Page 1

– frekventa ord

Ylva Olausson


Ylva Olausson

– frekventa ord


Folkuniversitetets förlag Skomakaregatan 8 223 50 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@ folkuniversitetetsforlag.se

   Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-avtalet, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/ universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Första upplagan 2019, första tryckningen © 2019 Ylva Olausson och Folkuniversitetets förlag Redaktör: Henrik Killander Grafisk form: Dan Abelin Sättning: Birgitta Melén Omslagsfoto: Antony Spencer/iStock.com Bokstavsbrickor på framsidan: Alan Cotton/depositphotos.com Tryck: KOPA, Litauen 2019 ISBN 978-91-7434-739-5


FORMELL SVENSKA


INNEHÅLL Introduktion  6 VERB 1–50  Konjugationer 10 Ordbildning  12  Partikelverb 12   Prefixverb  14 Tio korta texter  16 Användning – verbkonstruktion  24 Verb 1–50 i alfabetisk ordning  35 Test på verb 1–50  37 Ordfamiljer  44 VERB 51–100 Tio korta texter  48 Användning – verbkonstruktion  56 Verb 51–100 i alfabetisk ordning  67 Test på verb 51–100  69 Ordfamiljer  77 VERB 101–160 Tio korta texter  82 Användning – verbkonstruktion  92 Verb 101–160 i alfabetisk ordning + konstruktioner  95 Ordfamiljer  100 VERB 1–160  Associationer 104   Verb som börjar på be-  106   Verb som börjar på fram-  107   Verb som börjar på för-  108   Verb som börjar på upp-  109 Ordfamiljer  110

·4·


SUBSTANTIV  Deklinationer 114 Ordbildning  116   Sammansatta substantiv  116   Substantiviska suffix  116 Konstruktion – användning  118 Ordkombinationer – substantiv 1–50  119 Substantiv 1–50 i alfabetisk ordning + konstruktioner  122 Ordkombinationer – substantiv 51–100  128 Substantiv 51–100 i alfabetisk ordning  130 Substantiv 101–213 i alfabetisk ordning  134 ADJEKTIV  Komparation 148  Kongruensböjning 148 Presens och perfekt particip  149 Ordbildning  151 Adjektiv i alfebetisk ordning + konstruktioner  157 Test på adjektiv  166 OBÖJLIGA ORDKLASSER 30 adverb  174 10 prepositioner  179 4 konjunktioner, 2 subjunktioner  182 AVSLUTNING Sammanfattande övningar  186 50 ord i AO – betydelse + användning  188   Receptiv ordkunskap  188   Produktiv ordkunskap  195 Diagnostiskt test  198 Referenser  205 Bilder  206

·5·


INTRODUKTION Formell svenska – frekventa ord är tänkt för alla som behöver ­utveckla det formella ordförrådet i tal och skrift. Det kan till exempel vara gymnasieelever, migranter som lär sig svenska som vuxna, lärare (med annat förstaspråk än svenska), elev­ er som behöver behörighet i svenska för högskolestudier, exempel­vis på kurserna Sv3 och Sva3, eller personer som bedriver själv­studier i svenska med Tisustestet som mål.   Inom ämnet svenska som andraspråk har kunskapen om ordförrådets betydelse för framgång i studier och på arbets­ marknaden ökat på senare tid. Men fortfarande läggs i många klassrum alltför ofta stort fokus på traditionell grammatik­ undervisning på bekostnad av en genomtänkt, strukturerad ordträning där grammatiken får utvecklas och automatiseras i ett sammanhang.   De ord som tränas i den här boken ingår i den frekvens­ baserade En svensk akademisk ordlista (AO), version 2.0. AO är sedan 2014 fritt tillgänglig på internet. Den innehåller 652 ord, och att den är frekvensbaserad betyder att den inne­håller de vanlig­ast förekommande icke-ämnesspecifika orden i akade­ miska texter, i en textsamling på drygt 25 miljoner ord. De 652 orden i AO förekommer med andra ord ofta i akademiska och andra formella texter, inom alla ämnesområden.   De ämnesspecifika orden är nya och svåra för alla elever eller studenter som fördjupar sig i ett specifikt ämne (t.ex. muskel­ vägg, aorta, segelklaff). Men oftast får eleven förklaringar i sam­ band med att nya begrepp presenteras i kursens läromedel och av lärare.   De formella orden som inte är ämnesspecifika är ofta ­abstrakta och lärare tar inte sällan för givet att orden redan är kända eftersom de är så vanliga (t.ex. förekommer, består, framstår). Men eftersom abstrakta, formella ord är centrala för text­ förståelsen, samtidigt som de ofta är svåra att greppa för in­ läraren, behöver de extra uppmärksamhet i undervisningen.   Ingegerd Enström skriver i inledningen till Ordens värld (2016) att ”det gäller att hitta genvägar, något som man kan åstadkomma genom ett medvetet och systematiskt arbete med ordförrådet”.

·6·


På engelska har olika typer av akademiska ordlistor funnits åtminstone sedan 1970-talet. En svensk akademisk ordlista är den första svenska motsvarigheten. Under utvecklingen av AO har man bland annat utgått från Coxheads Academic Word List (AWL) från 2000.   På engelska finns en mängd ordövningar och ordkunskaps­ test som är kopplade till AWL och andra akademiska ordlistor, såväl på nätet som i bokform. På svenska finns ännu så länge ytterst lite. Den här boken är avsedd som ett stöd till de lärare, elever och studenter som vill och behöver arbeta systema­tiskt med att utveckla det formella ordförrådet såväl under språk­ lektioner som vid självstudier.   Det tar tid att bygga upp det formella ordförrådet även för modersmålstalare. För vuxna som lär sig ett nytt språk visar olika studier att det tar 5–10 år att komma upp i den språkliga nivå som krävs för gymnasiestudier.

När kan man ett ord? Innan man börjar med bokens övningar kan det vara en bra idé att göra det diagnostiska testet på sidan 198. Det finns också på bokens webbplats – www.formellsvenska.se. Då får du en bild av din receptiva ord­kunskap i relation till orden i AO, alltså vilka ord du förstår när du möter dem i tal och skrift. Och om du är en avancerad språkanvändare använder du redan de här orden när du talar och skriver.   För att illustrera vad det innebär att kunna ett ord används ofta Paul Nations tabell. Se nästa sida. Där framgår tydligt att det inte räcker med att hitta en översättning av ordet man inte förstår.

·7·


Olika aspekter av lexikonkunskap (efter Paul Nations Learning Vocabulary in Another Language 2013 s. 49) Form

tal

R

Hur låter ordet?

P

Hur uttalas ordet?

R

Hur ser ordet ut?

P

Hur skrivs och stavas ordet?

R

Vilka delar av ordet kan urskiljas?

P

Vilka delar behövs för att uttrycka den avsedda betydelsen?

R

Vilken betydelse förmedlar formen ifråga?

P

Vilken form kan användas för att förmedla den avsedda betydelsen?

R

Vad ingår i begreppet?

P

Vad kan begreppet referera till?

R

Vilka andra ord får detta ord oss att tänka på?

P

Vilka andra ord kan vi använda i stället för det här?

R

I vilka konstruktioner och mönster förekommer ordet?

P

I vilka konstruktioner används ordet?

R

Vilka ord/typer av ord finns i kombi­ nation med det aktuella ordet?

P

Vilka ord/typer av ord används i kombination med det aktuella ordet?

begränsningar, användning R (register, frekvens …)

Var, när och hur ofta kan vi förvänta oss att möta ordet?

P

Var, när och hur ofta kan vi använda ordet?

skrift morfologi

Betydelse

form och betydelse

begrepp och referenter

associationer

Språkanvändning

grammatisk funktion

kollokationer

R = receptiv (”passiv”) kunskap P = produktiv (”aktiv”) kunskap ·8·


VERB 1–50


VERB 1–50 – DE MEST FREKVENTA De formella verben är ofta vaga, betydelsefattiga och lätta att blanda ihop. Dessutom konstrueras verben på olika sätt, till exempel med eller utan preposition, och eftersom det måste finnas minst ett verb i varje sats kan man inte undvika dem. Det är en del av bakgrunden till att verben behandlas mer ingående än de andra ordklasserna i den här boken.   Vi inleder med två korta avsnitt, ett om verbböjning och ett om ordbildning, med de 50 mest frekventa verben i En svensk akademisk ordlista (AO) som exempel. Det täcker in mycket av det som presenteras under ”Form” i Nations tabell (sidan 8).

Konjugationer Hur man böjer verb presenteras på lite olika sätt i olika läro­ medel. Indelningen nedan av de 50 verben utgår ifrån presen­ tationen av de fyra konjugationerna i Tor G. Hultmans Svenska Akademiens språklära (2008).   Svenska verb delar man in i svaga verb och starka verb utifrån preteritumformen. Svaga verb bildar preteritum med suffix (utveckla -de, ställ -de, tro -dde) och starka verb bildar ofta preteritum med vokalskifte (anser – ansåg) och supinum på -it. I gruppen starka verb nedan presenteras även de verb som vacklar mellan stark och svag böjning m.m. De svaga verben delas in i tre konjugationer: 1. Verb med flera stavelser med stam på obetonat -a: skapa – skapar – skapade – skapat. Alla nya verb i svenskan hamnar här, till exempel chattar, dejtar och mejlar. Till den här kon­jugationen hör cirka två tredjedelar av alla svenska verb. Av de 50 första verben i AO tillhör 23 den första konjugationen: analyserar, betonar, betraktar, definierar, delar, diskuterar, formulerar, förändrar, hanterar, hävdar, identifierar, kallar, konstaterar, presenterar, påpekar, påverkar, riktar, saknar, skapar, tolkar, uppfattar, utvecklar, ökar.

· 10 ·


2. Verb med stam på konsonant: ställa – ställer – ställde – ställt. Nio av verben tillhör den andra konjugationen: genomför, jämför, nämner, rör, skiljer, ställer, upplever, uttrycker, växer. 3. Verb med stam på lång betonad vokal: bo – bor – bodde – bott. Ett av de 50 verben tillhör den tredje konjugationen: sker. 4. De starka verben tillhör den fjärde konjugationen: beskriva – beskriver – beskrev – beskrivit. Av de 50 verben är 17 starka verb: anger, anser, antar, avser, beskriver, består, bidrar, deltar, framgår, framstår, förekommer, förhåller, ingår, innebär, uppstår, utgår, utgör. På sidan 35 presenteras verb 1–50 med böjningsformer i en ­lista i alfabetisk ordning. För träning på former och ­tempus finns en rad övningsböcker samt övningar på nätet. Övningarna i den här boken utgår ifrån att inläraren redan har kunskaper om det svenska verbsystemet.

· 11 ·


TIO KORTA TEXTER – VERB 1–50 Varje text innehåller fem av de 50 första verben i AO i frekvens­ ordning. Det betyder att de fem verben i den första texten är vanligare i formell svenska än de fem verben i den andra texten och så vidare. Här tränas betydelse och användning, se Nations tabell (sidan 8).

Text 1 A. Kombinera verben med rätt förklaring. 1. beskriver

........... är, har eller innehåller något, består av

2. innebär

........... tycker, menar

3. skapar

........... formar något nytt, gör så att något finns

4. utgör ........... berättar hur någon/något ser ut eller är,        karakteriserar 5. anser

........... betyder

B. Välj bland de fem verben ovan och skriv det som passar bäst i texten. Varje verb ska användas en gång. Tänk på att verben ska stå i rätt form.

u

1 Skogen Många klassiska sagor för barn utspelar sig i skogen, och det är inte så underligt eftersom cirka två tredjedelar av Sveriges yta    1 av skog. I barnsagorna    2 författaren ofta skogen som mörk, mystisk och kanske lite farlig.   I dag är skogen en plats för rekreation där man till exempel jagar älg, vandrar och plockar svamp och bär. Men skogsbruket är också en viktig del av Sveriges ekonomi vilket ibland   3  en intressekonflikt, eftersom fritidsfolket    ­ iljön. 4 att skogsägarna inte alltid tar tillräcklig hänsyn till m Sedan ett par decennier tillbaka har vi en skogsvårdslag som    5 att man måste ta hänsyn till miljön vid alla typer av skogsbruk.

1. ................................................... 2. ................................................... 3. ................................................... 4. ................................................... 5. ...................................................

· 16 ·


Text 2 A. Kombinera verben med rätt förklaring. 1. diskuterar ........... gör så att något blir bättre, större eller får fler detaljer 2. utvecklar ........... ~ en fråga till någon = frågar någon 3. ställer ........... ser noga eller länge på något 4. påverkar ........... pratar om något och säger vad man tycker 5. betraktar ........... får något att bli annorlunda, får någon att ändra sig B. Välj bland de fem verben ovan och skriv det som passar bäst i texten. Varje verb ska användas en gång. Tänk på att verben ska stå i rätt form.

u

2 Jordbruket Enligt Jordbruksverket är mjölken jordbrukarnas viktigaste produkt. 1 , och i dag får vi dubbelt så mycket mjölk Mjölkproduktionen har    från en ko jämfört med 1970. 2 helt andra krav på bönderna   De moderna jordbruksmetoderna    3 också på ett helt annat jämfört med för hundra år sedan, och miljön    sätt än förr i tiden. Man   4  exempelvis ofta det industriella jordbrukets utsläpp av växthusgaser i olika forum. När vi   5  förändringarna i ett historiskt perspektiv kan det vara lätt att tänka att det var bättre förr. Men vill vi verkligen gå tillbaka och leva utan moderna bekvämligheter som till exempel vattentoalett och dusch?

1. ...................................................

4. ...................................................

2. ...................................................

5. ...................................................

3. ...................................................

Text 3 A. Kombinera verben med rätt förklaring. 1. uppfattar

........... ser, hör eller känner något, förstår

2. uttrycker ........... använder språket, säger vad man tänker,        tycker eller känner 3. bidrar

........... översätter, tyder

4. tolkar

........... är olika

5. skiljer

........... hjälper, ger t.ex. pengar till någon, leder till något

· 17 ·


B. Välj bland de fem verben uppfattar, uttrycker, bidrar, tolkar och skiljer. Skriv det som passar bäst i texten. Varje verb ska användas en gång. Tänk på att verben ska stå i rätt form.

u

3 Kontakttolk 1 mellan enskilda personer, som inte kan tillräckligt En kontakttolk    mycket svenska, och representanter för olika myndigheter. En tolk får inte 2 egna åsikter och värderingar, utan hen ska bara förmedla    ­information mellan personen som behöver tolkhjälp och representanten för myndig­heten.   Även en mycket professionell tolk kan i vissa fall    3 som ett störningsmoment i kommunikationen, men det    4 mycket från situation till situation. I de flesta fall   5  tolken till att kommunikationen mellan exempelvis patient och läkare sker på ett smidigt sätt.

1. ................................................... 2. ................................................... 3. ................................................... 4. ................................................... 5. ...................................................

Text 4 A. Kombinera verben med rätt förklaring. 1. nämner ........... visar och berättar om något eller någon 2. upplever ........... finns, existerar, händer 3. ingår ........... är med och ser, hör eller känner något, tycker 4. presenterar ........... är en del av, bestämmer sig för något 5. förekommer ........... talar om, säger något utan detaljer B. Välj bland de fem verben ovan och skriv det som passar bäst i texten. Varje verb ska användas en gång. Tänk på att verben ska stå i rätt form.

u

4 Presentationsteknik Det finns mycket litteratur om presentationsteknik, och här ska vi bara 1 några viktiga faktorer som en presentatör behöver tänka på.      När du   2  något för en eller flera som lyssnar är det viktigt att du ­tänker på att åhörarna inte har samma ämneskunskaper som du. Det du    3 som enkelt och självklart kan vara ny information för din publik.

· 18 ·


Tänk också på att du ibland kan lämna monologen och låta frågor och reflektioner   4  i presentationen. Du kan till exempel kasta ut en fråga eller be åhörarna reflektera kring något som passar in i sammanhanget.   Det    5 att talare kommer helt oförberedda till en presentation. Men det gör naturligtvis inte du! 1. ................................................... 2. ................................................... 3. ................................................... 4. ................................................... 5. ...................................................

Text 5 A. Kombinera verben med rätt förklaring. 1. sker

........... händer, inträffar

2. förändrar

........... handlar om, gäller

3. rör

........... börjar från en viss plats, är inte längre kvar

4. utgår

........... fortsätter att finnas, har som innehåll

5. består

........... ändrar, gör så att någon/något blir annorlunda

B. Välj bland de fem verben ovan och skriv det som passar bäst i texten. Varje verb ska användas en gång. Tänk på att verben ska stå i rätt form.

u

5 Regeringsformen Regeringsformen, Sveriges grundlag, inleds med meningen ”All offentlig 1 från folket.” Om man vill    makt i Sverige    2 något i grundlagen behövs två beslut i riksdagen med ett val, och minst nio månader, emellan. De flesta är överens om att vi måste vara försiktiga när det   3  sig om ändringar i grundlagen. 5 av att tron­   1980    4 en förändring i Sveriges grundlag som    följden blev kognatisk. Det betyder att det äldsta barnet i kungafamiljen ärver tronen oberoende av kön.

1. ...................................................

4. ...................................................

2. ...................................................

5. ...................................................

3. ...................................................

· 19 ·


ANVÄNDNING – VERBKONSTRUKTION Vanliga frågor från den som lär sig svenska som vuxen hand­ lar till exempel om vilka verb som följs av vilken preposition, ­exempelvis bidrar till något och diskuterar med någon, och vilket verb som kan följas av ett verb i infinitiv, till exempel: Hon påverkade mig att studera mer intensivt.   I den här delen presenteras tio verb i taget med exempel på hur de används.

Verb 1–10 VERB + någon/något

Vanliga objekt/komplement (bestämd form singular är markerad på ett-orden)

anser ngn/ngt om ngn/ngt

möjlighet, reform, situation, utveckling

beskriver ngn/ngt

förhållande -t, situation, utveckling, verklighet

betraktar ngn/ngt

fenomen -et, fråga, problem -et, utveckling, verklighet

diskuterar ngt med ngn

fråga, förslag -et, lösning, situation, åtgärd

innebär ngt

förändring, kostnad, möjlighet, risk, ökning

påverkar ngn/ngt (till ngt)

ekonomi, miljö, möjlighet, resultat -et, situation

skapar ngt

bild, förväntning, möjlighet, problem -et, utrymme -t

ställer ngt

fråga (till ngn), krav -et (på ngt till ngn), villkor -et

utgör ngt

del, förutsättning, undantag -et, utgångspunkt

utvecklar ngn/ngt

metod, modell, resonemang -et, samarbete -t

A. Kombinera. Skriv rätt siffra på raden framför bokstaven. 1. Vad tror du påverkar miljön ........ (a) diskutera våra olika förslag på mötet i kväll? 2. Hur skulle du vilja beskriva den ........ (b) våra miljöproblem ur barnens perspektiv? 3. Kommer chefen att vilja

........ (c) möjligheter till arbete för alla?

4. Får vi chansen att ställa

........ (d) politiska situationen i Sydostasien?

5. Vad anser din chef

........ (e) mest, bilresor eller flygresor?

6. Kan vi inte försöka betrakta

........ (f) för risken för en global finanskris?

7. Vad innebär Kinas börsfall

........ (g) om dina möjligheter att få högre lön?

8. Vill statsministern skapa

........ (h) frågor efter pausen?

· 24 ·


VERB + SATS

Exempel

anser

Eleverna anser att lärarna har stor betydelse för hur de lyckas i studierna.

beskriver

Hon beskriver hur hon kom fram till lösningen på problemet.

diskuterar

De ska diskutera om de kan bilda regering med centerpartiet.

innebär

Omvänd ordföljd innebär att det finita verbet kommer före subjektet i en huvudsats.

VERB + konstruktion med infinitiv (V = verb i infinitiv)

Exempel

anser ngn/ngt + V

Vad anser studenterna vara god handledning?

påverkar ngn/ngt att + V

Han påverkade sina kollegor att börja träna på gym.

VERB + sig + konstruktion med infinitiv

Exempel

anser sig

Hon anser sig vara frisk. Polisen anser sig behöva öka bevakningen av festivalen.

B. Vilket verb passar bäst i följande meningar? Välj mellan anser, beskriver, betraktar, diskuterar, innebär, påverkar, skapar, ställer, utgör och utvecklar. Tänk på att verben ska stå i rätt form. Samma verb kan förekomma mer än en gång. 1. I projektet undersöker vi vad svenskarna ............................... om urbaniseringen. 2. Resultatet av valet i Finland ............................... att landet bytte regering. 3. Picasso är en av 1900-talets mest berömda konstnärer. Han ............................... en mängd olika målningar, skulpturer och andra verk

i olika stilar under sin livstid. 4. Jag undrar hur Carl von Linnés idéer och forskning ............................... svenska folket på 1700-talet. Blev befolkningen mer intresserad av natur och miljö tack vare Linné? 5. Regeringen ska nu .............................. med EU om hur de nya reglerna ska se ut. 6. Kvinnor ............................... ungefär hälften av befolkningen. 7. Chefsjobb brukar ............................... problemlösning och tungt ansvar.

· 25 ·


ORDFAMILJER – VERB 1–50 Ett effektivt sätt att utveckla sitt ordförråd kan vara att lära sig flera ord i samma ”familj”. Man kan till exempel använda Svenska Akademiens ordböcker på nätet för att hitta ord som är släkt och för att få exempel på hur orden används etc. Tänk då på att alla ord inte fungerar som exemplet analyserar nedan. Det finns till exempel inte något substantiv som passar till verbet avser och när det gäller deltar saknas adjektiv/perfekt particip. I Språkbankens verktyg på nätet kan du hitta många exempel på hur orden används i olika sammanhang. Fyll i de ord som fattas. Använd ordbok. Tänk på att betydelsen ibland blir en annan när ordet byter ordklass. Tjugo substantiv och sex perfekt particip är i fetstil, vilket betyder att de finns med bland de 652 orden i En svensk akademisk ordlista (AO).

Verb

Substantiv

Adjektiv/perfekt particip

analyserar

analys -en, -er

.........................../analyserat/analyserade

anger

angivelse -n, -r

angiven/angivet/angivna

anser

anseende -t, -n

ansedd/ansett/ansedda

antar

antagande -t, -n

.........................../antaget/antagna

avser

avseende -t, -n

avsedd/avsett/avsedda

beskriver

beskrivning -en, -ar

beskriven/beskrivet/beskrivna

består

bestånd -et, -

---

betonar

...........................

.........................../betonat/betonade

betraktar

betraktelse -n, -r

betraktad/betraktat/betraktade

bidrar

...........................

---

definierar

definition -en, -er

.........................../definierat/definierade

delar

...........................

.........................../delat/delade

deltar

deltagare -n, -

---

diskuterar

diskussion -en, -er

......................../diskuterat/diskuterade

· 44 ·


formulerar

formulering -en, -ar

.........................../formulerat/formulerade

framgår

framgång -en, -ar

---

framstår

---

---

förekommer förekomst -en, -er

förekommen/förekommet/förekomna

förhåller

förhållande -t, -n

---

förändrar

förändring -en, -ar

förändrad/förändrat/förändrade

genomför

genomförande -t, -n

.........................../genomfört/genomförda

hanterar

...........................

.........................../hanterat/hanterade

hävdar

---

hävdad/hävdat/hävdade

identifierar

identifikation -en, -er identitet -en, -er

.........................../identifierat/identifierade

ingår

ingång -en, -ar

ingången/ingånget/ingångna

innebär

innebörd -en, -er

---

jämför

jämförelse -n, -er

jämförd/jämfört/jämförda

kallar

kallelse -n, -er

kallad/kallat/kallade

konstaterar

konstaterande -t, -n

konstaterad/konstaterat/konstaterade

nämner

---

nämnd/nämnt/nämnda

presenterar

...........................

.........................../presenterat/presenterade

påpekar

påpekande -t, -n

---

påverkar

påverkan -, påverkningar

påverkad/påverkat/påverkade

riktar

riktning -en, -ar

riktad/riktat/riktade

rör

rörelse -n, -er

rörd/rört/rörda

saknar

...........................

.........................../saknat/saknade

skapar

skapelse -n, -er

.........................../skapat/skapade

sker

skeende -t, -n

skedd/skett/skedda

· 45 ·


BILDER Alan Cotton/depositphotos.com:  omslag, s. 1 (bokstavsbrickor) Alexander Aisenstadt/depositphotos.com:  s. 54 (kanon) Amiral/StockUnlimited.com:  s. 133 (solpanel) Andrii Symonenko/depositphotos.com:  s. 180 (pressintervju) Antony Spencer/iStock.com:  omslagsfoto (norrsken) Artisticco LLC/depositphotos.com:  s. 88 (vinförsäljning) Askold Romanov/depositphotos.com:  s. 18 (översättning) diah rachmawati/StockUnlimited.com:  s. 186 (lampa) ferdemon/StockUnlimited.com:  s. 197 (löpare) Ian/StockUnlimited.com:  s. 108 (hus), s. 109 (nacke) Inmagine/StockUnlimited.com:  s. 34 (tavla) s. 52 (kontor), s. 83 (man), s. 127 (solsystem), s. 171 (trafikljus), s. 194 (stuga) inmajin/StockUnlimited.com:  s. 15 (vinglas), s. 16 (landskap), s. 17 (landskap), s. 19 (presentation), s. 22 (par), s. 23 (vatten), s. 48 (man), s. 51 (hund), s. 66 (fotboll), s. 84 (lek), s. 155 (kuber), s. 187 (dansare) Ivan/StockUnlimited.com:  s. 85 (fika), s. 94 (kontor), s. 141 (piller), s. 142 (tjuv), s. 190 (atom) Knut Hebstreit/depositphotos.com:  s. 91 (Öresundsbron) Mai/StockUnlimited.com:  s. 165 (böcker) Maksym Yemelyanov/depositphotos.com:  s. 21 (jordglob) Mary/StockUnlimited.com:  s. 50 (tivoli), s. 121 (lappar), s. 166 (äpplen) Matthew Cole/depositphotos.com:  s. 87 (vikingaskepp) Michelle/StockUnlimited.com:  s. 89 (fotboll) Mike/StockUnlimited.com:  s. 110 (länkar), s. 193 (väder), s. 203 (hinder), s. 203 (förstoring) Nirbito Ninar/StockUnlimited.com:  s. 145 (verkstad) Shawn/StockUnlimited.com:  s. 55 (nyheter) Sopan Hadi/depositphotos.com:  s. 90 (noter) Turangga Sukandar Putra/StockUnlimited.com:  s. 198 (tavla) Vera Rosdiana/StockUnlimited.com:  s. 49 (diplom) Vis/StockUnlimited.com:  s. 55 (pengar), s. 115 (klossar), s. 191 (väska), s. 192 (id-kort) Waiyee/StockUnlimited.com:  s. 152 (sovrum), s. 188 (tobak), s. 189 (fluga) Övriga bilder är hämtade från StockUnlimited.com men tydligt namn/alias på upphovsmannen saknas.

· 206 ·


Formell svenska – frekventa ord är en bok för alla som behöver utveckla sitt formella ordförråd i tal och skrift, till exempel: • gymnasieelever • lärare (med annat förstaspråk än svenska) • elever som vill få behörighet i svenska för högskole­studier eller som bedriver självstudier med Tisustestet som mål • invandrare som lär sig svenska som vuxna. Inom ämnet svenska som andraspråk har insikten om ord­ förrådets betydelse för framgång i studier och på arbets­ marknaden ökat på senare tid. Denna bok erbjuder en ­genom­tänkt, strukturerad ordträning, där även grammatiken får utvecklas och automatiseras i ett givet sammanhang. De ord man tränar i Formell svenska ingår i den frekvens­baserade En svensk akademisk ordlista, som innehåller 652 ord och sedan 2014 är fritt tillgänglig på internet. Att den är f­ rekvensbaserad innebär att den innehåller de vanligast förekommande, icke ämnes­specifika orden i akademiska texter. På läromedlets webbplats – www.formellsvenska.se – finns • diagnostiskt test • facit till bokens övningar • ljud till 30 av bokens textavsnitt. Ylva Olausson är läromedelsförfattare, lärare i s­ venska som andra­språk och fil.mag. På Folkuniversitetets förlag har hon ­tidigare gett ut novellserien Hand i hand och boken Kort och lätt.

Profile for Smakprov Media AB

9789174347395  

9789174347395  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded