9789188937537

Page 1

Sjung igång! 33 kör- och solosånger

BO ROSENKULL


Förord Att sjunga är – och har genom historien varit – det vanligaste sättet att framföra musik på. I alla kulturer sjungs det: i rituella sammanhang, som avkoppling och förströelse, i arbete, i historieberättande, som ett sätt att kommunicera, som identitetsskapande och gemenskapsstärkande aktiviteter eller i andra sammanhang. Att få jobba med sång som yrke är ett fantastiskt privilegium. I arbetet med elever upplever jag stor tillfredsställelse i att se människor växa och utvecklas, inte bara som sångare utan också som individer. Upprinnelsen till den här boken var ett sammanhang där jag ombads föreläsa om unga röster och också göra en workshop kring ämnet. Jag ville ha med mig material som jag med säkerhet visste att ingen kände till sedan tidigare och jag ville också få igång deltagarna ordentligt med både kropp, sinne och röst. Det var så övningen Come and sing a song blev till. Inspirerad av responsen från detta tillfälle fortsatte jag sedan att skriva flera sånger och till slut hade det blivit en hel bok. Jag har arbetat som sångpedagog i trettiofem år, med ett spann av elever från amatörer utan några som helst förkunskaper till professionella artister inom opera, pop, musikal, rock och folkmusik. Mitt arbete har också inneburit pedagogiskt arbete med många körer, både egna och andras och därutöver har jag också varit verksam som sångare med många konserter och mera än 1500 föreställningar.

Detta är tänkt att vara en bok för sångpedagoger, sångare, körledare, kyrkomusiker och musiklärare. Målet har varit att göra en bok som innehåller musik från olika genrer och kulturer, och som kan användas i såväl solosång som ensemble- och körsång. Sångerna lämpar sig väl för både vuxna, ungdomar och barn. Stilarna varierar och innehåller drag av klassisk musik, pop, gospel, soul, body percussion, rap, beat-boxing och folkmusik. Den första delen innehåller kanon-sånger samt två- tre- och fyrstäm-

miga arrangemang, och den andra delen är tänkt för enskild sångundervisning. Sångerna har inspiration från fyra kontinenter och åtta olika språk är representerade. Svårighetsgraden är skiftande och går från mycket enkla till rätt avancerade. Ibland kan en enkel sång ändå utgöra en utmaning för en avancerad elev beroende på vad du väljer att fokusera på. En del av ensemblesångerna kan också användas i soloundervisning och då kan du som lärare sjunga en av de andra stämmorna. På samma sätt kan också solosångerna fungera som unison ensemblesång. Varje sång har en tillhörande instruktion med förslag på vad ni kan arbeta med. De flesta sångerna är med ackompanjemang, medan några är tänkta att framföras a cappella. För att underlätta finns också sångerna noterade i flera tonarter som passar för respektive sång. Sångerna i den här boken har ett otal syften. De kan ses som en brygga mellan mer traditionella sångövningar – ofta i form av skalor och treklanger – och repertoaren som ska jobbas med. De kan fungera som en sång för att ”tona in” en speciell genre och därigenom utveckla sångarnas genrebredd. Sångerna kan också fungera som komigångsånger där en snabb uppvärmning behövs eller som en samlings- eller samsjungningssång för en grupp. En del övningar är tänkta att utföras med rörelser. Målet kan då vara att helt enkelt släppa loss, jobba med en tydlig pulskänsla eller få en kroppslig medvetenhet och sjunga med en tydligare kroppsförankring. De kan också utmana sångarens simultankapacitet, och genom avledningsmanövern som rörelsen utgör få en friare och flödigare sång. Boken ska ses som ett bruksmaterial där du som pedagog och musiker plockar fritt efter behov för den specifika situationen, och där ni fokuserar på det som ger största utkomsten för sången. Sist men inte minst hoppas jag också att sångerna ska främja sånglust och sångglädje!


Preface Singing is – and has been throughout history – the most common way of performing music. In all cultures there is singing: in ritual contexts, as relaxation and amusement; in work, in storytelling, as a way of communicating, in identity formation and community-strengthening activities or in other contexts. Being able to work with singing as a profession is a fantastic privilege! In working with students, we can experience great satisfaction from seeing people grow and develop, not only as singers but also as individuals. This book originated from when I was asked to give a lecture and workshop on young voices. I wanted to bring material that I was certain was completely new to the participants. I also wanted to get them started properly with an awareness of body, mind and voice. That was the reason I composed the song Come and sing a song. Inspired by the feedback from that occasion I continued to compose several songs/exercises and ultimately, they became a book. I have worked as a singing teacher for 35 years with a range of students from amateurs without any previous knowledge to professional artists in opera, pop, musical, rock and folk music. My work has also involved pedagogical work with choirs, both my own and as an invited guest. I have also been an active singer in many concerts and more than 1500 performances, mostly in opera.

This is meant to be a book for voice pedagogues, singers, choral conductors, music teachers and church musicians. My goal has been to create a book containing music from different genres and cultures, and one that can be used in solo singing as well as ensemble- and choir singing. The songs are well suited for adults, adolescents and children. The styles vary and contain features of classical, pop, gospel, soul, beat-boxing, body percussion, rap and folk music. The first part focuses on canons and two-, three- and four-part ar-

rangements, and the second part is intended for solo singing. The songs are inspired by four continents and eight different languages are represented. The degree of difficulty on them varies greatly and ranges from very simple to fairly advanced. Sometimes a simple song could still be a challenge for an advanced student depending on what one chooses to focus on. Some of the songs can easily be adapted, for example: one vocal part in an ensemble song can be sung by a student while the teacher sings one of the other parts, alternatively a solo song can be sung in unison by a choir. Each song includes an instruction with suggestions for how it can be used and its pedagogical function. Most songs have accompaniment, while some are intended to be performed a cappella. To make it easier for the teacher, the songs are also published in many keys that might be suitable for each song. The songs in this book can be used for countless purposes. They can be seen as a bridge between more traditional vocal exercises – often in the forms of scales and triads – and the repertoire at hand. They can serve as a song to “tune in” a particular genre and, thereby, also develop the singer’s genre breadth. Furthermore, the songs can be a way of “getting started” where a quick warm-up is needed, as a gatheringsong or a song to aid in tuning in an ensemble. Some songs are intended to be performed with movements. The goal might then be to simply let go, work with a clear sense of pulse or gain a bodily awareness and sing with a greater connection to the whole body. Moreover, they can also challenge the singer’s simultaneous capacity and through the diversionary maneuver that the movement constitutes, develop freer and more fluid singing. However, the book should be seen as a useful resource where you as a teacher and musician pick freely according to the needs of the specific situation and where you focus on the parts that aid in developing the greatest outcome for singing. Last but not least, I hope that the songs will encourage the desire to sing and promote the joy of singing!


Innehåll | Content KROPP OCH RÖST | BODY AND VOICE

6

Kom och sjung en sång! | Come and sing a song! .............................. 9 Helhjärtat | All your heart..................................................................... 12 Djellaba wadi ........................................................................................... 14 Yeah, yeah ................................................................................................. 16 Being real rap ........................................................................................... 16

KANON-SÅNGER | ROUNDS

17

You’ve gotta dance .................................................................................. 18 Be my friend ............................................................................................. 20 Cherry blossom day ................................................................................ 22

SHAKESPEARE 24 Play on ....................................................................................................... 25 Love all ...................................................................................................... 27

TUNGVRICKARE | TONGUE TWISTERS

30

Peter Piper ................................................................................................ 31 Nicht schlecht, Herr Specht! ............................................................... 32 Rosa Rizo .................................................................................................. 33

… OCH NIO TILL | … AND NINE MORE

34

Amor vincit omnia .................................................................................. 38 Gaudeamus omnes! ................................................................................ 41 Aiuole | Å i å-a ä e ö ............................................................................... 44 L’arc en ciel | Regnbågen ....................................................................... 46 Var inte rädd för mörkret | Oh do not fear the darkness ............... 48 Vocalise ..................................................................................................... 52 Lux aeterna .............................................................................................. 54 It’s-y gospel .............................................................................................. 56 Folklore ..................................................................................................... 58


SOLO/UNISON 59 Amor vincit omnia .................................................................................. 64 Live and dream ........................................................................................ 68 Aiuole | Å i å-a ä e ö ................................................................................. 71 Vocalise ..................................................................................................... 72 L’arc en ciel | Regnbågen ....................................................................... 74 Hide ’em .................................................................................................... 76 Jazz-scat ................................................................................................... 77 Vowels ....................................................................................................... 80 Working 5 to 9 ......................................................................................... 82 Lux aeterna .............................................................................................. 85 Soft sovt .................................................................................................... 86


KROPP OCH RÖST

Kropp och röst | Body and voice Kom och sjung en sång! Den här sången kan hjälpa dig att få igång sångarna; att få ihop kropp och röst och att väcka hjärnan. Övningen generar ofta en god och livfull energi och får genom rörelserna en förankrad och flödande sång. Melodin ligger i altstämman (som också har en andra altstämma i takt fyra som kan sjungas ad lib.). Kryssnoterna står för handklappar. I fjärde takten stampar man med foten på alla jämna taktslag och klappar i händerna på synkoperna. För en del är det mycket utmanande att i näst sista takten få ihop klapp och stamp på jämna åttondelar och samtidigt sjunga synkoper.

Come and sing a song! In this song, the alto part is the melody. There is also a second alto part in bar four which can be sung ad lib. The cross notes show where you clap your hands. In bar four you stamp with your foot on all even beats and clap your hands on the syncopations. The song makes the singers connect to the body, hopefully resulting in more embodied singing. The last part of singing syncopations and clapping on even eighths is often a little difficult for some. Often, this exercise generates a positive and vibrant energy.

Helhjärtat Även i denna a cappella-sång ligger melodin i altstämman. Tenoren är identisk med sopranen och kan tas med ad lib. Stämkorsningarna mellan sopran- och altstämman kan behöva lite extra träning. När stämmorna sitter kan ni lägga till rörelser. De utförs på de sex första åttondelarna i varje takt. Öva gärna rörelserna separat innan ni sätter ihop dem med sången. Också här är tanken att röst och kropp succesivt lär sig att jobba tillsammans – att sångaren har roligt och får en känsla av att ”kroppen sjunger” och ”rösten svänger”.

6

1) stampa med foten 2) klappa med höger hand på höger lår 3) klappa med vänster hand på vänster lår 4) knäpp med höger hands fingrar 5) knäpp med vänster hands fingrar 6) handklapp För att göra det än mer utmanande kan ni börja varannan gång med höger respektive vänster fot. Prova också gärna den svenska texten.

All your heart In this song you can add some movements. They are done during the first six eighths in each bar. 1) stomp with the right foot 2) clap with right hand on right thigh 3) clap with left hand on left thigh 4) snap with right hand fingers 5) snap with left hand fingers 6) clap your hands These movement variations can be tricky to do while singing. If you want to make it even more difficult you can start every other time with left foot, hand etc. It can be a good exercise to combine body and singing; a way to make the singing embodied and have fun together in quite a challenging way. In this song, the melody is again in the alto part.

Djellaba wadi Den här sången är tänkt att utföras unisont eller med de tomma kvinterna som andrastämmor (bas och tenorstämma). Här tränas såväl gehör som rytmsinne genom ett tonspråk med influenser från Mellanöstern-Nordafrika. Lägg också till handklapp enligt det rytmiska mönstret för kvint-kompet. Vill man utmanas ännu mer kan man i stället för handklappen sätta motsvarande rytmiska mönster i fötterna – vartannat slag på varannan fot. Orden är arabiska och valda enbart med tanke på att språkljuden ska klinga i linje med tonspråket. Djellaba är en lång löst sittande tunika som bärs av både män och kvinnor i Nordafrika och lär vara förebilden för jediriddarnas kläder i Stjärnornas krigfilmerna; ordet betyder fin att bära. Ordet wadi betyder uttorkad flodbädd.

SJUNG IGÅNG! | COME AND SING!


BODY AND VOICE

This song is sung in unison (with the empty fifths as accompaniment) alternatively with tenor and bass parts singing the fifths. Add some handclaps and do it in the same rhythmic pattern as the fifths are notated in – or even more challenging – do it with your feet. One can use this song to work on both the tonality and the rhythm. The words in this melody are just picked because they give a Middle East color. Djellaba is a long unisex outer robe from North Africa and is said to be the model for the Jedi knight´s clothing in the Star Wars movies. The language of the song is Arabic, and djellaba means “attractive to wear.” Wadi is the word for a dry creek bed.

Yeah, yeah Här är en övning i 7/8-takt. För en del kan det vara utmanande med udda taktarter och ni kan behöva ägna en del tid åt att bara läsa texten rytmiskt. Nästa steg kan vara att sjunga melodistämman (sopran) unisont och därefter lägga på de andra stämmorna. Till detta kan ni sedan koppla klapp och stampningar. Det rytmiska mönstret är: 1) stamp 2) klapp 3) stamp 4) klapp 5) stamp 6) klapp 7) klapp. Om det sitter kan ni lägga till att ni på varannan takt går framåt och på varannan takt bakåt – kanske i ring. Här är tanken att få sångaren att sjunga med tydlig accentuerad rytm, med attityd och engagemang, och på så sätt få tag i en frimodig och ”ropig” bröstregister-registrerad sångstil. Utmaningen kan också vara intonationen, inte minst i den sista taktens svåra intervall. När övningen sitter kan ni prova att göra den a cappella. En enklare version är att nöja sig med en unison melodistämma och pianoackompanjemang. Texten är en traditionell cheer-leading ramsa. In this exercise the voice and body will work together. The rhythmic pattern with the hands and feet are: 1) stomp 2) clap 3) stomp 4) clap 5) stomp 6) clap 7) clap – so that each eighth note has a movement. Once this feels secure, the singers can then take three steps forward and in the next measure, three steps backward. Sing it with attitude and rhythmic precision.

sion-partiet separat. (Vill du ha mer inspiration finns mycket att hämta på Youtube). Övningen kan utgöra ett ypperligt tillfälle för den mindre tonsäkre, men rytmiskt säkre, att få visa framfötterna. Den första ofyllda noten betyder ett slag med den högra handens handflata mot bröstkorgen. Kryssnoten betyder knäpp med höger hands fingrar med halvsträckt hand ut till högersida. Den svarta fyrkantsnoten betyder en handklapp med båda händerna. Till en början kan halva gruppen rappa och halva gruppen agera body percussion. Efter hand kan deltagarna kanske göra båda sakerna samtidigt. Ni kan också lägga till lite enkel beat-boxing till detta. Bästa sättet att lära sig är att lyssna och härma, och även här kan Youtube vara en guldgruva. En ingång kan vara att använda olika ord. Prova till exempel att på åttondelarna säga ”bouncing cats” eller ”boots and guts”. Försök att göra konsonanterna explosiva och snärtiga och ta bort stämbandsvibrationer så att alla ljud blir tonlösa. En annan variant kan vara ”baboons and pigs” – då med en sextondels upptakt. The first empty note signifies a clap to the chest with the palm. The cross note is a snap with the fingers – hand out to the right. The black square note is a clap with both hands. To start, half of the group can rap and the other half can do the percussion. The goal is to do both parts at the same time. Finally, one can add some beatboxing. The best way to learn is to listen and imitate. You can find a lot of great inspiration on Youtube. An easy first try can be to say the words Bouncing cats, Boots and guts or Baboons and pigs. Try to make the consonants explosive and percussive and remove all vibrations of the vocal cords. Say each proposed combinations of words on quarter notes. You can also try saying baboons and pigs on a sixteenth note up-beat.

Being real rap Här står text och rytm i centrum. Jobba först med att få rappen tight och groovy. Öva sedan body percus-

NOTFABRIKEN

7


8


BODY AND VOICE

Come and sing a song! Come and sing a song Kom och sjung en sång!

D add 9

  q4= 94 & 4 Œ ?   44 Œ F #m7

  ‹j ‹ & J

3

?  ‹ J 5

&

œ

Sing

œ

it

œœ

E b add 9

b &b b Œ

10

? bb Πb Gm7

all

a song

œœ

œœ œœ œœ œœ œœ

œ

it

œœ

all

œ

œ œ œ œ œ

Come and sing

a song

‹ J

‰ ‰

j ‹ ‹ J

‹ J

Œ

? bb Πb

Sing

œ

it

œ œ œ œ œ

day long.

Œ Œ

œœ œœ œœ œœ œœ

sing

it

œ

on

œœ .. œ.

œœ .. œ.

Come

and

œ.

and on.

Em7

j œœ .. œ. J

œ.

Dmaj7

œ. J

œ.

œ œœ

œ. J

it

j ‹ ‹ J

œ

œ

it

œ œ œ œ œ

on

j œœ .. œ. J

œœ .. œ.

and on.

œ.

j œœ ... œœ œœ œ œ œ J

œ. J

œ. J

Come and sing

Œ

œœ

Œ

sing

œ

it

with

œ œ œ œ œ

A bmaj7 Gm7

on

and on.

œœ ... œ

œœ .. œ.

Fm7

Come

and

sing

œ.

œ.

j œœ . . œ. J

œ. J

œ

E bmaj7

j œœ . . œ. J

it

œ. J

‹ J

B b7



me now.

œœ œœ œœ œœ œœ

it

D

œ œ

œœ œ

me.

œœ œœ œœ œœ œœ

sing

‹ J

with

œœ

Gmaj7 F #m7 Em7 Dmaj7 G 6/A

œœ .. œ.

‰ G6/A

j œœ ... œ J

sing

j ‹ ‹ J

œ œ œ œ œ

Gmaj7 F #m7

Fm9/E b

Œ

œœ œœ œœ œœ œœ

œœ

j ‹ ‰ ‹ J

œœ

all

‹ J

‹ ‹

b &b b Œ

12

j ‹‹ J

‹ ‹

day long.

œœ œœ œœ œœ œœ

‹ J

Em9/D

œ œ œ œ œ

Sing

day long.

œ œ œ œ œ

Come and sing

j ‹ ‰ ‹ J

œ œ œ œ œ

œœ œœ œœ œœ œœ

œ

‹ ‹

œœ œœ œœ œœ œœ

F #m7

?  ‹ J

œ œ œ œ œ

œœ

  ‹j ‰ ‹ & J

7

a song

Œ

?  Œ

œœ œœ œœ œœ œœ

Come and sing

D add 9



œœ

‹ ‹

Bo Rosenkull

Em9/D

 Œ Œ

A b6/B b

œ œœ

with

œ

œœ œ

me.

œ

© Notfabriken Music Publishing AB

NOTFABRIKEN

9


KROPP OCH RÖST

2

E b add 9

b &b b Œ

14

? bb Πb

œ

Gm7

œ œ œ œ œ

 Œ & ?  Œ

œœ œ

G #m7

?  Œ &

E add 9



Œ

?  Œ G #m7

 Œ &

25

?  Œ 10

all

Œ

œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ

it

œ œ œ œ œ

Come and sing

œ

Œ

œ

day long.

œœ œœ œœ œœ œœ

a song

œ œ œ œ œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ œ œ œ œ œ œ Œ

Sing it

all

day long.

Œ

sing

œœ œœ œœ œœ œœ

œ

F #m9/E

Œ

œœ œœ œœ œœ œœ all

œœ

œ œ œ œ œ

it

œœ .. œœ .. œœj. . œj. . œ . œ . œ . œœ . J J Come and sing it œ. œ. œ. œ. J J

œœ Sing

œœ

a song

Œ

on

and on.

A bmaj7 Gm7 Fm7 E bmaj7 A b6/B b

day long.

Come and sing

  &   Œ

23

a song

œœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ Sing it

E add 9

21

Œ

œ œ œ œ œ œ Œ

? bb Πb 19

œœ œœ œœ œœ œœ

Come and sing

b &b b Œ

16

œœ

Fm9/E b

Œ Œ

Œ

œœ

Œ

sing

œœ œœœ œ œ œ

Œ

on

œœ .. œ.

Come

and

F #m9/E

Œ

œœ

Œ

sing

œ.

and on.

F #m7 Emaj7

j œœ .. . œ J

œ. J

sing

j œœ . . œ. J

it

œ. J

œœ œœ œœ œœ œœ

it

œ

on

and on.

œ œ œ œ œ

Amaj7G #m7 F #m7 Emaj7 A 6/B

œœ ... œœ .. œœj.. œ œ. œ. J Come and sing œ. œ. œ. J

E

j œœ .. œœ œœ  œ. œ œ  J

it



œ œ œ œ œ

it

œœ ... œ œ.

B7

with me now.

Amaj7 G #m7

Œ

Œ

Eb

œœ œœ œœ œœ œœ

œ

Œ

with

me now.

œ. œ œ J

ΠΠA 6/B

œœ œ

with

œ

œœ œ

me.

œ

ΠΠC7

 

SJUNG IGÅNG! | COME AND SING!


BODY AND VOICE

3 28

F add 9

&b Œ ?b Œ

30

Am7

F add 9

&b Œ ?b Œ

34

Am7

&b Œ ?b Œ

œœ

œœ

œœ

œœ

œ

it

œ

all

œ

œ

œœ

œ

œ

day long.

a song

œ œ œ œ œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ œ œ œ œ œ œ Œ

Sing it

all

Œ

œœ

œœ œœ œœ œœ œœ

Come and sing

œ

a song

œœ Sing

?b Œ

Œ

œ œ œ œ œ

œ

Come and sing

&b Œ

32

œœ œœ œœ œœ œœ

œœ

Gm7/F

day long.

Œ

Œ

œœ

Œ

sing

œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ

œ

it

on

B bmaj7 Am7

œ.

Come

ΠGm7/F

Œ

Œ

œœ

Œ

sing

j œœ .. œ. J

œœ ... œ

Gm7

Fmaj7

and

sing

œ. J

it

œœ .. œ.

Œ

and on.

œ.

it

on

and on.

œ œ œ œ œ

B bmaj7 Am7 Gm7 Fmaj7 B b6/C

œœ .. œ. œ.

F

j œœ .. œœ œœ  œ. œ œ  J

œ. œ. œ. J J

Come and sing

œ. J

œœ œœ œœ œœ œœ

œ

œœ .. œœj.. œ. œ. J

j œœ .. œ. J

it

with

me now.

œ œ

ΠΠB b 6/C

œœ œ

with

œ

œœ œ me.

œ

Œ Œ  

Kom och sjung en sång! Kom och sjung en sång. Sjung den gång på gång. Sjung den dagen lång. Kom och sjung den med mig. :|| Kom och sjung den med mig nu.

NOTFABRIKEN

11


TUNGVRICKARE

Tungvrickare | Tongue twisters Peter Piper Denna tungvrickar-övning utgörs av en fallande dur-skala. Utmaningen består i att finna rätt ord på rätt ton. När sångaren har en bra, tydlig och relativt avspänd artikulation kan tempot ökas. Orden är en variant av en engelsk ramsa, där den tidigaste versionen publicerades 1813 av John Harris i samlingen “Peter Piper´s Practical Principles of Plain and Perfect Pronunciation” *. Samlingen rymmer en ramsa för varje bokstav i alfabetet. Det hävdas att Peter Piper var den franske hortonomen och botanisten Pierre Poivre som på 1700-talet var verksam på Mauritius där han introducerade såväl kryddnejlika som muskot. Peter Piper har också gett namn åt en amerikansk pizza-kedja som startade på 70-talet. This tongue twister consists of a descending major scale. The challenge is here to find the right words on the right tone. When the singer has a good, clear and relatively relaxed articulation one can try to speed up the tempo. The words are a variation of an English nursery rhyme. The earliest version was published in 1813 by John Harris in ”Peter Piper’s Practical Principles of Plain and Perfect Pronunciation”*. It includes a tongue twister for each letter in the alphabet. It is claimed that Peter Piper was the French horticulturist and botanist Pierre Poivre who was active in the 1800th century and who introduced both cloves and nutmeg to Mauritius. Peter Piper has also given his name to the American pizza restaurant chain that opened in the 70’s. * Hela versionen lyder: * The whole version is: Peter Piper picked a peck of pickled Peppers: Did Peter Piper pick a peck of pickled Peppers? If Peter Piper picked a peck of pickled Peppers, Where’s the peck of pickled Peppers Peter Piper picked?

30

Nicht schlecht, Herr Specht! Den här tyska tungvrickaren kan utgöra en rejäl utmaning. Förutom att tjäna som just en artikulationsutmaning med två olika sche-ljud, kan den också vara en bra övning för gehöret genom sina olika modulationer. Nicht schlecht, Herr Specht – Inte dåligt, herr Hackspett. Den fonetiska skriften lyder: [nɪçt ʃlɛçt hɛr ʃpɛçt] This German tongue twister can be a real challenge. In addition to serving as an articulation exercise with two different sche-sounds, it can also be a good exercise for the ear through its different modulations. Nicht schlecht, Herr Specht – Not bad, Mr. Woodpecker. The phonetic script reads: [nɪçt ʃlɛçt hɛr ʃpɛçt]

Rosa Rizo Detta är en spansk tungvrickare; Rosa Rizo reza ruso – Rosa Rizo ber på ryska. Från början kan det vara till stor hjälp att ha texten på ett papper, och sedan succesivt öka svårighetgraden genom att ta bort texten. Övningen blir än mer utmanande när z uttalas med ett europeiskt spanskt uttal (som det engelska läsp-ljudet i ordet thing). Observera också att s är tonande när det kommer mellan två vokaler som i orden Rosa och ruso. Sångtekniskt kan de tonande s- och r-ljuden hjälpa sångaren att få ett aktivt stödarbete. Förutom utmaningen med artikulationen, kan också blandningen av 6/8-takt och 3/4-takt behöva ägnas extra tid åt. This is a Spanish tongue twister; Rosa Rizo reza ruso Rosa Rizo prays in Russian. From the beginning, it can be very helpful to have the text on a piece of paper, and then gradually increase the difficulty by deleting the text. The exercise becomes even more challenging when z is pronounced with a European Spanish pronunciation (like the “th” sound in the English word “thing”). Also note that s is voiced when it comes between two vowels as in the words Rosa and ruso. Technically, the voiced s and the r sound can help the singer to get an active support work. In addition to the challenge of the articulation, the mixture of 6/8 and 3/4 might also need to be devoted extra time.

SJUNG IGÅNG! | COME AND SING!


TONGUE TWISTERS

Peter Piper Peter Piper

q = 65

Bb

Text: Engelsk ramsa Musik: Bo Rosenkull

Œ b Œ & b 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

Pe ‐ ter Pi ‐ per pick a peck of pep ‐per, Pe ‐ ter 6 G9 Eb 6

Dm

6

6

6

6

Pe ‐ ter Pi ‐ per pick a peck of pep‐per, Pe ‐ ter Pi ‐ per pick a peck of pep‐per, Pe ‐ ter Pi ‐ per 2

Pi ‐ per pick a peck of pep‐per, Pe ‐ ter Pi ‐ per pick a peck of pep‐per, Pe ‐ ter Pi ‐ per pick a Cm B b/F F7 Bb 6 6 6 6

3

pick a peck of pep‐per, Pe ‐ ter Pi ‐ per pick a peck of pep ‐per Pe ‐ ter Pi ‐ per peck of pep ‐ per Pe ‐ ter Pi ‐ per F7 Bb F #7 6 6

b & b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ ‰. 6 6

&b

4

&

5

&

b

œ œ œ œ œ œ œ œ

 

6

≈ ‰.

D #m

6

Œ Œ  œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ B

6

Pe ‐ ter Pi ‐ per pick a peck of pep‐per, Pe ‐ ter 6 E G #9 6

6

6

6

Pe ‐ ter Pi ‐ per pick a peck of pep ‐per, Pe ‐ ter Pi ‐ per pick a peck of pep ‐per, Pe ‐ ter Pi ‐ per Pi ‐ per pick a peck of pep‐per, Pe ‐ ter Pi ‐ per pick a peck of pep‐per, Pe ‐ ter Pi ‐ per pick a B/F # F #7 B C #m 6 6 6

 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 6 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ ‰. 6 6

6

6

pick a peck of pep ‐ per, Pe ‐ ter Pi ‐ per pick a peck of pep ‐ per Pe ‐ ter Pi ‐ per

6

&



peck of pep‐per Pe ‐ ter Pi ‐ per F #7 B 6 6

œ œ œ œ œ œ œ œ

≈ ‰.

G7

Pe ‐ ter Pi ‐ per pick a peck of pep‐per, Pe ‐ ter 6 6 F A9

n n n n Œœ œ œ œ œ œ œŒ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & n

7

C

Em

6

8

6

6

6

Pe ‐ ter Pi ‐ per pick a peck of pep‐per, Pe ‐ ter Pi ‐ per pick a peck of pep‐per, Pe ‐ ter Pi ‐ per Pi ‐ per pick a peck of pep‐per, Pe ‐ ter Pi ‐ per pick a peck of pep‐per, Pe ‐ ter Pi ‐ per pick a 6 Dm C/G G7 C 6 6

& œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ ‰. 6 6

6

6

6

pick a peck of pep‐per, Pe ‐ ter Pi ‐ per pick a peck of pep‐per Pe ‐ ter Pi ‐ per

peck of pep‐per Pe ‐ ter Pi ‐ per G7 C 6 6

& œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ ‰.

9

© Notfabriken Music Publishing AB

NOTFABRIKEN

31


SOLO/UNISON

Soft sovt Soft Sovt

 & 44 5

&

G

Gmaj7

Am/G

G/D

Cmaj7

3

3

A Amaj7



F #m9

&

G add 9/B

A/E

Am9

G #m9

j œ œ

œ.

E sus

Dmaj7

F #m9

A

œ œ œ

3

A add 9/C # Dmaj7

B/F #

3

A add 9/C #

C #m/B

F #7/B

œ œ œ œ œ œ  Emaj7

B add 9/D #Emaj7

œ œ œ

B add 9/D #

G #dim C #7 -9

j œ œ

œ.

3

C # C #maj7 D #m/C #

A #m9

G #7/C #

œ œ œ œ œ œ 

C #/G #

F #maj7

C # add 9/E # F #maj7

C#

C #m9

A #m9

C #m7

 4  4

A #dim D #7 -9

j œ œ

œ.

G #sus G # 7

œ œ œ

C # add 9/E #

D #m7

œ.

D #m9

œ

  4  4 B #dim E #7 -9

j œ œ A #sus

3       œ œ3 œ œ œ3 œ œ  œ œ œ . ‰ œ . œ œ œ . œ œ 46 œ . œ œ  &

29

œ

Œ Œ

3  œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . ‰ œ . œ œ œ . œ œ 46 œ . œ œ  Œ Œ 3

 4 4

Œ Œ

F #sus F # 7

Bm9

G #m9

B

œ

E7

Bm7

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . ‰ œ . œ œ œ . œ œ 46 œ . œ œ  3

B Bmaj7



E 7/A

œ œ œ œ œ œ 

   &     44 w

25

G add 9/B Cmaj7

Bm/A

 4  4 w &

17

21

œ œ œ

F #dim B7 -9

Am7

3

  &  44 w &

Em9

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . ‰ œ . œ œ œ . œ œ 46 œ . œ œ 

9

13

G

œ œ œ œ œ œ 

w

Em9

D 7/G

Bo Rosenkull

œ

A#

Œ Œ

© Notfabriken Music Publishing AB

86

SJUNG IGÅNG! | COME AND SING!


Register | Index Aiuole | Å i å-a ä e ö sa(t)b ................................................................. 44 Aiuole | Å i å-a ä e ö unison .................................................................. 71 All your heart | Helhjärtat sa(t)b ....................................................... 12 Amor vincit omnia sab ......................................................................... 38 Amor vincit omnia unison ................................................................... 64 Be my friend 3-st kanon/3 part round............................................... 20 Being real rap unison ............................................................................ 16 Cherry blossom day sab ....................................................................... 22 Come and sing a song! | Kom och sjung en sång! sab ...................... 9 Djellaba wadi unison............................................................................. 14 Folklore sa(t)b/ssa ................................................................................ 58 Gaudeamus omnes! sa(t)b ................................................................... 41 Helhjärtat | All your heart sa(t)b ....................................................... 12 Hide ’em unison ..................................................................................... 76 It’s-y gospel sat(b) ................................................................................. 56 Jazz-scat sab/unison ............................................................................. 77 Kom och sjung en sång! | Come and sing a song! sab ...................... 9 L’arc en ciel | Regnbågen sab .............................................................. 46 L’arc en ciel | Regnbågen unison ........................................................ 74 Live and dream unison ......................................................................... 68 Love all satb ............................................................................................ 27 Lux aeterna satb .................................................................................... 54 Lux aeterna unison ............................................................................... 85 Nicht schlecht, Herr Specht! unison ................................................. 32 Oh do not fear the darkness | Var inte rädd för mörkret satb ..... 48 Peter Piper unison ................................................................................. 31 Play on satb ............................................................................................ 25 Regnbågen | L’arc en ciel sab .............................................................. 46 Regnbågen | L’arc en ciel unison......................................................... 74 Rosa Rizo unison ................................................................................... 33 Soft sovt unison ...................................................................................... 86 Var inte rädd för mörkret | Oh do not fear the darkness satb ..... 48 Vocalise sab ............................................................................................. 52 Vocalise unison ...................................................................................... 72 Vowels unison ........................................................................................ 80 Working 5 to 9 unison .......................................................................... 82 Yeah, yeah sab ........................................................................................ 16 You’ve gotta dance satb ....................................................................... 18 Å i å-a ä e ö | Aiuole sa(t)b ................................................................. 44 Å i å-a ä e ö | Aiuole unison .................................................................. 71


Sjung igång! – 33 kör- och solosånger är ett bruksmaterial för sångare, sångpedagoger samt kör- och ensembleledare. Häftet innehåller kanon-sånger, flerstämmiga arrangemang samt solosånger som även fungerar som unisona ensemblesånger. Sångövningarna kan fungera som ”komigångsånger” när en snabb uppvärmning behövs, som samlings- eller samsjungningssånger för en grupp, som en brygga mellan traditionella sångövningar och repertoaren som ska jobbas med eller för att ”tona in” en viss genre. Sångerna har inspiration från olika kulturer och stilar som gospel, soul, klassisk, jazz, beat-boxing, body percussion, rap och folklore. De flesta sångerna har ackompanjemang medan några är tänkta att sjungas a cappella. Sångerna är noterade i flera tonarter som är passande för respektive sång. Materialet lämpar sig väl för både barn, ungdomar och vuxna. Svårighetsgraden går från enkla till mer avancerade sånger. Varje sång har en tillhörande instruktion med förslag på arbetssätt.

Bo Rosenkull är lektor i sång och sångmetodik på Kungl. Musikhögskolan (KMH) i Stockholm och lektor i scenisk gestaltning med inriktning musikdramatisk sång på Högskolan för scen och musik i Göteborg (HSM). Tidigare var han också lektor i sång på Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI). Bo är ordförande i Svenska Sång- och Talpedagogförbundet och sitter även med i styrelsen för European Voice Teachers association (EVTA). Han är en eftertraktad sångpedagog som haft master-classes på musik- och operahögskolorna i Sydafrika (Cape Town, Potchefstroom, Stellenbosch), Azerbajdzjan, Seychellerna, Nederländerna, Estland, Lettland, Litauen, Finland, Norge och Italien. Bo har också varit verksam som solist på Kgl. Operan, Folkoperan, Norrlandsoperan, Malmö Opera, Göteborgsoperan, Riksteatern med flera. Han har även varit verksam som kördirigent, kantor och som musiklärare i grundskola och gymnasium. ISBN 978-91-88937-53-7

9 789188 937537