9789172057272

Page 1

malin drevstam

ladda ner.

Orsaker, konsekvenser och behandlingar av prematur ejakulation

Dessa frågor – och fler därtill – besvaras i denna bok. Den är indelad i två delar: Del ett beskriver orsaker och vilka konsekvenser tidig utlösning kan medföra för mannen, partnern och relationen. Del två tar upp hur man kan behandla problemet genom olika övningar, övningar som man gör både utan och tillsammans med partner, som till exempel medveten närvaro och start–stopp-metoden. Tidig utlösning vänder sig främst till män, som lider av tidig utlösning, och deras partners. Professionella yrkes­utövare kan också ha glädje av boken i sitt arbete med klienter. Malin Drevstam är socionom, kurator och sex- och samlevnadsterapeut. Hennes kunskap baseras på evidensbaserade metoder och hennes egen erfarenhet av arbetet på en sex- och samlevnadsmottagning i Stockholm. På www.gothiaforlag.se finns bilagor till boken, olika formulär som stöd vid kartläggning och motivationstest, att

Tidig utlösning

Har du problem med tidig utlösning? Du är inte ensam; många män lider av detta, och det kan leda till låg självkänsla, dåligt självförtroende och relationsproblem. Vad beror tidig utlösning på och hur kan jag få hjälp?

malin drevstam malin drevstam

Tidig utlösning Orsaker, konsekvenser och behandlingar av prematur ejakulation


Innehållsförteckning

Inledning

5

Begreppsförklaring

6

Del 1 Orsaker till och konsekvenser av tidig utlösning

7

8

Vad är tidig utlösning?

8

Diagnos Livslång eller förvärvad? Situationell eller generell? Fördel eller nackdel? Hur vanligt är tidig utlösning?

11 11 12

Vad är utlösning?

12

Varför får man tidig utlösning?

15

Kroppen Psyket Relationer

Hur påverkas man av tidig utlösning? Konsekvenser för mannen Konsekvenser för partnern Konsekvenser för relationen

Har du gjort egna försök?

10

15 17 19 25 25 27 28 30


Del 2 Behandling av tidig utlösning

33

Är du singel eller i en relation?

34

Hitta din inre balans

34

Motivation

36

Kartläggning

37

Kognitiv beteendeterapi

39

Gör en situationsanalys

40

Tänk och gör annorlunda

41

Att vara medvetet närvarande

43

Övning i att vara medvetet närvarande

43

Start–stopp-tekniken

47

Start–stopp-tekniken utan partner Start–stopp utan partner: steg 1–5 Start–stopp-tekniken med din partner Start–stopp med partner: steg 1–3

48 51 55 55

Smekövningar

60

Utmaningar längs vägen

63

Betydelsen av avslappning Vanliga svårigheter

63 64

Andra behandlingsmetoder

68

Läkemedel

69

Hur förhindrar jag att problemet återkommer?

70

Referenser

71

Tips på vidare läsning

71

Tack!

72

Bilagor

73


Inledning

I mitt arbete som kurator och terapeut inom området sex och samlevnad möter jag många män som lider av vad de själva definierar som tidig utlösning. Deras lidande och berättelser gav mig inspirationen att skriva denna bok, som kan ge några svar på varför man får tidig utlösning, vilka konsekvenser detta kan få och hur man kan behandla det. Denna bok är vad jag själv önskar att jag hade haft tillgång till när jag för flera år sedan började arbeta med män som har dessa problem. Boken kan alltså användas av professionella som genom sitt arbete kommer i kontakt denna problematik, men framförallt vänder sig boken till männen som lider av tidig utlösning och deras partners. Ofta krävs en bred förklaringsmodell då orsakerna till tidig utlösning kan vara flera. Problemet kan ha förvärrats med tiden och även fått konsekvenser i relationen eller till och med hindrat mannen att våga inleda en relation. I takt med att vår förståelse för hur vårt beteende och våra känslor och tankar manifesteras i våra kroppar ökar även insikterna om vilka möjligheter vi har till förändring inom områden som man tidigare upplevt som hopplösa eller problematiska. Många förklaringsmodeller och metoder är inte nya och det kan hända att du som läser denna bok känner igen delar från andra sammanhang. Mitt mål är att beskriva hur jag kombinerar andras erfarenheter med mina egna och på så sätt hittar verksamma behandlingar som kan underlätta för personer som vill arbeta på egen hand och få en större förståelse för sin situation. Förhoppningsvis kan du mer om orsak, konsekvenser och behandling av tidig utlösning efter att ha läst boken men framförallt hoppas jag att du ökat dina positiva upplevelser och njuter mer av sex än tidigare.

5


malin drevstam

DEL 1 Orsaker till och konsekvenser av tidig utlรถsning Denna del tar upp flera av de orsaker till tidig utlรถsning som forskning hittills kommit fram till och beskriver vilka konsekvenser den tidiga utlรถsningen kan fรฅ fรถr mannen, partnern och relationen.


Vad är tidig utlösning? Diagnos De flesta män har kontroll över sin utlösningsreflex. Med detta menas en rimlig nivå av kontroll som tillåter mannen att fortsätta penetrera sin partner under stark upphetsning samtidigt som han kan njuta för egen del. Han kan sedan själv välja när han ska släppa loss och låta det gå hela vägen till utlösning. Detta innebär inte att mannen kan penetrera partnern hur länge som helst men han har möjlighet att styra längden på samlaget. Han kan alltså själv välja om han vill ha en snabb utlösning (inom någon minut) eller dra ut på njutningen, både för sin egen och sin partners skull, och penetrera i fem, tio minuter eller kanske ännu längre. Vissa gånger kanske mannen vill invänta att partnern får orgasm och andra gånger följer han sin egen rytm och fokuserar på sin partners njutning före eller efter sin egen utlösning. De män som lider av tidig utlösning har av olika anledningar inte kontrollen att själv bestämma när de vill ha utlösning. De kan inte styra över sin utlösning och ”kommer” utan att kunna hålla tillbaka. De får utlösning så fort de når en viss nivå av upphetsning oavsett om de vill det eller inte. Det finns historiskt sett många olika definitioner av vad som kallas tidig utlösning. En del har valt att beskriva PE som utlösning efter mindre en minut till inom fem minuter. Andra räknar antal stötar eller penetreringar för att definiera vad som är för tidigt eller inte. Masters och Johnson är pionjärer när det gäller att uppmärksamma betydelsen av parrelationen för att förstå och behandla sexuella problem. De föreslog att en man skulle diagnostiseras med PE om han fick utlösning före partnern vid fler tillfällen än hälften. Problemet med en definition som denna är att undersökningar som den amerikanske forskaren kring sexualvanor Alfred C Kinsey har gjort visar att 75 procent av kvinnorna inte kan få orgasm enbart genom vaginal penetration, hur länge den än pågår. De behöver direkt klitorisstimulering före, under eller efter samlaget för att kunna nå orgasm. Eftersom bara cirka 25 procent av kvinnorna kan uppnå orgasm via penetration enbart så har inte tiden för penetrering en så avgörande betydelse som man tidigare trott. Att använda tiden som faktor vid diagnostisering kan vara vanskligt. Jag har träffat män som får utlösning redan innan de har kommit

8


k

Bild 1 Normal kurva: Den yttre och inre stimulansen under upphetsningsfasen ökar mannens upphetsning tills han når en platå där upphetsningen stannar upp och mannen kan släppa på anspänningen lite. Detta gör att mannen har möjligheten att stanna i denna platåfas tills han själv väljer att öka upphetsningen igen. Han fokuserar då intensivare på njutningen igen vilket leder till orgasm och utlösning. Efter utlösning kommer återhämtningsfasen, som är minst lika viktig när det gäller närhet och intimitet som de tidigare faserna.

PE-kurva: En man med PE upplever inte känslan av att kunna välja när han vill ha utlösning. Han blir upphetsad väldigt fort och kan inte stanna kvar i platåfasen och förlänga njutningen. Han når toppen av upphetsning snabbt vilket leder vidare till utlösning direkt och den sexuella njutningen får ett slut tidigare än mannen önskat. Negativa tankar och känslor i återhämtningsfasen kan få mannen att dra sig undan sin partner.

9


in i sin partner, vilket skapar en enorm frustration och besvikelse i den intima situationen. Men det finns män som kan hålla ut i flera minuter och ändå upplever att de kommer ofrivilligt och lider av detta. De känner sig berövade njutningen. De hamnar i ett mönster att hålla tillbaka vilket i stället leder till en känsla av distans i situationen. Om en man tidigare har sökt hjälp inom vården kan det hända att han har mött de psykologiska och medicinska diagnoserna som används. DSM-IV och ICD-10 heter de vanligaste två diagnossystem. Exempelvis definieras prematur ejakulation i DSM-IV som ett tillstånd av ständig eller periodvis ejakulation efter minimal stimulering före, under eller kort efter penetration och innan mannen önskar det. Störningen medför även påtagligt lidande eller relationssvårigheter och beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans. Kortfattat kan man säga att kriterierna som ska uppfyllas för att det ska kallas tidig utlösning är: kort tid till utlösning (mindre än 2 minuter), ingen kontroll över utlösningen och detta ska innebära ett lidande för mannen. Detta kan jämföras med den genomsnittliga tiden för samlag i Västeuropa som är cirka 5 minuter. Den definition som jag tycker bäst beskriver tidig utlösning anser jag dock vara när mannen själv upplever att han inte har frivillig, medveten kontroll eller förmågan att själv välja när han vill ha utlösning, dvs. ofrivillig utlösning.

Livslång eller förvärvad? Tidig utlösning kan uppträda i olika sammanhang, på olika sätt och av olika orsaker. Försök har gjorts att dela in PE i olika typer, beroende på ursprungsorsaken. För den man som haft PE hela livet finns som tänkbara orsaker neurologiska eller psykologiska, eller en brist på psykosexuella färdigheter. För andra kan det helt enkelt handla om en medfödd snabbare reflex. Jag kommer längre fram i boken att beskriva vad dessa orsaker innebär (se s. 15). När PE har uppstått senare i livet kan tänkbara orsaker vara fysisk sjukdom, skador, medicinska biverkningar, psykisk stress eller påfrestningar i relationen. Förklaringen kan också vara en blandning av flera av dessa orsaker.

10


malin drevstam

DEL 2 Behandling av tidig utlösning Nu har du läst om olika orsaker till och konsekvenser av tidig utlösning. Denna del kommer att handla om hur du kan behandla din PE. Om du vill genomföra behandling på egen hand kommer du inte att ha fördelen med det stöd som en terapeut kan ge. Jag vill därför poängtera att du bör läsa igenom hela boken innan du börjar, och läs speciellt avsnittet som berör fallgropar så ökar du chansen att lyckas.


Är du singel eller i en relation? Beroende på om du är singel eller i en relation så ser förutsättningarna för behandlingen av PE olika ut. Det finns övningar som du genomför utan partner och andra som inkluderar partnern. Om du har en partner är det viktigt att informera om att du har för avsikt att behandla din PE. Vi har tidigare varit inne på vilken betydelse partnerns inställning till behandling har. Partnerns positiva inställning och samarbetsvillighet är avgörande för att lyckas med behandlingen. Det blir mycket svårt att lyckas om partnern inte vill ta del av behandlingen och ha en kommunikation kring sexlivet. Kommunikationen är viktig åt båda håll och att försöka förstå partnerns känslor och upplevelser är en förutsättning för att kunna förändra sexlivet i en positiv riktning för båda två. Om du väljer att informera om din behandling och låta partnern vara delaktig kan det vara värdefullt att träffa en terapeut några gånger så att terapeuten kan instruera och stötta er vid eventuella problem. Ni har då möjlighet att ta upp och hantera sårade känslor, missförstånd och frustrationer som ibland kan uppstå när ni gör övningar eller kommunicerar känslor och tankar kring ert sexliv.

Hitta din inre balans Målet med metoderna som beskrivs i denna bok är att du ska lära dig att hitta den balans som gör att du kan fokusera på att fördröja njutningarna som uppstår i kroppen under den intensiva fas av upphetsning som föregår utlösningen. Genom att ofta fokusera på njutningen styr du nervbanorna i upphetsnings- och platåfasen i en mer gynnsam riktning. Med tillräckligt många upprepade positiva upplevelser blir reaktionerna mer automatiserade och du kommer inte längre att behöva anstränga dig på samma sätt för att ha kontroll. Detta kan hjälpa dig att slappna av och njuta av sex på ett intensivare plan. För att du lättare ska förstå vad det är för känsla du ska sträva efter kanske följande övning kan hjälpa dig: Träna på att balansera på ett ben. Det är viktigt att du har ett bra, platt underlag och någorlunda lugn och ro så att du kan fokusera på att hitta balansen i dig. Du kanske behöver många försök på dig och

34


kommer att tappa balansen om och om igen. Sätt dig då inte ner och klandra dig själv utan försök igen. Om du är envis så kommer du märka att du så småningom kommer att kunna stå på ett ben längre och längre men sannolikt bara några sekunder längre per gång. Ju mer du upplever dessa sekunder – desto mer vet du vilken känsla du ska ha när du har tillräcklig balans för att kunna stå kvar på ett ben. Att vara spänd är på ett sätt nödvändigt för att kunna stå på ett ben men när du tränat tillräckligt länge kommer du att kunna hitta den speciella känsla som infinner sig då du hittat balansen och då kommer du att kunna slappna av och stå så länge dina muskler orkar bära dig och inget annat gör att du blir tvungen att avbryta. Liknelsen med att lära sig att stå på ett ben kan gälla även andra sammanhang. Kanske kan du jämföra med att hitta flytet när du åker slalom eller med känslan av balans när du släpper händerna från styret när du cyklar. På samma sätt fungerar inlärningen och start–stoppträningen som jag kommer att beskriva längre fram. När du tränat tillräckligt kommer du att hitta den balans som gör att du kan slappna av under penetreringen och få kontroll över din utlösning.

Bild 3 När du tränar på att balansera på ett ben är det viktigt att ha bra förutsättningar för att lyckas. På samma sätt är det när du tränar på att få kontroll över din utlösning. För att hitta balansen och därmed kontrollen är det viktigt att du är motiverad, avslappnad, att du kan träna ostört och har omgivningens stöd och förståelse för din träning.

35


malin drevstam

ladda ner.

Orsaker, konsekvenser och behandlingar av prematur ejakulation

Dessa frågor – och fler därtill – besvaras i denna bok. Den är indelad i två delar: Del ett beskriver orsaker och vilka konsekvenser tidig utlösning kan medföra för mannen, partnern och relationen. Del två tar upp hur man kan behandla problemet genom olika övningar, övningar som man gör både utan och tillsammans med partner, som till exempel medveten närvaro och start–stopp-metoden. Tidig utlösning vänder sig främst till män, som lider av tidig utlösning, och deras partners. Professionella yrkes­utövare kan också ha glädje av boken i sitt arbete med klienter. Malin Drevstam är socionom, kurator och sex- och samlevnadsterapeut. Hennes kunskap baseras på evidensbaserade metoder och hennes egen erfarenhet av arbetet på en sex- och samlevnadsmottagning i Stockholm. På www.gothiaforlag.se finns bilagor till boken, olika formulär som stöd vid kartläggning och motivationstest, att

Tidig utlösning

Har du problem med tidig utlösning? Du är inte ensam; många män lider av detta, och det kan leda till låg självkänsla, dåligt självförtroende och relationsproblem. Vad beror tidig utlösning på och hur kan jag få hjälp?

malin drevstam malin drevstam

Tidig utlösning Orsaker, konsekvenser och behandlingar av prematur ejakulation