Page 1

3

Trestämt Jul

MĂĽrten Jansson Eva Ericsson Berglund


Övriga böcker i Trestämt-serien Trestämt SAB

14 välkända sånger arrangerade för SAB av Anna Cederberg Orreteg och Micke Winterquist. 64 sidor. ISBN 978-91-85575-94-7

Trestämt 2 SAB

17 välkända sånger arrangerade för SAB av Mårten Jansson och Eva Ericsson Berglund. 56 sidor. ISBN 978-91-86825-89-8

Trestämt 3 SAB

15 körsatser i olika genrer och varierande svårighetsgrad för blandad kör SAB av Mårten Jansson och Eva Ericsson Berglund. 80 sidor. ISBN 978-91-85575-94-7

Trestämt SSA

54 arrangemang för SSA av Mårten Jansson och Eva Ericsson Berglund. Här finns jul- och luciasånger, poplåtar, andliga visor, jazz- och musikallåtar samt några sånger från den klassiska repertoaren. 152 sidor ISBN 978-91-85575-81-7

Trestämt 2 SSA

48 välkända sånger i olika musikstilar, arrangerade av Mårten Jansson och Eva Ericsson Berglund. 152 sidor. ISBN 978-91-86825-27-0

Trestämt Jul SAB Copyright © 2019 Notfabriken Music Publishing AB Noter Eva Ericsson Berglund/Mårten Jansson/Göran Lillieström Omslag Ulf Ekwall Tryck Dardedze Holografija, Riga 2019 Upplaga 1:1 ISBN 978-91-88937-07-0


Mårten Jansson Eva Ericsson Berglund

Gabriel’s Message . . . . . . . . . . . . . . . 3 Decemberdikt . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Gläns över sjö och strand . . . . . . . . . . 10 I den mörkaste vinternatt . . . . . . . . . . 11 Ljuset i advent . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Luciavisa från Dalsland . . . . . . . . . . . 18 Natten innan jul . . . . . . . . . . . . . . . 20 Nu tändas tusen juleljus . . . . . . . . . . . 29 Nu vaknen och glädjens . . . . . . . . . . 32 När det lider mot jul . . . . . . . . . . . . . 33 Sankt Staffan . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Staffansvisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Sprid ditt ljus . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Tomtarnas julnatt . . . . . . . . . . . . . . 43 Winder Wonderland . . . . . . . . . . . . 44


6

Decemberdikt Decemberdikt Mårten Jansson

Text och musik: Mårten Jansson

Andante q = 84

S

G œ

 & 43

7

&

13

&

18

&

23

&

œ

Am7 œ œ

D11

œ.

œ

Em7

œ

mor

C # sus

œ

C/G œ.

œ J

œ

Am7 œ œ

œ

Bm7

œ.

œ œ œ

œ J

Am7

j œ

œ.

j œ

œ.

klar

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

œ

œ

mig

E/B

j œ œ

de C/G œ.

-

œ.

j œ

cem - ber,

œ J

Och

œ

i

œ

ö

G #m/B

ly - ser för

mig,

E/G #

rit. F #m7

œ œ.

trygg - het,

œ

j œ

mid - vin - ter

Am7 œ œ

œ.

G #m7

œ

œ

gläd - je

och

G

œ

.

-

œ

tid.

Bm7

œ J

för min

œ

stor

œ

ver mitt

œ .  œj œ

D11

œ

för

j œ œ

-

A/B

Am7

œ

œ.

œ .  œJ œ

den

skän - ker

Den

kal - la D/G .

p œ

B

Bm7

œ

œ

själ.

C

lik - väl

D

min

œ

Am/C

œ

B sus

vac - ker

men

D sus

œ

gläd - ja

Am7

far.

œ

œ

och

C #m

i

de - cem - ber

mörk är

œ.

C add 9 C

Bm7

. œj œ œ . œj œ œ œ œ œ

œ

C#

,P

Am7

A

a tempo

min

G .

B add 9/D # B/D # E

j œ

œ

stjär - na

œ.

frid

C/G 

C

en

och

œ

tind - ra

œ

œ

P œ

(Solo)

œ

œ

syns

A/C #

F  U & 

&

Em7

œ

œ

œ

œ

œ J

Bm7

hem

D/G .

œ

œ

3

stjär - nor - na

28

33

C/G 

œ

œ

œ

3

trestämt jul sab


2

38 S

A

& &

Am7 œ œ

C add 9 &  &

48

& &

53

& &

C

œ.

& &

œ

den

änd - lö - sa

œ.

j œ œ

änd - lö - sa

 

G #m/B

œ œ skull

œ

sin

. sin

 

F #m7

œ

P œ

œ

hjäl - per

œ

hjäl - per

œ

œ

œ

œ

kär - lek

kär - lek A/C #

œ.

Son

œ

œ

ock - så

œ

ock - så

mig

œ

mig

C

œ

œ

är

lik

œ

œ

är

j œ œ

lik

œ

gläd - je

œ

och

œ œ œ

gläd - je

och

C # sus

fU .

C#

frid,

att Am7

den B/D #

œ

av

som

j œ

œ.

œ

att

den

j œ

vi

j œ

vi

E

œ

sänt

att



œ

sänt

f U œ 

frid,

œ.

j œ

j œ

œ.

B add 9/D #

Son G #m7

œ.

j œ

Am7

som

kär - lek

till oss

.

œ

œ.

Em7

œ

œ

œ

œ.

kär - lek

Den

Bm7

Em7

j œ œ

rit.

58

œ

Bm7

C

G .

Den

den

P œ œ

œ

œ

œ J

43

D11

œ.

7

att

av

Am7

œ

j œ

œ.

j œ

œ.

min

œ

œ

œ œ känt

jag

œ

nu

D

œ

för

-

stå

Guds

œ

A/B

œ .  œJ œ

Han

och

.

gi - va

oss

œ œ

œ

gi - va

för den

Han E/G #

œ

œ

œ

œ

Guds

och

A

jag

stå

p œ

känt

œ

-

p œ

B

œ

D sus

nu

för

œ

kan - ske

œ

fa - milj

œ

B sus

œ

fa - milj

min

kan - ske

œ

Bm7

œ œ.

fräls - ning,

stor

fräls - ning,

stor

œ

oss

j œ

œ.

j œ

a tempo

p nœ.

Am/C

p

då,

n. då,

j œ œ

så som

E/B

nu

Am7

œ

och

j œ. œ œ

då,

så som

D11

G

œ

œ

.

œ œ œ

œ

œ

till

e - vig

nu till e - vig

.

tid.

.

tid.

notfabriken


8

3

rit. 64 S

A

B

& &

Am7-5

G/B

.

œ.

?

70

& &

 

œ

al - la

œ

œ

œ

œ

vi

& &

 

vi

D sus

œ

al - la

D

små

små

? œ

små

œ

œ œ

och att

œ œ

œ

och att

œ œ

och att

C

C

œ

en

œ

œ

en

œ

en

Bm7

œ.

j œ œ

œ.

j œ œ

œ.

j œ œ

him - me - lens

him - me - lens

him - me - lens

œ

œ

Bm7

œ

f

œ

Till

f œ

œ

slut

vill

Till

œ

œ.

slut

œ

œ

œ

œ

œ

fröj - de - full

fröj - de - full

œ

œ

fröj - de - full

œ

œ

œ

œ

œ

œ

stjär - nor

stjär - nor

stjär - nor

œ

Am7

œ.

slut

Em7

œ

Em7

G .

Till

œ

C add 9

al - la

œ

œ

œ

? œ

œ

D11 œ

œ

vi

75

œ

Bm7

œ J

D11

a tempo

vill

œ.

j œ œ

œ.

j œ œ

œ.

jag

œ.

Am7

œ

œ

bå - de

sto - ra

œ œ

œ

jul

œ.

C

bå - de

œ œ

bå - de

œ

tänt

B

för oss

œ

œ.

j œ œ

œ œ

j œ œ

œ

œ.

som

Gud

för oss

œ och

œ

och

B sus

för oss

att

sto - ra

Gud

Gud

j œ

œ

œ

som

som

att

och

sto - ra

Am7

œ J œ

j œ

öns - ka

jul

jul

att

öns - ka

jag

œ

j œ

öns - ka

jag

vill

œ

j œ œ

tänt

tänt

œ

F œ F

skall

œ

F œ

skall

skall trestämt jul sab


9

4

80

& &

G #m/B

A/B

ly - sa och

?

œ .  œJ œ

& &

 

œ.

le - da oss

œ

rit.

F #m7

œ.

j œ

trygg - het,

E/B 

œ

œ

.

√ 

nu

le - da oss

gläd - je

j œ

œ J

œ

.

œ

œ

œ i

ad

i

ad - vent

œ J

C 7/B b

œ œ œ

œ.

i

.

mid - vin - ter - tid.

 œœ œ œ J

œ

bring - a

œ

oss

och

bring - a

oss

œ

œ

a tempo

C #m

(Solo)

Am/C

P nœ

œ.

i

kal

-

j œ œ

la

Œ

Œ

j œ œ

mör - ka

E  œœ ..

oss

och

œ

œ

E

œ œ

U

frid

D/F #

œ œ



frid

bring - a

U

ƒ .

œ

œ

œ

och



A

E

œ

U

U

vent

B/D #

C#

ƒ .

och

Am7/G

i

frid

och

-

œ

ƒ .

och

œ

C # sus

œ

œ

rit.

G #m7

œ

gläd - je

stor

nu

œ

gläd - je

stor

œ

œ

œ

stor

cem - ber,

œ

j œ œ

trygg - het,

&

j œ

œ.

œ.

95

œ.

j œ œ

?  œ

&

œ

œ.

trygg - het,

S

ad - vent

j œ œ

œ.

i

œ.

œ

90

nu

œ .  œj

j œ œ

ly - sa och

85

œ

le - da oss

ly - sa och

B add 9/D #

œ .  œj œ

œ.

E/G #

A/C #

de

  ..

F #m7-5/A  -

œ

de

-

œ

cem - ber,

E

.

. notfabriken


10

Glänsöver över sjö sjö och och strand Gläns strand

Text: V. Widéen Rydberg Musik: Ivar Musik: I. Widéen Bearb: Eva Ericsson Berglund

Text: Viktor Rydberg S A

 3 P & 4 œ œ œ œ

j œ œ œœ . œ œ

œœ

Gläns ö - ver Natt ö - ver Gång - a från

B

? 3 œ œ 4 P 6

&

j œ œ œœ . œ œ

Ös - ter - land väs - ter - rand Bet - le - hem

? œ  œ & œ

11

œ

œœ

le - der bar - net le - der

? œ

 &  œ

16

?

gär rös gär

œ

œ

œ œ

œ

œœ

tän - des slock - nar vi - sar

œ œ œ av O dem

œ

œœ

œœ . œ œj œœ

ej som ej

œ

œ œ œ na, ter, na,

œ

œ

œ

bort men hem. slum - rar sött, bort men hem.

œ

f œ œ

œ

œ œ

œ

œœ

strå - lan - de skå - da en strå - lan - de

œ

f

œ

œ

œ œ

œœ

œ

œ

œ

œ œ  œ œ -

Œ

Her - ran! ri - on. le - den.

œ

p œœ

Bar - nen vak - na Bar - nen

œ p

Œ

œ

œœ œ

œœ

och vid och

œ

stjär na, här - ligt klar stjär na,

œ

Copyright © Nordiska Musikförlaget/2007 Gehrmans Musikförlag AB. Tryckt med tillstånd

œœ

œ

œ

Œ

F œ œ

œœ

œœ

œœ . œ œj œœ

från som från

Bet - le - hem so - ver trött, Bet - le - hem

fjär - ran, Si - on. E - den.

Stjär - nan Her - den Stjär - nan

œ

œ

œ

œ

œ œ

du som i Bor - ta vid stjär - nan från

œ œ F

œ

œ

œ

œ

j œ. œ  œ œ œœ

œœ

œœ  œœ

F

her - dar - na un - der - bar her - dar - na

dig av dig

œœ

œ

œ

œ

F œ œ œ œ

œœ

œ

œ

stjär ös stjär

-

strå - lan - de stjär - na i strå - lan - de

œ

F

œœ

œ

œ

œ

föl - ja ko - rus föl - ja

œ

œ

œ

œ . œ œj œ œ œ

œ

œœ

Œ

œœ

stjär - na ur natt ö - ver sö - kan - de

œ

œ

œ

-

sjö och strand, Ju - da - land, lamm och hem,

œ

F œœ œœ

Bearb: Eva Ericsson Berglund

œ

œ

œ

na. ter. na.

 œœ

trestämt jul sab


11

I den mörkaste vinternatt I den mörkaste vinternatt C

C

Œ&  w

Förslag på pianointro och kompmodell 5 S

& &

?

8 S

&

11

&

14 S

A

B

& &

?

C

F/G

Œ

‰ œ œ w œ   

C

œ

vit,

C

œ œ I

den

œ œ œ œ œ

œœ œ œ. œ.

œœ œ

C

œ œ œ œ œ œ

C/E

vä - gen

C

ing - en - ting som stör det barn som

œ

œ œ œ œ œ œ

stjär - nan som lys - te klart som

 

 

œ

hem.

F

Em/G

œœ œ j œ œ. œ œ. G7

œ œ œ œ œ œ œ œ

Am

Dm/G G

Dm7

œ

Dm7

vi vand - rar

Dm7

C

C/E

mör - kas - te vin - ter - natt,

 

när

F/C

F

œ

œœ œ

snön den lig - ger gnist - ran - de och

œ œœ j œ œ. œ œ.

Dm7

œ œœ

C

so - ver

i

stil - la G7

slä - den som du

C/E

œ œ œ œ œ ≈œ

œ

 

att

œœ œ

j œ œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ

œœ œ j œ. œ œ œ. Dm7

œ

är

gjor - de det up - pen - bart

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

Det

F

F

œ

vi

œ

C

och lugnt

Œ

drar.

i

natt,

œ œ

Det var C/E

œ œ œ œ œ œ

skul - le stan - na upp och

œ

œ

Dooh

dooh

dooh dooh

dooh

dooh dooh

dooh

Dooh

dooh

dooh

dooh

dooh

dooh

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

F/C

j ‰ œ œ  œ œ œ œ œ . œj œ œ œ œ œ . œ w œ   œœ œœ  .   ?   . œ w

œ œ œ œ œ œ

œ & c œ ? c

F/C

Sara Olsson/Jonas Nordin

Text och musik: Sara Olsson JonasJansson Nordin Arr: och Mårten Arr: Mårten Jansson

œ

dooh

notfabriken


12

2 17

& &

? 20

& &

?

Dm7

œ

? 23

& &

?

œ œ œ

se

C

dooh dooh

œ œ œ dooh. För det 

dooh

dooh.

œ

C

œ

vi

œ

œ

œ œ

oss om - kring. För det

œ

-

G7

sar oss vä - gen vi ska

sar oss vä - gen vi ska

C

œœ œ œ œ

œœ œ j œ œ œ œ

O

 œ

& &

?

som vi hål - ler kärt, det bar - net

œ œ œ œ œ œ œ œ som vi hål - ler kärt, det bar - net œ œ œ œ

det barn

som

C

F/C

 

gå.

gå.

-

C

.

vits

oss,

gå.

gi

‰ œ œ w œ  . . œ

‰ œ œ w œ   

Dm7

œ œ œ œ œ œ œ œ

brin - ner vå - ra hjär - tan av en

œ

Dm7

C/E

F

 nä

œ -

ra.

œ œ

Å

jag

œ

œ œ œ œ œ

tän - der ett ljus för dem

 

läng - tan att va' var - and - ra

C

den

œ œ œ œ œ œ

G7

I

C

F/G

œ œ

C

det

F

mör - kas - te vin - ter - natt 26

gi - vet oss,

C/E

œ œ œ œ œ

O

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

som är

F

Dm7

C/E

œ œ œ œ œ barn som är gi - vet oss, j œ œ. œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œœœ

œœ œ œ. œ.

Dm7

För

Dm7

-

barn

œ œ œ œ œ œ vi - sar oss vä - gen vi ska œ œ œ œ œ œ œ œ vi

&

G7

œ œ œ œ œ œ œ œ som vi

hål - lit

kä - ra, men som


3

13 29

& & ?

C

Dm7

  œ

& & ?

F

œ

ta - git

Œ

& & ?

C

œ

barn

œ

sin

œ

att

≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

nan.

Dm7

œ œ œ œ œ

som är

gi - vet oss,

œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ

stjär - nan som lys - te klart som

œ œ

stjär - nan som lys - te klart som

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Œ

œ

Det var stjär

C/E

œ œ œ œ œ œ

Dm7

œ

vi

skul - le stan - na upp och

se

œ

œ œ œ œ œ œ

œ

-

nan,

G7

œ œ œ

œ œ

œ œ œ

œ œ

oss om - kring. För det

œ œ

att

vi

skul - le stan - na upp och

se

oss om - kring. För det

Att

vi

skul - le stan - na upp och

se

oss om - kring. För det

œ

œ ≈œ

-

Em/G

Det var

Det var

Am

hand.

F

œ œ œ œ œ ≈œ

gjor - de det up - pen - bart

œ œ

Œ

C/E

det var stjär

35

i

Œ

œ œ œ œ œ œ

gjor - de det up - pen - bart

œ

C

ti - den har

32

G7

C/E

œ œ œ œ œ œ

F

œ œ œ œ œ œ œ œ

som vi hål - ler kärt, det bar - net

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

C

Dm7

G7

œ

œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ

vi - sar oss vä - gen vi ska

barn

som är

gi - vet oss,

som vi hål - ler kärt, det bar - net

œ œ œ œ 

vi - sar oss vä - gen vi ska

barn

som är

gi - vet oss,

som vi hål - ler kärt,

vi - sar oss vä - gen vi ska

œ

œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ

notfabriken


• 15 fina körsatser för SAB • både a cappella och med ackompanjemang • passar ungdomar och vuxna • varierande svårighetsgrad

ISBN 978-91-88937-07-0

9 789188 937070

Profile for Smakprov Media AB

9789188937070  

9789188937070  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded