__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Upplevelsevandringar

Upplevelsevandringar

Att läsa eller höra någon berätta om uttåget ur Egypten fastnar inte lika starkt som upplevelsen av att själv få vandra med Mose genom Röda havet. Vi kommer helt enkelt ihåg mer när vi kopplar lärande till upplevelser. I den här metodboken bjuder vi på lärandeupplevelser i form av vandringar som berör olika teman men där den röda tråden är rörelse och upplevelser i kombination med uppgifter att utföra. Boken vänder sig både till dig som vill börja arbeta med upplevelsevandringar som pedagogisk metod och till dig som söker nya idéer och inspiration i ditt arbete. Här hittar du allt material du behöver för att komma igång.

Maria Johnsson • Lena Petersson • Charlotta Rosman Nissen

Maria Johnsson • Lena Petersson • Charlotta Rosman Nissen

Upplevelse-

vandringar Maria Johnsson • Lena Petersson Charlotta Rosman Nissen

ISBN 978-91-526-3837-8

9 789152

52638378 Vandringar_omslag.indd 1

638378

2020-09-07 15:47


Upplevelse-

vandringar Maria Johnsson • Lena Petersson Charlotta Rosman Nissen

52638378 Vandringar_inlaga.indd 1

2020-09-07 11:11


Av författarna har tidigare utgivits: Maria Johnsson (m fl), I din hand – en bönbok, Församlingstryck, 2001. Maria Johnsson, Charlotta Rosman, Del söker helhet, Miman, 1994. Charlotta Rosman Nissen, Kyrie och Gloria: Att levandegöra gudstjänster för ungdomar, Argument, 2009. Lena Petersson (m fl) Jag och Gud, Verbum, 1998. Lena Petersson (m fl) Konfirmandledarboken, Verbum, 2001. Lena Petersson, Kärlekens måltid - en studie av mässliturgier i Svenska kyrkan, Lunds universitet, 2005. Lena Petersson (m fl) Du och konfirmanden, 2008. Lena Petersson (med Göran Söderqvist) Andaktspärlor, Verbum, 2009. Lena Petersson, Kärlekens måltid – Om mässans och musikerns teologi, Arcus, 2013. Lena Petersson, Maria Johnsson, Charlotta Rosman Nissen, Vandringar – upplevelser på vägen, Verbum, 1998. Lena Petersson, Maria Johnsson, Charlotta Rosman Nissen, Nya Vandringar – upplevelser på vägen, Verbum, 2003.

UPPLEVELSEVANDRINGAR Maria Johnsson, Lena Petersson, Charlotta Rosman Nissen © Författarna och Verbum AB Texter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet Formgivning och illustrationer: Helena Wikström, Hewidesign Tryck: ADverts, Lettland 2020 ISBN: 978-91-526-3837-8 Verbum AB, Box 22543, 104 22 Stockholm • Telefon: 08-733 65 00• verbum.se

2

52638378 Vandringar_inlaga.indd 2

2020-09-07 11:11


FÖRORD Den grundläggande tanken med upplevelsevandringar är att beröra flera sinnen och bidra till ett fördjupat lärande. Vi som har skrivit boken har arbetat med upplevelsevandringar i många år och haft möjlighet att i våra tjänster och uppdrag i Svenska kyrkan utveckla metoden. En del av vandringarna i materialet är ursprungligen framtagna för konfirmander och ungdomar, ofta tillsammans med ledare och medarbetare vi har haft omkring oss. Några vandringar är i första hand gjorda för barngrupper. Vandringarna har efter hand justerats och förändrats för att också fungera i andra sammanhang och för såväl barn som vuxna. Den här boken innehåller både helt nya vandringar och vandringar som är reviderade och uppdaterade från de två tidigare material vi har skrivit. Maria Johnsson är församlingspedagog i Lunds domkyrkoförsamling med ansvar för det skolpedagogiska arbetet, konfirmander och unga ledare. Hon arbetade tidigare i Östra Torns församling i Lund. Lena Petersson är teologie doktor, musiklärare och präst med tjänst som kyrkoherde i Burlövs församling. Innan dess var hon som studierektor och lärare på Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Charlotta Rosman Nissen är församlingspedagog och präst. Hon arbetade under många år med konfirmander, ungdomar och skolpedagogik i Oxie församling och är nu komminister i Tomelillabygdens församling.

3

52638378 Vandringar_inlaga.indd 3

2020-09-07 11:11


INNEHÅLL Inledning och allmänna råd till ansvarig ledare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Bibelskattjakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Bilder av Gud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Dopbekräftelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Dopet och tron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Frälsarkransvandring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 I fiskens tecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Jesus – en människa som jag? . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Jesus säger: Jag är . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Korsets hemlighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Mörker och ljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Pilgrimens längtansord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Påsken år 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Påskvandring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 På spaning efter Jesus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Skapelseberättelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Sorgens vandring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Tack, hjälp och förlåt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Tillsammans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Uttåget ur Egypten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Vår Fader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Yta och djup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Symboler som används i boken:

 Vandringens form  Ledare  Att tänka på  Litteratur ✐ Material  Textlapp  Musik

 Film

4

52638378 Vandringar_inlaga.indd 4

2020-09-07 11:11


INLEDNING OCH ALLMÄNNA RÅD T I L L A N S VA R I G L E D A R E Jesus sa: Följ med och se. Människor har i alla tider gett sig ut på vandring, ensamma eller tillsammans med andra. Idag verkar längtan efter att delta i vandringar ha ökat. Listan på utbudet är lång: pilgrimsvandring, walk-and-talk, meditationsvandring, fjällvandring, stadsvandring, temavandring och så vidare. Vi mår bra av att röra hela kroppen. Men att vandra är något mycket mer än bara motion. Det handlar om att gå och samtidigt uppleva och lära. Att upptäcka mer av omgivningen och mer av sig själv. Utgångspunkten i upplevelsevandringar är att de berör flera av våra sinnen. Deltagarna erbjuds möjlighet att smaka, lukta, känna, se och lyssna. De får tänka och fundera, själva eller tillsammans med någon annan, på vägen mellan olika stationer. I vissa vandringar får de vara med och agera. I andra vandringar bjuds deltagarna in att stanna upp och göra något praktiskt; måla, skriva, bygga, tända ljus eller skapa i lera, innan vandringen fortsätter. Flera av vandringarna i boken är ursprungligen framtagna i konfirmandarbete och ungdomsverksamhet. Några vandringar är i första hand gjorda för barngrupper. Med små justeringar har vandringarna använts i andra sammanhang; ledarutbildningar, skolverksamhet, olika utbildningar, konferenser och möten för alla åldrar. Ibland lånar vi ord från någon annan, då är det angivet varifrån texten eller sången är hämtad. Vår Fader, Välsignelsen och Heliga Birgittas bön används utan hänvisningar. Övriga texter har vi själva författat.

Med hela kroppen Upplevelsevandring är en metod med många fördelar, både pedagogiskt och teologiskt. Den som enbart lyssnar på en berättelse glömmer fort. Men den som vandrat med Moses och Mirjam genom Röda Havet eller sett Petrus reaktion när tuppen gal, glömmer inte berättelsen. Upplevelser under vandringen gör det lättare att minnas. Konkreta uppgifter inbjuder till tolkning och reflektion. Med hjälp av texter, dikter och sånger vidgas och fördjupas perspektiven. När hela kroppen får vara med i skeendet är det lättare att se koppling till sitt liv och sin verklighet. Det blir ett upplevelsebaserat lärande. Jesus sa: “Följ med och se” Joh 1:39. De första lärjungarna vandrade med sin mästare och fick uppleva evangeliet, inte enbart höra det. Deras vandring med Jesus var ett växelspel mellan det som hände på vägen och samtal om livet, tillsammans med varandra och med Gud.

5

52638378 Vandringar_inlaga.indd 5

2020-09-07 11:11


Vandringarnas form och flexibilitet Vandringarna i materialet varierar i utformning. Det finns vandringar i form av totalteater, där deltagarna dras in i en berättelse och får agera. Andra vandringar bygger på stationer med upplevelser och uppgifter, dit deltagarna går i helgrupp, i smågrupper eller enskilt. De flesta vandringar går att genomföra såväl ute i natur eller stadsmiljö, som inne i kyrkor eller andra lokaler. Flera av vandringarna kan fungera som pilgrimsvandringar. Ibland bygger upplevelsen på att deltagarna har bindlar för ögonen under delar eller hela vandringen. Några vandringar inkluderar andakt och mässa eller är i sin helhet utformad som en gudstjänst. Ambitionen är att materialet ska vara enkelt och flexibelt att använda. Under rubriken Vandringens form ges förslag på upplägg och möjlighet till variationer.

Delat ansvar och ledarskap Flera vandringar är möjliga att genomföra med få ledare, speciellt om deltagarna är få. Andra gånger behöver det utöver den eller de som är ansvariga finnas ytterligare några ledare. Oftast är det en fördel att vara flera, ett arbetslag eller ett ledarteam. Unga ledare kan vara en viktig resurs i arbetet med vandringar. De får en viktigt uppgift samtidigt som de ges möjlighet att växa som ledare. Under rubriken Ledare i inledningen till varje vandring anges hur många ledare som behövs i relation till gruppens storlek och vandringens upplägg.

Att tänka på Under rubriken Att tänka på anges om det krävs några särskilda förberedelser för den aktuella vandringen. Ansvarig ledare bör i god tid läsa igenom hela vandringen. Det material som behövs listas under respektive station och i instruktionen till stationen finns information om hur materialet ska användas. Till vissa vandringar hänvisar vi också till digitalt extramaterial på verbum.se/upplevelsevandringar. Det finns samlat på sidan där boken presenteras och beställs. Under rubrikerna som följer tar vi upp vad som allmänt är bra att tänka på inför arbetet med vandringar och det som särskilt bör uppmärksammas inför pilgrimsvandring och vandring med ögonbindel.

Förberedelser Förberedelserna är grundläggande. Ofta räcker det om två till tre personer har huvudansvaret för att ta fram material, planera och märka ut vägen samt eventuellt placera ut material i förväg. Dessa instruerar övriga personer och ger dem möjlighet att i sin tur sätta sig in i sina uppgifter. Det är klokt om alla har tillgång till kopior på vandringen. Det är bra att även gå igenom hela vandringen med alla ledare.

6

52638378 Vandringar_inlaga.indd 6

2020-09-07 11:11


Vägen De vandringar där deltagarna går själva måste märkas ut noggrant. En kvällsrunda kan märkas ut med reflexer om deltagarna får med sig ficklampor. Det går också att använda marschaller, fotogenlyktor, värmeljus i glasburkar eller gravlyktor (glöm inte att kolla eventuellt eldningsförbud). Även när ledare går tillsammans med gruppen är det bra att märka ut vägen för att undvika missförstånd.

Inledning Ett viktigt moment är själva upptakten – instruktioner och information till deltagarna. Det gäller särskilt de vandringar där deltagarna, i grupp eller ensamma, går utan ledare. Deltagarna behöver få information så de kan känna sig trygga utan att allt som ska hända avslöjas. Påpeka att de inte behöver gå snabbt och att de ska stanna på lite avstånd och vänta om en station är upptagen. Uppmuntra gärna till engagemang och till att delta i dialoger, dramatiseringar och de upplevelser som finns på vägen. Däremot ska ingen känna sig tvingad att delta. Var tydlig med att ingen kommer att utsättas för något obehagligt och missbruka aldrig det förtroendet som ledare. Detta gäller särskilt för bindelvandring.

Stationer och stationsbeskrivningar Vandringarna är strukturerade i stationer och i materialet anges behovet av ledare vid respektive station. I de flesta vandringar följer stationerna på varandra, i andra kan ordningen variera och i någon vandring kan deltagarna själva välja väg. Vissa stationer är obemannade och där finns endast en textlapp, som inspiration eller med uppmaning att tänka, fundera och göra något. På andra stationer möter deltagarna ledare som läser, sjunger, dramatiserar och inbjuder till någon form av upplevelse eller uppgift. Under rubriken Instruktion ges information till ledaren om stationen. I materialet markeras och om det enbart finns en textlapp med . På vandringar med det som ska sägas eller läsas med många deltagare och flera smågrupper är det viktigt att som ledare behålla samma engagemang inför de första deltagarna som för de sista. I beskrivningen av stationen anges också eventuellt bibelställe som stationen bygger på. När det är aktuellt ingår oftast förslag på dialoger, utifrån bibeltexten och våra tolkningar av den. I ett par vandringar får de ledare som agerar på stationerna själva formulera eller improvisera dialogen. I de fall en bibeltext är citerad finns bibelhänvisningen i anslutning till citatet. Ibland ger vi förslag på sånger eller musik. De anges då under rubriken Musik och kan oftast bytas ut mot annan musik eller sång. Någon gång är det sånger eller psalmer som kan sjungas gemensamt, till exempel under de vandringar som har karaktären av gudstjänst. Andra gånger är tanken att sången framförs av ledare alternativt att den spelas upp.

7

52638378 Vandringar_inlaga.indd 7

2020-09-07 11:11


Under rubriken Material anges det som särskilt behövs för stationen. Det kan vara textlappar, färg, papper, pennor, tändstickor, ved, lera, surrgarn, stenar, ljus och rekvisita. Till vandringar som inkluderar drama utifrån en bibelberättelse kan det förstärka upplevelsen om de som agerar är utklädda och eventuellt sminkade. Här kan det vara klokt att begränsa sig, så att utklädnaden inte tar för stor del av förberedelsetiden. Det viktigaste är att ledarna är väl inlästa på texterna och kan spela upp dialogerna med inlevelse.

Drama och dialog Några vandringar har formen av totalteater och bygger på dramatiseringar av bibelns berättelser. Då vandrar alla deltagare tillsammans och engageras i handlingen genom att agera folkmassa eller liknande. I boken ingår vandringar om Jesus under stilla veckan (Påskvandring) samt om Moses (Uttåget ur Egypten). Även i andra vandringar ingår inslag av teater och drama. Ledarnas roll är då framförallt att agera, vilket kräver att de är väl insatta i berättelserna, särskilt om de har de mer omfattande rollerna. Det handlar främst om att våga spela teater och släppa loss! Ju mer ledarna lever sig in i sina roller, desto mer vågar deltagarna agera. Utöver de ledare som agerar på stationerna behöver någon ledare gå tillsammans med deltagarna och uppmuntra dem att delta i dramat. Dessa vandringar innehåller även moment av sinnesupplevelser. Ett sätt att genomföra dessa vandringar är att deltagarna gruppvis får förbereda stationerna och agera i alla rollerna. Eventuellt kan ledare ha de bärande rollerna (t ex Jesus, Moses och Mirjam). För att minska förberedelsetiden kan ledare i förväg tagit fram material till kläder och annan rekvisita.

Avslutning Lika viktigt som starten är en tydlig och markerad avslutning. Flera av vandringarna kan avslutas med andakt eller mässa. Andra gånger är det viktigt att ge tillfällen till frågor och samtal.

Väntetid De gånger många personer deltar i vandringen och går i smågrupper eller enskilt kan det bli väntetid både innan alla kommit iväg och innan alla hunnit igenom hela vandringen. Förbered vad som ska ske under tiden deltagarna väntar. Ett sätt att minska väntetiden är att dubblera de stationer som tar tid eller dela upp gruppen. Att beräkna tidsåtgången är svårt. Utgå från den station som tar längst tid och ha den som riktmärke för den tid som ska förflyta mellan grupperna.

8

52638378 Vandringar_inlaga.indd 8

2020-09-07 11:11


n P I LG R I M S VA N D R I N G Ordet pilgrimsvandring består av två ord: pilgrim och vandring. Ordet pilgrim kommer av latinets peregrino och betyder främling. En pilgrim är en människa som är på väg från det vanliga hemmavid till en ny plats, ofta en kyrka eller en helig plats. Gränsen mellan upplevelsevandring och pilgrimsvandring är flytande. På vandring förändras landskapet omkring dig. De nya intrycken och kroppens rörelse ger utrymme för det inre, den själsliga dimensionen. En förflyttning i det yttre ger möjlighet till en inre resa. Detta gäller både upplevelsevandring och pilgrimsvandring. Det finns ett mål, men det är vägen som är viktig. Det är lätt att tro att en pilgrimsvandring behöver vara omfattande när det gäller sträcka och tid. Men en pilgrimsvandring kan vara en kort vandring på en timme, likaväl som en vandring som varar en hel dag eller flera dagar. En pilgrimsvandring kan genomföras i ett kyrkorum, i en stad eller i naturen. Detta är ingen renodlad metodbok i pilgrimsvandring. Det är snarare en inspiration till att prova olika varianter av vandringar. Bilder av Gud och Pilgrimens längtansord är skrivna för att genomföras som korta pilgrimsvandringar under 1-2 timmar. Om en grupp kan gå längre, är det möjligt att använda strukturen i vandringarna och utöka vägen mellan stationerna. Flera av vandringarna i boken passar som pilgrimsvandring, exempelvis Dopbekräftelse, Frälsarkransvandring, Jesus säger: Jag är, Tack, hjälp och förlåt, Vår Fader med flera. Det går utmärkt att vandra med alla åldrar. Tänk på avstånden så att det passar gruppens fysiska förmåga. Provgå sträckan så att du hittar en säker väg, med bra ställen att stanna. Tänk på möjlighet till vila, mat, vatten och toalett.

n B I N D E LVA N D R I N G Att ledas med förbundna ögon är spännande samtidigt som det kan vara otäckt. Genom att blockera ett sinne, synen, förstärks övriga sinnesintryck och en historia kan bli levande genom att deltagarna får uppleva den genom hörsel, smak, lukt och känsel. Här behövs ofta många ledare. Det är viktigt att skapa trygghet så att deltagarna vågar lita på den som leder. Helst ska ledaren inte prata med deltagaren under vandringen, det är upplevelsen som ska vara i fokus. Det är bra om inte alla ledare används för att förflytta gruppen, några kan då ta extra ansvar vid stationerna och hjälpa till vid hinder på vägen. Är ni få ledare, samla istället deltagarna i ett rum, där de kan sitta eller stå, och genomför alla moment i rummet. Inför en vandring med ögonbindlar är det bra att ge tydlig information om vad som ska hända och betona att ingen kommer att bli utsatt för obehagligheter. Deltagarna uppmanas att vara tysta och leva

9

52638378 Vandringar_inlaga.indd 9

2020-09-07 11:11


Frälsarkransvandring Frälsarkransens pärlor handlar om livet. Livet i alla dess dimensioner; vänskap, ensamhet, oro, glädje, sorg, kärlek, tro och tvivel, framtid och hopp. Livet i gemenskap med varandra och med Gud.

34

52638378 Vandringar_inlaga.indd 34

2020-09-07 11:12


VANDRINGEN 

1. Inledning Vandringens form

Instruktion: Samla deltagarna. Dela ut frälsarkransar eller tygpåsar att samla pärlor i. Läs texten och gå sedan med gruppen till första stationen.

Vandringen kan genomföras i sin helhet eller uppdelad, med några pärlor/stationer i taget. Vandringen fungerar bäst i helgrupp, med upp till 16-20 deltagare. Är det fler deltagare får de gå i mindre grupper.

 Du ska få pärlor till ett armband som kallas

Vandringen kan genomföras utomhus, som en pilgrimsvandring eller inomhus, t ex i ett kyrkorum. Stationernas placering anpassas efter var vandringen äger rum, nedan ges några förslag om vandringen sker i ett kyrkorum. Vandringen kan vara en introduktion till eller en fördjupning av frälsarkransen.

Frälsarkransen. Pärlorna handlar om livet. Livet i gemenskap med varandra och med Gud. Livet i alla dess dimensioner. Följ med på en vandring som ger pärlorna innehåll. Samla pärlorna i tygpåsen.

 Ledare

✐ Material

Om alla går tillsammans behövs endast två ledare. Om sångerna används behöver en ledare kunna sjunga och eventuellt spela.

Färdiga frälsarkransar eller tygpåsar.

Att tänka på

Om vandringen är en introduktion till frälsarkransen kan pärlorna delas ut vid respektive station. Deltagarna förses då i inledningen med en liten tygpåse där pärlorna samlas. På varje station finns en burk/korg med den/de pärlor som hör till stationen, lika många som antal deltagare. Pärlorna delas ut som avslutning på respektive station. Station 3 Jagpärlan har två varianter; A där deltagarna gör personliga ”jagpärlor”. Då träs frälsarkransen vid ett senare tillfälle. Om frälsarkransen delas ut färdigträdd används istället varianten B av stationen. I vandringen ingår sånger till pärlorna. Dessa kan läras ut på gehör, genom call- och respons, alternativt finnas på skyltar eller papper.

35

52638378 Vandringar_inlaga.indd 35

2020-09-07 11:12


2. Gudspärlan vår spegelbild och i varandra få se en glimt av Gud. Den guldfärgade gudspärlan är en liten spegel där vi kan ana Gud.

Instruktion: På stationen finns en utställning med tavlor, foton, målningar och figurer som visar olika bilder av Gud. Läs texten och uppmana deltagarna att titta på utställningen en stund i tystnad. Dela sedan eventuellt ut pärlor. Sjung Gudspärlans sång och gå därefter vidare.

Ingen har någonsin sett Gud helt och fullt. Vi närmar oss Gud genom bilder av Gud. Bibelns bilder talar om Gud som ljus, hand, borg, klippa, sol, herde, mor och far.

 Gud är en hemlighet vi får lära känna lite i

Här har vi ställt ut några bilder. Titta på dem en Doppärlans sång.MUS, P stund i tystnad och fundera på vilka bilder du tycker om.

taget. Gud är större än allt, livets och universums ursprung. Allt vi förknippar med kärlek, godhet och omsorg har ytterst sitt upphov i Gud. Gud är nära, som luften vi andas. Nära var och en av oss i livets alla situationer. Gud är helt annorlunda. Ändå bär vi alla en bild av Gud. Liksom solglittret i vattenytan ger en glimt av solen kan vi i

✐ Material Gudspärlans sång.MUS, Page 1

Tavlor, foto, målningar och figurer. (Ordboken Doppärlans sång i Bibel 2000; Gudssymboler är en bra utgångspunkt). Ev. Gudspärlor. R = 112

D Ì Gudspärlans sång 1. Jag Dm

2. Jag Gudspärlans sång Gudspärlans sångDm

R

= 66

E ¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ C add 9

F add 9 (no3)

Am 7

Ald - rig är jag en - sam.

D add 4/A

¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ Am 7

liv

X ggr

¡

i

¡

¡

À¡

¡

du du

Du

¡

¡

- add ger4 D /A - gerär

Sista ggn

C

¡

Ì

du du

¡

allt mitt ger ger

¶ ¡K

F

À

Mitt

in all C -

 ljus. Ì

add 9 (no3)

© 2009 Verbum Förlag AB, Stockholm

A7

Ì

¡

jag jag

är. är. G/B

¡

Ì

fel - fri, äls - kad, B D/D

te tid

K ¡

Ì

fel - fri, äls - kad,

¡

A7 -9

som som

¡

te tid

som som

Ì

K ¡ ¡ -

-

Dm/C

Du är Du F/G är

Dm/A

in all

G/B

¡

¡ Söderqvist Ì Göran

Din famnÌ är stor.

¡D

Ì

Em 7 -5

Dm

¡

Dm/C

är är

K ¡ ¡D ¡ ¡¡

Am

di - na hän - der.

break/instr.

D Ì

¡

¡

du du

Ì

Göran Söderqvist Lena Petersson

G/B

men jag

A 7/C 

Gm/B D

¡

‹

men du Dm

‹

är. är.

1

36

52638378 Vandringar_inlaga.indd 36

¡

2020-09-07 11:12
Frälsarkransvandring 3. Jagpärlan Jag längtar efter att se mig själv bakom alla krav, masker och roller. Där, i mitt innersta, kan jag ana vem jag är. Se att jag hör ihop med andra, med hela skapelsen och med Gud. Där kan jag hitta mig själv. Där kan jag få ro.

A. Instruktion: Läs först texten. Instruera därefter deltagarna att göra en personlig jagpärla av cernitlera i olika färg. Samla in pärlorna (samt namn) i t ex en dosett, för att senare kunna bränna dem (görs i vanlig ugn). När alla är klara, sjung Jagpärlans sång och gå vidare.

Jagpärlan påminner om att Gud ser på oss med kärlek och ömhet. Att Gud vill att vi ska våga vara oss själva.

B Instruktion: Läs först texten. Instruera därefter deltagarna att välja en färg, måla den på en tumme och sätta sitt fingeravtryck på ett gemensamt papper. När alla är klara, sjung Jagpärlans sång och gå sedan vidare.

✐ Material

A: Cernitlera, papp att ha som underlägg, tandpetareJagpärlans att göra hålsång.MUS, i pärlan. Dosett Pageatt 1 samla in Jagpärlans sång.MUS, Page 1 pärlorna i.

 Att upptäcka vem jag är tar hela livet. Jag behöver få växa och mogna i min egen takt. Upptäcka vad jag är bra på och vad jag behöver hjälp med. Och våga erkänna båda delarna.

B. Vattenfärger, penslar, testpapper och ett gemensamt papper att trycka på.

Jagpärlans sång

Jagpärlans sång Jagpärlans sång R

= 80

 ¡

E ¡K

Am

al - la

När

D m7

¡

¡

D m7/G

K ¡ ¡

¡

jag ett med

Cmaj7

Fmaj7

¡

Nu

Ì

K ¡ D¡

E7 3

¡

fin - ner

¡

När

E 7/B

¶ ¡Krol

al - la

D m7/G

¡

Dm/F jag ett 3 med

3 är

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ À Cmaj7

Fmaj7

Ing - en ¡kan ¡stö - ra

¡

sin - ne. C add 9

Am

¡

À

Ì

Dm/F

3

K ¡ ¡ ¡ ¡

Nu

3

C add 9

Ì

så fin - ner jag 1

Am

så fin - ner jagNu ro.så fin - ner jag

¶ ¡K

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

G/B¡

¡

3

Ing - en kan stö - ra mitt

Am

E7 3

A 7/C 

bor - ta, Bm 7 -5

Gud.

mitt¡

E 7/G 

Am/G F 7

- ler är

Cmaj7

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡K D ¡ À ¡ 3

Am/C

¡ ¡ ¡

¡

K ¡ ¡

¡

¡

ro.

E 7/G 

À

ro. 2

  ¶ K     ¶ ¡ ¡ Am

När

ro.

2

  ¶ ¡K     ¶ ¡ ¡

Am

¡

Göran Söderqvist

Am

Göran Söderqvist

D m7

Bm 7 -5

G/B

1

jag

= 80

bor - ta,

Gud.

Nu

Am/G F 7

À

¡

sin - ne.

Am

rol - ler är

Am

À

¡

¡

R

E ¡KA 7/C ¡

Am/C

¡ ¡ ¡

Cmaj7

är

¡

E 7/B

Jagpärlans sång

ro.

Am

När

ro.

© 2009 Verbum Förlag AB, Stockholm

1

37

52638378 Vandringar_inlaga.indd 37

14

2020-09-07 11:12


4. Doppärlan när vårt självförtroende är på topp och när vi tappat tron på oss själva. Några droppar vatten påminner oss om Guds kärlek. En kärlek som bär på förlåtelsens möjlighet. Till Gud får vi lämna det vi inte orkar och det som blev fel. Vi får be om och ta emot förlåtelse. Genom förlåtelsen förnyas och växer vår gemenskap, med varandra och med Gud. Doppärlan inbjuder oss att börja om på nytt, varje dag.

Instruktion: Om vandringen sker i ett kyrkorum kan stationen placeras vid dopfunten. Finns inte naturligt vatten utomhus, ta med en skål och vatten. Läs texten. Därefter får deltagarna gå fram till vattnet och känna på det. Var varsam med formuleringarna, tänk på att alla kanske inte är döpta. När alla fått känna på vattnet, dela eventuellt ut pärlor, sjung Doppärlans sång och gå sedan vidare.

 Dopet är Guds gåva till oss. En hemlighet som

Gå fram och känn på vattnet. Det är en påminnelse om det dop du varit med om eller om det dop som ligger framför dig.

varar i evighet. När Jesus döptes hördes en röst från himlen som sa: “Detta är min älskade son, han är min utvalde”. I dopet säger Gud till var och en av oss: Du är mitt älskade barn. Gud älskar var och en av oss, både

✐ Material

Vatten och skål alternativt dopfunt eller vatten i naturen.

Doppärlans sång Doppärlans sång Text: Lena Petersson. Musik Göran Söderqvist

#

Guitar

5

Gtr.

&

9

Gtr.

&

13

Gtr.

&

#

G/A D/A G E/G # # 4 ‰ j D A/C jœ. j & 4 œ œ. œ œ œ ˙ ‰ œj œ œ œ œ

##

F # m7

œ

kärlek

## ##

œ

F # m7

är

œ

œ

för-

j œ œ.

gra droppar

œ

un- ik

B7

œ

B 7/D # E m

G/A

och

j G/B œ œ ˙

‰ j œ œ

D/A

G

vat-ten

B 7/D #

det

Em

œ œ œ œ œ äl-skad

Ó

het. A9

som ger mig kraft

låt- er

˙

det ryms en hemlig-

gra droppar vat-ten

œ œ œ œ Œ ‰ j œ œ œ œ.

A/C #

D

nå-

B7

som

œ.

nå-

I

œ

ryms en

E/G #

œ.

j œ ˙

j œ ˙

i

I

A+

Œ

‰ j œ

het.

œ œ œ œ

nu och

‰ œj

och liv.

A 13b9

G/A

En

Œ

A

e- vig-

Œ ‰ j œ

A

all

D #b5

˙

Jag

D

Ó

tid.

38

52638378 Vandringar_inlaga.indd 38

2020-09-07 11:12


Frälsarkransvandring 5. Ökenpärlan kan hjälpa mig att hitta rätt på nästa ökenvandring.

Instruktion: Läs texten. På stationen står en korg

Öknen kan vara en plats att hitta både sig själv och Gud. När jag själv valt ensamhet och tystnad öppnar sig en möjlighet att upptäcka min egen styrka. Och våga känna tilliten till Gud.

med kantiga stenar. Låt deltagarna ta en sten, känna på den och fundera en stund innan de lägger ifrån sig stenen igen. I ett kyrkorum kan stenarna läggas på altaret. Dela eventuellt ut pärlor, sjung Ökenpärlans sång och gå sedan vidare.

Ökenpärlan påminner om att Gud vandrar vid min sida också de dagar som är kämpiga. Gud ger mig mod och kraft att hitta vägen framåt.

 Ibland känns det som om jag är helt ensam och övergiven. Ingen verkar förstå mig, ingen verkar bry sig. Jag vet inte hur jag ska komma vidare. Livet är en oändlig ökenvandring.

Ta en sten från korgen. Känn på den och fundera på när du haft det tufft och när du klarat dig igenom något svårt. Lägg sedan ifrån dig stenen (på altaret). Lämna det i Guds omsorg.

Öknen kan vara en farlig plats. Utan tillräckligt med vatten kan ingen vistas där. Solen bränner på dagen och på natten är det kallt och mörkt. Men den som tar sig genom en öken kan vinna något på vägen. Att klara av en svårighet är en seger. Det

Ökenpärlan.MUS, Page 1

✐ Material

Korg med kantiga stenar.

Ökenpärlan.MUS, Page 1

Ökenpärlans sång

Ökenpärlans sång Ökenpärlan

Bossa el. rumba R= ca 100

E ¡

Li - vet kan

 Gm6 ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡

va - ra

¡ À

 

¡

Gud B D/A

¡

ge

¡ O¡

¡

mig kraft,

¡ O¡

jag

¡

ge

¡¡ O ¡¡

seg - ra n

- de

39

¡

 Gm6 nu? A ¡

Ì

mig

3

K ¡ ¡

A

¡ ¡

liv, 

fram.Gud B D/A

¡

Àge

À

¡

À

går

Vä - gen är tung att

¶ ¡K ¡ ¡ ¡K ¡ 3

¡

mig kraft,

jagge

¡¡ O ¡¡

seg - ra n

© 2009 Verbum Förlag AB, Stockholm

- de

nu?

À

Ì

mig

3

gå.

K ¡ ¡ À

A

¡

K ¡

A

Hur ska jag hit - ta

¡

¡ ¡

Jag vill

B D/A

A

¡ O¡

¡ O¡

A

K ¡ O¡ O¡ ¡

A

gå.

3

À

svårt.

in - te va - ra med.

À

3

K ¡¡

Göran Söderqvist Lena Petersson

B D/A

va - ra

A

Vä - gen är tung att  B D/AA B D/A

Hur ska jag hit - ta

3

går

 Gm6 K ¡ O ¡ ¡O ¡¡ ¡¡ ¡

¡

= ca 100

Jag vill

¶ ¡K ¡ ¡ ¡K ¡ ¡K ¡ ¡ À  

Gm6

A

Bossa el. rumba R

Li - vet kan

A

in - te va - ra med. B D/A AÀ A ¡ ¡K E ¡ ¡ O¡ O¡ ¡

svårt.

A

  ¡ À

Ökenpärlan

B D/A

K ¡ O¡ O¡ ¡

A

Göran Söderqvist Lena Petersson

liv, A

¡¡

fram.

À1

26 52638378 Vandringar_inlaga.indd 39

© 2009 Verbum Förlag AB, Stockholm

1

2020-09-07 11:12


Tillsammans

En vandring som hjälper oss att upptäcka vad det betyder att vara beroende av någon annan – och samtidigt vara någon annans ögon eller händer. Vandringen är både en kul lek och ett bra sätt att lära känna en annan person. Samtidigt är det djupaste allvar – vi blir för en kort stund begränsade och får uppleva hur det är att vara berövad ett sinne eller en funktion. Tillsammans, två och två, blir det ändå möjligt att lösa uppgifter på vägen.

126

52638378 Vandringar_inlaga.indd 126

2020-09-07 11:12


VANDRINGEN 

1. Introduktion och start Vandringens form

Den här vandringen passar både i församlingens verksamhet och med skolklasser. Deltagarna vandrar två och två, en har ögonbindel och en har bakbundna händer. Det betyder att de måste samarbeta för att lösa uppgifter. Vandringen kan genomföras i sin helhet eller välj några stationer och gör en kortare vandring. Inledning och avslutning är gemensam för hela gruppen. Övriga stationer går paren till i valfri ordning. Vandringen kan genomföras såväl inomhus som utomhus.

Ledare: En ledare. Instruktion: Deltagarna delas in två och två. Därefter får en i varje par på sig en ögonbindel och den andra får händerna bundna bakom ryggen. Visa paren hur de ska gå i trappor och trånga passager. Uppmuntra dem att hjälpas åt hela vägen . Den som har händerna bakbundna läser instruktionen högt på varje station. Varje par får en karta. Ledaren läser texten och skickar sedan iväg paren.

 Ni har en vandring framför er som kräver samarbete. Hjälp varandra hela tiden, lös uppgifterna tillsammans. Läs instruktionerna högt för varandra.

✐ Material

Ögonbindlar, snöre att binda händerna med och karta.

 Ledare Det behövs minst fyra ledare sammanlagt. Då är station 1,7, 8 och 9. Var gärna fler ledare, då i första hand på stationerna 3,4 och 6.

Att tänka på

Det är bra om stationerna är i olika rum eller på olika platser. Då stör inte deltagarna varandra. Det går att vara 3-4 par samtidigt på varje station. Har ni inte tillräckligt många pussel till station 4 är det lätt att tillverka egna genom att klippa sönder vykort. En ledare behövs på station 7 eftersom man ofta behöver hjälpa till med hur det går till att hitta i bibeln. Deltagarna får en karta för att hitta stationerna.

2. Att lyssna på varandra Instruktion: Deltagarna ska hitta ett paket som är gömt. I paketet finns det godis eller dylikt. Instruktion finns på en textlapp.

För att lyckas med denna uppgift måste ni lyssna på varandra och hjälpas åt. Så borde det väl alltid vara. Vi ska lyssna på varandra och hitta lösningar tillsammans. Nu ska ni gå på skattjakt. Här finns skatter gömda. Leta fram en present som finns gömd här. När ni har funnit den är innehållet ert och ni kan gå vidare på er vandring.

✐ Material

Inslaget paket med godis eller dylikt (ett för varje par), textlapp.

127

52638378 Vandringar_inlaga.indd 127

2020-09-07 11:12


Uttåget ur Egypten En vandring i form av totalteater om uttåget från Egypten. Efter att det israeliska folket i många år levt i fångenskap och slaveri i Egypten får Moses uppdraget av Gud att befria folket. Vandringen gestaltar några av de viktiga händelserna på vägen.

130

52638378 Vandringar_inlaga.indd 130

2020-09-07 11:12


Vandringens form

Vandringen genomförs utomhus och ställer en del krav på miljön, bland annat bör det finnas någon form av vattendrag. Deltagarna går i helgrupp och intar rollen som det israeliska folket. De behöver inte vara utklädda, vilket däremot ledarna bör vara.

 Ledare Här behövs sex-åtta ledare, gärna fler, beroende på om några spelar flera roller under vandringen. Två ledare har bärande roller som Moses och hans syster Mirjam. De leder vandringen och för samtidigt berättelsen och handlingen framåt. En (eller ett par) ledare agerar tillsammans med deltagarna som ”folket” och har på stationerna replikerna uppdelade på “Folk 1” och “Folk 2” . Flera av de övriga rollerna kan dubbleras. Dialogerna på stationerna är förslag utifrån bibeltexterna. För att skapa en större dynamik har en del av Moses tal ur bibeltexten överförts till Mirjam. Finns det många ledare kan även Aron vara med hela tiden.

Att tänka på

Denna vandringen kräver lite förberedelser. Det är värt arbetet! De som vandrat genom Röda havet och ätit “mannapopkorn” glömmer inte berättelsen om uttåget. Alla ledare måste vara insatta i händelseförloppet. En bra överblick går att få genom att läsa avsnittet i Bibeln för barn. Vandringen blir mer effektfull om ledarna använder tidstypiska kläder, t ex av säckväv eller lakan och sminkar sig. Beroende på hur stationen med vatten löses kan det krävas stövlar. Det förenklar om berättelsen inte är helt okänd för deltagarna, annars kan en kort introduktion om Moses och det israeliska folkets situation i Egypten vara bra. Några stationer kräver speciella förberedelser: Eldstad som är klar att grilla på tillsammans med färdig pinnbrödsdeg (station 3); gången genom vattnet (station 4); vattenslang (station 6); budtavlor (två omgångar) och guldkalv (station 7).

 Litteratur Bibeln Bibeln för barn, Verbum, 1995.

131

52638378 Vandringar_inlaga.indd 131

2020-09-07 11:12


VANDRINGEN 1. Moses och Mirjam presenteras sig

2 Mos 5 –10 samt 2 Mos 11

Ledare: Tre-fem personer: Moses, Mirjam (ev Aron) samt en till två folk Instruktion: Deltagarna samlas av de ledare som ingår i ”folket”. Moses, Mirjam och ev. Aron möter folket, presenterar sig och berättar vad som hittills hänt.

 Folk 1: Nu är vi i Egypten. Vi är israeliter som i generationer bott här. Vi är släktingar till Josef, som var Faraos rådgivare. Med tiden blev vi fler och fler. Josef glömdes bort och vi sågs som ett hot mot egyptierna. Vi förslavades och hålls nu i fångenskap och tvingas arbeta hårt. Folk 2: Här kommer Moses, som Gud har utsett till vår ledare och Mirjam, hans syster. (Och där är också Aron, deras bror som är vår präst) Moses: Jag såg en brinnande buske mitt i öknen och hörde Gud tala till mig ur busken. Gud gav mig uppdraget att leda vår befrielse från slaveriet i Egypten. Gud lovade att vara med oss och när jag frågade om Guds namn sa Gud: Jag är den jag är! Mirjam: Efter en tid gick Moses och vår bror Aron till Farao. De berättade att Gud ville att Farao skulle befria oss. Farao vägrade, vi är ju hans arbetskraft för pyramidbygget. När Farao vägrade följa Guds befallning lät Gud olika plågor drabba Egypten, för att visa Farao att det var allvar. Floderna blev till blod, landet översvämmades först av grodor, sen av myggor och flugor. Boskapsdjuren drabbades av pest och människorna fick bölder över hela kroppen. Hagelsvärmar förstörde växter och träd, landet invaderades av gräshoppor och till slut blev det helt mörkt i landet under tre dagar. Ändå ville Farao inte låta oss gå iväg. Moses: Nu har Gud sagt åt mig att gå till Farao och berätta om ännu en plåga som ska drabba egyptierna. Följ med mig till Farao! (Moses och Mirjam leder folket till Farao.)

✐ Material

Kläder till Moses och Mirjam (och ev. Aron). En vandringsstav till Moses.

132

52638378 Vandringar_inlaga.indd 132

2020-09-07 11:12


Vår Fader 5. Rädda oss från det onda

6. Amen

Instruktion: Inled med bönen som tidigare, sedan läser ledaren texten. Därefter sjunger eller lyssnar gruppen på Esmeraldas bön.

Instruktion: Deltagarna ber med i bönen enligt texten nedan.

 Vi ska nu be sista raderna i Vår Fader.

 Vi ska nu be nästa rad i Vår Fader. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Säg efter mig: Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.

Nu tar vi det från början:

Nu ber vi hela bönen tillsammans.

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.

Säg efter mig:

Livet är fullt av faror och prövningar. Det är svårt att välja rätt. Vi går vilse och hamnar fel. Ibland drabbas vi av det onda. Vi ropar till Gud: “Utsätt oss inte för prövning.” Gud vill oss inte något ont. Gud kämpar tillsammans med oss mot det onda.

Amen.

Vi lyssnar på/sjunger Esmeraldas bön.

 Musik Esmeraldas bön, ur Ringaren i Notre Dame.

✐ Material

Låttexten till Esmeraldas bön, eventuellt mobiltelefon/dator och högtalare.

144

52638378 Vandringar_inlaga.indd 144

2020-09-07 11:12


Yta och djup

En vandring om att vi är mycket mer än det som syns utåt. Det handlar om att mycket omkring oss och i vårt samhälle är yta och att de bilder som möter oss i tidningar, media och reklam ofta inte stämmer överens med verkligheten.

Vandringens form

Vandringen genomförs inomhus till största delar i helgrupp. Den har tre delar och fem stationer. Första delen handlar om vår yta, i andra delen möter vi oss själva och tredje delen handlar om djupet.

 Ledare Det behövs tre ledare som följer gruppen hela tiden.

Att tänka på

På station 1 ska det finnas urklipp från tidningar och media samt citat från influencers m.fl. På station 2 behövs storbildsskärm/dator för att titta på youtubeklipp. Till station 5 behövs bilder på isberg och träd där rötterna syns. Bilder kan hämtas exempelvis från pixabay.com

 Litteratur Bilder och texter från tidningar och media. Citat från influencers.

 Film Länkar Youtue, https://youtu.be/KN2yunRynks och https://youtu.be/QZ_fFEmKxSs

 Musik Kapten Röd, Trasig ur Stjärnorna finns här, 2007 Musik till sista stationen.

145

52638378 Vandringar_inlaga.indd 145

2020-09-07 11:12


Upplevelsevandringar

Upplevelsevandringar

Att läsa eller höra någon berätta om uttåget ur Egypten fastnar inte lika starkt som upplevelsen av att själv få vandra med Mose genom Röda havet. Vi kommer helt enkelt ihåg mer när vi kopplar lärande till upplevelser. I den här metodboken bjuder vi på lärandeupplevelser i form av vandringar som berör olika teman men där den röda tråden är rörelse och upplevelser i kombination med uppgifter att utföra. Boken vänder sig både till dig som vill börja arbeta med upplevelsevandringar som pedagogisk metod och till dig som söker nya idéer och inspiration i ditt arbete. Här hittar du allt material du behöver för att komma igång.

Maria Johnsson • Lena Petersson • Charlotta Rosman Nissen

Maria Johnsson • Lena Petersson • Charlotta Rosman Nissen

Upplevelse-

vandringar Maria Johnsson • Lena Petersson Charlotta Rosman Nissen

ISBN 978-91-526-3837-8

9 789152

52638378 Vandringar_omslag.indd 1

638378

2020-09-07 15:47

Profile for Smakprov Media AB

9789152638378  

9789152638378  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded