Page 1

LÖSNINGAR F Ö R E TAG S E KO N O M I FÖRETAGSEKONOMI

Access

Access är ett läromedelspaket för kurserna Företagsekonomi 1 och 2 enligt GY11/Vux12 på gymnasieskolan och komvux/vuxenutbildningen samt för annan grundläggande företagsekonomisk utbildning. Access Företagsekonomi 2 tar vid där Företagsekonomi 1 slutar – i ett företag som börjar växa. Innehållet är uppdelat i sex block: • Att göra affärer i en global värld • Marknadsföring • Inköp och kalkylering • Att organisera företaget • Bokföring och bokslut • Uppföljning av verksamheten

J AN - OL O F A ND ER S S O N • A ND ER S P I H LS G Å R D AN NA MA U LÉO N • A NNA K R I S T ENS S O N

FÖRETAGSEKONOMI

Faktaboken förklarar och ger grunderna – uppgiftsboken bjuder på varierad och rolig träning som befäster kunskaperna. I uppgiftsboken finns övningar av olika karaktär och svårighetsgrad – från repetitions- och övningsuppgifter till praktikfall, fältuppgifter och integrerade uppgifter. Lösningar – i denna bok finns utförliga lösningar och kommentarer till uppgifterna i Access Företagsekonomi 2 Uppgifter.

Access består av följande komponenter:

LÖSNINGAR

Access Företagsekonomi 1 • Faktabok • Uppgiftsbok med cd • Lösningar • Lärarhandledning med cd

Access Företagsekonomi 2 • Faktabok • Uppgiftsbok med cd • Lösningar • Lärarhandledning med cd

Best.nr 47-10529-8 Tryck.nr 47-10529-8

47-10529-8_losningar_access_2_ omslag B.indd 1

2012-07-10 08.06


Access Företagsekonomi 2 Lösningar

ISBN 978-91-47-10529-8 © 2012 Jan-Olof Andersson, Anders Pihlsgård, Anna Mauléon Anna Kristensson, och Liber AB Redaktion: Lena von Sydow och Lena W Henrikson Formgivare: Fredrik Elvander Layout: Anna Hild Bildredaktör: Susanna Mälarstedt/Sanna Bilder Faktor: Jürgen Borchert

Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Esser Druck, Tyskland 2012

Produktstöd, uppdateringar, rättelser och komplement Information om viktiga produktstöd, förändringar, korrigeringar av ev. fel i materialet m.m. hittar du på vår hemsida: www. liber.se

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB 113 98 Stockholm Tel: 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tel: 08-690 93 30, fax: 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

47105298_ACESS_losningar _2.indd 2

2012-08-15 12.21


KAPITEL 8 • DU MÅSTE SYNAS

Förord

Denna bok innehåller utförliga lösningar och kommentarer till flertalet uppgifter i Access Företagsekonomi 2 Uppgifter. Vi har i många fall valt att även

ge lösningar till sådana uppgifter eller deluppgifter där det inte finns ett givet svar. I sådana fall kan lösningen betraktats som ett av flera tänkbara förslag. Till de kalkyluppgifter där det finns kalkylblad i Excel finns en komplett kalkyl på uppgiftsbokens cd. Kalkylbladen kan användas som underlag för att göra lösningar till extrauppgifterna på uppgiftsbokens cd. Till dessa extrauppgifter finns dock inte alltid ett facit i denna bok. För uppgifter av typen Tänk till är det oftast egna förslag som gäller. Till vissa undersökande uppgifter har vi av naturliga skäl inte alltid kunnat ge lösningsförslag. Författarna

4 rader

47105298_ACESS_losningar _2.indd 3

2012-08-15 12.21


Block 1 Att göra affärer i en global värld Kapitel 1 När företaget växer utanför

landets gränser 8

Kapitel 6 Genomföra – från tanke till handling 36 Repetera 36 Tänk till 37 Träna 37

Repetera 8

Träna mera 40

Tänk till 9

Fråga företaget 41

Träna 9 Träna mera 10

Kapitel 2 Affärsplanen – ett stöd

i ledningen av företaget 12

Block 2 Integration 42 Praktikfall 42 Projektuppgift 45

Repetera 12 Tänk till 13 Träna 13

Block 3 Inköp och kalkylering

Träna mera 16

Kapitel 7 Inköp – nyckeln till framgång 48

Fråga företaget 16

Repetera 48 Tänk till 49

Block 2 Marknadsföring Kapitel 3 Marknadsundersökning

– för bättre beslut 18 Repetera 18

Träna 49 Träna mera 53 Fråga företaget 55

Kapitel 8 Investeringskalkyler – att välja det mest lönsamma alternativet 56

Tänk till 19

Repetera 56

Träna 19

Tänk till 57

Träna mera 22

Träna 57

Fråga företaget 22

Träna mera 60

Kapitel 4 Marknadsplanering – sätta upp

mål och bestämma hur man ska nå dem 23 Repetera 23

Fråga företaget 61

Kapitel 9 Volym – en viktig faktor

för lönsamheten 62

Tänk till 24

Repetera 62

Träna 24

Tänk till 62

Träna mera 26

Träna 63

Fråga företaget 27

Träna mera 67

Kapitel 5 Skapa relationer – få trogna kunder 28 Repetera 28 Tänk till 29

Fråga företaget 69

Kapitel 10 Bidragskalkylen

– en hjälp vid beslutsfattande 70

Träna 29

Repetera 70

Träna mera 33

Tänk till 70

Fråga företaget 35

Träna 71 Träna mera 75 Fråga företaget 76

47105298_ACESS_losningar _2.indd 4

2012-08-15 12.21


Block 3 Integration 77

Kapitel 15 Kontering 118

Praktikfall 77

Repetera 118

Projektuppgift 79

Träna 119 Träna mera 129

Block 4 Att organisera företaget Kapitel 11 Medarbetarna

– att bygga ett vinnande lag 82 Repetera Tänk till

82 83

Kapitel 16 Fler affärshändelser 134 Repetera 134 Träna 134 Träna mera 139

Kapitel 17 Bokslut med periodisering 142

Träna 83

Repetera 142

Träna mera 87

Träna 142

Fråga företaget 87

Träna mera 152

Kapitel 12 Arbetsrätt och diskriminering 88

Kapitel 18 Ekonomiska rapporter

Repetera 88

– för extern kommunikation 156

Tänk till 89

Repetera 156

Träna

Träna 157

89

Träna mera 92 Fråga företaget 92

Kapitel 13 Ledarskap – att driva och utveckla 93 Repetera 93

Träna mera 159

Block 5 Integration 161 Praktikfall 161 Projektuppgift 166

Tänk till 94 Träna 94 Träna mera 97 Fråga företaget 98

Block 4 Integration 99 Praktikfall 99 Projektuppgift 103

Block 6 Uppföljning av verksamheten Kapitel 19 Avstamp inför framtiden –

håller affärsidén i praktiken? 170 Repetera 170 Tänk till 171 Träna 171 Träna mera 172 Fråga företaget 173

Block 5 Bokföring och bokslut Kapitel 14 Bokföringens och bokslutets grunder

– repetition 106

Block 6 Integration 174 Praktikfall 174 Projektuppgift 176

Repetera 106 Träna 106 Träna mera 116

47105298_ACESS_losningar _2.indd 5

2012-08-15 12.21


47105298_ACESS_losningar _2.indd 6

2012-08-15 12.21


Block 1

Att göra affärer i en global värld

47105298_ACESS_losningar _2.indd 7

Innehåll 1. När företaget växer utanför landets gränser 8 2. Affärsplanen – ett stöd i ledningen av företaget 12

Att göra affärer i en global värld

Block 1

Marknadsföring

Block 2

Inköp och kalkylering

Block 3

Att organisera företaget

Block 4

Bokföring och bokslut

Block 5

Uppföljning av verksamheten

Block 6

2012-08-15 12.21


B LO C K 3 • M A R K N A D S F Ö R A F Ö R E TAG E T

Kapitel 1

När företaget växer utanför landets gränser Repetera 1 Ericsson, SKF, H&M, IKEA, ABB, Volvo, för att nämna några. 2 Till exempel att företaget växer och vill expandera, den inhemska marknaden är för liten och konkurrensen är hård, produktionskostnader är lägre i ett annat land. 3 Det behöver goda kunskaper om den nya marknaden, om hur lagstiftningen ser ut, hur kulturen ser ut, vilka seder som gäller och man behöver kunna språket. 4 Till myndigheter och experter, exempelvis Exportrådet, Almi Företagspartner och/eller svenska handelskamrar i utlandet. 5 Det skapar arbetstillfällen och ger skatteintäkter i Sverige. 6 Välutbildad arbetskraft, högteknologiskt kunnande, välfungerande infrastruktur och ett stabilt politiskt system. 7 Syftet med konkurrensreglerna är att skapa en effektiv och rättvis konkurrens. Det ska råda fri konkurrens mellan företag och de ska kunna agera på lika villkor. 8 Importföretagens ansvar ökar. De måste se till att det inte finns förbjudna ämnen i produkterna, de måste registrera import av kemikalier från leverantörer utanför EU, de måste visa dokumentation från tillverkaren som styrker en miljövänlig hantering av hela produktlivscykeln med mera. 9 Genom att följa uppförandekoder, eller CSR (Corporate Social Responsibility) som säkerställer att det till exempel inte förekommer barnarbete, att de anställda får avtalsenliga löner och att giftiga kemikalier inte används, att djurhållningen är god.

8

47105298_ACESS_losningar _2.indd 8

2012-08-15 12.22


K A P I T E L 1 • N Ä R F Ö R E TAG E T VÄ X E R

Tänk till 1:1 Hållbarhet som affärsidé A Egen lösning. Men den bör vara något i stil med att hållbarhet kan användas som ett konkurrensmedel, det vill säga att de företag som tar ett ansvar för hållbar utveckling i sin produktion på sikt skapar sig konkurrensfördelar i förhållande till andra företag på marknaden.

Block 1

B Egen lösning, men enligt en varumärkesundersökning om hållbarhet, Sustainable Brands, anses Coop, ICA, IKEA, Lantmännen och Arla vara bäst på miljöarbete och socialt ansvarstagande.

Träna 1:2 Globalisering A Nej, risken är då alltför stor att man slås ut av större konkurrenter. Hemmamarknaden kan också vara för liten för att man ska kunna få tillräckligt bra lönsamhet. B Till exempel Lidl. C Det har inneburit större konkurrens inom livsmedelsbranschen, till fördel för konsumenterna då matpriserna har pressats.

1:3 Den internationella marknaden kräver mod och kunnande A De bör bland annat ta reda på om det finns några särskilda regler för livsmedelsimport i de länder de kan tänka sig. Hur ser matvanorna i länderna ut, det vill säga finns det en marknad för deras produkter? Finns det någon annan som redan säljer liknande produkter. Vilken ekonomisk risk kan det innebära? B Egen lösning. Men det vore bra att börja med ett land som Danmark eller Tyskland som ligger nära Sverige både geografiskt och kulturellt.

9

47105298_ACESS_losningar _2.indd 9

2012-08-15 12.22


B LO C K 1 • AT T G Ö R A A F FÄ R E R I E N G LO BA L VÄ R L D

Träna mera 1:4 Att satsa på export Egna lösningar beroende på vilket land eleverna valt.

1:5 Utländska företag i Sverige A Några förklaringar kan vara att flera av dessa länder ligger nära Sverige både geografiskt och språkligt men även kulturellt, vilket underlättar en etablering. B Egen lösning.

1:6 Arla – ett företag med globalt ansvar A Mänskliga rättigheter Princip 1: Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka. Princip 2: Ägarna ska försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. Arbetsvillkor Princip 3: Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar. Princip 4: Företagen ska avskaffa av alla former av tvångsarbete. Princip 5: Företagen ska faktiskt bidra till avskaffande av barnarbete. Princip 6: Företagen ska avskaffa diskriminering vid anställning och yrkesutövning. Miljö Princip 7: Företagen ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker. Princip 8: Företagen ska ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande. Princip 9: Företagen ska uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Korruption Princip 10: Företagen bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning ( mutor).

10

47105298_ACESS_losningar _2.indd 10

2012-08-15 12.22


K A P I T E L 1 • N Ä R F Ö R E TAG E T VÄ X E R

B Egen lösning, men det bör vara svar liknande:

1 Minska mängden växthusgaser som släpps ut på gårdarna. Först får man göra en kartläggning av utsläppen av växthusgaser från gårdar till mejeri. Sedan får man hjälpa mjölkbönderna att minska mängden växthusgaser. 2 Öka fodereffektiviteten genom att optimera energi- och proteininnehållet i fodret. 3 Öka användningen av förnybar energi, till exempel vindkraft och biobränsle för att ersätta fossila energikällor.

Block 1

C Egen lösning

11

47105298_ACESS_losningar _2.indd 11

2012-08-15 12.22


Kapitel 2

Affärsplanen – ett stöd i ledningen av företaget Repetera 1 Visionen är en mer långsiktig idé om vad man skulle vilja åstadkomma, medan affärsidén konkret ska visa vilka behov man ska tillgodose, det vill säga vilken produkt man ska sälja till vilken kund och vad som krävs för att man ska kunna göra det. 2 Affärsidén ska visa de anställda vilka kunderna är, vad företaget ska erbjuda kunderna och vilka resurser de anställda har till sitt förfogande. 3 Egen lösning, till exempel ”Vi ska ha en tillväxt på 10 procent årligen”. 4 Strategisk, taktisk och operativ planering. 5 Arbetsgången är: •

Gå igenom nuläget

Utgå ifrån affärsidé och vision

Sätt mål för verksamheten

Gör planer för de områden som ska vara med i affärsplanen på strategisk och taktisk nivå

Genomför planen

Utvärdera

6 Exempel på innehåll i en affärsplan är: •

Nuläge

Affärsidé, vision och övergripande mål

Marknadsplan

Produktionsplan

Ekonomistyrning och budget

Personalplan

Utvärdering

7 Strenghts, weaknesses, opportunities, threats. 12

47105298_ACESS_losningar _2.indd 12

2012-08-15 12.22


KAPITEL 2 • AFFÄRPLANEN

8 En SWOT-analys används för att analysera företagets styrkor och svagheter samt vilka möjligheter och problem/hot det kan stöta på i sin omvärld. 9 Möjliga hot för en bilåterförsäljare: ökande oljepriser, ökad miljömedvetenhet hos kunderna, nya lagar och restriktioner från regeringen, skatter med mera.

Tänk till 2:1 Brukar du göra planer? Block 1

A–B Egen lösning.

2:2 Varför gör företaget planer? Egen lösning. Men ett tänkbart resonemang är: A Genom att göra planer är man beredd på de förändringar som kommer. Man tar reda på förutsättningarna under arbetet med planerna och kan planlägga verksamheten utifrån företagets nuläge. B Då är företaget inte berett på vad som kan tänkas hända. Det är ett sämre alternativ även om alla planer inte verkställs. Att planera ger möjligheter att förbereda sig på eventuella förändringar, både positiva och negativa.

Träna 2:3 Bra vision? A–B Egen lösning.

2:4 Vägledning i affärsidén A Experts affärsidé, som i något högre grad än Elgigantens pratar om kunden och kundens behov. B Båda säljer alla sorters hemelektronikprodukter, såsom tv- och musikanläggningar, mobiltelefoner, foto- och filmkameror, videospel, men även vitvaror och hushållsmaskiner. Så deras produktutbud skiljer sig i princip inte åt. Det de säljer är egentligen underhållning och ett bekvämare liv. C Egen lösning, man kan föreslå flera olika alternativ som kan vara lika intressanta och bra. Expert bör dock satsa på tillgänglighet (plats) som en av marknadsföringsåtgärderna, men också på hög servicegrad. Elgiganten bör i stället satsa på effektivitet, som leder till lågt pris. D Elgiganten anger mer konkret vad som säljs och hur man ska få lönsamhet. 13

47105298_ACESS_losningar _2.indd 13

2012-08-15 12.22


B LO C K 1 • AT T G Ö R A A F FÄ R E R I E N G LO BA L VÄ R L D

2:5 Jämlik affärsidé A Egen lösning. Flera olika lösningar kan tänkas, och vara lika bra. Ett exempel skulle kunna vara att satsa på en ljus och attraktiv inredning av caféet. Kanske man kunde anordna särskilda ”tjejkvällar”. B Svaret är beroende av vilken lösning som föreslagits i A.

2:6 Realistiska mål A Långsiktiga mål: 1 och 3. B Kortsiktiga mål: 2, 4 och 5.

2:7 Strategisk planering. Vilka resurser är viktigast? A IKEA: personal, anläggningar och organisation. B En exklusiv klädaffär: personal och anläggning (butiksläge och inredning). C SKF: teknik och personal. D En McDonald’s-restaurang: personal, anläggning och organisation.

2:8 RadioBengt får ny konkurrens A • Styrkor: specialkunnande, bra service och bra priser. • Svagheter: smalt sortiment, lite gammaldags och kanske omodernt. • Möjligheter: nya kunder och en växande marknad, utökat produktsortimentet, satsa på att vara specialisten på ljud och musik, satsa på hög kvalitet. • Hot: ökad konkurrens, gamla kunder försvinner.

B De ska satsa på att synas med: • Ökad marknadsföring som framhåller deras styrkor jämfört med konkurrenterna. Specialistkunnande och hög kvalitet. • Intressant produktsortiment som tilltalar en yngre och kräsen kundgrupp. • Kanske något evenemang som vänder sig direkt till kunderna.

14

47105298_ACESS_losningar _2.indd 14

2012-08-15 12.22


KAPITEL 2 • AFFÄRPLANEN

2:9 Gör en SWOT-analys för en butik A–F Egen lösning.

2:10 ICA och strategierna A ”Vi gör varje dag lite enklare.” B ICA anser att de viktigaste delarna i företagets omvärld är konjunktur, klimat, trygghet. Dessutom finns branschtrender: budget och lyx, äkta och sunt, enkelhet och service samt kvalitet. Verksamheten påverkas slutligen av de lokala marknaderna och dess förutsättningar. Block 1

C Starka finanser, ICA-idén, snabb anpassningsförmåga, god riskspridning, effektiv varuförsörjning, varumärket ICA, motiverade medarbetare och starkt samhällsengagemang. D Strategierna är: kund, butik och koncern. Kund • Lyssna på kunderna. • Erbjuda bra priser och brett sortiment. • Sätta kvaliteten främst. • Skapa ett personligt totalerbjudande. Butik • Ha de mest inspirerande butikerna. • Skapa gemensamma format med lokal anpassning. • Jobba aktivt med etablering och förnyelse. Koncern • Arbeta långsiktigt och hållbart. • Skapa tillväxt på stabil grund. • Alltid vara kostnadseffektiva. • Vara en arbetsplats att växa på.

15

47105298_ACESS_losningar _2.indd 15

2012-08-15 12.22


B LO C K 1 • AT T G Ö R A A F FÄ R E R I E N G LO BA L VÄ R L D

Träna mera 2:11 Vilka åtgärder ska Nike ta med i sin affärsplan? Egen lösning, några tänkbara förslag: • Satsa på nya marknader, som Kina och Indien. • Koncentrera produktionen till lågprisländer, men samtidigt se till att upprätthålla god kvalitet. • Satsa på produktutveckling och utöka produktsortimentet, ligga i frontlinjen för nytt mode, men hålla sig till sportmodet. • Satsa på egna butiker, till exempel ”concept stores”, det vill säga exklusiva butiker som bara säljer Nikes produkter, eventuellt franchising, alternativt hitta bra samarbetspartner och bygg långvariga relationer.

2:12 Gör en SWOT-analys för en skola Egen lösning.

Fråga företaget Affärsplanering Egen lösning.

16

47105298_ACESS_losningar _2.indd 16

2012-08-15 12.22


Block 2

Marknadsföring

Innehåll 3. Marknadsundersökning – för bättre beslut 18 4. Marknadsplanering – sätta upp mål och bestämma hur man ska nå dem 23 5. Skapa relationer – få trogna kunder 28 6. Genomföra – från plan till handling 36 Integration 42

Att göra affärer i en global värld

Block 1

Marknadsföring

Block 2

Inköp och kalkylering

Block 3

Att organisera företaget

Block 4

Bokföring och bokslut

Block 5

Uppföljning av verksamheten

Block 6

17

47105298_ACESS_losningar _2.indd 17

2012-08-15 12.22


Kapitel 3

Marknadsundersökning – för bättre beslut Repetera 1 Skrivbordsundersökningar och fältundersökningar. 2 Skrivbordsundersökning är en undersökning där man använder redan framtagen information. 3 Till exempel försäljningsstatistik, kundregister och företagets bokföring. 4 Till exempel branschstatistik, information från SCB (Statistiska Centralbyrån) och material från Konsumentverket. 5 En undersökning där man går ut på marknaden (fältet) för att söka den information man behöver. 6 Bestämma vad som ska undersökas, hur undersökningen ska göras, göra urval för intervju, genomföra undersökningen, sammanställa resultatet och analysera resultatet. 7 Ta reda på vad kunderna vill ha, vad de tycker om en viss vara eller tjänst, vad de är beredda att betala och så vidare. 8 Enkätundersökning, telefonintervju, personlig intervju, internetenkät eller intervju via företagets hemsida. 9 Fördelar: enkelt och billigt. Nackdelar: risk för stort bortfall, risk för att frågorna missförstås. 10 Att de intervjuade på ett rättvisande sätt speglar alla inom målpopulationen. 11 Slumpmässigt urval: man väljer slumpmässigt personer i målgruppen.

Bedömningsurval: man väljer ett antal som man bedömer tillhör målgruppen. 12 Öppen fråga: ”Vad anser du om …?” ”Hur ofta köper du …?” 13 Flervalsfrågor är lätta att besvara och att bearbeta. 14 Ledande fråga: ”Många tycker att…” ”Instämmer du i detta?” 15 1–5, 5–10, 10–15 och så vidare. 16 Att det inte blir representativt och därmed inte pålitligt. 18

47105298_ACESS_losningar _2.indd 18

2012-08-15 12.22


KAPITEL 3 • MARKNADSUNDERSÖKNING

Tänk till 3:1 Vilket är bäst? Egen lösning.

3:2 Stämmer resultatet? Om man tänker sig att målgruppen är Dagens PS-läsare så är det inte troligt att urvalet, det vill säga de som valt att svara, blir representativ ens för dem. Men det beror förstås på hur stor andel av hela målgruppen som verkligen svarade och om denna andel är representativ.

Träna Block 2

3:3 Var hittar man informationen? A I företagets kundregister. B I olika företagsregister, till exempel ett branschregister. C Till exempel via företagets säljare, eventuellt register över reklamationer, göra en fältundersökning och ta reda på om kunderna är nöjda, till exempel genom att intervjua kunderna. D Genom att göra egna prisundersökningar bland konkurrenterna. E Konkurrenternas bokslut som man finner på deras hemsidor eller i Affärsdatabasen.

3:4 Vilken metod är bäst? A Antalet reklamationer är ett enkelt sätt men säger inget om hur nöjda kunderna är. Slumpmässiga intervjuer ger mer tillförlitlig information men kräver mer arbete och kostar därför mer. B Här kan telefonintervjuer eller personliga intervjuer ge bästa resultatet.

3:5 Fältundersökning på olika sätt A Skriftliga enkäter: enkla att sammanställa, lätta att besvara, relativt billiga. B Personliga intervjuer: frågor kan förklaras och missförstånd undvikas, möjligt att ställa följdfrågor, litet bortfall. C Telefonintervjuer: ganska enkelt och billigt, kan ge mer tillförlitliga svar då man kan förklara och förtydliga frågor. D Internetenkäter: enkelt och billigt. 19

47105298_ACESS_losningar _2.indd 19

2012-08-15 12.22


LÖSNINGAR F Ö R E TAG S E KO N O M I FÖRETAGSEKONOMI

Access

Access är ett läromedelspaket för kurserna Företagsekonomi 1 och 2 enligt GY11/Vux12 på gymnasieskolan och komvux/vuxenutbildningen samt för annan grundläggande företagsekonomisk utbildning. Access Företagsekonomi 2 tar vid där Företagsekonomi 1 slutar – i ett företag som börjar växa. Innehållet är uppdelat i sex block: • Att göra affärer i en global värld • Marknadsföring • Inköp och kalkylering • Att organisera företaget • Bokföring och bokslut • Uppföljning av verksamheten

J AN - OL O F A ND ER S S O N • A ND ER S P I H LS G Å R D AN NA MA U LÉO N • A NNA K R I S T ENS S O N

FÖRETAGSEKONOMI

Faktaboken förklarar och ger grunderna – uppgiftsboken bjuder på varierad och rolig träning som befäster kunskaperna. I uppgiftsboken finns övningar av olika karaktär och svårighetsgrad – från repetitions- och övningsuppgifter till praktikfall, fältuppgifter och integrerade uppgifter. Lösningar – i denna bok finns utförliga lösningar och kommentarer till uppgifterna i Access Företagsekonomi 2 Uppgifter.

Access består av följande komponenter:

LÖSNINGAR

Access Företagsekonomi 1 • Faktabok • Uppgiftsbok med cd • Lösningar • Lärarhandledning med cd

Access Företagsekonomi 2 • Faktabok • Uppgiftsbok med cd • Lösningar • Lärarhandledning med cd

Best.nr 47-10529-8 Tryck.nr 47-10529-8

47-10529-8_losningar_access_2_ omslag B.indd 1

2012-07-10 08.06

9789147105298  
9789147105298