__MAIN_TEXT__

Page 1

STEPPING STONE BIRGITTA DALIN KERSTIN TUTHILL

l채rarhandledning


STEPPING STONE 3 BIRGITTA DALIN

KERSTIN TUTHILL

LÄRARHANDLEDNING


Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tel. 040-20 98 10 Kundservice fax. 040-12 71 05 e-post info@gleerups.se www.gleerups.se

Stepping Stone 3 lärarhandledning © 2014 Birgitta Dalin, Kerstin Tuthill och Gleerups Utbildning AB Gleerups grundat 1826 Redaktör Will Maddox Formgivning (inlaga) Jonny Hallberg Formgivning (omslag) Sten Melin Grafisk Form Illustratör Rikard Bodin Tredje upplagan, tredje tryckningen ISBN 978-91-40-68284-0 Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering är förbjuden, då ej annat anges i materialet. De sidor som får kopieras får endast spridas inom skolenheten! På kopierade sidor ska © och upphovsrättinnehavarnas namn anges. Ingen del av materialet får lagras eller spridas i elektronisk (digital) fomat. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinehavare. PrePress Bording AB, Borås 2015. Kvalitet ISO 9001/Miljö ISO 14001 Tryck Bording AB, Borås 2015. Kvalitet ISO 9001/Miljö ISO 14001


Innehåll Välkommen till Stepping Stone 3 4 Så här har vi lagt upp Stepping Stone 3 (elevbok) 4 Några allmänna råd 5 Att arbeta med Stepping Stone 3 6 Lärarhandledningen 7 Webbarna 8 Self-assessment 8 Unit 1

9

Unit 2

27

Unit 3

45

Test 1 Unit 1–3

58

Unit 4

69

Unit 5

88

Unit 6

103

Test 2 Unit 4–6

120

Unit 7

128

Unit 8

147

Test 3 Unit 7–8

162

Student’s word list

170

Strategies for language learning

171

Stepping Stone 3 CDs: Track listings

172


Välkommen till Stepping Stone 3 TREDJE UPPLAGAN! Stepping Stone är ett basläromedel i engelska för vuxna och även för ungdomar, som inte har läst eller inte behärskar grundskolans kurs. Stepping Stone kan med fördel också användas på gymnasiets introduktionsprogram. Detta är del 3 i en serie på tre böcker, som tillsammans ska ge färdigheter som motsvarar grundskolans kurs i engelska. Den nya upplagan av Stepping Stone innehåller en rad förbättringar för att passa den senaste reformen i grundläggande vuxenutbildning. I kursplanen betonas att undervisningen i allt väsentligt ska bedrivas på engelska och därför ges förklaringar och instruktioner enbart på engelska i den nya upplagan. I kursplanen betonas att eleven, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, ska ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Vi har därför utökat antalet muntliga och skriftliga övningar, samt fördjupningsuppgifter, där eleven får sätta innehållet i relation till egna erfarenheter och kunskaper. Andra förbättringar är till exempel: • Ordlistorna har utökats med förklaringar och synonymer på engelska. • Förbättrad layout och mer logisk ordning inom varje kapitel. Till exempel finns förklaringarna av grammatiken i omedelbar anslutning till kapitlets grammatikövningar. • Utökade webbar för möjlighet till extra träning för eleven (elevwebb) och ytterligare stöd till läraren (lärarwebb). • B-ordlistor och C-texter finns nu också inlästa på lärar-cd:arna, elevwebben och lärarwebben. Stepping Stone 3 består av fyra komponenter: • Elevbok (allt-i-ett-bok med tillhörande cd-skivor för eleven) • Lärarhandledning (pärm med cd-skivor för läraren) • Elevwebb (digital träningsresurs för eleven) • Lärarwebb (digital lärarhandledning med extra resurser för läraren) Mer om dessa komponenter finns nedan.

Så här har vi lagt upp Stepping Stone 3 (elevbok) Elevboken innehåller åtta kapitel, där varje kapitel består av en A- och B-text, som läses intensivt, och en extensiv C-text med ett mer avancerat ordförråd, som bör läsas av de elever som siktar på gymnasiestudier. Varje kapitel inleds med en ”warm up” där eleverna får samtala kring det ämne som texten handlar om. Detta gör det lättare för eleverna att förstå texten när de möter den för första gången. I slutet av varje kapitel finns en ”round off ”, också en muntlig övning, där eleverna kan diskutera kapitlets ämnesområde utifrån sina egna erfarenheter. På sidorna 27, 223 och 246 finns citat och sånger som kan vara lämpliga att använda i samband med kapitlen. I ordlistorna, som nu har utökats med synonymer, finns de svenska översättningarna kvar. Dessa kan kanske vara till hjälp för en del elever.

4

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


Nytt för denna upplaga av Stepping Stone är att den grammatik som tas upp och förklaras i kapitlet står tillsammans med de grammatiska övningarna och att de grammatiska förklaringarna är helt och hållet på engelska. Hörförståelseövningarna kommer nu före kommunikations- och skrivövningarna och dessa övningar finns under rubriken Step up A för text A och Step up B för text B. Ny fräsch layout gör Stepping Stone tilltalande att arbeta med och alla bilder har ett syfte, liksom alla kartor och flaggor, som kan ge ytterligare kunskap om den engelskspråkiga världen. Efter Unit 3, 6 och 8 finns en självtest (Test your English), där eleven själv kan kontrollera sina kunskaper. I slutet av varje självtest finns en sammanställning över uppgifterna i testet och vilka delar i kapitlen de speglar. Här kan eleven själv få en uppfattning om vad han/hon behöver repetera. I lärarhandledningen finns tre test (Unit 1–3, Unit 4–6 och Unit 7–8). På lärarwebben finns även test för enskilda units (Unit 1, 2, 3, 4, 5 och 6). Efter Unit 2, 4, 6 och 8 i boken finns också hörförståelsetest, som eleven kan använda för att testa sig själv eller för att öva sin hörförståelse. Ljudinspelningarna till dessa hörförståelsetest finns sist på elev-cd 2, samt på lärar-cd 4 (spår 16–19). Facit till övningar och test finns i elevboken. I elevboken finns också det utökade avsnittet ”Useful facts and grammar”. Här finns en sammanställning av verbens böjningar i olika tempus, en sammanställning av de modala hjälpverben, tidsprepositioner, månader och dagar samt grundtal och ordningstal. I ”Look at the grammar” inom varje unit finns hänvisningar till relevanta sidor i ”Useful facts and grammar” och i elevwebbens eget avsnitt ”Mini-grammar”, samt till de tillhörande ”Practice”övningarna i elevboken. Längst bak i elevboken finns en alfabetisk ordlista, där siffran efter varje ord visar i vilket kapitel ordet förekommer första gången. Man kan nu träna uttal av alla ord i den långa ordlistan via interaktiva ordlistor med talsyntes som finns på webben. Detta kan vara speciellt viktigt för de elever som har dyslexi. Till elevboken hör också två cd-skivor med A- och B-texter, uttalsövningar (Check how to say it), inlästa gloslistor till alla A-texter, musik och inspelningar av de fyra hörförståelseproven i elevboken; ett till Unit 1–2, ett till Unit 3–4, ett till Unit 5–6 och ett till Unit 7–8. På lärarens cd-skivor finns samma texter, uttalsövningar, ordlistor, musik och hörförståelseprov som på elev-cd:arna, tillsammans med nyinspelade B-ordlistor och C-texter samt Listen-övningarna som finns inom varje unit. Detta så att läraren själv kan styra när eleverna ska göra Listen-övningarna. För att både läraren och eleven ska hitta den ljudfil som gäller, finns det nu två ikoner i elevboken som visar var ljudfilen ligger: STUDENT = elev-cd, TEACHER = lärar-cd.

Några allmänna råd Både vuxna svenska och studerande från andra länder har ofta erfarenheter av en annan undervisning än den de möter nu. Lärarens roll var en annan och det kan skapa osäkerhet till att börja med, om läraren inte intar den dominerande plats de är vana vid. Därför är det viktigt att redan från början få dem att förstå att inte bara läraren utan även de andra kursdeltagarna och deras erfarenheter är en viktig resurs i klassrummet. Detta kan man uppnå genom att ofta låta eleverna arbeta i par eller grupp. Det är lärarens uppgift att se till att eleverna roterar, så att det inte uppstår fasta grupperingar. Ju fler man lär känna i klassen, desto tryggare blir man. Många som börjar studera engelska har dåligt självförtroende, och därför är det extra viktigt att läraren förmår skapa en god och avspänd stämning i klassrummet. Många vuxna känner sig generade när de måste tala engelska, men vi anser det vara mycket viktigt att sätta det talade språket i centrum redan från början. Det är därför av största vikt att läraren talar engelska i klassrummet och använder svenska så lite som möjligt. Eftersom många elever har svenska som andra språk kan svenskan bli ett hinder i samband med engelsklektionerna.

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

5


Att arbeta med Stepping Stone 3 Texter Texterna i Stepping Stone 3 har till uppgift att hjälpa eleverna utveckla språket för såväl muntlig som skriftlig kommunikation. För att eleverna ska få kunskaper om olika delar av den engelskspråkiga världen har texterna förlagts till bland annat Kanada, Nigeria, Australien och Indien. Muntliga övningar Att få eleverna att tala engelska är mycket viktigt men ofta svårt. Många känner sig blyga och osäkra, när de ska tala engelska med varandra. Var därför noga med att göra Communicate-övningarna till varje kapitel. I lärarhandledningen finns dessutom ytterligare material för muntliga övningar till varje kapitel. Testa deras muntliga förmåga minst en gång per termin, helst flera. Man kan använda en del av lärarhandledningens Communicate-övningar som muntliga prov. Ordinlärning Lägg stor vikt vid ordinlärningen. Utan ord står man sig slätt. Be eleverna om tips och ge själv tips om hur man kan arbeta för att komma ihåg ord. Skaffa en glosbok och skriv orden. Välj ut ord från ordlistan och skriv en mening för varje ord. Skriv lappar med de ord som är svåra att lära in och fäst dem på kylskåpsdörren. Skriv lappar med det engelska ordet på ena sidan och det svenska (eller annat språk) på den andra. Lägg dem i en ask och repetera ofta. Samla ord i teman. Använd ordövningarna i lärarhandledningen som repetition. Kopiera Student’s word list sid 170 i lärarhandledningen. Dela ut den till eleverna och säg åt dem att välja ut ord de behöver repetera från några tidigare kapitel. Be dem skriva orden på engelska i spalt ett och på sitt eget språk i spalt två. Sedan övar man sina ord och vid nästa lektionstillfälle får man ett ordtest. Detta test kan göras på olika sätt. Läraren klipper bort spalt ett på elevens papper och sen gör varje elev sitt eget prov, genom att översätta orden i spalt två till engelska i spalt tre. Facit för läraren är den bortklippta delen. Läraren kan också be eleven vika undan spalt ett, skriva orden och sedan rätta själv. Det senare är att föredra, åtminstone på sikt. Det är tidsbesparande för läraren och det tränar eleven att ta ansvar för sin egen inlärning. Eleverna kan även byta papper och förhöra varandra om de skrivit översättningen på samma språk. Följande övningar finns till kapitlen i elevboken: Practise your English: • Check the text – kontrollerar läsförståelsen. • Check how to say it – tränar uttal. • Words – repeterar och övar ord och uttryck ur texten. Look at the grammar: • Till A-texten kommer förklaringen av grammatikmomentet/-momenten som ska övas. • Practice – övar de grammatiska moment som hör till kapitlet. I vissa kapitel förekommer även repetition av grammatik från tidigare kapitel.

6

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


Step up: • Listen – hörövning. • Communicate – övar muntlig kommunikation. • Write – egen skriftlig produktion. När det gäller övningarna, är det viktigt att från början lära eleverna en arbetsgång, som är så effektiv som möjligt. Vi har märkt att många elever med liv och lust kastar sig över ord- och grammatikövningar, innan de arbetat med texten och lärt sig de nya orden. Det syns att man gör något, när man skriver i ”övningsboken”. Detta sätt att arbeta måste läraren stävja redan från början. Arbeta därför mycket med text och ord, innan eleverna får i uppgift att göra några övningar. Träna eleven att själv rätta sitt arbete med hjälp av facit.

Lärarhandledningen Till varje kapitel finns några tips om hur man kan arbeta med materialet och ett antal arbetsblad för den som behöver öva mer på olika moment. Communicate – fler muntliga övningar. Words – ordövningar, som med fördel kan användas som repetition. Då bör man ha en viss fördröjning, så att man plockar fram övningar från Unit 1 när man hunnit till Unit 2 eller 3. Grammar – extra grammatikövningar. Arbeta gärna med grammatikövningarna på samma sätt som Words. Write – extra skrivövningar. De flesta av övningarna har facit till höger eller nertill på arbetsbladet, vilket gör att eleverna kan arbeta på egen hand och rätta själva. Där vi har haft ont om plats på själva arbetsbladet har facit placerats allra sist på kapitlets inledningssidor. Om man vill att eleverna ska arbeta helt självständigt med dessa arbetsblad, kan man kopiera upp dem och sätta dem i en pärm, där eleverna kan plocka de övningar de behöver. Sist i varje unit finns manuskript till elevbokens hörövningar och hörförtsåelseprov. Vissa övningar i elevboken, där eleven måste rita eller skriva för att lösa uppgiften (t.ex. en ansökningsblankett), finns också som kopieringsunderlag i lärarhandledningen. I lärarhandledningen finns dessutom tre extra test med facit; ett för Unit 1–3, ett för Unit 4–6 och ett för Unit 7–8. I varje test finns en hörförståelseuppgift, som finns inspelad på lärar-cd 4 (spår 20–22). För att lyckas med sina språkstudier behöver man bli medveten om strategier, som kan förbättra och snabba på språkinlärningen. På sid 171 finns ett formulär, som kan användas på olika sätt. Man kan diskutera strategier i klassen, eleven kan fylla i och få syn på sitt sätt att lära, och lärare och elev kan använda formuläret som en del i den formativa bedömningen. På Skolverkets hemsida finns också självbedömningsmaterial, som är användbart. Materialet finns på ”Skolverkets bedömningsportal” och länken heter Engelska 5 (kan också användas på andra nivåer). Klicka på ”Enskilda uppgifter”. Där finns tre dokument för självbedömning: • English Usage Checklist handlar om i vilka situationer eleven använder engelska. • Student Background Questionnaire tar upp elevens attityder till och strategier vid språkinlärning. • Self-Assessment Questionnaire är knuten till kriterierna för engelska 5 men kan vara användbart även på andra nivåer, då det behandlar följande aspekter av språkinlärningen: lyssna, läsa, tala, skriva, strategier för att utveckla ovanstående kompetenser, hur man kan använda språket i olika situationer och för olika syften och även interkulturell kommunikation. CD track listings finns på sid 172–174.

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

7


Webbarna För den som enkelt vill variera undervisningen och engagera eleverna på ytterligare sätt finns två kompletterande och strukturerade webbar direkt kopplade till Stepping Stone 3: elevwebben och lärarwebben. Båda webbarna nås från vilken dator som helst. Elevwebben är ett pedagogiskt och användarvänligt verktyg som hjälper eleven att befästa och fördjupa sin språkinlärning. Webben består av bland annat: • interaktiva övningar (med direkt respons) i grammatik, ordförråd och läsförståelse till samtliga kapitel i elevboken • interaktiva ordlistor med talsyntes • studieguider • ljudfiler i mp3-format • mini-grammar • länkar för eleven Lärarwebben är en digital lärarhandledning med extra resurser för läraren att använda i klassrummet. Där finns bland annat: • hela den tryckta lärarhandledningen i digital form • allt som finns i elevwebben • ytterligare övningar och prov i pdf-format • bildbank från elevboken och lärarhandledningen • ljudfiler i mp3-format • extra resurser med fokus på engelsktalande länder och yrkesengelska • länkar för läraren

Self-assessment Att sätta upp och formulera mål för den egna språkinlärningen är viktigt men också svårt. Att utvärdera sitt arbete och sin egen prestation likaså, men det är mycket viktigt att eleverna tränas att se sina behov, planera sitt arbete och bedöma sin prestation och utifrån det fatta beslut om hur de egna studierna ska bedrivas. För att få eleverna att reflektera över sin inlärning, bör läraren ofta ställa frågor om inlärning, som eleverna får fundera över enskilt eller diskutera i grupp. Kamraterna har ofta tips att ge som kan underlätta inlärningen.

8

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


1 Unit

Unit 1 Communication problems Unit 1 består av tre texter som handlar om känslor, relationer och familjeliv. Såväl A-texten som B-texten är intensivtexter med tillhörande övningar, medan C-texten kan läsas extensivt. A-texten, Communication between men and women, är en originaltext, där det förekommer en del ord och uttryck, som kan tyckas avancerade för den här nivån. Bl.a. förekommer satsförkortningar t.ex. I said defend­ing myself och being there at her hour of need, något som vi inte nämner i grammatikdelen här. Vi tror dock inte att detta ska hindra eleverna från att förstå innehållet i texten. B-texten, David and Agnes, är ett utdrag ur Leaving Home – A C ­ ollection of Lake Wobegon Stories av Garrison Keillor, amerikansk författare född 1942 och uppvuxen i Minnesota. Han har blivit mest känd för sina berättelser om folket i den fiktiva småstadshålan Lake Wobegon, Minnesota, the town that time forgot, that the decades cannot improve. Han beskriver sina karaktärer med både humor och ömhet och hans berättarstil har jämförts med såväl Mark Twains som James Thurbers. Mellan 1974 och 1987 uppträdde han i en populär live-inspelad radioshow, som gjorde Lake Wobegon känt för en bredare allmänhet i USA. Varje vecka berättade han om de händelser som tilldragit sig bland Lake Wobegon-borna, sorger, glädjeämnen, succeer och katastrofer i det lilla formatet. It’s been a quiet week in Lake Wobegon fick många att bänka sig framför radioapparaterna. Han har även skrivit andra böcker, bl.a. Book of Guys, där han beskriver manlighetens glädjeämnen och svårigheter med ett stort mått av humor och medkänsla. Den här texten handlar om när Val öppnar sin bortgångne fars koffert efter dennes död. Innan man låter eleverna stifta bekantskap med texten, kan man låta dem diskutera frågorna i Introduction, sid 12. Dikten som Vals fru hittar finns inte återgiven i elevboken. Den finns här i lärarhandledningen (The poem that David wrote to Agnes, sid 13) och bör läsas först när eleverna diskuterat Check the text B på sidan 28 i elevboken. Dikten kan vid första anblicken verka enkel och tafatt, men den har faktiskt sonettens form även om rimmen inte riktigt följer mönstret om man jämför med exempelvis en Shakespeare-sonett. Har man en intresserad grupp kan man eventuellt ta upp någon Shakespeare-sonett (exempelvis Sonnet 116, sid 14) och jämföra innehållet. Eftersom den här texten är amerikansk, använder författaren naturligtvis amerikansk stavning. Det kan därför vara lämpligt att ta upp några elementära skillnader i brittisk och amerikansk stavning, t.ex.: BrE AE colour, harbour color, harbor theatre, centre theater, center travelled, dialled traveled, dialed jewellery jewelry (förekommer i texten) programme program cheque check recognize, realize (stavas så i både engelsk och amerikansk engelska) recognise, realise (stavning med -s förekommer endast i brittisk engelska)

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

9


1 Unit

I övningarna till B-texten repeteras den grammatik, som förklaras i A-textens grammatikavsnitt. Bland övningarna förekommer även repetition av grammatiska moment, i synnerhet verbformer, från Stepping Stone 1 och 2. Repetera så snart som möjligt de oregelbundna verben på sidan 224 i Stepping Stone 2, eftersom en del av dessa verb förekommer i övningarna i Unit 1. C-texten är ett utdrag ur Kehinde av Buchi Emecheta.

Extra övningar Introduction, sid 12 Berätta kortfattat att Val har fått ärva en koffert efter sin far och låt sedan eleverna fantisera kring frågorna om kofferten innan de läser texten.

The poem that David wrote to Agnes, sid 13 Shakespeare: Sonnet 116, sid 14 Sonnet 116 är överkurs, men eftersom Davids dikt är ett försök till sonett, kan detta vara ett tillfälle att nämna den store författaren och hans sonetter.

Learn words more easily, sid 15 Ett sätt att lättare komma ihåg ord kan vara att skapa bilder i huvudet. Det kan man göra med hjälp av denna övning. Alla kan räkna till tio och vad man behöver komma ihåg är rimorden onebun, two-shoe, three-tree, four-door osv. Sedan skapar man egna bilder av de ord man har svårt att komma ihåg, ju ovanligare eller tokigare bild desto bättre. Ge några exempel på hur man kan gå till väga med hjälp av ord ur text A. Så här kan man göra: Om ordet ­deserted är svårt att komma ihåg, tar man första ordet i ramsan, som är bun och så skapar man en bild av en övergiven bulle exempelvis ute i öknen och tränar på deserted bun. Ett annat ord kan vara furious. Då tar man rimord nummer två, som är shoe och skapar en bild, där man kopplar samman furious och shoe. Någon kan nog tänka sig att slå skon i huvudet på läraren. Sedan fortsätter man så med alla svåra ord. Tree och support kan bli en bild, där man försöker stötta upp ett träd, som är på väg att falla. Men observera, det är viktigt att alla gör sin egen bild i huvudet. Sedan kan man öva på orden när som helst och var som helst. Tänker man bara på bun, minns man också ordet man kopplat ihop med bun osv. Vissa elever tycker detta är ett krångligt sätt att minnas ord och det är ett bra tillfälle att diskutera olika sätt att lära sig ord.

Communicate 1, sid 16 Denna uppgift hör ihop med A-texten. Det är en gruppuppgift, där det gäller att diskutera ett antal påståenden och förklara sin ståndpunkt när det gäller föräldraskap och barn. Uppgiften kan också utökas till en Write-övning genom att man ber eleverna välja ut tre av påståendena och förklara varför de håller med resp. inte håller med.

Communicate 2, sid 17–18 Det här är ett tärningsspel, där man ska förklara varför man vill ge en viss present till en person som spelplanen anger. Varje grupp måste därför ha dels en spelplan, dels ett antal bilder (som ligger upp och ner så att man inte kan se vilket föremål resp. bild visar). Varje grupp behöver dessutom en tärning och varje deltagare måste ha en markör, som kan flyttas framåt på spelplanen. Man flyttar så många steg som tärningen visar, läser vem man ska ge gåvan till och sen tar man en av lapparna som ska ligga upp och ner, så att man inte ser vad som finns på bilderna. När man ser vad bilden föreställer, gäller det att förklara varför man vill ge just den presenten till den personen, som spelplanen säger. Om övriga speldeltagare tycker att förklaringen duger får man behålla

10

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


1 Första gången man ska använda spelet, innebär det en del arbete för läraren. Man måste kopiera upp en spelplan och en uppsättning bilder per grupp. Bilderna ska dessutom klippas isär. Spara dem sedan i kuvert, så att de kan återanvändas.

Words, sid 19 Repetition av ord från både A- och B-texten. Kan göras enskilt eller i par.

Grammar, sid 20–21 Repetition av verb som följs av ing-form. OBS! Det förekommer även verb, som inte följs av ingform i denna övning.

Write 1, sid 22 Detta är en skeleton-story, där skalet till historien finns. Uppgiften för eleven är att bygga på historien genom att följa instruktionerna mellan varje stycke. Låt sedan eleverna läsa sina historier för varandra.

Write 2, sid 23 Dear Abby hör ihop med B-texten.

Write 3, sid 24 A Poem hör också ihop med B-texten.

Ytterligare resurser Listening scripts (Student's Book), sid 25–26: • Listen exercise, text A • Listen exercise, text B

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

11

Unit

lappen, annars får man lägga tillbaka den i högen igen. Den som har flest lappar, när spelet är slut, vinner. Begränsa eventuellt tiden och ha högst fyra deltagare per grupp.


1 Unit

Introduction Pair work: David and Agnes After his father David has died, Val gets a trunk with David's belongings. Before you read the story discuss the following questions. 1. Why do you think a trunk is all Val gets? 2. What do you think he finds when he opens the trunk? 3. How do you think he feels when he goes through his father’s belongings? 4. He reads a letter he has found in the trunk. Who do you think the letter is for? What does it say? 5. What do you think he finally does with the trunk? Now listen to the story and find out if you were right.

12

Stepping Stone 3 Kopieringsunderlag Unit 1 Kopiering tillåten © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


1 Unit

The poem that David wrote to Agnes A love so true sings out to me I know that if I turned away I’d hear the song until my dying day, Hear the words – forget the melody. It’s a song while you were working, dear, Patching shirts, and I was outdoors Bracing the kitchen wall with two-by-fours And heard the song and stopped, it was so clear. It said we should open our hearts and be free. Love has power over doubt and fear. I put down the hammer, leaving the wall to be Built by someone else, and so – here I’m waiting for you, knowing I belong To one who knows it too, the old sweet song.

Stepping Stone 3 Kopieringsunderlag Unit 1 Kopiering tillåten © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

13


1 Unit

Shakespeare: Sonnet 116 William Shakespeare (1564–1616) is Britain’s most famous playwright and poet. Among many other works, he wrote 154 sonnets, several of them about such themes as love and beauty. One of the most well-known sonnets is Sonnet 116. The sonnet is a poetic form which was very popular in Shakespeare’s lifetime. It consists of fourteen lines, which rhyme according to a certain pattern. Shakespeare’s sonnets have a rhyme scheme which looks like this: ABAB/CDCD/EFEF/GG Let me not to the marriage of true minds Admit impediments. Love is not love Which alters when it alteration finds, Or bends with the remover to remove. O no, it is an ever-fixed mark That looks on tempests and is never shaken; It is the star to every wand’ring bark, Whose worth’s unknown, although his height be taken. Love’s not Time’s fool, though rosy lips and cheeks Within his bending sickle’s compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, But bears it out even to the edge of doom. If this be error and upon me proved, I never writ, nor no man ever loved.

14

Stepping Stone 3 Kopieringsunderlag Unit 1 Kopiering tillåten © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


1 Unit

Learn words more easily one – bun

six – sticks

two – shoe

seven – heaven

three – tree

eight – gate

four – door

nine – wine

five – hive

ten – hen

Stepping Stone 3 Kopieringsunderlag Unit 1 Kopiering tillåten © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

15


1 Unit

Communicate 1 What’s your opinion? Work in small groups and explain your opinion. Agree

Disagree

1. No one under twenty should be allowed to have ­children. 2. Hitting a child is sometimes necessary. 3. It’s not possible to bring up boys and girls in the same way. 4. Babies are boring. 5. Abortions should be banned. 6. No one should be allowed to have children unless they take a course in parenting first (just like you must get a driving licence before you are a ­ llowed to drive). 7. Family allowances should be much higher. 8. No family should be allowed to have more than three children nowadays. 9. Children must help to look after their parents when they get old. 10. Fathers must take more responsibility for their children. 11. No parents should work full time when they have small children.

Now, pick out three of these statements and write why you agree or disagree.

16

Stepping Stone 3 Kopieringsunderlag Unit 1 Kopiering tillåten © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

Don’t know


1 Unit

Communicate 2 Explain why you want to give him/her a gift If you don’t have a husband/wife, brother-in-law/sister-in-law etc. you must pretend that you have one. Own choice means that you can choose whoever you want to give the present to. Start Own choice

Your grandmother for her birthday Your daughter for Christmas

Your wife/husband when you returned from a trip abroad

Someone special for Valentine’s Day

Your son for his birthday

Your uncle because he helped you rebuild your house

Your mum for Mother’s Day

Your mother for her birthday Your nephew because he walks your dog every aernoon Your classmate because he/she helped you with your homework Own choice

Your wife/husband for Christmas

Your father-in-law because he helped you repair your car

Your dad for his birthday

Your neighbour for looking aer your cat while you were on holiday

Your best friend because he/she helped paint your house

Your best friend for his/her birthday

Your daughter on her graduation

Own choice

Your son for Christmas Your cousin because he/she repaired your bike Your husband/wife for your wedding anniversary Your father-in-law because you like him

Own choice Your sister because she looked aer your children for a whole week

Your friend for Christmas

Your mother-in-law for her birthday

Your grandfather for his birthday

Your friend’s wife for Christmas

Your niece when she was christened

Your best friend because you like him/her

Your sister-in-law for her birthday

Your neighbour’s wife because she watered your plants while you were away

Your best friends for their wedding

Your sister because she took your American friends sightseeing

Your grandmother because you love her

Your aunt for Christmas Own choice

Own choice

Your wife/husband for no particular reason Your daughter when she is leaving home to go to college Your neighbour because you like him/her Your son because he has just moved to a new flat Finish

Stepping Stone 3 Kopieringsunderlag Unit 1 Kopiering tillåten © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

17


1 Unit

Communicate 2 (continued) Copy and cut.

18

Stepping Stone 3 Kopieringsunderlag Unit 1 Kopiering tillåten © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


1 Unit

Words First check that you understand the meaning of the words below. Then check that you can say them. Finally, use ten of these words and write them in sentences. Example: Ten hours of work is definitely the limit for me. painkillers newborn defend limit furious weak curious fresh wise basement

difference argue waist earth jewelry/jewellery

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Stepping Stone 3 Kopieringsunderlag Unit 1 Kopiering tillåten © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

19


1 Unit

Grammar Revision of verbs followed by the -ing form After these verbs the following verb must be written in the -ing form. enjoy   dislike   stop   avoid   mind   keep   can’t help   deny After these verbs the following verb can be written in the -ing form or the i­ nfinitive. love hate like start begin Now fill in the gaps in the text below with the correct form of the verb. Note! In some of the gaps you can’t use the -ing form.

Key

David was a friendly man who lived in Lake Wobegon, Minnesota. He was happy with his quiet life, wife and five children and he enjoyed (1. spend) Sunday afternoons with his family. His neighbours often asked him

(2. help)

spending to help

them because he was a good carpenter, and he didn’t mind (3. give) them a helping hand when

giving

they n ­ eeded it. One day his neighbour, John Hedder, asked him for help because he wanted

(4. add) another

bedroom to his house. David began

(5. work)

to add working/to work

on the house the following day. Agnes, Mr Hedder’s wife, often came out (6. talk) to him. She was a lovely woman.

to talk

She always smiled and she often sang. David couldn’t help (7. fall) in love with her. He didn’t tell her.

falling

He knew it was wrong, and every morning he said to himself: “I must stop

20

(8. see) her.” But he couldn’t, so he kept

seeing

(9. go) over to the Hedders’ to work on the

going

Stepping Stone 3 Kopieringsunderlag Unit 1 Kopiering tillåten © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


1 (10. get) up earlier

getting/to get

so that he could spend more time near Agnes. One day Agnes suddenly asked him: “Have you fallen in love with me, David?” He didn’t look at her when he denied

(11. feel) anything

feeling

but friendship for her, and for a whole week he avoided (12. talk) to her whenever she came out into talking the garden. But his feelings for her didn’t go away, so one day he decided (13. tell) her the truth. When he told her that he loved her she started

(14. cry) and

to tell crying/to cry

she w ­ hispered: “I love you, too.”

Stepping Stone 3 Kopieringsunderlag Unit 1 Kopiering tillåten © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

21

Unit

house. He even started


1 Unit

Write 1 Read the story and then write answers to the questions.

A ghost story A young woman lay on her death bed. What had happened? She was afraid her husband would find another woman when she was dead, so she told him that she would haunt him if he did. How would she haunt him? Her husband promised to be faithful to her for ever, but after only three months he met another woman and fell in love with her. Describe the new woman. Soon his wife’s ghost started waking him up at night, blaming him for break­ing his promise to her. She was furious that he had given his new woman a present. Describe the present. After a month the husband was desperate and decided to ask a wise man for help. He looked for this wise man everywhere and at last he found him. Where did he find the wise man? What did the wise man look like? He told the wise man his story and asked him for advice. The wise man said: “Tell your wife that if she can answer one question you will leave your new woman.” “What’s the question?” asked the husband. “Take a handful of peas, and ask her how many you’ve got. If she can’t answer you will realise that she is only in your head, that you are only imagining the whole thing.” “Thank you,” the husband said and went home. Finish the story.

Now, get together in groups and read your stories to each other.

22

Stepping Stone 3 Kopieringsunderlag Unit 1 Kopiering tillåten © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


1 Unit

Write 2 “Dear Abby” In many American newspapers there is a section which answers letters about personal problems from the public. If you want advice on a personal problem you can write to “Dear Abby” and perhaps get an answer. Now it is your task to be “Dear Abby” and write an answer to this letter. Dear Abby, I’m a married woman and mother of three wonderful children aged between three and seven. I have a loving husband with a good job, so I don’t have to go out to work. I can stay at home and take care of my children. We live in a small but beautiful house in a nice neighbourhood, and we have many friends living nearby. Now my problem is that I have fallen in love with the man who’s helped us rebuild our house and he wants me to run off with him. He says he can’t live without me and I don’t know if I can live without him either. What shall I do? Confused Alice

When you have finished, get together in groups and compare your answers.

Stepping Stone 3 Kopieringsunderlag Unit 1 Kopiering tillåten © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

23


1 Unit

Write 3 A poem Work in small groups and write a poem together. You must include the following in the poem: a colour a sound a body part an object a name

Then form new groups and read your poems to each other.

24

Stepping Stone 3 Kopieringsunderlag Unit 1 Kopiering tillåten © Författarna och Gleerups Utbildning AB.


1 Unit

Listening scripts (Student's Book) Listen exercise, text A Robin and Anna have been married for ten years. Like most couples, they started out loving each other, but now they want to separate because they feel they have lost their passion and find life rather boring. They decide to visit Dr Millen as a last chance of trying to save their marriage. Dr Millen Why do you think your marriage is breaking down?

Anna I think it’s because we’ve become too different to each other.

Dr Millen Do you agree, Robin, with what Anna says?

Robin Yes, I think so. We’ve tried everything to make our marriage work.

Dr Millen Have you? Tell me, why do you think you’ve become so different to each other?

Anna I think it’s because Robin has got more and more involved in his work. He doesn’t have time for me any more. When he comes home from work he usually falls asleep in front of the TV after dinner. What sort of life is that?

Robin Yes, but I often have to work overtime and you never seem to understand, Anna, how much I have to do.

Anna Yes, I do! But you don’t even want to talk about it any more!

Dr Millen Let me ask you another question. You said just now, Robin, that you have tried everything to make your marriage work. What have you done recently to make your lives more interesting?

Anna Nothing much, I suppose. Can you think of anything, Robin?

Robin No, not really. We had a short holiday last year, and for Christmas we went to visit my parents. Apart from that, I can’t say we’ve done anything.

Dr Millen Don’t you think that could be your problem? Lots of couples come to me and say exactly the same as what you’ve just told me. Their lives are boring and they don’t do anything exciting. Now, tell me, Anna, what would you like to do to make your life more ­interesting?

Anna Well, I suppose I’d like to go on a trip to London and see that latest musical everybody’s talking about.

Dr Millen Well, what’s stopping you?

Anna I don’t think Robin can take time off work and it would be very expensive.

Dr Millen Have you asked him? Have either of you talked about going on a trip to London?

Robin No, we haven’t actually. I’d like to go to London too, and I don’t think my boss would mind if I take a few days off work.

Dr Millen Well, that’s a start. You must get back into the habit of talking to each other. You need to take a break and do things together. I’m quite sure a trip to London is just what you need.

Anna That would be great. When can we go, Robin? And I do need some new clothes too.

Dr Millen Wait a moment! You don’t need me to plan your trip! Go home and talk to each other! Make your lives more interesting! Then, I’m quite sure you won’t feel different to each other any more and you will be happy in your married lives together.

Stepping Stone 3 Kopieringsunderlag Unit 1 Kopiering tillåten © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

25


1 Unit

Listen exercise, text B In the story about David and Agnes, Val and his wife, Florence, decide to burn the trunk and everything in it. They drove up to the dump, to the back corner behind the birch trees. He tipped the trunk over and put a match to the pile and it went up like straw. Everything was gone in a minute. Except the trunk – he saved that. And the lures – he could use those. The rest he burnt. Except for the poem – Florence had snuck that out and put it in her purse. She couldn’t see destroying it – “A love so true sings out to me” – seemed to tremble when she looked at it. She felt better knowing Val had saved some­thing too, though she knew he’d be furious if he saw the poem in her purse, and that made her feel guilty. All these years she’d had so few secrets, and no guilty ones. It made her think maybe it was the beginning of the end of their marriage too. It was like a ­precious stone you find alongside the road; it’s somebody else’s, you can’t keep it for yourself. So she took it in to Viola at the historical society the next ­morning. “Viola,” she said, “here’s a poem somebody around here wrote; it looks old, but it’s nobody I know, but maybe it’s worth saving.” Viola put it in an envelope and wrote “Poem, Unknown” in black marker.

26

Stepping Stone 3 Kopieringsunderlag Unit 1 Kopiering tillåten © Författarna och Gleerups Utbildning AB.

Profile for Smakprov Media AB

9789140682840  

9789140682840  

Profile for smakprov