Page 1

English from the Beginning – lärarhandledning LIN

DA O D É N

NYANLÄNDA ELEVER SPRÅKVAL INTRODUKTIONSPROGRAMMET (IM)

English from the Beginning – Lärarhandledning © Linda Odén och Liber AB

Får kopieras

1


English from the Beginning: lärarhandledning ISBN 978-91-47-10506-9 ©2013 Linda Odén och Liber AB Projektledning och redaktion: Maria Jones Formgivare: Lotta Rennéus Omslag: Lotta Rennéus Bildredaktör Nadia Boutani Werner Produktion: Anna Törnqvist Göpel Foton: Shutterstock Teckningar: Christina Andersson Grafiska element: Molly Rennéus

Första upplagan

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/ förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade med Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan, och kopiorna får inte på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet.

English from the Beginning – Lärarhandledning © Linda Odén och Liber AB

Får kopieras

2


Innehåll Welcome to English from the Beginning....................................................................................................................... 5 Tips när du arbetar med nyanlända elever............................................................................................................... 6 Gemensam europeisk referensram och Europeisk språkportfolio (ESP)....... 10 Arbetsblad ESP.................................................................................................................................................................................................... 12 Planeringsverktyg........................................................................................................................................................................................... 16 Utvärdering/Självvärdering............................................................................................................................................................... 17 Check list in English – Level A1........................................................................................................................................................18 Checklista på svenska – Nivå A1.....................................................................................................................................................20 Check list in English – Level A2........................................................................................................................................................22 Checklista på svenska – Nivå A2.....................................................................................................................................................24

English from the Beginning 1 Extra Listening What number is it? (Chapter 1).................................................................................................................................................... 26 Max and Avril (Chapter 2).................................................................................................................................................................... 27 Having dinner (Chapter 3)................................................................................................................................................................... 28 Extra Grammar Substantiv (nouns)......................................................................................................................................................................................... 29 Verb (Verbs).............................................................................................................................................................................................................. 34 Don’t eller Doesn’t.......................................................................................................................................................................................... 39 Frågeord (Question words)................................................................................................................................................................ 41 Prepositioner (Prepositions)........................................................................................................................................................... 43 There is eller There are........................................................................................................................................................................... 45 Extra Exercises Chapter 1...................................................................................................................................................................................................................... 46 Questions and Answers............................................................................................................................................................................46 Domino – Put them in the right order.......................................................................................................................................47 Crossword puzzle: Chapter 1 – Getting to know you.............................................................................................49 Things I like and dislike..............................................................................................................................................................................50 Word worm ...............................................................................................................................................................................................................51

Chapter 2...................................................................................................................................................................................................................... 52 Colours in English..............................................................................................................................................................................................52 Missing words 1..................................................................................................................................................................................................53 Missing words 2..................................................................................................................................................................................................53 Crossword puzzle: Chapter 2 – Clothes and shopping..........................................................................................54 Domino – Put them in the right order.......................................................................................................................................55 Picture work.............................................................................................................................................................................................................57 Fill in the correct words.............................................................................................................................................................................58 Odd one out.............................................................................................................................................................................................................58 Opposites....................................................................................................................................................................................................................59

English from the Beginning – Lärarhandledning © Linda Odén och Liber AB

Får kopieras

3


Chapter 3...................................................................................................................................................................................................................... 60 Fill in the blanks.................................................................................................................................................................................................60 Picture work ...........................................................................................................................................................................................................61 Describing words A..........................................................................................................................................................................................62 Describing words B..........................................................................................................................................................................................63 Crossword puzzle, Chapter 3 – My home..............................................................................................................................64 My Room.......................................................................................................................................................................................................................65 My friend’s room.................................................................................................................................................................................................65

Test – English from the Beginning1................................................................................................................................... 66 Board Game – English from the Beginning 1 & 2....................................................................................... 72 Board Game Rules........................................................................................................................................................................................... 73 Board Game Playing cards – Chapter 1............................................................................................................................. 74 Board Game Playing cards – Chapter 2............................................................................................................................. 80 Board Game Playing cards – Chapter 3............................................................................................................................. 84 KEY English from the Beginning 1....................................................................................................................................................... 89 Extra Listening................................................................................................................................................................................................ 102 Extra Grammar................................................................................................................................................................................................. 104 Extra Exercises............................................................................................................................................................................................... 109 Test – English from the Beginning 1.............................................................................................................................. 115 Listening Tapescript English from the Beginning 1........................................................................117

English from the Beginning 2.............................................................................................................122

English from the Beginning – Lärarhandledning © Linda Odén och Liber AB

Får kopieras

4


English from the Beginning Till läraren

Welcome to English from the Beginning English from the Beginning är ett nybörjarmaterial som vänder sig till äldre nybörjare, på högstadiet eller gymnasiet. Målgruppen är både de elever som av någon anledning inte studerat engelska tidigare och de elever som behöver repetera eller till och med börja om från början med engelska, trots att de läst ämnet under flera år. Texterna handlar om ungdomar i deras ålder. Stor vikt har lagts vid att göra texterna varierade och elevnära. English from the Beginning 1 och 2 följer Europeisk språkportfolios nivåer A1 och A2 (delar av nivå A1 tas upp först i häfte 2). Materialet har en tydlig struktur och en tydlig progression. De ord och fraser som tas upp i de tidigare kapitlen, dyker upp även i senare kapitel. I English from the Beginning ligger fokus på språkets funktion, att eleverna ska våga använda sitt språk i tal och skrift. Materialet innehåller texter med tillhörande övningar av olika slag. Eleverna får träna såväl sin läsning, som sin muntliga och skriftliga förmåga samt hörförståelse. Det finns hörövningar till varje kapitel. Målet är att fraser och ord ska repeteras många gånger och att kunskaperna därmed befästs. Successivt bygger eleverna upp sitt ordförråd och får en bra grund att stå på inför fortsatta studier. I varje kapitel finns grammatikövningar och i slutet av varje häfte en minigrammatik. I lärarhandledningen finns ytterligare grammatiska övningar. I övrigt innehåller lärarhandledningen fler övningar till varje kapitel, för att ytterligare hjälpa eleverna att befästa sina kunskaper. Korsord, spel och andra mer lättsamma övningar ger variation. Variation och repetition är grunden i English from the Beginning. Eleverna får en chans att verkligen lära sig engelska från grunden. De flesta instruktioner är på målspråket, förutom i de längre grammatiska förklaringarna, som är på svenska. Detta för att materialet även ska passa dem som har svenska som modersmål, men som ännu inte har så goda engelskkunskaper. Det är ofta inte någon nackdel för elever som ännu inte nått så goda kunskaper i svenska, men som har vissa grunder i engelska, att få stöd att befästa den grundläggande svenskan, samtidigt som de utvecklar sin engelska. Uppmana dock elever med annat modersmål än svenska eller engelska att använda sitt starkaste språk även under arbetet med engelskan. Det går utmärkt att göra egna gloslistor från modersmålet till engelska och tvärt om.

English from the Beginning – Lärarhandledning © Linda Odén och Liber AB

Får kopieras

5


English from the Beginning Arbetsblad ESP (Work sheet ESP)

Mina språk – My languages

Språk jag lärt mig utanför skolan. – Languages I have learnt outside school.

Språk – Language

Var? – Where?

När? – When?

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

Språk jag lärt mig i skolan. – Languages I have learnt in school. Språk – Language

När jag började (år/skolår) – When I started (year)

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Detta språk/dessa språk använder jag med familj och vänner. – This language/these languages I use with friends and family.

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

English from the Beginning – Lärarhandledning © Linda Odén och Liber AB

Får kopieras

12


English from the Beginning Arbetsblad ESP (Work sheet ESP) Dessa språk studerar jag just nu. – I study these languages right now.

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Dessa språk vill jag lära mig. – These are languages I want to learn.

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Hur lär jag mig språk bäst? – How do I learn languages best? GENOM ATT … – BY …

'

>

X

läsa – reading lyssna – listening härma – copying spela, leka – playing

Vad är jag bra på? – What am I good at?

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Vad vill jag bli bättre på? – What do I want to get better at?

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

English from the Beginning – Lärarhandledning © Linda Odén och Liber AB

Får kopieras

13


English from the Beginning Check list in English Level A1

Check list – Level A1 Use these symbols in your evaluation:

'

Yes, I know this.

>

I almost know this, but I still need to practise.

x

No, I don’t know this at all yet

LISTENING

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

1. I can understand when someone greets me and asks how I am. 2. I can understand when someone tells me a bit about himself/herself and his/her family. 3. I can understand simple questions.

4. I can understand simple words when I hear people speak.

5. I can understand numbers, prices and words to do with time. 6. I can follow very simple instructions from for example my teacher.

READING

1. I can read and understand simple instructions, for example listen, write. 2. I can read and understand simple dialogues.

3. I can read and understand short messages.

4. I can read and understand simple headlines on for example posters. 5. I can read and understand a few words and simple phrases on for example signs. 6. I can read and understand simple captions and text in speech bubbles/balloons. 7. I can read and understand simple descriptions of people, for example age, where they live.

English from the Beginning – Lärarhandledning © Linda Odén och Liber AB

Får kopieras

18


English from the Beginning Check list in English Level A1 INTERACTION

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

1. I can greet someone and say goodbye. 2. I can say you’re welcome and thanks. 3. I can understand someone’s name and answer simple questions about myself. 4. I can understand how someone is and say how I am. 5. I can understand when someone tells me a bit about himself/herself and ask a few questions. 6. I can understand when someone asks me to do something. I can ask for something myself. 7. I can do simple purchases. 8. I can follow very short instructions. 9. I can tell what time it is, and ask about the time. 10. I know phrases to do with time, for example next week, yesterday.

SPEAKING

1. I can say who I am and where I live. 2. I can say how old I am. 3. I can say a few things about my family. 4. I can introduce someone else. 5. I can say some weekdays, months, season, times. 6. I know the words for a few colours. 7. I can count to 100. 8. I can name a few things like clothes, food and drinks.

WRITING

1. I can write a simple greeting, for example a card or a text message. 2. I can write a few simple sentences about myself. 3. I can write short, simple messages.

Well done!

4. I can write very simple questions. 5. I can introduce people with a few, simple sentences.

English from the Beginning – Lärarhandledning © Linda Odén och Liber AB

Får kopieras

19


English from the Beginning Checklista på svenska Nivå A1

Checklista – Nivå A1 Använd följande symboler i din uvärdering:

'

Ja, det här kan jag.

>

Jag kan nästan det här, men behöver träna mer.

x

Nej, det här kan jag inte alls ännu.

LYSSNA

DATUM

DATUM

DATUM

DATUM

DATUM

DATUM

1. Jag kan förstå när någon hälsar på mig och frågar hur jag mår. 2. Jag kan förstå när någon berättar mycket enkelt om sig själv och sin familj. 3. Jag kan förstå enkla frågor. 4. När jag hör människor prata kan jag då och då förstå vanliga ord. 5. Jag kan förstå siffror, priser och tidsangivelser. 6. Jag kan förstå mycket enkla instruktioner till exempel från min lärare.

LÄSA

1. Jag kan läsa och förstå mycket enkla beskrivningar av vad jag ska göra, t.ex. listen, write (lyssna, skriv). 2. Jag kan läsa och förstå mycket enkla dialoger. 3. Jag kan läsa och förstå korta meddelanden. 4. Jag kan läsa och förstå enkla rubriker, t.ex. på affischer. 5. Jag kan läsa och förstå några ord och enkla fraser, på t.ex. skyltar. 6. Jag kan läsa och förstå enkla bildtexter och text i pratbubblor. 7. Jag kan läsa och förstå enkla beskrivningar av personer, t.ex. ålder, var de bor.

English from the Beginning – Lärarhandledning © Linda Odén och Liber AB

Får kopieras

20


English from the Beginning 1 Grammar Substantiv

Grammar Substantiv (Nouns)

A or An

F

Write a or an on the lines. Sätt a eller an framför följande substantiv.

1. _____

elephant

13. _____

orange

2. _____

glass

14. _____

football

3. _____

mother

15. _____

jumper

4. _____

brother

16. _____

skirt

5. _____

ice cream

17. _____

egg

6. _____

tomato

18. _____

potato

7. _____

table

19. _____

fork

8. _____

sister

20. _____

window

9. _____

bird

21. _____

oven

10. _____

flower

22. _____

number

11. _____

apple

23. _____

shirt

12. _____

baby

24. _____

opera

English from the Beginning – Lärarhandledning © Linda Odén och Liber AB

Får kopieras

29


English from the Beginning 1 Grammar Substantiv

Translate Translate the nouns into English. Översätt substantiven till engelska.

1. en lärare

7. en vän

2. en fråga

8. en hund

3. en presentation

9. en utvärdering

4. en bok

10 en film

5. en bror

11. en fågel

6. en familj

12. en morbror

Plural forms Write the plural forms of the following nouns. Skriv följande substantiv i plural.

1. one car

many

2. one cat

many

3. one flower

many

4. one football

many

5. one skirt

many

6. one colour

many

7. one shoe

many

8. one sock

many

9. one stove

many

10. one plate

many

11. one year

many

12. one girl

many

English from the Beginning – Lärarhandledning © Linda Odén och Liber AB

J Får kopieras

30


English from the Beginning 1 Extra Grammar Don’t eller Doesn’t

Don’t eller doesn’t?

Fill in the gaps Fill in the gaps with don’t or doesn’t. Skriv don’t eller doesn’t i luckorna.

1. I __________________________ like strawberries. 2. Liam and Noel __________________________ drink milk. 3. Agnes __________________________ eat chicken. 4. Samira and I __________________________ like music. 5. You __________________________ like to make pancakes. 6. Tiger __________________________ play ice hockey. 7. Shane __________________________ speak Spanish. 8. We __________________________ want to buy expensive clothes. 9. I __________________________ use conditioner. 10. Patrick __________________________ play computer games. 11. Your aunt really __________________________ like cats. 12. My brother and sister __________________________ have to go to bed before ten o’clock at night.

~

English from the Beginning – Lärarhandledning © Linda Odén och Liber AB

Får kopieras

39


English from the Beginning 1 Extraövningar Chapter 1

Word worm A word worm is when the last letter of one word becomes the first letter of the next word. Can you make a word worm?

HE

OLDOG L L

SC

HOO

END

Example: HELLOLDOGSCHOOLOVEND

LOV

Use the words in the box, but you have to translate them first.

tjugo år sexton hon nummer faster/moster elva trevlig

Now make a word worm of your own and test a friend.

English from the Beginning – Lärarhandledning © Linda Odén och Liber AB

Får kopieras

51


English from the Beginning 1 Extraövningar Chapter 3

Chapter 3

Fill in the blanks Read the text and fill in the words that are missing. Choose from the words in the box.

with blue my favourite are there is on in like to four

Welcome ______________ my home. I live ______________ a flat with two bedrooms, a living room, a kitchen and a bathroom. I live ______________ my dad.

The kitchen ______________ big. The walls ______________ blue. Blue is my __________________ colour. My dad likes ______________, too. In the kitchen ______________ is a table. There are ______________ chairs. There is a blue table cloth _________________ the table.

I like to cook. Today I will make pancakes ______________ dinner. I ______________ pancakes. I eat them with a lot of jam. ______________ favourite jam is strawberry jam.

English from the Beginning – Lärarhandledning © Linda Odén och Liber AB

Får kopieras

60


English from the Beginning 1 & 2 Board Game Rules

Board Game Rules English from the Beginning 1 & 2

For this game you need a dice (tärning) and counters (spelpjäser). Cut the cards out and place them up-side-down next to the board game. Throw the dice, move your counter and pick a card. Read the card out loud and follow the instructions. Answer questions with complete sentences. Start playing. Ni behöver en tärning och varsin spelpjäs. Klipp ut korten och lägg dem upp-och-ner bredvid spelplanen. Slå tärningen, flytta din spelpjäs och drag ett kort. Läs det som står på kortet högt och svara sedan med fullständiga meningar. Börja spela!

Låt alla deltagare svara när ni spelar så får ni träna ännu mer engelska.

ENG START

B OARD

LI S H F R O M

GAME

BE GINNI N THE G

ENG

1

START

B OARD

GAME

E LI S H F R O M TH

BE GINNI N

G2

FINISH

FINISH

English from the Beginning – Lärarhandledning © Linda Odén och Liber AB

Får kopieras

73


Where do you live?

What does translate mean?

What’s your name?

Who do you live with?

Who do you live with?

How old are you?

English from the Beginning 1

Board Game - Playing Cards: Chapter 1

Playing Cards Chapter 1


English from the Beginning 2

ENGLISH from the Beginning

2 Innehåll Extra Listening My future plans (Chapter 1)............................................................................................... 124 My room (Chapter 2).............................................................................................................. 125 How do I get to … (Chapter 3)............................................................................................ 126 Extra Grammar Possessiva pronomen (Possessive pronouns)............................................................ 128 Regelbundna verb (Regular verbs).................................................................................. 131 Oregelbundna verb (Irregular verbs)............................................................................... 134 Adjektiv (Adjectives)............................................................................................................. 136 Extra Exercises Chapter 1................................................................................................................................... 140 Find out more......................................................................................................................................... 140 Which subject is it?.............................................................................................................................. 142 What time is it?..................................................................................................................................... 143 Missing prepositions........................................................................................................................... 144 Crossword puzzle: Chapter 1 – Free Time................................................................................... 146

Chapter 2................................................................................................................................... 147 Extra reading – Making Plans........................................................................................................... 147 Draw your friend’s room.................................................................................................................... 149 Crossword puzzle: Chapter 2 – My room...................................................................................... 150 Picture work........................................................................................................................................... 151 In which room?...................................................................................................................................... 152 The perfect living room..................................................................................................................... 152

English from the Beginning – Lärarhandledning © Linda Odén och Liber AB

Får kopieras

122


English from the Beginning 2

Chapter 3................................................................................................................................... 153 Crossword puzzle: Chapter 3 – Around Town............................................................................ 153 My restaurant......................................................................................................................................... 154 Messages................................................................................................................................................. 156 Who likes pizza?.................................................................................................................................... 157

Test – English from the Beginning 2.............................................................158 Board Game – English from the Beginning 2................................................163 Board Game Playing cards – Chapter 1........................................................................... 164 Board Game Playing cards – Chapter 2........................................................................... 170 Board Game Playing cards – Chapter 3........................................................................... 173 KEY English from the Beginning 2............................................................................................ 176 Extra Listening........................................................................................................................ 188 Extra Grammar......................................................................................................................... 189 Extra Exercises........................................................................................................................ 191 Test – English from the Beginning 2............................................................................... 197 Listening Tapescript English from the Beginning 2....................................200

English from the Beginning – Lärarhandledning © Linda Odén och Liber AB

Får kopieras

123


English from the Beginning 2 Grammar Possessiva pronomen

Grammar Possessiva pronomen (Possessive pronouns)

Fill in the gaps Fill in the gaps with the correct prepositions.

F

Fyll i rätt possessiva pronomen i meningarna.

1. Ty is ________________ brother. (min) 2. Mark and Carly are __________________ friends. (våra) 3. Is this __________________ book? (din) 4. Morgan likes _________________ new shirt. (sin) 5. Eden and Mathilda eat __________________ lunch in a restaurant. (sin) 6. Mr Hunt is __________________ new teacher. (er) 7. The elephant doesn’t like ________________ cage. (sin) 8. Mimmi writes in _________________ diary. (sin) 9. This is ________________ favourite movie ever! (min) 10. We want to visit ________________ grandmother. (vår) 11. Don’t forget to brush ________________ teeth. (dina) 12. _______________ cat loves ________________ new bowl. (min, sin) 13. Katniss and Peeta fight for _________________ lives. (sina) 14. Can you give me __________________ key? (min)

English from the Beginning – Lärarhandledning © Linda Odén och Liber AB

Får kopieras

128


English from the Beginning 2 Grammar Adjektiv

Adjektiv (Adjectives)

Opposites Find the opposites. Hitta motsatserna.

1.  pretty

a) expensive

2.  happy

b) hard

3.  cheap

c) clean

4.  tall

d) ugly

5.  light

e) sad

6.  good

f) short

7.  dirty

g) dark

8.  easy

h) bad Glöm inte the framför tredje adjektivformen

Fill in

Fill in the gaps with the correct forms of the adjectives. Fyll i luckorna med rätt adjektivformer.

1.  My brother is a I am

swimmer, but than him. (bra)

2.  My mum is quite is 3.  Mona is

, but my dad than her. (gammal) , but George is person in the world. (kort)

English from the Beginning – Lärarhandledning © Linda Odén och Liber AB

Får kopieras

136


English from the Beginning 2 Extraövningar Chapter 1

What time is it? 1. Decide what time it is and draw the hands on the following clocks.

2. Swap with a friend and write what time it is on the lines underneath the clocks. 3. Work with a friend. Take turns and tell each other what time it is. Example It’s twenty past five. It’s five to eleven. It’s ten past three.

Klockan är tjugo över fem. Klockan är fem i elva. Klockan är tio över tre.

English from the Beginning – Lärarhandledning © Linda Odén och Liber AB

Får kopieras

143


English from the Beginning 2 Extraövningar Chapter 1

Missing prepositions 1. Fill in the missing prepositions in the text.

I wake up ______________ (1) six o’clock. I usually press the snooze button two or three times. When I get up, I go________________(2) the bathroom and have a shower. _______________(3) a quarter to seven I have breakfast ______________(4) the kitchen. I always eat cereal _______________(5) milk. Sometimes I listen ______________(6) the radio. After breakfast, I brush my teeth and then I’m ready ______________(7) school. My train leaves _____________(8) a quarter past seven and I get _____________(9) school at a quarter to eight. School starts at eight o’clock.

I have lunch at half past eleven and I usually have lunch ______________(10) my friends Gabe and Lizzy. Sometimes we go ______________(11) the local Thai restaurant and have lunch there. After lunch, it’s time _____________(12) lessons again. My favourite subjects are art and maths. School usually finishes ______________(13) three o’clock. I play basketball twice a week ______________(14) Tuesdays and Wednesdays. ______________(15) those days, I stay in town______________(16) a few hours. The other days I catch the train home after school.

~

English from the Beginning – Lärarhandledning © Linda Odén och Liber AB

Får kopieras

144


English from the Beginning 2 Extraövningar Chapter 2

Crossword puzzle: Chapter 2 – My room 1

b

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11 13

12

14

15

Down

Across 6. You put this on top of your bread. 8. Two beds on top of each other. 9. Someone who doesn’t eat meat 12 You often use this as a party decoration. You blow air into it to make it bigger. 13. You get this before a party. 14. For one person to sit in. 15. The day before today.

1. A thick paper you put on the walls of your room to make it look nice. 2. You sometimes need this when you bake or cook. 3. Where you keep your clothes. 4. You often eat this at birthday parties. 5. Two or three people can sit in a ... 7. In the window you often have a ... 8. You keep your books in this. 10. They are born at the same time. 11. You can bake these. They are smaller than a cake.

English from the Beginning – Lärarhandledning © Linda Odén och Liber AB

Får kopieras

150

Profile for Smakprov Media AB

9789147105069  

9789147105069  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded