9789180975360

Page 1

LINNEA KJ ERRULF HA NS SO N

Ilma sominteville blihäxa

Ilma sominteville blihäxa

Glädjeni att vara snäll

©LinneaKjerrulfHansson 2024 Förlag:BoD –Books on Demand,Stockholm,Sverige Tryck: BoD–Books on Demand,Norderstedt,Tyskland

ISBN:978-91-8097-536-0

Visst kanman troatt dettaärenmysig liten stugai en vacker skog,där kanske en snälllitengumma bor? Mennej,nuska du få höra! Därbodde en häxa somhetteMargitlångt inne iden förbjudnaskogen, därdet alltid varmörkt ochlevande träd somintehadenågra vackra blad.Allavissteatt ingenvågadegåindär.När honintegjorde elakasakermot människor, brukadeMargitbjuda hemandra häxor, fika, berättaomelaka sakerdegjortoch skratta elaktåtdet tillsammans.

7

Häxankände ändå att någotsaknadesi hennes liv, så medhäxblandningi sinkittel så trollade honframen bebis, en flickasom skullebli hennes dotter!

»Simsalabim, en dotter skabli min!«, sa hon. Hon döpte flickan till Ilma.Det honintevisstedåvar att flickan varensnäll flickaoch inte en häxa.Margit trollade ändå fram häxklädersom flickan skulleha på sig.

9

Denelaka häxanMargitkänner sigensam ochtrollar fram en dottersom heterIlma.

Detvisar sig attIlmafödssom en snäll flicka ihäxkläder,som spriderglädjeoch godhet till alla häxorruntomkring sig.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.