9789188987006

Page 1

en f r 책 g a o m d ag e n

L 채 r k 채nna dig sj 채lv s om m am maTill: Från:


Co p yri g h t © N ICOT EXT 20 20 A l l ri g h t s re s er ved . T r y c k t i L e ttl a nd . I S B N : 97 8 91 88 98 70 0 6 ww w . n i c ot e x t .c om info@ n i c ote x t .c om D e n n a b ok ä r sk y d d ad av svensk a och int erna t ionella copyright la ga r. Inga delar a v den n a bo k f år k op i e r as eller p å något sätt reproducera s, la gra s eller sä nda s i nå gon fo r m ( el ekt r o n i s k t, me k anisk t, som k op ier ad , inspela d eller likna nde) ut a n skrift ligt godkä n n a n de fr å n f örl a g e t . U nd antaget är använda ndet a v kort a ut dra g för recensioner. För l a g et el l er fö r f a ttarn a an svar ar ej jur id isk t för a nv ä nda ndet a v informa t ionen i denna bok.En fråga om dagen

M AM M A Den n a bo k är till d ig so m är mamma e l l e r d u so m k o mm er a t t bl i mamma snar t. Öppna b o k e n sl u mp mä ssig t o c h f u n d er a över en ny fr åga d å o ch d å e l l e r f yl l i b o k e n f r ån b ö r j a n t i ll s l u t , en fr åga o m d agen . Et t p ar fr ågo r kan kans k e va r a svår a att svar a p å o m d u ä n n u i nt e f ått d itt bar n, h o p p a d å ö ve r d e m o c h åte r k o m til l d em s e nare . När bo ken är if yl l d k an d e t va r a r o l ig t a tt g å til lb a k a f ör at t se hur d u tänkte d å d u f yl l d e i d e n. D itt/ d ina b a r n k ommer att tycka att d en ä r k u l a tt l ä sa d å d e b l ir ä l d r e .


Vad ä r d xxx u m est stolt öv e r som m am m a?

V ad h a r du lärxxx t d ig om tålam od av ditt/d ina b ar n?


V ad är d u m est tack sam för ?

V i l k e n är de n stör sta för änd r ingen me d att b li m am m a?


H u r s k u lle dxxx u sam m anfatta di n egen b ar nd om ?

V ad รถn s k ar xxx d u att d u had e me r ti d fรถr som m am m a?


Vi l k e t var d itt d r Ăśm job b som b ar n?

O m du var sup er hjälte, v a d s k u l l e d in sup er k r aft var a?


Vi l k e n d r öm xxxhar d u ännu i n te up p fy llt?

Om du k u n de f ör änd xxx r a något i d itt liv so m m a m ma, vad sk ulle d et var a?


Vad ä r det b ästa m ed att v ar a m am m a?

N ä r h a r d u p laner at in e g e ntid här näst?


Hur s k i l j e r du d igxxx fr ån and r a för äld ra r då de t gäller up p fostr an?

V ad k än nerxxx d u d ig osäk er p å som för äld er ?


V ad f ĂĽ r d itt/d ina b ar n a tt sk r atta?

H u r f Ürä nd r as livet vid d et f Ürs ta b ar net (tr or d u)?


V e m ger xxx d e b ästa kr am ar na?

V ad t y c k erxxx /ty ck te d u om att var a gr avid ?


V i lk a t re st yr k o r v ä r d e r a r du m es t ho s d ig s j ä l v ?

Att bestämma sig för att skaffa barn är ett viktigt beslut. Det är som att bestämma sig, för all framtid, för Vem i di n n ä r he t g ö r d ig g l a d att ha hjärtat utanpå jus t nu o c h hu r ? kroppen. Elizabeth Stone


xxx

xxx


D enna bok ä r t ill a lla ma mmor och b li vande mammor. va rje d a g sva ra r du på frågor om ditt liv som förälder. frågo r na ä r up p lyf ta nde, roliga och n ostal gi s ka. Boken p åminner d ig om allt s om ä r värdef ullt i d it t liv och låter dig fundera över ditt föräldraskap på e tt under hå lla n de sät t . NÄr BoKEN Ä IFYLLD Är DEN EN uNDErBAr prESENT TILL BArNEN NÄr DE Är vuXNA.