Page 1

Pedagogiskt ledarskap LÄRARHANDLEDNING TOVE PHILLIPS


Innehåll Kapitel 1: Teorier om ledarskap..............................................................................................8 Lösningsförslag till instuderingsfrågor............................................................................................................................. 9 Frågor på texten....................................................................................................................................................................11 Lösningsförslag till frågor på texten...............................................................................................................................12 Uppgifter..................................................................................................................................................................................13 Övningar...................................................................................................................................................................................15 Kopieringsunderlag...............................................................................................................................................................17 Lektionsförslag.......................................................................................................................................................................20 Filmtips, boktips, länktips....................................................................................................................................................23

Kapitel 2: Ledarens betydelse ............................................................................................. 24 Lösningsförslag till instuderingsfrågor...........................................................................................................................25 Frågor på texten....................................................................................................................................................................26 Lösningsförslag till frågor på texten...............................................................................................................................27 Uppgifter..................................................................................................................................................................................28 Övningar...................................................................................................................................................................................30 Kopieringsunderlag...............................................................................................................................................................32 Lektionsförslag.......................................................................................................................................................................35 Filmtips, boktips, länktips....................................................................................................................................................38

Kapitel 3: Ledarskap och genus .......................................................................................... 39 Lösningsförslag till instuderingsfrågor...........................................................................................................................40 Frågor på texten....................................................................................................................................................................41 Lösningsförslag till frågor på texten...............................................................................................................................42 Uppgifter..................................................................................................................................................................................43 Lektionsförslag.......................................................................................................................................................................45 Filmtips, boktips, länktips....................................................................................................................................................48

6

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Kapitel 4: Konflikter................................................................................................................. 49 Lösningsförslag till instuderingsfrågor...........................................................................................................................50 Frågor på texten....................................................................................................................................................................52 Lösningsförslag till frågor på texten...............................................................................................................................53 Uppgifter..................................................................................................................................................................................54 Övningar...................................................................................................................................................................................55 Kopieringsunderlag...............................................................................................................................................................56 Lektionsförslag.......................................................................................................................................................................57 Filmtips, boktips, länktips....................................................................................................................................................62

Kapitel 5: Planera, genomföra, utvärdera ....................................................................... 63 Lösningsförslag till instuderingsfrågor...........................................................................................................................64 Frågor på texten....................................................................................................................................................................65 Lösningsförslag till frågor på texten...............................................................................................................................66 Uppgifter..................................................................................................................................................................................67 Kopieringsunderlag...............................................................................................................................................................69 Lektionsförslag.......................................................................................................................................................................70 Filmtips, boktips, länktips....................................................................................................................................................73

Kapitel 6: Interaktion och kommunikation ..................................................................... 74 Lösningsförslag till instuderingsfrågor...........................................................................................................................75 Frågor på texten....................................................................................................................................................................76 Lösningsförslag till frågor på texten...............................................................................................................................77 Uppgifter..................................................................................................................................................................................78 Kopieringsunderlag...............................................................................................................................................................80 Lektionsförslag.......................................................................................................................................................................81 Filmtips, boktips, länktips....................................................................................................................................................84

7

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Det här kapitlet behandlar den första punkten i kursens centrala innehåll: ”Ledarskap och organisationer utifrån olika teorier”. Elevboken ger eleverna en introduktion till studier om ledarskap. Kapitlet behandlar följande områden: • Ledarskap • Ledarens funktion • Pedagogik • Inlärning • Behov och motivation • Organisation Genom att komplettera boken med de övningar och aktiviteter som lärarhandledningen ger förslag på, kan du erbjuda eleverna en varierad undervisning som passar dina olika elever.

8

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel  1

Kapitel 1: Teorier om ledarskap


1. Utförande av en ledares uppgifter. 2. Formellt utsedd att vara ledare, t.ex. partiledare, ordförande i en förening eller lärare. 3. Inte formellt utsedd och utan särskilda uppgifter, t.ex. ledaren i ett kompisgäng eller i klassen. 4. När ledaren bestämmer över gruppen och fattar besluten själv. Gruppen ska lyda och inte ifrågasätta. 5. När ledaren gör gruppmedlemmarna delaktiga, samtidigt som den behåller en tydlig ledarroll. 6. När ledaren låter gruppmedlemmarna ta över mycket av ansvaret och själv är en otydlig ledare. 7. Uppgiftsorienterat: Fokuserar på att lösa uppgifter och nå mål.

Relationsorienterat: Fokuserar på gruppen och dess medlemmar, sammanhållning och gemenskap.

8. Ledaren analyserar deltagarnas förmåga och engagemang och anpassar sitt ledarskap därefter. 9. Fördelar: Bra sammanhållning, stort förtroende för ledaren, delaktighet och inflytande.

Nackdelar: Kan bli för mycket prat, för liten verkstad. Ledaren kan få svårt att behålla sin auktoritet.

10. Religiösa eller politiska ledare blir lätt symboler för en viss tro eller ideologi om de har haft stor betydelse. 11. En process som gör att man tar till sig samhällets normer och värderingar. 12. Om ledaren är viktig för individen kan den påverka dennes normer och värderingar. 13. Vetande och metoder som används i undervisning och uppfostran. 14. Didaktik: Undervisningens tekniska sida – Vad, varför, hur och till vem ska något läras ut?

Metodik: Undervisningens praktiska sida – Hur, med vilka metoder, ska det läras ut?

15. Repetition: Man nöter in kunskapen genom att repetera den.

Kategorisering: Man delar in informationen i logiska grupper, t.ex. färger eller sorter. Elaborering: Man skapar ett eget sammanhang för att minnas.

16. Man lär sig främst genom synen. 17. Man lär sig främst genom hörseln. 18. Man lär sig främst genom att använda händerna. 19. Man lär sig främst genom att använda kroppen och känslorna. 20. Fysiologiska behov, trygghetsbehov, sociala behov, behov av uppskattning, behov av självförverkligande. 21. Inre motivation: Motivation som kommer inifrån, man gör något för att man själv vill det.

Yttre motivation: Kommer utifrån, man gör något för att andra vill det eller för att man belönas.

22. En grupp med tydlig struktur och bestämda mål och en organiserad verksamhet. 23. Privat organisation: Ägs och drivs av privatpersoner, t.ex. ett företag eller en idrottsförening.

Offentlig organisation: Drivs av stat, kommun eller landsting och bekostas med skattemedel.

9

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel  1

Lösningsförslag till instuderingsfrågor i boken


24. Ideell organisation: Har inte som syfte att tjäna pengar, utan t.ex. att ge människor en bra fritid.

Kommersiell organisation: Har som huvudsyfte att gå med vinst.

25. Platt organisation: Deltagarna är på samma statusnivå. Man har ingen hierarki.

Hierarkisk organisation: Man har en hierarki där deltagarna har olika status.

26. Förlöjligande, Osynliggörande, Undanhållande av information, Dubbelbestraffning, Påförande av skuld och

skam, Objektifiering, Våld eller hot om våld.

10

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel  1

Lösningsförslag till instuderingsfrågor i boken


Kapitel  1

Frågor på texten 1. Vad är syftet med ledarskap? 2. Ledarskapsteorier kan delas in i tre grupper, beroende på vad de har för perspektiv. Vilka är perspektiven? 3. Vad innebär The Great Man Theory? 4. Vad innebär The Traits Theory? 5. Hur ser behavioristiska teorier på frågan om arv och miljö? 6. Vad betyder auktoritär? 7. Vad betyder delegera? 8. Vilka är de fyra deltagartyperna i Herseys och Blanchards modell för situationsanpassat ledarskap? 9. Vilka är de fyra ledarskapstyperna i Herseys och Blanchards modell för situationsanpassat ledarskap? 10. Hur är en kommunikativ ledare? 11. Vilka olika funktioner kan en ledare ha? 12. Varför behöver gruppen någon som samordnar? 13. Vad är en norm? 14. Vad är en värdering? 15. På vilket sätt är ledaren en representant för gruppen? Ge exempel. 16. Ge exempel på några pedagogiska teorier. 17. Vad menas med att lärande är en aktiv process? 18. Vilka egenskaper är starkast i höger respektive vänster hjärnhalva? 19. Varför är det som ledare viktigt att ha kunskap om människors behov och motivation? 20. Ge exempel på faktorer som kan vara till stöd eller hinder i individens lärande. 21. Ge exempel på olika organisationer. 22. Vilka är de tre klassiska organisationsteorierna? 23. Vad innebär Human Resources-teorin?

11

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


1. Att organisera, vägleda, hålla samman och stödja gruppen och individerna så att de når ett mål. 2. Personlighet, funktion och symbol. 3. Att ledaregenskaper är medfödda och att endast ett fåtal män har förmåga att bli ledare. 4. Att man kan ha vissa egenskaper (både psykiska och fysiska) som skapar bra förutsättningar för ledarskap. 5. Våra egenskaper formas av miljön. 6. Att man är i maktställning, bestämmande och tar beslut själv. 7. Att lämna ifrån sig makt, ansvar och beslutsfattande till någon annan (med lägre ställning). 8. D1 Låg kompetens, högt engagemang, D2 Viss kompetens, lågt engagemang, D3 Hög kompetens, varierande

engagemang, D4 Hög kompetens, högt engagemang.

9. S1 Styrande ledarskap, S2 Coachande ledarskap, S3 Stödjande ledarskap, S4 Delegerande ledarskap. 10. Anpassar sig till målgruppen, involverar deltagarna, lyssnar aktivt, kan småprata med alla, ger mycket

feedback, engagerar sig i konflikter etc.

11. Samordnare, symbol, lärare, socialisationsagent, representant. 12. Utan samordning blir det lätt kaos, ingen vet vad man ska göra och alla drar åt olika håll. 13. Ett beteende som anses ”normalt” i ett samhälle eller i en kultur. En oskriven regel om hur man beter sig. 14. En uppfattning om vad som är rätt och fel eller vad som är viktigt i livet. 15. Det är ofta ledaren som sköter kontakten med omvärlden och för gruppens talan. 16. Vygotskijs pedagogiska teori, John Deweys aktivitetspedagogik, Montessoripedagogik, Reggio Emilia,

Waldorfpedagogik.

17. Att den som ska lära sig själv måste vara aktiv för att kunna ta till sig kunskapen, t.ex. genom reflektion. 18. Höger: helhetssyn, kreativitet, intuition, bildsinne, fantasi, känslor, musikalitet, impulsivitet.

Vänster: matematik, detaljer, logik, språk, fakta, verklighet, planering, analytisk förmåga.

19. Eftersom man måste kunna motivera människor och tillgodose deras olika behov. 20. Medfödda egenskaper och begåvning, hälsa, mat, sömn, miljö och ledarskap. 21. Skola, idrottsföreningar, företag, välgörenhetsorganisationer, sjukhus etc. 22. Scientific Management, Human Relations, Den byråkratiska skolan. 23. Man tar vara på de mänskliga resurserna inom organisationen, t.ex. genom personalplanering.

12

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel  1

Lösningsförslag till frågor på texten


Kapitel  1

Uppgifter Fördjupning – ledarskapsteori Arbeta enskilt eller i par. Gör ett fördjupningsarbete om en ledarskapsteori och skriv en vetenskaplig uppsats där du presenterar teorin och diskuterar en eller flera frågeställningar som du själv har kommit på. Uppsatsen ska innehålla:

• Inledning med bakgrund, syfte och frågeställningar. (1–2 sidor) • Huvuddel med presentation av teorin – här sammanfattar du det du har läst om teorin under olika underrubriker. (3–6 sidor)

• Diskussion och slutsats – här skriver du dina egna tankar samt vad du har fått för svar på dina frågeställningar. (1–2 sidor)

• Källförteckning (1 sida) Exempel på ledarskapsteorier:

• • • • • •

The Great Man Theory The Traits Theory Behavioristisk ledarskapsteori Situationsanpassat ledarskap Transformativt ledarskap Funktionellt ledarskap

Fördjupning – organisationsteori Dela in klassen i sju grupper och låt varje grupp ta reda på mer om varsin av de organisationsteorier som nämns i kapitel 1 under rubrik Organisationsteorier i elevboken. Varje person i gruppen ska vara väl insatt i teorins huvudtankar. Uppgiften är att presentera teorin för resten av klassen på ett så pedagogiskt sätt som möjligt. Varje grupp får diskutera sig fram till en bra metod för att nå ut med kunskaperna. De får använda sig av valfria presentationstekniker och arbetssätt. När samtliga presentationer genomförts får klassen rösta på vilken som var bäst och diskutera varför.

13

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Kapitel  1

Uppgifter Pedagogiska teorier och ledarskap Dela in klassen i fem grupper och låt varje grupp arbeta med var sin av de pedagogiska teorierna i kapitel 1 under rubriken Pedagogiska teorier. Gruppen ska diskutera ledarskap utifrån sin teori genom följande frågor:

• Hur stor betydelse har ledaren enligt den här teorin? • Vad är ledarens roll? • Hur bör en ledare vara som arbetar utifrån den här teorin? • Hur bör ledaren absolut inte vara? Avsluta med att låta varje grupp berätta om sin diskussion och hur ledarskap ser ut inom teorin.

Ledarstilens betydelse Vilken betydelse har det egentligen vilken ledarstil ledaren har? I den här uppgiften ska klassen diskutera vilka typer av deltagare som skapas av auktoritära, demokratiska och låt-gå-ledare. Skriv ”auktoritärt ledarskap” på tavlan. Låt eleverna i smågrupper diskutera hur de tror att ett auktoritärt ledarskap påverkar gruppen, dels deras arbete, dels deras trivsel och välmående. Ge grupperna fem minuter att diskutera och låt sedan grupperna berätta vad de kommit fram till. Gör sedan likadant med demokratiskt ledarskap och låt-gå-ledarskap.

14

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Kapitel  1

Övningar Ge instruktioner Arbeta i små grupper. Varje person i gruppen får i hemläxa att förbereda en pedagogisk instruktion inför resten av personerna i gruppen. Alla ska ta med sig det material som behövs för att gruppdeltagarna ska kunna prova på.

Exempel på instruktioner kan vara:

• Hur man knyter en knop • Hur man virkar • Hur man ritar en häst • Hur man ritar en ”omöjlig figur” • Hur man står på händer • Hur man skär en snygg tomat • Hur man gör en marsipanros. När medlemmarna i gruppen haft sina instruktionsstunder ska de utvärdera sig själva och varandra genom en diskussion.

Led i rep Den här aktiviteten ska helst göras utomhus eller i en gymnastiksal. Om ni är i en gymnastiksal börjar ni med att placera ut bänkar, madrasser och andra hinder. Plocka också fram ett långt rep och ögonbindlar till alla. En person utses som första ledare, de andra tar på sig ögonbindlar. Alla elever, förutom ledaren, ska nu greppa tag i repet och lyssna på ledarens instruktioner. Först i ledet står andra ledaren, som är den som bestämmer åt vilket håll gruppen ska gå. Första ledaren ska guida runt gruppen genom att ge muntliga instruktioner. Det är viktigt att andra ledaren lyssnar noga på första ledarens instruktioner. Efter ett tag får andra ledaren släppa repet och ge sin ögonbindel till första ledaren, som får ställa sig längst bak i ledet. Andra ledaren tar över rollen som första ledare och fortsätter guida gruppen.

Fingerledning Dela in klassen i par. En i varje par ska ha ögonbindel på sig, den andre ska leda den med ögonbindel runt rummet genom att placera sitt pekfinger på dennes rygg och trycka lätt i den riktning man vill gå. När man börjar gå är det viktigt att samspela tyst, utan att prata.

15

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Kapitel  1

Övningar Leda teambuildingaktivitet Nu ska hela klassen vara ledare. Bjud in en annan klass i skolan att delta i en teambuildingaktivitet som ni arrangerar. Aktiviteten kan göras under en lektion, en halvdag eller som en heldagsaktivitet. Dela in klassen i grupper. Varje grupp har hand om en station, där en teambuildingaktivitet ska utföras. Det kan t.ex. vara lekar, samarbetsövningar eller värderingsövningar. Det är gruppens uppgift att planera och förbereda aktiviteten och se till att den är anpassad till målgruppen. Bestäm först i helklass om det passar bäst att låta gästklassen vara i helklass, halvklass eller några mindre grupper. Tänk på syftet. Genomför aktiviteten och avsluta med utvärdering i grupp och i helklass.

16

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Kapitel  1

Reflektion – Mitt ledarskap • Är jag en ledartyp? • Skulle jag kunna utveckla mina ledaregenskaper? • Känner jag mig trygg i ledarrollen? • Kan jag tala på ett sätt som får människor att lyssna? • Vilka åldersgrupper eller grupper av människor skulle jag kunna tänka mig att leda? • Är jag lyhörd för människors önskemål? • Är jag en bra lyssnare? • Är jag medveten om mina brister? • Vilka är mina brister? • Är jag medveten om mina kvaliteter? • Vilka är mina kvaliteter? • Har jag stor tolerans för olika sorters människor? • Är jag en lugn person? • Vad gör jag om jag är arg eller irriterad? • Vad gör jag om jag ser att någon behandlas illa? • Är jag rädd för konflikter? • Gillar jag att planera och organisera? • Har jag bra ordning och reda på mina saker? • Är jag bra på att passa tider och hålla löften? • Hur skulle jag vilja bli beskriven om jag var en ledare?

17

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Kapitel  1

Vad säger bilden?

18

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Kapitel  1

Situationsanpassat ledarskap

S3 – D3

S2 – D2

Stödjande ledarskap

Coachande ledarskap

Lågt uppgiftsfokus

Högt uppgiftsfokus

Högt relationsfokus

Högt relationsfokus

S4 – D4

S1 – D1

Delegerande ledarskap

Styrande ledarskap

Lågt uppgiftsfokus

Högt uppgiftsfokus

Lågt relationsfokus

Lågt relationsfokus

19

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Kapitel  1

Lektionsförslag Situationsanpassat ledarskap Tidsåtgång: 30–60 minuter Material: Lärobok Börja med att skriva begreppet ”Situationsanpassat ledarskap” på tavlan. Be eleverna läsa stycket om situations­ anpassat ledarskap i kapitel 1 boken och förklara sedan modellen för klassen – rita gärna upp den på tavlan. Dela sedan in klassen i grupper om fem: en ledare och en av vardera deltagartypen enligt modellen. Gruppen ska först välja ut en typ av verksamhet där de befinner sig – det kan t.ex. vara en skolklass eller en arbetsplats. Varje deltagare ska representera en deltagartyp D1, D2, D3 och D4 – de får gärna ge rollerna namn och karaktärer. Nu ska deltagarna sätta sig in i sina roller och tillsammans med ledaren diskutera hur denne kan använda ett situationsanpassat ledarskap som är anpassat till var och en av deltagarna. Gruppen ska tillsammans skriva ner deltagaranalyser och konkreta exempel på metoder enligt följande modell (Skriv på tavlan): Kalle (typ D2): Lite lat, men ganska duktig. Behöver uppmuntras och pushas. Ge mycket uppmärksamhet. Behöver utmaningar…. Lisa (typ D4)……. Etc.. Gå runt bland grupperna för att försäkra dig om att de har förstått modellen.

20

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Kapitel  1

Lektionsförslag Organisationer i din kommun Tidsåtgång: 60–90 minuter Material: Tillgång till internet Börja med att gå igenom begreppen ideell, kommersiell, offentlig och privat organisation. Rita upp modellen på sidan 47 på tavlan. Nu ska eleverna arbeta i par med att hitta information om en organisation, gärna i den egna kommunen i den mån det är möjligt. En tredjedel av paren ska titta på en ideell privat organisation, en tredjedel på en ideell offentlig organisation och en tredjedel på en privat kommersiell organisation. De ska ta reda på information om organisationens verksamhet och mål, hur många anställda det finns och gärna lite kort historik. De ska också försöka hitta information om hur organisationen och ledningen är strukturerad. Ge eleverna 30–40 minuter att hitta informationen. Paren ska sedan berätta om sina organisationer för varandra i smågrupper om tre par, där varje par tittat närmare på en av de tre organisationstyperna. Gå runt i grupperna och lyssna.

Merkunskap Tidsåtgång: 60–120 minuter Material: Lärobok, tillgång till internet eller bibliotek Den här metoden kan användas för valfritt avsnitt i boken. Uppgiften kan göras enskilt, i par eller grupp. Låt eleverna välja en valfri merkunskapsruta i boken att fördjupa sig i. Be dem läsa igenom rutan och utifrån den komma på några frågeställningar som de vill finna svar på. De får sedan använda sig av internet och bibliotek för att finna svar på sina frågor. Var noga med att påpeka vikten av att kontrollera källorna och anteckna var de hittar informationen. Om uppgiften genomförts i grupp kan redovisning ske i helklass. Har den genomförts enskilt eller i par så kan redovisning ske i smågrupper.

21

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Kapitel  1

Lektionsförslag Aktiv läsning i grupp Tidsåtgång: 30–60 minuter Material: Lärobok, whiteboardpennor, alternativt dator och tillgång till power point eller annat program för digitala presentationer. Den här metoden kan användas för valfritt avsnitt i boken. Börja med att skriva avsnittets rubrik på tavlan och låt eleverna brainstorma och associera fritt kring rubriken. Berätta sedan kortfattat vad avsnittet handlar om. Dela in klassen i lika många grupper som det finns underrubriker och låt varje grupp ta hand om en underrubrik. Deras uppgift är att tillsammans läsa på stycket och sedan redovisa det för klassen och hålla en kort diskussion kring innehållet. Till sin hjälp får de whiteboardpennor alternativt dator och tillgång till power point eller annat program för digitala presentationer. Är lektionen kort behöver de bara använda sig av boken och sina egna tankar. Är lektionen lång kan eleverna komplettera bokens innehåll med relevant information som de hittar i biblioteket eller på internet.

Aktiv läsning enskilt Tidsåtgång: 30–60 minuter Material: Lärobok Den här metoden kan användas för valfritt avsnitt i boken. Varje elev ska läsa ett avsnitt i boken inom det kapitel man arbetar med för tillfället. Syftet är dels att lära sig textens innehåll, dels att lära sig läsa aktivt, dvs. på ett sätt där eleven är aktiv i tillägnandet av kunskap. Detta ska de göra genom att: 1. Skumläsa texten en gång. 2. Läsa texten i detalj och anteckna viktiga stödord. 3. Sammanfatta texten med hjälp av stödorden. 4. Reflektera över texten och anteckna egna synpunkter, tankar eller frågeställningar.

22

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Flugornas herre: Om en grupp skeppsbrutna pojkar som skapar gäng och ledare. Gosskören: Fransk film om musikläraren på en ungdomsanstalt. Hugo och Josefin: Om två barn från olika klasser och om fattige Hugos naturliga ledarskap. This is England: Om skinheads i 70-talets England, grupper, status, ledarskap och konflikter. Döda poeters sällskap: Gripande om en engagerad lärare på en amerikansk pojkskola. Malcolm X: Om en kontroversiell afro-amerikansk ledare som konverterar till Islam. Gandhi: Indisk ledare som förde en stark icke-våldskamp mot Englands styre över Indien. Braveheart: Ledaren Bravehearts blodiga kamp mot England i 1400-talets Skottland. Fame: Drivet ledarskap och motiverade elever på artistskola i 1980-talets New York. Football Factory: Gäng, ledarskap och fotbollshuliganer i England. Doubt: Ledarskap och relationer mellan lärare och elev i katolsk skola.

Boktips Bolman, Lee G. och Deal, Terrence E: Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Ledarskapsteorier. Åkerman, Kenth: Konsten att få andra att prestera. Praktisk handbok i coachande ledarskap.

Länktips Sveriges chefsorganisation. Mycket information om ledarskap och chefsskap: www.ledarna.se Lärarnas Nyheter. Nättidning med mycket om pedagogik och ledarskap: www.lararnasnyheter.se Forskning.se. Aktuell forskning om alla möjliga ämnen: www.forskning.se

23

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel  1

Filmtips


Pedagogiskt ledarskap LÄRARHANDLEDNING ANDRA UPPLAGAN

TOVE PHILLIPS

Lärarhandledningen innehåller material som underlättar din planering och varierar din undervisning. Denna lärarhandledning följer Pedagogiskt ledarskap, andra upplagan. Den innehåller också en bedömningstabell med kunskapskrav för kursen som underlättar vid bedömning av eleven. Till varje kapitel finns följande typ av material:

• Frågor på texten som kan kopieras upp och delas ut till elever som studiehjälp eller användas i läxförhör eller prov

• Lösningsförslag till frågor på texten • Lösningsförslag till elevbokens instuderingsfrågor • Kopieringsunderlag för att dela ut till elever • Förslag på uppgifter för enskilt arbete och grupparbeten • Film-, länk- och litteraturtips

9789140694515  
9789140694515