__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SOFIE KÄLLHAGE & JOSEFIN MALM

I boken beskriver författarna på ett lättbegripligt och inspirerande sätt hur introduktionen kan gå till inkluderad med ordinarie verk­ samhet. Med tydlig organisation, struktur, ansvarsfördelning och kommunikation leder mötet med det nya barnet, hens familj, den befintliga barngruppen och pedagogerna till en grundtrygghet för både barn och vårdnadshavare.

Författarna lyfter även de utmaningar de stöter på och hur de framgångsrikt löser dem genom den strukturerade planeringen. Som läsare får du såväl konkreta exempel och tips som vägledning till hur läroplanen och skollagen kan nyttjas och tolkas i förhål­ lande till introduktionen.

INTRODUKTION I FÖRSKOLAN – TRYGG START FÖR LIKVÄRDIG UTBILDNING

I FÖRSKOLAN

Josefin Malm och Sofie Källhage är båda leg förskollärare och pedago­ gistor och arbetar tillsammans i en förskola i Göteborg. De är författare till boken Uppdrag undervisning – struktur och arbetsglädje i förskolan (2018). Sedan 2016 producerar de Förskolepodden Vi pratar förskola, vars syfte är kompetensutveckling kring förskolans uppdrag.

INTRODUKTION

Under introduktionen ska barnet bli en del av en social gemenskap och fostras i en demokratisk anda där allas uttryck tas tillvara. Peda­ gogernas uppgift är att varsamt introducera barnet in i det nya. Författarna betonar vikten av att skapa en introduktion som bygger på lugn och tydlighet för alla inblandade.

SOFIE KÄLLHAGE & JOSEFIN MALM

F

örskolestarten är en stor omställning, både för bar­ net och hens familj. För att göra denna första tid positiv och grundlägga en trygg förskoletid krävs en väl plane­ rad introduktion.

ISBN 9789177411918

9 789177 411918

77411918.1.1_Omslag.indd 2-3

2020-05-14 11:06


INNEHÅLL

FÖRORD 4 1. INLEDNING

7

2. STYRDOKUMENTEN

13

3. ANKNYTNING

27

4. BARNETS PERSPEKTIV

39

5. EN GENOMTÄNKT GRUND

45

6. LÄRMILJÖNS BETYDELSE

57

7. ORGANISATION

67

8. KONTAKTEN MED VÅRDNADSHAVARE

81

9. VÅR PLAN FÖR INTRODUKTIONER

89

1 0. INTRODUKTION TILL NY AVDELNING 103 SLUTORD 111 REFERENSER BILAGOR

77411918.1.1_Inlaga.indd 3

114 117

2020-05-14 11:07


D

inom förskolans värld och vi arbetar hela tiden för att utveckla och förbättra utbildningen, men hänger alla delar med? Tar vi hela utbildningen i beaktande när vi tar till oss ny forskning och applicerar nya metoder, eller finns det delar som tenderar att bli som de alltid har varit? Delar där vi oreflekterat gör som vi alltid har gjort? Det finns en risk att introduktionen, eller inskolningen som den ibland kallas, är just en sådan del. Här tenderar vi att arbeta mer av erfarenhet än efter faktiska förutsättningar, vad professionen säger och hur vårt uppdrag är utformat. Men eftersom samhället förändras, förändras också människorna i det. Föräldraskapet kanske ser annorlunda ut och förväntningarna på förskolan formas om, därmed även vårt uppdrag. Att börja i förskolan är en stor händelse i familjers liv. Barnen går från att bara vara med sina föräldrar till en helt ny kontext. De blir lämnade i en främmande miljö med främmande människor och vi som är verksamma inom förskolan blir ansvariga för att överlämningen sker på ett bra sätt. Barn och föräldrar är olika och vi kommer att behöva arbeta på olika sätt, men ansvaret är alltid vårt. För att göra det här på bästa sätt behöver vi ha genomtänkta strategier. Vi kommer aldrig att kunna förenkla eller förminska vikten av ett gott relationsbygge och vi behöver se över vår orga­ nisation så att den på ett tydligt sätt stödjer och ger utrymme till det här arbetet. Ordet organisation kommer från grekiskans organon, som betyder verktyg eller redskap, och det är just detta verktyg som ska hjälpa oss framåt och göra det möjligt att bygga trygga och välfungerande relationer. Därför behöver vi skapa en organisation som kan vara den hjälp vi behöver i förskolans alla delar. ET HÄNDER MYCKET

8 

77411918.1.1_Inlaga.indd 8

2020-05-14 11:07


Introduktioner är ofta stressiga och arbetstyngda perioder. De ställer höga krav på oss pedagoger och verksamheten blir synad i sömmarna. Har vi en fungerande organisation kring introduktionen och tydliga strategier med en struktur som alla känner sig trygga med kommer arbetet att förbättras på flera sätt. Att barn placeras mitt i terminen eller med kort varsel behöver då varken innebära en ökad arbetsbelastning eller ett stort stress­ moment. Det finns mycket forskning och väl beprövad erfarenhet kring trygghet, relationer och anknytning som behöver lyftas. Genom att öka kunskapen i ämnet kan vi också skapa bättre förutsättningar för barnens tid i förskolan, öka vår samverkan med vårdnadshavare och skapa en bättre arbetsmiljö för oss själva. I vår podd lyfter vi ofta fram styrkan med arbetslag. I förskolan kan vi alltid vara trygga med att vi kan tänka tillsammans och dela på ansvaret. Detsamma bör vi göra kring introduktionen: ta gemensamma beslut om hur vi ska arbeta och sedan följa dem. Vi diskuterar väldigt mycket i vårt arbetslag och återkommer ofta till vår barnsyn. Hur ser vi på barn och vad tänker vi att de yngre barnen behöver? Vad innebär min roll som vuxen och vad ska förskolan vara för en plats? Vi stöter och blöter för att skapa samsyn och få fatt i det vi tar för givet. Ökad medvetenhet skapar bättre förutsättningar för professionalitet och kvalitet på vår utbildning och alla dess delar, även introduktionen. Det kommer alltid att finnas många sätt att gå tillväga. Våra styrdokument reglerar vad det är vi ska göra, men hur vi gör det är upp till oss själva att bestämma. Det här är en otrolig möjlighet, men också ett ansvar för att se till att hur överensstämmer med vad. För att göra det kan vi ta hjälp av forskare och experter, men också andra i vår bransch. Hur gör de som lyckas? I Förskolepodden avsnitt 50 träffade vi till exempel didaktikern och skolforskaren John Steinberg för att prata om professionsutveckling.  9

77411918.1.1_Inlaga.indd 9

2020-05-14 11:07


Han beskrev hur vi precis som när vi får en god efterrätt på en middag kan be om receptet från en kollega som vi anser lyckas med utbildningen. Vi ser introduktionen som en lång process i förskolan, kanske en ständigt pågående eftersom vi hela tiden ändrar på förutsättningar, rutiner, aktiviteter och miljöer. Vi introducerar ofta barnen in i nya situationer. Dessutom förändras barngruppen hela tiden, barn och unga utvecklas och behoven förändras, vi får nya barn och nya vuxna in i vår utbildning. Precis som vi säger att barn är olika och lär på olika sätt är också introduktionstiden olika för olika barn. Det är en stor omställning att komma till förskolan efter att ha varit hemma med en vårdnadshavare. Barnet skiljs inte bara från sin förälder, hen ställs också inför en rad nya situationer. Hen är van vid att det är på ett visst sätt och även om uppmärksamheten kanske inte har varit odelad har hen fått direkt respons på varje signal. I förskolan hamnar barnet i ett sammanhang som hen måste dela med flera andra barn. Barnet blir en del av en social gemenskap och fostras i en demokratisk arena där allas uttryck tas tillvara. Hen får lära sig att vänta på sin tur, samsas och uttrycka sin vilja, men också lyssna in andras. Vår uppgift blir att hjälpa barnet in i den här världen. Att varsamt introducera barnet in i det nya. För oss är lugn och tydlighet viktiga ledord. Det är ord vi har med oss i allt vi gör. Vi skapar lugn och tydlighet för barnen, men också för oss som arbetar. I den här boken kommer vi att växla mellan att skriva vårdnadshavare och förälder. Vi är medvetna om att många barn idag inte har sina föräldrar som vårdnadshavare, men har ändå valt detta sätt eftersom vi tycker att det ger ett mindre byråkratiskt intryck.

10 

77411918.1.1_Inlaga.indd 10

2020-05-14 11:07


Inskolning eller introduktion? Sedan några år tillbaka använder vi oss av begreppet introduktion snarare än inskolning i samband med barnens förskolestart. I förskolans läroplan används begreppet introduktion och efter att ha reflekterat kring våra rutiner för mottagandet av nya barn och familjer beslutade vi att börja använda introduktion. Vi tittade även på orden introduktion och inskolning i nationalencyklopedin och utgick ifrån dessa i våra analyser. Det är så vi försöker jobba kring alla delar av vårt uppdrag: Vi utformar och använder ett gemensamt språk – ett yrkesspråk – där vi vet vad vi gör och vad det står för. Det är grunden för vår profession, vi kan vara trygga med att vi vet vad vi håller på med. Att prata om introduktion känns naturligt. Nu ställer vi oss snarare frågan var begreppet inskolning kom ifrån, eftersom det inte har använts i styrdokumenten. Vår tolkning är att ordet här­stammar från invänjning och invänjningstid som användes i Pedagogiskt program för förskolan från Socialstyrelsen 1987. Dessa formulerades sedan om till inskolning när Utbildningsdepartementet tog över ansvaret för förskolan. Skolverkets publikation Måluppfyllelse i förskolan (2017) berör introduktionen. Här står det att under introduktionen bör alla som jobbar inom förskolan ”lägga grunden för att barnet och dess vårdnadshavare känner trygghet och förtroende för utbildningen och personalen” (Skolverket, s. 24). Det är precis vad introduktionen ska innebära. Vi måste aktivt arbeta för att bygga upp trygga och förtroendefulla relationer, inte bara med barnen utan även deras vårdnadshavare. Redan i den första läroplanen för förskolan (Lpfö98) står det att barnen och deras vårdnadshavare ska få en god introduktion i förskolan. Ansvaret för detta har dock varierat mellan arbetslag och rektor, något vi berör längre fram i boken. Grunden är dock  11

77411918.1.1_Inlaga.indd 11

2020-05-14 11:07


att barnen och familjerna ska introduceras på ett bra sätt och att ansvaret ligger på förskolan. Efter en sökning på ”introduktion” på internet får vi fram mängder av information om introduktion på arbetsplatser. Det kan handla om att nyanställda ska känna sig välkomna och trivas på jobbet, lära känna sin arbetsplats, gå igenom förväntningar och mål, lära sig regler och rättigheter med mera. Tittar vi istället på ordet inskolning i Svensk ordbok betyder det gradvis tillvänjning till ny miljö el. arbetssituation, vilket vi uppfattar som en syn där barnen ska vänjas vid att vara i förskolan. Vi tänker att det inte går i samklang med vårt uppdrag och att det inte är så vi bör arbeta. Enligt Svensk ordbok betyder introduktion däremot framställning som ger en första förtrogenhet med något ämne. Vad kan vi då tänka kring introduktion i förskolan? Vi tänker att det är på samma sätt. Det vi vill uppnå är att barnen och deras vårdnadshavare ska känna sig välkomna, trygga och trivas. De ska få en förtrogenhet för förskolan, en förståelse för vårt uppdrag och en god insikt i vad förskolan är för typ av verksamhet.

12 

77411918.1.1_Inlaga.indd 12

2020-05-14 11:07


2 STYRDOKUMENTEN

 13

77411918.1.1_Inlaga.indd 13

2020-05-14 11:07


SOFIE KÄLLHAGE & JOSEFIN MALM

I boken beskriver författarna på ett lättbegripligt och inspirerande sätt hur introduktionen kan gå till inkluderad med ordinarie verk­ samhet. Med tydlig organisation, struktur, ansvarsfördelning och kommunikation leder mötet med det nya barnet, hens familj, den befintliga barngruppen och pedagogerna till en grundtrygghet för både barn och vårdnadshavare.

Författarna lyfter även de utmaningar de stöter på och hur de framgångsrikt löser dem genom den strukturerade planeringen. Som läsare får du såväl konkreta exempel och tips som vägledning till hur läroplanen och skollagen kan nyttjas och tolkas i förhål­ lande till introduktionen.

INTRODUKTION I FÖRSKOLAN – TRYGG START FÖR LIKVÄRDIG UTBILDNING

I FÖRSKOLAN

Josefin Malm och Sofie Källhage är båda leg förskollärare och pedago­ gistor och arbetar tillsammans i en förskola i Göteborg. De är författare till boken Uppdrag undervisning – struktur och arbetsglädje i förskolan (2018). Sedan 2016 producerar de Förskolepodden Vi pratar förskola, vars syfte är kompetensutveckling kring förskolans uppdrag.

INTRODUKTION

Under introduktionen ska barnet bli en del av en social gemenskap och fostras i en demokratisk anda där allas uttryck tas tillvara. Peda­ gogernas uppgift är att varsamt introducera barnet in i det nya. Författarna betonar vikten av att skapa en introduktion som bygger på lugn och tydlighet för alla inblandade.

SOFIE KÄLLHAGE & JOSEFIN MALM

F

örskolestarten är en stor omställning, både för bar­ net och hens familj. För att göra denna första tid positiv och grundlägga en trygg förskoletid krävs en väl plane­ rad introduktion.

ISBN 9789177411918

9 789177 411918

77411918.1.1_Omslag.indd 2-3

2020-05-14 11:06

Profile for Smakprov Media AB

9789177411918  

9789177411918  

Profile for smakprov