__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Barns l채rande och v채xande L채rarhandledning Tove Phillips


Innehåll Kapitel 1: Barns lärande och utveckling..............................................................7 Kapitel 2: Synen på barn.................................................................................20 Kapitel 3: Barns livsvillkor..................................................................................30 Kapitel 4: Barnet i gruppen...............................................................................40 Kapitel 5: Vuxnas betydelse.............................................................................50 Kapitel 6: Media och barns utveckling..............................................................60 Kapitel 7: Faktorer som påverkar......................................................................69 Bildförteckning.................................................................................................78

6

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Det här kapitlet behandlar den första punkten i kursens centrala innehåll: ”Barns lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang och utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv”. Läroboken ger eleverna en introduktion till de olika delarna av barns utveckling och socialisation. Kapitlet behandlar följande områden:

• Arv och miljö • Fysisk och motorisk utveckling • Intellektuell utveckling och lärande • Språkutveckling • Emotionell och social utveckling • Den moderna utvecklingspsykologin • Socialisation

Genom att komplettera boken med de övningar och aktiviteter som lärarhandledningen ger förslag på, kan du erbjuda eleverna en varierad undervisning som passar alla lärstilar. På läromedelswebben www.laromedelswebbar.se hittar du ännu mer kompletteringsmaterial, t.ex. powerpointpresentationer, fördjupningsmaterial, länkar, film- och litteraturtips.

7

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel 1

Kapitel 1: Barns lärande och utveckling


1. Ge exempel på hur debatten om arv och miljö kan ha politiska syften. 2. Vad betyder kontroversiell? 3. Hur kan man veta att vissa egenskaper som har att göra med temperamentet är medfödda? 4. Varför gör man regelbundna mätningar av barns längd och vikt under uppväxten? 5. Vad är koordination? 6. Hur kan hörselskador påverka balanssinnet? 7. Vid vilken ålder lär sig barn att gå? 8. Vad är kognition? 9. Förklara begreppen konkret och abstrakt. 10. Vad är IQ? Förklara och ge exempel. 11. Vilka är våra fem sinnen och vilket av dem utvecklas först? 12. Vad betyder elaborera? 13. Vad händer med den intellektuella utvecklingen under de tidiga tonåren? 14. Vad menade Vygotskij med att vi har ett inre och ett yttre språk? 15. Förklara Vygotskijs tankar om stabila och kritiska perioder. 16. Vad är objektpermanens och objektkonstans? 17. Förklara begreppen animism och magiskt tänkande. 18. Vad är könssocialisation? 19. Vilka är stadierna i Kohlbergs modell över moralutvecklingen? 20. Förklara detet, jaget och överjaget. 21. Vad betyder existentiell? 22. Vad betyder autonomi? 23. Vad ansåg Arnold Gesell om barns utveckling? 24. Vad handlar evolutionsteorier om?

8

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel 1

Frågor på texten


Sju intelligenser Arbeta i helklass. Låt först eleverna ta reda på vilka sju intelligenser som finns enligt psykologen Howard Gardner. Skriv tillsammans en lista på tavlan med de olika intelligenserna och gå igenom vad de innebär. Gör sedan en enkät som syftar till att ta reda på vilka intelligenser som är mest framträdande på olika gymnasieprogram. Detta kan exempelvis göras genom att man på enkäten skriver ner sju egenskaper som de svarande får rangordna, t.ex: - Jag är bra på att läsa, skriva och lära mig språk (lingvistisk intelligens). - Jag är bra på matematik och logiskt tänkande (logisk-matematisk intelligens) - Jag är musikalisk (musikalisk intelligens) - Jag är bra på bild och form (visuell/spatial intelligens) - Jag är bra på att använda kroppen, exempelvis i dans eller idrott (kinestetisk intelligens) - Jag är bra på människor och relationer (interpersonell intelligens) - Jag har bra självkännedom och självinsikt (intrapersonell intelligens) Dela ut enkäten i så många klasser som möjligt, åtminstone i en klass på varje program. Räkna sedan ut vilka intelligenser som är vanligast på de olika programmen. Samarbeta gärna med matematikämnet för att ställa samman resultatet och göra tabeller. Redovisa i form av en utställning i skolans lokaler.

Ett barns utveckling Intervjua en förälder om ett av deras barns motoriska, intellektuella och psykosociala utveckling. Använd dig av läroboken för att formulera frågor. Ta t.ex. reda på när och i vilken ordning barnet lärde sig krypa, stå och gå. Fråga också om den språkliga utvecklingen och den psykosociala utvecklingen. Gör sedan en skriftlig berättelse om barnets utveckling och lämna in. Man får gärna intervjua sina egna föräldrar om den egna utvecklingen.

9

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel 1

Uppgifter


Testa objektkonstans Den här uppgiften lämpar sig för APL eller aktivitetsdagar. Gör ett par experiment som visar om barnen har förståelse för objektkonstans. Testa gärna med barn i olika åldrar, t.ex. 4-åringar och 7-åringar. Häll upp lika mycket vatten i två lika stora glas när barnen ser på och fråga om det är lika mycket vatten i glasen. Häll sedan över vattnet i det ena glaset i ett glas som är smalare. Fråga nu barnen om det fortfarande är lika mycket vatten i glasen.

Testa moral Den här uppgiften lämpar sig för APL eller aktivitetsdagar. Testa barns moraliska tänkande genom att berätta om följande två situationer för en mindre grupp barn: - En flicka tyckte inte om sin middag och kastade tallriken på golvet så att den gick sönder. - En flicka hjälpte sin pappa att diska och råkade välta diskstället så att tio tallrikar gick sönder. Fråga sedan barnen vilken av flickorna som var busigast. Låt dem sedan berätta varför. Gör gärna det här experimentet med barn i olika åldrar för att se hur deras resonemang utvecklas.

10

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel 1

Uppgifter


Rollspel – det curlade barnet Dela in klassen i grupper om tre. Varje grupp ska komma på en rollspelssituation som handlar om en barn-föräldrakonflikt som har tre deltagare. De ska skriva tre lappar med instruktioner till var och en av deltagarna, t.ex.: ”Du är en arg och ledsen femåring som får ett raseriutbrott för att din legobil hela tiden går sönder” ”Du är en principfast mamma som avskyr bortskämda barn och som dessutom har huvudvärk” ”Du är en curlande pappa som gör allt för att undvika konflikt” Låt sedan grupperna byta lappar med varandra. Nu ska varje grupp spela upp det rollspel de blivit tilldelade inför resten av klassen eller i halvklass eller inför en annan grupp. Avsluta med att diskutera hur det kändes att spela rollspelet och vad man har för synpunkter på hela situationen.

Hjärnforskning Arbeta i par. Leta reda på aktuell hjärnforskning, skriv ut artiklar, läs igenom och återberätta i större grupper. Använd exempelvis www.forskning.se eller tidningen Forskning och framsteg.

11

Får kopieras! © Författaren och Gleerups Utbildning AB

Kapitel 1

Uppgifter


Barns lärande och växande Lärarhandledning Tove Phillips

Denna lärarhandledning följer lärobokens kapitel så att du enkelt kan hitta material att komplettera din undervisning med. Den innehåller också en bedömningstabell med kunskapskrav för kursen som underlättar vid bedömning av eleven. Till varje kapitel finns följande typ av material: • Frågor på texten: kan kopieras upp och delas ut till elever som studiehjälp eller användas i läxförhör eller prov • Facit till frågor på texten • Facit till lärobokens instuderingsfrågor • Kopieringsunderlag för OH eller utdelning till elever • Förslag på uppgifter för enskilt arbete och grupparbeten • Film-, länk- och litteraturtips

ISBN 978-91-40-67680-1

9

7 8 9 1 4 0

6 7 6 8 0 1

Profile for Smakprov Media AB

9789140676801  

Lärarhandledning Tove Phillips

9789140676801  

Lärarhandledning Tove Phillips

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded