Page 1

CONTENTS: closed SIZE 11x18 cm.

PMS 2767 C + black

Best.nr 47-09530-8

Tryck.nr 47-09530-8-00

COVER: SPINE: 1,2 cm. OPEN COVER NEED TO BE 23,9x18,4 cm.


Polishandboken ISBN: 978-91-47-09530-8 Copyright © 2010 Liber AB, Andreas Elmebo & Fredrik Kärrholm Idé och produktion: Andreas Elmebo & Fredrik Kärrholm Textproduktion och textbearbetning: Fredrik Kärrholm Grafisk form, illustrationer, omslag och sättning: Andreas Elmebo Förläggare: Carin Laurin Upplaga 2:1 Liber AB Tryck: STIGE S.p.a. Italien 2010 Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Första upplagan 2009 Andra upplagan 2010 Boken baseras på rättsläget i januari 2010.

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post kundservice.liber@liber.se www.polishandboken.se


2

FÖRORD Polisens arbete regleras av en stor mängd lagar, förordningar och föreskrifter som kan vara svåra att hålla i minnet. Därför har vi skrivit den här boken. Boken är en lättläst sammanfattning av den enskilde polisens befogenheter och skyldigheter. Vad som ska, kan och bör göras. Hur det görs och hur det avrapporteras. Den är inte avsedd att ersätta någon befintlig litteratur eller på något sätt vara heltäckande, utan bör betraktas som ett fältmässigt komplement till de böcker som avhandlar det polisiära kunskapsområdet. Tanken är att den ska finnas till hands för att snabbt och enkelt vara till hjälp när det behövs. Polishandbokens första upplaga gavs ut 2009 och fick en omedelbar och omfattande positiv respons. Därför utkommer nu en andra upplaga, utvecklad och uppdaterad. Ett ödmjukt tack skänks till sakkunniga, lärare, kollegor, klasskamrater, vänner och familj. Utan er hade inte boken varit möjlig. Stockholm, januari 2010 Andreas Elmebo & Fredrik Kärrholm


3

HUR BOKEN ANVÄNDS Bokens kapitel innehåller symboler och grafik för ökad tydlighet. VARNING Upplysningar för att undvika allvarliga eller vanliga misstag och tjänstefel.

TIPS & RÅD Praktiskt användbara tips och råd.

DOKUMENTATION Förslag på hur du kan dokumentera/avrapportera.

FÖRDJUPNING Lästips för fördjupning.

KOPPLINGSSCHEMA En guide som visar om och hur åtgärder kan vidtas. Består av faktumrutor och åtgärdsrutor, varav den första måste föreligga för att den andra ska göra sig gällande.

CITERING Text från lag, förordning och föreskrift markeras med indrag och ett linjärt streck i vänsterkant, och avslutas med hänvisning inom parentes. Markering i form av fetstilt eller understreck är tillagt av bokens författare. All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. (RF 1:1)


4

FÖRKORTNINGAR AL BrB BrP BRÅ EKoL FAP FoF FU FuK FUP HD HovR JO JK KF KKF KKL LAU LKC LOB LPT LRV LSU LVFS LVM LVU LUL MIK NJA NSL OL OSL PIC PKC PL PF Prop RAKEL RAR RKA RB RF RMV RPU RÅ SKL SIS SoL SOU SPT TBL TrafikF TSL TR UtlL UtlF VP YTL

Alkohollag (1994:1738) Brottsbalk (1962:700) Lag (1964:163) om införande av brottsbalken Brottsförebyggande rådet Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation Föreskrifter och allmänna råd för polisväsendet Fordonsförordning (2002:925) Förundersökning Förundersökningskungörelsen (1947:948) Förundersökningsprotokoll Högsta domstolen Hovrätten Justitieombudsmannen Justitiekanslern Kunglig förordning Körkortsförordning (1998:980) Körkortslag (1998:488) Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov Länskommunikationscentralen Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård Läkemedelsverkets föreskrifter Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare Mobila insatskonceptet Nytt juridiskt arkiv Narkotikastrafflag (1968:64) Ordningslag (1993:1617) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Polisinsatsschef Polisens kontaktcenter Polislag (1984:387) Polisförordning (1998:1558) Proposition Radiokommunikation för effektiv ledning Rationell anmälningsrutin Rättskemiska avdelningen Rättegångsbalk (1942:740) Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform Rättsmedicinalverket Rättspsykatrisk undersökning Riksåklagaren Statens kriminaltekniska laboratorium Schengens informationssystem Socialtjänstlagen Statens offentliga utredningar Särskild polistaktik Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott Trafikförordning (1998:1276) Trafikskadelag (1975:1410) Tingsrätten Utlänningslag (2005:716) Utlänningsförordning (2006:97) Vapenlag (1996:67) Yrkestrafiklag (1998:490)


5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hur boken används Hur boken används ..............................................................3 Förkortningar Förkortningar ........................................................................4 Allmänna principer Polisverksamhetens ändamål ...............................................8 Polisens uppgifter ..................................................................8 Grundläggande fri- och rättigheter ....................................... 8 Legalitet .................................................................................8 Proportionalitet och behov ....................................................9 Objektivitet .............................................................................9 Hänsyn ...................................................................................9 Skyndsamhet .........................................................................9 Uppträdande ..........................................................................9 Polislagen 9-30 §§ Rapporteringskyldighet ........................................................11 Rapporteftergift ....................................................................11 Våldsanvändning .................................................................12 Handfängsel .........................................................................13 Omhändertagande av psykiskt sjuka och utlänningar ........14 Barn under missförhållanden ...............................................15 Omhändertagande av missbrukare .....................................16 Avvisa, avlägsna och omhänderta i vissa fall ........................17 Omhänderta för identifiering, s.k. polisiering .........................19 Generella bestämmelser för omhändertagande ...................20 Visitation ..............................................................................22 Husrannsakan i vissa fall .....................................................23 Genomsöka fordon ..............................................................24 Bereda sig tillträde ...............................................................24 Stoppa fordon ......................................................................25 Särskilda befogenheter för att skydda och förebygga .........26 Förbjuda tillträde och anvisa väg .........................................27 Omhändertagande av fordonsnycklar m.m. ..........................27 Uppgifter från transportföretag .............................................29 Dokumentation .....................................................................30 Slutbestämmelser ................................................................30 Gripande När kan du gripa? (RB 24 kap.) ...........................................33 Envarsgripande ....................................................................36 Straff ....................................................................................37 Förundersökning Misstankegrad .....................................................................39 RAR-anmälan ......................................................................39 Förundersökning (RB 23 kap.) .............................................40 Beslag & avspärrning (RB 27 kap.) .....................................51 Husrannsakan, kroppsvisitation m.m. (RB 28 kap.) .............55 Sekretess .............................................................................61


6 FU-schema ..........................................................................62 Ordningsbot Ordningsbot .........................................................................64 Kontorsföreläggande ...........................................................65 Personer under 18 år ...........................................................65 Rådrum ................................................................................65 Förverkandebeslag ..............................................................66 Skrivfel .................................................................................66 Barn & ungdomar Under 15 år ........................................................................68 15-17 år ...............................................................................72 Anmodan att avhjälpa skada ...............................................75 Ordningsbot .........................................................................76 Föräldrars ansvar ................................................................76 Narkotika Vad är narkotika? ................................................................78 Vad ska du göra? ..................................................................78 Gränsvärden ........................................................................79 Beslag ..................................................................................80 Kategorisering .....................................................................81 Kroppstecken ......................................................................84 Ordlista slang ......................................................................85 Alkohol Definitioner ..........................................................................88 Identifiera brott ....................................................................88 Beslag, förverkande & förstörande ......................................93 Vad ska du göra? .................................................................95 Vårdlagarna Berusade (LOB) ...................................................................99 Psykiskt sjuka (LPT) ........................................................100 Missbrukare (LVM) ............................................................101 Trafik Stopp av fordon .................................................................104 Fordonskontroll ..................................................................104 Körförbud & brukandeförbud .............................................105 Körkort ...............................................................................105 Rattylleri .............................................................................108 Belysning ............................................................................111 Däck ...................................................................................112 Hastighet ............................................................................113 Mopeder .............................................................................114 Taxi ....................................................................................115 Flytt av fordon ....................................................................115 Trafikolycka ........................................................................116 Förverkande av fordon enligt TBL 7 § ................................118 Dokumentation ...................................................................119 Kollektivtrafik Brott ...................................................................................121 Avvisa & avlägsna .............................................................123


7 Dödsfall Åtgärder vid dödsfall .........................................................125 Att tänka på .......................................................................126 Meddela dödsbud ..............................................................128 Utlänningar Inre kontroll .......................................................................130 Omhändertagande .............................................................131 Demonstration Demonstration ...................................................................134 Brott ...................................................................................134 Våldsanvändning Våldstrappan .....................................................................138 Laga befogenhet ...............................................................138 Nödvärn .............................................................................140 Innan du skjuter .................................................................142 Checklista vanliga brott Olaga hot ..........................................................................144 Ringa narkotikabrott .........................................................144 Misshandel ........................................................................145 Grov misshandel ...............................................................145 Rattfylleri ............................................................................146 Brott i nära relation ............................................................147 Våldtäkt .............................................................................148 Snatteri i butik ...................................................................149 Stöld i hemmet (inbrott) ...................................................149 Personrån ..........................................................................150 Skadegörelse ....................................................................150 Övrigt Medling ..............................................................................152 Rättsintyg ...........................................................................153 Besöksförbud .....................................................................154 Hittegods ...........................................................................155 Brand .................................................................................156 Fyrverkerier & smällare .....................................................157 Misstänkta farliga föremål .................................................158 Skjutvapen .........................................................................159 Viltolycka ............................................................................160 Hundar ...............................................................................161 Bokstavering ......................................................................163 Signalement ......................................................................164 Akutsjukvård ......................................................................166 Smittorisker .......................................................................167 Gradbeteckningar ..............................................................168 Bilagor Bilaga 1: Brottsbalken 3-17 kap. ........................................169 Bilaga 2: Trafikbrottslagen .................................................189 Bilaga 3: Narkotikastrafflagen ...........................................190 Sakregister Sakregister ........................................................................192


8

ALLMÄNNA PRINCIPER POLISVERKSAMHETENS ÄNDAMÅL Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet skall polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. (PL 1 §) POLISENS UPPGIFTER Till polisens uppgifter hör att 1. förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten, 2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt ingripa när sådana har inträffat, 3. bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal, 4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan ges av polisen, 5. fullgöra den verksamhet som ankommer på polisen enligt särskilda bestämmelser. (PL 2 §) GRUNDLÄGGANDE FRI- OCH RÄTTIGHETER Enligt grundlagen har alla • yttrandefrihet, • informationsfrihet, • mötesfrihet, • demonstrationsfrihet, • föreningsfrihet och • religionsfrihet. Grundlagen skyddar även mot alla former av • kroppsliga ingrepp samt • frihetsberövande. Polisiära tvångsmedel, t.ex. en kroppsvisitation, är tillåten inskränkning i grundlagsskyddet och måste alltid ha stöd i lag. LEGALITET Principen sammanfattas vanligen ”inget brott utan lag, inget straff utan lag”. Den offentliga makten utövas under lagarna. (RF 1:1) Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet. (BrB 1:1) Det som inte är olagligt är alltid lagligt. Det som är lagligt får aldrig straffas.


ALLMÄNNA PRINCIPER 9 Ingen må dömas för gärning, för vilken ej var stadgat straff när den begicks. (BrP 5 §) Retroaktiv straffning är också förbjuden enligt grundlagen. Den enskilde polisen bör ha i åtanke att han, med undantag för ordningsbotsbrott, inte har i uppgift att straffa någon. I regel utdöms straff av domstol och verkställs av Kriminalvården. Polisens främsta uppgift är att förebygga och utreda brott. PROPORTIONALITET OCH BEHOV En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iakttagande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas skall detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att avsedda resultat skall uppnås. Ett ingripande som begränsar någon av de grundläggande fri- och rättigheter som avses i 2 kap. regeringsformen får ej grundas enbart på bestämmelserna i första stycket. (PL 8 §) OBJEKTIVITET Vid förundersökningen skola ej blott de omständigheter, som tala mot den misstänkte, utan även de som äro gynnsamma för honom beaktas och bevis, som är till hans förmån, tillvaratagas. (RB 23:4) HÄNSYN Undersökningen bör så bedrivas, att ej någon onödigt utsättes för misstanke eller får vidkännas kostnad eller olägenhet. (RB 23:4) SKYNDSAMHET Förundersökningen skall bedrivas så skyndsamt omständigheterna medgiva. (RB 23:4) UPPTRÄDANDE Anställda inom polisen skall i arbetet uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning. De skall uppträda hövligt, hänsynsfullt och med fasthet samt iaktta självbehärskning och undvika vad som kan uppfattas som utslag av ovänlighet eller småaktighet. (Polisförordningen 4:1)


10

POLISLAGEN

Om polislagen 9-30 §§.


POLISLAGEN 11

RAPPORTERINGSSKYLDIGHET PL 9 § 1 st. När en polisman får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal, skall han lämna rapport om det till sin förman så snart det kan ske. (PL 9 § 1 st.) I normalfallet rapporteras brott med ”RAR-anmälan”. Brott mot trafikförfattningar rapporteras med blankett ”Primärrapport” (404.1) eller, om brottet har samband med olycka, med blankett ”Trafikmålsanteckning” (411.20). Ordningsbotsbrott rapporteras med blankett ”Ordningsbot” (261.1). RAPPORTEFTERGIFT PL 9 § 2 st. En polisman får lämna rapporteftergift om brottet med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet är obetydligt och det är uppenbart att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter. (PL 9 § 2 st.) Rapporteftergift får inte lämnas till anställda inom Polisen och bör inte heller lämnas till arrestantvakter, passkontrollanter, flygplatskontrollanter, ordningsvakter, studenter på polisprogrammet eller uppdragstagare (t.ex. konsulter) knutna till Polisen. Blankett ”Primärrapport” (404.1).

Se FAP 101-2 om rapporteftergift.


12 POLISLAGEN

VÅLDSANVÄNDNING PL 10 § En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om 1. han möts med våld eller hot om våld, 2. någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas friheten försöker undkomma eller polismannen annars möts av motstånd när han skall verkställa ett sådant frihetsberövande, 3. det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön, 4. polismannen med laga stöd skall avvisa eller avlägsna någon från ett visst område eller utrymme eller verkställa eller biträda vid kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller annan liknande åtgärd, vid beslag eller annat omhändertagande av egendom eller vid sådan husrannsakan som avses i rättegångsbalken, 5. polismannen med laga stöd skall stoppa ett fordon eller annat transportmedel eller skall kontrollera ett fordon eller ett fordons last, 6. polismannen annars med laga stöd har att bereda sig tillträde till, avspärra, tillstänga eller utrymma byggnad, rum eller område, biträda någon i myndighetsutövning med en sådan eller någon liknande åtgärd eller vid exekutiv förrättning enligt vad som är föreskrivet därom, eller 7. åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändig för den allmänna ordningens eller säkerhetens upprätthållande och det är uppenbart att den inte kan genomföras utan våld.


POLISLAGEN 13 I fall som avses i första stycket 4 och 6 får våld mot person brukas endast om polismannen eller den som han biträder möts av motstånd. Om rätt att i vissa fall bruka våld finns i övrigt föreskrifter i 24 kap. brottsbalken. (PL 10 §) Enligt BrB 24 kap. får våld användas om det föreligger rätt till nödvärn eller nöd. All våldsanvändning ska dokumenteras i någon form. För viss våldsanvändning finns specifika blanketter, bl.a. blankett ”Rapport beträffande användande av OCspray” (104.2). Se s. 127, kapitel ”Våldsanvändning”.

HANDFÄNGSEL PL 10 a § Vad som i 15 § första stycket lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. föreskrivs i fråga om rätten att belägga någon med fängsel skall gälla även då en polisman omhändertar eller på annat sätt inskränker någons rörelsefrihet. (PL 10 a §) Av lagen framgår att fängsel får användas när polisen omhändertar, avlägsnar, griper eller på annat sätt inskränker någons rörelsefrihet: 1. under transport, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, eller 2. för att i övrigt betvinga våldsamt beteende då andra medel är otillräckliga och det är oundgängligen nödvändigt med hänsyn till liv och hälsa. Det måste alltid anges skäl till varför fängsel används. Det är inte tillräckligt att t.ex. ange att polismannen var ensam eller vidtog åtgärden i förebyggande syfte. Tillräckliga skäl måste vara konkreta, t.ex. att personen var misstänkt för allvarligt våldsbrott, uppträdde våldsamt eller hotfullt, verkade flyktbenägen e.d. Blankett ”Protokoll över fängselbeläggning” (104.1).


14 POLISLAGEN

OMHÄNDERTAGANDE AV PSYKISKT SJUKA OCH UTLÄNNINGAR PL 11 § Har polismyndighet enligt en särskild föreskrift befogenhet att besluta att någon skall omhändertas, får en polisman omhänderta denne i avvaktan på polismyndighetens beslut, om polismannen finner 1. att föreskrivna förutsättningar för beslut om omhändertagande föreligger och 2. att dröjsmål med omhändertagandet innebär fara för liv eller hälsa eller någon annan fara. (PL 11 §) Med ”särskild föreskrift” avses: • Lagen om psykiatrisk tvångsvård, 47 § • Utlänningslagen, 10 kap. 1 och 2 §§ • Lagen om utlämning för brott, 20 § • Lagen om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge, 16 § Den som har omhändertagits ska förhöras så snart som möjligt. Polismyndigheten skall snarast möjligt efter ett omhändertagande enligt 11 § meddela beslut enligt vad som är föreskrivet om detta. (PL 15 §) • Muntlig anmälan till förman (förmansprövning). • Blankett ”Protokoll Beslut/Ingripande över tvångsåtgärder enligt PL/LOB” (901.1) • Om psykiskt sjuka: Se s. 98, kapitel ”Vårdlagarna”. • Om utlänningar: Se s. 129, kapitel ”Utlänningar”.


POLISLAGEN 15

BARN UNDER MISSFÖRHÅLLANDEN PL 12 § Anträffas någon, som kan antas vara under arton år, under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk för hans hälsa eller utveckling, får han tas om hand av en polisman för att genom dennes försorg skyndsamt överlämnas till sina 1) föräldrar eller 2) någon annan vårdnadshavare eller 3) till socialnämnden. (PL 12 §) Risken måste var akut. T.ex. att ett barn påträffas påverkad av berusningsmedel eller i sällskap av narkomaner. • Barn under 15 år får aldrig tas i förvar, t.ex. låsas in i polisbilen. • Den som har fyllt 15 år får endast tas i förvar om det är nödvändigt med hänsyn till ordning och säkerhet. Även om PL 12 § inte är tillämplig kan du råda den underåriga att lämna en olämplig miljö eller ringa föräldrarna och underrätta dem om din iakttagelse. • Muntlig anmälan till förman (förmansprövning). • Blankett ”Protokoll Beslut/Ingripande över tvångsåtgärder enligt PL/LOB” (901.1) • Blankett ”Anmälan till socialnämnden” (024.1)


16 POLISLAGEN

OMHÄNDERTAGANDE AV MISSBRUKARE PL 12 a § Om det finns skälig anledning anta att någon skall omhändertas med stöd av 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och socialnämndens beslut om sådant omhändertagande inte kan avvaktas med hänsyn till att det finns en överhängande och allvarlig risk för att den enskilde kommer till skada, får den enskilde tas om hand av en polisman för att genom dennes försorg skyndsamt överlämnas till sjukhus. Bestämmelserna i första stycket innebär ingen inskränkning i möjligheterna att omhänderta en person enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (PL 12 a §)

• Muntlig anmälan till förman (förmansprövning) • Blankett ”Protokoll Beslut/Ingripande över tvångsåtgärder enligt PL/LOB” (901.1) Se s. 98, kapitel ”Vårdlagarna”.


POLISLAGEN 17

AVVISA, AVLÄGSNA OCH OMHÄNDERTA I VISSA FALL PL 13 § Avvisa = Att beordra någon att lämna eller ej tillträda ett visst område eller utrymme. Avlägsna = Att handgripligen föra bort någon, till fots eller med fordon från en plats. Omhänderta = Att handgripligen föra en person till en plats, t.ex. en polisstation. Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller utrymme. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling skall kunna avvärjas. Är en åtgärd som avses i första stycket otillräcklig för att det avsedda resultatet skall uppnås, får personen tillfälligt omhändertas. (PL 13 §) Lagen tar sikte på störande av ordningsintressen som är av betydelse för allmänheten. Det är inte tillräckligt att bara den enskilde polisen störs. Den omhändertagne får tas i förvar om det är nödvändigt med hänsyn till ordning eller säkerhet. Den som är under femton år får dock inte tas i förvar. Den som har omhändertagits ska förhöras så snart som möjligt och friges snarast möjligt efter förhöret. Den som är under 18 år får dock hållas kvar för att skyndsamt överlämnas till sina föräldrar.


18 POLISLAGEN Ingen får hållas kvar längre än sex timmar.

Ordningsstörande beror ofta på alkoholberusning. Berusade personer får omhändertas enligt LOB. Se s. 99, kapitel ”Vårdlagarna”. • Muntlig anmälan till förman (förmansprövning). • Blankett ”Protokoll Beslut/Ingripande över tvångsåtgärder enligt PL/LOB” (901.1) PL 13 a § Om någon försöker tränga in på ett område eller i ett utrymme till vilket tillträde har förbjudits med stöd av denna lag eller annan författning, får en polisman avvisa eller avlägsna honom från området eller utrymmet, när det är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten skall kunna upprätthållas. Detsamma gäller den som vägrar lämna ett sådant område eller utrymme, eller som inte följer en enligt denna lag meddelad anvisning att följa en viss väg. PL 13 b § Har polismyndigheten med stöd av 2 kap. 22 eller 23 § ordningslagen (1993:1617) beslutat ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, får en polisman avvisa eller avlägsna deltagare och åskådare, om det behövs för att syftet med beslutet skall uppnås. PL 13 c § Om en folksamling, som inte är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen (1993:1617), genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får deltagarna i folksamlingen avvisas eller avlägsnas från det område eller utrymme där de befinner sig, om det är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas. Om en åtgärd enligt första stycket är otillräcklig för att ordningen ska kunna upprätthållas får deltagarna i folksamlingen avlägsnas längre bort från området eller utrymmet än vad som får ske enligt det stycket (utvidgat avlägsnande). Ett utvidgat avlägsnande får inte verkställas på ett sådant sätt att rörelsefriheten för deltagarna inskränks längre tid än två timmar. En åtgärd enligt första eller andra stycket får vidtas utan föregående beslut av polismyndigheten endast om det är så brådskande att polismyndighetens beslut inte kan avvaktas.


CONTENTS: closed SIZE 11x18 cm.

PMS 2767 C + black

Best.nr 47-09530-8

Tryck.nr 47-09530-8-00

COVER: SPINE: 1,2 cm. OPEN COVER NEED TO BE 23,9x18,4 cm.

Profile for Smakprov Media AB

9789147095308  

Första upplagan 2009 Andra upplagan 2010 Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fä...

9789147095308  

Första upplagan 2009 Andra upplagan 2010 Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fä...

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded