9789180578028

Page 1

Över·leva

VERB
/INFINITIV
Iskuggan av motgångar är överlevanden vårbörda, attlevaärvår konst. AngeredFörfattarskola 2023-2024

Över•leva

/INFINITIVVERB

ElinBrunlöf,ErikaHoffHolmgren,EvaLiedholm,KajlKlingström,Leo

Andersson,LinaBlomqvist,NoraBoudabous,RamonaHezaveh,Sabina Abdullajeva,SofieOlsson

EnantologiavAngeredFörfattarskola 2023-2024

©2024ElinBrunlöf,Erika Hoff Holmgren,Eva Liedholm,KajlKlingström, LeoAndersson,Lina Blomqvist, Nora Boudabous,RamonaHezaveh,SabinaAbdullajeva, SofieOlsson

Illustration:SabinaAbdullajeva

Korrekturläsning: Nora Boudabous, Ramona Hezaveh Ytterligaremedverkande:Angered Författarskola

Förlag: BoD– BooksonDemand, Stockholm, Sverige Tryck: BoD– BooksonDemand, Norderstedt, Tyskland

ISBN:978-91-8057-802-8

Innehåll FÖRORD.......................................................................................1 ELISE INGVARSSON &JESPER BRYGGER SABINA ABDULLAJEVA...................................................................3 LEOANDERSSON........................................................................ 13 PROSA &LYRIK RAMONA HEZAVEH.................................................................... 28 LINA BLOMQVIST....................................................................... 38 FLYKT UNDERBJÖRKLÖVOCH KRÅKFÅGLAR ELIN BRUNLÖF........................................................................... 47 JORDGUBBAROCH MJÖLK EVALIEDHOLM.......................................................................... 55 TJEJENSOM KANSJUNGA KAJL KLINGSTRÖM..................................................................... 65 SOFIEOLSSON............................................................................70 KORTLEK PÅ EN OMÖJLIGPLATS ERIKAHOFFHOLMGREN............................................................ 81 JAG ÄLSKAR MÅNDAGAR NORA BOUDABOUS..................................................................... 88

FÖ RO RD

Att överleva:ett verb iinfinitiv.Kanske finns detännuett ordhär,osynligt, dolt iverbet– vad somöverlevts.Enhändelse, en person,ett historiskt skeende,ett socialtvillkor,sig själv. Vi överlevernågot.

Ibland vetviinteexakt vad vi helt precis haröverlevt. Överlevandet tarall vår kraft. Detärakut.(Du vänder diginteomför attstudera vilddjuretspäls, du vetatt du bara måstefortsätta springa.)Vivet kanske bara attviärutomfara, ialla fall utom denallra värsta faran, densom hotarsjälvaste livet, kroppen ellerhoppet.

Närvihar överlevt,när vi haretablerat ettsorts avståndtillvad vi överlevt, närsåret inte längre blöder fritt, då kanske vi stannarupp. Ellerdåmåste vi kanske stanna upp, kanintegåvidareinnan vi stannatupp ochsetttillbaka, somOrfeus, på detviöverlevt ochsom nu både är medoss ochsom samtidigt försvinnerini mörkret,som Eurydike.Vistannar upp ochförsökeratt se och begripadet vi överlevt.Att förstå vaddet hargjortmed ossoch världen, försöker attfatta dess omfattning,försökeratt ge detform.

Ochvisom skriver,viförsökeratt hitta ord. Kanske kanviinteseraktpådet vi överlevt –kanske räcker detintehelleratt skriva detraktut. Kanske kanvi bara se på detvia skuggorna, de tystnaderdet lämnarkvar, de ljud ochbilder vi skaparruntom.

1

På AngeredFörfattarskola harviunder läsåret2023/24 talatoch läst och skrivit om olikaformerför överlevnad.

Attlåtaden enskildes skrivande mötasavett uppmärksamtläsande är vadvi alltid håller på medpåAngered Författarskola,men kanske på ettsärskiltsätti år.Att vara vittnetillandrasberättelse, till andras skrivande, är en dubbel rörelse. Detkräverbådeinlevelse ochett radikalt försök till förståelse,men även en förståelse föratt allt inte går attförstå. Föratt skillnad finns: det vi läserkommerfrånenplats vi inte helt kännertill, inte kankänna helt ochfullt.

På samma sätt är detmed våra egna berättelser: vissaaspekteravdem är allmängiltiga ochandra är unikaför våra personliga historier ochhemliga, oåtkomliga även föross själva.

Detta,trorvi, är en viktig kunskap: attkunna se de båda utgångspunkterna ochfokusera på denpunkt,där våra berättelser är både personligaoch universella,för iden punkten finns kanske någotsom är avgörandeidet vi skriver ochläser,ilitteraturen.

Denna punkt harviundersökt iår: iläsandet, iskrivandet, iskrattoch gråt.Vi hargjortdet varoch en ochtillsammans.Och vi är:Elin, Erika, Eva, Kajl, Leo, Lina,Nora, Ramona,Sabina, Sofie– ochsåklart vi somhaftprivilegiet attvaralärareiår–

Eliseoch Jesper,Angered 22. april, 2024

2

/ELINBRUNLÖF,ERIKA HOFF

HOLMGREN,EVA LIEDHOLM,KAJL KLINGSTRÖM,LEO ANDERSSON, LINA

BLOMQVIST, NORA BOUDABOUS, RAMONA HEZAVEH, SABINA

ABDULLAJEVA,SOFIE OLSSON

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.