Page 1

SkogstokigOmslagNytt:Layout 2

11-02-17

12.20

Sida 1

SKOGSTOKIG 28 alternativ till alla som tänker nytt

Hej skogsägare! Möjligheterna hur skogen ska se ut är fler än vad du tror. Ta ut svängarna när du sköter skogen. Gör det du drömmer om! Kompromissa inte! Här får du praktiska tips och lite tokiga idéer som kan förgylla din skogliga vardag. Tänk på att alla råd i boken inte är förenliga med skogsvårdslagen.

SKOGEN


Skogstokiginlaga:skogstokig

11-02-15

09.24

INNEHÅLL Brännvedsskog 7 Fågelskog 9 Klimatskog 11 Turboskog med hybridasp 15 Bara blädning 17 Hemfridskog 20 Försäljningsskog 23 Profitskog 26 Julgransskog 29 Körsbärsskog 31 Tjäderskog 33 1700-talsskog 35 Svampskog 36 Rekreationsskog 38 Jaktskog 40 Masurskog 42 Sitkagran 43 Skärmföryngrad granskog 45 Naturlig blandskog 47 Intensivskog 49 Lärkskog 52 Stormsäker skog 54 Älgskog 57 Fyrtio procent upp 59 Gammal hederlig skogsskötsel 62 Douglasgran 64 Upplevelseskog 66 Björkskog 69 Läs mer 71

3

Sida 3


Skogstokiginlaga:skogstokig

11-02-15

09.24

Sida 5

FÖRORD

Valfriheten i den svenska skogen har sedan 1950 varit nära noll. Alla skogsägare har med lag och expertråd övertalats att sköta skogen efter samma recept: Slutavverkning, plantering med tall eller gran, röjning, gallring och slutavverkning igen. Rådgivare och experter har oftast förutsatt att alla skogsägare har samma mål: Högsta möjliga tillväxt. Men tiderna förändras och valfriheten har ökat. I den här idéboken visar vi på de många valmöjligheter som faktiskt finns i skogen. Du som gillar en viss sorts skog har nu fritt fram att kunna förverkliga din dröm! Använd helst boken som en receptsamling – följ inte råden slaviskt utan låt dem ge dig idéer och inspiration. En del av bokens förslag är kanske inte riktigt lagliga i dag, men det är nog bara en tidsfråga innan skogsvårdslagen blir ännu mer liberal. Tills dess är det bäst att söka dispens från Skogsstyrelsen. Lycka till med ditt lite roligare skogsbruk Bengt Ek Vd Föreningen Skogen Föreningen Skogen är en ideell förening som sedan 1882 arbetar för bättre skötta skogar i Sverige och världen. Medlemmarna är Sveriges 8000 mest entusiastiska skogsbrukare.

5


Skogstokiginlaga:skogstokig

11-02-15

09.25

Sida 20

avverkningen. Träden är dessutom ovana vid sol och tappar ofta i vitalitet efter en gallring. Dessutom kan en del av träden hinna bli övergrova före nästa gallring. Rena tallskogar är heller inga bra blädningsobjekt. Tallen är ett pionjärträd, som satsar allt på höjdtillväxt i ungdomen. Det är vinna eller försvinna som gäller för tallen – och i en blädningsskog med tall blir det ofta just försvinna.

6. HEMFRIDSKOG för dig som vill odla röda arter i döda träd Du kanske ska satsa på ett skogsbruk med fokus på rödlistade arter? Då kan vi börja med en enkel behovsanalys: • Av de drygt 4000 arter som är klassade som rödlistade i Sverige är mer än hälften knutna till skogen. • Av skogsarterna är ungefär hälften beroende av död ved. Ett naturligt första steg är alltså att öka mängden död ved i din skog. Naturligtvis lämnar du högstubbar, evighetsträd och hänsynsytor vid alla slutavverkningar – men det gör ju alla i dag, så det är inget att skryta med. Men du ska göra mer än så: lämna småytor med tät skog för fri utveckling. Då kommer skogen med tiden att självgallra sig – och de avtynande träden får vara kvar till glädje för en del insekter och svampar. Skada träd. En hel del vedlevande insekter vill ha solexponerad död ved – de trivs inte i mörkret inne i en självgallrad skog. Så nästa gång du har en skogsmaskin på fastigheten kan du hjälpa de här kräsna krypen. Be skotarföraren vräka omkull några träd här och där. Eller bara barka av dem lite med

20


Skogstokiginlaga:skogstokig

11-02-15

09.25

Sida 21


Skogstokiginlaga:skogstokig

11-02-15

09.26

Sida 26

upp priset. Men i en skogsfastighet är det fjolligt med en röd matta. Nej, låna hem en Landrover eller två. Lera ner dem rejält och ställ dem slarvigt på gräsmattan. Och så en fyrhjuling. Detta är mången stadsbos våta dröm om landet. Och släng gärna på lite rödfärg på det gamla timrade torpet. Det gör sig bra på fotot i annonsen! 7. Röj sly längs vägarna. Spekulanterna hinner ofta inte gå ut i skogen – däremot kör de säkert upp och ner på dina skogsvägar. Ser vägarna och skogen välskötta ut kan de lätt tro att resten av skogen också är välskött. Däremot ska du absolut inte lägga pengar på att plantera de där hektaren som du »glömde» i fjol. Och bry dig inte om ditt lilla röjningsberg. Marknaden betalar inte mycket extra för välskötta ungskogar – mervärdet är klart lägre än skogsvårdskostnaden. Det är alltså kapitalförstöring att satsa pengar på skogsvård på en fastighet som snart ska säljas!

8. PROFITSKOG för dig som vill maximera skogens nuvärde Alla skogsmän vet intuitivt vad god skogsskötsel är – alla känner vi igen en väl skött skogsfastighet. Den har täta och jämna återväxter och välröjda ungskogar. Det är gott om medelålders och äldre skog. Skogen är väl genomgallrad, slutavverkningsskogarna står som pelarsalar. En sådan skogsfastighet är en fröjd för var skogsmans öga och en heder för sin ägare. Se här, en ansvarstagande medborgare som bygger för framtiden. En självklar kandidat till Skogsstyrelsens förtjänstmedalj.

26


Skogstokiginlaga:skogstokig

27

11-02-15

09.26

Sida 27

Men det här är inte god traditionell skogsekonomi. Ska du maximera skogens nuvärde, och det är det skogsfolk normalt menar med god skogsskötsel, ska du ha hög kapitalomsättning och små lager. Precis som i riktig ekonomi. Huvudregeln är att konsekvent slutavverka de bestånd som ger lägst förräntning av skog och mark – precis som du självklart först avslutar de bankkonton som ger lägst bankränta! Du avgör själv vad som är acceptabel ränta för dig i skogen utifrån risk och avkastning för alternativa placeringar, som aktier och fastigheter. Men tänk på att skogens gynnsamma beskattning gör att du kan nöja dig med en lägre ränta på skogskapitalet än på till exempel aktiekapitalet. Där måste du betala skatt varje år på utdelningen – i skogen beskattas tillväxten först vid avverkningen.


Skogstokiginlaga:skogstokig

11-02-15

09.28

Sida 54

preparat, till exempel urea eller pergamentsvamp. Alltså precis som för gran. Timmerpriset för lärk är som för gran eller högre. Virket, vars kärna är markant rödbrun, används till paneler, golv, husfasader, altaner, sandlådor, staket med mera. Det är dock inte så rötbeständigt som många tror. Lärkens kärnved är ungefär lika beständig som kärnved av vanlig tall för träkonstruktioner som har markkontakt. Lärken har dock betydligt större andel kärnved än tall. Som massaved är virket mindre efterfrågat, bland annat för dess höga halt av vattenlöslig hemicellulosa som försämrar massautbytet. Ett litet inslag av lärk brukar dock accepteras i barrmassaveden. Men i dag finns det massor med hungriga värmeverk som gärna köper ditt klenvirke. Och de kan ju ofta betala lika bra som massaindustrin – en klassisk nackdel med lärken är alltså borta.

22. STORMSÄKER SKOG för dig som blivit »ailofob» Aiolos var vindarnas gud, som Odysseus besökte under sina äventyr. En ailofob är en person som har vindskräck. (Okej, ordet är påhittat – men efter Gudrun och Per behövs ett ord som beskriver alla de skogsägare som vill minimera risken.) Det klassiska receptet för att skapa en någorlunda stormsäker granskog är att röja och gallra hårt i ungdomen, så att träden blir stormhärdade. Sedan ska skogen stå i fred under resten av omloppstiden. Du ska absolut inte gallra i den äldre skogen, eftersom det ger vinden spelrum bland de höga träden. Det ska också vara

54


Skogstokiginlaga:skogstokig

55

11-02-15

09.28

Sida 55

kortare omloppstider än brukligt – den mest stormsäkra skogen är ju den som redan är avverkad! Men det finns också en annan väg som en vindkänslig skogsägare kan gå. Gallra inte alls! Plantera glesare än vanligt och låt sedan granskogen stå orörd fram till slutavverkningen. Det finns många tyska, danska och även svenska gallringsförsök som visar att helt orörda provytor klarar sig bäst i en storm. Dessutom slipper du få in röta i skogen, den förs ju oftast in i skogen med avverkningsskador och gallringsstubbar. Din skoglige rådgivare kommer inte tycka om det här alternativet (delvis för att han eller hon är beroende av ditt och dina medskogsägares gallringsvirke för att klara sin leveransplan av granmassaved till industrin). Det kan därför vara klokt att du förbereder dig för de argument du säkerligen kommer att möta om du väljer ett gallringsfritt skogsbruk: 1. Det blir lägre volymproduktion. Motargument: Totalproduktionen är nästan alltid högre i den orörda skogen. Däremot


Skogstokiginlaga:skogstokig

11-02-15

09.29

Sida 66

27. UPPLEVELSESKOG för dig som gillar äventyr Det finns ju fler sätt att tjäna pengar på sin skog än att bara sälja virke. Varför inte bli en del av den framgångsrika upplevelseindustrin? Det anses ju globalt vara en av de mest snabbväxande branscherna. Och folk är villiga att öppna sina plånböcker för att få häftiga upplevelser. Se bara på Jukkasjärvi ishotell – ett av Sveriges mest kända varumärken. Människor från hela världen är villiga att betala hur mycket som helst för en kall natt. »Råvarorna» är bara vatten och kyla. Resten är kreativitet. Och det går väl att vara lika kreativ i skogen? Här är några tips, se dem som exempel. Den kreative kan säkert göra listan dubbelt så lång. Minst. • Cykelskog. Lägg ut en mountainbikestig i din skog. Ta betalt för parkeringen. Ordna lyxig lunch. Nere på kontinenten betalar folk mycket för cykelpaket med mat och husrum. • Drevjaktskog. Många stadsmänniskor är nyfikna på jakt. Ordna ett par rejäla »gammeldags» drevjakter på älg. Låt drevfolket betala några hundra kronor styck. Då ingår fältlunch och en eller flera »lotter» till det avslutande köttlotteriet. • Nostalgisk kick-off-skog. Deltagarna får köra små nedmonterade timmerkojor med häst ut i skogen. Nere vid sjön får de bygga upp sina kojor med en enkel linkran. Sedan blir det brännvin, kolbullar, stockvedsbrasa och Dan Andersson och slutligen »sova de alla på granris tungt». Kanske ska det stå en mila och kola i närheten också. Räcker det inte kan du ha trädklättring, fälla träd med stocksåg, kvista en gran, barka en tall ... Eller hagelskytte på löpande hare och flygande duvor!

66


Skogstokiginlaga:skogstokig

67

11-02-15

09.29

Sida 67

• Lajvskog. Varje helg drar tusentals ungdomar ut i skogen och spelar rollspel med fantasy-inriktning. Sätt upp medeltida hus för övernattning. Bjud på medeltida mat. Ordna medeltida toaletter. Skogen är gratis, men deltagarna får betala för faciliteterna. • Hästskog. Bygg ett horseland, där folk kan ha sina hästar i ditt stall (dyrt). De har fri tillgång till alla dina preparerade skogsstigar som funkar i alla väder. En eller två av dem har lite fältritthinder. • Hundskog. Du blir den naturliga samlingspunkten för traktens alla hundägare. Ett par rejäla rasthagar. En system med korta och långa stigar. En av dem är en aktivitetsstig – med grejer för praktiska övningar. En »lerduvekastare»


SkogstokigOmslagNytt:Layout 2

11-02-17

12.20

Sida 1

SKOGSTOKIG 28 alternativ till alla som tänker nytt

Hej skogsägare! Möjligheterna hur skogen ska se ut är fler än vad du tror. Ta ut svängarna när du sköter skogen. Gör det du drömmer om! Kompromissa inte! Här får du praktiska tips och lite tokiga idéer som kan förgylla din skogliga vardag. Tänk på att alla råd i boken inte är förenliga med skogsvårdslagen.

SKOGEN

9789176460474  
9789176460474  

SKOGSTOKIG28 alternativ till alla som tänker nytt 3 FÖRORD Föreningen Skogen är en ideell förening som sedan 1882 arbetar för bättre skötta...