9789177371038

Page 1


LAG

2 021

SV E N S K

REDAKTION PROFESSOR EM. PER HENRIK LINDBLOM HOVRÄTTSASSESSOR, JUR.DR KENNETH NORDBACK


Förord till tjugofjärde upplagan Svensk Lag, den gröna lagboken, är i första hand avsedd att vara behändig och praktisk. Systematiken är enkel. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övrig lagstiftning följer i kronologisk ordning. Promulgationslagar och förordningar är dock placerade i anslutning till sin huvudlag. Innehållsförteckning, register och layout underlättar sökning och läsning. Det finns inga bihang eller tillägg; all lagtext är införd på sin ”rätta” plats. Uppdatering sker varje år. Stoppdatum är – för oss – den sista december. Uppsala i januari 2021 Per Henrik Lindblom

Kenneth Nordback

III


INNEHÅLLSÖVERSIKT

1 STATSRÄTT ......................................................................................... 2 OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS SAMT DATAREGISTER ........... 3 KOMMUNALRÄTT ............................................................................. 4 ALLMÄN FÖRVALTNINGS- OCH FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT 5 SOCIAL- OCH SKOLRÄTT ................................................................. 6 POLITIRÄTT ....................................................................................... 7 TRAFIK- OCH TRANSPORTRÄTT ..................................................... 8 MILJÖRÄTT ......................................................................................... 9 FASTIGHETSRÄTT ............................................................................. 10 FÖRMÖGENHETSRÄTT ..................................................................... 11 SKADESTÅNDS- OCH FÖRSÄKRINGSRÄTT .................................... 12 ARBETSRÄTT ...................................................................................... 13 ASSOCIATIONSRÄTT ......................................................................... 14 NÄRINGSRÄTT ................................................................................... 15 IMMATERIALRÄTT ............................................................................ 16 FAMILJERÄTT .................................................................................... 17 INTERNATIONELL PRIVAT- OCH PROCESSRÄTT ......................... 18 STRAFFRÄTT ...................................................................................... 19 PROCESSRÄTT ................................................................................... 20 EXEKUTIONSRÄTT ............................................................................

1 115 237 263 283 647 795 878 991 1219 1303 1368 1453 1623 1724 1821 1898 1968 2143 2307

V


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1

STATSRÄTT

1.4 Medborgarskap och språk Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap Språklag (2009:600)

1.1 Grundlagarna Regeringsform (1974:152) Successionsordning (1810:0926) Tryckfrihetsförordning (1949:105) Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)

1 15 16 31

1.2 Fri- och rättigheter Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden Förordning (1991:1712) om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Diskrimineringslag (2008:567) Lag (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen Förordning (2008:1401) med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen Lag (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt Lag (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter

40

VI

1.5 EU Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen Lag (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol Tillkännagivande (2018:394) enligt lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol

112 113

113

47 47 48 59 68 68 68 69 70

1.3 RO, JK, folkomröstning, JO och Lagrådet Riksdagsordning (2014:801) Lag (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn Förordning (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern Folkomröstningslag (1979:369) Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän Lag (2003:333) om Lagrådet

108 111

75 100 101 102 104 107

2

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS SAMT DATAREGISTER

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretessförordning (2009: 641) Arkivlag (1990:782) Lag (1998:620) om belastningsregister Lag (1998:621) om misstankeregister Lag (2000:344) om Schengens informationssystem Lag (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst Lag (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet Patientdatalag (2008:355) Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn Lag (2015:51) om idrottsorganisationers behandling av uppgifter om tillträdesförbud Lag (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige

115 176 188 190 193 195 197 201 205 212 214 214 215


Lag (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet Förordning (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning Brottsdatalag (2018:1177) Lag (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område Lag (2018:1698) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

3

5

216 220 228 235

237 256

5.4 Skolrätt

259

Skollag (2010:800) Skolförordning (2011:185) Gymnasieförordning (2010:2039)

6

267 272 277 278

472 480 486 487 497 499 499 504 504 516 517 519 525 527 607 622

POLITIRÄTT

Polislag (1984:387) Polisförordning (2014:1104) Kungörelse (1969:84) om polisens användning av skjutvapen Förordning (2006:519) om särskilt personsäkerhetsarbete m.m. Lag (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter

279

6.2 Ordning och säkerhet

280 280

Lag (1938:121) om hittegods Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål Ordningslag (1993:1617) Vapenlag (1996:67) Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang Lag (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall Lag (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning Lag (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Lag (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol

5.1 Socialförsäkringsbalken 283 425

5.2 Socialtjänst Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstförordning (2001:937) Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

464

6.1 Polisväsende 263

SOCIAL- OCH SKOLRÄTT

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken [utdrag]

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård Lag (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård Smittskyddslag (2004:168) Smittskyddsförordning (2004:255) Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Patientsäkerhetslag (2010:659) Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd Patientlag (2014:821) Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) Lag (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar

257

ALLMÄN FÖRVALTNINGSOCH FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT

Förvaltningslag (2017:900) Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar Förvaltningsprocesslag (1971:291) Lag (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål Lag (1985:206) om viten Lag (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter Lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut Myndighetsförordning (2007:515)

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

5.3 Hälso- och sjukvård 216

KOMMUNALRÄTT

Kommunallag (2017:725) Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

4

216

428 445 451 456

647 652 654 654 656 657 658 658 659 667 676 682 684 684 685 686 688 VII


Lag (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och regioner Lag (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg Lag (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd Säkerhetsskyddslag (2018:585) Kamerabevakningslag (2018:1200)

9 689 690 691 693 697

6.3 Utlänningslagstiftning Utlänningslag (2005:716) Utlänningsförordning (2006:97) Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll

701 749 771

7

776 785

TRAFIK- OCH TRANSPORTRÄTT

7.1 Trafikrätt Väglag (1971:948) Lag (1976:206) om felparkeringsavgift Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering Körkortslag (1998:488) Körkortsförordning (1998:980) Trafikförordning (1998:1276) Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens

795 803 805 805 806 818 827 856

7.2 Transporträtt Lag (1969:12) om internationell vägtransport Lag (1974:610) om inrikes vägtransport Sjölag (1994:1009) [utdrag, 13 och 19 kap.] Lag (2010:510) om lufttransporter Järnvägstrafiklag (2018:181)

8

VIII

Jordabalk (1970:994) Lag (1970:995) om införande av nya jordabalken [utdrag]

991 1045

9.2 Hyra Bostadsförvaltningslag (1977:792) Hyresförhandlingslag (1978:304) Förordning (1978:314) om underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 § jordabalken Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad

1050 1053 1056 1057

Jordförvärvslag (1979:230) Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter Lag (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället Lag (1992:1461) om verkan av vissa förbehåll vid överlåtelse av fastighet som tillhör staten, m.m. Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt

1057 1059 1061 1066 1068 1068

9.4 Fastighetsbildning och fastighetsregister Fastighetsbildningslag (1970:988) Lag (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen [utdrag] Lag (1994:448) om pantbrevsregister Lag (2000:224) om fastighetsregister

1074 1099 1100 1102

9.5 Markanvändning och fiske

878 943

Expropriationslag (1972:719) Ledningsrättslag (1973:1144) Anläggningslag (1973:1149) Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter Skogsvårdslag (1979:429) Jaktlag (1987:259) Kulturmiljölag (1988:950) Minerallag (1991:45) [utdrag] Fiskelag (1993:787) Lag (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter Plan- och bygglag (2010:900)

947

9.6 Särskilda domstolar och nämnder

859 860 865 874 875

MILJÖRÄTT

Miljöbalk (1998:808) Lag (1998:811) om införande av miljöbalken Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet [utdrag] Lag (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet [utdrag] Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljötillsynsförordning (2011:13) Miljöprövningsförordning (2013:251)

9.1 Jordabalken

9.3 Fastighetsförvärv

6.4 Djurskydd Djurskyddslag (2018:1192) Djurskyddsförordning (2019:66)

FASTIGHETSRÄTT

948 948 958 967

1104 1112 1117 1124 1130 1135 1139 1150 1158 1166 1167

Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder 1208 Lag (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt 1214 Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar 1215 Förordning (2010:984) om mark- och miljödomstolarnas domsområden 1218


10 FÖRMÖGENHETSRÄTT

1221

Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet Lag (1944:181) om redovisningsmedel Räntelag (1975:635) Preskriptionslag (1981:130) Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer Lag (2011:900) om dödande av förkommen handling

1224

10.7 Samägande

10.1 Handelsbalken Handelsbalk (1736:0123 2)

1219

10.2 Avtalsrätt Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning Lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden Lag (2014:1449) om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning

1225

1225 1227

1228 1229 1229 1231 1231 1239 1244 1249 1259

1259 1260 1266 1269 1270 1275 1278 1278

10.5 Pant- och retentionsrätt Lag (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man Lag (1970:980) om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats Lag (2008:990) om företagshypotek

1300 1301

11 SKADESTÅNDS- OCH FÖRSÄKRINGSRÄTT Skadeståndslag (1972:207) Lag (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart Lag (1933:269) om ägofred [utdrag] Atomansvarighetslag (1968:45) Produktansvarslag (1992:18) Förordning (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten Patientskadelag (1996:799) Ellag (1997:857) [utdrag, 1 och 10 kap.] Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter Lag (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor Lag (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall Brottsskadelag (2014:322) Elsäkerhetslag (2016:732)

1303 1305 1306 1306 1313 1314 1316 1318 1320 1322 1327 1328 1331

11.2 Försäkringsrätt Trafikskadelag (1975:1410) Försäkringsavtalslag (2005:104) Lag (2005:105) om säkerhetsrätt i försäkringsersättning Lag (2005:106) om statliga grupplivförsäkringar

1335 1340 1367 1367

12 ARBETSRÄTT 1284 1284 1284 1285

10.6 Fordringar Lag (1936:81) om skuldebrev Lag (1936:82) angående införande av lagen om skuldebrev

1297

11.1 Skadeståndsrätt 1227

10.4 Sysslomanna- och andra uppdragsavtal Prokuralag (1974:158) Konsumenttjänstlag (1985:716) Lag (1991:351) om handelsagentur Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter Kommissionslag (2009:865) Fastighetsmäklarlag (2011:666) Lag (2011:1211) om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister Paketreselag (2018:1217)

1296

1225

10.3 Köp och gåva Lag (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva Lag (1944:302) om köpares rätt till märkt virke Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre Köplag (1990:931) Konsumentköplag (1990:932) Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler Konsumentkreditlag (2010:1846) Förordning (2010:1856) om formulär för förhandsinformation vid konsumentkrediter

Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt Lag (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter

1293 1294 1294 1295

1289 1293

12.1 Kollektiv arbetsrätt Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet Förordning (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m. Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda Lag (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag

1368 1369 1377 1377 1380 IX


Lag (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner Lag (2011:427) om europeiska företagsråd

1385 1390

12.2 Individuell arbetsrätt Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning Semesterlag (1977:480) Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1991:1047) om sjuklön Föräldraledighetslag (1995:584) Lag (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning Lag (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete Lag (2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

1395 1396 1398 1402 1410 1414 1417 1418 1418 1424 1424 1425 1426

12.3 Övrigt Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister Arbetsmiljölag (1977:1160) Arbetstidslag (1982:673) Arbetstidsförordning (1982:901) Lag (1994:260) om offentlig anställning Lag (1994:261) om fullmaktsanställning Anställningsförordning (1994:373)

1427 1432 1441 1445 1445 1448 1450

13 ASSOCIATIONSRÄTT Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag Bostadsrättslag (1991:614) Förordning (2003:37) om vissa underrättelser och meddelanden enligt 7 kap. bostadsrättslagen (1991:614) Lag (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar Stiftelselag (1994:1220) Lag (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar Lag (2004:575) om europabolag Aktiebolagslag (2005:551) Lag (2005:552) om införande av aktiebolagslagen (2005:551) Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar Lag (2018:673) om införande av lagen (2018: 672) om ekonomiska föreningar

X

1453 1458 1473 1473 1474 1486 1487 1492 1579 1580 1620

14 NÄRINGSRÄTT 14.1 Marknadsföring, konkurrens och företagshemligheter Lag (1978:800) om namn och bild i reklam Lag (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster Prisinformationslag (2004:347) Produktsäkerhetslag (2004:451) Produktsäkerhetsförordning (2004:469) Lag (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet Förordning (2006:1085) om förbud mot vissa farliga tändare Förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt Marknadsföringslag (2008:486) Tillkännagivande (2008:487) med anledning av marknadsföringslagen (2008:486) Konkurrenslag (2008:579) Lag (2008:962) om valfrihetssystem Alkohollag (2010:1622) [utdrag] Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler Konkurrensskadelag (2016:964) Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Upphandlingsförordning (2016:1162) Lag (2018:558) om företagshemligheter Tillkännagivande (2020:8) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

1623 1623 1624 1626 1626 1630 1632 1632 1633 1634 1640 1642 1650 1653 1654 1655 1658 1699 1703 1705

14.2 Övrigt Handelsregisterlag (1974:157) Inkassolag (1974:182) Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. Bokföringslag (1999:1078) Lag (2014:836) om näringsförbud

1706 1709 1711 1711 1719

15 IMMATERIALRÄTT Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Patentlag (1967:837) Mönsterskyddslag (1970:485) Lag (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter Internationell upphovsrättsförordning (1994: 193) Växtförädlarrättslag (1997:306) Varumärkeslag (2010:1877) Lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt Lag (2018:1653) om företagsnamn

1724 1725 1744 1764 1772 1775 1779 1787 1805 1812


16 FAMILJERÄTT 16.1 Äktenskapsbalken m.m. Äktenskapsbalk (1987:230) Lag (1987:788) om införande av äktenskapsbalken Lag (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag Förordning (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag Sambolag (2003:376) Lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap

1821 1832 1833 1833 1834 1837

16.2 Föräldrabalken m.m. Föräldrabalk (1949:381) Lag (1949:382) om införande av föräldrabalken [utdrag] Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap Lag (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag Lag (1990:668) om nedsättning av vissa underhållsbidrag Förmynderskapsförordning (1995:379) Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn Lag (2017:310) om framtidsfullmakter

1867 1867 1868 1868 1869 1871 1872 1873 1886 1887 1887 1890 1890 1892

16.4 Namnrätt Lag (2016:1013) om personnamn

1893

17 INTERNATIONELL PRIVATOCH PROCESSRÄTT 17.1 Internationell familjerätt 17.1.1 Äktenskaps- och barnrätt Lag (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap Förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap Lag (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden Lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor Lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn

17.1.2 Arvsrätt m.m. Lag (2015:417) om arv i internationella situationer

1908 1916 1916

1921

17.2 Internationell förmögenhetsrätt 1837

16.3 Ärvdabalken m.m. Ärvdabalk (1958:637) Lag (1958:638) om införande av nya ärvdabalken Lag (1958:52) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente Lag (1963:583) om avveckling av fideikommiss Permutationslag (1972:205) Lag (1994:243) om Allmänna arvsfonden Lag (2005:130) om dödförklaring

Bryssel II-förordningen. RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 Lag (2018:1289) om adoption i internationella situationer Lag (2019:234) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer

1898 1901 1903 1903 1905

Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker Lag (1987:822) om internationella köp Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp av varor (CISG) Lag (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I)

1924 1924 1924 1931

1931

17.3 Internationell processrätt m.m. 17.3.1 Delgivning, bevisupptagning och immunitet m.m. Lag (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol Lag (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol Lag (1946:818) om bevisupptagning åt vissa internationella organ Lag (1970:86) om befrielse för utländsk konsul från skyldighet att avlägga vittnesmål m.m. Lag (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m. Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall Lag (2009:1514) om immunitet för stater och deras egendom Förordning (2013:982) om bistånd med delgivning utomlands och i Sverige 17.3.2 Rättegångskostnader Lag (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader Tillkännagivande (2018:193) om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader 17.3.3 Bryssel I-förordningen m.m. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning) Tillkännagivande (2001:880) av staters tillträde till Luganokonventionen Tillkännagivande (2011:405) om staters tillträde till Luganokonventionen

1936 1938 1938 1938 1939 1940 1941 1941

1943 1944

1944 1954 1955 XI


Lag (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden 17.3.4 Erkännande och verkställighet i övrigt Lag (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz Lag (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge Lag (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn Kungörelse (1966:406) angående tillämpning av lagen den 10 december 1965 (nr 723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn Lag (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet Förordning (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet Lag (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område Lag (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område 17.3.5 Konkurs Lag (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land Lag (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land

1955

1956 1958 1958

1959 1959

1961 1961 1963

1965 1966

18 STRAFFRÄTT 18.1 Brottsbalken m.m. Brottsbalk (1962:700) Lag (1964:163) om införande av brottsbalken [utdrag] Förordning (1864:11 s. 101) om nya strafflagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall [utdrag] Lag (1938:251) om ändring i vissa delar av strafflagen [utdrag] Lag (1942:378) om ändring i vissa delar av strafflagen [utdrag] Lag (1948:451) angående införande av lagen om ändring i strafflagen m.m. [utdrag]

1968 2009 2010 2010 2010 2011

18.2 Specialstraffrätt 18.2.1 Brott mot person Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor Lag (1988:688) om kontaktförbud Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser 18.2.2 Ekonomisk brottslighet m.m. Lag (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m. Skattebrottslag (1971:69) XII

2011 2011 2013

2016 2016

Lag (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall Lag (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi Lag (2000:1225) om straff för smuggling Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall Bidragsbrottslag (2007:612) Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

2018 2019 2020 2025 2026 2027

18.2.3 Trafikbrott m.m. Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott 2028 Lag (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands 2029 Lag (1988:15) om förbud mot vissa radar- och laserinstrument 2030 18.2.4 Narkotikabrott m.m. Narkotikastrafflag (1968:64) Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika 18.2.5 Terroristbrott Lag (2003:148) om straff för terroristbrott Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

2030 2031 2034 2038

2039

18.3 Förverkande, förstörande och brottsofferfond Lag (1958:205) om förverkande av alkohol m.m. Lag (1974:1065) om visst stöldgods m.m. Lag (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. Lag (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. Lag (1994:419) om brottsofferfond Lag (1994:1478) om förverkande av barnpornografi Lag (2008:369) om förfarandet vid förverkande av utbyte av brottslig verksamhet i vissa fall Lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser

2041 2042 2042 2043 2044 2044 2045 2045

18.4 Verkställighet och medling Bötesverkställighetslag (1979:189) Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård Förordning (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder Lag (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid Fängelselag (2010:610) Fängelseförordning (2010:2010) Lag (2002:445) om medling med anledning av brott Lag (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande Strafftidslag (2018:1251) Lag (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning

2047 2048 2051 2053 2057 2057 2065 2068 2068 2069 2071


Förordning (2020:792) om verkställighet av ungdomsövervakning

2073

18.5 Rättspsykiatrisk undersökning Lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning

2074

18.6 Internationell straffrätt 18.6.1 Verkställighet Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. Lag (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom Lag (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet Lag (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen Lag (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen Lag (2015:642) om europeisk skyddsorder Lag (2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen 18.6.2 Utlämning Lag (1957:668) om utlämning för brott Lag (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder Lag (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder 18.6.3 Internationellt samarbete m.m. Lag (1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott Lag (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl. Lag (1991:453) om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg Lag (1996:517) om begränsning av tillämpningen av svensk lag vad gäller vissa brott begångna på utländska fartyg Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål Lag (2000:1219) om internationellt tullsamarbete Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete Lag (2017:1000) om en europeisk utredningsorder

2075 2079 2086 2088 2090 2096 2098 2101 2104 2108

2114 2115 2116 2116 2116 2125 2128 2134

19 PROCESSRÄTT 19.1 Rättegångsbalken m.m. 19.1.1 RB, grupprättegång samt patent- och marknadsdomstolar Rättegångsbalk (1942:740) Lag (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken [utdrag] Lag (2002:599) om grupprättegång Förordning (2002:814) om behörighet för tingsrätter att handlägga mål enligt lagen (2002:599) om grupprättegång, m.m.

2143 2220 2222

Förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket [utdrag] Förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket [utdrag] Lag (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar

2226 2226 2227

19.1.2 Rättshjälp, kostnader, medling och småmål Kungörelse (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m. 2230 Förordning (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. 2231 Förordning (1987:965) om ersättning för rättegångskostnader m.m. i mål där 1 kap. 3 d § rättegångsbalken tillämpas 2233 Rättshjälpslag (1996:1619) 2233 Rättshjälpsförordning (1997:404) 2238 Lag (2008:1038) om europeiskt småmålsförfarande 2242 Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister 2242 19.1.3 Åklagare Förordning (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål Åklagarförordning (2004:1265)

2243 2244

19.1.4 Målsägandebiträde och offentligt biträde Lag (1988:609) om målsägandebiträde 2245 Lag (1996:1620) om offentligt biträde 2246 19.1.5 Förundersökning och personutredning m.m. Förundersökningskungörelse (1947:948) 2247 Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 2253 Förordning (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 2257 Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. 2257 Förordning (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. 2258 19.1.6 Tvångsmedel m.m. Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov Lag (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol Lag (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål Förordning (1992:824) om fingeravtryck m.m. Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken Lag (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott Lag (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet Lag (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott Häkteslag (2010:611) Häktesförordning (2010:2011)

2260 2261 2262 2262 2262 2263 2264 2266 2269 2269 2271 2275

2226 XIII


19.4 Ärendelagen och skiljeförfarande

Lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet Lag (2020:62) om hemlig dataavläsning Förordning (2020:172) om hemlig dataavläsning

2281

19.1.7 Delgivning Delgivningslag (2010:1932) Delgivningsförordning (2011:154)

2282 2286

2277 2277

19.1.8 Ljud- och bildöverföring Förordning (2008:789) om användning av ljudöverföring och ljud- och bildöverföring vid domstolssammanträde

2288

19.1.9 Summarisk straffprocess Ordningsbotskungörelse (1968:199) Strafföreläggandekungörelse (1970:60)

2288 2290

19.2 Betalningsföreläggande och handräckning Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning Lag (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande

XIV

2296 2300

20 EXEKUTIONSRÄTT 20.1 Utsökningsbalken Utsökningsbalk (1981:774) Lag (1981:775) om införande av utsökningsbalken [utdrag] Utsökningsförordning (1981:981) [utdrag, 8 och 12 kap.] Lag (2006:516) om förbud mot utmätning av viss ersättning till vittnen och andra hotade personer Lag (2006:671) med anledning av inrättande av Kronofogdemyndigheten

2307 2339 2340 2343 2343

20.2 Konkurslagen m.m. 2291 2295

19.3 Lagstadgad tid och förtursförklaring Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid Lag (2009:1058) om förtursförklaring i domstol

Lag (1996:242) om domstolsärenden Lag (1999:116) om skiljeförfarande

2296 2296

Konkurslag (1987:672) Förmånsrättslag (1970:979) Lönegarantilag (1992:497) Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion Skuldsaneringslag (2016:675) Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare

2343 2369 2372 2375 2382

Kronologiskt författningsregister Sakregister Domarreglerna Prisbasbelopp, diskonto och referensränta

2391 2399 2429 2433

2385


KRONOLOGISKT FÖRFATTNINGSREGISTER

1700-tal 1736:0123 2 Handelsbalk 1219 1800-tal 1810:0926 Successionsordning 15 1845:50 s. 1 Lag om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva 1227 1864:11 Förordning om nya strafflagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall [utdrag] 2010 1900-tal 1904:26 s. 1 Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap 1898 1904:48 s. 1 Lag om samäganderätt 1300 1915:218

1910-tal Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 1221

1936:88 1938:121 1938:251

1942:378 1942:740 1944:181 1944:302 1946:804 1946:805 1946:816 1946:817

1922:382 1924:323 1927:56

1930:173 1931:429 1933:269 1936:79 1936:81 1936:82 1936:83

1920-tal Lag angående ansvarighet för skada i följd av luftfart 1305 Lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning 1224 Lag om nedsättning av pengar hos myndighet 1293 1930-tal Lag om beräkning av lagstadgad tid 2296 Förordning om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap 1901 Lag om ägofred [utdrag] 1306 Lag om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz 1956 Lag om skuldebrev 1289 Lag angående införande av lagen om skuldebrev 1293 Lag angående vissa utfästelser om gåva 1228

1946:818 1947:948 1948:451 1949:105 1949:345 1949:381 1949:382

1951:649 1957:259 1957:668 1958:52 1958:205

Lag om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man 1284 Lag om hittegods 657 Lag om ändring i vissa delar av strafflagen [utdrag] 2010 1940-tal Lag om ändring i vissa delar av strafflagen [utdrag] 2010 Rättegångsbalk 2143 Lag om redovisningsmedel 1294 Lag om köpares rätt till märkt virke 1229 Lag om införande av nya rättegångsbalken [utdrag] 2220 Lag med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar 1225 Lag om bevisupptagning åt utländsk domstol 1936 Lag om bevisupptagning vid utländsk domstol 1938 Lag om bevisupptagning åt vissa internationella organ 1938 Förundersökningskungörelse 2247 Lag angående införande av lagen om ändring i strafflagen m.m. [utdrag] 2011 Tryckfrihetsförordning 16 Lag om rätten till arbetstagares uppfinningar 1724 Föräldrabalk 1837 Lag om införande av föräldrabalken [utdrag] 1867 1950-tal Lag om straff för vissa trafikbrott 2028 Lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. 256 Lag om utlämning för brott 2101 Lag om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente 1887 Lag om förverkande av alkohol m.m. 2041 2391


1958:637 1958:638 1958:642

1960:729

1962:120 1962:512 1962:700 1963:193 1963:583

1964:163 1964:167 1964:528 1964:740

Ärvdabalk 1873 Lag om införande av nya ärvdabalken 1886 Lag om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap 1867 1960-tal Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1725

1970:60 1970:86 1970:215 1970:485 1970:979 1970:980

Lag om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m. 2016 Lag om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge 1958 Brottsbalk 1968

1970:988 1970:989

Lag om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. 2075 Lag om avveckling av fideikommiss 1887

1971:69 1971:289

Lag om införande av brottsbalken [utdrag] 2009 Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 2253 Lag om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker 1924 Förordning med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål 2243

1970:994 1970:995

1971:291 1971:309 1971:948 1971:965

1972:205 1972:207 1972:260 1972:719

1965:723

Lag om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn 1958

1973:188 1973:261

1966:406

1966:680

Kungörelse angående tillämpning av lagen den 10 december 1965 (nr 723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn 1959 Lag om ändring av vissa underhållsbidrag 1833

1967:837

Patentlag 1744

1968:45 1968:64 1968:199

Atomansvarighetslag 1306 Narkotikastrafflag 2030 Ordningsbotskungörelse 2288

1969:12 1969:84

Lag om internationell vägtransport 859 Kungörelse om polisens användning av skjutvapen 654 Lag om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag 1868

1969:620

2392

1973:1144 1973:1149 1973:1150

1974:152 1974:157 1974:158 1974:182 1974:358 1974:371 1974:610 1974:752 1974:981 1974:1065 1974:1066

1970-tal Strafföreläggandekungörelse 2290 Lag om befrielse för utländsk konsul från skyldighet att avlägga vittnesmål m.m. 1938 Lag om arbetsgivares kvittningsrätt 1395 Mönsterskyddslag 1764 Förmånsrättslag 2369 Lag om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst 1284 Fastighetsbildningslag 1074 Lag om införande av fastighetsbildningslagen [utdrag] 1099 Jordabalk 991 Lag om införande av nya jordabalken [utdrag] 1045 Skattebrottslag 2016 Lag om allmänna förvaltningsdomstolar 267 Förvaltningsprocesslag 272 Lag om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål 277 Väglag 795 Lag om straff för trafikbrott som begåtts utomlands 2029 Permutationslag 1890 Skadeståndslag 1303 Lag om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom 2079 Expropriationslag 1104 Lag om arrendenämnder och hyresnämnder 1208 Kungörelse om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m. 2230 Ledningsrättslag 1112 Anläggningslag 1117 Lag om förvaltning av samfälligheter 1124 Regeringsform 1 Handelsregisterlag 1706 Prokuralag 1259 Inkassolag 1709 Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1368 Lag om rättegången i arbetstvister 1427 Lag om inrikes vägtransport 860 Lag om nordisk vittnesplikt m.m. 1939 Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 1396 Lag om visst stöldgods m.m. 2042 Lag om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. 2042


1975:635 1975:1339 1975:1345 1975:1410 1976:19 1976:108 1976:206 1976:511 1976:580 1976:661 1976:1021 1976:1090 1977:67 1977:480 1977:595 1977:743

1977:792 1977:1160 1978:304 1978:314 1978:599 1978:800 1978:801

1979:189 1979:230 1979:321 1979:369 1979:429 1979:1001

1980:307

Räntelag 1294 Lag om Justitiekanslerns tillsyn 100 Förordning med instruktion för Justitiekanslern 101 Trafikskadelag 1335 Lag om internationellt samarbete rörande lagföring för brott 2114 Lag om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet 1959 Lag om felparkeringsavgift 803 Lag om omhändertagande av berusade personer m.m. 658 Lag om medbestämmande i arbetslivet 1369 Lag om immunitet och privilegier i vissa fall 1940 Förordning om statliga kollektivavtal, m.m. 1377 Lag om alkoholutandningsprov 2260

1980:1102

Lag om handelsbolag och enkla bolag 1453

1981:6

Lag om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land 1965 Lag om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land 1966 Preskriptionslag 1295 Lag om kallelse på okända borgenärer 1296 Lag om ersättning för inkassokostnader m.m. 1711 Utsökningsbalk 2307 Lag om införande av utsökningsbalken [utdrag] 2339 Utsökningsförordning [utdrag, 8 och 12 kap.] 2340 Lag om säkerhetskontroll i domstol 2261

1981:7 1981:130 1981:131 1981:739 1981:774 1981:775 1981:981 1981:1064

1982:80 1982:316

Lag om anställningsskydd 1402 Lag med förbud mot könsstympning av kvinnor 2011 Lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt 1059 Arbetstidslag 1441 Förordning om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. 2231 Arbetstidsförordning 1445

Lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik 805 Semesterlag 1398 Lag om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område 1961 Förordning om tillämpning av lagen om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet 1961 Bostadsförvaltningslag 1050 Arbetsmiljölag 1432

1982:352

1983:368

Lag om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område 1963

Hyresförhandlingslag 1053 Förordning om underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 § jordabalken 1056 Lag om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. 1229 Lag om namn och bild i reklam 1623 Lag om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet 2086

1984:292

Lag om avtalsvillkor mellan näringsidkare 1225 Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering 805 Polislag 647 Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter 1061

Bötesverkställighetslag 2047 Jordförvärvslag 1057 Förordning om ändring av vissa underhållsbidrag 1833 Folkomröstningslag 102 Skogsvårdslag 1130 Lag om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden 1903 1980-tal Lag om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader 1943

1982:673 1982:805 1982:901

1984:318 1984:387 1984:404

1985:206 1985:354 1985:367 1985:658 1985:716 1985:982 1985:988

1986:765

Lag om viten 278 Lag om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall 2018 Lag om internationella faderskapsfrågor 1903 Lag om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället 1066 Konsumenttjänstlag 1260 Lag om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats 1284 Lag om immunitet för vissa vittnen m.fl. 2115 Lag med instruktion för Riksdagens ombudsmän 104 2393


1986:796 1986:1009 1986:1142

Lag om godtrosförvärv av lösöre 1231 Lag om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. 2043 Lag om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter 279

1991:1129 1991:1137 1991:1469 1991:1559 1991:1712

1987:230 1987:259 1987:672 1987:788 1987:822 1987:965 1987:1245

1988:15 1988:254 1988:609 1988:688 1988:870 1988:950 1988:1473

1989:14 1989:31

1990:52 1990:668 1990:746 1990:782 1990:931 1990:932 1991:45 1991:351 1991:453 1991:572 1991:614 1991:615 1991:1047 1991:1128 2394

Äktenskapsbalk 1821 Jaktlag 1135 Konkurslag 2343 Lag om införande av äktenskapsbalken 1832 Lag om internationella köp 1924 Förordning om ersättning för rättegångskostnader m.m. i mål där 1 kap. 3 d § rättegångsbalken tillämpas 2233 Lag om styrelserepresentation för de privatanställda 1377 Lag om förbud mot vissa radar- och laserinstrument 2030 Lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål 658 Lag om målsägandebiträde 2245 Lag om kontaktförbud 2011 Lag om vård av missbrukare i vissa fall 451 Kulturmiljölag 1139 Lag om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål 2262

1991:2041

1992:18 1992:289 1992:497 1992:824 1992:860 1992:1461 1992:1554 1992:1685

1993:387 1993:645

Lag om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn 1905 Lag om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter 1301

1993:787 1993:1617

1990-tal Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 456 Lag om nedsättning av vissa underhållsbidrag 1868 Lag om betalningsföreläggande och handräckning 2291 Arkivlag 188 Köplag 1231 Konsumentköplag 1239

1994:243 1994:260 1994:261 1994:373 1994:419 1994:448 1994:451

Minerallag [utdrag] 1150 Lag om handelsagentur 1266 Lag om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg 2116 Lag om särskild utlänningskontroll 771 Bostadsrättslag 1458 Lag om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar 1473 Lag om sjuklön 1410 Lag om psykiatrisk tvångsvård 472

1994:193

1994:831 1994:1009 1994:1219

1994:1220 1994:1478 1994:1500 1994:1512 1994:1763

Lag om rättspsykiatrisk vård 480 Lag om rättspsykiatrisk undersökning 2074 Yttrandefrihetsgrundlag 31 Lag med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden 40 Förordning om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål 47 Lag om särskild personutredning i brottmål, m.m. 2257 Produktansvarslag 1313 Förordning om särskild personutredning i brottmål, m.m. 2258 Lönegarantilag 2372 Förordning om fingeravtryck m.m. 2262 Lag om kontroll av narkotika 2031 Lag om verkan av vissa förbehåll vid överlåtelse av fastighet som tillhör staten, m.m. 1068 Förordning om kontroll av narkotika 2034 Lag om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter 1772 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 464 Lag om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal 1931 Fiskelag 1158 Ordningslag 659 Internationell upphovsrättsförordning 1775 Lag om Allmänna arvsfonden 1890 Lag om offentlig anställning 1445 Lag om fullmaktsanställning 1448 Anställningsförordning 1450 Lag om brottsofferfond 2044 Lag om pantbrevsregister 1100 Lag om intensivövervakning med elektronisk kontroll 2048 Lag om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt 1214 Sjölag [utdrag, 13 och 19 kap.] 865 Lag om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 47 Stiftelselag 1474 Lag om förverkande av barnpornografi 2044 Lag med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 112 Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 1225 Förordning med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 2257


1994:1927

Lag om europeiska ekonomiska intressegrupperingar 1486

1995:379 1995:584 1995:1301

Förmynderskapsförordning 1869 Föräldraledighetslag 1414 Förordning om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten 1314

1996:67 1996:242 1996:517

Vapenlag 667 Lag om domstolsärenden 2296 Lag om begränsning av tillämpningen av svensk lag vad gäller vissa brott begångna på utländska fartyg 2116 Lag om företagsrekonstruktion 2375 Patientskadelag 1316 Lag om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård 486 Rättshjälpslag 2233 Lag om offentligt biträde 2246

2000:224 2000:344 2000:562 2000:1175 2000:1219

1996:764 1996:799 1996:981 1996:1619 1996:1620

2000:1225 2001:82 2001:453 2001:880 2001:937 2002:93 2002:293

1997:306 1997:404 1997:857 1997:1293

1998:209 1998:488 1998:603 1998:620 1998:621 1998:642 1998:714 1998:808 1998:811 1998:812 1998:813 1998:899 1998:980 1998:1276 1998:1443

1999:116 1999:216 1999:678 1999:1078

Växtförädlarrättslag 1779 Rättshjälpsförordning 2238 Ellag [utdrag, 1 och 10 kap.] 1318 Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet 1417 Lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl 1418 Körkortslag 806 Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård 2051 Lag om belastningsregister 190 Lag om misstankeregister 193 Förordning om verkställighet av frivårdspåföljder 2053 Lag om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder 2262 Miljöbalk 878 Lag om införande av miljöbalken 943 Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet [utdrag] 947 Lag om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet [utdrag] 948 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 948 Körkortsförordning 818 Trafikförordning 827 Lag om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi 2019 Lag om skiljeförfarande 2300 Lag om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken 2263 Lag om utstationering av arbetstagare 1418 Bokföringslag 1711

2002:444 2002:445 2002:562 2002:599 2002:814

2003:37 2003:148 2003:333 2003:376 2003:778 2003:862 2003:1156

2004:168 2004:255 2004:347 2004:451 2004:469 2004:559 2004:575 2004:1265 2005:59

2000-tal Lag om fastighetsregister 1102 Lag om Schengens informationssystem 195 Lag om internationell rättslig hjälp i brottmål 2116 Lag om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer 1623 Lag om internationellt tullsamarbete 2125 Lag om straff för smuggling 2020 Lag om svenskt medborgarskap 108 Socialtjänstlag 428 Tillkännagivande av staters tillträde till Luganokonventionen 1954 Socialtjänstförordning 445 Lag om kooperativ hyresrätt 1068 Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning 1424 Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall 2025 Lag om medling med anledning av brott 2068 Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster 1624 Lag om grupprättegång 2222 Förordning om behörighet för tingsrätter att handlägga mål enligt lagen om grupprättegång, m.m. 2226 Förordning om vissa underrättelser och meddelanden enligt 7 kap. bostadsrättslagen 1473 Lag om straff för terroristbrott 2038 Lag om Lagrådet 107 Sambolag 1834 Lag om skydd mot olyckor 676 Lag om finansiell rådgivning till konsumenter 1269 Lag om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder 2108 Smittskyddslag 487 Smittskyddsförordning 497 Prisinformationslag 1626 Produktsäkerhetslag 1626 Produktsäkerhetsförordning 1630 Lag om arbetstagarinflytande i europabolag 1380 Lag om europabolag 1487 Åklagarförordning 2244 Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 1244 2395


2005:104 2005:105 2005:106 2005:130 2005:321 2005:429 2005:500 2005:551 2005:552 2005:716 2005:900

2006:45 2006:97 2006:260 2006:304 2006:323 2006:343 2006:351 2006:484 2006:502 2006:516 2006:519 2006:544 2006:671 2006:939 2006:1006 2006:1085

Försäkringsavtalslag 1340 Lag om säkerhetsrätt i försäkringsersättning 1367 Lag om statliga grupplivförsäkringar 1367 Lag om dödförklaring 1892 Lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang 682 Lag om god man för ensamkommande barn 1871 Lag om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall 2264 Aktiebolagslag 1492 Lag om införande av aktiebolagslagen 1579 Utlänningslag 701 Lag om förbud mot maskering i vissa fall 684 Lag om omvandling av fängelse på livstid 2057 Utlänningsförordning 749 Förordning om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt 1633 Lag om rättsprövning av vissa regeringsbeslut 280 Lag om utbyte av sprutor och kanyler 499 Lag om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning 684 Lag om genetisk integritet m.m. 499 Lag om franchisegivares informationsskyldighet 1632 Lag med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol 113 Lag om förbud mot utmätning av viss ersättning till vittnen och andra hotade personer 2343 Förordning om särskilt personsäkerhetsarbete m.m. 654 Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 257 Lag med anledning av inrättande av Kronofogdemyndigheten 2343 Lag om kvalificerade skyddsidentiteter 656 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher 685 Förordning om förbud mot vissa farliga tändare 1632

2007:612 2007:979 2007:980 2007:1150 2007:1157 2008:9 2008:322 2008:344 2008:355 2008:369 2008:486 2008:487 2008:565 2008:567 2008:568 2008:579 2008:717 2008:789 2008:879 2008:962 2008:990 2008:1038 2008:1401

2009:47 2009:260 2009:400 2009:600 2009:607 2009:641

2007:258

2007:259

2007:515 2396

Lag om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst 197 Lag om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet 201 Myndighetsförordning 280

2009:865 2009:866 2009:966 2009:1058 2009:1427

Bidragsbrottslag 2026 Lag om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott 2266 Lag om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet 2269 Lag om tillsyn över hundar och katter 1320 Lag om yrkesförarkompetens 856 Lag om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner 1385 Lag om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott 2269 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. 504 Patientdatalag 205 Lag om förfarandet vid förverkande av utbyte av brottslig verksamhet i vissa fall 2045 Marknadsföringslag 1634 Tillkännagivande med anledning av marknadsföringslagen 1640 Lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete 1424 Diskrimineringslag 59 Lag om Diskrimineringsombudsmannen 68 Konkurrenslag 1642 Lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 686 Förordning om användning av ljudöverföring och ljud- och bildöverföring vid domstolssammanträde 2288 Lag om europeiskt betalningsföreläggande 2295 Lag om valfrihetssystem 1650 Lag om företagshypotek 1285 Lag om europeiskt småmålsförfarande 2242 Förordning med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen 68 Lag om vissa kommunala befogenheter 259 Lag om upphävande av lagen om registrerat partnerskap 1837 Offentlighets- och sekretesslag 115 Språklag 111 Förordning med instruktion för Konsumentverket [utdrag] 2226 Offentlighets- och sekretessförordning 176 Kommissionslag 1270 Lag om överlåtbara fiskerättigheter 1166 Lag om Försvarsunderrättelsedomstol 688 Lag om förtursförklaring i domstol 2296 Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen 2088


2009:1514

Lag om immunitet för stater och deras egendom 1941

2010:110 2010:111

Socialförsäkringsbalk 283 Lag om införande av socialförsäkringsbalken [utdrag] 425 Lag om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och regioner 689 Lag om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet 2039 Lag om lufttransporter 874 Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 212 Fängelselag 2057 Häkteslag 2271 Patientsäkerhetslag 504 Skollag 527 Plan- och bygglag 1167 Lag om mark- och miljödomstolar 1215 Lag om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor 1322 Förordning om mark- och miljödomstolarnas domsområden 1218 Alkohollag [utdrag] 1653 Konsumentkreditlag 1249 Förordning om formulär för förhandsinformation vid konsumentkrediter 1259 Varumärkeslag 1787 Lag om åldersgränser för film som ska visas offentligt 68 Delgivningslag 2282 Fängelseförordning 2065 Häktesförordning 2275 Gymnasieförordning 622

2010:294 2010:299

2010:510 2010:566 2010:610 2010:611 2010:659 2010:800 2010:900 2010:921 2010:950 2010:984 2010:1622 2010:1846 2010:1856 2010:1877 2010:1882 2010:1932 2010:2010 2010:2011 2010:2039 2011:13 2011:111 2011:154 2011:185 2011:405 2011:427 2011:666 2011:860 2011:900 2011:1165 2011:1211

2012:278

Miljötillsynsförordning 958 Lag om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser 2045 Delgivningsförordning 2286 Skolförordning 607 Tillkännagivande om staters tillträde till Luganokonventionen 1955 Lag om europeiska företagsråd 1390 Fastighetsmäklarlag 1275 Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister 2242 Lag om dödande av förkommen handling 1297 Lag om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder 2104 Lag om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister 1278 Lag om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet 2277

2012:663 2012:978 2012:989

2013:251 2013:283 2013:388 2013:407 2013:644 2013:852 2013:982

2014:307 2014:322 2014:406 2014:801 2014:821 2014:836 2014:912

2014:1104 2014:1437 2014:1449

2015:51 2015:96 2015:417 2015:642 2015:650 2015:899

2016:188 2016:675

Lag om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall 1327 Lag om uthyrning av egen bostad 1057 Förordning med instruktion för Naturvårdsverket [utdrag] 2226 Miljöprövningsförordning 967 Lag om bevakning ombord på svenskt fartyg 690 Lag om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler 1654 Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd 516 Lag om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige 1425 Lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn 214 Förordning om bistånd med delgivning utomlands och i Sverige 1941 Lag om straff för penningtvättsbrott 2027 Brottsskadelag 1328 Lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser 2013 Riksdagsordning 75 Patientlag 517 Lag om näringsförbud 1719 Lag med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden 1955 Polisförordning 652 Lag om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd 691 Lag om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning 1227 Lag om idrottsorganisationers behandling av uppgifter om tillträdesförbud 214 Lag om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen 2090 Lag om arv i internationella situationer 1921 Lag om europeisk skyddsorder 2096 Lag om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen 2098 Lag om identitetskort för folkbokförda i Sverige 215 Lag om patent- och marknadsdomstolar 2227 Skuldsaneringslag 2382 2397


2016:676 2016:732 2016:749 2016:774 2016:775 2016:964 2016:977 2016:1013 2016:1145 2016:1162 2017:30 2017:151 2017:310 2017:496 2017:725 2017:900 2017:1000

2018:181 2018:193 2018:218 2018:394 2018:558 2018:585 2018:672 2018:673 2018:744 2018:1177 2018:1192 2018:1197 2018:1200

2398

Lag om skuldsanering för företagare 2385 Elsäkerhetslag 1331 Lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden 1426 Lag om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet 216 Förordning om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet 216 Konkurrensskadelag 1655 Lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt 1805 Lag om personnamn 1893 Lag om offentlig upphandling 1658 Upphandlingsförordning 1699 Hälso- och sjukvårdslag 519 Lag om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter 69 Lag om framtidsfullmakter 1872 Lag om internationellt polisiärt samarbete 2128 Kommunallag 237 Förvaltningslag 263 Lag om en europeisk utredningsorder 2134 Järnvägstrafiklag 875 Tillkännagivande om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader 1944 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 216 Tillkännagivande enligt lagen med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol 113 Lag om företagshemligheter 1703 Säkerhetsskyddslag 693 Lag om ekonomiska föreningar 1580 Lag om införande av lagen om ekonomiska föreningar 1620 Lag om försäkringsmedicinska utredningar 525 Brottsdatalag 220 Djurskyddslag 776 Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 70 Kamerabevakningslag 697

2018:1217 2018:1250 2018:1251 2018:1289 2018:1653 2018:1693 2018:1698

Paketreselag 1278 Lag om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande 2068 Strafftidslag 2069 Lag om adoption i internationella situationer 1916 Lag om företagsnamn 1812 Lag om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område 228 Lag om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område 235

2019:66 2019:234

Djurskyddsförordning 785 Lag om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer 1916

2020:8

Tillkännagivande om tröskelvärden vid offentlig upphandling 1705 Lag om hemlig dataavläsning 2277 Förordning om hemlig dataavläsning 2281 Lag om verkställighet av ungdomsövervakning 2071 Förordning om verkställighet av ungdomsövervakning 2073

2020:62 2020:172 2020:616 2020:792

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tilllämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) 1931 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning) 1944 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 48 Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp av varor (CISG) 1924 RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 1908