Page 1


Fler böcker av Barbro Curman: Kärlek bortom döden, 2016 Head in Heaven, 2011 Tillitens Makt, 2008 Böcker av Mikael Curman: Time Please, 2012 Äntligen Mogen, 2011

Utgiven av LightSpira 2019 www.lightspira.com ISBN: 978-91-86613-34-1 Författare: Barbro Curman Omslag: Ulla Lindgren & Marie Örnesved Omslagsfoto: Nataly Tverdovskaya Pennillustration: Niklas Curman Formgivning & Sättning: Marie Örnesved Copyright Barbro Curman www.curmans.se barbro@curmans.se


SJÄLARS FÖRENING Barbro Curman

www.lightspira.com


Innehållsförteckning

Prolog ................................................................... 9 Inledning .............................................................. 14 Jag är fri! ....................................................................... 21 Det finns ingen separation ......................................... 29 Vår inre resa får hjälp av yttre resor ......................... 41 Konsten att manifestera .............................................. 51 Det nya livet skapas inifrån och ut ........................... 61 Att sluta cirklar ........................................................... 69 En oktav högre ............................................................ 79 Stiga ner för att stiga upp tillsammans .................... 91 Se det som portaler! .................................................... 105 Alla landmärken är nu lämnade ............................... 117 Synliggöra – inte hämnas ........................................... 129 Inre ceremonier med våra Mästare ........................... 145 Festen för vårt nya liv ................................................. 157 Våren har aldrig varit så lysande .............................. 179

Epilog .................................................................... 194 Bakgrund till ord och begrepp ........................... 196 Ord och Begrepp ................................................... 198 Litteratur som inspirerat .................................... 205 Tack ...................................................................... 207


Prolog Välkommen till Själars förening, den andra boken i trilogin om min man Mikaels och min själsresa! Den omfattar de första fem åren efter hans död och beskriver möten i själarnas värld. Inte endast möten mellan våra själar utan även med de själar som gått före och med sin kärleksfulla energi visar oss vägen hem. Denna möjlighet finns för alla. Det är så vi mognar och utvecklas. Vi bär alla inom oss en Gudomlig del av vår själ. I denna Gudomliga del är mänskligheten ett och samma medvetande. Till slut kommer alla själar att förenas i detta Gudomliga medvetande. Som individuella själar kommer vi till Jorden för att samla erfarenhet och mogna. Vi kommer hit många gånger, i grupper som hjälper varandra på olika sätt. I denna speciella tid av Jordens utveckling är många själar här för att bidra på sina unika sätt. Vi kommer alla från ett och samma hjärta av ren kärlek. När vi så väljer och har lärt vad kärlek är och inte är, återvänder vi hem med vår skörd. Varje själsresa är vacker i sig och bidrar på sitt unika sätt. Själens energi följer andra fysiska lagar än de jordiska. Ändå är allt energi, även i den fysiska världen. Varje träd, sten, hus och fysisk kropp är till sin essens energi. Själars förening handlar om vad som händer när själens energier möter Jordens. På Jorden befinner vi oss i ett speciellt frekvensband av energi, där tid och rum utgör referenspunkterna. Redan när vi går in i ett meditativt tillstånd blir frekvensen en annan. Tid och rum upphör då att existera. Själslig utveckling handlar om att gradvis frigöra sig från begränsningen av tid och rum. Det handlar ytterst om identifikation. Vi kan leva på Jorden och samtidigt vara allt mer identifierade

9


med vår själ. Det får självklart konsekvenser på olika sätt. I denna bok kommer du att möta en del av dessa. I slutet av 1990-talet fick Mikael och jag kontakt med en spädbarnsforskare vid namn Dr Ed Tronick, en pionjär inom denna typ av forskning. Han myntade begreppet The Dyadically Expanded Consciousness, något som uppstår vid vad han benämner ”Moments of Meeting”. Baserat på forskning kring det icke-verbala mötet mellan ett barn på ett halvår och dess mor, har Dr Tronick funnit lagbundenheter. Under ett ”Moment of Meeting” delar två personer samma energifält. När de lämnar mötet är båda berikade för alltid. Ett möte där bådas medvetande expanderar på detta sätt, uppstår endast när man i den stunden har släppt rädslor. (Se vidare litteraturlistan) Redan när jag fick ta del av begreppet The Dyadically Expanded Consciousness förstod jag inifrån att detta begrepp även gäller själens utveckling. I Dr Tronicks forskning var det kärleken mellan mor och barn, som ledde till att bådas medvetande expanderade. Det är kärleken som lyfter oss över rädslor. Rädslor kommer från dåtiden och projiceras på framtiden. Kontakt i nuet behövs för att skapa det gemensamma energifältet. Det sker när vi öppnar oss för själens perspektiv. När vi låter naturen omsluta oss, när vi mediterar och släpper in ljus, när vi ber till Kristus, Buddha eller andra Mästare, som gått före oss, släpper vi in kärlek i alla våra celler. Vi upplever ett ”Moment of Meeting”, vi delar samma energifält och vi lyfts i energin. När det sker förnimmer vi en speciell lätthet och glädje i den fysiska kroppen. I denna tid råder en kraftig polarisering på Jorden mellan dem som väljer att utforska och leva från själens medvetandetillstånd och dem som är skeptiska och tar avstånd. Jag är själv en av dem som har valt att genom egna upplevelser och erfarenheter försöka förstå livets 10


mysterier. Vi är många i denna tid och alltfler väljer att göra sin själsresa på egen hand. Skeptikerna till denna nutida andlighet finns framför allt inom naturvetenskapen men även inom de mer traditionella religionerna. I detta läge behövs brobyggare. En ytterst värdefull brobyggare är Dr Eben Alexander, erfaren hjärnkirurg, som själv år 2008 drabbades av en dödlig bakterie och låg i koma under sju dygn. Hans hjärna var helt utslagen och på det sjunde dygnet var det nära att man skulle ta bort all livsuppehållande behandling. Mot alla odds återvände han, inte endast till livet, utan han återfick alla sina funktioner och kunde därför reflektera utifrån sitt yrke som hjärnkirurg. Under sin koma hade Dr Alexander haft intensiva näradöden upplevelser. Det var omvälvande i sig. Men mer skulle följa. När han hade återhämtat sig från sin sjukperiod, möttes han och hans nära kollegor, som varit hans behandlande läkare, och gick igenom hans journaler från de sju dygnen han varit i koma. När de insåg att de upplevelser han haft, enligt traditionell hjärnforskning, inte skulle kunna vara möjliga, eftersom hans hjärna hade varit helt utslagen, då rämnade hela hans gamla syn på hjärnans roll i vårt medvetande. Allt sedan koman har Dr Alexander engagerat sig i att forska kring medvetandets roll och funktion. Den traditionella hjärnforskningen menar att hjärnan skapar alla upplevelser. Nyare forskning menar att medvetandet är något som existerar bortom hjärnan. Dr Alexander benämner denna teori The Filter Theory, vilket innebär att neocortex i den fysiska hjärnan fungerar som ett reducerande filter, som från det universella medvetandet filtrerar, eller släpper in, till vår mer avgränsade perception av världen omkring oss. I samband med meditation och medvetandetillstånd i högre frekvenser når vi bortom hjärnans begränsning och blir en del av ett större kollektivt medvetande. (Se vidare litteraturlistan.) 11


I min bok Head in Heaven berättar jag om hur den person som jag kallar min själslige bror, efter sin fysiska död, guidade mig till Mästare Kuthumis eteriska skola. Det skedde genom inre kärleksfulla möten, där jag fick ta del av deras olika energifält. Under flera år väcktes jag varje natt och fick undervisning från denna inre skola. Mitt medvetande expanderade och jag förbereddes inför det som komma skulle. Tack vare den träning jag fått, kunde jag i energin ta emot min man och stora kärlek Mikael ett par veckor efter hans fysiska död. Till min stora förundran kom han då till mig i form av en vild och passionerad själsenergi. Det blev inledningen till vårt själsliga äktenskap, där vi delar samma energifält mellan våra olika dimensioner. I min bok Kärlek bortom döden berättar jag om de första ett och ett halvt åren efter Mikaels fysiska död. Det som då skedde var helt bortom min kontroll. Om jag fastnade i sorgen sjönk frekvensen och jag miste kontakten. Om jag längtade för mycket efter vårt själsliga utbyte hände detsamma. Enda möjligheten var att hålla mig öppen, vara i nuet och överlämna mig till högre makter. Själars förening är skriven från Mikaels perspektiv i vårt gemensamma energifält mellan dimensionerna. Den har kommit till genom direkt förmedling från hans själ till mig men framför allt genom inlevelse i varandras själsenergier. De personer som var vi en gång, som levde och verkade tillsammans på Jorden i mer än trettio år, lade en nödvändig grund för det som nu sker. Ändå är dessa fysiska personer, som var vi, endast en del av ett oändligt stort energifält, som gradvis öppnas för oss mellan världarna. Det är där vår kärlek lever nu, berikad och förfinad genom utbytet med all kärleksfull vägledning. Bokens Prolog och Epilog omsluter själva berättelsen och riktar sig till dig som läsare i syfte att underlätta förståelsen. Understrukna ord är särskilda ord och begrepp, 12


som återkommer i boken. Du erbjuds förklaring av dessa ord i ett eget kapitel längst bak i boken. Genom själva berättelsen benämns våra olika perspektiv för M respektive B. Därmed betonas att det hela handlar om mötet mellan våra själsenergier även där det är kopplat till de fysiska personer vi en gång var och specifikt till mig, Barbro, som fysiskt är kvar här. Nu lämnar jag över ordet till M….

13


Profile for Smakprov Media AB

9789186613341  

9789186613341  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded