9789177370758

Page 1


LAG

2 020

SV E N S K

REDAKTION PROFESSOR EM. PER HENRIK LINDBLOM HOVRÄTTSASSESSOR, JUR.DR KENNETH NORDBACK


Förord till tjugotredje upplagan Svensk Lag, den gröna lagboken, är i första hand avsedd att vara behändig och praktisk. Systematiken är enkel. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övrig lagstiftning följer i kronologisk ordning. Promulgationslagar och förordningar är dock placerade i anslutning till sin huvudlag. Innehållsförteckning, register och layout underlättar sökning och läsning. Det finns inga bihang eller tillägg; all lagtext är införd på sin ”rätta” plats. Uppdatering sker varje år. Stoppdatum är – för oss – den sista december. Uppsala i januari 2020 Per Henrik Lindblom

Kenneth Nordback

III


INNEHÅLLSÖVERSIKT

1 STATSRÄTT ......................................................................................... 2 OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS SAMT DATAREGISTER ........... 3 KOMMUNALRÄTT ............................................................................. 4 ALLMÄN FÖRVALTNINGS- OCH FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT 5 SOCIAL- OCH SKOLRÄTT ................................................................. 6 POLITIRÄTT ....................................................................................... 7 TRAFIK- OCH TRANSPORTRÄTT ..................................................... 8 MILJÖRÄTT ......................................................................................... 9 FASTIGHETSRÄTT ............................................................................. 10 FÖRMÖGENHETSRÄTT ..................................................................... 11 SKADESTÅNDS- OCH FÖRSÄKRINGSRÄTT .................................... 12 ARBETSRÄTT ...................................................................................... 13 ASSOCIATIONSRÄTT ......................................................................... 14 NÄRINGSRÄTT ................................................................................... 15 IMMATERIALRÄTT ............................................................................ 16 FAMILJERÄTT .................................................................................... 17 INTERNATIONELL PRIVAT- OCH PROCESSRÄTT ......................... 18 STRAFFRÄTT ...................................................................................... 19 PROCESSRÄTT ................................................................................... 20 EXEKUTIONSRÄTT ............................................................................

1 114 234 261 282 633 778 861 970 1195 1278 1343 1426 1585 1686 1782 1859 1929 2103 2262

V


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1

STATSRÄTT

1.4 Medborgarskap och språk Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap Språklag (2009:600)

1.1 Grundlagarna Regeringsform (1974:152) Successionsordning (1810:0926) Tryckfrihetsförordning (1949:105) Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)

1 15 16 31

1.2 Fri- och rättigheter Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden Förordning (1991:1712) om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rätttigheterna och de grundläggande friheterna Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Diskrimineringslag (2008:567) Lag (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen Förordning (2008:1401) med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen Lag (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt Lag (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter

40

VI

1.5 EU Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen Lag (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol Tillkännagivande (2018:394) enligt lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol

111 112

113

47 47 48 59 68 68 68 69 70

1.3 RO, JK, folkomröstning, JO och Lagrådet Riksdagsordning (2014:801) Lag (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn Förordning (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern Folkomröstningslag (1979:369) Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän Lag (2003:333) om Lagrådet

108 110

75 99 100 102 103 106

2

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS SAMT DATAREGISTER

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretessförordning (2009: 641) Arkivlag (1990:782) Lag (1998:620) om belastningsregister Lag (1998:621) om misstankeregister Lag (2000:344) om Schengens informationssystem Lag (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst Lag (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet Patientdatalag (2008:355) Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn Lag (2015:51) om idrottsorganisationers behandling av uppgifter om tillträdesförbud Lag (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige

114 173 186 187 191 192 194 198 202 209 211 211 212


Lag (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet Förordning (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning Brottsdatalag (2018:1177) Lag (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område Lag (2018:1698) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

3

5

213 217 225 232

234 254

5.4 Skolrätt

256

Skollag (2010:800) Skolförordning (2011:185) Gymnasieförordning (2010:2039)

6

265 271 276 277

465 473 480 480 490 492 492 497 497 509 510 512 518 519 595 609

POLITIRÄTT

Polislag (1984:387) Polisförordning (2014:1104) Kungörelse (1969:84) om polisens användning av skjutvapen Förordning (2006:519) om särskilt personsäkerhetsarbete m.m. Lag (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter

278

6.2 Ordning och säkerhet

278 279

Lag (1938:121) om hittegods Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål Ordningslag (1993:1617) Vapenlag (1996:67) Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang Lag (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall Lag (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning Lag (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Lag (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol

5.1 Socialförsäkringsbalken 282 420

5.2 Socialtjänst Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstförordning (2001:937) Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

458

6.1 Polisväsende 261

SOCIAL- OCH SKOLRÄTT

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken [utdrag]

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård Lag (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård Smittskyddslag (2004:168) Smittskyddsförordning (2004:255) Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Patientsäkerhetslag (2010:659) Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd Patientlag (2014:821) Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) Lag (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar

254

ALLMÄN FÖRVALTNINGSOCH FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT

Förvaltningslag (2017:900) Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar Förvaltningsprocesslag (1971:291) Lag (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål Lag (1985:206) om viten Lag (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter Lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut Myndighetsförordning (2007:515)

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

5.3 Hälso- och sjukvård 213

KOMMUNALRÄTT

Kommunallag (2017:725) Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

4

213

424 441 447 451

633 638 640 640 642 643 644 644 645 653 662 668 670 670 671 672 674 VII


Lag (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och regioner Lag (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg Lag (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd Säkerhetsskyddslag (2018:585) Kamerabevakningslag (2018:1200)

9 675 676 677 678 682

6.3 Utlänningslagstiftning Utlänningslag (2005:716) Utlänningsförordning (2006:97) Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll

686 733 754

7

759 767

TRAFIK- OCH TRANSPORTRÄTT

7.1 Trafikrätt Väglag (1971:948) Lag (1976:206) om felparkeringsavgift Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering Körkortslag (1998:488) Körkortsförordning (1998:980) Trafikförordning (1998:1276) Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens

778 786 788 788 789 801 810 838

7.2 Transporträtt Lag (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg Lag (1974:610) om inrikes vägtransport Sjölag (1994:1009) [utdrag, 13 och 19 kap.] Lag (2010:510) om lufttransporter Järnvägstrafiklag (2018:181)

8

VIII

841 843 847 856 858

MILJÖRÄTT

Miljöbalk (1998:808) Lag (1998:811) om införande av miljöbalken Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet [utdrag] Lag (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet [utdrag] Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljötillsynsförordning (2011:13) Miljöprövningsförordning (2013:251)

9.1 Jordabalken Jordabalk (1970:994) 970 Lag (1970:995) om införande av nya jordabalken [utdrag] 1023

9.2 Hyra Bostadsförvaltningslag (1977:792) Hyresförhandlingslag (1978:304) Förordning (1978:314) om underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 § jordabalken Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad

1028 1031 1034 1035

9.3 Fastighetsförvärv

6.4 Djurskydd Djurskyddslag (2018:1192) Djurskyddsförordning (2019:66)

FASTIGHETSRÄTT

861 924 928 929 929 938 947

Jordförvärvslag (1979:230) Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter Lag (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället Lag (1992:1461) om verkan av vissa förbehåll vid överlåtelse av fastighet som tillhör staten, m.m. Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt

1035 1038 1039 1044 1046 1046

9.4 Fastighetsbildning och fastighetsregister Fastighetsbildningslag (1970:988) Lag (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen [utdrag] Lag (1994:448) om pantbrevsregister Lag (2000:224) om fastighetsregister

1052 1077 1078 1080

9.5 Markanvändning och fiske Expropriationslag (1972:719) Ledningsrättslag (1973:1144) Anläggningslag (1973:1149) Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter Skogsvårdslag (1979:429) Jaktlag (1987:259) Kulturmiljölag (1988:950) Minerallag (1991:45) [utdrag] Fiskelag (1993:787) Lag (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter Plan- och bygglag (2010:900)

1082 1090 1095 1102 1108 1113 1117 1128 1136 1144 1145

9.6 Särskilda domstolar och nämnder Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder 1184 Lag (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt 1191 Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar 1191 Förordning (2010:984) om mark- och miljödomstolarnas domsområden 1194


10 FÖRMÖGENHETSRÄTT

1197

Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet Lag (1944:181) om redovisningsmedel Räntelag (1975:635) Preskriptionslag (1981:130) Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer Lag (2011:900) om dödande av förkommen handling

1200

10.7 Samägande

10.1 Handelsbalken Handelsbalk (1736:0123 2)

1195

10.2 Avtalsrätt Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning Lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden Lag (2014:1449) om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning

1201

1201 1203

1204 1204 1205 1206 1207 1214 1219 1224 1234

1235 1235 1241 1244 1245 1250 1253 1254

10.5 Pant- och retentionsrätt Lag (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man Lag (1970:980) om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats Lag (2008:990) om företagshypotek

1275 1276

11 SKADESTÅNDS- OCH FÖRSÄKRINGSRÄTT Skadeståndslag (1972:207) Lag (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart Lag (1933:269) om ägofred [utdrag] Atomansvarighetslag (1968:45) Produktansvarslag (1992:18) Förordning (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten Patientskadelag (1996:799) Ellag (1997:857) [utdrag, 1 och 10 kap.] Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter Lag (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor Lag (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall Brottsskadelag (2014:322) Elsäkerhetslag (2016:732)

1278 1280 1281 1281 1288 1289 1291 1293 1295 1297 1302 1303 1306

11.2 Försäkringsrätt Trafikskadelag (1975:1410) Försäkringsavtalslag (2005:104) Lag (2005:105) om säkerhetsrätt i försäkringsersättning Lag (2005:106) om statliga grupplivförsäkringar

1310 1315 1342 1342

12 ARBETSRÄTT 1259 1260 1260 1261

10.6 Fordringar Lag (1936:81) om skuldebrev Lag (1936:82) angående införande av lagen om skuldebrev

1272

11.1 Skadeståndsrätt 1203

10.4 Sysslomanna- och andra uppdragsavtal Prokuralag (1974:158) Konsumenttjänstlag (1985:716) Lag (1991:351) om handelsagentur Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter Kommissionslag (2009:865) Fastighetsmäklarlag (2011:666) Lag (2011:1211) om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister Paketreselag (2018:1217)

1272

1201

10.3 Köp och gåva Lag (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva Lag (1944:302) om köpares rätt till märkt virke Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre Köplag (1990:931) Konsumentköplag (1990:932) Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler Konsumentkreditlag (2010:1846) Förordning (2010:1856) om formulär för förhandsinformation vid konsumentkrediter

Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt Lag (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter

1268 1269 1269 1271

1265 1268

12.1 Kollektiv arbetsrätt Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet Förordning (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m. Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda Lag (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag

1343 1344 1352 1352 1355 IX


Lag (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner Lag (2011:427) om europeiska företagsråd

1360 1365

12.2 Individuell arbetsrätt Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning Semesterlag (1977:480) Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1991:1047) om sjuklön Föräldraledighetslag (1995:584) Lag (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning Lag (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete Lag (2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

1370 1371 1373 1377 1385 1389 1392 1393 1393 1397 1398 1399 1399

12.3 Övrigt Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister Arbetsmiljölag (1977:1160) Arbetstidslag (1982:673) Arbetstidsförordning (1982:901) Lag (1994:260) om offentlig anställning Lag (1994:261) om fullmaktsanställning Anställningsförordning (1994:373)

1400 1405 1414 1418 1418 1421 1423

13 ASSOCIATIONSRÄTT Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag Bostadsrättslag (1991:614) Förordning (2003:37) om vissa underrättelser och meddelanden enligt 7 kap. bostadsrättslagen (1991:614) Lag (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar Stiftelselag (1994:1220) [utdrag] Lag (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar Lag (2004:575) om europabolag Aktiebolagslag (2005:551) Lag (2005:552) om införande av aktiebolagslagen (2005:551) Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar Lag (2018:673) om införande av lagen (2018: 672) om ekonomiska föreningar

X

1426 1431 1446 1446 1447 1450 1452 1456 1542 1543 1583

14 NÄRINGSRÄTT 14.1 Marknadsföring, konkurrens och företagshemligheter Lag (1978:800) om namn och bild i reklam Lag (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster Prisinformationslag (2004:347) Produktsäkerhetslag (2004:451) Produktsäkerhetsförordning (2004:469) Lag (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet Förordning (2006:1085) om förbud mot vissa farliga tändare Förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt Marknadsföringslag (2008:486) Tillkännagivande (2008:487) med anledning av marknadsföringslagen (2008:486) Konkurrenslag (2008:579) Lag (2008:962) om valfrihetssystem Alkohollag (2010:1622) [utdrag] Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler Konkurrensskadelag (2016:964) Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Upphandlingsförordning (2016:1162) Tillkännagivande (2018:34) om tröskelvärden vid offentlig upphandling Lag (2018:558) om företagshemligheter

1585 1585 1586 1588 1588 1592 1594 1594 1595 1596 1602 1604 1612 1615 1616 1617 1620 1662 1664 1665

14.2 Övrigt Handelsregisterlag (1974:157) Inkassolag (1974:182) Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. Bokföringslag (1999:1078) Lag (2014:836) om näringsförbud

1668 1670 1672 1673 1680

15 IMMATERIALRÄTT Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Patentlag (1967:837) Mönsterskyddslag (1970:485) Lag (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter Internationell upphovsrättsförordning (1994: 193) Växtförädlarrättslag (1997:306) Varumärkeslag (2010:1877) Lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt Lag (2018:1653) om företagsnamn

1686 1687 1706 1726 1734 1737 1741 1749 1767 1774


16 FAMILJERÄTT 16.1 Äktenskapsbalken m.m. Äktenskapsbalk (1987:230) Lag (1987:788) om införande av äktenskapsbalken Lag (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag Förordning (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag Sambolag (2003:376) Lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap

1782 1793 1794 1794 1795 1798

16.2 Föräldrabalken m.m. Föräldrabalk (1949:381) Lag (1949:382) om införande av föräldrabalken [utdrag] Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap Lag (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag Lag (1990:668) om nedsättning av vissa underhållsbidrag Förmynderskapsförordning (1995:379) Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn Lag (2017:310) om framtidsfullmakter

1828 1828 1829 1829 1830 1832 1833 1835 1848 1848 1848 1851 1851 1853

16.4 Namnrätt Lag (2016:1013) om personnamn

1855

17 INTERNATIONELL PRIVATOCH PROCESSRÄTT 17.1 Internationell familjerätt 17.1.1 Äktenskaps- och barnrätt Lag (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap Förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap Lag (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden Lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor Lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn

17.1.2 Arvsrätt m.m. Lag (2015:417) om arv i internationella situationer

1882

17.2 Internationell förmögenhetsrätt 1798

16.3 Ärvdabalken m.m. Ärvdabalk (1958:637) Lag (1958:638) om införande av nya ärvdabalken Lag (1958:52) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente Lag (1963:583) om avveckling av fideikommiss Permutationslag (1972:205) Lag (1994:243) om Allmänna arvsfonden Lag (2005:130) om dödförklaring

Bryssel II-förordningen. RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 1869 Lag (2018:1289) om adoption i internationella situationer 1877 Lag (2019:234) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer 1877

1859 1862 1864 1864 1866

Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker Lag (1987:822) om internationella köp Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp av varor (CISG) Lag (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I)

1885 1885 1885 1892

1892

17.3 Internationell processrätt m.m. 17.3.1 Delgivning, bevisupptagning och immunitet m.m. Lag (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol Lag (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol Lag (1946:818) om bevisupptagning åt vissa internationella organ Lag (1970:86) om befrielse för utländsk konsul från skyldighet att avlägga vittnesmål m.m. Lag (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m. Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall Lag (2009:1514) om immunitet för stater och deras egendom Förordning (2013:982) om bistånd med delgivning utomlands och i Sverige 17.3.2 Rättegångskostnader Lag (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader Tillkännagivande (2018:193) om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader 17.3.3 Bryssel I-förordningen m.m. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning) Tillkännagivande (2001:880) av staters tillträde till Luganokonventionen Tillkännagivande (2011:405) om staters tillträde till Luganokonventionen

1897 1899 1899 1899 1900 1901 1902 1902

1904 1905

1905 1915 1916 XI


Lag (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden 17.3.4 Erkännande och verkställighet i övrigt Lag (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz Lag (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge Lag (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn Kungörelse (1966:406) angående tillämpning av lagen den 10 december 1965 (nr 723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn Lag (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet Förordning (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet Lag (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område Lag (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område 17.3.5 Konkurs Lag (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land Lag (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land

1916

1917 1919 1919

1920 1920

1922

1926

18.3 Förverkande, förstörande och brottsofferfond

1973

Lag (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. Lag (1974:1065) om visst stöldgods m.m. Lag (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. Lag (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. Lag (1994:419) om brottsofferfond Lag (1994:1478) om förverkande av barnpornografi Lag (2008:369) om förfarandet vid förverkande av utbyte av brottslig verksamhet i vissa fall Lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser

1973

18.4 Verkställighet och medling

1973

Bötesverkställighetslag (1979:189) Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård Förordning (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder Lag (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid Fängelselag (2010:610) Fängelseförordning (2010:2010) Lag (2002:445) om medling med anledning av brott Lag (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande Strafftidslag (2018:1251)

1927

18.1 Brottsbalken m.m. 1929 1972

1973

18.2 Specialstraffrätt 18.2.1 Brott mot person Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor Lag (1988:688) om kontaktförbud Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser 18.2.2 Ekonomisk brottslighet m.m. Lag (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m. XII

18.2.4 Narkotikabrott m.m. Narkotikastrafflag (1968:64) Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika

1924

1922

1973 1974 1976

1978

1979 1981 1982 1982 1987 1988 1989

18.2.3 Trafikbrott m.m. Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott 1990 Lag (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands 1991 Lag (1988:15) om förbud mot vissa radar- och laserinstrument 1991

18.2.5 Terroristbrott Lag (2003:148) om straff för terroristbrott Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

18 STRAFFRÄTT Brottsbalk (1962:700) Lag (1964:163) om införande av brottsbalken [utdrag] Förordning (1864:11 s. 101) om nya strafflagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall [utdrag] Lag (1938:251) om ändring i vissa delar av strafflagen [utdrag] Lag (1942:378) om ändring i vissa delar av strafflagen [utdrag] Lag (1948:451) angående införande av lagen om ändring i strafflagen m.m. [utdrag]

Skattebrottslag (1971:69) Lag (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall Lag (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi Lag (2000:1225) om straff för smuggling Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall Bidragsbrottslag (2007:612) Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

1992 1993 1995 2000

2001

2002 2003 2003 2005 2005 2006 2006 2006 2008 2010 2012 2015 2018 2019 2026 2029 2029 2030


18.5 Rättspsykiatrisk undersökning Lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning

2032

18.6 Internationell straffrätt 18.6.1 Verkställighet Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. Lag (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom Lag (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet Lag (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen Lag (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen Lag (2015:642) om europeisk skyddsorder Lag (2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen 18.6.2 Utlämning Lag (1957:668) om utlämning för brott Tillkännagivande (2005:638) av överenskommelser som avses i lagen (1957:668) om utlämning för brott Lag (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder Lag (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder 18.6.3 Internationellt samarbete m.m. Lag (1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott Lag (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl. Lag (1991:453) om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg Lag (1996:517) om begränsning av tillämpningen av svensk lag vad gäller vissa brott begångna på utländska fartyg Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål Tillkännagivande (2012:605) av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål Lag (2000:1219) om internationellt tullsamarbete Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete Lag (2017:1000) om en europeisk utredningsorder

2034 2038 2044 2047 2049 2054 2056 2059 2063 2063 2067

2072 2074 2074 2074 2075 2083 2087 2090 2095

19 PROCESSRÄTT 19.1 Rättegångsbalken m.m. 19.1.1 RB, grupprättegång samt patent- och marknadsdomstolar Rättegångsbalk (1942:740) Lag (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken [utdrag] Lag (2002:599) om grupprättegång

2103 2180 2182

Förordning (2002:814) om behörighet för tingsrätter att handlägga mål enligt lagen (2002:599) om grupprättegång, m.m. Förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket [utdrag] Förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket [utdrag] Lag (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar

2186 2186 2186 2187

19.1.2 Rättshjälp, kostnader, medling och småmål Kungörelse (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m. 2190 Förordning (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. 2191 Förordning (1987:965) om ersättning för rätttegångskostnader m.m. i mål där 1 kap. 3 d § rättegångsbalken tillämpas 2193 Rättshjälpslag (1996:1619) 2193 Rättshjälpsförordning (1997:404) 2198 Lag (2008:1038) om europeiskt småmålsförfarande 2202 Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister 2202 19.1.3 Åklagare Förordning (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål Åklagarförordning (2004:1265)

2203 2203

19.1.4 Målsägandebiträde och offentligt biträde Lag (1988:609) om målsägandebiträde 2205 Lag (1996:1620) om offentligt biträde 2206 19.1.5 Förundersökning och personutredning m.m. Förundersökningskungörelse (1947:948) 2207 Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 2212 Förordning (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 2217 Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. 2217 Förordning (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. 2218 19.1.6 Tvångsmedel m.m. Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov Lag (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol Lag (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål Förordning (1992:824) om fingeravtryck m.m. Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken Lag (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott Lag (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet Lag (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott Häkteslag (2010:611)

2220 2220 2221 2222 2222 2223 2224 2226 2228 2229 2230 XIII


Häktesförordning (2010:2011) Lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

2234

Lag (1999:116) om skiljeförfarande

2236

20 EXEKUTIONSRÄTT

19.1.7 Delgivning Delgivningslag (2010:1932) Delgivningsförordning (2011:154)

2237 2241

20.1 Utsökningsbalken

19.1.8 Ljud- och bildöverföring Förordning (2008:789) om användning av ljudöverföring och ljud- och bildöverföring vid domstolssammanträde

2243

19.1.9 Summarisk straffprocess Ordningsbotskungörelse (1968:199) Strafföreläggandekungörelse (1970:60)

2243 2245

19.2 Betalningsföreläggande och handräckning

19.3 Lagstadgad tid och förtursförklaring

XIV

2294 2295 2298 2298

Konkurslag (1987:672) Förmånsrättslag (1970:979) Lönegarantilag (1992:497) Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion Skuldsaneringslag (2016:675) Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare

2298 2324 2327 2330 2336

Kronologiskt författningsregister Sakregister Domarreglerna Prisbasbelopp, diskonto och referensränta

2345 2353 2383 2387

2340

2251 2251

19.4 Ärendelagen och skiljeförfarande Lag (1996:242) om domstolsärenden

2262

20.2 Konkurslagen m.m.

Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning 2246 Lag (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande 2250 Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid Lag (2009:1058) om förtursförklaring i domstol

Utsökningsbalk (1981:774) Lag (1981:775) om införande av utsökningsbalken [utdrag] Utsökningsförordning (1981:981) [utdrag, 8 och 12 kap.] Lag (2006:516) om förbud mot utmätning av viss ersättning till vittnen och andra hotade personer Lag (2006:671) med anledning av inrättande av Kronofogdemyndigheten

2256

2252


KRONOLOGISKT FÖRFATTNINGSREGISTER

1700-tal 1736:0123 2 Handelsbalk 1195 1800-tal 1810:0926 Successionsordning 15 1845:50 s. 1 Lag om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva 1203 1864:11 Förordning om nya strafflagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall [utdrag] 1973 1900-tal 1904:26 s. 1 Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap 1859 1904:48 s. 1 Lag om samäganderätt 1275 1915:218

1910-tal Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 1197

1936:88 1938:121 1938:251

1942:378 1942:740 1944:181 1944:302 1946:804 1946:805 1946:816 1946:817

1922:382 1924:323 1927:56

1930:173 1931:429 1933:269 1936:79 1936:81 1936:82 1936:83

1920-tal Lag angående ansvarighet för skada i följd av luftfart 1280 Lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning 1200 Lag om nedsättning av pengar hos myndighet 1268 1930-tal Lag om beräkning av lagstadgad tid 2251 Förordning om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap 1862 Lag om ägofred [utdrag] 1281 Lag om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz 1917 Lag om skuldebrev 1265 Lag angående införande av lagen om skuldebrev 1268 Lag angående vissa utfästelser om gåva 1204

1946:818 1947:948 1948:451 1949:105 1949:345 1949:381 1949:382

1951:649 1957:259 1957:668 1958:52 1958:205

Lag om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man 1259 Lag om hittegods 643 Lag om ändring i vissa delar av strafflagen [utdrag] 1973 1940-tal Lag om ändring i vissa delar av strafflagen [utdrag] 1973 Rättegångsbalk 2103 Lag om redovisningsmedel 1269 Lag om köpares rätt till märkt virke 1204 Lag om införande av nya rättegångsbalken [utdrag] 2180 Lag med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar 1201 Lag om bevisupptagning åt utländsk domstol 1897 Lag om bevisupptagning vid utländsk domstol 1899 Lag om bevisupptagning åt vissa internationella organ 1899 Förundersökningskungörelse 2207 Lag angående införande av lagen om ändring i strafflagen m.m. [utdrag] 1973 Tryckfrihetsförordning 16 Lag om rätten till arbetstagares uppfinningar 1686 Föräldrabalk 1798 Lag om införande av föräldrabalken [utdrag] 1828 1950-tal Lag om straff för vissa trafikbrott 1990 Lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. 254 Lag om utlämning för brott 2059 Lag om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente 1848 Lag om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. 2002 2345


1958:637 1958:638 1958:642

1960:729

1962:120 1962:512 1962:700 1963:193 1963:583

1964:163 1964:167 1964:528 1964:740

1965:723

1966:406

1966:680

Ärvdabalk 1835 Lag om införande av nya ärvdabalken 1848 Lag om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap 1828 1960-tal Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1687 Lag om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m. 1978 Lag om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge 1919 Brottsbalk 1929 Lag om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. 2034 Lag om avveckling av fideikommiss 1848 Lag om införande av brottsbalken [utdrag] 1972 Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 2212 Lag om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker 1885 Förordning med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål 2203 Lag om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn 1919 Kungörelse angående tillämpning av lagen den 10 december 1965 (nr 723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn 1920 Lag om ändring av vissa underhållsbidrag 1794

1967:837

Patentlag 1706

1968:45 1968:64 1968:199

Atomansvarighetslag 1281 Narkotikastrafflag 1992 Ordningsbotskungörelse 2243

1969:12

Lag med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg 841 Kungörelse om polisens användning av skjutvapen 640

1969:84

2346

1969:620

1970:60 1970:86 1970:215 1970:485 1970:979 1970:980 1970:988 1970:989 1970:994 1970:995

1971:69 1971:289 1971:291 1971:309 1971:948 1971:965

1972:205 1972:207 1972:260 1972:719 1973:188 1973:261 1973:1144 1973:1149 1973:1150

1974:152 1974:157 1974:158 1974:182 1974:358 1974:371 1974:610 1974:752 1974:981 1974:1065

Lag om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag 1829 1970-tal Strafföreläggandekungörelse 2245 Lag om befrielse för utländsk konsul från skyldighet att avlägga vittnesmål m.m. 1899 Lag om arbetsgivares kvittningsrätt 1370 Mönsterskyddslag 1726 Förmånsrättslag 2324 Lag om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst 1260 Fastighetsbildningslag 1052 Lag om införande av fastighetsbildningslagen [utdrag] 1077 Jordabalk 970 Lag om införande av nya jordabalken [utdrag] 1023 Skattebrottslag 1979 Lag om allmänna förvaltningsdomstolar 265 Förvaltningsprocesslag 271 Lag om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål 276 Väglag 778 Lag om straff för trafikbrott som begåtts utomlands 1991 Permutationslag 1851 Skadeståndslag 1278 Lag om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom 2038 Expropriationslag 1082 Lag om arrendenämnder och hyresnämnder 1184 Kungörelse om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m. 2190 Ledningsrättslag 1090 Anläggningslag 1095 Lag om förvaltning av samfälligheter 1102 Regeringsform 1 Handelsregisterlag 1668 Prokuralag 1235 Inkassolag 1670 Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1343 Lag om rättegången i arbetstvister 1400 Lag om inrikes vägtransport 843 Lag om nordisk vittnesplikt m.m. 1900 Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 1371 Lag om visst stöldgods m.m. 2003


1974:1066

1975:635 1975:1339 1975:1345 1975:1410

Lag om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. 2003 Räntelag 1269 Lag om Justitiekanslerns tillsyn 99 Förordning med instruktion för Justitiekanslern 100 Trafikskadelag 1310

1980:307 1980:1102

1981:6 1981:7

1976:19 1976:108 1976:206 1976:511 1976:580 1976:661 1976:1021 1976:1090

Lag om internationellt samarbete rörande lagföring för brott 2072 Lag om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet 1920 Lag om felparkeringsavgift 786 Lag om omhändertagande av berusade personer m.m. 644 Lag om medbestämmande i arbetslivet 1344 Lag om immunitet och privilegier i vissa fall 1901 Förordning om statliga kollektivavtal, m.m. 1352 Lag om alkoholutandningsprov 2220

1981:130 1981:131 1981:739 1981:774 1981:775 1981:981 1981:1064

1982:80 1982:316 1977:67 1977:480 1977:595 1977:743

1977:792 1977:1160 1978:304 1978:314 1978:599 1978:800 1978:801

1979:189 1979:230 1979:321 1979:369 1979:429 1979:1001

Lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik 788 Semesterlag 1373 Lag om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område 1922 Förordning om tillämpning av lagen om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet 1922 Bostadsförvaltningslag 1028 Arbetsmiljölag 1405 Hyresförhandlingslag 1031 Förordning om underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 § jordabalken 1034 Lag om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. 1205 Lag om namn och bild i reklam 1585 Lag om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet 2044 Bötesverkställighetslag 2008 Jordförvärvslag 1035 Förordning om ändring av vissa underhållsbidrag 1794 Folkomröstningslag 102 Skogsvårdslag 1108 Lag om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden 1864

1982:352 1982:673 1982:805 1982:901

1980-tal Lag om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader 1904 Lag om handelsbolag och enkla bolag 1426 Lag om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land 1926 Lag om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land 1927 Preskriptionslag 1271 Lag om kallelse på okända borgenärer 1272 Lag om ersättning för inkassokostnader m.m. 1672 Utsökningsbalk 2262 Lag om införande av utsökningsbalken [utdrag] 2294 Utsökningsförordning [utdrag, 8 och 12 kap.] 2295 Lag om säkerhetskontroll i domstol 2220 Lag om anställningsskydd 1377 Lag med förbud mot könsstympning av kvinnor 1973 Lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt 1038 Arbetstidslag 1414 Förordning om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. 2191 Arbetstidsförordning 1418

1983:368

Lag om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område 1924

1984:292

Lag om avtalsvillkor mellan näringsidkare 1201 Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering 788 Polislag 633 Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter 1039

1984:318 1984:387 1984:404

1985:206 1985:354 1985:367 1985:658 1985:716 1985:982 1985:988

Lag om viten 277 Lag om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall 1981 Lag om internationella faderskapsfrågor 1864 Lag om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället 1044 Konsumenttjänstlag 1235 Lag om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats 1260 Lag om immunitet för vissa vittnen m.fl. 2074 2347


1986:765 1986:796 1986:1009 1986:1142

Lag med instruktion för Riksdagens ombudsmän 103 Lag om godtrosförvärv av lösöre 1206 Lag om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. 2005 Lag om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter 278

1991:1047 1991:1128 1991:1129 1991:1137 1991:1469 1991:1559 1991:1712

1987:230 1987:259 1987:672 1987:788 1987:822 1987:965 1987:1245

Äktenskapsbalk 1782 Jaktlag 1113 Konkurslag 2298 Lag om införande av äktenskapsbalken 1793 Lag om internationella köp 1885 Förordning om ersättning för rättegångskostnader m.m. i mål där 1 kap. 3 d § rättegångsbalken tillämpas 2193 Lag om styrelserepresentation för de privatanställda 1352

1991:2041

1992:18 1992:289 1992:497 1992:824 1992:860 1992:1461

1988:15 1988:254 1988:609 1988:688 1988:870 1988:950 1988:1473

1989:14 1989:31

1990:52 1990:668 1990:746 1990:782 1990:931 1990:932 1991:45 1991:351 1991:453 1991:572 1991:614 1991:615

2348

Lag om förbud mot vissa radar- och laserinstrument 1991 Lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål 644 Lag om målsägandebiträde 2205 Lag om kontaktförbud 1974 Lag om vård av missbrukare i vissa fall 447 Kulturmiljölag 1117 Lag om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål 2221 Lag om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn 1866 Lag om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter 1276 1990-tal Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 451 Lag om nedsättning av vissa underhållsbidrag 1829 Lag om betalningsföreläggande och handräckning 2246 Arkivlag 186 Köplag 1207 Konsumentköplag 1214 Minerallag [utdrag] 1128 Lag om handelsagentur 1241 Lag om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg 2074 Lag om särskild utlänningskontroll 754 Bostadsrättslag 1431 Lag om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar 1446

1992:1554 1992:1685

1993:387 1993:645 1993:787 1993:1617 1994:193 1994:243 1994:260 1994:261 1994:373 1994:419 1994:448 1994:451 1994:831 1994:1009 1994:1219

1994:1220 1994:1478 1994:1500 1994:1512

Lag om sjuklön 1385 Lag om psykiatrisk tvångsvård 465 Lag om rättspsykiatrisk vård 473 Lag om rättspsykiatrisk undersökning 2032 Yttrandefrihetsgrundlag 31 Lag med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden 40 Förordning om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål 47 Lag om särskild personutredning i brottmål, m.m. 2217 Produktansvarslag 1288 Förordning om särskild personutredning i brottmål, m.m. 2218 Lönegarantilag 2327 Förordning om fingeravtryck m.m. 2222 Lag om kontroll av narkotika 1993 Lag om verkan av vissa förbehåll vid överlåtelse av fastighet som tillhör staten, m.m. 1046 Förordning om kontroll av narkotika 1995 Lag om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter 1734 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 458 Lag om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal 1892 Fiskelag 1136 Ordningslag 645 Internationell upphovsrättsförordning 1737 Lag om Allmänna arvsfonden 1851 Lag om offentlig anställning 1418 Lag om fullmaktsanställning 1421 Anställningsförordning 1423 Lag om brottsofferfond 2005 Lag om pantbrevsregister 1078 Lag om intensivövervakning med elektronisk kontroll 2010 Lag om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt 1191 Sjölag [utdrag, 13 och 19 kap.] 847 Lag om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 47 Stiftelselag [utdrag] 1447 Lag om förverkande av barnpornografi 2006 Lag med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 111 Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 1201


1994:1763 1994:1927

Förordning med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 2217 Lag om europeiska ekonomiska intressegrupperingar 1450

2000:224 2000:344 2000:562

1995:379 1995:584 1995:1301

Förmynderskapsförordning 1830 Föräldraledighetslag 1389 Förordning om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten 1289

2000:1175 2000:1219 2000:1225

1996:67 1996:242 1996:517 1996:764 1996:799 1996:981 1996:1619 1996:1620 1997:306 1997:404 1997:857 1997:1293

1998:209 1998:488 1998:603 1998:620 1998:621 1998:642 1998:714 1998:808 1998:811 1998:812 1998:813 1998:899 1998:980 1998:1276 1998:1443

1999:116 1999:216 1999:678 1999:1078

Vapenlag 653 Lag om domstolsärenden 2252 Lag om begränsning av tillämpningen av svensk lag vad gäller vissa brott begångna på utländska fartyg 2074 Lag om företagsrekonstruktion 2330 Patientskadelag 1291 Lag om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård 480 Rättshjälpslag 2193 Lag om offentligt biträde 2206 Växtförädlarrättslag 1741 Rättshjälpsförordning 2198 Ellag [utdrag, 1 och 10 kap.] 1293 Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet 1392

2001:82 2001:453 2001:880 2001:937 2002:93 2002:293

2002:444 2002:445 2002:562

Lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl 1393 Körkortslag 789 Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård 2012 Lag om belastningsregister 187 Lag om misstankeregister 191 Förordning om verkställighet av frivårdspåföljder 2015 Lag om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder 2222 Miljöbalk 861 Lag om införande av miljöbalken 924 Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet [utdrag] 928 Lag om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet [utdrag] 929 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 929 Körkortsförordning 801 Trafikförordning 810 Lag om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi 1982

2002:599 2002:814

Lag om skiljeförfarande 2256 Lag om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken 2223 Lag om utstationering av arbetstagare 1393 Bokföringslag 1673

2004:575 2004:1265

2003:37 2003:148 2003:333 2003:376 2003:778 2003:862 2003:1156

2004:168 2004:255 2004:347 2004:451 2004:469 2004:559

2005:59

2000-tal Lag om fastighetsregister 1080 Lag om Schengens informationssystem 192 Lag om internationell rättslig hjälp i brottmål 2075 Lag om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer 1585 Lag om internationellt tullsamarbete 2087 Lag om straff för smuggling 1982 Lag om svenskt medborgarskap 108 Socialtjänstlag 424 Tillkännagivande av staters tillträde till Luganokonventionen 1915 Socialtjänstförordning 441 Lag om kooperativ hyresrätt 1046 Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning 1397 Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall 1987 Lag om medling med anledning av brott 2029 Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster 1586 Lag om grupprättegång 2182 Förordning om behörighet för tingsrätter att handlägga mål enligt lagen om grupprättegång, m.m. 2186 Förordning om vissa underrättelser och meddelanden enligt 7 kap. bostadsrättslagen 1446 Lag om straff för terroristbrott 2000 Lag om Lagrådet 106 Sambolag 1795 Lag om skydd mot olyckor 662 Lag om finansiell rådgivning till konsumenter 1244 Lag om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder 2067 Smittskyddslag 480 Smittskyddsförordning 490 Prisinformationslag 1588 Produktsäkerhetslag 1588 Produktsäkerhetsförordning 1592 Lag om arbetstagarinflytande i europabolag 1355 Lag om europabolag 1452 Åklagarförordning 2203 Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 1219 2349


2005:104 2005:105 2005:106 2005:130 2005:321 2005:429 2005:500 2005:551 2005:552 2005:638 2005:716 2005:900

Försäkringsavtalslag 1315 Lag om säkerhetsrätt i försäkringsersättning 1342 Lag om statliga grupplivförsäkringar 1342 Lag om dödförklaring 1853 Lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang 668 Lag om god man för ensamkommande barn 1832 Lag om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut 2224 Aktiebolagslag 1456 Lag om införande av aktiebolagslagen 1542 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen om utlämning för brott 2063 Utlänningslag 686 Lag om förbud mot maskering i vissa fall 670

2007:259

2007:515 2007:612 2007:979 2007:980 2007:1150 2007:1157 2008:9 2008:322 2008:344 2008:355 2008:369

2006:45 2006:97 2006:260 2006:304 2006:323 2006:343 2006:351 2006:484 2006:502 2006:516 2006:519 2006:544 2006:671 2006:939 2006:1006 2006:1085

2007:258

2350

Lag om omvandling av fängelse på livstid 2018 Utlänningsförordning 733 Förordning om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt 1595 Lag om rättsprövning av vissa regeringsbeslut 278 Lag om utbyte av sprutor och kanyler 492 Lag om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning 670 Lag om genetisk integritet m.m. 492 Lag om franchisegivares informationsskyldighet 1594 Lag med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol 112 Lag om förbud mot utmätning av viss ersättning till vittnen och andra hotade personer 2298 Förordning om särskilt personsäkerhetsarbete m.m. 640 Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 254 Lag med anledning av inrättande av Kronofogdemyndigheten 2298 Lag om kvalificerade skyddsidentiteter 642 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher 671 Förordning om förbud mot vissa farliga tändare 1594 Lag om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst 194

2008:486 2008:487 2008:565 2008:567 2008:568 2008:579 2008:717 2008:789 2008:879 2008:962 2008:990 2008:1038 2008:1401

2009:47 2009:260 2009:400 2009:600 2009:607 2009:641 2009:865 2009:866

Lag om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet 198 Myndighetsförordning 279 Bidragsbrottslag 1988 Lag om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott 2226 Lag om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet 2228 Lag om tillsyn över hundar och katter 1295 Lag om yrkesförarkompetens 838 Lag om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner 1360 Lag om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott 2229 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. 497 Patientdatalag 202 Lag om förfarandet vid förverkande av utbyte av brottslig verksamhet i vissa fall 2006 Marknadsföringslag 1596 Tillkännagivande med anledning av marknadsföringslagen 1602 Lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete 1398 Diskrimineringslag 59 Lag om Diskrimineringsombudsmannen 68 Konkurrenslag 1604 Lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 672 Förordning om användning av ljudöverföring och ljud- och bildöverföring vid domstolssammanträde 2243 Lag om europeiskt betalningsföreläggande 2250 Lag om valfrihetssystem 1612 Lag om företagshypotek 1261 Lag om europeiskt småmålsförfarande 2202 Förordning med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen 68 Lag om vissa kommunala befogenheter 256 Lag om upphävande av lagen om registrerat partnerskap 1798 Offentlighets- och sekretesslag 114 Språklag 110 Förordning med instruktion för Konsumentverket [utdrag] 2186 Offentlighets- och sekretessförordning 173 Kommissionslag 1245 Lag om överlåtbara fiskerättigheter 1144


2009:966 2009:1058 2009:1427 2009:1514

Lag om Försvarsunderrättelsedomstol 674 Lag om förtursförklaring i domstol 2251 Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen 2047 Lag om immunitet för stater och deras egendom 1902

2012:278

2012:605 2012:663

2010:110 2010:111 2010:294 2010:299

2010:510 2010:566 2010:610 2010:611 2010:659 2010:800 2010:900 2010:921 2010:950 2010:984 2010:1622 2010:1846 2010:1856 2010:1877 2010:1882 2010:1932 2010:2010 2010:2011 2010:2039 2011:13 2011:111 2011:154 2011:185 2011:405 2011:427 2011:666 2011:860 2011:900 2011:1165 2011:1211

Socialförsäkringsbalk 282 Lag om införande av socialförsäkringsbalken [utdrag] 420 Lag om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och regioner 675 Lag om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet 2001 Lag om lufttransporter 856 Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 209 Fängelselag 2019 Häkteslag 2230 Patientsäkerhetslag 497 Skollag 519 Plan- och bygglag 1145 Lag om mark- och miljödomstolar 1191 Lag om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor 1297 Förordning om mark- och miljödomstolarnas domsområden 1194 Alkohollag [utdrag] 1615 Konsumentkreditlag 1224 Förordning om formulär för förhandsinformation vid konsumentkrediter 1234 Varumärkeslag 1749 Lag om åldersgränser för film som ska visas offentligt 68 Delgivningslag 2237 Fängelseförordning 2026 Häktesförordning 2234 Gymnasieförordning 609 Miljötillsynsförordning 938 Lag om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser 2006 Delgivningsförordning 2241 Skolförordning 595 Tillkännagivande om staters tillträde till Luganokonventionen 1916 Lag om europeiska företagsråd 1365 Fastighetsmäklarlag 1250 Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister 2202 Lag om dödande av förkommen handling 1272 Lag om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder 2063 Lag om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister 1253

2012:978 2012:989

2013:251 2013:283 2013:388 2013:407 2013:644 2013:852 2013:982

2014:307 2014:322 2014:406 2014:801 2014:821 2014:836 2014:912

2014:1104 2014:1437 2014:1449

2015:51 2015:96 2015:417 2015:642 2015:650

Lag om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet 2236 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål 2083 Lag om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall 1302 Lag om uthyrning av egen bostad 1035 Förordning med instruktion för Naturvårdsverket [utdrag] 2186 Miljöprövningsförordning 947 Lag om bevakning ombord på svenskt fartyg 676 Lag om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler 1616 Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd 509 Lag om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige 1399 Lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn 211 Förordning om bistånd med delgivning utomlands och i Sverige 1902 Lag om straff för penningtvättsbrott 1989 Brottsskadelag 1303 Lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser 1976 Riksdagsordning 75 Patientlag 510 Lag om näringsförbud 1680 Lag med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden 1916 Polisförordning 638 Lag om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd 677 Lag om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning 1203 Lag om idrottsorganisationers behandling av uppgifter om tillträdesförbud 211 Lag om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen 2049 Lag om arv i internationella situationer 1882 Lag om europeisk skyddsorder 2054 Lag om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen 2056 2351


2015:899

Lag om identitetskort för folkbokförda i Sverige 212

2016:188

Lag om patent- och marknadsdomstolar 2187 Skuldsaneringslag 2336 Lag om skuldsanering för företagare 2340 Elsäkerhetslag 1306 Lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden 1399 Lag om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet 213 Förordning om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet 213 Konkurrensskadelag 1617 Lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt 1767 Lag om personnamn 1855 Lag om offentlig upphandling 1620 Upphandlingsförordning 1662

2018:672 2018:673 2018:744

2016:675 2016:676 2016:732 2016:749 2016:774 2016:775 2016:964 2016:977 2016:1013 2016:1145 2016:1162 2017:30 2017:151 2017:310 2017:496 2017:725 2017:900 2017:1000

2018:34 2018:181 2018:193 2018:218 2018:394 2018:558 2018:585

2352

Hälso- och sjukvårdslag 512 Lag om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter 69 Lag om framtidsfullmakter 1833 Lag om internationellt polisiärt samarbete 2090 Kommunallag 234 Förvaltningslag 261 Lag om en europeisk utredningsorder 2095 Tillkännagivande om tröskelvärden vid offentlig upphandling 1664 Järnvägstrafiklag 858 Tillkännagivande om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader 1905 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 213 Tillkännagivande enligt lagen med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol 113 Lag om företagshemligheter 1665 Säkerhetsskyddslag 678

2018:1177 2018:1192 2018:1197 2018:1200 2018:1217 2018:1250 2018:1251 2018:1289 2018:1653 2018:1693 2018:1698

2019:66 2019:234

Lag om ekonomiska föreningar 1543 Lag om införande av lagen om ekonomiska föreningar 1583 Lag om försäkringsmedicinska utredningar 518 Brottsdatalag 217 Djurskyddslag 759 Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 70 Kamerabevakningslag 682 Paketreselag 1254 Lag om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande 2029 Strafftidslag 2030 Lag om adoption i internationella situationer 1877 Lag om företagsnamn 1774 Lag om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område 225 Lag om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område 232 Djurskyddsförordning 767 Lag om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer 1877

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tilllämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) 1892 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning) 1905 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 48 Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp av varor (CISG) 1885 RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 1869