9789176993477

Page 1

Utmattning hos barn och unga

Vägarfrånomöjliga ekvationer till läkning och hopp

Utmmaattninng g hoos s b barn o occh unga

Utmmaattninng g hoos s b barn o occh unga

V Vägaar r från n o omööjjliga e ekkvaatiioner

tilll l l lääkknning och h hoppp

Evva a Arvviiddssson

©2023Eva Arvidsson

Omslagsfoto:Eva Arvidsson

Förlag:BoD –Books on Demand, Stockholm, Sverige

Tryck: BoD– BooksonDemand, Norderstedt, Tyskland

ISBN:978-91-7699-347-7

Innehhåålll

5
Innehåll.....................................................................................5 Författarpresentation..............................................................11 Tack!.......................................................................................13 1Tillatt börjamed ..................................................................15 Attmötabarnendär de är ........................................................15 BerättelsenomNora.................................................................17 Facebookgrupper, föräldranätverkoch enkätundersökning....18 Hemmasittare............................................................................20 Kartläggningavskolfrånvaro.....................................................20 2Vem drabbasoch varför........................................................23 Faktorer utanförbarnensom kanledatill utmattning .............23 Tidiga tecken attvarauppmärksampå.....................................23 Popcornhjärnan.........................................................................26 Nyttan av fysisk aktivitet...........................................................27 Faktorer hosbarnensom ökar derassårbarhet........................28 Vadinnebär Autism?.................................................................30 Vanligaegenskapervid autism..................................................30 Styrkormed autism ...................................................................32 Vadinnebär adhd?....................................................................33 Hurmärks detatt någonhar adhd?..........................................33
6 Exempelpåatt vara överaktiv...................................................34 Exempelpåimpulsivitet............................................................34 Styrkormed adhd ......................................................................35 Högkänslighethos barn ochunga.............................................36 Orsakertillatt barn riskerar attdrabbas av utmattning ...........38 Kraven blir högreänförmågan..................................................40 3Psykisk ohälsa ......................................................................43 Hursvårigheterna startade förNora.........................................44 Skolpliktenkan orsaka problem................................................46 Barn berättar om vadsom hjälpt dem......................................48 Hurpåverkasföräldrar,syskon, mor- ochfarföräldraroch samhället? .................................................................................49 Är vite en lösning? .....................................................................52 Vården harlångväntetid -vad berordet på?...........................54 Noraskrasch..............................................................................55 Sjukskrivning..............................................................................58 Medicinering .............................................................................59 4Utmaningaroch lösningarvid omfattandeskolfrånvaro.........61 Närnärvaronblirviktigare än hälsan ........................................61 Tecken på utmattningssyndrom................................................63 Varningstecken är om nedanstående ökar ...............................64 Nödvändigkravlöshet................................................................64 Hurbemötsvuxna jämförtmed barn ochungdomar? .............66 Angelaskrasch...........................................................................69 Vi låtervuxna blisjukskrivna,men hurbehandlar vi barnen?..71
7 Attkomma vidare från utmattning ...........................................72 5Sebarnens perspektiv...........................................................77 Prataväl om skolan?.................................................................78 “Jag vetinte...”..........................................................................79 Vuxnaägeransvaret..................................................................80 Skillnaden på behovsom syns ochbehov somintesyns..........81 Attbemötabarnenrespektfullt. 82 Attlåtabarnenspela ochanvända digitala kanaler..................85 Göra någottråkigt?...................................................................86 Göra någotroligt? .....................................................................87 Skolbyte .....................................................................................87 6Kunskap ochresurser............................................................89 Vittnesmål från en lärare ..........................................................89 Fördjupadkunskap....................................................................90 En likvärdigutbildning...............................................................91 Resurser.....................................................................................92 Drömresurser ............................................................................92 Drömresurser sombarnblivithjälpta av...................................92 Skolrobot...................................................................................93 Fler vuxnai skolan .....................................................................95 Assistanshund............................................................................96 Drömresurser somföräldrar ochbarnönskar. 97 Önskemål från yrkesverksamma inom skolor ...........................98 Enklareresurser.........................................................................98
8 Enklareresursersom föräldrarönskaroch barn harblivithjälpta av ...............................................................................................99 Lyssnapåbarnen.....................................................................100 Denfysiska miljön....................................................................101 Vadger människorenergi? .....................................................101 Specialkost...............................................................................102 Frågor förtydlighet hemma ochi skolan ................................104 Funktionella hjälpmedel..........................................................105 Koncentrationshjälpmedel ......................................................106 Sensomotoriska hjälpmedel ....................................................106 Balanskuddeoch fotgunga ......................................................106 Tidshjälpmedel ........................................................................107 Bildhjälpmedel.........................................................................107 Tyngdtäcke ..............................................................................108 Tugghjälpmedel .......................................................................108 Skrivbordscykel........................................................................108 Attbli icke godkändi denobligatoriska grundskolan.............109 Lovskola ...................................................................................111 Planeraoch organisera läxor...................................................111 Nödutgång...............................................................................113 Redovisa kunskaper.................................................................113 Informeraomsärskildabehov vidöverlämningar ..................114 Stöd vidterminsstartoch skolavslutning ................................115 Atthålla meningsfulla möten..................................................117 7Återgångtillskolnärvaro..................................................... 121
9 Utgå från barnetsintressenoch önskemål .............................123 PERMA-modellen somhandlingsplan .....................................124 Ettcoachande förhållningssätt................................................125 Vilket stöd behövereleverefter omfattande frånvaro?.........128 Norasväg tillbaka till skolan....................................................131 Hopp om framtiden.................................................................133 Referenser ............................................................................137
10

Nora blev ett av tusentals barn i Sverige som under flera år inte klarade att gå till skolan. Angela blev en mamma som drabbades av utmattningssyndrom för att hon fick en omöjlig ekvation att lösa. När Nora sa att hon aldrig mer tänkte gå till skolan frös Angela till is. Inom några dagar kastades familjen in i en mardröm som de fram till dess inte visste existerade. Att Nora hade drabbats av utmattning vid 12-års ålder förstod endast en klok specialpedagog. Tyvärr var det ingen som lyssnade.

Noras kämpande med sin hälsa och skolgång finns med som en röd tråd genom boken. Här ges ett barnperspektiv och insikt i hur utmattning drabbar barnen, familjerna, skolan och samhället i stort.

Författaren har fördjupat sig i ämnet via litteratur samt berättelser från 100-tals berörda barn, anhöriga och anställda inom skolan. Genom berättelserna växer en tydlig bild fram som visar att barn och vuxna ofta bemöts på vitt skilda sätt, där vi utan att tänka på det visar större respekt för vuxnas hälsa, känslor och förutsättningar.

I boken presenteras humana lösningar för att förebygga, upptäcka och läka psykisk ohälsa. Lösningar som utgår från den unges nuvarande förmågor. Målet är att dessa barn och unga ska kunna delta i sina egna liv igen.

Boken vänder sig till alla som kommer i nära kontakt med barn och unga, privat eller i yrket. Fokus läggs främst på lösningar som yrkesverksamma inom skolan samt vårdnadshavare kan ha nytta av. Boken kan också vara av intresse för anställda inom vård och socialtjänst. Som förälder hade Angela uppskattat att få det här stödet och förståelsen när Nora började må dåligt och familjen famlade i blindo.

Eva Arvidsson är legitimerad förskollärare som under drygt 25 år arbetat med barn och unga i olika verksamheter. Eva är också utbildad coach enligt ICF (International Coaching Federation).

9789176 993477
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.