9789177371373

Page 1

ISBN 978-91-7737-137-3

Rådgivaransvaret

Advokat Rolf Johansson var under många år delägare i Lagerlöf & Leman som 2001 genom fusion gick upp i Linklaters. Under början av 2000-talet var han VD i Lagerlöf & Leman och efter fusionen Managing Partner i Linklaters Sverige. Sveriges Advokatsamfund anlitar Rolf Johansson som lärare i bl a Rådgivaransvaret vid de obligatoriska kurser som föregår inträde i samfundet. Han var tidigare universitetslektor vid Juridicum i Uppsala.

Rolf Johansson

Boken RÅDGIVARANSVARET handlar om juridiken som reglerar en rådgivares ansvar företrädesvis gentemot sin uppdragsgivare för de ekonomiska skador som kan bli följden av att rådgivaren agerat oaktsamt. Även om boken behandlar innehållet i de aktuella rättsreglerna i ett brett perspektiv ligger dess fokus på de särskilda förhållanden som påverkar juridiska rådgivares och särskilt advokaters ansvar för sin rådgivning. Den innehåller en djuplodande analys av de grundläggande rekvisit som styr skadeståndsansvaret och de övriga regler som påverkar dess omfattning. I avsaknad av lagregler i ämnet tillhandahåller boken i första hand en grundlig genomgång och analys av de rättsfall som relaterar till regelsystemet och dess innehåll.

Rådgivaransvaret S Ä R S K I LT O M A D V O K AT E R S ANSVAR FÖR SIN RÅDGIVNING

Rolf Johansson


RĂĽdgivaransvaret


RÅDGIVARANSVARET Särskilt om advokaters ansvar för sin rådgivning rolf johansson


Innehåll

Innehåll Förord  7 1. Inledning 9 DEL I 2. Den legala utgångspunkten  13 Doktrinen 20 3. Uppdragsförhållande (Avtal)  24 Ansvar gentemot tredje man  36 4. Vårdslöshet (Oaktsamhet)  49 Inledande synpunkter  49 Rättsläget före 2018  52 Informationsansvaret 52 Metodansvaret 64 Sammanfattning av rättsläget före 2018  84 2018 och 2019 års rättsfall  85 NJA 2018 s 414 (”Advokatens skadeståndsansvar”)  86 NJA 2019 s 877 (”Advokatens skatterådgivning”)  96 5. Skada 106 Ren förmögenhetsskada  106 Skadans uppkomst  107 Skadans storlek  117 Bevisbördan och 35 kap 5 § rättegångsbalken  121 6. Orsakssamband (Adekvat kausalitet)  126 Sammanfattning 135

5


Innehåll 7. Vem är ansvarig?  136 Organisationsformen 136 Principalansvaret 149 Arbetstagares ansvar  155 8. Ansvarsbegränsningar 159 Ansvarsbegränsningar i uppdragsavtalet  159 Friskrivningar i det lämnade rådet  166 Reklamation 172 Preskription 179 Jämkning av skadeståndet  182 Medvållande 183 Proportionalitet 186 Andra jämkningsgrunder  187 9. Ansvarsförsäkringar och skadestatistik  190 DEL II 10. Rättsfallsreferat  197 11. Rättsfallsregister  277

6


1. Inledning

1.  Inledning Den här boken handlar om rådgivares ansvar för sin rådgivning. Råd­ givaransvaret är ett skadeståndsansvar i första hand gentemot uppdrags­ givaren. Det aktualiseras i den mån rådgivaren varit oaktsam när hon eller han lämnat ett råd eller inom ramen för sitt uppdrag vidtagit en åtgärd. Ansvaret är även aktuellt om rådgivaren varit oaktsam genom att underlåta att lämna råd eller vidta en åtgärd. Det är ett ansvar för att ersätta rena förmögenhetsskador som uppkommer på grund av oaktsamheten. I boken används stundom ”Rådgivaransvaret” som ett definierat begrepp. Det syftar då på den beskrivningen av ansvaret som anges ovan. I övrigt används inga definierade begrepp. Endast sedvanliga förkortningar återfinns i boken. Det övergripande perspektivet i boken är advokatens ansvar för sin rådgivning. Det förhållandet att författaren är advokat har förhoppningsvis inte påverkat analysen och beskrivningen av ansvaret. De flesta advokater har ett väl utvecklat känselspröt för potentiella situationer av intressekonflikt och en metod för att undvika att påverkas i situationer som utgör eller tangerar sådana. Det har kommit till god användning i arbetet med boken. Avsikten har inte varit att tillvarata advokaters eller advokatbranschens intressen. Avsikten har varit att så långt möjligt objektivt analysera och beskriva juridiken bakom advokatens ansvar för sin rådgivning utan att snegla på eventuella konsekvenser för advokatkåren eller branschen. Boken behandlar endast svensk rätt. Inga hänvisningar görs till andra rättsordningar. Inte heller görs några utflykter till internationella regelverk även om det i vissa hänseenden kunde finnas skäl att kasta ett öga främst på Draft Common Frame of Reference, som innehåller en del regler som kan vara av intresse. Boken består av två delar. Den första delen, som omfattar kapitlen 2–9, utgör det materiella innehållet i form av beskrivningar och analyser av gällande rätt i olika hänseenden. Den andra delen, som omfattar kapitel 10 och 11, innehåller i kapitel 10 relativt utförliga referat av de för 9


1. Inledning

framställningen centrala rättsfall (och en skiljedom) som uppmärksammas i den första delen. De refereras i kronologisk ordning. Kapitel 11 innehåller ett utförligt rättsfallsregister. Som framgår i kapitel 2 utgör rättspraxis den avgjort viktigaste rättskällan för förståelsen av Rådgivaransvaret. Ett antal av de rättsfall från HD som är relevanta för framställningen är av intresse i flera olika hänseenden. Det gäller även den refererade skiljedomen. De behandlas därför på flera ställen i boken. För att undvika onödiga upprepningar och för att inte tynga framställningen med i sammanhanget onödigt utförliga referat av behandlade rättsfall är referaten i bokens första del koncentrerade i den meningen att endast de delar av instansernas (främst HD:s) domar som rör det aktuella ämnet återges och analyseras i respektive kapitel. Mot den bakgrunden och i syfte att i vart fall på något ställe i boken tillhandahålla ett utförligt referat av de centrala rättsfallen innehåller den andra delen de utförliga referaten. Avsikten med detta är även att göra det möjligt för läsaren att överblicka helheten i de refererade rättsfallen utan tillgång till andra publikationer. De rättsfall som avhandlas i den första delen och som återfinns utförligt refererade i den andra delen är i den första delen markerade med kursiv stil. Detsamma (kursiv stil) gäller för sidhänvisningarna i rättsfallsregistret till sidorna med de utförliga referaten i kapitel 10. De benämningar som HD numera förser många rättsfall med används i den andra delen men är, med undantag för den fösta gången rättsfallet nämns, i huvudsak utelämnade i den första delen.

10


ISBN 978-91-7737-137-3

Rådgivaransvaret

Advokat Rolf Johansson var under många år delägare i Lagerlöf & Leman som 2001 genom fusion gick upp i Linklaters. Under början av 2000-talet var han VD i Lagerlöf & Leman och efter fusionen Managing Partner i Linklaters Sverige. Sveriges Advokatsamfund anlitar Rolf Johansson som lärare i bl a Rådgivaransvaret vid de obligatoriska kurser som föregår inträde i samfundet. Han var tidigare universitetslektor vid Juridicum i Uppsala.

Rolf Johansson

Boken RÅDGIVARANSVARET handlar om juridiken som reglerar en rådgivares ansvar företrädesvis gentemot sin uppdragsgivare för de ekonomiska skador som kan bli följden av att rådgivaren agerat oaktsamt. Även om boken behandlar innehållet i de aktuella rättsreglerna i ett brett perspektiv ligger dess fokus på de särskilda förhållanden som påverkar juridiska rådgivares och särskilt advokaters ansvar för sin rådgivning. Den innehåller en djuplodande analys av de grundläggande rekvisit som styr skadeståndsansvaret och de övriga regler som påverkar dess omfattning. I avsaknad av lagregler i ämnet tillhandahåller boken i första hand en grundlig genomgång och analys av de rättsfall som relaterar till regelsystemet och dess innehåll.

Rådgivaransvaret S Ä R S K I LT O M A D V O K AT E R S ANSVAR FÖR SIN RÅDGIVNING

Rolf Johansson