9789188181725

Page 1

KÖRSTÄMMA SATB

Ett körverk i folkton för adventstid

M A R I A H U LT H É N B I R K E L A N D

KRISTINA SANDGREN FURBERG


Ropa ut din glädje! ett körverk i folkton för adventstid

I.

Han kommer vapenlös 1. 2. 3. 4.

Ropa ut din glädje! . . . . . . . . . . . . . Som modern längtar . . . . . . . . . . . . Där tiden öppnar sig . . . . . . . . . . . . Kung över okränkta barn . . . . . . . .

2 6 10 13

II. Befrielsen närmar sig 5. Kyrie – Herre förbarma dig . . . . . . 17 6. Snart ska öknarna blomma . . . . . . 21

III. Välj det goda livet! 7. 8. 9. 10.

Folket är gräs . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rösten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannes varning . . . . . . . . . . . . . . . Budbäraren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 28 29 35

IV. Vila i tro och tillit – som Maria 11. 12. 13. 14.

Josefs bön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ave Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Änglars här upplyser natten . . . . . Ropa ut din glädje! . . . . . . . . . . . . .

39 42 44 47


2

ut din glädje! I. Ropa Han kommer vapenlös ett körverk i folkton för adventstid Kyrkklockor ringer medan första adventsljuset tänds

I. Han kommer vapenlös (Kyrkklockor ringer medan 1:a adventsljuset tänds) 1. Ropa ut din glädje!

Fiol 1

& 9

&

Stadig känsla ( q

 2 œ. œ œ œ 4 F D

S A

= 80-88)

 œ. & .. œ .

œœ œ œ

Ro - pa ut

T B

?  .. œ . œ

-

Ro

23

œœ

œœ

? œ œ

œ

&

gläd - je,

28

&

Se, C

œœ

Se, Se,

œ ? œ

Se,

33

&

din

œœ

?  œœ

œ œ œ

C

din

œœ

din

din ko - nung

œ œ œ

œ

din

œœ œ

ho - nom

œ œ

œ

œ œ

Si

-

œœ

ko

gi - ven.

œœ

œœ

œ œ

œ œ

gi - ven.

gi - ven.

œœ

-

œ Œ

œ

œ œ

I. – 1. ropa ut din glädje!

œ œ

-

Si

-

œœ

on!

œ œ

œœ

dig.

œ œ

nung.

j œ œ J I

œ. œ

Jub Rätt - fär - dig

D

Rätt

œœ

Rätt

j œœ J

œ œ œ œ

D

œœ œ œ

œœ

Ro - pa ut

œ. œ

Œ

-

Ro

din

œ œ œ

œœ œœ œœ G

œœ œœ

œœ ..

Œ ‰

œœ

D

 

C

œœ ..

Œ

œ œ

on!

D

œ œ

œ

pa! D

œœ

œœ

Jub - la dot - ter Je - ru - sa - lem!

œ œ

on!

œ œ

Œ

œ œ œ œ

C

œœ

on!

œ

œ œ œ œ

œ œ

œœ

Si

Text: Kristina Sandgren Furberg Text: Kristina Sandgren Furbergsamt samtururSakarja Sakarja 99 Musik: Maria HulthénBirkeland Birkeland Musik/Arr: Maria Hulthén

G

G

œœ

dot - ter

1

œœ

C

œœ

ko - nung kom - mer. kom - mer.

œ œ

D

œ œ œ œ

kom - mer till C

œœ

≥ ‰ œj œ œ

C

œœ

-

œ. œ œ œ

 

G

Si

œ

œ

œœ

œœ

dot - ter

ko - nung D

œœ

C

œœ

œ Œ

D

gläd - je,

œ

œœ

œ œ

œ œ œ œ

pa!

œ œœ

ho - nom C6

är

2

D

œ. œ œ œ œ œ œ œ

A G

œ

œ œ œ œ

G

Jubel!

18

1. Ropa ut din glädje!

G

œœ

j œœ œœ J

œœ

œœ

œœ

Rätt - fär - dig - fär - dig

-

fär - dig

œœ

ring - het

œ œ

œ œ

œ œ œ

-

la

är G

Je han,

œœ

œœ

är är

han, han,

œœ

œœ

är A

han,

œ œ

œœ

œ œ

œ œ

kom - mer

B sus

-

œ œ

œœ

œœ œ œ

ru - sa - lem! se - ger C

œœ

se se

œ œ

œ -

œ

se - ger

är D

œœ

ger ger

œœ

är

œ œ

B

œ œ

Œ

œœ

œœ

Œ

han,

œ

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB


2. Som modern längtar 2. Som modern längtar

6

Text: Kristina Sandgren Furberg

Ömt och moderligt ( q = 100)

Solo

 & 43 œ

..  G

1. Som

7

&

14 Solo

Barnkör

& &

20 BK

&

C

D

 

œ

œ

så så

glä ‐ der sör ‐ jer

dig. Gud.

œ. œ œ  œ. œ œ

D

C maj7

G

D

6

C maj7

œ

œ

hon hon

œ

œ

j œ

œ.

œ

smek ‐ ning, fram ‐ tid,

D

œ

œ

åt jer

bar ‐ nets bar ‐ nets

C maj7

A

G

förs ‐ ta nu ‐ tid,

gläds sör ‐

Em

œ

så så

trygg‐het, ar ‐ ga

œ. œ œ. œ œ. œ œ

œ

1.

?

. Œ Œ œ . œ 2.

2. Som

3. Som

..

B

I. – 2. som modern längtar

C

D

Em

G

mo

pp  ..

. . pp

œ

dern

C6

Tra ‐ la‐la

œ. œ œ œ œ. œ œ œ

D

Em

œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ

œ. œ 

Tra ‐ la‐la

Ooo

..

G

œ. œ œ œ

C maj7

 & Œ Œ

34

T B

bar ‐ nets bar ‐ nets

.

Tra ‐ la ‐ la

&

G

du du,

 œ. œ œ. œ œ. œ œ & œ œ

S A

D

œ

Tra ‐ la ‐ la la ‐ la

27

Solo

G

Som Som

œ

œ

ef ‐ ter sig för

Gud. du.

œ

C

œ

läng ‐ tar o ‐ ro ‐ ar

.

j œ œ

till ‐ lit, av ‐ stånd,

D

œ

G sus

D

œ.

œ

G

läng ‐ tar du, o ‐ ro ‐ as

C maj7

œ

C maj7

mo ‐ dern mo ‐ dern

œ

œ

œ

Maria Hulthén Birkeland Musik/Arr: Text: Kristina Sandgren Furberg Musik: Maria Hulthén Birkeland

C maj7

C maj7

œ

u

œ œ.

œ œ

tan

D

sans

D

œ. œ œ Œ

D

G

j œ œ œ œ

œ

och

.

C maj7

œ 

måt ‐ ta

 ..

 ..

 ..

. .

 .. 

. .

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB


10

3. Där tiden öppnar sig

3. Där tiden öppnar sig Dolce et legato (q = 66) Em

F maj 7

Am no9

G

Text: Kristina Sandgren Furberg

Musik/Arr: Text: Maria Hulthén Birkeland Kristina Sandgren Furberg Musik: Maria Hulthén Birkeland A m no9 F maj 7

3 & 43 œJ œ œ œ œ œ . œj œ œ œ œ œ œ œ œ . œj œ œ œ œ . œj œ œ œ œ œ œ

Pianosolo:

6

&

11 S

F maj 7

Em

& œ

œ

œ

Am

œ

& 43 œ

S A

& Œ

27

&

S A

T B

&

œ 

? 34

œ

j ‰ œ œ œ ∑

œ

œ

a ‐ nar

œ

œ

hjär ‐ tan

vi

Dig.

A

va ‐ pen ‐ lös Em

j œ

j œ

‰ œj œœ œœ œœ œ œ œ J 3

œ

œ-

F maj 7

œ .. œ œ œ

Med kär ‐ le ‐ kens kraft,

med

j œ J

med

œ-

œ-

a ‐ nar be ‐ se ‐ gra

vill

œ

œ

o ‐

3

.

œ-

vi

Dig.

onds ‐ kan, G

œ œ œ

med A m no9

‰ œj

Du

vill

œ ..

œ

œ

œ

œœ œ œ œ

be ‐

œ

œ

ning ‐ en.

43

Am

ra,

3

3

bä ‐ F maj 7

san‐ning‐ens kraft. Am

san

mot

ving ‐ a ‐ de, sving ‐ an ‐ de

Du

3

œ œ

Œ

sig

œ œ œ œ

Aaa... med san ‐ ning ‐ ens kraft. Am

œ-

42 œ œ œ œ œ œ

Där

œ .

Där ti ‐ den

G

F maj 7

œ

med makt att F maj 7

œ . œ œ .

œ-

si ‐ na

,

Am

œ

œ

rum ‐ met vid ‐ gar

œ

sjung ‐ er

med kär ‐ le ‐ kens kraft, F maj 7 3

P j œ œ œ J

Œ.

Där män ‐ ska

π

Em

&  ..

Ooo

? œ œ œ. öpp ‐ nar sig

10

F maj 7

Du kom ‐ mer

fri ‐ a, C

œ

där

Där

œ œ œ œ .

30

œ

ten,

kär ‐ le ‐ kens kraft, F maj 7 3

G

j œ œ œ œ  œœ œ

œ œ

P ‰ œj œ œ

Sopraner:

3

Am

tid ‐ lös ‐ he ‐ ten, där

‰ œJ

sång ‐ er.

23

j œ œ œ . œ œ

œ œ œ

œ

Am

3

F maj 7

mot

änd ‐ lig ‐ he

18

œ.

œ J

öpp ‐ nar sig F maj 7

F maj 7

œ

j œ œ œ

œ.

& œ œ œ.

15

C

3

F maj 7

j œ J

för

Am

 ..

œ œ œ

 ..

œ œ

män ‐ sko ‐ mö ‐ ten, där

I. – 3. där tiden öppnar sig

G

œ œ œ œ -

värl ‐ den vid ‐

 .

œœ gar

œœ sig

œ œ

För en

Œ

œ œ Œ

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB


13

4. Kung över okränkta barn

4. Kung över okränkta barn Majestätiskt, ömsint

& b 43 œ œ œ P F no3

Fiol 1

œ &b F

Förs. BK

SA TB

9

F no3

16

C no3

&b

œ

œ

(q)

œ

œ

C no3

œ œ œ

œ

œ

Dm

œ œ œ

B bmaj 7

C

œ œ œ

Bb

œ

œ

œ œ

F

œ

œ

C

&b œ

œ œ œ

&b œ

gläd

&b œ

gläd

B bmaj 7

je.

œ

œ œ œ

œ

vi

P œ œ

F no3

själ ‐ va

själ ‐ va

är

œ

œ

C

œ

är

vår

kung

och

är

œ

œ

vår

Dm

œ

œ

œ

œ

krön ‐ ta

krön ‐ ta

kung

œ

med

œ

med

och

œ œ œ

Dm

œ

vi

œ

di ‐ na

œ

œ

œ

vi

œ œ œ

och

œ œ œ

œ œ

e ‐ vig fröjd

är

vår

kung

och

vi

di

2. Du

œ

œ

œ

œ

œ

C

F

&b œ

œ œ œ

œ œ œ

&b œ

ty

œ œ œ

œ œ œ

o ‐ kränk ‐ ta barn,

o ‐ kränk ‐ ta barn,

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

ty

om du

om du

vår

œ

kung

och

Dm

är

œ

för

oss,

œ

œ

œ

är

för

œ

oss,

œ

vem

œ

vem

œ œ

e ‐ vig fröjd

2. Du

är

di ‐ na

B bmaj 7

Dm

œ

œ œ

œ

œ

C

œ 

B bmaj 7

œ

P œ

je.

är

œ

Dm

œ

P œ œ

1. Du

œ

C

œ œ œ œ œ

P œ

F no3

œ œ œ

vi

äls ‐ ka ‐ de barn,

C no3

œ œ œ

œ

F

B bmaj 7

Dm

œ œ œ

œ œ œ

F

äls ‐ ka ‐ de barn,

30

F

œ œ œ œ

&b œ

26

œ

C

A

B bmaj 7

B bmaj 7

Dm

1. Du

&b

22

C

Text: Kristina Sandgren Furberg Text: Kristina Sandgren Furberg Musik/Arr: Maria Hulthén Birkeland Musik: Maria Hulthén Birkeland

œ

œ

vi

di

och

kan då

va

œ œ œ

kan då

va

na

œ

na

œ œ

B bmaj 7

œ œ œ

œ

ra

œ œ

ra

ropa ut din glädje!

13


II. Befrielsen närmar sig

17

II. Befrielsen närmar sig!

Kyrkklockor ringer medan andra adventsljuset tänds (Kyrkklockor ringer medan 2:a adventsljuset tänds)

Recitation Recitation: När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galliléen Närförkunnade Johannes hade fängslad kom Jesusärtillinne, Galliléen och förkunnade Guds budskap och sade: och Guds blivit budskap och sade: ”Tiden "Tiden ärärinne, rikeeräroch nära. Omvänd er ”och tro på budskapet" Guds rike nära.Guds Omvänd tro på budskapet. Markusevangeliet 1:14-15 Markusevangeliet 1:14–15

5. Kyrie — Herre förbarma dig

5. Kyrie – Herre förbarma digText: Kristina Sandgren Furberg

( q = 128)

f  & c ‹. S A

T B

‹.

 c f & ‹.

&

&

‹.

? ‹

se

A

‹.

‹.

‹.

œ

S A

‹.

‹.

‹.

.. .. ‹ .

ev. växelkör

p .. .. ‹

stö ‐ der

œ

som

‹ ..

‹.

Œ

..

œ œ

œ

vack ‐ lar, han

‹.

‹.

vi ska gå,

œ

3

3

Skel ‐ ög ‐ da, skum ‐ ög ‐ da, när ‐ syn ‐ ta, blin ‐ da,

T B

?  .. ‹

S A

B

 . Em & .œ

13

3

œ

Vi ‐ sa

œ

oss

3

œ

den

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

œ

väg

3

œ œ œ

œ

rä ‐ tar

‹.

3

Em

..

Œ

œ œ œ

dem

.. .. ‹ p

hal ‐ tan ‐ de barn.

œ

‹.

‹.

Skav ‐ sår, skrubb ‐ sår,

‹.

 .(Knäpp med fingrarna) . ‹ & ‹. . Am

‹.

‹.

‹.

11

 & .. ‹

‹.

‹.

‹.

‹.

œ

Her ‐ ren

‹.

‹.

‹.

di ‐ na

Em

‹.

‹.

‹.

 .P & .œ

7

‹.

‹.

? c ‹. f 4

S

(Knäpp med fingrarna)

samt ur Psaltaren Text: Kristina Sandgren Furberg samt ur Psaltaren Musik/Arr: Maria Hulthén Birkeland Musik: Maria Hulthén Birkeland

vi

läk

œ

vår

‹.

blå ‐ mär ‐ ken, ben ‐ brott,

œ

œ

krök ‐ ta

ryg

..

gar.

‹.

‹.

‹.

..

‹ ‹ ‹

Œ

..

‹ ‹ ‹

ska ‐ da ‐ de syn.

œ œ œ

œ

sät ‐ ter vårt hopp till

Πw

dig.

.. ..

ropa ut din glädje!

17


6. Snart ska öknarna blomma 6. Snart ska öknarna blomma

Recitation Recitation: Räta på er, lyft era huvuden. Räta på er, lyft era huvuden. Befrielsen är nära – var inte rädda!

Text: Kristina Sandgren Furberg Kristina Sandgren Furberg Musik/Arr: Text: Maria Hulthén Birkeland Musik: Maria Hulthén Birkeland

Befrielsen är nära - var inte rädda!

Med mjuk polske-känsla ( q = 104) Eb Ab B b7

Fiol 1

b & b b 43 b &b b

9

Bb

œ. œ œ

Eb

b &b b 

15 BK

. œ œ œ œ œ. œ œ œ

fröjd,

1

A b maj7

b &b b œ

21

œ

œ

Cm

Œ

Ab

b &b b 

ska

b

bb b A maj7 & 

33

Œ

hopp,

40

&

œ

B Eb

b & b b .. œ . œ œ

48 BK

bbb

B b7

œ

1. Snart

œ

2

œ

de

som

går

Ab

œ

och

Cm

œ

œ. œ œ

œ

œ

œ œ

œ

Gm

med

Ab

œ

de

med

œ

Sna Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

 ..

œ

kraft ‐ lö ‐ sa

œ Œ œ

œ

av

att

B b7

œ

fröjd, av

 ..

Eb

œ

.

ar

Ab

stå

Œ



Œ

œ

av

av

œ. œ œ

œ

sjung ‐ a ut

œ. œ œ

Œ

sin

Œ

 Bb

œ

fyl ‐ las ut ‐ av

Ab

Œ

œ

fröjd,

la ‐ la.

œ

B b7

knän

fröjd,

ska

Eb

Bb

œ

skäl ‐ van ‐ de Bb

Œ

Ab

œ

styr ‐ ka

Ab

œ

La ‐ la ‐ la ‐ la ‐ la

 Œ œ 

b & b b ..  ..

Œ

‰ œj œ . œ œ

Gm

.

A b maj7

Bb

Snart ska ök ‐ nar ‐ na blom ‐ ma

S A

œ. œ œ

œ

gläd ‐ je.

Œ

Cm

œ

Gm

œ

œ 

Snart ska ök ‐ nar ‐ na blom ‐ ma

A b maj7

.. œ

Ab

œ. œ

.. œ . œ œ

blå ‐ kloc ‐ ka, och vild ‐ ros

gläd ‐ je.

27

A b maj7

vall ‐ mo,

Barnkör

A b maj7

Cm

. œ œ œ œ

œ 

A Eb

.

A b maj7

Cm

.

Bb

œ

Eb

≤ œ

Ab

21

œ

Gm

mar

styr ‐ ka,

Bb

œ œ œ

upp ‐ rät ‐ ta.

œ

Œ

œ

œ. œ

Cm

A b maj7

vall ‐ mo,

blå ‐ kloc ‐ ka, och

œ  œœ 

œ

 ..

vall ‐ mo

ropa ut din glädje!

21


III.III.Välj godalivet! livet! Väljdet det goda

25

(Kyrkklockor ringer medantredje 3:e adventsljuset tänds) tänds Kyrkklockor ringer medan adventsljuset

Recitation:

En röst sade: Förkunna!

Recitation Jag frågade: "Vad ska jag förkunna?" En röst sade: ”Förkunna!” Människan är som gräset, förgänglig som blomman på ängen. Jag frågade: ”Vad ska jag förkunna?” Gräset torkar, blomman vissnar, som när blomman Herrens på vind går fram. Människan är som gräset, förgänglig ängen. Jesaja 40:6–7 Gräset torkar, blomman vissnar, när Herrens vind går fram. Jesaja 40:6–7

7. Folket är 7. Folket ärgräs gräs

Ad lib. ( q = 50) (A cappella) (B no3 )

Solo

 & 42 .. œ œ œ œ P Fol ‐ ket är  & œ.

6

(G)

(D)

œ œ

œ

 & 43 œ œ œ Bm

 3 & 4 œ G

œ œ

i

F

sin famn

Solo

A

B no3 ( q = 50)

 2 & 4

21

 2 & 4

œ

œ

Em

œ

Grä ‐ set

 3 & 4 œ.

œ

Grä ‐ set

œ

tor

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

œ

bär

dem

Œ

œ

P

kar,

kar,

œ

œ œ

är

G

œ.

œ

œ

blom ‐ man viss

œ.

œ

är

œ

blom ‐ man viss

ligt.

nar,

œ

nar,

œ

gräs.

œ

œ

œ

œ

j 42 œ

Ja,

3 4

Œ œ

Fol ‐ ket

œ

han

U

œ

gräs. D

B no3

var

Œ

œ

mar,

F

j œ

œ

œ œ œ œ

œ œ

43

men

F

G

U

œ

ar

ligt,

œ

œ

œ

Œ

A

œ œ œ œ

Em

si ‐ na

Fol ‐ ket

Fol ‐ ket

œ œ

œ

lam

œ œ œ œ

Œ

œ

Han tar upp

Bm

var

e ‐ vig ‐ het. D

œ

.. 43

Em

œ

i

D

i

U

(B no3 )

œ

4 œ œ œ

œ

œ

Grä ‐ set tor ‐ kar,

œ œ œ

står

Bm

œ œ œ

43 œ . œ œ

gräs.

D U , 2

gräs.

Altar:

tor

Em

var ‐ ligt,

är

œ

be

han sin hjord.

œ

kor ‐ na

œ

val ‐ lar

F

œ œ

fol ‐ ket

 & 43 œ .

25

œ

Poco a tempo ( q = 84) (Em)

Œ

42 œ

Em

och

Bm

dri ‐ ver tac

œ

F m

j œ

 œ œ œ œ œ œ œ &

17

(Em)

Musik/Arr: Maria Hulthén Birkeland Musik: Maria Hulthén Birkeland

œ

är

œ œ œ œ œ œ

œ

œ

fol ‐ ket

men Guds ord

Som en her ‐ de

14

Ja,

œ

œ

œ œ œ œ

j œ

gräs.

blom ‐ man viss ‐ nar,

10

Text: Kristina Sandgren Furberg samt ur Jesaja 40 Text: Kristina Sandgren Furberg

Em

œ

men Guds ord

œ

men Guds ord

, 3 œ œ 4

är.

œ

be

œ i

42 2 4

ropa ut din glädje!

25


29

9. Johannes varning

9. Johannes varning Barn kör

U

& 43

Am

œ œ œ

A m/F

42 ‰ œj œ œ 43 

œ

Vi hör rös ‐ ten,

en en ‐ sam

(q = 120-126)

A Stressigt och forcerat Am

œ œ & .. œ œ œœ œœ œœ œœ

12 S A

en en‐ sam

(Alt: 1x Tacet)

Glit ‐ ter och gir ‐ lang ‐ er

T B

? ..  

(Bas: 1x Tacet)

Glit

16

& ?

Em

œœ

œœ

œœ

œ œ

œœ

fyl ‐ ler

œ œ

F maj7 ald ‐ rig

e

le ‐ da

œœ

F maj7

ra

sin

œœ œ œ

œ œ

er

till

œ œ œ & œœ œœ œœ œ

20

ald ‐ rig ald ‐ rig

le ‐ da le ‐ da er till

ald ‐ rig

le

? œœ œœ œœ œ œœ œ 24 BK

S A

T B

& & ?

Avlägset (q

œ œ œ

= 56-60)

œ

Vi hör rös ‐ ten, Am

π  ..

Ooo

 ..

π

er.

snär ‐ jer

œœ

er.

j œœ J men j œ œ J

œœ ..

nen,

œ. œ.

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

ök

en

en ‐ sam röst i

ök

G



Œ

 

Œ

œœ œœ œœ

prakt

Pap ‐ pers‐glans

och

prakt

œœ

œœ œœ

ref ‐ lek ‐ te

œœ

œœ

œœ

Dm



œœ

rat

œœ

ljus

kan

 

œœ

œ œ

.. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ

.. 

lju ‐ sets käl ‐ la.

œ œ

röst,

43  .. . 3  . 4

U

Glit ‐ ter och gir ‐ lang ‐ er

Glit

œœ œ

œ œ  œ œ 

snär ‐ jer er!

œœœ œœœ 

u

‐ ter

snär ‐ jer er!

‰ œj œ œ œ œ œ œ en

en ‐ sam röst i

 ..  ..

Œ

nen.

œ œ

G

nen.

Œ

Am

œ œ œ œ œ j œ œ

œ œ œ œ œ œ

en en‐ sam

2  4

en ‐ sam röst i

Am

G

42 ‰ œj œ œ 43  42 

en

Pap ‐ pers‐glans och sken ‐ bar

lju ‐ sets käl ‐ la.

da

röst,

œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ

œœœ œœœ 

ter

‰ j œ œ œ œ œ œ œ

F maj7

œœ œœ 

snär ‐ jer

œœ œ

röst,

Text: Kristina Sandgren Furberg Text: Kristina Sandgren Furberg Musik: Maria Hulthén Birkeland

Musik/Arr: Maria Hulthén Birkeland

42 ‰ œj œ œ 43 

œ

Vi hör rös ‐ ten,

& œ œ œ

7

(q = 56-60)

Långt i fjärran

ök

nen.

Œ

 ..  ..

ropa ut din glädje!

29


35

DET GODA LIVET

Det goda livet Predikan/Recitation:

Predikan/Recitation Goda dagar, överflödande rika dagar får vi ständigt ta emot. Goda dagar, överflödande rika dagar får vi ständigt ta Men hur vi ettvi gott liv?liv? emot. Menlever hur lever ett gott Ett liv med sinnena som drivkraft är ett liv i girighet, mer Ett liv med sinnena som drivkraft är ett liv i girighet, mer och mer vill vi ha. och mer vill vi ha. Ett liv med anden som drivkraft är ett Ett liv med anden som drivkraft är ett liv i enkelhet, glädjen föds i det lilla. liv i enkelhet, glädjen föds i det lilla. Stanna upp, du medStanna upp, du medvandrare i livet! vandrare i livet! Se över din packning, gör den lätt att bära. Se över din packning, gör den– sann lätt att bära. är att beRikedom är inte att äga mycket rikedom Rikedom är inte att äga mycket sann rikedom äratt att behöva litet. höva litet. Och när din egen börda är lätt får du kraft Och när din egen börda är lätt, får du kraft att bära andras. bära andras. Ett drivkraft är ett omtanke, gläd- glädjen föds i vårt möte. Ett liv livmed medanden andensom som drivkraft är liv etti liv i omtanke, jen föds i vårt möte.

10. Budbäraren

10. Budbäraren

Dolce och meditativt (q = 69-72)

Fiol 1

& c

6

&

11

Fi 1

Solo

&

C add2

F maj7

.

G

œ

15

œ

≥ 3 œ œ œ

œ

G/F

œ œ

C add2

F maj7

ök ‐ nen

C add2

& œ. œ œ 

Œ

C add2

œ. œ œ .

G

& œ

C add2

œ œ .

C add2

F maj7

w

≤ œ œ

F

œ

F maj7

œ œ œ

Œ

œ œ 

œ œ œ œ œ. œ

allt mer de män ‐ ni ‐ skor ni

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

Am

.

är

F maj7

G

œ

Œ

C add2

œ œ

var er

œ

F maj7

själ ‐ va,

P œ Œ F

U Solo I

Œ

C add2

œœœ 

för oss själ ‐ va.

F maj7

U

œ

3

C add2

œ œ œ . 3

G

œ

me ‐ na ‐ de

œ

att

3

F maj7

œ

œ œ œ

F maj7

w

œ 

œ œ

œ œ œ

F maj7

C add9

3

Em

œ

C add2 F maj7

F maj7

sä ‐ ger oss; G/F

œ

œ

œ œ

var ‐ nar oss C add2

C add2

œ

∑ Œ

C add2

F maj7

œ œ 

œ œ 

C add9

Musik/Arr: Maria Hulthén Birkeland Text: Kristina Sandgren Furberg Musik: Maria Hulthén Birkeland

C add2

F maj7

F maj7

Am

Na ‐ sa ‐ ret

23

≤ ≥ 3 œ œ œ

F maj7

& œ œ 

19

C add2

F maj7

& A

Solo

C add2

Text: Kristina Sandgren Furberg

Π3

œ œ œ

Man ‐ nen i

F maj7

Œ

œ œ œ 3

Man ‐nen från

F maj7

Œ

E m F maj7

U

œ œ Œ œ œ œ

va ‐ ra.

3

Man ‐ nen i

ropa ut din glädje!

35


IV. Vila i tro och tillit – som Maria

39

IV. Kyrkklockor Vila i tro och – som tänds Maria ringer medantillit fjärde adventsljuset (Kyrkklockor ringer medan 4:e adventsljuset tänds)

Recitation: Recitation Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: Gläd er! Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Låt alla människor se hur födragsamma ni är. Herren är Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tackadå dåGud Gudoch ochlåtlåthonom honom veta önskningar. tacka få få veta allaalla eraera önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker,tänker, ge era ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Filipperbrevet Filipperbrevet 4:4–7 4:4-7

Dolce och mycket kärleksfullt

Solo

 V 68

C maj7

œ.

(q. = 56-60)

Em7

Pianosolo:

œ J

œ

œ J

œ

Josefs bön 11.11.Josefs bön œ J

œ

Text: Kristina Sandgren Furberg Text: Kristina Sandgren Furberg Maria Hulthén Birkeland Musik/Arr: Musik: Maria Hulthén Birkeland

A

œ

œ.

Em

œ.

œ.

œ

œ

1. När jag

A

 .E m V .œ œ œ œ œ œ

œ.

5

G

œ

går ö - ver Na - sa - rets äng - ar när - mar mig sta - den som ly - ser går ge - nom män - ni - sko - mäng - den

 Aœ . V

9

œ J

vän, brud, stark,

13

V

B 18 Solo

T B

V

C maj7

 œ.

œ

j œ

œ J

œ

min min så

älsk läng mo

E m/D

j œ œ

œ

Œ.

Em

œ œ œ œ œ œ

p Dolce - dolce! œ. ?  œœ .. œ. går

j œ œ

Em

ö - ver väl - kän - da

Ååå

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

ling. tan. dig.

-

j œ

œ œ ‰

för min i mitt för all

œ.

G

ga

œ. œœ ..

-

œ

tor

œ. œœ ..

A

œ.

œ.

B7

œ

tän - ker jag tän - ker jag sjung - er jag

œ.

C maj7

Her Her Her

œ

-

re, re, re,

œ J

Em

j œ

Em

på på om

œ.

œ.

-

hen hen hen

œ

be - va be - va be - va

œ J

ra ra ra

-

ne, ne, ne,

min min så

œ

j œ

hen hen hen

-

ne, ne, ne,

3.

Em

Em

‰ œ œ .. œœ..

œ.

œ.

2. När jag 3. När jag

œ

j œ œ

œœ .. œ.

œœ .. œ.

B7

j œ œj ‰ œj

œ

1-2.

tve - kan! hjär - ta! ska - da!

j œ œ

dröm - mer jag

œ J

om

‰ œ œ 4. När jag

œ

j œ œj ‰ œj

œœœ ...

j j œœœ œ œ J ‰ J

Em hen

-

ne,

som

som

ropa ut din glädje!

39


42

12. Ave Maria

12. Ave Maria (q = 60)

Varligt och innerligt

Barn kör

S

A

b & b b b 42

Œ

bb & b b 42

b & b b b 42 œ

Du

Cm

Œ œ

œ

som

œ

bär

Ab

∑ œ

œ

ho ‐ nom

tätt

Text: Kristina Sandgren Furberg Text: Kristina Sandgren Furberg Musik: Maria Hulthén Birkeland Musik/Arr: Maria Hulthén Birkeland

Fm

∑ œ

œ

un ‐ der

œ

œ

ditt

hjär

Œ.

C no3

b œ & b bb

BK Solo

ta.

œ œ

sme ‐ ker hans

S

&

12 Solo

&

Cm

B bm

ned

bb &b b œ

19 Solo

BK S A

T B

42

œ œ

sme ‐ ker hans

bbbb

b & b bb ? bb bb

œ œ œ œ

lek

Ab

lek

ditt

∑ ∑

IV. – 12. ave maria

kind

œ œ

œ

kind

œ J

och

œ œ

j œ

Œ.

med din blick.

Fm

var ‐ ma

œ

ring,

œ

var ‐ ma

œ

œ œ œ œ

Ab

Fm

mot

œ J

Som

B

( Gärna barnkören ensam om möjligt 4 takter )

bbbb œ

Œ

œ

A 6

Som

Œ.

œ

œ J

Solo

Som

C

œ

œ œ

hål ‐ ler den

œ œ œ œ ser

hans för ‐

med din blick.

Fm

Fm

Eb

œ

D b maj7

œ

C

dö ‐ da

krop

pen

C

C

bröst.

∑ ∑

œ. Œ. Œ.

Som (+ barnkör)

j œœ J j œ œ J

D b maj7

œ 

Som

Som

 œ

ter hans

œ œ

le

œ

œ

ter hans

œ œ

œ

ter

œ œ

le

van ‐ de

œœ

œ

œ œ

œ

hans

van ‐ de

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB


44

13. Änglars här upplyser natten

13. Änglars här upplyser natten

Text: Kristina Sandgren Furberg Text: Kristina Sandgren Furberg Musik/Arr: Maria Hulthén Birkeland Musik: Maria Hulthén Birkeland

Värdigt (q = 50-54)

b & b b c nœ F

Solo

œ

Cm

œ

œ œ œ

Mör ‐ ker härs ‐ kar,

3

bb

Ab

Eb

A

bb P & b nœ F

S

œ

œ

œ œ œ

œ

för ‐ tviv ‐ lan

œ

Ab

Eb

vänds

vänds

b &b b œ œ œ œ œ 11 Solo

S A

&

bbb

F

œ

œ

œ œ œ

œ

&

œ

œ

œ

Gm

œ

i

F

œ

œ

œ

œ

œ nœ

Ing ‐ en

Ing ‐ en Ab

œ œ

c .

Œ

död!

Cm

œ

œ œ œ

œ i

oss.

œ

œ œ œ

œ

œ

ryms

räds ‐ la Bb

ryms

i

œ

oss.

œ œ œ œ œ œ 43

c .

Œ

œ œ œ œ 43 œ œ œ œ œœ œœ

c  ..

Œ

i

Jord och him ‐ mel möts

i

F

œ

œ nœ

C no 3

Gm

Jord och him ‐ mel möts

œ

œ

sin nöd.

C no 3

œ

räds ‐ la

œ nœ

œ

dig!

dig!

Cm

œ

œ œ œ

œ

œ

re

och

Her ‐ re,

hjälp ‐ lös,

fat ‐ tig

kom ‐ mer

du.

Värl ‐ dens räd ‐ da

re

och

Her ‐ re,

hjälp ‐ lös,

fat ‐ tig

kom ‐ mer

du.

hjälp

lös

kom ‐ mer

du.

œ

Ab

œ œ œ

œœ œ œ œ J

dens

Eb

œ œ

œ

e ‐ vig ‐ he ‐ tens

Läm ‐ nar

e ‐ vig ‐ he ‐ tens

Läm

nar

œ œœ

œœ

œœ

œœ n œ

œ

räd ‐ da ‐ re,

Läm ‐ nar

b &b b œ œ œ œ œ 44

Bb

œ

Värl

bbb

va ‐ kar

Sking ‐ ra syn ‐ dens dunk ‐ la

Bb

nat ‐ ten.

œ œ œ

œ

gläd ‐ je.

nat ‐ ten.

Cm

œ 43

œ œ œ

Värl ‐ dens räd ‐ da

b & b b n œœ . œ 13

i

œ

Äng ‐ lars här upp ‐ ly ‐ ser

Ab

Cm

œ

Värl ‐ den

gläd ‐ je.

œ œ œ

Äng ‐ lars här upp ‐ ly ‐ ser

B

i

B bsus

b &b b œ œ œ œ œ

8

and ‐ löst.

œ

för ‐ tviv ‐ lan

œ

Bb

œ

œ œ œ

œ nœ

œ

tyst ‐ nad.

Cm

P

b & b b nœ

är

œ œ œ

Hop ‐ pets lå ‐ ga fläm ‐ tar

6 Solo

allt

B bsus

& b œ œ œ œ œ

œ

œ

F

œœ

e ‐ vig

B bsus

œ œ

œ

ri ‐ ke

Bb

œ

ri ‐ ke

œ œœ œ ‐

he

IV. – 13. änglars här upplyser natten

œœ

ten

œœ

œ œ œœ

b

œ

Bb

för

att

fö ‐ das

för

att

œœœ

fö ‐ das

för

att

fö ‐ das

A 34 œ

œ 43 œœ

œ œœ œ

œ œœ œ

œœ

œ

Gm

œœ

œ

i

vårt

i

vårt

i

vårt

œœ œ

œœ œ

c c

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB


14. 14. Ropa dinglädje! glädje! Ropaut ut din (q = 88-92)

Grande Finale - Jubel!

f 2 œ &b 4 .

œ œ

(Mel.)

œœ œ œ

F

Förs. BK

f œœ .. 2 b & 4

œ

Ro ‐ pa ut

S

A

f 2 & b 4 œ.

din

din

œ œ

œ

Ro ‐ pa ut

T B

din

œ œ œ

? 2 œ. b 4 œ f Ro

œ œ

œ

& b œœ

œœ œœ

œœ

œ

œ

œ

gläd ‐ je,

?b œ œ

11

Bb

&b œ

œ

œ

Se, din

&b œ &b

œ

Se, din

Se,

œ

œœ œœ

œœ

œœ

œ

œ

œ

Si

œœ

Si

œ

dot ‐ ter

œ Œ

C

œ œ

ko ‐ nung

œ œ

ko ‐ nung

œœ œ

din

Si

œ

Se, din Se, din ko ‐ nung

?b œ œ

œœ

dot ‐ ter

œ

œ Œ

œ œ

Si

Bb

œ

œ œ

Si

Œ

œœ

œœ

Œ

œ

Œ

on!

on!

œ

on!

œ œ

on!

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

kom ‐ mer till dig.

kom ‐ mer till dig.

ko ‐ nung kom‐mer. kom ‐ mer.

Copyright © Notfabriken Music Publishing AB

Si

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ œ

ko

œ

œ

œœ

œœ

on!

nung.

œ œ

œ

on!

œ œ

on!

C

‰ ‰ Rätt

œœ

Rätt

œœ ..

din

œœ œ œ

œœ

Ro ‐ pa ut

Œ

œ œ

œ

Ro ‐ pa ut

Œ

œ

œ œ

œ.

œ œ

œ. œ

œ œ œ

din

œ

Ro ‐ pa ut

Œ

Ro

din

œ

pa

œ.

œ œ

œ œ

F

œ

œ

œ.

œ œ

œ œ

œ

œ

œ

C

œ.

œ œ

œ œ

œ

œ œ œ

œ

œ œ œ

œ

œ

Je

ru ‐ sa ‐ lem.

œ

Jub ‐ la, dot ‐ ter Je ‐ ru ‐ sa ‐ lem.

Jub ‐ la, dot ‐ ter Je ‐ ru ‐ sa ‐ lem.

œ. œ

Jub

œ.

Œ

Jub ‐ la, dot ‐ ter Je ‐ ru ‐ sa ‐ lem.

Œ

C

Text: Kristina Sandgren Furberg Text: Kristina Sandgren Furberg samt ur Sakarja 9 Samt ur Sakarja 9 Maria Hulthén Birkeland Musik/Arr: Musik: Maria Hulthén Birkeland

on!

A

F

Si

dot ‐ ter

œ

Bb

dot ‐ ter

œ

œ

Si

œ œ

gläd ‐ je, dot ‐ ter

&b œ

gläd ‐ je, dot ‐ ter

gläd ‐ je,

œ

&b œ

gläd ‐ je,

œ

pa

6

œ œ

gläd ‐ je,

F

œ

œ

œœ

Ro ‐ pa ut

Bb

47

j œ œ œ

Rätt ‐ fär ‐ dig

j œ œ œ

Rätt ‐ fär ‐ dig

j œ œ œ

Rätt ‐ fär ‐ dig ‐ fär ‐ dig

œœ œœ

fär ‐ dig

la

F

œ

är

œ

är

œ

är

œœ

är

œ

han,

œ

han,

œ

han,

œœ

han,

Bb

œ œ

œœ

œ

œ

œ

œ

C

œ

är

œ

se ‐ ger

œ

œ

œ

œ

se ‐ ger

se

œ œ

œ

se ‐ ger

är

ger

œœ

är

ropa ut din glädje!

47


Ropa ut din glädje! tar sin utgångspunkt i de fyra adventssöndagarnas motiv och vill illustrera adventstidens teman, i vår tids språkdräkt och med ett tonspråk som har sin hemvist i svensk folkmusik. Varje avdelning är cirka 15 minuter lång och går även att användas var för sig under fyra söndagar. Verket är skrivet för blandad kör (SATB) och övrig besättning är barnkör, solister, recitatör, inslag av församlingssång, 2 fioler, bas samt piano/ackordinstrument.

Maria Hulthén Birkeland har examen Master of Fine Arts vid Malmö Musikhögskola, är klassiskt skolad violinist, riksspelman, sångerska och kompositör. Hon har skapat ett antal körverk, mässor samt sånger för både barn och vuxna. www.mariahulthen.se Kristina Sandgren Furberg skriver lyrik och texter för tonsättning, främst sång och psalm. Hon är bosatt i Oslo och arbetar som diakon i Svenska kyrkan i Norge. www.kristinafurberg.info

ISBN 978-91-88181-72-5

9 789188 181725


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.