9789177371656

Page 1


Vänbok till Hans Eklund Största möjliga lycka åt största möjliga antal

Skrifter från Institutet för utbildningsrätt nr 7Vänbok till Hans Eklund Största möjliga lycka åt största möjliga antal


Redaktörer Victoria Enkvist Lotta Lerwall Sverker Scheutz

© Författarna och Iustus Förlag AB, Uppsala 2022 Upplaga 1:1 ISBN 978-91-7737-165-6 Produktion: eddy.se ab, Visby 2022 Omslag: John Persson Foto: Pernilla Eklund Förlagets adress: Box 1994, 751 49 Uppsala Telefon: 018-65 03 30 Webbadress: www.iustus.se, e-post: kundtjanst@iustus.se Printed by Dimograf, Poland 2022


Innehåll

Förord

9

Maya Abdullah och Anna-Sara Lind Att bekämpa rasism rättsligt – om European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)

11

Torbjörn Andersson ”Inte ger man fan i politiken för att man är konventionell!”

25

Ingrid Arnesdotter, Jan Kellgren och Åsa Åslund Att starta, driva och vidareutveckla en juristutbildning med en annan inriktning än den som leder till Juristexamen

39

Petter Asp I all enkelhet – om Wittgensteins jagande katt och bevisning av uppsåt

55

Lars Bejstam Om överklagande och överklagandehänvisning

71

Henrik Bellander och Torleif Bylund Aktiva eller aktiverande lärare? Processrättsundervisningen 1960–2022

81

5


Innehåll

Per Carlson Något om säkerhetsåtgärder vid informationsföreläggande – särskilt om beviskrav och förutsättningar för vite

99

Viktoria Enkvist och Therése Fridström Montoya Om barns och elevers talerätt och rätt att komma till tals

111

Hugo Fridén Autonom pedagogisk association och erfarenhet hos en autodidakt – vid undervisning och forskning i processrätt och ADR

123

Kaj Hobér Problem-Based Learning in Practice: Implementation at the Master’s Level

141

Lena Holmqvist Anmälan, angivelse och målsägande

153

Torbjörn Ingvarsson Variation utan ändring – Om styrning av rättsliga bedömningar i socialförsäkringen

173

Anna Jonsson Cornell och Lena Marcusson Den akademiska friheten – rättsliga aspekter i ett svenskt perspektiv

189

Lotta Lerwall Skolchefen – en ny rättslig figur?

211

Bengt Lindell Bevisbörda och förklaringsbörda – några reflexioner med anledning av Riksåklagarens överklagande av en friande hovrättsdom

227

Mikael Möller ”Bränsleveden som försvann” – det perfekta processpelet?

235

Annika Nilsson Studentaktiverande pedagogik inom svensk juristutbildning – vad, varför och hur?

251

6


Innehåll

Maria Refors Legge Ett godkänt betyg – Särskilt om elever med svag begåvning i grundskolan

273

Michaela Ribbing Enskilda huvudmäns (o)möjlighet att få kommuners beslut om skolpeng prövat genom förvaltningsrättsligt överklagande

287

Joel Samuelsson Det enda rätta svaret. Möjligen ett bidrag till juridikens didaktik

301

Sverker Scheutz Garantier för rättssäker betygssättning i skolan

317

Harry Schüssler Okunskap & idealitet. Om finansmarknadens välmenande brottslingar

353

Susanna Skogsberg Blockhyresregler och bulvanregler vid uthyrning av bostadslägenheter i hotelliknande verksamheter

363

Anna Waldenström Bildning och omdömesbildning på juristlinjen

377

Författarlista

385

7Förord

Förord

Största möjliga lycka åt största möjliga antal – det är Hans motto.1 Nu när vår goda vän och arbetskamrat Hans Eklund ska gå i pension vill vi överlämna denna vänbok för att hylla honom och sprida glädje till honom. I första hand är det vännen, personen Hans, vi vill hylla. Hans som är respektfull mot andra, så trygg i sig själv så att han kan skapa värdefulla och positiva relationer med många, lyhörd för andras frågor, empatisk och lojal mot sina vänner. Vi vill också hylla arbetskamraten Hans. Hans är solidarisk och lojal mot arbetskamraterna, ställer upp om det behövs, ser vad som behöver göras, är klar i tid med det han åtar sig och dessutom välstrukturerad och admi­ nistrativt skicklig på ett sätt som kommit oss alla till gagn. Vi vill också hylla Hans som engagerad i folkrörelsesverige. Under många år har Hans haft omfattande och ansvarsfyllda uppdrag inom denna del av civilsamhället. Han har varit verksam i Hyresgästföreningen, Folksam, Kooperativa Förbundet och Konsumentföreningen Svea med mera. Hans började studera vid Juridicum hösten 1974 och tog ut sin juris kandidatexamen i september 1979. Efter notarietjänstgöring och hovrätts­ meritering återkom han som doktorand till Jurdidicum i juli 1983. Hans har länge undervisat blivande jurister. Arkiven låter meddela att hans första 1

Intervju i UNT den 8 oktober 2014.

9


Förord undervisningsuppdrag genomfördes våren 1979. Åren 1983–2022 har Hans varit doktorand, lärare, kursföreståndare, studierektor och prodekan samt haft många andra uppdrag inom Uppsala universitet. Juristutbildningens kvalitet och formerna för dess genomförande har alltid varit av största intresse för Hans. Han har som lärare, studierektor och prodekan, med ansvar för utbildningsfrågor, ägnat mycket tid och stort intresse åt att värna om juristutbildningen och åt att utveckla de pedagogiska formerna i Uppsala. Uppsalamodellen har varit hans skötebarn. Hans fick mycket välförtjänt år 2004 Uppsala universitets fria pedagogiska pris för framstående pedagogiskt ledarskap. Det är lite svårare för oss att få en klar uppfattning om Hans omfattande engagemang i olika delar av folkrörelsesverige. Vad som står klart är att Hans har varit mycket aktiv under många år i denna del av civilsamhället. Han har därigenom givit omfattande bidrag till denna rörelse till gagn för hyresgäster och konsumenter m.fl. Vi som skriver i denna vänbok har lärt känna Hans i olika sammanhang såsom kollega på Juridiska fakulteten, engagerad i Hyresgästföreningen och anställda inom domstolsväsendet. Oavsett hur vi lärt känna Hans har vi kommit att uppskatta honom som kollega, arbetskamrat och i många fall personlig vän. Vi vill tacka professorerna i processrätt som genom donationsmedel ur G. Huselius stiftelse generöst bekostat tryckningen av denna vänbok. Vi vill också tacka alla som skrivit bidrag till Hans vänbok. Victoria Enkvist   Lotta Lerwall   Sverker Scheutz

10


Författarlista

Författarlista

Maya Abdullah, universitetsadjunkt vid Uppsala universitet Ingrid Arnesdotter, professor emerita vid Linköpings universitet Torbjörn Andersson, professor i processrätt vid Uppsala universitet Petter Asp, justitieråd i Högsta domstolen Lars Bejstam, docent i förvaltningsrätt, Bejstam Juridik Henrik Bellander, universitetslektor i processrätt vid Uppsala universitet Torleif Bylund, professor emeritus vid Uppsala universitet Per Carlson, hovrättslagman i Svea hovrätt Victoria Enkvist, docent i offentlig rätt vid Uppsala universitet Hugo Fridén, universitetslektor i processrätt vid Uppsala universitet Therése Fridström Montoya, docent i civilrätt vid Uppsala universitet Kaj Hobér, professor emeritus i internationell investerings- och handelsrätt vid Uppsala universitet Lena Holmqvist, tidigare universitetslektor i straffrätt vid Uppsala universitet Torbjörn Ingvarsson, professor i civilrätt vid Uppsala universitet 385


Författarlista Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt vid Uppsala universitet Jan Kellgren, professor i skatterätt vid Linköpings universitet Lotta Lerwall, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt vid Uppsala universitet Bengt Lindell, professor i processrätt vid Uppsala universitet Lena Marcusson, professor emeritus i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet Mikael Möller, professor emeritus i civilrätt vid Uppsala universitet Annika Nilsson, universitetslektor och docent vid Uppsala universitet Maria Refors Legge, doktor i offentlig rätt vid Stockholms universitet och forskare vid Försvarets forskningsinstitut Michaela Ribbing, universitetslektor i offentlig rätt vid Stockholms universitet Joel Samuelsson, professor i civilrätt vid Uppsala universitet Sverker Scheutz, tidigare universitetslektor i offentlig rätt vid Uppsala universitet Harry Schüssler, advokat, Uppsala Susanna Skogsberg, förbundsjurist på Hyresgästföreningen Anna Waldenström, doktorand, Birkbeck College, University of London Åsa Åslund, universitetslektor vid Linköpings universitet

386