Page 1

Eva Thors Rudvall

Börja med Lagerlöf

En underbar resa Läs- och skrivträning med klassisk textEva Thors Rudvall

Börja med Lagerlöf

En underbar resa Läs- och skrivträning med klassisk text


Folkuniversitetets förlag Box 2116 220 02 Lund Tel. 046-14 87 20 E-post: info@folkuniversitetetsforlag.se www.folkuniversitetetsforlag.se

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lära­res rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyrights avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanord­narens huvudman eller Bonus Copyright. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Första upplagan, första tryckningen © 2019 Eva Thors Rudvall och Folkuniversitetets förlag Illustrationer: Therese Carnemalm Övriga bilder: se bildlista s. 45 Redaktör: Henrik Killander/Camilla Adolfsson Omslag och grafisk form: Camilla Adolfsson Omslagsbild: Wikimedia Commons [Public domain] https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ Tryckt hos Print Best OÜ, Estland 2019

ISBN 978-91-7434-749-4


Innehåll

Förord: Ett läromedel för nybörjare i sfi........................................................ 4 Förslag till arbetsgång ..................................................................................... 5 Bildalfabet ............................................................................................................ 6 Novellen ”En underbar resa” som läs- och skrivövning.......................... 11 Novellen ”En underbar resa” sammanfattad ...........................................32 Fakta om Selma Lagerlöf...............................................................................34 Sverigekarta........................................................................................................35 Väderstreck.........................................................................................................36 Årstider.................................................................................................................37 Ordklasser...........................................................................................................38 Korsord.................................................................................................................44 Bildlista.................................................................................................................45


Ett läromedel för nybörjare i sfi Den här boken ingår i samma serie som Börja med Strindberg, vars huvudsyfte var att erbjuda vuxna läs- och skrivträning via en klassisk text. I Börja med Lagerlöf höjs ribban ett par snäpp. Den förenklade texten om Nils Holgerssons underbara resa och tillhörande övningar vänder sig främst till sfi-studerande på studieväg 1. Men boken passar även andra som är nya inför det svenska språket eller som av andra skäl är betjänta av ett starkt bildstöd och mycket lättlästa texter. Parollen för Börja med Strindberg var Tillsammans! Vi gör det tillsammans! Den här boken har samma ingångsvinkel. För att bättre kunna hantera det kontinuerliga intaget i sfi-klasser innehåller Börja med Lagerlöf övningar på lite olika svårighetsnivåer. Min intention är att boken ska vara stimulerande för alla i klassen. Den vill locka alla till läsning och skrivande. Samtidigt. Att få vara en del av en fungerande klassrumsgemenskap är en av förutsättningarna för en lyckad inlärning, och genom att lära ut lär man sig själv. De som har kommit lite längre i sin läs- och skrivinlärning kan agera mentorer åt dem som är nya i klassen. Börja med Lagerlöf låter läsarna ta del av själva essensen i Selma Lagerlöfs klassiska berättelse om pojken som följer med gässen genom Sverige. Dessutom introduceras de studerande bland annat för fenomenet ordklasser och får några tips på hur man själv kan sortera ord i olika klasser. Detta underlättar förstås i sin tur arbetet med att konstruera korrekta meningar. Här finns också övningar som med hjälp av skuggtexter tränar förmågan att med stöd forma bokstäver. Andra övningar går ut på att mer eller mindre fritt producera egen text. Ordförståelseövningar och uppgifter som vill främja muntlig p ­ roduktion finns också med, och givetvis presenteras Sveriges geografi i minimal version! Observera att skuggtexterna oftast är plockade direkt ur den löpande texten, men i några fall är de formulerade lite annorlunda. Finessen med det är att man får sig till livs hela berättelsen i en ännu mer avskalad version om man läser alla skuggtexterna i följd. Längst bak i boken återfinns hela den förkortade, lättlästa texten samt en faktaruta.

Eva Thors Rudvall, sfi-lärare och författare

4


Förslag till arbetsgång Prata om vad bilderna i bildalfabetet föreställer Välj ut och jobba med några bilder. Vad heter orden som illustreras i bildalfabetet på svenska och vad heter de på andra språk? För elever som är i början av sin läsoch skrivinlärning: ljuda bokstäverna – många gånger! Säg andra ord som börjar på samma bokstav. Resonera kring skillnaden mellan stor och liten bokstav. Använd bildalfabetet som underlag för en gruppdiktamen. Diktamen i mindre grupper befrämjar ett muntligt förhandlande kring stavning – och på köpet bekantar man sig med många av orden i den löpande texten.

Introducera en av illustrationerna och den tillhörande texten Vad finns på bilden? Vad händer i den? Prata om det, sedan högläser läraren texten ett par gånger och därefter körläser de studerande den. Flera gånger. Efter det kan man dela upp klassen i mindre grupper och uppmana eleverna att läsa för varandra medan man själv går runt mellan de olika grupperna och lyssnar och stöttar där det behövs. Avsluta med att låta de studerande återberätta texten i grupp eller enskilt.

Prata om hur arbetsuppgifterna på högersidan ska lösas Efter en muntlig introduktion, och med stöd av läraren, kan de studerande, enskilt eller i grupp, kryssa i ordkunskapsövningen, fylla i skuggmeningarna eller ägna sig åt att formulera egna m ­ eningar om bilden. Den muntliga övningen kan genomföras i storklass eller i mind­re grupper. Det viktiga är att alla efter förmåga får ge sin version av temat.

Ordklasserna Studerande med kort eller ingen skolbakgrund har sällan reflekterat över att det finns olika typer av ord. Ett sätt att beskriva fenomenet ordklasser är att jämföra dem med välfyllda säckar. Övningen på sidan 38 kan man introducera så här: På en bondgård finns det säckar med olika livsmedel i. Vad tror ni finns i säckarna på sidan 14? Kan det vara potatis? Majs? Mjöl? Vad det än är: man blandar inte! Man har en sak i varje säck. På sidorna 39–43 finns flera olika säckar som innehåller olika sorters ord. Det finns en typ av ord i varje säck. Läs tillsammans vilka ord som står på respektive säck. Och läs i rubriken vilken ­fråga man kan ställa för att sortera rätt.

Repetera! Repetition och variation är all inlärnings moder. Varför inte förvandla den muntliga uppgiften på varje högersida till en skrivuppgift? Eller först göra skrivuppgifterna på högersidorna muntligt i smågrupper och sedan fylla i dem skriftligt, antingen i grupp eller enskilt? Andra tips är att repetera hela berättelsens innehåll genom att på en Sverigekarta visa hur gässen har flugit över landet, medan de studerande berättar på vilka orter i Sverige de själva har bott. Ta reda på hur många invånare de orterna har, och hur långt det är dit. Gör en lucktext av faktarutans text. Gå till biblioteket och låna and­ ra lättlästa versioner av boken om Nils Holgersson. Det finns flera stycken! 5


BildALFABET

6

A a

anka

B b

berg

C c

cykel

D d

dal

E e

ekorre


Läs- och skrivÜvning

En underbar resa

11


Den här pojken heter Nils. Han bor med sin far och mor på en gammal gård i Skåne. Nils är ett besvärligt barn och han hamnar ofta i bråk. Han är dessutom elak mot djur och mycket lat.

12


X

£

Sätt kryss! Pojken £

bor

£

heter

£ £

bor

Han

heter

Nils.

med sin far och mor.

Fyll i!

Den här pojken heter Nils.

Skriv om bilden!

Berätta om en far och en mor!

13


Ordklasser

Träna på att läsa några vanliga ord! Varje säck innehåller ord av en speciell typ. Med hjälp av dina klasskamrater och din lärare kan du jämföra andra ord med dem som finns i säckarna. När du har tränat på det blir det lättare för dig att göra bra meningar på svenska. Lycka till!

38


Vad ser Nils?

cykel gäss tomte

Vad gör Nils? springer kastar längtar

39


Korsord

1 3 2

M

4

5

6

8

A

7

Titta pü bilderna och fyll i orden i rutorna!

9

10

T 11

44

1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9


Bildlista Bildalfabet sid 6–10: Therese Carnemalm, utom berg, cykel, far, karta, mor, räv, å: Marie Söderman och orm: Depositphotos/alex.stemmer Teckningar sid 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 och 30 samt 32–43: Therese Carnemalm Teckningar sid 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 och 31: Marie Söderman Foto Selma Lagerlöf sid 34: Wikimedia Commons /Atelier Jaeger [Public domain], https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ Korsord sid 44: Marie Söderman (katt) Depositphotos/kuzzie (tumme) övriga, se ovan

45


Börja med Lagerlöf är en bok för läs- och skrivträning med stöd av en klassisk text. Den vänder sig företrädesvis till nybörjare i sfi. Själva kärnan är en förenklad version av Lagerlöfs klassiska lärobok Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Detaljerade illustrationer och övningar finns i direkt anslutning till varje avsnitt. Selma Lagerlöfs bok är en av de svenska böcker som fått störst genomslag i världen. Även om den i sin originalversion var tänkt som läsebok för barn rymmer den också företeelser som vuxna kan relatera till: en besvärlig tonåring, en strapatsfylld resa, vänskap och hemlängtan. Den leder in på diskussioner om många ämnen! Eftersom det snarare är regel än undantag att sfi-klasser är heterogena vad gäller de studerandes ålder, bakgrund och erfarenheter så innehåller Börja med Lagerlöf ord och övningar i olika svårighetsgrader. Boken inleds med ett bildalfabet byggt på glosor hämtade från den förenklade texten och illustrationerna. Via ett avsnitt om ordklasser kan man bland annat träna på frågeord. Ett korsord och en faktaruta om Selma Lagerlöf ingår också. Och givetvis är ett av bokens huvudsyften att läsarna ska få bekanta sig med Sveriges geografi, djur och natur.

Eva Thors Rudvall är författare och lärare. Hon

har tre decenniers erfarenhet av sfi-undervisning, mesta­ dels på studieväg 1, och har skrivit flera böcker inom genren ”lättläst”. På Folkuniversitets förlag har hon tidigare gett ut den pedagogiska dag­boken/loggboken Tro, hopp och sfi samt Börja med Strindberg.