9789172058644

Page 1

Du kan inte hindra sorgens fåglar att flyga över ditt huvud men du kan hindra dem från att bygga bo i ditt hår. Sorg kan vara en överväldigande och svåruthärdlig känsla, men också en process som utvecklar känslolivet och gör oss starkare. Ulla Söderström, läkare och specialist i allmänmedicin, tar oss med på en vandring i sorgens landskap. Sorgens många uttryck och faser skildras på ett inkännande och lättillgängligt sätt. Med tillförsikt och hopp beskriver hon vad vi kan göra själva och vad vi kan hjälpa varandra med för att underlätta sorgearbetet så att vi, så småningom, kan gå vidare i livet, en erfarenhet rikare.

72058644.1.5_Omslag.indd 1

Tankar om sorg Ulla Söderström

2021-05-04 07:13


© 2012 Författaren och Gothia Kompetens AB ISBN 978-91-7205-864-4 kopieringsförbud! Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget, Gothia Kompetens AB, Stockholm. Förbudet avser såväl text som illustrationer och gäller varje form av mångfaldigande. Förlagsredaktör: Susanne Bardell Carlbring Omslag och grafisk form: Catharina Ekström Första upplagan, femte tryckningen Tryck: ADverts, Lettland 2021

Gothia Kompetens Box 22543, 104 22 Stockholm Kundservice 08-462 26 70 info@gothiakompetens.se www.gothiakompetens.se Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

72058644.1.5_Omslag.indd 2

2021-05-04 08:10


Vad är sorg? Sorg upplever vi när vi förlorar någon eller något av det som finns närmast omkring oss och som utgör en del av oss själva, vår familj, våra vänner, vårt hem, vårt arbete. När vi talar om sorg tänker vi oftast i första hand på den sorg vi upplever när någon som stått oss nära har avlidit, men det är inte bara när någon dör som vi kan känna sorg. Det kan vi göra när vi förlorat en del av vår kropp, ett kärt husdjur eller något annat som varit viktigt för oss.


sorg är en stark känsla Sorgen är en stark känsla som tar mycket kraft av oss. Den kan göra att vi mognar men den kan också förändra livet så att det blir mer tomt och beskuret. Precis som andra starka känslor, som kärlek och glädje, hat och vrede, finns sorgen med oss hela livet. Glädjen och sorgen är varandras motpoler men också varandras förutsättningar, precis som livet och döden. Sorgen förändras från dag till dag. Det är som om man vandrar på en slingrande stig i ett landskap där man gång efter annan kommer fram till nya utsiktspunkter. Ibland tycker man sig se detsamma som förut men riktigt lika är det ändå inte. Denna vandring i sorgens landskap är den process som brukar kallas för sorgearbete.

att lära sig möta sina känslor Vårt liv blir rikare om vi kan ta emot det just så som det är, med hela dess spektrum från ljus till mörker. Redan som små barn får vi lära oss att ta hand om olika känslor. För det mesta utsätts vi för små prövningar först men ibland står vi oförberedda inför svårare upplevelser. Det är viktigt att respektera ett barns känslor. Hur vi blir bemötta som barn kommer att påverka oss resten av livet. Om vi får lära oss att våra känsloyttringar är ovälkomna, kommer vi troligen att uppleva det så även som vuxna. Ofta behandlas flickor och pojkar olika. Flickor tillåts vanligen visa mer av sina känslor. Om en pojke får höra att pojkar inte ska gråta, kan det göra det svårare för honom att ta hand om sig själv på ett bra sätt senare i livet. Han kan som vuxen man få svårt att visa sina känslor och därmed sin sorg. 2


saknad och sorg Ibland är det svårt att skilja på sorg och saknad. Dessa två känslor är tätt sammanflätade. Ibland kan saknad upplevas lika starkt som sorg. När vi förlorat någon som stått oss nära är det ju vanligt att vi lång tid, kanske åratal efter, är på väg till telefonen för att ringa upp den personen och berätta om något som hänt. Först då kommer vi ihåg att det inte går att ringa till honom eller henne längre. Saknaden kommer över oss. När vi går i pension eller blir arbetslösa mister vi den dagliga kontakten med arbetskamraterna. Vi förlorar våra arbetsuppgifter och vi känner oss inte behövda på samma sätt som förut. Vi upplever både saknad och sorg. När vi åldras får vi uppleva hur kroppen förändras. Huden blir rynkig och håret glesnar. Kanske måste tänder dras ut eller en sjuk kroppsdel opereras bort. Vi kommer att sakna den vi var och vi tvingas sörja förlusten av det som hörde till bilden av oss själva. Även framtidsdrömmar är en del av identiteten. Det kan vara något man hade velat lära sig, en plats man önskat besöka, en tavla man drömt om att måla. När vi åldras och inser att det finns mycket som aldrig blir av, kommer vi också att sörja drömmar vi haft och som aldrig kommer att bli uppfyllda. Vid en skilsmässa förlorar man en livskamrat som har stått en nära. Ibland kan det kännas bra, men det händer ju också att det inte alls är så. Då kan förlusten kännas lika definitiv och sorgen vara lika stor som om han eller hon hade avlidit men det kan vara svårt att hitta ett accepterat uttryck för sorgen.

3


Du kan inte hindra sorgens fåglar att flyga över ditt huvud men du kan hindra dem från att bygga bo i ditt hår. Sorg kan vara en överväldigande och svåruthärdlig känsla, men också en process som utvecklar känslolivet och gör oss starkare. Ulla Söderström, läkare och specialist i allmänmedicin, tar oss med på en vandring i sorgens landskap. Sorgens många uttryck och faser skildras på ett inkännande och lättillgängligt sätt. Med tillförsikt och hopp beskriver hon vad vi kan göra själva och vad vi kan hjälpa varandra med för att underlätta sorgearbetet så att vi, så småningom, kan gå vidare i livet, en erfarenhet rikare.

72058644.1.5_Omslag.indd 1

Tankar om sorg Ulla Söderström

2021-05-04 07:13


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.