Den kallas för muntlig förberedande förhandling. D. Beloppet gäller mindre än ett halvt basbelopp enligt rättegångsbalken 18 kap 1 och 8 a §.

§

Utdrag ur rättegångsbalkens 18:e kapitel 1 § Part, som tappar målet, skall ersätta motparten hans rättegångskostnad, om ej annat är stadgat.

(Rättegångsbalken 18 kap 8 a § – se föregående sida) 2. Ofrivillig stöld? A. Egen uppfattning. Utifrån deras egen synvinkel har de inte gjort något brottsligt. Frågan är hur deras misstag bedöms av domstolen. Den helt avgörande frågan är om det var avsiktligt eller av misstag de gick utan att betala. I ett brottmål är det åklagarens sak att bevisa att det skedde med avsikt. B. Tingsrätten. C. Det blir ett brottmål. D. Rätten består vid brottmål vanligen av en domare och tre nämndemän enligt rättegångsbalken 1 kap 3 b §. Enligt andra stycket samma paragraf kan en ensam domare döma i denna typ av mål om det inte blir fråga om annan påföljd än böter.

§

Utdrag ur rättegångsbalkens 1:a kapitel 3 b § Tingsrätten skall vid huvudförhandling i brottmål bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän. Om en av nämndemännen får förhinder sedan huvudförhandlingen har påbörjats, är rätten domför med en lagfaren domare och två nämndemän. Vid huvudförhandling i mål om brott för vilket inte är föreskrivet svårare straff än böter eller fängelse i högst sex månader är tingsrätten domför utan nämndemän, om det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter och det i målet inte är fråga om företagsbot. Om det finns skäl för det, får antalet lagfarna domare utökas med en utöver vad som följer av första stycket. Detsamma gäller i fråga om antalet nämndemän. Om någon eller några av ledamöterna får förhinder sedan huvudförhandlingen har påbörjats gäller första stycket andra meningen i fråga om domförhet.

E. Eftersom de troligen inte är dömda tidigare riskerar de att få betala böter. De riskerar knappast att få fängelsestraff för ett sådant här mindre brott. F. Fallet är avslutat om inte åklagaren inom tre veckor överklagar den friande domen till hovrätten.

12

9789147129577b1-152.indb 12

04/09/18 1:58 PM


BLOCK 1. SAMHÄLLE

HUR DOMSTOLARNA ARBETAR KKAAPPIITTEELL 52

3. Felaktigt beslut? Eftersom det är ett myndighetsbeslut Hugo vill överklaga, ska han vända sig till förvaltningsrätten.

Vilken domstol dömer? . 1. Tingsrätten 2. Förvaltningsrätten 3. Tingsrätten 4. Tingsrätten 5. Förvaltningsrätten 6. Tingsrätten 7. Detta avgörs inte i domstol utan i skiljenämnd 8. Hovrätten

Skriv en stämningsansökan . A. Se lösning på sidan 16–17. B. –

Tingsrätten granskar att förutsättningarna i stämningsansökan är uppfyllda enligt rättegångsbalken (bland annat att det finns ett bestämt yrkande, en specificerad grund för käromålet och att bevisningen är angiven) och kontrollerar att ansökningsavgiften är betald.

Om förutsättningarna är uppfyllda utfärdas stämning genom ett beslut av domaren. Stämningen skickas tillsammans med kopia av stämningsansökan till svaranden för svaromål. I svaromålet ska svaranden bland annat ange om kärandens yrkande medges eller bestrids och, om det bestrids, grunden för detta. Svaranden ska också tala om vilken bevisning som han eller hon åberopar.

När svaromålet har kommit in bestämmer tingsrätten tid för muntlig förberedelse och kallar bägge parter till denna.

Vid den muntliga förberedelsen får bägge parter redogöra för sin syn på saken. Domaren försöker oftast att förlika parterna, det vill säga hjälpa dem att nå en överenskommelse på frivillig väg.

Om försöket till förlikning misslyckas bestäms tid för huvudförhandling, dit parterna och vittnena kallas.

Efter huvudförhandlingen, där bägge parter återigen får lägga fram sin sak och där vittnena förhörs, meddelar tingsrätten dom.

13

9789147129577b1-152.indb 13

04/09/18 1:58 PM


HUR DOMSTOLARNA ARBETAR

Hur skulle du döma? . A–C. Egen uppfattning.

Problem i vardagen . 1. Tvist om vårdnad Det är tingsrätten som dömer i vårdnadsmål. Vårdnadsmål handläggs som en typ av tvistemål. 2. Vilka villkor? Din arbetskamrat är dömd för brott och får två års prövotid. Om han under prövotiden begår nya brott kan tingsrätten undanröja den villkorliga domen och bestämma annan gemensam påföljd, till exempel fängelse, för rattfylleriet och det nya brottet. 3. Körkort på vift Han ska vända sig till förvaltningsrätten. 4. Saknad bevakning Ett prejudikat är en dom som blir vägledande för domstolarna vid andra liknande fall. 5. Nödvändig advokat? A. Nej du behöver inte ha med en advokat, men det underlättar för dig i domstolen. B. Var och en får betala sina egna advokatkostnader, eftersom tvistemålet gäller ett belopp som är mindre än halva basbeloppet. 6. Våldsam far Förmodligen har åklagaren tagit hänsyn till att din far är senil och inte medvetet har begått brott. Risken för att han ska begå brott i framtiden bedöms förmodligen som ganska liten.

Sök svaret

.

A. Ansökan om stämning är ett tvistemål som enligt rättegångsbalken kommer att tas upp av rätten i den ort där fastigheten är belägen 10 kap 11 § punkt 4. B. Ja, Ansökan om stämning (blankett DV 161) finns att hämta på Sveriges Domstolars webbplats, www.domstol.se. C. Enligt rättshjälpslagen kan man inte få rättshjälp om man har en inkomst över 260 000 kronor (2018). Information finns på Sveriges domstolars webbplats. D. Alternativet är rättsskyddet som finns i hemförsäkring eller villaförsäkring.

14

9789147129577b1-152.indb 14

04/09/18 1:58 PM


BLOCK 1. SAMHÄLLE

KKAAPPIITTEELL 52

§

HUR DOMSTOLARNA ARBETAR

Utdrag ur rättegångsbalkens 10:e kapitel 11 § Vid domstol, som sägs i 10 §, må ock väckas: 1. tvist om köpeskilling för fast egendom eller annat dylikt anspråk på grund av överlåtelse av äganderätt till egendomen; 2. talan mot ägare av fast egendom om skyldighet att personligen svara för gäld, för vilken egendomen utgör pant, om betalning samtidigt sökes ur egendomen; 3. tvist om skada eller annat intrång å fast egendom; 4. talan om ersättning för arbete, som utförts å fast egendom; eller 5. talan om ersättning för det någon brustit åt hemul angående fast egendom.

15

9789147129577b1-152.indb 15

04/09/18 1:58 PM


HUR DOMSTOLARNA ARBETAR

X

16

9789147129577b1-152.indb 16

04/09/18 1:58 PM


ISBN 978-91-47-12957-7 © 2018 Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Åsa Toll och Liber AB Projektledare: Mathias Rosenqvist Redaktör: Anna Klöble och Per-Olof Bergsten Formgivare: Eva Jerkeman Produktionsledare: Adam Dahl Omslag: Eva Jerkeman Repro: OKS Prepress Services, Indien Tryck: Interak, Polen, 2018 Tredje upplagan 1

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice: Tfn 08-690 93 30, Fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

9789147129577b1-152.indb 2

04/09/18 1:58 PM


J2000

J2000

J2000 PRIVATJURIDIK KOMMENTARER OCH LÖSN INGAR

J2000 Privatjuridik Kommentarer och lösningar innehåller utförliga förslag till lösningar på uppgifterna i J2000 Privatjuridik Fakta och uppgifter. Till varje lösningsförslag finns hänvisning till aktuellt lagrum. I flertalet fall återges även berörd lagtext. Som komplement till J2000 finns Libers lagtextsamling för juridiska grundkurser med alla de vanligaste lagarna i rättskunskap, privatjuridik och affärsjuridik. J2000 Affärsjuridik är en fortsättningsbok som behandlar juridiken ur affärslivs- och företagssynvinkel.

J2000 Privatjuridik Fakta och uppgifter • Kommentarer och lösningar • Lärarhandledning J2000 Affärsjuridik Fakta och uppgifter • Kommentarer och lösningar • Lärarhandledning Libers lagtextsamling för juridiska grundkurser

KOMMENTARER OCH LÖSNINGAR

Författare: Jan-Olof Andersson och Cege Ekström är civilekonomer, samhällsvetare och lärare. Åsa Toll är jurist och hovrättsråd.

PRIVATJURIDIK

J2000 Privatjuridik är främst avsedd för kursen Privatjuridik på gymnasiet och i vuxenutbildningen. Den passar också bra för andra grundläggande kurser i civilrätt och vardags-/privatjuridik. J2000 lämpar sig även för självstudier och att använda som handbok.

PRIVATJURIDIK KOMMENTARER OCH LÖSNINGAR

Jan-Olof Andersson Cege Ekström Åsa Toll

UPPLAGA 3

Best.nr 47-12957-7 Tryck.nr 47-12957-7

9789147129577c1.indd All Pages

04/09/18 9:01 AM

Profile for Smakprov Media AB

9789147129577  

9789147129577  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded