9789188985415

Page 1

ROLIGA FRÅGOR OM ERA BARN


Regler Den eller de personer som snart ska få barn står i fokus. De andra spelarna turas om att dra ett spelkort och läser upp en fråga som (den blivande) föräldern får svara på. Om ni vill räkna poäng så är ett utförligt svar värt ett poäng medan ett kort svar eller ”pass” ger noll poäng.

Passa på att utbyta kunskap och erfarenheter med varandra.


VA

EL

R

SP R J E S Å LTVad vet du om din egen födsel?

Vilken ögonfärg tror du att ditt barn kommer få?

Vilket är det bästa rådet du har fått om föräldraskap?Hur berättade du för dina närstående att du skulle få barn?

Vad från din egen barndom hoppas du att ditt barn får uppleva?

Talar du med barnet i magen? Vad säger du då?Vet du vad ditt barn ska heta? Vad betyder namnet för dig?

Hur var dina tonår? Hur tror du att ditt barns tonår kommer bli?

Finns det någon lek eller leksak som du hoppas att ditt barn kommer tycka om?


Ta f r am babys nack och sam tala med famil j o c h vänner. Spelet b estår av en mäng d tankeväc k and e frågo r för (blivande) föräldrar o c h passar perfe kt på en släktmiddag , babyshower eller när du träffar dina vänner. • Vad definierar en lyckl ig barndo m? • V i lken ä r den dyraste bebis pryl en du kö pt? • Vilket är det bästa rådet du har fått om föräldraskap?

2 + D ELTAGAR E • 15 MIN +


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.