Page 1

ROBERTH NORDH är docent och verksam som expert och rådgivare i processrätt. Han har mångårig erfarenhet som domare och rektor för Domstolsakademin.

Praktisk process VIII är den avslutande delen av tre om bevisrätt. Boken behandlar bevisvärdering utifrån ett praktiskt perspektiv. Vilka faktorer är styrande när bevis värderas i domstol? Vilka är de viktigaste felkällorna vid bevisvärdering? Hur identifieras styrkor och svagheter i bevismaterialet? Dessa och andra frågor diskuteras utifrån bl.a. författarens stora erfarenhet av dömande.

01 02 FnL1 EkZpcm1hIEpvaG4gUGVyc3NvbgRKb2hu AFJJWEw= 02 0040

ISSN 1650-7665 ISBN 978-91-7678-863-9

PraktiskProcess.8.3.indd 1

IUSTUS FÖRLAG

PRAKTISK PROCESS VIII

bevisrätt C

BEVISRÄTT C

roberth nordh

PP VIII

PRAKTISK PROCESS VIII

roberth nordh

Bokserien Praktisk Process belyser centrala områden inom processrätten, såsom formulering av yrkanden och grunder, rättegångshinder, bevisfrågor, domens rättskraft osv. Praktisk Process vänder sig främst till praktiskt verksamma jurister och till studenter som vill få en samlad, men ändå någorlunda kortfattad redogörelse för rättsläget på ett visst område.

BEVISRÄTT C bevisvärdering

IUSTUS FÖRLAG

10/2/13 9:22 AM


13-46 Iustus PP8 30 sep.indd 2

2013-09-30 13.20


PRAKTISK PROCESS  VIII

Bevisrätt C Bevisvärdering Roberth Nordh

IUSTUS FÖRLAG

13-46 Iustus PP8 30 sep.indd 3

2013-09-30 13.20


Tidigare utgivna titlar i serien Praktisk process PP I Processens ram i tvistemål, 3 upplagan 2012 PP II Processens ram i brottmål, 3 upplagan 2012 PP III Enskilt anspråk, 2 upplagan 2010 PP IV Tvångsmedel, 2007 PP V Rättegångshinder, 2008 PP VI Bevisrätt A, 2009 PP VII Bevisrätt B, 2011

© Författaren och Iustus Förlag AB, Uppsala 2013 ISSN 1650-7665 ISBN 978-91-7678-863-9 Omslag: Förlaget Sättning: Harnäs Text & Grafisk Form Tryck: Edita, Västerås 2013 Tryckt hos ett Klimatneutralt Företag Förlagets adress: Box 1994, 751 49 Uppsala Tfn: 018-65 03 30, fax: 018-69 30 99 Webbadress: www.iustus.se, e-post: kundtjanst@iustus.se

13-46 Iustus PP8 30 sep.indd 4

2013-09-30 13.20


Förord

Detta är den tredje och sista boken i en serie om tre om bevisrätt. Efter att i den första delen behandlat allmänna bevisfrågor och i den andra delen tagit upp bevisbörda och beviskrav, är det nu dags att ge sig i kast med bevisvärdering. Det finns många teorier och uppfattningar om hur bevis ska värderas. Särskilt framträdande är värdemetoden, temametoden och hypotesmetoden. För egen del har jag i min praktiska domargärning funnit svårt att helt anpassa bevisvärderingen till någon av dessa teorier. Komplexiteten i bevismaterialet, men också i de tanke­processer som ligger till grund för bevisvärderingen, gör det näst intill omöjligt att formulera en teoretisk modell som kan förklara hur det i praktiken går till – eller bör gå till – när rätten tar ställning till vilka slutsatser som kan dras av bevismaterialet. Jag har därför valt att låta praktik gå före teori som ledstjärna för denna framställning. Därmed inte sagt att rådande teorier saknar intresse och betydelse. Tvärtom finns det mycket klokt att hämta från dessa. Och vikten av ett strukturerat arbetssätt när bevis ska värderas kan inte nog understrykas. Med dessa ord vill jag uppmuntra läsaren att också ta del av mer teoretiskt underbyggda framställningar om bevisvärdering. Det är min erfarenhet att brister i bevisvärderingar många gånger grundas på för liten kunskap om underliggande principer, men aldrig på att domaren har för mycket kunskap på området. Som vanligt vill jag framföra mitt stora tack till Institutet för Rättsvetenskaplig forskning som stöttat också denna bok ekonomiskt. Göteborg i juli 2013 Roberth Nordh 5

13-46 Iustus PP8 30 sep.indd 5

2013-09-30 13.20


Innehållsförteckning

Förord 5 Förkortningar 10 Inledning 11 1 Grundläggande utgångspunkter  14 Olika typer av fakta  14 Robusthet 17 Värdering av enskilda bevis  17 Den slutliga sammanvägningen  18 Kausal och struktural bevisning  23 Samverkande bevis och kedjebevis  30 Samverkande bevis  30 Kedjebevis 34 Eliminationsbevis 35 2 Fri kontra legal bevisprövning  38 Inledning 38 Den fria bevisprövningen  39 Notoriska fakta  42 Erkännande 50 Verkan av parts tredska  52 3 Några teoretiska modeller  59 Inledning 59 Värdemetoden 61 Temametoden 63 Hypotesmetoden 65 7

13-46 Iustus PP8 30 sep.indd 7

2013-09-30 13.20


4 En strukturerad bevisvärdering  69 Inledning 69 Bevisbördepunkten som slutligt prövningsmål  73 Steg 1: Analys av enskilda bevisfakta  77 Säkerheten i bevisfaktumet  79 Bevisfaktumets betydelse för bevistemat  87 Allmänt om sakkunnigbevisning  91 Särskilt om DNA-analys  94 Steg 2: Sammanvägning av det totala bevismaterialet 96 5 Särskilt om värdering av muntlig utsaga  107 Inledning 107 Trovärde och tillförlitlighet  108 Sanning och lögn  111 Kriterier enligt Högsta domstolen  112 Klar berättelse  115 Lång berättelse  116 Levande berättelse  116 Logisk berättelse  117 Detaljrik berättelse  118 Berättelsen är påvisat sanningsenlig i viktiga ­enskildheter  119 Berättelsen är fri från felaktigheter  119 Berättelsen saknar motsägelser  120 Berättelsen är fri från överdrifter  120 Berättelsen saknar svårförklarliga moment  121 Berättelsen innehåller inga konstansbrister  121 Berättelsen är sammanhängande  123 Berättelsen är avlämnad utan tvekan i avgörande delar  124 Icke-verbala faktorer  125

8

13-46 Iustus PP8 30 sep.indd 8

2013-09-30 13.20


Bilaga 1  Schema för bevisprövning  127 Litteraturförteckning 129 Lagmotiv 131 Rättsfall 132 Sakregister 133

9

13-46 Iustus PP8 30 sep.indd 9

2013-09-30 13.20


Inledning

Det är som om man menar att det som hände i Harrisburg var så otroligt osannolikt så egentligen har det nog inte hänt. Ur ”Sannolikhetsmonologen” av Tage Danielsson

Utgången av en process i domstol grundas på domstolens bedömning av processmaterialet, dvs. all information som parterna har fört in i processen och vad som i övrigt har kommit till domstolens kännedom, i den utsträckning det inte finns något processuellt hinder mot att beakta uppgifterna. Så inleddes den förra delen av bokserien Praktisk process, som behandlar bevisbörda och beviskrav. Orden passar lika väl som inledning till en diskussion om bevisvärderingsfrågor. Det handlar nu om just detta: domstolens bedömning av processmaterialet. Vilka slutsatser om historiska och framtida förhållanden är det möjligt att dra utifrån den information som domstolen fått presenterad för sig? Vilken vikt ska läggas vid ett vittnes uttalanden? Hur förhåller sig den enes utsaga till den andres? Vad menas med trovärde och tillförlitlighet och hur mäter man det? Hur väger man samman bevis som talar i samma riktning? Vilken verkan har det att bevis står mot varandra? Frågorna kan göras hur många som helst. Svensk rätt utgår från den fria bevisprövningen. Domstolen är endast i vissa enstaka hänseenden bunden av legala regler om hur bevis ska värderas. Det betyder att juridiska färdigheter spelar mindre­roll vid själva bevisvärderingen. I stället måste domaren grunda sitt ställningstagande om vilka slutsatser som bevisning ger 11

13-46 Iustus PP8 30 sep.indd 11

2013-09-30 13.20


upphov till på kunskaper inom medicin, psykologi, sociologi, fysik, biologi, teknik och andra vetenskapsområden, som bidrar till att lära oss hur verkligheten är beskaffad. Men också livserfarenhet, allmän klokskap och gott omdöme har betydelse för en bra bevisvärdering, även om det i förstone kan låta mindre betryggande att grunda en bevisprövning på sådana subjektiva och till synes ovetenskapliga faktorer. Det är givet att en bok om bevisvärdering inte kan spänna över alla frågor som kan aktualiseras i ett enskilt mål. Min ambition med denna bok sträcker sig inte heller längre än till att diskutera vissa generella frågeställningar som återkommer i de flesta mål, både inom civil- och straffprocessen. I kapitel 1 tar jag upp några grundläggande utgångspunkter för domstolens bevisprövning. Även om terminologi i sig saknar be­­ tydelse för hur bevis ska värderas, finns det anledning att beröra vissa grundbegrepp och dess innebörd. Betydelsen av olika faktabenämningar inverkar på förståelsen av en framställning om hur bevisvärdering bör ske. Dessvärre finns dock ingen enhetlig definition av olika bevisbegrepp inom den processrättsliga litteraturen. Inte minst därför bör en läsare alltid skapa klarhet om hur begrepp används i varje förekommande fall. Min begreppsanvändning redovisas inledningsvis i det första kapitlet. Kapitlet innehåller vidare en beskrivning av olika bevismiljöer och bevissituationer, som påverkar bevisprövningen. Det handlar dels om skillnaden mellan kausala och strukturala bevis, dels om betydelsen av om bevis är samverkande eller om de ingår som länkar i en beviskedja. Som redan nämnts utgår svensk rätt från principen om fri bevisprövning. I kapitel 2 beskrivs vad som menas med att bevisprövningen är fri. Helt saknas dock inte legala bevisregler. Kapitlet innehåller en redovisning av några av de mest betydelsefulla legala bevisreglerna. I kapitel 3 görs en förhållandevis summarisk genomgång av några teoretiska modeller för bevisvärdering. Jag har valt att fokusera på värdemetoden, temametoden och hypotesmetoden (den induktiva metoden). Att genomgången är kortfattad beror på att jag anser att inte någon av metoderna är möjliga att använda fullt ut i praktiken. 12

13-46 Iustus PP8 30 sep.indd 12

2013-09-30 13.20


Däremot innehåller de moment som är värdefulla att känna till för att bevisprövningen ska bli så välgrundad som möjligt. Min syn på hur en bevisvärdering bör gå till redovisas i kapitel 4. Att skapa goda förutsättningar för en säker bevisvärdering menar jag kräver ett strukturerat tillvägagångssätt, där huvudinriktningen är att synliggöra styrkorna och svagheterna i bevismaterialet. Där­ emot ställer jag mig avvisande till att använda matematiska termer för att väga bevis samman eller mot varandra. Även i enklare mål är bevissituationen regelmässigt så komplex att sannolikhetskalkyler och liknande mer riskerar att leda fel än rätt. De tveklöst mest använda bevisen i en svensk rättegång är partsförhör och vittnesförhör. Av den anledningen har jag valt att i kapitel 5 ta upp särskilda frågor som sammanhänger med värdering av en muntlig utsaga.

13

13-46 Iustus PP8 30 sep.indd 13

2013-09-30 13.20


ROBERTH NORDH är docent och verksam som expert och rådgivare i processrätt. Han har mångårig erfarenhet som domare och rektor för Domstolsakademin.

Praktisk process VIII är den avslutande delen av tre om bevisrätt. Boken behandlar bevisvärdering utifrån ett praktiskt perspektiv. Vilka faktorer är styrande när bevis värderas i domstol? Vilka är de viktigaste felkällorna vid bevisvärdering? Hur identifieras styrkor och svagheter i bevismaterialet? Dessa och andra frågor diskuteras utifrån bl.a. författarens stora erfarenhet av dömande.

01 02 FnL1 EkZpcm1hIEpvaG4gUGVyc3NvbgRKb2hu AFJJWEw= 02 0040

ISSN 1650-7665 ISBN 978-91-7678-863-9

PraktiskProcess.8.3.indd 1

IUSTUS FÖRLAG

PRAKTISK PROCESS VIII

bevisrätt C

BEVISRÄTT C

roberth nordh

PP VIII

PRAKTISK PROCESS VIII

roberth nordh

Bokserien Praktisk Process belyser centrala områden inom processrätten, såsom formulering av yrkanden och grunder, rättegångshinder, bevisfrågor, domens rättskraft osv. Praktisk Process vänder sig främst till praktiskt verksamma jurister och till studenter som vill få en samlad, men ändå någorlunda kortfattad redogörelse för rättsläget på ett visst område.

BEVISRÄTT C bevisvärdering

IUSTUS FÖRLAG

10/2/13 9:22 AM

9789176788639  
9789176788639