__MAIN_TEXT__

Page 1

hundratal

tiotal

ental

Mitt i Prick Matematik  ∙ 3 A

tusental

3A Best.nr 486 ISBN 978-91-88359-43-8

9 789188 359438


Innehåll

Originalets titel: Kymppi 3 Syksy Text: © S  ari Rinne, Ann-Mari Sintonen, Tuula Uus-Leponiemi och Markku Uus-Leponiemi Illustrationer: © Timo Kästämä, Picman Oy Ursprunglig utgivare: © Sanoma Pro Oy

Box 4016, 131 04 Nacka. Tel 08 716 67 95 info@majema.se, majema.se Översättning: © 2017, för den svenska utgåvan står Majemaförlaget AB Författare: Annika Mårtensson,  Ylva Öhman Projektledare: Annika Mårtensson Redaktör: Catherine Bergman Omslag: Marta Coronel Original: Petra Ahston Inkapööl Illustrationer: Timo Kästämä, Picman Oy och Jessica Bolander Best.nr. 486. ISBN 978-91-88359-43-8. Första upplagans första tryckning. Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering är inte tillåten för undervisningsändamål. Tryckt i Estland, 2017

1 Addition och subtraktion med talen 0 till 1000

2 Multiplikation – tabellerna 1 till 10

1 Addera och subtrahera med mellanled���������������������������������������������������� 6 2 Positionssystemet ��������������������������� 9 3 Addera och subtrahera – hundratalsövergång������������������� 12 4 Addition – uppställning utan växling������������������������������������������ 15 5 Beskriva tal��������������������������������������������� 18 6 Addition – uppställning med växling över tiotal������������ 20 7 Addition – uppställning med växling över hundratal������������� 23 8 Subtraktion – uppställning utan växling������������������������������������������ 26 9 Subtraktion – uppställning med växling över tiotal������������ 29 10 Problemlösning�������������������������������� 32 11 Subtraktion – uppställning med växling över hundratal��� 34 12 Vi övar���������������������������������������������������������� 37 13 Testa dina kunskaper����������������� 40

14 Femmans och tians tabell���� 43 15 Problemlösning�������������������������������� 46 16 Tvåans, treans och fyrans tabell������������������������������������������������������������� 48 17 Flera räknesätt i samma uttryck��������������������������������������������������������� 51 18 Sexans tabell���������������������������������������� 54 19 Vi övar���������������������������������������������������������� 57 20 Cirkeldiagram������������������������������������� 60 21 Sjuans tabell����������������������������������������� 62 22 Vi övar���������������������������������������������������������� 65 23 Åttans tabell����������������������������������������� 68 24 Vi övar���������������������������������������������������������� 71 25 Problemlösning�������������������������������� 74 26 Nians tabell�������������������������������������������� 76 27 Vi övar���������������������������������������������������������� 79 28 Testa dina kunskaper����������������� 82

Mira

Leo

Går i trean

Miras storebror


3 S  ambandet mellan multiplikation och division 29 Innehållsdivision��������������������������� 85 30 Räknehändelser alla räknesätt������������������������������������������������ 88 31 Tvåans och treans tabell������� 90 32 Tians tabell������������������������������������������� 93 33 Fyrans och femmans tabell����������������������������������������������������������� 96 34 Vi övar�������������������������������������������������������� 99 35 Problemlösning��������������������������� 102 36 Sexans och sjuans tabell��������������������������������������������������������� 104 37 Vi övar����������������������������������������������������� 107 38 Åttans och nians tabell������� 110 39 Vi övar����������������������������������������������������� 113 40 Mönster med kod���������������������� 116 41 Division med rest����������������������� 118 42 Testa dina kunskaper������������ 121

Mamma

Pappa

Författare

Lärare i NO

4 Geometri

5 Programmering

43 Punkt, linje och sträcka�������124 51  Mot programmering 1���������146 44 Omkrets������������������������������������������������127 52  Mot programmering 2���������149 45 Uppskatta och mäta omkrets�������������������������������������������������130 46 Geometriska objekt����������������132 47 Skala����������������������������������������������������������135 48 Symmetri���������������������������������������������138 Extramaterial 49 Testa dina kunskaper������������141 Tabellerna 1 till 10 Talkort 50 Rimlighet och uppskattning���������������������������������144 Tusenruta

Silky

Boss

Manuel

Nelly

Miras vän

Leos klasskamrat

3


Lärandemål till bokens avsnitt När du har arbetat med boken ska du ...

1

ADDITION OCH SUBTRAKTION M E D TA L E N 0 T I L L 1 0 0 0

• kunna lösa uppgifter i addition och subtraktion med mellanled • förstå positionssystemet, ental, tiotal och hundratal • kunna addera och subtrahera med hundratalsövergång • förstå och kunna använda talen 0 till 1000 • kunna addera med hjälp av en uppställning – utan växling • kunna addera med hjälp av en uppställning – med växling • kunna subtrahera med hjälp av en uppställning – utan växling • kunna subtrahera med hjälp av en uppställning – med växling • ha fått arbeta med olika problem­ lösnings­strategier

2

4

3

• kunna lösa uppgifter i division 0 till 100 • kunna välja räknesätt • förstå sambandet mellan multiplikation och division • ha fått arbeta med olika problemlösningsstrategier • kunna skriva koder för enkla mönster • kunna lösa uppgifter i division med rest

4

GEOMETRI

• förstå begreppen punkt, linje och sträcka • förstå begreppet omkrets • kunna beskriva egenskaper hos två– och tredimensionella objekt • förstå begreppet skala • förstå begreppet symmetri • kunna göra uppskattningar och bedöma rimlighet

M U LT I P L I K AT I O N – TA B E L L E R N A 1 T I L L 1 0

• kunna lösa uppgifter i multiplikation, tabellerna 1 till 10 • förstå och kunna använda prioriteringsreglerna • förstå begreppet cirkeldiagram • ha fått arbeta med olika problemlösningsstrategier

SAMBANDET MELLAN M U LT I P L I K AT I O N O C H D I V I S I O N

5

PROGRAMMERING

• kunna tolka enkla koder


2. Ställ upp och addera.

1.

2.

3.

4.

114 + 26

209 + 108

47 + 137

106 + 86

89 + 105

16 + 218

49 + 221

312 + 216

3. Det är 108 julkort, 29 födelsedagskort och 52 dopkort. Hur många kort är det tillsammans?

Svar: ________ kort

4. Det är 76 faktaböcker, 109 bilder­

böcker och 112 andra böcker. Hur många böcker är det tillsammans?

Svar: ________ böcker 21


5. Hur många kronor har varje barn? Jag har hälften så mycket som Sara.

Jag har 3 gånger så mycket som Otto.

Otto: ______ kr

Jag har 3 gånger så mycket som Max.

Vera: ______ kr

Max: ______ kr

Jag har 3 tjugor.

Jag har 2 tjugor mer än Nils.

Nils: ______ kr

Sara: ______ kr

Alma: ______ kr

6. Måla bitarna så att färgerna stämmer.

22

Jag har hälften så mycket som Nils.


25

Problemlösning Lös problemet och visa din lösning.

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Hur många kulor har figur 5? _______

figur 10? _______

Förklara hur du vet det: ___________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Hur många rutor har figur 5? gröna: _____ lila: _____ figur 10? gröna: _____ lila: _____ Förklara hur du vet det: ____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

74

ha fått arbeta med olika problemlösningsstrategier


I en kramlek ska alla krama varandra 1 gång. Hur många kramar blir det sammanlagt?

4 personer antal kramar: ______

5 personer

6 personer

antal kramar: ______

antal kramar: ______

Mamma och pappa ber Mira om hjälp med att räfsa löv i trädgården. Mira, du får … 1 krona för första korgen. 2 kronor för andra korgen. 4 kronor för tredje korgen. 8 kronor för fjärde korgen, och så vidare.

Mira, du får 10 kronor för varje korg.

Vems erbjudande tjänar Mira mest på om hon räfsar … 5 korgar? ____________________

8 korgar? ____________________

75


26 Nians tabell 1. Addera 9. 9

18

2. Hur många bollar är det tillsammans? 9

9

2 9=

· ___________________ 9

9

9

9

___________________

9

9

___________________

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

___________________

9

___________________

76

9

9

___________________

9

9

___________________

9

9

9

kunna lösa uppgifter i multiplikation, tabellerna 1 till 10

9

9

9

9

9

9

9

9

___________________

9


1.

2.

3.

4.

stort papper 8 kr vattenfärg

9 kr

pensel

7 kr

svamp

9 kr

nians tabell 1·9=9 2 · 9 = 18 3 · 9 = 27 4 · 9 = 36 5 · 9 = 45 6 · 9 = 54 7 · 9 = 63 8 · 9 = 72 9 · 9 = 81 10 · 9 = 90

3. Hur mycket kostar sakerna tillsammans? 5 stora papper och 4 vattenfärger   ____________________________

9 penslar och 3 svampar   ____________________________

= _______________________

= _______________________

= ____________ 

= ____________ 

6 vattenfärger och 6 penslar   ____________________________

5 svampar och 6 stora papper   ____________________________

= _______________________

= _______________________

= ____________ 

= ____________  77


4. Vad är figurerna värda?

= 14

= 13

= 16

= 19

= ______

= 18

= ______

= 12

= ______

= 14

= ______

= 20

= ______

5. Skriv registreringsnumret som passar. AKK 232

FT T 121

ABD 932

STI 662

BWK 813

CML 155

• Det är 2 likadana siffror. • Talet < 600. • Det är 2 likadana bokstäver. • Det finns inget T.

78

• Alla bokstäver är olika. • Talet är mellan 600 och 950. • Det finns inget D. • Det finns inget K.


28 Testa dina kunskaper 1. Multiplicera. 3 · 6 =

7 · 7 =

8 · 8 =

8 · 9 =

6 · 6 =

8 · 7 =

7 · 8 =

6 · 9 =

5 · 6 =

6 · 7 =

6 · 8 =

7 · 9 =

2. Skriv talet som saknas. · 6 = 54 3 ·

· 7 = 42

= 18

5 ·

· 7 = 28

· 8 = 48

= 35

8 ·

= 56

· 6 = 24

6 kr

· 9 = 63 4 ·

· 9 = 18

= 36 · 8 = 32

9 kr

3k

r

3. Hur mycket kostar sakerna tillsammans? Leo köper 6 kartor och 3 fiskedrag.

Mira köper 3 kort och 2 kartor.

  ____________________________

  ____________________________

= _______________________

= _______________________

= ____________ 

= ____________ 

4. Hur många kronor är kvar?  Mira har 30 kronor. Hon köper 3 kort.   ____________________________

82

Manuel har 50 kronor. Han köper 3 kartor.   ____________________________

= _______________________

= _______________________

= ____________ 

= ____________ 


Kluring

1.

2.

3.

4.

1. Varje figur är byggd av 3 olika klossar. Måla klossarna.

2. Skriv namnet som passar. Elsa Emma Einar

Anton Annie Alva

Ella Ebbe Elin

Astor Adrian Adjan

Emmi Ero

Adam Alice Anton

Elise

• Namnet har 4 bokstäver. • Bokstaven i finns inte med. • Namnet har 2 likadana bokstäver. • Tredje bokstaven är ett b. Svar: ____________

• Bokstaven t finns inte med. • Namnet har fler än 4 bokstäver. • Namnet har färre än 6 bokstäver. • Andra bokstaven är ett d. Svar: ____________ 83


De 2 tornen

Ni behöver

Spel för 2.

• Välj ett torn. • Slå tärningen. • Välj en multiplikation som hör till tärningstalet. • Måla stenen med produkten på ditt torn. • Den som först har målat alla stenar på sitt torn vinner.

Spelare 1

Spelare 2

70

48

40 30

64 56

54 45

70

72 63

60

49 42

35

36

6·5

7·5

8·5

9·5

6·6

7·6

8·6

9·6

6·7

7·7

8·7

9·7

6·8

7·8

8·8

9·8

6·9

7·9

8·9

9·9

6 · 10 7 · 10 8 · 10 9 · 10

84

81

80

90

81

80

72 63

60 54 45

64 56

48

49 42

40 30

90

35

36


40

Mönster med kod

Skriv en bokstavskod i ramen som visar delen som upprepas i mönstret. Använd bokstäverna A, B och C.

A

A

Rita mönster till koderna. ABBABBABBABB

AABCAABCAABC

ABACABACABAC

Jämför med en kamrat. 116

kunna skriva koder för enkla mönster


Rita klart mönstret. Skriv bokstavskoden för delen som upprepas. Välj bland koderna i ramen. Mönster

1. 2. 3. 4.

AAB 5. AABC ABA 6. ABCC ABB 7. ABBA ABC

Bokstavskod

4. ABC

117


46 Geometriska objekt tvådimensionella figurer sida

tredimensionella kroppar sidoyta

hörn

kant

hörn

1. Skriv antalet sidor och hörn.

triangel

rektangel

femhörning

sidor

_____

sidor

_____

sidor

_____

hörn

_____

hörn

_____

hörn

_____

2. Skriv antalet sidoytor, kanter och hörn.

kub

132

rätblock

pyramid

sidoytor

_____

sidoytor

_____

sidoytor

_____

kanter

_____

kanter

_____

kanter

_____

hörn

_____

hörn

_____

hörn

_____

kunna beskriva egenskaper hos två- och tredimensionella objekt


1.

2.

3.

4.

3. Hur många figurer behöver du för att bygga den tredimensionella kroppen? rätblock

kub

_____

_____

_____

_____

pyramid

prisma

_____

_____

_____

_____

133


4. Vilken tredimensionell kropp kan du bygga? Skriv bokstaven i rutan.

E

I T

E G

O

M R

â&#x20AC;&#x201C;

5. Rita och mĂĽla spegelbilden.

134


51 Mot programmering 1 Läs koden uppifrån och ner. gå 1 steg framåt

gå 1 steg framåt

vrid till höger

vrid till vänster

gå 2 steg framåt

gå 2 steg framåt

1. Robotarna får samma kod. Rita vägarna.

146

gå 2 steg framåt

gå 2 steg framåt

vrid till höger

vrid till vänster

gå 1 steg framåt

gå 1 steg framåt

gå 2 steg framåt

gå 2 steg framåt

vrid till höger

vrid till vänster

gå 2 steg framåt

gå 2 steg framåt

kunna tolka enkla koder


1.

2.

3.

4.

2. Robotarna får samma kod. Rita vägarna. gå 2 steg framåt

gå 2 steg framåt

vrid till höger

vrid till vänster

gå 2 steg framåt

gå 2 steg framåt

vrid till höger

vrid till vänster

gå 2 steg framåt

gå 2 steg framåt

gå 2 steg framåt

gå 2 steg framåt

vrid till höger

vrid till vänster

gå 1 steg framåt

gå 1 steg framåt

vrid till höger

vrid till vänster

gå 2 steg framåt

gå 2 steg framåt

147


3. Klura ut meddelandet. 5

J

R

J

T

A

N

4

I

K

O

U

O

C

3

H

L

G

L

D

S

2

T

M

U

K

R

E

1

S

F

D

R

T

I

A

B

C

D

E

F

B1 E5 A1 D5 F2 B5

A3 E5 B5

C3 B5 F2 D5 E5

F3 D2 F1 F4 D2 E5 D5

C5 D4 D3 D2 C4 E2 D5 !

4. Hur många koder har barnen skrivit? Jag skrev 9 fler koder än Max.

Manuel: _______ koder

Jag skrev en tredjedel av koderna som Max skrev.

Ella: _______ koder

148

Jag skrev 4 fler koder än Manuel.

Alma: _______ koder

Jag skrev 6 koder vid 3 tillfällen.

Max: _______ koder

Jag skrev 8 fler koder än Max.

Otto: _______ koder

Jag skrev 5 färre koder än Max.

Noura: _______ koder


hundratal

tiotal

ental

Mitt i Prick Matematik  ∙ 3 A

tusental

3A Best.nr 486 ISBN 978-91-88359-43-8

9 789188 359438

Profile for Smakprov Media AB

9789188359438  

9789188359438  

Profile for smakprov