9789140668790

Page 1

SÄTT ORD PÅ NO Sätt ord på NO är ett kompletterande läromedel i svenska, svenska som andraspråk och NO med avsikt att träna ord och begrepp som är vanligt förekommande i NO-böcker. När elever har svårt att nå målen i svenska och NO hindras de ofta av bristande ord- och begreppsförråd. Boken är ett hjälpmedel och verktyg för de elever som behöver extra stöd. Läromedlet är upplagt utifrån vanligt förekommande arbetsområden i biologi, fysik och kemi. Sist i boken finns två register, ett där orden är sorterade efter ämnesområde och ett där alla ord är med från a–ö. Uppgifterna har varierande svårighetsgrad och lämpar sig för både enskilt och lärarlett arbete. Facit finns att hämta på www.gleerups.se/skola/sattordpano. Stegen är en serie som vänder sig till elever som behöver extra träning när det gäller det svenska språket. Böckerna är tänkta att användas i Svenska som andraspråk, stöd- och specialundervisning eller som bredvidmaterial. I serien Stegen ingår: • GÅ IN I ROLLEN • SÄTT ORD PÅ NO • SÄTT ORD PÅ SO • TALA MED TEXTEN 1 • TALA MED TEXTEN 2

40668790_Omslag.indd 2-3

10-06-28 10.17.24


Innehållsförteckning Förord

4

Biologi Biologi – läran om allt levande

5

Växternas delar Olika sorters träd Växtplatser Växters egenskaper 1 Växters egenskaper 2 Verb som används om växter Fem knepiga substantiv Växter – sammanfattning

7 7 8 8 9 10 11 12

Allmänt om djur Djur utan ryggrad 1 Djur utan ryggrad 2 – leddjur Ryggradsdjur

14 15 18 20

Gäddan – en fisk Grodan – ett groddjur Huggormen – ett kräldjur Svalan – en fågel Vargen – ett däggdjur

21 22 23 24 25

Människokroppens delar Matspjälkningen Lungor och luftvägar Blodomloppet Nervsystemet och sinnena Sex och samlevnad

26 27 29 30 31 34

Fysik Materia och mått Värme Rörelse och hastighet Krafter Tryck Elektricitet Magnetism Arbete, energi och effekt Energikällor Akustik Optik

36 38 40 41 44 46 49 50 52 54 55

Kemi Kemi – läran om ämnen Man lär sig kemi genom experiment Grundämnen och kemiska föreningar Blandningar Kemiska reaktioner Syror och baser Kol och kolföreningar Eld och brand

60 62 64 66 68 70

Ordregister

71

57 58

3

40668790_Inlaga.indd 3

10-06-28 10.24.38


Allmänt om djur A. Gör klart texten nedan genom att använda orden i rutan. förflytta sig

föda

ta skydd

gemensamt

mikroskop

Djur kan se ut på många olika sätt. Några är så små att vi måste använda _________________________ för att kunna se dem, medan andra är större än människor. Vissa lever i vatten, andra på land. Alla djur är speciella men de har också en del ___________________________: • Nästan alla djur kan _________________________, t.ex. genom att simma, gå eller flyga. • De kan _________________________ när det kommer fiender. • Växterna tillverkar sin egen näring med sin fotosyntes. Djuren är istället beroende av _________________________ – de måste äta växter eller andra djur för att överleva. B. Här gömmer sig fjorton kroppsdelar på djur. Ringa in dem. De kan stå lodrätt (uppifrån och ner) eller vågrätt (från vänster till höger) men inte diagonalt.

p

x

f

j

ä

d

e

r

u

t

i

f

e

n

a

ä

q

d

d

e

n

i

t

u

n

g

a

f

l

e

l

s

v

a

n

s

n

u

a

a

s

s

d

ö

a

s

a

l

p

å

l

ä

z

x

r

f

g

j

ö

n

v

a

i

g

s

b

b

h

h

u

d

v

b

c

t

t

a

k

h

t

t

b

ä

g

e

d

x

a

v

e

a

c

l

ö

r

y

ö

k

ö

k

y

q

k

d

n

n

d

o

f

u

s

t

a

s

s

t

e

b

d

n

d

l

r

a

p

k

v

i

k

c

l

ö

e

ö

m

p

o

l

l

e

a

v

i

n

g

e

e

n

j

o

14

40668790_Inlaga.indd 14

10-06-28 10.24.42


Grodan – ett groddjur Grodor förekommer i alla länder utom vid Nordpolen och Sydpolen. De andas både med lungorna och med huden. För att det ska fungera måste huden vara fuktig och därför undviker de torra platser. I Sverige är grodorna små, men i varma klimat kan de bli flera decimeter långa. När de behöver fly snabbt kan de hoppa väldigt långt. Grodor är rovdjur som äter bland annat insekter. De fångar djuren med sin klibbiga tunga som slungas ut blixtsnabbt. Bytet sväljs helt, för de saknar tänder. Grodor är växelvarma och sover under hela vintern. De klarar inte minusgrader och måste därför gömma sig på platser där de är skyddade mot frost. De kan till exempel ligga under en lövhög eller på botten av en sjö. På våren lägger honan sin rom i grunda sjöar eller dammar. Äggen blir yngel som sedan blir små grodor. I Sverige är alla grodor fridlysta. Man får alltså inte fånga eller döda dem och det beror på att de blivit alltmer sällsynta. Salamandrar och paddor är också groddjur. Paddorna liknar grodor, men paddornas hud är knottrig och grodornas är mera slät. Knottrorna innehåller gift. Man kan ofta lista ut ett ords betydelse med hjälp av sammanhanget. Här får du öva på det. Skriv ordens nummer framför rätt förklaring. 1. förekommer

___ fukt som fryser till is

2. undviker

___ kastas med hög fart

3. klimat

___ kladdiga, som klister

4. rovdjur

___ ojämn, småknölig

5. klibbiga

___ motsats till djupa

6. slungas

___ miljö, vädertyp

7. bytet

___ ovanliga

8. frost

___ finns

9. grunda

___ håller sig borta ifrån

10. fridlysta

___ fångsten, det man fångat

11. sällsynta

___ djur som äter andra djur

12. knottrig

___ skyddade, förbjudna att döda

22

40668790_Inlaga.indd 22

10-06-28 10.24.44


Människokroppens delar På de följande sidorna ska du få jobba med ord som används när man i biologin pratar om hur människokroppen fungerar och ser ut inuti. Men först några ord som handlar om utsidan. Skriv rätt kroppsdelar på de tomma raderna – välj bland de som står i rutan. axel

bröstkorg

hjässa

panna

tinning

vad

ögonvrå

haka

mellangärde

ljumske

pupill

höft

vrist

ögonbryn

a. ___________________________

a.

b. ___________________________

c.

b.

d.

c. ___________________________ f.

e.

d. ___________________________ e. ___________________________

g. h. f. ___________________________

i. j.

g. ___________________________

k.

h. ___________________________ l.

i. ___________________________ j. ___________________________ k. ___________________________ l. ___________________________ m.___________________________

m.

n. ___________________________ n. 26

40668790_Inlaga.indd 26

10-06-28 10.24.45


Värme Värme är rörelse – temperatur är ett mått på hur snabbt molekylerna i ett ämne vibrerar. Om man kyler ett ämne till -273 °C (grader Celsius) stannar molekylerna helt och kallare än så kan det inte bli. Därför kallas detta den absoluta nollpunkten. A. Uttrycken i rutan betyder antingen att man höjer temperaturer eller sänker den. Skriv in dem under rätt rubrik. tillföra värme

Höja temperaturen

Sänka temperaturen

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

frysa ner

_____________________

_____________________

svalka

låta svalna kyla ned hetta upp värma

tina B. Här är tio ord som är bra att ha med sig när man ska arbeta med värme i fysiken. Para ihop dem med rätt förklaring – sätt siffror i rutorna. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

absolut vibrera utvidga sig leda strömma stråla isolera tillföra rumstemperatur ytvatten

föra vidare, hjälpa på vägen lägga något runt om så att värmen stannar kvar lägga till något rinna, om vatten eller luft som rör på sig skaka skicka ut till exempel ljus eller värme totalt, utan tvekan ungefär 20 °C vattnet högst upp i till exempel en sjö växa, bli större

38

40668790_Inlaga.indd 38

10-06-28 10.24.49


Akustik Akustik är läran om ljud. När man slår till en gitarrsträng börjar strängen svänga. Luftmolekylerna intill strängen börjar då också svänga i samma takt. Det bildas en slags våg i luften – en ljudvåg. Ljudvågen fortplantar sig i luften och träffar örats trumhinna som börjar svänga i samma takt som strängen. Då hör vi ljudet. Men om vi skulle vara i ett lufttomt rum – i vakuum – skulle vi inte höra något alls. Ljud kan alltså bara fortplanta sig i materia. A. Vad betyder de markerade orden i texten? Para ihop med förklaringarna genom att dra streck. 1. svänga

a. allt som går att väga och som tar plats

2. våg

b. röra sig fram och tillbaka, pendla

3. trumhinna

c. en rörelse i t.ex. vatten, vattnet höjs och sänks

4. takt

d. sprider ut sig

5. vakuum

e. rytm, tempo, fart

6. materia

f. utrymme utan luft

7. fortplantar sig

g. en del av örat

B. Vilket är motsatsordet? Inom parentes har du bokstäverna som ingår, fast i fel ordning. 1. Uppe på topparna är det soligt och varmt. (lardana) ____________________ 2. Den där tonen är för hög. Jag kan inte sjunga så pipigt. (glå) _____________ 3. Hon sjöng så starkt att glasrutorna skakade. (tvags) ____________________ 4. Gitarren resonanslåda förstärker ljudet. (pämdar) _____________________ 5. Jag tror att vi ska avlägsna oss, viskade Seppo. (ärmna) ________________

54

40668790_Inlaga.indd 54

10-06-28 10.24.52


Grundämnen och kemiska föreningar Du och alla ämnen runt omkring dig är uppbyggda av mycket små byggstenar som kallas atomer. Det finns ungefär 100 olika slags atomer. Ämnen som innehåller bara en slags atom kallas grundämnen. Kol, järn, väte, syre och guld är några exempel. De flesta ämnen är kemiska föreningar. Det betyder att de innehåller två eller flera sorters atomer som är bundna till varandra. Flera atomer som sitter ihop kallas en molekyl.

A. I vilka meningar används de markerade orden rätt? Sätt kryss.

1a. Jag letade i fickorna, i plånboken och i väskan. Men den fanns inte någonstans. Min förening var borta! 1b. När vi gick ihop och bildade en förening blev vi liksom starkare. Då började politikerna äntligen lyssna på oss.

2a. Det fanns bara en slags glass kvar i kiosken: russinglass. Vi blev rätt besvikna.

2b. Det fanns bara en slags hamburgare kvar. Janne tog den och alla vi andra blev alltså utan.

3a. Det finns ungefär 100 grundämnen och alla atomer i ett sådant ämne är av samma sort.

3b. Ett grundämne innehåller ungefär 100 atomer. 4a. När vi klättrade uppför Mount Everest var vi bundna till varandra med ett långt rep. 4b. Maria och Jorge bråkade aldrig, men jag och John var liksom bundna till varandra hela tiden. Det började nästan likna misshandel.

5a. En molekyl består av två eller flera atomer. 5b. En atom består av två eller flera molekyler.

60

40668790_Inlaga.indd 60

10-06-28 10.24.54


Kol och kolföreningar Vad betyder de markerade orden? Ringa in rätt alternativ – a eller b. Använd ordbok. 1. Drygt 95 % av alla ämnen vi känner till innehåller kol. Allt levande innehåller kol – människor, djur och växter. a. lite mer än

b. lite mindre än

2. Rent kol förekommer i flera olika former. Den vanligaste är grafit som används i till exempel blyertspennor. En annan form är diamant som bildats under hög temperatur, högt tryck och under lång tid. a. transporteras b. finns 3. Skälet till att kolföreningarna är så många är en unik egenskap hos kolatomen: den kan binda sig till fyra andra atomer samtidigt. a. en egenskap som ingen annan har b. en väldigt bra egenskap 4. Aktivt kol kan rena luft. Därför har till exempel gasmasker och köksfläktar filter som innehåller aktivt kol. a. ansiktsmask som t.ex. brandmän har b. maskar som gräver gångar ner till källor med naturgas 5. De bränslen vi gräver upp från marken kallas fossila. Gemensamt för alla fossila bränslen är att de innehåller kol. a. en dålig sak med alla fossila bränslen är … b. något som gäller alla fossila bränslen är… 6. Vi kan inte vara beroende av fossila bränslen hur länge som helst. De kommer nämligen att ta slut. a. man klarar sig inte utan b. man andas in väldigt mycket 7. Ungefär 25% av den energi världen förbrukar kommer från förbränning av kol. a. använder

b. sparar

68

40668790_Inlaga.indd 68

10-06-28 10.24.55


SÄTT ORD PÅ NO Sätt ord på NO är ett kompletterande läromedel i svenska, svenska som andraspråk och NO med avsikt att träna ord och begrepp som är vanligt förekommande i NO-böcker. När elever har svårt att nå målen i svenska och NO hindras de ofta av bristande ord- och begreppsförråd. Boken är ett hjälpmedel och verktyg för de elever som behöver extra stöd. Läromedlet är upplagt utifrån vanligt förekommande arbetsområden i biologi, fysik och kemi. Sist i boken finns två register, ett där orden är sorterade efter ämnesområde och ett där alla ord är med från a–ö. Uppgifterna har varierande svårighetsgrad och lämpar sig för både enskilt och lärarlett arbete. Facit finns att hämta på www.gleerups.se/skola/sattordpano. Stegen är en serie som vänder sig till elever som behöver extra träning när det gäller det svenska språket. Böckerna är tänkta att användas i Svenska som andraspråk, stöd- och specialundervisning eller som bredvidmaterial. I serien Stegen ingår: • GÅ IN I ROLLEN • SÄTT ORD PÅ NO • SÄTT ORD PÅ SO • TALA MED TEXTEN 1 • TALA MED TEXTEN 2

40668790_Omslag.indd 2-3

10-06-28 10.17.24


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.